T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI"

Transkript

1 T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2013

2 Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kurulan bir komisyon tarafından hazırlanan Vaaz ve ĠrĢad Hizmetleri Bilgi ve Beceri GeliĢtirme Programı, tarihli ve 118 sayılı onay ile uygulamaya konulmuģtur. 2

3 VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI I. GİRİŞ Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, toplumu din konusunda aydınlatmak için, sahih kaynaklara dayalı doğru bilgiyi üretmenin yanında, bu bilgi birikimini çağdaģ bir formda dünya gerçekleriyle uyumlu ve ihtiyaçları giderici nitelikte sunma gayreti içerisindedir. Bilimde, teknolojide ve buna bağlı olarak eğitim ve iletiģim alanında süregelen geliģmenin önemli bir ivme kazandığı günümüzde, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir toplumsal değiģme süreci yaģanmaktadır. Bu değiģim, geliģme ve ihtiyaçlardan hareketle Din hizmetlerinde hedeflenen amaçlara ulaģabilmek için, öncelikle onları gerçekleģtirecek olan kalifiye elemanların yetiģtirilmesi zaruri hale gelmiģtir. Din hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasında atılabilecek önemli adımların baģında, bu görevi yürüten personele, sahip olmaları gereken yeterliklerin/bilgi, beceri ve davranıģların en hızlı, etkili ve ekonomik yollardan kazandırılması gelmektedir. Bu ise, mesleğe yönelik iyi bir hizmet öncesi eğitimin yanı sıra, sistemli planlı ve ihtiyaca uygun bir eğitim, yetiģtirme ve geliģtirme faaliyetinin hayata geçirilip, sürekli kılınmasıyla mümkündür. BaĢkanlık teģkilatında görev yapan dini yükseköğrenim mezunu personelin din hizmetlerini yürütürken Ġslam dininin asli kaynaklarına doğrudan ulaģabilmelerini sağlamak ve hizmette verimliliklerini artırmak amacıyla Dini Yüksek Ġhtisas/Eğitim Merkezlerinde ihtisas eğitimi yapılmaktadır. Bu eğitimi tamamlayan personel öncelikle vaiz olarak istihdam edilmektedir. Dolayısıyla personeli vaizlik mesleğine hazırlamak, gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak için bu programın hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuģtur. II. PROGRAMIN HEDEFİ Programın hedefi; mesleki bilgi donanımına sahip, bu bilgiyi çağın imkânları ile geliģtirebilen, görevinde etkin biçimde uygulayabilen, meslek ahlâkına sahip, mesleğinin gerektirdiği dinî pratikleri uygulayan ve davranıģlarıyla örnek olan, evrensel ve demokratik değerlerle donanmıģ, insan haklarına saygılı, yaģadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp, sosyal ve kültürel bağlam içinde kullanan ve problem çözen, sosyal katılım becerileri geliģmiģ; hak ve sorumluluklarını bilen, sosyal yaģamda etkin, üretken, uzlaģtırıcı vaizler yetiģtirmektir. Bu amaçla hazırlanan programın toplam süresi 1 dönem 12 hafta olup, haftalık 28 ve toplam 330 saat olarak uygulanması öngörülmüģtür. 3

4 III. PROGRAMIN KAZANDIRMAYI HEDEFLEDİĞİ TEMEL BECERİ ALANLARI 1. Vaizliğin tarihî geliģimini bilir. 2. Vaizlerin sık kullandıkları eserleri olumlu ve olumsuz yönleriyle tanır. 3. Vaaz hazırlama ve sunma yöntem ve tekniklerini uygular.. Kur an'da ve muteber hadis kaynaklarındaki mesel ve hikâyeleri vaazlarında etkin kullanır. 5. Dinin temel kaynaklarını (Kur an ve Sünnet) vaazlarında etkin kullanır.. Ayet ve hadisleri vaaz konusuna uygun olarak etkin kullanır. 7. Vaazlarında güvenilir tarihi bilgileri kullanır. 8. Vaazlarında din alanındaki temel problemleri toplumun ihtiyaçlarına göre iģler. 9. Vaazlarında görev bölgesinin örf ve adetlerini dikkate alır. 10. Vaaz hazırlarken konusuyla ilgili bilimsel veri ve dokümanlardan da yararlanır. 11. Hedef kitlenin ilgi, ihtiyaç ve seviyesini tespit eder. 12. Vaazın etkinliğini değerlendirir. 13. Cami dıģı hizmet alanları ve genel özelliklerini bilir. 1. Dini danıģmanlık ve manevi rehberliğin yöntem ve tekniklerini bilir. 15. Sosyal hizmet kurumlarında dini danıģmanlık ve manevi rehberlik yapar. 1. Cezaevi, hastane vb. yerlerdeki görevinin gerektirdiği bilgi birikimine sahip olur. 17. Dezavantajlı gruplara yönelik Din hizmetleri kapsamında takip edilmesi gereken yöntem ve teknikleri bilir. 18. Kitle iletiģim araçlarını etkin kullanır. 19. Vaaz ve irģatta etkili iletiģimin yöntem ve tekniklerini bilir. 20. Müftüye vekâlet konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olur.

5 IV. PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR Bu programının baģarısı, hazırlanıģındaki hedef ve yaklaģımlara uygun olarak uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle programın amacına ulaģması için öğrenme-öğretme sürecinde aģağıdaki ilkelere uyulmalıdır. 1. Bu öğretim programının uygulanmasında, yetiģkin eğitimi ve aktif öğretim yöntemleri esas olmalıdır. 2. Öğrenme-öğretme sürecinde bu öğretim programının bir hizmete hazırlık eğitimi olduğu göz önünde bulundurulmalı ve öğretim programı aracılığıyla öğrenenlere kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler mesleğin gerektirdiği yeterliklerle örtüģmelidir. 2. Öğrenen, öğrenme-öğretme sürecine aktif olarak katılmalı, kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. 3. Öğrenenler bilgi depolamak yerine onların bilgi ve becerilerini, mesleklerinin gerektirdiği davranıģlarını geliģtirecek etkinlikler düzenlenmelidir.. Programın uygulanması sırasında konuların özelliğine göre uzman veya kaynak kiģilerden yararlanmaya imkân verilmelidir. 5. Mümkün olduğunca örnekler günlük hayattan seçilip, görev alanıyla iliģkilendirilerek verilmelidir.. Dersler iģlenirken, konular arasındaki iliģkiye dikkat edilmelidir. 7. Eğitim-öğretim sürecinde konuların özelliklerine uygun öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılmalıdır. 8. Öğrenenlerin hazır bulunuģluk düzeyi belirlenmeli, varsa eksiklikler, yanlıģ anlama ve yorumlamalar düzeltilmelidir. 9. Ders ortamlarının uygun bir Ģekilde düzenlenmesine ve gerekli materyallerinin önceden hazırlanmasına özen gösterilmelidir. 10. Konuların özelliklerine uygun öğretim materyallerinden (VCD, Video vb. görsel ve iģitsel yayınlar) faydalanılmalıdır. 11. Konular, bireyi mesleğe hazırlayacak ve ona çözüm becerisi kazandıracak Ģekilde ortaya konulmalıdır. Daha çok uygulamalı etkinlikler ağırlıklı olarak yer almalıdır. 12. Öğretici, dersin yapısına uygun olan ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçmelidir. 5

6 VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI ALANLAR VE DERSLER TABLOSU ÖĞRENİM ALANLARI DERSLER VE SAATLERİ İRŞAD HİZMETLERİ (30 saat) İRŞAD HİZMETLERİNDE HEDEF KİTLE (20 saat) İRŞAD HİZMETLERİNDE KAYNAK KULLANIMI (30 saat) CAMİ DIŞI İRŞAD VE MEDYA (20 saat) AİLE BÜROLARI VE SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA İRŞAT VE REHBERLİK (0 saat) DİN HİZMETLERİ YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ (30 saat) VAAZ, İRŞAD VE REHBERLİK UYGULAMALARI (10 saat) Vaaz ve ĠrĢatta Temel Ġlke ve Yöntemler YaĢ Evrelerine Göre Dini GeliĢim ( saat) ĠrĢad Hizmetlerinde Kaynak Kullanım Ġlkeleri ( saat) ĠrĢad Hizmetlerinde Etkili ĠletiĢimin Önemi Dini DanıĢma ve Rehberlik (10 saat) Vaaz ve ĠrĢatla ilgili Mevzuat ( saat) Cami Ġçi Vaaz ve Hitabet Uygulamaları (30 saat) Güzel KonuĢma ve Diksiyon Bireyi Tanıma Teknikleri (2 saat) Vaaz ve ĠrĢatta K. Kerim ve Meallerden Yararlanma Radyo KonuĢmaları Yoluyla ĠrĢad (2 saat) Aile Bürolarında ĠrĢad ve Rehberlik Din Hizmetlerinde Yönetim (8 saat) Cami DıĢı ĠrĢad ve Medya Uygulamaları (20 saat) ĠrĢad Yöntemi olarak vaaz Grup Psikolojisi (2 saat) Vaaz ve ĠrĢatta Hadislerden Yararlanma TV KonuĢmaları Yoluyla ĠrĢad ( saat) ĠrĢad Yöntemi olarak Hutbe ( saat) Dindarlık Tipleri ( saat) Vaaz ve ĠrĢad Hizmetlerinde ĠletiĢim Araçlarını Etkili Kullanma ( saat) Günümüz Ġnanç Hareketleri ve ĠrĢad ( saat) Vaaz ve ĠrĢatta ġiir ve Vaaz ve ĠrĢatta Atasözlerinden Kıssalardan Yararlanma Yararlanma ( saat) Gazeteler Yoluyla ĠrĢad (2 saat) SHK da Çocuk ve SHK da YetiĢkinlere Gençlere Yönelik ĠrĢad Yönelik ĠrĢad ve ve Rehberlik Rehberlik Din Hizmetlerinde Planlama Aile Bürosunda ĠrĢad ve Rehberlik Hizmeti Uygulamaları (30 saat) Din Hizmetlerinin Yönetiminde ĠletiĢim SHK da Çocuk ve Gençlere Yönelik ĠrĢad ve Rehberlik Uygulamaları (30 saat) Ġnternet ve Sosyal Medya Yoluyla ĠrĢad ( saat) Cezaevlerinde ĠrĢad ve Rehberlik Din Hizmetlerinde Değerlendirme SHK da Hasta ve Engellilere Yönelik ĠrĢad ve Rehberlik Uygulamaları (20 saat) Vaaz Örnekleri ve Tahlili ( saat) ĠrĢad Hizmetlerinde Sorun Çözme ( saat) Vaaz ve ĠrĢatta Menkıbelerden Yararlanma ( saat) Konferanslar Yoluyla ĠrĢad (2 saat) Hasta ve Engellilere Yönelik irģad ve Rehberlik Huzurevleri ve Cezaevlerinde ĠrĢad ve Rehberlik Uygulamaları (30 saat) Not: Ders ve uygulamalar toplam 330 saat ve 12 hafta olarak planlanmıģtır. Haftalık ders saati 28 olup, her hafta en az iki gün ders içi ve ders dıģı uygulama yapılır.

7 1.İRŞAD HİZMETLERİ SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR VAAZ VE İRŞATTA TEMEL İLKE VE YÖNTEMLER 1. Yaygın Din eğitimi; 1.1. Tanımı, Amacı ve Önemi 1.2. Hedef Kitlesi 1.3. Problemleri 2. Yaygın Din Eğitiminde Kullanılan Yöntemler 3. Vaaz ve ĠrĢad 3.1. Yöntem Seçiminde Ġlkeler 3.2. YetiĢkinlerde Öğrenme Ġlkeleri 3.3. YetiĢkinlerde Öğrenme Engelleri 3.. YetiĢkin Eğitiminde Yeni YaklaĢımlar GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON 1. Akıcı ve AnlaĢılır KonuĢma Becerisi 2. Nefes Kontrolu 3. Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi. Beden Dilinin Etkili Kullanımı İRŞAD YÖNTEMİ OLARAK VAAZ 1. Va zın Tarihi GeliĢimi ve MeĢhur Hatipler, 2. Vaaza BaĢlama ve Bitirme Dua Örnekleri 3. Vaazın HazırlanıĢı,. Sunumu, 5. Değerlendirilmesi,. Konferans, panel, sempozyum vb. hazırlama 7. Önemli gün ve gecelerde yapılan dua ve konuģmalar (Nikah, sünnet, hatim, mevlid, yemek, ezan, vb. duaları yapma) 1. Vaaz Kılavuzu, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı yayınları, Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Pegem A Yayıncılık, Ankara Mehmet Dağ-Hıfzırrahman RaĢit Öymen, Ġslam Eğitim Tarihi,Milli Eğitim Basımevi, Ankara Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine GiriĢ, Pegem A Yayıncılık, Ankara Ramazan Buyrukçu, Türkiye de Meslekî Din Eğitim-Öğretimi, Fakülte Kitapevi, Isparta Ġsmail Doğan, Yaygın Din Eğitimi ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Din Öğretimi Dergisi, S.20, s Hamdi Mert, Yaygın Eğitimde Din Eğitimi, Türkiye de Birinci Din Eğitimi Semineri, Ġlahiyat Vakfı Yayınları, Ankara 1981, s Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu, ĠBAV Yayınları, Kayseri Ertuğrul YAMAN, Doğru, Güzel ve Etkili KonuĢma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, Abdurrahman Çetin, Hitabet ve irģad güzel konuģma ve insanları etkileme yolları, Bursa Aksa Yayınları, Vaaz Kılavuzu, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı yayınları, Cemal Tosun, Yaygın Din Eğitiminde Vaaz ve Eğitim Yöntemleri IĢığında Vaaz da Yöntem, Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt Süleyman Uludağ, Ġslam da ĠrĢad, Marifet Yayınları, t.y. M. Faruk Bayraktar, Türkiye de Vaizlik, Ġstanbul Yusuf M. Kandehlevî, Asr-ı Saadet Hutbeleri, çev: Terim Türkoğlu, Fırat Kitapevi, Konya ty. 5. Ġsmail Lütfi Çakan, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Ġstanbul Ahmet Hamdi Akseki, Ġslam Dini, Ankara Ahmet Lütfi Kazancı, Peygamber Efendimizin Hitabeti, Ġstanbul Ahmet Önkal, Resulullah ın Ġslam a Davet Metodu, Konya Tarihsel geliģim çerçevesinde Hz. Peygamber, Dört Halife, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri, yaygın din eğitimi kurumları, vasıtaları ve en çok okunan eserlere çerçevesinde ele alınacaktır. GerçekleĢtirilme alanları ve vasıtaları genel olarak iģlenecektir. Yaygın din eğitiminin gerçekleģtirilme alanları olarak aile, cami ve mescitler, Kur an Kursları, cezaevleri, çocuk ıslah evleri, Huzur evleri, yetiģtirme yurtları ve hastaneler; gerçekleģme vasıtaları olarak ise, hutbeler, vaazlar, merkez irģad ekipleri, konferans, panel ve sempozyumlar ile kitle iletiģim araçları ele alınacaktır. Yaygın din eğitiminde kullanılan yöntemler çerçevesinde anlatım, soru-cevap, problem çözme, gösteri, grup tartıģması, bireysel öğretim ve grup yöntemleri ele alınacaktır. Vaaz ve irģad hizmetlerinde akıcı, anlaģılır konuģma becerisi, nefesin kontrolü, ses eğitimi ve beden dilinin etkili kullanımı konusunda bilgi verilecektir. Ġlgili kavramlar çerçevesinde nasihat, tezkir, irģad, talim, rehberlik ele alınacaktır. Vaazın hazırlanıģı, sunumu eğitim ilke ve yöntemleri çerçevesinde iģlenecektir. 7

8 SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR İRŞAD YÖNTEMİ OLARAK HUTBE 1. Hutbenin Tarihi GeliĢimi 2. Hutbe Duaları 3. Hutbenin HazırlanıĢı,. Sunumu 5. Değerlendirilmesi VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİNDE İLETİŞİM ARAÇLARINI ETKİLİ KULLANMA 1. Medyanın Dini Hitabetteki Yeri 2. Medyadaki Dini Hitabetin Özellikleri VAAZ ÖRNEKLERİ VE TAHLİLİ 1. Hz. Peygamberin hitap örnekleri 2. Hulefa-i RaĢidin den vaaz örnekleri 3. Tarihte meģhur hatipler, vaazları ve tahlili 1. Ahmet Önkal, ĠrĢad Vasıtası Olarak Hutbe I. Din ġurası Tebliğ ve Müzakereleri 1-5 Kasım 1993, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Ankara 1995, s Yusuf M. Kandehlevî, Asr-ı Saadet Hutbeleri, çev: Terim Türkoğlu, Fırat Kitapevi, Konya ty. 3. Ġsmail Lütfi Çakan, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Ġstanbul Ahmet Hamdi Akseki, Ġslam Dini, Ankara Ahmet Önkal, Resulullah ın Ġslam a Davet Metodu, Konya AyĢe ZiĢan Furat, Kitle ĠletiĢim Araçları ve Yaygın Din Eğitimi, Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu, Ankara, 2012 (YayınlanmamıĢ Tebliğ) 1. Ahmet Lütfi Kazancı, Peygamber Efendimizin Hitabeti, Ġstanbul Ebu l Ala Mevdudi, Hitabeler, Hilal Yayınları 3. Ebu'l ferec Ġbnu'l Cevzi ve Vaazları Ġlgili kavramlar çerçevesinde hatip, hitabet vb. kavramlar ele alınacaktır. Hutbenin hazırlanıģı ve sunumu eğitim ilke ve yöntemleri çerçevesinde iģlenecektir. Medyada hitabet konusu çerçevesinde bilgi, mantık ve sunum hatalarına dikkat çekilecektir. Biçim ve içerikle ilgili özelliklere vurgu yapılacak, muhtemel problemlere dikkat çekilerek özellikle radyo ve televizyonlardaki dini hitabetin nasıl olması gerektiği üzerinde durulacaktır. Hz. Peygamberin hitap örnekleri ile Halifelerden vaaz örnekleri üzerinde durulacak ve meģhur hatipler hakkında bilgi verilerek vaazlarının tahlili yapılacaktır. 8

9 2. İRŞAD HİZMETLERİNDE HEDEF KİTLE SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR 2 2 YAŞ EVRELERİNE GÖRE DİNİ GELİŞİM 1. Çocukluk Dönemi Dini GeliĢim 2. Gençlik Dönemi Dini GeliĢim 3. YetiĢkinlik Dönemi Dini GeliĢim. YaĢlılık Dönemi Dini GeliĢim BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ 1. Otobiyografi 2. KiĢilik tanıma formu 3. Anket. GörüĢme 5. Gözlem. Problem tarama listeleri GRUP PSİKOLOJİSİ 1. Grup: Tanımı, ÇeĢitleri ve GeliĢim Süreci 2. Gruba Katılma Nedenleri, Grup BaĢarısı ve Yönetimi 3. Gruplar Arası DavranıĢ. Kitle DavranıĢı 5. Kitle DavranıĢı Kuramları ve Değerlendirilmesi 1. Mustafa KÖYLÜ, Çocukluk Dönemi Dini Ġnanç GeliĢimi ve Din Eğitimi, Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 200, cilt: XLV, sayı: 2, s M. Akif KILAVUZ, YaĢlanma Sürecinin Dinî GeliĢime Etkileri, Uludağ Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 200, cilt: XV, sayı: 1, s Hasan ARSLAN, Dinî Tutumların OluĢum, GeliĢim ve DeğiĢimi, Çukurova Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, cilt: IX, sayı: 1, s Prof. Dr. Kemal SAYAR-Psikolog Feyza BAĞLAN, Koruyucu Psikoloji, TimaĢ Yayınları 5. Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Ġnanç Psikolojisi Ruh, Beyin ve Akıl Üçgeninde Ġnsanoğlu / TimaĢ Yayınları. Erol GÖKA, Çocuk ve Çevre, Seha NeĢriyat 7. Prof. Dr. Hayati KÖKELEKLĠ, Çocuk, Genç, Aile Psikolojisi ve Din, DEM yay Prof. Dr. Hayati KÖKELEKLĠ, Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi, Ankara Okulu Yay. 1. Hasan KAYIKLIK, Bireysel Dindarlığın Psikolojik Kaynakları, Dinî AraĢtırmalar, 2002, cilt: V, sayı: 13, s Hasan KAYIKLIK, Bireysel YaĢamda Dinsel DeğiĢim, Çukurova Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, M. ġevki AYDIN., Din Eğitimi Bireyi Kalıplamamalı, Etkili Din Öğretimi, Ġbrahim Ethem ÖZGÜVEN, Bireyi Tanıma Teknikleri, Pdrem Yayınları 1. Tevruz. S, Artan. Ġ, Bozkurt. T, (1999)DavranıĢlarımızdan Seçmeler (Örgütsel YaklaĢım) Beta Basım Yayın, Ġstanbul. 2. Özalp. E, Kirel. Ç, (2001) Örgütsel DavranıĢ, E.S.B.A.V. Yayın No. 19. EskiĢehir. 3. HortaĢsu. N (1998) Grup Ġçi Ve Grublar Arası Süreçler, Ġmge Kitabevi, Ankara.. Bilgin. N, (199)Sosyal Bilimler KavĢağında Kimlik Sorunu, Ege Yayıncılık, Ġzmir. 5. Le Bon. G, Kitleler Psikolojisi, Çev: Tolga Sağlam, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul.. Arkonaç. S.A, Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınları, Çocukluk, gençlik, yetiģkinlik ve yaģlılık dönemi dini geliģim hakkında bilgi verilecek, bu evrelere yönelik yapılacak vaaz ve irģad yöntemi üzerinde durulacaktır. Bireyi tanıma teknikleri hakkında bilgi verilecek buna göre yapılacak vaaz ve irģadın önemi üzerinde durulacaktır. Grup psikolojisi konusunda bilgi verilecek, buna göre yapılacak vaaz ve irģadın önemi üzerinde durulacaktır. 9

10 SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR DİNDARLIK TİPLERİ 1. Dindarlığın Tanımı 2. Dindarlığın Boyutları 3. Farklı Dindarlık Tipolojileri. Dindarlık Tipolojilerinin Değerlendirilmesi GÜNÜMÜZ İNANÇ HAREKETLERİ VE İRŞAD 1. Dini yapı ve irģad 2. Günümüz fıkhı akımlar 3. Günümüz tasavvufi akımlar. Günümüz inanç akımları 5. Sosyal hareketlilik ve irģad. ġehirleģme ve irģad 7. Toplumsal yapı ve ĠrĢad İRŞAD HİZMETLERİNDE SORUN ÇÖZME 1. Sorun çözmede aģamalar 1.1. Sorunu fark etme 1.2. Sorunu tanımlama 1.3. Alternatif çözümler üretme 1.. En uygun çözümü seçme ve uygulama 1.5. Değerlendirme ve düzeltme 1. Spranger, Eduard, (2001), Ġnsan Tipleri Bir KiĢilik Psikolojisi, (Çev. A.Aydoğoan), Ġstanbul: Ġz Yayıncılık. 2. Yapıcı, Asım, (2002), Dini YaĢayıĢın Farklı Görüntüleri ve Dogmatik Dindarlık, Çukurova Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2/2, (Ss ), Adana. 3. Onay, Ahmet, Dindarlık Ölçme ÇalıĢmaları Ġslâmî AraĢtırmalar, c. 1, sayı: 3-, s. 7.. SubaĢı, Necdet, Türkiye Dindarlığı: Yeni Tipolojiler, Ġslâmiyat, c. 5, sayı:, Ankara 2002, s SubaĢı, Necdet, Gündelik Hayat ve Dinsellik, Avrupa Günlüğü, sayı: 2, Ġstanbul YaĢayan Dünya Dinleri (ed. ġinasi Gündüz), Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara: Ocak Yayınları, Prof.Dr. Sönmez Kutlu, ÇağdaĢ Ġslam Akımları ve Sorunları, Ankara Mani Hammad El CUHENĠ, ÇağdaĢ Ġnançlar DüĢünceler Dinler, Mezhepler, Cemaatler, Ġdeolojiler, Edebi, Felsefi ve Siyasi Akımlar 2 Cilt, Tercüme: BeĢir ERYARSOY, Beka Yay. 1. Mualla Selçuk, Din Hizmetlerinde ĠletiĢim ve Halkla ĠliĢkiler, Dini DanıĢmanlık ve Rehberlik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, EskiĢehir Hasan Tan, Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik, MEB yay. Ġst. 1989; s. vd Dindarlık tipleri konusunda bilgi verilecek, buna göre yapılacak vaaz ve irģadın önemi üzerinde durulacaktır. Günümüz inanç hareketleri konusunda bilgi verilecek, buna göre yapılacak vaaz ve irģadın önemi üzerinde durulacaktır. ĠrĢad hizmetlerinde sorun çözme yöntemleri konusunda bilgi verilecek, buna göre yapılacak vaaz ve irģadın önemi üzerinde durulacaktır. 10

11 3. İRŞAD HİZMETLERİNDE KAYNAK KULLANIMI SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR İRŞAD HİZMETLERİNDE KAYNAK KULLANIM İLKELERİ 1. Kur an la ilgili kaynaklar ve kullanma ilkeleri 2. Hadislerle ilgili kaynaklar ve kullanma ilkeleri 3. Diğer vaaz kaynakları ve kullanma ilkeleri. Vaazlarda israiliyat tan, bidat ve hurafelerden uzak kalma VAAZ VE İRŞATTA K. KERİM VE MEALLERDEN YARARLANMA 1. Meallerden yararlanmada dikkat edilecek noktalar 2. Ayetlerden yararlanırken K.Kerim e bütüncül bakma 3. Genel olarak surelerin konuları. Vaaz konularına göre ayet örnekleri 5. Bazı Türkçe mealler ve özellikleri 5.1. Hasan Basri Çantay Meâli 5.2. Diyanet Meâli 5.3. Elmalı Meali 5.. Kur an Yolu Meali 5.5. Diğer Bazı Meâllerden Örnekler VAAZ VE İRŞATTA HADİSLERDEN YARARLANMA 1. Vaazlarda hadis seçiminde ilkeler 2. Muteber hadis kaynaklarını seçme ve kullanma 3. Vaaz konularına göre hadis örnekleri. Bazı Temel Hadis Kaynakları VAAZ VE İRŞATTA ŞİİR VE ATASÖZLERİNDEN YARARLANMA 1. Vaazda ġiirlerden yararlanma ilkeleri ve örnek Ģiirler 2. Vaazda Atasözü ve deyimlerden yararlanma ilkeleri 1. Vaaz Kılavuzu, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı yayınları, Abdurrahman AteĢ, Vaaz ve Hutbelerde Kur an a Yeterince Yer Verilmemesi ve Âyetlerin Uygun Bağlamda Kullanıl(a)maması Problemi, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, s Dr. Kıyasettin Koçoğlu, 21. Yüzyıl Türkiye sinde YaĢayan Hurafeler. 1. Muhammed Fuad Abdulbâki, el- Mucemu l Mufehres li Elfazi l Kur an, Çağrı Yayınları, Ġstanbul. 2. Salih Akdemir, Cumhuriyet Dönemi Kur an Çevirileri, 3. Yusuf IĢıcık, Kur an-ı Kerim in Terceme Edilmesi ve Ayetlerinin Sıhhatli AnlaĢılması Konusu Üzerine Bazı Mülahazalar, Ġslâmi AraĢtırmalar 1.. Bünyamin ERUL; Hutbe Hazırlamada K. Kerim ve Hadislerden Yararlanma Ġlkeleri 1. M. Fuad Abdulbaki, Mucemul Mufehris Hadis (Concordance) 2. Riyazu s Salihin, (8 Cilt) Erkam yayınları. 3. Bilgisayar Programları (ġamile vb.). Ġsmail Lütfi Çakan, Din Hizmetinde Hadis Kaynaklarından Yararlanma, Diyanet Ġlmi Dergi, 200, cilt: XLII, sayı:, s Ale l-ebvab Türü YazılmıĢ Hadis Eserleri 1. Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi. 2. M. Akif Ersoy, Safahat. 3. Sadi ġirazi, Bostan.. Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz, Dinle Neyden, Mesnevi Sohbetleri, Erkam Yayınları Muhittin Eliaçık, Din Hizmetlerinde ġiir ve Manzum Metinlerin Yeri, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007) ĠrĢad hizmetlerinde kaynak kullanımı ilkeleri hakkında bilgi verilecek ve uygulaması yapılacaktır. ĠrĢad hizmetlerinde Kur an-ı Kerim ve Meallerden yararlanma ilkeleri hakkında bilgi verilecek ve uygulaması yapılacaktır. ĠrĢad hizmetlerinde hadislerden yararlanma ilkeleri hakkında bilgi verilecek ve uygulaması yapılacaktır. ĠrĢad hizmetlerinde Ģiir ve atasözlerinden yararlanma ilkeleri hakkında bilgi verilecek ve uygulaması yapılacaktır. 11

12 SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR VAAZ VE İRŞATTA KISSALARDAN YARARLANMA 1. Kur an kıssaları ve temel özellikleri 2. Hadislerde yer alan kıssalar 3. Vaazda kıssalardan yararlanma ilkeleri VAAZ VE İRŞATTA MENKIBELERDEN YARARLANMA 1. Ġslam kültüründe menkibelerin yeri 2. Vaazda menkibelerden yararlanma ilkeleri 1. Mücteba Uğur, Va z, Kıssacılık ve Hadiste Kussas, AÜĠF Dergisi, cilt. XXVIII, Ankara Suat Yıldırım, Kur ân-ı Kerimde Kıssalar, Atatürk Üniversitesi Ġslâmî Ġlimler Fakültesi Dergisi, 1979, sayı: 3 (f. 1-2), s Adem Akıncı, Kur an daki Kıssalar ve Din Öğretimindeki Yeri, Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 200, sayı: 13, s Ahmet Çelik, Birey ve Toplumun Islahı Açısından Kur an Kıssaları, Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 200, sayı: 22, s Öznur Özdoğan, Bireyin Değerleri ĠçselleĢtirmesine ve YaĢamasına Peygamber Kıssalarının Etkisi, VIII. Kutlu Doğum Sempozyumu: (Tebliğler), 18 Nisan 2005, 200, s Cemal Anadol, Anadoluyu aydınlatanlar : peygamber mucizeleri, evliya menkıbeleri Ġstanbul Melda Yayınevi, s. 1. Mucizeler (Ġslâm dini) 2. Evliyalar 2. Acimamatov, Zaylabidin, Ebû Hanîfe nin Menkıbevî KiĢiliği ve Kırgızlar Arasında Ebu Hanife Hakkında Menkıbeler, Dinî AraĢtırmalar, 200, cilt: VIII, sayı: 2, s ĠrĢad hizmetlerinde kıssalardan yararlanma ilkeleri hakkında bilgi verilecek ve uygulaması yapılacaktır. ĠrĢad hizmetlerinde Menkıbelerden yararlanma ilkeleri hakkında bilgi verilecek ve uygulaması yapılacaktır. 12

13 . CAMİ DIŞI İRŞAD VE MEDYA SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR 2 2 İRŞAD HİZMETLERİNDE ETKİLİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ 1. ĠletiĢim Kavramı ve Unsurları 2. ĠletiĢim Yolları 3. ĠletiĢim ÇeĢitleri 3.1. Sözlü ĠletiĢim 3.2. Sözsüz ĠletiĢim (Beden Dili). ĠletiĢimde KonuĢma ve Dinleme.1. ĠletiĢimde Dil ve Kavramlar.2. KonuĢmaya Hazırlık.3. KonuĢmada Akıcılık.. Dinleme Yeteneği 5. ĠletiĢim Engelleri RADYO KONUŞMALARI YOLUYLA İRŞAD 1. Radyo konuģmaları yoluyla irģadın önemi 2. Radyo konuģmalarında dikkat edilecek temel ilkeler 3. Örneklerin incelenmesi. Merkezi vaaz ve sorunları TV KONUŞMALARI YOLUYLA İRŞAD 1. TV konuģmaları yoluyla irģadın önemi 2. TV konuģmalarında dikkat edilecek temel ilkeler 3. Örneklerin incelenmesi GAZETELER YOLUYLA İRŞAD 1. Gazeteler yoluyla irģadın önemi 2. Gazeteler yoluyla yapılacak irģatta dikkat edilecek temel ilkeler 3. Örneklerin incelenmesi 1. Din Hiz. ĠletiĢim ve Halkla ĠliĢkiler, A.Ü. AÖF. Yay., EskiĢehir Dr. Ġzzet Necip, Sözsüz ĠletiĢim, Bilge yay. Ġst vb. Oğuz SAYGIN, x lük ĠletiĢim, Hayat Yayınları, Ġst Din Hiz. ĠletiĢim ve Halkla ĠliĢkiler, A.Ü. AÖF. Yay., EskiĢehir 1999;. Dr. Ahmet ġerif Ġzgören, Dikkat vücudunuz konuģuyor, Elma yay. 1. Vehbi AkĢit, Medyada Din Hizmetleri ve Dinî DanıĢmanlık, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, sayı:, s Halit Güler, Medyada Ġslam ve Ġslam Ġmajı, Gençlik ve Din Sempozyumu [TDV Kadın Kolları Konferans ve Panelleri: ], 1998, sayı:, s AyĢe ZiĢan Furat, Yaygın Din Eğitiminde Kitle ĠletiĢimi Araçlarının Yeri: Televizyon Örneği, Ġstanbul Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 19, s Fatma Ekinci, Çağın Etkin ĠletiĢim Aracı Ġnternet Üzerinden Tebliğ Faaliyeti Yürütmek, Ġslami Ġlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 3, 2009, sayı:, s Ramazan Acun, Ġnternet Ortamının Tebliğ Ġçin Sunduğu Ġmkanlar, Kutlu Doğum 2003: Ġslam'ın Güncel Sunumu, 200, sayı:, s ĠletiĢim kavram ve unsurları çerçevesinde Kaynak, Alıcı, Mesaj (bilgi), ĠletiĢim yolu, Geri bildirim kavramları üzerinde durulacaktır. Ünitede, konuģmaya hazırlık konusunda dinleyiciyi ve ortamı tanıma, Kürsüde duruģ, sunuģ incelikleri, dinleme becerileri üzerinde durulacaktır. Ayrıca aģırı genelleme, kutuplaģtırma, mutlakçılık, önyargılı olma gibi iletiģim engellerine dikkat çekilecektir. Kitle iletiģim araçlarını etkili kullanma kapsamında radyo, televizyon, bilgisayar, basılı ve süreli yayınlar yoluyla yapılacak Din hizmetleri hakkında bilgi verilecektir. 13

14 2 SOSYAL MEDYA YOLUYLA İRŞAD 1. Sosyal medya yoluyla irģadın önemi ve kullanımı 2. Sosyal medya yoluyla yapılacak irģatta dikkat edilecek temel ilkeler 3. Örneklerin incelenmesi KONFERANSLAR YOLUYLA İRŞAD 1. Konferanslar yoluyla irģadın önemi 2. Konferanslar yoluyla yapılacak irģatta dikkat edilecek temel ilkeler 3. Örneklerin incelenmesi Sosyal medya yoluyla irģadın önemi ve kullanımı, dikkat edilecek temel ilkeler hakkında bilgi verilecek ve örneklerin incelenmesi yapılacaktır. Konferanslar yoluyla irģadın önemi, dikkat edilecek temel ilkeler hakkında bilgi verilecek ve örneklerin incelenmesi yapılacaktır. 5. AİLE BÜROLARINDA VE SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA İRŞAD VE REHBERLİK SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR 10 DİNİ DANIŞMA VE REHBERLİK 1. Dini DanıĢma ve Rehberlik Kavramları 2. Dini DanıĢma ve Rehberliğin ĠrĢat ve Tebliğden Farkı 3. Dini danıģma ve Rehberliğin Niteliği. Rehberlik ve DanıĢmadaki YanlıĢ AnlayıĢlar 5. Rehberlikte Temel Ġlkeler. Dini DanıĢma ve Rehberliği Zorunlu Kılan Nedenler.1. Psikolojik Nedenler.2. Sosyolojik Nedenler.3. Ekonomik Nedenler.. Felsefî Nedenler 7. Dini DanıĢma ve Rehberlikte DıĢ ġartlar 8. Dini DanıĢma Teknikleri 8.1. Kabul ve AnlayıĢ Bildiren Teknikler 8.2. Destek ve TeĢvik Bildiren Teknikler 8.3. TeĢhis ve Anlamaya Yönelik Teknikler 8.. Telkin ve Öğretmeye Yönelik Teknikler 1. Muharrem KEPÇEOĞLU, Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik, Ank.1989, s.15 vd 2. Hasan Tan, Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik, MEB yay. Ġst. 1989;s. vd 3. Hasan TAN, Psikolojik Yardım ĠliĢkileri, MEB yay. Ġst. 1989, s , vd.. M. Selçuk, 2000 li Yıllara Girerken ĠrĢad AnlayıĢımız Üzerine Bazı DüĢünceler, Uluslararası II. Din ġurası, Tebliğ ve Müzakereler, Kasım 1998, Ankara 2003, s Rehberlikte temel ilkeler çerçevesinde; demokratik ve insani yaklaģım, iģbirliğine açık olma, muhatabı merkeze alma, muhatabı kendine yeter hale getirme, muhatabı bütün yönleriyle tanıma, kiģiyi bütün olarak görme ve geliģtirmeye çalıģma, ihtiyaçları dikkate alma vb. gibi konular ele alınacaktır. 1

15 AİLE BÜROLARINDA İRŞAT VE REHBERLİK 1. Aile türleri 2. Aile içi temel sorunlar ve çözüm yolları 3. Aile bürolarına sıkça sorulan fıkhi sorular. Aile bürolarında dini rehberliği gerektiren sorunlar SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA ÇOÇUK VE GENÇLERE YÖNELİK İRŞAD VE REHBERLİK 1. Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal Hizmet Kurumları 2. Sosyal Hizmet Kurumlarında din hizmetlerinin önemi 3. SHK larda çocuk ve gençlere yönelik din hizmetlerinde karģılaģılan sorunlar ve çözüm yolları. SHK larda çocuk ve gençlere yönelik irģad ve rehberlik çalıģmaları SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA YETİŞKİNLERE YÖNELİK İRŞAD VE REHBERLİK 1. YetiĢkinlere Yönelik Sosyal Hizmet Kurumları 2. YetiĢkinlere Yönelik Sosyal Hizmet Kurumlarında din hizmetlerinin önemi 3. SHK larda YetiĢkinlere yönelik din hizmetlerinde karģılaģılan sorunlar ve çözüm yolları. SHK larda YetiĢkinlere yönelik irģad ve rehberlik çalıģmaları 1. Saadettin Özdemir, AB Sürecinde Türkiye de Dinî Sosyal Hizmetlerin Önemi -Türkiye-Almanya Örneği-, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, sayı:, s Gülay Sormageç, Sosyal Etkinliklerin Din Hizmetlerindeki Yeri ve Önemi, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, sayı:, s Müberra Aktürk, Cami DıĢı Din Hizmetlerine Yönelik Uygulama Örnekleri, Yaygın Din Eğitimi ve Uygulamaları [Yecder 1. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu Tebliğler, 22 Mayıs 2010], 2011, sayı:, s Özbek, Nadir; "Osmanlı Ġmparatorluğunda Sosyal Yardım Uygulamaları: "; Toplum ve Bilim; Nr. 23; 1999/ Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu; Çocuk Esirgeme Kurumunun Küçük Bir Tarihçesi ; Resimli Ay Matbaası; Ġst.; T.C. BaĢbakanlık; SHÇEK; Genel Müdürlüğü, YaĢlılık E1 Kitabı; Sayı: 30; Ank.; Ġbrahim Acar, Bayanlara Yönelik Din Hizmetleri, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, sayı:, s Fatma-Aylin Aktuğ, Nurullah Yücel Çiftçi,, S. Can Beritan -Aysel Elmas, Hasta ve YaĢlı Bakım Elemanı YetiĢtirme Projesinde Din Hizmetleri Eğitimi Örneği, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, sayı:, s Serpil BaĢar, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı nın Yürüttüğü Cami DıĢı Din Hizmetleri Kapsamında Hastanelerde Din Hizmeti Ġhtiyacı, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: I, sayı:, s ġuayip Özdemir, Cezaevi Din Hizmetlerinin Temel Problemleri, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, sayı:, s Abdurrahman AkbaĢ, Sosyal Hizmet Bağlamında YaĢlılara Din Hizmeti, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, sayı:, s BaĢkanlığın hizmet alanı, görev ve yetkileri, sosyal hizmet kurumlarının tanıtılması ile bu kurumlarda yapılacak vaaz, irģad ve rehberlik hizmetleri kapsamında sorunlar, çözüm yolları, dikkat edilmesi gereken yöntem ve teknikler hakkında bilgi verilecektir. 15

16 CEZAEVLERİNDE İRŞAD VE REHBERLİK 1. Tutuklu ve hükümlülere yönelik din hizmetlerinin önemi 2. Cezaevi din hizmetlerinin hukuki boyutu 3. Cezaevlerine has özellikler ve güvenlik gerektiren durumlar. Farklı suç faillerine yaklaģım, farklı inanç mensuplarına yaklaģım 5. Tutuklu ve hükümlülere yönelik din hizmetlerinde karģılaģılan sorunlar ve çözüm yolları. Tutuklu ve hükümlülere yönelik irģad ve rehberlik çalıģmaları Yrd. Doç Dr. Harun IġIK; Abdullah DEMĠR, Ceza Ġnfaz Kurumları Din Hizmetleri Rehberi, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları HASTA VE ENGELLİLERE YÖNELİK İRŞAT VE REHBERLİK 1. Hasta ve engellilere yönelik kurumlarda din hizmetlerinin önemi 2. Hasta ve engellilere yönelik din hizmetlerinde karģılaģılan sorunlar 3. Hasta ve engellilere yönelik irģad ve rehberlik çalıģmaları 3.1. ĠyileĢtirici-geliĢtirici; 3.2. Koruyucu-önleyici; 3.3. Tedavi ve rehabilite edici dini rehberlik AltaĢ Nurullah, Hastanelerde Din Ve Moral Hizmetleri, A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ank Hasta ve engellilere yönelik kurumlarda din hizmetlerinin önemi, karģılaģılan sorunlar ve çözüm yolları ile hasta ve engellilere yönelik irģad ve rehberlik çalıģmaları hakkında bilgi verilecektir. 1

17 . DİN HİZMETLERİ YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR VAAZ VE İRŞATLA İLGİLİ MEVZUAT 1. Kanun 2. Yönetmelik 3. Yönerge. Genelge 1. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun, 2. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Görev ve ÇalıĢma Yönergesi, 3. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına Yönetimi Devredilen Cami ve Mescitlerde Görev Yapanların Mesleki Ehliyetlerinin Tespitine Dair Yönetmelik,. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Aile ĠrĢat ve Rehberlik Büroları ÇalıĢma Yönergesi, Vaaz ve irģad hizmetlerinde görev yapanlarla ilgili BaĢkanlık mevzuatı hakkında bilgi verilecektir. 8 DİN HİZMETLERİNDE YÖNETİM 1. Liderlik 2. Yetki Kullanımı 3. KolaylaĢtırma. Sorun Çözme 5. Ġnsan Kaynakları Yönetimi. Toplantı Yönetimi 7. Zaman Yönetimi 8. Kaynak Yönetimi 9. Proje yönetimi 1. Peter F. Drucker, Yönetim, Optimis yayım dağıtım 2. Farabi, el-medinetü l Fadıla 3. Yönetim sistemleri, Yönetim ve Denetim konulu eserlerden yararlanılacaktır. Din hizmetlerin iyi yönetimi bu alandaki baģarıyı doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu nedenle yönetim görevini yürütenlerin bu konunun değiģik boyutlarıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olması son derece önemlidir. DİN HİZMETLERİNDE PLANLAMA 1. Din Hizmetleri Ġçin Vizyon ve Misyon Belirleme 2. Kurum Ġç Düzenini OluĢturma 3. Hizmet Alanıyla Ġlgili Stratejik plan GeliĢtirme. Eğitim Stratejisi GeliĢtirme 5. Eğitim ÇalıĢmalarını Planlama. Proje GeliĢtirme DİN HİZMETLERİNİN YÖNETİMİNDE İLETİŞİM 1. Diğer Hizmet Personelini Tanıma 2. Diğer Personelle ĠletiĢim 3. Motivasyon OluĢturma. UzlaĢmacı Tavırlar GeliĢtirme 5. ġeffaflık. Üst Makamlarla ĠletiĢim 7. Halkla ĠletiĢim Yönetim sistemleri, Yönetim ve Planlama konulu eserlerden yararlanılacaktır. Yönetim ve ĠletiĢim, Beden dili, kurumsal baģarı ve motivasyon konulu eserlerden yararlanılacaktır. Vaizler de zaman zaman yöneticilik görevini yürütmekte veya müftülük görevine atanmaktadırlar. Bu nedenle iletiģim becerilerinin geliģmiģ olması önemlidir. 17

18 DİN HİZMETLERİNDE DEĞERLENDİRME 1. Planlama ve Uygulamadaki Varılan Hedefleri Değerlendirme 2. Destek Personelini Değerlendirme 3. Mali ĠĢlemleri Denetleme ve Değerlendirme. Projeleri Değerlendirme 5. Din Hizmetlerini Bütüncül Değerlendirme Yönetim sistemleri, Yönetim, Denetim ve Değerlendirme konulu eserlerden yararlanılacaktır. Yönetim baģarısı, planlama ve iletiģim becerileri kadar iyi bir değerlendirmeyi de gerektirir. Bu nedenle din hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında iyi bir değerlendirmenin büyük rolü vardır. 7. VAAZ, İRŞAD VE REHBERLİK UYGULAMALARI SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR 30 Cami Ġçi Vaaz ve Hitabet Uygulamaları 20 Cami DıĢı ĠrĢad ve Medya Uygulamaları Önce ders kursiyerlerin hazırladığı vaaz ve hutbelerin uygulamalı sunumu Ģeklinde sınıfta iģlenecektir. Bu çerçevede bir vaaz, bir hutbe örneğinin sunumu yapılacak ve grup tarafından tartıģılarak değerlendirilecektir. Sonra her bir kursiyerin bir camide hutbe ve vaaz vermesi sağlanacak, kursiyerin uygulama sonrası edindiği bilgi ve tecrübe sınıf ortamında müzakere edilecektir. Her bir kursiyer bir radyo, bir televizyon konuģması, bir gazete makalesi veya bir konferans hazırlayıp sunacak, sunum grup tarafından değerlendirilecektir. 30 Aile Bürosunda ĠrĢad ve Rehberlik Hizmeti Uygulamaları Kursiyerler tek veya grup halinde aile irģad ve rehberlik bürosunda en az bir gün görev yapacak, burada edindiği tecrübeleri ve o büroda çalıģanlardan edindiği bilgileri sınıfta paylaģacak, konu sınıf tarafından değerlendirilecektir. 18

19 Sosyal Hizmet Kurumlarında Çocuklara ve Gençlere Yönelik ĠrĢad ve Rehberlik Uygulamaları Sosyal Hizmet Kurumlarında Hasta ve Engellilere Yönelik ĠrĢad ve Rehberlik Uygulamaları Huzurevleri ve Cezaevlerinde ĠrĢad ve Rehberlik Uygulamaları Kursiyerler tek veya grup halinde sosyal hizmet kurumlarında (yetiģtirme yurtları, sevgi evleri vb.) en az bir gün görev yapacak, burada edindiği tecrübeleri ve o büroda çalıģanlardan edindiği bilgileri sınıfta paylaģacak, konu sınıf tarafından değerlendirilecektir. Kursiyerler tek veya grup halinde sosyal hizmet kurumlarında (engellilere yönelik eğitim kurumları vb.) en az bir gün görev yapacak, burada edindiği tecrübeleri ve orada çalıģanlardan edindiği bilgileri sınıfta paylaģacak, konu sınıf tarafından değerlendirilecektir. Kursiyerler tek veya grup halinde sosyal hizmet kurumlarında (huzurevleri, cezaevleri vb.) en az bir gün görev yapacak, burada edindiği tecrübeleri ve orada çalıģanlardan edindiği bilgileri sınıfta paylaģacak, konu sınıf tarafından değerlendirilecektir. VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİSİ VE UYGULAMALARI YARDIMCI LİTERATÜRÜ Armaner, Neda, Hitabet ve Dini İrşad Üzerine, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Ankara 193. Mehmet Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığının Yaygın Din Eğitimindeki Yeri, (Ankara Bal, Necdet, Cumhuriyet Dönemi Türkiye sinde Yaygın Din Eğitimi ve Diyanet İşleri Başkanlığına Üniversitesi Bağlı Kur an Sosyal Kursları, Bilimler Ankara Enstitüsü, Üniversitesi YayınlanmamıĢ Sosyal Bilimler Doktora Enstitüsü, Tezi), Ankara YayınlanmamıĢ yüksek lisanz tezi, Ankara Özcan, Hanefi, İslam Eğitim Tarihinde Mescid ve Camilerin İşlevleri, Marmara Bayraktar, Mehmet, Türkiye de Vaizlik, Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Üniversitesi Ġstanbul sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi, Ġstanbul 199. Ertan, Veli.-Küçük, Hasan, Cumhuriyet Devrinde Din Eğitimi Din Müesseseleri ve Din Alimleri, Türdav Türkiye de Yayını, Yüksek Ġstanbul Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu Bildiriler-Müzakereler (1-17 Ekim 2003 Isparta), (200), Isparta. Hasan Dam, Yetişkinlerin Din Eğitimi,(Onkokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ doktora tezi), Samsun Kayadibi., Fahri, Yaygın Din Yaltkaya, M. ġerafettin, Hatiplik ve Hutbeler, Ġstanbul 19. Eğitiminde Cami ve Görevlileri, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Ankara Mehmet Aydın, Günümüzde ĠrĢad Hizmetinde Görülen Bazı YanlıĢlıklar, I. Din Şurası (1-5 Mayıs 1993) Tebliğ ve Müzakereleri, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Cilt 1, Ankara 1995, ss

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV TAKVİMİ Nicel AraĢtırma Yöntemleri

Detaylı

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PERSONEL YETERLĠKLERĠ

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PERSONEL YETERLĠKLERĠ T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PERSONEL YETERLĠKLERĠ ANKARA 2014 {1} Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Personel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

V. DÖNEM AĠLE DANIġMANLIĞI SERTĠFĠKA EĞĠTĠMĠ DERS ROGRAMI

V. DÖNEM AĠLE DANIġMANLIĞI SERTĠFĠKA EĞĠTĠMĠ DERS ROGRAMI V. DÖNEM AĠLE DANIġMANLIĞI SERTĠFĠKA EĞĠTĠMĠ DERS ROGRAMI ------------------------------------------------------------TEORĠK DERSLER------------------------------------------------------------ 18 Ekim,

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ 2009 1 Ocak-30 Haziran BAġVURU Başvuru Psikolog 1060 Hukuk 234 Eğitim 433 Psikiyatri 129 Toplam (BaĢvuru formu dolduran ) 1329

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA DANIġTAY BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu adına Hüseyin ŞEN ADRES : Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej/ANKARA DAVALI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI.Ġnsanın Evrendeki Konumu.Ġnsanın Doğası ve Din Ġnsanın evrendeki konumunu fark eder. Ġnsanın akıl sahibi ve inanan bir varlık olma özelliğiyle

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ Ders Kodu Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/ SYZD 10002 Nicel AraĢtırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR 3 0 3 SYZD 10004 Bilimsel

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

V. Din Şûrası Programı

V. Din Şûrası Programı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı V. Din Şûrası Programı Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar; Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri 08-10 Aralık 2014 Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi 1. GÜN:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLER

2014 YILI FAALİYETLER 2014 YILI FAALİYETLER 11 Ocak tarihinde Öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Harun SAVUT İstanbul Şehzade Camii nde Mevlid Kandili Programına 11 Ocak 2014 tarihinde öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr Zeki

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. DİN EĞİTİMİ DKB (Güz) Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. DİN EĞİTİMİ DKB (Güz) Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİN EĞİTİMİ DKB 101 1 (Güz) 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VİZYON BELGESİ 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu

ERDEMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VİZYON BELGESİ 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu 1 Eğitim Ortamları Fiziki İmkânlar Alanı 1/a Okul mescidinin yenilenip öğrencilerin kullanımına hazır hale getirilmesi 2 Öğretmen

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Matematik MEHMET YAġLI 20 Ocak 2014 Pazartesi 09:30 Yabancı Dil I BAHRĠ SOYKAN 20 Ocak 2014 Pazartesi 14:00 Bilgisayara GiriĢ (A) ENSAR ARĠF SAĞBAġ 21 Ocak 2014 Salı 09:30

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Yrd.Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU Yrd.Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU Anabilim Dalı : Ġslam Mezhepleri Tarihi Doğum Yeri ve Tarihi : Bayburt / 97 Tel (Cep) : Tel (ĠĢ) : (054) 4 0 Faks : (054) 4 e-posta () : kkiyas@hotmail.com e-posta () :

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

TV UYDU ALICI SİSTEMLERİ MONTAJ, BAKIM VE ONARIM KURS PROGRAMI

TV UYDU ALICI SİSTEMLERİ MONTAJ, BAKIM VE ONARIM KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TV UYDU ALICI SİSTEMLERİ MONTAJ, BAKIM VE ONARIM KURS PROGRAMI ANKARA 2010 1 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI EYLEM PLANI

İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI EYLEM PLANI İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 04 YILI EYLEM PLANI DİN HİZMETLERİ ALANINDA PLANLANAN EYLEMLER NO PLANLANAN EYLEM AÇIKLAMA BAŞLAMA BİTİŞ Din görevlileri tarafından vatandaşlar için Camilerde Kur an Öğretimi Kursları

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI 1. SINIF PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 6.04.2017 11.00 201-202-203 PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Okt. Nuran Başoğlu 5.04.2017 16.00 201-203 PDR106 Atatürk İlkeleri ve Inkılap

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 6.04.2017 11.00 201-202-203 PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Okt. Nuran Başoğlu 5.04.2017 16.00 201-203

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 29.05.2017 14.00 101-102-103 PDR104 Türkçe

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı KİTLE İLETİŞİM

Detaylı

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 Ardahan da Aile İrşat ve Rehberlik Büromuz 09 Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur. AİRB Çalışma Odası TANITIM BROŞÜRÜMÜZ Büromuzun kurulduğu

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :10.02.2011 TOPLANTI SAYISI : 2011/2 Enstitü Yönetim Kurulumuz 10.02.2011 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI 1. SINIF PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 12.06.2017 14.00 203 PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Okt. Nuran Başoğlu 16.06.2017 16.00 201-203 PDR106 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi

Detaylı

Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları

Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Simultane Çeviri ETI413 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında yeterli bilgiye sahip

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ Müze Eğitimi Sosyal Çevre Bilimleri Tiyatro Ermeni Dili ve Kültürü Çalgı Anasanat Dalı Müzik Yorumculuğu Saat 13:00 11:00 Eğitim Bilimleri Fakültesi 5204 Nolu Oda (Prof.Dr. Ġnci San Dersliği) DTCF Ana

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) S. N. HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK. 2016 2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 1. HADİS TARİHİ 2. TÜRK DİLİ DERSİN ADI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) FİNAL

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ

TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Mustafa EKĠNCĠ İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Eposta : mekinci@harran.edu.tr Telefon : 0414 318 3503 ÖĞRENĠM DURUMU Doktora: Erdebil Tekkesi nin KuruluĢu,

Detaylı

abhackali@yahoo.com, abdurrahman.hackali@giresun.edu.tr Lisans : Ġlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992

abhackali@yahoo.com, abdurrahman.hackali@giresun.edu.tr Lisans : Ġlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Kişisel Bilgiler Ünvanı : Adı Soyadı : Görevi : Birimi : Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Dekan Ġslami Ġlimler Fakültesi Bölüm : Anabilim Dalı : Ġslâm Hukuku İletişim Bilgileri

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI (SEÇMELİ) Ders No : 0070040175 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI TRO 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE 03.01.2012 10:00 B/101 Murat Genç- Cem Büyükekşi 03.02.2012 12:00 B/101 Murat

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE

ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE TASLAK PROJE NİSAN 2014 PROJENİN ADI: ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE PROJENİN AMACI: 1. Çeşitli nedenlerle eğitim hayatını sürdürmeyip çeşitli sektörlerde çalışan gençlerimize yönelik

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI...

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ. Doç.Dr.Hakan SUNAY

SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ. Doç.Dr.Hakan SUNAY SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ Doç.Dr.Hakan SUNAY SPOR YÖNETİCİSİNİN TANIMI Günümüzde; Bir spor yöneticisinin çok yönlü niteliklere sahip olmalıdır Özelliklede, Pratik becerileri teorik bilgilerle

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı