T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI"

Transkript

1 T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2013

2 Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kurulan bir komisyon tarafından hazırlanan Vaaz ve ĠrĢad Hizmetleri Bilgi ve Beceri GeliĢtirme Programı, tarihli ve 118 sayılı onay ile uygulamaya konulmuģtur. 2

3 VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI I. GİRİŞ Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, toplumu din konusunda aydınlatmak için, sahih kaynaklara dayalı doğru bilgiyi üretmenin yanında, bu bilgi birikimini çağdaģ bir formda dünya gerçekleriyle uyumlu ve ihtiyaçları giderici nitelikte sunma gayreti içerisindedir. Bilimde, teknolojide ve buna bağlı olarak eğitim ve iletiģim alanında süregelen geliģmenin önemli bir ivme kazandığı günümüzde, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir toplumsal değiģme süreci yaģanmaktadır. Bu değiģim, geliģme ve ihtiyaçlardan hareketle Din hizmetlerinde hedeflenen amaçlara ulaģabilmek için, öncelikle onları gerçekleģtirecek olan kalifiye elemanların yetiģtirilmesi zaruri hale gelmiģtir. Din hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasında atılabilecek önemli adımların baģında, bu görevi yürüten personele, sahip olmaları gereken yeterliklerin/bilgi, beceri ve davranıģların en hızlı, etkili ve ekonomik yollardan kazandırılması gelmektedir. Bu ise, mesleğe yönelik iyi bir hizmet öncesi eğitimin yanı sıra, sistemli planlı ve ihtiyaca uygun bir eğitim, yetiģtirme ve geliģtirme faaliyetinin hayata geçirilip, sürekli kılınmasıyla mümkündür. BaĢkanlık teģkilatında görev yapan dini yükseköğrenim mezunu personelin din hizmetlerini yürütürken Ġslam dininin asli kaynaklarına doğrudan ulaģabilmelerini sağlamak ve hizmette verimliliklerini artırmak amacıyla Dini Yüksek Ġhtisas/Eğitim Merkezlerinde ihtisas eğitimi yapılmaktadır. Bu eğitimi tamamlayan personel öncelikle vaiz olarak istihdam edilmektedir. Dolayısıyla personeli vaizlik mesleğine hazırlamak, gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak için bu programın hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuģtur. II. PROGRAMIN HEDEFİ Programın hedefi; mesleki bilgi donanımına sahip, bu bilgiyi çağın imkânları ile geliģtirebilen, görevinde etkin biçimde uygulayabilen, meslek ahlâkına sahip, mesleğinin gerektirdiği dinî pratikleri uygulayan ve davranıģlarıyla örnek olan, evrensel ve demokratik değerlerle donanmıģ, insan haklarına saygılı, yaģadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp, sosyal ve kültürel bağlam içinde kullanan ve problem çözen, sosyal katılım becerileri geliģmiģ; hak ve sorumluluklarını bilen, sosyal yaģamda etkin, üretken, uzlaģtırıcı vaizler yetiģtirmektir. Bu amaçla hazırlanan programın toplam süresi 1 dönem 12 hafta olup, haftalık 28 ve toplam 330 saat olarak uygulanması öngörülmüģtür. 3

4 III. PROGRAMIN KAZANDIRMAYI HEDEFLEDİĞİ TEMEL BECERİ ALANLARI 1. Vaizliğin tarihî geliģimini bilir. 2. Vaizlerin sık kullandıkları eserleri olumlu ve olumsuz yönleriyle tanır. 3. Vaaz hazırlama ve sunma yöntem ve tekniklerini uygular.. Kur an'da ve muteber hadis kaynaklarındaki mesel ve hikâyeleri vaazlarında etkin kullanır. 5. Dinin temel kaynaklarını (Kur an ve Sünnet) vaazlarında etkin kullanır.. Ayet ve hadisleri vaaz konusuna uygun olarak etkin kullanır. 7. Vaazlarında güvenilir tarihi bilgileri kullanır. 8. Vaazlarında din alanındaki temel problemleri toplumun ihtiyaçlarına göre iģler. 9. Vaazlarında görev bölgesinin örf ve adetlerini dikkate alır. 10. Vaaz hazırlarken konusuyla ilgili bilimsel veri ve dokümanlardan da yararlanır. 11. Hedef kitlenin ilgi, ihtiyaç ve seviyesini tespit eder. 12. Vaazın etkinliğini değerlendirir. 13. Cami dıģı hizmet alanları ve genel özelliklerini bilir. 1. Dini danıģmanlık ve manevi rehberliğin yöntem ve tekniklerini bilir. 15. Sosyal hizmet kurumlarında dini danıģmanlık ve manevi rehberlik yapar. 1. Cezaevi, hastane vb. yerlerdeki görevinin gerektirdiği bilgi birikimine sahip olur. 17. Dezavantajlı gruplara yönelik Din hizmetleri kapsamında takip edilmesi gereken yöntem ve teknikleri bilir. 18. Kitle iletiģim araçlarını etkin kullanır. 19. Vaaz ve irģatta etkili iletiģimin yöntem ve tekniklerini bilir. 20. Müftüye vekâlet konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olur.

5 IV. PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR Bu programının baģarısı, hazırlanıģındaki hedef ve yaklaģımlara uygun olarak uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle programın amacına ulaģması için öğrenme-öğretme sürecinde aģağıdaki ilkelere uyulmalıdır. 1. Bu öğretim programının uygulanmasında, yetiģkin eğitimi ve aktif öğretim yöntemleri esas olmalıdır. 2. Öğrenme-öğretme sürecinde bu öğretim programının bir hizmete hazırlık eğitimi olduğu göz önünde bulundurulmalı ve öğretim programı aracılığıyla öğrenenlere kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler mesleğin gerektirdiği yeterliklerle örtüģmelidir. 2. Öğrenen, öğrenme-öğretme sürecine aktif olarak katılmalı, kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. 3. Öğrenenler bilgi depolamak yerine onların bilgi ve becerilerini, mesleklerinin gerektirdiği davranıģlarını geliģtirecek etkinlikler düzenlenmelidir.. Programın uygulanması sırasında konuların özelliğine göre uzman veya kaynak kiģilerden yararlanmaya imkân verilmelidir. 5. Mümkün olduğunca örnekler günlük hayattan seçilip, görev alanıyla iliģkilendirilerek verilmelidir.. Dersler iģlenirken, konular arasındaki iliģkiye dikkat edilmelidir. 7. Eğitim-öğretim sürecinde konuların özelliklerine uygun öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılmalıdır. 8. Öğrenenlerin hazır bulunuģluk düzeyi belirlenmeli, varsa eksiklikler, yanlıģ anlama ve yorumlamalar düzeltilmelidir. 9. Ders ortamlarının uygun bir Ģekilde düzenlenmesine ve gerekli materyallerinin önceden hazırlanmasına özen gösterilmelidir. 10. Konuların özelliklerine uygun öğretim materyallerinden (VCD, Video vb. görsel ve iģitsel yayınlar) faydalanılmalıdır. 11. Konular, bireyi mesleğe hazırlayacak ve ona çözüm becerisi kazandıracak Ģekilde ortaya konulmalıdır. Daha çok uygulamalı etkinlikler ağırlıklı olarak yer almalıdır. 12. Öğretici, dersin yapısına uygun olan ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçmelidir. 5

6 VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI ALANLAR VE DERSLER TABLOSU ÖĞRENİM ALANLARI DERSLER VE SAATLERİ İRŞAD HİZMETLERİ (30 saat) İRŞAD HİZMETLERİNDE HEDEF KİTLE (20 saat) İRŞAD HİZMETLERİNDE KAYNAK KULLANIMI (30 saat) CAMİ DIŞI İRŞAD VE MEDYA (20 saat) AİLE BÜROLARI VE SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA İRŞAT VE REHBERLİK (0 saat) DİN HİZMETLERİ YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ (30 saat) VAAZ, İRŞAD VE REHBERLİK UYGULAMALARI (10 saat) Vaaz ve ĠrĢatta Temel Ġlke ve Yöntemler YaĢ Evrelerine Göre Dini GeliĢim ( saat) ĠrĢad Hizmetlerinde Kaynak Kullanım Ġlkeleri ( saat) ĠrĢad Hizmetlerinde Etkili ĠletiĢimin Önemi Dini DanıĢma ve Rehberlik (10 saat) Vaaz ve ĠrĢatla ilgili Mevzuat ( saat) Cami Ġçi Vaaz ve Hitabet Uygulamaları (30 saat) Güzel KonuĢma ve Diksiyon Bireyi Tanıma Teknikleri (2 saat) Vaaz ve ĠrĢatta K. Kerim ve Meallerden Yararlanma Radyo KonuĢmaları Yoluyla ĠrĢad (2 saat) Aile Bürolarında ĠrĢad ve Rehberlik Din Hizmetlerinde Yönetim (8 saat) Cami DıĢı ĠrĢad ve Medya Uygulamaları (20 saat) ĠrĢad Yöntemi olarak vaaz Grup Psikolojisi (2 saat) Vaaz ve ĠrĢatta Hadislerden Yararlanma TV KonuĢmaları Yoluyla ĠrĢad ( saat) ĠrĢad Yöntemi olarak Hutbe ( saat) Dindarlık Tipleri ( saat) Vaaz ve ĠrĢad Hizmetlerinde ĠletiĢim Araçlarını Etkili Kullanma ( saat) Günümüz Ġnanç Hareketleri ve ĠrĢad ( saat) Vaaz ve ĠrĢatta ġiir ve Vaaz ve ĠrĢatta Atasözlerinden Kıssalardan Yararlanma Yararlanma ( saat) Gazeteler Yoluyla ĠrĢad (2 saat) SHK da Çocuk ve SHK da YetiĢkinlere Gençlere Yönelik ĠrĢad Yönelik ĠrĢad ve ve Rehberlik Rehberlik Din Hizmetlerinde Planlama Aile Bürosunda ĠrĢad ve Rehberlik Hizmeti Uygulamaları (30 saat) Din Hizmetlerinin Yönetiminde ĠletiĢim SHK da Çocuk ve Gençlere Yönelik ĠrĢad ve Rehberlik Uygulamaları (30 saat) Ġnternet ve Sosyal Medya Yoluyla ĠrĢad ( saat) Cezaevlerinde ĠrĢad ve Rehberlik Din Hizmetlerinde Değerlendirme SHK da Hasta ve Engellilere Yönelik ĠrĢad ve Rehberlik Uygulamaları (20 saat) Vaaz Örnekleri ve Tahlili ( saat) ĠrĢad Hizmetlerinde Sorun Çözme ( saat) Vaaz ve ĠrĢatta Menkıbelerden Yararlanma ( saat) Konferanslar Yoluyla ĠrĢad (2 saat) Hasta ve Engellilere Yönelik irģad ve Rehberlik Huzurevleri ve Cezaevlerinde ĠrĢad ve Rehberlik Uygulamaları (30 saat) Not: Ders ve uygulamalar toplam 330 saat ve 12 hafta olarak planlanmıģtır. Haftalık ders saati 28 olup, her hafta en az iki gün ders içi ve ders dıģı uygulama yapılır.

7 1.İRŞAD HİZMETLERİ SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR VAAZ VE İRŞATTA TEMEL İLKE VE YÖNTEMLER 1. Yaygın Din eğitimi; 1.1. Tanımı, Amacı ve Önemi 1.2. Hedef Kitlesi 1.3. Problemleri 2. Yaygın Din Eğitiminde Kullanılan Yöntemler 3. Vaaz ve ĠrĢad 3.1. Yöntem Seçiminde Ġlkeler 3.2. YetiĢkinlerde Öğrenme Ġlkeleri 3.3. YetiĢkinlerde Öğrenme Engelleri 3.. YetiĢkin Eğitiminde Yeni YaklaĢımlar GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON 1. Akıcı ve AnlaĢılır KonuĢma Becerisi 2. Nefes Kontrolu 3. Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi. Beden Dilinin Etkili Kullanımı İRŞAD YÖNTEMİ OLARAK VAAZ 1. Va zın Tarihi GeliĢimi ve MeĢhur Hatipler, 2. Vaaza BaĢlama ve Bitirme Dua Örnekleri 3. Vaazın HazırlanıĢı,. Sunumu, 5. Değerlendirilmesi,. Konferans, panel, sempozyum vb. hazırlama 7. Önemli gün ve gecelerde yapılan dua ve konuģmalar (Nikah, sünnet, hatim, mevlid, yemek, ezan, vb. duaları yapma) 1. Vaaz Kılavuzu, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı yayınları, Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Pegem A Yayıncılık, Ankara Mehmet Dağ-Hıfzırrahman RaĢit Öymen, Ġslam Eğitim Tarihi,Milli Eğitim Basımevi, Ankara Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine GiriĢ, Pegem A Yayıncılık, Ankara Ramazan Buyrukçu, Türkiye de Meslekî Din Eğitim-Öğretimi, Fakülte Kitapevi, Isparta Ġsmail Doğan, Yaygın Din Eğitimi ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Din Öğretimi Dergisi, S.20, s Hamdi Mert, Yaygın Eğitimde Din Eğitimi, Türkiye de Birinci Din Eğitimi Semineri, Ġlahiyat Vakfı Yayınları, Ankara 1981, s Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu, ĠBAV Yayınları, Kayseri Ertuğrul YAMAN, Doğru, Güzel ve Etkili KonuĢma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, Abdurrahman Çetin, Hitabet ve irģad güzel konuģma ve insanları etkileme yolları, Bursa Aksa Yayınları, Vaaz Kılavuzu, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı yayınları, Cemal Tosun, Yaygın Din Eğitiminde Vaaz ve Eğitim Yöntemleri IĢığında Vaaz da Yöntem, Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt Süleyman Uludağ, Ġslam da ĠrĢad, Marifet Yayınları, t.y. M. Faruk Bayraktar, Türkiye de Vaizlik, Ġstanbul Yusuf M. Kandehlevî, Asr-ı Saadet Hutbeleri, çev: Terim Türkoğlu, Fırat Kitapevi, Konya ty. 5. Ġsmail Lütfi Çakan, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Ġstanbul Ahmet Hamdi Akseki, Ġslam Dini, Ankara Ahmet Lütfi Kazancı, Peygamber Efendimizin Hitabeti, Ġstanbul Ahmet Önkal, Resulullah ın Ġslam a Davet Metodu, Konya Tarihsel geliģim çerçevesinde Hz. Peygamber, Dört Halife, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri, yaygın din eğitimi kurumları, vasıtaları ve en çok okunan eserlere çerçevesinde ele alınacaktır. GerçekleĢtirilme alanları ve vasıtaları genel olarak iģlenecektir. Yaygın din eğitiminin gerçekleģtirilme alanları olarak aile, cami ve mescitler, Kur an Kursları, cezaevleri, çocuk ıslah evleri, Huzur evleri, yetiģtirme yurtları ve hastaneler; gerçekleģme vasıtaları olarak ise, hutbeler, vaazlar, merkez irģad ekipleri, konferans, panel ve sempozyumlar ile kitle iletiģim araçları ele alınacaktır. Yaygın din eğitiminde kullanılan yöntemler çerçevesinde anlatım, soru-cevap, problem çözme, gösteri, grup tartıģması, bireysel öğretim ve grup yöntemleri ele alınacaktır. Vaaz ve irģad hizmetlerinde akıcı, anlaģılır konuģma becerisi, nefesin kontrolü, ses eğitimi ve beden dilinin etkili kullanımı konusunda bilgi verilecektir. Ġlgili kavramlar çerçevesinde nasihat, tezkir, irģad, talim, rehberlik ele alınacaktır. Vaazın hazırlanıģı, sunumu eğitim ilke ve yöntemleri çerçevesinde iģlenecektir. 7

8 SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR İRŞAD YÖNTEMİ OLARAK HUTBE 1. Hutbenin Tarihi GeliĢimi 2. Hutbe Duaları 3. Hutbenin HazırlanıĢı,. Sunumu 5. Değerlendirilmesi VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİNDE İLETİŞİM ARAÇLARINI ETKİLİ KULLANMA 1. Medyanın Dini Hitabetteki Yeri 2. Medyadaki Dini Hitabetin Özellikleri VAAZ ÖRNEKLERİ VE TAHLİLİ 1. Hz. Peygamberin hitap örnekleri 2. Hulefa-i RaĢidin den vaaz örnekleri 3. Tarihte meģhur hatipler, vaazları ve tahlili 1. Ahmet Önkal, ĠrĢad Vasıtası Olarak Hutbe I. Din ġurası Tebliğ ve Müzakereleri 1-5 Kasım 1993, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Ankara 1995, s Yusuf M. Kandehlevî, Asr-ı Saadet Hutbeleri, çev: Terim Türkoğlu, Fırat Kitapevi, Konya ty. 3. Ġsmail Lütfi Çakan, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Ġstanbul Ahmet Hamdi Akseki, Ġslam Dini, Ankara Ahmet Önkal, Resulullah ın Ġslam a Davet Metodu, Konya AyĢe ZiĢan Furat, Kitle ĠletiĢim Araçları ve Yaygın Din Eğitimi, Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu, Ankara, 2012 (YayınlanmamıĢ Tebliğ) 1. Ahmet Lütfi Kazancı, Peygamber Efendimizin Hitabeti, Ġstanbul Ebu l Ala Mevdudi, Hitabeler, Hilal Yayınları 3. Ebu'l ferec Ġbnu'l Cevzi ve Vaazları Ġlgili kavramlar çerçevesinde hatip, hitabet vb. kavramlar ele alınacaktır. Hutbenin hazırlanıģı ve sunumu eğitim ilke ve yöntemleri çerçevesinde iģlenecektir. Medyada hitabet konusu çerçevesinde bilgi, mantık ve sunum hatalarına dikkat çekilecektir. Biçim ve içerikle ilgili özelliklere vurgu yapılacak, muhtemel problemlere dikkat çekilerek özellikle radyo ve televizyonlardaki dini hitabetin nasıl olması gerektiği üzerinde durulacaktır. Hz. Peygamberin hitap örnekleri ile Halifelerden vaaz örnekleri üzerinde durulacak ve meģhur hatipler hakkında bilgi verilerek vaazlarının tahlili yapılacaktır. 8

9 2. İRŞAD HİZMETLERİNDE HEDEF KİTLE SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR 2 2 YAŞ EVRELERİNE GÖRE DİNİ GELİŞİM 1. Çocukluk Dönemi Dini GeliĢim 2. Gençlik Dönemi Dini GeliĢim 3. YetiĢkinlik Dönemi Dini GeliĢim. YaĢlılık Dönemi Dini GeliĢim BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ 1. Otobiyografi 2. KiĢilik tanıma formu 3. Anket. GörüĢme 5. Gözlem. Problem tarama listeleri GRUP PSİKOLOJİSİ 1. Grup: Tanımı, ÇeĢitleri ve GeliĢim Süreci 2. Gruba Katılma Nedenleri, Grup BaĢarısı ve Yönetimi 3. Gruplar Arası DavranıĢ. Kitle DavranıĢı 5. Kitle DavranıĢı Kuramları ve Değerlendirilmesi 1. Mustafa KÖYLÜ, Çocukluk Dönemi Dini Ġnanç GeliĢimi ve Din Eğitimi, Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 200, cilt: XLV, sayı: 2, s M. Akif KILAVUZ, YaĢlanma Sürecinin Dinî GeliĢime Etkileri, Uludağ Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 200, cilt: XV, sayı: 1, s Hasan ARSLAN, Dinî Tutumların OluĢum, GeliĢim ve DeğiĢimi, Çukurova Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, cilt: IX, sayı: 1, s Prof. Dr. Kemal SAYAR-Psikolog Feyza BAĞLAN, Koruyucu Psikoloji, TimaĢ Yayınları 5. Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Ġnanç Psikolojisi Ruh, Beyin ve Akıl Üçgeninde Ġnsanoğlu / TimaĢ Yayınları. Erol GÖKA, Çocuk ve Çevre, Seha NeĢriyat 7. Prof. Dr. Hayati KÖKELEKLĠ, Çocuk, Genç, Aile Psikolojisi ve Din, DEM yay Prof. Dr. Hayati KÖKELEKLĠ, Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi, Ankara Okulu Yay. 1. Hasan KAYIKLIK, Bireysel Dindarlığın Psikolojik Kaynakları, Dinî AraĢtırmalar, 2002, cilt: V, sayı: 13, s Hasan KAYIKLIK, Bireysel YaĢamda Dinsel DeğiĢim, Çukurova Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, M. ġevki AYDIN., Din Eğitimi Bireyi Kalıplamamalı, Etkili Din Öğretimi, Ġbrahim Ethem ÖZGÜVEN, Bireyi Tanıma Teknikleri, Pdrem Yayınları 1. Tevruz. S, Artan. Ġ, Bozkurt. T, (1999)DavranıĢlarımızdan Seçmeler (Örgütsel YaklaĢım) Beta Basım Yayın, Ġstanbul. 2. Özalp. E, Kirel. Ç, (2001) Örgütsel DavranıĢ, E.S.B.A.V. Yayın No. 19. EskiĢehir. 3. HortaĢsu. N (1998) Grup Ġçi Ve Grublar Arası Süreçler, Ġmge Kitabevi, Ankara.. Bilgin. N, (199)Sosyal Bilimler KavĢağında Kimlik Sorunu, Ege Yayıncılık, Ġzmir. 5. Le Bon. G, Kitleler Psikolojisi, Çev: Tolga Sağlam, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul.. Arkonaç. S.A, Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınları, Çocukluk, gençlik, yetiģkinlik ve yaģlılık dönemi dini geliģim hakkında bilgi verilecek, bu evrelere yönelik yapılacak vaaz ve irģad yöntemi üzerinde durulacaktır. Bireyi tanıma teknikleri hakkında bilgi verilecek buna göre yapılacak vaaz ve irģadın önemi üzerinde durulacaktır. Grup psikolojisi konusunda bilgi verilecek, buna göre yapılacak vaaz ve irģadın önemi üzerinde durulacaktır. 9

10 SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR DİNDARLIK TİPLERİ 1. Dindarlığın Tanımı 2. Dindarlığın Boyutları 3. Farklı Dindarlık Tipolojileri. Dindarlık Tipolojilerinin Değerlendirilmesi GÜNÜMÜZ İNANÇ HAREKETLERİ VE İRŞAD 1. Dini yapı ve irģad 2. Günümüz fıkhı akımlar 3. Günümüz tasavvufi akımlar. Günümüz inanç akımları 5. Sosyal hareketlilik ve irģad. ġehirleģme ve irģad 7. Toplumsal yapı ve ĠrĢad İRŞAD HİZMETLERİNDE SORUN ÇÖZME 1. Sorun çözmede aģamalar 1.1. Sorunu fark etme 1.2. Sorunu tanımlama 1.3. Alternatif çözümler üretme 1.. En uygun çözümü seçme ve uygulama 1.5. Değerlendirme ve düzeltme 1. Spranger, Eduard, (2001), Ġnsan Tipleri Bir KiĢilik Psikolojisi, (Çev. A.Aydoğoan), Ġstanbul: Ġz Yayıncılık. 2. Yapıcı, Asım, (2002), Dini YaĢayıĢın Farklı Görüntüleri ve Dogmatik Dindarlık, Çukurova Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2/2, (Ss ), Adana. 3. Onay, Ahmet, Dindarlık Ölçme ÇalıĢmaları Ġslâmî AraĢtırmalar, c. 1, sayı: 3-, s. 7.. SubaĢı, Necdet, Türkiye Dindarlığı: Yeni Tipolojiler, Ġslâmiyat, c. 5, sayı:, Ankara 2002, s SubaĢı, Necdet, Gündelik Hayat ve Dinsellik, Avrupa Günlüğü, sayı: 2, Ġstanbul YaĢayan Dünya Dinleri (ed. ġinasi Gündüz), Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara: Ocak Yayınları, Prof.Dr. Sönmez Kutlu, ÇağdaĢ Ġslam Akımları ve Sorunları, Ankara Mani Hammad El CUHENĠ, ÇağdaĢ Ġnançlar DüĢünceler Dinler, Mezhepler, Cemaatler, Ġdeolojiler, Edebi, Felsefi ve Siyasi Akımlar 2 Cilt, Tercüme: BeĢir ERYARSOY, Beka Yay. 1. Mualla Selçuk, Din Hizmetlerinde ĠletiĢim ve Halkla ĠliĢkiler, Dini DanıĢmanlık ve Rehberlik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, EskiĢehir Hasan Tan, Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik, MEB yay. Ġst. 1989; s. vd Dindarlık tipleri konusunda bilgi verilecek, buna göre yapılacak vaaz ve irģadın önemi üzerinde durulacaktır. Günümüz inanç hareketleri konusunda bilgi verilecek, buna göre yapılacak vaaz ve irģadın önemi üzerinde durulacaktır. ĠrĢad hizmetlerinde sorun çözme yöntemleri konusunda bilgi verilecek, buna göre yapılacak vaaz ve irģadın önemi üzerinde durulacaktır. 10

11 3. İRŞAD HİZMETLERİNDE KAYNAK KULLANIMI SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR İRŞAD HİZMETLERİNDE KAYNAK KULLANIM İLKELERİ 1. Kur an la ilgili kaynaklar ve kullanma ilkeleri 2. Hadislerle ilgili kaynaklar ve kullanma ilkeleri 3. Diğer vaaz kaynakları ve kullanma ilkeleri. Vaazlarda israiliyat tan, bidat ve hurafelerden uzak kalma VAAZ VE İRŞATTA K. KERİM VE MEALLERDEN YARARLANMA 1. Meallerden yararlanmada dikkat edilecek noktalar 2. Ayetlerden yararlanırken K.Kerim e bütüncül bakma 3. Genel olarak surelerin konuları. Vaaz konularına göre ayet örnekleri 5. Bazı Türkçe mealler ve özellikleri 5.1. Hasan Basri Çantay Meâli 5.2. Diyanet Meâli 5.3. Elmalı Meali 5.. Kur an Yolu Meali 5.5. Diğer Bazı Meâllerden Örnekler VAAZ VE İRŞATTA HADİSLERDEN YARARLANMA 1. Vaazlarda hadis seçiminde ilkeler 2. Muteber hadis kaynaklarını seçme ve kullanma 3. Vaaz konularına göre hadis örnekleri. Bazı Temel Hadis Kaynakları VAAZ VE İRŞATTA ŞİİR VE ATASÖZLERİNDEN YARARLANMA 1. Vaazda ġiirlerden yararlanma ilkeleri ve örnek Ģiirler 2. Vaazda Atasözü ve deyimlerden yararlanma ilkeleri 1. Vaaz Kılavuzu, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı yayınları, Abdurrahman AteĢ, Vaaz ve Hutbelerde Kur an a Yeterince Yer Verilmemesi ve Âyetlerin Uygun Bağlamda Kullanıl(a)maması Problemi, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, s Dr. Kıyasettin Koçoğlu, 21. Yüzyıl Türkiye sinde YaĢayan Hurafeler. 1. Muhammed Fuad Abdulbâki, el- Mucemu l Mufehres li Elfazi l Kur an, Çağrı Yayınları, Ġstanbul. 2. Salih Akdemir, Cumhuriyet Dönemi Kur an Çevirileri, 3. Yusuf IĢıcık, Kur an-ı Kerim in Terceme Edilmesi ve Ayetlerinin Sıhhatli AnlaĢılması Konusu Üzerine Bazı Mülahazalar, Ġslâmi AraĢtırmalar 1.. Bünyamin ERUL; Hutbe Hazırlamada K. Kerim ve Hadislerden Yararlanma Ġlkeleri 1. M. Fuad Abdulbaki, Mucemul Mufehris Hadis (Concordance) 2. Riyazu s Salihin, (8 Cilt) Erkam yayınları. 3. Bilgisayar Programları (ġamile vb.). Ġsmail Lütfi Çakan, Din Hizmetinde Hadis Kaynaklarından Yararlanma, Diyanet Ġlmi Dergi, 200, cilt: XLII, sayı:, s Ale l-ebvab Türü YazılmıĢ Hadis Eserleri 1. Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi. 2. M. Akif Ersoy, Safahat. 3. Sadi ġirazi, Bostan.. Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz, Dinle Neyden, Mesnevi Sohbetleri, Erkam Yayınları Muhittin Eliaçık, Din Hizmetlerinde ġiir ve Manzum Metinlerin Yeri, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007) ĠrĢad hizmetlerinde kaynak kullanımı ilkeleri hakkında bilgi verilecek ve uygulaması yapılacaktır. ĠrĢad hizmetlerinde Kur an-ı Kerim ve Meallerden yararlanma ilkeleri hakkında bilgi verilecek ve uygulaması yapılacaktır. ĠrĢad hizmetlerinde hadislerden yararlanma ilkeleri hakkında bilgi verilecek ve uygulaması yapılacaktır. ĠrĢad hizmetlerinde Ģiir ve atasözlerinden yararlanma ilkeleri hakkında bilgi verilecek ve uygulaması yapılacaktır. 11

12 SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR VAAZ VE İRŞATTA KISSALARDAN YARARLANMA 1. Kur an kıssaları ve temel özellikleri 2. Hadislerde yer alan kıssalar 3. Vaazda kıssalardan yararlanma ilkeleri VAAZ VE İRŞATTA MENKIBELERDEN YARARLANMA 1. Ġslam kültüründe menkibelerin yeri 2. Vaazda menkibelerden yararlanma ilkeleri 1. Mücteba Uğur, Va z, Kıssacılık ve Hadiste Kussas, AÜĠF Dergisi, cilt. XXVIII, Ankara Suat Yıldırım, Kur ân-ı Kerimde Kıssalar, Atatürk Üniversitesi Ġslâmî Ġlimler Fakültesi Dergisi, 1979, sayı: 3 (f. 1-2), s Adem Akıncı, Kur an daki Kıssalar ve Din Öğretimindeki Yeri, Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 200, sayı: 13, s Ahmet Çelik, Birey ve Toplumun Islahı Açısından Kur an Kıssaları, Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 200, sayı: 22, s Öznur Özdoğan, Bireyin Değerleri ĠçselleĢtirmesine ve YaĢamasına Peygamber Kıssalarının Etkisi, VIII. Kutlu Doğum Sempozyumu: (Tebliğler), 18 Nisan 2005, 200, s Cemal Anadol, Anadoluyu aydınlatanlar : peygamber mucizeleri, evliya menkıbeleri Ġstanbul Melda Yayınevi, s. 1. Mucizeler (Ġslâm dini) 2. Evliyalar 2. Acimamatov, Zaylabidin, Ebû Hanîfe nin Menkıbevî KiĢiliği ve Kırgızlar Arasında Ebu Hanife Hakkında Menkıbeler, Dinî AraĢtırmalar, 200, cilt: VIII, sayı: 2, s ĠrĢad hizmetlerinde kıssalardan yararlanma ilkeleri hakkında bilgi verilecek ve uygulaması yapılacaktır. ĠrĢad hizmetlerinde Menkıbelerden yararlanma ilkeleri hakkında bilgi verilecek ve uygulaması yapılacaktır. 12

13 . CAMİ DIŞI İRŞAD VE MEDYA SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR 2 2 İRŞAD HİZMETLERİNDE ETKİLİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ 1. ĠletiĢim Kavramı ve Unsurları 2. ĠletiĢim Yolları 3. ĠletiĢim ÇeĢitleri 3.1. Sözlü ĠletiĢim 3.2. Sözsüz ĠletiĢim (Beden Dili). ĠletiĢimde KonuĢma ve Dinleme.1. ĠletiĢimde Dil ve Kavramlar.2. KonuĢmaya Hazırlık.3. KonuĢmada Akıcılık.. Dinleme Yeteneği 5. ĠletiĢim Engelleri RADYO KONUŞMALARI YOLUYLA İRŞAD 1. Radyo konuģmaları yoluyla irģadın önemi 2. Radyo konuģmalarında dikkat edilecek temel ilkeler 3. Örneklerin incelenmesi. Merkezi vaaz ve sorunları TV KONUŞMALARI YOLUYLA İRŞAD 1. TV konuģmaları yoluyla irģadın önemi 2. TV konuģmalarında dikkat edilecek temel ilkeler 3. Örneklerin incelenmesi GAZETELER YOLUYLA İRŞAD 1. Gazeteler yoluyla irģadın önemi 2. Gazeteler yoluyla yapılacak irģatta dikkat edilecek temel ilkeler 3. Örneklerin incelenmesi 1. Din Hiz. ĠletiĢim ve Halkla ĠliĢkiler, A.Ü. AÖF. Yay., EskiĢehir Dr. Ġzzet Necip, Sözsüz ĠletiĢim, Bilge yay. Ġst vb. Oğuz SAYGIN, x lük ĠletiĢim, Hayat Yayınları, Ġst Din Hiz. ĠletiĢim ve Halkla ĠliĢkiler, A.Ü. AÖF. Yay., EskiĢehir 1999;. Dr. Ahmet ġerif Ġzgören, Dikkat vücudunuz konuģuyor, Elma yay. 1. Vehbi AkĢit, Medyada Din Hizmetleri ve Dinî DanıĢmanlık, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, sayı:, s Halit Güler, Medyada Ġslam ve Ġslam Ġmajı, Gençlik ve Din Sempozyumu [TDV Kadın Kolları Konferans ve Panelleri: ], 1998, sayı:, s AyĢe ZiĢan Furat, Yaygın Din Eğitiminde Kitle ĠletiĢimi Araçlarının Yeri: Televizyon Örneği, Ġstanbul Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 19, s Fatma Ekinci, Çağın Etkin ĠletiĢim Aracı Ġnternet Üzerinden Tebliğ Faaliyeti Yürütmek, Ġslami Ġlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 3, 2009, sayı:, s Ramazan Acun, Ġnternet Ortamının Tebliğ Ġçin Sunduğu Ġmkanlar, Kutlu Doğum 2003: Ġslam'ın Güncel Sunumu, 200, sayı:, s ĠletiĢim kavram ve unsurları çerçevesinde Kaynak, Alıcı, Mesaj (bilgi), ĠletiĢim yolu, Geri bildirim kavramları üzerinde durulacaktır. Ünitede, konuģmaya hazırlık konusunda dinleyiciyi ve ortamı tanıma, Kürsüde duruģ, sunuģ incelikleri, dinleme becerileri üzerinde durulacaktır. Ayrıca aģırı genelleme, kutuplaģtırma, mutlakçılık, önyargılı olma gibi iletiģim engellerine dikkat çekilecektir. Kitle iletiģim araçlarını etkili kullanma kapsamında radyo, televizyon, bilgisayar, basılı ve süreli yayınlar yoluyla yapılacak Din hizmetleri hakkında bilgi verilecektir. 13

14 2 SOSYAL MEDYA YOLUYLA İRŞAD 1. Sosyal medya yoluyla irģadın önemi ve kullanımı 2. Sosyal medya yoluyla yapılacak irģatta dikkat edilecek temel ilkeler 3. Örneklerin incelenmesi KONFERANSLAR YOLUYLA İRŞAD 1. Konferanslar yoluyla irģadın önemi 2. Konferanslar yoluyla yapılacak irģatta dikkat edilecek temel ilkeler 3. Örneklerin incelenmesi Sosyal medya yoluyla irģadın önemi ve kullanımı, dikkat edilecek temel ilkeler hakkında bilgi verilecek ve örneklerin incelenmesi yapılacaktır. Konferanslar yoluyla irģadın önemi, dikkat edilecek temel ilkeler hakkında bilgi verilecek ve örneklerin incelenmesi yapılacaktır. 5. AİLE BÜROLARINDA VE SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA İRŞAD VE REHBERLİK SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR 10 DİNİ DANIŞMA VE REHBERLİK 1. Dini DanıĢma ve Rehberlik Kavramları 2. Dini DanıĢma ve Rehberliğin ĠrĢat ve Tebliğden Farkı 3. Dini danıģma ve Rehberliğin Niteliği. Rehberlik ve DanıĢmadaki YanlıĢ AnlayıĢlar 5. Rehberlikte Temel Ġlkeler. Dini DanıĢma ve Rehberliği Zorunlu Kılan Nedenler.1. Psikolojik Nedenler.2. Sosyolojik Nedenler.3. Ekonomik Nedenler.. Felsefî Nedenler 7. Dini DanıĢma ve Rehberlikte DıĢ ġartlar 8. Dini DanıĢma Teknikleri 8.1. Kabul ve AnlayıĢ Bildiren Teknikler 8.2. Destek ve TeĢvik Bildiren Teknikler 8.3. TeĢhis ve Anlamaya Yönelik Teknikler 8.. Telkin ve Öğretmeye Yönelik Teknikler 1. Muharrem KEPÇEOĞLU, Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik, Ank.1989, s.15 vd 2. Hasan Tan, Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik, MEB yay. Ġst. 1989;s. vd 3. Hasan TAN, Psikolojik Yardım ĠliĢkileri, MEB yay. Ġst. 1989, s , vd.. M. Selçuk, 2000 li Yıllara Girerken ĠrĢad AnlayıĢımız Üzerine Bazı DüĢünceler, Uluslararası II. Din ġurası, Tebliğ ve Müzakereler, Kasım 1998, Ankara 2003, s Rehberlikte temel ilkeler çerçevesinde; demokratik ve insani yaklaģım, iģbirliğine açık olma, muhatabı merkeze alma, muhatabı kendine yeter hale getirme, muhatabı bütün yönleriyle tanıma, kiģiyi bütün olarak görme ve geliģtirmeye çalıģma, ihtiyaçları dikkate alma vb. gibi konular ele alınacaktır. 1

15 AİLE BÜROLARINDA İRŞAT VE REHBERLİK 1. Aile türleri 2. Aile içi temel sorunlar ve çözüm yolları 3. Aile bürolarına sıkça sorulan fıkhi sorular. Aile bürolarında dini rehberliği gerektiren sorunlar SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA ÇOÇUK VE GENÇLERE YÖNELİK İRŞAD VE REHBERLİK 1. Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal Hizmet Kurumları 2. Sosyal Hizmet Kurumlarında din hizmetlerinin önemi 3. SHK larda çocuk ve gençlere yönelik din hizmetlerinde karģılaģılan sorunlar ve çözüm yolları. SHK larda çocuk ve gençlere yönelik irģad ve rehberlik çalıģmaları SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA YETİŞKİNLERE YÖNELİK İRŞAD VE REHBERLİK 1. YetiĢkinlere Yönelik Sosyal Hizmet Kurumları 2. YetiĢkinlere Yönelik Sosyal Hizmet Kurumlarında din hizmetlerinin önemi 3. SHK larda YetiĢkinlere yönelik din hizmetlerinde karģılaģılan sorunlar ve çözüm yolları. SHK larda YetiĢkinlere yönelik irģad ve rehberlik çalıģmaları 1. Saadettin Özdemir, AB Sürecinde Türkiye de Dinî Sosyal Hizmetlerin Önemi -Türkiye-Almanya Örneği-, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, sayı:, s Gülay Sormageç, Sosyal Etkinliklerin Din Hizmetlerindeki Yeri ve Önemi, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, sayı:, s Müberra Aktürk, Cami DıĢı Din Hizmetlerine Yönelik Uygulama Örnekleri, Yaygın Din Eğitimi ve Uygulamaları [Yecder 1. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu Tebliğler, 22 Mayıs 2010], 2011, sayı:, s Özbek, Nadir; "Osmanlı Ġmparatorluğunda Sosyal Yardım Uygulamaları: "; Toplum ve Bilim; Nr. 23; 1999/ Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu; Çocuk Esirgeme Kurumunun Küçük Bir Tarihçesi ; Resimli Ay Matbaası; Ġst.; T.C. BaĢbakanlık; SHÇEK; Genel Müdürlüğü, YaĢlılık E1 Kitabı; Sayı: 30; Ank.; Ġbrahim Acar, Bayanlara Yönelik Din Hizmetleri, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, sayı:, s Fatma-Aylin Aktuğ, Nurullah Yücel Çiftçi,, S. Can Beritan -Aysel Elmas, Hasta ve YaĢlı Bakım Elemanı YetiĢtirme Projesinde Din Hizmetleri Eğitimi Örneği, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, sayı:, s Serpil BaĢar, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı nın Yürüttüğü Cami DıĢı Din Hizmetleri Kapsamında Hastanelerde Din Hizmeti Ġhtiyacı, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: I, sayı:, s ġuayip Özdemir, Cezaevi Din Hizmetlerinin Temel Problemleri, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, sayı:, s Abdurrahman AkbaĢ, Sosyal Hizmet Bağlamında YaĢlılara Din Hizmeti, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3- Kasım 2007), 2008, cilt: II, sayı:, s BaĢkanlığın hizmet alanı, görev ve yetkileri, sosyal hizmet kurumlarının tanıtılması ile bu kurumlarda yapılacak vaaz, irģad ve rehberlik hizmetleri kapsamında sorunlar, çözüm yolları, dikkat edilmesi gereken yöntem ve teknikler hakkında bilgi verilecektir. 15

16 CEZAEVLERİNDE İRŞAD VE REHBERLİK 1. Tutuklu ve hükümlülere yönelik din hizmetlerinin önemi 2. Cezaevi din hizmetlerinin hukuki boyutu 3. Cezaevlerine has özellikler ve güvenlik gerektiren durumlar. Farklı suç faillerine yaklaģım, farklı inanç mensuplarına yaklaģım 5. Tutuklu ve hükümlülere yönelik din hizmetlerinde karģılaģılan sorunlar ve çözüm yolları. Tutuklu ve hükümlülere yönelik irģad ve rehberlik çalıģmaları Yrd. Doç Dr. Harun IġIK; Abdullah DEMĠR, Ceza Ġnfaz Kurumları Din Hizmetleri Rehberi, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları HASTA VE ENGELLİLERE YÖNELİK İRŞAT VE REHBERLİK 1. Hasta ve engellilere yönelik kurumlarda din hizmetlerinin önemi 2. Hasta ve engellilere yönelik din hizmetlerinde karģılaģılan sorunlar 3. Hasta ve engellilere yönelik irģad ve rehberlik çalıģmaları 3.1. ĠyileĢtirici-geliĢtirici; 3.2. Koruyucu-önleyici; 3.3. Tedavi ve rehabilite edici dini rehberlik AltaĢ Nurullah, Hastanelerde Din Ve Moral Hizmetleri, A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ank Hasta ve engellilere yönelik kurumlarda din hizmetlerinin önemi, karģılaģılan sorunlar ve çözüm yolları ile hasta ve engellilere yönelik irģad ve rehberlik çalıģmaları hakkında bilgi verilecektir. 1

17 . DİN HİZMETLERİ YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR VAAZ VE İRŞATLA İLGİLİ MEVZUAT 1. Kanun 2. Yönetmelik 3. Yönerge. Genelge 1. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun, 2. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Görev ve ÇalıĢma Yönergesi, 3. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına Yönetimi Devredilen Cami ve Mescitlerde Görev Yapanların Mesleki Ehliyetlerinin Tespitine Dair Yönetmelik,. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Aile ĠrĢat ve Rehberlik Büroları ÇalıĢma Yönergesi, Vaaz ve irģad hizmetlerinde görev yapanlarla ilgili BaĢkanlık mevzuatı hakkında bilgi verilecektir. 8 DİN HİZMETLERİNDE YÖNETİM 1. Liderlik 2. Yetki Kullanımı 3. KolaylaĢtırma. Sorun Çözme 5. Ġnsan Kaynakları Yönetimi. Toplantı Yönetimi 7. Zaman Yönetimi 8. Kaynak Yönetimi 9. Proje yönetimi 1. Peter F. Drucker, Yönetim, Optimis yayım dağıtım 2. Farabi, el-medinetü l Fadıla 3. Yönetim sistemleri, Yönetim ve Denetim konulu eserlerden yararlanılacaktır. Din hizmetlerin iyi yönetimi bu alandaki baģarıyı doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu nedenle yönetim görevini yürütenlerin bu konunun değiģik boyutlarıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olması son derece önemlidir. DİN HİZMETLERİNDE PLANLAMA 1. Din Hizmetleri Ġçin Vizyon ve Misyon Belirleme 2. Kurum Ġç Düzenini OluĢturma 3. Hizmet Alanıyla Ġlgili Stratejik plan GeliĢtirme. Eğitim Stratejisi GeliĢtirme 5. Eğitim ÇalıĢmalarını Planlama. Proje GeliĢtirme DİN HİZMETLERİNİN YÖNETİMİNDE İLETİŞİM 1. Diğer Hizmet Personelini Tanıma 2. Diğer Personelle ĠletiĢim 3. Motivasyon OluĢturma. UzlaĢmacı Tavırlar GeliĢtirme 5. ġeffaflık. Üst Makamlarla ĠletiĢim 7. Halkla ĠletiĢim Yönetim sistemleri, Yönetim ve Planlama konulu eserlerden yararlanılacaktır. Yönetim ve ĠletiĢim, Beden dili, kurumsal baģarı ve motivasyon konulu eserlerden yararlanılacaktır. Vaizler de zaman zaman yöneticilik görevini yürütmekte veya müftülük görevine atanmaktadırlar. Bu nedenle iletiģim becerilerinin geliģmiģ olması önemlidir. 17

18 DİN HİZMETLERİNDE DEĞERLENDİRME 1. Planlama ve Uygulamadaki Varılan Hedefleri Değerlendirme 2. Destek Personelini Değerlendirme 3. Mali ĠĢlemleri Denetleme ve Değerlendirme. Projeleri Değerlendirme 5. Din Hizmetlerini Bütüncül Değerlendirme Yönetim sistemleri, Yönetim, Denetim ve Değerlendirme konulu eserlerden yararlanılacaktır. Yönetim baģarısı, planlama ve iletiģim becerileri kadar iyi bir değerlendirmeyi de gerektirir. Bu nedenle din hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında iyi bir değerlendirmenin büyük rolü vardır. 7. VAAZ, İRŞAD VE REHBERLİK UYGULAMALARI SAAT DERSLER VE İÇERİKLERİ KAYNAKLAR AÇIKLAMALAR 30 Cami Ġçi Vaaz ve Hitabet Uygulamaları 20 Cami DıĢı ĠrĢad ve Medya Uygulamaları Önce ders kursiyerlerin hazırladığı vaaz ve hutbelerin uygulamalı sunumu Ģeklinde sınıfta iģlenecektir. Bu çerçevede bir vaaz, bir hutbe örneğinin sunumu yapılacak ve grup tarafından tartıģılarak değerlendirilecektir. Sonra her bir kursiyerin bir camide hutbe ve vaaz vermesi sağlanacak, kursiyerin uygulama sonrası edindiği bilgi ve tecrübe sınıf ortamında müzakere edilecektir. Her bir kursiyer bir radyo, bir televizyon konuģması, bir gazete makalesi veya bir konferans hazırlayıp sunacak, sunum grup tarafından değerlendirilecektir. 30 Aile Bürosunda ĠrĢad ve Rehberlik Hizmeti Uygulamaları Kursiyerler tek veya grup halinde aile irģad ve rehberlik bürosunda en az bir gün görev yapacak, burada edindiği tecrübeleri ve o büroda çalıģanlardan edindiği bilgileri sınıfta paylaģacak, konu sınıf tarafından değerlendirilecektir. 18

19 Sosyal Hizmet Kurumlarında Çocuklara ve Gençlere Yönelik ĠrĢad ve Rehberlik Uygulamaları Sosyal Hizmet Kurumlarında Hasta ve Engellilere Yönelik ĠrĢad ve Rehberlik Uygulamaları Huzurevleri ve Cezaevlerinde ĠrĢad ve Rehberlik Uygulamaları Kursiyerler tek veya grup halinde sosyal hizmet kurumlarında (yetiģtirme yurtları, sevgi evleri vb.) en az bir gün görev yapacak, burada edindiği tecrübeleri ve o büroda çalıģanlardan edindiği bilgileri sınıfta paylaģacak, konu sınıf tarafından değerlendirilecektir. Kursiyerler tek veya grup halinde sosyal hizmet kurumlarında (engellilere yönelik eğitim kurumları vb.) en az bir gün görev yapacak, burada edindiği tecrübeleri ve orada çalıģanlardan edindiği bilgileri sınıfta paylaģacak, konu sınıf tarafından değerlendirilecektir. Kursiyerler tek veya grup halinde sosyal hizmet kurumlarında (huzurevleri, cezaevleri vb.) en az bir gün görev yapacak, burada edindiği tecrübeleri ve orada çalıģanlardan edindiği bilgileri sınıfta paylaģacak, konu sınıf tarafından değerlendirilecektir. VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİSİ VE UYGULAMALARI YARDIMCI LİTERATÜRÜ Armaner, Neda, Hitabet ve Dini İrşad Üzerine, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Ankara 193. Mehmet Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığının Yaygın Din Eğitimindeki Yeri, (Ankara Bal, Necdet, Cumhuriyet Dönemi Türkiye sinde Yaygın Din Eğitimi ve Diyanet İşleri Başkanlığına Üniversitesi Bağlı Kur an Sosyal Kursları, Bilimler Ankara Enstitüsü, Üniversitesi YayınlanmamıĢ Sosyal Bilimler Doktora Enstitüsü, Tezi), Ankara YayınlanmamıĢ yüksek lisanz tezi, Ankara Özcan, Hanefi, İslam Eğitim Tarihinde Mescid ve Camilerin İşlevleri, Marmara Bayraktar, Mehmet, Türkiye de Vaizlik, Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Üniversitesi Ġstanbul sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi, Ġstanbul 199. Ertan, Veli.-Küçük, Hasan, Cumhuriyet Devrinde Din Eğitimi Din Müesseseleri ve Din Alimleri, Türdav Türkiye de Yayını, Yüksek Ġstanbul Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu Bildiriler-Müzakereler (1-17 Ekim 2003 Isparta), (200), Isparta. Hasan Dam, Yetişkinlerin Din Eğitimi,(Onkokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ doktora tezi), Samsun Kayadibi., Fahri, Yaygın Din Yaltkaya, M. ġerafettin, Hatiplik ve Hutbeler, Ġstanbul 19. Eğitiminde Cami ve Görevlileri, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Ankara Mehmet Aydın, Günümüzde ĠrĢad Hizmetinde Görülen Bazı YanlıĢlıklar, I. Din Şurası (1-5 Mayıs 1993) Tebliğ ve Müzakereleri, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Cilt 1, Ankara 1995, ss

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1)

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) Ceza infaz kurumları hem dünyada hem Türkiye de toplumun önemli bir bölümünü ilgilendiren yerlerdir. Zaman zaman 70 bine varan hükümlü ve tutuklu sayısı, insan

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 sunuş Bekir BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Dünyada ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerden her şeyin etkilendiği gibi Türk kamu yönetimi de etkilenmiş, yeni

Detaylı

DİN HİZMETLERİ RAPORU

DİN HİZMETLERİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİN HİZMETLERİ RAPORU 2013 HİZMETE ÖZEL ANKARA-2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 9 GİRİŞ 11 I. BÖLÜM İRŞAT HİZMETLERİ İRŞAT HİZMETLERİ 15

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * ÖZET

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 2487-2498, ANKARA-TURKEY YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ DRAMA ÇALIġMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II Yrd. Doç.Dr. Birim Balcı DEMĠRCĠ Doç. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO Prof. Dr. Uğur DEMĠRAY Haziran 2011, Ġstanbul Önsöz Sevgili okurlar bir kez daha merhaba

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE ÇOKLU ORTAM TASARIM MODELĠ NE GÖRE HAZIRLANMIġ

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 20 TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI *ArĢ. Gör. Ġsmail Hakan AKGÜN **Yrd. Doç. Dr. Nihat ġġmġek * Kilis 7 Aralık Üniversitesi, M.R. Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI Yüksek Lisans Tezi SERAY NÂSIRLI ĠSTANBUL, 2012 T.C. BAHÇEġEHĠR

Detaylı

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İMAM-HATİP LİSELERİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS KİTABI YAZARLAR Ahmet EKŞİ Ali Sacit TÜRKER Ahmet MEYDAN Ramazan ŞAHAN Kadir ADIYAMAN Dr. Hasan ÖZKET DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İSTANBUL GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2010 Sayı 1 BULTEN İGEDER den Bir Kasım Geleneği Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İGEDER de Branşlar Zirve Yapıyor Geleceğin Eğitimcilerini

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır.

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır. Beceri envanteri: Mevcut çalışanların özellikleri, becerileri, mesleki yetişkinlik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır. Personel devir oranı (PDO): Bir işletmede

Detaylı