Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır."

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı İçişleri Bakanlığından: Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitimöğretim ile diğer eğitim faaliyetlerini düzenlemektir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim ve öğretim yapma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı yetiştirme ile öncelikle Emniyet Teşkilatı ve personelinin ihtiyacı dikkate alınarak kamu ve özel sektöre uzmanlık, kurs ve sertifika programı düzenlemenin esas ve usullerini kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan deyimlerden; Akademi: Polis Akademisini, Başkan: Polis Akademisi Başkanını, Enstitü: Güvenlik Bilimleri Enstitüsünü, Fakülte: Güvenlik Bilimleri Fakültesini, Müdür: Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürünü, Sekreter: Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Sekreterini, Kurul: Enstitü Kurulunu, Yönetim Kurulu: Enstitü Yönetim Kurulunu, Yüksek Kurul: Polis Akademisi Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu, ifade eder. Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Madde 5 - Güvenlik bilimleri enstitüsünde açılacak anabilim dalları, kurulun önerisi, yüksek kurulun teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile tespit edilir. Enstitü anabilim dalları, fakülte bölümleri ile aynı adları taşırlar. Bununla birlikte, Enstitüde, fakültede yer almayan bölümlerden farklı anabilim dalları kurulabilir. Fakülte bölüm başkanları, aynı zamanda Enstitü anabilim dalı başkanları olup, Enstitü anabilim dalı başkanının görevlerini yerine getirirler. Ancak, Fakültede bulunan bölümlerden farklı anabilim dallarının kurulması halinde, bu anabilim dallarının başkanları Enstitü Müdürü tarafından atanır.

2 Lisansüstü programlar, Enstitü Lisansüstü Anabilim Dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak polis akademisi başkanının önerisi ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile bir enstitü anabilim dalında, enstitü anabilim dalından değişik bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir. Bir programda, lisansüstü eğitim-öğretim yapılabilmesi için o programla ilgili anabilim dalında lisans eğitim-öğretimi yapılmakta olması şart değildir. İkinci Bölüm Öğrenci Kabulü Programlara Başvuruda Genel İlke Madde 6 - Enstitüdeki yüksek lisans ve doktora programına hangi lisans ve yüksek lisans programından mezun olanların başvurabileceği, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve müteakip maddelerde geçen esaslar göz önünde bulundurularak işlem yapılır. Yüksek Lisansa Kabul Şartları Madde 7 - (Değişik madde: 29/08/ S.R.G Yön/1.mad.) Yüksek lisansa kabul edilecek öğrenciler için aşağıdaki şartlar aranır; 1. Adaylar bir lisans diplomasına sahip olmalıdır, 2. Adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) başvurdukları programın puan türünde en az ellibeş standart puan almış olmalıdır, 3. Başvuruda adayların, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) en az kırk puan almış olmaları gerekir. 4. Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ALES puanı, KPDS veya ÜDS puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede; ALES puanının %50'si, KPDS veya ÜDS puanının % 10'u, lisans not ortalamasının %15'i ve açılan yüksek lisans programı alanında yapılan mülakat sonucunun %25'i dikkate alınarak Anabilim Dalı önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam elli beş puan alanlar arasında en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır. Doktoraya Kabul Şartları Madde 8 - (Değişik madde: 29/08/ S.R.G Yön/2.mad.) Doktoraya kabul edilecek öğrenciler için aşağıdaki şartlar aranır; 1. Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Bu adayların yüksek lisans not ortalaması yüz tam not üzerinden en az yetmiş olması gerekir. 2. Adayların, KPDS veya ÜDS 100 tam puan üzerinden en az elli beş puan almış olduklarını gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneğini sunmaları gerekir. 3. Adaylar, ALES'de başvurdukları programın puan türünde en az ellibeş standart puan almış olması gerekir. 4. ALES'den en az ellibeş puan alarak lisansüstü programına başlayan adaylardan lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktoraya başvurdukları takdirde, adaylarda ALES koşulu aranmaz. 5. Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, KPDS veya ÜDS puanı, yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede; ALES puanının %50'si, KPDS veya ÜDS puanının %10'u, yüksek lisans not ortalamasının %15'i ve mülakat sonucunun %25'i dikkate alınarak, anabilim dalı önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla toplam en az altmış puan alanlar arasında en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabulü

3 Madde 9 - Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulü, Enstitünün teklifi üzerine, Yüksek Kurulun görüşü alınarak Polis Akademisi Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Bu öğrenciler, alınan karardaki esas ve usuller çerçevesinde Enstitüye kabul edilir. Üçüncü Bölüm Bilimsel Hazırlık Programı ile Lisansüstü Programlara Başvurma, Yatay Geçiş ve Muafiyetler Bilimsel Hazırlık Programı Açma Amacı Madde 10 - (Değişik madde: 29/08/ S.R.G Yön/3.mad.) Yüksek lisans veya doktora programına kabul edilen öğrencilerden gerekli görülenler, daha önceki lisans ya da yüksek lisans derecesini aldığı alanlara bakılarak sınav komisyonunun önerisi ve yönetim kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler. Öğrencinin bilimsel hazırlık programından sonra yüksek lisans ya da doktora programına devam edebilmesi için Yönetim Kurulunun belirleyeceği başarı kriterlerini bu program çerçevesinde sağlaması gerekir. Bilimsel hazırlık programına ilişkin usul ve esaslar Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Bilimsel Hazırlık Programına Başvuru Madde 11 - Bilimsel Hazırlık Programına başvuru ve uygulama aşağıdaki esaslara göre yürütülür: 1. Bilimsel Hazırlık Programı'na bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddesindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir. 2. Bilimsel Hazırlık Programı'nda alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı'ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. 3. Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili olarak devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu kurallar uygulanır. 4. Bilimsel Hazırlık Programı'nda geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Lisansüstü Programlara Başvuru Madde 12 - (Değişik fıkra: 29/08/ S.R.G Yön/4.mad.) Adaylar, ilan edilen başvuru süresi içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurarak girmek istedikleri programı belirtirler. Başvuruda, ALES sonuç belgesinin aslını veya kurumca onaylı örneğini, yabancı dil belgesinin aslını veya kurumca onaylı örneğini ve Enstitünün isteyebileceği diğer belgeleri verirler. (Değişik fıkra: 29/08/ S.R.G Yön/4.mad.) Yüksek lisans programına başvuran adaylar, dilekçelerine lisans, doktora programına başvuran adaylar, yüksek lisans diploması ile bu diplomalara esas teşkil eden not çizelgesini eklerler. Ayrıca, yabancı ülkelerden alınmış olan diplomalar için Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi alınır. Lisansüstü programlara aday kaydı yaptıranlardan dilekçelerine ayrıca; akademik referans mektubu ile neden lisansüstü eğitim yapmak istediklerine dair kompozisyon biçiminde açıklayıcı belge eklemeleri istenir. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü Madde 13 - (Değişik madde: 29/08/ S.R.G Yön/5.mad.) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından Enstitüdeki lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Ancak yüksek lisansta tez aşamasında, doktorada ise, yeterlik sınavından sonra yatay geçiş

4 yapılamaz. Bu Yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına aykırı olmayan yatay geçiş başvuruları, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Ayrıca Yönetim Kurulu, öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü eğitim programında aldığı derslerin kabul edilmesi ve toplam krediden düşülmesi hususları hakkında da karar verebilir. Muafiyetler Madde 14 - Lisansüstü programlara başvuran adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve yabancı dil açısından aşağıdaki esaslar çerçevesinde muafiyet kazanırlar. Uluslararası geçerliği olan "Graduate Record Examination" (GRE) sınavının sayısal (quantitative) ve sözel (analytical) bölümlerinde toplam puanı en az 1100 olan adaylar ile "Graduate Management Aptitude" (GMAT) sınavında en az 550 puan alan adayların puanları Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) karşılığı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminin tamamını yabancı dille öğretim yapan bir kurumda yapmış bulunan TC. uyruklu öğrenciler ile orta, lisans veya yüksek lisans öğrenimini, Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda yapmış olan yabancı uyruklu öğrenciler dil sınavından muaf tutulurlar. Yönetim Kurulu ilgili anabilim dallarının özelliğini dikkate alarak hangi koşullarda adayların Yabancı Dil sınavından muaf tutulabileceğine ayrıca karar verebilir. Yabancı Dil sınavından muaf olmak isteyen adaylar ilgili belgelerin onaylı bir örneğini aday kaydı sırasında vermekle yükümlüdürler. Başvuruların Değerlendirilmesi Madde 15 - (Değişik fıkra: 29/08/ S.R.G Yön/7.mad.) Yüksek Lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından ilgili anabilim dalı başkanınca önerilen beş öğretim üyesi arasından üçer kişilik jüriler oluşturulur. Jüri, adayları, bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan maddelerdeki kriterleri dikkate alarak adayları başarı düzeyine göre sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini Enstitüye bildirir ve alınacak Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir. Kayıt hakkı kazanan adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Dördüncü Bölüm Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme Kesin Kayıtta Genel Kural Madde 16 - Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, Enstitü tarafından duyurulan tarihlerde bu Yönetmeliğin 17 ve 18 inci maddelerinde belirtilen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adayların, başvuru sırasında aslını veya onaylı örneğini teslim etmiş bulunduğu belgeler kesin kayıt için de geçerlidir. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin, kayıt işlemleri iptal edilir. Bu kişiler, bir daha başvuruda bulunamazlar.

5 Türk Uyruklu Öğrenciler İçin Kesin Kayıt Madde 17 - T.C. vatandaşı olan öğrenciler aşağıdaki esaslar ve belgelere göre kesin kayıt yaptırırlar: 1. (Değişik bent: 29/08/ S.R.G Yön/8.mad.) Yüksek lisans programına kabul edilen adaylardan lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği; doktora programına kabul edilen adaylardan yüksek lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği veya yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi, 2. (Değişik bent: 29/08/ S.R.G Yön/8.mad.) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, 3. Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan not çizelgesi (transkript), 4. (Değişik bent: 29/08/ S.R.G Yön/8.mad.) Yabancı dil belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, 5. (Değişik bent: 29/08/ S.R.G Yön/8.mad.) T.C. Kimlik numarasının yazılı beyanı, 6. Yeni tarihli ikamet belgesi, 7. Yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda 12 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır), 8. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi, 9. Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz, 10. Polis Akademisi veya diğer Üniversitelerde Araştırma Görevlisi olanlardan araştırma görevliliği belgesi. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Kesin Kayıt Madde 18 - T.C. vatandaşı olmayan öğrenciler aşağıdaki esaslar ve belgelere göre kesin kayıt yaptırırlar: 1. Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye'de yapmış olanlardan 17 nci maddenin (a) bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi, 2. Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş not çizelgesi (transkript) (yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi), 3. Yönetim Kurulunun belirleyeceği Türkçe dil bilgisini tespite yarayan geçerli bir belge, 4. "Öğrenim Vizesi" bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi, 5. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi, 6. Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 12 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır), 7. Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı veya öğretim ücreti makbuzu, 8. Polis Akademisi Yönetim Kurulunun yabancı öğrenciler için arayacağı diğer belgeler. Yabancı uyruklu adaylara, belgelerini tamamlamak için gerekiyorsa Enstitü Müdürlüğünce uygun bir süre tanınır. Kayıt Yenileme Madde 19 - (Değişik madde: 29/08/ S.R.G Yön/9.mad.) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu katkı paylarını veya öğretim ücretini güz, bahar yarıyılları ile yaz okulu başında öderler. Katkı payı veya öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli kabul edilen bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Tez aşamasında ise, danışman/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu gibi hallerde geçen süreler, azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır ve iki defa kaydını yenilemeyen öğrencilerin, enstitü ile ilişiği kesilir. Bu arada, herhangi bir nedenle kayıt yenileme işleminin yapılmaması halinde ödenmeyen katkı payı, sonraki kayıt yenileme sırasında birlikte ödenir. Beşinci Bölüm Ders Sınavları ve Değerlendirme

6 Dersler ve Krediler Madde 20 - Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamıdır. (Değişik fıkra: 29/08/ S.R.G Yön/10.mad.) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70'i, uygulamalı derslerin ise %80'ine devam etmiş olmaları gerekir. Bir dersten devamsızlık nedeni haricinde başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar aldığında devam şartı aranmaz. Derslerde Başarının Değerlendirilmesi Madde 21 - (Değişik paragraf: 29/08/ S.R.G Yön/11.mad.) Lisansüstü derslerin ara ve dönem sonu sınavları, sınavı yapan öğretim elemanı veya elemanları tarafından yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yüksek lisans öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılmaları için ara ve dönem sonu sınav notlarının toplamının aritmetik ortalaması yüz üzerinden en az yetmiş, doktora öğrencileri için ise en az yetmiş beş puan olması gerekir. Ayrıca, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılmaları için, yüz puan üzerinden değerlendirilen dönem sonu sınavından yüksek lisans öğrencileri en az yetmiş, doktora öğrencileri ise en az yetmişbeş puan almaları gerekir. Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan bir dersi, öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilir. Puanlar Enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki çizelgede gösterilen değerler dikkate alınarak harf notu haline çevrilir. PUAN HARF NOTU KATSAYI AA 4, BA 3, BB 3, CB 2, CC 2, DC 1, DD 1, FD 0,5 49 ve Aşağısı FF 0 Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere OL (Olumlu) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere OZ (Olumsuz) notu verilir. (OZ) notu, ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. Tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere BŞ (Başarılı) notu verilir. (BŞ) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ile uzmanlık alan dersleri, alan ve seminerler için başarılı olma durumunda da kullanılır. DZ, OL, OZ, BŞ notları genel not ortalamalarına katılmaz. Yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde bu harf notları, sırası ile, (NA, P, U, S) olarak yazılır. Not Ortalamaları

7 Madde 22 - Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamaları Enstitü tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı dönem ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir ağırlıklı dönem notu ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı ağırlıklı notların toplamı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Dönem notu ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren bu Yönetmelikte belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Dönem not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar, öğrencinin not belgesine geçirilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel not ortalaması 3,75 in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır. Program Dışında Alınan Derslerin Kabulü Madde 23 - Öğrencilerin daha önceki lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşulları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kayıt Silme Madde 24 - Kayıt silme, Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler için olmak üzere aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: 1. İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00'den az olan öğrencilerin, 2. (Değişik bent: 29/08/ S.R.G Yön/12.mad.) Bu Yönetmelikle belirlenen en az ders yükünü yüksek lisans programında dört ve doktora programında dört yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin, 3. Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin, 4. Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin, 5. Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili dersten veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez (OZ) notu alan öğrencilerin, 6. Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin, 7. Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin, 8. Programını süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin, 9. Tez izleme komitesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez "Olumsuz" (OZ) notu alan öğrencilerin, 10. (Değişik bent: 29/08/ S.R.G Yön/12.mad.) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki defa yerine getirmeyen öğrencilerin, 11. (Ek bent: 29/08/ S.R.G Yön/12.mad.) Ders yükünü süresinde (4 yarıyıl) tamamladığı halde, altıncı yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen doktora öğrencilerin, kayıtları silinerek Enstitü ile ilişiği kesilir. kayıtları silinerek Enstitü ile ilişiği kesilir. Altıncı Bölüm Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Açmada Genel İlke Madde 25 - Yüksek Lisans programı sadece tezli olarak yürütülür. Bu programın hangi Enstitü anabilim dallarında açılacağı, anabilim dalının teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve Yüksek Kurulun onayı ile belirlenir. Yüksek Lisans Öğretimi Madde 26 - Yüksek lisans öğretimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür: 1. Yüksek lisans öğretiminin amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

8 2. (Değişik bent: 29/08/ S.R.G Yön/13.mad.) İlgili Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile, diğer yükseköğretim kurumlarından ders seçilebilir. Her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma yapılabilir. 3. Yüksek lisans programı, yurtiçi ve yurtdışı entegre yüksek lisans programı şeklinde de düzenlenebilir. Bu programın uygulama usul ve esasları, Yüksek Kurulun teklifi üzerine Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) belirlenir. Süre Madde 27 - Yüksek lisans programı, esasları aşağıda belirtilen sürelere göre tamamlanır: 1. Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez çalışmalarına ikinci yarıyılda başlayan öğrenci, tezli yüksek lisans programını daha önce de tamamlayabilir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin kaydı dört yarıyıldan önce de silinebilir. 2. Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, Enstitünün ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Tez Danışmanı Atanması Madde 28 - Tez danışmanı atanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır; 1. (Değişik bent: 29/08/ S.R.G Yön/15.mad.) Yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanı, her öğrenci için bir tez konusu ve/veya projesi ile tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından önerilir ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı, Enstitü anabilim dalının özelliği dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 2. Danışman, tez projesinin Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "uzmanlık alanı dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, Kurulca kararlaştırılır ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması Madde 29 - Tezin sonuçlanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır: 1. Yüksek lisans programındaki her öğrenci, tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 2. Yüksek lisans tez jürisi, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yüksek öğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş veya üç kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması halinde, ikinci danışman jüri üyesi olamaz. 3. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır. 4. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir ve Enstitüden ilişiği kesilir. Yüksek Lisans Diploması Madde 30 - Yüksek lisans diploması verilmesinde aşağıdaki ilke ve usuller uygulanır: 1. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

9 2. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa meslek unvanı yazılır. Yedinci Bölüm Doktora Programı Doktora Programı Açmada Genel İlke Madde 31 - Doktora programı aşağıdaki amaç, ilke ve usuller çerçevesinde açılır ve yürütülür: 1. Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. 2. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Doktora Öğretimi Madde 32 - Doktora öğretimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür: 1. Doktora programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 2. (Değişik bent: 29/08/ S.R.G Yön/16.mad.) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış ve her dönem en fazla bir ders olması koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Doktora dersleri, ilgili Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma yapılabilir. 3. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. 4. Doktora programı, yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programı şeklinde de düzenlenebilir. Bu programın uygulama usul ve esasları, Yüksek Kurulun teklifi üzerine Yüksek-öğretim Kurulunca belirlenir. Süre Madde 33 - (Değişik bent: 29/08/ S.R.G Yön/17.mad.) Doktora programı, esasları aşağıda belirtilen sürelere göre tamamlanır; 1. Bir öğrencinin doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Öğrenci, doktora programıyla ilgili şartları yerine getirdiği takdirde, bu süreden önce de mezun olabilir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği süresinden önce de kesilebilir. 2. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, tez danışmanının önerisi, Enstitünün ilgili anabilim dalı başkanının uygun görmesi ve Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Tez Danışmanı Atanması Madde 34 - Tez danışmanı atanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır: 1. Enstitü ilgili anabilim dalı başkanı her öğrenci için tez danışmanını Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyıl başına kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı Enstitü ilgili anabilim dalının özelliği dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 2. Tez danışmanları öğretim üyeleri arasından seçilir. (Ek cümle: 29/08/ S.R.G Yön/18.mad.) İkinci tez danışmanı atanması gerektiğinde, danışmanın doktora derecesine sahip olması gerekir. 3. Danışman, tez konusu ve/veya projesinin Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "uzmanlık alan dersi"

10 adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Kurulca kararlaştırılır ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Yeterlik Sınavı Madde 35 - Doktora yeterlik sınavı aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde yürütülür; 1. Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları, yılda iki kez Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır. 2. Kredilerini tamamlayan ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler, yeterlik sınavına girebilirler. Her öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. 3. (Değişik bent: 29/08/ S.R.G Yön/19.mad.) Yeterlik sınavları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. 4. (Mülga bent: 29/08/ S.R.G Yön/19.mad.) 5. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin "başarılı" veya "başarısız" olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. 6. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinerek Enstitüyle ilişiği kesilir. Tez İzleme Komitesi Madde 36 - Tez izleme komitesi aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde oluşturulur: 1. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü ilgili Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. 2. Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir. 3. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Tez Önerisi Savunması Madde 37 - Tez önerisi savunması aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde yapılır: 1. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 2. Tez önerisi savunması, dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir. 3. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. 4. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir. 5. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir. Doktora Tezinin Sonuçlandırılması Madde 38 - Doktora tezinin sonuçlandırılması aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde yapılır:

11 1. Doktora programındaki bir öğrenci tezini, Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 2. Doktora tez jürisi, Enstitünün ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. 3. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süresi dakikadır. Tez sınavı, dinleyicilere açık olarak yapılır. 4. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Doktora Diploması Madde 39 - Doktora diploması verilmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür: 1. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve Yönetim Kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanır. 2. Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü ilgili anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Sekizinci Bölüm İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı Programın Amacı Madde 40 - İkinci öğretim yüksek lisans programının amacı, birinci öğretim programına değişik nedenlerle katılamayan öğrencilere, ilgili alanda bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırarak varolan bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretmektir. Programın Açılması Madde 41 - İkinci öğretim kapsamında yüksek lisans programı açılmasına, Kurulun önerisi üzerine Yüksek Kurul karar verir. Programın Süresi ve Ders Yükü Madde 42 - İkinci öğretim yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile kredisiz dönem projesi dersinden oluşur. Bu programı tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Başvuru ve Kabul Koşulları Madde 43 - İkinci öğretim yüksek lisans programına kabul koşulları, birinci öğretim yüksek lisans programı koşullarıyla aynıdır. Bu programa yapılan başvurular Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilir. Başarı ve Mezuniyet Madde 44 - İkinci öğretim yüksek lisans programında başarı ve mezuniyet koşulları, birinci öğretim yüksek lisans programıyla aynıdır. Öğretim Ücretleri

12 Madde 45 - İkinci öğretim yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri öğretim ücreti, her dönem başında Polis Akademisi Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrenciler her yarıyılda alacakları derslerin toplam kredisi ile belirlenen yarıyıl öğretim ücretini Enstitünün duyurduğu banka hesabına belirtilen tarihlerde yatırırlar. Programlar Arası Geçiş Madde 46 - İkinci öğretim programında açılan dersleri ancak ikinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler alabilirler. İkinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler birinci öğretim programında açılan dersleri alamazlar. Birinci öğretim programından ikinci öğretim programına geçiş yapılabilir. Başvurular, başvurulan programın bağlı olduğu Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. İkinci öğretim programına kabul edilen öğrenciler son dört dönem içerisinde birinci öğretim programından aldıkları eşdeğer derslerden en fazla ikisini saydırabilirler. Öğrencinin aldığı diğer başarılı dersler BŞ statüsüyle tanımlanır. Sayılan her iki ders için öğrenci bir dönem harcamış sayılır. Bir ikinci öğretim programından başka bir ikinci öğretim programına yatay geçiş yapılabilir. Başvurular, başvurulan programın bağlı olduğu Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve kabul edilebilecek öğrencilerin programına sayılacak dersleri belirlenir. Sayılan her iki ders için öğrenci bir dönem harcamış sayılır. İkinci öğretim programından birinci öğretim programına geçiş yapılamaz. Diğer Hususlar Madde 47 - İkinci öğretimle ilgili diğer hususlarda birinci öğretimle ilgili usul ve esaslar uygulanır. Dokuzuncu Bölüm İzin İzinli Ayrılma Madde 48 - Öğrenciler, tekrar Enstitüye dönmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılabilirler. İzin Süreleri Madde 49 - Öğrencilere toplam en fazla 4 (dört) dönem izin verilebilir. Zorunlu hallerde Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine katılmaz. İzin Gerekçeleri Madde 50 - Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelenmek koşulu ile dönem izni verilebilir: 1. Hastalık İzni: Dönem izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan Resmi bir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmek koşulu ile öğrencilere izin verilebilir. Bütün raporlar Polis Akademisi Başhekimliğinin görüşü alındıktan sonra işleme konulur. 2. Askerlik İzni: Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere alınması halinde askerlik izni verilebilir. 3. Maddi ve Ailevi Nedenlerle İzin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda izin verilebilir. 4. Yurt dışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde de öğrencilere izin verilebilir.

13 5. Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona ermiş olan öğrenciler geçen süre için izinli sayılabilirler. 6. (Ek bent: 29/08/ S.R.G Yön/22.mad.) Kurumlarınca onaylanmış mesleki nedenlerle görevine ara vermiş olanlar izinli sayılabilir. İzin Müracaat Şekli ve Süresi Madde 51 - (Değişik cümle: 29/08/ S.R.G Yön/23.mad.) İzin istekleri, gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı vasıtasıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşen sonuç Öğrenci İşleri Büro Amirliği tarafından öğrenciye duyurulur. İzin isteklerinin, dönem başında ve ders alma süreleri bitmeden yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz. İzinden Dönüş Madde 52 - İzin kullanan öğrencilere Enstitüye dönüşlerinde aşağıdaki işlemler uygulanır: 1. Yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. 2. (Değişik bent: 29/08/ S.R.G Yön/24.mad.) Diğer nedenlerle izin almış öğrenciler izinlerinin bitiminde normal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Onuncu Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler Öğretim Elemanı Yetiştirme Madde 53 - Enstitü, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisinin eğitim-öğretim ihtiyaçları için 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen esas ve usullere göre yurt içinde ve dışında öğretim elemanı yetiştirir. Enstitü, öğretim elemanı yetiştirilmesi görevini kendi bünyesinde yerine getirirken, bu Yönetmelikte yer alan yüksek lisans ve doktora programına ilişkin hükümleri uygular. Polis Akademisi kadrosuna atanan araştırma görevlilerinin, Enstitü'de yüksek lisans ve doktora yapabilmeleri bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktoraya kabul şartlarına sahip olmasına bağlıdır. Uzmanlık, Kurs ve Sertifika Programı Madde 54 - Enstitüde, öncelikle Emniyet Teşkilatı personeli için, talep halinde başka kamu kurumu ve özel sektör için uzmanlık, kurs ve sertifika programı açılabilir. Emniyet Teşkilatı ve personeline yönelik açılacak bu programın uygulamaya dönük olması esastır. Açılan uzmanlık, kurs ve sertifika programı içeriği ile uygulanacak esas ve usuller çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir. Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Programı Madde 55 - Gerekli görülen hallerde Enstitü'deki herhangi bir anabilim dalının önerisi Kurulun kararı ve Yüksek Kurulun onayı ile yaz dönemi eğitim programı düzenlenebilir. Bu programın içeriği ile uygulanacak usul ve esaslar çıkarılacak olan bir yönerge ile düzenlenir.

14 İngilizce Eğitim-Öğretim Programı Madde 56 - Gerekli görülen hallerde Kurulun önerisi ve Yüksek Kurulun onayı ile lisansüstü eğitim-öğretim öncesi öğrencileri lisansüstü eğitime hazırlamak amacı ile İngilizce eğitim öğretim programı düzenlenebilir. Bu programın içeriği ile uygulanacak esas ve usuller çıkarılacak olan bir yönerge ile düzenlenir. Ücretli izinli sayılma Madde 57 - (Değişik madde: 29/08/ S.R.G Yön/25.mad.) Lisansüstü programlara devam edecek emniyet hizmetleri sınıfına mensup öğrenciler, talep etmeleri halinde, yüksek lisans programına kabul edilenler on sekiz ay, doktora programına kabul edilenler de otuz ay ücretli izinli sayılırlar. Ancak, yüksek lisans programı ile doktora programına kabul edilenlerden kredi yüklerini ilk iki yarıyılda tamamlayamayanlar ücretli izinli sayılma hakkından yararlanamazlar. Yüksek lisans süresince tez danışmanından ve doktora tez yazım süresince tez izleme komitesinden herhangi bir yarıyıl sonunda Olumsuz (OZ) notu alan öğrencinin de ücretli izinli sayılma hakkı sona erer. Zorunlu derslere devam süresi sonunda, ücretli izinli sayılan öğrenciler, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü emrinde, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu alanlarda, araştırma ve tez yazma faaliyetine devam ederler. Madde 58 - Emniyet Teşkilatı adına yurtdışına yüksek lisans ve/veya doktora yapmak üzere gönderilecek Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ile ilgili her türlü iş ve işlemler, Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülür. Bunun için gereği halinde Personel Dairesi Başkanlığı ile koordine kurulur. Özel öğrenci kabulü Ek Madde 1 - (Ek madde: 15/02/ S.R.G. Yön/1.mad) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği belirtilir. Özel öğrenci olarak ders almak isteyenler ilgili programların kredi başına belirlenmiş olan ders ücretini öderler. Yapılan özel öğrencilik başvuruları sadece bir dönem için geçerli olup daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olmak için yeniden başvuru yapmak zorundadır. Özel öğrencilerin kabulünde not şartı aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrencilik başvurularıyla ilgili istenecek belgeler Yönetim Kurulunca belirlenir. Özel öğrenciler de devam ettikleri derslerde kayıtlı asıl öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır. Emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki öğrencilerin güvenlik tahkikatları yaptırılır. Yapılan tahkikat sonucu tahkikatı olumsuz sonuçlananların, eğitime başlamış olsalar dahi, ilişikleri kesilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve askerlik işlemlerini tecil ettiremezler. Özel öğrencilere diploma veya ünvan verilmez. Ancak takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir. Özel öğrencilere, Özel Öğrenci Kimlik Belgesi verilir. Özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri öğretim ücreti, her dönem başında Yönetim Kurulunca belirlenir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, lisansüstü programlara başvuru şartlarını tamamladıklarında açılan lisansüstü eğitim programına asıl öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler. Programlara kabul edildikleri takdirde, özel öğrenci

15 olarak almış oldukları ve başarı notu en az 85 (BA) olan dersler üzerinden 4 yarıyıl geçmemiş olmak şartıyla Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile izleyecekleri programlarda geçerli sayılabilir. Araştırma merkezlerinde görevlendirilme Ek Madde 2 - (Ek madde: 29/08/ S.R.G Yön/26.mad.) Polis Akademisi Başkanlığı Araştırma Merkezleri tarafından yürütülen projeler çerçevesinde Enstitü bünyesinde yüksek lisans veya doktora çalışması yapan lisansüstü öğrencileri, Araştırma Merkezleri Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bu merkezlerde görevlendirilebilirler. Madde 27 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Lisansüstü ihtisas sertifikası Ek Madde 3 - (Ek madde: 29/08/ S.R.G Yön/27.mad.) Lisansüstü ihtisas sertifika programları, 27 nci maddesi uyarınca bir yılda alınması gereken asgari ders sayısının dört ders olabileceği esasına göre düzenlenebilir. Bir yılda alınması gereken asgari ders saat sayısı olan 168 saat sayısı programın niteliğine göre daha kısa bir sürede verilebilir. Bu programa ilişkin usul ve esaslar Enstitü tarafından belirlenir. Madde 59 - Bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük Madde 60 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 61 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: )

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim G iriş EN Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenim Süresi Ders Kredisi Yüksek Lisans tamamlama için gerekli olan koşullar : 4 yarıyıl (2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması)

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 )

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora programlarından

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 26996 YÖNETMELİK Bilecik Üniversitesinden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 1 Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 01.09.2008 TARİHİNDE YAYINLANAN ESKİ YÖNETMELİK Gazi Üniversitesinden:

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge,

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Lisansüstü öğretim programlarının açılması nasıl olur?

Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Lisansüstü öğretim programlarının açılması nasıl olur? Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35/E maddesine göre yapılır. Lisansüstü programlarda yasa gereği Askerlik Sevk Tehir İşlemleri

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda verilmiştir. Buradaki bilgiler özet çıkarımlardır; ayrıntı için Yönetmeliğimize başvurmakta yarar vardır.

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK 24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK Gaziantep Üniversitesinden: GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 24. maddesi uyarınca aşağıdaki yönetmeliği yapar. BÖLÜM I : GENEL

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26996 Bilecik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) lisansüstü eğitim

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Mayıs 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26514 YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm Sayfa 1 / 9 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi Fakülteleri nde çift anadal (ÇAP) ve yandal

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER MADDE 5 (5) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, Türkçe lisansüstü

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 24 Mayıs 2013 gün ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELĐK BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

YÖNETMELĐK BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 13 Eylül 2008 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 26996 Bilecik Üniversitesinden: YÖNETMELĐK BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlara burslu olarak

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28594 Yıldız Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; lisansüstü eğitim veren Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç; MADDE 1-(1) Bu Yönerge nin amacı, Siirt Üniversitesinde

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER

LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 1. BaĢvuru Formu; İlgili Enstitü Müdürlüğünden ve/veya web sitesinden temin edilecek form dilekçe. 2. ALES sonuç belgesi; *Yüksek Lisans/Doktora Programları

Detaylı

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yönetmelik İstanbul Kültür Üniversitesinden: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16 Nisan 2009 tarih ve 27202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle)

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gediz Üniversitesi nde bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı olan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1-Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Detaylı

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe konulan Lisansüstü

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26890 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Yakın Doğu Üniversitesi ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını

Detaylı

YÖNETMELİK GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 30 Kasım 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27771 YÖNETMELİK GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Lisansüstü Programlara Başvuru İşlemleri 2 İlk Kayıt İşlemleri 3 Kayıt Yenileme /Ders Seçimi/ Ders Ekle Bırak İşlemleri lisansüstü Programlara Başvuru tarihlerinde; Gerekli belgeler ile başvuru

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 (1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen

Detaylı

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine

Detaylı