OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki lisansüstü eğitim-öğretimde uygulanacak esasları düzenlemektir. Kapsam ve Dayanak MADDE 2- Bu Yönetmelik, 2547 sayılı kanunun 65. maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği ile bu konuda yetkili üst kurum ve kurullarca alınan ilke kararlarına göre, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim programlarının nasıl düzenleneceğini, sınav ve değerlendirmenin nasıl yapılacağını kapsar. Lisansüstü eğitim, yüksek lisans (bilim uzmanlığı ve yüksek mühendislik) ve doktora programlarından oluşur. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak Senato kararı ile yaz yarıyılı programı da açılabilir. Eğitim-öğretime başlama ve bitirme tarihleri akademik takvimle belirlenir. b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, c) Ana Bilim Dalı: 03/03/1983 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5. maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan Ana Bilim Dalını, d) Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu: İlgili Ana Bilim Dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu, e) Ana Bilim Dalı Kurulu: Ana Bilim Dalının Bilim Dalı Başkanlarından oluşan kurulu; Ana Bilim Dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu, f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisini, g) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini, h) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü, i) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlarından oluşan kurulu, j) Enstitü Müdürü: Üniversiteye bağlı Enstitü Müdürlerini, k) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları ve Enstitü Müdürünün gösterdiği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

2 l) İkinci Danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği; Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Üniversitede veya başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisini, m) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, n) Kredi: Bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamını, o) Lisansüstü Eğitim: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan eğitimi, p) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans ve doktora programı öğrencisini, r) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, s) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı, t) Senato: Üniversite Senatosunu, u) Tez: Yüksek lisans ve/veya doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı, v) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi, y) TÖMER: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezini, z) Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi, aa) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, bb) cc) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini Yarıyıl: Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç, en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Senato tarafından belirlenen güz ve bahar yarıyılı dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini, dd) Yeterlik Sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı ee) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulüne ve Kayıtlara İlişkin Esaslar Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü MADDE 4- (1) Lisansüstü programlar, lisansüstü öğretim yapan anabilim dalları ile aynı adları taşırlar. Enstitü, ilan edilmesi düşünülen lisansüstü öğrenci kontenjanları için bünyesindeki Ana Bilim Dalı Başkanlıklarından bir yazı ile görüş alır. Enstitü anabilim dalları, kendi Akademik Kurullarında alacakları kararları, Enstitü Müdürlüğüne bildirirler. Enstitü Kurulu, anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayısı ve mevcut imkânları dikkate alarak, kontenjanlarla ilgili son şekli karara bağlar. Enstitü, öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programlarının adlarını ve her programa kabul edilecek öğrenci sayısını ve son başvuru tarihini ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Adaylar ilanda belirtilen başvuru süresi içinde Enstitüye yazılı olarak başvurarak hangi bilim dallarında eğitim göreceklerini bildirirler. Aday öğrencilerin kayıt işlemleri, Enstitü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

3 (2) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirme jürisi; Ana Bilim Dalı Kurulu önerileri de dikkate alınarak, üç asıl ve iki yedek üye olmak üzere, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Değerlendirme sonuçları, jüri başkanı tarafından enstitüye en geç üç gün içinde bildirilir. (3) Yüksek lisans programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır: a) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olması, Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanması gerekir. b) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 veya YÖK tarafından bu sınava eşdeğer kabul edilen sınavlardan bu puana karşılık gelecek olan taban puanı almış olması, c) Adayların sahip olması gereken en az lisans not ortalaması Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. d) Her aday için; yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde 1) ALES standart puanının ya da aldığı eşdeğer taban puanının %50 si, 2) Lisans mezuniyet not ortalamasının %25 i 3) ÜDS ya da eşdeğer taban puanının %10 i, 4) Mülakat sınavı sonucunun %15 u alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. e) Yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sıralanır ve kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kesin kayıtlar Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır. (4)Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için, adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES e girmeleri gerekir. Adayın başvurduğu programa yerleştirilebilmesi için başvurduğu programın ALES puanının %60'ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %40'ının toplamı alınarak bir sıralandırma yapılır. En yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. (5) Doktora programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır: a) Fen Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili bir lisans veya yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner ve Eğitim Fakülteleri diplomasına, Fen Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri (Fen Bölümü) ve Mühendislik Fakülteleri mezunlarının ise lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları; Sosyal Bilimler Enstitüsünün doktora programlarına başvuracak adayların ise bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, b) Yüksek lisans diploması ile başvuranların ALES ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 ve lisans diploması ile başvuranların ise en az 70 puan ya da ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen diğer sınavlardan eşdeğer taban puanı almış olması, c) Doktora programına öğrenci kabulünde lisans diploması ile başvuran adayların ÜDS den en az 65 puan,yüksek lisans diploması ile başvuran adayların ise ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer sınavlardan bu puanlarının muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer sınavlardan bu puan muadili bir puan alınması gerekmektedir. d) Adayların sahip olması gereken en az lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması Enstitü Kurulu tarafından belirlenebilir. e) Doktora adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi aşağıdaki ölçüler dikkate alınarak yapılır: 1) ALES standart puanının ya da aldığı eşdeğer taban puanının %50 si, 2) ÜDS ya da eşdeğer taban puanının %15 i, 3) Lisans ve varsa Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15 i, 4) Mülakat sınavı sonucunun %20 u alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

4 f) Doktora giriş sınavı başarı puanı 65 ve daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sıralanır ve kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla Lisans Diploması ile başvurularda Lisans, Yüksek Lisans Diploması ile başvurularda ise Yüksek Lisans mezuniyet, ALES ve yabancı dil puanları yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kesin kayıtlar Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır. (6) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde aranacak usul ve esaslar şunlardır: a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için gerekli Yüksek lisans ve Doktora şartlarını sağlamış olmak, b) Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) nin açacağı Türkçe Dil Bilgisi seviye tespit sınavını başarmaları gerekir. Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü MADDE 5- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir: a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar, b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları, c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları, d) Lisans veya Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar. (2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda toplam 6 krediyi aşmamak üzere en fazla iki ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında lisans programlarından da ders aldırılabilir. (3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme ve diğer hususlar, bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak yürütülür. (4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans programı sürelerine dahil edilmez. Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları Ana Bilim Dalı Akademik Kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. (5) Bilimsel hazırlık programını belirlenen süre içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. Özel öğrenci kabulü ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki öğrenci kabulü MADDE 6- (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplam kredi sayısının en çok %50 sini özel öğrenci olarak alabilir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. (2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan kriterler göz önüne alınır. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir. Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler kredi/saat başına, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek katkı payını ödemek zorundadır. Ancak, Üniversite öğrencisi olanlar katkı payı ödemezler.

5 (3) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dahilinde, belli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, başarılı oldukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması; bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında Ana Bilim Dalı Kurulu önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Bu kapsamda öğrenimlerinin belirli bir aşamasındaki öğrenciler karşılıklı bir protokole dayandırılmış uluslararası ortak programa da dahil edilmiş ise ortak programa yönelik protokolün hazırlanmasında ve konuya ilişkin diğer hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Aynı kapsamda Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri de, bu anlaşma hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile ilgili kurulların kararlarına göre yürütülür. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü MADDE 7- (1) Yatay geçişlere ilişkin esaslar şunlardır: a) İlgili enstitü bünyesindeki başka Ana Bilim Dalında veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ve ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. b) Yatay geçişle alınacak öğrenci sayısı ve gerekli şartlar Ana Bilim Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin dilekçelerine; kayıtlı bulunduğu programda aldığı dersleri ve notlarını, kayıt tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren bir belgeyi eklemeleri gerekir. c) Tez aşamasındaki öğrencilerin yatay geçiş talepleri; öğrencinin bu fıkranın (b) bendinde belirtilen belgeleri ve çalışma konusu ile ilgili durumu incelenerek Ana Bilim Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. d) Tezli ve tezsiz programlar arasında yatay geçiş talepleri, Ana Bilim Dalı Kurulu tarafından bu fıkranın (b) bendinde belirtilen belgeler incelenerek ve öğrencinin programa geçişinin uygun olup olmayacağına ilişkin bir rapor tutularak enstitüye bildirilmesi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. e) Yatay geçiş için öğrencinin, programın kabul şartlarını taşıması ve geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 4.0 üzerinden en az 2, doktora için 4.0 üzerinden en az 3.0, ya da 100 lük not sisteminde Yüksek Öğretim Kurulunun belirlediği eşdeğerlik tablosundaki bu notlara karşılık gelen not olması gerekir. f) Yatay geçişler, her yıl ilan edilen Lisansüstü Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına, Ana Bilim Dalı Kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir. g) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin, programını tamamlama süresi, daha önce kullandığı süre de dahil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan programın süresidir. h) Daha önce alınmış olan derslerin kabulü veya kredi eşdeğerliği ile öğrencinin derslerden muafiyeti, Ana Bilim Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Lisansüstü Programlara Kayıt MADDE 8- Bu Yönetmeliğin 4. maddesindeki giriş sınavlarında başarılı olup adları, programının kontenjanı dikkate alınarak enstitü müdürlüğünce yapılan ilandaki asıl aday listesinde yer alan öğrenci adayları; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilan tarihini izleyen yedi gün içinde enstitü müdürlüklerine teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Bu süre içinde kaydını yaptırmayanlar yerine yedek listedeki öğrenci adayları sıra ile davet edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar Lisansüstü dersler ve ders seçimi MADDE 9- (1) Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri, okutulacak yarıyıllar,

6 sorumlu öğretim üyeleri, Enstitüyü oluşturan Ana Bilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi üzerine Mayıs ayı içerisinde Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki öğretim dönemlerinde uygulanır. (2)Öğrencinin kaydolduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir. (3) Danışmanlar her yarıyıl başında lisansüstü öğrencilerle birlikte ders katalogundaki alınacak dersleri belirler ve Enstitüye bildirir. Öğrenciler yarıyıl başladıktan sonra ilk iki hafta içinde hafta içerisinde danışmanının uygun görüşünün alınması koşuluyla o yarıyıl programda mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. (4) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler güz ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen I. ya da II. Öğretim katkı paylarını ödemek ve Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katkı payı ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez; katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. (5) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler sınavlara giremez. Ders sınavları ve değerlendirme MADDE 10- Öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması ilgili öğretim elemanının yarıyıl başında verdiği ders işleyiş programı doğrultusunda belirlenir. Bir yüksek lisans veya doktora dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu veya yılsonu sınav notunun %60 ının toplamıdır. Öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun yüksek lisans için en az CC doktora için en az BB olması gerekir. Ders notları MADDE 11- (1) Öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders notu olarak verilir: Başarı notukatsayı100 puan üzerinden not dönüşümü AA 4,00 BA 3,50 BB 3,00 CB 2,50 CC 2,00 DC 1,50 DD 1,00 FD 0,50 FF 0,00 NA (Devamsız) E (Eksik) S (Başarılı) U (Başarısız) (2)Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere başarılı, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız notu verilir. Başarılı ve Başarısız notu ayrıca; kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri ve seminerler için de kullanılır. Başarılı (S) veya başarısız (U) notu genel

7 not ortalamasına katılmaz. Eksik (E) notu, yarıyıl sonu sınavına Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin ara sınav ve dönem sonu sınavı bir sonraki yarıyıl başlangıcından önce yapılarak, başarı notu Enstitüye gönderilir. Aksi halde (E) notu (FF) ye dönüşür. Not ortalamaları MADDE 12- Öğrencilerin başarı durumları her bir yarıyıl için dönem not ortalaması ve tüm yarıyıllar için de genel not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Dönem not ortalaması, öğrencinin ilgili dönem derslerinden aldığı notların ve genel not ortalaması ise öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren bütün dönemlerin derslerinden almış olduğu notların derslerin kredi değeri ile çarpımlarının toplamının toplam krediye bölünmesiyle bulunan ağırlıklı aritmetik ortalama hesaplanarak elde edilir. Tekrar edilen derslerden alınan not hem genel not ortalaması hesabında hem de derslerin ait olduğu dönemin dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır. Ders saydırma MADDE 13- Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki bir lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları tez danışmanının önerisi ve Ana Bilim Dalı Kurul kararı ile ders yüküne sayılmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Ders tekrarı MADDE 14- Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (BB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslere verildiği yarıyılda kayıt yaptırarak ve devam koşulunu sağlamayanlar ise devam etmek suretiyle tekrarlamak ve başarmak zorundadır. Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli dersler yerine isterlerse danışmanlarının ve Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla dersleri tekrarlayabilir veya seçmeli dersler yerine danışmanınca kabul edilen dersleri alabilir. Ancak bu durumda yarıyıl başında danışmanın, Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bilgi vermesi zorunludur. İlişik kesme MADDE 15- (1) Aşağıdaki şartları yerine getiremeyen öğrencilerin, kayıtlı oldukları programla ilişikleri kesilir: a) İlk yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,50 den az olan öğrencilerin, b) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2,00 den az olan doktora öğrencilerinin, c) Danışmanı tarafından belirlenen ders yükünü, her program için bu Yönetmeliğe göre belirtilen maksimum sürede tamamlayamayan ve/veya programların sonunda genel not ortalaması yüksek lisans için 2,00 ve doktora için 3,00 ün altında olan öğrencilerin, d) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin, e) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin, f) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencilerin, g) Tez önerisi ikinci kez reddedilen veya Tez İzleme Komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan doktora öğrencilerinin, h) Tekrar etmek durumunda bulundukları dersin verildiği yarıyıl sonu sınavında başarısız olan lisansüstü öğrencilerin, i) Uzmanlık alan dersinden ard arda iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin, j) Doktora yeterlik komitesince önerilen dersleri iki yarıyıl içinde başarıyla tamamlayamayan

8 doktora öğrencilerinin, k) Dönem projesi ikinci kez başarısız bulunan tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin, l) Üst üste iki yarıyıl kayıt yenilemeyen tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, m) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler içerisinde doktora yeterlik sınavına girmeyen doktora öğrencilerinin, n) Başarısız oldukları seçmeli derslere verildiği ilk yarıyılda kayıt yaptırmayan veya başarısız olduğu seçmeli derslerin yerine bu Yönetmeliğin 14. maddesine göre yeni ders almayan öğrencilerin. İzinli sayılma MADDE 16- (1) Lisansüstü öğrencileri; belgelemek koşuluyla, aşağıdaki nedenlerle Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile izledikleri programlardan bir defaya mahsus olmak üzere, bir yıla kadar izinli sayılabilir: a) Meslekleri ve lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak öğretim amacı ile süreli olarak yurt dışında veya aynı amaçla süreli olarak yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi, b) Zorunlu olarak askere gitmesi, c) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması, d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, e) Birinci derecede yakınının hastalığı veya ölümü, f) Tutukluluk hali, g) 2547 sayılı Kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin iki numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi, h) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması, i) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yüksek lisans programı MADDE 17- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programları, Ana Bilim Dalı Akademik Kurulunun başvurusu ve Enstitü Kurulu önerisi üzerine Senato kararı ile açılabilir. (2) Tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçiş, adayın başvurusu ve bu başvurunun Ana Bilim Dalı Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile yapılır. Tezli yüksek lisans programı MADDE 18- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Bir öğrenci bir dönemde 15 krediden fazla ders alamaz. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci seminer çalışması konusunu ve tarihini seminerin verileceği yarıyılın ders kayıt formunda belirtir. (2)Öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve

9 Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer Ana Bilim Dalı, Enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. (3) Tezli Yüksek lisans programları yurtiçi ve yurtdışı entegre yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlendiği şekilde uygulanır. Yurt içi ile ilgili programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Tezli yüksek lisans programında süre MADDE 19- (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Dönem eksiltmesi durumunda bu süre aynı miktarda kısalır. Bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle öğrencilerin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir. (2) Kredili derslerini ve seminer çalışmasını başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanının ve Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Danışman atanması MADDE 20- (1) Tezli yüksek lisans programında, birinci yarıyıl başında, öğrencinin de görüşü alınarak Enstitü Ana Bilim Dalı Kurul kararı ile yapılan tez danışmanı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, Ana Bilim Dalı Kurulunun gerekçeli önerisi, ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. (2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı, en geç derslerin tamamlanmasını izleyen yarıyılın başında, ders kayıt haftası içerisinde, öğrencinin danışmanı ile birlikte hazırladığı tez konusunu Ana Bilim Dalı Kurul kararı ile Enstitüye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. (3) Öğrenci, her yarıyıl tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlanması MADDE 21- (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. (2) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın görüşü alınarak Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Ana Bilim Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tez jürisi oluşturulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir. (3) Öğrenci jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazırladığı tezini Ana Bilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez

10 sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez çalışması dinleyiciye açık olarak sunulur. Sunumu takiben sınav jüri üyeleri tarafından dakika sürecek şekilde yapılır. (4)Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde gerekçeleri ile birlikte Enstitüye tutanakla bildirilir. Kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezli yüksek lisans programında diploma MADDE 22- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin Enstitünün belirlediği sayıda ciltlenmiş sayısı, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir. (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Ana Bilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Tezsiz yüksek lisans programı MADDE 23- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülür. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz. (2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanın ve Ana Bilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer üniversitelerden ve/veya Üniversitedeki diğer Enstitülerden de dersler alabilir. Danışman atanması MADDE 24- Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlisini birinci yarıyılın başında ders danışmanı olarak belirler. Öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, Ana Bilim Dalı Kurulunun gerekçeli önerisi, ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Tezsiz yüksek lisans programında süre MADDE 25- Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan bir öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Tezsiz yüksek lisans programında diploma MADDE 26- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Ana Bilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

11 BEŞİNCİ BÖLÜM Doktora Programı Amaç ve Kapsam MADDE 27- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; a) Bilime yenilik getirme, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. (2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. (3) Lisansüstü dersler, enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer Ana Bilim Dalı, Enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. (4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. (5) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlendiği şekilde uygulanır. Yurt içi ile ilgili programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Süre MADDE 28- (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıldır. Lisans derecesi ile kabul edilenler için bu süre on yarıyıldır. Ancak tez çalışma süresi dört yarıyıldan az olmaz. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemelere senato tarafından karar verilir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürede tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanın ve Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Tez danışmanı atanması MADDE 29- (1) Tez danışmanı; birinci yarıyıl başında, öğretim üyeleri arasından, öğrencinin de görüşü alınarak, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığınca önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Gerekli hallerde öğrencinin talebi, mevcut danışmanın görüşü ve Ana Bilim Dalı Kurulunun gerekçeli önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü takdirde tez danışmanının görüşü alınarak, Ana Bilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kurum içi veya başka Yükseköğretim Kurumundan, en az doktora

12 derecesine sahip ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür. (2) Öğrenci her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Yeterlik sınavı MADDE 30- (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. (2) Öğrenciler yeterlik sınavına Şubat ve Eylül aylarında Enstitü Kurulunun belirlediği tarihlerde girer. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerde bu süreler en erken üçüncü ve en geç yedinci yarıyıl sonuna kadardır. (3) Yeterlik sınavları, danışmanın görüşü alınarak Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla üç kişilik sınav jürisi kurar. (4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Ana Bilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir. (5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. (6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, yeterlik sınavından sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersi/dersleri en çok iki yarıyıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi ders ve 21 kredisini başarıyla tamamlayan, her dersten en az CC almış bir öğrenci, genel not ortalamasının da 3,00 ün üzerinde olması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş başvuruları, en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşulu ile yarıyıl başlarında Ana Bilim Dalı Başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş Ana Bilim Dalının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci bu programı belirtilen sürede tamamlamak zorundadır. Tez İzleme Komitesi MADDE 31- (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın görüşü alınarak Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. (2) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka Enstitü Ana Bilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. (3) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. (4) Tez İzleme Komitesi üyesi diğer bir Ana Bilim Dalı, Enstitü ve yüksek öğretim kurumlarından da olabilir.

13 Tez önerisi savunması MADDE 32- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez İzleme Komitesi Başkanı tez önerisini sözlü savunmadan en az on beş gün önce Ana Bilim Dalı Başkanlığı kanalı ile Enstitüye ve Enstitü de komite üyelerine dağıtır. (2) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini yazılı olarak bir tutanakla bildirmek durumundadır. Bu karar, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde Enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir. (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez İzleme Komitesi Başkanı toplantı tarihinden en az bir ay önce öğrenciden aldığı raporu komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora tezinin sonuçlandırılması MADDE 33- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. (2) Doktora tez jürisi, danışmanın görüşü alınarak Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Doktora tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir. (3) Tez İzleme Komitesi Başkanı, öğrencinin jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazırladığı tezini Ana Bilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitü Müdürlüğüne sunar. Enstitü tarafından kendilerine tez teslim edilen jüri üyeleri, tez teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Tez İzleme Komitesi Başkanının başkanlığında toplanarak, öğrenciyi sınava alır. (4) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez çalışması dinleyiciye açık olarak sunulur. Sunumu takiben sınav jüri üyeleri tarafından dakika sürecek şekilde yapılır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Red, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye/üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora diploması MADDE 34- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin Enstitünün belirlediği sayıda ciltlenmiş kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. (2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Ana Bilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

14 ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlük MADDE 35- Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 36- Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Mardin Artuklu Üniversitesinden: YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 a) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29077 VE SINAV YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete Sayı : 29077 VE SINAV YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 3 Ağustos 2014 PAZA R YÖNETMELİK Kırıkkale Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29077 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM Amaç VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28757 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Yakın Doğu Üniversitesi ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını

Detaylı

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28370 Ahi Evran Üniversitesinden: YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28835 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28640 Bayburt Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Amasya Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesinden: 12 Aralık 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26374 Amasya Üniversitesinden: YÖNETMELİK AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 6 Eylül 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28757 YÖNETMELİK Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28367 Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi 25.04.2002 Resmi Gazete Sayısı 24736 İçişleri Bakanlığından: Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM Genel Hükümler ****************** Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı