İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü"

Transkript

1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora programlarından oluşur. Öğrenci Kabulü Madde 2 a) Yüksek lisans programlarına kayıt olunabilmesi için lisans, doktora programlarına kayıt olunabilmesi için lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekir. b) Lisansüstü programlarına başvurabilmek için adayların, başvurulan programın Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puan türünden sahip olması gereken standart puanlar, EADB lerinin önerisi dikkate alınarak Senatoca belirlenir. c) Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans genel not ortalamasının 3.00 den az olmaması şartı aranır. d) Lisansüstü öğretime girişle ilgili başvurular İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ne yapılır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak vermek zorundadır. Aday kaydı ile ilgili konular her yarıyılın başlangıç tarihinden önce, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından duyurulur. e) Lisansüstü programlarına, (b) bendinde belirtilen Lisansüstü Giriş Sınavı (LES) puanı ile lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyi, mülakat ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca (EADB) istenen diğer bilgi ve belgeler değerlendirilerek, öğrenci kabul edilir. Bu değerlendirmede, LES puanının, öğrencinin toplam puanının %50 sinden az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkta değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. EADB başarılı bulunanları bir başarı sıralamasına göre belirterek Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderir. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile programlara öğrenci kabul edilir Sonuçlar Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilir. f) Eğitim-öğretim dili lisans seviyesinde tümü ile İngilizce olan kurumlardan gelenler, KPDS, ÜDS veya Uluslararası sınavlardan (TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE gibi) Enstitü Senatosunca belirlenen puanı elde edenler veya İYTE lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olan öğrenciler kazandıkları programa doğrudan kayıt yaptırabilirler. g) (f) bendindeki koşullardan en az birini sağlayamayan öğrenciler, İYTE İngilizce yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavdan başarılı olamayanlar İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırırlar. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü Madde 3 a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ndeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda, en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, EADB nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki, ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı, ayrıca belirtilir. Yarıyıl uzunluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nden farklı üniversitelerden gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği EADB tarafından önerilir ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş için başvuran öğrencilerden, Madde 2/f bendinde yer alan koşullardan en az birini sağlamış olmaları şartı aranır. c) Yüksek lisans öğrencilerinin doktora programına yatay geçiş yoluyla kabul edilmeleri için, en az 2 nci yarıyılı tamamlamış ve program için belirlenmiş üstün başarı ölçütlerini sağlamış olmaları gerekmektedir. Bu ölçütler; her dönem için ortalama 3 ders, 9 kredilik ders yükümlülüğünü sağlamak; lisans ve yüksek lisans genel not ortalamaları 3.00 den az olmamak; başvurulan programın LES puan türünden 60 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek standart puana sahip olmak üzere EADB tarafından belirlenir. İngilizce Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü Madde 4 Bilimsel başarı düzeyleri lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen, ancak Madde 2/f bendindeki şartlardan en az birini sağlayamadığı için İYTE İngilizce yeterlik sınavını almak zorunda olan öğrencilerden bu sınavda başarısız olan veya bu sınava girmeyenler, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü nün İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırırlar. İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler. Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü Madde 5 a) Bilimsel hazırlık programı, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bu programa alınacak öğrenciler EADB tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir. b) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. c) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans ya da doktora öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili EADB nın önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa

2 yönelik dersler de alabilir. Bu dersler lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. d) Bilimsel hazırlık programında başarılı olmak için; yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin, bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD notu ve programı en az 2.00 genel not ortalaması ile, doktora programına kabul edilen öğrencilerin ise bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DC notu ve programı en az 2.50 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekir. Özel Durumlarda Öğrenci Kabulü Madde 6 Yurtdışında ikamet eden T.C. veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulü yukarıdaki esaslara göre yapılır. Ancak gerekli hallerde belgelere dayalı kabul, ilgili EADB nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Özel Öğrenci Kabulü Madde 7 a) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili EADB nin olumlu görüşü üzerine Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü derslere "özel öğrenci" olarak kabul edilebilir. b) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların, almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslerin kayıt süresi içinde olmak koşulu ile, lisans veya yüksek lisans diploması ve bir dilekçe ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ne başvururlar. c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. d) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, derslere kayıt yaptırabilmeleri için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu nun her yarıyıl başında özel öğrenciler için belirleyeceği kredi başına ders ücretini ödemek zorundadırlar. e) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin lisansüstü derslere girebilmeleri için Madde 2/f bendindeki koşullardan en az birini sağlamış olmaları şartı aranır. f) Özel statüdeki öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde, o ders için ödedikleri ücret iade edilmez. g) Özel öğrenciler, derse devam, sınav ve başarısının değerlendirilme, disiplin ve diğer hususlarda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde uygulanan yönetmelik, yönerge ve esaslara uymak zorundadırlar. Eğitim-Öğretim Yılı Madde 8 Lisansüstü eğitim-öğretim yılı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu tarafından belirlenir. Devam Zorunluluğu Madde 9 Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam zorunluluğu teorik derslerde %70, tasarım, laboratuvar, atölye ve uygulamalarda %80'dir. Lisansüstü Derslerin Kredi Değerleri Madde 10 Bir lisansüstü dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, EADB nin önerisi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla saptanır. Seminer ve tez çalışması dersleri kredisiz olup başarılı, başarısız veya gelişmekte olan şeklinde Madde 12 de belirtilen S, U veya P notları ile değerlendirilir. Ders Sınavları ve Değerlendirme Madde 11 Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka, bir de yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu sınavları, EADB leri tarafından saptanan ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders başarı notu, ara sınavları, yarıyıl içi ödev ve proje çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirilmesi ile derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. EADB tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir. Enstitü anabilim dallarında yapılacak seminer, tasarım, laboratuvar ve atölye derslerinde yarıyıl sonu sınavı yapılmaz, başarı notu yıliçi notudur. Hangi derslerin bu şekilde değerlendirileceği EADB nin önerisi ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulunca belirlenir. Her yarıyıl başında öğretim üyesi dersi ile ilgili değerlendirme esaslarını EADB kanalıyla, öğrenciye yarıyılın ilk 15 günü içerisinde duyurur. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin en az (CB) alması gerekir. Ders Notları Madde 12 Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur. Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayısı AA BA BB 3.0

3 75-79 CB CC DC DD FD ve aşağısı FF 0.0 Ortalamalara Katılmayan Notlar I-Eksik P-Gelişmekte Olan S-Yeterli U-Yetersiz EX-Muaf NA-Devamsızlık Nedeniyle Başarısız NI-Not Ortalamasına Katılmayan (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslimi tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, EADB nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla bir sonraki kayıt yarıyılının başlayışına kadar uzatılabilir. (P) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Öğrencinin tez çalışmalarını başarıyla tamamlaması durumunda, ÖİDB tarafından (P) notu (S) notuna değiştirilir. (S) notu, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere ve kredisiz olarak alınan dersler için başarılı olma durumunda verilir. (U) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen ve zamanında tamamlayamayan öğrencilere verilir. (U) notu, ayrıca kredisiz olarak alınan dersler için başarısız olma durumunda verilir. (EX) notu, İYTE dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için ve ilgili EADB nca muaf olunan dersler için verilir. (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür. (NI) notu, öğrencinin "not ortalamasına katılmamak koşuluyla" aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. Yarıyıl sonu ders notları ÖİDB'na verildiği anda kesinleşir ve aynı başkanlık tarafından açıklanır. Notlarda Maddi Hata Madde 13 ÖİDB tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, öğrenci EADB na başvurur. Öğrencinin düzeltme istemi, EADB nin önerisi ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Not Ortalamaları Madde 14 Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonraki iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren EADB ce belirlenen ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünce kabul edilen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Ders Saydırma Madde 15 Öğrencilerin özel öğrencilik, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, EADB önerisi ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. İlişik Kesilmesi Madde 16 Lisansüstü öğrencilerinin aşağıda belirtilen hallerde; a) Bilimsel hazırlık programını Madde 5 (b) bendinde belirtilen süre içinde tamamlayamayan veya Madde 5 (d) bendinde belirtilen not şartlarını sağlayamayan öğrencilerin, b) İlk yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.50'den az olan öğrencilerin, c) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00'den az olan öğrencilerin, d) EADB ce belirlenen en az ders yükünü, tezli yüksek lisans programlarında ve yüksek lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programlarında 4, tezsiz yüksek lisans programında ya da lisans derecesi ile kayıt olunan doktora

4 programında 6 yarıyılda tamamlamayan veya bu yarıyıllar sonunda genel not ortalaması 3.00'ün altında olan öğrencilerin, e) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili ders notu, birbirini izleyen iki yarıyılda (U) notu olarak takdir olunan öğrencilerin, veya aralıklı olarak üç kez "U" notu alan öğrencilerin, f) ÜDS veya KPDS de Madde 28 (c) bendinde belirtilen süre içerisinde başarılı olamayan doktora öğrencilerinin, g) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin, h) Doktora yeterlik komitesinin almasını istediği derslerde Madde 28 (f) bendinde belirtilen gerekli başarı koşullarını sağlayamayan öğrencilerin, ı) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin, i) Tezi jüri tarafından reddedilen öğrencilerin, j) Tezi hakkında düzeltme kararı verilmiş olup, ikinci savunma sınavının sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencilerin, k) Programını süresi içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin, kayıtlı oldukları programlarla ilişkileri kesilir. Ders Tekrarı Madde 17 Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya bu derslere EADB ce eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak yarıyıl başında EADB tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesi gerekir. Yüksek Lisans Programı Madde 18 a) Yüksek Lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir. b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, EADB nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir. Tezli Yüksek Lisans Programı Madde 19 Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Süresi ve Ders Yükü Madde 20 a) Yüksek Lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet kredili ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans programı derslerini tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Ancak, sonraki dönemlerde fazladan (NI) statüsünde kredili dersler ve kredisiz uzmanlık alanı dersleri danışman onayı ile alınabilir. b) Yüksek lisans programını tamamlama süresi 4 yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilir. Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını 4 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için 2 yarıyıl ek süre verilir. c) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir ve bu dersler ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir. d) Öğrenci, EADB nin önerisi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dışındaki üniversitelerden ve yüksek teknoloji enstitülerinden en fazla iki lisansüstü ders alabilir. e) Öğrencinin yüksek lisans kredisine sayılmayan derslerinin notları genel not ortalamasına katılmaz, ancak (NI) olarak not çizelgelerinde belirtilir. f) Öğrenciye tez danışmanı, en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EADB nin önerisi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez danışmanı öğretim üye ve doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. g) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür. h) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması Madde 21 a) Yüksek lisans tez çalışmasını süresi içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini bir jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır. b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EADB nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü içersindeki başka bir enstitüsü Enstitü Anabilim Dalından veya İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dışından olmak üzere 3 veya 5 kişiden oluşur. Jüride salt çoğunluğu, öğrencinin danışmanları dışında kalan üyeler oluşturur.

5 c) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EADB ye başvurur. EADB tez jürisi önerisiyle birlikte Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünce belirlenen sayıda ciltlenmemiş tez kopyasını Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne iletir. d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. e) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı EADB tarafından en geç üç gün içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler, uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Yüksek Lisans Diploması Madde 22 a) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içersinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine "Yüksek Lisans Diploması" verilir. b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Lisans Diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin diplomasına varsa meslek unvanı da yazılır. Tezsiz Yüksek Lisans Programı Madde 23 Tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Süresi ve Ders Yükü Madde 24 a) Tezsiz Yüksek Lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. b) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumuyla ilişiği bu süreden önce kesilebilir. c) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. d) Tezsiz yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. e) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür. f) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz. Yüksek Lisans Diploması Madde 25 a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir. b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur ve var ise meslek unvanı da yazılır. Doktora Programı Madde 26 Doktora programının amacı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, I) Bilime yenilik getirme, II) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, III) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Doktora Süresi ve Ders Yükü Madde 27 a) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik 14 ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerini tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en çok 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en çok 6 yarıyıldır. Ancak, sonraki dönemlerde fazladan (NI) statüsünde kredili dersler ve kredisiz uzmanlık alanı dersleri danışman onayı ile alınabilir. b) Doktora programının tamamlanma süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en çok 8 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en çok 10 yarıyıldır. Bu yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını öngörülen süre içerisinde

6 tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir. c) Doktora programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en çok iki lisans dersini ders yüküne ve doktora kredisine saydırabilirler. d) Öğrenci, EADB nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Yönetim Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dışındaki üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinden lisansüstü ders alabilir. Bu derslerin sayısı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 2, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 4 den fazla olamaz. e) Öğrencinin doktora kredisine sayılmayan derslerinin notları genel not ortalamasına katılmaz, ancak (NI) olarak not çizelgelerinde belirtilir. f) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı en geç üçüncü yarıyıl başına kadar ilgili EADB nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Doktora tezi danışmanları doktoralı öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. g) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür. h) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Doktora Yeterlik Sınavı Madde 28 a) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır. b) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Doktora yeterlik sınavının tümü İngilizce olarak yapılır. c) Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları EADB ce Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ne bildirilir. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için KPDS veya ÜDS den, 5 yıldan daha eski olmamak koşuluyla, yüz üzerinden en az 60 puan almış olmak gerekir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri en geç 5 inci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri ise en geç 7 nci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına alınır. d) Yeterlik sınavları, EADB tarafından önerilen ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan 5 kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir. e) Doktora Yeterlik Komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından en geç üç gün içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne tutanakla bildirilir. f) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak en çok üç ders almasını isteyebilir. Bu dersler (NI) statüsünde olup en az CB notu alınması gerekir. Bu dersleri başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programla ilişkisi kesilir. g) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir. Ancak lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrenciler yüksek lisans derecesi almak istedikleri takdirde, en az yedi dersini başarı ile tamamlamış olmak kaydı ile, EADB nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programına intibakı yapılır. Tez İzleme Komitesi Madde 29 a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EADB nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Enstitü Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. c) Tez izleme Komitesi nin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili EADB nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Tez Önerisi Savunması Madde 30 a) Tez izleme komitesi atanan öğrenci, en geç altı ay içinde, o zamana kadar yaptığı çalışmasını, tez çalışmasının yöntemini ve ileriye dönük çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, Tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. b) Tez izleme komitesi öğrencinin sunduğu tez önerisini kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne tutanakla bildirilir.

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) lisansüstü eğitim

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesi Fen

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç ve kapsam (1) Bu yönergenin amacı; Kafkas Üniversitesi

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Yakın Doğu Üniversitesi ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28835 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28757 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 a) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 6 Eylül 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28757 YÖNETMELİK Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM Genel Hükümler ****************** Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZM İR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28640 Bayburt Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi 25.04.2002 Resmi Gazete Sayısı 24736 İçişleri Bakanlığından: Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29077 VE SINAV YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete Sayı : 29077 VE SINAV YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 3 Ağustos 2014 PAZA R YÖNETMELİK Kırıkkale Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29077 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM Amaç VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

(08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.)

(08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) AMAÇ VE KAPSAM Madde 1-a) Bu yönetmelik, 2547 Sayılı

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı