DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SENATOSU NUN YENĠ YÜKSEKÖĞRETĠM YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ ELEġTĠRĠ VE ÖNERĠLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SENATOSU NUN YENĠ YÜKSEKÖĞRETĠM YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ ELEġTĠRĠ VE ÖNERĠLERĠ"

Transkript

1 DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SENATOSU NUN YENĠ YÜKSEKÖĞRETĠM YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ ELEġTĠRĠ VE ÖNERĠLERĠ Üniversitelerarası Kurul tarafından üniversitelere gönderilmiģ olan yeni yükseköğretim yasa taslağı Düzce Üniversitesi Senato üyelerine, bütün personele ve bütün öğrencilere elektronik posta ile ulaģtırılmıģ ve eleģtirilerle önerilerin birim amirleri tarafından Senato ya getirilmesi istenmiģtir. Bu metinde yer alan eleģtiri ve öneriler Düzce Üniversitesi Senato üyeleri tarafından 11 Ekim 2012 tarihli Senato Toplantısında dile getirilmiģ, notlar tutularak kayıt altına alınmıģ ve burada özetlenerek taslakta yer alan konu baģlıkları altında derlenmiģtir. GĠRĠġ Yasa taslağının tepeden tabana iletilmesinin doğru olmadığı, üniversiteler tarafından hazırlanıp YÖK e gönderilmesi yani tabandan gelmesi gerektiği görüşü dile getirildi. Bu kadar önemli bir yasa tasarısının 26 sayfalık özet olarak yazılmış bir metin üzerinden tartışmaya açılması doğru bulunmadı. Bir kitapçık şeklinde, taslağı hazırlayanların/emeği geçenlerin de belirtildiği daha ayrıntılı bir metnin beklentisi belirtildi. Aralık sonunda yasalaşması hedeflenerek aceleye getirilmesi eleştirildi. Türk yükseköğretim alanının rekabete açık olarak yapılanmasını öngörmeye çalışan bir taslakta yönetime fazla devletçi müdahale de yer alması eleştirildi. Ülkemizde Üniversite yapılanması tek tip yapılanma şeklinde olagelmiştir. İlin, bölgenin ve ülkenin gerçekleri ve ihtiyaçları gözetilerek bir üniversite yapılanması yerine çoğu zaman siyasi, hantal ve kaynaklarının irrasyonel kullanılması anlamına gelecek geleneksel yapı egemen olmuştur. Ülkemiz üniversite yapılanmasında önerebilecek modellerden biri de kurumsallaşmasını tamamlamış üniversiteleri bölgenin ana referans üniversiteleri haline getirmek bunun dışında kalan üniversiteleri ise ilin, bölgenin ihtiyaçlarına uygun spesifik üniversitelere dönüştürmek olabilir. Her yerde her şey olması doğru değil. Örnek vermek gerekirse Erciyes Üniversitesi nin Bölgesel Üniversite olması, etrafındaki illerdeki üniversitelerin de ihtiyaçlara göre spesifik üniversitelere dönüştürülmesi gibi (Teknik Üniversite, Sosyal Bilimler-Hukuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Üniversitesi, Su ve Orman Ürünleri Üniversitesi, Teknoloji-Sanayi Üniversitesi, Sanat Üniversiteleri vs.). Üniversiteler yapılanmasına göre ayrıca üç kategoride değerlendirilebilir; 1. Ulusal/Uluslararası Üniversiteler (Araştırma ve eğitimin bir arada 1

2 yürütüldüğü uluslararası ölçekte üniversiteler) 2. Bölgesel (Yerel üniversitelerin çatısı niteliğinde) 3. Yerel (Spesifik üniversiteler) Üç türlü rekabet ortamı var. 1. Uluslararası rekabet 2. Ulusal rekabet 3. Kurumsal rekabet İlk iki rekabet ortamında değişik ölçütlere göre (Yayın, Atıf, Patent, Buluş vs) sıralamadaki yerine göre devletçe teşvik ödülleri verilmesi, üçüncü rekabet ölçütüne göre; akademisyenler hatta çalışanlar için oluşturulacak performans ölçütlerine göre ücret politikasının belirlenmesi ve tüm üniversite personelinin sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi önerisi dile getirilmiştir. Tüm üniversitelerde akreditasyon ve kalite standardizasyon çalışmalarına gidilerek eğitim veya araştırma yapılacak asgari yapılar tanımlanmalı standart dışı ve akredite olmamış birimlerde eğitim ve araştırma hakkı gerekli altyapı sağlanana kadar verilmemelidir. 1. YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU STATÜLERĠ Dört çeşit üniversite yapılanmasına izin verilmesinin Tevhid-i Tedrisat a aykırı bir durum oluşturacağı ve bu yasaya sebep veren koşulların yeniden oluşmasına zemin hazırlayabileceği kaygısı dile getirildi. Örnek olarak Türk- Alman Üniversitesi nin iki ülke arasındaki bir işbirliğini temsil eden bir isimle kurulması verildi. Bu yasayla Alman Üniversitesi nin kurulabileceği ifade edildi. Ülkenin kalkınması için ar-ge ve inovasyona dayalı bir ekonomiye geçmek gerekiyor. Bu da üniversitelerin öncülüğünde olabilir. Oysa üniversiteler inovasyon odaklı değil. Bunu teşvik edecek bir altyapıya ihtiyaç var. Yabancı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Üniversite yi teşvik etmenin ekonomik ve daha önemlisi Türk Yüksek Öğretimine yıllar sonra sosyal ve siyasal açıdan sıkıntılar oluşturabileceği kaygısı var. Yabancı Üniversitelerin Türkiye kampüsü diyebileceğimiz bu yapı uygun görünmektedir. Hem iç rekabet sayesinde üniversite kalitemizi artırmaya yardımcı olur, hem de özellikle Orta Asya ve Ortadoğu dan yabancı öğrenci gelmesine ciddi katkıda bulunur. En azından beyin göçünün önüne geçeceği, üniversite için yurtdışı bağımlılığın azalacağı, dövizin içeride kalacağı gibi iyi 2

3 niyetli gerekçeler oluşturulmaktadır. Ancak bu Türkiye kampüslerinin bu iyiniyetli beklentileri cevaplamaması da muhtemeldir. Şöyle ki uluslararası marka üniversitelerin adı ile açılan ancak kalite açısından bu üniversitenin taşra kampüsünden öteye geçmeyen ve sadece markayı paraya dönüştüren bir yapı olması da mümkün. Bu durumun orta ve uzun vadede olumsuz bir yansıması Türk Özel üniversitelerinin hatta Vakıf üniversitelerinin tek tek kapanması olacaktır. Bu marka üniversitelerle rekabet şansının düşük olduğu beklenen bir gerçektir. Buna rağmen yurtdışına kaçmış nitelikli beyin göçünü geriye çevirme ve rekabeti arttırıcı bir unsur olması nedeniyle sıcak bakılabilir. Mutlaka bu üniversitelerin sıradan bir kampüs olarak yapılanmasını engelleyecek, kaliteyi, uluslararası rekabeti garanti edecek şekilde yasal mevzuatının çok iyi hazırlanması lazım. Yabancı ve özel üniversitelerin öğretim üyelerine verecekleri ücretleri kendilerinin belirlemesi üniversiteler arası dengesizlik yaratacak ve yüksek ücretli yerlere kaçış artacaktır. Üniversite Konseyleri Devlet üniversitelerinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulacak olan Üniversite Konseyinin kuruluş şartları arasında, en az 10 yıldan beri faaliyette olması ve 100 öğretim üyesi şartı yerine daha objektif kriterler olmalıdır. Kurumsallaşma dereceleri denince ne anlıyoruz? Ölçütler nedir? Bu şartlar nasıl belirlenecek? Kurumsallaşmanın sadece iki kriter ile (10 yıl, 100 öğretim üyesi) tanımlanması doğru bulunmadı. Kurumsallaşmış üniversiteleri belirlemek için, en az sorudan oluşan bir veri toplama aracıyla elde edilecek verilerle oluşturulacak bir KurumsallaĢma Ölçeği tanımlanmalı. Üniversite Konseyi bu haliyle devlet üniversitelerini siyasi iradeye bütünüyle bağlı kılmak değil midir? 10 yıl sınırlamasının gerekçesi nedir. Süre yerine diğer sayısal ölçütler (akademik faaliyet vs.) daha doğru olmaz mı? Beş yaşında olup bu ölçütleri sağlaması olası bir üniversite kurumsallaşmış sayılmamakla cezalandırılmış olmuyor mu? Bu haliyle konsey senatonun ve yönetim kurulunun üzerine çıkıyor. Bu haliyle demokratik bir yapı olduğu söylenemez. Konseyin çok fazla yetkisi olduğu kanısı var. Stratejik kararları alıyor ama kim tarafından nasıl denetleneceği belli değil. Rektörün yetkileri politize olabilecek bir konseye verilmiş. Üniversitenin üzerinde bir konsey yapılanmasına sıcak bakan üyelerimiz de 3

4 var. Konseyi kuracak olan irade Bakanlar Kurulu ise örneğin 5 üyeyi kim ve nasıl seçiyor? Bu üyeler öğretim üyeleri mi? Unvan sınırlaması yok mu? Konseydeki iki üyenin nereden seçileceği belli değil kriterler belirlenmeli. Konsey in akademik üyeleri dışındaki üyelerin seçiminde kriterlerin ne olduğu (üniv.mezunu, mesleği, tecrübesi vs) daha net açıklanmalı. En az üniversite mezunu olmalı. En çok vergi verenler arasından ve/veya üniversiteye en çok bağışta bulunanlar arasından seçilecek üyeler üniversitelere yerel kaynak aktarımının yollarından biri gibi gözükse bile iki konuda çekince var: 1. Bu kişinin kurulda olması nedeniyle diğer kaynak aktarabilme potansiyeli olan kişilerin nasıl olsa yönetimde yokum, ne diye katkıda bulunayım bakış açısı ile üniversiteden uzak durması. Bunun yerine TSO vb kuruluşların, tüm üyelerinin sağladığı desteği temsilen ilgili odanın başkanının yer alması düşünülebilir diye bir öneri geldi. 2. Bu kişilerin üniversitenin işleyişine müdahale etmesi ve üniversitenin yerele fazla açık hale gelmesi riski. Konsey üyesi olarak konseyde en çok bağış yapan veya vergi ödeyen yerine - veya aynı zamanda- üniversitenin bulunduğu şehirle üniversitenin ilişkisine katkıda bulunacak, tercihen seçimle işbaşına gelen belediye başkanları veya yüksek sayıda üyeye sahip dernek veya oda başkanlarının da konsey üyesi olması, halkın ve şehrin hassasiyetlerinin üniversiteye yansıması açısından iyi fikir olacaktır. En çok vergi verenlerden bağıģ için asgari limit olmalı. Adaylar üniversite mezunu olmalı. Vergi suçu vb. sebebiyle ceza almamış olmalı. Konsey üyeleri arasında eski rektörlerin görev yapması da istenebilir. Hem eski rektörlerin tecrübelerinden yararlanılır, hem de eski rektörler onore edilmiş olurlar. Eski rektörlerin konsey üyesi/mütevelli olması için fiilen üniversitede çalışıyor olma şartı getirilebilir ya da emekli olsalar da hayatta olanlar konseyde yer alabilir. Üniversite yönetimi çok fazla Konsey Merkezli bir yapıya bürünmüş. Rektör bypass edilmiş. Rektörü merkeze alıp karar almada daha çok inisiyatif kullanılması sağlanmalıdır ve hukuki boşlukları giderilmelidir. Rektör dekanı atayan merci olan konseyle her an karşı karşıya kalabilir. Konsey senato ve yönetim kurulunun üzerine çıkıyor. Üniversite konseyi gelişmekte olan üniversitelerde sıkıntı oluşturabilir. Üniversitede bütçeleme nasıl olacak? Yüksek ücret ödenen üniversitelere 4

5 kaçışlar olabilir. Üniversite konseyi ismi kaldırılmalı; daha uygun, mütevelli heyet gibi, bir isim olabilir. Konseye gerek yok, ileride siyasallaşabilir. Konsey üyesi bir öğretim üyesinin sicil amiri dekan, dekanın sicil amiri konsey mi olacak? Konseyi/üyelerini görevden alma yetkisi kimde? Konsey kararlarını onaylayan veya ret eden bir yapı var mı? Bu yapı Bakanlar Kurulu mu? Eğer öyleyse siyasi baskı riski olmaz mı? Üniversite konseyinin doğru bir tercih olmadığını düşünüyorum. Rektör atamasında, seçim ve konsey olmamalı. Konsey, meslek yüksekokullarında olmalı. Sanayicilerden, ticaret ve sanayi odalarından temsilciler olmalı. 2. YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMUNUN YÖNETĠMĠNDEKĠ ANA ORGANLAR Rektör Yasa taslağında, rektöre karşı bir duruş seziliyor. Rektöre hiçbir yetki verilmemiģ ama sorumluluk ona ait. Dekanlar dahi yetki sahibi (örneğin bölüm başkanı atamasında) ama rektörün hiçbir çalışma arkadaşını belirleme yetkisi yok. Üniversite yi rektör yönetecekse onu dışlayan bir yasal yapı ile olmaz. Rektörlük yetkilerini istismar eden kişilere ve antidemokratik uygulamalara dönük önlemler konabilir. Mevcut yasayla da demokratik, katılımcı, hesap verebilen bir üniversite yönetimi gerçekleştirilebiliyor. Yani aslolan insan dır. Yasada rektörün tüm yetkilerini sınırlamakla yanlış yapılıyor, rektör seçimine dikkat edilmeli. Adaylar YÖK e başvurmalı ve rektör için belirlenecek kriterleri (akademik, idari konulardaki deneyimlerin puanlanması) en yüksek puanla karşılayan aday rektör olarak atanmalı. Cumhurbaşkanı atayabilir. Rektör atamalarında; adayların akademik ve idari puanlarının olması lazım. Tıpkı doçentlik başvurularında olduğu gibi bir yaklaşım buraya uyarlanabilir. Asgari akademik ve idari puanlar belirlenmeli ve toplamda bir baraj puanı olmalıdır. İdari puan içerisinde mutlaka yönetici sertifikasyon programını 5

6 tamamlamış olma şartı bulunmalıdır. Adaylar YÖK ün ilan ettiği üniversite rektörlüğü için başvururken bu özgeçmişleri ile başvurmalı ve bu liyakata haiz olduğunu belgelemelidir. Belki YÖK, Meclis, Bakanlar Kurulu gibi kurum ve kuruluşlardan gelen üyelerle oluşacak bir komisyon, kriterleri sağlayan adayları mülakata çağırıp atama yapabilir. Üst üste olmadığı durumlarda rektörlük yapabilir mi? Ayrıca bu kişi farklı devlet üniversitelerinde görev yaptığında orada rektörlük hakkının ömrü vefa ettikçe süreceği anlamına mı geliyor? Bilim alanları arası hakkaniyeti gözetmek için bir kaygı gütmek yerine, uygun üniversitelerin bu bilim dallarına spesifik üniversitelere (Tıp, Mühendislik, Sanat, Fen, Hukuk, Sosyal Bilimler, Eğitim, Teknoloji Üniversiteleri, vs) dönüştürmek daha akıllıca olmaz mı? Böylece bir Tıp kökenli Rektörün uzmanı olmadığı dalları yönetmesi gibi bir durum da olmamış olur. Rektör süresinin bir döneminin beş yıl görev süresi uzun, iki dönem yapılabilmeli. Rektörlük ataması ulufe değil ki herkes biraz yapsın denilsin. Yetenekli olan seçilsin, görev süresi 5 yıl ve bir kereyle sınırlı olmasın. Üniversiteleri farklı bakış açılarının yönetmesinin doğru bir bakış olduğu görüşü de kabul gören bir görüştü. Rektör tıp fakültesi öğretim üyesi olmamalı. Bir yönetim bilimcinin cerrahlık yapmaya kalkışması nasıl uygun değilse, bir cerrahın da büyük bir kurumu yönetmeye talip olması uygun değil. İki tür rektör üniversite yönetiminde yer alabilir: Akademik ve İdari Rektör gibi. Adaylar YÖK e başvurmalı, kriterleri uygun olanlardan Cumhurbaşkanı atamalı. Rektörlerin görev, yetki ve sorumlulukları şablonu belirlenerek, bu şablon çerçevesinde kanun maddesi yazılmalı. Rektörlük için seçim kaldırılmalı, konsey oluşturulmamalı, rektör adayları belirlenecek kriterlere göre YÖK e başvurur ve bunlar arasından Cumhurbaşkanınca atama yapılabilir. Öğretim üyeleri her dönem en az bir yıl seçimle uğraşmak ve kutuplara ayrılıp husumet oluşturacak ortamlarda bulunmak yerine, işlerine bakıp akademik anlamda üretkenliklerini devam ettirmelidirler. 6

7 Rektör atama süreçleri Rektör Adaylarını Belirleme Komisyonu nasıl ve kimlerden seçiliyor? Kriterleri nedir? Komisyon üzerinde baskılar olması riski var. Konsey Bakanlar Kurulu aracılığıyla kurulacağına göre siyasi otorite Rektör seçiminde fazlasıyla söz sahibi olmayacak mı? Bu komisyon hangi kriterlere göre ve kimlerden oluşturulacak. Kaç kişiden oluşacak? Fazlasıyla Konseyin güdümünde olacak bu komisyonun fonksiyonu ne? Doğrudan konsey bu işi yapsın? Başvuru şartlarında sübjektif kriterlerin önüne nasıl geçilecek? Rektör Adaylarını belirleme komisyonu kaç kişiden oluşuyor? Aynı şekilde komisyonun bu adayları belirlemesindeki yaptırım gücü ne. Kurulun ret ettiği başvuru şartlarında durum ne olacak? İkinci alternatife göre Komisyonun Adayları belirleme kriteri ne? Seçimden yakınıyoruz. Bu durumun eski sistemden farkı ne? Siz seçmesini bilmiyorsunuz bizim seçtiklerimizden seçin en iyisi demek değil mi? Eskiyi hatırlatıyor? Üçüncü alternatifte Herkesin dahil olduğu bir seçim sistemi mahalli seçimlerde ki gibi adaylarda popülist yaklaşımlara yol açmaz mı? İdari personel de seçime katılmalı. Rektör seçiminde üniversite personeli fikir vermek için dahil olmalı ama kararı üniversite dışında bir merci vermeli. Üniversitelere kaynak veren ve hesap soran merci olabilir. Hükümet üyeleri ve YÖK üyelerinden bir yüksek komisyon oluşabilir. Senato Yüksekokul müdürlerinin tamamı niçin Senato da yer almıyor? Çok fazla sayıda meslek yüksekokulu olan üniversitelerde karar üzerindeki etkisini kırmak için mi? Senatonun mevcut hali daha katılımcı bulundu. Üniversitelerin meslek yüksekokulların bazılarında hiç öğretim üyesi yok, bunun yarattığı akademik ve idari sıkıntılar var. Öğretim görevlisini bölüm başkanı olarak görevlendirebiliyor fakat özlük haklarında fark sağlayamıyoruz. Bu düzenlenmeli. Üniversite Yönetim Kurulu Öğrenci temsilcisi Üniversite Yönetim Kurulu nda olmamalı. Çünkü Yönetim Kurulu nda öğretim üyelerinin kadrolara atanması ve disiplin işleri gibi konular görüşülmektedir. Bu konular öğrencinin görüş bildirmesini gerektirmeyen konulardır. 7

8 Dekan Dışarıdan atanacak Dekanlar nedeniyle çalışma barışı bozulabilir mi? Vakıf ve özel üniversitelerde ilan ve müracaat şartı olmaksızın dekanın doğrudan rektör tarafından atanması iradesi, devlet üniversiteleri rektörlerine neden verilmiyor? Bu farklılık nasıl açıklanabilir? Fakülte Kurulu Fakülte Kurulu oluşumunda mevcut durum devam etsin. Tıp Fakültesi nde tek diploma programı var. Ne olacak? Enstitü Enstitü Yönetim Kurulu yedi öğretim üyesinden daha fazla olabilir. Üyelerin görev süresinin müdürün görev süresi ile sınırlı olması ne kadar gereklidir? Enstitü müdürünü Rektör atamalıdır. Üniversitelerde araştırma yapılacak birimlerin (enstitü, birim vb) ya da araştırma üniversitelerinin kurulması ve desteklenmesi zorunludur. Sanat alanı için mutlaka ayrı enstitü olmalı. 3. YÜKSEKÖĞRETĠM ALANININ KOORDĠNASYONU VE ÜST- YÖNETĠMĠ Yürütme Kurulu: Yürütme kurulu üyelerinin görev süreleri belli değil. Yürütme Kurulunda görevli olan üyelerin sürekli görev yapması doğru mudur? Görev süresinin bir zamanla sınırlanması gerekir. Rektörler Kurulu Rektörler kurulunda başkan ve yardımcılarının görev süresi için bir sınırlama yok. Rektörler Kurulu, üniversitelerdeki konseyleri denetlesin. Kendi üniversitesinde söz sahibi olamayan rektör, Rektörler Kurulu nda ne yapacak? Yükseköğretim ġurası Yükseköğretim Şurası nasıl oluşur? 8

9 4. EĞĠTĠM Türkiye Yükseköğretim Veri Tabanına sadece öğrenciler değil, öğretim elemanları da dahil edilmeli. ARBİS ve YÖKSİS burada birleştirilebilir. Okutmanlar mezuniyetten sonra hemen ders vermeye başlamamalı. Önce pedagojik formasyon almalılar. Doktora eğitimini tamamlayanlar yardımcı doçent olup ders veriyorlar. Eğitim kalitesi için doktora eğitiminde buna yönelik dersler olmalı. Eğitim verecek birimler için standartlar belirlenmeli. Bu standartları taşımayan birimlere öğrenci alma yetkisi verilmemeli. Tıp Fakülteleri için, uzmanlık eğitimi verebilme standartları daha sıkı belirlenmeli. 5. YÜKSEKÖĞRETĠMDE ARAġTIRMA ÖYP öğrencileri sorun yaratıyor. Sorununun çözülmesi için yüksek lisans ve doktora programları olmayan yerlerde araştırma görevli kadro verilmesi lazım. AraĢtırma birimi / üniversitesi / bölümü Öğretim üyelerine mesailerini ve emeklerini eğitim, araştırma, topluma hizmet alanlarında bölüştürme konusunda inisiyatif verilmeli. Bazı öğretim üyeleri araştırma ağırlıklı çalışırken bazıları sadece ders vermeye yoğunlaşabilmeli. Öğretim üyelerinin haftalık iş yükü; eğitim, araştırma ve toplumsal katkı şeklinde 3 farklı göreve bölünebilmeli. İsteyen Öğretim üyesi haftalık mesaisinin örneğin %75 ini eğitime %25 ini araştırmaya ayırabilmeli ve öğretim üyesi ile bu iş yüküne göre dekanlık anlaşma imzalayıp denetlemeli. Araştırma birimi çok iyi bir fikir. Araştırma Üniversitesi kavramının doğru olmadığını düşünüyorum. Bunun yerine üniversitede çalışan öğretim elemanlarının mesaisinin yukarıda belirtilen 3 ana göreve yüzdelik olarak bölünmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Araştırma enstitüsü ve istasyonları ayrıca yapılandırılabilir. AraĢtırma Enstitüsü ve AraĢtırma veya Uygulama Merkezleri Araştırma Enstitüsü araştırma merkezi ile benziyor. Fark yok. Araştırma Enstitüsü bilimsel çalışma için araştırmaya yoğunlaşmalı, öğrenci almayabilir. Araştırma enstitülerinin statüsü nedir? 9

10 AraĢtırmacı öğretim elemanı Araştırmacı öğretim elemanı için kısıtlı da olsa ders verme olanağı verilmeli, kişi isterse deneyimlerini aktarabilmelidir. Doktora sonrası araģtırmacı statüsü Üniversite uygun gördüğünde doktora sonrası araştırmacıların kadrolarının ihtiyaç çerçevesinde karşılanması uygun olacaktır. Boş yardımcı doçent kadrolarının yüzde beşi gibi bir sınırlama uygun değil. 6. TOPLUMSAL HĠZMET 7. YÜKSEKÖĞRETĠMĠN DENETĠMĠ ve KALĠTE GÜVENCESĠ Özlük haklarıyla ilgili net düzenlemeler yok. Oysaki temel maaşlar yükseltilmeli ki nitelikli kişiler akademisyen olmayı tercih etsin. Maliye Bakanlığı nın, Kalkınma Bakanlığı nın ve YÖK ün ayrı ayrı istediği iç kontrol, stratejik plan ve ADEK raporları tek bir raporlama sistemine dahil edilmelidir. YÖK Kalite Direktörlüğünde özel sektörden temsilci olmasının vurgulanması yerinde olur. Faaliyet iznini kaldırıcı yetkisi sıkıntıya yol açar mı? 8. ÖĞRETĠM ELEMANI ATAMA ve YÜKSELTME SÜREÇLERĠ Akademik ve bilimsel olmayan, kişisel tercihlerin devreye girmeyeceği bir sistem olmalı. Üniversiteler jüri kurarken farklı üniversitelerden jüri üyesi seçmek zorunda olmalı. Yayın değerlendirmeyle ilgili süreçler elektronik ortamda ve objektif kriterlere göre yapılmalıdır. Kişinin akademik dosyası (yayınlar, atıflar, özgeçmiş vs) YÖK te açılacak kişisel akademik sayfasına yüklenmeli. Daha önce belirlenmiş asgari başvuru koşullarını sağlayan ve toplamda belirli bir puanın üzerine çıkan adaylar dosya aşamasından geçmiş sayılmalı ve otomatik olarak bu aşamadan sonra hakemler bilgisayar ortamında atanarak sonuçlar yine bilgisayar ortamında yapılmalıdır. Bu şekilde kırtasiye ve zamandan da tasarruf yapılır. Öğretim elemanı alımlarında asgari şartların belirlenip, bu şartların dışında inisiyatifin üniversitelere bırakılması gerekir. 10

11 Akademik ilanlar Üniversite tarafından hazırlanmalı, yayınlanmalı ve üniversite istediği adayı atama inisiyatifine sahip olmalı. Okutmanların da en az öğretim görevlilerinde olduğu gibi kriterlerle alınması, lisansı bitirince hemen atanmamaları uygun olacaktır. Akademik işler yanında idari görevler üstlenen ve yayın yapmaya uğraşan, bir yandan da toplumsal hizmet üretmeye çalışan öğretim üyelerinin bütün çalışmaları göz önüne alınmalı. Yabancı dil yeterliliği tek başına çok önemli bir kriter olarak ortaya konmuş. Böyle olmamalı. Dil bir araçtır. İstenen yabancı dil bilgisi ile ne yapılması bekleniyorsa o yeterliliği ölçen kriterler konulmalı. Örneğin: Yurtdışında uluslar arası bir konferansta sözlü sunum yapmış olmak, gibi. Yardımcı doçentlik Doktora sonrası iki yıl bekleme süre sınırlaması ve yabancı dil baraj puanının yüksekliği doğru bulunmadı. İyi bir gerekçenin olmadığı düşünülüyor. İki yıl süre ile beklemek yerine bu süre içerisinde öğretim görevlisi olarak atanabilir. Yardımcı doçentlik ve doçentlik için bekleme sürelerine gerek olmadığı, sadece yapılması gereken asgari çalışmaların tanımlanması gerektiği ifade edildi. Yardımcı doçentlik ve doçentlik için yabancı dil barajının 70 e çıkarılması yerine, tam tersine 60 a indirilmesinin uygun olacağını önermişlerdir. Sanki yardımcı doçentlik eşittir dil bilmek düzeyine inilmiş. Daha rasyonel kriterler olması lazım. Hep dil üzerinden yürütülen kriterler yetersiz bulundu. Öneriler; 1. Dil sınavını geçmiş olmak için asgari taban belirlenmeli (örneğin 50). Üniversiteler kendi tabanlarını bu tabanın altına düşmeyecek şekilde belirlemeli, eğer kişi yabancı dilde eğitim veren bir üniversiteyi bitirmişse bu şart aranmamalı. 2. Yardımcı doçent adayının dalı ile ilgili bilim sınavını (en az 50 gibi) vermiş olması şartı 3. Dalı ile ilgili asgari yayın şartını sağlamış olması (örneğin tıp fakültesi için en az biri birinci isim 3 yurtdışı yayın gibi) 4. Üniversitenin akademik ilanda gerek görürse dil, bilim sınavı ve yayın için asgarinin üzerinde tanımlama yapması serbestisi olmalı 5. Değerlendirildikten sonra dekanlık tarafından şartları sağlayan adaylardan uygun bulunanı atanmak üzere rektörün onayına sunması 6. Bu kadronun şu anda olduğu gibi sözleşmeli olması 7. İlgili kurumun dışına çıkıldığında bir eğitim kurumunda çalışmayacaksa bu akademik unvanına kesinlikle kullanılmaması 11

12 8. Adayların dosyalarını bağımsız hakemlerin değerlendirmesi Öğretim üyesi ders vermeden önce pedagojik formasyon eğitiminden geçmelidir. Doçentlik Yardımcı doçentlikte olduğu gibi burada da sanki tek sorun dil miş gibi bir yaklaşım mevcut. Bunun yerine öneri olarak; 1. Beş yıl bekleme süre şartı anlamsız bulunuyor. Kişi başarılı bir akademik performans göstermişse (uluslararası patent, buluş, ders kitaplarına girmiş ve bilinen bir bilgiyi değiştirecek yayın, yüksek düzeyde atıf vb kriterler sağlanıyorsa) bu süre şartı aranmamalıdır. 2. Son beş yılda dil sınavını geçmiş olmak (örneğin 70), eğer kişi yabancı dilde eğitim veren bir üniversiteyi bitirmişse bu şart aranmamalıdır. 3. Dil yeterliliğini sınamak için sözlü sunum şartı getirilebilir. 4. Doçent adayının son beş yılda dalı ile ilgili bilim sınavını (en az 60 gibi) vermiş olması şartı 5. Dalı ile ilgili doçentlik asgari yayın şartını sağlamış olması (örneğin tıp için en az üçü birinci isim 15 yurtdışı yayın gibi) 6. Doçent olmuş kişi kendi üniversitesinde çalışmaya devam edecekse sınavı verdiği tarihten itibaren özlük haklarına kavuşması, başka bir üniversiteye geçecekse ilgili üniversitenin o zaman kadro talebinde bulunması şartı getirilmelidir 7. Adayların dosyalarını bağımsız hakemler değerlendirdikten sonra sözlü sınav sürecinde (sınava etkisi maksimum yüzde 30 olmak kaydıyla) sonrası toplamda yüzde yetmiş barajını sağlaması ile başarılı sayılması 8. İlgili dal ile ilgili öngörülen kadroda istihdam edilmesi mümkün kadro yoksa bir yıl süreyle çalışma hakkı verilerek kadrosuna uygun arayışa izin verilmesi 9. Bu kadronun şu anda olduğu gibi devamlı statüde değil sözleşmeli olması İlgili kurumun dışına çıkıldığında bir eğitim kurumunda çalışmayacaksa bu akademik unvanın kesinlikle kullanılmaması Doçentlik ve profesörlük unvanın bir edinilmiş akademik hak olması nedeniyle üniversite dışında da kullanılmasının uygun olduğu düşünen üyelerimiz de var. Beş yıl geçmiş olması şartı cümlesinde sanki dil ile ilgili bir şart aranmıyor ancak Diğer önerilen düzenlemeler şunlardır: diye başlayan cümlede dil şartı varmış anlamı çıkıyor. Doçentlik sınavı şu anda olduğu gibi merkezi sınavla yapılmalıdır. 12

13 Doçentlik, yardımcı doçentlik ve profesörlük gibi üniversite tarafından verilen bir unvan olmalıdır. Akademik (yayın) değerlendirme, Rektörler Kurulu ve TYK tarafından belirlenmiş çok ayrıntılı (yayın sayısı, yazar sıralaması, dergi impakt faktörü, atıf sayısı, patent/buluş/keşif sayısı, vb) kriterlere göre puanlanmalı. Belli bir puan barajını geçen doçent adayları, sözlü mülakata çağrılmalı. Hem zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır hem de kişisel ilişkilere dayalı değerlendirmeler engellenmiş olur. Doçentlik unvanını da üniversite vermelidir. Yardımcı doçentlik ve profesörlük unvanını verebilen üniversite aynı şekilde doçentlik unvanını da vermelidir. Asgari koşullar YÖK tarafından belirlenmeli. Ancak her üniversite kendi kriterlerini bu asgari koşulların üzerine ekleyebilmeli. Yayın ve sözlü sınavlar birbirinden ayrı tutulmamalı. Yayın aşaması belirli bir yüzde, sözlü aşaması da belirli bir yüzde olarak alınmalı ve geçme puanı belirlenmelidir. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan adayların bu alandaki yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 90 puan almaları halinde, müracaat tarihi itibariyle son 2 yıl içinde, Kurul tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında 100 tam puan üzerinden asgari 70 puan almış olmak şartı aranmaz önerisi uygun bulundu. Doçentlik jürileri tarafından bilimsel inceleme ve sözlü sınav aynı anda yapılmalı, objektif değerlendirmeye katkı sunacaktır. Doçentlik ve profesörlük kadroları da sözleşmeli olmalıdır. Akademisyen yeni unvanı başka üniversitede alacaktır. Doçentlik jürisi değerlendirmeyi yapıyor ama unvanın verilmesinin uygun olup olmadığını belirleyebiliyor mu? Doçentlik jüri raporunda, sağlamıştır/ sağlamamıştır seçeneklerinin yer alması yeterli değil. Daha ayrıntılı raporlama talep edilmeli. Profesörlük ataması Profesörlük için asgari şartları her üniversite kendisi belirlemeli ve üniversite yönetim kurulunca ilgili dalda kadro varsa atanmalı aksi taktirde ya doçent unvanı ile çalışmaya devam etmeli ya da profesör kadrosu imkanı bulabileceği ve kadro açılan bir başka kuruma başvurmalıdır. Kişi, tıpkı diğer akademik unvanlarda olduğu gibi eğitim kurumu dışına çıktığında hiçbir şekilde bu unvanı kullanamamalı; eğer bu unvan kullanılacaksa, eğitim kurumlarında bu unvanla kesintisiz beş yıl çalışmış olma şartı aranmalıdır. Doktora unvanı esastır, Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük unvanlarının üniversitelerin kendileri tarafından verilecek unvanlar olması gerekir. 13

14 DĠĞERLERĠ Kıyafet özgürlüğüne sınırlama getiren madde düzenlenmelidir. Yabancı dilde yazma sorunu yaşayan akademisyenler için üniversitelerde Akademik çeviri (İngilizce) destek birimleri kurulmalı ve sadece dil nedeniyle araştırmalarını yayınlayamayan araştırmacıların sorunu çözülmelidir. Özlük hakları ile ilgili kısım eksik. Temel maaşlar mutlaka iyileştirilmeli. Üniversiteler mutlaka ama mutlaka bilim üretmeli. Şu anki Üniversite eğitim ağırlıklı. ALES ile akademisyen olma kriteri sağlanamaz. Mutlaka kullanılacaksa değerlendirmede ağırlığı azaltılmalı. 14

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk 1 ATAMA İÇİN ÖNŞART MADDE 2 Öğretim üyeliğine atanabilmek için 657 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. Işık Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI TED ÜNİVERSİTESİ AMAÇ Madde 1. TED Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite'ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

Genel İlkeler. Atanmada Aranılan Şartlar TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

Genel İlkeler. Atanmada Aranılan Şartlar TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. TED Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında akademik

Detaylı

EĞİTİMCİ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Yeni YÖK Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi

EĞİTİMCİ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Yeni YÖK Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi EĞİTİMCİ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI Yeni YÖK Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi 2 EKSEN EĞİTİMCİ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI YENİ YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ A-Yükseköğretim Kurulu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 3 : PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PEFORMANSI Fakültemizde çalışan personel, 2547 sayılı yüksek öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Araştırma Görevlisi

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun.. tarih ve.. sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur. AMAÇ Uludağ

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun 20 Ekim 2016 tarih ve 2016-17 sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur.

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler İstanbul Üniversitesi Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler 1. Türkiye de doktora eğitiminin Avrupa ya benzer şekilde usta-çırak ilişkisi

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Akademisyen Üniversitelerde; Ders verme, Araştırma yapma, Bilimsel gelişmeleri inceleme, Gözlem ve deneyler yapma, Konferans, Kongre, Sempozyum ve Panel gibi faaliyetlere

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2016 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Sayı : 29653 ÖĞRETİM

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; YTÜ ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ İş Akışı 1. İlgili bölüm başkanlığı tarafından gerekçesi ile birlikte teklif edilip Rektörlükçe onaylanan öğretim üyesi ile irtibata geçilmesi. 2. Dekanlık/Bölüm

Detaylı

b) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını (ALES), ifade eder.

b) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını (ALES), ifade eder. ÖĞRETĠM ÜYESĠ DIġINDAKĠ ÖĞRETĠM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZĠ SINAV ĠLE GĠRĠġ SINAVLARINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Amaç ve Kapsam- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü ve mütevelli heyeti kararlarına uygun olarak

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar:

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: ALES HAKKINDA GENEL BĠLGĠ ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: Sayısal 1 ( 50 Soru ) Sayısal 2 (50 Soru ) Sözel 1 ( 50 Soru )

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANMA VE GÖREV SÜRELERİ İLE İLGİLİ İLKELER

ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANMA VE GÖREV SÜRELERİ İLE İLGİLİ İLKELER ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANMA VE GÖREV SÜRELERİ İLE İLGİLİ İLKELER 2547 sayılı Kanunun 33/a ve 50/d maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Süre Kurum Ünvan / Görev

Süre Kurum Ünvan / Görev İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından 20.03.2012 tarihinde 07(1) sayılı kararla kabul edilen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

Genel şartlar MADDE 6 - (1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

Genel şartlar MADDE 6 - (1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak; Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞSINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ ) PROGRAM İLANI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN; BAŞVURU TARİHLERİ: 06-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında

Detaylı

Bölüm Öğretim Üyesi Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler. Mühendisliği. 1 Öğretim Üyesi (Doç.Dr.)

Bölüm Öğretim Üyesi Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler. Mühendisliği. 1 Öğretim Üyesi (Doç.Dr.) ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KANUNU TASLAĞI HAKKINDA HARRAN ÜNİVERSİTESİ NİN DEĞERLENDİRME RAPORU

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KANUNU TASLAĞI HAKKINDA HARRAN ÜNİVERSİTESİ NİN DEĞERLENDİRME RAPORU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KANUNU TASLAĞI HAKKINDA HARRAN ÜNİVERSİTESİ NİN DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİNCİ BÖLÜME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına

Detaylı

T.C. ÇAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE VE ÖĞRETĠM ELEMANLIĞINA YÜKSELTĠLME VE ATAMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ÇAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE VE ÖĞRETĠM ELEMANLIĞINA YÜKSELTĠLME VE ATAMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. ÇAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE VE ÖĞRETĠM ELEMANLIĞINA YÜKSELTĠLME VE ATAMA YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesine öğretim üyesi veya yardımcısı olarak tam zamanlı

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49972

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49972 02.05.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49972 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1008440 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim elemanları alınacaktır.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim elemanları alınacaktır. ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim elemanları alınacaktır.. Öğretim Üyesi Kadroları İçin : Başvurucak adayların doktora belgesini, özgeçmişini, bir

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45906

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45906 22.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45906 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1004399 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin amacı, Üniversitenin kadro gereksinimlerinin karşılanmasında,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin (İMÜ) lisansüstü

Detaylı

*Üniversitemiz Senatosunun 11/06/2014 tarihli ve 11'nolu toplantısının 05 sayılı kararının ekidir.

*Üniversitemiz Senatosunun 11/06/2014 tarihli ve 11'nolu toplantısının 05 sayılı kararının ekidir. *Üniversitemiz Senatosunun 11/06/2014 tarihli ve 11'nolu toplantısının 05 sayılı kararının ekidir. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ, KURUMLARARASI VE KURUMDIŞI ÖĞRETİM ELEMANI GÖREVLENDİRİLMESİNDE VE

Detaylı

Süre Kurum Unvan / Görev

Süre Kurum Unvan / Görev İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından 16.08.2012 tarihinde 12(3) sayılı kararla kabul edilen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46651

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46651 31.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46651 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1005142 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler Üniversiteler arasında

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin, öğrencilerin, kurum

Detaylı

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 22 Eylül 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28062 YÖNETMELİK Mevlana Üniversitesinden: MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Prof. Dr. İsmail Akdeniz Üniversitesi ANTALYA

Prof. Dr. İsmail Akdeniz Üniversitesi ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM EK KOŞULLARI, KRİTERLERİ, SORUNLAR VE ÖNERİLER Prof. Dr. İsmail ÜSTÜNEL Akdeniz Üniversitesi Sağlık k Bilimleri Enstitüsü ANTALYA Akdeniz

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mütevelli Heyet Başkanlığınca

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi akademik personelinin öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterlerini

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48831

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48831 19.02.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48831 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1007311 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48881

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48881 24.02.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48881 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1007359 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45918

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45918 24.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45918 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1004411 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları Akademik Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer 1012177 (İlan Özel Şartlarında güncelleme yapılmıştır.)

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

3. Aşağıdaki şartlardan en az birini gerçekleştirmiş olmak: puanları yeniden almış olmak. I- Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma:

3. Aşağıdaki şartlardan en az birini gerçekleştirmiş olmak: puanları yeniden almış olmak. I- Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma: T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARI (Senato Karar Tarihi: 4.01.017 - Karar No: 017-03-01) (YÖK Genel Kurul Tarihi: 8.0.017) Ankara Yıldırım Beyazıt

Detaylı

Enstitülerde Kadro Politikaları ve ÖYP

Enstitülerde Kadro Politikaları ve ÖYP Enstitülerde Kadro Politikaları ve ÖYP Yeni Bir Kadro Politikası Olarak ÖYP Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ. 2914 sayılı Kanun

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ. 2914 sayılı Kanun 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ Ek ders ücreti : 2914 sayılı Kanun Madde 11 (DeğiĢik : 27/6/1989 - KHK - 375/17 md.) (1) (Değişik

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir.

AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU: Üniversitemiz birimlerine, 2547

Detaylı

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini, YÖNETMELİK Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bursa

Detaylı

(FENBİLKON-3) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORLARI

(FENBİLKON-3) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORLARI (FENBİLKON-3) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORLARI 1. GRUP KONU: Lisansüstü programlarda davranış ilkeleri (öğrenciler, danışmanlar, EABD ler, FBE, jüriler) 1. Ana Bilim Dalındaki

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50540

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50540 17.06.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50540 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1009006 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49864

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49864 13.04.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49864 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1008334 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin

Detaylı

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ 7 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA

Detaylı

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK 19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ

KAMU SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ KAMU SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan İnsan en önemli kaynaktır sloganı uzun yıllardır yönetimde kullanılıyor. Ancak çok az sayıda yönetici bu kaynağa gerçekten önem vermiştir.

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖZETİ VE SONUÇLARI PROF. DR. H. RIZA GÜVEN

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖZETİ VE SONUÇLARI PROF. DR. H. RIZA GÜVEN İstanbul Üniversitesi ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖZETİ VE SONUÇLARI PROF. DR. H. RIZA GÜVEN YENİ PROGRAM AÇILMASI İhtiyaçlara göre güncellenmiş işbirliği/ortak program

Detaylı

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ İlan Bilgileri Akademik İlanlar Modülü İlan Listeleme Arşiv ÖYP Arşiv İlan No : 30061 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seçiniz Gönderilme Durumu Gönderildi YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45982

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45982 24.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45982 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1004475 Üyelik Duyurular İletişim İlanın Çıkılacağı yer Arama Seçenekleri Tümünde PAMUKKALE ara ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

06.11.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25820

06.11.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25820 06.11.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25820 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 25684 İlanın Çıkılacağı yer AMASYA

Detaylı

14.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43616

14.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43616 14.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43616 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1002115 Üyelik Duyurular İletişim BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ >DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir.

AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU: Üniversitemiz birimlerine, 2547

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49927

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49927 25.04.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49927 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1008395 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

25.12.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25925

25.12.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25925 25.12.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25925 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 25789 İlanın Çıkılacağı yer AĞRI

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43610

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43610 16.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43610 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1002109 Üyelik Duyurular İletişim İlanın Çıkılacağı yer Arama Seçenekleri Tümünde KIRKLARELİ ara

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME İLKELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME İLKELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME İLKELERİ I FEN MÜHENDİSLİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANLARI Fen - Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Alanlarında Bilimsel Yayınlara İlişkin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ONUR, HİZMET, BİLİM ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ONUR, HİZMET, BİLİM ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ONUR, HİZMET, BİLİM ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı