A-traq Kurulum Klavuzu Versiyon 1.0 içindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A-traq Kurulum Klavuzu Versiyon 1.0 içindekiler"

Transkript

1 A-traq Kurulum Klavuzu Versiyon 1.0 içindekiler 1.SUNUCU (SERVER) BLGSAYARA A-TRAQ YÜKLENMES YEN SIFIR YÜKLEME YEDEK DATADAN YÜKLEME TERMNAL BLGSAYARA A-TRAQ YÜKLENMES COMMUNICATOR RECEIVER AYARLARI NASIL YAPILIR? SUNUCU (SERVER) BLGSAYAR ÇÖKERSE NE YAPILIR? LSANSLAMA NASIL YAPILIR? GÜVENL SSTEM YEDEKLEME NASIL YAPILIR? GEL'M' YEN VERSYONLAR NASIL YÜKLENR? SIKLIKLA KONTROL EDLMES GEREKEN RAPORLAR A-TRAQ TE KAR'ILA'ILABLECEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

2 1. SUNUCU (SERVER) BLGSAYARA A-TRAQ YÜKLENMES Sunucu bilgisayara A-traq yüklenmesi i=lemini yeni ba=tan s>f>r bir data ile yüklemek ve daha önce kullan>lan bir yedekten geri yüklemek olarak 2 birbirini takip eden i=lemler s>ras> ile anlat>lacakt>r YEN SIFIR YÜKLEME i.a-traq CD sini bilgisayar>n>za tak>n. ii.lk olarak yüklemeniz gereken ürün SQL Server d>r. A-traq CD sinden SQL Server > bilgisayar>n>za yükleyin. (Üstten ilk dügme SQL Server > yükler.) iii.daha sonra bilgisayar>n>z kapan>p aç>ld>ktan sonra A-traq CD sinden 2.düGmeye basarak A-traq ürünlerinin bilgisayar>n>za yüklenmesini saglay>n. iv.ürünün ba=ar>yla yüklendigine dair mesaj> ald>g>n>zda i=lem tamamlanm>=t>r. v.eger daha önceden çal>=an bir data yedeginiz varsa 1.2 bölümünü takip edin. 1.2.YEDEK DATADAN YÜKLEME i.1.1 bölümündeki ad>mlar> tamamlayarak A-traq i SQL Server ile birlikte bilgisayar>n>za kurduktan sonra C:\A-traq folder>n>n içine gidin. ii.burada yer alan Recovery (Kurtarma) adl> program> çal>=t>r>n. Recovery program>n>n örnek görüntüsü a=ag>da gösterilmi=tir. iii. Please choose the ACM backup file yazan k>sm>n alt>ndaki dügmeye basarak ACM.bak dosyas>n> seçin. Please choose the Archive backup file yazan k>sm>n alt>ndaki dügmeye basarak Archive.bak dosyas>n> seçin. EGer bulundugunuz bilgisayardaki SQL Server sunucusuna yedekleri yükleyeceksiniz nolu loopback (bu bilgisayar anlam>na gelen) IP adresini kullanabilirsiniz. Bir sonraki sayfada gösterildigi gibi bir görüntüye ula=t>g>n>zda Restore The Database dügmesine basabilirsiniz. 2

3 Process successfully completed mesaj>n> gördügünüzde yedekten yükleme i=leminiz ba=ar>yla tamamlanm>=t>r. iv. Bu i=lemleri tamamlad>ktan sonra Communicator program>n> çal>=t>r>p sinyal almaya ba=layabilirsiniz. A-traq programlar>n>n geli=tirilen son versiyonlar>n> yüklemek için 7.bölümdeki i=lemleri takip etmeniz gerekmektedir. 3

4 2.TERMNAL BLGSAYARA A-TRAQ YÜKLENMES Terminal bilgisayara A-traq yüklemesi =u =ekilde kolayl>kla yap>l>r. i. Server bilgisayara A-traq yükledikten sonra server bilgisayarda yer alan C:\A-traq folder>n>n bir kopyesini terminal bilgisayar>na yine ayn> =ekilde yer alacak olan C:\A-traq folder> olarak kopyalay>n. A-traq klasörünün C sürücüsünün içinde klasör isminin de A-traq olmas> program>n çal>=mas> için oldukça önemlidir. Not : Bu kopyalama i=lemini çal>=an her hangi ba=ka bir A-traq terminalinden yada çal>=an A-traq sunucusu üzerinden yapabilirsiniz. ii. Kopyalama i=lemini tamamlad>ktan sonra C:\A-traq folder>n>n içini aç>n. Burada yer alan ACM.udl isimli veritaban> baglant> dosyas>n> aç>n. iii. Üstte görüldügü =ekilde bir görüntü ekrana gelecektir. Burada sunucu/server yazan yer de SQL Server>n bulundugu makinenin ismini yada IP adresini yazman>z gerekmektedir. Sunucu IP adresinizi yazd>ktan sonra a=ag>daki BaGlant>y> s>na / Test Connection dügmesine bast>g>n>zda BaGlant> Ba=ar>l> Oldu / Connection Successful mesaj>n> al>rsan>z Terminal program>n> ba=ar>yla yüklemi= oluyorsunuz. Tamam > t>klay>p 5. bölümdeki lisanslama i=lemine geçebilirsiniz. BaGlant> s>nama i=lemi ba=ar>s>z olduysa iv. ad>m> takip edin. iv. BaGlant>y> s>na / test connection dügmesine bast>ktan sonra baglant> saglanamad> hatas> ile kar=>la=>rsan>z =u an SQL sunucusu ile baglant>n>z>n bir =ekilde saglanamad>g>n> göstermektedir. Bunu test etmek için Ba=lat (Start) / Çal>=t>r (Run) a girerek cmd yaz>n. MS-DOS komut istemi siyah ekran geldiginde oraya Ping <ServerAdresi> yaz>n.a=ag>daki gibi sunucunuzdan cevap al>nabiliyorsa SQL Server çal>=m>yor olabilir yada girdiginiz parola hatal> olabilir, sunucunuzu yeniden ba=latmay> ve parola ayarlar>n>z> kontol etmeyi deneyin. Ping ten yan>t al>nam>yorsa kabloda yada firewall da bir problem olabilir, buradan ping sonucuna cevap al>ncaya kadar network den kaynalanacak ayarlar> kontrol etmeye devam 4

5 edin. Ping e yan>t ald>g>n>zda ACM.udl dosyas>ndan baglant>y> s>na dügmesine tekrar basarak baglant>n>n ba=ar>l> olup olmad>g>n> kontrol edin. 5

6 3.COMMUNICATOR RECEIVER AYARLARI NASIL YAPILIR? Communicator program>n> ilk olarak açt>g>n>zda a=ag>daki gibi bir görüntü ve uyar> mesaj> ile kar=>la=>rs>n>z. Bu uyar> mesaj> size hiç bir receiver >n sistemde kay>tl> olmad>g>n> ve bu yüzden seri porttan gelen sinyallerin degerlendirilemedigi için öncelikle receiver ayarlar>n>z> yapt>ktan sonra bu ayarlar> kaydetmeniz gerektigini söylemektedir. Bu uyar> için OK dügmesine bast>ktan sonra a=ag>daki i=lemleri ad>m ad>m takip ederek receiverlar>n>z> sisteme tan>tabilirsiniz. Örnek olarak diyelim ki sisteminizde 2 farkl> receiver var ve bunlar> =u =ekilde bilgisayar>n>za takt>n>z. COM1 Surgard tipi Receiver, 9600 Baudrate, 7 databits, Even Parity COM2 Osborn Hoffman tipi Receiver, 9600 Baudrate, 8 databits, No Parity Seri port d>=>ndaki baudrate,databits ve parity ayarlar>na receiver manuelinizden yada receiver menünüzden bakman>z gerekmektedir, yukar>da verilen degerler örnek degerlerdir ve her receiverda farkl>l>k göstermektedir. Öncelikle COM1 de tak>l> olan Surgard receiver >n> sisteme tan>tal>m. Bunun için COM sekmesinden COM1 i seçmeliyiz. Daha sonra Baudrate bölümünden 9600 ü, Parity sekmesinden Even >, Databits sekmesinden de 7 yi seçmeliyiz. Port : COM1, Parity : Even, Databits : 7, Baudrate : 9600, FlowControl:None Stop: 1 bit 6

7 iii. Tüm port ve ileti=im bilgilerini seçtikten sonra ayarlar>m>z> kaydetmek için üstte yer alan Save dügmesine basmam>z gerekir. iv. Save dügmesine bast>ktan sonra aç>lan pencereden Receiver >m>za vermek istedigimiz herhangi bir ismi Receiver Name bölümüne giriyoruz. v. Receiver type bölümünden receiver>m>z>n tipini belirliyoruz. COM1 e takt>g>m>z receiver Surgard oldugu için buradan Surgard MLR opsiyonunu seçiyoruz. vi. Son olarak Polling time, receiver dan ne kadar süre ile hiçbir sinyal al>namazsa program>n operatörü uyaracag>n> belirtmektedir. Bu süreyi s>f>r yaparsan>z bu kontrol gerçekle=tirilmez. Save tu=una basarak ilk receiver>m>z> sistemimize kaydedelim. vii. Receiver sekmesine Surgard1 in geldigini gördük, bu sekmeden Surgard1 i seçtikten sonra New Receiver tu=una basarak ikinci receiver >m>z> sisteme tan>tmaya ba=layal>m. 7

8 viii. A=aG>da aç>lan yeni receiver sekmesinden Osborn Hoffman receiver>m>z>n ayarlar> olan port COM2 yi Parity olarak None >, Databits olarak 8 bit, Baudrate olarak 9600 ü FlowControl None ve Stopbit olarakta 1 Bit i seçiyoruz. ix. A=aG>daki Receiver sekmesinde bulunan Save dügmesine bas>yoruz. x. Aç>lan pencereden receiver ismi olarak diledigimiz ismi verdikten sonra Receiver type bölümünden receiver>m>z>n tipi olan Osborn Hofmann 2000 opsiyonunu seçiyoruz ve Save tu=una basarak ikinci receiver>m>z> da sisteme kaydediyoruz. 8

9 xi. Alttaki receiver sekmesinden de OsbornHofmann > seçtigimizde 2 receiverdan da sinyal almaya ba=layabiliriz. Bundan sonra Communicator her aç>ld>g>nda otomatik olarak kaydettigimiz ayarlara göre örnekte gösterildigi gibi aç>lacakt>r. 9

10 4.SUNUCU (SERVER) BLGSAYAR ÇÖKERSE NE YAPILIR? Sunucu (server) bilgisayar çöktügü takdirde receiver lar ile ileti=iminiz kesileceginden dolay> a=ag>daki i=lemleri s>ras> ile h>zl> bir =ekilde yapman>z gerekir. 1- Öncelikle yeni suncucu olarak belirlediginiz bilgisayarda SQL Server >n kurulu olmas> gerekir. Bunu önceden saglamad>ysan>z 1. bölümdeki aç>klamalar> takip ederek bu bilgisayara SQL Server > kurun. Yedek bilgisayar>n>zda zaten önceden SQL server kurulu ise ad>m 2 ye geçebilirsiniz. 2- Çal>=an bir terminalden yada CD den A-traq folder>n> bilgisayar>n>z>n diskine C:\A-traq folder> olarak kopyalay>n. EGer A-traq önceden bu bilgisayar>n>zda çal>=>yorsa ad>m 3 e geçebilirsiniz. 3- Recovery program> ile en son al>nan yedeklerden verilerinizi mevcut SQL Server a yükleyin. Bu i=lemi bölüm 1.2 de anlat>ld>g> =ekliyle yapabilirsiniz. 4- Çal>=acak tüm terminallerin C:\A-traq folder> içindeki ACM.udl isimli dosyaya yeni sunucunuzun IP adresini girerek baglant>y> kontrol edin. Bu i=lemi bölüm 2de anlat>ld>g> =ekliyle yapabilirsiniz. 5- Receiverlar>n>z>n Seri kablolar>n>n> bozulan sunucudan ç>kartarak yeni sunucunuza tak>n. 6-Gerekirse Communicator ayarlar>n> bölüm 4 de anlat>ld>g> =ekliyle yeni sunucunuz için tekrar yap>n. 10

11 5. LSANSLAMA NASIL YAPILIR? Bu bölümde A-traq program>nda lisanslama i=leminin nas>l yap>lacag> ad>m ad>m anlat>lacakt>r. i. Lisanslamak istediginiz bilgisayar>n A-traq folder>n>n içine girin. ii. GoldLicense isimli program> çal>=t>r>n. Bu program size A-traq i sat>n ald>g>n>z zaman verilecektir ve demo versiyonlarda bulunmaz. EGer Gold License program> A-traq folder>n>zda yoksa iii nolu ad>m> takip etmeye devam edin ileriki ad>mlarda gold license program>n> nas>l indirebileceginiz de anlat>lacakt>r. iii. Internet e aç>k bir bilgisayardan web adresine girin. iv. Aç>lan sayfada soldaki menüden Users A-traq kullan>c>lar> bölümüne girin, a=ag>daki gibi bir ekranda kullan>c> ad> ve parolan>z sorulacakt>r. 'ekil 4-1 A-traq User Sayfas> Giri= Ekran> v. lgili alana size Comon taraf>ndan verilmi= olan Username ve Password ü girin ve Connect dügmesine bas>n. Username ve Password ü bilmiyorsan>z (212) nolu telefondan Comon la irtibata geçin. vi. 'ifreniz dogru ise sonraki sayfada gösterilen örnekteki gibi bir sayfa önünüze ç>kacakt>r. EGer gold license program>n>z A-traq folder> içinde yoksa Download Modules k>sm>na girerek Gold License program>n> indirin ve lisanslamak istediginiz bilgisayar>n A-traq folder>n>n içine çekin. EGer Gold license program>n>z A-traq folder>n>zda varsa vii. ad>mdan i=lemlerinize devam edebilirsiniz. 11

12 4-2 Gold License program>n> indirebileceginiz bölüm gösterilmi=tir. vii. Gold License program>n> çal>=t>rd>g>n>zda a=ag>daki gibi bir ekranla kar=>la=acaks>n>z. 'ekil 4-3 Gold License Program> Product Key (ürün anahtar ) : Gold License program>n> çal>=t>rd>g>n>z bilgisayara özel olarak üretilmi= olan ürün anahtar>d>r. Bu anahtar o bilgisayar> A-traq web sitesinde tan>tman>z için gereklidir. Terminal (Terminal numaras ) : Her bilgisayar için ayr> ayr> bir terminal numaras> belirlemek zorundas>n>z. Terminal numaralar> çak>=>rsa lisanslar otomatik olarak iptal edileceginden her bilgisayara farkl> bir numara verdiginizden emin olmal>s>n>z.bilgisayarlara verdiginiz terminal numaras>n> daha sonra A-traq Terminal program>nda Tan>mlar -> Program Tercihleri bölümünden görebilirsiniz, ancak size tavsiyemiz verdiginiz terminal numaras>n> bir stickerla bilgisayar>n>z>n üstüne yap>=t>rman>z daha sonraki lisanslama i=lemlerinizde i=inizi daha kolayla=t>racakt>r. License Key (Lisans anahtar ) : Ürün anahtar>n>za özel girilmesi gereken lisans anahtar>d>r. 12

13 viii.açm>= oldugunuz A-traq users sayfas>ndan license administration (lisanslama) bölümüne girin. 'ekil 4-4 License Administration (Lisanslama) bölümüne geçi= ix. Lisanslamak istediginiz bilgisayara vermek istediginiz terminal numaras>n>n kar=>s>ndaki change license key dügmesine bas>n. A=aG>da 2. terminal için ürün anahtar> girilecek dügme i=aretlenmi=tir. 'ekil 4-5 License Administration Ekran> x. Gold License tan ald>g>n>z Ürün anahtar> n>z> bo= alana örnekte gösterildigi =ekliyle yazd>ktan sonra Process the product key dügmesine bas>n. 'ekil 4-6 Ürün anahtar> giri=i 13

14 xi. Daha sonra tekrar license administration sayfas>na otomatik olarak geri döneceksiniz. Alt>nda yazan lisans anahtar>n> Gold Lisans program>n>za yazmal>s>n>z. 'ekil 4-7 Belirtilen tarihe kadar geçerli olan lisans anahtar> xii.gold License program>nda terminal numaras>n> o bilgisayara vermek istediginiz ve lisans anahtar>n> ald>g>n>z terminal numaras> olarak yazd>ktan sonra lisans anahtar> k>sm>na web sayfas>ndan ald>g>n>z anahtar> girin. A=aG>da ilgili örnek gösterilmi=tir. 'ekil 4-8 Lisanslama giri=i Terminal numaras> ve lisans anahtar> xiii. Daha sonra register dügmesine bast>g>n>zda a=ag>daki gibi bir ekran> gördügünüzde lisanslama i=leminiz tamamlanm>=t>r, A-traq program>n> çal>=t>rabilirsiniz. Herhangi farkl> bir mesajla kar=>la=>rsan>z i=lemler s>ras>nda muhtemel bir hata yapt>g>n>zdan ba=tan itibaren i=lemlerini kontrol ederek tekrar etmelisiniz. 'ekil 4-9 Lisanslama ba=ar>ld> 14

15 6. GÜVENL SSTEM YEDEKLEME NASIL YAPILIR? 1 - Maintenance(bak>m) program>n>n düzenli olarak çal>=t>g>n> kontrol edin. Öncelikle bilmeniz gereken A-traq gerekli tüm bak>m ve yedek alma i=lemlerini sizin için Maintenance(bak>m) program>n> günlük düzenli olarak çal>=t>rarak yapmaktad>r. Sunucu bilgisayar>n>z>n C:\A-traq folder>ndaki Logs klasörün içinde yer alan günlük maintenance log dosyalar>n> kontrol ederek bu i=lemin düzenli olarak yap>l>p yap>lmad>g>n> kontrol etmelisiniz. 2 - A-traq Maintenance(bak>m) program>n>n yedekledigi database dosyalar>n> bulun. Maintenance log klasörünü açt>g>n>zda a=ag>da görüldügü gibi ACM ve Archive databaselerinin C:\yedek\ klasörünün içine yedeklendigi gösterilmektedir. Yedeklerin al>nacag> dizin terminal program>nda program tercihleri sekmesinden belirlenmektedir. ACM database backed up to C:\Yedek\ at msecs. Archive database backed up to C:\Yedek\ at msecs. 15

16 3 - Sunucunuzda bulunan database yedek dosyalar> ACM.Bak ve Archive.Bak dosyalar>n> harddisk bozulmas> gibi ihtimallere kar=>n yedek bilgisayar>n>za günlük olarak transfer edilmesini saglay>n. Bunu yapmak için küçük bir batch dosyas> yazman>z ve bunu günlük olarak i=leyecek =ekilde Schedule Task e koyman>z yeterlidir. Örnek yedek kopyalama batch dosyas> : Yedekal.Bat veya Yedekal.Cmd dosyas> COPY C:\Yedek\*.BAK \\ \AtraqYedek\*.BAK /Y Bu Copy komutunun sonundaki /Y dosyalar>n eski hallerinin yerine kopyalanmas>n> saglamak için önemlidir, lütfen unutmay>n. 4 - Yedek olarak bulundurdugunuz bilgisayarda herhangi bir sistem ar>zas> durumunda transfer i=lemini h>zland>rmak için a=ag>dakilerin bulunmas> gerekir. a) SQL Server b) ACM.Bak ve Archive.Bak dosyalar> (database son yedekleri) c) C:\A-traq folder> ve dosyalar> 16

17 7. GEL&M& YEN VERSYONLAR NASIL YÜKLENR? A-traq sürekli geli=mekte, hatalar> kapat>lmakta ve yeni özelliklere sahip olmaktad>r. A-traq ile ilgili tüm updateleri web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Bu bölümde yeni ürünleri nas>l yükleyebileceginiz ad>m ad>m anlat>lacakt>r. i.internet e aç>k bir bilgisayardan web adresine girin. ii.aç>lan sayfada soldaki menüden Users A-traq kullan>c>lar> bölümüne girin, a=ag>daki gibi bir ekranda kullan>c> ad> ve parolan>z sorulacakt>r. iii.lgili alana size Comon taraf>ndan verilmi= olan Username ve Password ü girin ve Connect dügmesine bas>n. Username ve Password ü bilmiyorsan>z (212) nolu telefondan Comon la irtibata geçin. iv.'ifreniz dogru ise a=ag>da gösterilen örnekteki gibi bir sayfa önünüze ç>kacakt>r. Bu bölümden Download Modules dügmesine t>klayarak. Download edebileceginiz ürünlerin listelendigi bir sayfayla kar=>la=acaks>n>z. 17

18 v. Download Modules alt>nda yer alan A-traq ürünlerini ve i=levlerini k>saca aç>klayal>m. Terminal Program> : Operatörlerin veri giri=i ve alarm degerlendirme i=lemlerinde kulland>klar> programd>r. Communicator Program> : Receiverlar ile A-traq aras>nda baglant>y> saglayan programd>r. Maintenance Program> : Database üzerinde düzenli olarak yedek alma ve bak>m i=lemlerini yapan programd>r. Bu program Communicator program> taraf>ndan düzenli olarak her gün çal>=t>r>l>r. Lütfen bu program>n SQL sunucunuzun bulundugu ve Communicator un çal>=t>g> ana makinenizin A-traq folder>nda bulundugundan ve düzenli olarak çal>=t>g>ndan emin olun. Düzenli olarak çal>=t>g>n> ana makinenizin C:\A-traq\Logs klasöründe ilgili tarihin Maintenance log dosyas>na bakarak görebilirsiniz. lgili tarihli maintenance log dosyas> Logs klasöründe yoksa bak>m i=lemleri yap>lam>yor olabilir, bu durumda Maintenance program>n> manual olarak çal>=t>r>p i=lemlerin ba=ar>l> olarak çal>=>p çal>=mad>g>n> kontrol edin. Recovery Program> : Yedek dosyalardan verileri geri dönmek için kullan>lan programd>r. ACM.bak isimli dosya mü=teri bilgilerinin ve son dönemde gelen sinyallerin bulundugu yedek dosyad>r. Archive.bak dosyas> ise eski sinyallerin bulundugu yedek dosyad>r. Sistemi yedekten geri döndürebilmek için bu iki dosyaya da ihtiyaç vard>r. Report Preview Program> : KaydettiGiniz.qrp uzant>l> rapor dosyalar>n> açmak için kullan>labilecek programd>r. Gold License Program> : Lisanslama i=lemlerinde kullan>lan programd>r. LanguageModifier Program> : A-traq Terminal program>nda yer alan tüm sözcükler ve aç>klamalar dinamik olarak bu program taraf>ndan belirlenir. EGer degi=tirmek istediginiz tan>mlar varsa bu program vas>tas> ile degi=tirebilirsiniz. Programa öncelikle login olup daha sonra hangi dilde degi=iklik yapmak istediginizi seçerek ilerlemeniz gerekmektedir. Oprap.dll Program> : Operatör raporlar>n> içeren dll program>d>r. AtraqPatch Program> : Veritaban>n> A-traq te yap>lan degi=iklikler paralelinde güncelleyen programd>r. Tüm yeni programlar yüklenmeden önce bir kez bu program>n çal>=t>r>lmas> gereklidir. vi. Yukar>da aç>klanan tüm programlar> C:\A-traq ten farkl> bir klasöre yanlar>nda bulunan Download Now dügmelerine basarak indirin. Daha sonra A-traqPatch program>n> bir kez çal>=t>r>n. Çal>=an tüm A-traq programlar>n> kapatt>ktan sonra indirdiginiz tüm yeni programlar> C:\A-traq folder>n>n içine çekerek eskileriyle degi=tirin. Yeni A-traq programlar>n>z kullan>lmaya haz>rd>r. 18

19 8. SIKLIKLA KONTROL EDLMES GEREKEN RAPORLAR i. Communicator ün çal>=t>g> ana bilgisayar>n C:\A-traq\Logs klasörünün içindeki günlük maintenance log u bak>m i=lemlerinin düzenli yap>l>p yap>lmad>g>n> takip etmek için s>kl>kla kontrol etmek gerekir. Bu log un içinde WARNING yaz>s>n> gördügünüz takdirde i=lemler s>ras>nda bir problem olu=tugunu anlayarak yan>nda yazan aç>klamaya göre çözüm bulmak gerekir. ii. A-traq Terminal program>ndan Raporlar -> Abone Raporlar> -> Abone Sinyal YoGunluGu raporunun da problemli ve sinyal say>s> normalin üstünde olan aboneleri takip edebilmek için s>kl>kla kontrol edilmesi gerekir. iii. A-traq Terminal program>ndan Raporlar -> Operatör Raporlar> -> Abone veri giri= raporlar> eksik bilgisi olan çe=itli aboneleri gösterdiginden s>kl>kla kontrol edilmesi gereken raporlardand>r. Bunun içinde özellikle Erken aç>l>= alarm> tan>mlanmam>= aboneler sekmesinde yer alan abonelerin zamans>z aç>l>= alarmlar> için toleranslar> 0 (kontrol yok olarak) girildiginden kontrol yap>lmayacakt>r, bunlar>n dikkatle düzeltilmesi gereklidir. 19

20 9. A-TRAQ TE KAR&ILA&ILABLECEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI i. A-traq excel dosyaya yazamyor, "margin width" yada "bu özellik desteklenmiyor" hatas veriyor. Excel'i açn önizleme tuuna basn, eer önizleme çalmadysa bir tane printer tantarak excel'in önizle ilevinin çalmasn salayn. Daha sonra Atraq terminal programn kapatp açtnzda problem düzelecektir. ii. Lisanslama srasnda "Uygulama, geçerli i#lem için yanl# türde bir de%er kullanyor" hatas veriyor. Muhtemel olarak database'inizde problem mevcuttur.bunun için A-traq web sitesinin users bölümünden parolanzla sisteme balanp Upgrader Pack dosyalarn indirerek Data Patch programn çaltrmalsnz. Eer problem devam ederse ACM database'in Choices tablosunun Param4 parametresinin nvarchar(10) olduunu kontrol edin. iii. A-traq'i çal#trd%mda "geçerli bir Win32 uygulamas de%il" hatas veriyor.. Çok nadir de olsa karlalabilecek bir hatadr. Bunun genel sebebi program çalrken elektrik kesintisi yada baka herhangi bir sebepten exe dosyasnn yapsnn bozulmasdr.bu hatay aldnzda herhangi bir dier terminalinizden yada ifrenizle balanarak A-traq web sitesinden orjinal exe dosyasn bilgisayarnza çekmeniz ve bozulan exe dosyas ile deitirmeniz gerekmektedir. iv. Receiverlarmn ba%l oldu%u ve SQL Server'mn bulundu%u bilgisayar de%i#tirmem gerekiyor. Ne yapmalym.. Öncelikle mevcut server üzerinde yedek almanz gerekmektedir. Bakm ilemlerinden sistem yedei al diyerek yedeinizin program tercihlerinde belirttiiniz klasöre alnmasn salayabilirsiniz. Bu klasörde yer alan ACM.bak ve Archive.bak sizin tüm verilerinizin sakland dosyalardr.bu dosyalar yeni yapacanz ana makineye tamalsnz. Yeni makinede SQL Server ve A-traq kurduktan sonra A-traq folder'nn içindeki Recovery programn çaltrn, Recovery program ile eski serverdan getirdiiniz ACM.bak ve Archive.bak' seçerek yeni server'nza yükleyin(restore edin). Daha sonra tüm terminallerinizdeki A-traq folderlarnn içindeki ACM.udl veri balant dosyasndaki IP'yi yeni server'nzn IP adresi ile deitirin. ACM.udl dosyas çalacak tüm yazlmlarn hangi sql server'a balanacan belirtir. Balanty sna (test connection) tuuna bastnzda balant baarl (connection successful) ibaresi aldnzda ilem tamamlanmtr. v. Alarm' kaydederken "Data type overflow" hatas ile kar#la#tnz ve alarm kaydedemiyorsunuz, ne yapmalsnz? Bu problemin muhtemel sebebi sunucu bilgisayarnzdaki tarihin çok ileri bir tarih olarak deimesidir. Bu hatayla karlatnz takdirde acilen sunucu bilgisayarnzn SQL Sunucusunun bulunduu bilgisayarn tarihini kontrol edin ve düzeltin. 20

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi Bu belgede WorkCentre 7300 Serisi için Fiery A Denetleyicisi nin nasl yüklenecei ve kurulaca açklanmaktadr. A ortamnz ve çalma eklinize uygun admlar

Detaylı

Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; SPSS 14.0 programını License sunucusu üzerinden kurulumu:

Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; SPSS 14.0 programını License sunucusu üzerinden kurulumu: Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; Microsoft Windows Me, Windows 98, Windows XP, Windows 2000, or Windows NT 4.0, Service Pack 6. Pentium veya Pentium-class işlemci. 128

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

Yedek Almak ve Yedekten Geri Dönmek

Yedek Almak ve Yedekten Geri Dönmek McAfee EPO 4.0 Yedek Yedek Almak ve Yedekten Geri Dönmek Yedek Almak ve Yedekten Geri Dönmek Amaç Mcafee EPO 4.0 kurulum yedeğinin felaket kurtarma senaryonusa uygun şekilde alınması ve yeni bir makinada

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

e-imzatr Kurulum Klavuzu

e-imzatr Kurulum Klavuzu e-imzatr Kurulum Klavuzu Sürüm 0.0.1 1 İçindekiler İşletim Sistemi Sistem Türü Öğrenme Java yükleme Akis Kurulum Kart Okuyucu Sürücü Kurulum Kullanıcı Doğrulama 2 İşletim Sistemi Sistem Türü Öğrenme Bu

Detaylı

Network üzerinde MATLAB kurulması

Network üzerinde MATLAB kurulması Network üzerinde MATLAB kurulması MATLAB&Simulink www.figes.com.tr Bir network üzerinde MATLAB ın kurulmasına başlanmadan önce bir network lisansı açılması ve bunun için de kurulum yapılacak sunucunun

Detaylı

LOG SHIPPING Yusuf KAHVECİ Senior Database Administrator @2014

LOG SHIPPING Yusuf KAHVECİ Senior Database Administrator @2014 LOG SHIPPING Yusuf KAHVECİ Senior Database Administrator @2014 www.sqlturkiye.com info@sqlturkiye.com 1 YUSUF KAHVECİ KİMDİR? Merhaba Sevgili Arkadaşlar, 1987 İstanbul doğumluyum. Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5631 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874058

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5631 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874058 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu Excel Sorular? 1. A Grubu 1. A?a??dakilerden hangisi hücreye girilen yaz?n?n içeri?ini biçimlendirmek için kullan?lamaz? a. Biçim-Yaz? tipi b. Biçim-Hücreler-Yaz? tipi c. Sa? tu?-hücreleri biçimlendir

Detaylı

Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek

Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek Ms SQL Veritabanları Yedekleme Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Mustafa ÖZEN Yayın Tarihi 18.03.2004 Okunma Sayısı 1109 Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek Hedefler Veritabanı yönetim

Detaylı

Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan

Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan Lisans Sunucusu Kurulumu bahsedecektir. Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan V-Ray in bazı dağıtımlarında V-Ray License Server uygulamasını kuruludur. Yine de V- Ray

Detaylı

2332 NX4RT 4 KANAL TRIPLEX NETWORK DVR CİHAZI KOLAY KURULUM KILAVUZU

2332 NX4RT 4 KANAL TRIPLEX NETWORK DVR CİHAZI KOLAY KURULUM KILAVUZU 2332 NX4RT 4 KANAL TRIPLEX NETWORK DVR CİHAZI KOLAY KURULUM KILAVUZU HARDDISK BAĞLANTISININ YAPILMASI HDD MONTAJININ YAPILMASI 1. Cihaza uzaktan erişim yapmanız için mutlaka bir Harddisk bağlanması gerekmektedir.

Detaylı

Turquaz Windows kurulum dökümanı. ftp://ftp.mirror.ac.uk/sites/ftp.postgresql.org/binary/v7.3.1/windows/pgsql731wina1.exe

Turquaz Windows kurulum dökümanı. ftp://ftp.mirror.ac.uk/sites/ftp.postgresql.org/binary/v7.3.1/windows/pgsql731wina1.exe 1. Giriş Turquaz programını windows üzerinde çalıştırmak için öncelikle bilgisayarınızda postgresql ve Java nın kurulu olması gerekli. Aşağıdaki bilgi ve dökümanlar windows 2000 işletim sistemi üzerinde

Detaylı

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu Herhangi bir neden ile bilgisayarınızı formatlamadan önce NPratik Yazılım Verilerinizi yedeklemeniz gerekmektedir. Programı ilk defa kuruyorsanız NPratik Yazılım Kurulum

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

SQL SERVER VERİTABANINI EKLEME-ÇIKARMA ve YEDEKLEME-GERİ YÜKLEME

SQL SERVER VERİTABANINI EKLEME-ÇIKARMA ve YEDEKLEME-GERİ YÜKLEME SQL SERVER VERİTABANINI EKLEME-ÇIKARMA ve YEDEKLEME-GERİ YÜKLEME DETACH-ATTACH Bir veritabanını sıkıştırmadan MS SQL veri tabanı sunucusundan çıkarabilirsiniz. Örneğin geçici bir yerde çalışıyorsanız ve

Detaylı

ETA:MOBİL KURULUM TALİMATI

ETA:MOBİL KURULUM TALİMATI ETA:MOBİL KURULUM TALİMATI ETA:Mobil Kurulum Adımları Kuruluma başlamadan önce ana bilgisayarınızda kontrol etmeniz gereken minimum gereksinimler aşağıda belirtilmiştir. 1. Microsoft Windows Versiyon Kurulum

Detaylı

"SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz.

SQL Server Management Studio yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. Microsoft SQL Server 2008 R2 Kurulumu "SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server/try-it.aspx

Detaylı

Kaynak Kodlardan Derleme. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 26 Mart 2005

Kaynak Kodlardan Derleme. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 26 Mart 2005 Kaynak Kodlardan Derleme Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Hüseyin Ergün 26 Mart 2005 Turquaz Muhasebe, Kaynak Kodları Derleme Sayfa 2 İçindekiler İÇİNDEKİLER 2 GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ 4 1.1 AÇIKLAMA

Detaylı

MY PANEL METER KULLANIM KILAVUZU

MY PANEL METER KULLANIM KILAVUZU MY PANEL METER KULLANIM KILAVUZU EPA100 cihazınızı USB ile bilgisayarınıza bağlayarak çeşitli ayarlar yapabilir, okunan değerlerin grafiğini çıkartabilir, cihaz üzerinde yaptığınız bütün fonksiyonlara

Detaylı

ZWCAD +2012. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD +2012. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu Sayfa - 2 ZWCAD +2012 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu Önemli ZWCAD de aktivasyon işlemini yaptığınızda lisans kodu, yükleme yapılan bilgisayara kilitlenir. Bu sebeple lisans

Detaylı

Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri

Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri Yeni lisanslama sistemine geçiş sonrasında karşılaşılan aksaklıkları gidermek amacı ile yükleme işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmasına karar verildi. Yapılan

Detaylı

Program Kurulum. Turquaz Muhasebe. İçindekiler

Program Kurulum. Turquaz Muhasebe. İçindekiler Program Kurulum Turquaz Muhasebe İçindekiler İÇİNDEKİLER 1 1. TEK KULLANICI 2 2. AĞ KURULUMU 4 2.1 VERİTABANI SERVER KURULUMU 4 2.2 VERİTABANI SERVER AYARLARI 11 2.3 DATALARIN YÜKLENMESİ 11 2.4 İSTEMCİ

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu BARAN ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ İçindekiler Ana Ekran... 2 Mail kurulum Ekranı... 3 Cihaz Ekleme ve Otomatik Tarama Ekranı... 4 Manuel Cihaz Ekleme ve Adlandırma...

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

2013 Yıl Sonu İşlemleri

2013 Yıl Sonu İşlemleri Mikado Puantör 2.6.21-4.0.7 2013 Yıl Sonu İşlemleri 02.01.2014 Ümit DİNÇER Mikado Bilişim Sistemleri San. ve Tic. AŞ 2014, Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır. Mikado 2013 Yıl Sonu İşlemleri

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma

Yedekleme ve Kurtarma Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

IceWarp kurulumu. IceWarp Server kurmanız için yapmamız gereken adımlar şunlardır:

IceWarp kurulumu. IceWarp Server kurmanız için yapmamız gereken adımlar şunlardır: IceWarp kurulumu IceWarp Server kurmanız için yapmamız gereken adımlar şunlardır: http://www. icewarp. com sitesinden,on line satış temsilicilerden ve ya da on line installer (online kurucusundan) istediğiniz

Detaylı

İMAGE (SİSTEM GÖRÜNTÜSÜ) ALMA VE YÜKLEME NASIL YAPILIR. İmage nedir?

İMAGE (SİSTEM GÖRÜNTÜSÜ) ALMA VE YÜKLEME NASIL YAPILIR. İmage nedir? İMAGE (SİSTEM GÖRÜNTÜSÜ) ALMA VE YÜKLEME NASIL YAPILIR İmage nedir? Sistem yüklemelerini en kolay ve en hızlı şekilde yapmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Format atılan bir bilgisayara önce işletim

Detaylı

KURULUM DÖKÜMANI ERP/ON ÜRÜNÜ İLK KURULUM DÖKÜMANI

KURULUM DÖKÜMANI ERP/ON ÜRÜNÜ İLK KURULUM DÖKÜMANI SAYFA NO 1 / 12 DOKÜMAN NO 01-001 NO REV.000 YAYIN 2012 1.Ürün Çevre Şartları ve Kurulum İçeriği Setup / Kurulum Programı Lisans Sistemi Database Yükleme Logları Ürün Yükleme Ve Lisans Servisi Setup- Minimum

Detaylı

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Active Directory(A.D): Merkezi yönetim yapmamızı sağlayan servisin adı. Windows 2000 Server ile gelen özelliklerin basında "Active Directory" gelir. Active

Detaylı

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım )

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım ) WEB E-POSTA AYARLARI Outlook 2003 Ayarı Outlook 2007 Ayarı Outlook 2010 Ayarı Gmail Ayarı Hotmail Ayarı Tüm Ayarlar İçin Gelen posta sunucusu (POP3) ve giden posta sunucusu (SMTP) ye bnposta.bingol.edu.tr

Detaylı

FOUR FAITH ROUTER LAR İÇİN BACKUP WAN KILAVUZU

FOUR FAITH ROUTER LAR İÇİN BACKUP WAN KILAVUZU FOUR FAITH ROUTER LAR İÇİN BACKUP WAN KILAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com Tel: +90 312 417

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

KURULUM. Cihaz n Ba lanmas. Not Lütfen router ayarlar için yanl zca kablolu a ba lant s n kullan n z.

KURULUM. Cihaz n Ba lanmas. Not Lütfen router ayarlar için yanl zca kablolu a ba lant s n kullan n z. KURULUM Cihazn Balanmas Not Lütfen router ayarlar için yanlzca kablolu a balantsn kullannz. Kablo balantlarn yapmadan önce ellerinizin slak olmadndan emin olun. Mevcutta kullanlan bir modem varsa, bunun

Detaylı

Adaptör Sürücüsü Kurulumu

Adaptör Sürücüsü Kurulumu Bu Hzl Kurulum Rehberinde gösterilen model TL-WN721N, örnek niteliindedir. letim sisteminiz Windows 2000 ise, lütfen ürün CD sindeki kullanc rehberine bakarak ilgili bölüme baknz. Adaptör Sürücüsü Kurulumu

Detaylı

ARCHICAD in EĞİTİM SÜRÜMÜ İÇİN BAŞVURU YAPILMASI

ARCHICAD in EĞİTİM SÜRÜMÜ İÇİN BAŞVURU YAPILMASI ARCHICAD in EĞİTİM SÜRÜMÜ İÇİN BAŞVURU YAPILMASI Graphisoft ArchiCAD yazılımı ticari sürümü dışında aynı zamanda öğrenciler, öğretmenler ve üniversiteler* için ücretsiz bir sürüm içermektedir. Yazılımın

Detaylı

F8914 ZİGBEE RF MODEM İLE MODBUS HABERLEŞME KILAVUZU

F8914 ZİGBEE RF MODEM İLE MODBUS HABERLEŞME KILAVUZU F8914 ZİGBEE RF MODEM İLE MODBUS HABERLEŞME KILAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com Tel: +90

Detaylı

vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü

vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü - ESXI ye Tarayıcıdan Bağlanmak - ESXI ye vsphere Client ile Bağlanmak - ESXI Üzerinde Bir Virtual Machine(Sanal Makine) Oluşturmak ESXI ye Tarayıcıdan Bağlanmak

Detaylı

F2114 İLE VIRTUAL COM PORT (TCP2COM) KILAVUZU

F2114 İLE VIRTUAL COM PORT (TCP2COM) KILAVUZU F2114 İLE VIRTUAL COM PORT (TCP2COM) KILAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com Tel: +90 312 417

Detaylı

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E Kullanıcı El Kitabı 1 Ana bileşen...3 Kurulum talimatları...5 Bluetooth Ayarları...26 Arıza Teşhis Programı...39 Dosya...41 Ayarlar...43 Belgeler...51 Yardım...53 OBD İletişimi...56 Yazdır ve Kaydet...66

Detaylı

Exchange Server Kurtarma (PowerControls)

Exchange Server Kurtarma (PowerControls) Exchange Server Kurtarma (PowerControls) Çok çetrefilli bir işlem olan problemli Exchange suncudan data kurtarma işlemi third party çözümler ile çok daha kolay bir işleme dönüşebilir. Bu tip yazılımlardan

Detaylı

http://students.autodesk.com adresine tıklayarak kayıt ekranına giriş yapınız.

http://students.autodesk.com adresine tıklayarak kayıt ekranına giriş yapınız. AUTOCAD STUDENT ÜYELİK İŞLEMLERİ VE KURULUMU Aşağıdaki doküman Batman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup, doküman Autocad2010-2014 Öğrenci(Student)Versiyonu kurulumu

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

BEUN VPN Hizmeti. VPN Nedir?

BEUN VPN Hizmeti. VPN Nedir? BEUN VPN Hizmeti VPN Nedir? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN, İnternet gibi halka açık telekomünikasyon altyapılarını kullanarak kullanıcılar veya uzak ofisleri

Detaylı

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x.

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır.  KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x. KURULUM ŞEMASI 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x ANA BİLGİSAYAR Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM SİHİRBAZI adresine girerek aktahta_kur.exe dosyasını

Detaylı

V-Ray Lisanslama Sistemi

V-Ray Lisanslama Sistemi V-Ray Lisanslama Sistemi V-Ray, yüzer lisanslama (floating licensing) sistemi kullanır ve her tür makinede çalışan, şebekeniz ve hatta Internet üzerinden erişebileceğiniz V-Ray lisans sunucusundan lisanslar

Detaylı

Windows Live ID ve parolanızı giriniz.

Windows Live ID ve parolanızı giriniz. Ücretsiz Deneme Hesabı Oluşturma ve Temel Özelliklerin Kullanım Kılavuzu Bilgi girilmesi gerekli alanlar Kişisel bilgi içeren alanlar http://www.windowsazure.com/tr-tr/pricing/free-trial/ adresine gidiniz

Detaylı

MERAK MAIL SERVER ACTIVE DIRECTORY ENTEGRASYONU

MERAK MAIL SERVER ACTIVE DIRECTORY ENTEGRASYONU MERAK MAIL SERVER ACTIVE DIRECTORY ENTEGRASYONU Bir domain ortamındaki kullanıcıların aynı kullanıcı adı ve parola bilgisiyle merak mail server içerisine entegre edilmesi için domain controller ve merak

Detaylı

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır.

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır. WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com Merhabalar, Çözümpark.com adresinde bir kullanıcı ASP ve PHP yi aynı sunucu üzerinde

Detaylı

HTC Tattoo ROOT + RECOVERY + ROM Rehberi RND

HTC Tattoo ROOT + RECOVERY + ROM Rehberi RND HTC Tattoo ROOT + RECOVERY + ROM Rehberi RND Bu kılavuz tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Yapılan işlemlerden doğacak sorunlardan ve kayıplardan kişinin kendisi sorumludur. Bütün işlemleri gerçekleştirebilmek

Detaylı

!"#$% &'("#$% &#)*!"#$+"#",,,-.

!#$% &'(#$% &#)*!#$+#,,,-. !!"""#!!"#$% &'("#$% &#)*!"#$+"#",,,-. TinaX HDD Guard Hızlı Kurulum Not : Windows XP/2000/2003/NT sistemleri için ilk önce Tinax HDD Guard la birlikte gelen driver i bilgisayarınıza yükleyiniz. Windows

Detaylı

V14xx Güncelleme İşlemleri

V14xx Güncelleme İşlemleri V14xx Güncelleme İşlemleri İnternet tarayıcınızdan www.mikro.com.tr web adresine giriş yapınız. Mikro web sayfasında arşivleri (exe) indirmek için MİKROCRM ikonunu mouse ise seçiniz. Açılan sayfada Kullanıcı

Detaylı

SGK BİOMETRİK VERİ DOĞRULAMA SİSTEMİ

SGK BİOMETRİK VERİ DOĞRULAMA SİSTEMİ 1 SGK BİOMETRİK VERİ DOĞRULAMA SİSTEMİ 1 Eylül 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Biometrik Kimlik Doğrulama Projesi, vatandaşların parmak damar okuma ve biometrik

Detaylı

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Bilgisayar

Detaylı

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 15.11.2014 1 1. KULLANIM AMACI Personel takip sistemi kullanmak isteyen tüm işletmeler için geliştirilmiştir. WOLVOX İnsan Kaynakları programı

Detaylı

Yedek Nasıl Alınır? "Veri Tabanı Yedekleme ve Geri Alma" butonunu tıklayınca aşağıdaki gibi bir ekran açılacaktır.

Yedek Nasıl Alınır? Veri Tabanı Yedekleme ve Geri Alma butonunu tıklayınca aşağıdaki gibi bir ekran açılacaktır. Yedek Nasıl Alınır? Yedek almak için bir çok yöntem uygulanabilir. Biz yazımızda iki farklı yöntemi anlatacağız. Bunlardan birincisi; programın içinden alınan yedektir ki bu yöntemde; diğer kullanıcıların

Detaylı

PARAGON PROTECT & RESTORE 3. Eğitim Dokümanı

PARAGON PROTECT & RESTORE 3. Eğitim Dokümanı PARAGON PROTECT & RESTORE 3 Eğitim Dokümanı İçindekiler ESX Connection Yönetimi................................................. 2 Backup Server Yönetimi..................................................4

Detaylı

Microsoft Outlook 2003 Kurulumu

Microsoft Outlook 2003 Kurulumu Microsoft Outlook 2003 Kurulumu Tools (Araçlar) menüsünden E-mail Accounts (E-posta Hesapları) seçeneğini seçiniz. Buradan Add a new e-mail account (Yeni bir e-posta hesabı ekle) sekmesine tıklayınız,

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 19.01.2016 Rev. No: 03 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: F. DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

NETWORK MANAGMENT SYSTEM (NMS) KULLANMA KLAVUZU

NETWORK MANAGMENT SYSTEM (NMS) KULLANMA KLAVUZU NETWORK MANAGMENT SYSTEM (NMS) KULLANMA KLAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com Tel: +90 312 417

Detaylı

3CX Phonesystem Türkçe Anonsları Windows ve Linux İşletim Sistemlerinde Aktif Etme

3CX Phonesystem Türkçe Anonsları Windows ve Linux İşletim Sistemlerinde Aktif Etme 3CX Phonesystem Türkçe Anonsları Windows ve Linux İşletim Sistemlerinde Aktif Etme Windows: 1. Adım: Not: Versiyon 12.5, 14 ve 15 için aynı menü yolunda ancak görsellik farkı bulunmaktadır. V15 için: 3CX

Detaylı

Module 5 Implementing Printing ( Printer Uygulamaları )

Module 5 Implementing Printing ( Printer Uygulamaları ) 36 Module 5 Implementing Printing ( Printer Uygulamaları ) Yazıcı Yükleme Yazıcılarımızı kullanabilmemiz ve diğer kullanıcılara sunabilmemiz için driver lerini yüklememiz gerekmektedir.yazıcı yükleme ve

Detaylı

EnRoutePlus Format İşlemi Öncesi Yedek Alma Dokümanı Versiyon 5.8 Döküman Güncelleme Tarihi: 13/10/2010

EnRoutePlus Format İşlemi Öncesi Yedek Alma Dokümanı Versiyon 5.8 Döküman Güncelleme Tarihi: 13/10/2010 EnRoutePlus Numil Projesi WMS Depo Entegrasyonu Kurulum ve Kullanım Dokümanı Versiyon 5.2 Döküman Güncelleme Tarihi: 30/10/2008 EnRoutePlus Format İşlemi Öncesi Yedek Alma Dokümanı Versiyon 5.8 Döküman

Detaylı

USB 2.0 YAZDIRMA SUNUCUSU

USB 2.0 YAZDIRMA SUNUCUSU USB 2.0 YAZDIRMA SUNUCUSU Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-13006-1 Başlamadan önce aşağıdaki öğeleri hazırlamalısınız: Yazdırma sunucusu kurulum CD li bir Windows tabanlı bilgisayar Bir yazıcı Bir adet yazıcı

Detaylı

NicProxy Registrar AWBS Modül Kurulumu Versiyon 1.0

NicProxy Registrar AWBS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 NicProxy Registrar AWBS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 Tescil Bilgisi 2009 NicProxy. Tüm Hakları Saklıdır. Bu belge, NicProxy mülkiyetinde ve NicProxy e ait özel bilgiler içermektedir. NicProxy yetkili temsilcisinin

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ YÖNLENDİRİCİ AYARLARI

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ YÖNLENDİRİCİ AYARLARI INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ YÖNLENDİRİCİ AYARLARI Not: Bu klavuza geçmeden önce, ürününüzün paketinden çıkan Hızlı Kullanım Klavuzu nda açıklanan adımları gerçekleştiriniz. Internet Bağlantısının

Detaylı

ZWCAD 2012. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD 2012. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu ZWCAD 2012 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu İçindekiler ZWCAD 2012 Paketi İçeriği. 2 Sistem Gereksinimi... 2 ZWCAD 2012 Yüklemek ZWCAD 2012 programını Tek Kullanıcı için yüklemek...

Detaylı

AutoCAD 2011 Kurulumu

AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD Installation Wizard Kurulum için AutoCAD 2011 DVD sini sürücüye yerleştirdiğinizde, DVD-ROM un içeriğinin okunduğunu belirten Setup Initialization penceresinden sonra, karşınıza

Detaylı

Windows XP, NT4/2000 Repair Disk aracını ASR: Automated System Recovery Wizard ile değiştirdi.

Windows XP, NT4/2000 Repair Disk aracını ASR: Automated System Recovery Wizard ile değiştirdi. Windows XP, NT4/2000 Repair Disk aracını ASR: Automated System Recovery Wizard ile değiştirdi. Uzun zamandır kullandığınız bir bilgisayarı henhangi bir sebeple formatlayıp tekrar kurulum yapmak işkence

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI İçindekiler Server Kurulumu... 3 Microsoft.NET Framework 4.0 Kurulumu... 3 Crystal Reports 2008 Redistributable Package (C12) Kurulumu... 5 Microsoft SQL Server 2008

Detaylı

AKINSOFT OfficeMessenger

AKINSOFT OfficeMessenger AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 20.01.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Yerel ağlarda (ofis veya ev) veya internet üzerinden (E-Ofis programı entegrasyonu sayesinde)

Detaylı

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads Visual Studio 2012'nin kurulumunu, Visual Studio'nun kullanımını ve Windows Store'da basit bir proje hazırlanmasını anlatacağım. Hepsinden önce Visual Studio ortamından biraz bahsedelim. Visual Studio

Detaylı

ZWCAD 2011. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD 2011. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu ZWCAD 2011 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu İçindekiler ZWCAD 2011 Paketi İçeriği. 2 Sistem Gereksinimi... 2 ZWCAD 2011 Yüklemek ZWCAD 2011 programını Tek Kullanıcı için yüklemek...

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

Ortamınızda A.D. veya LDAP sistemi var ise aşağıdaki linkten KoruMail LDAP-AD isimli dokümanı inceleyebilirsiniz.

Ortamınızda A.D. veya LDAP sistemi var ise aşağıdaki linkten KoruMail LDAP-AD isimli dokümanı inceleyebilirsiniz. KoruMail, kullanıcı doğrulama işlemi için herhangi bir dizin sunucu (MS Active Directory, Novell edirectory, Sun Directory Server, OpenLDAP) olmadığı durumlarda kullanıcıları dizin sunucu yerine, MySQL

Detaylı

AKINSOFT. Sayfa 1. WOLVOX Kontrol Paneli. AKINSOFT WOLVOX 7 Kontrol Paneli Yardım Dosyası

AKINSOFT. Sayfa 1. WOLVOX Kontrol Paneli. AKINSOFT WOLVOX 7 Kontrol Paneli Yardım Dosyası WOLVOX 7 Kontrol Paneli Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 WOLVOX 7 Kontrol Paneli WOLVOX ERP E-Business yazılım paketinin merkezi

Detaylı

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (sunucu)

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (sunucu) 2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 29 Ocak 2015 İçindekiler 3 İçindekiler...5 Bir Fiery seçeneğini etkinleştirme...5

Detaylı

AĞ KULLANIM KILAVUZU. Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme. Sürüm 0 TUR

AĞ KULLANIM KILAVUZU. Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme. Sürüm 0 TUR AĞ KULLANIM KILAVUZU Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme Sürüm 0 TUR Notlara ilişkin açıklama Bu Kullanım Kılavuzu boyunca aşağıda belirtilen simgeler kullanılmıştır: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

Program istasyon yaratırken onunla aynı isimde bir dizin yaratır ve bu dizinin içine çalışması için gerekli dosyları kopyalar:

Program istasyon yaratırken onunla aynı isimde bir dizin yaratır ve bu dizinin içine çalışması için gerekli dosyları kopyalar: WEATHERLINK VERİ YÜKLEME AYARLARI Hazırlık... 1 Veri sayfası şablonunun hazırlanması... 1 Yükleme Ayarları... 4 Yükleme Profilinin Hazırlanması... 6 Yüklenen Sayfanın Görülmesi... 9 Logo Değişikliği Yapılması...

Detaylı

GDMFX MT4 İKİLİ OPSİYON YATIRIM KILAVUZU

GDMFX MT4 İKİLİ OPSİYON YATIRIM KILAVUZU GDMFX MT4 İKİLİ OPSİYON YATIRIM KILAVUZU İKİLİ OPSİYON HESABI AÇMAK 1. MetaTrader 4 platformu üzerinde tek bir hesapla hem İkili Opsiyon, hem de Forex ticareti yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken web

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 2. SCADA PROGRAMI Bu bölümde ülkemizde sıklıkla kullanılmaya başlayan, ülkemiz mühendislerince geliştirilmiş bir scada yazılım programı olan TEOS SCADA programı hakkında bilgiler vereceğiz. TEOS SCADA

Detaylı

FOUR FAITH ROUTER LAR İLE SERİ HABERLEŞME KILAVUZU

FOUR FAITH ROUTER LAR İLE SERİ HABERLEŞME KILAVUZU FOUR FAITH ROUTER LAR İLE SERİ HABERLEŞME KILAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LT. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com Tel: +90 312

Detaylı

Bu doküman, 2016 Yıl sonu geçişi öncesi alınacak FULL BACKUP işlemlerini anlatmaktadır.

Bu doküman, 2016 Yıl sonu geçişi öncesi alınacak FULL BACKUP işlemlerini anlatmaktadır. Sayın Müşterimiz, Bu doküman, 2016 Yıl sonu geçişi öncesi alınacak FULL BACKUP işlemlerini anlatmaktadır. Windows Server 2000, 2003, 2008 ve 2012 yüklü sunucular için hazırlanmıştır. Yedekleme ile ilgili

Detaylı

SpamTitan CD'den kurulum

SpamTitan CD'den kurulum SpamTitan CD'den kurulum Hazırlık 1. Sadece Mail Güvenlik Duvarı olarak kullanacağınız uygun bir sunucu seçin. Tavsiye edilen özellikler: o Pentium 4 işlemci, 1024MB RAM Bellek, 80GB sabit disk, 1 Ethernet

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

ZWCAD 2010. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD 2010. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu ZWCAD 2010 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu İçindekiler ZWCAD 2010 Paketi İçeriği... 2 Sistem Gereksinimi... 2 ZWCAD 2010 Yüklemek ZWCAD 2010 programını Tek Kullanıcı için yüklemek...

Detaylı

Bildiri Gönderimi için Önemli Tarihler

Bildiri Gönderimi için Önemli Tarihler 18. IFOAM Dünya Organik Kongresi Ana Bölüm, Uygulayıcı Bölümü, Atölye Çalışmaları ve Bilimsel Bölüm / 4. ISOFAR Bilimsel Konferansı 2014 için Organic eprints e bildiri gönderimi talimatları Organic eprints

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

1. ONLINE İŞLEMLER MENÜSÜNDEN NES BİREYSEL HESABINA GİRİŞ

1. ONLINE İŞLEMLER MENÜSÜNDEN NES BİREYSEL HESABINA GİRİŞ Kamu SM den aldığınız e-imza sertifikasının detaylarında SHA-1 yazıyorsa ve sertifikanın bitiş tarihi 15.09.2014 ü aşıyorsa sizin için SHA-256 lı yeni bir sertifika üretilmiştir ve bu yeni sertifikayı

Detaylı

Useroam Kurulum Rehberi

Useroam Kurulum Rehberi Useroam Kurulum Rehberi User roaming service İndirme Useroam güncel sürümünü www.useroam adresinden indirebilirsiniz. İndirmiş olduğunuz iso dosyasını Useroam ürününü kuracağınız platforma taşıyınız. Vmware

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı