A-traq Kurulum Klavuzu Versiyon 1.0 içindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A-traq Kurulum Klavuzu Versiyon 1.0 içindekiler"

Transkript

1 A-traq Kurulum Klavuzu Versiyon 1.0 içindekiler 1.SUNUCU (SERVER) BLGSAYARA A-TRAQ YÜKLENMES YEN SIFIR YÜKLEME YEDEK DATADAN YÜKLEME TERMNAL BLGSAYARA A-TRAQ YÜKLENMES COMMUNICATOR RECEIVER AYARLARI NASIL YAPILIR? SUNUCU (SERVER) BLGSAYAR ÇÖKERSE NE YAPILIR? LSANSLAMA NASIL YAPILIR? GÜVENL SSTEM YEDEKLEME NASIL YAPILIR? GEL'M' YEN VERSYONLAR NASIL YÜKLENR? SIKLIKLA KONTROL EDLMES GEREKEN RAPORLAR A-TRAQ TE KAR'ILA'ILABLECEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

2 1. SUNUCU (SERVER) BLGSAYARA A-TRAQ YÜKLENMES Sunucu bilgisayara A-traq yüklenmesi i=lemini yeni ba=tan s>f>r bir data ile yüklemek ve daha önce kullan>lan bir yedekten geri yüklemek olarak 2 birbirini takip eden i=lemler s>ras> ile anlat>lacakt>r YEN SIFIR YÜKLEME i.a-traq CD sini bilgisayar>n>za tak>n. ii.lk olarak yüklemeniz gereken ürün SQL Server d>r. A-traq CD sinden SQL Server > bilgisayar>n>za yükleyin. (Üstten ilk dügme SQL Server > yükler.) iii.daha sonra bilgisayar>n>z kapan>p aç>ld>ktan sonra A-traq CD sinden 2.düGmeye basarak A-traq ürünlerinin bilgisayar>n>za yüklenmesini saglay>n. iv.ürünün ba=ar>yla yüklendigine dair mesaj> ald>g>n>zda i=lem tamamlanm>=t>r. v.eger daha önceden çal>=an bir data yedeginiz varsa 1.2 bölümünü takip edin. 1.2.YEDEK DATADAN YÜKLEME i.1.1 bölümündeki ad>mlar> tamamlayarak A-traq i SQL Server ile birlikte bilgisayar>n>za kurduktan sonra C:\A-traq folder>n>n içine gidin. ii.burada yer alan Recovery (Kurtarma) adl> program> çal>=t>r>n. Recovery program>n>n örnek görüntüsü a=ag>da gösterilmi=tir. iii. Please choose the ACM backup file yazan k>sm>n alt>ndaki dügmeye basarak ACM.bak dosyas>n> seçin. Please choose the Archive backup file yazan k>sm>n alt>ndaki dügmeye basarak Archive.bak dosyas>n> seçin. EGer bulundugunuz bilgisayardaki SQL Server sunucusuna yedekleri yükleyeceksiniz nolu loopback (bu bilgisayar anlam>na gelen) IP adresini kullanabilirsiniz. Bir sonraki sayfada gösterildigi gibi bir görüntüye ula=t>g>n>zda Restore The Database dügmesine basabilirsiniz. 2

3 Process successfully completed mesaj>n> gördügünüzde yedekten yükleme i=leminiz ba=ar>yla tamamlanm>=t>r. iv. Bu i=lemleri tamamlad>ktan sonra Communicator program>n> çal>=t>r>p sinyal almaya ba=layabilirsiniz. A-traq programlar>n>n geli=tirilen son versiyonlar>n> yüklemek için 7.bölümdeki i=lemleri takip etmeniz gerekmektedir. 3

4 2.TERMNAL BLGSAYARA A-TRAQ YÜKLENMES Terminal bilgisayara A-traq yüklemesi =u =ekilde kolayl>kla yap>l>r. i. Server bilgisayara A-traq yükledikten sonra server bilgisayarda yer alan C:\A-traq folder>n>n bir kopyesini terminal bilgisayar>na yine ayn> =ekilde yer alacak olan C:\A-traq folder> olarak kopyalay>n. A-traq klasörünün C sürücüsünün içinde klasör isminin de A-traq olmas> program>n çal>=mas> için oldukça önemlidir. Not : Bu kopyalama i=lemini çal>=an her hangi ba=ka bir A-traq terminalinden yada çal>=an A-traq sunucusu üzerinden yapabilirsiniz. ii. Kopyalama i=lemini tamamlad>ktan sonra C:\A-traq folder>n>n içini aç>n. Burada yer alan ACM.udl isimli veritaban> baglant> dosyas>n> aç>n. iii. Üstte görüldügü =ekilde bir görüntü ekrana gelecektir. Burada sunucu/server yazan yer de SQL Server>n bulundugu makinenin ismini yada IP adresini yazman>z gerekmektedir. Sunucu IP adresinizi yazd>ktan sonra a=ag>daki BaGlant>y> s>na / Test Connection dügmesine bast>g>n>zda BaGlant> Ba=ar>l> Oldu / Connection Successful mesaj>n> al>rsan>z Terminal program>n> ba=ar>yla yüklemi= oluyorsunuz. Tamam > t>klay>p 5. bölümdeki lisanslama i=lemine geçebilirsiniz. BaGlant> s>nama i=lemi ba=ar>s>z olduysa iv. ad>m> takip edin. iv. BaGlant>y> s>na / test connection dügmesine bast>ktan sonra baglant> saglanamad> hatas> ile kar=>la=>rsan>z =u an SQL sunucusu ile baglant>n>z>n bir =ekilde saglanamad>g>n> göstermektedir. Bunu test etmek için Ba=lat (Start) / Çal>=t>r (Run) a girerek cmd yaz>n. MS-DOS komut istemi siyah ekran geldiginde oraya Ping <ServerAdresi> yaz>n.a=ag>daki gibi sunucunuzdan cevap al>nabiliyorsa SQL Server çal>=m>yor olabilir yada girdiginiz parola hatal> olabilir, sunucunuzu yeniden ba=latmay> ve parola ayarlar>n>z> kontol etmeyi deneyin. Ping ten yan>t al>nam>yorsa kabloda yada firewall da bir problem olabilir, buradan ping sonucuna cevap al>ncaya kadar network den kaynalanacak ayarlar> kontrol etmeye devam 4

5 edin. Ping e yan>t ald>g>n>zda ACM.udl dosyas>ndan baglant>y> s>na dügmesine tekrar basarak baglant>n>n ba=ar>l> olup olmad>g>n> kontrol edin. 5

6 3.COMMUNICATOR RECEIVER AYARLARI NASIL YAPILIR? Communicator program>n> ilk olarak açt>g>n>zda a=ag>daki gibi bir görüntü ve uyar> mesaj> ile kar=>la=>rs>n>z. Bu uyar> mesaj> size hiç bir receiver >n sistemde kay>tl> olmad>g>n> ve bu yüzden seri porttan gelen sinyallerin degerlendirilemedigi için öncelikle receiver ayarlar>n>z> yapt>ktan sonra bu ayarlar> kaydetmeniz gerektigini söylemektedir. Bu uyar> için OK dügmesine bast>ktan sonra a=ag>daki i=lemleri ad>m ad>m takip ederek receiverlar>n>z> sisteme tan>tabilirsiniz. Örnek olarak diyelim ki sisteminizde 2 farkl> receiver var ve bunlar> =u =ekilde bilgisayar>n>za takt>n>z. COM1 Surgard tipi Receiver, 9600 Baudrate, 7 databits, Even Parity COM2 Osborn Hoffman tipi Receiver, 9600 Baudrate, 8 databits, No Parity Seri port d>=>ndaki baudrate,databits ve parity ayarlar>na receiver manuelinizden yada receiver menünüzden bakman>z gerekmektedir, yukar>da verilen degerler örnek degerlerdir ve her receiverda farkl>l>k göstermektedir. Öncelikle COM1 de tak>l> olan Surgard receiver >n> sisteme tan>tal>m. Bunun için COM sekmesinden COM1 i seçmeliyiz. Daha sonra Baudrate bölümünden 9600 ü, Parity sekmesinden Even >, Databits sekmesinden de 7 yi seçmeliyiz. Port : COM1, Parity : Even, Databits : 7, Baudrate : 9600, FlowControl:None Stop: 1 bit 6

7 iii. Tüm port ve ileti=im bilgilerini seçtikten sonra ayarlar>m>z> kaydetmek için üstte yer alan Save dügmesine basmam>z gerekir. iv. Save dügmesine bast>ktan sonra aç>lan pencereden Receiver >m>za vermek istedigimiz herhangi bir ismi Receiver Name bölümüne giriyoruz. v. Receiver type bölümünden receiver>m>z>n tipini belirliyoruz. COM1 e takt>g>m>z receiver Surgard oldugu için buradan Surgard MLR opsiyonunu seçiyoruz. vi. Son olarak Polling time, receiver dan ne kadar süre ile hiçbir sinyal al>namazsa program>n operatörü uyaracag>n> belirtmektedir. Bu süreyi s>f>r yaparsan>z bu kontrol gerçekle=tirilmez. Save tu=una basarak ilk receiver>m>z> sistemimize kaydedelim. vii. Receiver sekmesine Surgard1 in geldigini gördük, bu sekmeden Surgard1 i seçtikten sonra New Receiver tu=una basarak ikinci receiver >m>z> sisteme tan>tmaya ba=layal>m. 7

8 viii. A=aG>da aç>lan yeni receiver sekmesinden Osborn Hoffman receiver>m>z>n ayarlar> olan port COM2 yi Parity olarak None >, Databits olarak 8 bit, Baudrate olarak 9600 ü FlowControl None ve Stopbit olarakta 1 Bit i seçiyoruz. ix. A=aG>daki Receiver sekmesinde bulunan Save dügmesine bas>yoruz. x. Aç>lan pencereden receiver ismi olarak diledigimiz ismi verdikten sonra Receiver type bölümünden receiver>m>z>n tipi olan Osborn Hofmann 2000 opsiyonunu seçiyoruz ve Save tu=una basarak ikinci receiver>m>z> da sisteme kaydediyoruz. 8

9 xi. Alttaki receiver sekmesinden de OsbornHofmann > seçtigimizde 2 receiverdan da sinyal almaya ba=layabiliriz. Bundan sonra Communicator her aç>ld>g>nda otomatik olarak kaydettigimiz ayarlara göre örnekte gösterildigi gibi aç>lacakt>r. 9

10 4.SUNUCU (SERVER) BLGSAYAR ÇÖKERSE NE YAPILIR? Sunucu (server) bilgisayar çöktügü takdirde receiver lar ile ileti=iminiz kesileceginden dolay> a=ag>daki i=lemleri s>ras> ile h>zl> bir =ekilde yapman>z gerekir. 1- Öncelikle yeni suncucu olarak belirlediginiz bilgisayarda SQL Server >n kurulu olmas> gerekir. Bunu önceden saglamad>ysan>z 1. bölümdeki aç>klamalar> takip ederek bu bilgisayara SQL Server > kurun. Yedek bilgisayar>n>zda zaten önceden SQL server kurulu ise ad>m 2 ye geçebilirsiniz. 2- Çal>=an bir terminalden yada CD den A-traq folder>n> bilgisayar>n>z>n diskine C:\A-traq folder> olarak kopyalay>n. EGer A-traq önceden bu bilgisayar>n>zda çal>=>yorsa ad>m 3 e geçebilirsiniz. 3- Recovery program> ile en son al>nan yedeklerden verilerinizi mevcut SQL Server a yükleyin. Bu i=lemi bölüm 1.2 de anlat>ld>g> =ekliyle yapabilirsiniz. 4- Çal>=acak tüm terminallerin C:\A-traq folder> içindeki ACM.udl isimli dosyaya yeni sunucunuzun IP adresini girerek baglant>y> kontrol edin. Bu i=lemi bölüm 2de anlat>ld>g> =ekliyle yapabilirsiniz. 5- Receiverlar>n>z>n Seri kablolar>n>n> bozulan sunucudan ç>kartarak yeni sunucunuza tak>n. 6-Gerekirse Communicator ayarlar>n> bölüm 4 de anlat>ld>g> =ekliyle yeni sunucunuz için tekrar yap>n. 10

11 5. LSANSLAMA NASIL YAPILIR? Bu bölümde A-traq program>nda lisanslama i=leminin nas>l yap>lacag> ad>m ad>m anlat>lacakt>r. i. Lisanslamak istediginiz bilgisayar>n A-traq folder>n>n içine girin. ii. GoldLicense isimli program> çal>=t>r>n. Bu program size A-traq i sat>n ald>g>n>z zaman verilecektir ve demo versiyonlarda bulunmaz. EGer Gold License program> A-traq folder>n>zda yoksa iii nolu ad>m> takip etmeye devam edin ileriki ad>mlarda gold license program>n> nas>l indirebileceginiz de anlat>lacakt>r. iii. Internet e aç>k bir bilgisayardan web adresine girin. iv. Aç>lan sayfada soldaki menüden Users A-traq kullan>c>lar> bölümüne girin, a=ag>daki gibi bir ekranda kullan>c> ad> ve parolan>z sorulacakt>r. 'ekil 4-1 A-traq User Sayfas> Giri= Ekran> v. lgili alana size Comon taraf>ndan verilmi= olan Username ve Password ü girin ve Connect dügmesine bas>n. Username ve Password ü bilmiyorsan>z (212) nolu telefondan Comon la irtibata geçin. vi. 'ifreniz dogru ise sonraki sayfada gösterilen örnekteki gibi bir sayfa önünüze ç>kacakt>r. EGer gold license program>n>z A-traq folder> içinde yoksa Download Modules k>sm>na girerek Gold License program>n> indirin ve lisanslamak istediginiz bilgisayar>n A-traq folder>n>n içine çekin. EGer Gold license program>n>z A-traq folder>n>zda varsa vii. ad>mdan i=lemlerinize devam edebilirsiniz. 11

12 4-2 Gold License program>n> indirebileceginiz bölüm gösterilmi=tir. vii. Gold License program>n> çal>=t>rd>g>n>zda a=ag>daki gibi bir ekranla kar=>la=acaks>n>z. 'ekil 4-3 Gold License Program> Product Key (ürün anahtar ) : Gold License program>n> çal>=t>rd>g>n>z bilgisayara özel olarak üretilmi= olan ürün anahtar>d>r. Bu anahtar o bilgisayar> A-traq web sitesinde tan>tman>z için gereklidir. Terminal (Terminal numaras ) : Her bilgisayar için ayr> ayr> bir terminal numaras> belirlemek zorundas>n>z. Terminal numaralar> çak>=>rsa lisanslar otomatik olarak iptal edileceginden her bilgisayara farkl> bir numara verdiginizden emin olmal>s>n>z.bilgisayarlara verdiginiz terminal numaras>n> daha sonra A-traq Terminal program>nda Tan>mlar -> Program Tercihleri bölümünden görebilirsiniz, ancak size tavsiyemiz verdiginiz terminal numaras>n> bir stickerla bilgisayar>n>z>n üstüne yap>=t>rman>z daha sonraki lisanslama i=lemlerinizde i=inizi daha kolayla=t>racakt>r. License Key (Lisans anahtar ) : Ürün anahtar>n>za özel girilmesi gereken lisans anahtar>d>r. 12

13 viii.açm>= oldugunuz A-traq users sayfas>ndan license administration (lisanslama) bölümüne girin. 'ekil 4-4 License Administration (Lisanslama) bölümüne geçi= ix. Lisanslamak istediginiz bilgisayara vermek istediginiz terminal numaras>n>n kar=>s>ndaki change license key dügmesine bas>n. A=aG>da 2. terminal için ürün anahtar> girilecek dügme i=aretlenmi=tir. 'ekil 4-5 License Administration Ekran> x. Gold License tan ald>g>n>z Ürün anahtar> n>z> bo= alana örnekte gösterildigi =ekliyle yazd>ktan sonra Process the product key dügmesine bas>n. 'ekil 4-6 Ürün anahtar> giri=i 13

14 xi. Daha sonra tekrar license administration sayfas>na otomatik olarak geri döneceksiniz. Alt>nda yazan lisans anahtar>n> Gold Lisans program>n>za yazmal>s>n>z. 'ekil 4-7 Belirtilen tarihe kadar geçerli olan lisans anahtar> xii.gold License program>nda terminal numaras>n> o bilgisayara vermek istediginiz ve lisans anahtar>n> ald>g>n>z terminal numaras> olarak yazd>ktan sonra lisans anahtar> k>sm>na web sayfas>ndan ald>g>n>z anahtar> girin. A=aG>da ilgili örnek gösterilmi=tir. 'ekil 4-8 Lisanslama giri=i Terminal numaras> ve lisans anahtar> xiii. Daha sonra register dügmesine bast>g>n>zda a=ag>daki gibi bir ekran> gördügünüzde lisanslama i=leminiz tamamlanm>=t>r, A-traq program>n> çal>=t>rabilirsiniz. Herhangi farkl> bir mesajla kar=>la=>rsan>z i=lemler s>ras>nda muhtemel bir hata yapt>g>n>zdan ba=tan itibaren i=lemlerini kontrol ederek tekrar etmelisiniz. 'ekil 4-9 Lisanslama ba=ar>ld> 14

15 6. GÜVENL SSTEM YEDEKLEME NASIL YAPILIR? 1 - Maintenance(bak>m) program>n>n düzenli olarak çal>=t>g>n> kontrol edin. Öncelikle bilmeniz gereken A-traq gerekli tüm bak>m ve yedek alma i=lemlerini sizin için Maintenance(bak>m) program>n> günlük düzenli olarak çal>=t>rarak yapmaktad>r. Sunucu bilgisayar>n>z>n C:\A-traq folder>ndaki Logs klasörün içinde yer alan günlük maintenance log dosyalar>n> kontrol ederek bu i=lemin düzenli olarak yap>l>p yap>lmad>g>n> kontrol etmelisiniz. 2 - A-traq Maintenance(bak>m) program>n>n yedekledigi database dosyalar>n> bulun. Maintenance log klasörünü açt>g>n>zda a=ag>da görüldügü gibi ACM ve Archive databaselerinin C:\yedek\ klasörünün içine yedeklendigi gösterilmektedir. Yedeklerin al>nacag> dizin terminal program>nda program tercihleri sekmesinden belirlenmektedir. ACM database backed up to C:\Yedek\ at msecs. Archive database backed up to C:\Yedek\ at msecs. 15

16 3 - Sunucunuzda bulunan database yedek dosyalar> ACM.Bak ve Archive.Bak dosyalar>n> harddisk bozulmas> gibi ihtimallere kar=>n yedek bilgisayar>n>za günlük olarak transfer edilmesini saglay>n. Bunu yapmak için küçük bir batch dosyas> yazman>z ve bunu günlük olarak i=leyecek =ekilde Schedule Task e koyman>z yeterlidir. Örnek yedek kopyalama batch dosyas> : Yedekal.Bat veya Yedekal.Cmd dosyas> COPY C:\Yedek\*.BAK \\ \AtraqYedek\*.BAK /Y Bu Copy komutunun sonundaki /Y dosyalar>n eski hallerinin yerine kopyalanmas>n> saglamak için önemlidir, lütfen unutmay>n. 4 - Yedek olarak bulundurdugunuz bilgisayarda herhangi bir sistem ar>zas> durumunda transfer i=lemini h>zland>rmak için a=ag>dakilerin bulunmas> gerekir. a) SQL Server b) ACM.Bak ve Archive.Bak dosyalar> (database son yedekleri) c) C:\A-traq folder> ve dosyalar> 16

17 7. GEL&M& YEN VERSYONLAR NASIL YÜKLENR? A-traq sürekli geli=mekte, hatalar> kapat>lmakta ve yeni özelliklere sahip olmaktad>r. A-traq ile ilgili tüm updateleri web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Bu bölümde yeni ürünleri nas>l yükleyebileceginiz ad>m ad>m anlat>lacakt>r. i.internet e aç>k bir bilgisayardan web adresine girin. ii.aç>lan sayfada soldaki menüden Users A-traq kullan>c>lar> bölümüne girin, a=ag>daki gibi bir ekranda kullan>c> ad> ve parolan>z sorulacakt>r. iii.lgili alana size Comon taraf>ndan verilmi= olan Username ve Password ü girin ve Connect dügmesine bas>n. Username ve Password ü bilmiyorsan>z (212) nolu telefondan Comon la irtibata geçin. iv.'ifreniz dogru ise a=ag>da gösterilen örnekteki gibi bir sayfa önünüze ç>kacakt>r. Bu bölümden Download Modules dügmesine t>klayarak. Download edebileceginiz ürünlerin listelendigi bir sayfayla kar=>la=acaks>n>z. 17

18 v. Download Modules alt>nda yer alan A-traq ürünlerini ve i=levlerini k>saca aç>klayal>m. Terminal Program> : Operatörlerin veri giri=i ve alarm degerlendirme i=lemlerinde kulland>klar> programd>r. Communicator Program> : Receiverlar ile A-traq aras>nda baglant>y> saglayan programd>r. Maintenance Program> : Database üzerinde düzenli olarak yedek alma ve bak>m i=lemlerini yapan programd>r. Bu program Communicator program> taraf>ndan düzenli olarak her gün çal>=t>r>l>r. Lütfen bu program>n SQL sunucunuzun bulundugu ve Communicator un çal>=t>g> ana makinenizin A-traq folder>nda bulundugundan ve düzenli olarak çal>=t>g>ndan emin olun. Düzenli olarak çal>=t>g>n> ana makinenizin C:\A-traq\Logs klasöründe ilgili tarihin Maintenance log dosyas>na bakarak görebilirsiniz. lgili tarihli maintenance log dosyas> Logs klasöründe yoksa bak>m i=lemleri yap>lam>yor olabilir, bu durumda Maintenance program>n> manual olarak çal>=t>r>p i=lemlerin ba=ar>l> olarak çal>=>p çal>=mad>g>n> kontrol edin. Recovery Program> : Yedek dosyalardan verileri geri dönmek için kullan>lan programd>r. ACM.bak isimli dosya mü=teri bilgilerinin ve son dönemde gelen sinyallerin bulundugu yedek dosyad>r. Archive.bak dosyas> ise eski sinyallerin bulundugu yedek dosyad>r. Sistemi yedekten geri döndürebilmek için bu iki dosyaya da ihtiyaç vard>r. Report Preview Program> : KaydettiGiniz.qrp uzant>l> rapor dosyalar>n> açmak için kullan>labilecek programd>r. Gold License Program> : Lisanslama i=lemlerinde kullan>lan programd>r. LanguageModifier Program> : A-traq Terminal program>nda yer alan tüm sözcükler ve aç>klamalar dinamik olarak bu program taraf>ndan belirlenir. EGer degi=tirmek istediginiz tan>mlar varsa bu program vas>tas> ile degi=tirebilirsiniz. Programa öncelikle login olup daha sonra hangi dilde degi=iklik yapmak istediginizi seçerek ilerlemeniz gerekmektedir. Oprap.dll Program> : Operatör raporlar>n> içeren dll program>d>r. AtraqPatch Program> : Veritaban>n> A-traq te yap>lan degi=iklikler paralelinde güncelleyen programd>r. Tüm yeni programlar yüklenmeden önce bir kez bu program>n çal>=t>r>lmas> gereklidir. vi. Yukar>da aç>klanan tüm programlar> C:\A-traq ten farkl> bir klasöre yanlar>nda bulunan Download Now dügmelerine basarak indirin. Daha sonra A-traqPatch program>n> bir kez çal>=t>r>n. Çal>=an tüm A-traq programlar>n> kapatt>ktan sonra indirdiginiz tüm yeni programlar> C:\A-traq folder>n>n içine çekerek eskileriyle degi=tirin. Yeni A-traq programlar>n>z kullan>lmaya haz>rd>r. 18

19 8. SIKLIKLA KONTROL EDLMES GEREKEN RAPORLAR i. Communicator ün çal>=t>g> ana bilgisayar>n C:\A-traq\Logs klasörünün içindeki günlük maintenance log u bak>m i=lemlerinin düzenli yap>l>p yap>lmad>g>n> takip etmek için s>kl>kla kontrol etmek gerekir. Bu log un içinde WARNING yaz>s>n> gördügünüz takdirde i=lemler s>ras>nda bir problem olu=tugunu anlayarak yan>nda yazan aç>klamaya göre çözüm bulmak gerekir. ii. A-traq Terminal program>ndan Raporlar -> Abone Raporlar> -> Abone Sinyal YoGunluGu raporunun da problemli ve sinyal say>s> normalin üstünde olan aboneleri takip edebilmek için s>kl>kla kontrol edilmesi gerekir. iii. A-traq Terminal program>ndan Raporlar -> Operatör Raporlar> -> Abone veri giri= raporlar> eksik bilgisi olan çe=itli aboneleri gösterdiginden s>kl>kla kontrol edilmesi gereken raporlardand>r. Bunun içinde özellikle Erken aç>l>= alarm> tan>mlanmam>= aboneler sekmesinde yer alan abonelerin zamans>z aç>l>= alarmlar> için toleranslar> 0 (kontrol yok olarak) girildiginden kontrol yap>lmayacakt>r, bunlar>n dikkatle düzeltilmesi gereklidir. 19

20 9. A-TRAQ TE KAR&ILA&ILABLECEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI i. A-traq excel dosyaya yazamyor, "margin width" yada "bu özellik desteklenmiyor" hatas veriyor. Excel'i açn önizleme tuuna basn, eer önizleme çalmadysa bir tane printer tantarak excel'in önizle ilevinin çalmasn salayn. Daha sonra Atraq terminal programn kapatp açtnzda problem düzelecektir. ii. Lisanslama srasnda "Uygulama, geçerli i#lem için yanl# türde bir de%er kullanyor" hatas veriyor. Muhtemel olarak database'inizde problem mevcuttur.bunun için A-traq web sitesinin users bölümünden parolanzla sisteme balanp Upgrader Pack dosyalarn indirerek Data Patch programn çaltrmalsnz. Eer problem devam ederse ACM database'in Choices tablosunun Param4 parametresinin nvarchar(10) olduunu kontrol edin. iii. A-traq'i çal#trd%mda "geçerli bir Win32 uygulamas de%il" hatas veriyor.. Çok nadir de olsa karlalabilecek bir hatadr. Bunun genel sebebi program çalrken elektrik kesintisi yada baka herhangi bir sebepten exe dosyasnn yapsnn bozulmasdr.bu hatay aldnzda herhangi bir dier terminalinizden yada ifrenizle balanarak A-traq web sitesinden orjinal exe dosyasn bilgisayarnza çekmeniz ve bozulan exe dosyas ile deitirmeniz gerekmektedir. iv. Receiverlarmn ba%l oldu%u ve SQL Server'mn bulundu%u bilgisayar de%i#tirmem gerekiyor. Ne yapmalym.. Öncelikle mevcut server üzerinde yedek almanz gerekmektedir. Bakm ilemlerinden sistem yedei al diyerek yedeinizin program tercihlerinde belirttiiniz klasöre alnmasn salayabilirsiniz. Bu klasörde yer alan ACM.bak ve Archive.bak sizin tüm verilerinizin sakland dosyalardr.bu dosyalar yeni yapacanz ana makineye tamalsnz. Yeni makinede SQL Server ve A-traq kurduktan sonra A-traq folder'nn içindeki Recovery programn çaltrn, Recovery program ile eski serverdan getirdiiniz ACM.bak ve Archive.bak' seçerek yeni server'nza yükleyin(restore edin). Daha sonra tüm terminallerinizdeki A-traq folderlarnn içindeki ACM.udl veri balant dosyasndaki IP'yi yeni server'nzn IP adresi ile deitirin. ACM.udl dosyas çalacak tüm yazlmlarn hangi sql server'a balanacan belirtir. Balanty sna (test connection) tuuna bastnzda balant baarl (connection successful) ibaresi aldnzda ilem tamamlanmtr. v. Alarm' kaydederken "Data type overflow" hatas ile kar#la#tnz ve alarm kaydedemiyorsunuz, ne yapmalsnz? Bu problemin muhtemel sebebi sunucu bilgisayarnzdaki tarihin çok ileri bir tarih olarak deimesidir. Bu hatayla karlatnz takdirde acilen sunucu bilgisayarnzn SQL Sunucusunun bulunduu bilgisayarn tarihini kontrol edin ve düzeltin. 20

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken

Detaylı

ZWCAD 2012. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD 2012. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu ZWCAD 2012 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu İçindekiler ZWCAD 2012 Paketi İçeriği. 2 Sistem Gereksinimi... 2 ZWCAD 2012 Yüklemek ZWCAD 2012 programını Tek Kullanıcı için yüklemek...

Detaylı

ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U

ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U AÇIKLAMA Bu kullanım kılavuzu telif hakkı ile güvence altına alınmış bazı bilgiler içermektedir. Söz konusu kitapçık ve beraberindeki tüm donanım, yazılım ve ilgili

Detaylı

Apache Tomcat / J-Guar Setup License Installation

Apache Tomcat / J-Guar Setup License Installation Apache Tomcat / J-Guar Setup License Installation Logo Eylül 2014 İçindekiler Apache Tomcat / J-Guar Setup/License Installation... 2 Kurulum Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 2 JDK Kurulumu...

Detaylı

Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart

Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart Otel dare (Oda yönetim) Program Bu bölümde özel baz kartlarn nasl çalt, ne için kullanldklarn ve çaltrlma ekillerini açklayacaz. Master Kart 'Master Kart' distribütör tarafndan verilir ve DORLET in anagramn

Detaylı

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Ürün Grubu [X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standard [X] Entegre.NET [X] NetİKS [X] NetCRM [X] Netsis B2B Kısaltmalar SSO: Single Sign On (Netsis Merkezi Kimlik Yönetim Sistemi)

Detaylı

OZW / OZS WEB SERVER CİHAZININ DEVREYE ALINMASI TESİSE UZAKTAN ERİŞİMİN SAĞLANMASI VE KUMANDA EDİLMESİ. (Sim kart takılabilir, Sadece Turkcell)

OZW / OZS WEB SERVER CİHAZININ DEVREYE ALINMASI TESİSE UZAKTAN ERİŞİMİN SAĞLANMASI VE KUMANDA EDİLMESİ. (Sim kart takılabilir, Sadece Turkcell) OZW / OZS WEB SERVER CİHAZININ DEVREYE ALINMASI TESİSE UZAKTAN ERİŞİMİN SAĞLANMASI VE KUMANDA EDİLMESİ Web Server OZS164... Sadece 1 adet cihaz kontrolü Web Server OZW672... 1, 4 ya da 16 adet cihaz kontrolü

Detaylı

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI 1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI CLIENTLERDE BELLİ BİR SÜRE SONRA KİLİTLENİYOR. Çözüm: Tüm clientler de yapılması gereken ayarlar 1- Eset Nod32 Antivirus programını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SUNUCU SERVİSLERİ 2 Ankara, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Demo Versiyon Kurulumu

Demo Versiyon Kurulumu Demo Versiyon Kurulumu Elinizdeki CD Kurulum dokümanında sırasıyla; Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition Ürün Demo Kurulumlarına ait işlem adımları yer almaktadır.

Detaylı

AKINSOFT. Sayfa 1. WOLVOX Kontrol Paneli. AKINSOFT WOLVOX 7 Kontrol Paneli Yardım Dosyası

AKINSOFT. Sayfa 1. WOLVOX Kontrol Paneli. AKINSOFT WOLVOX 7 Kontrol Paneli Yardım Dosyası WOLVOX 7 Kontrol Paneli Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 WOLVOX 7 Kontrol Paneli WOLVOX ERP E-Business yazılım paketinin merkezi

Detaylı

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VGUARD PC TABANLI KARTLAR Görüntü Kartları Model : VG4C-RT4 VG4C-EXP VG8C-EXP VG4C + VG8C-VG8C-EXP-TV Kurulum ve Kullanım Kılavuzu UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Program Kurulum Yardım Dökümanı (DIGUS, SMARTUS,ADSLUS) 01.10.2011

Program Kurulum Yardım Dökümanı (DIGUS, SMARTUS,ADSLUS) 01.10.2011 Program Kurulum Yardım Dökümanı (DIGUS, SMARTUS,ADSLUS) 01.10.2011 N.Ünsal USLUBAŞ www.usus.com.tr unsalu@usus.com.tr 0(216) 489 42 03 Dahili:12 1 İçindekiler GİRİŞ... 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 4 SUNUCU

Detaylı

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.03.2013 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT CafePlus ; İnternet cafelere, laboratuvarlara, internet web filtreleme

Detaylı

İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum... WEB Arayüzü Üzerinden Internet

İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum... WEB Arayüzü Üzerinden Internet İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum.... WEB Arayüzü Üzerinden Internet Bağlantı Ayarları... IPTV Bağlantı Kontrolü... WEB Arayüzü

Detaylı

İÇİNDEKİLER Giriş... - 3 - Özellikler... - 3 - Cihazın Özellikleri... - 3 - Teknik Özellikler... - 3 - Gereklilikler... - 3 - Ürünü Tanıma...

İÇİNDEKİLER Giriş... - 3 - Özellikler... - 3 - Cihazın Özellikleri... - 3 - Teknik Özellikler... - 3 - Gereklilikler... - 3 - Ürünü Tanıma... İÇİNDEKİLER Giriş... - 3 - Özellikler... - 3 - Cihazın Özellikleri... - 3 - Teknik Özellikler... - 3 - Gereklilikler... - 3 - Ürünü Tanıma... - 3 - LED Göstergeleri... 4 LED Açıklamaları... 4 Tuşlar...

Detaylı

epolicy Orchestrator 4.6

epolicy Orchestrator 4.6 epolicy Orchestrator 4.6 Genel Kullanım Özellikleri Hazırlayan: Murat KAYA Sistem Mühendisi Komtera Bilişim Teknolojileri Bu doküman epolicy Orchestrator 4.6 için hazırlanmış genel kullanıma yönelik bilgilendirmeler

Detaylı

ShadowControl ImageManager Kullanım Kılavuzu

ShadowControl ImageManager Kullanım Kılavuzu ShadowControl ImageManager Kullanım Kılavuzu Page 1 1. ShadowControl ImageManager Kullanım Kılavuzu.................................................................. 3 1.1 ImageManager Tanıtımı...................................................................................

Detaylı

Kurulum Dökümanı. Sürüm : 1.3 Güncelleme Tarihi: 08.03.2013. Hazırlayan: Canan ADAMOĞLU, Proje Uzmanı, CRM Çözümleri

Kurulum Dökümanı. Sürüm : 1.3 Güncelleme Tarihi: 08.03.2013. Hazırlayan: Canan ADAMOĞLU, Proje Uzmanı, CRM Çözümleri Kurulum Dökümanı Sürüm : 1.3 Güncelleme Tarihi: 08.03.2013 Hazırlayan: Canan ADAMOĞLU, Proje Uzmanı, CRM Çözümleri İçindekiler 1 Versiyon Bilgisi... 2 2 Ön Bilgi... 3 3 NetCRM Kurulum ve Güncelleme İşlemleri...

Detaylı

Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1

Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Bu döküman Elkotek Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Ürünlerin bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü

Detaylı

L230 ve L300 vspace ile Ethernet Sanal Masaüstleri

L230 ve L300 vspace ile Ethernet Sanal Masaüstleri L230 ve L300 vspace ile Ethernet Sanal Masaüstleri www.dojop.com.tr Önemli Notlar Lütfen şunu not ediniz. Bu kullanım klavuzunun bir parçasının ya da tümünün NComputing ten yazılı izin olmadan tekrar hazırlanmasına

Detaylı

Meyer2 Yardım Rehberi İçindekiler

Meyer2 Yardım Rehberi İçindekiler 1 Meyer2 Yardım Rehberi İçindekiler Meyer2 Kurulum 1-Veri Tabanı Kurulumu Sayfa 7-8 2-Meyer2 Setup Kurulumu Sayfa 9-12 3-Veri Tabanı oluşturmak Sayfa 13-15 4-Programın ilk Açılışı Sayfa 16-17 Programa

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

RBSReport V2.0 Raporlama Programı

RBSReport V2.0 Raporlama Programı RBSReport V2.0 Raporlama Programı YARDIM DOSYASI Version 2.0 robosoft monitoring ideas LİSANS SÖZLEŞMESİ KURULUM İŞLEMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖNEMLİ BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ. 1.Yazılı

Detaylı

Microsoft SQL Server 2012 Express Edition Kurulum Rehberi

Microsoft SQL Server 2012 Express Edition Kurulum Rehberi Microsoft SQL Server 2012 Express Edition Kurulum Rehberi SQL Server 2008 R2 Express Edition Limitleri SQL Server 2012 Express Edition Limitleri Desteklenen CPU sayısı 1 Desteklenen en fazla bellek (RAM)

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU ACTIVE DIRECTORY YAPISI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

My Passport Essential ve Essential SE Ultra Taşınabilir Sabit Sürücüler

My Passport Essential ve Essential SE Ultra Taşınabilir Sabit Sürücüler My Passport Essential ve Essential SE Ultra Taşınabilir Sabit Sürücüler Kullanım Kılavuzu Harici Taşınabilir My Passport Essential ve Essential SE Kullanım Kılavuzu WD Servis ve Desteği Bir sorunla karşılaşırsanız,

Detaylı

Adım Adım Windows 2000 Server Kurulumu

Adım Adım Windows 2000 Server Kurulumu Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Adım Adım Windows 2000 Server Kurulumu Her nekadar başlık "Adım Adım Windows 2000 Server Kurulumu" dese de, biz sadece W2k

Detaylı

Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş

Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş Yazar Mehmet PARLAKYİĞİT Blog www.parlakyigit.net E-Mail mehmetparlakyigit@gmail.com /mparlakyigit /mparlakyigit Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya

Detaylı

İçindekiler... 1 Kutu İçeriği... 2 Fiziksel Bağlantılar... 3 Splitter Bağlantısı... 3 Modem Bağlantısı... 4 Cihaz Üzerindeki Işıklar...

İçindekiler... 1 Kutu İçeriği... 2 Fiziksel Bağlantılar... 3 Splitter Bağlantısı... 3 Modem Bağlantısı... 4 Cihaz Üzerindeki Işıklar... 0 İçindekiler... 1 Kutu İçeriği... 2 Fiziksel Bağlantılar... 3 Splitter Bağlantısı... 3 Modem Bağlantısı... 4 Cihaz Üzerindeki Işıklar... 5 Cihaz Yönetim Arayüzü... 6 İnternet Bağlantı Ayarları... 8 Kablosuz

Detaylı