BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ TARİHİ : SİCİL NO : İSTANBUL

2 BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KRONOLOJİSİ Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No Kuruluş Gazetesi Başlık Madde no Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No "Kuruluş" "Ünvan" "Amaç ve Konu" "Merkez ve Şubeler" "Süre" "Şirketin sermayesi" "Tahvil ve benzeri belgelerin çıkarılması" "Yönetim Kurulu" "Yönetim Kurulu Süresi" "Yönetim Kurulu Toplantıları" "Şirketi İlzam" "Yönetim Kurulunun Yetkileri" "Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi" "Yönetim Kurulu Ücreti" "Murakıplar" "Murakıpların Görevi" "Murakıpların Ücretleri" "Genel Kurul" "Toplantı Yeri" "Toplantılarda Komiser Bulunması" "Toplantı Nisabı" "Oydan Mahrumiyet" "Vekil Tayini" "İlanlar" "Oyların Kullanılma Şekli" "Ana Sözleşme Değişikliği" "Senelik Raporlar" "Senelik Hesaplar" "Karın Dağıtımı" "Karın Dağıtım Tarihi" "Kanuni Yedek Akçe" "Bakanlığa Verilecek Belgeler" "Kanuni Hükümler" "Tanımlar"

3 BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ KURULUŞ Madde 1 : Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretde kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. a. Beymen Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Eski Unvanı, Karat İç ve Dış Satım Anonim Şirketi) İstanbul, Yenibosna Köyü, Köyaltı Mevkii Bakırköy -T.C.- b. Fazıl Boyner İstanbul, Bostan Sok. Derya Apt. 18/4 Nişantaşı - T.C.- c. Ali Osman Boyner İstanbul, Mim Kemal Öke Cad. Lal Apt. 23/13 Nişantaşı - T.C.- d. Hasan Cem Boyner İstanbul, Yeniköy Cad. 54/1 Tarabya -T.C.- e. Lerzan Boyner İstanbul, Boston Sok. Derya Apt.18/4 Nişantaşı - T.C.- ÜNVAN Madde 2 : Şirketin ünvanı "Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi" dir. AMAÇ VE KONU Madde 3 : Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konuları şunlardır : a. Tekstil ürünlerinin, her türlü kadın, erkek ve çocuk konfeksiyon ürünlerinin, hazır giyim eşyasının, aksesuarının, ayakkabıların, çantaların, deriden, plastikten, cam, seramik, porselen ve sair malzemeden mamul her türlü emtianın, parfümeri, kozmetik eşyasının, bijuterinin, itriyat ve temizlik malzemesinin, oyuncak ve hediyelik eşyanın, hertürlü gıda maddesinin, hammadde ve malzemesinin, her nevi gıda tuketim mallarının, sigara, tütün, alkollü ve alkolsüz içkilerin, doğal ve yapay çiçeğin, her nevi inşaat, dekorasyon ve nalburiye malzemesinin avcılık ve spor malzemesi ve aletlerinin, her nevi dayanıklı tüketim mallarının, otomotiv ve otomotiv yan ürünlerinin gazete, dergi ve kitabın ve sair her türlü emtianın alınıp satılması, pazarlanması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla ticari ve sair tesisler kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması,

4 b. Her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi bu amaçla ticari tesisler kurulması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, kurulmuş olanlara ortak olunması. c. Yukarıda 3/a ve 3/b paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir, ambalaj malzemesinin, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar için gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, bu konularda iştigal eden kuruluşlara iştirak edilmesi, satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, kurulmuş olanlara ortak olunması, d. İşletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makina, teçhizat ve taşıt araçlarının alınıp satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla nakliyecilik ile iştigal edilmesi, tesislerin kurulması, tamamen ve kısmen satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, kurulmuş olanlara ortak olunması, e. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how' ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri ve diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, f. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere şirketin amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, ortaklıklar kurulabilmesi, bu payların alınıp satılabilmesi, g. Şirketin iştigal konusu ile ilgili, ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin tahvil ve intifa senedi kar ortaklığı senedi gibi menkul değerlerinin, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile iktisabı ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilmesi, h. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, ı. Mevzuu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi, devredilebilmesi, kiralanabilmesi ve tesis edilebilmesi, j. İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılabilmesi bu konuda işbirliği yapılabilmesi, k. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya ona kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, kiralanması, kiraya verilmesi, şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması şartıyla, şirket ve üçüncü kişiler lehine ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi, Şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için rehin ve hertürlü kefalet verebilmesi ve alabilmesi,mezkur rehin veya kefaletlerin fek ve tadil edilebilmesi, gayrimenkul ipoteğinin tesis ve fek edilebilmesi, ticari işletme rehni akdedilebilmesi, finansal kiralama sözleşmelerinin akdedilebilmesi, l. Optik ve saat ile bunlarla ilgili her türlü mal, malzeme, cihaz, yedek parça ve aksesuarlarının, toptan ve perakende ticaretini yapılabilmesi Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir. Esas mukavele değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izinler alınacaktır.

5 MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4 : Şirketin merkezi İstanbul' dur. Adresi Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No:55 Maslak/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir.tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır.tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir SÜRE Madde 5 : Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE HÜKÜMLERİ ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ Madde 6 : Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 10/132 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı (yüzmilyon) Türk Lirası dır. Şirket beheri 1,- (bir) Kuruş nominal değerde paylar ihraç eder. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Payların nominal değeri 1.000,- (bin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1,- (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000,- (bin) TL lik 10 (on) adet pay karşılığında 1,- (bir) Kuruşluk 1,- (bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

6 Şirketin çıkarılmış sermayesi (Doksanikimilyonyetmişbin) Türk Lirası dır. İş bu sermaye 1,- (bir) Kr nominal değerde adet paya bölünmüş olup, tamamı hamiline dir. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili tebliğler çerçevesinde Kayıtlı Sermaye sınırına varıncaya kadar hamiline yazılı pay çıkararak çıkarılmış Sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu keza itibari değerin üstünde pay ihracına yetkilidir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve nakden ödenir. Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi çerçevesinde Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususunda yetkilidir. TAHVİL VE BENZERİ BELGELERİN ÇIKARILMASI Madde 7 : Şirket yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil,finansman bonosu,kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Yukarıda sözü edilen belgelere müteallik şartların tesbiti hususunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. Katılma intifa senetleri çıkartılması konusunda şirket Genel Kurulu yetkilidir ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN ORGANLARI YÖNETİM KURULU Madde 8 : Şirketin işleri ikisi (2) bağımsız üye olarak görev yapacak (6) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilecektir. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik boşaldığı takdirde, seçim Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca yapılacaktır. Bu şekilde seçilen üye ilk Genel Kurul a kadar görevde kalacak ve Genel Kurul tarafından seçilen üye, eski üyenin kalan görev süresini kadar görev yapacaktır. Yönetim Kurulu na bir üyenin, tüzel kişiliği artık temsil etmediği şirketin ilgili tüzel kişi hissedarı tarafından ihbar edilirse, söz konusu üye istifa etmiş sayılacaktır. Bu durumda, ilgili tüzel kişi hissedarı yeni bir üyeyi aday gösterecek ve Yönetim Kurulu bu yeni üyeyi Yönetim Kurulu na atayacaktır. YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ Madde 9 : Yönetim Kurulu üyeleri en az bir yıl, en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

7 YÖNETİM KURUL TOPLANTILARI Madde 10 : Yönetim Kurulu her zaman toplanabilir. Ancak 3 ayda bir toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları telefon konferansları yolu ile de yapılabilir. Ancak bu şekilde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi ve yürürlüğe girebilmesi için bu kararların bütün üyelerce imzalanmış olması gerekir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı tarafından imzalanmış olması kaydıyla Yönetim Kurulu kararları faks yoluyla da alınabilir. Faks yoluyla alınan bu kararların geçerliliği için söz konusu kararların orjinal kopyalarının da imzalanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin mevcudiyeti ile sağlanacaktır. Yönetim Kurulu karar nisabı ise en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile sağlanmış olacaktır. ŞİRKETİ İLZAM Madde 11 : Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından imzalanacak bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanması ve imzaların şirket kaşesi altında vazedilmesi şarttır. YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ Madde 12 : Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre münhasıran genel kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ Madde 13 : Yönetim Kurulu idare ve temsil işlerinin Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi uyarınca üyeleri arasında taksimine karar verilir, veyahut bu işleri kendi üyeleri arasında kuracağı bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere, pay sahibi olan veya olmayan müdür ve müdürlere bırakabilir. YÖNETİM KURULU ÜCRETİ Madde 14 : Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca bu yolda bir karar verildiği takdirde aylık, yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek alabilirler. Bu ödeneklerin miktarı genel kurulca kararlaştırılır. MURAKIPLAR Madde 15 : Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Müddeti biten murakıp veya murakıplar tekrar seçilebilir.

8 MURAKIPLARIN GÖREVİ Madde 16 : Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353.ila 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, şirketin iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemi saptamaya, kanunun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele nedenler ortaya çıktığı takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar, kanun ve esas sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ Madde 17 : Murakıpların ücreti Genel Kurulca saptanır. GENEL KURUL Madde 18 : Şirketin Genel Kurulu olağan ya da olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde, yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır, gereken kararlar alınır. TOPLANTI YERİ Madde 19 : Genel Kurul, Şirket'in merkezinde veya merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır. TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI Madde 20 : Gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. TOPLANTI NİSABI Madde 21 : Türk Ticaret Kanunu nun emredici hükümleri gereği daha yüksek bir nisabın öngörülmediği hallerde, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisabı Şirket sermayesinin en az %45 (yüzdekırkbeş) ini temsil eden hissedarların mevcudiyeti ve olumlu oyu ile sağlanmış olacaktır. Aşağıdaki konularla ilgili olarak Genel Kurul un yetkisine giren hususlarda Genel Kurul un, Yönetim Kurulu nun yetkisine giren hususlarda Yönetim Kurulu nun karar alması gerekmektedir. Bu konularda Şirket müdürleri ve murahhas azalar, ilgili Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı olmaksızın işlem yapmaya yetkili değildir.

9 i) Şirket in muhasebe politikaları, muhasebe esasları veya metodlarının değiştirilmesi; ii) Şirket in prim, yeniden değerleme, yedek akçe ve sair hesaplarında bulunan tutarların sermaye borçlarının veya sair Şirket menkul kıymetlerinin ödenmesi için kullanılması amacıyla sermayeleştirilmesi; iii) Şirket tarafından uygulanan veya kabul edilen ikramiye veya kar paylaşımı planı, hisse senedi opsiyonu veya hisse senedi teşvik planı veya hisse senedi sahipliği planı veya emeklilik planlarının kabulü veya değiştirilmesi; iv) Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olağan maaş ödemelerinin dışında herhangi bir çalışana herhangi bir 1 yıl içinde yüz bin Amerikan Dolarını ( ABD Doları) aşan bir ödeme yapılması; v) Yıllık yüz bin Amerikan Doları ( ABD Doları) (veya muadili meblağ) veya daha fazlasını kazanan/kazanacak Şirket in herhangi bir çalışanın işe alımı ve/veya işten çıkarılması kararlarının alınması, söz konusu işçinin işe alımı, işten çıkarılması, ücreti ve çalışma koşullarına ilişkin yapılacak iş sözleşmelerin imzalanması; vi) Yeni bir iştirak veya Bağlı Şirket oluşturulması; vii) Bir yönetici veya yöneticinin Bağlı Kişi si ile herhangi bir sözleşme veya düzenleme yapılması veya bunların feshedilmesi veya bunların ihlali veya bunlardan feragat edilmesi, veya bunların değiştirilmesi söz konusu anlaşma veya düzenleme tahtında sağlanan ücret ya da diğer menfaatlerin değiştirilmesi de bu madde kapsamındadır; viii) Şirket adına veya Şirket tarafından vekalet veya başka herhangi bir temsil yetkisinin verilmesi; ix) Şirket in fikri mülkiyeti ile ilgili, devralma ve kullanma da dahil olmak üzere doğrudan veya lisans yoluyla veya herhangi başka bir yolla, herhangi bir işlem veya başvuru yapılması; x) Yeni bir şube, temsilcilik ofisi, ticaret kuruluşu, işletme veya satış yeri kurulması veya bunların kapatılması; xi) Herhangi bir birleşme, konsolidasyon, devralma, veya Şirket in ya da Şirket malvarlığının tümünün veya büyük bir kısmının satış, kiralama veya diğer şekillerde elden çıkarılması; xii) Şirket in doğrudan veya dolaylı iştiraklerinin veya bunların malvarlıklarının tamamının ya da büyük bir kısmının satılması; xiii) Şirketin veya Şirket iştirakinin ve herhangi bir kişi veya tüzel kişilik ile oluşturacağı ortak girişimler; xiv) İlişkili Taraf İşlemleri; xv) Şirket in iş planı, yıllık faaliyet planı ve bütçesi ile bunlarda yüzde beşten (%5) daha fazla bir oranda finansal etki yaratacak herhangi bir farklılığın onaylanması, xvi) Şirket işlerine ilişkin önemli değişiklikler; xvii) Her türlü yeni hisse veya hisse senedine dönüştürülebilir senet, opsiyon ve sair menkul kıymetler ve katkı sermaye senetleri ihraç edilmesi; xviii) Şirket ana sermayesinin arttırılması veya azaltılması; xix) Şirket in veya iştiraklerinin hisselerinin paraya çevrilmesi; xx) Şirket Ana Sözleşmesi nin değiştirilmesi; xxi) Şirket hisselerine ilişkin haklar üzerinde her türlü değişiklik;

10 xxii) Halka arz; xxiii) Şirket in yapacağı kar veya diğer her türlü dağıtımın ilanı ve/veya ödenmesi; xxiv) Şirket in her türlü tasfiye, fesih veya infisahı ve Şirket e tasfiye memuru atanması; xxv) Şirket in her türlü yeniden yapılandırılması, değişimi veya yeniden organize edilmesi; xxvi) Şirket e veya iştiraklerine denetçilerin atanması ve/veya değiştirilmesi; xxvii) Şirket ile ilgili yıllık hesapların ve yıllık faaliyet raporlarının onaylanması; xxviii) Yönetici teşviklerinin ve bunlarla ilgili kural ve düzenlemelerin, ve ileriye yönelik herhangi diğer hisse opsiyonu veya teşvik planının onaylanması ve/veya kabul edilmesi; xxix) Şirket i temsile yetkili imzalarda herhangi bir değişiklik yapılması; xxx) Şirket müdürlerinin atanması veya değiştirilmesi; xxxi) Şirket Yönetim Kurulu na herhangi bir atama yapılması; OYDAN MAHRUMİYET Madde 22 : Hissedarlar, kendisi veya eşi yahut usul füruğu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar. VEKİL TAYİNİ Madde 23 : Genel Kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya haricen tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. İLANLAR Madde 24 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 3. ve 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükmü uyarınca toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması zorunlu ilanlarda bu mevzuat hükümleri uygulanır. OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ Madde 25 : Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklı tutularak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurabilir. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 26 : Bir ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

11 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER SENELİK RAPORLAR Madde 27 Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile senelik bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur. SENELİK HESAPLAR Madde 28 Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. KARIN DAĞITIMI Madde 29 Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi,şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) % 5 Kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu ca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü: c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

12 e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara iştirak etmeye, bağışta bulunmaya veya kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. KARIN DAĞITIM TARİHİ Madde 30 Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine göre dağıtılan kar geri alınmaz. KANUNİ YEDEK AKÇE Madde 31 Şirket tarafından şirket çıkarılmış sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılır. Kanuni yedek akçenin sermayenin % 20' sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden kanuni yedek akçenin ayrılmasına devam olunur. Türk Ticaret Kanununun 467. maddesi hükmü saklıdır. BAKANLIĞA VERİLECEK BELGELER Madde 32 Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile bilanço, kar ve zarar hesap cetveli, Genel Kurul toplantısında hazır bulunanların cetveli, Genel Kurul tutanağından başkaca gerekli belgelerden üçer nüsha, Genel Kurul toplantısının son gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ya da Komisere yayınlandığı Sicil Gazetesinden iki nüshayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir. İleride esas mukavele bastırılırsa on nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen hallerde Sermaye Piyasası Kuruluna da bir nüsha gönderilecektir. KANUNİ HÜKÜMLER Madde 33 Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. TANIMLAR Madde 34 Bağlı Şirket bir gerçek veya tüzel kişinin, doğrudan veya dolaylı, tek başına veya aracılar yoluyla bir diğer gerçek veya tüzel kişiyi kontrol etmesi, söz konusu gerçek veya tüzel kişi tarafından kontrol edilmesi veya o gerçek veya tüzel kişi ile birlikte ortak bir kontrol altında olmasını ifade eder.bir tüzel kişinin diğer bir kişi veya tüzel kişi tarafından kontrol edilmesi o tüzel kişinin ekonomik haklarının veya oy haklarının %50 den fazlasına hukuken sahip olması ve bu tüzel kişinin idare kurulu, icra kurulu, denetleme kurulu veya yönetim kurulunun üyelerinin çoğunluğunu atama hakkına sahip olmasını ifade etmektedir. Bağlı Kişi Bağlı Şirket in yanı sıra, (i) bir tüzel kişilik söz konusu olduğunda, bu tüzel kişinin yönetim kurulu, idare kurulu, denetleme kurulu ve buna benzer idari ve denetsel kurulların üyelerini ve şirketin kıdemli yöneticilerini; (ii) gerçek kişi söz konusu olması halinde ise bu kişilerin eşlerini, çocuklarını, ana/babalarını, kardeşlerini ve o kişiler tarafından kontrol edilen tüzel kişileri ifade eder.

13 Halka Arz Şirketin hisselerinin bir borsada kotasyonu (veya ikincil kotasyonu) veya borsada herhangi başka bir şekilde satılması anlamına gelir. İlişkili Taraf İşlemleri Herhangi bir sözleşmenin ilgili tarafı veya hak sahibi veya garantör sıfatıyla Şirket in Bağlı Kişisinin veya Şirket in tüzel kişi ortaklarının Bağlı Kişileri nin veya Boyner Holding A.Ş., Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş., BBA Beymen Bogaziçi Alboy Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fennella S.à r.l., Citigroup Venture Capital International Investment G.P. Limited, veya Citigroup Venture Capital International Growth Partnership II, L.P. in iştirak ettiği işlemleri ifade eder

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Ankara Ticaret Sicili nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanunu nun 152. Maddesine

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1: Bandırma Ticaret Sicilinin 5197 / 638 sicil numarasında kayıtlı EMEK TAVUKÇULUK SANAYİ VE TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ daha

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ 2013 Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani sürette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ GİRİŞ MADDE 1-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin 10.04.1985 tarih ve 408/11515 sicil numaralı ana sözleşmesi, 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel)

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL Telefon ve

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

ANA SÖZLEŞMESİ NİSAN - 2012

ANA SÖZLEŞMESİ NİSAN - 2012 NİSAN - 2012 KURULUŞ: MADDE: 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 : Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi 09440 Kuşadası Aydın dır. Adres değişikliğinde yeni adres,

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME KURULUŞ: MADDE 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ 2 Madde:1- KURULUŞ: Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve Dernekte Başkanlık yapmış olanlar

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Bakanlar Kurulu'nun 22.8.1990 tarih ve 90/822 sayılı kararı ile Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 28.05.1986 tarih ve 3291 sayılı kanun

Detaylı