28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR"

Transkript

1 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR ne 2. DALGA 28 ÞUBAT SORUÞTURMASI GENÝÞLERKEN, ÝLK DALGADA TUTUKLANAN ÇEVÝK BÝR DEN SONRA, EROL ÖZKASNAK LA BÝRLÝKTE 11 KÝÞÝ DAHA GÖZALTINA ALINDI. 4 MUVAZZAF, 8 EMEKLÝ u Ö zel yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ðinin yü rüt tü ðü 28 Þu bat so ruþ tur ma sý kap sa mýn da i kin ci dal ga: An ka ra, Ýs tan bul, Ýz mir, Es ki þe hir, Bod rum, A da na ve Af yon 'da 12 ay rý ad res te a ra ma ya pýl dý ve 4'ü mu vaz zaf toplam 12 kiþi gözaltýna alýndý. BODRUM'DA ÖZKASNAK udö ne min Ge nel kur may Ge nel Sek re te ri o la rak 28 Þu bat sü re cin de ö ne çý kan ve ö zel lik le med ya i le i liþ ki ler de ki tar týþ ma lý ta výr la rýy la iz bý ra kan e mek li Tüm ge ne ral E rol Öz kas nak da Bod rum'da ki e vi a ran dýk tan son ra gö zal tý na a lý nan i sim ler arasýnda. ÝSTANBUL'DA 4 GÖZALTI uýs tan bul'da Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, so ruþ tur ma kap sa mýn da Le vent, Mas lak, Fe ner bah çe ve Bey koz'da ki dört ay rý ad res te a ra ma ya par ken, An ka ra'da üç, Af yon'da da bir mu vaz zaf al bay gö zal tý na a lýn dý.nha be ri say fa 8 de GAZETECÝ ÝLNUR ÇEVÝK: Aczi men di ler Ko ca te pe ye cem se ler le gö tü rül dü ure fahyol un Baþ ba ka ný Nec met tin E r bakan ýn da nýþ ma ný ga ze te ci Ýl nur Çe vik, 28 Þu bat dö ne min de Ac zi men di le rin pro vo kas yon da kul la nýl dý ðý na dik kat çe ke rek, An ka ra'da Be di üz za man mev li di var dý. O top lan tý yý Ac zi men di ler bas tý. Son ra söz de gö zal tý na a lýn dý lar. A ma beþ yüz met re ö te de as ke rî cem se le re a lý nýp gö tü rül dü ler. Ya ni Ac zi men di ler Ko ca te pe ye cem se ler le ge ti ri lip, cem se ler le gö tü rül dü de di. nha be ri say fa 8 de FÝNLANDÝYA BAÞBAKANI KATAÝNEN: Tür ki ye yi AB ye a it gö ren ler çok faz la u Fin lan di ya Baþ ba ka ný Jyrki Ka ta i nen, Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne ver dik le ri des te ði ifade ederken, Tür ki ye, AB nin kal kýn ma sý ný ve ge niþ le me si ni biz ler gi bi de ðer len di ri yor. Bu bað lam da Tür ki ye nin AB a i le si ne a it ol du ðu nu gö ren ül ke ler çok faz la de di. nha be ri say fa 8 de Boyner: Zih ni yet de, a na ya sa da de ðiþ me li u TÜ SÝ AD Baþ ka ný Ü mit Boy ner, Bir yir mi yýl da ha geç tik ten son ra Me ðer ça re ye ni a na ya sa de ðil miþ, zih ni yet de ðiþ me liy miþ den me me si i çin bu gün ye ni bir a na ya sa ha zýr lar ken, o met ne ye ni ru hu ve re cek o lan zih ni yet de ði þik li ði ne de o dak lan ma lý yýz de di.nha be ri 9 da Ankara da 3, Ýstanbul da 4, Ýzmir de 1, Eskiþehir de 1, Muðla da (Bodrum) 1, Adana da 1, Afyonkarahisar da 1 olmak üzere toplam 12 ayrý adreste arama yapýldý. Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (sol üstte), Bodrum daki evinde polis arama yaparken gazetecilere Lütfen rahatsýz etmeyin dedi. FO TOÐ RAFLAR:AA DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ: Onu (asm) anlamak, varlýðýmýzý anlamaktýr udiyanet Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, Pey gam be ri mi zin (asm) do ðu mu sý ra dan bir o lay de ðil dir. Onun (asm) do ðu - mu nu an la mak, bizim Müs lü man lar o la rak var lý ðý mý zý an la mak de mek tir de di. n3 te ÝTALYA'NIN TRIESTE ÞEHRÝNDEKÝ Said Nursî Merkezinde Kutlu Doðum coþkusu utri es te þeh rin de kül tü rel fa a li yet le riy le ta ný nan Sa id Nur sî Kül tür Mer ke zi nin her yýl dü zen le di ði kut lu do ðum prog ra mý bu yýl da, genç-yaþ lý her yaþ tan er kek ve ha - ným la rýn iþ ti ra kiy le ger çek leþ ti. n16 da MÜSLÜMAN KARDEÞLER ESKÝ BAÞKANI: Ýhvan baþkan adayý göstermemeliydi umüs lü man Kar deþ ler ha re ke ti nin ön ce ki dö nem baþ ka ný Mu ham med Meh di A kif, ha re ke tin cum hur baþ ka ný a da yý gös ter me si ni o nay la ma dý ðý ný, cum hur baþ ka ný nýn Müs lü man Kar deþ ler den se çil me me si i çin du a et ti ði ni söy le di. nha be ri say fa 7 de E lek triðe yapýlan zam fa tu ra lar da üç ka tý na çýk tý u Tü ke ti ci Ör güt le ri Fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka ný Fu at En gin, e lek tri ðe ya pý lan zam ma i liþ kin o la rak, Ka mu o yu na a çýk la nan zam o ra ný nýn ne re dey se 3 ka tý o la rak fa tu ra la ra yan sý týl ma sý, en ha fif de yi miy le tü ke ti ci ye yö ne lik in saf sýz lýk týr de di. n10 da 2-B tasarýsý yüzde 70 le yasalaþtý u10 TV dizileri, gençliðe ve aileye büyük zarar veriyor u Yoz gat Dev let Has ta ne si Ço cuk ve Er gen Psi ki yat ri si Uz ma ný Dr. Ve li Kurt, son yýl lar da et ki li o lan di zi le rin top lu ma ve a i le ya pý mý za bü yük za rar ver di ði ni i fa de e de rek, ö zel lik le genç le rin di zi ler de ki olumsuz ka rak ter le ri ör nek al dý ðý ný söy le di. n15 te OKULLARDA DÝN DERSÝ ELE ALINIYOR Almanya da Ýslâm konferansý u Al man ya da Ý çiþ le ri Ba ka ný Hans - Pe ter Fri ed rich in baþ kan lý ðýn da bu ya sa ma dö ne min de ki 3. Ýs lâm Kon fe ran sý Ber lin de baþ la dý. Fri ed rich, kon fe rans ta o kul lar da din der si ve i mam ye tiþ ti ril me si gi bi ko nu la rý n e le a lý na ca ðý ný be lirt ti. nha be ri say fa 7 de ISSN ENSTÝTÜ sayfa 13 te

2 2 Y L HÝ KA E vet, zât-ý Ah me di ye nin (asm) nu ruy la â le min þek li de ðiþ ti, in san ve bü tün kâ i na týn ma hi yet-i ha ki ki ye le ri o nur, o zi yâ i le in ki þaf et ti. G el, bu za man dan te cer rüd e dip, fik ren Asr-ý Sa a det e ve ha ya len Ce zî re tü l-a rab a gi di yo ruz. Tâ ki, Re sûl-i Ek re mi (A ley his sa lâ tü Ves se lâm) va zi fe ba þýn da ve u bû di yet i çin de gö rüp, zi yâ ret e de riz. Bak: O zât na sýl ki ri sâ le tiy le, hi dâ ye tiy le sa a deti e be di ye nin se beb-i hu sû lü ve ve sî le-i vü sû lü dür; o nun gi bi, u bû di ye tiy le ve du â sýy la o sa a de tin se beb-i vü cu du ve Cen ne tin ve sî le-i i câ dý dýr. Ýþ te bak: O zât öy le bir sa lât-ý küb râ da, bir i bâ det-i ul yâ da sa a det-i e be di ye i çin du â e di yor ki, gü yâ bu ce zî re, bel ki bü tün arz o nun a za met li na ma zýy la na maz ký lar, ni yaz e der. Çün kü u bû di ye ti i se, o na it ti bâ e den üm me tin u bû di ye ti ni ta zam mun et ti ði gi bi, mu vâ fa kat sýr rýy la bü tün en bi yâ nýn sýrr-ý u bû di ye ti ni ta zam mun e der. Hem o, sa lât-ý küb râ yý öy le bir ce ma at-ý uz mâ da ký lar, ni yaz Zât-ý Ah me di ye nin (asm) nu ruy la â le min þek li de ðiþ ti e di yor ki, gü yâ be nî â dem in Haz ret-i  dem den as rý mý za ka dar, bel ki Ký yâ me te ka dar bü tün nu râ nî ve kâ mil in san lar o na te bâ i yet le ik ti dâ e dip, du â sý na  min der ler. (HA ÞÝ YE1) Bak: Hem öy le be kâ gi bi bir hâ cet-i âm me i çin du â e di yor ki, de ðil ehl-i arz, bel ki ehl-i se mâ vât, bel ki bü tün mev cu dât ni ya zý na iþ ti rak e dip li sân-ý hal i le, Oh, e vet yâ Rab be nâ! Ver; du â sý ný ka bul et. Biz de is ti yo ruz di yor lar. Hem bak, öy le ha zi nâ ne, öy le mah bu bâ ne, öy le müþ tâ kâ ne, öy le ta zar rû kâ râ ne sa a det-i bâ ki ye is ti yor ki, bü tün kâ i na tý að lat tý rýp, du â sý na iþ ti rak et ti ri yor. Bak: Hem öy le bir mak sad, öy le bir gâ ye i çin sa a det is te yip du â e di yor ki, in sa ný ve bü tün mah lû ka tý es fel-i sâ fi lîn o lan fe nâ-i mut la ka su kut tan, kýy met siz lik ten, fay da sýz lýk tan, a be si yet ten â lâ-yý il liy yîn o lan kýy me te, be kâ ya, ul vî va zi fe ye, mek tû bât-ý Sa me dâ ni ye ol ma sý de re ce si ne çý ka rý yor. Bak: Hem öy le yük sek bir fî zâr-ý is tim dâd kâ râ ne i le is ti yor ve öy le tat lý bir ni yâz-ý is tir ham kâ râ ne i le yal va rý yor ki, gü yâ bü tün mev cu dâ ta, se mâ vâ ta, ar þa i þit ti rip, vec de ge ti rip du â sý na,  min, Al la hüm me â min de dir ti yor. (HA ÞÝ YE2) HA ÞÝ YE LER: HA ÞÝ YE-1: E vet, mü nâ cât-ý Ah me di ye (a.s.m.) za ma nýn dan þim di ye ka dar bü tün üm me tin bü tün sa lât la rý ve sa lâ vât la rý o nun du â sý na bir â min-i dâ i mî ve bir iþ ti râk-i u mu mi dir. Hat tâ o na ge ti ri len her bir sa lâ vât da hi o nun du â sý na bi rer â min dir ve üm me ti nin her bir fer di, her bir na ma zýn i çin de o na sa lât ve se lâm ge tir mek ve ka met ten son ra Þâ fi î le rin o na du â et me si, o nun sa a det-i e be di ye hu su sun da ki du â sý na ga yet kuv vet li ve u mu mi bir â min dir. Ýþ te bü tün be þe rin fýt rat-ý in sa ni yet li sân-ý ha liy le, bü tün kuv ve tiy le is te di ði be kâ ve sa a det-i e be di ye yi, o nev-i be þer nâ mý na zât-ý Ah me di ye (a.s.m.) is ti yor ve be þe rin nu râ nî kýs mý, o nun ar ka sýn da â min di yor lar. A ca ba hiç müm kün mü dür ki, þu du â ka bu le ka rîn ol ma sýn? HA ÞÝ YE-2: E vet, þu â le min Mu ta sar rý fý, bü tün ta sar ru fâ tý bil mü þâ he de þu u râ ne, a lî mâ ne, ha kî mâ ne ol du ðu hal de, hiç bir ci het le müm kün de ðil dir ki, o Mu ta sar rýf, ken di mas nu â tý i çin de en müm taz bir fer din ha re kâ tý na þu u ru ve ýt tý lâý bu lun ma sýn. Hem hiç bir ci het le müm kün de ðil dir ki, o Mu ta sar rýf-ý A lîm, o ferd-i müm ta zýn ha re kâ tý na ve da a vâ tý na (du â la rý na) ýt tý lâý bu lun du ðu hal de, o na kar þý lâ kayd kal sýn, e hem mi yet ver me sin. Hem hiç bir ci het le müm kün de ðil dir ki, o Mu ta sar rýf-ý Ka dîr-i Ra hîm, o nun du â la rý na lâ kayd kal ma dý ðý hal de, o du â la rý ka bul et me sin. E vet, zât-ý Ah me di ye nin (a.s.m.) nu ruy la â le min þek li de ðiþ ti, in san ve bü tün kâ i na týn ma hi yet-i ha ki ki ye le ri o nur, o zi yâ i le in ki þaf et ti ve gö rün dü ki, þu kâ i na týn mev cu dâ tý es mâ-i Ý lâ hi ye yi o ku tan bi rer mek tu bât-ý Sa me dâ ni ye, bi rer mu vaz zaf me mur ve be kâ ya maz har kýy met tar ve mâ ni dar bi rer mev cud dur lar. E ðer o nur ol ma sa i di, mev cu dât fe nâ-i mut la ka mah kûm ve kýy met siz, mâ nâ sýz, fay da sýz, a bes, kar ma ka rý þýk, te sa düf o yun ca ðý bir zul met-i ev ham i çin de ka lýr dý. Ýþ te þu sýr dan dýr ki, in san lar zât-ý Ah me di ye nin (a.s.m.) du â sý na â min de dik le ri gi bi, arþ ve ferþ ve se râ dan Sü rey yâ ya ka dar bü tün mev cu dât o nun nu ruy la if ti har e dip, a lâ ka dar lýk gös te ri yor lar. Zâ ten u bû di yet-i Ah me di ye nin (a.s.m.) ru hu, du â dýr. Bel ki, kâ i na týn ha re kâ tý ve hi de mâ tý bir ne vi du â dýr. Me se lâ, bir çe kir de ðin ha re ke ti, Hâ lý kýn dan, bir a ðaç ol ma sý na bir ne vi du â dýr. Söz ler, s. 119  Y E T H AD Ý S Bü tün din le re üs tün kýl mak ü ze re Re sû lü nü hi da yet ve hak din i le gön de ren O dur. Bu na þa hit o la rak Al lah ye ter. Mu ham med, Al lah ýn Re sû lü dür. Fetih Sûresi: /  ye t-i Ke ri me Me â li Üm me tim den bir a dam gör düm ki, Sý rat Köp rü sün de sü rü ne rek ve e mek li ye rek yol al ma ya ça lý þý yor du. Ba na ge tir di ði sa lâ vat lar gel di, e lin den tu ta rak a ya ða kal dýr dý. Böy le ce Sý ra tý geç ti. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 1456 / Ha di s-i Þe rif Me â li Se lâm sa na Ya R e s u l a l l a h! A LÝ SA RI KA YA a li_sa ri ka ho o.com a Re sû lal lah! Sen bu â le me teþ rif et - Y me den ön ce bu â lem kup ku ru bir çöl dü. Ce ha le tin ku rak lý ðýn da vic dan lar çöl leþ miþ ti. Vic dan lar ku ru muþ, ah lâk ve fa zi let gur be tin de rin lik le ri ne sür gü ne gön de ril miþ ti. Ýn san lýk, a þý rý aç lýk tan yav ru su nu yi yen ca na var lar gi bi yav ru la rý ný yer hâ le gel miþ ti. Ýn san lar, kýz la rý ný di ri di ri top ra ða gö me bi li yor du. Ma lýn ve ca nýn gü ven ce si yok tu. Güç lü ler za yý fý e zer di. Ya þa mak ka ran lýk bir ge ce ye ben zi yor du. Zul mün pen çe si güç len miþ, maz lu mun â hý ar þa da yan mýþ tý. Al lah, se ni â lem le re rah met o la rak gön der di. Ö lü kalp ler se nin le di ril di. Ce ha le tin de rin çu kur la rýn da yo lu nu kay be den ler se nin le yol la rý ný bul du. Ev lâ dý na a cý ma yan la rý ka rýn ca ya ba sa maz hâ le ge tir din. Ca hil ve ka tý kalp li bir top lu mu, me de nî mil let le re ön der o la cak bir dü ze ye çý kar dýn. Se nin þu â le me teþ ri fi ni, gök te me lek ler, yer de bü tün mah lû kat al kýþ la dý lar. Bü tün var lýk lar se nin gel me ni dört göz le bek li yor du. Ü mit siz li ðin gir da býn da bo ðu lan lar se nin ý þý ðýn la ü mit len di ler. Mâ nen ö lü be den ler se nin ge tir di ðin ha ki kat le ha yat lan dý lar, can lan dý lar. O nun i çin her var lýk sa na min net tar kal dý. Ö nün den geç ti ðin her þey se ni se lâm la dý. Sen, da ðýn ta þýn, kur dun ku þun ta ný yýp hür met ve i ta at et ti ði rah met pey gam be ri sin. Üm me tin ol mak la bah ti yar ol du ðu muz þe ref bi ze ye ter. Ýn san lar a ra sýn dan se çi lip çý ka rýl mýþ en ha yýr lý üm met ol ma þe re fi ne biz le ri u laþ týr dýn. Sa na bin ler sa lât ve se lâm ol sun. Rah me tin göz le gö rü nen hâ li ol dun. Ta if te se ni taþ la yan la ra bi le rah met di le din. Se nin di lin de bed du â yok tu. Çün kü sen rah met pey gam be ri sin. Öl dür mek i çin de ðil, ya þat mak i çin gel din. Kü für le öl müþ gö nül ler, ge tir di ðin i man la can lan dý. Ö lü kalp ler, ne fe sin i le ha yat bul du lar. Sün net-i se niy yen, su suz çöl ler de du dak la rý çat la mýþ la ra su, ci ðe ri yan mýþ la ra âb-ý ha yat ol du. Se ni yur dun dan çý ka ran la ra; ol ma dýk e za ve ce fa yý re va gö ren le re; U hut ta çok sev di ðin am ca ný þe hit e den le re; zi ya ret i çin gel di ðin Mek ke ye sok ma yýp Hu dey bi ye den ge ri çe vi ren le re, Mek ke nin fet hi gü nün de, hep si ni ser best bý ra kýp can la rý ný ve mal la rý ný ba ðýþ la ya rak ne ka dar bü yük bir ke rem sa hi bi ol du ðu nu or ta ya koy dun. Üm me ti ne, bir ba ba nýn ev lâ dý na o lan þef ka tin den da ha faz la þef kat ve mer ha met gös ter din. Se ni an cak â lem le re rah met o la rak gön der dik â ye ti nin göz le gö rü nen can lý hâ liy din. Ya ra tý lýþ a ða cý nýn hem çe kir de ði, hem mey ve si sen sin. Göz de nen var lýk, sen den da ha üs tün bi ri ni bu â lem de gör me di. Se nin sev gin le ya nýp tu tu þan gö nül ler, bað rý ya nýk â þýk lar, se ni ca nýn dan, ma lýn dan, ev lâd ü ý yâ lin den da ha çok se ven ler, sen den bir an lýk bi le ol sa u zak ol ma ya na sýl ta ham mül et sin ler? A nam ba bam sa na fe da ol sun Ya Re su lal lah! di yen ve se ni her þey den da ha çok se ven yüz bin ler Sa ha bi le rin ve mil yon lar ca Müs lü man dün ya da ve a hi ret te sen den u zak ol ma ya ta ham mül e de mez ler. Bu on lar i çin en bü yük bir ce za o lur. On la rýn bü tün dün ya la rý ný yý kar. Gün düz le ri ni ge ce ya par. En bü yük ar zu muz, Bu da be nim üm me tim den dir de yip þef kat ve þe fa a tin le baþ la rý mý zý ok þa man dýr. Dün ye vî ay rý lý ðý na da ya na ma yan sa ha be ler, dün ya nýn dört bir ta ra fý na da ðý lýp git tik le ri yer ler de bi rer ku tup yýl dý zý gi bi ol du lar. Ýn san lý ða me de ni yet öð ret ti ler. Dün ya ya a it ký sa sü re li bir ay rý lýk bi le on la rý hic ra na boð du. E zan, Hz. Bi lâl in bo ða zýn da dü ðüm len di. Yýl lar ca se nin a dý ný bu gök kub be de hoþ bir sa da o la rak ya yan mü ez zi nin, a dý ný te ren nüm e de me ye cek bir hic ra na bo ðul du. Dün ye vî ve ký sa bir ay rý lýk böy le ya ký cý i se, a hi ret te sen den u zak kal mak, þe fa a tin den mah rum ol mak, gö ze a lý na ma ya cak ka dar bü yük bir ce za dýr. Ce hen nem den da ha kö tü dür. Mah þer gü nün de, Bu da be nim üm me tim den dir de men bi zim i çin ye ter. Ya Re sû lal lah, þe fa a ti ni is ti yo ruz!

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân -Rek lam ser vi si fax: Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) 513 Mustafa GÖKMEN AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan - Ge nel Mü dür Rek lam lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Mesut ÇOBAN Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Adana baský: Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Arslan Güneydoðu Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 29 Cemaziyelevvel 1433 Ru mî: 7 Nisan 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý O nu (asm) anlamak, varlýðýmýzý anlamaktýr PEYGAMBERÝMÝZÝN (ASM) DOÐUMUNUN SIRADAN BÝR OLAY OLMADIÐINI ÝFADE EDEN PROF. DR. GÖRMEZ, O'NUN (ASM) DOÐUMUNU ANLAMANIN MÜSLÜMAN OLARAK VARLIÐIMIZI ANLAMAK, DEMEK OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, Pey gam be ri mi zin (asm) do ðu mu sý ra dan ta ri hî bir o lay de ðil dir. O nun (asm) do ðu mu nu an la mak biz Müs lü man lar o la rak var lý ðý mý zý an la mak de mek tir de di. Mer sin Müf tü lü ðü nce Tev fik Sýr rý Gür Sta dý nda dü zen le nen Kut lu Do ðum Haf ta sý prog ra mý Gör mez in Yü rek le ri Pey gam ber sev gi si et ra fýn da bir le þen Mer sin li kar deþ le rim, he pi ni zi say gýy la, sev giy le se lam lý yo rum söz le riy le baþ la dý. Gör mez, Kut lu Do ðum Haf ta sý kap sa mýn da bu yýl da kar deþ li ði, kar deþ lik ah lâ ký ný ve kar deþ lik hu ku ku nu ö ne çý kar dýk la rý ný söy le di. Bi zim sev gi mer kez li bir pey gam ber ta sav vu ru muz var di yen Gör mez, þöy le de vam et ti: Pey gam be ri mi zin do ðu mu sý ra dan ta ri hî bir o lay de ðil dir. O nun do ðu mu nu an la mak biz Müs lü man lar o la rak var lý ðý mý zý an la mak de mek tir. O nun do ðu mu nu an la mak, yer yü zün de ya ra tý lýþ ga ye si nin sýr la rý ný an la mak de mek tir. O nun do ðu mu nu an la mak, yer yü zün de ha ya týn ni haî an la mý ný bil mek ve an la mak de mek tir. O nun i çin an mak tan an la ma ya di yo ruz. Ve bu kut lu do ðum haf ta la rý ný bir þö len o la rak de ðer len dir mek as la doð ru de ðil dir. Doð ru o lan yü rek le ri niz de var o lan o muh te þem sev gi yi, o Mu ham med Mus ta fa sev da sý ný bir bil gi ye dö nüþ tür mek, O nu dav ra nýþ la rý mý za dö nüþ tür mek, O nun gi bi doð ru, O nun gi bi dü rüst, O nun gi bi i yi bir ev lat, O nun gi bi i yi bir ba ba, O nun gi bi i yi eþ, O nun gi bi i yi bir kom þu, O nun gi bi dost, O nun gi bi mü min, i yi bir kul ol mak týr. A sýl o lan ga ye bu dur. Bu ga ye den ya ra tý cý mýz, Rab bi miz hiç bir za man u zak laþ týr ma sýn. Yü rek le ri miz za man za man yo lu nu þa þý rý yor. Yo lu nu þa þý ran yü rek le ri mi zin Pey gam be ri miz Mu ham med Mus ta fa nýn ký la vuz lu ðu na ih ti ya cý var. KUPON: 5 GÜÇ VE SERVET TUTKUSU, ÝNSANLARI ESÝR ALDI" GÖRMEZ, gü nü müz de ar týk yü rek le ri tü ken - miþ in san la rýn dün ya sýn da ya þa dý ðý mý zý kay det ti. Yü rek le ri tü ke nen in san lý ðýn Hz. Mu ham med in (asm) rah met yük lü me sa jý - na ih ti ya cý ol du ðu nu i fa de e den Gör mez, Bu gün yer yü zün de en bü yük aç lýk, en bü yük ku rak lýk sev gi aç lý ðý dýr, yü rek ku rak lý ðý dýr, gö nül ku rak lý ðý dýr. O nun rah met yük lü me saj la rý na he pi mi zin, sa de ce biz Müs lü man la rýn de ðil, bü tün in san lý ðýn ih ti ya cý var di ye ko nuþ tu. Güç ve ser vet tut ku su nun in san la rý e sir al dý ðý ný, kar deþ lik duy gu la rý ný ta lan et ti ði ni i fa de e den Gör mez, o nun i çin bü tün in san lý ðýn, in san kar deþ li ði ni ko - nuþ ma ya ih ti ya cý ol du ðu nu söy le di. Su ri ye de ya þa nan la - ra da de ði nen Gör mez, þun la rý kay det ti: Ya ný mýz da ki Su ri ye de ki kom þu la rý mý zýn na sýl bir ha le gir di ði ni, kar de - þin kar de þe na sýl si lâh çek ti ði ni, na sýl zul met ti ði ni he pi - miz gö rü yo ruz. Yü ce Rab bi miz bir an ön ce Müs lü man - la rý bu tür hak sýz lýk lar dan, bir bir le ri ne zul met mek ten, hak sýz lýk et mek ten u zak kýl sýn di ye du a et mek ten baþ ka ça re miz yok. Mer sin Va li si Ha san Bas ri Gü ze - loð lu, Kut lu Do ðum Haf ta sýnýn Hz. Mu ham med i an - la ma a dý na bü yük bir fýr sat ol du ðu nu söy le di. Ýl Müf - tü sü A li Me lek in de ko nuþ ma yap tý ðý ve Kur ân-ý Ke - rim o ku nan et kin lik te Gör mez, Va li Gü ze loð lu, Bü - yük þe hir Be le di ye Baþ kan Ve ki li E rol Er tan ve ki mi va tan daþ la ra gül ver di. Mer sin/a a Aile mutluluðunun yolunu göstermiþ ÝZMÝR'DE GÜLÇAÐI EÐÝTÝM KÜLTÜR VE YARDIMLAÞMA DERNEÐÝNÝN KUTLU DOÐUM HAFTASI VESÝLESÝYLE DÜZENLEDÝÐÝ PROGRAM BÜYÜK ÝLGÝ GÖRDÜ. Hakemler Sa lo nu nda ger çek leþ ti ri len Kut lu Do ðum et kin li ði ne, Di ya net Ýþ le ri es ki Baþ kan Yar dým cý sý Nec met tin Nur sa çan ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. HAKEMLER Sa lo nu nda ger çek leþ ti ri len Kut lu Do ðum et kin li ði ne, Di ya net Ýþ le ri es ki Baþ kan Yar dým cý sý Nec met tin Nur - sa çan ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Da vet li - le rin sa lo na sýð ma dý ðý prog ram, Ýs tik lal Mar þý nýn o kun ma sýy la baþ la dý. Ý mam Ha tip Ý sa Ka ra, Kur ân-ý Ke rim zi ya fe ti sun du. Ha dis ez ber le me ya rýþ ma sýn da de re ce ye gi ren öð ren ci le re çe þit li he di ye - ler ve ril di. Prog ra mý or ga ni ze e den Gül - ça ðý E ði tim Kül tür ve Yar dým laþ ma Der - ne ði Baþ ka ný Mus ta fa Kat nik, Pey gam - be ri mi zin (asm) biz le re bý rak tý ðý gü zel - lik ler hiç bit me ye cek. O gü zel lik le ri bil - mek kar deþ çe ya þa - ma ya ye ti yor. An la - yan lar O na ko þu - yor. A ma ha la o nu an la ma yan lar var. Biz le rin gö re vi o nu an la mak, ya þa mak ve an lat mak. de di. Nec met tin Nur sa - çan da sa lo nu dol - du ran la ra, En Bü - yük Reh ber Hz. Pey gam ber (asm) ko nu lu bir kon fe - rans ver di. Pey gam - ber sev gi si i le ha - sým la rýn hý sým ol du - ðu nu an la tan Nur - þa can, O pey gam - ber gö nül hu zu ru - nun, a i le mut lu lu - ðu nun yo lu nu gös - ter miþ. de di. Türk mil le ti nin sað lam a - i le ya pý sý sa ye sin de bu gün le re gel di ði ni i fa de e den Nur sa - çan, a i le bir li ði nin ö - ne mi nin al tý ný çiz di. Kon fe ran sýn bi ti - min de hep bir lik te el ler se ma ya a çý la - rak du a lar e dil di. Ýz mir/ci han ir ti ni as ya.com.tr MGK ve ö te si tu tuk la nan i sim ler den e mek li tuð ge - 28Þu bat so ruþ tur ma sý nýn ilk dal ga sýn da ne ral Ýd ris Ko ralp, ver di ði i fa de de BÇG ha re kât kon sep ti nin ta ma mý MGK ve ba kan lýk ge nel ge ve ta sar ruf la rý na da ya nýr. Ýc ra yet ki si yok tur. Ge nel kur may a dý na fa a li yet ra por la rý ný de net ler (Hür ri yet, ) de miþ. Bu þe kil de ak ta rý lan ve as lý na ne ka dar uy gun ol du ðu nu bi le me di ði miz bu söz ler, bir yö nüy le, Çe vik Bir in 28 Þu bat ta yap tý ðým her þey MGK ka rar la rý na da ya ný yor beyanýyla ör tü þü yor. Di ðer yö nüy le de kar ma þýk bir me saj ve ri yor. Bir de fa bu söz ler de san ki ay ný dü zey de ki ku rum lar mýþ gi bi gös te ri len MGK ay rý, ba kan lýk lar ay rý. Da ha sý, o za man ki sis tem ve iþ le yiþ te, MGK ba kan lýk la rýn da ü ze rin de bir ko num da. Ve gö rü nüþ te Baþ ba kan lý ða bað lý gi bi gö zü ken MGK Ge nel Sek re ter li ði, ba kan lýk lar baþ ta ol mak ü ze re bü tün dev let ku rum la rý ný ta kip ve de net le me yet ki si ne sa hip. Üs te lik bu de ne tim le rin Baþ ba kan a dý na, a ma o nun i zin, bil gi ve ha be ri dý þýn da ya pýl ma sý ge le nek ha li ne gel miþ. Da vul ve tok mak hi kâ ye si nin ti pik bir ör ne ði. Kâ ðýt ü ze rin de Baþ ba ka na, ger çek te i se ta ma men Ge nel kur may a bað lý bir sis tem ve iþ le yiþ. Ýþ te Ko ralp in be yan la rý da, ba kan lýk lar la il gi li kýs mý ný çý ka rýr sak, bu fi i lî du ru mu an lat mak ta. AB re form la rý çer çe ve sin de 2001 de ya pý lan a na ya sa de ði þik lik le ri ve 2004 te çý ka rý lan u yum ka nun la rý çer çe ve sin de ger çek leþ ti ri len MGK re for mu, bu du ru mu ö nem li öl çü de de ðiþ tir di. As ker a ðýr lý ðý a zal tý lýp Ge nel Sek re ter li ði si vil leþ ti ri len ku ru lun et kin li ði nis be ten za yýf la dý. O nun i çin dir ki, MGK re for mu nun ha ya ta ge çi ril di ði 2004 ten bu ya na ge çen se kiz yýl zar fýn da, ku ru lun si ya set te gün dem be lir le yi ci bir ad res ol mak tan bir ölçüde çýk tý ðý ný gö rü yo ruz. Ger çi Cum hur baþ ka ný Gül ün MGK da Tür ki ye nin en ö nem li me se le le ri ko nu þu lur. Gün lük Tür ki ye i le il gi li ic ra at la rý, i da re yi hü kü met ya pý yor. Tür ki ye nin ö nem li, hü kü met üs tü me se le le ri ni MGK da o tu rur, ko nu þu ruz (a a bül te ni, ) söz le ri bu nok ta da ka fa ka rýþ tý rý cý. Ö zel lik le hü kü met üs tü me se le ler i fa de si. Bun dan çý kan so nuç, böy le ko nu la rý gö rü þen MGK nýn hü kü met üs tü bir ko num da ol du ðu. O za man, ev vel ce bir çok baþ ba kan ta ra fýn dan ses len di ril miþ o lan hu sus yi ne gün de me ge li yor: Hü kü me tin gö rev a la ný, gün lük iþ ler le sý nýr lý. Yol ya par, su-e lek trik gö tü rür, vs. Dev le ti ve top lu mu il gi len di ren da ha ö nem li ve bü yük ko nu lar ü ni for ma lý ve si vil bü rok ra si nin gö rev ve yet ki a la ný na gi rer. Hü kü met on la ra ka rý þa maz. Te me li, M. Ke mal in Ce lal Ba yar ý baþ ba kan lý ða ge tir dik ten son ra o na söy le di ði Va li le ri, or du ko mu tan la rý ný ve bü yü kel çi le ri ben a ta rým, di ðer le ri sa na a it sö züy le a týl mýþ bir sis tem bu. Ve bir öl çü de si vil leþ ti ril miþ ol mak la be ra ber ko mu tan la rýn ba kan lar la ay ný sta tü de ü ye si ol duk la rý MGK i çin Cum hur baþ ka ný nýn hü kü met üs tü i ma sýn da bu lun ma sý, ay ný sis te min rö tuþ lar la da ol sa de vam et ti ði ni dü þün dü rü yor. Ve Ýç Hiz met Ka nu nu nun 35. mad de si, Ge nel kur may Baþ ka ný nýn Mil lî Sa vun ma Ba ka ný na bað lan ma sý, Jan dar ma nýn sta tü sün de ki be lir siz li ðin hâ lâ de vam e di yor ol ma sý, as ke rî yar gý so ru nu, as ke rî har ca ma la rýn de ne ti mi ko nu sun da ki boþ luk ve ye ter siz lik ler, as ke rî o kul lar da ki e ði tim me se le si, zo run lu as ker lik uy gu la ma sý, pro fes yo nel or du ya ge çiþ te ki ge cik me... hâ lâ el a týl ma yý bek le yen hu sus lar dan ilk ak la ge len ler. 28 Þu bat a re fe sinde Re fah yol hü kü me ti ne çý kart tý rý lan MGK Kriz Yö net me li ðin den, tek par ti dev ri ya di gâ rý Si vil Sa vun ma ve Se fer ber lik Ka nun la rý i le E MAS YA nýn ya sal da ya na ðý o lan Ýl Ý da re si Ka nu nu na ka dar bir çok dü zen le me de. Ya ni, sis tem de ki as ker a ðýr lý ðý na son ve rip de mok ra tik den ge le ri yer li ye ri ne o tur ta bil mek i çin ya pýl ma sý i cab e den da ha pek çok þey var. En baþ ta da bü tün bun la rýn te mel da ya na ðý ný o luþ tu ran dar be a na ya sa sý nýn ta ma men ip tal e di le rek, ye ri ne ger çek an lam da de mok ra tik ve si vil bir a na ya sa nýn i ka me e dil me si ge re ki yor. Bakalým, 28 Þubat'ýn en sivri isimlerinden Erol Özkasnak'ý da alan ikinci dalga neler getirecek?

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Tek rar, tek rar, tek rar, tek rar... As rýn tef si ri Ri sa le-i Nur la rý an la ya rak ve öð re ne rek o ku mak ü ze ri ne ba zý ku ral ve kav ram la rý bil mek - te, tat bik et mek te yi ne Ri sa le-i Nur la rýn an la þýl - ma sý nok ta sýn dan bü yük fay da lar var dýr. Ri sa le-i Nur la rýn mü el li fi nin di lin den nak le dil di ði ve ya zýl dý ðý or ji nal nüs ha la rýn da yer al dý ðý þek liy le o kun ma - sý ve an la þýl ma ya ça lý þýl ma sý; Ri sa le-i Nur la rý an la ya rak o - ku ma yý ken di si ne ga ye e di nen ler i çin, bü yük e hem mi yet ar z et mek te dir. Ri sa le-i Nur la rýn ilk ya zýl dý ðý ve mü el li fi nin tas hi hin - den ge çe rek ba sýl dý ðý þek liy le ya ni or ji nal nüs ha la rýy la ya - zý lan la rýn ö ne mi nin be nim se ne rek o kun ma sý ve bu þek - liy le de nak le dil me si ve an la týl ma sý da an la ya rak o ku ma - nýn þart la rý i çin de, bi zim i çin, Ri sa le-i Nur o ku ma la rýn da vaz ge çil mez bir düs tur ol ma lý dýr. Ri sa le-i Nur la rýn baþ ka la rý na ak ta rýl ma sý ve an la týl ma - sýn dan zi ya de, ken di miz ta ra fýn dan an la þýl ma sý nok ta - sýn dan ba zý mü ra ca at kay nak la rýn dan fay da lan mak, ilk ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Yâ sin-i Þe rif ve Na maz Tes bi ha tý Sev gi li o ku yu cu la rý mýz, bu haf ta da yep ye ni bir e - ser le kar þý nýz da yýz. A ma ev ve lâ, gü nün mâ nâ ve e hem mi ye ti ne bi na en bir kaç ke lâm et mek is te - riz. Þöy le ki: Bil di ði niz gi bi, bu gün, Kâ i na týn E fen di si Pey gam be ri - miz Hz. Mu ham med in (asm) mi lâ dî tak vi me gö re do - ðum gü nü. Bu ve si ley le Ye ni As ya Neþ ri yat o la rak biz de, kâ i na tý þe ref len dir me le ri nin 1442 nci yýl dö nü mün de Pey gam be ri mi ze (asm) bu gö rü nür kâ i nat ta ki zer re le rin son suz ke re çar pý mý a de din ce sa lâ tü se lâm e di yor, Hoþ gel di niz ey Al lah ýn Re su lü, sa fa lar ge tir di niz Sev gi li Pey - gam be ri miz! di ye ho þa me di e di yo ruz. Bu a ra da far kýn da sý nýz dýr, mü ba rek Üç Ay lar a da bir ay gi bi ký sa bir za man kal mýþ bu lu nu yor. Ýn þal lah fe yiz li Kut lu Do ðum rüz gâ rýy la, mad dî-ma ne vî dün - ya mýz da ki gü zel lik le re fa sý la ver mek si zin bu mü ba rek mev si me de mer ha ba de miþ o la ca ðýz. Ge le lim bu haf ta ki sür pri zi mi ze Yâ sin-i Þe rif ve Na maz Tes bi ha tý i sim li ye ni e se ri - miz, Ye ni As ya Neþ ri yat A raþ týr ma Mer ke zi ta ra fýn - dan ha zýr lan dý. 13,5 x 19,5 cm e bat lý ve 72 say fa lý, þa - mu a kâ ðý da üç renk bas ký lý e se ri miz, dört renk se çe - nek li ve de yal dýz lý cilt ka pa ðýy la ki tap çý raf la rýn da ye ri - ni al mýþ bu lu nu yor. He men be lir te lim ki, hat ve dü zen le me sin de ar ka - da þý mýz A. Ma lik A tom un bü yük e me ði bu lu nan bil - gi sa yar hat lý bu e se ri miz, hem kul la nýþ lý lý ðý, hem de bas ký ve cilt ka li te si ba ký mýn dan za ra fe ti i le göz ve gö - nül le ri do yu ra cak ni te lik te! E ser, Yâ sin-i Þe rif in ya ný sý ra Na maz Tes bi ha tý i - le Du a ve Tes bih ler baþ lýk lý üç a na bö lüm den mey - da na ge li yor. B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Hz. Ö mer',in (ra) hak ký ba týl dan a yý ran mânâ - sýn da la ka bý. - U hut har bin de bü - 1 yük ya rar lý lýk lar gös te ren bir ha - ným sa ha bi. 2. Að rý'da ðý'nýn es ki 2 a dý. - Es ki Türk'ler de he kim. 3. Ta ba ka, kat man. - Ye ni çe ri kü tük 3 def te ri. 4. U lu lazm bir pey gam - ber. - Hi le, en tri ka. - Bir ba yan a - 4 dý. 5. Sý nýr, çiz gi.-bir ya pým e ki.- Ý çin de ký sa su re ve du a la rýn bu - 5 lun du ðu kü çük ki tap. 6. Bir bi nek hay va ný. - Ha mam ke li me sin de i - 6 kin ci he ce.- Ý çin de muh te lif bil gi - ler bu lu nan i ki ka pak a ra sýn da da top la nan ya zý mýþ e ser. 7. Tra fik te 7 Y þe kil li yol ay rý mý. - Es ki mý sýr - 8 da ü re ti ci güç tan rý sý ka bul e di len put. 8. Bir sý nýr a þan a kar su yu - muz. - Ýs tek, ar zu. 9. Al la hýn ser - 9 best bý rak tý ðý her þey. - E leþ tir me, kö tü le me. 10. Di van þi i rin de ký sa 10 he ce yi u zun, u zun he ce yi ký sa o - ku ma i þi.- Ý þa ret, a la met.- Bay ram lar da cad de le re ku ru lan süs lü ke mer. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA- 1. Kur'ân da baþ lan gýç su re si. - A hi lik teþ ki la tý na men sup kim se. 2. Cen net i le ce hen - nem a ra sý böl ge.- Bil gi a yar da ge çi ci bel lek. 3. Fas'ýn baþ - þehri. - Baþ lý ca sý va cý a le ti. 4. Ku ral ke li me si nin or ta sý. - Ya þan ma sý müm kün ol ma yan hi kâye. 5. Ha mam bö ce - ði. - Kul lan dý ðý mýz al fa be de on be þin ci har fin o ku nu þu. 6. Ya zý lý ve ya söz lü di rek tif. 7. Su daðýtan kiþi. 8. Her han gi bir to hu mun e kil di ði yer, tar la.- Söz, la kýr tý. 9. Ý - ran da üç bin yýl yö ne ti me ha kim o lan ha ne dan. 10. Ü - re tim iþ le ri.- San tranç ta be re ber lik. 11. An ka ra'nýn bir il çe si. - Es ki Mý sýr'da ü re ti ci güç o la rak ka bul e di len tan rý. 12. Pa tes e k i len çu kur. - Ha fif da yak. 1 nüs ha la rýn ma ne vî de rin lik ve te sir le ri i çe ri sin de ki o ri ji - nal li ði ne za rar ve ha lel ver me den ya pý la bi li yor sa te ves sül e dil me li, ya pý la bi lin me li dir... Ri sa le-i Nur lar a dý na an la ma ve an la tým da ve hat ta neþ ri yat ta Be di üz za man ýn ta kip et ti ði, hiz met kâr la rý nýn ve Nu run ha dim le ri nin þa hid ol du ðu ya zý lý, söz lü ve fi i li tarz ve þe kil le rin dý þý na çýk mak ve baþ ka kas di ve ya ba ni el le rin tek lif ve yap tý rým la rý ne ti ce si o la bi le cek al ter na tif ta rik le re mü ra ca at et mek ve yap mak, mü el lif ve Ri sa le-i Nur lar ve Nur ce ma a ti a dý na bü yük ha ta o la cak týr. Ha ri ci mü da ha le ler ve a çýk la ma lar kül li yat i çin de bir bü tün lük ve mâ nâ la rý an la ma ya ma tuf de ðil se da i ma sý - rý ta cak ve Nur la rýn i zah ve is pa tý gi bi, yan lýþ bir kav ra mýn or ta ya çýk ma sý na se bep o la cak týr. Hal bu ki ga yet a çýk ve net o la rak: Ri sa le-i Nur la rýn ho ca sý Ri sa le-i Nur lar dýr... Fi kir ha lin de çok gü zel ve hoþ gö rü nen ler tat bi kat ta ve uy gu la ma da bü yük ak sa ma la ra ve çir kin lik le re se - be bi yet ve re bi lir ler. Ý yi an la þýl sýn, her kes an la sýn di - yen le rin ken di an la yýþ sýz lýk la rý baþ ka la rý nýn Risa le-i Nur la rýn de rin ve kud sî mânâ la rý nýn an la þýl ma ma sý - na, fe yiz ve be re ke tin, ma ne vî te si ra týn ö nü ne per de çe kil me si ne yol a ça bi lir ler... Sa mi mi ol mak la zým. Nef si mi zi de ðil, Kur ân ý ve ma - ne vî bir tef si ri o lan Ri sa le-i Nur la rý dik kat li o ku ma lý yýz. A sýl o la nýn a sýl nüs ha la rýn da sak lý o lan an la þý lýr ko nu la - rýn, ba his le rin ol du ðu na baþ ta ken di mi zin i nan ma sý ol - du ðu nu bil me li yiz. Biz le ri Ri sa le-i Nur la rýn o ri ji nal ve de rin mânâ la rý na gö tü re cek tek yo lun i se tek rar, tek rar, tek rar, tek rar o - kun ma sý ol du ðu na ken di mi zin i nan ma sý ol du ðu nu bil - me miz dir. Hay di ko lay gel sin!... Ri sa le-i Nur Kül li ya tý o ku yu cu la rý nýn bil di ði ü ze re, bu þa he se rin mü el li fi Be di üz za man Sa id Nur sî Haz - ret le ri, Tak dim ya zý sýn da da be lir til di ði gi bi kay - na ðý ný Pey gam ber E fen di miz den a lan ve lâ yet yo lu nun ev ra dý an la mýn da bir tes bi hat ter tip et miþ tir.( ) Üs - tad Be di üz za man Haz ret le ri nin ter tip et ti ði ve ta le be - le ri ne de her na maz dan son ra yap ma la rý ný em ret ti ði bu tes bi ha tý yep ye ni bir bil gi sa yar hat tý ve Yâ sin-i Þe rif i le bir lik te ko lay o ku na bi lir bir þe kil de ha zýr la ya rak mü min le rin is ti fa de si ne sun mak tan bü yük mut lu luk du yu yo ruz! Ka dim o ku yu cu la rý mýz çok i yi bi lir ve ha týr lar ki, ki - tap ve sa ir ya yýn cý lýk ta Ye ni As ya Med ya Gru bu ilk le riy le meþ hur dur! Ay nen öy le de, A rap ça i ba re li du a ki tap la rý nýn da ön cü sü Ye ni As ya Neþ ri yat týr. Bil has sa son bir kaç yýl dýr A rap ça i ba re li du a ki tap - la rý pi ya sa sý pek mi pek ha re ket li gö zü kü yor. Ta bir ca iz se, bu a lan ya yýn ca mi a sýn da ki meþ hur de yim - le Be yaz Sa ray ki tap çý lý ðý na(!) dön müþ va zi yet te. E vet, son yýl lar da A rap ça me tin li, Türk çe me al li ve trans krip si yon lu (Türk çe o ku nuþ lu) na maz tes bi - ha tý, Cev þe nü l-ke bir ve ben ze ri du a ki tap la rý nýn çe þit çe þit, boy boy tü rev le ri ü re til miþ bu lu nu yor. Bi raz da ma a le sef ki par sa yý top la ma a maç lý bu ge çi ci rüz gâ ra kar þý ba þýn dan be ri me sa fe li du ran Ye ni As ya Neþ ri yat, bu dö nem de her za man ki se - rin kan lý lý ðýy la ha re ket et ti, pi ya sa yý ya kýn dan göz le - mek le ye tin di. An cak hiz met ten zi ya de ti ca ret e dön(üþ)en bu o la ya da ha faz la bi gâ ne ka la ma dý Ya ne yap tý? Her za man ki i man ve Kur ân hiz me ti ni gö ze ten an la yý þýy la, o ku yu cu la rýn dan ge len ye ni ü rün ta lep le - ri ni de göz ve ku lak ar dý et me den, bas ký ve cilt tek nik - le ri ba ký mýn dan ye ni tek no lo ji ü rü nü e ser ler ü ret me - ye, kal dý ðý yer den de vam et ti. Bu haf ta ta nýt tý ðý mýz Yâ sin-i Þe rif ve Na maz Tes bi ha tý, bu ye ni dö ne min ilk cid dî e se ri sa yý la bi lir. Ýn þal lah bu a lan da ye ni ki tap - lar la, bu tür e ser le rin de va mý ge le cek tir. Bu haf ta ki ya zý mý za da son ve rir ken, ge çen haf ta ol - du ðu gi bi, Ye ni As ya Neþ ri yat far ký ný fark et me le ri ni, es ki ve ye ni o ku yu cu la rý mýz dan is tir ham e de riz. Çün - kü Ri sa le ve kül tür ki tap la rýn da ol du ðu gi bi, du a ki tap - la rýn da da ya yýn cý lýk dün ya sý na yön ve ren sað lam mý sað lam re fe rans la ra sa hi biz! 42 yýl dýr ol du ðu gi bi BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da M A T A R A A B A R A Ý M A M E A N Ý B A L N A D A N Y A L A M A A Z Ý M P A L A A T R O L E A K I L A N E E N A O T K D N T E L Ý N Þ A M A N M A K A S L A T T A E S A S L E M A A R A L I A L A T A V 6. Çiz gi Film Fes ti va lin de Ýb ra him Öz da bak se mi ner ve re cek GA ZE TE MÝZ KA RÝ KA TÜ RÝS TÝ ÝB RA HÝ M ÖZ DA BAK, KÜ TAH YA DUM LU PI NAR Ü NÝ VER SÝ TE SÝ GÜ ZEL SA NAT LAR FA KÜL TE SÝ GRA FÝK BÖLÜMÜ ÖÐRENCÝLERÝYLE, 6. ÇÝZ GÝ FÝLM FES TÝ VA LÝ KAPSAMINDA KARÝKATÜR ÜZERÝNE SÖYLEÞECEK. KÜTAHYA Dum lu pý nar Ü ni ver si te si (DPÜ) Gü zel Sa nat lar Fa kül te si Gra fik Bö lü mü Baþ ka ný Doç. Dr. Le vent Mer - cin, Ge le nek sel 6. Çiz gi film/a ni mas - yon Fes ti va li nin Ni san ta rih le ri a ra sýn da ya pý la ca ðý ný be lir te rek ga ze te - mi zin Gör sel Sa nat lar Da nýþ ma ný ve ka ri ka tü ris ti Ýb ra him Öz da bak ýn ka tý - la rak bir se mi ner ve re ce ði ni bil dir di. Mer ci, 6. Çiz gi Film Fes ti va li nin a ma cý - nýn, Dum lu pý nar Ü ni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si nin ve Gra fik Bö lü mü Ýb ra him Öz da bak Çiz gi Film/A ni mas yon A - na sa nat Da lý öð ren ci le ri - nin ken di le ri ni çiz gi film/a ni mas yon sek tö rü ne ta nýt ma la rý, a la nýn ö nem li i sim le ri ni ve ça lýþ ma la rý ný ta ný ma la rý, ken di ça lýþ ma - la rý ný su na rak öz gü ven duy gu la rý ný pe kiþ tir me le ri ve bu yol la ça lýþ ma is tek le - ri ni art týr ma la rý, dü zen le ne cek çiz gi film/a ni mas yon ya rýþ ma sý i le öð ren ci ler a ra sýn da ki re ka be tin can lan dý rýl ma sý þek lin de ko nuþ tu. Mer cin, Çiz gi Film/A ni mas yon E ði ti mi a lan öð ren ci - le rin ken di ya pým la rý o lan can lan dýr ma film le ri nin, a lan uz man la rý ve di ðer ka - tý lým cý lar ta ra fýn dan iz le ne rek de ðer len - di ril me si; kar þý la þý lan e ði tim so run la rý - nýn be lir len me si, çö züm ö ne ri le ri nin ge ti ril me si, sek tö rün du ru mu ve so run - la rý i le e ði tim de ki ge liþ me le rin e le a lý na - ca ðý o tu rum la rýn ve kon fe rans la rýn dü - zen len me si, seç kin çiz gi film su num la - rý nýn ya pý la rak hem e ði ti min ni te li ði ni art týr ma hem de Dum lu pý nar Ü ni ver si - te si nin ta ný tý mý na kat ký sað lan ma sý nýn di ðer a maç la rý ol du ðu nu i fa de et ti. Doç. Dr. Le vent Mer cin 6. ÇÝZ GÝ FÝLM FES TÝ VA LÝ NE KÝM LER KA TI LI YOR ÇEÞÝTLÝ ký sa met raj film gös te rim le ri nin ya ný sý ra de - ði þik et kin lik ve ser gi le rin yer a la ca ðý 6. Çiz gi Film Fes ti va li ne çiz gi nin ta nýn mýþ us ta la rý ka tý la rak ça lýþ - ma la rý ný iz le yi ci ler le pay la þa cak lar, work shop ça lýþ - ma sý ya pa cak, se mi ner ve re cek ler. 6. Çiz gi Film Fes ti - va li ne gazetemiz ka ri ka tü risti Ýb ra him Öz da bak da ka tý la rak bir se mi ner ve re cek. Ke rem Be yit i le Ke nan Ya rar ýn se mi ner le ri ni, Cre at ve ink, A ni ma, Cor do ba se mi ner le ri iz le ye cek. Kül tür Sa nat Ser vi si Ye ni As ya Neþ ri yat Di ya net Fu a rýn da 18. U lus la ra ra sý Ka ri ka tür Fes ti va li 18. ULUSLARARASI An ka ra Ka ri ka tür Fes ti va li Ni san ta rih le rin de ger çek leþ ti ri le cek. Ka ri ka - tür Vak fý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, 23 Ni san Ço cuk Bay ra mý fa a li yet le ri kap sa mýn da ki fes ti val de, hem ço cuk la rýn çiz dik le ri hem de ço - cuk lar i çin çi zil miþ ka ri ka tür ler den o lu þan ser gi ler a - çý la cak. 8. U lus la ra ra sý 7-77 Ka ri ka tür Ya rýþ ma sý, 10. U lu sal 7-17 Ka ri ka tür Ya rýþ ma sý, Bat ti Man fru - el li, Hi de o Ta ke da, Ha ya ti Bo ya cý oð lu, Hü se yin Çak - mak, At ha nas si os Eft hi mi a dis, A ti la Ö zer ser gi le ri fes ti val sü re sin ce baþ ken tin çe þit li ga le ri le rin de iz le ni - me su nu la cak. Ja pon, Yu nan, Po lon ya, Al man çiz gi film le ri nin mi nik se yir ciy le bu lu þa ca ðý fes ti val de, 7-17 yaþ gru bu ço cuk lar ka ri ka tür us ta la rýy la çi zim yap - ma þan sý na da sa hip o la cak. An ka ra / a a 63 yý lýn Sa býr Ýz le ri ser gi si ERGUVAN Bi lim Kül tür ve Sa nat Der ne ði, Kut lu Do ðum Haf ta sý et kin lik le ri kap sa mýn da Ge diz Ü - ni ver si te si Çan ka ya Yer leþ ke si nde, ka lig ra fi ve hat ser gi si aç tý. Ser gi de, ka lig ra fi sa nat çý sý Ýl kay Ka nar ve hat e ðit me ni Ar kun On gan ta ra fýn dan, Hz. Mu - ham med (ASM) in her bir ya þý na it ha fen ha zýr la - nan 63 e ser yer al dý. Ýz mir / ci han I I. U lus la ra ra sý Ru mi Ço cuk Spor O yun la rý I I. ULUSLARARASI Ru mi Ço cuk Spor O yun la rý, 23 ül ke den 157 ya ban cý spor cu nun ve 71 Türk spor cu - nun ka tý lý mýy la bugün Kon ya da baþ la ya cak. Kon ya Va li si Ay dýn Ne zih Do ðan, düzenlediði basýn toplantýsýnda Kon ya nýn Mev lâ nâ þeh ri ol du ðu nu, Haz re ti Mev lâ na nýn da dün ya ya hoþ gö rü ve ba rýþ me sa jý ver di ði ni a ným sat tý. Yap týk la rý her top lan tý da dün ya ya ba rýþ ve hoþ gö rü me sa jý i let me ye ça lýþ týk la - rý ný ak ta ran Do ðan, Bu me sa jý ve re bi le ce ði miz en uy gun ki þi ler de ço cuk lar de di. Kon ya / a a KUTLU do ðum haf ta sý do la yý sýy la Bur sa da ya pý lan Di ya net Vak fý Ki tap ve Kül tür Fu a rý na Ye ni As ya Neþ ri yat her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da ka týl dý. Bu yýl 6 ncý sý ya pý lan fu ar da ya yýn la rý mýz çok ca zip fi yat lar i le o ku yu cu la ra tak - dim e di li yor Ni san ta rih le rin de Bur sa lý la ra hiz met ve ren ki tap fu a rý þeh rin en mer ke zi ye ri o lan Þeh re - küs tü mey da nýn da ic ra e di li yor. Bu mey dan da ay rý ca Sa ray bos na da bu lu nan çeþ me nin týp ký sý bu lun mak ta. Ö - zel lik le Ri sa le-i Nur lar i le ye ni çý kan Pey gam be ri mi zin (asm) ha ya tý bü yük a lâ ka gö rü yor. Bursa / Raþit Yücel COÞKUNUN ADI ARAPÇA OLDU Ya rýþ ma lar da bil gi de 320, Þi ir de 78, hi ta bet te i se 72 öð ren ci ya rýþ tý. MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý Din Öð - re ti mi Ge nel Mü dür lü ðü nün ko or di nas yo nun da A ka de mi Li san Der ne ði, En sar Vak fý ve Ön der Ý mam Ha tip li ler Der ne ði ta ra fýn dan dü zen le nen Ý mam Ha tip Li se le ri A ra sý 3. U lus la ra - ra sý A rap ça Ya rýþ ma la rý böl ge fi nal le ri so na er di. 80 il den 461 o kul la baþ la yan ya rýþ ma lar da de re ce ye gi ren o kul lar i kin ci tur da 9 ay rý böl ge de dü zen le - nen ya rýþ ma lar la Tür ki ye fi na li - ne ka týl mak i çin ya rýþ tý lar. Si irt, Að rý, Ma lat ya, Ri ze, Kýr þe hir, Sa kar ya, Kü tah ya, Ko ca e li ve Ýs - tan bul da ya pý lan ya rýþ ma lar da bil gi de 320, Þi ir de 78, hi ta bet te i se 72 öð ren ci ya rýþ tý. 9 böl ge de eþ za man lý baþ la yan ya rýþ ma la - rýn ya pýl dý ðý yer ler de ki et kin li - ðe il mil li e ði ti mi mü dür le ri baþ ta ol mak ü ze re si vil top lum ve e ði tim ca mi a sý tem sil ci le ri, öð ren ci ler, a i le ler ve va tan daþ lar bü yük il gi gös ter di. Kül tür Sa nat Ser vi si

5 Y afer sa dog Kendinize bakýnýz. Kesin olarak hedeflediðiniz iþleri genelde baþarmýþsýnýz. Hedefsizce koþtuðunuz kýsa mesafeye, uzun seneler bile varamamýþsýnýz! Ýstidat, kabiliyet ve arzular da çaydan, nehirden daha güçlüdür. Ýçimizdeki barajý doldurur, dýþýmýza taþarlar; nice yerleri aydýnlatýr, fabrikalarý çalýþtýrýr. Kendimizi iþimize vermenin, fenâ-fil iþ, yâni iþinde yok olmanýn, tam bir motivasyon ve Ý ne bo lu ve Kas ta mo nu da it ti had Uzun za man dýr a ra ver di ði miz Ý ne bo lu ve Kas ta mo nu gü zer gâh ve sey ren gâ hýn da ilk ön ce Ýt ti had-ý Ýs lâm ve Be di üz za man baþ lýk lý kon fe rans la 900 kü sur il çe mi zin al týn þe hir me sa be sin de bu lu nan ve Hz. Be di üz za man ýn 100 yýl ön ce a yak bas tý ðý ve bir Cu ma na ma zý na iþ ti rak et ti ði a ziz Ý ne bo lu da, baþ ta il çe müf tü sü ol mak ü ze re, si vil top lum ku ru luþ la rý na ve a zim bir ce ma a te mu ha tap ol duk. Top la mýn da 1,5 sa a ti bu lan hi ta bý mýz da Asr-ý Sa a det ten gü nü mü ze, a yet ler den, ha dis-i þe rif ler den Hz. Be di üz za man dan, bü yük gö nül sul tan la rýn dan, bü yük hün kâr lar dan mi sâl ler ve tes pit ler sun duk. Kon fe ran sý mý zýn ser lev ha sý Kur ân-ý Ha kîm in iç ti mâî ha ya ta ba kan 230 â ye tin den bir kaç â ye ti, Hu cu rat Su re si 10. ve 13. â yet le ri ve bu â yet le rin nu ru al týn da, Meh med A kif in Doð ru dan doð ru ya Kur ân dan a lýp il ha mý, / As rýn id ra ki ne söy let me li yiz Ýs lâ mý fer ya dý nýn ce va býn da, Hz. Be di üz za man ýn Mü na za rat ýn da: Vic da nýn zi ya sý, u lûm-u di nî ye dir. Ak lýn nu ru, fü nun-u me de ni ye dir. Ý ki si nin im ti za cýy la ha ki kat te cel lî e der. O i ki ce nah i le ta le be nin him me ti per vaz e der. Ýf ti rak et tik le ri va kit, bi rin ci sin de ta as sup, i kin ci sin de hi le, þüp he te vel lüd e der ve Ha ki kat Çe kir dek le ri nin 1 ve 2. ba býn da: Ma riz bir as rýn, has ta bir un su run, a lil bir uz vun re çe te si, it ti bâ-ý Kur ân dýr, A za met li, baht sýz bir kýt a nýn; þan lý, ta lih siz bir dev le tin; de ðer li, sa hip siz bir kav min re çe te si, it ti had-ý Ýs lâm dýr tes pit le ri nin de ðer len dir me ve a çýk lan ma sý... Ý sim ler, re sim ler, ta rih ler ve a sýr lar de ðiþ se de, he def ve mâ nâ ay ný. Sor dum, yi ne so ru yo rum: 57 Ýs lâm ül ke si ve 7 mil yar lýk dün ya a i le si bu â yet le rin ne re sin de?  yet ler mi kü süp git miþ? Yok sa biz mi bu â yet ler den u zak laþ týk? Ve yi ne dün ya da o ku yan 2 mil yar genç nü fu sa ve 2 mil yar lýk â lem-i Ýs lâ mýn tak ri ben yüz de 30 genç nü fu su na, mü der ris ler ve si ya set dün ya sý nýn a dam la rý ne ve ri yor lar ve ya ne ver dik?  lem-i Ýs lâ mýn kan a kan ve að la yan cad de ve so kak la rýn da ko þan la ra, bir bi ri ni öl dü ren le re, han gi â yet le ri gü nün mâ nâ sý i çin de yo ður duk ve te nef füs et tir dik? Bü yük Hün kâr Ya vuz Sul tan Se lim in 500 se ne ön ce söy le di ði Ýh ti lâf u tef ri ka en di þe si / Kû þe-i kab rim de hat tâ bî ka rar ey ler be ni. / Ýt ti had ken sav let-i a dâ yý def e ça re miz, / Ýt ti had et mez se mil let, dað-dar ey ler be ni. mýs ra la rý nýn ne re sin de ol ma lýy dýk? Bu gü zer gâ ha in ti kal de bi zi yal nýz bý rak ma yan bü yük fe da kâr, tem sil ci miz Ýb ra him Va pur Be ye, al týn þeh ri mi zin ma ne vî cev her le rin den muh te rem Ra sim Sü rav A ða be yi mi ze ve muh te rem A dem Yýl maz Be ye, bi zi ma ka mý na da vet e den ve yep ye ni ta ri hî bir müf tü lük bi na sý ný ha ya ta ge çi ren müf tü müz muh te rem Meh met U zun Be ye ve i sim le ri ni sý ra la ya ma dý ðým bü tün can dost la rý na ve genç fe da kâr la ra bin ler þük ran la rý mý i le ti yo rum. Du ra ðý mý zýn i kin ci ye ri o lan ve 8 yýl Hz. Be di üz za man ý ve Kur ân da is mi geç me yen Pey gam ber A ley his se lâm la rý, sa ha be-i ki ram la rý ve 10 bin ler ce ve li yi bað rýn da mi sa fir e den u lu bir þe hir o lan Kas ta mo nu da ve Hz. Üs ta dýn ye ni hiz met e vin de, can dos tu ha zu rû na ay ný mâ nâ lar i çin de se mi ner ver dik ve de dik ki:  lem-i Ýs lâm að lar ken biz na sýl gü le ce ðiz?  lem-i Ýs lâm da ha yat felç o lur ken biz ler na sýl ek mek yi ye ce ðiz? Çý kýþ yol la rý o ka dar çok ki: Dün ya mil let le ri ni sar sý yor ve sa rý yor. Bun lar dan en çar pý cý mi sâ li ve Ýs lâm dün ya sý baþ ta ol mak ü ze re in san lýk â le mi nin u la þa ma dý ðý ve Hz. Be di üz za man ýn 22 nci mek tu bu na al dý ðý Hz. A li (ra) i le bir kâ fi rin harp te ki man za ra la rý ve Mek ke nin fet hin de bir Müs lü ma ný þe hid e den Mu hal lim bin Ces sa me nin a ký be ti ni, ya ra lý bir vü cut la tak dim et tik. Ýs lâm dün ya sýn da ki li der le re bak tým, ka lýp laþ mýþ i fa de ler den baþ ka ne di yor lar? Ba zý mü der ris le ri ne ba ký yo ruz, ay ný mâ nâ da di yor lar. Yýl lar dýr bu tarz be yan lar la ve i fa de ler le bir ye re va rýl ma dý. Bek le nen tek çý kýþ yo lu, ma ka le min de ser lev ha sý yap tý ðý mýz Ýt ti had-ý Ýs lâm dýr ve bu gü ne ba kan ma na sý dýr.  yet bu nu is ti yor, ha dis-i þe rif ler bu nu is ti yor, ça ðýn i ma mý, mü ced di di ve bü yük sul tan lar bu nu is ti yor. Pey gam ber le rin med fun bu lun du ðu bu top rak lar da ya þa yan la rýn, hep bir lik te bun la rý ya þa ya rak ku lak ver me le ri ni ve her sa ha da ken di le ri ne gel me le ri ni bek li yo ruz Hay van la rý se ven le rin, in san la rý ku cak la ma la rý ný bek li yo ruz... Hedefe ulaþmada azim Dün ol du ðu gi bi bu gün de ay ný "Ýt ti had"ýn men sup la rý yýz Ýkin ci Meþ rû ti ye tin i lân e dil me sin dan (Tem muz 1908) son ra, Ýs tan bul mer kez li ol mak ü ze re, il mî, fik rî, sos yal, kül tü rel ve si ya sî ni te lik li pek çok ku lüp, ce mi yet, fýr ka (par ti) ku rul du. Bun la rýn a ra sýn da en zi ya de dik kat çe ken ler den bi ri de, 5 Ni san 1909'da ku ru lan "Ýt ti had ý Mu ham me dî Ce mi ye ti"dir. Be di üz za man Haz ret le ri de bu ce mi ye tin fa al ü ye le ri a ra sýn da yer al mýþ, hat ta A ya sof ya Ca mi in de ki "mev lid li a çý lýþ" prog ra mýn da u zun ca bir hi ta be de bu lun muþ tur. Be di üz za man, ay rý ca bu ce mi ye tin "ya yýn or ga ný" ma hi ye tin de çý kan Vol kan ga ze te sin de ya zý lar yaz mýþ, bu ya zý lar da i fa de et miþ ol du ðu ha ki kat le re ha ya tý bo yun ca sa hip çýk mýþ ve bun la rý sa vun mak tan as la çe kin me miþ tir. Ö lü mün (i da mýn) kol gez di ði da ra ðaç la rý ö nün de bi le... Pe ki, bu ce mi ye te gi ren Üs tad Be di üz za man'ýn a sýl mak sa dý ne i di? Be di üz za man, Ýt ti had ý Mu ham me dî i le o lan bað lan tý sý hak kýn da ki ni yet ve mak sa dý ný, neþ ri yat yo luy la ol du ðu gi bi, mah ke me de, o dev rin gad dar la rý nýn yü zü ne kar þý per vâ sýz ca i fa de et miþ; böy le lik le, ta rih ö nün de ve is tik bâl mah ke me lerin de de he sap ve rir ce si ne de lil ve is pat yol lu i zah lar da bu lun muþ tur. Bu mâ nâ da yap mýþ ol du ðu i zah la rý, muh te lif ri sâ le ler de gör mek müm kün: Ta rih çe i Ha yat i sim li e ser baþ ta ol mak ü ze re, Es ki Sa id dö ne mi e ser le rin de, bil has sa Mü nâ za rât, Di vân ý Harb i Ör fî ve Hut be i Þâ mi ye gi bi ri sâ le le rin de, bu me se le de fa at le tâ rif ve i zah e di li yor. Be di üz za man, "Ýt ti had ý Mu ham me dî" gi bi i çin de mü ba rek ve kud sî i sim le rin, tâ bir le rin geç ti ði te þek kül le rin, dün ya iþ le ri ne ve si ya set ce re yan la rý na bu laþ tý rýl ma sý nýn, â let ve tâ bi e dil me si nin za rar la rý ný ha týr la týr ken, bir yan dan da, bu gi bi mu kad des le rin u mu mun ma lý ol du ðu nu ve ci han þü mûl de ðer ler ta þý dý ðý ný her ve si ley le na za ra ver me ye ça lýþ mýþ týr. Ýþ te, bu me yan da so ru lan bir su â le mu ka bil ver miþ ol du ðu ce vap tan bir bö lüm: "Tek ra ren söy lü yo rum ki, Ýt ti had ý Ýs lâm ha ki ka týn da o lan Ýt ti had ý Mu ham me dî nin (asm) ci he tü'l vah de ti Tev hid i Ý lâ hî dir. Pey man ve ye mi ni de î mân dýr. Mün te si bî (bað lý la rý), u mum mü'min ler - MAKALE 5 konsantrasyon saðlamanýn harika sonucunu þu kýsa hikâyecikte bulabiliriz: Vaktiyle bir adam krala gidiyor ve Baþtan çýkmaya nasýl direneceðim? diye sorar. Kral, aðzýna kadar yað dolu fýçýyý adama vererek, baþýna da iki yalýnkýlýç adam diker: Fýçýyý þehrin bir kapýsýndan diðer kapýsýna kadar götür ve getir. Tek bir damla dökülürse baþýn kesilecek! Adam, tezgâh ve satýcýlarýn bulunduðu çarþýda, çok dikkatli bir þekilde istenileni yer- ine getirdikten sonra Kral sorar: Ne var, ne yok; þehirde kimleri gördün? Kimseyi göremedim Efendim, aklým fikrim yaðdaydý! Þimdi baþtan çýkmamamanýn yolunu buldun iþte. Allah a da fýçýdaki yaða baktýðýn gibi bak. Seni hiçbir þey baþtan çýkaramaz. Aklýmýzý, fikrimizi iþimize verirsek, mutlaka baþarýrýz ve baþarmayacaðýmýz bir iþ de yoktur. Bu dersi; mini minnacýk vücûdu, büyük sabýr-sebat ve kararlýlýðýyla harika sonuçlar alan karýncadan ve böceklerden de alabiliriz. Size, Hacca varmak isteyen karýnca hikâyesini hatýrlatmayacaðým. Merakýný boþa harcamayýp yerinde kullanan bir zooloðun tesbit ettiði gerçek bir karýnca öyküsü nakledeceðim: Karýncanýn biri, aðýrlýðýnýn onlarca katý yiyeceði omuzlamýþ; yuvasýna götürmektedir. (Aðýrlýðýnýn 50 katý kadar yük taþýyan karýncalarý, çoðumuz belgesellerden izlemiþizdir) Yol kalabalýk, engebelli, dikenli, mayýnlý! Aldýrmaz, ürkmez, ümitsizliðe düþmeden hedefine yürür. Son noktada en büyük engelle dir. Ni zam nâ me si, Sü nen i Ah me di ye dir (asm). Kà nu nu, e vâ mir ve ne vâ hi i þer'i ye dir. Bu it ti had, â det ten de ðil, i bâ det tir. Ýh fâ havf; ri yâ dan dýr. Farz da ri yâ yok tur. Bu za ma nýn en bü yük farz va zî fe si, Ýt ti had ý Ýs lâm dýr." (Hut be i Þâ mi ye, s. 94; Di vân ý Harb i Ör fî, s. 67) Ýt ti had ý Ýs lâm'ýn, do la yý sýy la Ýt ti had ý Mu ham me dî'nin bü tün mü'min le re þâ mil ol du ðu nu, bu nun tah sis (te kel, i po tek) ve tah dit (sý nýr la ma) ka bul et me di ði ni dâ vâ e den Üs tad Be di üz za man, Os man lý ta ri hin de Sul tan Se lim'in de bu mâ nâ da ki Ýt ti had ý Ýs lâ mý he def a lýp te sis et me ye ça lýþ tý ðý ný, ken di si nin de iþ te bu mâ nâ da ki bir it ti ha da da hil o lup it ti ba et ti ði ni a çýk ça i fa de e der: "El hâ sýl: Sul tan Se lim e bi at et mi þim. O nun Ýt ti had ý Ýs lâm da ki fik ri ni ka bul et tim....ýt ti had ý Ýs lâ mý he def tu tan Sul tan Se lim de miþ: Ýh ti lâf u tef ri ka en di þe si, Kû þe i kab rim de hat tâ bî ka rar ey ler be ni. Ýt ti had ken sav let i a dâ yý def e ça re miz, Ýt ti had et mez se mil let, dað dar ey ler be ni. karþýlaþýr; pat diye yüküyle birlikte düþer. Býkmadan-usanmadan bir, iki, üç, beþ, on, elli, altmýþ, altmýþ dokuz ve tekrar düþüþ! Ancak, onun lügatýnda, usanmak-býkmak kelimesi deðil, hedefe ulaþmak yer almaktadýr: Yetmiþinci denemesinde mâniayý aþar! Zîrâ, karýnca ne istediðini biliyordu, kesin kararlýydý ve sabrýný öteye-beriye, saða-sola hovardaca harcamýyordu. Hedefine kilitlenmiþ, iþine ihlâs- la sarýlmýþ, bütün gücüyle ona motive olmuþtu. Þayet sebatý olmasaydý, üçüncü, onuncu, ellinci, en nihâyet altmýþ dokuncu denemede vaz geçseydi; hedefine, maksud-u menziline asla ulaþamazdý. Küçücük karýnca, fâni olup iþine sarýlýp baþarýyorsa; insanýn gözünü korkutan nedir? Ýnsandan, korkunun kendisi korksun! Kur ân ýn 27. Sûresi ne ismini verdiren Neml in (karýncanýn), herhalde çalýþkanlýðý, sebatý-sabrý, cumhuriyetçiliði ve dolayýsýyla iþ bölümündeki hârika özellikleri de olsa gerek. Ýttihad ý Muhammedî'den Ýttihad ý Ýslâm'a Yakýn Tarih Yazýlarý Gün lük si ya se te bu laþ tý rýl ma ma lý E vet, hiç þüp he siz "Ýt ti had ý Ýs lâm" i le Ýt ti had ý Mu ham me dî" müþ te rek ve bir bi ri ne pa ra lel bir mâ nâ yý i fa de e di yor. Mu kad des Ýt ti had ý Mu ham me dî i le Ýt ti had ý Ýs lâm a ra sýn da, mâ - nâ ve ma hi yet i ti ba riy le her han - gi bir fark yok tur. Bu i sim ve tâ - bir ler, u mu mun mü ba rek, mu - kad des ma lý dýr. Bun lar, her han - gi bir par ti ve ya gru bun te ke lin - de, in hi sa rýn da o la maz. Ne var ki, 1909'da Ýs tan bul'da ku ru lan Ýt ti had ý Mu ham me dî Ce mi ye ti, mu ha ke me si za yýf ba zý din dar lar ta ra fýn dan bir si ya sî ce mi yet þek li ne dö nüþ tü rül me si yö nün de bü yük ça ba lar sarf e dil di. On la rýn bu mâ nâ da ki þid det li ar zu ve ça ba la rý ný fark e den Üs tad Be di üz za man, bun dan ni ha yet de re ce de kork tu ðu nu söy le ye rek, ken di ça pýn da ba zý ted bir ve ça re a ra yýþ la rý i çi ne gi rer. O za man ki ga ze te ler de neþ ro lu nan ve bi lâ ha re e ser le rin de de yer a lan bu me yan da ki ba zý i fa de le ri, muh te lif ri sâ le ler de yer al mak ta dýr. Ýþ te, Ri sâ le i Nur'da ge çen ci han þü mûl mâ nâ da ki it ti had ý Ýs lâm ve Ýt ti had ý Mu ham me dî ta ri fi ne da ir muh te lif i fa de ve i zah la rýn ký sa cýk bir ö ze ti: BÝR: "Ý þit tim, Ýt ti had ý Mu ham me dî (asm) nâ mýy la bir ce mi yet te þek kül et miþ. Ni ha yet de re ce de kork tum ki, bu ism i mü ba re kin al týn da ba zý la rý nýn bir yan lýþ ha re ke ti mey da na gel sin. Son ra i þit tim: Bu ism i mü ba re ki ba zý mü ba rek ze vât, da ha ba sit ve sýrf i ba de te ve Sün net i Se niy ye ye te ba i ye te nak let miþ ler. Ve o si ya sî ce mi yet ten kat ý a lâ ka et ti ler, si ya se te ka rýþ ma ya cak lar. Lâ kin, tek rar kork tum, de dim: Bu i sim u mu mun hak ký dýr, tah sis ve tah dit ka bul et mez." (Di vân ý Harb i Ör fî, s. 27) Ý KÝ: "...Hem de an la þýl dý ki, Ýt ti had ý Ýs lâm, u mum as ke re ve u mum ehl i i ma na þâ mil dir. Ha riç kim se yok tur." (Hut be i Þâ mi ye, s. 109) ÜÇ: "Ýt ti had ý Ýs lâm o lan Ýt ti had ý Mu ham me dî (asm) de di ði miz va kit, u mum mü'min le rin ma bey nin de bil kuv ve ve ya bil fi il sa bit o lan it ti had mu rat týr. Yok sa, Ýs tan bul ve A na do lu'da ki ce ma at mu rad de ðil dir. Am ma, bir kat re su da su dur. Bu ün van dan tah sis (te kel, i po tek) çýk maz....mün te si bî, u mum mü'min ler dir. Re i si de Fahr i  lem dir (asm)." (Hut be i Þâ mi ye, s. 99) DÖRT: "Ýt ti had ý Mu ham me dî (asm) o lan Ý t ti had ý Ýs lâm'ýn ef kâr ve mes lek ve ha ki ka ti ni, ef kâr ý u mu mi ye ye arz e de riz. Ki min bir i ti ra zý var sa et sin; ce va ba ha zý rýz." (Hut be i Þâ mi ye, s. 95) BEÞ: "Hem mâ nen es ki (1909) Ýt ti had ý Mu ham me dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar la,...þim di (1950) de ay nen Ýt ti had ý Ýs lâm dan o lan Nur cu lar, bü yük bir ye kûn teþ kil e der." (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 271) (Bu kýs mýn de va mýn da, tâ Meþ rû ti yet dev rin den kýrk yýl son ra ki De mok ra si dev ri ne mu az zam bir ir ti bat ku ru lu yor; hem di nî, hem de si ya sî sa ha da ya pýl ma sý ge re ken is ti ka met li hiz me tin mis yo nu ta rif ve tav sif e di li yor.) * * * Ýt ti had ý Mu ham me dî Ce mi ye ti, 31 Mart Ha di se si ba ha ne e di le rek ka pa týl dý. Bu ce mi ye tin din dar ü ye le ri nin ço ðu Ah rar ý Os ma ni ye Fýr ka sý men sup la rýy la bir lik te i dam e dil di ler. Ý dam dan kur tu lan lar i se, bir da ha to par la na ma ya cak la rý þe kil de, en a ðýr ha pis ve sür gün ce za sý na çarp tý rý la rak da ðý týl dý lar. Bu zul mü ya pan gad dar la rýn e li ne mal ze me ve rip e mel le ri ne â let o lan, do la yý sýy la o yu na ge len ler i se, ne ya zýk ki "din de has sas, mu ha ke me i ak li ye de nok san" bir ký sým saf dil din dar lar ol muþ tur. Be di üz za man, mü him kýs mý hâ lâ ka ran lýk ta ka lan ta ri hin bu kritik saf ha sý hak kýn da, þu çar pý cý tes bit ler de bu lu nu yor: "Ben O tuz Bir Mart Ha di se sin de þu na ya kýn bir hâl gör düm:...sa ðý ný so lun dan fark e de me yen ler hâ þâ þe ri a tý is tib da da mü sa it zan ne de rek, tû tî (pa pa ðan) kuþ la rý tak li di gi bi, 'Þe ri at is te riz!' de mek le, ha kî ki mak sat or ta da an la þýl maz ol du. Za ten plân lar se ril miþ ti. Ýþ te o za man, ya lan o la rak ha mi yet mas ke si ni ta ký nan ba zý he rif ler, o ism i mu kad de se (þe ri a ta) te ca vüz et ti ler... Ýþ te, cây ý ib ret bir nok ta i si yah!.. "HA ÞÝ YE: Dik kat et.  li him met o lan lar, o ha di se de sü kût et ti ler. Ga raz kar ce rî de ler, ha kî ki hür ri ye tin sa dâ sý ný sus tur du lar. Meþ rû ti yet, pek az a dam la rýn üs tü ne mün ha sýr kal dý; fe da kar la rý da da ðýl dý lar." (Ta rih çe i Ha yat, S. 73.) TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Kut lu Do ðu ma bin ler teb rik ler Mer sin den o ku yu cu muz: Gü lün di ðer çi - çek ler a ra sýn da üs tün lü ðü ne dir? Ne den Pey gam ber E fen di miz le (asm) ba zen gül, ba zen bül bül öz deþ leþ ti ri li yor? Bu gün Sev gi li Pey gam be ri mi zin (asm) kut lu do ðu mu nun yýl dö nü mü. Pey gam ber E fen di mi zin (asm) do ðum gü nü nü yir mi yýl dan be ri kut lu do ðum haf ta sý o la rak i lân e dip, bu haf ta yý çe þit li et kin lik ler le kut la yan ve haf ta bo yun ca gü zel ül ke miz de gü zel bir at mos fer mey da na ge tir me yi ba þa ran Di ya net ca mi a sý na teb rik ler Di ya ne te ya ký þan et kin lik ler, Di ya ne te ya ký þan bir bi çim de ge niþ ke sim le rin de ka tý lý mýy la de vam e di yor. Öz le di ði miz tab lo lar göz le ri mi zi dol du ru yor. Bu et kin lik le re bu gün ga ze te miz de bir ek le ka tý lý yor. Ya yýn cý sýn dan o ku yu cu su na e me ði ge çen ve sa hip çý kan her ke si kut lu yo rum. Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ge tir di ði eþ siz me saj dan an lý yo ruz ki: Gül ler ve sâ ir çi çek ler Al lah ýn eþ siz gü zel li ði ni ve ce mâ lî i sim le ri ni kâ i nâ ta î lân e den bi rer î lân na me dir, bi rer mek tûp tur, bi rer mek tû bât-ý Sa me dâ ni ye dir, gü ze le â þýk in sa noð lu na bi rer rah met me sa jý dýr, ce mal pe rest in san la ra gü len bi rer â yet tir. Gül ler ve çi çek ler, top rak tan yü rü yen ve a ða cýn bün ye sin de der hal ha yat la ta ný þan ha yat sý fa tý na maz har un sur la rýn mey ve ye dur ma dan ön ce ki son gü lüm se yi þi dir. Ya ra tý lýþ ça ve sa nat ça gül, di ðer çi çek le re na za ran faz la ca yap rak de me tiy le sar ma lan mýþ, ko ku suy la, ren giy le, su re tiy le, du ru þuy la, a sa le tiy le sa nat-ý Ý lâ hi ye yi vü cu dun da bay rak laþ týr mýþ. Bað la rýn ve bah çe le rin en la tif te bes sü mü. Üs tad Be dî üz za man ýn i fa de siy le, en la tif bir yüz. 1 Her bir gül bir mü hür, her bir çi çek bir im za. Her bir mü hür ve im za, gül gi bi, çi çek gi bi yal nýz Al lah a a it o lan eþ siz bir sa nat ha ri ka sý i le in sa noð lu na arz e dil miþ. Her bir gül, in sa noð lu na dost ça u za týl mýþ, Al lah ýn ce ma li ni ve ce lâ li ni hay ký ran gü ler yüz lü bi rer þa ha det par ma ðý dýr. Bah çe le ri gül süz, a ðaç la rý çi çek siz bý rak ma yan Fâ týr-ý Ha kîm, kâ i nat a ða cý ný gül süz bý ra kýr mý? Kâ i nât gü lü nü Cen net siz bý ra kýr mý? Ýþ te kâ i nat gü lü Haz ret-i Mu ham med dir (asm). Kâ i nat gü lü Haz ret-i Mu ham med in (asm) in san la ra müj de le di ði mey ve de Cen net tir. Ni te kim Kur ân, kâ i nat a ða cýn da her i yi dav ra ný þa mü kâ fat o la rak son suz bir Cen net ya ra týl dý ðý nýn müj de si i le do lu dur. Gül ve bül bül i fa de le rin de þüp he siz me caz hâ kim ol muþ tur. Bu me caz la rý ha ki kat i le yo rum la ma lý dýr. Her gü lün bir bül bü lü ol du ðu tem si lin den ve her bül bü lün gü lün Ya ra tý cý sý na sa yý sýz zi kir ler le hamd et ti ði ger çe ðin den ha re ket e den Be dî üz za man haz ret le ri, Pey gam ber E fen di miz i (asm) bül bül le rin en ef da li sý fa týy la va sýf lan dý rý yor. 2 Çün kü Pey gam ber E fen di miz (asm) kâ i nat ta her gü lün ve her gül de ðe rin de zer re nin zik ri ni o ku yan ve bu zik ri Al lah ka tý na arz e den bir prog ram la gel miþ ve bu prog ram la in san lý ðý e be di yen kur tar mýþ týr. Hiç þüp he siz te fek kür i çin tüm çi çek ler en az bir gül ka dar bu lun maz ve eþ siz bi rer yük sek de ðer ta þýr lar. Tüm çi çek ler rah met-i Rah mân ýn bi rer gü lüm se me si dir. Fa kat örf-ü nas ta tüm bit ki le ri tem si len, bit ki ler i çin de gül, çi çek ler i çin de sa rý çi çek meþ hur ol muþ tur. Mâ lûm, Yu nus da bir i lâ hî sin de sa rý çi çek le has bi hâl e der. Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri nin, tüm gül ler ve çi çek ler a dý na, bir te pe ci ðin e te ðin de ki bir sa rý çi çek le il gi li te fek kü rü nü ha týr la ya lým: Bir ba har mev si min de, ga ri bâ ne, mü te fek ki râ ne, se ya ha te gi di yor dum. Bir te pe ci ðin e te ðin den ge çer ken par lak bir sa rý çi çek na za rý ma i liþ ti. Es ki den va ta ným da ve sâ ir mem le ket ler de gör dü ðüm o cins sa rý çi çek le ri der ha týr et tir di. Þöy le bir mâ nâ kal be gel di ki: Bu çi çek ki min tur ra sý i se, ki min sik ke si i se ve ki min müh rü i se ve ki min nak þý i se, el bet te bü tün ze min yü zün de ki o ne vi çi çek ler o nun mü hür le ri dir, sik ke le ri dir. Þu mü hür ta hay yü lün den son ra, þöy le bir ta sav vur gel di ki: Na sýl bir mü hür i le mü hür len miþ bir mek tub, o mü hür, o mek tu bun sa hi bi ni gös te rir; öy le de, þu çi çek, bir mühr-ü Rah mâ nî dir. Þu en va-ý na kýþ lar la ve mâ ni dar ne bâ tât sa týr la rýy la ya zý lan þu te pe cik da hi bu çi çek Sâ ni i nin mek tu bu dur. Hem, þu te pe cik da hi bir mü hür dür. Þu sah râ ve o va bir mek tub-u Rah mâ nî hey â tý ný al dý. Ýþ bu ta sav vur dan þöy le bir ha ki kat zih ne gel di ki: Na sýl bir mü hür i le mü hür len miþ bir mek tub; o mü hür, o mek tu bun sa hi bi ni gös te rir. Öy le de; þu çi çek, bir mühr-ü Rah ma nî dir. Þu en va -ý na kýþ lar la ve ma ni dar ne ba tat sa týr la rýy la ya zý lan þu te pe cik da hi, bu çi çek Sâ ni i nin mek tu bu dur. Hem þu te pe cik da hi bir mü hür dür. Þu sah ra ve o va bir mek tub-u Rah ma nî hey a tý ný al dý. Ýþ bu ta sav vur dan þöy le bir ha ki kat zih ne gel di ki: Her bir þey, bir mühr-ü Rab ba nî hük mün de bü tün eþ ya yý ken di Hâ lý ký na is nad e der... 3 Bu ve si ley le; Rah met Pey gam be ri Haz ret-i Mu ham med in (asm) kut lu do ðu mu nu teb rik e der, Rabb-i Ra hîm in o na in dir di ði yük sek nu ru ve rah me ti tüm in san lý ða na sip et me si ni Rabb-i Ra hîm den ni yaz e de rim. Dip not lar: 1- Söz ler, s Söz ler, s Söz ler, s. 623

6 6 20 NÝSAN 2012 CUMA Ye þi lay Ya lo va da MEHMET ÇALIÞKAN mca lis ma il.com Ye þi lay Ce mi ye ti, 5 Mart 1920 de ku rul du. A sýl a ma cý, kö tü a lýþ kan lýk lar la mü ca de le, da ha doð ru su kö tü ba ðým lý lýk la ra kar þý sa vaþ mak o - lan Ye þi lay, bu gö re vi ni et kin bir þe kil de kul lan ma ya baþ la dý. De ði þen yö ne tim le bir lik te iv me ka za nan Ce mi yet, Ge nel Baþ kan Sn. Av. Mu har rem Bal cý ve ar ka daþ la rý i le bir lik te ye ni ça lýþ ma lar i çi ne gir miþ gö rü nü yor. Da ha ön ce le ri, sa de ce is mi ni, be lir li gün - ler de duy du ðu muz Ye þi lay Ce mi ye ti, bu gün yur dun her ta ra fýn da se mi ner ler dü zen le ye rek, as lî gö re vi ni ye ri ne ge tir me ye ça lý þý yor. A sýl he de fi top lu mun ge - ne li ol mak la bir lik te, ö zel he def kit le o la rak genç li ði be lir le miþ ol ma la rý, i þi ne ka dar cid di ye al dýk la rý nýn bir de li li ol sa ge rek. He pi mi zin en de ðer li var lý ðý, ev - lâ dý ol du ðu na gö re, on la rýn ba ðým lý o la rak ya þa ma la - rý na de ðil, hür ve i nanç lý, in san lý ða fay da lý o la rak ha - yat la rý ný sür dür me le ri ne yar dým cý ol ma mýz ge re ki - yor. Ýþ te bu gö re vi Ye þi lay Ce mi ye ti ken di ça pýn da ye ri ne ge tir me ye ça lý þý yor. Sa de ce bir haf ta ya sý kýþ tý rý la rak de ðil, bü tün yýl, hat ta ö mür bo yu ça lý þýl ma sý ge re ði ni kav ra mýþ o lan Ye þi lay baþ ka ný, tem sil ci ve gö nül lü le ri, ça lýþ ma la rý ný, hiz met i nan cýy la sür dür mek te dir ler. Ül ke nin her ta - ra fý na gi de rek se mi ner ler ve ren Sn. Bal cý, git ti ði her ye re, hiz met aþ ký a þý lar ken, ge le ce ðe ü mit le ba kýl ma - sý ge rek ti ði ni, her za man vur gu la mak ta dýr. Cum hur baþ ka ný, Baþ ba kan, Ba kan lar ve mil let ve - kil le ri baþ ta ol mak ü ze re üst dü zey yö ne ti ci ler le, ü ni - ver si te yet ki li le riy le, STK lar la, iþ a dam la rýy la gö rüþ - me ler ya pan Ge nel Baþ kan, her ke sin sý kýn tý la rý nýn gi de ril me si nin, an cak her ke sim den yet ki li ler ve hal - kýn el bir li ðiy le o la bi le ce ði ü ze rin de du ra rak, ge rek li gi ri þim ler de bu lun mak ta dýr. Mad dî sý kýn tý la rýn da çö zül me si i çin gi ri þim ler de bu lu nan Bal cý, ça lýþ ma la - rýn kol lek tif ol ma sý ha lin de ba þa rý ya u la þa bi le ce ði ni, bir ki þi ve ya gru bun tek ba þý na ba þa rý lý o la ma ya ca ðý - ný her fýr sat ta di le ge tir mek te dir. Ta bi ri ca iz se ge ce gün düz de me den ça lýþ ma la rý na de vam et mek te dir. Bir çok i li do la þan ge nel baþ kan, git ti ði il ler de ü ni ver - si te ler le de di ya lo ða gi re rek et kin ça lýþ ma lar yap - mak ta dýr. Çok çe þit li kit le le re u la þa rak Ye þi lay ýn a - ma cý ný an lat ma ya ça lýþ mak ta, bun da da ba þa rý lý ol - mak ta dýr. Ya lo va Ü ni ver si te sinde kon fe rans ver mek ü ze re, Rek tör M. Ni ya zi E rus lu nun ko nu ðu o la rak ka tý lan ge nel baþ kan, Ýl Bþk. Yrd. sý fa týy la be nim a çýþ ko nuþ mam dan son ra kür sü ye ge le rek; bü tün dün ya in san lý ðý nýn ba ðým lý lýk sen dro mu i le kar þý kar þý ya ol - du ðu nu be lir te rek, ba ðým lý lýk so ru nu nun üs te sin den an cak top ye kûn ya pý la cak mü ca de le i le ge li ne bi le ce - ði ni söy le di. Son yýl lar da er kek si ga ra ba ðým lý la rýn da doy gun lu ða u laþ ma ol du ðu i çin faz la bir ar týþ ol ma - dý ðý ný, fa kat ka dýn la rýn sos yo-e ko no mik þart la rý i yi - leþ tik çe ba ðým lý lýk o ran la rýn da ar týþ gö rül dü ðü nü be - lir ten M. Bal cý, kü re sel þir ket le rin ö zel lik le son yýl lar - da ka dýn la rý he def al dý ðý ný sa vun du. Gö re ve baþ la dý - ðýn dan bu ya na si ga ra ve al kol sa tan kü re sel þir ket le - rin in san lýk su çu iþ le di ði ni ýs rar la sa vu nan M. Bal cý, Bu þir ket ler doð ru dan an ne rah mi ni he def a lý yor. Ül ke miz de ka dýn lar da do ður gan lýk o ra ný nýn düþ me - si nin se bep le rin den bi ri de bu. Bu in san lýk düþ man - la rý di ðer bir a na rah mi o lan ü ni ver si te le ri de he def al mýþ du rum da de di. Bal cý, de mok ra tik ol ma yan, in san hak ve hür ri yet - le ri ne ters o lan þey ler kar þý sýn da si vil i ta at siz lik gös - ter mek ge rek ti ði ni, bun la ra kar þý ko nul maz sa dü zel - ti le me ye ce ði ni i fa de e de rek Ül ke miz de ku mar ya - sak, a ma þans o yun la rý dev le te ge lir ka pý sý o la rak gö - rü lü yor, bu na se yir ci ka la ma yýz di ye rek, de va mýn - da; dev let e liy le ku mar oy na týl ma sý na i ta at e dil me si - nin doð ru ol ma dý ðý ný çok ve ciz bir þe kil de i zah et ti. Mil lî pi yan go, spor to to, spor lo to, at ya rýþ la rý, v.b. þans o yun la rý nýn, kö tü a lýþ kan lýk lar ka zan ma da et - ken ol duk la rý ný, yaþ sý ný rý na ba kýl mak sý zýn hal kýn her ke si min den in sa nýn bu o yun la rýn oy nan dý ðý ný be lir - ten Ge nel Baþ kan, Lo to kâ ðý dý dol dur ma ya ge len bir ço cu ðun he men ya nýn da si ga ra i çil mek te, ya nýn - da kah ve ha ne... Ço cuk bi raz i le ri de bi ra ha ne i le ta - nýþ mak ta, ar ka sýn da da tor ba cý lar bek li yor i fa de siy - le, teh li ke nin bo yu tu nu a çýk lar ken, bu þe kil de ki res - mî bir sis te me i ta at e di le me ye ce ði ni a çýk la dý. Her han gi bir mad dî bek len ti si ol ma yan, gö nül lü o la rak in san la rý mý za hiz met et me aþ kýy la ça lý þan Ye - þi lay Ce mi ye ti Ge nel Baþ ka ný sa yýn Av. Mu har rem Bal cý nýn bu is tek li ko þuþ tur ma sýn da ya nýn da ol du - ðu mu zu be yan e der, ha yýr lý ça lýþ ma lar di le riz. Kas ta mo nu da di ya liz o pe ras yo nu DÝ YA LÝZ has ta la rý nýn na kil a ra cý ye ri ne top lu þe kil de am bu lans la ta þý nýp, ay rý ay rý ta þý ma ra po ru dü zen - len di ði id di a sýy la ge çen yýl baþ la tý lan so ruþ tur ma kap sa mýn da, a ra la rýn da dok tor la rýn da ol du ðu 14 ki þi gö zal tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü - dür lü ðü e kip le ri, Kas ta mo nu, Ýs tan bul ve An ka - ra da ön ce den be lir le nen ad res le re o pe ras yon dü - zen le di. O pe ras yon da, a ra la rýn da dok tor la rýn da ol du - ðu 14 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Dev re ka ni il çe sin de, ge çen Tem muz a yýn da di ya liz has ta la rý ný ta þý yan am bu lan sýn u çu ru ma yu var lan ma sý so nu cu 2 ki þi öl müþ, 7 ki þi ya - ra lan mýþ tý. Ka za nýn ar dýn dan baþ la tý lan so ruþ tur ma kap sa mýn da, has ta la rýn top lu ca am bu lans la di ya liz mer ke zi ne ta þýn dý ðý ve ay rý ay rý ta þý ma ra po ru dü zen le - ne rek hak sýz ka zanç el de e dil di ði i le ri sü rül müþ tü. O - lay la il gi li 2 ki þi tu tuk lan mýþ tý. Kas ta mo nu/a a ORMAN Ge nel Mü dü rü Mus - ta fa Kur tul muþ lu, Top rak cu ma kö yün de ki or man yan gý ný nýn e - ner ji hat la rýn dan ya da tar la te - miz len me si i çin a nýz ya kýl ma - sýn dan çýk tý ðý nýn tah min e dil di - ði ni bil dir di. Kur tul muþ lu, ön - ce ki gün ak þam yap tý ðý a çýk la - ma da, Top rak cu ma kö yün de ki or man yan gý ný nýn he nüz kon - trol al tý na a lý na ma dý ðý ný be lirt ti. Yan gýn ne de niy le ha la teh dit al - týn da o lan nok ta la rýn ol du ðu nu i fa de e den Kur tul muþ lu, þöy le ko nuþ tu: Yan gý nýn e ner ji hat la - rýn dan ya da tar la te miz len me si i çin a nýz ya kýl ma sýn dan çýk tý ðý tah min e di li yor. Köy le rin et ra fý - YURT HABER Top rak cu ma kö yün de ki or man yan gý ný he nüz kon trol al tý na a lý na ma dý. Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuþlu, Köylerin etrafýný güvenlik altýna aldýk, yangýn mahalline gerekli takviyeyi yaptýk dedi. Ka ra bük te ci ðer le ri miz yan dý ÖN CE KÝ GÜN ÇI KAN OR MAN YAN GI NI GE NÝÞ BÝR A LA NA YA YIL DI. E NER JÝ HAT LA RIN DAN YA DA TAR LALARDAKÝ A NIZLARIN YA KIL MA SIN DAN ÇIK TI ÐI TAH MÝN E DÝ LEN YAN GI NI SÖN DÜR MEK Ý ÇÝN TÜM E KÝP LER SE FER BER OL DU. ný gü ven lik al tý na al dýk. Þu an da yan gý nýn i ler le di ði nok ta la ra it - fa i ye ve iþ ma ki ne le ri yer leþ tir - mek le meþ gu lüz. Rüz gar sü rek li yön de ðiþ ti ri yor. Yan gýn, sa ba ha ka dar, an cak kon trol al tý na a lý - na bi lir. Yan gýn mev si mi ol ma - dý ðý i çin yan gýn sön dür me he li - kop te ri miz de yok. Gün düz rüz gar do la yý sýy la he li kop ter kal dý ra ma dýk. Bu ne den le ha - va dan mü da ha le þan sý mýz ol - ma dý. An ka ra dan i da re he li - kop te ri ni bi le kal dýr ma dýk. Þim di ha va ka rar dý yi ne ha va - dan mü da ha le þan sý yok. Yan gýn ma hal li ne çok sa yý da grey der, do zer ve kep çe in ti kal et tir dik le ri ni, yak la þýk 50 it fa i ye a ra cý ve a ra zö zün yan gý na mü - da ha le et ti ði ni ak ta ran Kur tul - muþ lu, Bu yan gý ný kon trol al tý - na a la ca ðýz. 300 ki þi den faz la in san la ça lýþ ma lar de vam e di - yor. Þu an da çok bü yük bir can ve mal teh di di yok. Rüz gar da hý zý ný bi raz ya vaþ lat tý. Köy le ri - mi zi yan gýn dan kur tar dýk. Þim - di sön dür me ye ça lý þý yo ruz di - ye ko nuþ tu. Has ta ne 'nin ça tý sý a raç la rýn ü ze ri ne düþ tü Be le di ye bi na sý ný fýr tý na vur du ÇANKIRI DA fýr tý na sebebiy le be le di ye bi na sý nýn ça - tý sý nýn bir kýs mý uç tu. Ýl ge ne lin de et ki li o lan fýr tý na ne de niy le, Çan ký rý Be le di ye si nin ça tý sý nýn bir kýs mý met re lik par ça lar ha lin de ko pa rak, bi na nýn ar - ka sýn da bu lu nan 2 so ka ða düþ tü. Ko pan par ça - lar ne de niy le can ve mal kay bý ya þan maz ken, her i ki so kak ta tra fi ðe ka pa týl dý. Çan ký rý Be le di - ye si Ýt fa i ye Mü dü rü Ah met Se mer ci, yap tý ðý a - çýk la ma da, saç tan ya pý lan ça tý nýn fýr tý na ne de - niy le ko pan par ça la rý ný kal dýr ma ça lýþ ma la rý na baþ la dýk la rý ný be lirt ti. Çan ký rý/a a BAÞAKÞEHÝR Be le di ye si nin bu yýl ü çün cü sü nü dü zen le di ði Ca ným Ýs tan bul ge zi le ri, 2012 yý lýn da da de vam e di yor. Her gün 100 il köð re tim öð ren ci si Ýs tan bul un ö nem li mer kez le - ri ni ta ný ma fýr sa tý bu lu yor. Ba þak þe hir de ki il köð re tim o kul - la rýn da e ði tim gö ren ve Ýs tan bul u ta ný ma im kâ ný bu la ma - yan öð ren ci le re yö ne lik ge zi ler bü yük il gi gö rü yor. Al týn þe - hir, Gü ver cin te pe, Ba þak ve Ba þak þe hir, Bah çe þe hir 1. ve 2. Ký sým, Þa hin te pe, Zi ya Gö kalp, Ka ya ba þý ve Þam lar Ma hal - le le ri nde bu lu nan tüm il köð re tim o ku lu öð ren ci le ri nin ge zi - le re ka týl ma sý he def le ni yor. Her gün yak la þýk 100 öð ren ci nin Mus ta fa Kur tul muþ lu TUFANBEYLÝ Ýl çe si nde et ki li o - lan fýr tý na yüzünden Dev let Has ta ne sinin ça tý sý park ha - lin de ki am bu lans ve per so nel a raç la rý nýn ü ze ri ne düþ tü. E - di ni len bil gi ye gö re, ak þam sa at le rin den bu ya na il çe de et ki li o lan þid det li fýr tý na ne - de niy le ba zý bi na la rýn ça tý la rý u çar ken, e lek trik tel le ri za rar gör dü. Fýr tý na ne de niy le Tu - fan bey li Dev let Has ta ne si nin ça tý sý da park ha lin de ki i ki am bu lans ve per so nel a raç la - rý nýn ü ze ri ne düþ tü. O lay da ö len ya da ya ra la nan ol maz - ken, mad dî ha sar mey da na gel di. Ýl çe Em ni yet A mir li ði e kip le ri de o la sý ka za la ra kar - þý ted bir al dý. Bu a ra da A ta - türk Ya tý lý Ýl köð re tim Böl ge O ku lu ça tý sý nýn bir kýs mý nýn da fýr tý na nýn et ki siy le uç tu ðu bil di ril di. A da na/a a Ca ným Ýs tan bul ge zi le ri baþ la dý ka tý la ca ðý kül tür ge zi le rin de öð ren ci ler, Mi ni a türk, Pa no ra - ma 1453 Ta rih Mü ze si, Sul ta nah met, A ya sof ya ve Top ka pý Sa ra yý gi bi Ýs tan bul un kül tür mer kez le ri ni gör me im ka ný bu lup, Ýs tan bul un ta ri hi ne ta nýk lýk e di yor. Ço cuk la rýn eð le - ne rek ta ri hi mi zi öð ren dik le ri Ca ným Ýs tan bul Ge zi le ri u - nu ta ma ya cak la rý bir a ný o la rak ö nem ta þý yor. Kül tür ve Sos - yal Ýþ ler i le Ba sýn Ya yýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü dür lü ðü ta ra - fýn dan gö rev len di ri len reh ber le rin eþ lik et ti ði ge zi le re, ge çen yýl 7 bin 200 öð ren ci nin ka týl dý ðý, ra ka mýn bu yýl en az 10 bin ol ma sý bek le ni yor. Ýs tarn bul/ Ye ni As ya Ya yýl ma yý bü yük öl çü de ön le dik KARABÜK Or man Ýþ let me Mü dü rü E min U zun soy, Top rak cu ma kö yün de ki or man yan gý nýn da ya yýl ma yý bü yük öl çü de ön le dik le ri ni bil dir di. U zun soy, yan gýn sön dür me ça lýþ ma la rý nýn ge ce bo yun ca de vam et ti ði ni be lir te rek, yan gý nýn çok þid det li ol ma sa da de vam et ti - ði ni söy le di. U zun soy, Ya yýl ma yý bü yük öl çü de ön le dik. O lay ye rin de 65 in ü ze rin de it fa i ye a ra cý, çok sa yý da iþ ma ki ne si ve 600 e ya kýn per so nel le ça lýþ ma la rý mýz de - vam e di yor di ye ko nuþ tu. U zun soy, yan gýn teh di di al - týn da bu lu nan Çý rak lar, Top rak cu ma, Ka dý bü kü, Yay la, Üç bö lük ve Ce ren köy le ri nin ta ma men kon trol al týn da ol du ðu nu vur gu la ya rak, rüz ga rýn et ki siy le ba zý köy ler - de ki ev le re sýç ra yan ký výl cým la ra, köy ler de bu lu nan it fa i - ye a raç la rý i le a nýn da mü da ha le e dil di ði ni kay det ti. Saf - ran bo lu ya bað lý Top rak cu ma kö yü mev ki sin de bu lu nan ký zýl çam or ma nýn da ön ce ki gün öð le sa at le rin de baþ la - yan yan gýn, rüz ga rýn et ki siy le ya yýl mýþ tý. Ka ra bük/a a FO TOÐ RAFLAR: A A ÞÝDDETLÝ fýr tý na sebebiylehir fan lý Ba raj Gö lü nde ki bir a da da mah sur ka lan 4 ki þi, 12 sa at son ra kur ta rýl dý. Kýr þe hir in Tok lu man Bel de sinden Hir fan lý Ba raj Gö lü ne sa bah er ken sa at ler de kum ba lý ðý av la ma ya gi den Os man Gök men, Se fa Tok, Meh - met Poy raz ve tek ne sa hi bi A kýn Tok, sa at su la rýn da þid det li fýr - tý na ne de niy le Þah baz A da sý na çýk - tý. U zun sü re fýr tý na nýn din me si ni bek le yen genç ler den Se fa Tok, 156 yý a ra ya rak yar dým is te di. Jan - dar ma i le Kýr þe hir Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü nde ça lý þan 4 dal gýç, gö nül lü o la rak genç le ri kur - Y Taþ köp rü de 1 hek tar lýk or man lýk a lan yan dý TAÞKÖPRÜ il çe sin de yak la þýk 1 hek tar lýk or man lýk a lan yan dý. De re ka ra a ðaç kö yün de he nüz be - lir le ne me yen bir sebepten çý kan yan gý na, Taþ köp rü Or man Ýþ let - me Mü dür lü ðü e kip le ri mü da ha - le et ti. Or man e kip le ri, il çe mer - ke zi ne 20 ki lo met re u zak lýk ta ki yan gýn ye ri ne u laþ mak ta güç lük çek ti. Kon trol al tý na a lý nan yan - gýn da, 1 hek tar lýk or man lýk a lan za rar gör dü. Sön dü rü len yan gý - nýn çý kýþ sebebi nin a raþ tý rýl dý ðý bil di ril di. Kas ta mo nu/a a Kýb rýs çýk ta 4 ev, 8 a hýr ve 7 sa man lýk kül ol du BOLU NUN Kýb rýs çýk il çe sin de çý - kan yan gýn da 4 ev, 8 a hýr ve 7 sa - man lýk yan dý, 5 bü yük baþ hay van te lef ol du. Kýb rýs çýk a bað lý Çö ke - ler kö yün de he nüz be lir le ne me - yen bir ne den le yan gýn çýk tý. Yan - gý na Bo lu, Se ben, Kýb rýs çýk Be le - di ye si it fa i ye le ri nin ya ný sý ra Bo lu Or man Böl ge Mü dür lü ðü ne bað - lý e kip ler mü da ha le et ti. Yan gý nýn di ðer ev le re sýç ra ma ma sý i çin ça - ba gös te ren e kip ler, u zun sü ren ça lýþ ma la rýn ar dýn dan yan gý ný kon trol al tý na al dý. Bo lu Va li si Ýb - ra him Öz çi men Çö ke ler kö yün de yan gý nýn mey da na gel di ði ev ler de in ce le me ya pa rak, köy lü le re geç - miþ ol sun di le ðin de bu lun du. Ev le ri ve sa man lýk la rý ya nan a i le - ler le bir sü re soh bet e den Va li Öz çi men, yet ki li ler den bil gi al dý. A i le le rin ilk e tap ta ba rýn ma so ru - nu nun gi de ri le ce ði ni be lir ten Öz - çi men, Yan gýn mað du ru o lan a i - le le re ge rek li yar dým lar ya pý la cak. Bu nun la il gi li o la rak ge rek li ku - rum lar ça lýþ ma la ra baþ la dý de di. Çö ke ler kö yün de 4 ev, 8 a hýr ve 7 sa man lýk yan dý, 5 bü yük baþ hay - van te lef ol du. Yan gýn la il gi li so - ruþ tur ma sü rü yor. Bo lu/a a 4 ki þi, ba raj gö lün de ki bir a da da mah sur kal dý mak i çin ha re ke te geç ti. Sa at su la rýn da Hir fan lý Ba raj Gö lü ne gi den e kip ler, þid det li fýr tý - na ya rað men Þah baz a da sýn da ki genç ler le ba lýk çý yý bot la 2 se fer ya pa - rak kur tar dý. Kur tul duk la rý i çin çok mut lu ol duk la rý ný an la tan genç ler - den Se fa Tok, Jan dar ma ya ve biz le - ri gö rev le ri ol ma dý ðý hal de gö nül lü o la rak kur ta ran dal gýç la ra çok te þek - kür e di yo ruz. A cýk týk, kork tuk. Ça - re siz dik, fýr tý na nýn din me si ni bek le - dik, an cak din me di. Ben de jan dar - ma dan yar dým is te dim. 12 sa at ka - dar mah sur kal dýk a ma sað sa lim ka ra ya çý ka bil dik de di. Kýr þe hir/a a

7 Y DÜNYA 7 Or du Ko mu ta nýn dan bek len me dik çað rý HABERLER PA KÝS TAN OR DU KO MU TA NI OR GE NE RAL EÞ VAK KAY HA NÝ, SA VUN MA HAR CA MA LA RI NIN KI SI LIP YOK SUL LUK LA MÜ CA DE LE YE A ÐIR LIK VE RÝL ME LÝ DÝR DE DÝ. Al man ya da Ýs lâm Kon fe ran sý baþ la dý n AL MAN YA DA Ý çiþ le ri Ba ka ný Hans-Pe ter Fri ed rich in baþ kan lý ðýn da bu ya sa ma dö ne min de ki 3. Ýs lâm Kon fe ran sý baþ kent Ber lin in Kre uz berg sem tin de baþ la dý. Kon fe ran sa Al man hü kü me ti nin u yum dan so rum lu Dev let Ba ka ný Ma ri a Böh mer, A þa ðý Sak son ya Sað lýk, Sos yal Ýþ ler, A i le ve U yum Ba ka ný Ay gül Öz kan, Ba den Würt tem berg E ya le ti U yum Ba ka ný Bil kay Ö ney, Tür ki ye nin Ber lin Bü yü kel çi li ði Din Hiz met le ri Müs te þa rý ve Di ya net Ýþ le ri Türk Ýs lâm Bir li ði (DÝ TÝB) Ge nel Baþ ka ný A li De re, Al man ya Türk Top lu mu Baþ ka ný Ke nan Ko lat, Al man ya A le vi Bir lik le ri Fe de ras yo nu Ge nel Sek re te ri A li Do ðan, Os nab rück Ü ni ver si te si i la hi yat bö lü mü öð re tim gö rev li si Bü lent U çar, i la hi yat çý a raþ týr ma gö rev li si Tu ba I þýk ve di ðer da vet li ler ka týl dý. Fri ed rich, yap tý ðý a çý lýþ ko nuþ ma sýn da, kon fe rans ta o kul lar da din der si ve i mam ye tiþ ti ril me si gi bi ko nu la rý nýn e le a lý na ca ðý ný be lirt ti. Müs lü man la rýn gü ven lik iþ bir li ði nin de e le a lýn ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Fri ed rich, Bu ko nu lar da bir a ra ya gel di ði miz top lan tý mý zýn me sa jý þu dur, i nanç, kö ken ve ten ren gin den ba ðým sýz o la rak bu ül ke de tüm in san la rýn gü ven ve öz gür bir þe kil de ya þa ma la rý de di. Berlin / a a Lib ya dan UCM ye yi ne red ce va bý n LÝB YA NIN öl dü rü len li de ri Mu am mer Kad da fi nin oð lu Sey fü lis lam Kad da fi nin U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si ne (UCM) tes lim e dil me si çað rý la rý, Lib ya ta ra fýn dan bir kez da ha red de di lir ken, Kad da fi nin ne re de yar gý la na ca ðý na UCM yar gýç la rý nýn ka rar ve re ce ði bil di ril di. U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si Baþ sav cý sý Lu is Mo re no O cam po, Sey fü lis lam Kad da fi ko nu su nu gö rüþ mek ü ze re gel di ði Lib ya nýn baþ ken ti Trab lus ta U lu sal Ge çiþ Kon se yi Baþ ka ný Mus ta fa Ab dül ce lil i le gö rüþ tü. Gö rüþ me nin ar dýn dan ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan O cam po, Sey fü lis lam Kad da fi nin ne re de yar gý la na ca ðý na UCM sav cý la rý nýn ka rar ve re ce ði ni i fa de et ti. Trablus / a a Ýh van a day gös ter me me liy di n MÜS LÜ MAN Kar deþ ler ha re ke ti nin ön ce ki dö nem baþ ka ný Mu ham med Meh di A kif, cum hur baþ ka ný nýn Müs lü man Kar deþ ler den se çil me me si i çin du a et ti ði ni söy le di. A kif, ön ce ki gün ka týl dý ðý bir te le viz yon prog ra mýn da dev ri min he def le ri nin yüz de 80 i nin ger çek leþ ti ði ni ka lan yüz de 20 si nin de cum hur baþ kan lý ðý ve dev let ku rum la rý nýn te miz len me si i le ger çek le þe ce ði ni be lirt ti. Ge le cek te Müs lü man Kar deþ ler in dev rim ci ler le iþ bir li ði i çe ri sin de ça lýþ ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Mý sýr Yük sek Se çim Ku ru lu nun cum hur baþ kan lý ðý a day lýk la rý ný ip tal et ti ði 10 ki þi ye yö ne lik bir so ru ü ze ri ne A kif, Yar gý ka rar la rý na say gý du yu yo rum ce va bý ný ver di. Müs lü man Kar deþ ler in cum hur baþ ka ný a da yý gös ter me si ni o nay la ma dý ðý ný, bu yüz den a day la rýn be lir len me si nok ta sýn da bir et ki si nin ol ma dý ðý ný söy le yen A kif, Hay rat Þa týr ýn a day lý ðý nýn dü þü rül me si ü ze ri ne, Müs lü man Kar deþ ler in Öz gür lük ve A da let Par ti si Li de ri Mu ham med Mur si yi des tek le me si ni say gýy la kar þý la dý ðý ný i fa de et ti. Kahire / a a Or ge ne ral Eþ vak Kay ha ni PA KÝS TAN Or du Ko mu ta ný Or ge ne ral Eþ vak Kay ha ni, Pa kis tan büt çe sin den or du ya ay rý lan pa yýn bir mik tar ký sý lýp yok sul luk la mü ca de le ye ay rý la bi le ce ði ni söy le di. Ön ce ki haf ta Pa kis tan ýn en ku zey nok ta sýn da ki Si ac hen bu zul la rýn da as ke ri ta bu run çýð al týn da kal ma sýn dan son ra ül ke de baþ la yan tar týþ ma ya Or du Ko mu ta ný Kay ha ni de ka týl dý. Pa kis tan Cum hur baþ ka ný A sýf A li Zer da ri i le çýð böl ge si ne gi den Kay ha ni dö nüþ te ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Pa kis tan ýn Keþ mir ve Si ac hen bu zul la rýn da kar þý lýk lý as ker ko nuþ lan dýr ma gi bi so run la rý - MUHALEFETE TAHRÝK SUÇLAMASI RUS YA Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov, Su ri ye de ki si lâh lý mu ha lif le rin BM nin gi ri þi miy le i lan e di len a teþ ke sin bo zul ma sý i çin gü ven lik kuv vet le ri ni tah rik et ti ði ni i le ri sür dü. Lav rov, te mas lar da bu lun mak i çin Rus ya ya ge len Fas Dý þiþ le ri Ba ka ný Sa ded din el Os ma ni i le gö rüþ me si nin ar dýn dan dü zen le - nen or tak ba sýn top lan tý sýn da yap tý ðý a çýk la ma da, Ba tý ve Türk med ya sýn - da ki ha ber ler de da hil ol mak ü ze re ga ze te ci le rin göz lem le ri ne da ya nan çok sa yý da ha ber de, si lâh lý mu ha lif grup la rýn di ðer ta ra fý þid det kul lan ma sý i çin tah rik et ti ði ve bu sa ye de a teþ ke si bo za rak An nan Pla ný nýn ba þa rý sýz ol du - ðu nu gös ter me ça ba la rý i çin de ol du ðu be lir ti li yor di ye ko nuþ tu. Rus ya ve Fas ýn A rap Ba ha rý na kar þý ben zer yak la þým la rý nýn bu lun du ðu nu kay de den Lav rov, i ki ül ke nin de böl ge de ki so run la rýn her han gi bir dýþ mü da ha le ol ma - dan çö zül me si ge rek ti ði ne i nan dý ðý kay de dil di. Moskova / a a ný Hin dis tan i le di ya log yo luy la çöz me si ge rek ti ði ne i þa ret e de rek, Hin dis tan i le kar þý lýk lý an laþ ma lar la ba zý yük sek ma li yet li as ke ri har ca ma la rýn ký sý la bi le ce ði ni, bu kay nak la rýn yok sul luk la mü ca de le a maç lý kul la ný la bi le ce ði ni be lirt ti. Ý ki kom þu ül ke a ra sýn da ba rýþ çýl an la yý þýn ge liþ me si nin ge rek ti ði ne vur gu ya pan Pa kis tan Or du Ko mu ta ný, Biz sa vun ma har ca ma la rý nýn ge liþ ti ril me si nin den ge li ol ma sý ný is ti yo ruz, ba rýþ çýl a dým lar ve i ki li gö rüþ me ler le as ke ri har ca ma la rýn dü þü rü le bi le ce ði ne i na ný yo ruz de di. Si ac hen böl ge si nin dün ya nýn en bü yük su kay nak la rýn dan bi ri ol du ðu nu ha týr la tan Kay ha ni, o böl ge de i ki ül ke nin çok sa yý da as ker ko nuþ lan dýr ma sý nýn çev re ye de bü yük za rar ver di ði ni i fa de et ti. Pa kis tan mu ha le fe ti i se dün ya nýn en yük sek böl ge sin de as ker bu lun dur ma nýn an lam sýz ol du ðu nu a çýk la ya rak, tek ta raf lý ol ma mak þar týy la Pa kis tan as ker le ri nin Si ac hen bu zul la rýn dan çe kil me si ge rek ti ði ni is te di ra kým lý Si ac hen böl ge sin de ön ce ki haf ta mey da na ge len çýð fe lâ ke tin de 124 ü as ker 135 ki þi ha ya tý ný kay bet ti ve ce set le re ha la u la þý la ma dý. Ýslamabad / a a ÇÝN'DEN SURÝYE'YE GÖZLEMCÝ Çin Su ri ye de ki a teþ ke si iz le mek i çin göz lem ci gön der me yi dü þün dü ðü nü a çýk la dý. Çin Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Li u Vey min, Pe kin yö ne ti mi nin Su ri ye de ki BM göz lem ci he ye ti ne ka týl mak ü ze re göz lem ci gön der me yi cid dî bir þe kil de dü þün dü ðü nü söy le di. Pekin / a a Rusya dan diplomasi çaðrýsý RUSYA, SURÝYE'DE ULUSAL DÝYALOÐUN SAÐLANMASI ÝÇÝN ARABULU- CULUK YAPMAYA HAZIR OLDUÐUNU AÇIKLARKEN, SURÝYE MUHALEFETÝ RUSYA'DAN ESED ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝNÝ KULLANMASINI ÝSTEDÝ. RUS YA Fe de ras yon Kon se yi Dýþ Ý liþ ki le ri Ko mi te si Baþ ka ný Mi ha il Mar ge lov, Su ri ye de mu ha lif ler ve Su ri ye as ker le ri a ra sýn da u lu sal di ya lo ðun sað lan ma sý i çin a ra bu lu cu luk yap ma ya ha zýr ol du ðu nu söy le di. Mar ge lov, Mos ko va da Su ri ye li mu ha lif li der ler le Su ri ye de ki son du rum ve ba rýþ ça ba la rý ný gö rüþ mek i çin bir a ra ya gel di. Rus ya Fe de ras yon kon se yi ü ye si se na tör le rin de Su ri ye de göz lem ci o la rak gö rev yap ma ya ha zýr ol du ðu nu i fa de e den Mar ge lov, U lus la ra ra sý bir uz la þý ya va rýl ma sý na ve u lu sal di ya lo ðun ge liþ ti ril me si ne kat ký da bu lu na cak her tür lü et kin li ðe ka týl ma ya ha zý rýz. Bu yüz den de Su ri ye li le rin so run la rý nýn Su ri ye li ler ta ra fýn dan çö zül me si ni sa vu nan her ke se dost lu ðu mu zu ve des te ði mi zi gös ter me ye ha zý rýz de di. De mok ra tik De ði þim Ý çin U lu sal Ko or di nas yon Ko mi te si Ko or di na tör Yar dým cý sý A rif Da li la da yap tý ðý a çýk la ma da, di ya lo ðun sa de ce ve sa de ce An nan Pla ný nýn uy gu lan ma sýn dan son ra baþ la ya bi le ce ði ni be lirt ti. Da li la, Biz ön ce lik le a teþ kes, ar dýn dan da or du nun kent ve köy mer kez le rin den çe kil me si ni, mah kum la rýn ser best bý ra kýl ma sý ný, in san la ra ilk yar dým ve in sa ni yar dým sað lan ma sý ný is ti yo ruz. Ay rý ca mül te ci le rin de ül ke ye dön me si ni is ti yo ruz. An - cak bun la rýn sað lan ma sýn dan son ra hü kü met ve mu ha le fet a ra sýn da ye ni bir re ji min o luþ tu rul ma sý i çin di ya log sað la na bi lir di ye ko nuþ tu. RUS YA NIN SU RÝ YE PO ZÝS YO NU DE ÐÝÞ TÝ Su ri ye de De mok ra tik De ði þim Ý çin U lu sal Ko or di nas yon Söz cü sü Ab dul-a ziz-el-he ir yap tý ðý a çýk la ma da, Rus ya nýn po zis yo nu nun son 2 ay da ve ö zel lik le de son 2 haf ta da de ðiþ ti ði ni be lirt ti. Ýn san Hak la rý A rap Ko mis yo nu Söz cü sü Hayt ham Man na da Mos ko va da ki te mas la rý nýn ar dýn dan dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da, Rus ya nýn Su ri ye de de mok ra tik de ði þim i çin des te ði ni a çýk la dý ðý ný ve Su ri ye nin ge le ce ði ne Su ri ye hal ký nýn ka rar ver me si ge rek ti ði ni sa vun du ðu nu be lirt ti. Man na, Rus hü kü me ti tem sil ci le ri dik ta tor yal bir re ji mi des tek le me e ði li mi i çin de de ðil di. De mok ra tik de ði þi min sür dü rül me si ge rek ti ðin den bah se di yor lar ve bu bi zim i çin son de re ce ö nem li i fa de si ni kul lan dý. Rus ya nýn gü cü nü Su ri ye li de ri Beþ þar E sed i An nan Pla ný na uy mak i çin teþ vik et me de kul la na ca ðý ný um duk la rý ný kay de den Man na, Rus ya nýn E sed ü kü me ti ü ze rin de bas ký kur mak ve An nan ýn mis yo nun ba þa rý lý ol ma sý i çin ge rek li her tür lü gü cü var de di. Moskova / a a HALKIN ÜZERÝNE YÝNE ATEÞ AÇILDI SU RÝYE gü ven lik güç le ri nin, BM göz lem ci le ri nin bu lun du ðu a ra cý çev re le yen pro - tes to gös te ri ci le ri nin ü ze ri ne a teþ aç tý ðý bil di ril di. O lay da en az 8 ki þi ya ra lan dý. Ye rel halk, göz lem ci le rin tank lar çe kil dik ten son ra böl ge le ri zi ya ret et tik le ri ni be - lir tir ken, BM göz lem ci le ri ay rý lýr ay rýl maz or du nun a teþ aç ma ya baþ la dý ðý ný i fa de e di yor. A ma tör ka me ra lar ta ra fýn dan kay de di len gö rün tü ler de, BM a raç la rý ný çe - vi ren yüz ler ce gös te ri ci nin Su ri ye bay rak la rý sal la ya rak, re jim kar þý tý slo gan lar at - týk la rý be lir ti li yor. Ba zý gös te ri ci le rin, Beþ þar, diz çök me ye ce ðiz þek lin de slo gan at týk la rý bil di ri li yor. BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Gü ven lik Kon se yi nin Su ri - ye ye 300 göz lem ci yol lan ma sý ný o nay la ma sý ný tav si ye et ti. Ül ke de du ru mun kö - tü ol du ðu nu be lir ten Ge nel Sek re ter, bu na rað men hâ lâ bir þans la rý ol du ðu nu be lir te rek þun la rý söy le di: Son gün ler de þid det o lay la rý ve can ka yýp la rý ar tý yor. Or du güç le ri nin ta ma men ge ri çe kil me sü re ci ta mam lan ma dý. Beyrut / a a BM MÝSYONUNA, SERBESTLÝK ÞART BM Gü ven lik Kon se yi nin (BMGK) Dö nem Baþ ka ný ABD nin BM Da i mi Tem sil ci si Bü yü kel çi Su san Ri ce, Ge nel Sek re ter Ban Ki-mun un, Su ri - ye ye BM göz lem ci mis yo nu nun ku rul ma sý na i liþ kin ra po ru nu i liþ kin, ABD nin, Su ri ye de gö rev ya pa cak BM mis yo nu nun, baþ ka ül ke ler de gö - rev ya pan di ðer BM mis yon la rý gi bi ha re ket ve i le ti þim ser best li ði nin þart ol du ðu nu dü þün dü ðü nü kay det ti. Ri ce BM de ga ze te ci le rin so ru la rý ü ze ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, Ge le cek haf ta da Or tak Ö zel Tem sil ci An - nan ýn, Su ri ye de a ra zi de ki du ru ma i liþ kin bi ze di rek o la rak bil gi ver me si - ni u mu yo ruz de di. Ri ce, BMGK nýn, bu gö rüþ me le rin, de ðer len dir me le - rin ve Ge nel Sek re ter Ban ýn ra po ru kap sa mýn da ça lý þa ca ðý ný be lirt ti. BMGK nýn, Su ri ye ye ön cü göz lem ci mis yo nu nun gön de ril me si ne ka rar ve ren 2042 sa yý lý ka ra rý nýn a çýk ol du ðu nu vur gu la yan Ri ce, BM nin Su - ri ye de tam bir göz lem ci mis yo nu nun bu lun ma sý i çin a teþ ke sin ko ru nu - yor o la bil me si, BM mis yo nu nun da en gel siz ve ser best þe kil de Su ri ye de gö rev ya pa bil me si ge re ki yor. An cak þu an da ko þul la rýn bu þe kil de ol ma - dý ðý yö nün de hak lý bir en di þe var de di. Ri ce, Per so nel sa yý sý ne o lur sa ol sun, göz lem ci mis yo nun a dý üs tün de, a ra zi de ne o lup bit ti ði ni göz le - ye cek ve ra por e de cek, ve bu mis yon BM Þar tý nýn 6. Bö lü mü kap sa - mýn da gö rev ya pa ca ðý i çin de si lah sýz o la cak. Birleþmiþ Milletler / a a BM GÖZLEMCÝLERÝ ÝÇÝN 9 ZIRHLI ARAÇ GÖNDERDÝ BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler Gü ven lik Kon se yi (BMGK) Su ri ye de göz lem ci - le rin gü ven li ði i çin zýrh lý a raç gön der di. A lý nan bil gi ye gö re, Su ri ye de Beþ þar E sed re ji mi nin ve mu ha le fe tin a teþ ke se uy ma la rý ný de net le - mek ü ze re ül ke ye gön der me ka ra rý al dý ðý 30 ki þi lik si lâh sýz BM as - ke ri göz lem ci mis yo nu na re fa kat et mek ü ze re 9 zýrh lý a raç Su ri ye ye nak le dil me si i çin Lüb nan a gön de ril di. 1 i Ý tal ya 3 ü Çek Cum hu ri ye - tin den kal kan 4 u çak dün Bey rut Re fik Ha ri ri U lus la ra ra sý Ha va li ma - ný na in di. Þam a gö tü rü le cek zýrh lý a raç lar, göz lem ci ler i çin o la sý bir ça týþ ma da gü ven lik ön le mi o la rak kul la ný la cak. Beyrut / a a Hindistan nükleer füzenin baþarýyla denendiðini bildirdi. Hin dis tan, nük le er baþ lýk lý fü ze test et ti n HÝN DÝS TAN, yer li ü re tim u zun men zil li fü ze de ne me si yap tý. Fü ze yi ge liþ ti ren Sa vun ma Ba kan lý ðý nýn a raþ týr ma ge liþ tir me da i re sin den ya pý lan a çýk la ma da, Ag ni V fü ze si nin ba þa rýy la de nen di ði bil di ril di. A çýk la ma da, de ne me de tüm he def ve pa ra met re le re u la þýl dý ðý kay de dil di. Da i re Baþ ka ný V.K. Sa ras vat da de ne me nin ya pýl dý ðý, ül ke nin do ðu sa hi lin de ki Whe e ler a da sýn da ki ö zel a lan da, Hin dis tan, u zun men zil li fü ze ta sar la ma, ge liþ tir me ve ü ret me ka pa si te si is pat lan mýþ bir ül ke dir di ye ko nuþ tu. Nük le er baþ lýk da ta þý ya bi len, a teþ an la mý na ge len, 17 met re u zun lu ðun da ki ve 50 ton a ðýr lý ðýn da ki Ag ni fü ze si nin men zi li 5000 ki lo met re nin ü ze rin de. Nük le er güç Hin dis tan, te o rik o la rak bu fü zey le Çin in tüm böl ge le ri ni, Av ru pa yý ve Or ta do ðu yu vu ra bi lir. Nük le er baþ lýk ta þý ya bi len u zun men zil li fü ze le re sa de ce Bir leþ miþ Mil let ler in (BM) da i mi ü ye le ri ABD, Rus ya, Çin, Fran sa ve Ýn gil te re nin sa hip ol du ðu bi li ni yor du. Hin dis tan lý yet ki li ler, fü ze nin da ha da ge liþ ti ri le bil me si i çin 2015 e ka dar 4 ya da 5 de ne me da ha ya pý la bi le ce ði ni i fa de et ti. Uz man lar, Hin dis tan ýn bu test i le bir lik te Çin e göz da ðý ver di ði ni ve As ya da ken di le ri nin de ö nem li bir güç ol du ðu nu gös ter me yi a maç la dý ðý ný be lir ti yor. Yeni Delhi / a a Bla ir: Or ta do ðu i le ba ðýn ke sil me si ha ta o lur n ES KÝ Ýn gil te re Baþ ba ka ný ve Or ta do ðu Dört lü sü tem sil ci si Tony Bla ir, Ba tý i le Or ta do ðu a ra sýn da ki bað lan tý nýn ke sil me si nin Ba tý nýn gü ven li ði ni teh dit e den bir ha ta o la ca ðý ný söy le di. ABD de ki Palm Be ach At lan tik Ü ni ver si te si nde dü zen le nen li der lik kon fe ran sýn da bir ko nuþ ma ya pan Bla ir, ra di kal Ýs lam teh di di ni ve Or ta do ðu da kal ma nýn ö ne mi ni þim di, baþ ba kan lýk yap tý ðý dö nem de kin den da ha faz la tak dir et ti ði ni be lirt ti. Bla ir, tek rar baþ ba kan ol du ðu dö nem le re dön me þan sý ol say dý Or ta do ðu me se le le riy le da ha de rin den il gi len me yi ve ül ke i çin de ki re form lar ko nu sun da da ha da ra di kal ol ma yý se çe ce ði ni i fa de et ti. Dün ya nýn i çin de bu lun du ðu ka rý þýk lý ða kar þýn ha len çok i yim ser ol du ðu nu ve kü re sel leþ me nin dün ya da ki tüm in san lar i çin i yi ol du ðu na i nan dý ðý ný be lir ten Bla ir, Þu nu ger çek ten söy le ye bi li rim ki Dow ning Cad de si nde as la o lum suz dü þün me has ta lý ðý na ya ka lan ma dým de di. Palm Beach / a a NA TO ve Be yaz Sa ray, ABD as ker le ri ni ký na dý n NA TO Ge nel Sek re te ri An ders Fogh Ras mus sen, A me ri kan as ker le ri nin Af gan la ra a it ce set ler le fo toð raf çek tir me si ni ký na dý. Ras mus sen, NA TO dý þiþ le ri ve sa vun ma ba kan la rý top lan tý sýn da ba sý na yap tý ðý a çýk la ma da, Bu ey le mi þid det le ký ný yo rum. Bu nun hiç bir þe kil de Af ga nis tan da ki mis yo nu mu zun il ke le riy le bað daþ ma dý ðý ný ve tam zýt tý ol du ðu nu vur gu lu yo rum de di. Los An ge les Ti mes ga ze te si, ABD sa vun ma ba kan lý ðý Pen ta gon un tüm ri ca la rý na rað men 2010 yý lýn da çe kil di ði be lir ti len fo toð raf la rý ya yým la mýþ tý. Be yaz Sa ray da, A me ri kan as ker le ri nin Af gan la ra a it ce set ler le fo toð raf çek tir me si o la yý ný ký na dý. Be yaz Sa ray söz cü sü Jay Car ney, ABD baþ kan lýk u ça ðý A ir For ce O ne da ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, o la yýn A me ri kan or du su nun stan dart la rý ný yan sýt ma dý ðý ný be lirt ti. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn, o la yýn in ce len me si ve so rum lu la ra bu nun he sa bý nýn so rul ma sý ge rek ti ði ni dü þün dü ðü nü kay det ti. Bu a ra da, ABD Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta da Af gan ce set le riy le fo toð raf çe kil me si ni þid det le ký na ya rak düz gün so ruþ tur ma sö zü ver di. Was hing ton-brüksel / a a Ý ran, sal dý rý o lur sa ce vap ver me ye ha zýr n Ý RAN Ka ra Kuv vet le ri Ko mu ta ný Tuð ge ne ral Ah met Rý za Pur des tan, Müs lü man ül ke ve halk la rý kar deþ o la rak gör dük le ri ni söy le di. Dev let te le viz yo nu nun ha be ri ne gö re, Tuð ge ne ral Pur des tan, Or du Gü nü et kin lik le ri kap sa mýn da Tah ran da ki ba zý ül ke le rin as ke ri a ta þe le ri ne hi tap et ti. Ý ran ýn var lý ðý ve ül kü sü nü ko ru mak i çin or du nun her a çý dan ha zýr ve gü cü nün zir ve sin de ol du ðu nu be lir ten Pur des tan, Ý ran, as ke ri gü cü nü sa de ce sa vun ma ve cay dý rý cý lýk a ma cýy la kul la na cak de di. Böl ge nin is tik rar ve gü ven li ði nin sað lan ma sýn da Ý ran ýn ro lü nün bi lin di ði ni kay de den Pur des tan, Ý ran, Müs lü man ül ke ve halk la rý din kar de þi o la rak gö rü yor i fa de si ni kul lan dý. Or ta do ðu böl ge sin de ki so run la rýn ar ka sýn da ya ban cý güç ler ol du ðu nu be lir ten Tuð ge ne ral Pur des tan, ABD ve müt te fik le ri nin böl ge yi ka rýþ týr mak is te dik le ri ne da ir güç lü de lil ler bu lun du ðu nu söy le di. Bas ra Kör fe zi nde ki E bu Mu sa, Kü çük ve Bü yük Tunb a da la rýy la il gi li tar týþ ma la ra da de ði nen Pur des tan, Sal dý rý ol ma sý ve si ya si bir çö züm bu lun ma ma sý du ru mun da Si lah lý Kuv vet ler, Ý ran ýn gü cü nü sal dýr gan ül ke ye gös ter me ye ha zýr dýr di ye ko nuþ tu. Tahran / a a

8 8 HA BER Y Aczmendiler Kocatepe ye cemselerle götürüldü ca ni as ya.com.tr Ta rým ve ge le cek Tüm dün ya da in san la ra Na sýl pa ra ka za ný lýr? ý an lat ma ya ça lý þan ve Ya tý rým dün ya sý nýn ef sa ne i sim le rin den ol du ðu id di a e di len ün lü ya tý rým cý Jim Ro gers, ge çen ler de gel di ði Tür ki ye de ço ðu kim se yi þok e den tes bit ler yap mýþ. Dün ya nýn de ði þe ce ði ni ve ö nü müz de ki yýl lar da Bor sa cý lar tak si ye, çift çi(ler) Lam borg hi ni ye bi ne cek! di yen ya tý rým cý Ro gers, ha ya tý nýn ha ta sý ný a çýk lar ken de þöy le de miþ: Za man ve pa ra kay bý ol du ðu nu dü þün dü ðü i çin u zun sü re ço cuk sa hi bi ol ma dým. Ta ma men yan lýþ dü þü nü yor mu þum. Þim di haf ta nýn her gü nü 24 sa a ti ni ço cuk la rým la ge çi re bi li rim. (Ha ber Turk g., 7 Ni san 2012) Ül ke miz de de za man, pa ra kay bý ve da ha da ö nem li si ka ri ye ri ne ma ni ol du ðu i çin ev len me yen, ev len se de ço cuk yap ma yan ya da bu nu er te le yen mil yon lar ca ki þi yok mu? Av ru pa lý an la yýþ a dý na bu yan lýþ la rý doð ru di ye mil le te da ya tan la ra, pro pa gan da sý ný ya pan la ra ve di zi ler le mil le te ö ven le re ne de me li? Bil di ði miz ta ri hî ger çek le ri ka bul et mek i çin il la ki ün lü ya ban cý ya tý rým cý lar dan, ef sa ne i sim ler den mi duy ma mýz ge re ki yor? Bu ve ben ze ri yüz ler ce doð ru yu in saf eh li i lim a dam la rýn dan ve i la hi yat çý lar dan da duy mu yor mu yuz? Tür ki ye u zun yýl lar ken di ken di ne ye ten bir ta rým ül ke si ol mak la ö vün dü. An cak bu nu ya par ken, ta rým ý da gü nün þart la rý na uy gun o la rak ge liþ ti re me di. Sa na yi ü re ti mi nok ta sýn da ge ri ka lýn ca, bu de fa ta rý mý büs bü tün kö tü le me ye baþ la dý. Biz ta rým ül ke si ol ma ya lým, a ci len sa na yi ül ke si o la lým de di, a ma bu nu da hak kýy la ya pa ma dý. Sa na yi ül ke si o la ca ðýz di ye rek ken di e li miz de var o lan ta rým im kân la rý ný da öl dür dük. Þim di, A man, e ko lo jik ta rýn ya pa lým di ye ça re a rý yo ruz... Ba ký nýz, ba zen fa kir lik de bir im kân o la rak kar þý mý za çý ka bi li yor. Az pa ra mýz ol du ðu i çin A na do lu top rak la rý ný öl dü rür ce si ne Av ru pa güb re si ne, kim ya sal güb re le re bo ða ma dýk. Þim di bu fa kir li ði miz, bi ze ye ni ka pý lar a ça bi lir. Nis be ten bo zul ma mýþ ya da az bo zul muþ ta rým top rak la rý mýz da e ko lo ji ta rým ü re te bi lir ve bu nu bü tün dün ya ya sa ta bi li riz. Ün lü ya tý rým cý Jim Ro gers, Salt Ga la ta da dü zen le nen Mev cut Pi ya sa Ko þul la rýn da Na sýl Pa ra Ka za ný lýr? baþ lýk lý kon fe rans ta þöy le de de miþ: Dün ya da ta rým la uð ra þan in san sa yý sý hýz la a za lý yor. Oy sa MBA a la nýn da [ Ýþ i da re si yük sek li sans prog ra mý ] dün ya da bir ek sik lik yok. Tam ter si ne re ka bet çok. Ta rý ma ve çift çi li ðe o lan ta lep sü rek li ar ta cak. MBA ye ri ne çift çi lik ya pan da ha faz la ka za na cak. Ya kýn ge le cek te ta rým la uð ra þan lar Lam borg hi ni ye bi ner ken fi nans çý lar tak siy le ge ze cek. Ni ha ye tin de bu da bir tah min, a ma ya ba na at ma mak la zým. Öy le ol ma sa bi le ta rý mý kö tü le me nin, çift çi yi ha kir gör me nin hiç bir hak lý ge rek çe si o la maz. Zor þart lar da ü re tim ya pan in san la rý des tek le mek ye ri ne küs tür mek Tür ki ye ye hiç bir þey ka zan dýr maz. O hal de, söz de de ðil öz de ta rým dos tu ol mak la zým. Ay ný za man da ta rým la uð ra þan la rý da fa iz kurt la rý nýn in sa fý na terk et me mek i cap e der. Ya tý rým dün ya sý nýn ef sa ne i sim le rin den ol du ðu i fa de e di len Jim Ro gers ýn, pa ra i le o lan dost lu ðu da sý nýr lý. Pa ra i çin faz la kul la ným a la ným yok. Bir o to mo bi lim ve bir de e vim var. U ça ðým yok. [Dik kat e de lim, U çak a la ma dým, pa ram yok tu de mi yor, im kâ ný ol du ðu hal de al ma mýþ...] E þim is te me se o to mo bil de al ma ya cak tým di yen Ro gers, san ki top lum da ki ge lir se vi ye si ne uy gun bir ha yat sü rü yor... Da rý sý, bi zim zen gin le ri mi zin ba þý na... TEBRÝK Deðerli Aðabeyimiz, Ömer Coþkun beyefendi ile Saide Hanýmefendinin Hasan Hüseyin ismini verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan saðlýklý hayýrlý uzun ömürler dileriz. Ahmet Onay ve Ailesi / GÖLCÜK GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Arif Tomaz'ýn baþarýlý bir kalp ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Þirinevler - Yenibosna Yeni Asya Okuyucularý RE FAH-YOL Hü kü me ti nin Baþ ba ka ný Nec met tin Er ba - kan ýn ö zel da nýþ man lý ðý ný da ya pan ga ze te ci Ýl nur Çe vik, 28 Þu bat ýn ak tör le rin den o lan Ac zi men di ler in as ke ri a raç - lar la ge ti ril dik le ri Ko ca te pe de Be di üz za man Mev li di ni bas tý ðý ný, ay ný a raç lar la da gö tü rül dü ðü nü söy le di. Ýl nur Çe vik, Star a 28 Þu bat sü re cin de Ac zi men di ler da - hil sis te ma tik o la rak si vil le rin kul la nýl dý ðý o lay la rý an lat tý. As ke rin da ha Re fah-yol un ilk gü nün de dar be yap ma yý ka fa sý na koy du ðu nu be lir ten Çe vik, bu nun i çin ö zel lik le med ya ü ze rin den her tür lü psi ko lo jik harp tek nik le ri nin kul la nýl dý ðý na i þa ret et ti. Müs lüm Gün düz i le ba sý lan Fa di - me Þa hin in biz zat Ge nel kur may ta ra fýn dan kul la nýl dý ðý ný, Ac zi men di le rin i se ey lem le re as ke ri cem se ler le ge ti ri lip gö tü rül dü ðü ne þa hit ol du ðu nu kay det ti. ÖZEL Yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da Ýs tan bul ve An ka ra da hil 7 il de fark lý ad res ler de a ra ma ya pýl dý. E mek li Tüm ge ne ral E rol Öz kas nak ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 12 ki þi gö zal týna alýndý. 28 Þu bat so ruþ tur ma sý kap sa mýn da dün sa bah sa at le rin de 2. dal ga o pe ras yon dü zen len di. Ö zel yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rüt tü ðü so ruþ tur ma kap sa mýn da a ra la rýn da An ka ra, Ýz mir, Ýs tan bul, A da na, Muð la (Bod rum), Es ki þe hir ve Af yon ka ra hi sar ýn bu lun du ðu 7 il de ki 12 ad res te a ra ma ya pýl dý. Ö zel yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nden ko nu ya i liþ kin ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, þun lar kay de dil di: CMK 250. mad de i le yet ki li ve gö rev li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin 2011/206 so ruþ tur ma sa yý lý dos ya sý kap sa mýn da, ka mu o yun da 28 Þu bat sü re ci o la rak bi li nen ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ni Or ta dan Kal dýr ma ya ve ya Gö rev le ri ni Yap ma sý ný Kýs men ve ya Ta ma men En gel le me ye Te þeb büs Et mek su çun dan 18 Ni san 2012 ta ri hin de An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me si nden a lý nan a ra ma ka ra rý doð rul tu sun da, 19 Ni san 2012 gü nü sa at i ti ba rýy la An ka ra da 3, Ýs tan bul da 4, Ýz mir de 1, Es ki þe hir de 1, Muð la da (Bod rum) 1, A da na da 1, Af yon ka ra hi sar da 1 ol mak ü ze re top lam 12 ay rý ad res te a ra ma ya pýl mak ta o lup ve yi ne a ra ma ka ra rý a lý nan 4 ü mu vaz zaf, 8 i e mek li top lam 12 þüp he li i le il gi li so ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet sav cý sý ta ra fýn dan gö zal tý ka ra rý ve ril miþ tir. As ke ri ma hal ler de ki a ra - FÝN LAN DÝ YA Baþ ba ka ný Jyrki Ka ta i nen, Tür ki ye nin ü ye li ði nin AB i çin stra te jik ö nem de ol du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye, AB nin kal kýn ma sý ný ve ge niþ le me si ni biz ler gi bi de ðer len di ri yor. Bu bað lam da Tür ki ye nin AB a i le si ne a it ol du ðu nu gö ren ül ke ler çok faz la de di. Ka ta i nen, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan i le dü zen le dik le ri or tak ba sýn top lan tý sýn da, Tür ki ye nin dýþ po li ti ka da et ki li ol ma sý do la yý sýy la ken di le ri i çin çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye nin AB ü ye lik sü re ci ne des tek ver me ye her za man de vam e de cek le ri nin al tý ný çi zen Ka ta i nen, AB Dö nem Baþ ka ný kim EROL ÖZKASNAK GÖZALTINA ALINDI 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da dö ne min Ge nel kur may Ge nel Sek re te ri e mek li Tüm ge ne ral E rol Öz kas nak ýn Bod rum il çe sin de ki e vin de a ra ma ya pýl ma sý yö nün de ki ta li ma týn u laþ ma sý nýn ar dýn dan Muð la Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri Öz kas nak ýn Bod rum Ya lý ka vak bel de sin de ki e vi ne gel di. Ö zel yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li ði nin ka ra rý ný Öz kas nak a teb lið e den po lis e kip le ri, ev de a ra ma yap ma ya baþ la dý. Bir a ra e vin den dý þa rý çý ka rak o to mo bi lin den bir þey a lan E rol Öz kas nak, ga ze te ci le re dö ne rek, Lüt fen ra hat sýz et me yin, bi raz son ra za ten ra hat sýz e di le ce ðim de dik ten son ra e vi ne dön dü. A ra ma la rýn ar dýn dan Öz kas nak, Muð la Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le e kip le rin ce Bod rum'da ki e vin de gö zal tý na a lýn dý. BÝZ BUNLARI KILIÇTAN GEÇÝRECEÐÝZ 28 ÞUBAT sürecinin Refah-Yol hükümeti kurulmadan baþladýðýna iþaret eden Ýlnur Çevik in, dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak ýn Erbakan ýn istifa ettiði 18 Haziran 1997 tarihinden iki gün önce kendisini karargaha çaðýrdýðýný söyledi. Çevik orada Özkasnak ile yaþadýðý diyaloðu þöyle anlattý: Özkasnak beni çaðýrdý; Bunlar rezalet, yerini iyi belirle dedi. Ben de yerim orasý diye karþýlýk verdim. Bunun üzerine hiddetle Biz bunlarý kýlýçtan geçireceðiz. Bir gün askere süngü tak, deyip üzerlerine salacaðým dedi. Ben de Bu ordunun içindeki askerin beþte üçü dini hassasiyetleri olan insanlarýn çocuklarý. Sen süngü tak, yürü dediðinde asker senin üzerine yürürse o zaman ne olur? diye sordum. Bunun üzerine bana demagoji yapma dedi ve kapý önüne koydu. 28 Þubat ta 2. dalga 28 ÞUBAT SORUÞTURMASI GENÝÞLERKEN, ÝLK DALGADA TUTUKLANAN ÇEVÝK BÝR DEN SONRA, EROL ÖZKASNAK LA BÝRLÝKTE 11 KÝÞÝ DAHA GÖZALTINA ALINDI. ma lar, Cum hu ri yet sav cý sý de ne ti min de, Mer kez Ko mu tan lý ðý gö rev li le ri ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril mek te dir. A ra ma ve gö zal tý iþ lem le ri ha len de vam et mek te dir. Bir al bay ve bir bin ba þý da sa bah sa at le rin de An ka ra A da let Sa ra yý na ge le rek, so ruþ tur ma yý yü rü ten ö zel yet ki li Cum hu ri yet sav cý la rýn dan Ke mal Çe tin i le bir sü re gö rüþ tü. OR DU E VÝ VE LOJ MAN LAR DA 4 AD RES Ýs tan bul da da Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, Le vent, Mas lak, Fe ner bah çe ve Bey koz da ki 4 ay rý ad res te a ra ma ça lýþ ma sý baþ lat tý. A ra ma la rýn, Fe ner bah çe de ki or du e vi i le Le vent ve Mas lak ta ki as ke ri loj man lar da ya pýl dý ðý öð re nil di. Gö zal tý na a lý nan 2 e mek li al bay, sað lýk kon trol le ri nin ar dýn dan Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü ne ge ti ri le cek le ri, da ha son ra da An ka ra ya gön de ri le cek le ri öð re nil di. ÝZ MÝR VE ES KÝ ÞE HÝR'DE 2 GÖ ZAL TI Ýz mir Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri de, e mek li Ha va Al bay Os man Bül bül ü Kar þý ya ka il çe si Do nan ma cý Ma hal le si nde ki e vin de gö zal tý na al dý. Ev de ya pý lan a ra ma da, Bül bül ün di züs tü bil gi sa ya rý na ve ba zý ev ra ka el ko nul du. Es ki þe hir de de e mek li Al bay Ve li Se yit in, A kar ba þý Ma hal le si Çi çek li So kak ta ki e vi ne ge len po lis ler, Cum hu ri yet sav cý sý ne za re tin de a ra ma yap tý. Yak la þýk 4 sa at sü ren a ra ma so nun da gö zal tý na a lý nan Se yit, dok tor kon tro lün den ge çi ril mek ü ze re Es ki þe hir Dev let Has ta ne si ne ge ti ril di. Türkiye'yi AB'ye ait görenler çok fazla o lur sa ol sun AB ve Tür ki ye nin ge le ce ði or tak bir nok ta da bu lu þa cak týr. Bel li baþ lý si ya si en gel ler ya da ge cik me ler ol sa bi le biz ler ge le ce ðe dö nük o la rak i ler le yi þi mi zi sür dür me li yiz i fa de si ni kul lan dý. Vi ze ko nu su na da de ði nen Ka ta i nen, vi ze mu a fi ye ti ko nu su nun AB i çin de ki en ö nem li gün dem mad de le rin den bi ri si ol du ðu nu i fa de e de rek, Ge le cek te vi ze den ta ma men mu a fi ye tin ger çek le þe bi le ce ði bir nok ta yý he def li yo ruz a ma biz Fin lan di ya o la rak vi ze mu a fi ye ti ol ma ma sý na rað men Türk va tan daþ la rý na o la bi le cek en bü yük ko lay lýk la rý sað la ma ya ça lý þý yo ruz. Türk va tan daþ la rý na 28 Þubat soruþturmasý kapsamýnda dün sabah saatlerinde 2. dalga operasyon düzenlendi. FOTOÐRAF: AA Al bay la rýn e vin de a ra ma AN KA RA Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu - be Mü dür lü ðü e kip le ri sa bah sa at le rin de Al bay Ba - hat tin Çe lik in Göl ba þý TO KÝ ko nut la rýn da ki e vi ne gel - di. Ev de ki a ra ma nýn baþ la dý ðý sa at ler de as ke ri in zi bat gö rev li le ri de e ve gel di. Bir sü re ev de bek le yen as ke ri in zi bat gö rev li le ri da ha son ra ay rýl dý. Al bay Ah met Dað cý nýn Ba tý kent in Kar de len Ma hal le si nde ki e vin - de de sa bah sa at le rin de a ra ma baþ la týl dý. A ra ma la ra, Mer kez Ko mu tan lý ðý ndan ge len as ke ri gö rev li ler de eþ lik et ti. Pi ya de Al bay Mus ta fa Ha kan Bu ral ýn i se Bir lik Ma hal le si Zi ya ür rah man Cad de si nde ki as ke ri loj man lar da ki e vin de a ra ma ya pýl dý. Al bay Ba hat tin Çe lik in An ka ra Göl ba þý TO KÝ ko nut la rýn da ki e vin de ve Ba tý kent Ma hal le si nde ki bir si te de Al bay Ah met Dað cý nýn e vin de a ra ma ya pýl dý..af yon ka ra hi sar Te - rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri de Cum hu ri - yet sav cý sý nýn ne za re tin de Kur may Al bay Sey ful lah Sön mez in loj ma nýn da a ra ma ça lýþ ma sý ger çek leþ tir - di. Al bay Mus ta fa Ýh san Ta la zer in, A da na nýn Yü re ðir il çe sin de ki as ke ri loj man da bu lu nan e vin de a ra ma ya pýl dý ðý i fa de e dil di. Ýs tan bul-an ka ra-muð la-es ki - þe hir-ýz mir-af yon ka ra hi sar-a da na / a a ver di ði miz vi ze le rin yüz de 70 i çok lu gi riþ li ve u zun sü re li vi ze ler i fa de si ni kul lan dý. Tür ki ye nin AB i çin ta þý dý ðý ö ne me i liþ kin de a çýk la ma lar ya pan Ka ta i nen, Tür ki ye nin ü ye li ði nin AB i çin stra te jik ö nem de ol du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye, AB nin kal kýn ma sý ný ve ge niþ le me si ni biz ler gi bi de ðer len di ri yor. Bu bað lam da Tür ki ye nin AB a i le si ne a it ol du ðu nu gö ren ül ke ler çok faz la. Do la yý sýy la Tür ki ye nin ni hai ü ye li ðe dö nük bu yol cu lu ðu biz ler ce çok ö nem li bir sü reç. Yal nýz ca Tür ki ye i çin de ðil AB i çin de çok ö nem li bir sü reç ol du ðu nu dü þü nü yo ruz bu nun di ye ko nuþ tu. An ka ra /a a GÖZALTINDAN CEMSELERLE ALINDILAR ÇEVÝK, 28 Þubat sürecinde her türlü psikolojik harp tekniðinin yaný sýra provokatif eylemlerle sürece katký yapýldýðýný söyledi. Çevik, Askerler sistematik bir þekilde sivilleri kullanarak darbenin þartlarýný hazýrladýlar. Psikolojik Harp Dairesi nin baþýndaki emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, STK lar, yargý ve medyaya brifingler verdi diye konuþtu. Çevik, þahit olduðu bir olayý anlatýrken, o dönemde yürütülen psikolojik harekat ve provokasyonlarýn boyutunu da gözler önüne serdi: Ankara da Bediüzzaman mevlidi vardý. O toplantýyý Aczimendiler bastý. Sonra sözde gözaltýna alýndýlar. Ama bunlar, beþ yüz metre ötede askeri cemselere alýnýp götürüldüler. Yani Aczimendiler Kocatepe ye cemselerle getirildi, cemselerle götürüldü diye konuþtu. Ankara De mok ra si ler de key fî iþ ya pýl maz nu LAÞ TIR MA De niz ci lik ve Ha ber leþ - me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, Ö zel yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li - ði nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat so ruþ tur ma - sý na i liþ kin, De mok ra si ler de hiç kim se key fi iþ ya pa maz. Hiç kim se nin yap tý ðý ya ný na kar kal maz de di. An ka ra met ro - la rý nýn þan ti ye le rin de in ce le me ya pan Yýl dý rým, Sö ðü tö zü is tas yo nun da ga ze - te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Yýl dý rým, 28 Þu bat so ruþ tur ma sýn da bu gün ya pý lan a ra ma la rý na sýl de ðer len dir di ði ne yö ne - lik so ru ü ze ri ne, bu ko nu da du ruþ la rý nýn bel li ol du ðu nu söy le di. De mok ra si ler de hiç kim se nin key fi iþ ya pa ma ya ca ðý ný ve hiç kim se nin de yap tý ðý nýn ya ný na kar kal ma ya ca ðý ný i fa de e den Yýl dý rým, Mut la ka yap tý ðý nýz her i þin he sa bý ný ve re cek si niz. Do la yý sýy la han gi ku rum o - lur sa ol sun, bu ku rum lar i çe ri sin de yet ki ve so rum lu luk a la nýn da in san la rýn ku ral - la ra, ka nun la ra uy gun o la rak ha re ket et - me si la zým. Ken di gö rev ve so rum lu luk a lan la rý dý þýn da baþ ka bir iþ le meþ gul ol - ma ma sý la zým. De mok ra si nin ve ge liþ - miþ top lu mun ge re ði de bu dur. Tür ki ye bir an lam da geç mi þin de yap tý ðý ha ta lar - la he sap la þý yor, yüz le þi yor. Ka ran lýk dö - nem le rin o lay la rý bi rer bi rer gün ý þý ðý na çý ký yor di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Ge mi de pat la yý cý var nsu RÝ YE'YE si lah gö tür dü ðü id di a e - di len ve Ýs ken de run Li ma ný na çe ki len At lan tic Cru i ser ad lý ge mi de, kap ta - ný nýn ver di ði ma ni fes to ya gö re, si vil a - maç lý pat la yý cý mad de i le ter mik san - tral pro je si ne yö ne lik ba zý e kip man lar bu lu nu yor. A lý nan bil gi ye gö re, An ti - gu a-bar bu da ban dý ra lý ge mi nin Uk ray - na lý kap ta ný, Ýs ken de run Güm rük Mü - dür lü ðü ne ge mi sin de ki yü ke i liþ kin lis te (ma ni fes to) sun du. Bu lis te ye gö - re ge mi de, Tür ki ye de ki al tý it ha lat çý fir ma ya ge ti ri len si vil a maç lý kul la nýl - mak ü ze re 313 ton pat la yý cý mad de i le fi til ve kap sül bu lu nu yor. Lis te de, Tür - ki ye ü ze rin den Rus ya ya gö tü rü le cek 68 ton luk ra fi ne ri mal ze me si, Hýr va - tis tan a ta þý nan 31 ton si vil a maç lý pat la yý cý mad de yü kü bu lu nan ge mi - de, Su ri ye nin Tar tus Li ma ný na tes lim e dil mek ü ze re 962 par ça dan o lu þan top lam 945 ton luk ter mik san tral ak - sa mý ve je ne ra tör ta þýn dý ðý be lir ti li yor. Al tý sý Fi li pin li, ye di si Uk ray na lý ol mak ü ze re top lam 13 mü ret te ba tý bu lu nan 2001 ya pý mý ge mi, or ta la ma 9.4 knots hýz ya pý yor. 6 bin 204 gros ton luk ka - pa si te si bu lu nan, 108 met re bo yun da ve 19 met re ge niþ li ðin de ki ge mi, kar go ti pi o la rak ge çi yor. Ha tay / a a

9 Y HA BER 9 A nah tar cüm le þu: Dar be ci ler yar gý la nýr ken a na ya sa la rý i le yö ne ti le me yiz. 12 Ey lül dar be si ni ya pan Ke nan Ev ren ve Tah sin Þa hin ka ya nýn yar gý lan ma sý na 4 Ni san da baþ lan dý. Dâ vâ nýn ü çün cü gü nün de ve ri len ka ra ra gö re dâ vâ 11 Ma yýs a er te len di. 12 Ey lül ihtilâli i çin sa de ce bu i ki ki þi nin yar gý lan ma sý Tür ki ye nin dar be i le he sap laþ ma sý an la mý na ge lip gel me ye ce ði tar tý þý lýr ken, e sas he sap laþ ma nýn dar be ci le rin yap tý ðý a na ya sa nýn kök ten de ðiþ ti ril me si i le o la ca ðý þüp he gö tür me yen bir ger çek. Ye ni ve si vil bir a na ya sa yý da ya pa cak o lan Mec listir. Bu, mil le tin geç ti ði miz dö nem Mec lise ver di ði en ö nem li gö rev dir. Ye ni bir a na ya sa i çin 2007 se çim le ri ön ce sin de de söz ve ril miþ, fa kat 26 mad de lik bir de ði þik lik ya pý la bil miþ ti. 12 Ha zi ran se çim le ri ön ce sin de bü tün par ti le rin ye ni ve si vil bir a na ya sa ya pýl ma sý ko nu sun da mil le te ve ril miþ ta ah hü dü var. E ðer bu ta ah hüt bu dö nem de ye ri ge ti ril mez se mil let ge rek li ce va bý her hal de ve re cek tir. 12 Ni san 2011 se çim le ri nin ar dýn dan 9 E kim de ku ru lan ve her par ti nin üç ü yey le 27 Ni san a da sý ra ge lir n TBMM A na ya sa Ko mis yo nu Baþ ka ný Bur han Ku zu, Çan ka ya Ü ni ver si te si nce dü zen le nen Ye ni A na ya sa ve Si ya set ko nu lu kon fe rans ta, a na ya sa da pren sip o la rak res mî i de o lo ji bu lun ma ma sý, i de o lo ji le rin par ti le rin prog ra mýn da yer al ma sý ge rek ti ði ni di le ge ti rdi. Ku zu, Res mî i de o lo ji pren sip o la rak a na ya sa da ol ma ma lý. Bu, ta ri hî bi ri ki mi mi zin, cum hu ri ye ti mi zin ka za ným la rý nýn a na ya sa da ya zýl ma ya ca ðý an la mý na gel mez. Ö zel lik le baþ lan gýç bö lü mün de zik re di lir a ma bu bö lüm ke sin lik le ve ke sin lik le a na ya sa mah ke me si nin ip tal ka rar la rýn da öl çü, norm o la rak kul la nýl ma ma lý de ðer len dir me sin de bu lun du. Ku zu, bir öð ren ci nin, Dar be le re dâ vâ lar a çýl ma sý na kar þýn ne den 27 Ni san bil di ri si ne i liþ kin dâ vâ a çýl ma dý ðý ný sor ma sý ü ze ri ne þun la rý söy le di: Bir sü re ci baþ lat mak bi zim e li miz de de ðil. Si zin yan lý þý nýz, ha ta nýz, AKP ta li mat ve ri yor, bu iþ ler yü rü yor... Bun dan bak tý ðýn i çin, sý kýn tý bu ra dan kay nak la ný yor. 27 Ni san bil di ri si bi ze kar þý ya pýl dý ve ta rih te ilk de fa dik du ran bir baþ ba kan gör dü Tür ki ye. Mu ha le fet ne de di? Geç bi le kal dý nýz. O nu ni ye ký na mý yor su nuz? San ki biz de dik de mi gö tü rü yor? O na da sý ra ge lir me rak et me yin. Do la yý sýy la böy le üs tü nü ka pa ma di ye bir þey yok. Dar be le re ba kar ken hep be ra ber bu nun yan lýþ lý ðý na bak ma mýz la zým. An ka ra / a a Meclis Baþkaný Çi çek, grup baþ kan ve kil le riy le gö rü þtü ntbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, CHP, MHP ve BDP nin grup baþ kan ve kil le ri i le a ra sýn da ger çek le þen gö rüþ me de. tu tuk lu mil let ve kil le ri nin du ru mu nu e le a lýn dý. Çi çek in ma ka mýn da sa bah da baþ la yan gö rüþ me i çin ilk o la rak MHP Grup Baþ kan ve ki li Meh met Þan dýr gel di. Þan dýr ýn ar dýn dan sý ra sýy la BDP Grup baþ kan ve kil le ri Ha sip Kap lan ve Per vin Bul dan i le CHP Grup Baþ kan ve ki li E mi ne Ül ker Tar han gö rüþ me ye ka týl dý. Yak la þýk 1 sa at 30 da ki ka sü ren gö rüþ me nin so na er me si nin ar dýn dan Tar han, ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap sýz bý ra kýr ken, MHP Grup Baþ kan ve ki li Þan dýr i le BDP Grup Baþ kan ve ki li Kap lan, so ru la ra, A çýk la ma yý da vet sa hi bin den a lýn ce va bý ný ver di. Mec lis Baþ kan lý ðý nýn gö rüþ me den son ra yap tý ðý a çýk la ma da i se þöy le de nil di. Top lan tý da tu tuk lu mil let ve kil le ri nin du ru mu hu ku ki a çý dan de ðer len di ril di. Grup baþ kan ve kil le ri ko nu ya i liþ kin gö rüþ le ri ni i fa de et ti ler. Gö rüþ me ler den son ra grup baþ kan ve kil le ri nin ken di grup la rý i le de ðer len dir me ye yap ma ih ti yaç la rý ha sýl ol du. 23 Ni san;dan son ra tek rar bir a ra ya ge lip ko nu gö rü þü le cek tir. An ka ra / a a Sað lýk Ba kan lý ðý so ruþ tur ma baþ lat tý mka ni as ya.com.tr nsað LIK Ba kan lý ðý, Ga zi an tep te ya þa nan ve Dr. Er sin Ars lan ýn ö lü müy le so nuç la nan o lay hak kýn da Ba kan Re cep Ak dað ýn ta li ma týy la so ruþ tur ma baþ la týl dý ðý ný bil dir di. Ba kan lý ðýn Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü þa vir li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ga zi an tep Av. Cen giz Gök çek Dev let Has ta ne si nde ya þa nan ve Gö ðüs Cer ra hi Uz ma ný Dr. Ars lan ýn ö lü müy le so nuç la nan o lay hak kýn da Ba kan Re cep Ak dað ýn ta li ma týy la De ne tim Hiz met le ri Baþ kan lý ðý nca so ruþ tur ma baþ la týl dý i fa de le ri kul la nýl dý. A çýk la ma da ay rý ca Ki lis Dev let Has ta ne si nde 82 ya þýn da ki has ta nýn ve fa tý se be biy le has ta ya kýn la rý nýn sað lýk ça lý þan la rý na sal dýr dý ðý ve ser vi sin cam la rý ný kýr dý ðý þek lin de med ya da yer a lan id di a lar la il gi li o la rak da o ruþ tur ma baþ la týl dý ðý kay de dil di. An ka ra / a a Ye ni a na ya sa i çin di ye ce ði o lan var sa tem sil e dil di ði A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu nun 30 Ni san 2012 ye ka dar sü re cek o lan bi rin ci a þa ma sý o lan ka tý lým, ve ri top la ma ve de ðer len dir me kýs mý nýn so nu na yak la þý yo ruz. Ö nü müz de 10 gün lük bir sü re var. Bu sü re i çin de ye ni a na ya sada be nim bir dü þün cem ol sun di yen ki þi ve ku ru luþ la rýn bu gö rüþ le ri ni i let me le ri ge re ki yor. * * * 12 Ha zi ran se çim le ri nin ar dýn dan ye ni a na ya sa i çin bir mu ta ba kat göz le ni yor du. Ge li nen nok ta da i se hem si ya sî par ti ler a ra sýn da, hem de CHP nin Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek i he def a lan söz le rin den son ra bu mu ta ba ka týn a zal dý ðý gö rü lü yor. Gö rüþ me le rin ne re dey se pa muk ip li ði ne bað lý ol du ðu gö rün tü sü hâ kim. Uz laþ ma ko mis yo nu ku ru lur ken biz ce yan lýþ o lan bir nok ta var dý. Bu da ça lýþ ma u sul le ri be lir le nir ken, ko mis yo nun gö re vi nin a na ya sa tek li fi nin Ge nel Ku rul da ka bul e di lip ka nun laþ ma sýy la ve ya si ya sî par ti ler den bi ri nin çe kil me si ya da çe kil miþ sa yýl ma sý i le so na e re ce ði nin ka yýt al tý na a lýn ma sý ol muþ tu. Za man za man ko mis yon da bu lu nan mil let ve kil le ri nin ko mis yo nun gö re vi ni sür dü re bi lir li ðin den kay gý lý ol ma sý na rað men ça lýþ ma lar de vam e di yor, a ma her an ko pa cak iz le ni mi ha kim o lu yor. Bu gü ne ka dar ge rek þa hýs ge rek se de si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ko mis yo na i let tik le ri tas lak, tek lif ve ö ne ri le ri mev cut. An cak ye te ri ka dar ol ma dý ðý biz zat ko mis yon ta ra fýn dan a çýk la ný yor. Her þe ye rað men ko mis yo nun ö nün de bir çok me tin var. Bu mâ nâ da, Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB), Tür ki ye Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB), Tür ki ye Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK), Tür ki ye Ýþ çi Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (TÜRK-ÝÞ), Tür ki ye Ýþ ve ren Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (TÝSK), HAK Ýþ çi Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (HAK-ÝÞ), Me mur Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (ME MUR-SEN), Tür ki ye Ka mu Ça lý þan la rý Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (KA - MU-SEN), Tür ki ye Ba ro lar Bir li ði (TBB) gi bi ku ru luþ la rýn o luþ tur du ðu A na ya sa Plat for mu nun en ge niþ ka tý lým la mil le tin ye ni a na ya sada e ði lim le ri ni al ma sý ö nem li. Çün kü bu si vil top lum ku ru luþ la rý mil yon la rý tem sil e di yor. Bir ba ký ma ü ye le ri nin se si o lu yor lar. Þu a na ka dar 11 il de ge niþ ka tý lým lar la top lan tý lar ya pýl dý. Plat form i ki top lan tý da ha ya pa cak. Ma sa ça lýþ ma la rýn da gö rüþ ler to par la nýp Mec lis Uz laþ ma Ko mis yo nuna i le ti le cek. Þu an da bin ler ce say fa lýk me tin ler or ta ya çýk tý. Bu me tin ler ye ni a na ya sa i çin ko mis yo na yol gös te ri ci o la cak týr. * * * Ko mis yon bu a þa ma dan son ra ye ni a na ya sayý ha zýr la mak i çin i kin ci a þa ma o lan il ke le rin be lir len me si ve me tin o luþ tur ma a þa ma sýn da mut la ka bunlarý dik ka te al ma lý dýr. Bü tün si ya sî he sap la rý, kay gý la rý, kýr mý zý çiz gi le ri bir ke na ra bý rak ma la rý bu a þa ma da bü yük ö nem arz e di yor. E ðer bu ya pý la maz sa za ten ko mis yo nun bir par ti nin ü ye si ni çek me si i le da ðý la ca ðý i çin bü tün e mek ler bo þa git miþ o lur. 12 Ey lül le he sap la þýl mak is te ni yor sa, bu ko nu da söy le nen söz ler de bir sa mi mi yet var sa Tür ki ye yi bu a na ya sa dan kur tul mak i çin a na ya sa baþ tan ya zýl ma lý ve bu i ra de or ta ya ko nul ma lý dýr. E ðer be yaz bir say fa a çýl ma yýp, Ýlk dört mad de ye do ku nul ma sýn, Biz þu mad de nin dur ma sý ný is ti yo ruz tü rü bir ça lýþ ma ya pý la cak sa, bu, a na ya sa ya zýl ma dan, ya pý lan ça lýþ ma lar bun dan ön ce ol du ðu gi bi toz lu raf la ra kal dý rýl ma sý an la mý na ge lir. E ðer ye ni a na ya sa di ye de ya ma lý bir me tin or ta ya ko nu lur sa, bu nun a dý ye ni a na ya sa de ðil, a na ya sa de ði þik li ði o lur. 12 Ey lül dar be si i le de he sap laþ ma ol maz. Son o la rak da ö nem li gör dü ðü müz Mec lis A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu Baþ ka ný da o lan Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek in söz le ri i le ya zý mý zý nok ta la ya lým: Bu yol dan dön mek yok, ar týk gel di ði miz dün ya da düz gün si ya set ya pa ca ðýz. Düz gün si ya set yap ma nýn yo lu, her ke sin ver di ði söz de dur ma sý dýr. Kim dö ner se dö nek tir. Söz ver dik, o yun bo zan lýk yok, ba ha ne a ra mak yok, ne ya pýp ya pýp, mil le tin ar zu et ti ði bir a na ya sa yý yap mak du ru mun da yýz di yor Çi çek Ba ka lým mil le tin ar zu et ti ði a na ya sa yý yap mak i çin kim ler sö zün den dö ne cek, kim ler sö zün de du ru yor muþ gi bi ya pa cak ya da sö zün de du ra cak? Bu nun ce va bý ný bu yýl i çin de al mýþ o la ca ðýz. Zih ni yet de deðiþmeli TÜSÝAD BAÞKANI BOY NER: YE NÝ BÝR A NA YA SA HA ZIR LAR KEN, O MET NE YE NÝ RU HU VE RE CEK O LAN ZÝH NÝ YET DE ÐÝ ÞÝK LÝ ÐÝ NE DE O DAK LAN MA LI YIZ. TÜRK Sa na yi ci le ri ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ SÝ AD) Baþ ka ný Ü mit Boy ner, Bir yir mi yýl da ha geç tik ten son ra me ðer ça re ye ni a na ya sa de ðil miþ, zih ni yet de ðiþ me liy miþ den me me si i çin bu gün ye ni bir a na ya sa ha zýr lar ken, o met ne ye ni ru hu ve re cek o lan zih ni yet de ði þik li ði ne de o dak lan ma lý yýz de di. Boy ner, Kay se ri Sa na yi O da sý nda dü zen le nen Dýþ po li ti ka da ki Ge liþ me ler ve E ko no mik Gö rü nüm ko nu lu pa ne lin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, çe þit li a ka de mis yen ler le yýl lar sü ren ve pek çok e se rin ü re til me si ni sað la yan ça lýþ ma la rý nýn so nun da el de ki 1982 A na ya sa sý nýn ya ma lar la dü ze le me di ði nin gö rül dü ðü nü söy le di. Ko pen hag Si ya sî Kri ter le ri nin an cak ye ni bir ruh la ya zýl mýþ bir me tin le ha ya ta ge çi re bi le ce ði ni tes pit et tik le ri i çin ye ni a na ya sa çað rý sýn da bu lun duk la rý ný ha týr la tan Boy ner, þun la rý kay det ti: Bu çað rý da bu lu nur ken bir nok ta yý ek le me yi hiç ih mal et me dik. Ye ni a na ya sa nýn mut la ka ye ni ol ma sý ge re ken un su ru, cüm le le ri de ðil ru hu dur. Bir yir mi yýl da ha geç tik ten son ra me ðer ça re ye ni a na ya sa de ðil miþ, zih ni yet de ðiþ me liy miþ den me me si i çin bu gün ye ni bir a na ya sa ha zýr lar ken, o met ne ye ni ru hu ve re cek o lan zih ni yet de ði þik li ði ne de o dak lan ma lý yýz. De mok ra tik leþ me nin a na ya sa da hil mev zu at re for mu ve zih ni yet de ði þik li ði ni i çe ren top lu bir sü reç ol du ðu nu her da im ha týr la ma lý yýz. Zih ni yet de ði þi mi, dev le tin bi re ye, i da re nin va tan da þa, si ya se tin si vil top lu ma, dev let i çin de ki erk le rin bir bir le ri ne yak la þý mýn da ya þan ma lý dýr. Giz li lik, va tan daþ la rýn yö ne ti me ka tý lý mý na ka pa lý lýk, dev le tin bir bil di ði var dýr dü þün ce si, her kes ken di i þi ne bak sýn söy le mi ar týk geç mi þi miz de kal ma lý dýr. Biz ler, ü re ten, de ðer ve is tih dam ya ra tan iþ dün ya sý o la rak zih ni yet re for mun da ka tý lým cý, hat ta ön cü ol ma lý yýz. Yar gý re for mu nun bu zih ni yet de ði þik li ði nin i ti ci gü cü o la ca ðý ka na a tin de ol du ðu nu vur gu la yan Boy ner, þun la rý kay det ti: Tür ki ye de her þey de ði þi yor zan ne der ken çok az þe yin de ðiþ ti ði ni bi ze dü þün dü ren o lay la rýn o dak nok ta sýn da hep yar gý var; ba zen yar gý ya mü da ha le tar týþ ma la rý i le ba zen yar gý nýn çað daþ in san hak la rý hu ku ku na uy gun düþ me yen ka rar la rý i le... A ma yar gý hep tar týþ ma nýn o da ðýn da. Yar gý yý bu si ya sî tar týþ ma lar da he def ya da öz ne ol mak tan kur tar mak zo run da yýz. Bu tar týþ ma lar, en çok yar gý ya za rar ve ri yor; va tan daþ la rýn yar gý ya gü ven le ri ni ve ki þi sel gü ven lik le ri ne i liþ kin i nanç la rý ný sar sý yor. Bu ne den le TÜSÝAD Baþkaný Ümit Boyner, Kayseri Sanayi Odasý'nda düzenlenen ''Dýþ politikadaki Geliþmeler ve Ekonomik Görünüm'' konulu panelin açýlýþýnda konuþtu. ye ni a na ya sa da en ö nem li bek len ti miz kuv vet ler ay rý lý ðý ný ger çek an la mýy la ha ya ta ge çir me si ve yar gý re for mu i çin sað lam bir ze min o luþ tur ma sý dýr. DAR BE LER AR TIK SÝ YA SET AN LA YI - ÞIN DAN SÝ LÝN ME LÝ Boy ner, ye ni a na ya sa i le il gi li ya sa ma sü re ci nin 12 Ey lül dar be si ve 28 Þu bat sü re ci nin so rum lu la rý nýn yar gý sü reç le ri nin baþ la dý ðý bir dö ne me denk ge le ce ði ne i þa ret e de rek, As ke rî dar be ler ar týk bu ül ke nin si ya se tin den ve si ya set an la yý þýn dan si lin me li dir. Tür ki ye bir da ha, ne ka dar kö tü yö ne ti lir se yö ne til sin dar be den, ya da si ya set dý þý bir ku rum dan me det um ma ma lý dýr. Ýh ti yaç duy du ðu muz þey kur ta rý cý lar de ðil, düz gün iþ le yen bir sis tem o luþ tur mak, kor ku lar dan, bas ký lar dan, öz gür lük düþ man lý ðýn dan a rýn dý rýl mýþ bir si ya sî a lan kur mak týr. Bu e ði lim le ri dýþ la yan bir zih ni ye te sa hip ol mak týr di ye ko nuþ tu. A DA LET DA ÐI TAN BÝR YAR GI DÜ ZE - NÝ TE SÝS E DÝL ME LÝ Bu dâvâla rýn ta ri hi miz de ki tat sýz ve de rin iz ler bý rak mýþ dö nem ler le bir yüz leþ me im ka ný ya ra ta ca ðý ný, bir he sa býn ve ri le ce ði ni, çe kil miþ ya da çek ti ril miþ o lan a cý la ra bir neb ze mer hem o la ca ðý ný ü mit e di yo rum di yen Boy ner, þöy le de vam et ti: Top lum o la rak bu dar be le rin yol aç tý ðý ye ni ký rýl ma lar ve de rin so run lar la, deh þet ve ri ci ce za e vi öy kü le ri ve hun har lýk lar la da yüz yü ze ge le ce ðiz. Dar be ler yar gý la nýr ken as lýn da top lum o la rak biz de bir mu ha se be yap mak zo run da ka la ca ðýz. Bu dö nem de en ö nem li bek len ti miz dâvâ la rýn hu kuk çer çe ve si i çin de kal ma sý dýr. Tür ki ye i le ben zer de ne yim le rin ya þan dý ðý La tin A me ri ka ül ke le rin de ol du ðu gi bi suç lu la rý ce za lan dý rýr ken top lum sal ba rýþ ma nýn ko þul la rý ný da ya rat ma ya ö zen gös ter me li yiz i nan cýn da yým. Hu ku kun ve a da le tin a ðýr iþ le yen çark la rý in sa nýn yü re ði ni in ti kam al ma nýn haz zý gi bi so ðut ma ya bi lir, a ma hiç bir za man u nut ma ma lý yýz ki, top lum lar ve bi rey ler o la rak sý ðý na bi le ce ði miz ye ga ne ko ru nak da hu kuk ve a da let tir. Bu kez, bir yan dan as ke rî dar be dö nem le ri nin suç la rý ve gü nah la rýy la he sap la þýr ken, di ðer yan dan da ev ren sel hu kuk ku ral la rý i çin de a da let da ðý tan bir yar gý dü ze ni ni ni ha yet te sis e de bil me yi ba þa ra ca ðý mý zý u mu yo rum. Ül ke ve top lum o la rak dir li ði mi zin, dü ze ni mi zin ve re fa hý mý zýn bu na bað lý ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Kay se ri / a a ah me doz de mir.com 28 Þu bat tan ha týr la mak is te me dik le rim 1000 yýl ya þa ya cak di ye ke ha - 28Þu bat post mo dern dar be si i çin net te bu lu nan za ma nýn kud ret li(!) pa þa la rý þim di dün ye vî mah ke me ler de he sap ver me ye baþ la dý. Ger çi zu lüm le rin de vam et me ye ce ði ne i na ný yor duk. El bet te dün ya da ya pý lan ha yýr la rýn da, þer le rin de zer re le ri u nu tul mu yor ve u nu tul ma ya cak tý. E sas he sap laþ ma a hi ret te gö rü le cek. Ba ka lým o gün kim ken di ni kur ta ra bi le cek? Be di üz za man ýn i fa de siy le Za lim iz ze tin de, maz lum zil le tin de ka lýp, bu ra dan gö çüp gi di yor lar. De mek bir mah ke me-i küb ra ya bý ra ký lý yor du. (Söz ler, 86) Ba zý la rý nýn ce za sý kýs men dün ya da ve ri li yor du. Yýl lar ön ce de ðer li kar de þim Veh bi Ho ra san lý nýn Bah ri ye de 15 Yýl ad lý e se ri i çin þöy le yaz mýþ tým: YAÞ (Yük sek As ke ri Þû râ) ka rar la rýy la Türk Si lâh lý Kuv vet le rin den ih raç e di len, dü zel ti yo rum re sen e mek li e di len su bay/ast su bay la rýn top lam sa yý sý ar týk bin ler le i fa de e di li yor. Bun la rýn su çu ney di de or du dan ih raç e dil miþ ti? Bu so ru nun ce va bý ný ken di le ri de bil mi yor lar ya. Bu na yar gý sýz in faz de ni li yor du. Ba sý na yan sý yan ha ber le re ba ký lýr sa suç la rý ir ti ca! i miþ. E mek li lik kül tü rü mü ze re sen e mek li lik ten son ra bir de ker hen e mek li lik yer leþ ti. Bu da ký sa ca â mir le rin bas ký sý ve ya kor ku suy la per so ne lin is te me ye rek e mek li ol ma sý dýr. Re sen e mek li o lan la rý tes pit et mek bir de re ce ko lay. A ma ker hen e mek li o lan la rý tes pit et mek zor. Veh bi Ho ra san lý TSK dan re sen e mek li e di len ler den sa de ce bi ri si. Öm rü nün 15 yý lý ný bah ri ye li o la rak De niz Kuv vet le rin de ge çir miþ. Bir gün gel miþ Sen ir ti ca cý sýn! di ye 1996 yý lý a ra lýk a yý þû râ sýn da ih raç e dil miþ. Ka rar ken di si ne teb lið e dil di ðin de ha yýr lý ol ma sý ný di le miþ. Kýþ mev si mi nin or ta sýn da ve ev li. Loj man da o tu ru yor. A teþ düþ tü ðü ye ri ya ký yor du. Ne yap sýn þim di Veh bi Ho ra san lý? Loj man dan ta þýn mýþ.15 yýl ön ce bý rak tý ðý si vil ha ya ta ge ri dön müþ. Bu du ru mu Ho ra san lý þöy le ö zet li yor du: Baþ ta ge mi ci lik ol mak ü ze re baþ ka iþ ler den rýz ký mý zý çý ka ra cak týk. Fa kat þu nu ra hat lýk la söy le ye bi li rim ki, Al lah mad dî o la rak be ni hiç sý kýn tý ya dü þür me di. Bi lâ kis çok da ha i yi þart lar da al ný mýn te riy le pa ra ka zan dým. Hat tâ as ker i ken ev al ma nýn ha ya li ni bi le ku ra mý yor i ken, ev al ma im kâ ný na ka vuþ tum. Ge çen za man ar ka daþ la rý ma söy le dik le ri mi ay nen tas dik et tir di. Kim se yi ya nýlt ma mýþ tým. Biz as ker le rin ya þa dý ðý a cý o lay la rý dü þü nün ce ü zül me mek el de de ðil dir. Fa kat ü zü cü gi bi gö rün se de sý kýn tý yý ya þa yan in san lar a çý sýn dan çok bü yük bir ka yýp söz ko nu su de ðil dir. Ni te kim bir çok ar ka da þým ay nen be nim gi bi si vil ha yat ta çok da ha i yi im kân la ra ka vuþ tu. Hat ta va ta na ve mil le ti mi ze hiz met et mek i çin da ha gü zel þart lar da ça lýþ ma im kâ ný bul du. Ho ra san lý, rýz ký n Al lah tan gel di ði ni ve Al lah ýn i na ye ti ni i fa de e di yor du bu söz le riy le. Ýn san Al lah a da yan dý ðý za man güç lü o lu yor du. Rýz ký Al lah tan bil mek ge re ki yor du. Çün kü se bep ler ga yet â ciz di. O nun ha li Be di üz za man ýn þu mi sa li ne fark lý bir yo rum ge ti ri yor du: Me se lâ, ik ti dar sýz ve ih ti yar sýz bir yav ru nun im da dý na u mul ma dýk bir yer den, ya ni kan ve fýþ ký or ta sýn dan be yaz, sa fi, te miz bir süt gön der mek o lan cü zî fi il i se, tev hid na za rýy la ba kýl dý ðý va kit, bir den, bü tün yav ru la rýn pek çok ha ri ku lâ de ve pek çok þef kat kâ râ ne o lan kül lî ve u mu mî i a þe le ri ve va li de le ri ni on la ra mu sah har et me le riy le rah met-i Rah mân ýn ce mâl-i lâ ye zâ lî si ke mâl-i þâ þa a i le gö rü nür. E ðer tev hid na za rýy la ba kýl maz sa, o ce mal giz le nir ve o cü zî i a þe da hi es ba ba ve te sa dü fe ve ta bi a ta ha va le e di lir, bü tün bü tün kýy me ti ni, bel ki ma hi ye ti ni kay be der. (Þu a lar, s.13) Veh bi Ho ra san lý nýn ka le me al dý ðý Bah ri ye de 15 Yýl ad lý ha tý ra lar yük lü ki ta bý ný ký sa sü re de o ku dum. O nu sa týr a ra la rýn da ba zen göz yaþ la rýy la ta kip et tim. Da ya nýl ma sý güç sý kýn tý la ra ma ruz kal mýþ tý. Ge çen 15 yýl da ra hat yü zü gör müþ müy dü? Zan net mi yo rum. Su çu ney di? Ken di i fa de siy le e þi nin baþ ör tü lü ol ma sý ve ken di si nin de na maz kýl ma sý i di. A ma o bü tün sa mi mi ye tiy le va ta ný na hiz met et me ye ça lýþ mýþ tý. Ý yi lik yap de ni ze at, ba lýk bil mez se Hâ lýk bi lir de miþ ler ya. O da öy le yap mýþ, de ni ze at mýþ Re sen ve ker hen e mek li e di len le rin ha tý ra la rý sa dýr lar dan sa týr la ra dö kül dü ðü za man kim bi lir da ha ne le ri o ku ya ca ðýz? ( Ye ni As ya, 20 Þu bat 2008) 28 Þu bat ta ya pý lan zu lüm le ri ve so nuç la rý ný ha týr la mak is te mi yo rum. Ba zý la rý ný ya þa dým, bir ço ðu na da þa hit ol dum. Ar týk mað rur lar ve mað dur lar sah ne ye çýk tý lar. Þim di o gün le ri ya þa yan la rýn ön ce lik le ne fis mu ha se be si yap ma la rý ge rek mez mi? A ca ba han gi fi i li miz le ka de re fet va ver dir dik?

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 18 NÝSAN A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7890 ÖN CE KÝ GÜN 1,7930 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3510 ÖN CE KÝ GÜN 2,3466 u DÜN 94,50 ÖN CE KÝ GÜN 95,40 u DÜN 636 ÖN CE KÝ GÜN 641 p p Palandöken: Yasa AVM lobileri tarafýndan engelleniyor Pe ra ken de Ya sa sý nýn çýk ma ma sý es na fýn za ra rý ný art týr dý ntür KÝ YE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, Pe ra ken de Ya sa sý nýn çýk ma ma sý nýn, es na fýn za ra rý ný ar týr dý ðý ný bil dir di. Pa lan dö ken, ya zý lý a çýk la ma sýn da, 2012 yý lýn da 220 mil yar do lar ci va rýn da o lan pe ra ken de sek tö rün de, ge le nek sel pe ra ken de nin pa yý nýn yüz de 40 a düþ tü ðü nü i fa de e de rek, hi per-gros mar ket ler, a lýþ ve riþ mer kez le ri (AVM) ve bü yük ma ða za lar o la rak i sim len di ri len iþ let me le rin sa yý sý nýn hýz la art ma sý nýn, pe ra ken de pi ya sa sýn da re ka bet þart la rý ný yok et ti ði ni ö ne sür dü. Ya sa nýn çýk ma ma sý nýn her gün es naf ve sa nat kâra za rar ver me ye de vam et ti ði ni i fa de e den Pa lan dö ken, Bü tün si ya sî par ti ler le kon sen süs sað la ma sý na ve ya sa za man kay bet me den çý ka rýl ma sý ge re kir den me si ne rað men, ne den se ya sa bir tür lü Mec lis e gel mi yor. Çün kü, pe ra ken de sek tö rü nü dü zen le yen ya sa AVM lo bi le ri ta ra fýn dan en gel le ni yor gö rü þü nü sa vun du. An ka ra / a a Ö DE ME ÞART LA RI AKP NÝN son da ki ka de ði þik lik ö ner ge siy le 2-B a ra zi - le ri nin sa týþ be de li art tý rýl dý. Ra yiç be de lin yüz de 50 si o lan sa týþ be de li yüz de 70 e çý ka rý lýr ken, 10 e þit tak sit ha lin de 5 yý la ya yý lan ö de me sü re si de be le di ye ve mü ca vir a lan lar da 3 yý la ya yý lan 6, bun la rýn dý þýn da ki a lan lar da da 4 yý la ya yý lan 8 e þit tak si te in di ril di. Fa - iz siz o la cak ö de me le re yüz de 20 lik pe þin in di ri mi ge - ti ri lir ken, en az ya rý sý nýn ö den me si ha lin de de yüz de 10 in di rim uy gu la na cak. Baþ vu ru sa hip le ri, sa týþ be - del le ri ne mah sup e dil mek ü ze re; be le di ye ve mü ca vir a lan sý nýr la rý i çin de o lan yer ler i çin 2000 li ra, dý þýn da o lan yer ler i çin 1000 li ra baþ vu ru be de li ö de ye cek. VA KIF LA RA GE LÝ RÝN YÜZ DE 3 PAY AK TA RI LA CAK YA SA DA ya pý lan bir baþ ka de ði þik lik le de, 2-B sa tý þýn dan el de e di le cek ge - li rin yüz de 3 ü nü geç me mek ko þu luy la Ba kan lar Ku ru lu nca be lir le ne cek bir mik tar Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü ne ak ta rýl ma sý sað lan dý. Kon ya ve A da - na da TÝ GEM a ra zi le ri ni kul la nan la ra, geç mi þe dö nük kul la ným be de li ni ö - de mek ko þu luy la bu a ra zi le re sa hip ol ma o la na ðý ge ti ri lir ken, De niz li Be ya - ðaç ve Ka le il çe le ri ne bað lý beþ köy de, Os man lý ha ne dan men su bu a ra zi si di ye geç miþ te yan lýþ lýk la Ha zi ne ye dev re di len a ra zi le rin hak sa hi bi köy lü le - re sa tý þý nýn da yo lu a çýl dý. 2-B le rin sa týþ be de li nin yük sel til me si ne sert tep - ki ve ren mu ha le fet i se, Bu be del le ri or man köy lü sü ö de ye mez, 2-B den kan çý kar de di ve or man köy lü sü ne kar þý lýk sýz ve ril me si ni ö ner di. YAR GI DA KÝ SO RUN LAR GÝ DE RÝ LE CEK YA SAY LA, va tan daþ i le dev le tin kar þý kar þý ya gel me si ne ne den o lan so run lar gi de ri le cek. Geç - miþ te, 2B þer hi dü þü le rek ta pu su ip tal e dil miþ va tan daþ lar, ta pu la rý na ka vu þa cak. Or man sý nýr - la rý dý þý na çý kar ma iþ le mi so nu cun da mah ke me lik o lan lar i le de ih ti laf lar çö zü le bi le cek. Dev let ü ni - ver si te le ri, be de li kar þý lý ðýn da or man a lan la rýn da e ði tim ve a raþ týr ma a maç lý te sis ya pa bi le cek. As - ke ri ya sak böl ge ler de ka lan or man vas fý ný kay be - den a ra zi ü ze rin de or man ka das tro su ya pý la cak. TO KÝ, Ýs tan bul da 50 bin ko nut luk dö nü þüm pro je si baþ la ta cak ntop LU Ko nut Ý da re si Baþ kan lý ðý Ýs tan bul Em lak Da i re si Baþ ka ný A li Sey di Ka ra oð lu, He de fi miz ka nun çýk týk tan son ra Ýs tan bul da ilk a þa ma da fark lý il çe ler de dal ga dal ga 50 bin ko nut luk dö nü þüm pro je si baþ lat mak de di. Ýn þa at Mal ze me si Sa na yi ci le ri Der ne ði nce (ÝM SAD) dü zen le nen Kent sel Dö nü þüm-to KÝ top lan tý sýn da ko nu þan Ka ra oð lu, A fet Ris ki Al týn da ki A lan la rýn Dö nüþ tü rül me si Hak kýn da ki Ka nun un yü rür lü ðe gir me siy le bir lik te kent sel dö nü þü mün sað lan ma sýn da TO - KÝ nin de et kin rol a la ca ðý ný di le ge ti rdi. Karaoðlu, bu kap sam da Tür ki ye nü fu su nun al tý da bi ri ni ba rýn dý ran ve ül ke nin en bü yük met ro po lü o lan Ýs tan bul da kent sel dö nü þü mün ya pýl ma sý nýn ka çý nýl maz ol du ðu nu an lat tý. Ý mar ar tý þý i le dö nü þü mün çok o lum suz o la ca ðý ný be lir ten Ka ra oð lu, Ýs tan bul da 3 mil yon 600 bin ko nut var. Bu nun 2 mil yo nu risk li ve dö nüþ me si ge re ken bi na sto ku. Yüz de 100 i mar ar tý þý ve ri le rek bu ko nut la rý dö nüþ tü re cek o lur sak, 2 mil yon ko nut yap ma mýz la zým. Mev cut 2 mil yon risk li ko nut sa yý sý ný i ki ye kat la ya rak 4 mil yon ko nut ya par sak, 2 mil yon ko nu tu ki me sa ta ca ðýz. Sek tör i çin en bü yük teh li ke bu. di ye ko nuþ tu. Ka ra oð lu, he def le ri nin ka nun çýk týk tan son ra Ýs tan bul da ilk a þa ma da fark lý il çe ler de dal ga dal ga 50 bin ko nut luk dö nü þüm pro je baþ lat mak ol du ðu nu söy le di. Ýs tan bul / a a BE DAÞ O to ma tik Sa yaç O ku ma Sis te mine geç ti ne NER JÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, O to ma tik Sa yaç O ku ma Sis te mi nin ku rul ma sý na i liþ kin ya tý rý mýn pa ra sý ný ne ka mu nun ne de ö zel sek tö rün ve re ce ði ni be lir te rek, Bu nun be de li ni ka yýp ka ça ðýn ken di si kar þý la ya cak. Ý yi ni yet li ol ma yan ve e lek tri ði ka çak kul la nan lar bu nun pa ra sý ný ve re cek. Yal nýz ca Ýs tan bul böl ge sin de uy gu la na cak bu sis tem i le ek sik o ku ma ve ka yýp lar dan do la yý el de e di le cek pa ra bir yýl da bu ra ya ya tý rý lan pa ra nýn 3 ka tý ge ri a lý na cak de di. Yýl dýz, O to ma tik Sa yaç O ku ma Sis te mi nin ta ný tý mý a ma cýy la BE - DAÞ Çað rý Mer ke zi nde dü zen le nen top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma da, sis te min Tür ki ye nin hay rý na, bü tün va tan daþ la rýn hem ge lir le ri ni hem de gi der le ri ni da ha a di le ne þe kil de pay laþ ma sý ný te min e de cek ö nem li bir pro je ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye de yak la þýk 32,5 mil yon ci va rýn da a bo ne bu lun du ðu nu ve bu a bo ne le rin 4 mil yon 300 bi ni nin ya pý lan dý rýl ma sýn dan bah se dil di ði ni di le ge ti ren Yýl dýz, yak la þýk 230 mil yar ki lo vat sa at tü ke tim dik ka te a lýn dý ðýn da yüz de 4 dü ze yin de ki bir tü ke ti min u zak tan o kun ma sý, kon trol e dil me si ve tes pi tiy le a la ka lý bü tün a bo ne bil gi sis te mi da hil ol mak ü ze re bir ya pý lan dýr ma o la ca ðý ný an lat tý. Ýs tan bul / a a E lek trik zam mý 3 ka tý na çýk tý ntü KE TÝ CÝ Ör güt le ri Fe de ras yo nu (TÖF) Ge nel Baþ ka ný Fu at En gin, e lek tri ðe ya pý lan zam ma i liþ kin o la rak, Ka mu o yu na a çýk la nan zam o ra ný nýn ne re dey se 3 ka tý o la rak fa tu ra la ra yan sý týl ma sý, en ha fif de yi miy le tü ke ti ci ye yö ne lik in saf sýz lýk týr de di. En gin, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 1 Ni san 2012 ta ri hin den ge çer li ol mak ü ze re ya pý lan zam mýn ko nut lar da kul la ný lan e lek tri ðe yüz de 9,26 o ra nýn da yan sý ya ca ðý ný kay det ti. Zam ka ra rý nýn uy gu lan ma ya baþ la ma sýy la bir lik te zam mýn zul me dö nüþ tü ðü nün, ye ni fa tu ra la rýn tü ke ti ci ye gön de ril me siy le or ta ya çýk tý ðý ný i fa de e den En gin, þöy le de vam et ti: Ýlk ge len fa tu ra la rý in ce le di ði miz de Mart 2012 dö ne mi ne a it fa tu ra da ki e lek trik tü ke ti mi nin bi rim fi ya tý 0, TL (kw/s) i ken, zam mýn yü rür lü ðe gir di ði Ni san 2012 dö ne mi ne a it bir fa tu ra da 0, TL (kw/s) fi yat yan sý týl mýþ o lup, bu tu ta rýn ön ce ki fi ya ta gö re o ran sal far ký nýn yüz de 23 ol du ðu or ta ya çýk mýþ týr. Ka mu o yu na a çýk la nan zam o ra ný nýn ne re dey se 3 ka tý o la rak fa tu ra la ra yan sý týl ma sý, en ha fif de yi miy le tü ke ti ci ye yö ne lik in saf sýz lýk týr. Ýs tan bul / a a 2-B kap sa mýn da sa tý la cak a ra zi bin hek tar. Bu a ra zi ler en çok Mar ma ra, E ge ve Ak de niz böl ge sin de bu lu nu yor. Ýs tan bul da en bü yük pa yý Bey koz, Ça tal ca, Þi le ve Si liv ri a lý yor. 2-B sa tý þýn dan en az 20 mil yar li ra ge lir bek leniyor. 2-B yüzde 70 le yasalaþtý 2-B'DE SATIÞ BEDELÝ YÜZDE 70' ÇIKARILIRKEN, PEÞÝN ÖDEYEN HAK SAHÝPLERÝNE YÜZDE 20, YARISINI ÖDEYENLERE ÝSE YÜZDE 10 ÝNDÝRÝM YAPILACAK. HÜKÜMET 2-B'DEN 20 MÝLYAR LÝRA BEKLÝYOR. KA MU O YUN DA 2-B o la rak ad lan dý rý lan or man vas fý ný yi tir miþ Ha zi ne a ra zi le ri nin sa tý þý ný ön gö ren ka nun ta sa rý sý, TBMM Ge nel Ku ru lu nda, ya pý lan ba zý de ði þik lik ler le ka bul e di le rek ya sa laþ tý. Or man Köy lü le ri nin Kal kýn ma la rý nýn Des tek len me si ve Ha zi ne A dý na Or man Sý nýr la rý Dý þý na Çý ka rý lan Yer le rin De ðer len di ril me si i le Ha zi ne ye A it Ta rým A ra zi le ri nin Sa tý þý Hak kýn da Ka nun Ta sa rý sý, or man ni te li ði ni kay bet miþ yer le rin doð ru dan hak sa hip le ri ne sa tý þý ný dü zen li yor. Ka nu na gö re, Or man Ka nu nu nun 2. mad de si nin A fýk ra sýn da ta ným la nan, Ha zi ne a dý na or man sý nýr la rý dý þý na çý ka rý lan an cak ta rým a la ný na dö nüþ tü rül me sin de ya rar gö rü len 2- A a lan la rý, dev let or man la rý i çin de ve ya bi ti þi ðin de bu lu nan köy ler de ki le rin yer leþ ti ril me si i çin hal ka dev ri ve ya rar lan dý rýl ma sý a ma cýy la Or man Ge nel Ku veyt Türk, 2011 de kâ rý ný yüz de 22 art týr dý KU VEYT Türk Ka tý lým Ban ka sý, 2012 yý lý o la ðan ge nel ku ru lu ön ce ki gün ban ka nýn E sen te pe de ki ge nel mü dür lük bi na sýn da yö ne tim ku ru lu, üst yö ne tim ve ge nel ku rul ü ye le ri nin ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ril di. O la ðan ge nel ku ru lun da, gün dem mad de le ri pa ra le lin de Sað lam ban ka cý lýk iþ mo de liy le sür dü rü len is tik ra lý bü yü me nin 2011 de ðer len di ril me si ya pýl dý. Yö ne tim ku ru lu ü ye le ri i le be ra ber ge nel ku rul ü ye le ri nin ha zýr bu lun du ðu top lan tý da, 2011 yý lý top lam ak tif le ri ni yüz de 54 ar tý ran Ku veyt Türk ün 195 mil yon TL lik net kâ rý tüm ü ye le re res mî o la rak i lan e dil di. Ge nel Ku rul da, el de e di len bu kâr dan or tak la ra 16 mil yon TL na kit te met tü ö den me si ne ve ka lan kâr dan, 150 mil yon TL ser ma ye ar tý þý ya pý la rak kar þý lý ðýn da, or tak la ra be del siz his se ve ril me si ne ka rar ve ril di. Ku veyt Türk Ge nel Mü dü rü U fuk U yan ge nel ku rul da yap tý ðý ko nuþ ma da; 2011 yý lý i çin net kâr da yüz de 22 lik ar týþ sað la ya rak be lir le dik le ri tüm ban ka cý lýk he def le ri ne u laþ týk la rý ný be lir tir ken, 2012 yý lý i çin de bü yü me iv me si ni yu ka rý ya doð ru de vam et ti re cek le ri ni söy le di. U yan, ö zel lik le kýy met li ma den ler pi ya sa sýn da ger çek leþ tir dik le ri ye ni lik çi ü rün ler ve þu be sa yý la rýn da ki ar týþ la ka tý lým ban ka cý lý ðý nýn bü yü me si ne ön cü lük e de cek le ri ni i fa de et ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya Mü dür lü ðü nün; 2-B a lan la rý i se Ma li ye Ba kan lý ðý nýn ta sar ru fu na ge çe cek. Dep rem, he ye lan, sel gi bi do ðal a fe te ma ruz ka lan va tan daþ lar i le ba raj, gö let gi bi dev let ya tý rý mý ne de niy le baþ ka yer le re yer leþ ti ril me le ri zo run lu o lan or man i çi ve ya bi ti þi ðin de ki köy ler de ya þa yan la rýn mað du ri ye ti ni gi de ren ka nun, köy lü le rin al ter na tif a lan la ra nak li ni de ön gö rü yor. Bu ra lar da ya þa yan köy ve ma hal le hal ký nýn is kâ ný i çin ay rý lan yer ler, Ba kan lar Ku ru lu nca be lir le ne cek u sul ve e sas la ra gö re, Or man Ge nel Mü dür lü ðü nce or man sý nýr la rý dý þý na çý kar tý la rak, ta pu da Ha zi ne a dý na tes cil e di le cek. Bu a lan lar, Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý nýn ta sar ru fu na ge çe cek. Nak le di len or man köy lü le ri ne a it a ra zi ler, ge rek ti ðin de ka mu laþ tý rý la cak, uy gun ol ma sý ha lin de dev let or ma ný o la rak a ðaç lan dý rý la cak. An ka ra / a a Bey pa za rý ma densu yuna gü ve ni lir gý da ö dü lü BEY PA ZA RI ma densu yu, 2012 gü ve ni lir gý da ö dü lü ne la yýk gö rül dü. 16 Ni san da An ka ra da ger çek leþ ti ri len, U lus la ra ra sý Gü ve ni lir Gý da Der ne ði (UGGD) ta ra fýn dan or ga ni ze e di len ve Ri xos O tel de dü zen le nen 3. U lus la ra ra sý Gü ve ni lir Gý da Zir - ve si Ö dül le ri sa hip le ri ni bul du. Gü ve ni lir gý da da lý ma densu - yu ka te go ri sin de Bey pa za rý ma densu yu mar ka sý a dý na gü - ve ni lir mar ka ö dü lü nü Bey pa za rý Ma densu yu Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ni ya zi Er can al dý. Tü ke ti ci nin be ðe ni si ni ka za nan Bey pa za rý ma densu yu da ha ön ce de 8 ö dül al mýþ tý. 2-B LE RE BAÞ VU RU KA NUN yü rür lü ðe gir me den ön ce ki hak sa hip le ri 3 ay i çin de, yü rür lü ðe gir dik ten son ra ki ler i se 6 ay i çin de baþ vu ru da bu lu na cak. Baþ vu ru be del - le ri de ye rin ko nu mu na gö re bin ya da 2 bin li ra o la cak. Sa týþ iþ lem le ri, baþ vu ru sü re si nin bi ti min den i ti ba ren 6 ay i çin de so nuç lan dý rý la cak. EN ÇOK A RA ZÝ MAR MA RA, E GE VE AK DE NÝZ DE 2-B kap sa mýn da sa tý la cak a ra zi bin hek tar. Bu a ra zi le rin bü - yük lü ðü Sin ga pur un 4.5, Mal ta nýn i se 10 ka tý bü yük lü ðün de. 2B a - ra zi le ri en çok Mar ma ra, E ge ve Ak de niz böl ge sin de bu lu nu yor. Ýs - tan bul da en bü yük pa yý Bey koz, Ça tal ca, Þi le ve Si liv ri a lý yor. Hü kü - met bu a ra zi le rin sa tý þýn dan en az 20 mil yar li ra ge lir bek li yor. Hi le li so sis BÝM in mar ka sý çýk tý GI DA, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nýn in ce le me le rin de i çe ri sin de ya ban cý do ku ve iç or gan tes pit e di len U lu dað mar ka so yul muþ so sis, BÝM in ö zel ü rü nü çýk tý. BÝM, Ka riz ma Beþ ler Et Gý da ya yap týr dý ðý so si si, da ha ön ce de Ay taç a ü ret tir miþ. Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðýnýn a çýk la dý ðý, tak lit ve tað þiþ (hi le li) ya pýl dý ðý ke sin le þen ü rün ler a ra sýn da bu lu nan ve Ka riz ma Beþ ler Et Te sis le rin de ü re ti len U lu dað mar ka so yul muþ so si sin BÝM in ö zel mar ka sý ol du ðu or ta ya çýk tý. Bir baþ ka gý da ü rün le ri ü re ti ci si Ay taç ýn res mî in ter net si te sin de ki ta ný tý mýn da da U lu dað ýn BÝM in mar ka sý ol du ðu gö rü lü yor. BÝM in 14 Mart 2012 ta ri hin de yap tý ðý bir ba sýn top lan tý sý nýn so ru-ce vap kýs mýn da, "Mar ket mar ka lý ü rün ler ya ni pri va te la bel ü re ti mi niz var mý? so ru su na ve ri len cevap þöy le: Þu an da BÝM mar ket le ri i çin ken di mar ka la rý o lan Dað han ve U lu dað mar ka lý þar kü te ri ü rün le ri ni ü re ti yo ruz. Ýs tan bul / Ye ni As ya

11 Y MEDYA POLÝTÝK Ma yýs tan 28 Þu bat a: Ma de in Ke ma lizm ÇE VÝK Bir ve e ki bin den bir ký sým dar be ci nin Sin can Ce za e vi ne gön de ril me siy le 28 Þu bat a da ir ha yýr lý bir dal ga baþ la dý. Bir haf ta ön ce sin de 12 Ey lül dos ya sý nýn gö rül me ye baþ la mýþ ol ma sý Er ge ne kon ve Bal yoz da va sü reç le ri nin so ya ða cý nýn çý ka rýl ma ya ni yet li o lun du ðu nun ö nem li bir gös ter ge si sa yýl ma lý. Þim di sý ra da 27 Ni san e-muh tý ra sý na i liþ kin dos ya nýn a çýl ma sý i cap e di yor. Ýn gi liz ler, A ta türk ü ni ye se ver? GE ÇEN LER DE de ðin miþ tim: Lon dra da ki U lu sal Or du Mü ze si nin si te si bir an ket dü zen le di. So ru þöy ley di: Bri tan ya nýn En Bü yük Düþ man Ko mu ta ný Kim dir? A maç Bri tan ya ya en çok za rar ver miþ o lan ko mu ta ný be lir le mek ti. Lis te de ki 20 ko mu tan dan 5 i fi na le kal dý: Tür ki ye den Mus ta fa Ke mal, Fran sa dan Na pol yon, Al man ya da Rom mel, A me ri ka dan Ge or ge Was hing ton, Ýr lan da dan Mic ha el Col lins... Ge çen gün so nuç a çýk lan dý: En bü yük düþ man ko mu tan o la rak Ge or ge Was hing ton se çil miþ ti. Çün kü Ýn gi liz le rin, Ye ni Dün ya yý kay bet me le ri ne yol a çan A me ri kan Ba ðým sýz lýk Sa va þý na ( ) dam ga sý ný o vur muþ tu. Bu a ra da ak lý ma dü þü ver di: A ta türk, bir ke re sin de Ýs met Ý nö nü i le tar tý þýr ken, Ýn gi liz ler be ni se ver de miþ ti. Atatürk, bir keresinde Ýsmet Ýnönü ile tartýþýrken, Ýngilizler beni sever demiþti. A ca ba ni ye? Ge çen ler de Ýn gi liz ta rih çi Ja mes Barr ýn A Li ne in the Sand ad lý ki ta bý ný o ku yor dum. (Bu ta bir, ba sit çe Kum da bir çiz gi di ye de çev ri le bi lir, ö te si ne ge çil me yen sý nýr an la mýn da Kýr mý zý çiz gi di ye de...) Ja mes Barr, 1915 ten 1949 a, Ýn gil te re i le Fran sa nýn, Or ta do ðu yu bö lüþ mek i çin na sýl ka pýþ tý ðý ný an la tý yor. A pa çýk gö rü yor su nuz: Pet ro lün ö ne mi ni kav ra mýþ o lan Ýn gi liz ler, Þu bat 1924 e ka dar fev ka la de te dir gin ler. Ha li fe nin ken di le ri ne kar þý ci hat i lan et me sin de kor ku yor lar. Der ken þu bat so nun da, Tür ki ye nin Ha li fe li ði kal dý ra ca ðý ný öð re ni yor lar. Ni te kim al dýk la rý du yum, 3 Mart 1924 te ger çek le þi yor. Ken di ni zi dö ne min Ýn gi liz yö ne ti ci le ri nin ye ri ne ko yun: Si zi bir ka ra ba san dan kur ta ran Mus ta fa Ke mal i sev mez mi si niz? Em re A köz Sa bah, Þu bat bin yýl sü re cek! kük re me siy le top lum da ya þa nan ge ri lim ve kor ku la rý pe kiþ tir me yi he def le yen Hü se yin Kýv rý koð lu nu ne yap ma lý pe ki? Sin di ril miþ, kor ku tul muþ, hak ve öz gür lük le ri e lin den a lý na rak tek tip leþ ti ril miþ bir top lum i mal et mek i çin as ke rî ve sa yet so pa sýy la te rör es tir me yi ma ri fet bi len Kýv rý koð lu nun þu cüm le si de at lan ma ma lý: 28 Þu bat 1923 te baþ la dý. 28 Þu bat dar be sü re ci nin baþ lan gýç nok ta sý i çin 1923 ü ad res gös te ren bu be ya nýn at lan ma sý ve ya ö nem siz leþ ti ril me si müm kün de ðil dir. Tek Par ti dö ne mi gi bi 27 Ma yýs, 12 Mart, 12 Ey lül dar be le ri gi bi 28 Þu bat da Ma de in Ke ma lizm dir. TSK ve bü rok - Tek Parti dönemi gibi 27 Mayýs, 12 Mart, 12 Eylül darbeleri gibi 28 Þubat da Made in Kemalizm dir. ra tik o li gar þi nin di ðer un sur la rý ta ra fýn dan Tek Par ti dö ne min den bu gü ne si ya set ve top lu ma kar þý mü da fa a e di len Dev let ve Res mi Ý de o lo ji de ðil mi dir? Par ti ler, der nek ler, va kýf lar, Kur an kurs la rý ka pa tan ve ya ki tap lar, der gi ler, ga ze te ler, dil ler, ký ya fet ler ya sak la yan la rýn te mel he de fi ney di? Cum hu ri ye tin A ta türk çü ka rak te ri ni mu ha fa za ve mü da fa a et mek ve bun la rý top lu ma bir de li göm le ði gi bi zor la giy dir mek en te mel mis yon la rý de ðil miy di? Ba þör tü sü ya sa ðý, zo run lu-ke sin ti siz öð re tim da yat ma sý, ka mu sal ha ya týn si ya si, ik ti sa di ve kül tü rel bo yut la rýy la ta ma men Ýs lam sýz laþ tý rýl ma sý vs. i çin bu ka dar uð raþ ver - 12 EY LÜL da va sý, týp ký Er ge ne kon ve Bal yoz da va la rý gi bi, Tür ki ye de öz gür lü ðe ve de mok ra si ye i na nan, as ke rî ve sa yet dü ze ni nin so na er me sin den ya na o lan la rýn or tak da va sý. Bu hu sus, mu hak kak ki 28 Þu bat ko vuþ tur ma sý a çý sýn dan da ge çer li. Ne var ki, i kin ci si nin be lir gin bir yö nü de Tür ki ye de Ke ma list ler le Ýs lam cý lar, da ha doð ru su la ik çi ler le din dar lar a ra sýn da bir he sap laþ ma yý i fa de et me si. Do la yý sýy la Ke mal Ký lýç da roð lu nun bir rö vanþ tan söz et me si, ta ma men ma na sýz de ðil. An cak la ik çi Ke ma list ler le din dar Müs lü man lar a ra sýn da ki bi li nen ger gin lik ten çok da ha il ginç ve a çýk lan ma ya muh taç o lan, i ki si ni bir leþ ti ren or tak yan lar. Ay han Ak tar ýn Er ba kan ý öz le yen ler baþ lýk lý (Ta raf, 9 Ni san) ya zý sýn da ak tar dýk la rý dik ka te de ðer di. MGK es ki ge nel sek re te ri ve Er ge ne kon da va sý sa ný ðý e mek li Org. Tun cer Ký lýnç; Al lah ga ni ga ni rah met ey le sin, Er ba kan mil li ci bir li der di. O nu doð ru an la ya ma dýk, as ker ler Er ba kan ý doð ru an la ma dý. di yor du. (Ye ni A kit, 1 Ni san) Baþ ba kan Er ba kan a a çýk ça kü für e den e mek li Tümg. Os man Öz bek, ne da met ge ti rip þöy le ko nu þu yor du: Keþ ke Mil li Gö rüþ ü an la say dýk. O gün ler ya þan ma sýy dý. Mil li Gö rüþ ün em per ya lizm le mü ca de le si ni ve dik du ru þu nu ger çek ten çok ö nem si yo rum. (Sa man yo lu Ha ber, 23 Mart) Ah met Al tan Nev ruz, Ke ma lizm ve din (Ta raf, 21 Mart) baþ lýk lý a na li zin de, te o ri de Ýs lam di ni i le mil li yet çi li ðin bað daþ ma sý müm kün ol ma dý ðý hal de, Tür ki ye de Ke ma list ler i le din dar Müs lü man lar a ra sýn da ki mil li yet çi ve dev let çi zih ni yet or tak lý ðý na dik kat çe ki yor du: Ke ma lizm in en bü yük ve en kor kunç za fe ri, din dar la rýn da ma rý na mil li yet çi lik zeh ri ni en jek te et mek ol du. Ben de AKP Ýs la mi Ke ma list mi dir? baþ lýk lý ya zým da bu ko nu ya de ðin miþ tim. (Za man, 26 O cak 2012) Po zi ti vist ve la ik çi Ke ma list ler le be lir li bir Ýs lam an la yý þý a ra sýn da ki or tak lý ðýn, kuþ ku yok ki en ö nem li gös ter ge si, din i le dev le ti a yýr dý ðý id di a sýn da o lan Cum hu ri yet in ger çek te gay ri res mi bir di ni ol ma sý, bu nun da mil li bir li ði sað la ma gö re viy le Ýs lam ý te ke li ne ve de ne ti mi ne a lan Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan tem sil e dil me si dir. Ni ye Tür ki ye de ço ðu din dar Müs lü man mil li yet çi ve dev let çi dir; ni ye Kürt me se le si ne, Er me ni me se le si ne ve baþ ka ko nu la ra ba kýþ ta Ke ma list ler le or tak týr so ru su nun Os - DARBELERÝN VE DARBECÝLERÝN MUHARRÝK ÝDEOLOJÝSÝ! Ol muþ-bit miþ dar be sü reç le ri i çin es ki def ter le ri ka rýþ týr ma nýn ne â le mi var, dün ya ya des po tik bir ül ke gö rün tü sü ver me ye lim, med ya ve ü ni ver si te le ri bu sü re ce dâ hil et mek ten sa ký nýl ma lý, yar gý ve iþ çev re le ri ne kar þý a man ha bir ca dý a vý baþ lat ma yýn, di ye bi ri le ri yýr tý ný yor lar. He sap tam o la rak gö rül me sin ve ör güt len me mo de li çö ker til me sin ki þart lar mü sa it o lun ca ay ný kad ro lar du rum dan va zi fe çý kar mak ta zor lan ma sýn lar. Ye ni Ba lans A yar la rý ve Top ye kûn Sa vaþ man þet le riy le Si lah sýz Kuv vet ler ko lay lýk la se fer ber e di le bil sin ve ben zer dar be sü reç le ri in þa e di le bil sin ya ni. Kur tul ma sýn dan i yi ce ü mit kes tik le ri bir kaç kö tü a dam i le dos ya yý ka pat ma yý ba þar mak de mek þart lar mü sa it o lun ca si ya set ve top lu ma diþ gös ter mek de mek tir. Böy le bir ih ti ma lin sý fý rýn al tý na dü þür me si ke sin lik le þart týr. Gö zal tý, sav cý lýk, mah ke me ve ce za e vi sü re ci i çin sý ra sý ný bek le yen ler a ra sýn da en ö nem li ve ön ce lik li i ki i sim kim? Te red düt süz her kes dö ne min ge nel kur may baþ kan la rý Ýs ma il Hak ký Ka ra da yý ve Hü se yin Kýv rý koð lu is mi ni te laf fuz e de cek tir. Dar be sü re ci nin mer ke zin de yer a lan TSK nýn bü tün bi rim le ri bu i ki is min e mir ve gö rüþ le ri ne uy gun ha re ket et miþ ler dir. Ka ra da yý, ký yý da ke nar da ses siz ce o tur muþ ton ton bir ih ti yar mu a me le si gö re cek de ðil her hal de. me le ri nin çok ha ya ti bir ne de ni ol ma lý. ÝSLAM'I ZAYIFLAT KÝ KEMALÝZM VE EMPERYALÝZM GÜÇLENSÝN! Ýt ti hat ve Te rak ki gi bi Ke ma list kad ro la rýn da e ze li ve e be di düþ ma ný ir ti ca-mür te ci ka rak te ri dir. Ke ma liz me u yum sað la ma dý ðý ve ya hiz met et me di ði he men her du rum da Ýs lam ve Müs lü man lar ir ti ca-mür te ci suç la ma sýy la yok e dil me si ge re ken Ýç Düþ man kon sep tin de mu a me le gö rür ve gör müþ tür de. Ýs lam ýn ka mu sal ha yat tan si lin me si ve kalp le re hap se dil me si ya ni la ik lik ve Ke ma liz mi i ka me et mek i çin ya pýl dý bü tün bun lar. Dar be sü reç le ri nin NA TO-ABD-Ýs ra il des tek li yü rü tül me sin de da hi Tür ki ye i çin söz ko nu su o lan Ke ma list ik ti dar sý nýf la rý nýn Ýs lam ve Müs lü man la ra kar þý des tek len me si dir. Top lu mu nun ka rak te rin den Ýs lam ý ka zý yýp at mak i çin en uy gun for mül ol sa ol sa as ke rî dar be po li ti ka la rýy la a yak ta tu tu la bi le cek Ke ma liz me ya tý rým yap mak tan ge çi yor du. NA TO yu, ABD yi ve ya Ýs ra il i gös te rip TSK ve bü rok ra tik o li gar þi nin di ðer bi le þen le ri ni ör ten dar be tah lil le ri yan lýþ ve ya nýl tý cý dýr. Dar be ler ve dar be ci ler ön ce i de o lo jik ve sý nýf sal o la rak Ke ma liz me son ra da ABD, NA TO ve Ýs ra il e hiz met et mek te dir ler. Ba kýn bu bir bi rin den ko pa rýl ma sý müm kün ol ma yan bað lan tý yý Çe vik Bir Midd le E ast Qu ar terly in 2002 Güz sa yý sýn da Ýs ra il li si ya set bi lim ci Mar tin Sher man i le bir lik te yaz dý ðý ma ka le de na sýl vur gu lu yor: Tür ki ye de or du la ik Ke ma list Cum hu ri yet in mi ra sý ný ko ru mak la yü küm lü dür. Ül ke nin yü zü nü Ýs lam a dön me si ni, Ýs ra il-türk as ke rî i liþ ki le ri nin teh li ke ye a týl ma sý ný iz le me ye ce ðiz. O nun i çin dir ki, dar be ci le rin kim li ðiy le, i de o lo ji siy le he sap la þa ma yan lar ken di kim lik le ri ni ye te rin ce ko ru ma ve ge liþ tir me bi lin cin den de mah rum kal mak ta dýr lar. Ke nan Al pay, Ye ni A kit, Ýs lâm cý Ke ma lizm in kök le ri ne re de? man lý, hat ta Ýs lam-ön ce si Türk ta ri hi ne u za nan kök le ri o la bi lir. Bu nun a na li zi ni de, Tür ki ye de din le il gi li pek çok ko nu ya ý þýk tu tan ho ca mýz Prof. Dr. Þe rif Mar din in Tur kish Is la mic Ex cep ti o na lism Yes ter day and To day: Con ti nu ity, Rup tu re and Re cons truc ti on in O pe ra ti o nal Co des/dün ve Bu gün Türk Ýs lam ý nýn Ýs tis nai Ö zel li ði: Ýþ le yiþ Kod la rýn da Sü rek li lik, Ko puþ ve Ye ni den Ya pý lan ma (Tur kish Stu di es, Vol. 6, No. 2, Ju ne 2005, s ) baþ lýk lý o la ða nüs tü ö nem de ki in ce le me sin de bul mak müm kün. (Mar din in ilk kez Za man da çý kan 7 ve 17 Tem muz 2007 ta rih li ya zý la rým da de ðin di ðim bu in ce le me si nin bu gü ne ka dar Türk çe ye çev ril me miþ ve tar tý þýl ma mýþ ol ma sý na sýl i zah e di lir, bil mi yo rum.) Kemalistler ile dindarlar arasýndaki gerginliðin devletçilik ve milliyetçilikte ortaklýða dönüþmesi, en iyi ifadesini 12 Eylül rejiminin de ideolojisi olan Türk- Ýslam sentezinde buluyor. Mar din, Tür ki ye de Ýs lam ýn ö zel lik le ri nin Os man lý-cum hu ri yet bü rok ra si si nin po zi ti vist mo dern leþ me ci li ði i le Nak þi ben di li ðin ye ni lik çi Ýs lam yo ru mu nun et ki le þi min den kay nak lan dý ðý ný söy lü yor. Bu a na li zi ü ze ri ne ver di ði bir mü la kat ta da þu nok ta la rýn al tý ný çi zi yor: Ta ri hi bo yun ca Os man lý, di ni dev let ten u zak tut ma mak ko nu sun da dik kat li ol du. A rap lar a çý sýn dan din, dev let ten ön ce ge lir. Türk ler i çin i se dev let, Ýs lam ön ce si dö nem den i ti ba ren din den da ha ö nem li ol du. Tür ki ye is tis na sý de di ðim za man bu nu kas te di yo rum. (As harq A law sat, 12 A ra lýk 2007) Tür ki ye de Ke ma list ler i le din dar Müs lü man lar a ra sýn da ki ger gin li ðin dev let çi lik ve mil li yet çi lik te or tak lý ða dö nüþ me si nin en i yi i fa de si ni 12 Ey lül re ji mi nin de i de o lo ji si o lan Türk-Ýs lam sen te zi i de o lo ji sin de bul du ðu söy le ne bi lir. Þa hin Al pay Za man, Kut lu do ðum ta ri hi ni Ge nel kur may tes bit e der se Ol Re bi ü lev vel a yý ni ce si On i kin ci gi ce (ge ce) is neyn (Pa zar te si) ge ce si Ol gi ce kim, doð du ol hay rûl be þer (in san lý ðýn en ha yýr lý sý) A ne si (an ne si) an da (on da) ne ler gör dü, ne ler? Sü ley man Çe le bi nin yaz dý ðý mev lid i le Pey gam ber (asm) doð du ðu ge ce yi an la tan bu mýs ra la rý, her se ne ki mev lid kan dil le rin de din le riz. Ma lûm dur, di nî gün ve ge ce le rin yâd e dil me si, hep Ýs lâ mî tak vim o lan Hic rî tak vi me gö re ya pý lýr. Mev lid de bu þe kil de, o ge ce ye mah sus kan dil prog ram la rýy la yâd e di lir. Yu ka rý da Sü ley man Çe le bi nin mýs ra la rýn da gö rül dü ðü gi bi de, bu hep Reb i ülev vel a yý nýn 12. ge ce si ne te ka bül e den ta rih te ya pý lýr dý. An cak, 1989 yý lýn dan i ti ba ren Di ya net ca mi a sý, al dý ðý bir ka rar la, Pey gam be ri mi zin (asm) mi lâ dî ta rih le 571 se ne si nin 20 Ni san ý na te kâ bül e den bu ge ce yi e sas a la rak, ta kip e den bir haf ta lýk za ma ný kut lu do ðum haf ta sý o la rak tat bi ka ta koy muþ ve nor mal mev lid kan dil le ri nin dý þýn da, mi lâ di ta ri he denk ge len bu ta rih te de kutlama ya pýl ma ya baþ lan mýþ týr. Bu haf ta da, Pey gam ber (asm) ve Ýs lâ mî de ðer le ri an la tan fa a li yet ler ya pý la gel miþ tir. Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri bu gi bi fa a li yet le rin da i ma ya nýn da ol muþ, Sü ley man Çe le bi nin yaz dý ðý mev lid i le a lâ ka lý so ru la ra da ce vap ve rir ken þöy le söy le miþ tir: Mev lid-i Ne be vî i le Mi ra ci ye nin o kun ma sý, ga yet nâ fi (fay da lý) ve gü zel â det tir ve müs tah sen bir â det-i Ýs lâ mi ye dir. Bel ki ha yat-ý iç ti ma i ye-i Ýs lâ mi ye nin (Ýs lâ mi ye tin sos yal ha ya tý nýn) ga yet lâ tîf ve par lak ve tat lý bir me dar-ý soh be ti dir. Bel ki, ha ka ik-i i ma ni ye nin ih ta rý (i man ha ki kat le ri nin ha týr lan ma sý i çin) i çin en hoþ ve þi rin bir ders tir. Bel ki, i ma nýn en vâ rý ný (nur la rý ný) ve mu hab be tul lah (Al lah sev gi si) ve aþk-ý Ne be vî yi (Hz. Pey gam ber aþ ký ný) gös ter me ye ve tah ri ke (ha re ke te ge tir me ye) en mü hey yiç (he ye can ve ren) ve mü es sir (te sir li) bir va sý ta dýr. Ce nâb-ý Hak bu â de ti e be de ka dar de vam et tir sin. Ve Sü ley man E fen di gi bi Mev lid ya zan la ra Ce nâb-ý Hak rah met et sin, yer le ri ni Cen ne tü l- Fir devs yap sýn. Â min. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da, kut lu do ðum haf ta sý o la rak id rak e di len bu haf ta ah sen, gü zel bir fa ali yet tir. Ama ne yazýk ki, mem le ke tin ve mil le tin, her gü zel ve ha yýr lý iþ le ri ne müdahale eden muhtýracý zihniyet, bu na da bu laþ mýþ ve meþ hur 2007/27 Ni san muh tý ra sýn da kutlu doðum programlarýna yüklenmiþti. Bun dan son ra da Di ya ne ti mi zin o za man ki i da re ci le ri, Ge nel kur may'ýn is tek ve ar zu su na tâ bi o la rak, yýl lar dýr bi li nen bir ta ri hi de ðiþ ti rip, kut lu do ðum haf ta sý nýn za ma ný ný, 2008 den i ti ba ren, 14 Ni san a al mýþ tý. Her þe yin baþ lan gýç haf ta sýn da yâd e di lip, kut lan dý ðý hal de, Pey gam be ri mi zin (asm) Mi lâ dî ta rih le 20 Ni san a te ka bül e den ve lâ det (do ðum) gü nü gi bi bir bü yük ha di se si nin ta ri hi böy le ce de ðiþ ti ril miþ ti. Mil let o la rak biz þim di tek rar, kut lu do ðum haf ta sý nýn es ki den ol du ðu gi bi, mü na sip o lan ta ri hin de, ya ni Ni san a ra sýn da ya pýl ma sý ný is ti yo ruz. Ken di ken di ne her þey den iþ kil le nen, mil le te rað men iþ gör me ye a lýþ mýþ la rýn ar zu su nun hi lâ fý na da ol sa, mil le tin de di ði ol ma lý dýr. Not: As lýn da bu ya zý yý ge çen se - ne de ði þik bir baþ lýk la yaz mýþ týk. Fa kat ma a le sef, di nî iþ le ri tan zim et me si ge re ken Di ya ne t bu sa ha da bir dü zelt me ya pýp, kut lu do ðum haf ta sý prog ra mý ný as lî mec ra sý - na, ta ri hi ne, ge ri ge tir me di ði i çin ye ni den bir ha týr lat ma ya pý yo ruz. Ve in þa al lah se ne ye tek rar bir ha - týr lat ma yap ma ya lü zum kal ma - dan, haf ta, Ni san ta rih le rin - de yâd e di lir. SEMÝNERE DÂVET Konu : Risale-i Nur'da Kur'ân Medeniyetinin Yeniden Ýhya ve Ýnþa Projesi Konuþmacý : Ali Ferþadoðlu Tarih : Cumartesi Saat : 20:30 Yer : Çaðrý Vakfý Kültür Merkezi / GÖLCÜK Organizasyon: Yeni Asya Temsilciliði ve Çaðrý Vakfý

12 12 Ý LAN Y KERMESE DÂVET Yeni Asya Vakfý Hanýmlar Kolunun öðrenciler yararýna düzenlediði kermesimizde; birbirinden güzel hediyelikler, yöresel tatlarla zenginleþtirilmiþ gýda reyonumuz içli köfteler, çið köfteler, börekler, dolmalar, tatlý çeþitleri, yaþ pastalar, züccaciye, giyim aradýðýnýz her þeyi bulacaðýnýz kermesimize katýlýmlarýnýzla bu hayýr yarýþýna sizler de ortak olun! Tarih: Yer: Alemdað Cad.16/B. Belediye Karþýsý - Ümraniye Ýrtibat: (0535) (0546) KONFERANSA DÂVET Konu: Said Nursî'ye göre insanlýðýn kurtuluþ reçetesi: Kur'ân Medeniyeti Konuþmacýlar : Mehmet KUTLULAR (Açýlýþ Konuþmasý) Kâzým GÜLEÇYÜZ, Sebahattin YAÞAR Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Tarih : Saat : Organizasyon: Eskiþehir Yeni Asya Temsilciliði Not: Programdan önce ve sonra Mehmet KUTLULAR, Kâzým GÜLEÇYÜZ, Sebahattin YAÞAR ve Abdil YILDIRIM kitaplarýný imzalayacaklardýr. SAYI : TAL. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen Taþýnmazýn Cinsi, Niteliði, Kýymeti, Adedi ve Önemli Özellikleri : Sam sun Ý li, Ýl ka dým Ýl çe si, Ký lýç de de Mah a da, 9 par sel de ka yýt lý, m 2 mik tar lý ar sa ü ze rin de bir bod rum, bir ze min dört kat lý kar gir bi na nýn 1/6 ar sa pay lý. 4. kat, 6 no lu ba ðým sýz bö lüm mes ken o lan 1/1 pa yý borç lu Þa du man Tir ya ki a dý na ka yýt lý ta þýn maz Söz konusu taþýnmaz Bilirkiþi Raporuna Göre; Samsun Ýli. Ýlkadým Ýlçesi, Kýlýçdede- Adalet Mah. Asým Özkan Sok. 18/4-6 Kapý no lu o lup ta þýn maz i mar pla nýn da ay rýk ni - zam 5(B5) kat lý ko nut kul la ným a la ný na i sa bet et mek te dir. Ta þýn maz mes ken ö zel li ðin - de dir. Ye rin de ya pý lan in ce le me de bah se ko nu ta þýn maz mes ken ka pa lý hal de dir. Ta - þýn ma zýn ye rin de yal pý la rý in ce le me i le Ýl ka dým Be le di ye si pro je ruh sat ser vi sin de bu lu - nan o nay lý pro je si i le dos ya in ce le me si so nu cu ya pý kul lan ma i zin bel ge si a lýn dý ðý, ta - þýn maz par sel ü ze rin de bod rum ü ze ri çok kat lý B.Ar me kar kas ya pý tar zýn da ya pý laþ ma ol du ðu bah se ko nu par sel ü ze rin de bu lu nan borç lu ya a it 4.kat 6 nu ma ra lý ba ðým sýz bö - lüm i se 107 m 2 kul la ným a la nýn da ol du ðu be lir len miþ tir. Ta þýn maz mes ken müþ te mi lat o la rak pro je sin den 2 ya tak o da sý, o tur ma o da sý, mut fak, sa lon, an tre, hol, ban yo, tu va - let ve 2 a det bal kon dan i ba ret tir. Ta þýn maz a na bi na gi ri þi de mir doð ra ma pen ce re doð ra ma la rý ah þap o lup ta þýn ma zýn alt ya pý sý ya pýl mýþ, mev ki i o la rak Sam sun Bü yük - þe hir Be le di ye si i le Ýl ka dým Be le di ye si nin her tür lü hiz met le rin den is ti fa de e den böl ge - de dir. Mev ki i i ti ba ri i le A da let Loj man la rý na, 100.Yýl Bulvarýna, Ýlkadým Belediyesi-Gazi yakýndýr. Elektriði ve suyu mevcut olup mevkii itibariyle ulaþým kolaylýðý vardýr. Konut ve yerleþim bölgesidir. Arsa Hisse Deðeri : ,33 TL, Meskenin Deðeri : ,90 TL, Toplam Deðer: ,23 TL dir. Taþýnmazýn Muhammen Bedeli : ,23TL SATIÞ ÞARTLARI : 1- Satýþ günü saat 14:00-14:10 arasý Samsun 3.Ýcra Müdürlüðü odasý adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartýyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa günü ayný yer ve saatte en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartý ile ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur, 2- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len de ðe rin %20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir. A lý cý is te di ðin de 10 gün geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga Ver gi si, % 1 KDV, Ta pu Har cý ve Mas raf lar i le Te lal li ye a lý cý ya a it tir, bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö - de nir, 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý nýn ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý nýn da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çe ri sin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez i se Ýc ra ve Ýf las Ka nu - nu'nun 133.mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve %10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal mak sý zýn ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Daire'de açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve Mün de re ca a tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin TAL. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü müz'e baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 09/04/ B: T. C. SAMSUN 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No : 2012/328 Örnek No: 27* Satýþýna karar verilen taþýnmazlarýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- TAPU KAYDI : ELAZIÐ ÝLÝ, MERKEZ ÝLÇESÝ, 2473 ADA, 2 PARSEL ZEMÝN KAT, 1 NOLU BAÐIMSIZ BÖLÜM. ÖZELLÝKLERÝ : Tam hissedir, Mesken niteliðinde kat irtifaklýdýr. Arsa pay/paydasý : 1/3 dür. Taþýnmaz Mustafapaþa Mah. Mektup Sokak No: 20-Elazýð ad re sin de dir. Ta þýn ma zýn yak la þýk o la rak ya rý sý i mar yo lu na te ca vüz lü o lup. i le ri de in þa at ya pýl dý ðý tak dir de ka mu laþ týr ma ya ta bi o la cak ve ya ma li ki bu mik ta rý be le di ye ye be - del siz o la rak terk e de ce ðin den do la yý i ma rýn da sa kýn ca bu lun - mak ta dýr. Ta þýn ma zýn yer al dý ðý bi na 3 kat lý B.A. Kar kas so ba lý bir bi na o lup, yýp ran ma pa yý %25 dir. A part man da i re le ri 1 sa lon, 3 o da, mut fak, ban yo ve wc den i ba ret o lup, in þa at a la ný 168 m 2 ci va rýn da dýr. Ta þýn maz þe hir mer ke zi ne ve ti ca ri a lan la ra u zak bir ko num da o lup, tüm be le di ye hiz met le rin den fay da lan mak ta dýr. ÝMAR DURUMU : Blok nizam 5 kat yapýlaþmaya izinli konut alanýndadýr. SATIÞ SAATÝ : 10:00-10:05 ARASI MUHAMMEN BEDELÝ : ,00-TL 2- TAPU KAYDI : ELAZIÐ ÝLÝ, MERKEZ ÝLÇESÝ, 2473 ADA, 2 PARSEL 1. KAT, 2 NOLU BAÐIMSIZ BÖLÜM. ÖZELLÝKLERÝ : Tam hissedir, Mesken niteliðinde kat irtifaklýdýr. Arsa pay/paydasý : 1/3 dür. Taþýnmaz Mustafapaþa Mah. Mektup Sokak No: 20-Ela zýð ad re - sin de dir. Ta þýn ma zýn yak la þýk o la rak ya rý sý i mar yo lu na te ca vüz lü o lup, i le ri de in þa at ya pýl dý ðý tak dir de ka mu laþ týr ma ya ta bi o la cak ve ya ma li ki bu mik ta rý be le di ye ye be del siz o la rak terk e de ce ðin den do la yý i ma rýn da sa kýn ca bu lun mak ta dýr. Ta þýn ma zýn yer al dý ðý bi na 3 kat lý B.A. Kar kas so ba lý bir bi na o lup, yýp ran ma pa yý %25 dir. A part man da i re le ri 1 sa lon, 3 o da, mut fak, ban yo ve wc den i ba ret o lup, in þa at a la ný 168 m 2 ci va rýn da dýr. Ta þýn maz þe hir mer ke zi ne ve ti ca ri a lan la ra u zak bir ko num da o lup, tüm be le di ye hiz met le - rin den fay da lan mak ta dýr. ÝMAR DURUMU : Blok nizam 5 kat yapýlaþmaya izinli konut alanýndadýr. SATIÞ SAATÝ : 10:15-10:20 ARASI MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 -TL 3- TAPU KAYDI : ELAZIÐ ÝLÝ, MERKEZ ÝLÇESÝ, 2473 ADA. 2 PARSEL 2. KAT, 3 NOLU BAÐIMSIZ BÖLÜM. ÖZELLÝKLERÝ : Tam hissedir, Mesken niteliðinde kat irtifaklýdýr. Arsa pay/paydasý : 1/3 dür. Taþýnmaz Mustafapaþa Mah. Mektup Sokak No: 20-Elazýð ad re - sin de dir. Ta þýn ma zýn yak la þýk o la rak ya rý sý i mar yo lu na te ca vüz lü o lup, i le ri de in þa at ya pýl dý ðý tak dir de ka mu laþ týr ma ya ta bi o la cak ve ya ma li ki bu mik ta rý be le di ye ye be del siz o la rak terk e de ce ðin den do la yý i ma rýn da sa kýn ca bu lun mak ta dýr. Ta þýn ma zýn yer al dý ðý bi na 3 kat lý B.A. Kar kas so ba lý bir bi na o lup, yýp ran ma pa yý %25 dir. A part man da i re le ri 1 sa lon, 3 o da, mut fak, ban yo ve wc den i ba ret o lup, in þa at a la ný 168 m 2 ci va rýn da dýr. Ta þýn maz þe hir mer ke zi ne ve ti ca ri a lan la ra u zak bir ko num da o lup, tüm be le di ye hiz met le r- in den fay da lan mak ta dýr. ÝMAR DURUMU : Blok nizam 5 kat yapýlaþmaya izinli konut alanýndadýr. SATIÞ SAATÝ : 10:30-10:35 ARASI MUHAMMEN BEDELÝ : ,00-TL Yu ka rý da ö zel lik le ri be lir ti len ta þýn maz la rýn sa tý þý na ka rar ve ril miþ o lup, sa týþ þart la rý a þa ðý da ki gi bi dir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ 11/06/2012 gü nü be lir ti len sa at ler de Sa týþ O da sý, Bod rum 1. Kat. Ad li ye Sa - ra yý E la zýð Ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 21/06/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i - kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý - ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin %40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe - cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tah min e di len de ðe rin %20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nun 133. mad de si ge re ðin ce i - ha le ka ra rý kal dý rý lýr. A lý cý ta ra fýn dan ya tý rý lan %20 te mi nat ak çe si ta þýn ma zýn tek rar sa tý þa çý ka rýl ma sýn dan do la yý i ki i ha le a ra sýn dan do ða cak fark ve fa iz ve za rar la ra kar þý - lýk ol mak ü ze re a lý ko nu lur. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve %10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri mes'ul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. Bun dan baþ ka Ý ha le Dam ga Ver gi si, Ta pu A lým Har cý, K.D.V ve ta þýn maz tes lim gi der le - ri a lý cý ya a it o la cak týr. Ta pu Sa tým Har cý, Tel la li ye Be de li ve bi rik miþ em lak ver gi si sa týþ be de lin den ö de ne cek tir. 3- Ýpotek sahibi alacak lý lar da di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de Da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açýk olup, gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilir. 5- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 6- Ýþ bu ilan ta pu kay dýn da ka yýt lý an cak ad re si mev cut ol ma yan ya hut ka yýt lý ad re si - ne çý kar tý lan teb li gat lar bi la teb lið dö nen a la ka dar la ra Ý ÝK.127. Mad de si ge re ðin ce teb li - gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 10/04/2012 (Ý ÝK. M. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. *: Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 64 e kar þý lýk gel - mek te dir. B: T. C. ELAZIÐ 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2009/1964 Örnek No:27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1- TAPU KAYDI : Nev þev hir mer kez Nar kö yü Se ni rin mev ki i 7488 par sel de 12200,00 m 2 mik ta rýn da borç lu his se si tam o lan bað ni te li ðin de ha li ha zýr da bo dur el ma bah çe si. ÖZELLÝKLERÝ : Sa tý þý na ka rar ve ri len ta þýn maz 3.sý nýf kum lu, tý rý lý top rak ya pý sý na ha iz ta pu da bað o la rak gö zü ken ve ha li ha zýr da bo dur el ma bah - çe si dir. Ký raç a ra zi o lup, el ma a ðaç la rý nýn su la ma sý et raf ta ki baþ ka par sel de ki ku yu dan a lý nan su i le su lan mak ta o lup, 2x4 met re a ra - lýk la rýn da 10 ya þýn da ka pa ma bo dur elma bahçesidir. ÝMAR DURUMU : Belediye imar planý dýþýndadýr. Satýþ Saati : 10:00-10:05 Arasý Muhammen Bedeli : ,00 YTL Satýþ Þartlarý 1-Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Nev þe hir Ad li ye si gi riþ sa lo nu a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka - rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç hün lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin %40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si, K.D.V a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak lan ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bedeli he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133 ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve %10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþý iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (Ý ÝK m.126) (Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. NEVÞEHÝR 1.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Sayý: 2008/82 Esas. Davacý dilekçesinde, tarihinde 06 ARN 68 P. sayýlý araç ile meydana gelen kaza nedeniyle çocuklarý Resul TÜFEKÇÝGÝL'in yaralanmasý nedeniyle 1.000,00.-TL Maddi, 6.000,00-TL Manevi tazminatýn davalýlar Ergoisviçre Sig.A.Þ ile Zeki Þenses ve Hüseyin ARDIÇ'tan tahsilini talep etmiþ, Delil olarak Ankara 1.Sulh Ceza 2006/707 E. Saydý dosya ve Adli Tabiplik raporu verilmiþ, alýnan bilirkiþi raporunda davacýlarýn bakýcý gideri olarak 456,55 TL, tedavi ve yol gideri olarak 110,30 TL maddi tazminat talep edebilecekleri hesaplanmýþtýr. Davalý Zeki ÞENSES'in tüm aramalara raðmen tebliðe yarar adresi tespit edilemediðinden iþ bu ilanýnýn ilan tarihinden itibaren yedi gün (7) içerisinde teblið edilmiþ sayýlacaðý ve teblið tarihinden itibaren 2 haftalýk sûre içerisinde tüm delil ve belgelerini ibraz etmesi gerektiði, iþ bu ilan dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilan olunur. B: T. C. ANKARA 22. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Resmi Ýlanlar DOSYA NO: 2012/62 TALÝMAT. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI : Aydýn Ý li, Ýn cir li o va Ýl çe si, Ýn cir li o va Ma hal le si, Yu ka rý Mev ki i, 1961 Par sel de ka yýt lý 280,00 m 2 yü zöl çüm lü ar sa da 20/280 Ar sa Pay lý, 1. Kat 2 Ba ðým sýz Bö - lüm no lu mes ken. ÝMAR DURUMU : Taþýnmazýn bu lun du ðu par sel, Ýn cir li o va Be le di ye si i mar pla nýn da o lup. i mar plan ör ne ði dos ya sýn da dýr. HALÝ HAZIR DURUMU : Satýþa konu taþýnmaz, bodrum + zemin + 6 katlý, betonarme karkas, çatýsýz, içi-dýþý sývalý-boyalý, asansörlü ve merkezi sistem kaloriferli, yýllýk binada, 1. kat 2 nolu baðýmsýz bölüm olan meskendir. Bina nýn ze min ka týn da BÝM Mar - ket o lup, üst kat lar da her kat ta 2'þer da i re bu lun mak ta dýr. Bi na nýn mer di ven le ri gra nit kap lý dýr. Ta þýn maz ha li ha zýr da kul la nýl mak ta o lup dýþ ka pý sý çe lik, pen ce re le ri pvc plas - tik doð ra ma dýr. Da i re nin brüt yü zöl çü mü 125 m 2 ' dir. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu bi na ö - nün de bu lu nan yol be ton par ke dir. Ta þýn ma zýn mev ki si ve ko nu mu nor ma lin üs tün de o lup çev re sin de yo ðun ko nut ve ti ca ri ya pý laþ ma mev cut tur. Sa tý la cak o lan ta þýn ma zýn bu lun du ðu par sel, Ýn cir li o va Be le di ye si i mar pla nýn da o lup Be le di ye nin tüm alt ya pý hiz - met le rin den ya rar lan mak ta dýr. Ta þýn maz, çar þý ya, Em ni yet Mü dür lü ðü ne ve Sað lýk O - ca ðý na ya kýn mev ki de dir. Ta þýn maz, Ýs tik lal Ma hal le si Prof. Dr. Tür kan Saylan Caddesi No: 122 Sembol Apt.- Ýncirliova/Aydýn adresindedir. MUHAMMEN BEDELÝ : Taþýnmazýn mevkii, hali hazýr durumu ve özellikleri, emsalleri göz önünde tutulduðunda deðeri ,00-TL olup, bu muhammen bedelle satýþa arz edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI ; 1-Taþýnmazýn 1. satýþ günü Pazartesi günü olup; sa at le ri a - ra sýn da, Ýn cir li o va Ad li ye Sa ra yý Ze min Kat Yan Bal kon Ýn cir li o va/ay dýn ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la Per þem be gü nü Ad li ye Sa ra yý Ze min Kat Yan Bal kon Ýn cir li o va/ay dýn ad - resinde saatleri arasýnda i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me tin %40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin %20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si, K.D.V, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak lan ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/62 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, iþ bu ga ze te i la ný nýn ta pu da ad re si bu lun ma yan ve/ve ya ta pu da ka yýt lý ad res le rin de bu lun ma yan ve ad li teb li ga tý i a de e di len il gi li le re de sa týþ i - la cý nýn teb li ði ye ri ne ge çe ce ði hu su su i lan o lu nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. * Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 64'e kar þý lýk gel - mek te dir. B: T. C. ÝNCÝRLÝOVA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Ýzzet Atik'in kayýnbabasý Eskiþehir eþrafýndan Harun Kök'ün ve Gazetemiz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vapurlu'nun deðerli aðabeyi muhterem Hacý Mustafa Vapurlu'nun vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhumlara Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailelerine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyelerimizi sunarýz. Eskiþehir Yeni Asya Okuyucularý GÜNDOÐDU TÝYATROSUNA DÂVET Tarih : Salý Yer : Kültür Merkezi / MERSÝN Ýrtibat : (0324) Not : Hanýmlara mahsustur. TAZÝYE Muhterem aðabeylerimiz Ali Vapurlu ve Ýhsan Vapurlu'nun aðabeyi, Melek Vapurlu Hanýmefendinin eþi, Hacý Mustafa Vapurlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Adýyaman Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Mustafa Özcýkla'nýn annesi Beyaz Özcýkla'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Þanlýurfa Yeni Asya Okuyucularý

13 ENSTÝTÜ 13 Hazýrlayan: e-posta: Ýn san lý ðýn buh ran dan çý kýþ re çe te si: Pey gam ber lik yo lu Türk çe ye pey gam ber o la rak ter cü me e di len ke li me - nin A rap ça da i ki kar þý lý ðý bu lun mak ta dýr; bun lar dan bi ri si Ne bî ; di ðe ri de, Re sûl dür. Hem Ne bî, hem de Re sûl ke li me si Kur ân da yüz ler ce de fa zik re dil mek te dir. 1 Pey gam ber lik i se ri sa let ve nü büv vet þek lin de kar þý lýk bul mak ta dýr. Ne bî ve re sûl ke li me le ri ba zen ay ný an lam da kul la nýl mak la bir lik te, ba zen de fark lý an lam la ra ge le bil mek te dir. Ne bî, lü gat te yük sek lik ve yer den yük sek o lan, ha ber ve ha ber ci; ýs tý lah ta i se, Al lah ýn in san la ra þe ri a tý ný ve hü küm le ri ni teb lið et me si i çin gön der di ði ki þi an la mý na gel mek te dir. Bu ra da lü gat an la mý i le ýs tý lah an la mý a ra sýn da ki i liþ ki a çýk týr. Re sul i se ba zen ne bi i le eþ an lam lý o la rak kul la nýl mýþ ol sa da, ken di si ne ki tap ve ri len, ön ce ki pey gam ber le rin þe ri at la rý i le a mel et me si em re dil me yen in san ma na sýn da kul la nýl mak ta dýr. Bir baþ ka fark da, Re sul ün ken di si ne Ceb ra il in ge le rek vah yi bil dir di ði ki þi, ne bi nin de uy ku sun da gör dü ðü ve vah yi al dý ðý ki þi o la rak i fa de e dil me sin de or ta ya çýk mak ta dýr. Nü büv vet i le Ri sa le tin bir ki þi de top lan dý ðý da gö rül müþ tür. Ör ne ðin son pey gam ber o lan Hz. Mu ham med (asm) de her i ki ö zel lik bir a ra da bu lun mak ta dýr. 2 Biz bu ma ka le miz de ne bi ve re sul ye ri ne, pey gam ber ; nü büv vet ve ri sa let ye ri ne de, pey gam ber lik kav ram la rý ný kul la na ca ðýz. Ýs lâm di nin de pey gam ber le re i man et mek i man e sas la rýn dan bi ri si dir. 3 Dik kat e di lir se, bu ra da yal nýz ca Hz. Mu ham med e (asm) i man de ðil, pey gam ber le re i man i fa de si kul la nýl dý. Bir â yet-i ke ri me de Biz pey gam ber ler a ra sýn da hiç bir a yý rým yap ma yýz de ni le rek Müs lü man la rýn bu ko nu da ki ni te lik le ri ne dik kat çe kil mek te dir. O hal de, bir Müs lü man H ris ti yan ve ya Ya hu di gi bi de ðil dir. Bir Müs lü man bü tün pey gam ber le ri ka bul e der ken, on lar ken di pey gam ber le rin den baþ ka pey gam ber le ri ka bul et me mek te dir. Ni te kim yü ce Al lah bu ko nu da þöy le bu yur mak ta dýr: On lar ki, Al lah i le pey gam ber le ri ni in kâr e de rek, kâ fir o lur lar. Al lah i le pey gam be ri a yýrt et mek is ter ler. Ba zý la rý na i na nýr, ba zý la rý na i nan ma yýz der ler. Ýþ te a sýl kâ fir ler bun lar dýr. Biz de ka fir ler i çin re zil e di ci bir a zab ha zýr la dýk. 4 Ýs lâm bu ve ben ze ri â yet le ri i le dün ya mil let le ri a ra sýn da, da ya nýþ ma, kar deþ lik ve bir lik e sas la rý ný or ta ya koy muþ tur. Zi ra, mil let ler bü tün pey gam ber le re i na nýr lar sa an laþ ma la rý ko lay la þýr; a ra la rýn da ki ih ti laf lar or ta dan kalk mýþ o lur. Bu üs tün lük Ýs lâm a mah sus tur. Ýs lâm bü tün men sup la rý na, pey gam ber le rin hep si ne i man ve hür me ti ge rek li kýl dý ðý i çin di ðer din ler le ken di si a ra sýn da kay nak bir li ði nin müm kün ol du ðu nu or ta ya koy mak ta dýr. 5 Pey gam ber le re i man et mek, i ma nýn e sas la rýn dan bi ri si o la rak te lâk ki e dil di ði ne gö re, pey gam ber le rin ge nel o la rak gön de ril me si nin hik met le ri ü ze rin de dur ma mýz ye rin de o la cak týr. Pey gam ber le rin gön de ril me se bep le ri a) Ya ra tý lýþ ga ye si ni teb lið Kur ân ýn in san la rý bü tün pey gam ber le re i man et me ye da vet et me si, pey gam ber le re i ma nýn Al lah a i man ve i ba det le çok ya kýn dan il gi si ol ma sýn dan do la yý dýr. Kur ân da ken di le ri ne pey gam ber gön de ril me yen ka vim le re a zab e dil me ye ce ði nin 6 bil di ril me sin den an la þýl mak ta dýr ki, ken di le ri ne pey gam ber gön de ril me yen üm met le rin ken di a kýl la rý i le Al lah a doð ru bir þe kil de i nan ma la rý ve ya ra tý lýþ ga ye le ri ne uy gun ha re ket et me le ri ne re dey se müm kün de ðil dir. Bu in san lar ken di le ri nin ve kâ i na týn bir ya ra tý cý sý ol du ðu nu dü þü ne bil se ler bi le, ya ra tý cý nýn ya rat tý ðý in san lar dan ne ler is te di ði gi bi so ru la ra a kýl la rý i le tam o la rak ce vap bul ma la rý ve ge re ke ni yap ma la rý müm kün de ðil dir. Za ten bu yüz den de ken di le ri ne pey gam ber gön de ril me yen ka vim le re a zab e dil me ye ce ði bil di ril miþ tir. Ýf rat ve tef ri ten u zak, ya ni ah mak lýk de mek o lan ga ba vet i le hak ký ba tý lý, ba tý lý hak gös te re cek ka dar al da tý cý ze kâ sa hi bi ol mak an la mýn da ki cer be ze den u zak, hak ký hak, ba tý lý ba týl o la rak an la ya bil me ye te ne ði de mek o lan hik me te ta bi o lan in san ak lý, baþ ta ken di ya ra tý lý þý ný, son ra kâ i nat ta ki var lýk la rýn ya ra tý lý þý ný dü þün mek su re tiy le bu kâ i na týn bir ya ra tý cý sý ve sa hi bi ol du ðu nu an la ya bi lir. An cak o nun E had, ya ni bir ol du ðu nu an la ma sý pek ko lay de ðil dir. Za ten Al lah ýn var ol du ðu nu bil mek de yet mez. O nun bir ol du ðu nu da bil mek ge re kir. Pey gam be ri mi zin (asm) pey gam ber o la rak gön de ril di ði dö nem de müþ rik ler ço ðun luk ta i di. Bu ra da þu nok ta nýn al tý çi zil me li dir. Müþ rik, Al lah a i nan ma yan ki þi de ðil dir. Ni te kim, on la ra gök le ri ve yer le ri kim ya rat tý di ye so rul du ðun da, Al lah di ye ce vap ver miþ ler dir. 7 Bu du rum gös te ri yor ki, müþ rik ler de Al lah a i nan mak ta dýr. An cak bu i nanç, Al lah ýn var lý ðý i le il gi li dir. Za ten e sas so run, Al lah ýn var lý ðýn da de ðil, bir li ðin de ve sý fat la rýn da dýr. Ýf rat ve tef rit ten so yut lan mýþ is ti ka met i çin de ki bir in san ak lý, kâ i na týn bir ya ra tý cý sý nýn, bir sa hi bi nin ol du ðu nu dü þün dü ðün de bu de fa de zih nin de þöy le so ru lar be li re cek tir. A ca ba be ni ve be nim ih ti yaç la rý mý en gü zel þe kil de ya ra tan, ha zýr la yan, bu kâ i na tý ku sur suz bir þe kil de ya ra tan Zat, be ni bu dün ya ya ni çin gön der miþ tir? Bu dün ya ya gön de ril mem de ki e sas a maç ve ga ye ne dir? Ben den ne is te mek te dir? Be ni ve mah lûka tý bu ka dar na zik ve na ze nin ya rat tý ðý na ba ký la cak o lur sa, bu yü ce Ya ra tý cý be ni ve ya rat týk la rý ný sev mek te dir. Çün kü bu ka dar ik ram ve ih san la rý bi zi sev di ði nin i þa re ti dir. Ben de be ni se ven ve sev gi si ni te za hür et ti ren bu yü ce ya ra tý cý yý ta ný mak ve o nun sev gi si ni ka zan mak is te rim. A ca ba bu nun i çin ne yap ma lý yým? Ýþ te pey gam ber le rin gön de ril me hik met le rin den bi ri si, a kýl sað lý ðý ye rin de o lan in san la rýn zi hin le rin de or ta ya çý kan bu ve ben zer so ru la ra en gü zel ce vap la rý ver mek tir. Ya ni in - sa nýn bil mek ve yap mak is te di ði ya ra tý lýþ ga ye si ni teb lið et mek, bil dir mek tir. Pey gam ber le rin in san lar i çin bir hi da yet reh be ri ol ma sý nýn en mü him yön le rin den bi ri si ni de bu ko nu teþ kil et mek te dir. b) Ýn san la rýn Al lah a iti raz yol la rý nýn ka pa týl ma sý Kur ân-ý Ke rim de her kav me ve üm me te, mut la ka on la rý Ý lâ hî a zab dan kor ku tu cu bir pey gam ber gön de ril di ði bil di ril mek te dir. 8 Her üm me te bu þe kil de pey gam ber gön de ril me si nin bir hik me ti, Kur ân da þöy le bil di ril mek te dir: Cen net le müj de le yi ci ve Ce hen nem a za býy la kor ku tu cu o la rak bir ký sým pey gam ber ler gön der dik ki, bu pey gam ber le rin ge li þin den son ra, in san la rýn ký ya met gü nün de bi zi i ma na ça ðý ran ol ma dý di ye Al lah a bir hüc cet ve ö zür le ri ol ma sýn. Al lah a ziz ve ha kim dir. 9 Bir baþ ka a yet te i se ay ný mev zu ya þu þe kil de dik kat çe kil mek te dir: (Ey Re su lüm! E ðer Ku reyþ kav mi ne) yap týk la rý in kâr ve is yan yü zün den (ký ya met gü nü) baþ la rý na bir a zab gel di ði za man: Ey Rab bi miz! Bi ze bir pey gam ber gön de rey din de a yet le ri ne i na nýp mü min ler den ol say dýk ya di ye cek ol ma sa lar dý se ni pey gam ber o la rak gön der mez dik. 10 Bu ve ben ze ri a yet ler den an la þýl dý ðý na gö re in sa ný en mü kem mel bir þe kil de ya ra tan yü ce Al lah, o na i man yo lu nun gü zel li ði ni, kü für ve is yan yo lu nun çir kin li ði ni gös te ren pey gam ber le ri gön der miþ tir. Gö rül dü ðü gi bi in san la rýn bu yol lar dan her han gi bi ri si ne i nan ma la rý ko nu sun da bir ic bar söz ko nu su de ðil dir. Ýn san la ra yol gös te ril miþ fa kat i ra de le ri, ih ti yar la rý el le rin den a lýn ma mýþ týr. Ýþ te bu yüz den in sa na bir seç me hür ri ye ti ta nýn mýþ týr. An cak Kur ân in san la rýn bu hür ri yet le ri ni, ken di le ri ni dün ya da ve a hi ret te mut lu e de cek bir þe kil de kul lan ma la rý ný is te mek te ve in sa ný o yo la teþ vik et mek te, ken di si ni dün ya da ve a hi ret te mut suz e de cek bir yo la sü rük len mek ten de vaz ge çir me ye ça lýþ mak ta dýr. Ý man i le i man sýz lý ðý seç me ko nu sun da hür o lan in san, pey gam ber gön de ril di ði hal de, kü für yo lu nu seç ti ði tak dir de, Ba na i man yo lu gös te ril me di gi bi bir ö zür be yan e de me ye cek tir. Ýn san i ra de-i cüz i ye si i le seç ti ði yol da gi der ken, bu nun da Ýn san lar a kýl la rý i le if rat tu tum lar dan mey da na ge len te ca vüz ve hak sýz lýk la rý ön le me yo lu na za man i çe ri sin de git miþ ler se de, a kýl bu ko nu da ye ter li ol ma mýþ týr. Bu gün ge rek bi zim top lu mu mu zun, ge rek se Ba tý lý top lum la rýn i çi ne düþ tük le ri mad dî ve ma ne vî buh ran la rýn tek çö züm yo lu nun pey gam ber ler yo lu ol du ðun da þüp he yok tur. so nuç la rý na kat la na cak týr. Bu du rum da kü für yo lu nu seç ti ðin den a za ba uð ra ya cak ol ma sý, hiç bir kim se nin mer ha me ti ni ve þef ka ti ni cel be de cek bir du rum de ðil dir. Çün kü za ra ra ken di rý za sý i le gi re ne mer ha met e dil mez, o nun le hin de ba kýl maz. Al lah ýn þef ka tin den ve mer ha me tin den da ha faz la þef kat ve mer ha met et mek de, þef kat ve mer ha met de ðil dir. c) Ce mi yet te ger çek ni zam ve a da le tin te si si Ýn sa nýn in san lý ða lâ yýk bir þe kil de ya þa ma ya fýt rî bir mey li var dýr. Ýn san hay van gi bi ya þa ya maz. Ýn san sos yal bir var lýk týr. Ay ný za man da a ciz ve za yýf bir var lýk týr. A ciz ve za yýf ol du ðu hal de ih ti yaç la rý pek çok tur, düþ man la rý da zi ya de dir. Top lu ya þa mak zo run da o lan in sa nýn en ö nem li ih ti yaç la rý ye me, iç me, ba rýn ma, gi yin me, ev len me gi bi hu sus lar dýr. Bü tün bu te mel ih ti yaç la rý ný kar þý la ya bil mek i çin baþ ka la rý nýn yar dý mý na ih ti yaç du yar. Hiç bir kim se bü tün ih ti yaç la rý ný tek ba þý na kar þý la ya maz. Za ten in sa nýn top lu ya þa ma zo run lu lu ðu da bu ra dan çýk mak ta dýr. Bu yüz den in san lar ken di ye te nek le ri ne gö re fark lý sa nat dal la rý i le meþ gul o lur lar, fark lý iþ le ri ya par lar. Her kes yap tý ðý bu fark lý iþ ler den el de et tik le ri ü rün le ri, ma mül le ri mü ba de le et me ye, ya ni de ðiþ-to kuþ yap ma ya mec bur dur. Yok sa ih ti yaç la rý ný gi de re mez. Ýlk çað lar da in san lar sa yý ca az ol duk la rý i çin ma mül le ri pa ra i le sa týn al ma ye ri ne, mü ba de le da ha ge çer li ve ge rek li i di. A ma nü fus ka la ba lýk laþ týk ça, mü ba de le bü yük öl çü de or ta dan kalk tý ve sa týn al ma ve sat ma kav ram la rý or ta ya çýk tý. A ma bu yi ne in san la rýn fark lý ye te nek le ri ne gö re ü ret tik le ri ma mül ler ü ze ri ne bir a lýþ-ve riþ i di. Böy le ce in san lar çe þit li i sim ler al týn da bir bir le riy le mü na se bet i çin de ol mak du ru mun da kal mak ta dýr lar. Ýn san la rýn bir bir le riy le ti ca rî ve be þe rî mü na se bet le ri nin ol du ðu her top lum da prob lem le rin çýk ma sý da ih ti mal da hi lin de dir. Bu prob lem ler ni çin çýk mak ta dýr? Ýn san la rýn be þe rî mü na se bet ler de bu lun duk la rý or tam lar da ba zý so run la rýn çýk ma sý nýn en bü yük se be bi hak sýz lýk ve zu lüm le rin ya þan ma sý dýr. Pe ki o hal de ni çin hak sýz lýk ve zu lüm ler ol mak ta dýr? Ta gay yür, in ký lâb ve fe lâ ket le re ma ruz ve muh taç o lan in san be de nin de is kân e di len ru hun ya þa ya bil me si i çin üç kuv vet ya ra týl mýþ týr. Bu kuv vet le rin bi rin ci si, men fa at le ri celb ve cez bet mek i çin þeh vet kuv ve si dir. Ý kin ci si za rar lý þey le ri or ta dan kal dýr mak i çin ga zab kuv ve si dir. Ü çün cü sü i se fay da ve za ra rý, i yi ve kö tü yü bir bi rin den a yýrt et mek i çin a kýl kuv ve si dir. An cak in san da ki bu kuv ve le re fýt ra ten bir sý nýr ta yin e dil me miþ ol du ðun dan, bu kuv ve le rin her bi ri si if rat, va sat ve tef rit a dýy la üç mer te be ye ay rý lýr lar. Þeh vet kuv ve si nin if rat mer te be si, fü cur dur. Fü cu ra dü þen bir ki þi, na mus la rý ve ýrz la rý pa yi mal et mek iþ ti ha sýn da o lur. Bu tür in san lar, ye me, iç me, ko nuþ ma gi bi hu sus lar da da hep ha ra ma mey le der ler. Ýþ te top lum sal i liþ ki ler de va sa ta çe kil me miþ bir þeh vet duy gu su ta þý yan bir ki þi, ha ra ma yö nel me yo luy la hak sýz lýk la rýn ve te ca vüz le rin or ta ya çýk ma sý na, bu da top lum sal hu zu run bo zul ma sý na se bep o lur. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da pey gam ber le rin gön de ril me hik me ti, þeh ve tin if ra tý o lan fü cur dan in san lý ðý kur ta rýp, tef ri ti o lan ve he lâl ve ha ram hiç bir þe ye iþ ti ha sý ol ma mak an la mý na ge len hu mud dan da vaz ge çi rip, he lâ li is te yip, ha ram dan ka çýn ma yý i fa de e den if fet e yö nelt me yi he def al mak ta dýr. Böy le ce top lum sal hu zu run sað lan ma sýn da en ö nem li bir gö re vi i fa et miþ ol mak ta dýr lar. Hz. Yu suf un, Zü ley ha nýn fü cur an la mýn da ki þe he va ni is tek le ri ne kar þý, Al lah ýn yar dý mýy la kar þý koy ma sý, in san lý ða if fet li ol ma yö nün de ve ri len çok ö nem li ve bü yük bir ders ol ma ö zel li ði ta þý mak ta dýr. Di ðer bü tün pey gam ber ler de za ten is met sý fa tý na ha iz o la rak, ha yat la rý bo yun ca if fet i çin de ya þa mýþ ve in san lý ðýn yo lu nu ay dýn lat mýþ lar dýr. On lar Al lah ýn gü nah lar dan ko ru du ðu i de al in san lar dýr. On lar Al lah ýn ken di le ri ni ko ru ma sý ný is te miþ ler dir. Al lah ýn di ðer kul la rý da, if fet li ol mak is ti yor lar sa, her þey den ön ce Al lah ýn ken di le ri ni if fet li ol ma sý ný is te mek du ru mun da dýr lar. Bi lin çalt la rý na if fet li ol ma dü þün ce le ri ni yer leþ ti ren ki þi le rin, i ra de le ri ni de if fet li ol ma yö nün de kul la na cak la rý i zah tan va res te dir. Ga zab kuv ve si nin if rat mer te be si, te hev vür dür. Bu bir kim se nin mad di ve ma ne vî hiç bir þey den kork ma ma sý de mek tir. Bü tün is tib dat lar, ta hak küm ler, zu lüm ler bu mer te be nin ü rü nü dür. Bu nun tef rit mer te be si ce ba net tir. Bu da in sa nýn kor kul ma ya cak þey ler den kork ma sý na se beb o lur. Te hev vür sa hi bi in san zul met me ye, ce ba ne te dü þen ki þi de zul me uð ra ma ya mey yal dir. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da pey gam ber le rin gön de ril me hik met le ri in sa nýn ga zab kuv ve si ni va sat mer te be si o lan þe ca at te tut mak týr. Þe ca at i se, in sa nýn di nî ve dün ye vî hu ku ku i çin ca ný ný fe da e de cek bir an la yýþ ta ol ma sý dýr, meþ ru ol ma yan þey le re ka rýþ ma ma sý dýr. O hal de pey gam ber le rin gös ter di ði þe ca at yo lu na gi ren bir ki þi, ne baþ ka la rý na zul me de rek top lum sal ba rý þý bo zar, ne de ya pý lan zu lüm le re bo yun e ðer. Ken di hak la rý ný ve sý nýr la rý ný bi lir, baþ ka la rý nýn ken di si ne hak sýz lýk yap ma sý ný da ön ler. Pey gam ber le rin þe ca at yo lu na gir me yen ki þi le rin yap týk la rý zu lüm ler den yer le rin ve gök le rin in le di ði ne ta rih þa hit lik et mek te dir. A kýl kuv ve si nin if rat mer te be si, cer be ze dir. Bu bir ki þi nin, hak ký ba týl, ba tý lý hak gös te re cek ka dar al da tý cý bir ze kâ ya sa hib ol ma sý de mek tir. Tef rit mer te be si i se, ga ba vet tir. Böy le bir ki þi nin de hiç bir þey den ha be ri ol maz. Hak ký hak o la rak, ba tý lý ba týl o la rak bil mez. Böy le ki þi le re ga bi, ya ni ah mak de ni lir. Ba zý a ta söz le ri miz ah mak dost la rýn in sa na za rar ve re ce ði ni bil dir mek te dir. Top lum ha ya týn da her i ki gru bun bu lun ma sý da al da tan ve al da tý lan grup la rýn or ta ya çýk ma sý ve var ol ma sý de mek tir. Ak lýn if ra tý o lan cer be ze bir in sa nýn al da tý cý ol ma sý de mek tir. Bu a çý dan pey gam ber le rin yap tý ðý þey, ak lý, if rat ve tef rit ten u zak laþ tý rýp, va sat o lan hik met mer te be si ne çek mek tir. Hik met sa hi bi bir kim se i se, hak ký hak bi lir u yar, ba tý lý ba týl bi lir on dan iç ti nab e der. Kim se yi al dat ma ya ça lýþ maz, hi le kâr lýk yap maz. 11 Ýþ te pey gam ber le rin ge tir di ði din le rin or tak me sa jý, in san la rý þeh vet, ga zab ve a kýl kuv ve le ri nin va sat mer te be le ri o lan if fet, þe ca at ve hik met sa hi bi in san yap ma ya yö ne lik tir. Pey gam ber le rin ge tir di ði Ý lâ hî me saj la ra ku lak ve ril di ðin de, a hi ret ten ön ce dün ya nýn, ya þa ný lan top lum la rýn Cen ne te dö ne ce ði ni söy le me miz müm kün dür. Bu gün ge rek bi zim top lu mu mu zun, ge rek se Ba tý lý top lum la rýn i çi ne düþ tük le ri mad di ve ma ne vi buh ran la rýn tek çö züm yo lu nun bu pey gam ber ler yo lu ol du ðun da þüp he yok tur. Ýn san lar a kýl la rý i le if rat tu tum lar dan mey da na ge len te ca vüz ve hak sýz lýk la rý ön le me yo lu na za man i çe ri sin de git miþ ler se de, a kýl bu ko nu da ye ter li ol ma mýþ týr. Bu nun i çin kül lî ka nun la rýn vaz e dil me si ne ih ti yaç du yu lur. Bu kül lî ka nun lar ak lýn a da le ti bul ma sýn da, is ti ka me ti ya ka la ma sýn da yar dým cý o la cak i þa ret ler dir. Bu kül lî ka nun la rýn te sir li o la bil me si i çin Ka nun Ko yu cu ya ih ti yaç var dýr. Ýþ te bu ka nun lar Al lah, ta ra fýn dan pey gam ber ler va sý ta sýy la in san lý ða u laþ tý rýl mak ta dýr. 12 Dip not lar: 1- Ne bi ve Re sul ke li me le ri nin Kur an da kul la ným yer le ri i çin bkz: Mu ham med Fu ad Ab dül - ba ki, el-mu ce mü l-mü feh res li el fa zi l-kur a ni l-ke rim, Ýs tan - bul 1984, s , Da i re tü l-ma a rif, Mü es se - se tü l-a le mi li l-mat bu at, Bey - rut 1993, en-ne biy yü mad de - si, XVI I I, Ba ka ra, 2/ Ni sa, 4/ A fif, A. Tab ba ra, Ýl min I þý - ðýn da Ýs la mi yet, çev. Mus ta fa Öz, Ka lem Ya yýn cý lýk, Ýs tan bul 1981, s Ýs ra, 17/ An ke but, 29/ Fa týr, 35/4. 9- Ni sa, 4/ Ka sas, 28/ Bu i zah lar Sa id Nur sî nin Ý - þa ra tü l-ý câz i sim li e se rin den is ti fa de e di le rek ya pýl mýþ týr. Bkz: Sa id Nur sî, Ý þa ra tü l-ý caz, s Bu ko nu lar la il gi li bkz: Sa - id Nur si, Ý þa ra tü l-ý caz, çev: Ab - dül me cid Nur si, Söz ler Ya yý ne - vi, Ýs tan bul 1978, s. 24; Sa id Nur si, Mu ha ke mat, Söz ler Ya - yý ne vi, Ýs tan bul 1977, s

14 14 SPOR Y Manchester'ýn dünyada 330 milyon taraftarý var DÜN YA NIN EN DE ÐER LÝ FUT BOL KU LÜP LE RÝ SI RA LA MA SIN DA ÝN GÝ LÝZ MAC HES TER U NÝ TED 2.24 MÝL YAR DO LAR LA EN DE ÐER LÝ FUT BOL KU LÜP LE RÝ LÝS TE SÝN DE ÝLK SI RA DA KÝ YE RÝ NÝ KO RU DU. F.Bahçe maçýnda burnu kýrýlan Burak Yýlmaz Beþiktaþ karþýsýnda forma giyemeyecek. TRABZON'DA FORVET SIKINTISI YAÞANIYOR SÜ PER Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nun 2'nci haf ta sýn da Be þik taþ'ý ko nuk e de cek o lan Trab zons por'da for vet sý kýn tý sý ya þa ný yor. Ge çen haf ta ki Fe ner bah çe ma çýn da bur nu ký rý lan ve Ýs tan bul'da a me li yat o lan Bu rak Yýl maz'ýn, sos yal pay la þým si te si Twit ter'da ki he sa býn dan ''Be þik taþ ma çýn da oy na ma ih ti ma lim yok'' þek lin de ki a çýk la ma sý nýn ar dýn dan bor do-ma vi li ta kým for vet hat týn da sý kýn tý ya düþ tü. Lig de at tý ðý 32 gol le ''en gol cü o yun cu'' ko nu mun da o lan Bu rak'ýn oy na ma ih ti ma li nin bu lun ma dý ðý ný a çýk la ma sý ve Vit tek'ten de li gin 2'nci haf ta sýn dan i ti ba ren sa kat lý ðý ne de niy le fay da la ný la ma ma sýn dan do la yý for vet hat týn da Bre zil ya lý Pa u lo Hen ri qu e'ye for ma fýrsatý doð du. An cak, son o la rak li gin 28'in ci haf ta sýn da ki Mer sin Ýd man yur du ma çýn da ilk 11'de sa ha ya çý kan Hen - ri qu e, Bel çi ka Li gi'nde ki ba þa rý sý ný bor do-ma vi li ta kým da gös te re me di. Bel çi ka'nýn Wes ter lo ta ký mýn da 18 gol a ta rak ''gol kral lý ðý'' ya rý þý ný 3'ün cü sý ra da ta mam la yan Bre zil ya lý o yun cu, Trab zons por'da i se lig de sa de ce 2 gol kay det ti. Bu rak ve Vit tek'in oy na ma ma sý, Hen ri qu e'nin de form gra fi ði nin dü þük ol ma sý, tek nik di rek tör Þe nol Gü neþ'i Be þik taþ ma çý ön ce si dü þün dü rü yor. Bor do-ma vi li tek nik a da mýn, Hen ri qu e'yi oy nat ma ma sý ha lin de i se Ha lil Al týn top'u bu mev ki de de ðer len dir me si bek le ni yor. Be þik taþ ma çý ön ce si for vet te sý kýn tý ya þa yan Trab zons por, lig de de 5 maç týr ka za na mý yor. Bor do-ma vi li ta kým, nor mal se zon da Genç ler bir li ði, Ga la ta sa ray ve Fe ner bah çe i le 1-1, Or dus por i le 0-0 be ra be re ka lýr ken, Sü per Fi nal ilk maç ýnda i se Fe ner bah çe'ye dep las man da 2-0 mað lup ol muþ tu. Ýngiliz futbol kulübü Manchester United 2,24 milyar dolarla dünyanýn en zengin futbol kulübü unvanýný sürdürdü. Forbes dergisinin gelir, karlýlýk ve borç seviyelerini dikkate alarak hazýrladýðý ''Dünyanýn En Deðerli Futbol Kulüpleri'' listesine göre, sezonunda Manchester United deðerini yüzde 20 artýþla 2,24 milyar dolara çýkardý. Böylece sekiz yýl üst üste dünyanýn en deðerli futbol kulübü unvanýna sahip Manchester United'ýn, sezonunda yayýn gelirleri önceki sezona göre yüzde 22'den fazla artarak 192 milyon dolarý buldu. Geçen yýl Þampiyonlar Ligi'nde Ýspanyol futbol kulübü Barcelona ile finalde karþýlaþan Manchester United, UEFA'dan 80 milyon dolar aldý. Malcolm Glazer ve ailesinin sahibi olduðu Manchester United'ýn bütün dünyada 330 milyon taraftarý olduðu tahmin ediliyor. REAL MADRÝD'ÝN DEÐERÝ 1.88 MÝLYAR DOLAR Dünyanýn en deðerli futbol kulüpleri sýralamasýnda Manchester United'ý Ýspanyol Real Madrid izledi. Real Madrid'in sezonunda deðeri bir önceki sezona göre yüzde 29'dan fazla artarak 1,88 milyar dolara çýktý. Geçen yýl Þampiyonlar Ligi'nde yarý finale çýkan Real Madrid, UEFA'dan 59 milyon dolar aldý. Real Madrid, 214 milyon dolarla en yüksek faaliyet karýna sahip kulüp oldu. Ýspanyol kulübün ticari gelirleri ise Adidas, Emirates Airlines ve Bwin gibi þirketlerinin sponsorluðuyla 250 milyon dolara ulaþtý. BARCELONA ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEÞTÝ Ge çen yýl Þam pi yon lar Li gi'nde ku pa ya u za nan Ýs pan yol Bar ce lo na i se Manc hes ter U ni ted ve Re al Mad rid'in ar dýn dan dün ya nýn en de ðer li ü çün cü fut bol ku lü bü un va ný na hak ka zan dý. Bar ce lo na ge çen se zon da de ðe ri ni yüz de 34 ar týþ la 1,31 mil yar do la ra çý kar dý. U E FA'dan 77 mil yon do lar a lan Bar ce lo na'nýn, 2011 yý lýn da ya yýn ge li ri 266 mil yon do la rý bul du. Ýlk beþ te yer a lan Ýn gi liz fut bol ku lü bü Ar se nal'ýn ge lir le ri yüz de 8 ar týþ la 1,29 mil yar do lar, Al man Ba yern Mu nich'in i se yüz de 18 yük se liþ le 1,24 mil yar do la ra u laþ tý. Ba yern Mu nich, 258 mil yon do lar ti ca ri ge lir le ilk sý ra da yer al ma ya de vam et ti. Forbes'in listesine göre, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Arsenal ve Bayern Munich'in deðeri 1 milyar dolarý geçiyor. Derginin listesinde yer alan ilk 20 kulübün sezonunda ortalama iþletme deðeri yüzde 20 artýþla 770 milyon dolarý bulurken, futbolcu transferleri hariç gelirleri de yüzde 23 yükseliþle ortalama her takýmýn 319 milyon dolara ulaþtý. Ýþletme karý ise yüzde 13 yükseliþle ortalama 45 milyon dolar oldu. Fenerbahçe'nin Brezilyalý yýldýz futbolcusu A lex De Souza, Ga la ta sa ray i le ya pý lan son 3 der bi de de fi le le ri ha va lan dýr ma yý ba þar dý. FOTOÐRAF: A.A GÖZLER ALEX TE FENERBAHÇE'DE Sü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nda 22 Ni san Pa zar gü nü Ga la ta sa ray i le ya pý la cak kri tik der bi de göz ler ta kým kap ta ný A lex de So u za'nýn ü ze rin de o la cak. Sü per Lig'in son ''Gol Kra lý'' Bre zil ya lý fut bol cu, her der bi de ol du ðu gi bi pa zar gün kü dev maç ta da ta ký mý nýn gol yol la rýn da en gü ven di ði i sim le rin ba þýn da ge li yor. A lex i çin pa zar gün kü der bi ay rý bir an lam ta þý yor.ga la ta sa ray fi le le ri ni da ha ön ce lig maç la rýn da 7 kez ha va lan dý ran Bre zil ya lý yýl dýz, pa zar gün kü der bi de 1 gol da ha a tar sa, tek nik di rek tö rü Ay kut Ko ca man'ýn 8 gol lük re ko ru na or tak o la cak. Fe ner bah çe i le Ga la ta sa ray a ra sýn da ki 103 yýl lýk re ka bet te lig maç la rýn da en çok gol at ma re ko ru i se 9 gol le Ga la ta sa ray'ýn ef sa ne is mi Me tin Ok tay'a a it bu lu nu yor. RE KOR AY KUT KO CA MAN'DA Fut bol cu luk dö ne min de sa rý-la ci vert li for may la Ga la ta sa ray'a kar þý lig maç la rýn da 8 gol tek nik di rek tör Ay kut Ko ca man, Fe ner bah çe'nin e ze li ra ki bi ne lig de en çok a tan fut bol cu un va ný ný ha len e lin de bu lun - Galatasaray filelerini daha önce lig maçlarýnda 7 kez havalandýran Fenerbahçe'nin Brezilyalý kaptaný, Pazar günkü derbide 1 gol daha atarsa, teknik direktörü Aykut Kocaman'ýn 8 gollük rekoruna ortak olacak. du ru yor. A lex, pa zar gün kü kri tik der bi nin oy na na ca ðý Türk Te le kom A re na'da oy na nan 2 der bi yi de boþ geç me di.ge çen se zon A re na'da oy na nan maç ta 2-1'lik ga li bi yet te fi le le ri 1 kez ha va lan dý ran Bre zil ya lý yýl dýz, bu se zon i se Lig Gru bu'nda 3-1 kay be di len maç ta ta ký mý nýn tek go lü nü kay det ti. SON 3 MAÇ TA DA GOL AT TI A lex, Ga la ta sa ray i le ya pý lan son 3 der bi de de fi le le ri ha va lan dýr ma yý ba þar dý. De ne yim li fut bol cu, ge çen se zon Türk Te le kom A re na ve Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda ki maç lar da bi rer gol a tar ken, bu se zon da Ka dý köy'de ki maç ta gol se vin ci ya þa dý. Ö zel lik le der bi maç lar da gol cü kim li ði ni ön pla na çý ka ran A lex, son 6 der bi de Be þik taþ fi le le ri ni 4, Ga la ta sa ray að la rý ný i se 3 kez ha va lan dýr dý.tür ki ye ka ri ye rin de 2 kez ''Gol Kral lý ðý'' ta cý ný ta kan, ge çen se zon ''100'ler Ku lü bü''ne gi ren A lex, bu se zon 30 maç ta 14 gol at tý. G.SA RAY VE BE ÞÝK TAÞ'A 21 GOL Fe ner bah çe'de 8. se zo nu nu ge çi ren ve sa rý-la ci vert li fut bol ta ký mý nýn ta ri hi ne al týn harf ler le ge çen 35 ya þýn da ki Bre zil ya lý fut bol cu, Tür ki ye ka ri ye rin de Fe ner bah çe'nin e ze li ra kip le ri Ga la ta sa ray ve Be þik taþ'a kar þý top lam 39 der bi de for ma gi yer ken, 21 kez gol se vin ci ya þa dý. Bre zil ya lý fut bol cu 21 kez for ma giy di ði Be þik taþ'a 13, 18 kez oy na dý ðý Ga la ta sa ray'a i se 8 gol at tý. Tür ki ye'de 8. se zo nu nu ge çi ren A lex de So u za, Fe ner bah çe for ma sýy la þim di ye dek çýk tý ðý 237 lig ma çýn da top lam 136 gol at tý. Minderde Londra sýnavý LONDRA O lim pi yat O yun la rý vi ze mü sa ba ka la rý i çin Bul ga ris tan'a gi den Gü reþ Mil li Ta ký mý, bu gün ser best stil de min de re çý ký yor. Baþ kent Sof ya'da Ni san'da ger çek leþ ti ri le cek Av ru pa Ký ta sý O lim pi yat Ko ta Mü sa ba ka la rý na ka tý lan ser best stil de ilk he def, en az 4 sýk let te o lim pi yat vi ze si al mak. Sa de ce 96 ki lo da vi ze si bu lu nan Ser best Gü reþ Mil li Ta ký mý'nda ya rýn Ah met Pe ker (55), Se la hat tin Ký lýç sal la yan (60), Mus ta fa Ka ya (66), Ay han Su cu (74), Ýb ra him Bö lük ba þý (84), Ta ha Ak gül (120) o lim pi yat lar i çin mü ca de le e de cek. Da ha ön ce 4 sýk let te o lim pi yat vi ze si a lan gre ko ro men stil de i se 21 Ni san Cu mar te si gü nü Fa tih Ü çün cü (55), So ner Su cu (60) ve A ta kan Yük sel (66) o yun lar i çin min de re çý ka cak. 22 Ni san Pa zar gü nü i se he nüz vi ze si bu lun ma yan Ba yan Gü reþ Mil li Ta ký mý i se Sü mey ye Se zer (48), Be di Gün (55), E lif Ja le Ye þi lýr mak (63) ve Ya - se min A dar i le (72) o lim pi yat vi ze si i çin ter dö ke cek. Di ðer o lim pi yat ko ta kar þý laþ ma la rý, Ni san'da Çin'de, 4-6 Ma yýs'ta i se Fin lan di ya'da ya pý la cak. Ersan'lý Milwaukee Bucks play-off'tan uzaklaþýyor NBA'DE Doðu Konferansý'nda play-off mücadelesi veren Milwaukee Bucks, 3 gün dinlendikten sonra Washington Wizards ile yaptýðý maçtan maðlup ayrýldý ve ilk 8'e girme þansýný biraz daha yitirdi. Washington'da oynanan maçta Bucks'ý yýkan isim, 32 sayý atarak sezonun en yüksek rakamýný egale eden Jordan Crawford oldu. Maçýn ilk yarýsýný önde götüren ancak 3. çeyrekte çözülen Bucks'ta ise Ersan Ýlyasova 14 sayý 11 ribaund, Drew Gooden 21 sayý 11 ribaund ile ''double double'' yaptý. Kartingde yeni sezon Ýzmir'de start alacak ntür KÝ YE Kar ting Þam pi yo na sý'nda ye ni se - zon, haf ta so nu Ýz mir'de ya pý la cak ilk a yak ya rýþ - la rý i le baþ la ya cak.tür ki ye O to mo bil Spor la rý Fe - de ras yo nu (TOS FED) or ga ni za tör lü ðün de ger - çek le þe cek þam pi yo na, bu se zon 7 a yak tan o lu - þa cak. Þam pi yo na nýn bi rin ci a yak ya rý þý na ev sa - hip li ði ya pa cak o lan bin 50 met re u zun lu ðun da ki Ýz mir Ül kü Kar ting Pis ti'nde, ''Mi ni'', ''KF3'' ve ''KF2'' ka te go ri le rin de ya rýþ lar ger çek leþ ti ri le cek. Raul Schalke'yi býrakýyor n ÝS PAN YOL fut bol cu Ra ul Gon za lez'in, Schal ke 04'den se zon so nun da ay rý la ca ðý a çýk lan dý. Ku - lüp ten ya pý lan a çýk la ma - da, fut bol cu nun bu se zo - nun ar dýn dan so na e re - cek söz leþ me sü re si nin u za týl ma ya ca ðý du yu rul - du. Ra ul, 2010 yý lýn da trans fer ol du ðu Schal ke 04'ün ilk 11'in de ken di si - ne yer bul muþ ve 63 maç ta 27 gol at mýþ tý. Bi - lin di ði gi bi Mo u rin ho'nun Re al Mad rid'in ba þý na gel me sin den son ra Ra ul ta kým dan ay rýl mýþ tý.

15 Y HABERLER Kel li ðe ye ni u mut njapon bi li ma dam la rý, ye tiþ kin ler den a lý - nan kök hüc re le ri kul la na rak, fa re de kýl kö - kü nün ye ni den o luþ ma sý ný sað la dý. Pro fe - sör Ta ka þi Tsu ji ve e ki bi, tüy süz bir fa re nin de ri si ne nak le dil dik ten son ra tüy le rin o luþ - ma sý ný sað la yan kýl kök le ri el de et me yi ba - þar dý. A raþ týr ma cý lar, ge ne ti ði de ðiþ ti ri len kýl kök le ri nin uy gun ya pý lar ge liþ tir di ði ni, üst de ri, kýl la rýn dik leþ me si ni sað la yan ar - rek tör pi li ka sý, si nir lif le ri gi bi do ku lar la u yum lu bað lan tý lar o luþ tur du ðu nu vur gu - la dý. A raþ týr ma so nuç la rý nýn saç te da vi sin - de ye ni yön tem le rin ge liþ ti ril me si nin yo - lu nu a ça bi le ce ði be lir til di. Tok yo / a a Ý yim ser le rin kalp has ta lýk la rý na ya ka lan ma ris ki az nýyýmser ki þi le rin kalp has ta lýk la rý na ya - ka lan ma ris ki nin da ha az ol du ðu be lir len - di. Har vard Ü ni ver si te si ne bað lý ka mu sað lý ðý o ku lun dan bi lim a dam la rý, 200 den faz la a raþ týr ma yý in ce le di. A raþ týr ma cý lar, i yim ser ki þi le rin kalp has ta lýk la rý na ya ka - lan ma ve in me ris ki nin yüz de 50 az ol du - ðu so nu cu na var dý. Bi lim a dam la rý, mut lu ol ma nýn yük sek tan si yon ve ko les te rol gi bi kalp has ta lýk la rý i le in me yi te tik le ye bi len et ken le ri a zal ta bi le ce ði ni vur gu la dý. Dr. Ju li e Bo ehm ve e ki bi, a raþ týr ma nýn kalp has ta lýk la rý ve in me ris ki i le mut lu ol mak a ra sýn da bað lan tý ol du ðu nu gös ter di ði ne, an cak mut lu ya da i yim ser ol ma nýn kalp has ta lýk la rýn dan ko ru du ðu na da ir ka nýt ol - ma dý ðý na dik ka ti çek ti. An ka ra / a a Kalp kri zi ni tes pit e de bi len ci haz ge liþ ti ril di nkalp kri zi ni tes pit e de bi len ci haz ge liþ ti - ril di. Fran sýz Le Fi ga ro ga ze te si nin in ter - net si te sin de ya yým la nan ma ka le de, köp rü - cük ke mi ði nin al tý na, kal bin ya ký ný na yer - leþ ti ri len ci ha zýn, a na da mar lar dan bi ri pýh - tý i le tý ka nýr tý kan maz bip se si ver di ði ve tit reþ ti ði be lir til di. Ci ha zýn et ki li o lup ol ma - dý ðý A me ri ka lý Dr. Ro bert Wlo darczyk ve e ki bi ta ra fýn dan ABD de ki 75 sað lýk mer ke - zin den 1020 ki þi nin ka týl dý ðý kli nik a raþ týr - ma lar la test e di li yor. Ci ha zýn yay gýn laþ ma sý ha lin de kalp kri zi ge çi ren ler ve kur tu lan la - rýn o ra ný nýn yüz de ar ta bi le ce ði be lir - ti li yor. Da ha ön ce kalp kri zi ge çir miþ o lan - la rýn de ri si nin al tý na yer leþ ti ri le cek ci ha zýn yak la þýk 30 bin TL ye sa týl ma sý plan la ný yor. Wlo darczyk, ci ha zýn has ta la rý za ma nýn da u ya ra bi le ce ði ni vur gu la ya rak, bu sa ye de kalp kri zi ge çi ren le rin he men has ta ne ye u - la þa bi le ce ði ni i fa de et ti. An ka ra / a a AÝLE - SAÐLIK 15 A þý rý tuz, hi per tan si yon ve stres se be bi PA Ü ÖÐ RE TÝM Ü YE SÝ PROF. DR. KAF TAN: TUZ TÜ KE TÝ MÝ NÝN ART MA SI, A ÞI RI KÝ LO, HA RE KET SÝZ VE STRES LÝ YA ÞAM ÞART LA RI YÜK SEK TAN SÝ YO NA ZE MÝN HA ZIR LI YOR DE DÝ. HÝPERTANSÝYONA tuz tü ke ti min art ma sý nýn, a þý rý ki - lo nun, ha re ket siz ve stres li ya þam þart la rý nýn ze min ha - zýr la dý ðý bil di ril di. Dün ya Sað lýk Ör gü tü nün ka yýt la rý na gö re, dün ya da 1.5 mil yar dan faz la hi per tan si yon has ta - sý bu lu nu yor, her yýl 7 mil yon ki þi yük sek kan ba sýn cý ve bun dan kay nak la nan has ta lýk lar ne de niy le ha ya tý ný kay be di yor. Pa muk ka le Ü ni ver si te si (PA Ü) Týp Fa kül - te si Öð re tim Ü ye si ve Kar di yo lo ji A na Bi lim Da lý Baþ - ka ný Prof. Dr. A su man Kaf tan, tuz tü ke ti min art ma sý, a þý rý ki lo, ha re ket siz ve stres li ya þam þart la rý nýn yük sek tan si yo na ze min ha zýr la dý ðý ný söy le di. Yük sek tan si yo - nun top lum da yaþ ü ze - A ni i þit me kay bý kor kut ma sýn ÂNÝ i þit me kay bý ön ce lik le iç ku lak ti pin de bir sa - ðýr lýk týr. Ýç ku lak ta i þit me or ga ný o lan kok le a dan, be yin de ki i þit me mer ke zi ne ka dar o lan ge niþ a lan - da her han gi bir yer de ki ha sa ra bað lý o lu þa bi lir. Ý þit - me ka yýp la rý ný or ta ku lak, iç ku lak ve ya her i ki si ni kap sa yan i þit me ka yýp la rý o la rak grup lan dý ðýn da, iç ku lak ti pi i þit me kay býn dan da ha çok kor ku lur. U - ni ver sal Çam lý ca Has ta ne si Ku lak Bu run Bo ðaz Uz - ma ný Op. Dr. Ü mit Har dal, Ýç ku lak göz le gö rü lür bir þe kil de de ðer len di ri le me yen, ke mik do ku su i çi - ne gö mü lü bir a lan dýr. Or ta ku lak gi bi ko lay lýk la cer ra hi mü da ha le ler de bu lu na bi le cek bir böl ge de - ðil dir. Bu du rum da ki þi yi te dir gin e der. de di. A ni i - þit me kay bý di ye bil mek i çin iç ku lak ti pi sa ðýr lý ðýn en çok 3 gün i çin de ve ya da ha ký sa sü re de yer le þip, bir bi ri ni iz le yen 3 ay rý fre kans ta, top lam 30 db. ü - ze rin de ol ma sý ge rek mek te dir. Bu a ni i þit me kay bý be lir ti si nin kla sik ta ný mý dýr i fa de le ri ne yer ve ren Har dal, Bir den or ta ya çý kar. Hat ta sa ni ye ve da ki - ka i çe ri sin de or ta ya çýk ma sý çok ö nem li bir bul gu - dur. Ba zen sa bah uy ku dan u ya nýn ca fark e di lir, a - ni den ku lak tý kan ma sý þek lin de ve ay ný za man da ku lak ta u ðul tu o la bi lir. Ba zý ol gu lar da baþ dön me - si, den ge siz lik, mi de bu lan tý sý gö rü le bi lir. Bu du - rum da iç ku lak ta yer le þen den ge mer ke zi nin de et ki len di ði an la þý lýr. Tab lo da ha cid di le þir. Sa ðýr lýk ço ðun luk la tek ku lak ta dýr, %2 o ra nýn da 2 ku la ðý da tu ta bi lir de di. As lýn da a ni i þit me kay bý bir has ta lýk a dý de ðil dir, bir be lir ti a dý dýr, ar ka sýn da ne den o la - rak baþ ka has ta lýk lar ta þý ya bi lir ve ya baþ ka has ta - lýk la rýn ha ber ci si o la bi lir di yen Har dal söz le ri ni þöy le ta mam la dý: Bir çok bi li nen ve bi lin me yen ne den - le ri var dýr. Bu grup a i di o pa tik (ne de ni bi li ne me - yen) a dý ve ri lir. Di ðer ne den ler a ra sýn da en sýk vi - rüs le re rast la nýr. Vi ral en fek si yon lar kok le a ka na lý - na, den ge mer ke zi ne, i þit me ve den ge si ni ri ne yer - le þe bi lir, bu ra lar da il ti ha bi re ak si yon mey da na ge - ti re bi lir ler. Da ha spe si fik vi rüs ler den ka ba ku lak, ký - za mýk, a ids, u çuk ku lak ta i þit me kay bý yap ma o la - sý lýk la rý en yük sek o lan la rý dýr. Ýs tan bul / Ye ni As ya rin de da ha faz la gö rül dü ðü nü be lir ten Kaf tan, þöy le ko - nuþ tu: Yük sek tan si yon has ta sý çok ol ma sý na rað men top lum da çok faz la bi lin mi yor. Yük sek tan si yon, þe ker gi bi has ta lýk lar ge çi ci has ta lýk lar de ðil has tay la ya þa yan has ta lýk lar an cak kon trol al tý na a lý na bi lir. Ba zý has ta la - rý mýz yük sek tan si yon ta ný sý ko nul duk tan son ra i laç kul lan ma ya baþ lý yor. Has ta lý ðýn sü rek li ol du ðu nu bil - me dik le ri i çin bel li bir sü re son ra i laç kul la ný mý ný ve di - yet le ri ni ke si yor. Yük sek tan si yon sü rek li bir has ta lýk, i - laç la rýn, di ye tin ö mür bo yu uy gu lan ma sý ge re ki yor. De niz li / a a Televizyon dizileri, aile yapýsýna zarar veriyor YOZ GAT Dev let Has ta ne si Ço cuk ve Er gen Psi ki yat ri si Uz ma ný Dr. Ve li Kurt, son yýl lar da et ki li o lan di zi le rin Türk top lu mu na ve a i le ya pý sý na bü - yük öl çü de za rar ver di ði ni söy le di. Ö - zel lik le genç le rin ken di le ri ni di zi ka - rak te rin de ki o yun cu nun ye ri ne ko ya - rak bu yön de uy gu la ma la ra gir di ði ne dik kat çe ken Dr. Ve li Kurt, Di zi ler top lum ha ya tý mý zý ma a le sef o lum - suz et ki li yor. Di zi ler de ki ka rak ter le rin se çi min de yan lýþ lýk lar var. Þid det i çe - rik li di zi ler de ki iþ le nen suç lar, se nar - yo ge re ði ka rak ter le rin tu tum ve dav ra nýþ la rý genç le ri mi zi o lum suz yön de et ki li yor. Genç le ri miz, ken di le - ri ni bu ka rak ter le re ben zet me ye ça lý - þý yor. On la rýn se nar yo ge re ði yap týk - la rý yan lýþ la rý ger çek ha yat ta uy gu la - mak is te me le ri hem ken di le ri ne hem a i le si ne hem de çev re si ne za - rar lar ve ri yor. de di. Di zi ler de ki toz - pem be gös te ril me ye ça lý þan ve Türk top lu mu nun a i le ya pý sý na hiç uy ma - yan renk li ha yat la ra genç kýz la rýn ö - Burak Kanat, hiç bir ücret talep etmeden hastalara ney üflüyor. FO TOÐ RAF: CÝHAN Has ta lar, ney se siy le hu zur bu lu yor RÝ ZE'NÝN Ça ye li il çe sin de ki Ýs ha - koð lu Dev let Has ta ne si nde has ta - lar ney se siy le hu zur bu lu yor. Ve ri - len hiz met ten mem nun ol duk la rý - ný be lir ten has ta lar, ney din le dik çe hu zur dol duk la rý ný söy le di. Ça ye li Ýs ha koð lu Dev let Has ta ne si i ma mý Þa ban Yað cý ve Has ta Hak la rý Bi ri - mi nin iþ bir li ði i le has ta ne de te da - vi gö ren has ta lar la re fa kat çi le ri ne ve ay ný za man da tüm gün stres li or tam da ça lý þan per so nel le rin stres le ri ni a zalt mak, mo ral ve mo - ti vas yon la rý ný yük sek tut mak a - ma cýy la ney din le ti si de su nul ma - ya baþ lan dý. Re cep Tay yip Er do ðan Ü ni ver si te si E ði tim Fa kül te si Sý nýf zen di ril di ði ni i fa de e den Dr. Kurt, Kýz la rý mýz o renk li kar ma þýk u çuk i - liþ ki ler le be zen di ril miþ fil mi iz le mek - le bir an da o di zi den et ki le ne bil mek - te dir. Bu yüz den on lar gi bi ko nuþ - mak ta, on lar gi bi dav ran mak ta, on - lar gi bi ya þa mak is te mek te dir. Za - man za man ö zel lik le a i le le ri nin mad - di du ru mu i yi ol ma yan genç kýz la rýn ev den kaç ma la rý na ma ce ra i çe ri si ne gir me le rin de de bu gi bi di zi le rin et - ki si bü yük. di ye ko nuþ tu. Di zi film - le rin Rad yo ve Te le viz yon Üst Ku ru - lu (RTÜK) ta ra fýn dan ye te rin ce de - net len me di ði ni kay de den Dr. Kurt, þöy le de vam et ti: Di zi le ri miz de çar pýk i liþ ki ler, is ten me yen ar ka daþ - lýk lar, is ten me yen i liþ ki so nu cu doð - rul muþ ço cuk lar dan bah se dil mek te ve bun lar dra ma ha li ne ge ti ri lip da - ha faz la rey ting ya pýl ma ya ça lý þýl - mak ta. Bun la rýn hem a i le ler ü ze rin - de, hem de genç ler de na sýl bir o - lum suz so nuç lar do ðu ra ca ðý dü þü - nül me mek te dir. Yoz gat / ci han Öð ret men li ði Bö lü mü 4. sý nýf öð - ren ci si Bu rak Ka nat ta ra fýn dan üf - le ni yor. Has ta ne i mam ha ti bi Þa - ban Yað cý, Bir kaç gün dür has ta - ne miz de ya tan has ta la rý mý za ne gi bi far lý lýk lar ya þa ta bi li riz di ye a - raþ týr ma yap týk. Ba zý yer ler de dok - tor la rýn has ta la rý na ney se si din - let ti ði ni gör düm. Ben de ay ný þe yi gö rev yap tý ðým has ta ne de uy gu la - ma ya ka rar ver dim. Bu nu ki min le ya pa bi li riz ko nu sun da bir di ðer a - raþ týr mam da il çe de öð re nim gö - ren genç bir kar de þi mi ze u laþ týk. Ken di siy le gö rüþ tük ve hiç bir üc ret ta lep et me den ça la bi le ce ði ni i fa de et ti. de di. Ri ze / ci han

16 E za ný ko royla o ku du lar AN TAL YA DA dü zen le nen et kin lik te 50 mü ez zin ve i mam ko ro ha lin de uþ þak ma ka mýn da e zan o ku du. An tal ya Müf tü lü ðü ta ra fýn dan Kut lu Do ðum Haf ta sý kap sa mýn da Ke pez Be le di ye si Spor Sa lo nu nda dü zen le nen et kin lik te 50 mü ez zin ve i mam dan o lu þan ko ro, Ke pez Be le di ye si Türk Sa nat Mü zi ði Top lu lu ðu Ko ro Þe fi Ta hir Çe tin yö - ne ti min de uþ þak ma ka mýn da e zan o ku du. Antalya / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y HABERLER Avusturyalýlar Ýslâm ý seçiyor AVUSTURYA'DA SON ÝKÝ YILDA ÝSLÂM'I SEÇENLERÝN SAYISI YARIM MÝLYONU BULDU. FRAN SA, Ý tal ya, Hol lan da, Bel çi ka gi bi ba zý Av ru pa ül ke le rin de ki Müs lü man a - zýn lýk la ra kar þý düþ man ca kam pan ya, ýrk çý ta výr lar ve di nî öz gür lük le ri ne sal dý - rý la rýn art tý ðý þu sý ra da ço ðun lu ðu Ka to - lik o lan A vus tur ya da ya pý lan is ta tis tik ler ve res mî ra kam lar Ýs lâm ý seçme yö nün - de da ha ön ce gö rül me miþ de re ce de bü - yük bir e ði lim ol du ðu nu gös ter di. Ma ne vî ve i ma nî do za is tek li in san - lar ha yat la rýn da bir þe yin ek sik li ði ni his se di yor ve ken di le ri ni a hi ret le baðlayan bir bo yut ya da u fuk bu la mý - yor. Ne den ya ra týldýk la rý ný ve ne den ya þa dýk la rý ný bil mi yor... Ýs lâm a gir - dik ten son ra A vus tur ya da ki Müs lü - man a zýn lý ðýn ba sýn söz cü sü o lan Car - la A mi na Bag ja ti ül ke sin de ki in san la - rýn ha li ni iþ te bu i fa de ler le an la tý yor. Bag ja ti söz le ri ni þöy le sür dü rü yor: Ýs - lâm a gi ren A vus tur ya lý her va tan da þýn hi ka ye si bir bi rin den fark lý. An cak biz so - nu bir ve or tak o lan bir hi kâ ye bul duk. Bu da, va tan la rý ol du ðu nu id di a e de bi le - cek le ri bir ya þantý me kâ ný ve tar zý bu lun - ma sý dýr. Time Turk / Ahmet Yýlmaz 8 milyon nüfusa sahip olan Avusturya'da 400 bin Müslüman yaþýyor. TOP LU HAL DE ÝS LÂ MI SE ÇÝ YOR LAR BAG JA TÝ, A vus tur ya da ki Hris ti yan va tan daþ lar ö zel - lik le Ka to lik Ki li se si i çin de tek rar la nan cin sel ta ciz skan dal la rýn dan son ra ha yal ký rýk lý ðý na uð ra dý ðý ný ve H ris ti yan lý ða gü ve ni ni kay bet ti ði ni a çýk lar ken, Skan - dal lar A vus tur ya hal ký nýn top lu o la rak Ýs lâm a gir me - sin de bü yük rol oy na dý yýl is ta tis tik le ri ne gö re A vus tur ya da yak la þýk 400 bin Müs lü man ya þý yor. Ya - ni de rin ve güç lü Ka to lik ta ri hi o lan se kiz mil yon nü - fus lu Av ru pa ül ke sin de top lam nü fu sun yüz de dör dü - nü o luþ tu ru yor. Son is ta tis tik ler i se yak la þýk ya rým mil yon A vus tur ya lý nýn ge çen i ki yýl bo yun ca Ýs lâm a gir di ði ni gös te ri yor. A vus tur ya da Ýs lâm di nî u zun yýl - lar dýr res mî din o la rak ta nýn mak ta ve o kul lar da o ku - tul ma sý na i zin ve ril mek te dir. A vus tur ya Müs lü man la - rý 2005 yý lýn da Da ni mar ka da pey gam be ri mi zi (asm) ka ra la ma ya kal ký þan ka ri ka tür le re ce va ben 2007 yý lýn - da ül ke nin dört bir ya nýn da Hz. Mu ham med i (asm) ta nýt ma ve A vus tur ya va tan daþ la rý na öð ret me kam - pan ya sý dü zen le di. Bu kam pan ya yý di ðer Av ru pa ül ke - le rin de baþ la tý lan ben zer kam pan ya lar iz le di. A vus tur - ya lý lar bu tür kam pan ya la rýn, Ýs lâm ý öð ren mek a çý sýn - dan bü yük bir fýr sat ol du ðu na i þa ret e di yor. Henüz 7 yaþýnda olan Ýnci, ikinci sergisini açtý. Mi nik Ye te nek Ýn ci nin i kin ci re sim ser gi si n ÝS TAN BUL UN a lýþ ve riþ kü re si Pal la di um, kü - çük ye te nek Ýn ci nin bü yük ser gi si ne ev sa hip li - ði ya pý yor. Ý ki bu çuk ya þýn dan be ri tut kuy la re - sim ya pan ve he nüz 7 ya þýn da o lan Ýn ci Kork - maz, 30 ye ni res miy le i kin ci ser gi si ni a çý yor. Ýn - ci nin Ý kin ci Re sim Ser gi si Ni san ta rih le ri a ra sýn da Pal la di um da zi ya ret e di le bi le cek. Sul tan Re þat ýn tuð ra lý fer ma ný, ic ra dan sa tý lýk n BEY KOZ Ýc ra Mü dür lü ðü, bir borç tan do la yý ha ciz li o lan Sul tan Re þat tuð ra lý fer ma ný sa tý þa çý kar dý. Ýc ra lýk.com dan a lý nan bil gi ye gö re, san ti met re bo yut la rýn da 1 a det Sul tan Re þat tuð ra lý fer man, 600 TL mu ham men be del le 3 Ma yýs Per þem be gü nü sa tý þa su nu la cak. Fer man i le bir lik te a ra la rýn da çe þit li tab lo lar, kol tuk, seh pa, te le viz yo nun bu lun du ðu 90 a ya kýn ta þý - nýr top lam 68 bin 245 TL mu ham men be del le sa tý þa su nu la cak. Ýstanbul / aa Kutlu Doðum programýnda okunan hatimlerin duasý da yapýldý. Ý tal ya'da Kut lu Do ðum Ý TAL YA NIN Tri es te þehrin de Hz Mu ham med in (asm) kut lu do ðu - mu sebebiy le dü zen le nen prog - ram, genç le rin ka tý lý mýy la coþ ku lu bir þe kil de ger çek leþ ti. Prog ram da, Hz Mu ham med in (asm) her ke se en gü zel ör nek ol du ðu me sa jý ve - ril di. Yu nus Can ýn ha be ri ne gö re, Tri es te þeh rin de kül tü rel fa a li yet - le riy le ta ný nan Sa id-i Nur si Kül tür Mer ke zi nin her yýl dü zen le di ði kut lu do ðum prog ra mý bu yýl da, genç-yaþ lý her yaþ tan er kek ve ba - yan la rýn iþ ti ra kiy le ger çek leþ ti. Sa - id-i Nur si Kül tür Mer ke zi yet ki li - le ri, her yýl dü zen le nen mü te va zi kut lu do ðum prog ram la rý nýn her yýl da ha i yi geç ti ði ni i fa de e de rek, ge le cek yýl lar da prog ram la rý da ha bü yük sa lon lar da ger çek leþ ti re rek ha yýr la ra ve si le o la cak la rý ný be lirt - ti. Bu a ra da, Tri es te de bu yýl o ku - nan bin 734 mil yon sa la vat ve 6 ha ti min de du a sý ya pýl dý. Prog - ram da ay rý ca mi sa fir le re çe þit li ik - ram lar su nul du. Ýstanbul "Yemekte Denge" 2013 sonunda 20 bin öðrenciye ulaþacak. Ye mek te Den ge ye Ül ker des te ði n SAB RÝ Ül ker Gý da A raþ týr ma la rý Ens ti tü sü Vak fý ve Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý iþ bir li ði i le 8-11 yaþ il köð - re tim o ku lu öð ren ci le ri ne yö ne lik ge liþ ti ri len, Ye - mek te Den ge e ði tim prog ra mý baþ la dý. Ço cuk la - rýn, o kul ça lý þan la rý nýn ve e be veyn le rin sað lýk lý bes - len me a lýþ kan lý ðý ge liþ tir me le ri ne des tek ol ma yý he def le yen Ye mek te Den ge, E ði tim ve Öð re tim yý lý so nun da 40 o kul da ki 20 bin öð ren ci ye u laþ mýþ o la cak. Ýstanbul / Seyhan Þentürk Ýs tan bul Ak var yum da bir mil yo nun cu zi ya ret çi n DÜN YA NIN en bü yük te ma tik ak var yu mu Ýs - tan bul Ak var yum, zi ya ret çi le rin den bir mil yo - nu ncu ki þi yi seç ti. A çýl dý ðý gün den bu ya na zi ya - ret çi a ký ný na uð ra yan Ýs tan bul Ak var yum, be lir - le nen bir mil yo nun cu ki þi ve be ra be rin de se çe - ce ði bir ki þi ye bir yýl lýk ü ye lik he di ye et ti. Hz. Ömer (ra) ile alakalý programa büyük bir ilgi gösterildi. Hz. Ömer Konya daydý 82 ÝL 82 Sa ha bî pro je si nin 10. prog ra mý, Kon ya da, A da let Tim - sa li Hz. Ö mer baþ lý ðýn da ya pýl dý. Ri bat E ði tim ve Kül tür Vak fý nýn ev sa hip li li - ðin de ya pý lan prog - ram, A la ad din Kül tür Mer ke zi nde, Kon ya ve çev re il ler den ge - len le rin çok yo ðun bir ka tý lým i le ger çek leþ ti - ril di. Kur ân-ý Ke rim ti la ve ti i le baþ la yan prog ram da ko - nu þan Mu ham med E min Yýl dý rým Ho ca, Hz. Ö mer in ne den Kon ya M. E min Yýl dý rým da an la tý la ca ðý na de ði nir ken, Kon- ya ül ke mi zin yü zöl çü mü o la rak en bü yük ken ti dir. Do la yý sý i le bü yük bir il de, bü yük bir sa - ha bî an la týl ma lýy dý. Ay rý ca hi la fe ti dö ne - min de Hz. Ö mer Kon ya ya ki þi lik bir ir þad ve teb lið he - ye ti gön der miþ bu top rak lar da bir yö - nüy le o nun ve si le si i le ilk o la rak i man la ta nýþ mýþ týr. Bun - dan do la yý Hz. Ö mer, Kon ya da an - la tý la cak týr de di. Konya / Yeni Asya Sa nal or tam daki bil gi sa yar o yun la rý kanun gözetimine alýnýyor. Ýn ter net te ki o yun la ra yaþ sý nýr la ma sý ge li yor n AL MAN YA DA sa tý lan ya da sa tý þa su nu la cak film ve bil gi sa yar o yun la rýn da yaþ sý ný rý ný dü zen - le yen ko ru yu cu ya sa nýn in ter net te ki ü rün le ri de kap sa ya cak þe kil de de ðiþ ti ril me si plan la ný yor. Fe de ral A i le Ba ka ný Kris ti na Schrö der, sa nal or - tam da yer a lan film ve bil gi sa yar o yun la rý nýn da genç le ri ko ru ma ya sa sý na da hil e dil me si ni is te - di ði ni be lirt ti. Mev cut ya sal dü zen le me sa de ce 16 yaþ ve ü ze ri i çin uy gun dur u ya rý sýy la pi ya - sa da sa tý lan ü rün le rin in ter net te de ay ný u ya rýy la sa týl ma sý ný zo run lu ký lý yor. Berlin / cihan

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı