YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar tý rýl ma sý, seç me li ders ler gi bi bir çok a la ný kap sa yan ve mil le tin ta lep le ri ni kar þý la yan re form lar ger çek leþ ti ril di ði ni, an cak re form lar da ki doð ru yak la þý mýn, uy gu la ma sü reç le rin de ay ný has sa si yet le sür dü rü le me di ði ni söy le di. n9 da umazlumder: E ði ti m-öð re tim sü reç le rin de on lar - ca yýl dýr sü re ge len ya sak çý ve mi li ta rist uy gu la ma - lar la e ði tim yu va la rý kýþ la va zi fe si gör me ye de vam e di yor. Þo ve nist ve ay rýþ tý rý cý An dý mýz met ni o kut u - lu yor. Öð ren ci ve e ði tim per so ne li ne ba þör tü sü ve mescit yasak. nha be ri say fa 9 da Ders zili için çaldý nhaberý SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 18 EYLÜL 2012 SALI / 75 Kr ni as ya.com.tr KÖYE HAVA SALDIRISI NA TO ka dýn la rý öl dür dü uaf ga nis tan da Lag man Va li li ði söz cü sü Ser ha di Zu vak, NA TO nun A lin gar il çe si nin Nur lam kö yü ne dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da 8 ka dý nýn öl dü ðü nü, 7 ka dý nýn ya ra lan dý ðý ný a çýk la dý. Zu vak, NA - TO'nun böl ge ye sal dý ra ca ðý na da ir yet ki li le re hiç bir bil gi ve ril me di ði ni söyledi. n7 de Ýdamlar cinayetti MENDERES ÝN ÝDAMININ 51. YILINDA ANITMEZAR I ZÝYARET EDEN CHP LÝDERÝ KILIÇDAROÐLU: SÝYASÎ ÝDAMLAR CÝNAYETTÝ. DP GENEL BAÞKANI UYSAL: ÝDAM EDÝLEN, MÝLLET ÝRADESÝYDÝ. FO TOÐ RAF: A A KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA HGS li geçiþler baþladý uüc ret li ge çiþ ya pý lan o to yol ve köp rü ler de tra fik a ký þý ný hýz lan dýr mak a ma cýy la O to ma tik Ge çiþ ve Kart lý Ge çiþ Sis tem le ri ne al ter na tif o la rak PTT i le Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðün ce o luþ tu ru lan HGS, hiz me te gir di. Ýlk e ti ket ve ya kart a lým la rýn da he sa ba en az 30 TL ya tý rý lý yor. nha be ri say fa 6 da KANAYAN YARA: ALKOLÝZM CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve parti yöneticileri Adnan Menderes in kabri baþýnda dua ederken, Demokrat Partililer, Genel Baþkan Gültekin Uysal ile birlikte þehit Baþbakan Adnan Menderes'in idam ediliþinin 51. yýl dönümünde Vatan Caddesinden Anýt Mezara doðru bir anma yürüyüþü gerçekleþtirdi. FO TOÐ RAF: ERHAN AKKAYA ANITMEZAR DA DUA u Ad nan Men de res in 27 Ma yýs dar be ci le ri ta ra fýn dan ku ru lan Yas sý a da mah ke me sinin ka ra rýy la i da mý nýn 51. yýl dö nü mün de A nýt me zar da ki kab ri ba þýn da du a e den CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Geç miþ te ya pý lan tüm si ya sî i dam la rýn ci na yet ol du ðu nu ka bul et me miz gerekir dedi. PARTÝLERÝN TAVRI OLUMLU udp Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal da A nýt me zar'da 27 Ma yýs ta i dam e di len, mil let i ra de siy di de di. Uy sal, DP ge le ne ði nin mi ras çý la rý o la rak, tüm si ya sî par ti le rin bu mi ra sa gös ter di ði hür met ten mem nu ni yet du yu yor, bu o nur lu mi ra sa sa hip çýk ma ça ba la rý ný an la yýþ la kar þý lý yo ruz di ye ko nuþtu. 8 ÞEHÝTTE cevap bekleyen sorular ubingöl-karlý o va yo lun da 8 po lis me mu ru nun þe hit ol du ðu sal dý rýy la il gi li il ginç id di a lar gün de me gel di. Po lis le ri ta þý yan mi di büs te sin yal ke si ci jam me rin ol ma dý ðý, ru tin yol kon tro lü nün ya pýl ma dý ðý, zýrh lý per so nel ta þý yý cý a ra cýn a rý za lan dý ðý ve u zun sü re dir a rý za sý nýn gi de ril me di ði baþ ta ol mak ü ze re bir çok so ru ce vap bek li yor. n8de YENÝ NESÝLLERE MÝRAS uuy sal, Mil le ti mi zin de mok ra si ye duy du ðu aþk ve sa da kat Men de res ve ar ka daþ la rý nýn a ziz ha tý ra sýy la bir lik te bu top rak lar da ya þa ma ya de vam e de cek tir. Bu ru hu, kut lu bir e ma net gi bi gö nül le ri miz de gu rur la ta þý ya cak, ye ni ne sil le re mi ras bý ra ka ca ðýz i fa de le ri ni kul landý. nha be ri say fa 8 de Þehit polisler için Malatya Havalanýnda tören düzenlendi. FO TOÐ RAF: CÝHAN Gültekin Uysal ÞEHÝT POLÝSLER TOPRAÐA VERÝLDÝ Þehitler dualarla ubin göl ün Kar lý o va il çe sin de te rö rist ler ce dü zen le nen ma yýn lý sal dý rý da þe hit o lan po lis ler du a lar la def ne dil di. Þe hit ler den Ma lat ya lý Gök han Ku zu nun na a þý nýn ta þýn ma sý sý ra sýn da, va tan daþ lar, Kah rol sun PKK þek lin de slo gan lar a ta rak te rör ör gü tü nü la net le di. nha be ri say fa 9 da Çocuklara doðru alýþkanlýk aþýlayalým uprof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Ýçkinin hoþ karþýlanmadýðý ve sosyal kontrolün yüksek olduðu toplumlarda kiþilerin baðýmlý olma riski daha azdýr dedi nebru OLUR UN RÖPORTAJI SAYFA 12 DE NÜFUSUN YÜZDE 86.5 Ý MADDÎ ÝMKANSIZLIKTAN TATÝL YAPAMIYOR Fakirlik arttý, gelir farký 8 kat oldu utürkiye Ýstatistik Kurumunun açýklamasýna göre, Türkiye de, 2011 yýlýnda sürekli yoksulluk riski altýnda bulunanlarýn oraný yüzde 18,5 e yükseldi. Bu arada, geçen yýl en yüksek gelire sahip yüzde 20 lik gruptakiler toplam gelirden yüzde 46,7 pay alýrken, en düþük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldýðý payýn yüzde 5,8 olduðu da açýklandý. nha be ri say fa 10 da 8 AYLIK FAÝZ GÝDERLERÝ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 14.2 ARTTI Bütçe 8 milyar lira açýk verdi ubüt çe, O ca k-a ðus tos dö ne min de 8 mil yar 520 mil yon li ra a çýk ver di. Ma li ye Ba kan lý ðý ta ra fýn dan a çýk la nan Tem mu z-a ðus tos ay la rý büt çe so nuç la rý na gö re, Mer ke zî Yö ne tim büt çe si, ge çen yýl O ca k-a ðus tos dö ne min de 2 mil yar 105 mil yon li ra faz la ve rir ken, bu yý lýn ay ný dö ne min de 8 mil yar 520 mil yon li ra a çýk ver di. n10 da BU YIL 1.8 MÝLYON KÝÞÝ HACI OLACAK u7 ISSN BAHÇELÝ OHAL VEYA SIKIYÖNETÝM ÝSTEDÝ u8

2 2 L HÝ KA 18 EY LÜL 2012 SALI Y Ýn san la rýn bir kýs mý da, mü min ol ma dýk la rý hal de, Al la ha ve â hi ret gü nü ne i nan dýk der ler. (Ba ka ra Sû re si: 8.) u â ye tin ma kab li ye veçh-i naz mý: Na sýl ki, bir hü küm de i ki müf re din iþ ti ra ki ve ya bir mak sa da i ki cüm le nin it ti ha dý at fý i cap et ti rir. Ke zâ lik, bir he - de fi, bir ga ra zý ta kip e den i ki kýs sa nýn da a týf la rý be lâ ga tin ik ti za sýn dan dýr. Bi na e na - leyh, on i ki â ye tin hü lâ sa sý ný ta zam mun e den mü na fýk la rýn kýs sa sý, kâ fir ler hak kýn da ge çen i ki â ye tin me â li ne at fe dil miþ tir. E vet vak ta ki, en ev vel Kur ân ýn se na sýy la baþ - lan dý. Son ra mü min le rin med hi ne in ti kal et ti. Son ra kâ fir le rin zem mi ne in ci rar et ti. Son ra, in - san la rýn ký sým la rý ný ik mal et mek i çin, mü na fýk - la rýn kýs sa sý zik re dil di. Su âl: Kâ fir le rin zem mi hak kýn da yal nýz i ki â yet - le ik ti fa e dil miþ tir. On i ki â ye tin hü lâ sa sýy la mü - na fýk lar hak kýn da ya pý lan it nab ne ye bi nâ en dir? Ce vap: Mü na fýk lar hak kýn da it na bý, ya ni tat - vi li i cap et ti ren bir kaç nük te var dýr: Bi rin ci si: Düþ man meç hul ol du ðu za man da - ha za rar lý o lur. Kan dý rý cý o lur sa da ha ha bis o - lur. Al da tý cý o lur sa, fe sa dý da ha þe dit o lur. Da - hi lî o lur sa, za ra rý da ha a zim o lur. Çün kü; da hi - li düþ man kuv ve ti da ðý týr, ce sa re ti a zal týr. Ha - ri cî düþ man i se, bi lâ kis, a sa bi ye ti þid det len di - rir, sa la be ti art tý rýr. Ni fa kýn ci na ye ti, Ýs lâm ü - ze ri ne pek bü yük tür.  lem-i Ýs lâ mý zel ze le ye ma ruz bý ra kan ni fak týr. Bu nun i çin dir ki, Kur ân-ý A zî müþ þan, ehl-i ni fa ka faz la ca teþ ni - at ve tak bi hat ta bu lun muþ tur. Ý kin ci si: Mü na fýk o lan, mü min ler le ih ti lât e de e de, ya vaþ ya vaþ ün si yet kesb e der, i man la ül fet pey da e der. Ge rek Kur ân dan, ge rek mü min - ler den ni fa kýn kö tü lü ðü hak kýn da ki söz le ri i þi te i þi te pis hâ let ten nef ret e der. En ni ha yet, li sa - nýn dan ke li me-i tev hi din kal bi ne dam la ma sý na ze min ha zýr la mak i çin it nab ya pýl mýþ týr. Ü çün cü sü: Ýs tih za, hud a, i ki yüz lü lük, hi le, kizb, ri ya gi bi kö tü ah lâk lar mü na fýk ta var. Kâ - fir de o de re ce de yok tur. Bu ci het ten mü na fýk lar hak kýn da it nab ya pýl mýþ týr. Dör dün cü sü: A le lek ser mü na fýk lar, ehl-i ki - tap tan ol duk la rý i çin, þey ta nî bir ze kâ sa hip le ri o lup, da ha hi le kâr, da ha de si se ci o lur lar. Ýþ te bu du rum da ki mü na fýk lar hak kýn da it nab, ya ni tat - vil-i ke lâm, ayn-ý be la gat týr. Bu â ye tin ke li me le ri a ra sýn da ki mü na se bet le - re ge le lim: Mi ne n-nâ si (Ýn san lar dan bir kýs mý) câr ve mec ru ru, men (Öy le le ri var dýr ki) ke li me si ne ha ber ol du ðu tak dir de, þöy le bir su âl va rid o lur ki: Mü na fýk la rýn nâs tan ol duk la rý be di hi dir. Bu hü küm, ma lu mu i lâm et mek ten i ba ret ka lýr. El ce vap: Ma lum dur ki, bir hü küm be di hî ol - du ðu za man, o hük mün lâ zý mý kas te di lir. Bu ra - da kas te di len, o hük mün lâ zý mý o lan ta ac cüp - tür. San ki Kur ân-ý A zi müþ þan, zým nen Mü na - fýk la rýn nâs tan ol duk la rý a cip bir þey dir di ye rek, hal ký ta ac cüp et me ye da vet et miþ tir. Zi ra in san mü ker rem dir. Mü ker rem o lan in san, ni fa ka te - nez zül et mez. Ý þâ râ tü l-ý câz, s. 83, (ye ni tan zim, s. 136)  le m-i Ýs lâ mý zel ze le ye ma ruz bý ra kan ni fak týr B Ba ka ra Sû re si 30. a yet me â li: a ni, Dü þün o za ma ný ki, Rab bin me la i ke ye hi ta - ben: Ben yer de bir ha li fe yi ya ra ta ca ðým de di. Me la i ke de: Yer de fe sat ya pa cak, kan dö ke cek kim se le ri mi ya ra ta cak sýn? Hal bu ki biz, ham din le Se ni tes bih ve tak dis e di yo ruz de di ler. Rab bin de Si zin bil me di ði ni zi Ben bi li - yo rum di ye on la ra ce vap ver di.  yet te bil di ril di ði ü ze re Ce nâb-ý Hak, yer yü zün de bir ha li fe ya ra ta ca ðý - ný me lek le re bil dir di ði za man, me lek - ler bir öl çü de bu ha be re i ti raz ma hi ye - tin de bir gö rüþ bil dir miþ ler ve ken di le - ri nin bu hi la fet gö re vi ne da ha lâ yýk ol - duk la rý ný san mýþ lar. Ýn san lý ðýn kan dö küp fe sat çý ka ra cak ol ma sý ný da i ti - raz la rý na se bep o la rak be yan et miþ ler - dir. Bu nok ta da dik kat çe ki ci o lan ö - nem li hu sus lar dan bi ri si de Me lek le - rin in san nes li nin kan dö ke ce ði ni na - sýl bil miþ ol ma la rý dýr. E vet, me lek ler bu bil gi yi na sýl el de et ti ler? Ýn san nev i da ha he nüz þe ha det â le mi ne gel me den ne þe kil de kan dö - küp kâ i na týn ni zam ve in ti za mý na kar þý is yan e de cek le ri ni na sýl öð ren di ler? Bu su â lin ce va bý ol ma sý a çý sýn dan Ru hu l-be yan tef si rin de il gi li â yet tef - si ri ne a it þöy le bir ta ným var: O ra da boz gun cu luk ya pa cak ve kan dö ke cek bi ri si ni mi ya ra ta cak sýn? de di ler. Çün kü me lek ler, ruh üf len - me den ön ce  dem A ley his se lâm ýn ce se di ne bak tý lar. Me lek le re a it bir na - zar i le A dem A ley his se lâm ýn bir bir le - ri ne zýt o lan dört un sur dan (a nâ sýr-ý er ba a, ya ni top rak, su, ha va ve a teþ ten) ya ra týl mýþ o lan ce se di nin me le kû tun - da, bir bir le ri ne zýt o lan un sur la rýn ter - ki bin de do ðan be þe ri, be hi mî ve hay - va ný ve yýr tý cý (za rar ve ri ci) sý fa tý ný mü þa he de et ti ler. Me lek ler, bun la rý za rar lý o lan hay van la rýn ve ca na var la - rýn ce set le rin de mü þa he de et tik le ri gi - bi... Bel ki me lek ler, a yân- be yân gör - dü ler. Çün kü me lek ler  dem A ley his - se lâm dan ön ce ya ra týl dý lar. Ya ni ö zet le me lek ler in san nes lin de - ki ga zap ve þeh vet duy gu la rý ný fark et - ti ler ve bu na gö re fe sat çý ka rýp kan dö - ke cek le ri ko nu sun da i ti raz et ti ler. An - cak i fa de de ge çen ya ra týl mýþ o lan ce - se di nin me le kû tun da ta bi ri ol duk ça il ginç. De mek ki, me lek ler nor mal in - san gö zü i le gö rü le me yen, â lem-i me - le kût ci he tin de gö rü len bir ya zý yý o ku - ya rak bu bil gi ye u laþ tý lar. Þim di de Be di üz za man Haz ret le ri - nin yu ka rý da ki su â le ver di ði ce va bý o - ku ya lým: Fe sa dýn is yan a be del zik ri, is yan la - rý nýn ni zam-ý â le min fe sa dý na se bep o - la ca ðý na i þa ret tir. De vam i le te ced dü - dü i fa de e den mu zâ rî si ga sýy la fe sa dýn zik re dil me si, me la i ke nin a sýl is te me - dik le ri ve in kâr et tik le ri, an cak is yan - la rý nýn de vam ve is tim rar i le vu ku a ge - le ce ði ne a it ol du ðu na i þa ret tir. Me la i - ke, be þe rin is yan la rý nýn de vam ve is - tim ra rý ný, ya Ce nab-ý Hakk ýn i la mýy la bil miþ ler dir ve ya Levh-i Mah fuz a ba - kýp on dan al mýþ lar dýr ve ya hut in san - lar da ki kuv ve-i ga za bi ye ve þe he vi ye - den an la mýþ lar dýr. 1 Bu ra da me lek le rin in san la rýn kan dö küp fe sat çý ka ra ca ðý ný na sýl bil dik le - ri ne da ir üç gö rüþ i fa de e dil miþ: 1- Me lek ler Al lah ýn on la ra bil dir - me si i le bil di ler. 2- Levh-i Mah fuz a ba ka rak öð ren - di ler. 3- Ýn san lar da ki ga zap ve þeh vet duy - gu la rýn dan an la dý lar. Bu üç þe kil ve tarz tek bir mâ nâ bü - tün lü ðü i çin de de sý ra la na bi lir. Ya ni bu üç mad de yi bir leþ tir mek müm kün. Þöy le ki: Ce nâb-ý Hak me lek le re Levh-Mah - fuz yo lu i le bil dir di, Levh-i Mah fuz da i se in san la ra ga zap ve þeh vet duy gu la - rý nýn da i lâ ve e dil miþ ol du ðu nu ya ni cin ler de ki ak lî duy gu lar la bir lik te o - ku du lar ve böy le ce in san hak kýn da bil - gi sa hi bi ol du lar. Böy le de mek de müm kün el bet te. A ma bu ra da bir so ru da ha ak la ge li - yor: Levh-i Mah fuz han gi si? Levh-i Mah fuz-u A zam mý, yok sa mah lu ka ta yan sý yan Lehv-i Mah fuz un þu be le ri hük mün de ki ba zý ya zý ve ka yýt lar mý? Bu nok ta da yi ne Ri sa le-i Nur a mü - ra ca at e di yo ruz: Hem Levh-i Mah fuz un, hem â lem-i mi sâ lin i ki hüc ce ti ve i ki kü çük nu mu - ne si ve i ki nok ta sý, in sa nýn ba þýn da o lan kuv ve-i hâ fý za ve kuv ve-i ha ya li ye, mer - ci mek kü çük lü ðün de i ken, hiç ka rýþ týr - ma ya rak, ke mâl-i in ti zam i le iç le rin de bir bü yük kü tüp hâ ne ka dar mâ lû mâ týn ya zýl ma sý, kat î is pat e der ki, o i ki kuv - ve nin nu mu ne-i ek ber ve â zam la rý, â - lem-i mi sâl i le Levh-i Mah fuz dur. 2 Ý fa de ye gö re in san ha fý za sý bir öl çü - de Levh-i Mah fuz un kü çük bir nu - mu ne si, kü çük bir þu be si hük mün de. Hat ta Nur lar da to hum lar da ki, çe kir - dek ler de ki kü çük ka de rî ya zý la rýn da ay ný tarz da bü yük bir ka yýt kü tüp ha - ne si nin, ya ni Lehv-i Mah fuz un bi rer kü çük mi sâ li, bi rer kü çük ki tap ve def - te ri ol du ðu bir çok kez i fa de e dil miþ. De mek ki in san gen le rin de ki bil gi ler, DNA la ra kay de di len tüm kod lar ve þif re ler de Levh-i Mah fuz un kü çük bir nu mu ne si de ni le bi lir. Bu nok ta da yu ka rý da ki su â le ge ri dö ner sek; ya ni Me lek ler kan dö kü le - ce ði ni na sýl öð ren di ler? di ye su âl e - der sek, ce va bý mýz þu o la bi lir: Me lek ler in san la rýn ge ne tik þif re le - rin de ki ba zý ka de rî ya zý la rý o ku ya rak böy le bir so nu ca u laþ tý lar. Bu o ku ma - lar da ya sak mey ve de ni len in san lýk kod la rý nýn me le kû tî ya zý la rý na na zar e di le rek ya pýl dý. O ku ma iþ le mi nin Hz.  dem in (as) ilk ya ra tý lan vü cu du ü ze - rin den ya pýl ma ih ti ma li ol duk ça zor gö zü kü yor. Çün kü Hz.  dem (as) ilk ya ra týl dý ðýn da cen ne te tam uy gun ve dün ye vî a raz la rý ol ma yan bir ci sim ve vü cu da sa hip ti. Me lek le rin i ti raz et ti ði hu sus lar i se an cak ya sak mey ve yen - me si ne ti ce sin de ger çek le þe cek ti. De - mek ki me lek ler bu bil gi yi ya sak mey - ve i çin de de po lan mýþ o lan in san ge ne - ti ðin de ki bil gi le ri o ku ya rak el de et ti ler. Bu gün fen eh li, in san ge no mu i çin de - ki ya zý la rý çe þit li yol lar kul la na rak o ku - ya bil dik le ri gi bi, me lek ler de me le kû tî bir na zar la o in ce ve has sas ya zý la rý o - ku muþ o la bi lir ler. Bu pe kâ la müm kün. Bu nok ta da çok in ce ve ga rip bir su - âl ak la ge li yor: Me lek le rin i ti ra zý nýn a na se be bi in - sa nýn kan dö küp fe sat çý kar ma sý dýr. Ken di fa zi let le ri o - la rak da tes bih, tah - mid, tak dis ve ta at gi bi i ba det hal le ri ni ö ne sü rü yor lar. Þa - yet me lek ler ya ge - ne tik þif re le ri ve ya Levh-i Mah fuz u o - ku ya rak ve ya baþ ka bir yol la in san hak - kýn da bu bil gi le ri el de et me le ri ne rað men ni çin ken - di le rin den çok da - ha i le ri se vi ye de i - ba det e dip tes bih e - den in san la rý gör - me di ler? Ni çin Re - sûl-i Ek rem (asm) gi bi bu kâ i na týn ya - ra týl ma se be bi, hat - ta me lek le rin de biz zat ya ra týl ma ne - de ni o lan O Zat- Mü ba rek i (asm) keþ - fe de me di ler? Ni çin Hz. Mu sa (as), Hz. Ýb ra him (as) gi bi nu râ nî zat la rýn bil gi - le ri ni o ku ya ma dý lar? Ni çin a lýn la rý sec de ye git mek ten iz ol muþ sa ha be le - ri, Sýd dýk-ý Ek ber i (ra) ve em sâ li ni fark e de me di ler? Ni çin kâ i nat, me lek ler ve tüm zer re ler le bir lik te zi kir e den Ab - dül ka dir-i Gey lâ nî, Þah-ý Nak þi ben dî gi bi zat la rýn bil gi le ri ne u la þa ma dý lar? Þa yet bu mü ba rek ve in san lý ðýn, bel - ki de kâ i na týn me dar-ý if ti ha rý o lan bu zat la rýn bil gi le ri ne u laþ mýþ ol sa lar dý bel ki de o ka dar i ti raz et me ye cek ler di. En a zýn dan i ti raz la rý i çin ken di i ba det - le ri ni de lil o la rak gös ter me ye cek ler di. Bu ga rip su â le ce vap ol ma sý a çý sýn - dan i ki gü zel gö rüþ var: Bi rin ci si: Fah red din-i Ra zi Haz ret le - ri nin gö rü þü. Tef sir-i Ke bir de, Ba ka ra Sû re si 30. â ye tin de ge çen Si zin bil me dik le ri niz bi li rim tar zýn da ki Ce nab-ý Hakk ýn me lek le re ver di ði ce vap ta me lek le rin ne yi bil me dik le ri hu su su bir kaç mad - de i çin de a çýk lan mýþ. Ýlk mad de de ki gö rüþ i se yu ka rý da ki su â le çok gü zel bir ce vap ma hi ye tin de: Al týn cý Me se le, Me lek le rin Bil me - dik le ri Hik met E ðer Hak Te â lâ nýn i fa de si, me lek le - rin so ru su na na sýl ce vap o la bi li yor? de nir se de riz ki: Me lek le rin so ru su - nun çe þit li þe kil ler de dü þü nü le bi le ce ði ih ti ma li ni zik ret miþ tik: a) Bu, ta ac cüb den do la yý dýr. Bu na gö re â ye ti, Al lah Te â la nýn O in san la - rýn a ra sýn da fe sat çý ka rýp a dam öl dü - re cek kim se le rin bu lun ma sý na ba ka rak bu i þe þaþ ma yýn. Çün kü bu nun la be ra - ber on lar i çe ri sin de sa lih ve mut ta ki - ler den bir top lu lu ðun o la ca ðý ný siz bil - mi yor su nuz a ma ben bi li yo rum de miþ ol ma sý ba ký mýn dan bir ce vap týr. Bu i fa de ye gö re me lek ler in san lar i - çin de sa lih le rin ve mut ta ki le rin o la ca - ðý ný gö re me miþ ler. Bir baþ ka de yiþ le pey gam ber le ri, ve li le ri, as fi ya la rý ve di - ðer sa lih in san la rý gö re me yip, on la rýn bil gi le ri ni o ku ya ma mýþ lar. Ya ni sa de ce kan dök me is ti da dýn da o lan in san la rýn bil gi le ri ni o ku muþ lar ve on la rýn ha - ber le ri ni al mýþ lar. Bu du ru mu te yit e den bir bil gi yi de Ýs ma il Hak ký Bur se vî Haz ret le ri nin tef si rin den öð re ni yo ruz. Ýþ te Ru hu l-be yan Tef si rin de Ba ka ra Sû re si 30. â yet i çin ya pý lan i zah lar da me lek ler hak kýn da ki il ginç ta ným: Me lek ler i çin, bu lun duk la rý mer te - be den yü ce Rab bin hu zu ru na yük sel - me le ri yok tur. (Me lek ler, ol duk la rý ma - ka mýn bir üst ma ka mý na ge çe mez ler) Be di üz za man Haz ret le ri de Ma - kam la rý sa bit o lan me lek ler ta bi ri i le bu mânâ yý des tek ler ma hi yet te fi kir be yan e di yor. De mek ki me lek ler ken di le rin den yük sek ma kam la ra u la þa mý yor lar, bel ki de on la rýn bil gi le ri ni ge rek Levh-i Mah fuz, ge rek se Levh-i Mah - fu zun kü çük nu mu ne le ri hük mü ne o - lan ge ne tik kod lar da ki o in ce nu ra ni ya zý la rý o ku ya mý yor lar. Bel ki de bu ne den le ken di le rin den çok yük sek ma kam la ra sa hip o lan sa lih zat la rýn bil gi le ri ne u la þa ma dý lar. An cak ken - di le rin den da ha a þa ðý ma kam lar da o - lan ba zý in san la rýn, ya ni fe sat çý ka rýp kan dö ke cek in san la rýn ya zý la rý ný o - ku ya bil di ler ve bu ne den le ma sum bir þe kil de i ti raz e ti ler. Tüm bu bil gi le ri te yit e de cek Ri sa lei Nur da gü zel bir i zah var: RAB BÜ KE: Bu ta bir, me la i ke nin a - ley hi ne bir hüc cet ve bir de lil dir. Ya ni, Al lah se ni ter bi ye et miþ tir, hadd-i ke - ma le e riþ tir miþ tir ve se ni be þe re mür - þid kýl mýþ týr ki, fe sat la rý ný i za le e de sin. De mek, nev-i be þe rin en bü yük ha se - ne si sen sin ki, on la rýn mef se det le ri ni set re di yor sun. 3 Bu ne fis i zah ta bir kaç hu sus var: 1- Se nin Rab bin â lem ler de se ni seç ti. 2- Me lek ler se ni bi lip gö re me dik le ri i çin i ti raz et ti ler. 3- Sen on la rýn i ti raz la rý na kar þý tek ba þý na bir hüc cet ve de lil sin. 4- Çün kü se ni Al lah ter bi ye et ti. 5- Çün kü se ni Al lah ke ma le e riþ tir di. 6- Çün kü Al lah se ni bütün in san la ra mür þit kýl dý. 7- Ýn san la ra doð ru yo lu gös te ren sen sin. 8- Böy le ce in san la rýn fe sat la rý ný i za - le e de sin ve on la rý sý rat-i mus ta ki me sevk e de sin. 9- Ýn san lý ðýn en bü yük ha di se si, en bü yük ha se ne si sen sin. 10- Böy le ce tek ba þý na in san lar dan do ðan if sat la rý ör tüp ka pa tý yor sun. 11- De mek ki kâ i na týn çe kir de ði de, mey ve si de sen sin. Ýþ te Re sul-i Ek rem A ley his se la tü Ves se lam hem bu kâ i na týn çe kir de ði, hem bu kâ i na týn en gü zel mey ve si, hem de a hi ret â lem le ri nin ka pý sý ný a - ça cak Al lah ýn en sev gi li ku lu ve re sû - lü dür. Ýþ te bu za týn (asm) yü zü su yu hür me ti ne Ce nab-ý Hak me lek le rin Hz. A dem e (as) kar þý i ti raz la rý ný af fe - di yor. Hat ta in san lý ðýn yap tý ðý bir çok gü na hý da yi ne bu za týn (asm) ha tý rý i - çin af ve mað fi ret e di yor. De mek ki kâ i na týn en bü yük ha di se si bu zât (asm) ve dâ vâ sý dýr. Al lah biz le ri son ne fe si mi ze ka dar Re sûl-i Ek rem A ley his se la tü Ves se - lâm a üm met ey le sin ve mah þer de o - nun (asm) san ca ðý al týn da top lan ma yý na sip ey le sin.  min. Dip not lar: 1- sa le i nu rens ti tu - su. org/ in dex. asp? Sec ti on=kul li - yat&bo ok=i sa ra tu li caz&pa ge= sa le i nu rens ti tu - su. org/ in dex. asp? Sec ti on=kul li - yat&bo ok=soz ler&pa ge= sa le i nu rens ti tu - su. org/ in dex. asp? Sec ti on=kul li - yat&bo ok=i sa ra tu li caz&pa ge=249 Ni fa kýn ci na ye ti, Ýs lâm ü ze ri ne pek bü yük tür.  le m-i Ýs lâ mý zel ze le ye ma ruz bý ra kan ni fak týr. Bu nun i çin dir ki, Kur â n-ý A zî müþ þan, eh l-i ni fa ka faz la ca teþ ni at ve tak bi hat ta bu lun muþ tur. Me lek ler, in san la rýn fe sat ya pýp kan dö ke ce ði ni na sýl öð ren di? Y atf: Bað, bað la ma, ek - le me. be la gat: Ha lin ge re ði - ne uy gun söz söy le me. hud a: Hi le, al dat ma. ih ti lat: Ka rýþ mak. in ci rar: Çe ki lip u zan - ma, çe kil me. is tih za: A lay et me. it nab: Sö zü u zat ma. kizb: Ya lan cý lýk. ma kabl: ön de ki, üst - te ki. müf red: te kil. nâs: in san lar. ni fak: 1 Mü na fýk lýk, i - ki yüz lü lük. 2 A ra bo zuk - lu ðu. ta ac cüp: þaþ ma, hay - ret et me. tak bî hat: A yýp la ma lar, çir kin gör me ler. tat vil: u zat ma. teþ nî at: Çir kin bul ma - lar, a yýp la ma lar, kö tü le - me ler. veç hi nazm: na zým yö nü. zemm: Kö tü le me, a - yýp la ma. LÛ GAT ÇE:  Y E T Câ mi ü s-sa ðîr, No: 440 / Ha di s-i Þe rif Me â li Kiþi Kur'ân okur, göðsü de Resûlullah ýn hadisleriyle dop dolu olur, bu konuda da kendisinde ince bir anlayýþ ve meleke de bulunursa o kimse peygamberlerin halifelerinden bir halifedir. H AD Ý S Bu (Kur ân), insanlarý Allah ýn azabýndan sakýndýrasýn diye ve mü'minler için bir öðüt olmak üzere sana indirilen bir kitaptýr. Onu teblið ederken, kavminin yalanlamasýndan dolayý gönlüne bir darlýk gelmesin. A'raf Sûresi: 2 /  ye t-i Ke ri me Me â li i ak gun il.com

3 Y HA BER 18 EY LÜL 2012 SALI 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 2 Zilkade 1433 Ru mî: 5 Eylül 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Hac yol cu lu ðu baþ la dý DÝ YA NET ÝÞ LE RÝ BAÞ KAN LI ÐI Ý LE Ö ZEL BÝR TUR ÞÝR KE TÝ NÝN OR GA NÝ ZAS YO - NU LA ÝLK HAC KA FÝ LE SÝ DU Â LAR LA KUT SAL TOP RAK LA RA U ÐUR LAN DI. DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý i le ö zel bir tur þir ke ti nin or ga ni zas yo nuy la top - lam 438 ha cý a da yý, du â lar la kut sal top rak la ra u ður lan dý. Ýlk ka fi le nin kut sal top rak la ra gön de ril me si ne de - niy le A ta türk Ha va li ma ný Dýþ Hat lar Ter mi na li nde dü zen le nen tö re ne ka - tý lan Ýs tan bul Va li Yar dým cý sý Mus - ta fa Gü ran, ha cý a day la rý nýn kut sal top rak lar da hem ken di le ri ni hem de ül ke le ri ni tem sil e de ce ði ni be lirt - ti. Gü ran, ha cý a day la rý nýn i ba det le - ri ni sað lýk lý ve hu zur lu bir þe kil de ya pa rak ül ke le ri ne dön me le ri di le - ðin de bu lun du ðu nu i fa de et ti. Gü - ran, ha cý a day la rý nýn bu kut sal i ba - det le ri nin Ýs lam a le mi ne hu zur ve ba rýþ ge tir me si ni di le di. Ýs tan bul Müf tü sü Rah mi Ya ran i se, Ýs tan bul da bu yýl hac ca git mek ü ze re 186 bin ki þi nin mü ra ca at et ti ði ni, bun lar dan 11 bin 112 si nin þans lý ol - du ðu nu ve kut sal top rak la ra git me ye hak ka zan dý ðý ný kay det ti. Ya ran, ko - nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Siz ler hac cýn ne de mek ol du ðu nu bi len in - san lar sý nýz. Si ze Al lah ýn mi sa fir le ri Ýs tan bul Müf tü sü Rah mi Ya ran, Ýs tan - bul dan bu yýl 11 bin 112 si nin þans lý ol du ðu - nu ve kut sal top rak la ra git me ye hak ka zan - dý ðý ný kay det ti. de ni li yor. Pey gam ber e fen di miz Haz re ti Mu ham med in mef tun ol - du ðu Mes cid-i Ne be vi de na maz ký - la cak sý nýz. Kâ be yi ta vaf e de cek si niz. Ge rek yol cu luk, ge rek se zi ya ret es - na sýn da sý kýn tý lar çe ke bi lir si niz, si zi ü zen ler o la bi lir, bun la ra lüt fen ha zýr o lun. Ýn cin se niz de de in cit me yin. Kim se yi kýr ma yýn, hak sýz lýk et me yin. Ý yi Müs lü man ör ne ði o lun. Ýs tan bul Müf tü sü Rah mi Ya ran, Bu gün bi zim i çin ö nem li bir gün. A - ma o mu kad des top rak la ra git mek i - çin ha zýr lýk ya pan kar deþ le ri miz ha cý a day la rý mýz i çin çok da ha ö nem li bir gün. Ken di le ri nin ha yýr la, hu zur la, sað lýk la mu kad des top rak la ra git me - le ri ni, o ra da ki va zi fe le ri ni yap ma la rý ný ve ay ný mut lu luk la dön me le ri ni Ce - na bý Al lah tan ni yaz e di yo rum de di. Tüm ha cý a day la rý nýn Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn hiz met le rin den is ti fa - de e de ce ði ni bil di ren Rah mi Ya ran, kut sal top rak lar da ki sað lýk ve de ne - tim hiz met le ri nin baþ kan lý ðýn kon - tro lün de o la ca ðý ný vur gu la dý. Ya pý - lan ko nuþ ma la rýn ar dýn dan 7 grup - tan o lu þan 288 ki þi lik Ýs tan bul bi rin - ci ka fi le si i le 150 ki þi den o lu þan ö zel bir tur þir ke ti nin ha cý a day la rý, ay ný u çak la du â lar eþ li ðin de Me di ne ye u ður lan dý. Ya kýn la rýy la ve da la þýr ken duy gu lu an lar ya þa yan ha cý a day la rý, gü ven lik kon tro lün den geç tik ten son ra Su u di A ra bis tan Ha va Yol la - rý na a it SV 5115 sa yý lý se fer le sa at ta kut sal top rak la ra du â lar eþ - li ðin de gön de ril di. Mukaddes topraklara gitmek için yola çýkan hacý adaylarý çok mutlu olduklarýný söylediler. FO TOÐ RAFLAR: A A Hacý adaylarý ve da la þýr ken duy gu lu an lar ya þa dý ATATÜRK Ha va li ma ný nda top la nan ha - cý a day la rý ný a i le le ri de yal nýz bý rak ma dý. A day lar ya kýn la rýy la ve da la þýr ken duy gu - lu an lar ya þa dý. Çok mut lu ve he ye can lý ol duk la rý ný be lir ten ha cý a day la rý i se, her ke sin bu duy gu yu ya þa ma sý ge rek ti - ði ni söy le di. Ha cý a day la rýn dan A li Boz (73) ve Fat ma Boz (63) çif ti de 6 yýl dýr sý ra bek le dik le ri ni, kut sal top rak la ra gi - de cek le ri i çin çok he ye can lý ol duk la rý ný i fa de et ti ler. Nur Ka dýn Can baþ da Bur sa dan gel di ði ni i fa de e de rek, Ýlk de fa hac ca gi di yo rum. E þim 6 yýl ön ce ya zýl mýþ. Sür priz ol du ba na. Þim di Al - lah na sip et ti, gi di yo rum. Çok se vinç li - yim mut lu yum de di. Zih ni Can baþ i se 6 yýl ön ce baþ vu ru yap tý ðý ný an cak sür - priz yap mak is te di ði i çin e þi ne bu nu söy le me di ði ni di le ge ti re rek, Çý kýn ca, sür priz o la rak söy le dim, çok þa þýr dý. O kut sal top rak la ra git me yi Al lah her ke se na sip ey le sin þek lin de ko nuþ tu. De niz - li de ki ka fi le den Fa tý ma Boz kurt i se kut - sal top rak la ra a yak ba sa cak la rý ný dü - þün dük çe çok bü yük bir he ye can ya þa - dýk la rý ný an lat tý. Ku ra ya al tý yýl dýr ka týl - dýk la rý ný an la tan Boz kurt, sa býr lý bir bek le yi þin ar dýn dan, kut sal top rak la ra git me nin na sip ol du ðu nu söy le di. De - niz li den Ay þe Ka ra oð la noð lu i se dört se ne dir git me yi bek le dik le ri be lir te rek, Ýn þal lah bü tün Müs lü man la ra hac na sip o lur de di. 6 se ne dir bek le di ði ni an la tan Meh met Ý riþ de me rak, he ye - can ve mut lu lu ðu bir lik te ya þa dýk la rý ný söy le di. Ýs tan bul-de niz li/a a Denizli den 225 kiþilik ilk hac kafilesi duâlarla uðurlandý. FO TOÐ RAF: A A Denizli den de ilk kafile yola çýktý DENÝZLÝ DEN yýlýn ilk hacý adaylarý Çardak Havaalaný ndan yola çýktý. Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacý adaylarý, havaalanýnda saðlýk kontrolünden geçtiler ve gümrük iþlemlerini yaptýrdýlar. Denizli Müftüsü Alaaddin Gürpýnar, yaptýðý açýklamada, Denizli den bu yýl 982 kiþinin hacý olmak için kutsal topraklara gideceðini söyledi. Bu yýl ilk hacý kafilelerinin hareket noktalarýndan birinin Denizli olduðunu ifade eden Gürpýnar, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý vasýtasýyla bu sabah 225 hacý adayýnýn uçaðýnýn hareket ettiðini, özel þirketlerin çevre illerden dahil ettiði hacý adaylarý ile birlikte bugün Denizli den 300 ün üzerinde kiþinin kutsal hac ibadetini yapmak üzere yola çýktýðýný bildirdi. Gürpýnar, hac ibadetinin, insanlarý annesinden doðduðu günkü gibi günahsýz hale getiren, kainatýn merkezine yapýlan bir yolculuk olduðunu sözlerine ekledi. Denizli/aa Hac için son hazýrlýklar KO CA E LÝ DE kut sal yol cu luk ön ce sin - de son ha zýr lýk la rý ný ya pan ha cý a day - la rý, iþ yer le rin de ki yo ðun lu ðu ar týr dý. Hac mal ze me le ri sa tan iþ ye ri nin sa - hi bi Ü ze yir Gü neþ, son gün ler de iþ yer le rin de ki yo ðun lu ðun art tý ðý ný söy - le di. Ha cý a day la rý nýn kut sal top rak - lar da ge rek li o lan ih ram, san da let, þal - var gi bi ü rün le ri sa týn al dýk la rý ný be - lir ten Gü neþ, ü rün le rin yüz de 95 i nin Tür ki ye de i mal e dil di ði ni, bu ne den le A ra bis tan a gö re da ha u cuz ol du ðu nu bil dir di. Ha cý a day la rý nýn ken di le ri ni zi ya re te ge len le re ve re cek le ri he di ye - le ri de ma ða za dan al dýk la rý na dik ka ti çe ken Gü neþ, þun la rý i fa de et ti: Ha cý a day la rý mýz hac gö re vi ni ye ri ne ge ti - rir ken ra hat ha re ket e de bil me le ri i çin giy dik le ri ký ya fet le re ö nem ve ri yor lar. Sat tý ðý mýz gi ye cek ler hem u cuz hem de ra hat ol du ðu i çin ter cih e di li yor. He di ye lik eþ ya la rý mýz da uy gun fi yat - ta. Bir ha cý a da yý or ta la ma bin ve ya 2 bin li ra he di ye lik eþ ya pa ra sý ve ri yor. Hat ta zem zem le hur ma yý da bu ra dan sa týn a lý yor. Ha cý la rý mýz böy le ce ba - vul la rýn da ki faz la yük ler den de kur - tul muþ o lu yor. Ko ca e li/a a

4 4 18 EYLÜL 2012 SALI Y KÜLTÜR SANAT Rý za-i Ýlâ hî i çin ya rý þý yor lar Sonbahar da Emirdað Ýh ti yar dün ya mý zýn, yer yü zü say fa sýn da sa rý renk - le rin her çe þit ton la rýy la süs len di ði, ö mür le ri tör - pü le ye rek ken di a ký þý i çer sin de mâzi ta ra fý na ta þý - yan za ma nýn ay na sýn da son ba har bü tün ih ti þa mýy la ken di ni gös te ri yor du. Bu lut la rýn üs tün de ka nat çýr - pan göç men kuþ la rýn u çu þu i le rüz gâ rýn ö nün de meç hu le doð ru ka rar sýz sav ru lup gi den sa rý yap rak - lar gök yü zün de hü zün lü ay rý lýk la rý ha týr la tý yor. Ay rý lýk lar, in san yü re ðin de ki hic ra ný, hüs ra ný, a cý - la rý dep reþ ti rir. Sev da vur gu nu gö nül ler, i çi ni ya kan a te þin ký výl cý mý ný ses siz ce, de rin den de ri ne ay rý lýk - lar dan a lýr. Ya þa nan her ay rý lýk gur bet, has ret, hüs - ran ve çi le o la rak iç dün ya mýz da de rû nî his ler, o nul - maz iz ler, si lin mez i þa ret ler bý ra kýr. Hak ka gi den yol da ki i þa ret ler le çi le li gön lü mü zün, a cý ha tý ra la rý i - çer sin de bu lu ruz is ti ka me ti mi zi ço ðu za man. Hu zu ru, sa a de ti ve mut lu lu ðu ya þa dý ðý mýz dün ya - nýn mu si bet ler le, a cý lar la, sa býr la ve ta ham mül le yoð rul muþ te fek kür um ma ný i çer sin den mu ha be - tul la ha doð ru yö ne le rek, bi le rek, an la ya rak çi le nin süz ge cin den ge çe rek ta da bi le ce ði mi zi his se de riz. Ey lül ün se rin rüz gâr la rý gök yü zün de güz yap - rak la rýy la bir lik te, pem be bu lut la rýn üs tün de zih - ni mi zin kýv rým la rýn da ki boþ luk ta ha yal le ri miz sav ru lu yor du. Ken di ha li ne do la þan Ey lül dü þün - ce le ri miz le iç dün ya mý za yap tý ðý mýz yol cu luk la, 8 Ey lül de ki E mir dað is ti ka me ti ne yol cu lu ðu muz san ki bir leþ miþ ti. E mir dað, ce be rut dev rin de ay rý lýk la rýn, a cý la rýn, bas ký la rýn, if ti ra la rýn, ze hir le me le rin ve zu lüm le rin zir ve ye çýk tý ðý, bir in sa nýn ken di ha ya tý ný sü kû net le ya þa ma sý nýn ya sak lan dý ðý bir za man da ü zü cü ha tý - ra la rý nýn ya þan dý ðý bir me kân dýr. Bu nun la bir lik le ye ni sa mi mi dost la rýn, ar ka daþ la rýn, kar deþ le rin er mey da ný na çý ka rak i man Kur ân hiz me ti ne gö nül ver miþ kah ra man la rýn, mü ba rek ler he ye ti nin göz ka maþ tý rý cý gay ret le riy le, fe da kâr lýk la rýy la Kur ân hiz me ti nin fi liz len di ði, muh taç gö nül ler de, ruh lar da ve a kýl lar da ma kes bul du ðu kut lu ye rin a dý dýr. Gö nül ler sul ta ný, E mir dað da öm rü nün son ba ha - rý, ha zan mev si mi ni ya þar ken hü zün le ri ne, yal nýz lýk - la rý na, sý kýn tý la rý na or tak ol muþ, can dost lar, ka dir þi - nas ta le be ler, ve fa lý kar deþ ler et ra fýn da her ge çen gün bi rer i ki þer yer le ri ni a la rak bü yük bir hiz met ker va nýn da son ba ha rýn hüz nün den, çe tin kýþ þart la - rýn dan ý lýk ik lim le re, cen net a sa ba har la ra sü rur la, se vinç le Kur ân hiz me tin de yel ken aç mýþ lar dýr. Fa ni ha ya týn a kýp gi den za man þe ri din de i nan cýn, in san la ra bah þet ti ði ma ne vî at mos fer i çer sin de son - ba har hü zün le ri nin, o lum suz luk la rýn, ka ram sar lýk - la rýn, kâ bus la rýn ye ri ni sa býr la ve gay ret le þi rin, se - vinç li, þevk do lu, be re ket li ve hu zur lu gü zel lik le re dön dü ðü ye rin a dý ol muþ tur E mir dað. A cý ha tý ra la rýn, kah ra man la rý i le bir lik te ta rih te ye ri ni ve hük mü nü gö nül er le ri nin tat lý hiz met ak - si yon la rý na bý rak mýþ týr. Ri sa le-i Nur la rýn fü tu ha tý - na, nur ta le be le ri nin dil le re des tan, dün ya ya ý þýk sa çan ba þa rý hi kâ ye le ri nin lâhi ka lar la a nýl dý ðý me - kân lar dan bi ri dir E mir dað. Ye ni in þa e di len Be di - üz za man E vi, ve fa nýn, ka dir þi nas lý ðýn, üs ta da o lan sev gi nin, say gý nýn, hür me tin, te ces süm et miþ bir i - fa de si dir. O na ve ri len de ðe rin bir ni þa ne si dir, a sýr - la ra ý þýk tu tan i man hiz me ti nin sem bo lik þe ref a bi - de le rin den bi ri dir. (1) DÝP NOT: 1. E mir dað Be le di ye Baþ ka ný Cen giz Pa la yý teb rik e der, ba þa rý lý hiz met le ri nin de va mý ný te men ni e de riz. Se lam ve sev gi le ri miz le. Bi ga þen lik le rin de ok çu luk yarýþmasý TÜR KÝ YE DE HER GÜN FARK LI A LAN LAR DA YA RIÞ MA LAR YA PIL DI ÐI NI HATIRLA TAN DÝ YA NET ÝÞ LE RÝ BAÞ KAN LI ÐI E ÐÝ TÝM HÝZ - MET LE RÝ GE NEL MÜ DÜ RÜ PROF. DR. A LÝ ER BAÞ, "BÝZ AL LAH IN RI ZA SI NI KA ZAN MAK ÝÇÝN YA RIÞ MA DÜ ZEN LÝ YO RUZ DE DÝ. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý E ði tim Hiz met le ri Ge nel Mü dü rü Prof. Dr. A li Er baþ ÜNLÜ fo toð raf sa nat çý sý A ra Gü ler, dü þün - dük le rin den sa de ce 2 ki þi yi çe ke me di ði ni, bun - lar dan bi ri si nin de Char li e Chap lin ol du ðu nu söy le di. Gü ler, bu yýl i kin ci si dü zen le nen U lus - la ra ra sý Bur sa Fo toð raf Fes ti va li Fo to fest kap - sa mýn da, A ta türk Kon gre Kül tür Mer ke zi (Me ri nos AKKM) Or han ga zi Sa lo nu nda Bur - sa lý sa nat se ver le bu luþ tu. Ça lýþ ma ha ya týn dan din le yen le re ör nek ler su nan Gü rel, fo toð raf ha ya tý na Ye ni Ýs tan bul ga ze te sin de ça lýþ tý ðý sý - ra da baþ la dý ðý ný söy le di. O dö nem de ge nel de ba sýn top lan tý la rý i le mi ting le re git tik le ri ni di le ge ti ren Gü rel, þun la rý söy le di: Bir sü re son ra po li ti ka cý la rý çek mek ye ri ne, sa nat ve bi lim dün ya sý in san la rý nýn por tre le ri ni çek me ye baþ - la dým. 20 nci Yüz yý lýn Ya ra tý cý la rý pro jem bu þe kil de baþ la dý. Han gi ül ke ye git sem o ra ya a it ö nem li þa hýs la rýn fo toð raf la rý ný çek tim. Dü þün - dük le rim den sa de ce 2 ki þi yi çe ke me dim. Bun - lar dan bi ri de Char li e Chap lin di. Ýs viç re de ya - ný na git ti ðim za man felç liy di. Chap lin gi bi bir a da mý ta ri he ge çe ce ði ni bil di ðim hal de felç li þe - kil de çe ker sem o za man ken di si ne hak sýz lýk yap mýþ o lur dum. Gü ler, fo to mu ha bir le ri ni gör sel ta ri hi yaz - DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan Kur ân kur su öð ren ci le ri a ra sýn da dü zen - le nen Er kek ler Ha fýz lýk Ya rýþ ma sý nda Düz ce den ya rýþ ma ya ka tý lan E nes A kýn cý Tür ki ye bi rin ci - si ol du. Di ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý E ði tim Hiz met le ri Ge nel Mü dü rü Prof. Dr. A li Er baþ, Meh met A kif Er soy Kül tür Mer ke zi nde ger çek - leþ ti ri len ya rýþ ma da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye de her gün fark lý a lan lar da ya rýþ ma - lar ya pýl dý ðý ný a ným sa ta rak, Bun la rýn bel ki ta ma mý na ya ký ný dün ye vi ya rýþ ma lar. A ma biz Al - lah ýn rý za sý ný ka zan mak ve bir ya rýþ ma yap mak ü ze re bu ra da yýz de di. Tür ki - ye de yüz bin ler ce ha fý zýn bu lun du ðu nu dý ðý ný i fa de e de rek, Gör sel lik ta rih te çok ö - nem li. Çün kü te le viz yo nun i ca dýy la her þey gör sel li ðe dön me ye baþ la dý. Ar týk in san lar gör dü ðü þey le re i na ný yor lar. Gör sel ta rih çi lik bir ne vi e ði tim dir as lýn da de di. Fo toð ra fýn ya - þam ol du ðu na i þa ret e den Gü ler, Et ra fý ný za ba ký yor su nuz ve fo toð ra fý var o lan þey ler ü ze - Tür ki ye bi rin ci si E nes A kýn cý ve her yýl bu ra ka mýn art tý ðý na dik ka ti çe - ken Er baþ, þöy le ko nuþ tu: Al lah mu ha fa za me tin o la rak Kur ân kay bol sa bi le bin ler ce ha fý zý mýz O nu ye ni den ya za cak du rum da. Böy le bir lü tuf dün ya da kut sal ve ya kut sal ol ma yan hiç bir ki ta ba na sip ol ma - mýþ týr. Þu an da dün ya da bir ta ne Tev rat ha fý zý yok. Bir ta ne Ýn cil, Ze - bur ha fý zý yok. A ma Kur ân-ý Ke rim in yüz bin ler ce ha fý zý var. Sa - de ce ül ke miz de e li miz - de ki ka yýt la ra gö re bel ge li 109 bin ha fý zý - mýz var. Bu yýl 7 bin kar de þi miz ha fýz lýk - la rý ný bi tir di ve bun la rýn 4 bi ni ha fýz lýk i mti ha nýn da ba þa rý lý ol du. FOTOÐRAF SANATÇISI ARA GÜLER: Fo toð raf sa nat de ðil hayattýr U lus la ra ra sý Bur sa Fo toð raf Fes ti va li Fo to fest kap sa mýn da sanatseverlerle buluþan A ra Gü ler, Sa na týn as lý yok - tur. Sa nat ya lan dan do ðar. A ma fo toð raf tek bir ta ne dir ve bu yüz den sa nat de ðil dir FO TOÐ RAF: AA rin den çe ki yor su nuz. Son ra kay da ge çi rip tak - dim e di yor su nuz. Fa kat si ne ma hiç yok tan do ðar. Sý fýr dan se nar yo su ya zý lýr, iþ le nir ve oy - na nýr. Bu yüz den si ne ma bir sa nat týr. Sa na týn as lý yok tur. Sa nat ya lan dan do ðar. A ma fo toð - raf tek bir ta ne dir ve bu yüz den sa nat de ðil dir di ye ko nuþ tu. Bur sa / a a Er çek 3. Fla min go Fes ti va li dü zen len di Van Va li li ði, Yü zün cü Yýl Ü ni ver si te si (YYÜ), Er çek Bel de Be le di ye Baþ kan lý ðý ve Ka ra gün düz kö yü muh tar lý ðýn ca or tak la þa dü zen le nen 3. Do ðu nun Ka nat la rý Er çek Gö lü Fla min go Fes ti va li renk li gö rün - tü le re sah ne ol du. Fes ti va lin a çý lý þýn da ko nu þan Van Va li si Mü nir Ka ra loð lu, Bi linç dü ze yi ar týk ça bu ra ya ge len gi den kuþ tü rü sa yý sý ve zi ya ret çi sa yý sý da ar ta cak. Er çek Gö lü dün ya nýn bil di ði çok ö nem li su lak a lan, da ðal ko ru ma a la ný o la cak. Do ða Ko ru ma ve Mil li Park lar Ge nel Mü dür lü ðü i le Ýn þal lah bu ra da ça lýþ ma lar ya pa rak, göl ke na rýn da do ðal park lar, in san la rýn gel di ðin de o tu rup kal ka bi le ce ði, ih ti yaç la rý ný gi de re ce ði me kân lar o luþ - tu ra ca ðýz. Bun lar ya pý lýn ca bu ra lar çok da ha gü zel o la cak. Ben bu na i na ný yo rum de di. Van / ci han ER KEK KUR ÂN KURS LA RI NA ÝH TÝ YA CI MIZ VAR TÜRKÝYE DEKÝ Kur ân kurs la rý nýn yüz de 92 si nin ka - dýn Kur ân kurs la rý ol du ðu na dik ka ti çe ken Er baþ, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Ö zel lik le er kek Kur ân kurs - la rý na çok ih ti ya cý mýz var. Ül ke miz de ki er kek Kur ân kurs la rý nýn yüz de 8 i sa de ce er kek Kur ân kurs la rý. Bu nu ar týr ma mýz ge re ki yor. Çün kü mih rap la rý mýz, min ber le ri miz ha fýz i mam la rý mý zý bek li yor. Ka li te li ve ye ter li li ði ni ta mam la mýþ i mam la rý mý zý bek li yor. Ý - mam Ha tip Li se le ri miz ö zel lik le er kek ço cuk la rý mý zýn da ha faz la bu lun ma sý ge re ken o kul la rý mýz. Ý la hi yat fa kül te le ri miz öy le. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ndan bir yýl da 3-4 bin gö rev li miz e mek li o lu yor. On lar mih rap ve min ber ler den e mek li o lu yor lar. Din hiz me tin de þu an da ka dýn la rý mý zýn ha ki ka ten bü yük kat ký sý ný gö rü - yo ruz. 21 bi ne ya kýn Kur ân öð re ti ci miz var. Bu nun 17 bi ni ka dýn la rý mýz. Kah ra man ma raþ / a a B Ý R K Ý T A P Kül tü rün Renk le ri NEVZAT Bay han ýn ka le min den Kül tür Renk le ri ki ta bý Za man Ki tap tan çýk - tý. Raf lar da ki ye ri ni a lan ki tap 143 say - fa dan o lu þu yor. Nev zat Bay han, Kül - tü rün Renk le ri a dý ný ta þý yan ye ni ki ta - býn da kül tür kav ra mý ný e ni ne bo yu na e le a lý yor. Bay han ýn kül tür yo rum la rý, bir kül tür in þa sý i çin ah la kî ar gü - man lar ta þý ma yý, bu nu da müm kün o - lan en so yut bi çim de ger çek leþ tir me yi he def li yor. Kül tür Sa nat Ser vi si Herkes okusun diye kitaplar 25 kuruþa ESKÝÞEHÝR DE Tür ki ye ki tap o ku mu - yor te zi nin doð ru ol ma dý ðý ný ka nýt la mak is te yen bir sa haf, 20 bin a det ki ta bý 25 ku - ruþ i le 5 li ra a ra sýn da fi yat lan dý ra rak ki - tap se ver le rin be ðe ni si ne sun du. Sos yal pay la þým si te si ü ze rin den Ta ne si 25 ku - ruþ tan kaç ki tap a lýr sý nýz? slo ga nýy la kam pan ya dü zen le yen sa haf, 1 ay bo - yun ca ki tap se ver le re u cuz ki tap hiz me ti su na cak. Kam pan ya i le va tan daþ lar, bin - ler ce ro man, ta rih, fel se fe, si ya set, þi ir ki - tap la rý, na dir bu lu nan mi zah der gi le ri i le ço cuk ki tap la rý, ya ban cý ya yýn lar, söz lük - ler ve an sik lo pe di le ri u cuz fi ya ta al ma im kâ ný a la bi li yor. Fi yat la rýn u cuz la ma sý ha lin de in san la rýn da ha çok ki tap o ku - ya ca ðý ný söy le yen sa haf, böy le ce ki ta ba o lan il gi nin her ge çen gün ar ta ca ðý na i - nan dý ðý ný söy le di. Es ki þe hir / ci han BÝ GA il çe sin de ki Bi ga San cak Be yi Os man Bey Ge le nek sel Ok çu luk Mü sa ba ka sý ve Þen - lik le ri kap sa mýn da ok çu luk ya rýþ ma sý dü zen len di. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý i le Ça - nak ka le Va li li ði ve Bi ga Kay - ma kam lý ðý ta ra fýn dan Ýl yas Bay ram Sta dý nda dü zen le nen ya rýþ ma ön ce si 7 ül ke den 18 i ya ban cý 130 ok çu yö re sel kos - tüm le riy le bir a ra ya gel di. Þen - lik le re ka tý lan o yun cu Cü neyt Ar kýn yap tý ðý ko nuþ ma da, Türk le rin bü yük ve muh te þem bir mil let ol du ðu nu be lir te rek, Hiç bir mil le tin me de ni ye ti bi - zim ka dar bü yük, ta ri hi muh - te þem de ðil. Genç le ri mi ze ne ol du ðu mu zu, na sýl bir mil let ol du ðu mu zu an lat ma lý yýz. Ýþ te Bi ga Kay ma ka mý genç le ri mi zi u ya rý yor. Genç le re na sýl a ta bi - ni lir, na sýl ok a tý lýr, gös te ri yor de di. Ça nak ka le / a a B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Da ha çok ge mi ler de gö rü len bir tür ha mam bö ce ði. - So ðan lý bir süs bit ki si. 2. A ra la rýn da ay - ný yer de bu lun mak tan baþ ka hiç bir or tak ö zel lik bu lun - ma yan ki þi ler den o lu þan top lu luk. - Rüt be si ge ne ral i le ay ný o lan de niz su ba yý. 3. Gi re sun'nun bir il çe si. - Bek len - me yen bir so nu cu an la tan i ki cüm le yi o nun se be bi du ru - mun da o lan cüm le ye bað la yan bir söz. 4. Ý ki ol gu yu, i ki o la yý bir bi rin den a yý ran za man, fa sý la. - Bir ma lýn tür, mik tar, fi yat vb. ni te lik le ri ve ya ki tap, def ter vb. þey le rin ki me a it ol du ðu nu be lirt mek i çin ü zer le ri ne ko nu lan kü - çük kâ ðýt. 5. Ürk me, ür kü. - Ýn sa nýn ve ya çev re nin ka rak - ter le ri ni, gö re nek le ri ni in ce le yen, se rü ven le ri ni an la tan, duy gu ve tut ku la rý ný çö züm le yen, kur ma ca ve ya ger çek o lay la ra da ya nan u zun e de bî tür. - Es ki den kul la ný lan bir hu but öl çe ði. 6. Sat ranç ta, her yön de si yah tan be ya za ve be yaz dan si ya ha bir ha ne at la ya rak L bi çi min de ha re ket e den taþ. - Ýþ len me miþ (mad de). - Son suz luk, e be di yet. 7. Üs tün lük, çok luk. - Kek li ðin boy nun da ki hal ka. 8. Bir bi - nek hay va ný. - Ta lep e den. 9. Yö ne tim le il gi li o lan. - Ý sim - ler. 10.Ta rým ü rün le rin den a lý nan on da bir o ra nýn da ki ver gi ler. - Ký ta nýn ký sa sý. - Bir tür ya ban mer si ni YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Göz de ki bil lur cis min say dam lý ðý ný yi ti re rek a ðar - ma sýn dan i le ri ge len ve gör me yi en gel le yen ra hat sýz lýk, per de, ak bas ma. 2. E be di a lem, dar-ý be ka. - Bir so nuç el de et mek, her han gi bir þey or ta ya koy mak i çin güç har ca ya rak ya pý lan et kin lik, ça lýþ ma. 3. Ha kan Pe ker'in ses len dir di ði ün lü bir þar - ký a dý. - Dert, has ta lýk. 4. Ýn gi liz le rin çok tü ket tik le ri al kol lü i çe cek. - Teh li ke, u - çu rum. 5. Ser best e ko no mi den ya na o lan (kim se, par ti vb.) 6. Ken di ken di ne me - ka nik yol la ha re ket e den. 7. Eð ri boynu zlu koç. - Bar yu mun sim ge si. 8. Top lu yer ler de yük sek ses le ha tim o ku - nur ken Kur'ân o ku ma sý ný bi len le - rin göz le riy le Kur'ân'ý ta kip et me si, bil me yen le rin din le me si. 9. Bir ya - pým e ki. - Ben lik, e go. - Bir þart e - ki. 10. A rat mak ten e mir. - Çe þit li ku maþ lar dan ya pýl mýþ, kal ça ya ka - dar i nen ve pal to ya ben ze yen üst giy si si. 11. Mik ros kop ta in ce le ne - cek mad de le rin ü ze ri ne ko nul du - ðu dar, u zun cam par ça sý. - Ýp ti dai bir su üs tü u la þým va sý ta sý. - Bir so - ru e ki. 12. Jü bi ter'in bir uy du su. - Bir iþ te e mir ver me yet ki si bu lu - nan kim se Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI F Ý Y A K A H A S A N A L A M E T A R E F E S A L A T A K M S E H Ç E Ç E N F Ý T I M N T E R T Ý B A Y A Z H T Ý L E U L A M A K Y Y Ý N A L M E L A N E T Y M Ý N A R E E M A E R A M Ý L M E T Ý N

5 Y 18 EYLÜL 2012 SALI MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Ha ný mýn dan say gý gör me nin yo lu sert ve o to ri ter ol mak de ðil dir. O nun naz la rý na, si tem ve sý kýn tý la rý na kat lan mak, mü sa ma ha lý ol mak, þa ka la rý na kar þý lýk ver mek, a yýp la rý ný ört mek, il ti fat e de rek gü ven ver mek tir. Bir ha dis-i þe rîf te, Si zin en ha yýr lý nýz, eþ le ri ne kar þý en ha yýr lý o la ný nýz dýr bu yu rul mak ta dýr. Bu kül tü rü mü zün bir par ça sý hâ li ne gel miþ tir. Ka dýn lar nâ zik, nâ ze nin ve has sas ol duk la rýn dan ça buk a lý nýp, ça buk ký rý lan bir hu se yi ne ni as ya.com.tr Yap rak ya ren li ðin de yal nýz lýk Rüz gâ rýn ö nün de ka vak a ðaç la rý nýn dal ga la ný þý ný gö rüp de bir þey his se de me mek, bir þey ha týr la ya ma mak, te fek kür e sin ti le ri ni o luþ tu ra ma mak, te zek kür te yak kuz la rý na ge çe me mek; kes ret te kav rul ma nýn, çok luk ta da ðýl ma nýn, a fak ta bo ðul ma nýn, en füs te kay bol ma nýn, ma si va al týn da e zil miþ li ðin gö rün tü sü de ðil mi? Ay na lar mah ze nin de o lup da bir þey gö re me mek; göz de, ba kýþ ta, na zar da bir prob lem var ol du ðu nu gös ter mi yor mu? Pen ce re nin pan jur la rý ný in dir miþ ler gü zel lik a dý na ne yi gö rür, ne yi id rak e der, ne yi dü þü nür; ka ran lýk o da da kö re be o yu nun dan baþ ka ne meþ gu li yet le ri o la bi lir? Gü zel gö ren, gü zel dü þü nen, gü zel ya þa yan, gü zel ö len a dam, o an ka vak gör müþ te fek kür yol cu lu ðun da, o ya ren lik et miþ. Baþ ka bi ri çam gö rür, çý nar gö rür, ser vi gö rür, çi çek gö rür, yýl dýz gö rür, ay gö rür, yað mur gö rür A dem â lem le rin de vü cut â lem le ri ni, ba har dan son ra ký þý, kýþ tan son ra yi ne ba ha rý, ha yat ta ö lü mü, ö lüm de ha ya tý gö rür a ma gö rür; boþ ba kýþ lar la, boþ a dým lar la, boþ lu ða yü rü yüp git mez. O dik kat, o rik kat, o in ce lik, o þef kat li ba kýþ; za hir de bay ra mý ve ba ha rý ya þa yan genç lik man za ra la rý nýn el li yýl son ra ki kýþ ya þan tý la rý ný sey re der. O ih ti yar dýr, o has ta dýr, o ha pis te dir, o sür gün de dir, að la yan o dur. Ken di ni dü þü nen, ken di ne ü zü len, ken di ne að la yan o de ðil dir. Ba har að la týr, ne har að la týr o nu. Raks e den ye þil yap rak lar a de me düþ me mek i çin að lý yor dur; nef si nin kör ku yu su na düþ müþ genç yap rak lar da að lý yor dur. El li yýl son ra sý ha yat la rý gö rü þü ha yal de ðil ger çek tir; ke þif gö züy le si ne ma gi bi sey re der on la rýn o a cý ve a cý nak lý hal le ri ni. Kalp þef faf, la ti fe ler þef faf, a kýl þef faf, vic dan þef faf, id rak þef faf, iz an þef faf o lun ca þef kat bü tün ba kýþ la rý ný, bü tün na zar la rý ný kap lý yor; in sa ný, kâ i na tý, eþ ya yý, ha di se le ri o pen ce re den sey re di yor. Za hir de gü lü nen þey le rin ba tý ný ný gör dü ðün de að lý yor; sev da sý da de ði þi yor; Mil le ti min i ma ný ný se lâ met te gö rür sem ce hen ne min a lev le ri i çin de yan ma ya ra zý yým di ye bi li yor. Sev da sý ne cen net, ne de ce hen nem den kur tul mak; sev da sý i man kur tar mak. Kâ i na tý Kur ân a dý na ko nuþ tu ra rak i ma na ça lýþ mak; ders ar ka da þý ba zen bir zer re o lur, ba zen bir ka vak, ba zen çý nar, ba zen yýl dýz, ba zen yað mur... Gü zü gö rüp de bir þey his set me mek, ö lü mü gö rüp de duy gu lan ma mak, ka vak a ðaç la rý nýn ya nýn dan ge çer ken e be di yet þar ký sý ný duy ma mak, o kul bah çe si man za ra sý nýn on lar ca ka tý ný gö rüp de að la ya ma mak Baþ ka sý na de ðil de ön ce ken di mi ze að la ma lý de ðil mi yiz? Að la mak ü mit tir, að la mak ce sa ret tir, að la mak he ye can dýr, að la mak sa mi mi yet tir, að la mak se lâ met tir. O tel o da sýn da li se li genç le rin ha li ne að lar ken ne de miþ ti kar deþ le ri ne: Be ni yal nýz bý ra kýn. Að la mak yal nýz lýk týr Ya re ni yap rak týr, yýl dýz dýr, yað mur dur Ne mut lu o yal nýz la ra Eþ o la rak er ke ðin ha ný mý na kar þý va zi fe le ri-2 mi za ca da sa hip tir ler. On la rýn kü çük ku sur la rý ný gör me me li, i ti raf et se gü zel söz ler le te sel li e dip, i yi ta raf la rý ný sa ya rak ce sâ ret ver me li. * Er kek ka rý sý nýn a yýp la rý ný a raþ týr ma ma lý. Ke sin de lil le ri ol ma dýk ça o nun sa da kat ve nâ mu sun dan þüp he et me me li. * Er kek, ha ný mý nýn ih ti yaç ve is tek le ri ni gü cü öl çü sün de ye ri ne ge tir me li, gü cü yet me di ði za man da, Ým kâ ný mýz o lur sa in þa al lah te min e de riz di ye rek ü mit ver me li. Ko ca nýn e þi ne kar þý va zi fe le ri üç nok ta da top la na bi lir: Hi mâ yet, mer ha met ve hür met. (Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul, 1999, s. 200.) * Er kek, â i le nin ge çi mi ni te min et me li, * E þi ni be ðen mez lik et me me li, * E þi ne i yi mu a me le de bu lun ma lý, o na kar þý da cö mert ol ma lý, * Ço cuk la rýn e ði tim ve ter bi ye sin de yar dým cý ol ma lý, * E þi nin i bâ det le rin de, i nanç me se le le rin de yar dým cý ol ma lý, * Ak ra ba la rý ný zi ya re te i zin ver me li, * Meþ rû eð len ce yer le ri ne gö tür me li, mü sa ma ha kâr ol ma lý, * Ek sik lik le ri ni, ha ta la rý ný baþ ka la rý na söy le me me li, sýr la rý ný sak la ma lý, * E ve dö nüþ le rin de bas kýn ya par tarz da ha re ket et me me li, * Yer siz te ces süs le re gir me me li, if rat de re ce ye va ran kýs kanç lýk i le o na bas ký, zu lüm ve Son padiþahýn vedâsý Ya kýn ta rih le i gi li ya zý se ri si nin bir ev vel ki bö lü mün de "Son sad râ za mýn ve dâ sý" ü ze rin de dur muþ tuk. Bu bö lüm de i se, son pa di þa hýn ve dâ sý ve son ha li fe nin du ru muy la gi li ge liþ me le re ký sa ca te mas e de rek "ya kýn ta rih ya zý la rý"nýn Os man lý dev ri ne a it ký sý mý ný ta mam la mýþ o lu yo ruz. An cak, ha yat de vam et ti ði gi bi, ta ri hin a ký þý da de vam e di yor. Be di üz za man Haz ret le ri nin mü ker re ren i fa de et ti ði gi bi, ya þa dý ðý mýz de vir, bü tün üm me tin "þer rin den Al lah'a sý ðýn dý ðý" deh þet li "Â hir za man" dev ri dir. Yi ne Üs tad Be di üz za man'ýn Kev ser Sû re sin de ki â yet le rin mâ nâ tah týn dan yap mýþ ol du ðu is tih raç ve te'vi le gö re, Â hir za ma nýn baþ lan gýç ta ri hi 1800'lü yýl la rýn baþ la rý na da ya ný yor. O ta rih ler de, baþ ta Ye ni çe ri O ca ðý ol mak ü ze re or ta lý ðý if sa da baþ la yan ma son ve zýn dý ka ko mi te le ri, ha li fe sul tan la rý öl dü rüp Hi lâ fe ti kal dýr ma ni yet ve te þeb bü sün de bu lun du lar. Ne var ki, Ha li fe Sul tan I I I. Se lim'i kat let tik le ri (1807) ve Ha li fe Sul tan I I. Mah mud'u da öl dür me ye te þeb büs et tik le ri hal de (1808), yi ne de ga ye le rin de tam mu vaf fak o la ma dý lar. Fa kat, bu ni yet le rin den vaz geç me ye rek fit ne rüz gâr la rý es tir me ye de vam et ti ler. Ni haî mak sat la rý na an cak bir a sýr son ra vâ sýl o la bil di ler: 1909'da Ha li fe Sul tan Ab dül ha mid'i de vi re rek Se la nik'e mev kuf gön der di ler. Bu þen a a ti ya pan ay ný zih ni ye tin sa hip le ri, ne a cip tir ki 1924'te Hi lâ fet ma ka mý ný da lað ve de rek din i Ýs lâ ma ve üm met i Mu ham me de kar þý en bü yük i ha ne ti ir ti kâp et ti ler. Ýþ te, bu min val ü ze re ya þa nan ge liþ me le rin 1 Ka sým 1922'den son ra ki saf ha la rý... Sal ta nat bit ti, Hi lâ fet de vam e di yor Mil let Mec li si'nin ka ra rýy la Sal ta nat ý Os ma ni ye nin kal dý rýl ma sý nýn he men ar dýn dan, Sad râ zam Tev fik Pa þa da ka bi ne nin is ti fa sý ný su na rak bir ke na ra çe kil di. 4 Ka sým ta ri hi i ti ba riy le Sa dâ ret/hü kü met di ye bir ma kam kal ma dý. 36 Pa di þah Sul tan Vah ded din'in 16/17 Ka sým (1922) ge ce si yur du terk et me siy le de, al tý a sýr lýk Os man lý Sal ta na tý fi i len so na er miþ ol du. Böy le lik le, Sal ta nat sis te mi bit miþ, an cak Hi lâ fet ma ka mý Mil let Mec li si'nin i ra de siy le de vam e di yor du. Mec lis'in uh de sin de bu lu nan Hi lâ fet mâ nâ ve ma ka mý, 17 Ka sým ta ri hi i ti ba riy le Meh med Vah ded din'in ü ze rin den a lý na rak þeh zâ de Ab dül me cid E fen di ye tev cih o lun du. Ab dül me cid E fen di nin þah sýn da sür dü - rü len ma kam ý Hi lâ fet, 3 Mart 1924 ta ri hi ne ka dar de vam et ti. Yi ne ay ný ta rih i ti ba riy le, bu kud sî ma kam lað ve di le rek, a kýl la ra dur gun luk ve ren bir i cra a ta im za a týl dý. Bu na gö re, ge rek Sal ta nat ve ge rek se Hi lâ fet ma ka mý, düþ man la rýn ha ri cî sal dý rý la rýy la de ðil, da hi lî mü da ha le ler le kal dý rýl mýþ, lað ve dil miþ ol du. Sul tan Vah ded din'in gi di þi Yakýn Tarih Yazýlarý Son Pa di þah Sul tan Vah ded din, or ta ya çý kan ye ni du ru mu ken di si ve a i le ef ra dý i çin gü ven li bul ma dý ðý i çin de ni ze dü þen yý la na sa rý lýr mi sâ li Ýn gi liz ler'den yar dým is te mek du ru mun da kal dý. Son Padiþah Sultan Vahdeddin'in Ýstanbul'dan ayrýlýþý. Bu, as lýn da bek le nen bir ge liþ mey di. Zi ra, Ýn gi liz iþ gal güç le riy le, þöy le ve ya böy le an la þan, uz la þan her kim o lur sa ol sun, bir þe kil de terk i di yâr et mek mec bu ri ye tin dey di. An ka ra'da teþ kil o lu nan ye ni yö ne tim, bu dö nem de A na do lu'da ki is ti lâ cý Yu nan kuv vet le riy le bir lik te, Ýs tan bul'da ki iþ gal kuv vet le riy le de tam bir zýt laþ ma ve ça týþ ma ha lin dey di. Her han gi bir se bep le düþ ma na ya kýn gö rü nen ler, mut lak sû ret te ken di ni An ka ra si ya se tin den u zak tut ma sý ge re ki yor du. Sul tan Vah ded din, ne ti ce i ti ba riy le 16 Ka sým gü nü Ýs tan bul'da ki iþ gal kuv vet le ri baþ ko mu tan lý ðý na mü ra ca at et ti ve Ýn gil te re hü kû me tin den sý ðýn ma ta le bin de bu - iþ ken ce yap ma ma lý, e þi i çin süs len me li, * Nâ zik ol ma lý, o lur-ol maz me se le ler de ha ný mý ný hor la ma ma lý, * Ý þi ni be ðen mez lik e dip yü zü ne vur ma ma lý, e lin den gel di ði ka dar meþ rû is tek le ri ne ce vap ver me li, * Ya ban cý ka dýn lar la ko nu þup, ba ka rak kýs kanç lý ðý ný tah rik et me me li. * Ha ný mý ný kö tü yol dan ko ru ma lý, din dar i se, o nu tak lit et me li, o na ye tiþ me ye ça lýþ ma lý. * Yar dým cý, du â cý ol ma lý. Ak lý ba þýn da o lan bir a dam, re fi ka sý na mu hab be ti ni ve sev gi si ni, beþ on se ne lik fâ ni ve zâ hi rî hüsn-ü ce mâ li ne bi na et mez. (Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul, 1999, s. 203.) lun du. Bu ta lep ü ze ri ne, Ma la ya i sim li harp ge mi siy le Ýn gi liz i da re sin de ki Mal ta A da sý na gö tü rül dü. Hi caz Kral lý ðý nýn dâ ve ti ü ze ri ne bir müd det i çin Hi caz'a gi den Sul tan Vah ded din, bi lâ ha re Ý tal ya'nýn ta til bel de si San Re mo'ya gi de rek, â hir öm rü ne ka dar bu ra da kal dý. 15 Ma yýs 1926'da ve fat e den ve borç la rý yü zün den ce na ze si hac ze di len Sul tan Vah ded din, kýz la rý nýn mü cev her le ri ni sa ta rak hac zi kal dýr ma sý ü ze ri ne, na a þý Þam'a ge til di. Ce na ze nin Þam'a ge tir til me sin de, o za man ki Su ri ye hü kü me ti nin de cid dî gay ret le ri ol du. Zi ra, Su ri ye'nin o sý ra da ki Cum hur baþ ka ný Ah med Na mi, Os man lý Ha ne da ný nýn dâ ma dýy dý. Sul tan Vah ded din'in na a þý, Ah med Na mi Be yin de ka týl mýþ ol du ðu res mî bir tö ren le Þam'da Sul tan Se lim Ca mii ha zi re si ne def ne dil di. Me zar, ha len ay ný yer de zi ya re te a çýk hal de tu tu lu yor. * * * O za man ki Tür ki ye hü kû me ti nin bü tün bu ge liþ me le re ta ma mýy la lâ kayt kal ma sý ve hiç bir þe kil de il gi gös ter me me si, bir bü yük a yýp ve u tanç say fa sý o la rak ta ri hin ka yýt la rý na geç ti. * * * Sul tan Vah ded din'nin 16/17 Ka sým ge ce si al tý a sýr lýk ec dat top rak la rý ný terk et me si hay li a cýk lý ol mak la be ra ber, o gün ler i ti ba riy le çok da ya dýr ga na cak bir du rum de ðil di. Kal dý ki, Sul tan Vah ded din, yurt dý þý na çýk ma yý gör dü ðü lü zum ü ze ri ne ken di ar zu suy la ter cih et miþ ti. A sýl bü yük ke der ve ýz tý rab, bu ta rih ten yak la þýk bir bu çuk yýl son ra ya þan dý: 3 Mart 1924'te Ha li fe lik ma ka mý nýn lað ve dil mesiy le eþ za man lý o la rak, ja ko ben le rin yö ne ti min de ki ye ni Mec lis ta ra fýn dan, Os man lý Ha ne da ný na men sup bü tün fert le rin Tür ki ye sý nýr la rý dý þý na çý ka rýl ma sý na ka rar ve ril di. Al tý yüz kü sûr se ne ön ce ge le rek bu top rak la rý va tan e din miþ, her ka rý þý ný þe hit kan la rýy la su la ya rak fe tih ler yap mýþ o lan Os man lý, bu ta rih ler de ya ban cý lar ta ra fýn dan de ðil, biz zat ken di soy daþ la rý, hat ta güyâ din daþ la rý ta ra fýn dan hu dut ha ri ci e di li yor lar dý. Bir tek fert da hi is tis na bý ra kýl mak sý zýn yurt dý þý na çý kar tý lan Os man lý ha ne da ný men sup la rý, a de ta se fa le te sü rük len miþ ol du lar. Zi ra, de ði þik ül ke le re git tik ten son ra, o ra lar da yok luk ve pe ri þa ni yet i çin de var lýk la rý ný i da me et ti re rek çok ha zin bir ha ya tý ya þa ma ya â de ta mah kûm e dil di ler. Kýs mî ra hat ma la, 1950'ler de beþ la dý. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Bir Kur ân kav ra mý: Tev be-i na sûh Mu har rem O kur: Tev be-i Na suh ne de mek - tir? Na sýl bir kav ram dýr? Þart la rý ne ler dir? GÜ NA HI GÜ NAH DÝ YE BI RAK MAK Tev be-i Na suh, Kur ân a a it bir kav ram dýr. Cid dî, ha lis ve sa fi o la rak, hu lûs-u kalp i le, sýrf gü nah la rýn ba ðýþ lan ma sý ný di le ye rek, sýrf Al lah rý za sý i çin ya pý lan tev be de mek tir. Na sûh, nush ve na sî hat kö kün den mü ba lâ ða siy ga sýn da dýr. Gü na hý gü nah ol du ðu i çin terk et mek, ha ram dan ha ram ol du ðu i çin yüz çe vir mek, sýrf Al lah kor ku suy la gü nah tan ve ha ram dan piþ man lýk duy mak, bir da ha gü nah la ra dön me mek ü ze re gü nah la rýn þer rin den Al lah a sý ðýn mak ve tev be et mek de mek tir. Gü nah o lan þe yi baþ ka bir ga ye i çin bý rak mak ve baþ ka bir ne den le piþ man ol mak tev be-i na sûh ol maz. Me se lâ iç ki yi sað lý ða za rar lý ol du ðu i çin ve ya dok tor ya sak la dý ðý i çin terk et mek ve ya bun dan do la yý iç ti ði ne piþ man ol mak tev be-i na sûh ol maz. Gü nah o lan bir þe yi men fa at li ol sa da hi, Al lah ha ram kýl dý di ye terk et mek i se tev be-i na sûh sa yý lýr. Kur ân da þöy le bu yu ru lur: Ey î mân e den ler! Al lah a Tev be-i Na suh i le (tam bir ih lâs i le) tev be e din. U mu lur ki, Rab bi niz gü nah la rý ný zý ba ðýþ lar ve si zi al týn dan ýr mak lar a kan Cen net le re ko yar. O gün Al lah ýn pey gam be ri ve be ra be rin de ki mü min le ri u tan dýr ma ya ca ðý gün dür. O gün on la rýn nu ru ön le rin den ve sað la rýn dan ko þa rak Cen ne te yol gös te rir ken, on lar da: Ey Rab bi miz! Nu ru mu zu ta mam la ve bi zi ba ðýþ la! Mu hak kak Se nin her þe ye gü cün ye ter! der ler. 1 GÜ NA HA DÖN ME MEK NÝ YE TÝY LE TÖV BE Mu âz bin Ce bel (ra): Yâ Re sû lal lah! Tev be-i Na sûh ne dir? di ye sor du. Pey gam ber E fen di miz (asm): Kul, yap mýþ ol du ðu gü nah tan öy le ne da met e der ve Al lah tan öy le ö zür di ler ki, sa ðý lan süt me me ye dön me di ði gi bi, bir da ha gü na ha dön mez! 2 Be di üz za man bu nun hik me ti ni þöy le a çýk lý yor: Ha lis ya pý lan töv be ve is tið far, þer iþ le me mey li ni ký rar, gü nah ar zu su nu yok e der, þer rin za rar la rý ný ön ler. 3 Haz ret-i A li (ra) bir gün bi ri si nin Al la hüm me in nî es tað fi ru ke ve e tû bü i ley ke (Al lah ým Sen den ba ðýþ lan mak is te rim ve Sa na töv be e de rim.) de di ði ni i þit miþ ti. De di ki: Dil ça buk lu ðu i le söy le yip, kalp ten tev be et me mek ya lan cý lar töv be si dir! A dam: O hal de töv be ne dir? de di. Haz ret-i A li: Töv be de al tý þey top lan ma lý dýr: 1-Geç miþ gü nah la ra piþ man lýk, 2-Farz la rý yap mak, 3-Kö tü lük le ri terk et mek, 4-Düþ man lar la ve ha sým lar la he lâl leþ mek, 5-Bir da ha gü na ha dön me me ye azm et mek. 6-Nef si gü nah lar da bü yüt tü ðün gi bi o nu Al lah a i ta at te e rit mek ve o na gü nah la rýn zev ki ni tat týr dý ðýn gi bi, Al lah a i ta a tin zor lu ðu nu ve a cý sý ný tat týr mak de di. TÖV BE E DE NE AL LAH IN LÜT FU Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yur muþ tur ki: Kul töv be et ti ðin de Al lah o nun gü nah la rý ný ha fa za me lek le ri ne u nut tu rur. Ay ný þe kil de o nun or gan la rý na u nut tu rur. Ýþ le di ði yer de ki iz le ri ni de yok e der. Tâ ki, Al lah ýn hu zu ru na var dý ðýn da gü nah iþ le di ði ne da ir a ley hin de þa hit lik e de cek bir þey bu lun ma sýn! 4 *** Na ma zýn ar dýn dan du â et mek sün net tir Al man ya dan o ku yu cu muz: Na maz son ra sýn - da Es tað fi rul lah el le zî lâ i lâ he il lâ hû de - mek bid at mý dýr? a) Na maz son ra sýn da du â et mek bid ât ol ma dý ðý gi bi, sün net tir. Pey gam ber E fen di miz (asm) na maz da ta hiy yat tan ve se lâm dan son ra han gi du â nýn o ku na ca ðý ný so ran la ra: Al lah tan baþ ka i lâh ol ma dý ðý na ve Mu ham med in Al lah ýn ku lu ve el çi si ol du ðu na þe hâ det e de rim. de yin ve da ha son ra da is te yen is te di ði du â yý se çip yap sýn! 5 bu yur muþ tur. b) Na ma zýn ar dýn da ki du â yý töv be ve is tið fa ra tah sis et mek ha yýr ve fa zî let a çý sýn dan þüp he siz da ha gü zel dir. Es tað fi rul lah el le zî lâ i lâ he il lâ hu cüm le si bir tev be ve is tið far cüm le si dir. Her yer de, her za man, tev be ve is tið far i çin o ku na bi le ce ði gi bi, na ma zýn, bil has sa farz na ma zýn ar dýn dan da o ku na bi lir. Þüp he siz böy le du â la rý a çýk tan o ku ma ya ge rek yok tur. Her kes ih ti ya cý o lan du â yý i çin den o ku ya bi lir. Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yur du ki: Kim þu is tið fa rý ya par sa gü nah la rý ba ðýþ la nýr: Es tað fi rul lah el le zî lâ i lâ he il lâ hü ve l-hay ye l-kay yû me ve e tû bü i leyh. Mâ nâ sý: Hayy ve Kay yûm o lan ve ken di sin den baþ ka i lâh ol ma yan Al lah tan mað fi ret di le rim ve O na tev be e de rim. 6 Dip not lar: 1- Tah rîm Sû re si: 8 2- El ma lý, H. Di ni Kur ân Di li, 7/ Söz ler, s Câ mi ü s-sa ðir, 1/ Ne sâ î, Sehv, Ri yâ zu s-sâ li hîn, 1871

6 6 18 EYLÜL 2012 SALI YURT HABER Y HA BER LER Ay dýn Ma den ci ikinci te ker lek li san dal ye yi de 85 ya þýn da ki Sa ni ye Ya vuz a tes lim et ti. FO TOÐ RAF: AA Ma vi ka pak top la dý i ki ki þi yi se vin dir di ntorullu Ay dýn Ma den ci, i ki yýl dýr top la dý ðý ma vi ka pak lar la yü rü me en gel li i ki ki þi yi te ker lek li san dal - ye sa hi bi yap tý. To rul un Al týn pý nar bel de sin de ya þa - yan Ma den ci, 2 yýl ön ce bir te le viz yon ka na lýn da Ma vi Ka pak kam pan ya sýy la yü rü me en gel li le re te - ker lek li san dal ye da ðý týl dý ðý ný iz le di ði ni be lirt ti. Kam pan ya dan çok et ki len di ði ni i fa de e den Ma den - ci, Ben de çev rem de ki en gel li le re yar dým e de bil mek i çin 2 yýl ma vi ka pak top la dým de di. Har þit Ça yý ve ça ya bað lý de re ler den, To rul Ba raj Gö lü ke nar la rýn - dan ma vi ka pak top la dý ðý ný an la tan Ma den ci, Top - la dý ðým ka pak la rý, bu kam pan ya ya ön a yak o lan Ko - ca e li nin Ça yý ro va il çe sin de ki Ye ni ma hal le Ýl köð re - tim O ku lu Mü dü rü E bu be kir Zor lu ya tes lim et tim. Ba na ilk e tap ta bir te ker lek li san dal ye ve ril di. San dal - ye yi o to büs le bel de mi ze ge ti re rek 80 ya þýn da ki yü rü - me ve gör me en gel li Ýs ma il Ya vuz a tes lim et tim. Ar - dýn dan bir mik tar ka pak da ha top la dým ve al dý ðým i - kin ci te ker lek li san dal ye yi de 85 ya þýn da ki Sa ni ye Ya vuz a tes lim et tim de di. Gü müþ ha ne / a a Öðrencilere kýyafet ve kýrtasiye yardýmý nher yýl ye ni e ði tim, öð re tim yý lýn da An ka ra nýn Po - lat lý il çe sin de öð re nim gö ren ih ti yaç sa hi bi öð ren ci ler i çin o kul ký ya fe ti ve kýr ta si ye mal ze me si yar dý mý Po lat lý Be le di ye si ta ra fýn dan da ðý týl ma ya baþ lan dý. Ký ya fet ve kýr ta si ye yar dý mý al mak i çin Po lat lý Be le di ye si ne ge len öð ren ci ve ve li ler, 500 ki þi lik 13 Ey lül Kül tür Mer ke zi sa lo nu nu dol dur du. Ba zý va tan daþ lar da Be le di ye Be - yaz Ma sa ö nün de u zun kuy ruk lar o luþ tur du. Be le di ye, ih ti yaç sa hi bi bin öð ren ci ye ký ya fet ve kýr ta si ye yar dý mý ya pa cak. Po lat lý Be le di ye Baþ ka ný Ya kup Çe lik, be le di - ye o la rak e ði ti me ge re ken her tür lü des te ði ver dik le ri ni be lirt ti. Çe lik, Ýh ti yaç sa hi bi öð ren ci le re ký ya fet ve kýr - ta si ye yar dý mý ný uy gu la ma sý ný 4 yýl dýr yap týk la rý ný, bun dan son ra ki yýl lar da da yap ma ya de vam e de cek le - ri ni i fa de et ti. An ka ra / ci han 40 ki þi lik ge çi ci i þe 2 bin ki þi baþ vur du nkozluk Be le di ye si ne, Top lum Ya ra rý na Ça lýþ ma Prog ra mý (TYÇP) kap sa mýn da a lý na cak 40 ge çi ci iþ çi kad ro su i çin 2 bin den faz la ki þi baþ vur du. Ýþ kur un dü zen le di ði TYÇP kap sa mýn da Koz luk Be le di ye si ne 3,5 ay sü rey le ça lý þa cak 40 iþ çi kad ro su i çin 2 bin den faz la ki þi baþ vur du. Bu nun ü ze ri ne i þe a lý na cak la rý be lir le mek i çin ku ra çe ki li þi ya pýl dý. Ön ce ki gün ya - pý lan çe ki liþ i çin baþ vu ran lar, ku ra çe ki mi ni iz le mek ü ze re be le di ye kon fe rans sa lo nu na a lýn dý. An cak baþ vu ru cu lar sa lo na sýð ma yýn ca iþ çi a day la rý, be le di - ye bi na sý ö nü ne top la na rak ku ra çe ki li þi be le di ye hiz met bi na sý nýn bal ko nun da ve no ter hu zu run da ya pýl dý. Ku ra dan i sim le ri çý kan þans lý 40 ki þi nin pa - zar te si gü nü i þe baþ la ya ca ðý be lir til di. Bat man/a a En gel li le rin e ði ti mi ve is tih da mý sað la na cak nalanya DA Halk E ði tim Mer ke zi (HEM) nin ge - liþ tir di ði pro je sa ye sin de ö zel lik le zi hin sel ve öð ren - me zor lu ðu çe ken en gel li ler baþ ta ol mak ü ze re bü tün en gel li le rin e ði ti mi ve is tih da mý sað la na cak. An tal - ya nýn A lan ya il çe sin de HEM in en gel li ler i çin ge liþ - tir di ði Ba ðým sýz Ya þam Ý çin Ye ni Yak la þým lar Pro je - si Av ru pa Bir li ði (AB) E ði tim ve Genç lik Prog ram la rý Mer ke zi Baþ kan lý ðý ve Türk U lu sal A jan sý ta ra fýn dan ka bul e dil di. 6 ül ke nin or tak ol du ðu pro je çer çe ve sin - de bu ül ke ler de en gel li le re yö ne lik ya pý lan ça lýþ ma lar in ce le ne rek top lan tý lar dü zen le ne cek. Tür ki ye, Ýn gil - te re, Fran sa, Yu na nis tan, Lit van ya, Po lon ya ve Fin - lan di ya nýn or tak ol du ðu pro je nin e sas a ma cý; en gel li - le rin mes le ki e ði tim ku rum la rýn da bel li bir e ði tim al - dýk tan son ra bu e ði tim le ri ni kul la na rak bel li baþ lý eþ - ya lar ü ret me le ri ni teþ vik et mek. An tal ya / ci han Vatandaþlarýmýz kan baðýþýna duyarlý ntürk Kýzýlayý nca Güvenli Kan Temini Projesi kapsamýnda yürütülen kampanya kapsamýnda kan baðýþý týrý Sakarya ya geldi. Adapazarý Kültür Merkezi (AKM) önünde konuþlanan týr, 10 gün boyunca Sakaryalý baðýþçýlardan kan toplayacak, ardýndan Zonguldak a geçecek. Türk Kýzýlayý görevlisi Op. Dr. Dursun Bostancý, yaptýðý açýklamada, Türk Kýzýlayý nýn vatandaþlarýn hastalarý için kan aramasýnýn önüne geçmeye çalýþtýðýný söyledi. Bostancý, Afrika ülkelerinin yoðunlukta bulunduðu 89 ülkeyi risk grubunda deðerlendirdiklerini ifade ederek, Bu ülkelerde salgýn hastalýk oraný yüksek olduðu için kan alma konusunda tedbirli davranýyoruz. Riskli belirlediðimiz ülkelere giden vatandaþlardan 6 ay le 3 yýla kadar kan almýyoruz diye konuþtu. Sakarya/aa FO TOÐ RAFLAR: AA FO TOÐ RAF: CÝ HAN Ders zili için çaldý ÜÇ AYLIK TATÝLÝN ARDINDAN YAKLAÞIK 17 MÝLYON ÖÐRENCÝ VE 800 BÝN ÖÐRETMEN ÝÇÝN YENÝ EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILI BAÞLADI. ZORUNLU EÐÝTÝM 12 YILA ÇIKARAN KANUN KAPSAMINDA DÜZENLENEN EÐÝTÝM SÝSTEMÝ DE UYGULANMAYA BAÞLADI ye ni e ði tim öð re tim yý lý, üç ay lýk yaz ta ti li ar dýn dan 17 mil yon öð ren ci i le 800 bin öð - ret men i çin baþ la dý. O ku la ye ni baþ la yan ay lýk yak la þýk 1 mil yon 600 bin bi rin ci sý nýf öð - ren ci si de al dýk la rý bir haf ta lýk u yum e ði ti mi ar - dýn dan e ði ti me a dým at tý. Zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ka nun kap sa mýn da ye ni den dü zen - le nen ve pek çok ye ni li ði i çe ren e ði tim 66 aylýklar da okul yolunda HGS ile geçiþler baþladý ÜCRETLÝ geçiþ yapýlan otoyol ve köprülerde Hýzlý Geçiþ Sistemi (HGS) baþlatýldý. Ücretli geçiþ yapýlan otoyol ve köprülerde trafik akýþýný hýzlandýrmak amacýyla Otomatik Geçiþ Sistemi (OGS) ve Kartlý Geçiþ Sistemi ne (KGS) alternatif olarak PTT ile Karayollarý Genel Müdürlüðü nce oluþturulan HGS, hizmete girdi. HGS yi tercih eden vatandaþlar, PTT þubelerinde 5 liraya satýlan etiket yada 15 liraya satýlan kart tipi etiket aldý. HGS giþelerinden ilk etiket/kart alýmlarýnda hesaba en az yatýrýlmasý gereken ücretler 1. sýnýf araçlar için 30 lira, 2. sýnýf araçlar için 37 lira, 3. sýnýf araçlar için 53 lira, 4. sýnýf araçlar için 67,50 lira, 5. sýnýf araçlar için de 81,50 lira olarak belirlendi. Avrupa yakasýndan Anadolu istikametine giden sürücüler, Boðaziçi Köprüsü nde tek giþe sis te mi de uy gu lan ma ya baþ la dý. Üç ka de me ye ay rý lan e ði tim sis te mi, bi rin ci ka de me 4 yýl sü - re li il ko kul, i kin ci ka de me 4 yýl sü re li or ta o kul, ü çün cü ka de me 4 yýl sü re li li se o la rak dü zen - len di. Ye ni dü zen le mey le il ko kul, or ta o kul ve li - se le rin bir lik te ve ya bir bi rin den ba ðým sýz o luþ - tu rul ma sý im ka ný ge ti ril di. Ders müf re da týn da ye ni lik ler ya pý la rak, or ta o kul da o ku tu lan seç - ÝLKOKULA baþlama yaþýnda yapýlan deðiþiklikle 30 Eylül 2012 tarihi itibarýyla 66 ayýný dolduran çocuklar birinci sýnýfa baþlayacak. Ancak aylýk olup velisinin isteðiyle fiziki ve ruhi geliþim yönünden hazýr olan çocuklar da ilkokula baþlayabilecek. Geçen yýl ilköðretim 8. sýnýfta okuyan öðrenciler, eðitim sisteminden ayrýlmayarak lise 1. sýnýftan eðitime devam edecek. Geçen eðitim öðretim yýlý 4. sýnýfý tamamlayan ilköðretim öðrencileri ise ortaokul 1. sýnýf öðrencisi olacak. Öte yandan eski sistemde ay arasýndaki çocuklar okul öncesi eðitim alýrken, yeni düzenlemeyle 36 ayýný tamamlamýþ çocuklar okul öncesine baþlayacak. 30 Eylül 2012 tarihi itibarýyla ay arasýndaki çocuklarýn anaokulu veya uygulama sýnýflarýnda ay arasýndaki çocuklarýn ise ana sýnýflarýnda okul öncesi eðitim almalarý saðlanacak. ile uygulanmaya baþlanan HGS ye ilgi göstermedi. Köprüde geçiþler, genellikle KGS ve OGS giþelerinden yapýldý. Bazý vatandaþlarýn HGS giþesine girip KGS ile geçmeye çalýþmasý sebebiyle kýsa süreli kuyruk oluþtu. HGS ile geçiþlerin yüzde 20 indirimli olmasýna raðmen Ýstanbul- Edirne, Edirne-Ýstanbul istikametli seyreden sürücülerin büyük bölümünün eski alýþkanlýklarýný sürdürdüðü görüldü. Trafik akýþýnýn sabah saatlerinde yoðun olmadýðý Edirne giþelerinde, HGS nin çok fazla tercih edilmediði gözlendi. PTT þubeleri ile otoyol ve köprü giriþlerine kurulan PTT giþelerinin yaný sýra yollar üzerindeki dinlenme tesisleri ve benzin istasyonlarýndan satýþlarý yapýlan HGS etiket/kartlarýna, mobil yollardan da yükleme yapýlabiliyor. Ýstanbul, Edirne / aa Edirne de fýrtýna çatýlarý uçurdu E DÝR NE et ki li o lan þid det li rüz gar, ba zý a part man la rýn ça tý la rý ný u çur du, a ðaç la rý de - vir di. Ha fif þe kil de baþ la yan yað mur, ge ce sa at le rin den i - ti ba ren ye ri ni rüz gâ ra bý rak tý. Þid det li rüz gâr, Fa tih Ma hal - le si nde ki ba zý a part man la rýn ça tý la rý ný u çur du. Ye rin den sö kü len ça tý par ça la rý, ci var a part man la rýn o to park la rýn - da ki a raç la ra za rar ver di. Þid - det li rüz gâr, Ký yýk Cad de si ve A ta türk Bul va rý ü ze rin de ki ba zý a ðaç la rý de vir di. Dev ri - len a ðaç lar, be le di ye e kip le ri ta ra fýn dan ke si le rek yol dan çe kil di. E dir ne / ci han me li ders ler a ra sý na Kur ân-ý Ke rim ve Hz. Pey - gam be ri mi zin (asm) Ha ya tý i le Ya þa yan Dil ler ve Leh çe ler gi bi ye ni ders ler ek len di, bu yýl dan i ti ba ren i mam ha tip li se le ri nin or ta o kul bö lüm - le ri de a çýl dý. Ya ban cý dil öð re ti mi il ko kul 2. sý - nýf tan i ti ba ren baþ la dý, ay rý ca O yun ve Fi zi ki Et - kin lik ler i le Ýn san Hak la rý Yurt taþ lýk ve De mok - ra si der si de zo run lu ders ler kap sa mý na a lýn dý. Ya rý yýl ta ti li 25 O cak ta YENÝ e ði tim öð re tim yý lý nýn bi rin ci dö ne mi 25 O cak 2013 te so na e re - cek. Ya rý yýl ta ti li 28 O cak-8 Þu bat 2013 ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. E ði tim-öð re tim yý lý nýn i kin ci ya rý sý i se 11 Þu bat 2013 te baþ la ya cak ve 14 Ha zi ran 2013 e ka dar sü re cek e ði tim öð re tim yý lý i se 16 Ey lül 2013 Pa zar te si gü nü baþ - la ya cak. An ka ra / a a Kon tey ner da ders ba þý VAN DA ge çen yýl mey da na ge len dep rem ler de ha sar gö ren ba zý o - kul la rýn ta di lat ve o na rým la rý he - nüz ta mam la na ma dý ðý i çin öð - ren ci ler ye ni e ði tim ve öð re tim yý lý na kon tey ner ve ça dýr lar da baþ la dý. Tür ki ye ge ne lin de ol du - ðu gi bi Van da da öð ren ci ler ve ve li ler ye ni e ði tim ve öð re tim yý lý - nýn he ye ca ný ný ya þa dý. Ye ni e ði - tim yý lý nýn ilk gü nün de bir çok ve - li, ço cuk la rý ný o kul ser vis le riy le gön der me yip ken di le ri o ku la bý - rak tý. Öð ret men le ri ne ve ar ka - daþ la rý na ka vuþ ma nýn mut lu lu ðu - nu ya þa yan öð ren ci ler, dep rem ler - de a ðýr ha sar gö ren ve he nüz ta di - la tý ta mam lan ma yan o kul la rý ye ri - ne o kul bah çe sin de ku ru lan kon - tey ner ve ça dýr lar da ders ba þý yap tý. Þe hir de 23 E kim ve 9 Ka sým 2011 ta rih le rin de mey da na ge len dep - rem ler de il ge ne lin de 63 o ku lun a - ðýr ha sar gör dü ðü i çin dev re dý þý kal dý ðý ný ha týr la tan Mi lli E ði tim Mü dür lü ðü yet ki li le ri, yý ký lan o - kul la rýn ye ri ne ye ni le ri nin ya pý mý - nýn de vam et ti ði ni be lirt ti. Öð ren - ci ler o kul bah çe sin de ge çen yýl ku - ru lan ça dýr ve kon tey ner ders lik - ler de e ði ti me baþ lar ken, o kul in - þa at la rýn da da iþ çi le rin ça lýþ tý ðý gö rül dü. Van / a a Ýs tan bul tra fi ðin de kor ku lan ol ma dý ÝSTANBUL DA 2 mil yon 700 bin öð - ren ci ve 104 bin öð ret men, e ði tim-öð - re ti me baþ la dý. Þeh rin ba zý böl ge le rin - de öð ren ci ser vis le ri nin de yo la çýk - ma sýy la tra fik te yo ðun luk o lu þur ken, a lý nan ted bir ler ve va tan daþ la rýn u ya - rý la ra ri a yet et me siy le tra fik te ve o kul çev re le rin de bü yük bir prob lem ya - þan ma dý. Ýlk ders gü nü ne yað mur lu ha vay la baþ la yan Ýs tan bul da, bin 228 il ko kul, bin 187 or ta o kul, 660 li se ol - mak ü ze re top lam 3 bin 75 o kul da, 2 mil yon 700 bin öð ren ci ve 104 bin öð - ret men e ði tim-öð re ti me baþ la dý. Þe - hir de mev cut a raç yo ðun lu ðu na ek o - la rak dün 12 bin ser vis a ra cý da öð ren - ci le ri o kul la rý na ye tiþ tir mek i çin tra fi - ðe gir di. Yað mu run da et ki siy le sa bah sa at le rin de ö zel lik le A na do lu ya ka sýn - dan Av ru pa ya ka sý na ge çiþ te, Fa tih Sul tan Meh met ve Bo ða zi çi köp rü le ri i le çev re yol la rý bað lan tý la rý, Ký sýk lý, Üm ra ni ye, Þi ri nev ler, Me ci di ye köy, Av cý lar böl ge le rin de ký sa sü re li yo - ðun luk ya þan dý. Met ro ve ha fif met ro - da 2 da ki ka da bir se fer dü zen le nir ken, met ro büs hat týn da i se tak vi ye o to büs - ler se fe re ko nul du. Bu na rað men, met ro büs ve o to büs ler ö nün de u zun kuy ruk lar o luþ tu. Ý ETT hat la rýn da i se ek o la rak 200 o to büs se fe re çýk tý. Tra fik te so run ya þan ma ma sý ve prob lem li nok ta la ra a nýn da mü da ha le et mek i çin il gi li ku rum la rýn yet ki li le ri A KOM da top lan dý. Ýs tan bul Bü yük - þe hir Be le di ye si nin tra fik te so run ya - þan ma ma sý i çin al dý ðý ted bir ler ve va - tan daþ la rýn u ya rý la ra ri a yet et me siy le tra fik te þu a na ka dar bü yük bir prob - lem ya þan ma dý. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Ge nel Sek re ter Yar dým cý sý Mu zaf fer Ha cý mus ta fa oð lu, Ýs tan - bul da tra fik te ö nem li bir so run la kar - þý laþ ma dýk la rý ný, köp rü ler de sa bah sa - at le rin de o lu þan yo ðun lu ðun da da ha son ra a zal dý ðý ný söy le di. Ha cý mus ta fa - oð lu, Bi zim göz le di ði miz ka da rýy la ga yet i yiy di. Bek le di ði mi zin ü ze rin de i yiy di. U fak te fek ka za la rýn dý þýn da baþ ka ka za ya þa ma dýk. Em ni yet, Tra - fik De net le me Þu be Mü dür lü ðü, Jan - dar ma ve za bý ta nýn il gi li bi rim le ri ve ku ru luþ la rýn gay ret li ça lýþ ma la rý so nu - cun da bü yük bir prob lem ya þa ma dýk. Va tan daþ la rý mý zýn da u ya rý la rý mý za ri - a yet et ti ði ni gör dük. Top lu ta þý ma yý ter cih et ti. Hem va tan daþ la rý mý za hem ça lý þan la rý mý za te þek kür e di yo - ruz. Ýn þal lah da böy le de vam e der þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a

7 Y DÜNYA 18 EYLÜL 2012 SALI 7 NATO kadýnlarý vurdu AFGANÝSTAN'IN LAGMAN VALÝLÝÐÝ SÖZCÜSÜ, NATO'NUN ÞEHÝRDE DÜZENLEDÝÐÝ HAVA SALDIRISINDA 8 KADININ ÖLDÜÐÜNÜ, 7 KADININ ÝSE YARALANDIÐINI BELÝRTTÝ. Türkiye-Azerbaycan iliþkilerinde enerji faktörü ve TANAP DR. GÖKTÜRK TÜYSÜZOÐLU NA TO NUN Af ga nis tan ýn Lag man vi la ye tin de dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da 8 ka dýn öl dü, 7 ka dýn ya ra lan dý. Lag man Va li li ði söz cü sü Ser ha di Zu vak, NA TO nun A lin gar il çe si nin Nur lam kö yü ne dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da 8 ka dý nýn öl - Mý sýr dan ABD as ke ri ne ve to n MISIR Cum hur baþ kan lý ðý, ABD nin Ka hi re Bü yü kel çi li ði ni ko ru mak i çin A me ri kan de niz pi ya de le ri nin mü da ha le de bu lun ma sý nýn ka bul e di le mez ol du ðu nu bil dir di. Cum hur baþ kan lý ðý Söz cü sü Ya sir A li, Hiç bir ya ban cý dev let Mý sýr sa hil le ri ne yak laþ ma ya ce sa ret e de mez. Bu, ka bul e di le mez bir du rum dur de di. Bü yü kel çi li ðe sal dý ran la rýn ço ðu nun ya ka lan dý ðý ný ve hak la rýn da so ruþ tur ma a çýl dý ðý ný be lir ten A li, cum hur baþ kan lý ðý ta ra fýn dan bu so ruþ tur ma la rýn so nuç la rýy la il gi li bir a çýk la ma ya pý la ca ðý ný vur gu la dý. Hz. Mu ham med e ha ka ret i çe ren film se be biy le ABD nin Ka hi re Bü yü kel çi li ði ni he def a lan gös te ri le re de ði nen A li, Ý ki ay rý du rum la kar þý kar þý ya yýz. ABD de bir ta kým ki þi ler ce Hz. Pey gam ber e ha ka ret i çe ren bir fil min çe kil me si ve Mý sýr ýn ül ke de ki el çi lik le ri ve dip lo mat la rý ko ru ma gü cü nü gös ter me si. Mý sýr bir ka nun dev le ti dir, in san lar ka mu ma lý na za rar ver me me ko þu luy la gös te ri yap ma hak ký na sa hip tir ler þek lin de ko nuþ tu. Kahire / a a Sa mir el-berk in git me si ne i zin çýk tý n ÝS RAÝL yö ne ti mi, 118 gün dür aç lýk gre vi ya pan Fi lis tin li tu tuk lu Sa mir el- Berk in Mý sýr a gön de ril me si ne i zin ver di. Ba tý Þe ri a da ki Fi lis tin hü kü me ti E sir ler Ba ka ný Ý sa Ka ra ki, Ýs ra il de bir ha pis ha ne de tu tuk lu o lan ve 118 gün dür aç lýk gre vi ya pan Fi lis tin li el-berk in Mý sýr a gön de ril me si ne i zin ve ril di ði ni bil dir di. Ke ra ki, Mý sýr ta ra fýn dan Berk in ül ke ye gi ri þi ne i zin ve ril di ði ni, Pa kis tan lý bir ba yan la ev li o lan tu tuk lu nun ge rek li i zin le rin a lýn ma sý ha lin de Pa kis tan ýn ba þeh ri Ýs la ma bad a gi de bi le ce ði ni kay det ti. Ký zýl haç ör gü tü ön ce ki gün yap tý ðý a çýk la ma da Ýs ra il ha pis ha ne le rin de ki Fi lis tin li ler den 3 ü nün ha ya ti du ru mu nun teh li ke de ol du ðu nu, her an ha yat la rý ný kay be de bi le cek le ri ni a çýk la mýþ tý. Ramallah / a a Çin de tü nel çök tü: 16 ki þi mah sur kal dý n ÇÝN ÝN gü ne yin de ki Ci ang þi e ya le ti nin Gan co u þeh rin de o to yol ü ze rin de ki tü ne lin çök me si so nu cu 16 ki þi mah sur kal dý. Þin hu a a jan sý nýn ha be ri ne gö re, Da gu ang o to yo lu nun Gan co u þeh ri Long nan ka sa ba sý ke si min de ki tü nel ya pý mý sý ra sýn da gö çük mey da na gel di. Gö çük al týn da 16 ki þi nin mah sur kal dý ðý ný bil di ren yet ki li ler, kur tar ma ça lýþ ma la rý na baþ lan dý ðý ný du yur du. Þanghay / a a dü ðü nü, 7 ka dý nýn ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. Zu vak, NA TO nun böl ge ye sal dý ra ca ðý na da ir Lag man yet ki li le ri ne hiç bir bil gi ve ril me di ði ni söy le di. NA TO nun a çýk la ma sýn da i se ha va sal dý rý sýn da si vil le rin öl dü rül me di ði i fa de e dil di. Kabil / a a BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler in (BM) a ta dý ðý Ba ðým sýz U lus lar a ra sý So ruþ tur ma Ko mis yo nu, Su ri ye de in san hak la rý ih lal le ri nin art tý ðý ný bil dir di. Ko mis yo nun baþ ka ný Bre zil ya lý Pa u lo Pin he i ro, Ce nev re de Ýn san Hak la rý Kon se yi nin 47 ü ye ül ke si nin tem sil ci le ri ne Su ri ye de ki son du rum la il gi li ha zýr la nan ra po ru a çýk la dý. Ýn san hak la rý ih lal le ri nin sa yý sý nýn, sýk lý ðý nýn ve yo ðun lu ðu nun art tý ðý ný be lir ten Pin he i ro, a ra la rýn da ci had yan lý la rý nýn da bu lun du ðu ya ban cý un sur la rýn var lý ðý ný doð ru la dý ve bu un sur la rýn sa yý sý nýn art mak ta ol du ðu nu i fa de et ti. Pin he i ro, söz ko nu su un sur lar dan ba zý la rý nýn hü kü met kar þý tý grup la ra ka týl dý ðý ný, ba zý la rý nýn i se ken di baþ la rý na o pe ras yon dü zen le di ði ni vur gu la dý. Cenevre / a a AL MAN YA Ý çiþ le ri Ba ka ný Hans- Pe ter Fri ed rich, a þý rý sað cý Pro De utsc hlad par ti si nin in ter net si te sin de yer ve ri len, Hz. Pey gam ber e ha ka ret i çe ren fil min, Al man ya da gös te ril me si ni en gel le mek is ti yor. Fri ed rich, Der Spi e gel der gi si ne yap tý ðý a çýk la ma da, Pro De utsc hland par ti si nin in ter net si te sin de söz ko nu su fil min frag ma ný nýn yer al ma sý ný e leþ ti re rek, bu tür grup ve or ga ni zas yon la rýn Al man ya da ki Müs lü man la rý kýþ kýrt mak is te dik le ri ni ve yan gý na kö rük le git tik le ri ni be lirt ti. Pro De utsc hland ýn Baþ ka ný Man fred Ro uhs un fil mi Ber lin de ka mu o yu na a çýk bir yer de gös ter me is te mi ne tep ki gös te ren Ba kan Fri ed rich, bu na ya sal yol lar la kar þý çý kýl ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Berlin / a a 27 TA LÝ BAN ÖL DÜ RÜL DÜ AF GA NÝS TAN DA Kun duz baþ ta ol mak ü ze re 5 ay rý vi la yet te dü zen le nen eþ za man lý o pe - ras yon da 27 Ta li ban mi li ta ný öl dü rül dü. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, Kun duz, May dan var dak, Nan gar har, Gaz ni ve Hil mend de NA TO ve Af gan em ni yet güç le - rin ce ger çek leþ ti ri len eþ za man lý o pe ras yon lar da 27 Ta li ban mi li ta ný nýn öl dü rül dü ðü, 11 nin ya ra lan dý ðý be lir til di. O pe ras yon da, 9 a det u zun nam lu lu si lâh ve bu si lâh la ra a it mü him - mat, 14 a det el bom ba sý, 2 a det tel siz, 70 ki lo pat la yý cý mad de ve 5 mo to sik let e le ge çi ril di. Ýn san hak la rý ih lal le ri art tý ÝÞ KEN CE U YA RI SI ÝN SAN Hak la rý Ýz le me ör gü tü, Su ri ye de ki si lâh lý mu ha le fe tin ü ye le ri nin tut sak al dýk la rý ki þi le re iþ ken ce et ti ði ni bil dir di. Mer - ke zi New York ta ki u lus lar a ra sý ör güt ta ra fýn dan ya yým la nan ra por da, Su ri ye li mu ha lif le rin ül ke nin ba zý yer le rin de yar gý sýz in faz yap tý ðý da be lir til di. Ýn san Hak la rý Ýz le me ör gü tü, Su ri - ye nin ku ze yin de ki Ýd lib ve Ha lep vi la yet le riy le li man þeh ri Laz - ki ye de iþ ken ce ve yar gý sýz in faz lar ya pýl dý ðý ný kay det ti. Ör güt, si lah lý ça týþ ma or tam la rýn da tu tuk lu la ra iþ ken ce ve yar gý sýz in - fa zýn sa vaþ su çu ol du ðu nu, bu nun yay gýn ve sis te ma tik þe kil - de ya pýl ma sý nýn in san lý ða kar þý suç teþ kil e de bi le ce ði ni vur gu - la ya rak, yar gý sýz in faz yap tý ðý is pat la nan 3 mu ha lif li de rin, öl - dü rü len ki þi le rin bu nu ha ket ti ði ni ve sa de ce en a zý lý suç lu la rýn i dam e dil di ði ni sa vun duk la rý ný bil dir di. Beyrut / a a Hac i çin 1,8 mil yon Müs lü man ge le cek Su u di A ra bis tan Hac Ba ka ný Dr. Ben der Bin Mu ham med al-ha car, bu se ne hac i çin 1,8 mil yon Müs lü ma nýn kut sal top rak la ra ge - le ce ði ni a çýk la dý. Ba kan Al-Ha car, 2012 yý lýn da Su u di A ra bis tan a 5,5 mil yon Müs lü ma nýn um re i çin gel di ði ni, bun lar dan 10 bin ki þi nin hac dö ne mi ni bek le di ði ni du yur du. Bü tün ha zýr lýk la rýn sür dü ðü nü be lir ten Ba kan, hac dö ne mi nin ar dýn dan Kâ be nin ge - niþ le til me si ça lýþ ma la rý se be biy le bir dö nem um re ya pýl ma ya ca ðý yö nün de ki söy len ti le ri de ya lan la dý. Cidde / a a Al man ba kan, fit ne ci fil mi ül ke sin de is te mi yor WES TER WEL LE: NEF RET VA ÝZ LE RÝ NE KAR ÞI YIZ AL MAN YA, Ku r'ân-ý Ke rim i yak ma ey le mi i le gün de me ge len ve Hz. Mu ham - med e ha ka ret i çe ren fil mi des tek le yen ABD li va iz Terry Jo nes un ül ke ye gi ri þi ni ya sak la dý. Al man ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes ter wel le nin ta le bi ü ze ri ne Fe de ral Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn Jo nes a ül ke ye gi riþ ya sa ðý koy du ðu i fa de e dil di. Fe de ral Ý çiþ - le ri Ba kan lý ðý söz cü sü, söz ko nu su va i ze ül ke ye gi riþ ya sa ðý nýn ge ti ril di ði ni doð ru - la dý. Wes ter wel le, Al man Bi rin ci Te le viz yon Ka na lý ARD de ya yýn la nan Be richt a - us Ber lin prog ra mýn da yap tý ðý a çýk la ma da, Terry ye ge ti ri len ül ke ye gi riþ ya sa ðý ný sa vu na rak, Biz Al man ya da nef ret va iz le ri ni is te mi yo ruz de di. MA LEZ YA DAN DA YO U TU BE YA SA ÐI MA LEZ YA DA, Hz. Mu ham med e ha ka ret i çe ren fil min vi de o pay la þým si te si Yo u tu - be da ki e ri þi mi en gel len di. Yo u tu be yet ki li le ri, bir çok Müs lü man ül ke de pro tes to la ra se - bep o lan Hz. Mu ham med e ha ka ret i çe ren fil min vi de o su na e ri þi min Ma lez ya ça pýn da en gel le di ði ni du yur du. Ma lez ya hü kü me ti, Cu mar te si gü nü ko nuy la il gi li Yo u tu be yet ki - li le ri ne þi ka yet te bu lun muþ tu. Yo u tu be; En do nez ya, Hin dis tan, Lib ya, Mý sýr, Af ga nis tan ve Pa kis tan gi bi ül ke ler de de fil min e ri þi mi ni en gel le miþ ti. Kuala Lumpur / a a Baþ ba kan Er do ðan ýn geç ti ði miz gün ler de Yük sek Dü zey li Stra te jik Ýþ bir li ði Top lan tý sý na ka týl mak ü ze re ger çek leþ tir di ði A zer bay can zi ya re ti, i ki ül ke i liþ ki le ri nin ye ni den e le a lýn dý ðý ve ö zel lik le e ko no mi, ti ca ret i le e ner ji ta ban lý ya tý rým la rýn ve pro je le rin hýz lan dý rýl ma sý hu su su nun ü ze rin de ö nem le du ru lan bir kar þý lýk lý lýk or ta mý ya rat tý. Mer hum li der Hay dar A li yev in de yi miy le bir mil let, i ki dev let düs tu ruy la ha re ket et me si ge re ken Tür ki ye i le A zer bay can a ra sýn da ki prob lem le rin ve an laþ maz lýk nok ta la rý nýn ye ni den e le a lýn dý ðý bu zi ya ret, u lus la ra ra sý sis tem bað lam lý den ge le ri de rin den et ki le me ka pa si te si ne sa hip o lan Ge niþ Ka ra de niz Hav za sý nýn bir par ça sý o lan Gü ney Kaf kas ya ö ze lin de ki e ner ji kay nak la rý nýn, ta rih sel, et no-kül tü rel ve top lum sal un sur la rýn do ðal müt te fik ha li ne dö nüþ tür dü ðü, i ki ül ke nin le hi ne kul la ný la bil me si nok ta sýn da ne ler ya pý la bi le ce ði nin de ko nu þul du ðu bir fo rum or ta mý ya rat mýþ týr. Bu bað lam da ü ze rin de du ru lan en ö nem li ko nu da Trans-A na do lu Do ðal gaz Bo ru Hat tý Pro je si (TA - NAP) ol muþ tur. Tür ki ye i le A zer bay can ýn or ga nik un sur lar ek se nin de ge liþ tir di ði müt te fik lik/ka der or tak lý ðý, gü nü müz kon jonk tü rün de e ko no mik ve si ya sal un sur lar i le bes le ne me di ði müd det çe za yýf la ma ya ve en so nun da da or ta dan kalk ma ya mah kûm dur. Zi ra gün cel u lus la ra ra sý i liþ ki ler a ðý ný ve u lus la ra ra sý sis te min ya pý la ný þý ný et ki le yen en ö nem li un sur e ko no mik i liþ ki ler o la rak gö rül mek te dir. Kü re sel leþ me dal ga sý nýn be ra be rin de ge tir di ði tek no lo jik ge li þim, bil gi pay la þý mý ve e ko no mi ta ban lý güç pro jek si yo nu nun u lus dev let le ri ken di kül tür le ri ne/müt te fik le ri ne ve kim lik le ri ne ya ban cý laþ týr dý ðý dü þü nül dü ðün de, ta rih sel ve kül tü rel bo yu ta ha iz ol du ðu nu kay det ti ði miz Tür ki ye-a zer bay can Ý liþ ki le ri nin yýp ran ma ma sý ve et kin li ði ni sür dü re bil me si nok ta sýn da, ge liþ ti ri le cek e ner ji ek sen li pro je le rin ro lü ol duk ça bü yük o la cak týr. Zi ra bu sü reç ek se nin de her i ki ta raf da e ko no mik ge li þim le ri ni hýz lan dý rýp ih ti yaç la rý ný gi de rir ken, kü re sel e ko no mik ge li þim ve si ya sal müt te fik lik bað la rý nýn kon so li de e di le bil me si hu su sun da çok bü yük bir ö ne me sa hip o lan kar þý lýk lý ba ðým lý lýk zin cir le ri de o luþ tu ru la bi le cek tir. Ni te kim kom þu coð raf ya lar ve ül ke ler i le yu mu þak güç stra te ji si bað la mýn da o luþ tu rul ma sý plan la nan kar þý lýk lý ba ðým lý lýk i liþ ki le ri, Ah met Da vu toð lu nun or ta ya koy du ðu ve Or ta do ðu mer kez li o la rak or ta ya çý kan o lum suz tab lo ne de niy le son dö nem de çok bü yük e leþ ti ri le re uð ra yan Stra te jik De rin lik dok tri ni nin en ö nem li bi le þe ni dir. Son dö nem de Tür ki ye-a zer bay can Ý liþ ki le ri nin tam mer ke zi ne yer leþ miþ o lan TA NAP (Trans-A na do lu Do ðal gaz Bo ru Hat tý) Pro je si, i ki ül ke a ra sýn da kar þý lýk lý ba ðým lý lýk i liþ ki le ri ya pa rak or tak lýk i liþ ki le ri ni de rin leþ tir me yi ve coð ra fi/si ya sal an lam da Rus ya ta ra fýn dan ya ra týl mýþ o lan e ner ji ta ban lý ta hak kü mü bi raz ol sun a zalt ma yý plan la yan bir pro je o la rak be lir miþ tir. Bu bað lam da Rus ga zý na ba ðým lý ol du ðu nu söy le ye bi le ce ði miz AB nin de TA NAP a çok sý cak bak tý ðý ný söy le ye bi li riz. Ne var ki, TA - NAP ýn Av ro-at lan tik Dün ya sý i le Rus ya ve Çin a ra sýn da u lus la ra ra sý sis tem ek se nin de sü re ge len ve e ner ji fak tö rü ü ze ri ne o dak la nan he ge mon ya/çok ku tup lu luk mü ca de le si ek se nin de, Rus ya a ley hi ne bir gö rü nüm ya pa cak ol ma sý, bu ül ke nin TA NAP ýn ger çek leþ ti ril me si ni en gel le ye bil me yö nün de bir ta kým fa a li yet ler i çe ri si ne gir me si ni be ra be rin de ge ti re bi lir. A zer bay can, Tür ki ye ve hat ta Gür cis tan ö ze lin de uy gu la na cak e ner ji mer kez li ve si ya sal bas ký gi ri þim le ri i le pro je nin i çe ri sin de yer al ma sý bek le nen ve e ko no mik ge li þim nok ta - Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi sýn da ta ma mýy la Rus ga zý na ba ðým lý o lan AB ül ke le ri nez din de gi ri þi le cek pro je ta ban lý cay dýr ma gi ri þim le ri bu du ru ma bi rer ör nek o luþ tur mak ta dýr. Ni te kim Rus ya nýn Ha zar Böl ge si nden ge le cek ga zý AB ye u laþ týr ma yý he def le yen ve e ner ji ak ta rým ro ta sý ný ta ma mýy la ken di kon tro lün de tut ma sý ný sað la ya cak Gü ney A kým a dýn da bir pro je si var dýr ve Rus ya, bu pro je nin ger çek leþ ti ril me si nok ta sýn da çok cid di a dým lar at mýþ du rum da dýr. Rus ya, ar tan e ko no mik ve si ya sal gü cü nün ar ka sýn da sa hip ol du ðu e ner ji kay nak la rý a ra cý lý ðýy la ya rat tý ðý he ge mon ya nýn ol du ðu nun far kýn da dýr. Çok ku tup lu bir u lus la ra ra sý sis tem kur gu la ma ya ça lý þan bu ül ke, e ner ji un su ru nu kul la na rak sis tem sel bir o yun ku ru cu ro lü ne bü rün me ye ça lýþ mak ta dýr. TA NAP, A zer bay can mer kez li Þah de niz 2 fa zý i le da ha son ra ek le ne cek i la ve kay nak lar dan çý ka rý la cak o lan do ðal ga zýn, Gür cis tan ve Tür ki ye ü ze rin den Av ru pa ya ak ta rýl ma sý ný he def le mek te dir. A zer bay can Dev let Pet rol Þir ke ti (SO - CAR) nin %80 lik his se o ra nýn da bü yük or tak o la rak yer a la ca ðý pro je ye, BO TAÞ %15, TPA O (Tür ki ye Pet rol le ri A no nim Or tak lý ðý) da %5 lik pay la rý o ra nýn da ka týl mýþ lar dýr. SO CAR, bü yük or tak o la rak e lin de bu lun dur du ðu his se le rin bir bö lü mü nü sat ma hak ký na sa hip tir. Bu bað lam da SO CAR ýn BP, Sta to il ve To tal gi bi kü re sel dev le re, pro je nin ge le ce ði ne o lan i nan cý i fa de e de cek þe kil de, bir mik tar his se sat ma sý bek len mek te dir te in þa sý na baþ lan ma sý ve 2018 de ta mam lan ma sý plan la nan TA NAP, 7 mil yar do la ra mal o la cak týr. TA - NAP ýn Tür ki ye den son ra i ki ko la ay rýl ma sý ve in þa e di le cek o lan NA - BUC CO-Ba tý hat tý a ra cý lý ðýy la Bul ga ris tan-ro man ya-ma ca ris tan-a vus tur ya hat tý a ra cý lý ðýy la ön ce lik le Or ta ve Do ðu Av ru pa ya; Trans- Ad ri ya tik hat tý a ra cý lý ðýy la da Yu na nis tan-ar na vut luk ve Ad ri ya tik De ni zi ü ze rin den de Brin di si-ý tal ya ya u laþ tý rýl ma sý he def len mek te dir. A çýl ma sý na pa ra lel o la rak yýl lýk 16 mil yar met re küp gaz ta þý ya ca ðý a çýk la nan TA NAP ýn ka pa si te si her yýl art tý rý la cak ve 2023 te 23, 2026 da da 31 mil yar met re kü pe u laþ tý rý la cak týr. Ta bii bu ar tý þýn ger çek leþ ti ri le bil me si i çin A zer bay can ýn cid dî bir ü re tim ar tý þý sað la ma sý ve Türk men ga zý nýn da Trans-Ha zar Bo ru Hat tý a ra cý lý ðýy la TA NAP a bað lan ma sý ge rek mek te dir. Ý ler le yen dö nem de I rak ga zý nýn da TA NAP a dâ hil e dil me si bek le ne bi lir. Ne var ki, A zer bay can ve Türk me nis tan a ra sýn da ki Ha zar mer kez li pay la þým mü ca de le si ve re ka be ti i le I rak ta ki is tik rar sýz lýk pro je nin ge le ce ði nok ta sýn da ba zý so ru i þa ret le ri or ta ya çýk ma sý na ne den ol mak ta dýr. Ba kü-tif lis-cey han Ham Pet rol Bo ru Hat tý i le Ba kü-tif lis-er zu rum Do ðal gaz Bo ru Hat tý ndan son ra þim di de TA NAP ýn or ta ya kon muþ ol ma sý, Tür ki ye i le A zer bay can a ra sýn da ki or ga nik ek sen li müt te fik li ðin ti ca ret ve e ner ji i liþ ki le ri mer kez li mo dern bir ya pý ka zan dý ðý ný ve sað lam te mel le re o tur tul ma ya ça lý þýl dý ðý ný gös ter mek te dir. A zer bay can ýn 2018 yý lý na ka dar Tür ki ye de ki e ner ji ya tý rým la rý na har ca ya ca ðý pa ra nýn 17 mil yar do lar o la rak he sap lan ma sý, PET KÝM in SO - CAR ta ra fýn dan a lýn mýþ ol ma sý ve AB nin Rus ya yý by-pass e de cek e ner ji çe þit li li ði ham le le ri ne hýz ver me si, Tür ki ye nin A zer bay can i le o lan i liþ ki le ri ni bi rin cil ön ce li ðe sa hip ha le ge tir mek te dir. Ne var ki, i ki ül ke a ra sýn da ki ti ca ret hac mi nin 3,5 mil yar do lar se vi ye le rin de ge zin me si ve A zer bay can ýn Tür ki ye ye vi ze uy gu la ma sý, i ki ül ke a ra sýn da ki müt te fik lik i liþ ki le ri nin he nüz bir mil let, i ki dev let dü ze yi ne u laþ tý rý la ma dý ðý ný ve hal le dil me si ge re ken cid dî me se le ler ol du ðu nu biz le re ispat la mak ta dýr.

8 8 18 EYLÜL 2012 SALI HA BER Y ca ni as ya.com.tr Ya diðer yasakçýlar? Ka mu o yu, bin ya sak çý a ra sýn dan þim di lik sa de ce bir ya sak çý nýn, ba þör tü sü ta kan öð ren ci le rin e ði ti mi ni en gel le me ye ça lýþ tý ðý i çin ce za al ma sý ný tar týþ tý. Ki mi se vin di, ki mi de ce za yý faz la bul du. Ha di se yi ký sa ca ha týr lat mak ge re kir se, E ðe Ü ni ver si te si nden bir öð re tim ü ye si, ba þör tü sü ya sa ðý nýn so na er me si ni i çi ne sin di re me miþ ve ders le re ba þör tü le riy le gi ren öð ren ci le rin fo toð raf la rý ný çe ke rek bir ba ký ma fiþ le miþ ti. Ý kâz la ra rað men bu tav rý ný sür dü ren pro fe sö re kar þý bir öð ren ci mah ke me ye mü ra ca at et ti ve ne ti ce de ya sak çý öð re tim ü ye si 2 yýl 1 ay ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Mah kûm o lan pro fe sör, ka ra rý tem yiz e de ce ði ni i fa de et ti ði ne gö ra ha pis ce za sý ke sin le miþ sa yýl maz. Ba ka lým tem yiz den na sýl bir ka rar çý ka cak? Mah ke me nin ka ra rý, hu ku kî yol lar la hak a ra ma nýn ö ne mi ni gös ter me si ba ký mýn dan da dik kat çe ki ci. Nor mal de ol ma sý ge re ken de bu dur. Her kes bi li yor ki yü rür lük te ki hiç bir ka nun da ü ni ver si te öð ren ci le ri nin ba þör tü le riy le o kul la ra gi re me ye ce ði yaz maz. Yaz maz, a ma bu ya sak ka nun suz ol mak la bir lik te ne re dey se çey rek a sýr dýr fi i lî bir þe kil de uy gu lan dý. Hat ta, 28 Þu bat 1997 gi bi sü reç ler de mah ke me ler de hak a ra yan lar el le ri boþ ge ri dön dü. Hat ta ve hat ta, ka nun suz ve key fî o la rak ba þör tü sü ya sa ðý uy gu la yan lar hak kýn da so ruþ tur ma a çan sav cý lar sür gü ne gön de ril di! Bu me se le yi ko nu þur ken þun la rý da ha týr la mak lâ zým: Ü ni ver si te ler de ki ba þör tü sü ya sa ðý bü yük öl çü de so na er di. A ma bu ki þi le rin iz ni yle ol du. Þart lar de ðiþ se ve baþ ka bir yö ne tim YÖK i i da re e di yor ol sa ay ný ya sak key fî bir su ret te ye ni den hort la ya bi lir. O hal de ya sa ðý ka lý cý o la rak so na er di re cek sað lam a dým la rýn a týl ma sý i cap e der. Ay rý ca, ba þör tü sü ya sa ðý nýn sa de ce ü ni ver si te ler de so na er miþ ol ma sý yet mez. Dü þü nün ki ba þör tü lü bir öð ren ci yi ü ni ver si te ye al ma yan pro fe sö re ha pis ce za sý ve ri le bi lir ken, ba þör tü lü bir li se ve il köð re tim öð ren ci si ni o ku la a la na ce za ve ri le bi le cek bir du rum var. Bu de rin bir çe liþ ki de ðil mi? Ay ný za man da ba þör tü lü le re me mur luk da çok gö rü lü yor ki bun la rý ka bul et mek müm kün de ðil. Tez el den ba þör tü sü kar þý sýn da ki bü tün ya sak la rýn ka lý cý þe kil de so na er di ril me si þart týr. Bir yan dan ya sak çý ya ce za, ö te yan dan baþ ka bir ya sak çý ya ö dül ver mek ol maz. Ü ni ver si te öð ren ci si i çin sa vu nu la ma yan ba þör tü sü ya sa ðý, na sýl o lur da li se ya da il köð re tim öð ren ci si i çin sa vu nu la bi lir? On la rýn ya þý kü çük de mek le me se le yi hiç kim se i zah e de mez. Kü çük ya da bü yük, bu me se le ye öð ren ci ler ya da ve li le ri ka rar ve re bi lir. Di ðer dün ya ül ke le rin de ol du ðu gi bi! Ba þör tü sü ne key fî ya sak uy gu la yan bir pro fe sör bu gün bu fi i lin den do la yý ce za a lý yor sa, geç miþ te ya þak çý lý ðýn bay rak tar lý ðý ný ya pan lar da ce za al ma lý de ðil mi dir? Ki, on la rýn bu ya sa ðý se be biy le bel ki de mil yon lar ca ki þi mað dur ol du. Bu se bep le o kul la rý ný o ku ya ma yan lar ya da me mu ri yet le ri ne son ve ri len ler var. Geç mi þe ma zi der ler, u nut bu nu di ye bil mek müm kün mü? On la rýn da a dil mah ke me ler de yar gý la nýp yap týk la rý nýn he sap la rý ný ver me si ge re kir. En baþ ya sak çý lar ser best çe do la þýr ken bir ki þi nin mah kûm e dil me si ya sak dos ya sý ný ka pat ma ya yet mez. Na sýl ki 20 ya da 30 se ne ön ce dar be ya pan lar bu gün mah ke me ö nü ne çý ka rý lý yor lar; ben zer þe kil de key fî ve ka nun suz ba þör tü sü ya sa ðý uy gu la yan lar da mah ke me ö nü ne çý ka rýl ma lý dýr. Dü þü nün ki, öð ren ci ol ma yan ki þi ler bi le ba þör tü le riy le ü ni ver si te bah çe le ri ne a lýn mý yor du. Bu hu sus ta ben de kýs men mað dur ol muþ tum: Ba þör tü lü ye ðe nin ya ným da di ye Ýs tan bul Ü ni ver si te si ne (Be ya zýt) zi ya ret çi o la rak da hi a lýn ma mýþ tým. Ve, ba þör tü lü ol du ðu i çin Ý - Ü ye zi ya ret çi o la rak da hi a lýn ma yan ye ðe nim, o ký ya fe tiy le Al man ya da ü ni ver si te de o ku yor du! Bü tün bu çe liþ ki le ri gör me den ve yýl lar ca Tür ki ye nin uf ku nu ka rar týp ö nü nü tý ka yan baþ ya sak çý la ra he sap sor ma dan bu dos ya ka pan maz. A da le tin te si si i çin bu dos ya nýn a çýl ma lý ve ya sak çý la ra yap týk la rý yan lýþ la rýn he sa bý so rul ma lý. Dar be ci le re he sap so ru lu yor da, baþ ya sak çý la ra ni çin so rul ma sýn? GEÇMÝÞ OLSUN Kardeþimiz; Mustafa Taþ'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenab-ý Allah'tan (cc) acil þifalar dileriz. Kahramanmaraþ Yeni Asya okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Kardeþimiz Ahmet Sarýbýyýk'ýn pederi Ali Sarýbýyýk'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenab-ý Allah'tan (cc) acil þifalar dileriz. Kahramanmaraþ Yeni Asya okuyucularý Demokrat Partililer, Genel Baþkan Gültekin Uysal ile birlikte þehit Baþbakan Adnan Menderes'in idam ediliþinin 51. yýl dönümünde Vatan Caddesi'nden Anýt Mezara doðru bir anma yürüyüþü gerçekleþtirdi. FO TOÐ RAF: ERHAN AKKAYA Uy sal: 27 Ma yýs ta i dam e di len, mil let i ra de siy di DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal, Þe hit Baþ ba kan Ad nan Men de res in i dam e di li þi nin 51.yýl dö nü mün de A nýt Me zar da dü zen le nen tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da, 27 Ma yýs ta i dam e di len, mil let i ra de siy di de di. DP Li de ri Gül te kin Uy sal, De mok rat Par ti ge le ne ði nin mi ras çý la rý o la rak, tüm si ya si par ti le rin, De mok rat Par ti mi ra sý na gös ter di ði hür met ten mem nu ni yet du yu yor, bu o nur lu mi ra sa sa hip çýk ma ça ba la rý ný an la yýþ la kar þý lý yo ruz di ye ko nuþ tu. Uy sal, tö ren de þöy le ko nuþ tu: De mok ra si þe hit le ri mi zi, mer hum Baþ ba ka ný mýz Ad nan Men de res, Dýþ iþ le ri Ba ka ný mýz Fa tin Rüþ tü Zor lu ve Ma li ye Ba ka ný mýz Ha san Po lat kan baþ ta ol mak ü ze re tüm dâ vâ ar ka daþ la rý ný rah met ve min net le a ný yo ruz. Mil le ti mi zin gön lün de son su za dek þe ref li bir dâ vâ nýn þe hit le ri o la rak ta ri he geç ti ler. Uy sal ko nuþ ma sý ma þöy le de vam et ti: 27 Ma yýs ve 17 Ey lül ta rih le ri, mert le rin ik ti da rý na na mert le rin zul mü nün sim ge si ve en bü yük dar be si dir. An cak tüm bu dar be le re Beraberindeki heyetle Anýt Mezarý ziyaret eden CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, siyasî idamlarýn cinayet olduðunu söyledi. FO TOÐ RAF: A A Siyasî idamlar CÝNAYETTÝ 51 YIL ÖNCE ÝDAM EDÝLEN ADNAN MENDERES'ÝN KABRÝNÝ ZÝYARET EDEN CHP GENEL BAÞKANI KEMAL KILIÇDAROÐLU, "GEÇMÝÞTE YAPILAN TÜM SÝYASÎ ÝDAMLARIN BÝRER CÝNAYET OLDUÐUNU ARTIK KABUL ETMEMÝZ GEREKÝYOR" DEDÝ. CUM HU RÝYET Halk Par ti si (CHP) Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, si ya set çi le rin geç miþ te ya pý lan ha ta lar dan ders çý kar ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Tür ki ye nin hu zu ra ih ti ya cý ol du ðu nu ak ta ran Ký lýç da roð lu, Geç miþ te ya pý lan tüm si ya si i dam la rýn bi rer ci na yet ol du ðu nu ar týk ka bul et me miz ge re ki yor de di. CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, ve fa tý nýn 51. Yý lýn da, 27 Ma yýs dar be si nin ar dýn dan i dam e di len Ad nan Men de res in kab ri ni zi ya ret et ti. Ge nel Baþ kan Yar dým cý la rý Gür sel Te kin ve Sez gin Tan rý ku lu i le A nýt Me zar a ge len Ký lýç da roð lu mer hum Baþ ba kan Men de res, Fa tin Rüþ tü Zor lu ve Ha san Po lat kan ýn ka bir le ri ba þýn da say gý du ru þun da bu lun du ve du a et ti. Zi ya re tin ar dýn dan ba sýn men sup la rý na a çýk la ma da bu lu nan Ký lýç da roð lu, bir ga ze te ci nin Ez ber boz ma ya mý Demokrat Parti Genel Baþkaný Gültekin Uysal ve partililer, Anýt Mezar'da Menderes ve arkadaþlarýna dua etti. rað men, de mok rat dâvânýn sa vu nu cu la rý mil le ti mi zin gön lün de ya þar ken bu zul mü ya pan zih ni yet mil le tin vic da nýn da son su za dek mah kûm ol muþ tur. Mil le ti mi zin de - gel di niz? þek lin de ki so ru su ü ze ri ne, Tür ki ye nin ye ni bir ik li me, ba rý þa ve hu zu ra ih ti ya cý ol du ðu nu söy le di. Geç miþ te ya pý lan ha ta lar dan po li ti ka cý la rýn ders çý kar ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Ký lýç da roð lu, E ðer ül ke nin hu zu ra ih ti ya cý var di yor sak, bu ül ke nin in san la rý nýn hu zu ra ih ti ya cý var an la mý çý kar. Geç miþ te ya pý lan tüm si ya si i dam la rýn bi rer ci na yet ol du ðu nu ar týk ka bul et me miz ge re ki yor. Ta rih böy le ya zar. Bi zim de bu nu böy le ka bul et me miz la zým de di. 27 Ma yýs dar be si nin ar dýn dan i dam e di len Ad nan Men de res ve ar ka daþ la rý nýn ül ke ye hiz met et ti ði ni be lir ten Ký lýç da roð lu, i dam la rý nýn a cý sý ný ül ke nin he nüz ü ze rin den at ma dý ðý ný söy le di. Ar zu muz top lum sal ba rý þý sað la mak ve bu ül ke ye hu zu ru ye ni den ge tir mek tir di yen Ký lýç da roð lu þöy le de - mok ra si ye duy du ðu aþk ve sa da kat Men de res ve ar ka daþ la rý nýn a ziz ha tý ra sýy la bir lik te bu top rak lar da ya þa ma ya de vam e de cek tir. Bu ru hu, kut lu bir e ma net gi bi gö nül le ri - vam et ti: Ye ni bir ik li me ih ti ya cý mýz ol du ðu nu ö zel lik le i fa de et tim. Biz bir top lum sal uz laþ ma i çin de ba rýþ i çin de, bu ül ke ye hu zu ru ge tir mek i çin e li miz den ge len her tür lü ça ba yý, kat ký yý ver me ye ha zý rýz. Ki þi sel hiç bir çý kar pe þin de de ði liz. Bü tün a ma cý mýz bu ül ke de hu zur ol sun, ba rýþ ol sun. Si ya se tin kin ü ze ri ne ku ru la ma ya ca ðý ný Ký lýç da roð lu, ya þa na cak gö rüþ fark lý lýk la rý nýn bir top lu mun zen gin li ði ni gös ter di ði ni i fa de et ti. Ký lýç da roð lu, ay rýþ ma yý de ðil be ra ber ol ma yý ön pla na çý kar mak i çin Men de res in kab ri ni zi ya ret et tik le ri ni be lirt ti. Ký lýç da roð lu, Ay dýn Men de res ve Be rin Men de res in kab ri ni de zi ya ret et ti. Ö te yan dan, TBMM Baþ kan ve ki li Meh met Sað lam da A nýt Me zar a ge le rek Men de res, Po lat kan ve Zor lu nun me zar la rý ný zi ya ret et ti. Ýs tan bul / ci han miz de gu rur la ta þý ya cak, ye ni ne sil le re mi ras bý ra ka ca ðýz. Biz ler, de mok rat ge le ne ðin mi ras çý la rý o la rak, 1946 yý lýn da baþ lat mýþ ol duk la rý bu þe ref li ve o nur lu dâ vâ ya bu gün De mok rat Par ti ça tý sý al týn da hiz met et me ye de vam e di yo ruz ve de vam e de ce ðiz di yen Uy sal, Di ðer yan dan, De mok rat Par ti ge le ne ði nin mi ras çý la rý o la rak, tüm si ya sî par ti le rin, ak tör le rin ve si vil top lum ku ru luþ la rýn bu gün De mok rat Par ti mi ra sý na gös ter di ði hür met ten mem nu ni yet du yu yor, bu o nur lu mi ra sa sa hip çýk ma ça ba la rý ný an la yýþ la kar þý lý yo ruz. Hiç þüp he yok ki, De mok rat Par ti i le baþ la yan sü reç do ðal mec ra sýn da de vam e de bil sey di, bu gün çok da ha de mok ra tik, hu zur ve ba rýþ i çin de bir ül ke ol mak la kal ma ya cak, bir li ði ni ve kar deþ li ði ni çok da ha i yi bi çim de pe kiþ tir miþ bir ül ke o la rak böl ge miz de ve dün ya da da çok da ha et kin ol ma þan sý ný ya ka la ya bi le cek tik. Tür ki ye yal nýz ca çok i yi ye tiþ miþ, de mok ra si ve mil let aþ ký do lu dev let a dam la rý ný de ðil, ha ya ti fýr sat lar do lu yýl la rý ný da kay bet miþ tir. Ýs tan bul / Ye ni As ya Pro vo ka tör ler le kav ga doð ru de ðil DÝYA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Müs lü man la rýn Ma su mi ye ti fil mi nin kü re sel bir pro vo kas yon ol du ðu nu be lirt ti. Meh met Gör mez, Bu film ni çin A rap ça alt ya zý ya zý lýp, in ter net e ri þi mi nin en dü þük ol du ðu Mý sýr ve Lib ya da pi ya sa ya sü rü lü yor? A maç çok a çýk. Do la yý sýy la bü tün bun lar dan en bü yük za ra rý Ýs lâm gö rü yor. Ýs la mo fo bi a bun dan bes le ni yor de di. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zi nden ya pý lan a çýk la ma da, Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez in gün de me i liþ kin de ðer len dir me le ri ne yer ve ril di. Gör mez, Ýs lâm dün ya sýn da pro tes to gös te ri le ri ne ne den o lan Müs lü man la rýn Ma su mi ye ti fil mi il gi li a çýk la ma lar da bu lun du. Müs lü man la rýn Ma su mi ye ti fil mi nin, kü re sel bir pro vo kas yon ol du ðu nu vur gu la yan Gör mez, Öy le bi rey sel ve ya top lum sal de ðil, kü re sel bir pro vo kas yon dur. Çün kü bir ký sýr dön gü ye gi ril di ve pro vo kas yon la rýn sa yý sý ço ðal dý di ye ko nuþ tu. Pey gam be ri mi zin hu ku ku nu ko ru ma nýn her Müs lü man ýn gö re vi ol du ðu nu di le ge ti ren Gör mez, A ma O nun hu ku ku nu ko ru mak, Pey gam ber ah lâ ký na ters bir þe kil de so ka ða çý kýp gör dü ðü müz bü tün dük kân la rý, Ba tý lý i fa de le rin bu lun du ðu bü tün iþ yer le ri ni yað ma la mak, sal dýr mak þek lin de ol ma ma lý. Za ten pro vo kas yo nun a ma cý da bu ol sa ge rek tir. Müs lü man la rýn gös te re ce ði tep ki mut la ka Pey gam be rin hik me ti ne ve o nun bi ze öð ret ti ði Kur ân-ý Ke rim e uy gun ol ma lý de di. An ka ra / ci han Bin göl de ce vap bek le yen so ru lar BÝN GÖL-Kar lý o va yo lun da te rör ör gü tü ta ra fýn dan dü zen le nen ve 8 po lis me mu ru nun þe hit ol du ðu sal dý rýy la il gi li il ginç id di a lar gün de me gel di. Po lis le ri ta þý yan mi di bü se sin yal ke si ci jam me rin ol ma dý ðý, ru tin yol kon tro lü nün ya pýl ma dý ðý, zýrh lý per so nel ta þý yý cý a ra cýn a rý za lan dý ðý ve u zun sü re dir a rý za sý nýn gi de ril me di ði baþ ta ol mak ü ze re bir çok so ru ya nýt bek li yor. Em ni yet Teþ ki la tý Va zi fe Ma lu lü ve Þe hit A i le le ri Vak fý Ba sýn Söz cü sü Ab du rah man Yýl maz, Kar lý o va il çe sin de dýþ gö rev de bu lu nan ve gö rev le ri bit tik ten son ra baþ ka bir gö rev i çin Bin göl e dö nüþ le rin de ha in le rin ger çek leþ tir di ði men fur sal dý rý nýn vic dan ve i zan sa hi bi her ke si, her ke si mi de rin den üz dü ðü nü söy le di. Yýl maz, Sað du yu lu hal ký mýz tek yü rek o lup, in san lýk dý þý bu ha in sal dý rý yý la net ler ken, ki mi le ri al çak ça sal dý rý ya ge rek çe ü re tip, çir kin yüz le ri ni tek rar faþ et miþ ve bu ül ke nin na mus lu in san la rý ný bir kez da ha þa þýrt ma mýþ lar dýr de di. Bin göl Çe vik Kuv vet Þu be Mü dür lü ðü nde gö rev li em ni yet men sup la rý i le il gi li ba zý id di a lar ol du ðu nu ve bu nun sos yal med ya da de yer al dý ðý ný be lir ten Yýl maz, bun lar la il gi li ge rek li iþ lem le rin ya pýl ma sý ný is te dik le ri ni kay det ti. Yýl maz ce vap lan ma sý ge re ken so ru la rý þöy le sý ra la dý: Kon voy da ne den jam mer (sin yal ke si ci) ol ma dý ðý doð ru mu dur?, Kar lý o va da po lis kon vo yu nun ge çi þi ön ce si pro se dür ge re ði ya pýl ma sý ge re ken yol kon tro lü nün ya pýl ma dý ðý id di a sý doð ru mu dur? Yak la þýk 10 gün ön ce a rý za ya pan ve mas ra fa da bin-bin beþ yüz TL o lan zýrh lý a raç ne den ta mir e dil me miþ tir? Per so ne lin top lu u la þý mýn da kul la ný lan tüm a raç lar zýrh lý mý? Es ki mo del ve tra fik mev zu a tý na uy gun ol ma dý ðý doð ru mu? Diyarbakýr / ci han

9 Y 18 EYLÜL 2012 SALI HA BER 9 drbat ho o.com Bi li yor su nuz, ye ni Borç lar Ka nu nu, þir ke ti ne kre di al mak is te yen i þa - dam la rý nýn bu kre di ye þah sen de ke - fil o la bil mek i çin e þi nin de rý za sý ný al ma sý - ný mec bu ri yet ha li ne ge tir di. MÜ SÝ AD Baþ ka ný Na il Ol pak bu du ru - mu, dün kü Ye ni As ya da ilk say fa dan o ku - du ðu nuz þu söz ler le e leþ tir miþ: Sis tem e þi ni zi fi nans man mü dü rü ya pý - yor. Her kre di de e þin ay rý ca ya zý lý mu va fa - ka ti is te ni yor. Bu, top lu mun a i le ya pý sý ný da baþ ka bir ye re doð ru gö tü re cek tir. Bu ve ben ze ri ha ber le ri son ay lar da bil - has sa i þa dam la rý nýn der nek le rin den sýk du - yar ol duk. Oy sa a çýk bir yan lýþ lýk var. Ve bu yan lýþ lýk bil gi ek sik li ðin den kay nak la ný yor. Ka na a ti miz ce ye ni ka nun doð ru yu söy - lü yor. A i le yi ve a i le bir li ði ni ko ru ma ya ça - MAZ LUM DER Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Þa kir Ça lýþ kan, E ði tim-öð re tim sü reç le - rin de on lar ca yýl dýr sü re ge len ya sak çý ve mi li ta rist uy gu la ma lar la e ði tim yu va la rý kýþ la va zi fe si gör me ye de vam et mek te - dir de di. MAZ LUM DER Baþ kan Yar dým cý sý Ça - lýþ kan, e ði tim yý lý nýn baþ la ma - sý ü ze ri ne e ði tim de ya þa nan hak ih lal le ri i le il gi li yap tý ðý ba sýn a çýk la ma sýn da, þu gö rüþ le ri di le ge tir di: 17 Ey lül 2012 ta ri - hin de bir e ði tim dö ne mi da ha baþ lý yor. An cak ne ya zýk ki E ði tim-öð re tim sü reç - le rin de on lar ca yýl dýr sü re ge len ya sak çý ve mi li ta rist uy gu la ma lar la e ði tim yu va - la rý kýþ la va zi fe si gör me ye de vam et mek - te dir.bu gü ne ka dar e ði tim sis te mi ne da ir ya pý lan de ði þik lik le rin i çe rik o la rak cum - hu ri yet i de o lo ji si ne sa dýk ka lý na rak ya pýl - dý ðý ný gö rü yo ruz. As ke ri dü zen i çin de hi za ya di zi le rek, as - ke ri ko mut lar la bir lik te þo ve nizm ve ay rýþ - týr ma yý yü cel ten An dý mýz ad lý me tin o - ku tul mak su re ti i le ço cuk lar ya dýþ lan mak - ta ya da a þa ðý lan mak ta dýr. On lar ca yýl dýr An dý mýz ad lý me tin a ra cý lý ðýy la ço cuk la - ra her gün dü zen li o la rak et ti ri len ye min ve var lýk la rý ný bi ri le ri nin var lý ðý na ar ma - ðan et me le ri nin da ya týl ma sý, bu gün ya þa - dý ðý mýz et nik un sur lar a ra sýn da e þit siz li ðin meþ ru gö rül me si an la yý þý nýn ge tir di ði sa - va þý bes le yen bir uy gu la ma dýr. Bu uy gu la - ma lar e ði tim müf re da tý i çe ri ðin de ba rý nan et nik, cin si yet çi, a yý rým cý bir di li de güç - len dir mek te dir. Ýs tan bul / Ye ni As ya A i le yi mi ban ka la rý mý ko ru ya lým? lý þý yor. Ban ka lar i se, iþ le ri ne gel di ði i çin, kre di ve rir ken es ki ka ra dü ze ni de vam et tir mek is ti yor. Bu ni ye te ma a le sef bil gi ek sik li ði se be biy le ti ca ret mes lek bir lik le ri ve yö ne - ti ci le ri a let e di li yor. A çýk la ya lým. Ko nu muz, ke fa let söz leþ me si nin ge çer li - li ði ni e þin rý za ver me si þar tý na bað la yan 584. mad de. Bu hü küm þöy le: Eþ ler den bi ri mah ke - me ce ve ril miþ bir ay rý lýk ka ra rý ol ma dýk ça ve ya ya sal o la rak ay rý ya þa ma hak ký doð - ma dýk ça, an cak di ðe ri nin ya zý lý rý za sýy la ke fil o la bi lir; bu rý za nýn söz leþ me nin ku - rul ma sýn dan ön ce ya da en geç ku rul ma sý a nýn da ve ril miþ ol ma sý þart týr. Bu dü zen le me nin a ma cý, a i le bir li ði ni, bil has sa ik ti sa di ni te lik li risk ler den ve do - la yý sýy la key fî ta sar ruf lar dan ko ru mak. Ger çek ten, ev li bir er kek ya da ka dý nýn her han gi bir se bep le bi ri ne ke fil ol du ðu nu dü þü ne lim. Var sa ya lým ki gün gel di borç lu bor cu nu ö de ye me di. Ke fil ke fa le tin ge re ði - ni ye ri ne ge tir mek ya ni baþ ka sý nýn bor cu - nu ö de mek zo run da kal dý. ME MUR-SEN ve E ði tim Bir-Sen Ge nel Baþ - ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim de bir de ði - þim ve dö nü þüm ya þan dý ðý ný, an cak ha ya ta ge çi ri len re form la rýn ay ný ba þa rýy la uy gu la - na ma dý ðý ný söy le di. E ði tim Bir-Sen 6. Tür - ki ye Bu luþ ma sý, An tal ya nýn Ke mer il çe sin - de ya pýl dý. Top lan tý son ra sý ha zýr la nan So - nuç Bil di ri si ni ba sýn men sup la rý na a çýk la - yan Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re - dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le - ri nin ar tý rýl ma sý, seç me li ders ler gi bi bir çok a la ný kap sa yan ve mil le tin ta lep le ri ni kar þý - la yan re form lar ger çek leþ ti ril di ði ni ha týr lat - tý. Gün doð du, re form lar da ki doð ru yak la þý - Ke fil bu ö de di ði pa ra yý ne re den a la cak? A sýl borç lu dan mý? O nun pa ra sý ol say dý za ten bor cu nu ken di si ö de ye cek ti, sý ra ke - fi le gel me ye cek ti. Ke fil, gi den gel mi yor a ðý dýy la að la ya - cak. Ya a i le si? Her hal de o da að la ya cak. Ö zet le ke fa let te ke fi lin hem ken di ma lý hem de a i le dü ze ni bun dan za rar gö rür. Zi ra ke fi lin ken di ma lý de di ði miz þey, ne - ti ce de a i le bir li ði nin bu gü nü ve is tik ba li i - çin, hat ta zor gü nü i çin dir. Ýþ te bu yüz den, ka nun, ke fil o lan, e þi nin de rý za sý ný al sýn di yor. Bu ku ral bu gün kü kre di ve ke fa let dü ze nin de son de re ce ge - rek li bir ko ru ma. Ý þin ban ka lar la il gi li kýs mý na ge lin ce. Ban ka lar a no nim ve li mi ted þir ket le re kre di ve rir ken pat ron du ru mun da ki or tak - la rýn da ke fa le ti ni al ma ya ça lý þý yor. Ne den? Çün kü bu þir ke ti ku rup yö ne ten pat ron du ru mun da ki or tak lar, þir ke ti ken - di mal la rý gi bi gö rü yor lar. Ban ka lar da böy le gör me ye de vam et mek is ti yor. Oy sa ka nun di yor ki; a no nim ve ya li mi ted þir ket bir ser ma ye þir ke ti dir, ser ma ye nin tü - mýn, uy gu la ma sü reç le rin de ay ný has sa si - yet le sür dü rü le me di ði ni kay det ti o - la rak ka de me len di ri len ye ni e ði tim sis te mi - nin, uy gu la ma da ki ak sak lýk lar se be biy le göl - ge de kal dý ðý ný i fa de e den Gün doð du, Ýl ko - ku la baþ la ma ya þý ve ra por al ma zo run lu lu - ðu, sý nýf mev cut la rý, ders lik sa yý sý nýn ar tý rý - la ma ma sý, öð ret men le re yö ne lik norm kad - ro ve yer de ðiþ tir me o dak lý so run lar, o kul la - rýn fi zi ki do na ným la rý nýn yaþ grup la rý na uy - gun þek le ge ti ril me sin de ki ek sik lik ler ve ben ze ri so run lar, ya pý lan re form la rýn hak et ti ði ka mu o yu des te ði nin el de e dil me si ne en gel o la cak ma hi yet te dir. Bu du rum Mil li zel ki þi ha li ne gel me si dir, bu þir ket borç la - rýn dan ser ma ye si i le so rum lu dur, üs te lik de or tak lar þir ke tin borç la rýn dan so rum lu de - ðil dir, ke fil ol muþ lar sa o baþ ka me se le. Þir ke tin bü yük or ta ðý nýn þir ke tin bor cu - na ke fil ol ma sý as lýn da doð ru ve sað lam bir ke fa let de de ðil. Ban ka cý lýk Ka nu nu da bu - nu böy le söy lü yor. A ma ban ka lar es ki ge - le ne ði de vam et ti rip ser ma ye þir ke ti ni þa - hýs þir ke ti gi bi gör me ye ve ça lýþ týr ma ya de - vam et mek is ti yor. O yüz den de il le de or - ta ðýn ke fa le ti ni de is te rim di yor. Bu nun ü ze ri ne ka nun da ke fil o la cak or - ta ða ke fil o la bi lir sin, a ma ön ce e þi ni ra zý et, zi ra se nin þir ket i çin a yýr dý ðýn ve ser ma - ye dir di ye rek ver di ðin pa ra bel li, o ser ma ye þir ke tin ka sa sýn da-de po sun da, þir ket bor - cu nu o pa ra-mal i le ö de ye cek, faz la sý ný a - yýr mak ya ni a i le yi de þir ke tin i çi ne sok mak ve as lýn da þir ke ti ser ma ye nin þir ke ti ol - mak tan çý kar mak is ti yor san ön ce e þin bu - na ra zý ol ma lý di yor. Bu nun ne re si kö tü? Not: Di le yen le re, ko nuy la il gi li 22 Tem - muz 2012 ta rih li Kur ma yýn Kar de þim baþ lýk lý ya zý mý zý da tav si ye e de riz. Maz lum der: E ði tim de mi li ta rizm de vam e di yor MAZLUMDER GENEL BAÞKAN YARDIMCISI ÞAKÝR ÇALIÞKAN, EÐÝTÝMDE YILDIR SÜREGELEN YASAKÇI VE MÝLÝTARÝST UYGULAMALAR DEVAM ETÝÐÝNE DÝKKAT ÇEKEREK, KLILIK KIYAFET YASAKLARI VE ÝBADET ETME ÖZGÜRLÜÐÜNÜN DE ENGELLENDÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. Eðitim reformlarý baþarýyla uygulanamýyor Ý NANÇ ÖZ GÜR LÜ ÐÜ NE DU VAR LAR Ö RÜ LÜ YOR - Pe da go jik o la rak öð ret men le ri ve öð ren ci le ri mi li ta rist bir psi ko lo jiy le ha re ket et me le ri sað la na rak sis tem de mev cut o lan þid de tin art tý rýl dý ðý ný sa vu nan Ça lýþ kan, þun la rý kay det ti: Ý de o lo jik ve tek tip çi e ði tim sis te mi e ði tim di li ni de tek dil le sý nýr lan dýr mýþ, fark lý et nik kim lik ler den o lu þan bir top lu ma Türk çe yi e ði tim o la rak da ya ta rak en te mel ve do ðal hak o lan A na Dil de E ði tim Hak ký ný ta ný ma mýþ bu uy gu la ma Kürt ler baþ ta ol mak ü ze re Türk ol ma yan bü tün gu rup la rý mað dur et miþ ve et me ye de vam et mek te dir. Türk ol ma yan gu rup la ra Türk kim li ði nin da ya - týl ma sý ö zel lik le Kürt top lu mu ta ra fýn dan ka bul le nil me yip dev le tin ku ru lu þun dan bu ya na de vam e den bir sa va þý bes le mek te dir. Dev le ti mer ke ze ko yan res mi i de o lo - ji ye da ya lý bu an la yý þýn bir so nu cu o la rak öð ren ci le rin ve e ði tim per so ne li nin ký lýk ký ya fet le ri sý nýr lan dý rý lýp, ba þör tü sü en gel len mek te dir. Bu nun ya nýn da e ði tim ku - rum la rýn da öð ren ci le rin na maz ký la bi le cek le ri mes cit le rin ya sak o lu þu ay ný za man da i nanç öz gür lü ðü nün ö nün de ko ca man du var lar o luþ tur mak ta dýr. E ði tim Ba kan lý ðý nýn uy gu la ma ya i liþ kin üs - lu bun dan ve sos yal pay daþ lar la i le ti þim kur - ma ma sýn dan kay nak lan mak ta dýr di ye ko - nuþ tu. E ði tim sis te min de ya pý lan re form la - rýn fik ri sa hi bi o lan E ði tim-bir-sen in, re - form la rýn uy gu la ma sü re ci ne dö nük ta lep ve ö ne ri le ri ni de baþ ta Mil li E ði tim Ba kan lý - ðý ol mak ü ze re bü tün ka mu o yuy la pay laþ tý - ðý ný kay de den Gün doð du, bun la rýn za ma - nýn da dik ka te a lýn ma ma sýn dan kay nak la - nan so run lar çýk tý ðý ný, risk ve o lum suz luk - lar art ma dan ö ne ri le ri nin dik ka te a lý na rak uy gu la ma lar da ki ak sak lýk la rýn i ve di lik le gi - de ril me si ni is te di. An tal ya / ci han HA BER LER Þe hit ler du â lar la uðurlandý nbýn GÖL ÜN Kar lý o va il çe sin de te rö rist ler ce dü zen le nen ma yýn lý sal dý rý da þe hit o lan 8 po lis me mu ru nun ce na ze - le ri, Ma lat ya da dü zen le nen tö re nin ar dýn dan mem le ket - le ri ne u ður lan dý. Ma lat ya Ha va li ma ný nda dü zen le nen tö re ne, þe hit a i le le ri, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Mil li Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, Kal kýn ma Ba ka ný Cev det Yýl maz, Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný Or ge ne ral Be kir Kal yon cu, Em ni yet Ge nel Mü dü rü Meh met Ký lýç - lar, Ma lat ya Va li si Va sip Þa hin, E la zýð Va li si Mu am mer E rol, AKP Ma lat ya Mil let ve kil le ri Öz nur Ça lýk, Ö mer Fa - ruk Öz, Mus ta fa Þa hin ve Ce mal A kýn i le Ma lat ya Be le - di ye Baþ ka ný Ah met Ça kýr ka týl dý. Ýd ris Na im Þa hin, Ýs - met Yýl maz ve Cev det Yýl maz, tö ren a la ný na ge liþ le rin de, þe hit a i le le ri ne ta zi ye di lek le ri ni i let ti. Mes lek taþ la rý nýn o - muz la rýn da tö ren a la ný na ge ti ri len þe hit le rin Türk bay ra - ðý na sa rý lý na aþ la rý ka ta fal ka ko nul du. Þe hit a i le le ri ta but - la ra sa rý la rak göz ya þý dök tü. Da ha son ra þe hit ler i çin say - gý du ru þun da bu lu nul du, þe hit po lis me mur la rý nýn öz geç miþ le ri o kun du. Ba kan Þa hin, tö ren de yap tý ðý ko nuþ - ma da, gü ven lik güç le ri nin, a ziz va tan, a ziz mil let ve yü ce dev let i çin can la rý ný fe dâ et mek ten çe kin me di ði ni söy le - di. Þa hin in ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan Ýl Müf tü sü Ha cý Yu - suf Gül, þe hit ler i çin du â et ti. Da ha son ra þe hit po lis le rin na aþ la rý mem le ket le ri ne gön de ril di. Ma lat ya / a a Bah çe li, sý ký yö ne tim is te di nmýl LÝYET ÇÝ Ha re ket Par ti si (MHP) Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, ar tan te rör sal dý rý la rý kar þý sýn da Tür ki - ye nin bir bö lü mü nü kap sa ya cak þe kil de; o la ða nüs tü hal ve ya sý ký yö ne tim i lan e dil me si ge rek ti ði ni söy le di. Bah - çe li, MHP Ge nel Mer ke zi nde dü zen le di ði ba sýn top lan - tý sýn da gün de me i liþ kin de ðer len dir me ler de bu lun du. Bahçeli, PKK mil le tin ci ðe ri ni dað la mak ta dýr. Hü kü - met mü za ke re ye de vam mý e de yim, yok sa ka rar lý mü - ca de le mi gös te re yim i ki le mi a ra sýn da bo ca lar ken te rör kar deþ li ði mi ze pu su kur mak ta, bin yýl lýk hu ku ku bom - ba la mak ta dýr de di. Þe hit le rin ar ka sý ar ka sý na gel me ye de vam et ti ði ni kay de den Bah çe li, Da ha ne ka dar þe hit ve re ce ði miz, da ha ne tür a cý lar la kar þý la þa ca ðý mýz bel li de ðil dir. Kay bet ti ði miz can lar he pi mi zi ke de re sevk et - mek te, yü rek le ri mi zi yan gýn ye ri ne çe vir mek te dir di ye ko nuþ tu. An ka ra / ci han Si lâh lar bý ra ký lýr sa o pe ras yon lar ol maz nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Si lâh la rýn bý ra kýl - ma sý ný is te yen ler var sa biz ler, dev let o la rak za ten si lâh la rýn bý ra kýl dý ðý yer de o pe ras yon la rý de vam et tir me yiz. Te rö rist, e ðer si lâ hý bý ra kýr sa bil me li dir ki bu ül ke de o pe ras yon lar da du rur de di. Er do ðan, De niz li de Ce di de A ba lý oð lu A - na do lu Ý mam Ha tip Li se si nde, e ði tim öð re tim yý lý ve top lu a çý lýþ tö re nin de, ye ni e ði tim-öð re tim yý lý nýn ha yýr lý ol ma sý ný di le di. Tür ki ye ge ne lin de tüm öð ren ci le rin ba þa rý lý, ve rim li bir e ði tim-öð re tim dö ne mi ge çir me le ri ni te men ni e den Er do ðan, öð ret men le re de ba þa rý lar di le di. Baþ ba kan Er do ðan, ön ce ki gün Hak ka ri Çu kur ca da 4 as - ke rin þe hit ol du ðu nu, bunun ardýndan da Bin göl den a cý ha ber gel di ði ni ve 8 po li sin þe hit ol du ðu nu i fa de e de rek, þöy le de di: Te rör le mü ca de le miz þüp he siz ki de vam e de - cek. Þüp he siz ki bir be del de ö dü yo ruz. Çün kü bu mü ca - de le be del siz ol mu yor. A kan kan la rýn dur ma sý ný biz is ti yo - ruz. E ðer te rör ör gü tüy le yan ya na o lan lar, te rör ör gü tüy le si lâh la rýn sus ma sý ný de ðil, si lâh la rýn bý ra kýl ma sý ný is te yen - ler var sa þu nu bil me le ri la zým. Biz ler dev let o la rak, hü kü - met o la rak za ten si lâh la rýn bý ra kýl dý ðý yer de o pe ras yon la rý de vam et tir me yiz. A ma dev let as ke riy le po li siy le hiç bir za - man si lâh bý rak maz. A ma te rö rist e ðer si lâ hý bý ra kýr sa bil - me li dir ki bu ül ke de o pe ras yon lar da bi ter. De niz li / a a Ý mam ha tip li ler harp o ku lu na gi re bi le cek nmýl LÝ Sa vun ma Ba kan lý ðý, Harp O kul la rý na, i mam ha - tip li se si me zun la rý nýn da a lýn ma sý i çin mev zu at de ði þik - lik ça lýþ ma la rý na baþ la dý. TBMM Di lek çe Ko mis yo - nu nun, geç ti ði miz Ha zi ran a yýn da ta mam la dý ðý Harp O ku lu ra po run da, Harp O ku lu öð ren ci si ol ma þart la rý - ný ta þý yan her öð ren ci nin han gi li se den gel di ði ne ba kýl - mak sý zýn, Har bi ye li a day lý ðý na ta lip ol ma hak ký bu lu na - cak þe kil de dü zen len me si nin is ten me si ne ka rar ve ril di de nil di. Mec lis, Harp O kul la rý yo lu ka pa lý o lan i mam ha - tip li se si me zun la rý nýn Harp O kul la rý na a lýn ma sý ný ta lep et miþ ti. Va tan ga ze te si nin ha be ri ne gö re; TBMM Di lek - çe Ko mis yo nu Baþ ka ný AKP Ça nak ka le Mil let ve ki li Meh met Da niþ, Mec lis te bir grup ga ze te ci ye yap tý ðý a - çýk la ma da, þöy le ko nuþ tu: Ha zýr la dý ðý mýz Harp O ku lu ra po ru nu Baþ ba kan lýk, Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba - kan lý ðý ve Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý na gön der dik. Bü tün bu ku rum lar, ra po ru mu za i ti raz et me di ve ra po ru muz la il gi li o lum lu gö rüþ bil dir di. Mil li Sa vun ma Ba kan lý - ðý ndan da i ti raz la kar þý laþ ma dýk. Biz i mam ha tip li ler de da hil as ke ri o kul la ra git mek is te yen her ke sin mü ra ca at hak ký ol ma sý ge rek ti ði ne i na ný yo ruz. As ke ri o ku la git - mek is te yen her öð ren ci mü ra ca at e de bil me li. Ge nel kur - may ve Mil li Sa vun ma bu na i ti raz et me di ði ne gö re bun - dan bu is tek le ri mi zi ye ri ne ge ti re ce ði an la mý çý kar. Biz bu nun ta kip çi si o la ca ðýz. Ýs tan bul/ Ye ni As ya

10 10 18 EYLÜL 2012 SALI EKONOMÝ Y Kürkler ve Türkler Ma a le sef be þe rin bu la þýk e li i çi mi ze ka - dar gir di. Hat ta bu e le biz de (Al - lah tan kor kan lar da) bi le rek ve ya bil - me ye rek yar dým e di yo ruz. Ek mek le ri ne yað sü rü yo ruz. Vah þe te or tak o lu yo ruz. Gös te riþ ve sta tü gös ter ge si o la rak sos ye te - nin ü ze rin de ta þý dý ðý kür kü son yýl lar da ken - di ni din dar o la rak ta ným la yan ha ným la rýn da ra hat lýk la kul lan dý ðý bi li ni yor. Oy sa kürk, hay van la ra can lý can lý e zi yet e di le rek ü ze rin - den ça lý nan or gan la rý dýr. ÖL DÜ RÜ LEN ÝN SAN LIK Her yýl ma a le sef mil yon lar ca hay van, kür kü i çin öl dü rül mek te... Kür kü i çin öl dü rü len ke - di ve kö pe ðin sa yý sý, yýl da i ki mil yon dan faz la. Kýr kur du, va þak, kun duz, su sa mu ru, til ki, mink ya ni vi zon, ra kun, tav þan, as tra gan, çin - çil la, fok, ke di ve kö pek, kür kü i çin öl dü rü len hay van la rýn ba þýn da ge li yor. Kür kü i çin öl dü rü len hay van lar dan bir kýs - mý av hay van la rý dýr. Av hay van la rýn da kür ke za rar gel me me si tek kri ter ol du ðun dan, av i - çin ge nel de a yak ve a ðýz ka pan la rý kul la ný lýr. Ka pan lar, ya ka la na cak ve ya ka lan ma ya cak hay van lar a ra sýn da ay rým gö ze til me den ge li þi gü zel ku rul du ðu i çin kürk hay van la rý nýn ya ný sý ra kürk hay va ný ol ma yan bir çok hay van ve ye ni yav ru la mýþ di þi ler de bu ka pan la ra ya ka - la nýp ö lür. Bu nun la be ra ber or gan ti ca re ti ni an dý rýr þe kil de sýrf kür kü i çin en az ma li yet le en a cý - ma sýz þart lar da bes le nip son ra kat le di len hay - van ti ca ret ha ne le ri nin var lý ðý bi lin mek te dir. Hay van la ra bu zul mü öl dü rü len in san lý ðý - mýz re va gö rü yor, baþ ka sý de ðil. KÜRK KU MAÞ DE ÐÝL BÝR CAN DIR Ýn ter net te kür kü i çin can lý can lý de ri si yü - zü len hay van la rýn gö rün tü le ri ni, fok kat li am - la rý ný iz le yen han gi in sa nýn kal bi tit re mez? Kür kün ka li te si ni ko ru mak tek a maç ol du - ðun dan iþ ken ce den fark sýz þe kil de ö lü me terk e di len hay van la rýn ve ba li gün ge lir he pi miz - den so rul maz mý? Lüt fen ha ným lar! Bey ler! Al lah dan kor kan in san, bir can lý nýn or ga ný ný ku maþ di ye ü ze - rin de ta þý ya bi lir mi? DO KUZ E MÝR M. Er tuð rul Düz dað, Ha tý ra lar ad lý ki ta - býn da A li Ul vi Ku ru cu dan nak le di yor. Pey - gam be ri mi zin (asm) -ö zel lik le biz i na nan la rý bað la yan- do kuz em ri bu ko nu da faz la sö ze ha cet bý rak mý yor. Be þe rin bu la þýk e li ol mak is te mi yor sak do kuz em re ku lak ver me li yiz. 1. Al lah dan kork, 2. A dil ol, 3. Ka na at eh li ol (var lýk ta da yok luk ta da is - raf et me), 4. Zul me de ni af fet, 5. Gel me ye ne git, 6. Ver me ye ne ver, 7. Ko nuþ man zi kir ol sun, 8. Sus man te fek kür ol sun, 9- Ba ký þýn ib ret i çin ol sun. En zen gin yüz de 20, ge li rin % 47 si ni a lý yor GEÇEN YIL, EN YÜKSEK GELÝRE SAHÝP %20'LÝK SON GRUPTAKÝLER, TOPLAM GELÝRÝN %47'SÝNÝ ALIRKEN, EN DÜÞÜK GELÝRE SAHÝP ÝLK GRUPTAKÝLER ÝSE ANCAK % 5.8 PAY ALABÝLDÝ. TÜR KÝ YE Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), 2011 de Tür ki ye de, en yok sul yüz de 20 i le en zen gin yüz de 20 a ra sýn da 8 kat ge - lir far ký ol du ðu nu a çýk la dý. TÜ ÝK, Ge lir ve Ya þam Ko þul la rý A raþ týr ma sý 2011 ve ri le ri ni ya yým la dý. TÜ ÝK a raþ týr ma sý na gö re, ge çen yýl en yok sul yüz de 20 i le en zen gin yüz de 20 a ra sýn da ki ge lir far ký 8 kat çýk tý. Bu fark bir ön ce ki se ne de 8 kat o lur ken, 2009 yý lýn da 8,5 kat o la rak ger - çek leþ miþ ti. Ge çen yýl, en yük sek ge li re sa hip yüz de 20 lik son grup ta ki ler, top - lam ge lir den yüz de 46,7 pay a lýr ken, en dü þük ge li re sa hip ilk grup ta ki le rin top - lam ge lir den al dý ðý pay yüz de 5,8 ol du. GE LÝR FAR KI 8 KAT Bu na gö re, son yüz de 20 lik gru bun top lam ge lir den al dý ðý pay, ilk yüz de 20 lik gru ba gö re (P80/P20) 8 kat ol du. P80/P20 gös ter ge si kent sel ve kýr sal yer ler i çin 7,4 çýk tý. Ge lir da ðý lý mý e þit - siz lik öl çüt le rin den gi ni kat sa yý sý bir ön ce ki yý la gö re 0,002 pu an ar týþ i le 0,404 o la rak tah min e dil di. Kat sa yý, kent sel yer le þim yer le ri i çin 0,394, kýr - sal yer le þim yer le ri i çin i se 0,385 o la rak tah min e dil di. Bos na Her sek te bü yük bu luþ ma ÝS TAN BUL Ti ca ret O da sý (Ý TO), Türk ö zel sek tö - rü nün ye ni pa zar lar bul ma sý na yar dým cý o la cak ça - lýþ ma la rý na de vam e di yor. Af ri ka dan A me ri ka ya, Bal kan lar dan Or ta do ðu ya ka dar dün ya nýn dört bir ya nýn da ki fu ar la ra ö zel sek tör tem sil ci le ri i le ka tý lan Ý TO, bu se ne Bal kan lar ýn ö nem li ül ke si Bos na Her sek te 5. kez Türk Ü rün le ri Ser gi si or ga - ni ze e de cek. Ö zel sek tö rü mü zün ta le bi ve il gi li böl - ge nin ih ra ca tý mýz i çin ta þý dý ðý e hem mi yet doð rul - tu sun da, söz ko nu su ser gi be þin ci kez Ey lül 2012 ta rih le ri a ra sýn da dü zen le ne cek. Ser gi de tüm sek tör ler yer a la cak. Çe þit li sek tör ler den 107 Türk fir ma sý ü rün le ri ni ta nýt ma fýr sa tý bu la cak. Ser gi, ya - rýn sa at 10:00 da res mi tö ren le a çý la cak ve 4 gün bo yun ca 10:00 18:30 sa at le ri a ra sýn da iþ dün ya sý pro fes yo nel le ri ne ve Bos na Her sek hal ký zi ya ret çi - le ri i çin a çýk ka la cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya ÝS TAN BUL EN ZEN GÝN Tür ki ye de ha ne hal ký ba þý na dü þen or ta la ma yýl lýk kul la ný la bi lir ge lir 24 bin 343 li ra i ken, or ta la ma yýl lýk eþ de ðer ha ne hal ký kul la ný la bi lir ge lir i se 10 bin 774 li ra ol du. Ýs tan bul Böl ge si 14 bin 873 li ra i le or ta la ma yýl lýk eþ de ðer ha - ne hal ký kul la ný la bi lir ge li ri en yük sek o - lan böl ge du ru mun da i ken, bu nu, 12 bin 924 li ra or ta la ma ge lir i le E ge Böl - ge si iz le di. En dü þük or ta la ma ya sa hip böl ge i se 5 bin 418 li ra i le Gü ney do ðu A na do lu Böl ge si ol du. TOP LAM GE LÝR Ý ÇÝN DE EN FAZ LA PAY, MA AÞ-ÜC RET GE LÝR LE RÝ Ma aþ-üc ret ge lir le ri, yüz de 44,8 lik o - ran la top lam ge lir i çe ri sin de en faz la pa ya sa hip ol du. Bu nu yüz de 21,4 i le mü te þeb bis ge lir le ri, yüz de 19,4 i le sos - yal trans fer ler ta kip et ti. Sos yal trans - fer le rin yüz de 92 si ni e mek li ve dul-ye - tim ay lýk la rý o luþ tur du. E mek li ve dulye tim ay lýk la rý top lam ge lir i çin de yüz - de 17,8 lik pa ya sa hip i ken, di ðer sos yal trans fer le rin pa yý yüz de 1,5 ol du. Mü - te þeb bis ge lir le ri nin i se yüz de 68,2 si ta - rým-dý þý sek tör den o luþ tu. YÜZ DE 86,5 TA TÝL YA PA MI YOR TÜ ÝK a raþ týr ma sý na gö re, ku rum sal ol ma yan nü fu sun, yüz de 59,6 sý ken di le ri ne a it ko nut ta o tu ru yor. Yüz de 41,6 sý nýn ko nu tun da sýz dý - ran ça tý, nem li du var lar, çü rü müþ pen ce re çer çe ve si gi bi so run lar söz ko nu su. Yüz de 41,7 si nin o tur du ðu ko nut ta i zo las yon dan do la yý ý sýn ma so ru nu ya þa ný yor. Yüz de 61,8 i nin ha ne si nin tak sit ö de me le ri ve borç la - rý (ko nut a lý mý ve ko nut mas raf la rý dý þýn da) bu lu nu yor, bu borç ö de me - le ri, yüz de 26,2 si nin ha ne si ne çok yük ge ti ri yor. Ku rum sal ol ma yan nü - fu sun yüz de 86,5 i ev den u zak ta bir haf ta lýk ta ti li, yüz de 67,6 sý bek len - me dik har ca ma la rý ný ve yüz de 80,3 ü nü yýp ran mýþ ve es ki miþ mo - bil ya la rý ný ye ni le me ih ti ya cý ný e ko - no mik ne den ler le kar þý la ya mý yor. SÜ REK LÝ YOK SUL LUK AR TIÞ TA TÜ ÝK a raþ týr ma sý na gö re, eþ de ðer ha ne hal ký kul la ný la bi lir med yan ge li rin yüz de 50 si dik ka te a lý na rak be lir le nen yok sul luk sý ný rý na gö re, nü fu sun yüz de 16,1 i yok sul luk ris ki al týn da. Kent sel ve kýr sal yer ler i çin ay rý ay rý he sap la nan yok sul luk sý nýr la rý na gö re, kent sel yer - ler de bu o ran yüz de 13,9 i ken, kýr sal yer ler de yüz de 15,7 ol du. Sü rek li yok - sul luk ris ki al týn da bu lu nan la rýn o ra ný i se yüz de 18,5 o la rak ger çek leþ ti. Bu na gö re, a raþ týr ma nýn 2009 yý lýn da sü rek li yok sul luk ris ki al týn da o lan la rýn o ra ný yüz de 17,3 i ken, 2010 yý lýn da bu o ran yüz de 18,5 e yük sel di. An ka ra / a a Büt çe a çýk ver di BÜT ÇE, O cak-a ðus tos dö ne min de 8 mil yar 520 mil yon li ra a çýk ver di. Ma li ye Ba kan lý ðý ta ra fýn dan a çýk la nan Tem muz-a ðus tos ay la rý büt çe so - nuç la rý na gö re, Mer ke zi Yö ne tim büt çe si, ge çen yýl O cak-a ðus tos dö ne - min de 2 mil yar 105 mil yon li ra faz la ve rir ken, bu yý lýn ay ný dö ne min de 8 mil yar 520 mil yon li ra a çýk ver di. O cak-a ðus tos dö ne min de fa iz dý þý faz la 27 mil yar 744 mil yon li ra o la rak ger çek leþ ti. Ge çen yý lýn O cak-a ðus tos dö ne min de büt çe 196 mil yar 937 mil yon li ra o lan büt çe ge lir le ri, bu yý lýn ay ný dö ne min de yüz de 16,3 ar ta rak 229 mil yar 5 mil yon li ra ya u laþ tý yý lý O cak-a ðus tos dö ne min de fa iz ha riç büt çe ge lir le ri 165 mil yar 195 mil yon li ra o la rak ger çek le þir ken, 2012 yý lý nýn ay ný dö ne min de yüz de 16,7 o ra nýn da ar ta rak 192 mil yar 741 mil yon li ra ol du. Di ðer ta raf tan, 2012 yý lý O cak-a ðus tos dö ne min de fa iz gi der le ri ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 14,2 o ra nýn da ar ta rak 36 mil yar 264 mil yon li ra o la rak ger çek leþ ti yý lý O cak-a ðus tos dö ne min de 199 mil yar 42 mil yon li ra o lan büt çe ge lir le ri, 2012 yý lý nýn ay ný dö ne min de yüz de 10,8 o ra nýn da ar ta rak 220 mil yar 484 mil yon li ra o la rak ger çek leþ ti. Bu dö nem de ver gi ge lir le ri i se yüz de 7,5 o ra nýn da ar ta rak 182 mil yar 177 mil yon li ra ya çýk tý. An ka ra / a a Ýþ siz lik a zal dý TÜR KÝ YE DE bu yý lýn Ha zi ran dö ne min de iþ siz lik o ra ný, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 1,2 pu an a - za la rak yüz de 8 ol du. Bu ra kam 2001 yý lýn dan bu ya na gö rü len en dü þük iþ siz lik ra ka mý ol du. Yüz de 8 iþ siz lik, Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun ay lýk se ri - ye geç ti ði 2005 yý lýn dan bu ya na da gö rü len en dü - þük o ran. Ha zi ran dö ne min de kent sel a lan lar da iþ - siz lik o ra ný 2011 yý lý nýn ay ný dö ne mi ne gö re 1,6 pu an a za la rak yüz de 10, kýr sal yer ler de i se 0,6 pu - an ge ri le ye rek yüz de 4,3 o la rak be lir len di. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun (TÜ ÝK) Ha ne hal ký Ýþ gü cü A raþ týr ma sý, 2012 Ha zi ran Dö ne mi So nuç la rý na gö re, ge çen yý lýn Ha zi ran dö ne min de 2 mil yon 537 bin ki þi o lan iþ siz sa yý sý, 2012 nin ay ný dö ne min de 2 mil yon 226 bin ki þi ye ge ri le di. Ýs tih dam i se 24 mil - yon 901 bin ki þi den 25 mil yon 577 bin ki þi ye çýk tý. Ýs tih dam 676 bin ki þi art tý Bu yý lýn Ha zi ran dö ne min de is tih dam e di len le - rin sa yý sý, 2011 yý lý nýn ay ný dö ne mi ne gö re 676 bin ki þi ar ta rak, 25 mil yon 577 bin ki þi ye yük sel di. Bu dö nem de, ta rým sek tö rün de ça lý þan sa yý sý 45 bin ki þi a za lýr ken, ta rým dý þý sek tör ler de ça lý þan sa yý sý 721 bin ki þi art tý. Sek tö rel kom po zis yo na ba kýl dý - ðýn da is tih dam e di len le rin yüz de 25,6 sý ta rým, yüz - de 18,6 sý sa na yi, yüz de 7,5 i in þa at, yüz de 48,2 si i se hiz met ler sek tö rün de yer al dý. An ka ra / a a BAKAN ÇAÐLAYAN: ÝSTÝHDAM ODAKLI BÜYÜME ÝÞSÝZLÝÐÝ DÜÞÜRDÜ E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan, Tür ki ye de iþ - siz lik o ran la rý nýn düþ me ye de vam et ti ði ni, Tür ki ye e ko no mi si nin is tih dam o dak lý bü yü me ger çek leþ tir - di ði ni be lir te rek, Ýs tih dam o dak lý bü yü me iþ siz li ði dü þür dü. Ýþ siz li ðin ça re si bü yü me, bü yü me nin lo ko - mo ti fi ih ra cat de di. Av ru pa da ve di ðer ül ke ler de iþ - siz lik te ha la ka lý cý bir i yi leþ me ol ma ma sý na rað men Tür ki ye de iþ siz lik o ra ný nýn ge ri le me ye de vam et ti - ði ni vur gu la yan Çað la yan, son ve ri le re gö re AB de iþ siz lik or ta la ma sý nýn yüz de 10,4, Av ro Böl ge si nde yüz de 11,3, Ýs pan ya da 25,1, Fran sa da 10,3 ve ABD de 8,3 i ken, Tür ki ye de yüz de 8 e in me si nin, Tür ki ye e ko no mi si nin ya ný ba þýn da ki kriz le re rað - men ne ka dar is tik rar lý ol du ðu nun bir gös ter ge si ol - du ðu nu i fa de et ti. EKONOMÝST EMRE ALKÝN: YAPISAL BÝR DEÐÝÞÝKLÝK YOK, AMA RAKAMLAR SEVÝNDÝRÝCÝ E ko no mist Em re Al kin, Tür ki ye de iþ siz li ðin yüz - de 9 dan, enf las yo nun i se yüz de 6,5 tan da ha a þa ðý ya düþ me si i çin her han gi bir se bep gör me di ði ni be lir - te rek, Ya pý sal bir de ði þik lik de yok a ma bu ge nel ra - kam lar se vin di ri ci de di. Ýþ siz lik te bel li bir ge ri le me - nin ol du ðu nu a ma bu nun yaz ay la rýn da ger çek leþ ti - ði ne dik ka ti çe ken Al kin, Ben iþ siz lik pla to su nun ka lý cý þe kil de yüz de 9 un al tý na düþ tü ðü ne i nan mý - yo rum. O yüz den çok dik kat li o lun ma sý la zým. Hem de e ko no mi so ður ken, dü þü yor muþ gi bi gö - rün me si an cak mev sim sel lik le a çýk la na bi lir. O yüz - den yüz de 9 se vi ye si ka lý cý iþ siz lik se vi ye si. Yaz ay la - rýn da or ta ya çý kan hiz met sek tö rün den do la yý is tih - dam da cid di ar týþ lar o lu yor. Ol ma sýn mý? El bet te ol - sun. A ma bü tün dik kat e dil me si ge re ken hu sus, Tür ki ye e ko no mi si nin a þý rý so ðu ma sý ný ge rek ti re - cek ha re ket ler den u zak dur mak. Ýstanbul / aa ÝÞ ÝLANI GÜLNUR SUCUKLARI fabrikasýna yetiþtirilmek üzere vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Ýrtibat: (0 533) ÝSTANBUL SATILIK DEVREMÜLK Ýhlas Armutlu'da 5 Ocak -19 Ocak arasý devremülk satýlýktýr. Tel: (0 535) SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0 532) TAZÝYE Muhterem Aslan Altukýran aðabeyimizin eþi, Ahmet Þahin kardeþimizin kayýnvalidesi, Gülseren hanýmefendinin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. TEBRÝK Nurefþan Yaykal ile Mehmet Mengencoðlu ve Hayriye Yavuncu ile Fatih Demirelli kardeþlerimizin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihanda mutluluklar dileriz. GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemizin Yayýn Koordinatörü muhterem kardeþimiz; Abdullah Eraçýkbaþ kalp rahatsýzlýðý dolayýsýyla anjiyo operasyonu geçirmiþtir. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan (cc) acil þifalar dileriz. Üsküdar Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem Kardeþimiz Orhan Ali Yýlmaz ile Sâre Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. Üsküdar Yeni Asya Okuyucularý

11 Y 18 EYLÜL 2012 SALI MEDYA POLÝTÝK 11 Tesettürümüzle ne kadar hizmet ediyoruz? YILDIZ FIRTINA Te set tü re da ir Kur ân da ge çen a çýk hü küm ler bel li dir. Bu de lil le re ve ha dis le re da ya na rak a çýk hü küm: Ör tün mek farz dýr, ter ki ha ram dýr. Â lim ler bu ko nu da hem fi kir ol muþ fa kat þek li hak kýn da fark lý fi kir ler be yan et miþ tir. Do la yý sýy la bu ra dan yo la çý ka rak in san lar fark lý ör tün me þe kil le ri bul muþ; ki mi if rat et miþ, ki mi tef rit, ki mi de va sa tý bul muþ tur. Ta bi bu i þin ti ca rî sek tör a la ný da ge liþ miþ ve fark lý mo del ler ü ret me a dý na ne ya zýk ki de je ne ras yon baþ la mýþ týr. Te set tür fir ma la rý nýn çe þit li li ði art týk ça re ka bet or ta mý art mýþ ve ba tý lý ül ke ler den et ki le ne rek mo da a dý al týn da fark lý bo zul ma la ra ka pý a çýl mýþ týr. Ta bi suç ta ma men bu fir ma la rýn de ðil el bet te. Bu nun la bir lik te va tan da þýn; kut sa lý na sa hip çýk ma ma sý, ta viz ver me si ve nef sî za af la rý var. Ö te yan dan ho ca la rý mý zýn ve Di ya net in di nî ko nu lar da ya pý lan yan lýþ la rý en gel le mek nok ta sýn da ki ek sik li ði, bir de ta bi hü kü met le rin bu hu sus lar da ki yan lýþ po li ti ka la rý du ru mu ve ha met bo yu tu na ta þý yan un sur lar dan ba zý la rý. Mo da di ye ya pý lan tah ri bat lar ne vin den i se; e tek boy la rý nýn ký sal ma sý, vü cut hat la rý ný bel li e de cek dar mo del ler, ren gâ renk al be ni li de sen ve renk ler vs... Ço ðal tý la bi lir el bet te. Ve ta bi bun la rýn rek lam a maç lý dü zen le nen te set tür de fi le le riy le yay gýn laþ tý rý la rak, ve ha me tin nor mal leþ ti ril me si i þin baþ ka bo yu tu. Da ha ön ce pod yum lar da a çýk sa çýk ký ya fet le ri ser gi le yen ki ra lýk man ken le rin, bin ler ce li ra kar þý lý ðý pod yum lar da süf lî ne fis le ri ha re ke te ge çi ren söz de te set tür(!) su num la rý... Pe ki te set tür bu mu? Ha yýr ta bii ki! Te set tür, Al lah ýn Set tar is mi nin te za hü rü dür. Bu te za hü rât, en seç kin var lýk o lan in san da, bil has sa da ka dýn da a çý ða çýk mýþ týr. Fa kat gü nü müz ka dý ný, ne ya zýk ki, bu kud sî â yi ne dar lýk va zi fe si ne sa hip çý ka ma mýþ ve hat ta tah rip et miþ tir. Ha týr lar sak, Ha ným lar Reh be ri nde Üs tad, ka dýn la rý kul la nan ko mi te ler den bah se der. Ýþ te bu ko mi te ler ka dý ný e vin den ve te set tü rün den çý ka rýp so ka ða at mýþ týr(!) ma a le sef. Bu ko nu da Di ya net ses siz! Çý kýp her han gi bir be yan ver mi yor. As lýn da Di ya net in hiç ol maz sa bu ko nu dan baþ la ya rak, u zun yýl lar mil let nez din de kay bet ti ði gü ve ni ta ze le me si çok ye rin de o lur. Di ðer bir so rum lu da, hiç þüp he siz hü kü met. Bu ko nu da Üs ta dýn ýs rar la vur gu la dý ðý þu fi kir, bu gün de ne ka dar hak lý ol du ðu nu gös te ri yor. Üs tad din a dý na si ya se te so yun mak is te yen ler i çin der ki: [top lu mun bü tün kat man la rý nýn] yüz de alt mýþ, yet mi þi tam mü te dey yin ol mak þar týy la, þim di ki si ya set ba þý na ge çe bi lir. Di nî si ya se te â let et me me ye, bel ki si ya se ti di ne â let et me ye ça lý þa bi lir. Fa kat çok za man dan be ri ter bi ye-i Ýs lâ mi ye ze de len me siy le ve þim di ki si ya se tin ci na ye ti ne kar þý di nî si ya se te â let et me ye mec bur o la ca ðýn dan, þim di lik o par ti ba þa geç me mek lâ zým dýr. Ge çer se ne o lur, mu kad des le rin den taviz ver mek zo run da ka lýr lar. Ni te kim, öy le de ol muþ. Son on yýl dýr din dar hü kü met le yo la de vam e di yo ruz ve ve ri len ta viz ler or ta da. Ba þör tü sü zul mü kýs men bit ti fa kat bi te ne ka dar i çi de bi ti ril di. Ya ni geç ka lýn dý. Bu gün kýs men ser best a ma doð ru ve bi linç li ör ten in san lar a zal dý. Ar týk es ki sað lam lýk yok. Ay rý ca ba þör tü sü ne ge len bu ser bes ti ye tin ke sin lik bo yu tu da yok. Zi ra ya pý sal ve ka lý cý de ði þik lik ler ya pýl ma mýþ týr. Do la yý sýy la hü kü met de ði þir se, bu ser bes ti yet de de ði þe bi lir ma a le sef. Hü kü me tin i yi ic ra a tý hiç yok der sek, el bet te yan lýþ o lur. Fa kat geç ka lýn dý ðý ve iç le ri nin bi ti ril di ði bir ger çek. Ýþ te bir ör nek da ha: Kur ân kurs la rý. 12 yaþ ya sa ðý var dý, bu se ne kal dý rýl dý; fa kat ye ri ne ge ti ri le rek fark lý bir yol dan yi ne en gel len di di ye bi li riz. Gü nü müz din dar la rý ný teh dit e den en bü yük teh li ke, hiç þüp he yok ki dün ye vî leþ me. Bu min val de en çok sar sý lan de ðer le ri miz den bi ri de pek ta bii te set tür. Müs lü ma ným, te set tür lü yüm di yen her kes ken di le riy le bir iç he sap laþ ma yap ma lý dýr. Ýs lâm a fay da ve re cek bir þey ya pa mý yor sak bi le hiç ol maz sa za rar ver me ye lim. Zi ra bu e ma net sa hi bi ne a lýn dý ðý gi bi sað lam ve ril me li dir. E fen di mi zin (asm) hu zu ru na çýk tý ðý mýz za man; o ka dar e za lar la ka zan dý ðý bu dâvâ yý biz pes pa ye bir hal de su nar i sek, dü þe ce ði miz du ru mu he sap et me li yiz. El ha sýl; dâ vâ mýz kud sî, yü kü müz a ðýr. Üs ta dýn þu sö zü bi ze reh ber ol sun in þal lah: E ðer biz ah lâk-ý Ýs lâ mi ye nin ve ha ka ik-ý i ma ni ye nin ke mâ lâ tý ný ef â li miz le iz har et sek, sa ir din le rin ta bi le ri el bet te ce ma at ler le Ýs lâ mi yet e gi re cek ler, bel ki kü re-i ar zýn ba zý kýt a la rý ve dev let le ri de Ýs la mi yet e de ha let e de cek ler. (Hut be-i Þa mi ye, s. 328, E.S.D. E ser le ri) Ýs lâm cý lýk ve Be di üz za man A RAP ba ha rý sü re cin de Ýs lâm cý lýk tar týþ ma sý baþ la týl ma sý ný i ki se be be bað lý yo rum: (1) En te lek tü el le rin ken di le ri ni faz la ö nem se me si ne; (2) A rap ba ha rý nýn ba zý Tür ki ye Ýs lâm cý la rý i çin ar týk bit ti ði ön gö rü len Ýs lâm cý lýk a dý na ye ni bir ü mit o la rak gö rül me si ne. En te lek tü el le rin ö zel lik le Tür ki ye de en kü çük bir ta ri ka týn þey hi ka dar ol sun ka lý cý te si ri yok tur. Be di üz za man ýn en fes tes bi tiy le, in san vic da ný dört rü kün den o lu þur ve bu rü kün ler, ru hun da du yu la rý dýr: Zi hin, kalb, i ra de ve his. Zih nin va zi fe si, ma ri fe tul lah týr; kal bin va zi fe si, Al lah ý mü þa he de; i ra de nin va zi fe si, Al lah a i ba det; his sin va zi fe si, Al lah ý sev mek tir. Din, vic da nýn bu dört rük nü ne hi tap ve on la rý tat min e der. Ýn sa ný, bil has sa Müs lü man ý ha re ket ge çi ren, ön ce lik le kalb ve his tir. Ba tý da ay dýn lan ma de ni len ve ak lýn Din den kop ma sý na da ya nan a ký mýn ü ret ti ði en te lek tü e lin Müs lü man ý da, bu dört rü kün den sa de ce zih nin bir fa kül te si o lan te o rik ak la hi tap e der ve ge nel lik le ma ri fe tul lah tan da yok sun dur. Do la yý sýy la, en te lek tü e lin bil has sa kit le ler ü ze rin de et ki si yok tur. Oy sa Ýs lâ mî ha re ket, kit le ler, halk ü ze rin de yük se lir ve pey gam ber le re ilk i na nan, ne be vî Ýs lâ mî ha re ket le re ilk des tek ve ren ler, halk ta ba nýn da yer a lan ve dö nem le ri nin en te lek tü el le ri ta ra fýn dan a yak ta ký mý ve çöl ka fa lý lar o la rak gö rü len in san lar ol muþ tur. Bu ger çek le re rað men, fi kir le ri ne mef tun o lan en te lek tü el, ken di si ni çok ö nem ser. Ýs lâm cý bir en te lek tü el, 1980 ler de çý kar dý ðý ve 5000 sa tan ay lýk bir der gi i le Tür ki ye de bir Ýs lâm dev ri mi ya pa bi le ce ði ü mi din dey di. Bu gün, Cum hu ri yet Tür ki ye si nin en bü yük Müs lü - ADNAN Men de res 1956 se çim le rin de Kü tah ya Mil let ve ki li o la rak se çil di dar be si ol du ðun da yi ne Kü tah ya da bu lu nu yor du, o ra da tu tuk la nýp gö tü rül dü. Ta kip e den sü reç te i se dar be ci ler Baþ ba kan Men de res i, Ma li ye Ba ka ný Ha san Po lat kan ý ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Fa tin Rüþ tü Zor lu yu i dam et ti ler. Bu Cum hu ri yet ta ri hi mi ze, de mok ra si ta ri hi mi ze ka ra bir le ke o la rak düþ tü ve kö tü bir dar be ci ge le ne ðin o luþ ma sý na ne den ol du. Tür ki ye de dar be ci lik sa de ce as ke ri ku rum la rý mýz da or ga ni ze, o lan da ha son ra dar be ya pan ki þi ler le sý nýr lý de ðil dir. Bu so run as lýn da bir zih ni yet so ru nu o lup, Os man lý dan bu yan da de vam et mek te dir. Ye ni çe ri a yak lan ma la rý i le i ki pa di þah, çok sa yý da bü rok rat can ver miþ tir ta ri hin de Va ka-ý Hay ri ye, ya ni ha yýr lý o lay a dý ve ri len Ye ni çe ri nin kal dý rýl ma sý söz ko nu su ol muþ tur. Fa kat dar be ci lik bit me miþ, Ý kin ci Ab dül ha mit de dar bey le in di ril miþ, Os man lý nýn da ðýl ma sý nýn ze mi ni bi le rek ya da bil me ye rek ha zýr lan mýþ, Os man lý I. Dün ya Sa va þý na so kul muþ ve ta ki ben de da ðýl mýþ týr. DAR BE HAS TA LI ÐI Cum hu ri ye tin ku rul ma sý i le be ra ber ma a le sef bu dar be ci lik, meþ ru o to ri te ye baþ kal dýr ma, o nu de vir me has ta lý ðý bit me miþ ve 1960 dar be si i le Baþ ba kan Men de res dev ril miþ tir. Bu dar be Cum hu ri yet dö ne min de de, kö tü bir dar be ci lik ge le ne ði nin ilk a dý mý ol muþ tur dar be si ni, ye ni dar be gi ri þim le ri, 1971 muh tý ra sý, 1980 dar be si, 28 Þu bat mü da ha le si ve ta kip e den ve de þif re o lan, þu an da yar gý nýn ö nün de o lan dar be gi ri þim le ri iz le miþ tir. Post-post mo dern dar be! POSTMODERN dar be ne dir, ya þa ya rak öð ren miþ tik... Ba lans a yar la rý, med ya mü hen dis li ði ve ye ral tý ça lýþ ma la rýy la re ji mi ke sin ti ye uð rat ma dan ve de mok ra si vit ri ni ni boz ma dan de rin dev let dü ze ni ni ye ni den te sis et mek! Þim di sa ný rým ye ni bir ev re de yiz. Post-post mo dern dar be ev re sin de... Bu kez u zun bir sü reç var kar þý mýz da! Dev le tin ik ti da rý u zun, sa býr lý fa kat çok ka rar lý bir sü reç i çin de si ya se tin ik ti da rý ný yýp ra tý yor. Si ya set ku ru mu nu a çýk lan ma sý zor ha ta lar yap ma ya i ti yor. Her so run kar þý sýn da ka mu o yu kar þý sýn da þef faf lýk ye ri ne ka ran lý ðýn hâ kim ol ma sý; sar sý cý o lay la rýn ka ran lýk ta kal ma sý he def le ni yor. Pro vo kas yon lar dar be gü nü i çin de ðil, se çim san dý ðý na gö re ta sar la ný yor. Düþ ma ný mýn düþ ma ný dos tum dur man tý ðýy la ça lý þý lý yor. Post-post mo dern dar be sü re ci nin Tür ki ye de hiç ke sin ti ye uð ra ma dan sür dü ðü nü bi li yo ruz. An cak il ginç tir. Þim di ABD de O ba ma ik ti da rý da þim di böy le bir sü re ce sü rük le ni yor. man en te lek tü el le rin den o lan mer hum Ne cip Fa zýl ve Se zai Ka ra koç un bi le ar ka sýn da on la rý ni ha ye te ka dar ta kip e de bi le cek kaç ki þi bu lun du ðu so ru su na ve ri le cek bir ce vap, en te lek tü e lin te si ri ni gör me ye ye ter. A li Bu laç, A rap ba ha rý nýn te si riy le Ýs lâm cý lý ðýn ve Ýs lâm cý la rýn et ki si ni o ka dar a bart tý ki, ko nu yu ye ni ça lýþ ma ya baþ la yan bir ta le be nin bi le ya pa ma ya ca ðý ha ta la rý ya pý yor. Me se lâ, i çin den þid de ti be nim se ye bi len grup lar da çý ka ran Ýh van-ý Müs li mîn in te - Bediüzzaman, ta baþtan ve daima Ýslâm, dâhilde menfiye alet edilmez. Dar be as lýn da sa de ce Men de res ve di ðer se çil miþ le re kar þý ya pýl ma mýþ, sað cý sý i le sol cu su i le, Müs lim i i le Gay ri Müs lim i i le tüm va tan daþ la rý mý za kar þý ya pýl mýþ, va tan da þýn i ra de si ne say gý sýz lýk hat ta te ca vüz e dil miþ ve tüm va tan daþ la rý mýz e ko no mik, top lum sal gü ven lik gi bi bir çok yö nü o lan be del ler ö de mek zo run da kal mýþ týr. Öy le i se bu mil li bir me se le dir ve ne o lur sak o la lým bu mil li me se le kar þý sýn da o muz o mu za mil li bir du ruþ ser gi le mek zo run da yýz. E sas so run, de mok ra si yi be nim se ye me yen, meþ ru i ye tin kay na ðý o la rak hal ký gö re me yen, hal ký ný kü çük gö ren, o nun de ðer le ri, kül tü rü, ta ri hi i le a lay e den, fark lý lýk la rý zen gin lik o la rak gö re me yen bir zih ni yet so ru nu dur. Bu zih ni ye tin i se as ke ri bü rok ra si de, si vil bü rok ra si de, med ya da, iþ dün ya sýn da, ü ni ver si te de, ký sa ca sý top lu mun her kat ma nýn da tem sil ci si ol muþ tur. Haþ met Ba ba oð lu / Sa bah, diyerek, þiddeti kesinlikle reddedip, müsbet hareket i esas almýþtýr. mel de þid de ti be nim se me me si nin Tür ki ye de Ri sa le-i Nur ha re ke ti ü ze rin de bi le et ki si ni ol du ðu nu id di a e di yor. Oy sa Ýh van ha re ke ti nin Ri sa le-i Nur ha re ke ti ü ze rin de en kü çük bir et ki si ol ma mýþ týr den i ti ba ren her yer de o lan Be di üz za man, ta baþ tan ve da i ma Ýs lâm, dâ hil de men fi ye a let e dil mez. di ye rek, þid de ti ke sin lik le red de dip, müs bet ha re ket i e sas al mýþ týr. Ay rý ca, Ri sa le-i Nur ha re ke ti, 1925 te baþ la mýþ týr. Ýh vaný Müs li mîn i se, en ö nem li ri sa le le rin ar týk ya - zýl mýþ bu lun du ðu 1928 de ku rul muþ tur. Be - di üz za man ýn her han gi bir Ýh van men su bu - nun e ser le ri ni o ku muþ ol ma sý da müm kün de ðil dir. O ba kým dan, Ýh van ha re ke ti nin Ri sa le-i Nur ha re ke ti ü ze rin de te si ri ol du ðu nu id di a et mek, an cak i ki ha re ke ti de ta ri hi ve te mel du ruþ la rýy la bil me mek de mek tir. A li Bu laç, ku su ra bak ma sýn, fa kat Be di üz za man ý ta ný ma dý ðý ný ne ya zýk ki baþ ka ya zý la rýn da da or ta ya ko yu yor. Me se lâ, þöy le ya zý yor:... Ge ri ka lý þý mý zýn se be bi di ni miz de ðil, o nu ta rih te yan lýþ an la ma mýz dýr. Bun da ge le nek, örf ve â det ler; ö zel lik le ta sav vuf, bid at ve hu ra fe ler; don muþ fý kýh, iç ti hat ka pý sý nýn ka pan ma sý; Meþ þa î lik ye ri ne Eþ a rî li ðin re vaç bul ma sý, Mu te zi le nin mah kûm e dil me si, Ga za li nin fi lo zof la ra in dir di ði a ðýr dar be; sal ta nat re jim le ri vs. rol oy na mýþ týr. Ef ga ni den Ab duh a, A kif ten Ýk bal e, S. Ah met Han dan Sa id Nur si ye ka dar ne re dey se her kes böy le dü þü nür. Bu ge nel le me, ö zel lik le ken di sin de A li Bu laç ýn id di a sý nýn tam ter si ni mü þa he de et ti ði miz Be di üz za man ko nu sun da o ka dar bü yük bir ha ta ki, sa de ce Ri sa le-i Nur la rýn hiç o kun ma dý ðý ný gös te ri yor. Sö zü e di len ko nu lar la a lâ ka lý 27. Söz, 30. Söz, 29. Mek tup gi bi Ri sa le le rin hiç o kun ma mýþ ol ma sý bir ya na, Be di ü za man Es ki Sa id de di ði dö nem de da hi A li Bu laç ýn id di a sý ný hak lý çý ka ra cak ne bir þey söy le miþ, ne de yaz mýþ týr. Bu ka dar bü yük mad dî ha ta lar ü ze rin de yü rü yen bir tar týþ ma, bil has sa Ýs lâm cý lýk a dý na ne de ðer i fa de e der bi le mi yo rum. A li Ü nal / Za man, Men de res in i da mý ný u nut ma ya lým Darbelerin etkisiyle þekillenen baþta anayasa olmak üzere legal yapý demokratikleþtirilmeden, darbeci zihniyetin temsilcileri devlet kademelerinden ayýklanmadan darbe riski her zaman olabilir. Dar be as lýn da bir sos yal çev re nin ü rü nü dür. Bu nun i çin de hu kuk sal bo yut, sos yo lo jik, psi ko lo jik bo yut lar, e ko no mik bo yut, kül tü rel bo yut var dýr. ÇA RE DE MOK RA SÝ DE DÝR Bu çev re de ðiþ me den, ya ni dar be le rin et ki siy le þe kil le nen baþ ta A na ya sa ol mak ü ze re le gal ya pý de mok ra tik leþ ti ril me den, Ýç Hiz met ler Ka nu nu 35. Mad de gi bi dü zen le me ler or ta dan kal dý rýl ma dan, yar gý da ki çift baþ lý lýk or ta dan kal dý rýl ma dan, top lum da ki yan lýþ al gý la ma lar dü zel til me den, dar be ci zih ni yet te ki il le gal ya pý lan ma la rýn tem sil ci le ri dev let ka de me le rin den ti tiz lik le a yýk lan ma dan dar be ris ki her za man o la bi lir. Dar be nin pan ze hi ri de mok rat in san dýr. Ek mek su gi bi öz gür lük le ri ne düþ kün, hal ký ve o nun de ðer le ri i le ba rý þýk, meþ ru i ye tin kay na ðý o la rak ken di hal ký ný gö ren, viz yo ner, ce sur in san ti pi dar be nin pan ze hi ri dir. Bu in san ti pi nin o luþ ma sý ve top lu mu mu zun ta ma mý ol ma sa bi le, e zi ci ço ðun lu ðu nu o luþ tu ra bil me si i çin il ko kul da hil ol mak ü ze re, e ði ti min, ü ni ver si te nin, med ya nýn, sa na týn, si ne ma nýn, si ya se tin ü ze ri ne dü þen rol ler var dýr. Bu in san ti pi nin o luþ ma sý, güç len me si, top lum sal bi linç len me nin ger çek leþ me si i çin, Cum hu ri yet dö ne mi nin ilk dar be si o lan 1960 dar be si, o nun mað dur la rý, Kü tah ya ve ki li o lan Baþ ba kan Men de res u nu tul ma ma lý, ders a lýn ma lý ha yýr la yad e dil me li dir. Zi ra a kýl lý in san lar ay ný de lik ten i ki de fa ý sý rýl maz. Prof. Dr. Ýd ris Bal Ye ni Þa fak, ARCADIO ESQUIVEL, LA PRENSA, PANAMA, Köþe yazýlarý Ýn san la rýn ço ðu, dü þün ce le ri nin baþ ka la rý ta ra fýn dan be nim sen me si ni; et ki le dik le ri nin ken di pe þin den gel me si ni is ter. Bu nu sað la ma nýn en ký sa yo lu, fi kir le ri ni ba sýn ve ya yýn va sý ta la rý i le çev re si ne i let mek tir. E ðer bu ha re ke ti nin al týn da ya tan se bep þan, þe ref, mev ki, pa ra, mal gi bi ka zanç lar el de et mek i se, i de a lin de ki sa mi mi ye ti de re ce sin de ve hi tap et tik le ri ni ik na e de bil di ði nis pet te mu vaf fak o lur. Pek en der bir kýs mý nýn ga ye si de in san la rý yal nýz ir þat et mek, on la rý ya þa dýk la rý va sat ta me sut kýl mak, a hi ret le ri i çin ya rar lý hâ le ge tir mek gi bi ma ne vî ne ti ce ler dir. Bu sý ný fa gi ren ler i çin ba þar mak, son he def de ðil dir. Teb lið va zi fe si ni ye ri ne ge tir miþ ol ma la rý ye ter. Çün kü on lar, in san lar dan her han gi bir üc ret bek le me den, sýrf Al la hu Te â lâ nýn rý za sý i çin bu i þi yap mak ta dýr lar. Ýn san la rý doð ru yo la da ve tin dý þýn da ken di le ri ne dü þen bir gö rev ol ma dý ðý ný, hal ka din let mek ve ýs lah et me nin an cak Ce nab-ý Hakk ýn i þi ol du ðu nu id rak et miþ ler dir. Bir ön ce ki ya zý mýn so nun da, mil let çe ih ti sas ko nu su na pek ö nem ver me di ði mi zi, do la yý sý i le ga ze te ve der gi ler de ya zan þa hýs la rýn da bu has let ten na sip le ri ni al mýþ ol duk la rý ný be yan sa de din de: Çün kü bu ze vat da ken di si ni her ko nu da, e ni ne bo yu na a raþ tý rýp in ce le me den, yaz ma ya sa la hi yet li san mak ta dýr. Mem le ke ti miz de, yaz dý ðý mev zu da ih ti sas sa hi bi o lan lar la laf ka la ba lý ðý ya pan lar mu va ze ne e dil se, i kin ci gru bun faz la lý ðý dik kat ler den kaç ma ya cak týr. de miþ tim. Mak sa dý mý i yi i fa de e de me miþ ol ma lý yým ki, bel li bir þah sa ve ya ki þi le re i þa ret et ti ðim zan ne dil miþ Hâl bu ki bir alt ta ki pa rag raf ta: U zun sö zün ö zü: þa i riy le, ya za rýy la, o ku ruy la her ke sin ken di mü kel le fi yet le ri ni bil me si, sa ha sý nýn ha ri ci ne çýk ma ma sý, i nan dý ðý hu sus la rýn ha ki kat le re uy gun lu ðu nu fark et me si ve nef sin de ya þa yýp, tat bik e de bil dik le ri ni baþ ka la rý na arz et me si bir za ru ret tir þek lin de tav zih et miþ tim. Ýn san la rý ve bu a ra da ka lem er ba bý ný ka ba ca i ki ye a yýr mak müm kün: bi ri i nan dý ðý gi bi ya þa ma ya ça lý þan ve ya þa dý ðý ný an la tan ve ka le me a lan lar; di ðe ri i nan ma dý ðý, bil me di ði, ya þa ma dý ðý hal de baþ ka la rý na doð ru yo lu gös ter me ye ça lý þan lar Yan lýþ ve ya doð ru bir fik re i na nýp o is ti ka met te ha re ket e de rek, dü þün ce le ri ni halk la pay la þan la rý iþ le rin de sa mi mi bu lu rum. Bü tün o lay la rý uz man ol du ðu a lan ü ze rin den de ðer len di ren ki þi le re sö züm yok. Ö zel lik le ü ni ver si te le re men sup i lim a dam la rý nýn ken di sa ha la rýn da a raþ tý rýp ka na at sa hi bi ol du ðu hu sus la rý, ve lev ha ki ka te tam mu ta býk ol ma sa da, an lat ma la rý, tah lil et me le ri, bir so nu ca u laþ mak i çin fi kir be ya nýn da bu lun ma la rý ga yet ma kul bir ha re ket tir. Yan lýþ bul du ðum hu sus i se, me se lâ i la hi yat sa ha sýn da hiç bil gi si ol ma yan bir þah sýn, il mî un va ný na sý ðý na rak, ken di sa ha sý dý þýn da hü küm ler ver me si ve o ku yu cu su nu yön len dir me ye ça lýþ ma sý dýr. Mil let ler a ra sý mü na se bet ler ve ya bir coð ra fî a lan da ki dev let le rin iþ le ri hak kýn da hiç bir il mi yok ken, yal nýz ca ken di mes le ði nin öl çü le ri i le dev le te yol gös te ren ler; ik ti sat il min den an la ma dý ðý hal de büt çe den, ca ri a çýk tan, dýþ ti ca ret ten dem vu ran lar ve sa i re gi bi Bi zim Üs tad ka bul et ti ði miz, e ser le ri ni te teb bu e de rek her i fa de si nin ha ki ka ti yan sýt tý ðý ný, her yaz dý ðý ný ya þa yýp ya þa ta rak nef sin de ve ta le be le rin de tat bik et ti ði ni ya ki nen bil di ði miz Be di üz za man Sa id Nur sî, ih ti sa sa e hem mi yet ve ri a yet mev zu un da þöy le di yor: E vet, bir fen de ve bir sa nat ta mü te has sýs bir i ki za týn o fen ve o sa na ta a it hü küm le ri ve fi kir le ri, on da ih ti sa sý ol ma yan bin a da mýn, hat ta baþ ka fen ler de â lim ve ehl-i ih ti sas da ol sa lar, mu ha lif fi kir le ri ni hü küm den ýs kat et tik le ri gi bi.. E vet, bir fen de sö zü hüc cet o la nýn sa ir fen ler de na kil ve ya da va ci he tiy le hük mü nü hüc cet tut mak, tak si mülme ha sin ve tef ri kül-me sai o lan ka nun-u Ý lâ hî si ne veçh-i rý za gös ter me mek de mek tir. Ga ze te mi zin tem sil et ti ði gi bi bel li bir mef kû re ye men sup o lan; ya za rýy la, o ku ruy la ay ný pý nar dan su i çen ve bü tün sa mi mi ye tiy le i nan dý ðý ve ya þa dý ðý gü zel lik le ri baþ ka la rý na u laþ tý ra rak on la rýn da sa a det le ri ne se bep ol mak tan baþ ka bir ga ye si bu lun ma yan lar i çin yu ka rý da serd et ti ðim hu sus lar za ten söz ko nu su de ðil dir. Bu yüz den, ga ze te mi zin çe kir dek kad ro sun da yer a lan pro fes yo nel ya zar la rýn dý þýn da ki pek çok a ma tör ka lem, her gün hay li ya zý ya zýp ken di baþ la rýn dan ge çen ha di se ler ý þý ðýn da, Ri sa le-i Nur mes le ðin de ka zan dýk la rý bil gi le ri ve tec rü be le ri o ku yu cu la rý na ak tar mak su re tiy le bir çe þit mü da ve le-i ef kâr da bu lun mak ta dýr lar. Bun lar, iþ ha ya týn da çe þit li mes lek le re men sup ol sa lar da ma ne vî mes lek o la rak Ri sa le-i Nur un ta le be le ri ol ma la rý ha se biy le, al dýk la rý ders le ri bir bi ri i le mü za ke re e den öð ren ci ler gi bi ad do lu nur lar; ya zý ve fi kir le ri nin te me lin de, i man ve Kur ân hiz me tin de bu lun mak a na fik ri ya tar. Bu sa ha da yaz dýk la rý dü þün ce ler Ri sa le-i Nur meþ re bi nin, mes le ði nin ih ti sas sa ha sý na gir di ðin den, boy la rý ný a þan de niz le re dal mýþ lar de nil mez Ri sa le-i Nur un ha ki kî þa kirt le ri, neþ ri yatý di ni ye le rin de ve it ti bâ-ý sün net te ki i ba det le rin de ve iç ti nab-ý ke bâ ir de ki tak vâ la rýn da, Kur ân he sa bý na va zi fe dar sa yý lýr lar.

12 Ba ðým lý lýk lar ça ðý mý zýn en çok ko nu þu lan ve ü ze rin de du rul ma sý ge re ken has ta lýk lar - dan dýr. As rý mýz da o be zi te, alz he i mer gi bi bir çok has ta lýk i çin teh li ke li bo yu ta gel di ði söy le - ni yor. Fa kat ben ce en kö tü sü ba ðým lý lýk týr. Ne de - ni ne ge lin ce ön ce lik le i þin teþ hi si ve has ta nýn bu - nu ka bul len me si zor dur. Mad dî has ta lýk lar da ki þi - nin e li ne bir tah lil, gö rü nür bir be lir ti ko ya bi li yor - su nuz. Ki þi ik na o la bi li yor. Oy sa gö rün me yen bir has ta lý ðý te da vi et mek zor gö rü nü yor. Ko nu sun - da uz man Prof. Dr. Ýb ra him Bal cý oð lu yla i þin psi - ko lo jik ve da ha be lir gin o lan kýs mý ný, ya ni fiz yo lo - jik bo yu tu nu ko nuþ tuk. U ma rýz yol gös te ri ci o lur. MADDE VEYA ALKOL BAÐIMLISI OLMAK ÝÇÝN GENETÝK YATKINLIK BÜYÜK ETKENDÝR Psi ki yat ri de ba ðým lý lýk na sýl ta ným la nýr? Her han gi bir mad de nin vü cut ta se bep ol du - ðu be den sel ve ruh sal o la rak, ki þi nin sað lý ðý nýn bo zul ma sý dýr. Ki þi nin gün lük ha ya týn da ki sos - yal fonk si yon la rý nýn bo zul ma sý, ve ri len gö rev - le ri ye ri ne ge ti re me me si o la rak ta ným la na bi lir. Ki þi nin kul lan dý ðý mad de nin ken di si ne ve çev - re si ne za rar ver di ði, sað lý ðý ný boz du ðu du rum - la ra ba ðým lý lýk ha li de ni lir. Ba ðým lý lý ðýn fiz yo lo jik ve psi ko lo jik o la rak i ki yö nü var dýr. Fiz yo lo jik yö nün de ki þi mad de yi bu la ma dý ðý za man, ter le mek, kriz ge çir me si, kramp ve ka rýn að rý sý gi bi bir çok be lir ti si var - dýr. Psi ko lo jik yö nün dey se, si nir li li ðin, ger gin ol ma nýn dý þýn da sal dýr gan lýk ve sos yal a çý dan fonk si yon la rý ný kay bet me si gö rü lür. Ki þi nin ba ðým lý ol ma sýn da ge ne tik fak - tör ler ya da psi ko lo jik fak tör ler, han gi si da ha et ki li dir? Ki þi den ki þi ye de ði þir, fa kat mad de ve ya al kol ba ðým lý sý ol mak i çin ge ne tik yat kýn lý ðýn ol ma sý da bü yük et ken dir. Sos yal fak tör ler de ö nem li - dir. Ör ne ðin; iç ki nin hoþ kar þý lan ma dý ðý ve sos - yal kon tro lün yük sek ol du ðu top lum lar da ki þi - le rin ba ðým lý ol ma ris ki da ha az dýr. Ba ðým lý lýk ge ne tik o la rak ne le re za rar ve rir? Kul la ný lan al kol ve ya mad de ki þi nin bir çok or ga ný ný boz mak ta dýr. Be yin, kalp, mi de, da - mar lar, bo þal tým sis te mi ve kas la ra ka dar hep - si ni et ki ler. Or gan la rýn par ça sý o lan kro mo - zom la rýn ve hüc re le rin ya pý sý ný al kol ve mad de et ki le mek te ve boz mak ta dýr. Da ha son ra ki ne - sil le rin ba ðým lý ol ma sý na ne den ol mak ta dýr. Gü nü müz de çok yay gýn o lan dep res - yon gi bi so run lar al kol ve ya mad de ba - ðým lý lý ðý na yol a ça bi lir mi? Dep res yon psi ko lo jik çök me de mek tir. Ýn sa nýn bir mi za cý ve psi ko lo jik ya pý sý var dýr. Bi ri ne dep - res yon teþ hi si ko ya bil mek i çin bir ta kým tes pit le - rin ol ma sý la zým dýr. Bi rin ci si; il gi ve zevk kay bý - dýr. Ki þi da ha ön ce den yap mak tan zevk al dý ðý iþ - le ri ya pa maz. Ý kin ci si; kon san tras yon kay bý dýr. Her han gi bir i þe ken di ni ver mek ten zor la nýr. Ü - çün cü sü; dep re sif duy gu du ru mu de di ði miz, mi - za cýn da e lem tar zýn da art ma nýn o luþ ma sý dýr. Ki - þi bu nok ta da de ðer siz lik, suç lu luk, bir i þe ya ra - ma dý ðý ný dü þün me ye baþ lar ve da ha i le ri saf ha - lar da in ti har dü þün ce si o lu þa bi lir. Ýþ tah ta art ma ve ya a zal ma or ta ya çý kar. Uy ku dü ze ni bo zu lur. Ya çok u yur ve ya hiç u yu maz. Ken di si ni bir kö - þe ye ha pis e der. Gün ler ce o da sýn dan çýk ma dý ðý o lur. Kim sey le ko nuþ mak is te mez. Da ha ön ce ko lay ca yap tý ðý hiç bir þe yi yap mak is te mez. Dep - res yon da ki ki þi bu du rum dan kur tul mak i çin al - kol ve mad de al ma ya gi de bi lir. Bir an i çin ne þe li ha le gel mek i çin bu nu ya pa bi lir. Ya da bu nun tam ter si o la rak al kol ve mad de ki þi yi dep res yo na gö tü re bi lir. Bu ra da al kol ve mad de hem so nuç - tur, hem de se bep tir. Bu bah set ti ði miz þi kâ yet le - rin en az 1 ay sür me si ge re kir. KÜ ÇÜK YAÞ TA AL KOL LE VE YA MAD DEY LE TA NI ÞAN LA RIN BA ÐIM LI OL MA LA RI KO LAY DIR Al kol ve mad de ba ðým lý sý ki þi le ri te da - vi et mek i çin ne ya pý lý yor? Al kol ve mad de ba ðým lý lý ðýn da te da vi sü re - cin de ki þi bir kli ni ðe ya tý rý lý yor. En ö nem li si de bu nu ki þi nin is te me si ge rek mek te dir. He kim o - nu has ta ne ye ya tý rýr. Al kol ve mad de ye ih ti yaç duy ma ya cak þe kil de te da vi e der. Çýk týk tan son - ra ki þi is te me di ði sü re ce al kol ve ya mad de kul - lan maz. Ba ðým lý lýk ta ma men or ta dan kal kan bir has ta lýk de ðil dir. Sa de ce kon trol al tý na a lý - na bi lir. Te da vi sü re cin den son ra ba ðým lý i ra de - si ve çev re sin de ki le rin des te ðiy le bu nun la çok ra hat bir þe kil de ba þa çý ka bi lir. Ba ðým lý lar te da vi ol ma ya na sýl ik na e - di le bi lir? Ve Te da vi ne ka dar ba þa rý lý o - lu yor? De di ði miz gi bi, ki þi nin te da vi yi is te me si ilk þart týr. O ko - nu da ki þi nin ik na e dil me si ba ðým lý þah sýn ki - þi li ði ne gö re de ði - þe bi lir. Ýk na bi raz za - man a la bi lir. Bu ra da ki þi nin al ko le ve ya mad de ye baþ la ma se - bep le ri çok ö nem li dir. Al - kol ve ya mad de ye ko lay u - la þa bi li yor sa, bun la ra u laþ - ma sý zor o lan ki þi ye gö re bun - dan vaz geç me si da ha zor dur. Al kol ve ya mad de ye ra hat u la þa - bi li nen bir or tam da ça lý þý yor sa, þa - hý sýn terk et me si zor dur. Bu ra da sos yal fak tör ler çok et ki li dir. Ki þi nin bu a lýþ kan lý ða ne za man baþ la dý ðý da ö nem li dir. Kü çük yaþ ta al kol le ve ya mad dey le ta ný þan la rýn bun la ra ba ðým lý ol ma la rý ko lay dýr. Ve bu nu terk et me le ri de zor dur. Ý le ri yaþ lar da al ko le baþ la yan ki þi ler se bu nu da ha ra hat bý ra ka bi lir ler. Kul la - ným sü re si ve mik ta rý ö nem li bir et ken dir. Ý çin - de bu lun du ðu or tam da ö nem li bir fak tör dür. Te da vi sü re cin de ba þa rý sü re si ki þi nin bu nu ne ka dar is te di ði ne bað lý dýr. E ðer ki þi te da vi yi ken di is te miþ se i yi leþ me þan sý çok yük sek o lu - yor. Fa kat a i le nin ve çev re nin zo ruy la gel miþ se te da vi sü re ci u zun sü re bi li yor. Çün kü al kol ve mad de ba ðým lý la rý nýn bir ö zel li ði de ko lay ba - ha ne bul ma la rý dýr. Bu se bep le te da vi le ri bi raz da ha zor o lu yor. Ba ðým lý lýk tan kur tul mak i çin i ra de ne ka dar et ki li dir? Ý ra de el bet te et ki li dir. 60 ya þýn da al ko le baþ la - yan bi ri i çin al ko lü terk et me þan sý, 17 ya þýn da al ko le baþ la ya na gö re yük sek tir. Kü çük yaþ ta al - ko le ve ya mad de ye baþ la nýr sa, terk et me þan sý da ha dü þük o lur. Do la yý sýy la kü çük yaþ lar da al - ko le baþ la ma ne den le ri ü ze rin de dur mak ge re ki - yor. Bu çok ö nem li bir fak tör dür. Çün kü 17 ya - þýn da bi ri nin i ra de si da ha za yýf týr. O yaþ ta doð ru ve yan lý þý a yýrt e de bil se bi le, tel ki ne, dýþ et ken le - re da ha mü sa it bir du rum da dýr. Al ko le baþ la ma ya da baþ la ma ma nok ta sýn da i ra de nin ro lü el - bet te var dýr. O nun da ö te sin de sos yal çev re nin ro lü da ha et ki li dir. Ki þi et ra fýn da ki le re a yak uy - dur mak is ter. Bu ra da ü ze rin de du rul ma sý ge re - ken nok tay sa; bel li bir ya þýn ü ze rin de al kol al - ma ya baþ la yan la rýn ba ðým lý ol ma la rý, genç le re gö re bi raz da ha az gö rü len bir du rum dur. SAÐ LIK SIZ GÖÇ AL KO LÝZ MÝ TE TÝK LÝ YOR Ül ke miz de ba ðým lý lýk la rýn art ma sý nýn se be bi ne dir? Ül ke miz i çin, bir dâ hi li ye ve psi ki yat ri uz ma - ný o la rak þöy le bir yo rum ge ti re bi li rim: Ön ce - lik le be lirt me li yim ki; ko nuy la il gi li o la rak bir - çok sem poz yu ma ka týl dým. Ay rý ca tez ça lýþ ma - la rý yap tým. Bu ra da göç, a sýl vu ru cu nok ta o la - rak kar þý mý za çý ký yor. Bi zim ül ke mi zin bir ö zel - li ði kök lü bir ya pý ya sa hip o lu þu muz dur. Bi zim kök le ri miz den 40 ta ne dev let çýk mýþ týr. Bu nun an la mýy sa dün ya nýn dört te bi ri Tür ki ye nin kül - tü rel en teg ras yon a la ný de mek tir. Ül ke miz dý þa - rý dan ve i çe ri den göç a lan bir ül ke dir. En ö nem - li siy se iç göç me se le si dir. Ül ke miz de 20 ye ya kýn þeh rin nü fu su 1 mil yo nu geç miþ du rum da dýr. Av ru pa da göç 200 se ne ye ya yýl mýþ tý, fa kat biz de son 30 se ne dir çok bü yük bir þe kil de ol muþ - tur. Gö çün ö zel li ðin de þu var dýr. Göç; prob lem - li bir gru bun git ti ði ye re prob lem le ri ni de be ra - be rin de gö tür me si dir. Göç e den le rin yan lýþ la - rýn dan bi ri, gel dik le ri yer de her þe yin ha zýr bir va zi yet te on la rý bek le di ði fik ri dir. He le de va sýf - sýz, bir sa na ta sa hip ol ma dan gö çen ler bu so ru - nu bü yük öl çü de ya þý yor lar. Gel di ði ye re ge ri de dö ne mi yor lar. Ve göç tük le ri ne piþ man o lu yor - lar. Çün kü i yi þart la rý bu la mý yor ve ha yal ký rýk lý - ðý na uð ru yor lar. Um du ðu nu bu la ma yan ve vas fý ol ma yan in san lar kim lik prob le mi ya þa ma ya baþ lý yor lar. Bu da ki þi yi yan lýþ þey le re i ten en bü yük et ken ler den bi ri ni o luþ tu ru yor. Kim lik a ra - yý þýn dan bah - set ti niz. Kim lik a ra yý þý ki þi yi al - kol ve mad de kul lan ma ya gö tür - me nok ta sýn da ne ka dar et ki li dir? Ö zel lik le er gen lik dö ne - min de ya þa nan bir du rum - dur. Bu çað lar da ben ki - mim? so ru su na ce vap a ra nýr. Bu dö ne min ba zý ö zel lik le ri var dýr. Me se lâ en çok in ti ha ra te þeb büs bu dö nem ler de gö rü lür. Çok il ginç tir ki; köy ler de, kýr - sal da, ta rým top lum la rýn da er gen - lik dö ne mi yok tur. Bu sa na yi leþ me i - le bir lik te ol muþ tur. Kýr sal da ki þi ler, er gen lik ça - ðý na gel me den da ha 15 ya þýn da ev len di ri lir ler. Er kek ler ya þý ge lin ce he men as ke re gön de ri lir ler. Gel dik le rin dey se ba ba la rý nýn i þi ni de vam et ti rir - ler. Þe hir top lu mun da sa na yi leþ me i le bir lik te ev len me ya þý ge ci ki yor ve o kul ya þý baþ lý yor. Bu gün kü tab lo ya gö re or ta o kul ve ü ni ver si te son sý nýf er gen lik ya þý o la rak ni te len di ri li yor. Bu dö - nem de e di ni len a lýþ kan lýk lar ö mür bo yu sü rer. Bu çað da ki ço cuk la ra doð ru a lýþ kan lýk lar e din - dir mek ge re ki yor. Bu dö ne min baþ ka bir ö zel li - ðiy se duy gu la rýy la ha re ket e di yor ol ma la rý dýr. Er gen le rin duy gu lar ön plan da dýr. Ça buk ký zar ve öf ke le nir ler. Yi ne bir di ðer ö zel lik se, kýz ya da er kek ço cuk mut la ka ken di si ne rol mo del e di - nir ler. A i le den ba ba yet mez, ço cuk gi der ör ne - ðin o kul da öð ret me ni ni ken di si ne öz deþ leþ ti rir. Çün kü kim lik a ra yý þýn da dýr. Al kol ve mad de nin en bü yük ne den le rin den bi ri sað lýk sýz göç ler dir. Bu te tik le yi ci un sur lar dan sa de ce bir ta ne si dir. SÝ GA RA AL KO LE BAÞ LA MA NIN ÝLK A DI MI Rol mo del e di ni len ki þi le rin, genç le ri al kol ve ya mad de ye it me ih ti ma li ne dir? Al kol ve si ga ra i çin söy ler sek e ðer, bu tür a lýþ - kan lýk lar dü ðün ler de baþ la ya rak e di ni li yor. Bu e ði lim ki þi ye ya nýn da ki ler ta ra fýn dan iç se ne bü - yük a dam o lur sun tel ki niy le baþ lý yor. Ya pý lan a raþ týr ma la ra gö re, mad de ve al kol ba ðým lý sý ol - ma dan ön ce, si ga ray la, ya ni meþ ru o lan la baþ lý - yor lar. Bun la rý kul la nan ki þi bir baþ ka sý nýn tel ki - niy le baþ lar. Ö zel lik le gö zün de bü yüt tü ðü ki þi si ga ra ve al kol a lý yor sa, ken di si de o na ben ze - mek a dý na bu nu ya par. Dav ra nýþ la rý ný dü þün - me den tak lit e der ler. Ço cuk la rý mý za ve er gen le - re o lum lu ör nek ler su nul ma sý ge re ki yor. Çün kü ba ðým lý ol ma ris ki nin en çok ol du ðu dö nem dir. GE LE NEK SEL TOP LUM LAR DA KON TROL DA HA YÜK SEK TÝR Ço cuk la rýn ba ðým lý ol ma ma sý i çin e - be vey ne dü þen gö rev ler ne ler dir? Ko nuy la il gi li göz den ka çý rý lan bir du rum var ki; gö çün ge tir di ði stres i le bir lik te bü tün ku ral - lar da alt üst o lu yor. Kýr sal ke sim de, kü çük ka - sa ba lar ve ma hal ler de her kes bir bi ri ni ta ný yor. Fa kat bü yük þe hir ler de ku ral lar alt üst o lup ki - þi ler da ha faz la yal nýz laþ tý ðý i çin, ö zel lik le er - gen ler a ra sýn da suç iþ le yen ve al kol kul la nan la - rýn sa yý sý çok da ha faz la dýr. Kýr sal ke sim de ve ya A na do lu da ki ge le nek sel top lum lar da kon trol da ha yük sek tir. Fa kat bü yük ve sa na yi leþ miþ böl ge ler de bu kon trol da ha zor - dur. Ön ce lik le þu nu bil mek ge re ki yor: Göç et - mek zo run da ka lan a i le ler de ya pý bo zu lu yor. Ö - zel lik le ge le nek sel a i le ya pý sý nýn dý þý na çý kan çe - kir dek a i le de ni len ya pý da bu o lu yor. A i le bað la - rý nýn za yýf la ma sý na ve bü yük le rin a i le den kop - ma sý na ne den o lu yor. Bü yük ler a i le den dýþ lan dý - ðý i çin on la rýn ço cuk ü ze rin de ki et ki si ta mam la - yý cý ol du ðu i çin ek sik lik ler o lu þu yor. Ba ba an ne, de de nin ço cu ða o lan il gi si nin i çe ri ði fark lý dýr. Ge rek li dir ve bir bi ri ni ta mam la yý cý dýr. Bü yük le - rin ol du ðu a i le ler de ço cuk lar da ha sað lýk lý ye ti þir - ler. Ge le nek sel a i le ye ge ri dön mek ge re ki yor. Ba - tý lý ül ke ler de sos yal ku rum lar çok ge liþ miþ ol ma - sý na rað men, bu gün Ba tý lý lar Yaþ lý lar e vin de ya - þa ma lý ve ço cuk lar ev le rin de ye tiþ ti ril me li dir di - yor lar. Za ten bi zim me de ni ye ti miz de var o lan bir þe yi on lar þim di fark e di yor lar. Bu göç so nu cu çe kir dek a i le nin or ta ya çý kýp de de ve ni ne le rin dýþ lan ma sý to run ve er gen ler a çý sýn dan bü yük ka yýp týr. Bu da ço cuk la rýn bir boþ luk ve sev gi aç - lý ðý i çe ri sin de doð ma la rý na ve ye tiþ me le ri ne ne - den o lu yor. Bu aç lýk ken di si ni de ði þik bi çim ler - de or ta ya çý ký yor. Mad dî þey ler le de dol du ru la - mý yor. An ne ba ba nýn bu nu far ký na var ma sý ge - re ki yor. Göç e den a i le ler de e be veyn ler bi le cek ki; göç et ti ðin de a i le a ra sýn da ki bað lar çö zü le cek ve her kes ken di ba þý nýn ça re si ne ba ka cak. Ý le ti - þim or ta dan kal ka cak. Göç le be ra ber kom þu lu - ðun bit ti ði, her ke sin ken di der di ne düþ tü ðü bir or ta ma gi ril miþ o lu yor. Bü yük þe hir ler de ma a le - sef ka la ba lýk lar i çin de yal nýz lý ðý ya þý yo ruz. RUH SAÐ LI ÐI NIN ÝLK ÞAR TI ÝN SA NIN KEN DÝY LE BA RI ÞIK OL MA SI DIR Er gen lik ten ön ce 0-6 yaþ dö ne min de en çok ne le re dik kat e dil me li dir? Rol mo del o la rak e be veyn ler, ev le ri ne si ga ra ve al kol as la al ma ma lý dýr lar. Ço cuk lar an ne ba ba nýn de di ði ni yap maz, on la rý tak lit e der ler. Ken di le ri rol mo del o la rak yet me ye bi lir ler. Bu nun i çin çev re le rin de ki rol mo del o la bi le cek o lum lu in - san lar la bir a ra ya ge tir me li dir ler. Bü yük þe hir ler - de kom þu luk kal ma mýþ du rum da dýr. Bu nun de - rin leþ ti re rek art tý rýl ma sý ge re ki yor. Ve ço cuk la rý - mý zý ken di ge le nek le ri mi ze uy gun spor la ra yön - len dir me miz çok ö nem li dir. Spor ya pan ve mes - lek sa hi bi o lan ki þi ler de bu tür ba ðým lý lý ða ya ka - lan ma o ra ný da ha dü þük tür. Ba ðým lý ol sa lar bi le bun dan kur tul ma la rý da ha ko lay ol mak ta dýr. A sýl me se le ki þi nin ha yat la ba rý þýk ol ma sý ge re kir. Bu - nun i çin de ön ce lik ki þi nin ken di siy le ba rý þýk ol - ma sý ge re kir. Ken di du ru mu nu ol du ðu þart lar da ka bul e dip çö züm ler a ra ma sý de mek tir. Sað lýk de di ði miz þey, be de nen, ru hen ve sos yal an lam da bü tün o la rak den ge de ol ma ha li dir. Ruh sað lý ðý nýn ilk þar týy sa, in sa nýn ken di i - çin de u yum lu ve ba rý þýk ol ma sý dýr. Bu nun la da bit mi yor, bu nu dý þa rýy la da ya ka la mýþ ol ma sý ge re ki yor. Ýç ve dýþ ba rý þýk lý ðý ol ma yan ki þi ler hu zur suz ol duk la rý i çin a ra yýþ i çe ri sin de o lu - yor lar. Do la yý sýy la yal nýz ka lý yor lar. Spor ve kom þu luk i liþ ki le ri miz le bu bü yük boþ luk dol - du ru la bi lir. Ö zel lik le ka dýn la ra bü yük yük düþ - mek te dir. On la rýn e ði tim li ve mes lek sa hi bi ol - ma la rý ge re ki yor. On la rýn ken di iç din gin li ði ço cuk la ra si ra yet e di yor. He pi miz an ne le re ba - ðým lý yýz dýr, fa kat ba ba la ra bað lý yýz dýr. Ba ðým lý lýk te da vi le rin de kul la ný lan i - lâç lar ne ka dar et ki dir? Ý laç kul lan mak doð ru mu dur? Psi ki yat ri ve nö ro lo ji bir bi ri ne bað lý i ki kar deþ branþ týr. Ý ki si de be yin le a lâ ka lý dýr. Nö ro lo ji bey - nin fi zik sel an lam da ha re ket kýs mýy la il gi le nir - ken, psi ki yat ri i se öð ren me, an la ma, duy gu lar gi - bi bo yut la rýy la il gi le nir. Bun la rýn her bi ri nin bi - yo kim ya sý var dýr. Psi ki yat rik has ta lýk la rýn ka lý - tým la a lâ ka sý da var dýr. Bey ni miz de me le ke le rin - de ha sar mey da na gel di ðin de, bu nun bi yo lo jik bir ne de ni var dýr. So run bi yo lo jik o lun ca te da vi - si de bi yo lo jik ol ma lý dýr. Bu nu bir bü tün o la rak e le a lý yo ruz. Ör ne ðin þe ker has ta lý ðý nýn te da vi - sin de, i lâç, di yet spor var dýr. O la yý bü tün o la rak e le al mak ge re ki yor. Bey nin te da vi sin de i lâç psi - ko te ra pi ol du ðu gi bi, i lâç la te da vi de var dýr. Bi - yo kim ya sal me ka niz ma lar bo zul du ðun da ve ri - len i lâç bu nu dü zelt mek i çin dir. Ýn sa ný mý zýn doð ru he kim le re gi de rek te da vi i çin çe kin me - me le ri ge re ki yor. Ba ðým lý lýk da bir has ta lýk ol du - ðu i çin, mut la ka te da vi e dil me si ge rek li dir. Y a r ý n : M U H A R R E M B A L C I EBRU OLUR 2 12 DÝZÝ 18 EYLÜL 2012 SALI PROF. DR. ÝBRAHÝM BALCIOÐLU: ÝÇKÝNÝN HOÞ KARÞILANMADIÐI VE SOSYAL KONTROLÜN YÜKSEK OLDUÐU TOPLUMLARDA KÝÞÝLERÝN BAÐIMLI OLMA RÝSKÝ DAHA AZDIR. Çocuklara doðru alýþkanlýklar edindirmek gerekiyor Prof. Dr. Ýb ra him Bal cý oð lu Kim dir? ÝS TAN BUL Ü ni ver si te si Cer rah pa þa Týp Fa kül te si Psi ki yat ri Bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si o lan Bal cý oð lu, 1952 yý lýn da Gi re sun Bu lan cak ta doð du da Ha cet te pe Týp Fa kül te si nden me zun o lup; 1983 de Ruh Sað lý - ðý ve Has ta lýk la rý ve 1988 de Ýç Has ta lýk la rý uz ma ný ol du de Do çent ve 1996 da pro fe sör lü ðe yük sel di yý lý na ka dar An ka ra Týp Fa kül te - si nde, ar dýn dan gü nü mü ze ka dar Ýs tan bul Ü ni ver si te si Cer rah pa þa Týp Fa kül te si Psi ki yat ri Bi lim Da lý nda öð re tim ü ye li ði yap mak ta dýr. Ay ný za man da 1993 yý lýn dan be ri Ad lî Týp Ku ru mu Göz lem Ýh ti sas Da i re - si nde uz man o la rak ça lýþ mak ta dýr. Cer rah pa þa Týp Fa kül te si Psi ki yat ri A na Bi lim Da lý nda Sos yal Psi ki yat ri den so rum lu he kim dir. Psi ko en - dok ri no ji, ad lî psi ki yat ri, spor psi ko lo ji si ö zel il gi a lan la rý o lup Þid det ve Top lum, Göç ve Top lum is min de e ser le ri mev cut tur. Ge le nek sel a i le ye ge ri dön mek ge re ki yor. Ba tý lý ül ke ler de sos yal ku rum lar çok ge liþ miþ ol ma sý na rað men, bu gün Ba tý lý lar Yaþ lý lar e vin de ya þa ma lý ve ço cuk lar ev le rin de ye tiþ ti ril me li dir di yor lar. FOTOÐRAF: MURAT SAYAN

13 Y 18 EYLÜL 2012 SALI 13 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? ip ho ne 5 hak kýn da me rak e di len ler HAFTANIN ÝPUCU Siz ha len yük le me di niz mi? BÝR ip ho ne cep te le fo nu nuz ol du ðu hal de ha len "Bi zim Rad yo"nun ip ho ne uy gu la ma sý ný in dir me di niz mi? Ye ni As ya Med ya Grup'un bir ya yýn or ga ný o la rak 10 O cak 2005'ten bu ya na fa a li yet le ri ni sür dür mek te o lan Bi zim Rad yo 24 sa at ke sin ti siz ya yýn ya pý yor. Ýs tan bul'un en güç lü ve ri ci le rin den bi ri ne sa hip o lan Bi zim Rad yo ke sin ti siz ve güç lü ya yýn la rýy la se ven le ri ne din le ni le bi lir prog ram lar su nu yor. Ka li te li ya yýn cý lýk ta ký sa za man da ken di si ne say gýn bir yer e di nen rad yo muz, ko nu sun da uz man o lan ya pým cý la rýn ha zýr la yýp sun du ðu prog ram lar va sý ta sýy la da ge niþ din le yi ci kit le si ne u la þý yor. Can lý ya yýn a ðýr lýk lý o la rak ger çek leþ tir di ði ya yýn a ký þýn da i çe ri ði o luþ tu ran; kül tür, mü zik, ak tü a li te, ka dýn-a i le, si ya set, di ni soh bet ler, sað lýk, ta rih, te fek kür, þi ir-e de bi yat ko nu la rýn da, uz man ki þi ler le ha zýr la nýp su nu lan prog ram lar Bi zim Rad yo din le yi ci le rin be ðe ni si ni ka zan ýyor. ip ho ne te le fo nu nuz ol du ðu hal de ha - len App Sto re'dan "Bi zim Rad yo" uy gu la ma sý ný yük le me miþ se niz a yýp et miþ si niz. Hay di mar ke ti niz den ça bu cak in di rin Ce bi niz de rad yo nu zu ta þý yýn! ME RAK LA bek le nen 6. ne sil ip ho ne ya ni ip ho ne 5, do la þan de di ko du la rýn hep si ni doð ru lar ni te lik te pi ya sa ya sür dü. App le'ýn me rak la bek le nen ci ha zý bu gün Yer ba Bu e na Cen ter'da ki or ga ni zas yon da ta ný týl dý. Or ga ni zas yon da, 6. ne sil ip ho ne'un ö zel lik le ri de res mi ye te ka vuþ tu. Ay lar dýr me rak la bek le nen ci haz, per for mans ve ta sa rým ko nu la rýn da ö nem li ye ni lik ler le bir lik te gel di. Ye ni ip ho ne'un ö zel lik le ri da ha ön ce or ta da do la þan de di ko du la rýn ne re dey se bi re bir ay ný sý çýk tý. Ste ve Jobs za ma nýn da sýr gi bi sak la nan App le ci haz la rý, ip ho ne 5'te i se pi ya sa ya çýk ma dan or ta ya d ö k ü l m ü þ ol du. ip ho ne 5, ip ho ne 4S ve ön ce ki ip ho ne sü rüm le ri ne gö re cid dî bir ta sa rým fark lý lý ðý or ta ya ko yu yor. Da ha u zun o lu þuy la dik kat çe ken ci haz, App le ta sa rým cý la rý ve mü hen dis le ri ta ra fýn dan baþ tan a þa ðý ye ni den ta sar lan mýþ. ip ho ne 4S'e gö re da ha in ce o lan ip ho ne 5, 7.6 mi li met re lik in ce li ði ya ka la mýþ bu lu nu yor. Bu nun la bir lik te yi ne ip ho ne 4S'e gö re %20 da ha ha fif bir ü rün le kar þý kar þý ya yýz. ip ho ne 5'in a ðýr lý ðý sa de ce 112 gram. ip ho ne 5, ge liþ ti ril miþ A6 iþ lem ci si ni kul la na cak. App le su num da bu iþ lem ci nin ip ho ne 4S ü ze rin de ki iþ lem ci den 2 kat da ha faz la iþ lem gü cü ve 2 kat da ha hýz lý gra fik le re sa hip ol du ðu nu be lirt ti. Bo yut o la rak da A6 ön ce ki iþ lem ci den yüz de 22 da ha kü çük, bu da az güç tü ke ti mi an la mý na ge li yor. ip ho ne 5 ba tar ya sýy la10 sa at film iz le me ve 40 sa at mü zik din le me imkâný su nu yor. A kýl lý te le fon la rýn gü ven li ði i çin en i yi se çim han gi si? E SET, A vus tur ya mer kez li ba ðým sýz an ti vi rüs a raþ týr ma fir ma sý AV-Com pa ra ti ves'in ha zýr la dý ðý Mo bil Gü ven lik in ce le me sin de a kýl lý te le fon la rýn sa hip o la bi le ce ði en i yi gü ven lik uy gu la ma sý o la rak gös te ril di. AV-Com pa ra ti ves ta ra fýn dan ya pý lan in ce le me de tüm ö nem li ka te go ri ler de en i yi pu an la rý el de et ti. Pro ak tif tes pit tek no lo ji si nin li der is mi E SET, ba ðým sýz test ku ru lu þu AV-Com pa ra ti ves'in ha zýr la dý ðý 'Mo bil Gü ven lik Ýn ce le me si'nde An dro id ta ban lý ci haz la ra yö ne lik ü rü nü i le yer al dý. AV-Com pa ra ti ves E SET Mo bi le Se cu rity ü rü nü nü, An ti vi rus, An tis pam, An ti-theft, SIM-Eþ leþ tir me, U zak tan Sil me, U zak tan Ki lit le me gi bi bir çok a çý dan in ce le di. AV- Com pa ra ti ves E SET'in ku sur suz ku ru lu mu na öv gü de bu lu na rak ra po run da "Di ðer ü rün le re Ye ni ne sil ip ho ne, ip ho ne 5'in a çýk la nan ö zel lik le ri i se þu þe kil de: l Di na mik an ten, tek li rad yo ve çip le LTE des te ði, l GPRS, ED GE, EV-DO, HSPA. Þim di HDPA+, DC-HSPDA, ve LTE! l Ul tra hýz lý Wi re less l Ge niþ ek ran vi de o l O pen Tab le re zer vas yon uy gu la ma sý l i Li fe uy gu la ma sý l Gün cel sa fa ri ya zý lý mý ve i Li fe, i Work, ip ho to i le ge li yor. l Re ti na Disp lay 326 ppi 1136x640 ek ran çö zü nür lü ðü l 112 gram ve %20 da ha ay dýn lýk ek ran. l 7.6 mm dün ya nýn en in ce te le fo nu: ip ho ne 5! ip ho ne 4S'ten %18 da ha in ce l Me tal ka pak ve ta sa rým, tah min ler de ki gi bi. l 11 a/b/g/n, n 2.4GHz & 5GHz'dan 150Mbps l A6 çip le ri i le A5'in 2 ka tý gra fik ler l Ye ni fo toð raf ö zel li ði: Pa no ra ma ve ip ho ne 4S'ten %40 da ha hýz lý re sim ya ka la ma hý zý l A6 çið ler, gü rül tü a zalt ma ö zel li ði, a kýl lý fil tre uy gu la ma sý. l Ye ni sapp hi re crystal lens tek no lo ji si. l Di na mik flaþ ve ý þýk mo du. l i Sight ka me ra 8 me ga pik sel 3264x2448 pik sel çö zü nür lük f/2.4 sen sör ler. l 2 ka tý CPU hý zý ve 2 ka tý gra fik ler. i Sight ka me ra hak kýn da söy le ye cek le ri miz þun dan i ba ret; App le ta ra fýn dan dün ya nýn en po pü ler ka me ra sý o la rak tak dim e di li yor. 8 Me ga pik sel lik ka me ra, o to ma tik o dak lan ma ve LED flaþ des te ði ne sa hip ol mak la bir lik te ön ce ki ip ho ne'lar da ki ka me ra ya gö re da ha u fak bo yut ta. ip ho ne 5 ka me ra sýy la bir lik te ge len en mü him ö zel lik ler den bi ri i se pa no ra ma mo du o la rak kar þý mý za çý ký yor.. Uy gu la ma ya ge rek kal ma dan pa na ro mik çe kim ya pý la bi le cek.. Bu nun la bir lik te 8 MP'lik bu ar ka ka me ra i le 1080p Full HD vi de o çe ki mi ger çek leþ ti ri le bi li yor. Vi de o çe ki mi es na sýn da fo toð raf çek mek de müm kün. Ay rý ca ön ka me ra sý 720p de ðe rin de HD vi de o lar çe ke bi li yor gö re ge niþ a yar la ma se çe nek le ri mev cut. E SET Mo bi le þu an i çin a kýl lý te le fon la rýn sa hip o la bi le ce ði en i yi gü ven lik e le man la rý na sa hip" ta ným la ma sý na yer ve ri yor. E - SET Mo bi le Se cu rity for An dro id tüm ö nem li ka te go ri ler de yük sek pu an lar el de e der ken dü þük pil tü ke ti mi ve za rar lý ya zý lým tes pit o ran la rý i le üst dü zey ü rün ler a ra sýn da ye ri ni al dý. E SET Mo bi le Se cu rity Ü rün Mü dü rü Mi ros lav Maj táz ko nu i le il gi li o la rak; "E SET Mo bi le Se cu rity ge liþ ti ri ci le ri bir ta kým o la rak müþ te ri le ri mi zi mo bil o la rak da ko ru ya bil mek i çin el le rin den ge le ni ya pý yor lar. AV-Com pa ra ti ves gi bi bir o to ri te nin tek no lo ji ve ye te ne ði mi zi öv me sin den gu rur duy duk " de di. AV-Com pa ra ti ves ta ra fýn dan ha zýr la nan ra po run ta ma mý na u laþ mak i çin : pa ra ti ves.org/i ma ges/docs/avc-mob en.pdf TÜR KÝ YE'DE ip ho ne hay ran la rý bil di ði miz ü ze re ço ðun luk ta ve ip ho ne 5'in pi ya sa ya çý ka ca ðý ný öð re nen ip ho ne hay ran la rý bü yük bir se vinç le çý ka ca ðý ve ta ný tý la ca ðý gü nü bek le di. ip ho ne 5 so nun da pi ya sa ya çýk tý ve tüm ip ho ne 5 a kýl lý cep te le fo nu kul la ný cý la rý Tür ki ye'ye ge le ce ði gü nü bek le di. A ma App le'nin Ý OS 6 da yap týk la rý ye ni lik ler den bir ta ne si Go og le Maps ha ri ta sý uy gu la ma la rýn da da ha doð ru su App le'nin ha ri ta sýn da bir so run gö zü kü yor du. Ha ri ta ü ze ri ne gel di ði miz de Tür ki ye ye ri ne Kýb rýs Rum Ke si mi gö rü nü yor du. App le, Tür ki ye ye ri ne Ku zey Kýb rýs Türk Cum hu ri ye ti'ni do lay lý yol dan ta ný ma mýþ iz le ni mi ve ri yor du. Tür ki ye'de sa tý þa su nu lan ve ha ri ta sý bu lu nan mo bil ci haz lardaki ö nem li ye ni lik lere i zin a lýn ma sý ge re ki yor. Ha ri ta Ko mu tan lý ðý ü ze rin den a lý nan o nay dan son ra ü rün ve ci haz lar pi - ip ho ne 5 ü ze rin de yer ve ri le cek pi lin mah a çý sýn dan de ðe ri a çýk lan ma sa da per for man sý na da ir ö nem li bil gi ler mev cut. App le'a gö re ip ho ne 5 sa hip ol du ðu ba tar ya sa ye sin de kul la ný cý sý nýn 8 sa at lik 3G gö rüþ me si yap ma sý na, LTE a çýk ken 8 sa at in ter net do laþ ma sý na, Wi - Fi a çýk ken 10 sa at in ter net te do laþ ma sý na, 10 sa a te ka dar vi de o iz le me si ne ve 40 sa at te ka dar mü zik din le me si ne im kân ta ný yor. Bu nun la bir lik te 225 sa at lik bir bek le me si sü re si ne u la þý la bi li yor. Bir de 16 GB, 32 GB ve 64 GB ol mak ü ze re üç fark lý de po la ma se çe ne ði i le bir lik te kul la ný cý la ra u la þa cak. Bu de po la ma a lan la rý ný her han gi bir ha ri ci bel lek i le art týr mak ma a le sef müm kün de ðil. iphone 5 Türkiye de yasaklanýyor mu? ya sa ya sü rül mek te. Ha ri ta Ge nel Ko mu tan lý ðý sý nýr la rý mý zýn bu ve ri le re gö re doð ru çýk ma ma sý ol duk ça has sas bir du rum. Ha ri ta Ge nel Ko mu tan lý ðý ü ze rin den o nay a lýn ma sý i çin KKTC ve Gü ney do ðu ol mak ü ze re böl ge le rin Tür ki ye'nin ka bul et ti ði sý nýr lar da ol ma sý mec bu ri App le'nin ye ni ge liþ tir di gi Ý OS 6 nýn þu an kul la ný lan be ta sü rüm le rin de hâ lâ bu so run de vam e di yor. E ðer App le Ha ri ta Ko mu tan lý ðý'ndan o nay a la maz sa ip ho ne 5 sa týþ la rý nýn Tür ki ye'de ya sak lan ma sý da hi söz ko nu su. ip ho ne 5 in Tür ki ye'de ya sak lan ma sý ip ho ne a kýl lý cep te le fo nu se ver le ri ni ol dukça ü ze ce ði bel li o lu yor, þim di den ip ho ne 5 a kýl lý cep te le fo nu i çin pa ra sý ný ha zýr la yan ül ke miz de bin ler ce ki þi nin pa ra sý ce bin de ka la cak gi bi ip ho ne 5 sa týþ la rý i çin o nay a lýn maz sa (bi li sim ha ber) Trend Mic ro Ak de niz Böl ge si Ül ke le ri Gü ven lik Da nýþ ma ný Ýb ra him Es ki o cak Tür ki ye de ki 60 bin kul la ný cý Tin ba vi rü sü nü kap tý! TREND MIC RO, bil gi çal ma ya yö ne lik ha zýr la nan za rar lý ya zý lým Tin ba'nýn Tür ki ye'de 60 bin kul la ný cý yý et ki le di ði ni keþ fet ti. Vi rü sün ö nem li ka mu ku rum la rý nýn web si te le ri ve fi nans sek tö rü nü he def al dý ðý a çýk lan dý. Bu lut gü ven li ði nin kü re sel li de ri Trend Mic ro, Da ni mar ka lý BT gü ven lik þir ke ti CSIS i le ger çek leþ tir di ði ça lýþ ma so nu cun da ve ri çal mak i çin ha zýr la nan Tin ba vi rü sü nün Tür ki ye'de ki fi nans ve ka mu sek tö rü nü he def le di ði ni a çýk la dý. Ül ke miz de þim di den 60 bin kul la ný cý yý et ki le di ði a çýk la nan vi rüs, ö zel lik le fi nans sek tö rün de ki ve ri le ri çal mak i çin ta sar lan dý. Tür ki ye'yi he def a lan bu vi rü sün en bü yük ö zel lik le rin den bi ri, sa de ce 20 ki lo bayt lýk ya pý sýy la dün ya nýn en kü çük bo yut ta ki za rar lý ya zý lým ol ma sý. Trend Mic ro uz man la rý, Black ho le a çý ðý ü ze rin den kul la ný cý la rýn sis tem le ri ne sý zan vi rü sün, ken di ni hem "exp lo rer.e xe" hem de "svchost.e xe" iþ lem le ri ne en jek te et ti ði ni be lirt ti. BANKACILIK ÝÞLEMLERÝNDEKÝ KULLANICI ADINIZ VE ÞÝFRENÝZÝ ÖÐRENÝYOR! "Tiny ban ker" ya da "Zusy" i sim le riy le de a ný lan vi rüs, sýz dý ðý bil gi sa yar han gi web si te si ne gi rer se, kul la ný cý bil gi le ri ni ken di su nu cu la rý na gön de ri yor. Böy le ce sal dýr gan lar her se fe rin de kul la ný cý la rýn ban ka he sap la rý na e ri þim þif re le ri, sos yal að lar ya da e-pos ta gi riþ bil gi le ri ni el de e de bi li yor. Tür ki ye'de ö zel lik le fi nans sek tö rü nün he def a lýn dý ðý ný vur gu la yan Trend Mic ro Ak de niz Böl ge si Ül ke le ri Gü - Tin ba'nýn alt ya pý sý Rus ya ve Lit van ya'da ven lik Da nýþ ma ný Ýb ra him Es ki o cak, he def a lý nan ku rum ve ku ru luþ la rýn en faz la zi ya ret e di len do la yý sýy la en faz la ve ri nin ça lý na bi le ce ði si te ler ol du ðu nu be lir ti yor. Ko nuy la il gi li o la rak a çýk la ma ya pan ve Tür ki ye'de ki kul la ný cý la rý u ya ran Ýb ra him Es ki o cak söz le ri ni þöy le sür dür dü; "Tin ba vi rü sü, gü nü mü zün çok ö nem sen me si ge re ken he de fe yö ne lik a tak la rýn (APT) ye ni ve çar pý cý bir ör ne ði. Ö zel lik le Tür ki ye'de ön de ge len ba zý ku rum la ra yö ne lik ve on li ne iþ lem le rin he def len miþ ol du ðu, kul la ný cý bil gi le ri ni çal ma ya yö ne lik bir or ga ni ze a tak ol du ðu a çýk ça gö rü lü yor. Trend Mic ro Bu lut Tek no lo ji si ne da ya lý Smart Pro tec ti on Net work Tek no lo ji si, bu tür he de fe yö ne lik teh dit le re kar þý da ha de tay lý a na liz ya pa bil di ði gi bi kul la ný cý la rý na çok da ha ký sa sü re de ko run ma a van ta jý su nu yor. Ay rý ca, Trend Mic ro'nun tüm kul la ný cý la ra üc ret siz o la rak sun du ðu on li ne ta ra ma a ra cý i le ci ha zý nýz da her han gi bir teh di din o lup ol ma dý ðý ný sap ta ya bi lir ve te miz le ye bi lir si niz." Ýb ra him Es ki o cak, tüm kul la ný cý la rýn bu ve bu nun gi bi teh dit ler den ko run mak i çin mut la ka gün cel ve i yi bi li nen bir gü ven lik ya zý lý mý kul lan ma la rý nýn ve kul lan dýk la rý ya zý lý mýn web gü ven li ði ö zel li ði nin mut la ka ak tif ol ma sý ge rek li li ði nin de al tý ný çi zi yor. Bil gi sa ya rý nýz da her han gi bir teh dit o lup ol ma dý ðý ný öð ren mek ve e ðer var sa te miz le mek ü ze re a þa ðý da ki bað lan tý ya týk la ya rak Trend Mic ro'nun üc ret siz hiz me tin den ya rar la na bi lir si niz: u se call.trend mic ro.com/tr/ Ya pý lan a çýk la ma da, alt ya pý sý Rus ya ve Lit van ya'da bu lu - nan za rar lý ya zý lým Tin ba'nýn bir ya da bir kaç ki þi de ðil çok bü yük çap ta or ga ni ze bir e kip ta ra fýn dan ha zýr lan dý ðý be - lir len di. Vi rü sün Tür ki ye'de ki da ðý lý mý ha ri ta da be lir til di.

14 14 18 EYLÜL 2012 SALI SPOR Y G.SARAY ADA YOLCUSU SARI-KIRMIZILILAR ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ'NDE MANCHESTER UNÝTED ÝLE YAPACAÐI MAÇ ÝÇÝN BUGÜN ÝNGÝLTERE'YE GÝDECEK. YARIN OYNANACAK MAÇI ALMAN HAKEM WOLFGANG STARK YÖNETECEK U E FA Þam pi yon lar Li gi (H) Gru bu'nda ki ilk ma - çýn da 19 Ey lül Çar þam ba gü nü dep las man da Manc hes ter U ni ted i le kar þý la þa cak o lan Ga la ta sa - ray, bu gün Ýn gil te re'ye gi de cek. Ha zýr lýk la rý nýn Ýs - tan bul bö lü mü nü dün ak þam Flor ya Me tin Ok tay Te sis le ri'nde ger çek leþ tir di ði ça lýþ may la ta mam la - yan sa rý-kýr mý zý lý e kip, bu sa bah sa at le rin de Manc - hes ter'a ha re ket e de cek. Manc hes ter U ni ted-ga - la ta sa ray ma çý 19 Ey lül Çar þam ba gü nü Old Traf - ford Sta dý'nda TSÝ 21.45'te baþ la ya cak ve mü ca de - le yi Al man ha kem Wolf gang Stark yö ne te cek. Wol fang Stark'ýn yar dým cý lýk la rý ný Jan-Hen drik M.Ali Yýlmaz'a aðýr suçlama TRAB ZONS POR'UN O nur sal Baþ ka ný o la rak bi li nen es ki ba kan Meh met A li Yýl maz'a Trab zons por Yö - ne tim Ku ru lu'ndan a ðýr suç la ma gel di. Bir ga ze te ye ver di ði rö por taj da bu gün kü yö ne ti mi, Trab zons - por'u Ga la ta sa ray'ýn alt ya pý sý ha li ne ge tir mek le suç - la yan Yýl maz'a bor do ma vi li ku lüp yö ne ti min den sert bir ce vap gel di. Bor do - ma vi li ku lü bün res mi in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la ma da, Trab zons - por'un es ki baþ kan la rýn dan Meh met A li Yýl maz'ýn geç ti ði miz gün ler de yap tý ðý a çýk la ma lar ne de niy le tep ki gös te ril di. Trab zons por Yö ne tim Ku ru lu, çok sert bir a çýk la may la ce vap ver di ði me tin de þu i fa de - le ri kul lan dý: "Trab zons por'da baþ kan lýk gö re vin de bu lun du ðu son dö nem de ku lü bü uð rat tý ðý e ko no - mik za rar lar mah ke me ta ra fýn dan o nay lan mýþ ken, Meh met A li Yýl maz'ýn de lil siz ve mes net siz suç la - ma lar la baþ ta baþ ka ný mýz Sa yýn Sad ri Þe ner ve yö - ne tim ku ru lu mu za yö ne lik söz lü sal dý rý lar da bu lun - ma sý ken di ha ta la rý ný ka pat ma ya yö ne lik he ze yan - lar dan baþ ka bir dav ra nýþ þek li de ðil dir." TRABZONSPOR SAVUNMASI SAÐLAM Süper Lig'de sahasýnda Sivasspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, bu sezon kalesinde güven veriyor. Ligin ilk haftasýnda deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan, ikinci haftada sahasýnda Sanica Boru Elazýðspor'u 2-0 yenen, üçüncü haftada da Gaziantepspor'a deplasmanda 1-0 maðlup olan Karadeniz ekibi, Pazar günkü maçtan da gol yemeden ayrýlmayý baþardý. Ligde ilk 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 maðlubiyet alarak 7 puan toplayan bordo-mavililer, kalesinde gördüðü 2 gol ile son 4 sezon içerisindeki ayný dönemdeki en az golü yedi. Basketbol baþkanýný seçiyor Turgay Demirel DEMÝREL MÝ, DOÐAN MI? Ali Doðan TÜRKÝYE Bas ket bol Fe de ras yo nu'nun (TBF) se çim li o la ðan ge nel ku ru lu bu gün An ka ra'da ya pý la cak. Mev cut baþ kan Tur gay De mi rel i le Ül kers por Ku lü - bü'nün es ki baþ ka ný A li Do ðan'ýn baþ kan lýk i çin ya rý - þa ca ðý ge nel ku rul, sa at 11:00'de Ri xos O tel'de ya pý - la cak. Ge nel ku rul da tek rar a day o lan baþ kan Tur - gay De mi rel, se çim ön ce si söy lem le rin de ye ni den se çil me si ha lin de Türk bas ket bo lu nu dün ya nýn en ö nem li 3 mer ke zin den bi ri ha li ne ge tir me yi plan la - dý ðý ný söy le miþ ti. Di ðer a day A li Do ðan i se, baþ kan - lýk kol tu ðu na o tur ma sý ha lin de bas ket bol ca mi a sýn - da ki kýr gýn lýk la rý or ta dan kal dýr ma yý he def le di ði ni, yö ne tim ku ru lu o la rak bü yük bas ket bol a i le si ni ye - ni den bi ra ra ya ge ti re cek le ri ni i fa de et miþ ti. Sal ver i le Mi ke Pic kel'in ya pa cak la rý, i la ve yar dým cý ha kem lik gö rev le ri ni i se To bi as Welz ve Chris ti an Din gert'in üst le ne cek le ri ak ta rýl dý. Mü sa ba ka nýn dör dün cü ha ke mi i se Mar kus Ha ec ker o la cak. Wolf gang Stark, ge ri de ka lan se zon da At le ti co Mad rid i le Ath le tic Bil ba o a ra sýn da oy na nan U E - FA Av ru pa Li gi fi nal ma çý ný yö net miþ ti. RA KÝP LE RÝN SON DU RU MU Ýn gil te re Pre mi er Le a gu e de Wi gan ý e vi Old Traf ford da a ðýr la yan Manc hes ter U ni ted, ilk ya - rý sý gol süz ne ti ce le nen kar þý laþ ma da ra ki bi ni Pa ul Scho les, Ja vi er Her nan dez, A le xan der Bütt ner ve Nick Po well ýn at tý ðý gol ler le 4-0 mað lup et me yi ba þar dý. Hol lan da nýn Ma ca ris tan i le oy na dý ðý 2014 FI FA Dün ya Ku pa sý e le me gru bu ma çýn da sa kat la nan Ro bin van Per si e, ye dek baþ la dý ðý kar - þý laþ ma nýn 71. da ki ka sýn da Pa ul Scho les un ye ri ne o yu na gir di. Sa kat lý ðý sü ren Way ne Ro o ney oy na - ya ma dý. Manc hes ter U ni ted, dör dün cü haf ta sý ge ri de ka lan Pre mi er Le a gu e de üç ga li bi yet ve bir be ra ber lik le li der Chel se a nin bir pu an ar ka sýn da i kin ci ba sa mak ta bu lu nu yor. CLUJ GA LÝP GEL DÝ, BRA GA DÝN LEN DÝ Ro man ya Li gi nde i se CFR 1907 Cluj, Di na mo Bük reþ dep las ma ný na çýk tý. Ýlk dev re sin de gol se si çýk ma yan kar þý laþ ma nýn 64. da ki ka sýn da Rui Ped - ro nun at tý ðý gol le ka za nan son þam pi yon, lig de ki se ki zin ci ma çýn da ü çün cü ga li bi ye ti ni al dý. CFR Cluj, ka lan beþ maç tan da dört be ra ber lik ve bir mað lu bi yet le çý ka rak 13 pu an la dör dün cü sý ra da yer al dý. Por te kiz Li gi nde i se lig le re ve ri len a ra de - vam et ti. Por te kiz Ku pa sý maç la rý nýn oy nan dý ðý haf ta da Spor ting Bra ga, lig kar þý laþ ma sý na çýk ma - dý. Bra ga, üç haf ta sý ge ri de bý ra ký lan Por te kiz Li - gi nde bir ga li bi yet, bir be ra ber lik, bir mað lu bi yet le top lam dört pu an ka zan dý. Fenerbahçe'nin yeni transferi Portekizli futbolcu Raul Meireles Mersin Ýdman Yurdu önünde ilk resmi maçýna çýkarken, oynadýðý futbolla beðinildi.fotoðraf: CÝHAN Kadýköy'de yenilgiyi unuttu SÜPER Lig'de Ka dý köy'de Mer sin Ýd man - yur du'nu 2-1 ye nen Fe ner bah çe, sa ha sýn - da 45 maç týr ye nil mi yor. Lig de se zo nu nun 24. haf ta sýn da baþ la dý ðý ye nil - mez lik se ri sin de, þam pi yon ol du ðu i le i kin ci o la rak ta mam la dý ðý se zon la rý ný ye nil gi siz ka pa tan sa rýla ci vert li e kip, se zo nun da ken - di e vin de ki i ki ma çý da ga li bi yet ler le geç - me yi bil di. Sa rý-la ci vert li e kip, 2,5 yýl lýk sü - re de se yir ci si ö nün de çýk tý ðý son 45 maç - lýk pe ri yot ta 37 ga li bi yet ve 8 be ra ber lik a - lýr ken, ra kip fi le le ri 97 kez ha va lan dý rýp, ka le sin de i se 23 gol gör dü. Fe ner bah çe, Ka dý köy'de ki son ye nil gi si ni Aydýnus ve Göçek'e Avrupa'da zor görev FIFA kokartlý hakem Fýrat Aydýnus, UEFA Þampiyonlar Ligi (F) Grubu'nda Almanya'nýn Bayern Münih ile Ýspanya'nýn Valencia takýmlarý arasýnda oynanacak müsabakayý yönetecek. UEFA tarafýndan görevlendirilen Aydýnus, Bayern Münih'in stadý Allianz Arena'da 19 Eylül Çarþamba günü TSÝ 21.45'te baþlayacak karþýlaþmada düdük çalacak. FIFA kokartlý hakem Hüseyin Göçek, Ýtalya'nýn Udinese ile Rusya'nýn Anzhi takýmlarý arasýnda oynanacak UEFA Avrupa Ligi (A) Grubu ilk maçýný yönetecek. Ýtalya'nýn Udine kentinde bulunan Friuli Stadý'nda 20 Eylül Perþembe günü TSÝ 20.00'de oynanacak maçta Göçek'in yardýmcýlýklarýný Mustafa Emre Eyisoy ve Orkun Aktaþ yapacak. Beþiktaþ Divaný toplanýyor BEÞÝKTAÞ Ku lü bü Di - van Ku ru lu Top lan tý sý 29 Ey lül Cu mar te si gü - nü ya pý la cak. Ku lüp ten ya pý lan a çýk la ma ya gö - re, Cey lan In ter Con ti - nen tal O tel Dol ma - bah çe Sa lo nu'nda ger - çek leþ ti ri le cek o la ðan top lan tý sa at 11.00'de baþ la ya cak. se zo nu nun 22. haf ta sýn da, 22 Þu bat 2010'da Bur sas por'a kar þý ya þa dý. ''Sa rý Ka - nar ya lar'', tek nik di rek tör Ay kut Ko ca - man yö ne ti min de Ka dý köy'de çýk týk la rý 39'un cu lig ma çýn da da 32'nci ga li bi ye ti ni a lýr ken, Ko ca man dö ne min de Þük rü Sa - ra coð lu Sta dý'nda 7 be ra ber lik bu lu nu yor. MARSÝLYA MAÇINA HIRVAT HAKEM Fe ner bah çe'nin U E FA Av ru pa Li gi (C) Gru bu'nda 20 Ey lül Per þem be gü nü Fran - sa'nýn Oly mpi qu e Mar sil ya ta ký mýy la ya pa - ca ðý ma çý Hýr vat ha kemi van Be bek yö ne - te cek. Sa rý-la ci vert li e ki bin Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda çý ka ca ðý grup ta - ki ilk ma çýn da Hýr va tis tan Fut bol Fe de ras - Mirsad Türkcan'ýn jübilesine baþkan Aziz Yýldýrým ve eski yönetici Nihat Özdemir de katýldý. Mirsad aðlayarak veda etti FENERBAHÇE Ku lü bü Bas ket bol Þu - be si Ge nel Ko or di na tö rü Ke mal Din - çer, Fe ner bah çe Ül ker-cska Mos - ko va ma çýn da jü bi le si ni ya pan Mir - sad Türk can'ýn ken di si ne ya ký þýr bir þe kil de u ður lan dý ðý ný i fa de e de rek, des tek ve ren le re te þek kür et ti. Din çer ya yým la dý ðý me saj da, ''Pazar ak þamý Mir sad'ýn jü bi le si i çin sa lo na ge lip biz ler le o lan, Mir sad'ý hak et ti ði, la yýk ol du ðu þe kil de u ður la ma mý za kat ký yo nu'ndan I van Be bek'in dü dük ça la ca ðý a - çýk lan dý. Be bek'in yar dým cý lýk la rý ný To mis - lav Pet ro vic i le Mi ro Grgic ya pa ca ðý mü ca - de le nin i la ve yar dým cý ha kem le ri Do ma goj Vuc kov ve An te Vu ce mi lo vic-si mu no vic o la cak. Ma çýn dör dün cü ha ke mi nin i se Da li bor Con jar ol du ðu bil di ril di. Be bek da - ha ön ce se zo nun da Trab zons - por'un U E FA Av ru pa Li gi play-off tu run da Ýn gil te re'nin Li ver po ol ta ký mý na Trab - zon'da 2-1 ye nil di ði maç i le se - zo nun da Ga la ta sa ray'ýn U E FA Av ru pa Li gi (F) Gru bu'nda Ýs tan bul'da Yu na nis tan'ýn Pa nat hi na i kos ta ký mý ný 1-0 yen di ði kar þý - laþ ma la rý yö net miþ ti. ve ren tüm Fe ner bah çe li le re, bas ket - bol se ver le re çok te þek kür e di yo rum. Bu ö nem li gü nü müz de, çok yo ðun prog ram la rý na kar þýn, Ku lü bü mü ze ve Mir sad'a de ðer ve re rek da ve ti mi zi ka bul e den CSKA Mos ko va ta ký mý na da ö zel te þek kür le ri mi zi sun mak is te - rim'' i fa de le ri ni kul lan dý. 10 bin spor - se ve rin iz le di ði jü bi le ma çýn da Fe ner - bah çe Ül ker, güç lü ra ki bi CSKA Mos ko va'yý yen di. e ni as ya.com.tr Aykut Hoca, Baroni'yi ilk 11'de sahaya sürmeli Mer sin Ýd mar yur du ö nün de son da ki ka da ge - len ga li bi yet go lü Fe ner bah çe'de su la rýn du - rul ma sý ný sað la dý. E ðer, maç 1-1 be ra be re bi - te cek ol say dý 10 pu an la li der lik kol tu ðu na o tu ran Ga - la ta sa ray'ýn 4 pu an ge ri si ne dü þü le cek ti. Böy le bir du - rum da baþ ta Ay kut Ko ca man ol mak ü ze re ba zý fut - bol cu lar þid det le e leþ ti ri le cek ve "ken di ni ze çe ki-dü - zen ve rin" u ya rý sýn da bu lu nu la cak tý. A ma Ba ro ni'nin son da ki ka da bü yük bir ris ki gö ze a la rak at tý ðý muh te - þem gol bü tün bu o lum suz luk la rý a lýp gö tür dü. Fe ner bah çe'de bir kaç haf ta dýr sü ren tar týþ ma lar þim di lik so na er miþ gi bi gö rü nü yor. Ay kut Ko ca - man, haf ta so nun da A lex'in hey ke li nin a çý lý þý na gi - de rek Bre zil ya lý fut bol cu yu se vin di rir ken, ken di si ne kar þý hiç bir o lum suz bir dü þün ce si nin ol ma dý ðý ný bir de fa da ha gös ter miþ ol du. A lex de ho ca sý nýn bu jes ti ni kar þý lýk sýz bý rak ma ya rak, gel me sin den do la yý se vin ci ni sa rý la rak ka me ra lar ö nün de gös ter di. Fe ner bah çe li fut bol cu lar Mer sin Ýd man yur du ö - nün de ö ze lik le ilk ya rý da çok di sip lin li ve bol po zis - yon lar ü re ten bir o yun an la yý þý i le mü ca de le et ti. Sa - ha nýn her ta ra fý ný i yi kul la ndýlar. 1-0 geriye düþmelerine raðmen de mo ra li ze ol ma dý lar ve bek le - dik le ri go lü u zat ma da ki ka la rýn da bul du lar. Ý kin ci ya rý da i se ilk ya rý ya o ran la dü þük bir fut bol or ta ya koy dular. Ba ro ni'nin son da ki ka da at tý ðý mü kem mel gol le ma çý ka zan ma sý ný bil di ler. Zor da ol sa bu ga li bi yet Per þem be gün kü Mar sil ya ma çý ön ce sin de Fe ner bah çe ca mi a sý na bü yük bir mo ral ve gü ven ver di. Av ru pa Li gi'ne i yi bir baþ lan gýç yap mak is te yen o yun cu lar þim di bu ma ça da ha bü - yük bir mo ti vas yon i le çý ka cak. Ta bi, Ay kut Ko ca - man'ýn en bü yük ü zün tü sü ka fa sýn da dü þün dü ðü bir kad ro i le sahaya çý ka ma mak o lu yor. Sa kat lýk la rý sü ren ve çok þey ler bek le di ði Kra sic ve Sow'dan fay da la na - ma ya cak ol ma sý o nun a çý sýn dan bü yük bir ta lih siz lik. Fe ner bah çe li o yun cu lar Mer sin Ýd man yur du ö - nün de ge nel de i yi mü ca de le et ti ler. Sert ve ko þan bir ta kým gü rün tü sü çiz di ler. Ö zel lik le du ran top lar da ne ka dar teh li ke li bir ta kým ol duk la rý ný gös ter di ler. A lex-gök han Gö nül i ki li si bu tip po zis yon lar da ra - kip le ri ni a ciz i çin de bý rak tý lar. Fe ner bah çe'nin Av ru - pa Li gi maç la rýn da Ka dý köy'de oy na ya ca ðý maç lar da a la ca ðý ga li bi yet ler grup tan çýk mak i çin ö nem li bir rol oy na ya cak. Ay kut Ko ca man'ýn gol cü ö zel li ði de bu lu nan Ba ro ni'ye ar týk ye dek ku lü be sin de o turt ma - ma sý ge re ki yor. Hem sa vun ma, hem o fans ö zel li ði ne sa hip bir o yun cu. Ö zel lik le Av ru pa maç la rýn da Baroni'ye ilk 11'de yer ver me si bu o yun cu nun ye ni - den ken di ne gü ven duy ma sý ný da sað la ya cak týr. TÜRKÝYE KUPASI 1. TUR MAÇLARI BAÞLIYOR 19 Eylül Çarþamba: Ýstanbulspor-Fatih Karagümrük (Bahçelievler) Anadolu Üsküdar 1908-Ümraniye (Maltepe) Gebzespor-Gölcükspor (Gebze Alaettin Kurt) Darýca Gençlerbirliði-Derince Belediye(Darýca ) Oyak Renaultspor-Orhangazispor (Bursa Merinos) Altýnordu-Menemen Belediyespor (Alsancak) Aydýn 1923-Bergama Belediye (Adnan Menderes) Sandýklýspor-Emrespor (Sandýklý Ýlçe) Hacettepe-Keçiörengücü (Hasan Doðan) Arsinspor-Pazarspor (Arsin Ýlçe) Ýskenderunspor 1967-Adýyamanspor (5 Temmuz) Kahramanmaraþ Belediye-Kýrýkhanspor (12 Þubat) Diyarbakýr BÞB-Elazýð Belediyespor (Seyrantepe) Belediye Bingölspor-Diyarbakýrspor (Bingöl Þehir) Erzurum BÞB-Beþikdüzüspor (Erzurum-Seyircisiz) Çerkezköy-Sancaktepe Belediye (Mustafa Uðraþ) Kocaelispor-Beyköy Belediyespor (Ýsmetpaþa) Altýnova Bel.-Dardanel (Hersekzade Ahmetpaþa) Beylerbeyi-Edirnespor Gençlik (Beylerbeyi 75. Yýl) Kütahyaspor-Bursa Nilüferspor (Dumlupýnar) Bucak Belediye -Tekirova Belediyespor (Bucak Ýlçe) Manavgat Evrensekispor-Muðlaspor (Evrenseki) Uþak Belediyespor-Afyonkarahisarspor (1 Eylül) Ço rum Be le di ye -A mas ya (Dr. Tur han Ký lýç çý oð lu) Kastamonuspor-Ayancýkspor (Kastamonu Gazi) Kilimli Belediyespor-Bartýnspor (Ahmet Þerifoðlu) Kýrþehir Köy Hizmetleri-Yimpaþ Yozgat (Kýrþehir) Kayseri Þeker-Kýrýkkalespor (Kayseri Yan Açýk) Ka ra man Be le di ye- Nev þe hir Genç lik (Ke mal Kay naþ) Niðde Belediyespor-68 Yeni Aksarayspor (5 Þubat) Arhavispor-Trabzon Kanuni Futbol (Arhavi Ýlçe) Erzincanspor-Dersimspor (Erzincan 13 Þubat) Kadirlispor-Kilis Belediyespor (Kadirli Ýlçe) Ardahanspor-Patnos Gençlik Spor (80. Yýl) Karsspor-Iðdýr Üniversitesi (Kars Þehir) Belediye Vanspor-Tatvan Gençlerbirliði (Atatürk) Siirtspor-Muþ Ovasýspor (Siirt Atatürk) Cizre Basraspor-Mardinspor (Cizre Ýlçe) Batman Petrolspor-Hakkari Zapspor (16 Mayýs) Gümüþhane-Bayburt Grup Özel Ýdare (Yeniþehir) 20 Eylül Perþembe: Maltepespor-Silivrispor (Maltepe Hasan Polat) Çorum-Ankara Demirspor (Dr. Turhan Kýlýççýoðlu) Erzincan Refahiyespor-Sivas Dört Eylül (13 Þubat)

15 Y 18 EY LÜL 2012 SALI A Ý LE SAÐ LIK 15 Ço cuk la rýn a þý sý ek sik kal ma ya cak SAÐ LIK Ba kan lý ðý, öð re tim dö ne min de 9. sý nýf ta öð re nim gö re cek ço cuk la rýn Td (ye tiþ kin tip te ta noz-dif te ri) a þý la rý nýn ya pý lýp ya pýl ma dý ðý nýn kon trol e di le ce ði ni, ek sik a þý lý o lan la rýn a þý sý nýn ta mam la na ca ðý ný be lirt ti. Ba kan lýk tan bir ga ze te de A þý U ya rý sý baþ lý ðýy la yer a lan ha ber le il gi li ya zý lý a çýk la ma ya pýl dý. Ço cuk luk dö ne mi a þý la ma tak vi min de, te ta noz ve dif te ri has ta lýk la rý na kar þý a þý la ma nýn, beþ li kar ma a þý sý (dif te ri-boð ma ca-te ta noz-ço cuk fel ci-h.ýnf lu en za tip b) i çin de i kin ci, dör dün cü ve al týn cý ay lar da ve ay lar da pe kiþ tir me do zu o la rak ya pýl dý ðý be lir ti len a çýk la ma da, da ha son ra il köð re tim 1. sý nýf ta dört lü kar ma (dif te ri-boð ma ca-te ta noz-ço cuk fel ci) a þý sý nýn i çin de, il köð re tim 8. sý nýf ta i se Td (ye tiþ kin tip te ta noz-dif te ri) o la rak uy gu lan dý ðý kay de dil di. An ka ra / a a 10 YIL DA BÝR TD A ÞI LA MA SI YA PIL MA LI TE TA NOZ ve dif te ri has ta lýk la rý na kar þý ko run ma nýn sür dü rül me si i çin ye tiþ kin lik dö ne min de 10 yýl da bir Td a þý la ma sý ya pýl ma sý ge rek ti ði vur gu la nan a çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: öð re tim dö ne min de il köð re tim 8. sý nýf - ta uy gu lan ma sý plan la nan Td a þý la rý nýn a lý mý ya pýl mýþ an cak Re fik Say dam Hýf zýs sýh ha Mer ke zi Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan ya pý lan bi yo lo jik kon trol le rin de a þý la rýn uy gun ol ma dý ðý tes pit e dil miþ tir. Ye ni a þý la rýn a lý mý ya pýl mak la bir lik te ge rek a - þý la rýn a lým ve tes li mat sü reç le ri ge rek se kon trol a þa ma la rý nýn za man al ma sý se be biy le her yýl o kul lar ka pan ma dan ön - ce Ni san-ma yýs ay la rýn da ta mam la dý ðý mýz Td a þý uy gu la ma sý geç ti ði miz öð re tim dö ne min de ya pý la ma mýþ týr öð re tim dö ne min de il köð re tim 8. sý nýf ta öð re nim gö ren ço cuk la rý mý zýn Td a þý sý uy gu la ma la rý nýn ya pýl ma sý i çin a - i le he kim le ri ne, ken di le ri ne ka yýt lý 8. sý nýf öð ren ci le ri ne u laþ ma la rý ve a þý la rý ný yap ma la rý ta li ma tý ve ril miþ tir. Ek o la rak bu öð ren ci le rin li se le re ka yýt la rý sý ra sýn da a þý lan ma du rum la rý sor gu la na rak a þý sý ya pýl ma mýþ o lan la rýn a i le he kim le ri ne yön len di ril me si sað la na cak týr. A þý uy gu la ma sý nýn yaz dö ne min de ta mam lan ma sý plan lan mýþ týr. Bu ço cuk lar, öð re tim dö ne min de 9. sý nýf ta öð re nim gö re cek o lup, o kul lar da a þý lan ma du rum la rý kon trol e di le cek, ek sik a þý lý o - lan la rýn a þý sý ta mam la na cak týr. Hiç bir ço cu ðu mu zun sað lý ðý nýn ris ke a týl ma sý söz ko nu su de ðil dir. Ço cuk la rý mý zýn a þý sý ek sik kal ma ya cak þe kil de a þý uy gu la ma sý nýn ta mam lan ma sý i çin ça lýþ ma lar ti tiz lik le sür dü rül mek te dir. Tür ki ye de ça lý þan la rýn yüz de 59 u iþ ha yat la rýn da ki stres se vi ye si nin ar týþ ta ol du ðu nu bil di rir ken, yüz de 66 sý i se ya þa dýk la rý stre se çö züm o la rak es nek ça lýþ ma uy gu la ma la rý ný gös te ri yor. Ça lý þan la rýn ya rý dan faz la sý stres al týn da Emniyet Genel Müdürlüðü Asayiþ Daire Baþkanlýðý, resmi internet sitesinden yaptýðý açýklamada, okula yürüyerek gidip gelen çocuklarýn mutlaka bilinen iþlek caddelerden grup halinde gidip gelmeye dikkat etmelerini tavsiye etti. Çocuðunuz okula iþlek RE GUS ta ra fýn dan yü rü tü len son a raþ týr ma ya gö re Tür ki ye de ça lý þan la rýn yüz de 59 u iþ ha yat la rýn da ki stres se vi ye si nin ar týþ ta ol du ðu nu bil di rir ken, yüz de 66 sý i se ya þa dýk la rý stre se çö züm o la rak es nek ça lýþ ma uy gu la ma la rý ný gös te ri yor. Ça lýþ ma a lan la rý sað la yý cý sý Re gus un son a raþ týr ma sý na gö re Tür ki ye de ça lý þan lar gi de rek da ha stres li ha le ge li yor. Dün ya ça pýn da pro fes yo ne lin gö rüþ le ri nin a lýn dý ðý a raþ týr ma nýn so nuç la rý na gö re Tür ki ye de ki ça lý þan la rýn ya rý dan faz la sý (yüz de 59) stres se vi ye le ri nin son bir yýl i çe ri sin de yük sel di ði ni söy lü yor. Ül ke i - çin de ger çek le þen bir çok u lu sal fak tö rün ya ný sý ra dün ya e ko no mi sin de ki de vam lý dü zen siz li ðin bu ar tan bas ký yý te tik le di ði dü þü nü lü yor. Ka tý lým cý lar, stres te tik le yi ci le ri nin ço ðun luk la ki þi sel ol mak tan zi ya de pro fes yo nel kay nak lý ol du ðu nu doð ru lar ken, ne den ler lis te si nin ba þýn da iþ, müþ te ri ve bi rey sel fi nans man un sur la rý nýn gel di ði gö rü lü yor. A raþ týr ma ay ný za man da muh te mel çö züm ler ü ze rin de de yo ðun la þý yor ve Tür ki ye de ki ça lý þan la rýn ya rý dan faz la sý (yüz de 66) es nek ça lýþ ma yý stre si a zalt ma çö züm le rin den bi ri o la rak ta ným lý yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya caddelerden gitsin UZMANLAR, OKULA YÜRÜYEREK GÝDÝP GELEN ÇOCUKLAR MUTLAKA BÝLÝNDÝK ÝÞLEK CADDELERDEN GÝDÝP GELSÝNLER UYARISINDA BULUNDU. ÜÇ ay lýk yaz ta ti li nin ar dýn dan yak la þýk 17 mil yon öð ren ci ve 800 bin öð ret men ders ba þý yap tý. Uz man lar, e be veyn le ri ço cuk la rýn gü ven li ði ne yö ne lik u ya rý lar da bu lu nu yor. Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü A sa yiþ Da i re Baþ kan lý ðý, res mi in ter net si te sin den yap tý ðý a çýk la ma da, o ku la yü rü ye rek gi dip ge len ço cuk la rýn mut la ka bi li nen iþ lek cad de ler den grup ha lin de gi dip gel me ye dik kat et me le ri ni tav si ye et ti. A çýk la ma da, o ku la yü rü ye rek gi den ço cuk la rýn a ra so kak la rý müm kün ol du ðun ca kul lan ma ma sý ge rek ti ði di le ge ti ril di. Kan ser has ta la rý na psi ko lo jik des tek YE NÝ ku ru lan Psi ko-on ko lo ji Der ne ði, kan ser has ta la rý na ye di yir mi dört te le fon des tek hat tý ve üc ret siz psi ko te ra pi im kâ ný sað lý yor. Psi ko on ko lo ji Der ne ði Ü ye si A si ye I raz Sa vun, Gö nül lü lük e sa sý na da ya lý ta ma men üc ret siz hiz met ler ve ri yo ruz. Bi zim pek çok a lan da des tek ve re cek kü çük kü çük bi rim ler o luþ tur duk, bun lar dan bir ta ne si ye di yir mi dört te le fon des tek hat tý mýz. Has ta la rý mýz bi zi a ra dý ðý za man ge ce ve gün düz te le fo nu nu u cun da mut la ka uz man bir psi ko log i le gö rü þü yor de di. Ýs tan bul A ta köy de bu lu nan der nek, gö nül lü o la rak hiz met ve ren psi ko on kog la rý i le has ta lar ve ya kýn la rý na yüz yüz yü ze psi ko te ra pi des te ði de ve ri yor. Sa vun, Ge rek has ta la rý mýz ge rek has ta ya kýn la rý ran de vu i le baþ vur duk la rý za man gö rü þe bi li yor de di. Has ta ve has ta ya kýn la rý ya da nu ma ra lý te le fon lar dan üc ret siz psi ko lo jik des tek al mak ü ze re baþ vu ra bi lir ler. A NAH TAR LIK Ü ZE RÝ NE Ý SÝM VE AD RES YAZ MA YIN E be veyn le rin ço cuk la ra ev a nah ta rý ver me le ri ge rek ti ðin de a nah tar lýk ü ze rin de ad res ve i sim bu lun ma ma sý ge rek ti ði nin vur gu lan dý ðý a çýk la ma da þu i fa de ler yer al dý: O kul ön ce si ço cuk la rý ný zýn ev dý þýn da yal nýz baþ la rý na do laþ ma la rý na ve ne za ret e di le me ye cek yer ler de oy na ma la rý na (ö zel lik le ka lo ri fer da i re le ri, bod rum lar, in þa at gi bi) i zin ver me yin. Ço cuk la rý nýz o ku la yü rü ye rek gi di yor sa, bi li nen iþ lek cad de ler den, grup ha lin de gi dip gel me ye dik kat et me le ri ni ö ðüt le yin. Ya ban cý la rýn ya kýn lýk gös ter me si ve he di ye ver me le ri ni ka bul et me me le ri ni, bu gi bi gi ri þim ler de bu lu nan la rý ve ya ken di le ri ni ra hat sýz e den le ri he men en ya kýn gü ven lik gö rev li si ne söy le me le ri ni ve si ze de müm kün ol du ðu ka dar ça buk ha ber ver me le ri ni is te yin. Ev den dý þa rý çýk týk la rýn da, ne re de ve ki min le bir lik te ol duk la rý ný si ze her se fe rin de söy le me le ri ni ö ðüt le yin. Ço cuk la rý nýz dý þa rý çýk tý ðýn da ü zer le rin de faz la mik tar da pa ra ve kýy met li eþ ya bu lun ma ma sý na dik kat e din. Ço cuk la rý ný zý ma hal le de ki o yun a lan la rýn da bi le ol sa mut la ka gö zal týn da bu lun du run. Em ni ye tin a çýk la ma sýn da, e be veyn le rin ço cuk la rýn oy na dýk la rý böl ge de a lý þýl ma mýþ þe kil de ve sýk lýk ta do la þan þüp he li ki þi ve a raç la rý ge rek ti ðin de en ya kýn gü ven lik kuv vet le ri bi rim le ri ne bil dir me le ri is te nil di. Müm kün ol du ðun da ki þi le rin eþ kâl le ri ni ve a raç la rýn pla ka nu ma ra la rý i le mar ka la rý ný ve renk le ri ni tes pit et me ye ça lý þýl ma sý ge rek ti ði ne i þa ret e di len a çýk la ma da, Ço cuk la rý ný zý ta ný ma dýk la rý ki þi le rin a raç la rý na bin me me le ri ko nu sun da u ya rýn de nil di. Bursa / ci han A da na Mil li E ði tim Mü dü rü Meh met A li Se la met, Ço cuk la rý tah ta ya çý ka rýn, on la rý sý ra la ra mah kûm et me yin de di. ÇOCUKLARI TAHTAYA ÇIKARIN, ÖZGÜVENLERÝNÝ ARTTIRIN A DA NA Mil li E ði tim Mü dü rü Meh met A li Se la met, ye ni a ta nan öð ret men ler den ço cuk la rýn öz gü ven le ri ni ge liþ ti re - cek ça lýþ ma lar yap ma la rý ný is te di. Se la met, Ço cuk la rý tah ta ya çý ka rýn, on la rý sý ra la ra mah kûm et me yin de di. Mil li E ði tim Ba kan lý ðý nýn yap tý ðý son a ta ma lar da A da na ya ge len ye ni öð ret men le re E ði tim Gö nül le ri Der ne ði ta ra fýn - dan hoþ gel din ye me ði ve ril di. Ýl Mil li E ði tim Mü dü rü Meh met A li Se la met, öð ret men le re tav si ye ler de bu lun du. Mil li E ði tim Mü dü rü, Ço cuk la ra öz gü ven ka zan dý ra cak ça lýþ ma lar ya pýn. On la rý bol bol tah ta ya çý ka rýn. On la ra bol bol gö rev ve rin. Hiç bir þey yap ma sa lar bi le i sim le ri ni söy le yip o tur sun lar. Sý ra la rýn da ol ma sýn lar, sý ra lar dan çýk sýn lar. Bi zim te mel ek sik li ði miz öz gü ven. Öz gü ve ni ço cuk la ra ver di ði miz za man fet he de me ye ce ðiz ül ke yok, a þa ma ya - ca ðý mýz dað te pe yok fet he de me ye ce ði miz kalp de yok. Bü tün gay re ti miz, ço cuk la rý mý zý en i yi þe kil de ye tiþ ti re rek bu ül ke ye, bu top lu ma, bu mil le te, bü tün in san la ra ya rar lý bi rey ler o la rak ha zýr la mak de di. A da na / ci han Mutasyon HIV in ilâç direncini kýrýyor YAN LIÞ LIK LA bu lu nan bir HIV mu tas yo nu nun, vi rü sün mev cut i lâç la ra kar þý ge liþ tir di ði di ren ci ký ra rak, vi rüs le mü ca de le yi ko lay laþ týr dý ðý keþ fe dil di. Mis so u ri Ü ni ver si te si nde ki bi lim in san la rý nýn da da hil ol du ðu u lus la ra ra sý a raþ týr ma da, 172K a dý ve ri len bir in san ba ðý þýk lýk yet mez lik vi rü sü (HIV) mu tas yo nu nun, vi rü sü te da vi i çin el ve riþ li ha le ge tir di ði tes pit e dil di. Po li mor fizm o la rak ad lan dý rý lan HIV mu tas yon la rýn dan 172K nýn keþ fiy le, dok tor la rýn HIV ta þý yan ki þi le re da ha et ki li re çe te ler ya za bi le ce ði ö ne sü rül dü. Mis so u ri Ü ni ver si te si Ba sýn O fi si nin ha be ri ne gö re, a raþ týr ma da yer a lan Ste fan Sa ra fi a nos, 172K ad lý HIV mu tas yo nu, vi rü sün ba zý tür le ri nin i lâç la ra o lan di ren ci ni ký rý yor. Vi rü sün nor mal ak ti vi te le ri ni et ki le mi yor, an cak HIV in i ki tür i lâ ca gös ter di ði di ren cin a zal ma sýn da rol oy nu yor. HIV di zin le ri nin yak la þýk yüz de 3 ü nün 172K po li mor fiz mi ba rýn dýr dý ðý ný dü þü nü yo ruz de di. Ntvmsnbc VAR O LAN TE DA VÝ YÝ DA HA ET KÝ LÝ KI LI YOR BÝR ret ro vi rüs o lan HIV, ters trans krip taz ad lý bir en - zim sal gý la ya rak ken di ge - ne tik ko du nu kop ya lý yor. Bu kop ya lar, vi rüs ta ra fýn dan ko nak o la rak kul la ný lan ki þi - nin ken di ge ni ne yer le þi yor ve HIV ü re me ye de vam et - mek i çin ko na ðýn hüc re si ni kul la ný yor. Ý ki tip i lâç, nük le - o sit (NRTIs) ve nük le o sit ol - ma yan (NNRTIs) re vers trans krip taz in hi bi tör le ri, bu sü re ci i ler le me a þa ma sýn - day ken dur du ra bi li yor.

16 Baþ ba kan: Can lý tu tul ma lý BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, A hi lik Kül tü rü Haf ta sý do la yý sýy la ya yým la dý ðý me sa jýn da, A na do lu da 13. yüz yýl da ne þet e den A hi li ðin, bu top rak la rýn kar deþ lik ve hoþ gö rü ik li mi ni te sis et ti ði ni, va kýf ve sev gi me de ni ye ti nin te mel le ri nin a týl ma sý na ve si le ol du ðu nu i fa de et ti. Er do ðan, A hi Ev ran o la rak a ný lan Na si rud din Mah mud El Ho - yi nin ön cü lü ðün de ör güt le nen es naf ve sa nat kar la rýn, A na do lu ve Trak ya yý ka rýþ ka rýþ i mar e de rek, sos yal yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma yý teþ vik et ti ði ni, bir lik ve be ra ber li ðin har cý ol duk la rý ný vur gu la dý. Baþ ba - kan, Top lum sal do ku mu zun te me li ni o luþ tu ran A hi lik Kül tü rü nün mu ha fa za sý, can lý tu tul ma sý, bir lik ve be ra ber li ði mi zin sür dü rül me si i - çin ha ya ti bir ö nem ta þý mak ta dýr i fa de le ri ni kul lan dý. Ankara / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y18 EYLÜL 2012 SALI Saraybosna daki Baþçarþý, bakýrcýlar çarþýsý, kumaþçýlar haný, çay ocaklarý ve seyyar satýcýlarýyla ahilik geleneðinin izlerini taþýyor. AHLÂKLI KAZANÇ ESNAFI KORUYOR AHÝLÝK HAFTASI MÜNASEBETÝYLE KONUÞAN ESNAF VE SANATKÂRLAR DERNEÐÝ GENEL BAÞKANI ÇELÝKUS, DOÐRU OLANDAN TAVÝZ VERÝLMEDÝÐÝ SÜRECE HER ESNAFIN HAK VE KAZANÇ SAHÝBÝ OLACAÐINI SÖYLEDÝ. GEÇ MÝÞ TEN gü nü mü ze u la þan ve her yýl Ey lül ta rih le ri a ra sýn da kut la nan A hi lik Haf ta sý bu yýl da yük sek bir ka tý lým i le kut lan ma ya baþ la dý. Bal kan lar da Sos yal Ba rý þýn Ýn þa sýn da A hi li ðin Ro lü Sem poz yu mu ve Es naf Bay ra mý fa a li yet le ri i le Sa ray bos na Baþ Çar þý mey da nýn da start a lan A hi lik Haf ta sý, Es naf Sa nat kâr lar Der ne ði, Zi ra at Ban ka sý, Ýs tan bul Ti ca ret Ü ni ver si te si, Ýs tan bul Ti ca ret O da sý, U lus lar a ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si ve TÝ KA gi bi Tür ki ye nin ön de ge len ku - rum la rý nýn ka tý lý mý i le kut la ný yor. A hi li ðin, hal kýn sa nat ve mes lek a la nýn da ye tiþ me le ri ni ve ah lâ kî yön den ge liþ me le ri ni sað la dý ðý ný be lir ten Es naf ve Sa nat kâr lar Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Mah mut Çe li kus, es naf lýk ya da ti ca ret an la yý þý nýn ya bü yük te kel le re ya da bi rey sel var ol ma ça ba la rý na terk e dil di ði gü nü müz de, a hi li ðin in san la rýn ah lak lý yol lar dan ka zanç el de e de bil me si nin tüm il ke le ri ni ve yol la rý ný yüz yýl lar bo yu ko ru yan bir ge le nek ol du ðu nu söy le di. Ýstanbul / Yeni Asya Mah mut Çe li kus DOÐ RU O LAN DAN TA VÝZ VE RÝL MEZ ÇE LÝ KUS, Doð ru o lan dan ta viz ve ril me di ði sü re ce her in sa nýn hak ve ka zanç sa hi bi o la bi le ce ði ni ka nýt la yan bu es naf ör güt len me si sa ye sin de, dük kâ ný ný ka pat mak zo run da ka lan es na fýn, çý rak lýk, kal fa lýk ve us ta lýk zin ci ri ni yok sa - ya rak a tý lan her a dý mýn geç miþ ten ge len ge le nek le re sa hip çý kýl ma ma sý nýn bir so nu cu ol du ðu nun ay rý mý na is ter is te mez va rý la cak týr þek lin de ko nuþ tu. Bü - tün es naf lar a dý na dü zen le nen kut la ma da, Þedd ku þan ma tö re ni, A hi lik Tür - kü le ri kon se ri, a hi lik na si ha ti da ðý tý mý gi bi fa a li yet le re yer ve ri le rek ka tý lým cý la - ra A hi pla vý, ka vur ma, Os man lý þer be ti ve mev lit þe ke ri ik ram e dil di. GÜL: ÝNSANLIK ÝÇÝN GÜZEL BÝR ÖRNEK CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, A hi lik Haf ta sý do la yý sýy la ya - yým la dý ðý me sa jýn da, a hi lik ge le ne ði nin, a ziz mil le tin uy gar lýk ta ri hi ne ka zan dýr dý ðý en ö nem li de ðer ler den bi ri ol du ðu nu be - lir te rek, a hi li ðin, mil le tin örf ve a det le ri, en gin sað du yu su, ta - rih ten ge len de ne yi mi ve bi ri ki mi nin bir ü rü nü ve bü tün in san - lýk i çin de gü zel bir ör nek ol du ðu nu i fa de et ti. A na do lu da 13. yüz yýl da ku rum sal laþ ma ya baþ la yan ve yüz yýl lar bo yun ca var lý - ðý ný ko ru yan A hi lik teþ ki la tý nýn, gü cü nü ve et kin li ði ni ge niþ bir coð raf ya da gös ter di ði ne i þa ret e den Gül, Ö zün de in sa ný e sas a lan A hi lik, top lu mu mu zun sos yal, e ko no mik, kül tü rel ve mes le ki ha - ya tý nýn dü zen len me sin de, sos yal a - da le tin ger çek leþ me sin de ve ah la ki de ðer le rin yer leþ me sin de ö nem li rol oy na mýþ, me de ni ye ti mi zin ge - liþ me si ne bü yük kat ký sað la mýþ týr i fa de si ni kul lan dý. Bir dev le tin var lý - ðý ný de vam et tir me si ve i ler le me si i çin top lum sal do ku nun sað lam lý ðý - nýn bü yük ö nem ta þý dý ðý ný vur gu la - Abdullah Gül yan Gül, mil le tin yüz yýl lar bo yun ca ba rýþ, kar deþ lik ve hoþ gö rü i çe ri sin - de ya þa ma sýn da, A hi lik ku ru mu nun te mel le ri ni at tý ðý, bir lik ve da ya nýþ ma ya da ya nan sað lýk lý top lum ya pý sý nýn et ki si nin bü - yük ol du ðu nu be lirt ti. Gül, me sa jýn da Top lu mun bü tün fert ve ku rum la rý a ra sýn da i yi i liþ ki ler ve den ge ku ra rak, ba rýþ ve hu zu - ra e ri þil me si ni he def le yen; doð ru lu ðu, dü rüst lü ðü, so rum lu lu - ðu, gü ve nir li li ði, iþ ve mes lek ah lâ ký na say gý yý, hak ký na ri a yet et me yi, þef kat li, cö mert ve gü ler yüz lü ol ma yý e sas a lan; e ði ti - me, a lýn te ri ne, ü re tim de ve rim li li ðe ve ka li te ye bü yük ö nem ve ren; hak sýz lý ða, yol suz lu ða, ca hil li ðe kar þý çý kan A hi li ðin, or - ta ya koy du ðu il ke ler, gü nü mü zün ih ti ya cý o lan vaz ge çil mez doð ru lar dýr i fa de le ri ni kul lan dý. Ankara / aa 81 Ý LÝN A HÝ SÝ NE MEK TUP GÜM RÜK ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý, A hi lik Haf ta sý mü na se be tiy le 81 i lin a hi si se çi len ki þi le re mek tup gön der di. Güm rük ve Ti ca ret Ba - kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma - ya gö re, Ba kan Ya zý cý mek tu bun da, yak la þýk bin yýl lýk geç mi þiy le a hi li ðin, kar deþ lik, bir lik ve be ra ber lik gi bi de ðer le ri ö zün de top la yan, ti ca ret i - le ah lâký bu luþ tu ran bir ha yat fel se - Hayati Yazýcý fe si ol du ðu nu kay det ti. A hi li ðin ik ti - sa di ha ya ta ge tir di ði ku ral la rýn, ü re tim den tü ke ti me bü tün a þa - ma la rý dü zen le yen bir sis tem o luþ tur du ðu nu be lir ten Ya zý cý, a - hi le re þu tav si ye ler de bu lun du: A hi lik, ü re tim de ih ti yaç la rý ve ka li te yi ön de tut mak, tü ke tim de is raf tan ka çýn mak týr. A hi lik, i - yi lik le ri yay mak, kö tü lük le ri en gel le mek tir. A hi lik, baþ ka sý ný ken di ne ter cih et mek tir. A hi lik, fa kir i le zen gi ni bir tut mak týr. A - hi lik, tüm top lum sal ve ti ca ri i liþ ki ler de dü rüst ve gü ve ni lir ol - mak týr. A hi lik, iþ ve mes lek ah lâ ký na say gý lý ol mak, hak ve hu ku - ka ri a yet et mek tir. A hi lik, say gý lý, þef kat li ve gü ler yüz lü ol mak - týr. A hi lik, cö mert lik tir, mi sa fir per ver lik tir, hiz met tir. A hi lik, ni - me ti pay laþ mak, mih ne ti giz le mek tir. Ankara / aa O lim pi yat lar i çin 34 mil yon a ðaç dikilecek BRE ZÝL YA hü kü me ti, ev sa hip li ði ya pa ca ðý 2016 Dün ya O lim pi yat la rý i çin ya pý lan ha zýr lýk lar kap sa mýn da ül ke ge ne lin de 34 mil yon a ðaç dik me ka ra rý al dý. A lý nan ka rar, o lim pi yat o yun la rý es na sýn da u la þým ve di ðer fa a li yet ler so nu cu ha va ya bý ra ký la cak eks tra kar bon di ok si tin et ki si ni a zalt ma yý he def li yor. O lim pi yat ku ru lu i le o yun la ra ev sa hip li ði ya pa cak ül ke nin tem sil ci le ri a ra sýn da ya pý lan an laþ ma met ni nin bir par ça sý o lan a ðaç lan dýr ma iþ le mi ne ö nü müz de ki gün ler de baþ la na cak. Sao Paulo / cihan So yuz, ye re dön dü U LUS LAR A RA SI U zay Ýs tas yo nun da (U U Ý) gö rev ya pan A me ri ka lý as tro not Jo seph A ca ba ve Rus koz mo not lar Gen nady Pa dal ka ve Ser gey Re vin i ta þý yan Rus So yuz a ra cý ye re dön dü. A me ri kan Ha va cý lýk ve U zay Da i re si NA SA nýn te le viz yo nu, 123 gün son ra So yuz un Ka za kis tan boz ký rý na pa ra þüt le yu mu þak i niþ yap tý ðý ný be lirt ti. As tro not ve koz mo not la rýn sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu, yer çe kim siz or ta ma a lýþ ma ya ça lýþ týk la rý bil di ril di. Moskova / aa

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı