Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý"

Transkript

1 ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e ni as ya.com.r ýzým baþörülü okusun dedi, ceza aldý 28 ÞUB POMODN DBNN ZNII GININ, DÖNMN N M CI ON BÞÖÜÜ ÐI N MÐDU ÜM DVM DO. Demokra Pari Genel Baþkanlýðýna seçilen Gülekin Uysal, pari genel merkezinde yapýlan örenin ardýndan göreve baþladý. Uysal'ýn, göreve baþlamasýndan önce pari merkezi önünde kurban kesilip, duâ edildi. GÜN U GÖV BÞDI ürkiye yi kucaklayacaðýz udp nin 8. O la ða nüs ü Bü yük ongre sinde Ge nel Baþ kan lý ða se çi len Gül e kin Uy sal, dün par i ge nel mer ke zi ne ge le rek gö re vi Baþ kan ve ki li U ður ner den dev ral dý. Uy sal, d di a mýz o dur ki her ke sin hu ku kun dan e min ol du ðu bir ür ki ye yi yer li ye ri ne o ur mak ýr de di. n8 de ÂM DÜÞMNIÐI ÖÜNO Penagon da çirkin eðiim u me ri kan or du su nun su bay a day la rý na s lâm i le op ye kun sa vaþ der si ver di ði or a ya çýk ý. s lâm i le ge re kir se op ye kûn sa vaþ i çin ge le ce ðin su bay a day la rý na e ði im gör dük le ri as ke rî o kul da Mek ke nin Hi ro þi ma gi bi bom ba la na bi le ce ði de öð re i li yor. nha be ri say fa 7 de 'N NO' INMMI ÇN ürkiye nin iirazý BD yi üzdü ubd Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn v ru pa ve v ras ya þ le rin den o rum lu Ba kan ar dým cý sý Phi lip Gor don, N - O da s ra il i le or ak lýk fa a li ye le ri nin ür ki ye nin i i raz la rý dolayýsýyla i ler le me me sin den üzüldüklerini be lir e rek, Hiç bir ül ke, i ki li an laþ maz lýk la rý ný i i fa ka a þý ma ma lý de di.n7 de FN MÜDH srail askerlerinden oranýsýz güç ufi lis in li u uk lu la rýn 24. gü nü ne gi ren aç lýk gre vi ne des ek ver mek a ma cýy la a mal lah a dü zen le nen gös e ri ye mü da ha le de 9 Filisinli yaralandý. nha be ri say fa 7 de IN FO OÐ F: 28 Þuba'ýn yasaklarý yeni maðdurlar üreiyor. Çevik ailesi de kýzlarýnýn baþörüleri ile okumasý için mücadele verirken maðdur oldu. nne Güllü Çevik'e "baþörüsü ýsrarýndan" dolayý Gazianep 18. sliye Ceza Mahkemesi arafýndan verilen 2 yýl 10 aylýk mahkûmiye epki ile karþýlandý. ÐMC BÐ NDI MÎ ÐM BNIÐIN 15 MDD F UNDU Okullarda, kýlýk kýyafe yönemeliði kaldýrýlsýn u ði im ci ler Bir li ði en di ka sý, MB'e sunduðu eklifin de 1981 yý lýn da yü rür lü ðü gi ren ý lýk-ý ya fe ö ne me li ði hü küm le rinin gün cel li ði ni yi ir miþ ol du ðunu ve uy gu la ma daki öð ren ci ký lýk ký ya fe le rinin, yö ne me lik en fark lý o la rak ge nel ge ler le yü rü dü ðü nü i fa de e de rek, söz ko nu su yö ne me li ðin a ma men yü rür lük en kal dý rýl masý ný is e di. ÞMPONU UPI DIÖ'D VC Galaasaray mý, Fenerbahçe mi?u14 uendikanýn bakanlýða gönderdiði 15 maddelik raporda; ders aralarýndaki süre, devamsýzlýklar, okullar arasýndaki öðrenci nakilleri, sýnýf ekrarlarý, mezuniye puanlarý, diploma düzenlenmesi, müdür görev ve yekileri, öðremenlerin meslekî çalýþmalarý hakkýnda da görüþ ve eklifler sunuldu. nfh GÖZ ÜN HB F 3 BÞÖÜÜ ÐI N MÐDU ÜO u Hüküme zorunlu eðiim süresini uzaýrken, bu süreçe oraya çýkan sorunlarý ise görmezden geliyor. Pek çok alanda karþýlaþýlan baþörüsü yasaðý, eseürlü kýzlarý ve ailelerini maðdur emeyi sürdürüyor. n son Gazianep e yaþanan olay, söz konusu maðduriyein zirvesine çýkýldýðýnýn ve am mânâsýyla zulüm ve baskýya dönüþüðünün gösergesi oldu. UÇ U IZININ BÞÖÜÜ OUMINI M u Gazianep Þehi âmil MB lköðreim Okulu öðrencisi Þüheda Çevik in annesi, "kýzýnýn baþörüsüyle okula devam emesi alebinde ýsrarlý davrandýðý" için cezalandýrýldý. Gazianep 18. sliye Ceza Mahkemesinde yargýlanan Güllü Çevik hukuksuzluða maruz býrakýlarak 2 yýl 10 ay hapis cezasýna da çarpýrýldý. Çocuðunun okula gimesini isemeken baþka bir "suç"u olmayan anneye verilen cezaya büyük epki var. n9 da Baþlangýç maddeleri ile baþkanlýk olmaz ubaþ kan lýk sis e mi ar ýþ ma la rý ný de - ðer len di ren a ka de mis yen- ya zar ser a ra kaþ, ö nem li o la nýn e mel hak ve öz gür lük le rin ev ren sel öl çek ler de sað - lan ma sý ol du ðu nu yaz dý. a ra kaþ ya zý - sýn da na ya sa nýn di ba ce bö lü mü, res mî bir söy le me, i de o lo ji ye doð ru dan gön der me ya par ken ve þa ye bu du - rum sü re cek i se, dev le in eþ ki lâ ya pý sý baþ kan lýk sis e mi ne ya da par la men er sis e me da ya lý ol muþ, ne ö ne mi var - dýr? di ye sor du. nazýsý say fa 11 de Çiçek: Baþkanlýk sisemi de arýþýlabilir ubmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Den ge - le ri i yi ku rul mak kay dýy la, mah sur la rý ber a raf e de cek dü zen le me le ri i yi ya pýl - mak kay dýy la baþ kan lýk sis e mi ni e o rik o la rak ar ý þa bi li riz de di. n8 de 12 ylül askerî darbesine müdahil olan ve darbe döneminde oðlu öldürülen 104 yaþýndaki Berfo ýrbayýr ambulansla dâvânýn görüldüðü nkara dliyesi ne geldi. FO OÐ F: 12 Ü 4. DUUÞM vren ve Þahinkaya yine gelmedi u12 y lül du ruþ ma sýy la il gi li o la rak dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral e nan v ren ve dö ne min Ha va uv ve le ri o mu a ný e mek li Or ge ne ral ah sin Þa hin ka ya nýn n ka ra 12. ðýr Ce za Mah ke me si nde yar gý lan ma sý na de vam e dildi. 4. du ruþ ma ya sa nýk lar v ren ve Þa hin ka ya yi ne gel me di.n9 da GN: Þ ÖZ DÜZNM O nha be ri say fa 9 da

2 2 12 NN 2012 CUM Â H me li niz de rý za- yý lâ hî ol ma lý. ðer O ra zý ol sa, bü ün dün ya küs se e hem mi ye i yok. ðer O ka bul e se, bü ün halk red de se e si ri yok. [Bu em a lâ a kal her on beþ gün debir de fa o kun ma lý.] M B N C M h lâs hak kýn da On e din ci em a nýn On e din ci No a sý - nýn e di Me se le sin den Dör dün cü Me se le si i ken, ih lâs mü na se be iy le ir min ci em a nýn kin ci Nok a sý ol du. Nu ra ni ye i ne bi na en ir mi Bi rin ci em a o la rak e me â a gir di. ** l lah i çin ký yam da bu lu nup O na kul luk e din. (Ba ka ra û re si, 2:238.) me li miz de rý za- yý lâ hî ol ma lý h i lâ fa düþ me yin; son ra ce sa re i niz ký rý lýr, kuv ve i niz el den gi der. (n fâl û re si, 8:46.) Be nim â ye le ri mi, az bir dün ya men fa a iy le de ðiþ ir me yin. (Ba ka ra û re si, 2:41.) Nef si ni gü nah lar dan a rýn dý ran, kur u lu þa er miþ ir. Nef si ni gü na ha dal dý ran i se hüs ra na düþ müþ ür. (Þems û re si, 91:9-10.) ** y â hi re kar deþ le rim ve ey hiz me-i ur â ni ye de ar ka daþ la rým! Bi lir si niz ve bi li niz: Bu dün ya da, hu su san uh re vî hiz me ler de en mü him bir e sas, en bü yük bir kuv ve, en mak bul bir þe fa a çi, en me in bir nok a-i is i nad, en ký sa bir a rîk-i ha ki ka, en mak bul bir du â-yý mâ ne vî, en ke râ me li bir ve si le-i ma ka sýd, en yük sek bir has le, en sâ fî bir u bu di ye, ih lâs ýr. Ma dem ih lâs a mez kûr has sa lar gi bi çok nur lar var ve çok kuv ve ler var. Ve ma dem bu mü hiþ za man da ve deh þe li düþ man lar mu ka bi lin de ve þid de li az yi ka kar þý sýn da ve sav le li bid a lar, da lâ le ler i çe ri sin de biz ler ga ye az ve za yýf ve fa kir ve kuv ve siz ol du ðu muz hal de, ga ye a ðýr ve bü yük ve u mu mî ve kud sî bir va zi fe-i i ma ni ye ve hiz mei ur â ni ye o mu zu mu za ih san-ý lâ hî a ra fýn dan ko nul muþ. l be e, her kes en zi ya de, bü ün kuv ve i miz le ih lâ sý ka zan ma ya mec bur ve mü kel le fiz. Ve ih lâ sýn sýr rý ný ken di miz de yer leþ ir mek i çin ga ye de re ce de muh a cýz. ok sa, hem þim di ye ka dar ka zan dý ðý mýz hiz me-i kud si ye kýs men za yi o lur, de vam e mez; hem þid de li me sul o lu ruz. Be nim â ye le ri mi, az bir dün ya men fa a iy le de ðiþ ir me yin (Ba ka ra û re si: 41) â ye in de ki þid de li eh di kâ râ ne nehy-i lâ hî ye maz har o lup, sa a de-i e be di ye za ra rý na, mâ nâ sýz, lü zum suz, za rar lý, ke der li, hod fu ru þâ ne, sa kîl, ri yâ kâ râ ne ba zý his si ya-ý süf li ye ve me nâ fi-i cüz i ye nin ha ý rý i çin ih lâ sý kýr mak la, hem bu hiz me e ki u mum kar deþ le ri mi zin hu - ku ku na e ca vüz, hem hiz me-i ur â ni ye nin hür me i ne a ar ruz, hem ha ka ik-i i ma ni ye nin kud si ye i ne hür me siz lik e miþ o lu ruz. y kar deþ le rim! Mü him ve bü yük bir u mur-u hay ri ye nin çok mu zýr mâ ni le ri o lur. Þey an lar o hiz me in hâ dim le riy le çok uð ra þýr. Bu mâ ni le re ve bu þey an la ra kar þý ih lâs kuv ve i ne da yan mak ge rek ir. h lâ sý ký ra cak es bab dan yý lan dan, ak rep en çe kin di ði niz gi bi çe ki ni niz. Haz re-i u suf ley his se lâm Þüp he siz ne fis da i ma kö ü lü ðe sevk e der an cak ab bim rah me e der se o baþ ka (u suf û re si, 12:53.) de me siy le, nefs-i em mâ re ye i i mad e dil mez. nâ ni ye ve nefs-i em mâ re si zi al da ma sýn. h lâ sý ka zan mak ve mu ha fa za e mek ve mâ ni le ri def e mek i çin, ge le cek düs ur lar reh be ri niz ol sun: B N C DÜ U U NUZ me li niz de rý za-yý lâ hî ol ma lý. ðer O ra zý ol sa, bü ün dün ya küs se e hem mi ye i yok. ðer O ka bul e se, bü ün halk red de se e si ri yok. O ra zý ol duk an ve ka bul e ik en son ra, is er se ve hik me i ik i za e der se, siz ler is e mek a le bin de ol ma dý ðý nýz hal de, halk la ra da ka bul e i rir, on la rý da ra zý e der. O nun i çin, bu hiz me e, doð ru dan doð ru ya, yal nýz Ce nâbý Hakk ýn rý za sý ný e sas mak sa yap mak ge rek ir. em a lar, 21. em a, s. 389 Û G Ç: ve si le-i ma ka sýd: sýl mak sa da gö ü ren ve sî le, va sý a. hod fu ru þâ ne: en di ni be ðen dir me ye ça lý þa rak. sa kîl: ðýr, can sý ký cý, çir kin. me nâ fi-i cüz i ye: Cüz î, kü çük men fa a ler. z bir fay da. u mu r-u hay ri ye: Ha yýr lý iþ ler. rý za -yý lâ hî: l lah ýn rý za sý, hoþ nu lu ðu. Â H D llah ile beraber baþka ilahlarýn da bulunduðuna siz þahilik edebilir misiniz? De ki: Ben buna þahilik emem. De ki: O ancak bir ek ilâhýr; ben ise sizin O'na orak koþuklarýnýzdan uzaðým. n'âm ûresi: 19 / Â ye -i e ri me Me â li iþi namazý güzel kýldýðýnda, rükû ve secdelerini am olarak yerine geirdiðinde namaz kendisine, Benim hakkýmý gözeiðin gibi llah da seni korusun der ve yükselilir. Câ mi ü s-a ðîr, No: 208 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ce ma a, duy gu bir li ði dir (Genç lik Þö le ni nin ar dýn dan ) ir þahs-ý ma ne vî e þek kü lü o lan ce - B ma a in bir leþ me nok a sý hiç þüp he siz i lâ-i ke li me ul lah ýr. n san, bir buz par ça sý hük mün de o lan e na ni ye i ni bir ha vu za ve ya ok ya nu sa a ýp, ma ne vî þah si ye i ni ce ma a i çe ri sin de e ri ir. Ce ma a in ma ne vî þah si ye i ay nen fer din þah si ye i gi bi ih san, lü uf ve e cel li le re maz har o la bi lir. ül li ye kes be de rek bü ün bir ce ma a in þahs-ý ma ne vî si ü ze rin de bu lâ hî lü uf lar, ih san lar e cel li e der. Bu yüz den ce ma a e o lan ma ne vî ec rü be ler, e cel li ler bi rey sel ec rü be ve e cel li ler den ka ka üs ün dür. Ni e kim Pey gam ber fen di miz (asm) bir ha dis-i þe rif le rin de, l lah ýn rý za ve hoþ nu lu ðu nun lü uf, ih san ve e cel li ler o la rak her za man ce ma a le be ra ber ol du ðu nu bu yur muþ ur. a ri ka ler de lâ hî e cel li ler ve fe yiz ler bir mer kez hük mün de o lan ku ub ve ya gavs an mü rid le ri ne da ðý lýr. Her mü rid, ken di ma ne vî de re ce si ne gö re þey hin den fe yiz a lýr. þ e ce ma a le rin þahs-ý ma ne vî si de bir ne vî gav si ye, ku bi ye ve ha a fer di ye ma ka mýn da bu lu nur ki, bu þahs-ý ma ne vî ye i nen fe yiz, ih san, e cel li, i na ye, ik ram vs. gi bi e cel li ler den þahs-ý ma ne vi ye ye mer bu i ye i öl çü sün de ki þi ler his se dar o lur. Bir þahs-ý ma ne vî ye bað lý lýk, fer din e na ni ye i ni bü yük bir ha vu zu ka zan mak nok a sýn da e ri e bil di ði öl çü de dir. a ni ce ma a ol mak, fer dî þu ur dan kur u lup, ko lek if bir þu u ra u laþ mak la müm kün dür. Çün kü ce ma a, ay ný dü þün ce, i de al, duy gu ve fi kir ler de bir le þen fer ler den mey da na ge len op lu luk ur. Fer ce ma a le þir, ce ma a a de a bir fer hâ li ne ge lir. þ e böy le bir a mos fer de ya pý lan bü ün fa a li ye ler, i ba de ler ay ný ha vu za a kar. Böy le lik le þahs-ý ma ne vî hýz la ma ne vî mer e be le re yük se lir. Be di üz za man ýn Ferd dâ hî de ol sa þahs-ý ma ne vî kar þý sýn da bir hiç ir an la mýn da ki es bi i bu nok a i le a lâ ka lý dýr. þ e þahs-ý ma ne vi nin am o la rak his se dil di ði, ce ma a þu u ru nun ge liþ i ril me si ne yar dým cý o lan fa a li ye ler den bi ri si ne de ge çen haf a n ka ra da ka ýl dýk. Genç lik Þö le ni a dýy la, i sâ le-i Nur ns i ü sü a ra fýn dan er ip e di len or ga ni zas yon da ür ki ye nin her a ra fýn dan ge len Nur a le be le ri ni ve genç le ri ni bir a ra da gör mek, ko lek if þu u ru, ce ma a bi lin ci ni ve þahs-ý ma ne vî duy gu su nu güç len di ren bir fa a li ye ol du. Ur fa dan 46 ki þi i le çýk ý ðý mýz yol cu lu ðun her â ný, þev ki mi zi ve hiz me þu u ru mu zu ge liþ i rir ni e lik e i di. Ön ce lik le uð ra dý ðý mýz on ya Mev lâ nâ zi ya re i son ra sýn da ce ma a kar deþ le ri nin ve genç kýz la rý mý zýn sý cak il gi si, kar þý la ma bi çim le ri, si zin yýl lar ca ço cu ðu nu za ve a le be le re an la ma ya ça lýþ ý ðý nýz u huv ve, e sa nüd, ih lâs ders le ri ni bir an da an la ýr du rum da i di. Zi ra genç ler, ken di le ri gi bi genç kar deþ le ri nin, mi sa fir kar þý la ma, il gi len me, hiç a ný ma dýk la rý in san la rýn ken di le ri ni gü ler yüz le a ðýr la ma la rý, u ður la ma la rý vs. dav ra nýþ la rý nýn i çin de ki mu hab be ve u huv ve ders le ri ni uy gu la ma lý o la rak al dý lar. Da ha son ra ki n ka ra yol cu lu ðu ve yi ne ay ný genç kar deþ le rin kar þý la ma la rý, ha zýr lýk la rý, il gi le ri; a le be le ri mi ze i kin ci bir u huv ve, e sa nüd, ih lâs der si ni e li ðin de i di. Genç lik Þö le ni ne gi dil di ðin de i se, am bir ce ma a þu u ru ve þahs-ý ma ne vî nin bir a za sý ol du ðu muz his si her ke si ku þa ý. Þö len den ön ce ki Ha cý Bay ram-ý Ve li Haz re le ri nin ür be ve ca mi zi ya re i es na sýn da ye miþ yaþ la rýn da bir Nur a le be si a ða be - yin söz le ri, biz le ri çok e ki le di: i zin kal kýp, bir ce ma a fa a li ye i i çe ri sin de bu ra la ra ka dar gel me niz bir ci had dýr. Bu da þah sî farz la rý nýz dan bi le da ha kýy me li dir. þ e a ða be yin bu söz le ri ni du yan a le be ler, yol cu lu ðun yor gun lu ðu nu da bu müj de i le ü zer le rin den a ý lar. ve, bu ür fa a li ye ler, bir ce ma a in þahs-ý ma ne vî si nin ku bi ye, gav si ye ve ha a fer di ye i nin em si li ne hiz me e den ce ma a þu u ru nu ge liþ i ren fa a li ye ler dir. Ni e kim, ko lek if þu u run, þahs-ý ma ne vi nin lâ hî e cel li le re ve lü uf la ra maz har o la bil me si i çin: 1- Ce ma a fer le ri nin bir bir le riy le çok sý ký ir i ba ha lin de ol ma sý, 2- Her ke sin ay ný duy gu la rý pay la þý mý ve bu nun his se dil me si, 3- Bes le ni len e ser le rin her gün dü zen li o kun ma sý, i ba de ler ve kul lu ðun her çe þi di nin ü ze rin de has sa si ye le du rul ma sý i le müm kün dür. Duy gu bir li ði, ma ne vî kar deþ lik ve ay ný sa ýr lar dan bes len mek bir ce ma a in þahs-ý ma ne vî si ni o luþ u ran ve ak vi ye e den un sur lar dýr. Ce ma a le rin þahs-ý ma ne vi le ri nin e þek kü lü ve yük sel me si i çin, ma ne vî bir bað lâ zým dýr. Bu nun i çin, sa mi mi ye, u huv ve, e sa nü, ih lâs, mu hab be vs. þar ýr. k si hal de, ce ma a in þahs-ý ma ne vi si her an da ðýl ma ya, za yýf la ma ya ma ruz ka la bi lir. Bu yüz den, her fer din ce ma a e men sup ol ma nýn, ay ný za man da ma ne vî bir þir ke in ü ye si ol may la ay ný an la ma gel di ði bi lin cin de ol ma sý þar ýr. þ e bu bi lin ce hiz me e den, her ür lü fa a li ye des ek len me li ve eþ vik e dil me li dir. Zi ra, fa a li ye i ni be nim se me di ði niz ve ya ka ýl ma dý ðý nýz bir e þek kü lün ü ye si de o la maz sý nýz. Hâ sý lý, ce ma a ol mak, her ür lü be re ke in ve fey zin kay na ðý dýr. Hem fer le rin, söz, a mel ve hiz me duy gu la rý ný be re ke len di rir; hem de bað lý ol duk la rý þahs-ý mâ ne vî nin

3 HB 12 MI 2012 CUM 3 a zý þ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay k., No: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) (orumlu) ecep BOZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) i ap sa ýþ fax: (0212) Mus a fa DÖ Ü n ka ra em sil ci si 09 Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s ih ba ra Þe fi Meh me Ca ða loð lu: Ce mal Na dir k., Nur þ ha ný, No: 1/2, s an bul. el: Musafa GÖMN (0212) N M C Ð: Meþ ru i ye Cad. li bey p. No: Ge nel Mü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/n el: (312) , , Fax: por di ö rü oordinaörü e cep Þ CI rol DO UN 36 MN M C Ð: Zep pe lin r. 25, h len, el: Mesu ÇOBN , Fax: C M C Ð: v ni a yýn o or di na ö rü Görsel önemen: brahim ÖZDB fen di ok., No: 13, ef ko þa. el: Bas ký: eni sya b dul lah ÇI BÞ bone ve Daðýým o or di na ö rü: dem Z Mabaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým a. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li IN e ni s ya Ga ze e ci lik Ma ba a cý lýk ve a yýn cý lýk a na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi Meh me U U Ge nel a yýn Mü dü rü â zým GÜ Ç ÜZ N MZ V Hic rî: 21 Cemaziyelahir 1433 u mî: 29 Nisan 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý l ler s an bul z mir as a mo nu ay se ri on ya am sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak ef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý ýlýk kýyafe yönemeliði kaldýrýlsýn ÐMC Bir li ði en di ka sý ( Ð M-B- N) 1981 yý lýn da yü rür lü ðü gi ren ý lýk-ý ya fe ö ne me li ði nin a ma men yü rür lük en kal dý rý la rak, ge li þen ve de ði þen dün ya þar la rýn da öz gür lük ler bað la mýn da bir dü zen le me ya pýl ma sý ný is e di. Mil lî ði im Ba kan lý ðý, çe þi li or a öð re im ku rum la rý na i - liþ kin ay rý ay rý yö ne me lik le ri ek me in al ýn da bir - leþ ir mek ü ze re baþ la ý ðý ça lýþ ma son ra sý ha zýr la dý - ðý as la ðý bü ün sen di ka la ra gön der miþ i. ði im- Bir-en de as la ða i liþ kin il ve il çe eþ ki lâ la rýn dan ge len gö rüþ ve ek lif le ri a la rak bir ça lýþ ma yap ý ve bu ça lýþ ma yý Ba kan lý ða gön der di. en di ka nýn Mil lî ði im Ba kan lý ðý na gön der di ði 15 mad de lik ek li - fin de, i ki ders a ra sýn da ki sü re nin 10 da ki ka ya çý ka - rýl ma sý, 3 gün geç ge len bir öð ren ci nin ya rým gün de vam sýz sa yýl ma sý, bir ders yý lýn da en faz la 20 gün ö zür süz, 30 gün ö zür lü ol mak ü ze re op lam de - vam sýz lýk sü re si 50 gün o la rak ka bul e dil me si is e - nir ken, ý nav la öð ren ci a lan ay ný ür o kul lar a ra - sýn da na kil baþ lýk lý 36. mad de, "ý nýf ek ra rý ve öð re nim hak ký baþ lýk lý 58. mad de, Me zu ni ye pu a ný baþ lýk lý 65. mad de, "Dip lo ma dü zen len me - si baþ lýk lý 68. mad de, Mü dür, gö rev, ye ki ve so - rum lu luk la rý baþ lýk lý 84. mad de, "Öð re men le rin mes le kî ça lýþ ma la rý baþ lýk lý 93. mad de gi bi mad - de ler de gö rüþ ve eklif ler su nul du. I I I F G N DÜ ZN M PI M I Ð M-B-N in ý lýk-ký ya fe baþ lýk lý 234. mad de i le il gi li ek li fin de i se þöy le de nil di: Mad de - nin 1. fýk ra sýn da, O kul lar da; 7/12/1981 a rih ve sa yý lý es mî Ga ze e de ya yým la nan Mil lî ði - im Ba kan lý ðý i le Di ðer Ba kan lýk la ra Bað lý O kul lar - da ki Gö rev li ler le Öð ren ci le rin ý lýk ý ya fe le ri ne - liþ kin ö ne me lik hü küm le ri ne u yu lur hük mü yer al mak a dýr. öz ko nu su yö ne me lik hü küm le ri gün cel li ði ni yi ir miþ o lup, uy gu la ma da öð ren ci ký - lýk-ký ya fe le ri yö ne me lik en fark lý o la rak ge nel ge - ler le yü rü mek e dir. Bu ne den le, söz ko nu su yö ne - me li ðin a ma men yü rür lük en kal dý rý la rak, ge li þen ve de ði þen dün ya ko þul la rýn da öz gür lük ler bað la - mýn da bir dü zen le me ya pýl ma sý nýn uy gun o la ca ðý dü þü nül mek e dir. nkara / Faih aragöz ir i ni as ya.com.r M. e mal in yaz dýr dý ðý a rih ki a býn da Pey gam berimiz (a.s.m.) a vuz Bü len Bâ ki ler, 1931 de Dev le Ma - ba a sýn da ba sý lan ve 1950 ye ka dar o kul - lar da o ku u lan a rih ki a býn da Pey gam - be ri mi zin na sýl an la ýl dý ðý ný gös e ren ba zý pa - saj lar ak ar mýþ (ür ki ye ga ze e si, ): es mî a rih ki a bý nýn 89. say fa sýn da de ni li yor ki: Mu ham me, Mek ke de müþ rik lik mu hi in de ve e si rin de bü yü müþ ol ma sý na rað men, di nî me - se le ler ve di nî dü þün ce ler pek de rin bir su re e zih ni ni iþ gal e di yor du. Mu ham me 40 ya þý na gel - di ði za man, va an daþ la rý ný, ken di nin bul du ðu ve doð ru ol du ðu na i nan dý ðý ye ni bir di ne dâ ve e baþ la dý. Mu ham me in dâ ve e i ði bu di ne, o za - man ha nif le ri ne im i sa len b ra him di ni ya hu in - ký ya mâ nâ sý ný i fa de e den s lâm de nil miþ ir. 90. say fa da, ur an ve Va hiy baþ lý ðý al ýn da þu a çýk la ma lar yer al mak a dýr: Mu ham me in koy - du ðu e sas la rýn op lu ol du ðu ki a ba ur an de nir. O, rap la rýn ah lâk ve â de le ri nin, pek fe na ve pek ip i daî ve ýs la ha muh aç ol du ðu nu an la mýþ, bun la rý ýs lah i çin en ha yer le re çe ki le rek se ne - ler ce dü þün müþ ve yýl lar ca e fek kür den son ra, ken di sin de va hiy ve il ham fik ri doð muþ ur. es mî a rih ki a bý nýn 91. say fa sýn da lk Va - hiy baþ lý ðý al ýn da þöy le bir id di a i le ri sü rül mek - e dir: Mu ham me, u zun bir de vir de ki e fek kür - le rin mah su lü o lan â ye le ri, lü zum ve ih i yaç la ra gö re ak rir e di yor du. Bu nun la be ra ber, ken di si - ni ah rik e den kuv ve in, a bi a fev kin de bir mev cu di ye ol du ðu na, sa mi mi su re e ka ni i di. Gü ya ob jek if ve or a da bir üs lûp la ka le me a lýn mýþ gi bi gö rün se de, ar kap la ný na dik ka le ba kýl dý ðýn da bu ram bu ram in kâr kok u ðu çok a - çýk þe kil de gö rü le cek o lan bu ka ra sa ýr lar da ki man ý ða gö re, hâ þâ, en baþ a l lah yok! Mu - ham me, ken di si ni ah rik e den kuv ve in, a bi a üs ü bir var lýk ol du ðu na sa mi mi ye le i nan sa da! Va hiy de yok! Va hiy fik ri, Mu ham me in yýl - lar ca en ha yer le re çe ki lip dü þün dük en son ra i - cad e i ði bir þey! Â ye le ri de ken di si uy du rup, lü zum ve ih i yaç la ra gö re an zim e miþ! Böy le ce ye ni bir din ih das e dip, in san la rý o na ça ðýr mýþ! Hâ þâ! Hâ þâ! Hâ þâ! Zer ra a de din ce hâ þâ! i sa le-i Nur da ki Þey an la bir mü na za ra bah sin de yer a lan çar pý cý ve sus u ru cu ce vap la - rýn ö ne mi, bu sa ýr lar da ken di si ni e le ve ren in - kâr cý cer be ze kar þý sýn da çok da ha i yi an la þý lý yor. þ e o ba his en mü hiþ bir bö lüm: Mu ham med (asm) ya re sû lul lah ýr ve bü ün re sûl le rin ek me li ve bü ün mah lû ka ýn ef da li dir; ve ya hu hâ þâ, yüz bin de fa hâ þâ l lah a if i ra e i ði ve l lah ý bil me di ði ve a za bý na i nan ma dý - ðý i çin, i i ka sýz, es fel-i sâ fi lî ne su ku e miþ bir be þer farz e mek lâ zým ge lir ki, bu i se, ey b lis, ne sen ve ne de gü ven di ðin v ru pa fey le sof la rý ve s ya mü na fýk la rý bu nu di ye mez si niz ve di ye - me miþ si niz ve di ye me ye cek si niz ve de me miþ si - niz ve de me ye cek si niz. Çün kü bu þýk ký din le ye - cek ve ka bul e de cek, dün ya da yok ur. O nun i - çin dir ki, gü ven di ðin o fey le sof la rýn en müf si - le ri ve o s ya mü na fýk la rý nýn en vic dan sýz la rý da hi di yor lar ki: Mu ham med-i ra bî (asm) çok a kýl lý i di, çok gü zel ah lâk lý i di. (öz ler, s. 310) am yir mi yýl bo yun ca o kul lar da ki öð ren ci le - re ders ki ap la rýy la ya pý lan des sas el kin le rin ah ri ba ý, iþ e böy le ce vap lar la püs kür ül müþ... ur ân la rý Nu uk muþ 21 Ni san da çý kan ya zý mý zýn baþ lý ðý ur ân ve Nu uk u. r e si gün, ya ni 22 Ni san Pa zar gü nü e ni Þa fak a a dýk l bay rak ýn me i a - ru han a söy le di ði þu cüm le yi o ku duk: 1927 de ý lýç za de Hak ký, Hür Dü þün ce di ye bir der gi çý ka rý yor; Bi zim ur ân ý mýz Nu uk ur di yor. Pey gam ber le ri de Ga zi 1920 ler ür ki ye si ni an la an ur key o-day (1928) ki a bý nýn ya za rý Gra ce l li son a ko nu þan ma a rif mü fe i þi nin Bi zim pey gam be ri miz Ga - zi miz dir. Biz o ra bis an lý þa hýs i le i liþ ki mi zi so na er dir dik. Mu ham med in di ni ra bis an a uy gun du; a ma bi ze ya ra maz söz le ri de bu nu a mam lý yor (a id Nur sî ve M. e mal, s. 73).

4 ÜÜ N 4 12 MI 2012 CUM HB Þa ir le rin sul an la rý bu fes i val de Þ ÞH O BNN V NCP FZI, Z OÇ, ÂÞI MHZUN ÞF, CH ZFOÐU, NU PD V DM BZI GB ONC Þ ÞN HMNMÞ, MI Þ FV N V HPÐ PC. i mav O ko nu la rýn da o u ran dep rem ze de ha ným lar ve ha - yýr se ver va an daþ lar göz le me ha yý rý dü zen le di ler. imavlý dep rem ze de ha ným lar dan göz le me hay rý ngünd ya þa nan dep rem ler le sar sý lan i mav lý dep rem ze de ha ným lar O - FD ko nu la rýn da dü zen le dik le ri göz le me ha y rý i le ak dir op lan dý lar. i mav O ko nu la rýn da o u ran dep rem ze de ha - ným lar ve ha yýr se ver va an daþ lar göz le me ha yrý dü - zen le di ler. Böl ge de o u ran la ra göz le me ay ran ik ram e i ler. r dýn dan ya þa nan dep rem le rin son bul ma sý i - çin du â e i ler. Göz le me ik ra mý na, Bur sa da bu lu nan çe þi li der nek baþ kan la rý i le i mav Be le di ye Baþ ka ný a sým a ra han ýn da ka ýl dý. i mav / e ni s ya Þ þehri o la rak bi li nen ve Ne cip Fa zýl, e - zai a ra koç, þýk Mah zu ni Þe rif, Ca hi Za ri foð - lu, Nu ri Pak dil ve r dem Ba ya zý gi bi on lar ca þa i - ri ye iþ i ren ah ra man ma raþ, Ma yýs a Þi ir Fes i va li ne ev sa hip li ði ya pa cak. ah ra man ma raþ Be le di ye si nce Ma yýs a rih le rin de bu yýl ilk kez ger çek leþ i ri le cek o lan Þi ir Fes i va li, ýz u le si nde dü zen le nen ba sýn op lan ý sýy la a ný ýl dý. Fes i va le ka ý la cak o lan ba - zý þa ir le rin de yer al dý ðý op lan ý da ko nu þan ah - ra man ma raþ Be le di ye Baþ ka ný Mus a fa Poy raz, Ma raþ ýn a rih bo yun ca söz lü ve ya zý lý kül ü re bü yük ka ký la rý ol du ðu nu, bir çok de ðer ye iþ ir - di ði ni be lir i. Ma raþ ýn þa ir ler ve ya zar lar þe hri ol du ðu nu vur gu la yan Poy raz, Ma raþ hiç þüp - he siz þi i re en ya ký þan þe hir ler den bi ri si dir. Ma - raþ ý an la mak i çin, en uy gun söz sa na ý nýn þi ir ol du ðu nu her kes bi li yor. Ma raþ, þi ir gi bi bir þe hir dir ve e de bi ya dün ya sý na a dý ný al ýn harf - ler le yaz dýr mýþ bir çok þa ir ye iþ ir miþ ir. Bu fes i val le bir lik e þa ir le ri mi ze sa hip çýk ý ðý mý zý gös er mek, on la ra bir say gý du ru þun da bu lun - mak is i yo ruz di ye ko nuþ u. H ÞH N B U HU V DI Her þeh rin bir ru hu ol du ðu nu, Ma raþ ýn da Þi ir Fes i va li, ýz u le si nde dü zen le nen ba sýn op lan ý sýy la a ný ýl dý. Fes i va le ka ý la cak o lan ba zý þa ir le - rin de yer al dý ðý op lan ý da ko nu þan ah ra man ma raþ Be le di ye Baþ ka ný Mus a fa Poy raz, Ma raþ ýn a rih bo yun ca söz lü ve ya zý lý kül ü re bü yük ka ký la rý ol du ðu nu, bir çok de ðer ye iþ ir di ði ni be lir i. ken di ne öz gü bir ru hu nun bu lun du ðu nu di le ge - i ren Poy raz, þöy le ko nuþ u: Bu ru hu kay be i - ðin de aþ, op rak ve ka la ba lýk an i ba re o la cak ýr. þ e Ma raþ ý mý zý aþ an, op rak an, ka la ba lýk an i - ba re, sý ra dan bir þe hir ol mak an kur a ran sýr þi - ir dir. li ka lem u an Ma raþ lý lar i çin þi ir ki mi za - man sev di ði ne bir a ðý, ki mi za man da dün ya nýn kö ü gi di þa ý na baþ la ý lan mü ca de le ha li ne gel - miþ ir. Bu gün ül ke mi ze yön ve ren bir çok si ya - se çi ve dü þün ce a da mý, üs ad Ne cip Fa zýl ýn bü - yük doð ru la rýy la bü yü müþ ür, r dem Ba ya zý gi - bi þa ir ve ya zar la rýn dü þün ce uf kun dan geç miþ ir. Ül ke miz de pý rýl pý rýl bir ne sil on la rýn di ze le riy le ye iþ miþ ir. Þi i rin, Ma raþ ve Ma raþ lý i çin bir ha - ya þek li ol du ðu nu ak a ran Poy raz, þi i ri ni yi ir miþ bir þeh rin as lýn da ben li ði ni kay be i ði ni vur gu la - dý. Poy raz, fes i val le, genç ne sil le re de þi ir sev gi si - ni a þý la ma yý he def le dik le ri ni kay de i. F V D PI C F BU yýl ki e ma sý, hem do ðum hem ö lüm yýl dö nü mü 25 Ma yýs o lan ürk çe üs a dý þa ir Ne cip Fa zýl ý - sa kü rek o la rak be lir le nen fes i val kap sa mýn da, ün lü þa ir le rin ka ý lý - mýy la, þi ir o ku ma la rý, söy le þi ler, sem poz yum ve çe þi li so kak fa a li - ye ler dü zen le ne cek. Þa ir ler l köð - re im O ku lu, Þa ir ler vi ve Þa ir ler Par ký nýn da a çý la ca ðý fes i va lin, en dik ka çe ki ci fa a li ye ler den bi ri i se Ça a pý Þa ir Bu luþ ma sý o la cak. Fes i va le ka ý lan her þa ir, fark lý il - köð re im o kul la rýn da sý nýf la ra ça ka pý gi re rek þi ir ler o ku ya cak, ço - cuk la rýn þi ir le a nýþ ma sý ný sað la - ya cak. Fes i val kap sa mýn da þe hir mey dan la rýn da a þýk lar a ý þa cak, halk o zan la rý þi ir le ri ni o ku ya cak. o kak la ra Þi ir um ba ra sý nýn da ku ru la ca ðý fes i val, 27 Ma yýs ak - þa mý Ne cip Fa zýl ý sa kü rek O nur Ö dü lü nün ve ril me siy le son bu la - cak. s an bul / a a kýn cý la rýn fe ih ni þa ne si o la rak dik i ði ve ge çen yýl ki yan gýn da za rar gö ren 7 a sýr lýk çý nar a ða cý, ya pý lan ö zel ba kým la ha ya a dön dü rül dü. FOOÐF: CHN Fe ih ni þa ne si 7 a sýr lýk çý na ra ö zel ba kým n NIN a rak lý il çe si ni Os man lý op rak - la rý na ka an a kýn cý la rýn fe ih ni þa ne si o la rak dik i ði ve ge çen yýl ki yan gýn da za rar gö ren 7 a sýr lýk çý nar a ða cý, ya pý lan ö zel ba kým la ha ya a dön dü rül dü. 13. yüz yý lýn son la rýn da il çe yi Os man lý m pa ra or lu ðu op rak la rý na ka an a kýn cý la rý nýn fe ih ni þa ne si o la rak dik i ði 7 a sýr lýk çý nar a ða cý nýn ba ký mý, s an bul Bü - yük þe hir Be le di ye si Park ve Bah çe ler Da i re Baþ kan lý - ðý ðaç o ru ma Þu be Mü dür lü ðü nden ge len ö zel e kip a ra fýn dan ya pýl dý. Çý nar a ða cý ve ya nýn da ki yak la þýk 300 yýl lýk a ri hî çeþ me i çin ya pý la cak çev re dü zen le me si son ra sýn da bu ra nýn u riz me ka zan dý - rýl ma sý a maç la ný yor. a rak lý Be le di ye Baþ ka ný a - ce in Öz ka ra man, a ri hî do ku suy la bo zul ma mýþ bir Os man lý ka sa ba sý o lan a rak lý nýn çok sa yý da a ri hî de ðe re ev sa hip li ði yap ý ðý ný an la ý. a kar ya / a a Hüseyin ða Camii resorasyonu baþladý nboðu NUN arihî camilerinden Hüseyin ða Camii nin resorasyon ve güçlendirme çalýþmalarýna baþlandý. Beyoðlu Belediye Baþkaný hme Misbah Demircan çalýþmalarý yerinde inceledi. esorasyon ve güçlendirme çalýþmalarýyla yakýndan ilgilenen ve çalýþmalar hakkýnda deaylý bilgi alan Demircan, resorasyon amamlandýðýnda Hüseyin ða Camii nin arihî kimliðine yeniden kavuþacaðýný, sonradan ya pý lan ay ký rý uy gu la ma la rýn e miz le ne - ce ði ni be lir i yý lýn da a ri hî ca mi nin res o - ras yo nu i çin Be yoð lu Be le di ye Baþ ka ný h me Mis bah De mir can ýn ko or di nas yo nun da Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü ve ak sim Gay ri men kul a ý - rým Ge liþ ir me ve þ le me ci lik.þ a ra sýn da res o - ras yo nu i çin be le di ye baþ kan lýk bi na sýn da pro o kol im za lan mýþ ý. ül ür a na ervisi B U M C O DN Ð 1. i ði lik, kah ra man lýk, ce sa re. - ur nu so lün ma vi ren gi ni kýr mý zý ya çe vir mek ö zel li ðin de o lan ve bir le þi - min de ki hid ro je nin ye ri ne ma den a la rak uz o luþ u ran hid ro jen li bir le þik. 2. BD'de bir e ya le. - a nun. 3. Bir çe þi na zým lý ma sal. - Be di üz za man Hazrele ri ne men zil ol muþ bir þe hir. - lev ren gi. 4. l lah'ýn e mir ve ya sak la rý na uy ma i þi. - Pe rol gi bi ya ný cý bir mad de ya ka rak ve ya e lek rik a ký mýy la i çin de ki el ler ak kor du ru mu na ge çe rek ý þýk ve ren a le. 5. Bo ya cý lýk a kul la ný lan, kýr mýz bö - ce ði nin üs de ri bez le ri nin sal gý la dý ðý mad de. - i mi yö re le ri miz de ce hen nem. - lâç, ça re. 6. r jan in'in mil le le r a ra sý ra fik i þa re i. - lek rik ve ya e le fon el le ri nin op la nýp bað lan dý ðý kap. 7. Ge nel lik le kü çük yaþ lar da gö rü len, ku luç ka dö ne mi bir i ki haf a sü ren, bu la þý cý, a eþ li, u fak ký zýl le ke ler dök ü ren has a lýk. - Bir ra ha la ma ni da sý. 8. U ya rý, dik ka i ni çek me. - ok sun. 9. Bo yun e ðen, ken - di ni baþ ka sý nýn buy ru ðu na bý ra kan. - Bah, þans. 10. n al ya'nýn bir il çe si. - O ku mak an þar B ÖNC BUMCNIN CVBI N H M M V Z M U M Z M D D M H N V F Ö Þ Ü C Z FOOÐF: CHN Ü H MÜZÐ NÇII UG BÞ: ür kü le ri miz, mil lî ben li ði miz ve kim li ði miz dir N Ma nav ga Çev re ve Di ya log Der ne ði (M ÇD) nin dâ ve li si o la rak Ma nav ga a ge len ürk halk mü zi ði sa na - çý sý ur gay Baþ yay la, Be le di ye ül ür vi ö nün de halk kon se ri ver di. ur gay Baþ - yay la, sah ne de fark lý yö re le re a i ür kü le ri ses len dir di. Baþ yay la, kon ser de yap ý ðý ko - nuþ ma da, n al ya böl ge si nin u rizm ka dar çok zen gin halk o yun la rý, folk lor ve mü zik kül ü rü nün bu lun du ðu nu söy le di. Halk kon se ri ver mek i çin gi i ði yer ler de ür kü ve ma ni der le me si yap ý ðý ný be lir en Baþ yýl lýk Os man lý ca mii res o re e di li yor U I DN Þ ÐI 1. Hz. de min mak ül oð lu. - le rin ü - ze ri ne si nek le rin bý rak ý ðý be yaz yu mur a. 2. Bir a lý su ba lý ðý. 3. Man - da yav ru su. - i vas'ýn bir il çe si. 4. ul e mek, kö le yap mak. - Bir ba yan a dý. 5. o nu þu lan a sýl ko nu, a sýl mad de. - Ma ya' da ses siz ler. 6. Bal mu - mun dan i mal e di len yu mu þa ý cý krem. - Ge nel zi ra a iþ le ri. 7. þ le ne cek bir nes ne de bu lun ma sý ge re ken ý sý nýn, ne min ye er li ol ma sý du ru mu. - Bir bi ri ne kom þu i ki de mir yo lu ha ý ný he men bun la rýn u zan ý sýn da ki ü çün cü ha a bað la ma ya ya ra yan a le. 8. (ersi) Muðla'nýn bir ilçesi r ka sý sýr lý cam. - Ol gun laþ ma mýþ ü züm. 10. (ersi) skerin kýsalmasý. - i li man ja ro Da ðý'nýn yer li di lin de ki a dý. 11. s en dik ras - lan ý. - o ður ma, em me. 12. Or a be yin de ki bir çe kir dek gru bu na ve ri - len ad. - Gü ney f ri ka'nýn plâ ka i þa re i. yay la, op la dý ðý ür kü ve ma ni le ri bir ki ap - a op la ya rak ka lý cý e ser ha li ne ge i re ce ði ni kay de i. Baþ yay la, ür kü le ri miz bi zi biz ya pan en yü ce de ðer le ri miz dir. ür kü le ri mi zi gö zü müz gi bi ko ru ma lý yýz. ür kü le - ri miz bi zim ge le cek ku þak la ra bý ra ka ca ðý - mýz en de ðer li kül ür mi ra sý ha zi ne miz. e men ür kü sü nü din le di ði miz de han gi - mi zin yü re ði hop la maz, göz ya þý dök me yiz. Bi zim in sa ný mýz duy gu la rý ný ür kü le re dök müþ ür. Ül ke mi zin ye iþ ir di ði  þýk Vey sel, Mu har rem r aþ ve Ne þa r aþ gi - bi de ðer le rin kýy me i ni çok i yi bi le lim. ür kü le ri ol ma yan mil le le rin ge le ce ði ol - maz. ür kü le ri miz bi zim mil lî ben li ði miz ve kim li ði miz dir. de di. n al ya / ci han DÐ IN Çor lu il çe sin de en es ki i ki a ri hî ya pý dan bi ri si o lan, Fa ih ul an Meh - med in sü an ne si Da ye Ha un a ra fýn dan 1453 yý lýn da yap ý rý lan Fa ih Ca mii res o re e - di li yor. es o ras yon iþ le mi, ca mi nin da ha ön ce yý ký lan ve o ri ji nal li ði bü yük öl çü de bo - zu lan mi na re sin den baþ la dý. omp le yý ký la cak mi na re, ilk ya pýl dý ðýn da ki o ri ji na li gi bi ek rar ya pýl dýk an son ra ca mi nin göv de res o ras yo nu as lý na uy gun o la rak ger çek leþ i - ri le cek. Ca mi nin res o ras yo nu 745 bin ye mal o la cak. e kir dað / ci han Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da ý nav kor ku su B P DM a yýn la rý ndan O ku ma yý e vi yo rum di zi - si nin sý nav kor ku su nu an la an ki a bý çýk ý. Bu e ser ço cuk la rýn sý nav kor ku su nu yen me le ri ne yar dým - cý o la cak. 9 yaþ ve ü ze ri ço cuk la rý öy kü le riy le sa rýp sar ma la ya cak bu ki ap lar, ço cuk lar da o ku ma a lýþ - kan lý ðý nýn ge liþ me si ne ka ký sað la ya cak ni e lik e. O ku ma yý e vi yo rum Di zi si 10 ki ap an o lu þu yor. Ö zel ço cuk lar dan ö zel ser gi ZHN en gel li ço cuk la rýn çek i ði 40 fo oð raf, Ö zel Ço cuk lar dan Ö zel er gi a dýy la, Ba sýn a yýn ve n for mas yon Ge nel Mü dür lü ðü (BGM) a na Ga le ri si nde ser gi le ni yor. BGM den ya - pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, zi hin sel en gel li ço - cuk la ra e ði im ve ren Çað daþ ði im Uy gu la ma O ku lu ve þ ði im Mer ke zi nin dü zen le di ði ser gi de, zi hin sel en gel li ço cuk la rýn çek i ði 40 fo - oð raf yer a lý yor. n gel li ler haf a sý kap sa mýn da a çý lan Ö zel Ço cuk lar dan Ö zel er gi, 18 Ma - yýs a ka dar BGM nin Bal ga a ki ga le ri sin de ge zi le bi le cek. n ka ra / a a Öð ren ci ler den an ne le re ö zel kon ser Ü Öð re nim re di ve ur lar u ru mu (U U) öð ren ci le ri n ne ler Gü nü ku la - ma prog ra mý kap sa mýn da, ö zel halk mü zi ði kon se ri ver di. on se re ka ý lan U U Ge - nel Mü dü rü Ha san l bay rak, büün an ne le rin n ne ler Gü nü nü ku la dý. U U a bað lý n ka ra Meh me kif ur du r an Gös e ri Mer ke zi nde öð ren ci le re ve ça lý þan la ra yö ne lik ürk Halk Mü zi ði on se ri dü zen len di. on - se re, ük sek Öð re nim re di ve ur lar u ru - mu Ge nel Mü dü rü Ha san l bay rak, n ka ra yur la rýn da ba rý nan öð ren ci ler ve ku rum ça lý - þan la rý ka ýl dý. on ser son ra sý ko nu þan l bay - rak, üm an ne le rin n ne ler Gü nü nü ku lu - yo rum. Bir ku rum, bir dev le, bir mil le a i le den baþ lar. i le de bir lik e lik, be ra ber lik, sev gi ve say gý var sa o mil le in ge le ce ði ga ran i al ýn da - dýr di ye ko nuþ u. n ka ra / a a UPON: 26

5 12 MI 2012 CUM M 5 (0 505) HN ÇNDN lur han Cel kan Za man za man ev ham la nýr, ves ve se ye ka - pý lý rýz. Çün kü im i ha na â bi yiz. Ge liþ - me, e rak kî, yük sel me, i ler le me bu di - ma ðî mü câ de le ye bað lý. Mâ ne vî ma kam bü yü - dük çe, a sal lu da ar ar. Pey gam be ri miz (asm) Be nim þey a ným si zin þey a ný nýz dan da ha bü - yük ür bu yu ra rak bu nok a ya i þâ re e der. Bir yö nüy le þüp he ci lik o lan ve him/ves ve - se; a me lin/i þin da ha i yi si ni, gü ze li ni a raþ ýr - ma yý sað lar. Böy le ce bi zi e yak ku za, dik ka e, a raþ ýr ma ya sevk e der. Fik rî az mi mi zi þev ke ge i rir, can lý u ar. l mî ve i mâ nî mü ca de le mi - zi güç len di rir. Öy le i se, sa kýn, sa kýn; söy le nen her sö zün, ya pý lan her id di â nýn, o ku du ðu nuz her me se le nin kal bi ni ze gir me si ne yol ver me - yi niz! ah kik e di niz. Çün kü, ve him/ves ve se bu nun i çin ve ril miþ ir. Be di üz za man þu söz le - riy le bu mâ nâ yý ders ve rir: Her söy le nen sö - zün kal be gir me si ne yol ver me yi niz. þ e, si ze söy le di ðim söz ler ha ya lin e lin de kal sýn, mi - hen ge vu ru nuz. ðer al ýn çýk ýy sa kalb de sak - la yý nýz. Ba kýr çýk ýy sa, çok gýy be i üs ü ne ve bed du â yý ar ka sý na a ký nýz, ba na red de di niz, gön de ri niz. (Mü nâ za râ, s. 49) Veh min ve ril me si nin bir di ðer se be bi de; her þe yin zýd dýy la bi lin me sin den dir. Ha re ke i de zý lar sað lar. Ves ve se de, dik ka i, bil gi yi ve i mâ - ný ge liþ i rir. Ö zel lik le i lim, e fek kür, ul vî me se - le ler le meþ gu li ye, i bâ de, na maz, du â es na sýn - da; yal nýz kal dý ðý mýz da þey a nýn, kal bi mi ze ka - dar so ku la rak, ves ve se ver me ye, bi zi yol dan çý - kar ma ya, en a zýn dan e red dü ve þüp he le re dü þür me ye ça lýþ ma sý nýn sýr rý bu dur. Ma den le - rin bir bi rin den ay rýl ma sý i çin a eþ ve ril di ði gi bi; lüm me-i þey a ni ye de ni len þey a nýn dü r ü le ri, ves ve se le ri de ü ze ri mi ze gön de ri lir ki, hem ken di dün ya mýz da ki ma den ler or u la rýn dan ay rý lýr; hem de in san lýk â le min de ki mo loz lar, mü zah re fa lar... ma ca la rýn ser çe le re mu sal - la ol ma sý, on la rýn uç ma ka bi li ye le ri ni ge liþ i - rir. v ham ve ves ve se le rin de a sal lu u; ol gun - laþ ma mý za, e kâ mü lü mü ze hiz me e der. Ni e kim, yü ce Ne bî nin (asm) mü dak kik ve gü zî de ar ka daþ la rý ves ve se hak kýn da þöy le bir mü a lâ a da bu lu nur lar: y l lah ýn e sû lü! k lý mýz dan bir ký sým ves ve se ler ge çi yor. Gü nah o la ca ðý na ka ni iz. - çi miz den öy le ses ler i þi i yo ruz ki, o nu söy le - mek en se kö mür ke si lin ce ye ka dar yan ma yý ve ya gök en ye re a ýl ma yý er cih e de riz.. Ger çek en böy le bir kor ku du yu yor mu su - nuz? di ye so rar. ve! ce va bý ný a lýn ca, þ e bu i mân dan ge lir! Bu kor ku nuz, ger çek i mâ - nýn i fâ de si dir. Þey a nýn hi le si ni ves ve se ye dö - nüþ ü ren l lah a hamd ol sun 1 der. n sî, cin nî þey an la rýn ve nef si mi zin, dur ma - dan bi zi ves ve se bom bar dý ma ný na u u ðu nu he pi miz his se der, bi li riz. er ci hi mi zi kö ü, men fî duy gu, ha bis/pis ruh lar dan ya na kul la - nýr sak; il ham lar da ves ve se ar zýn da ge le cek ir. Dip no: 1- Müs lîm, mân, 209; bû Dâ vûd, deb, 118. Vesvesenin mahiyei bilinirse fer sa dog ni as ya.com.r Ba har yol cu lu ðu Ba har ih ya ve u ya ný þýn, a ya ða kalk ma - nýn, he ye ca nýn mev si mi dir. Bü ü nüy le ba har, Muh yî nin a zam ve en vai çe þi - diy le e cel li gâ hý dýr. n san ba har da ký þýn re ha - ve i ni a ar ken, a bi a i se ya þa dý ðý he ye ca nýy la zev ki ni ve þev ki ni na za rý mý za arz e di yor. ol cu luk sýh ha kay nak la rýn dan bi ri si ol sa ge rek. Bu lu nu lan me kâ nýn eb di li nin fe rah lý ða se bep ol du ðu a a söz le rin de di le ge i ri lir ken i - fa de e mek is e di ði baþ ka ma na lar da ol ma lý. Ön ce lik le sün ne o lan bir dav ra nýþ an bah se mek da ha mü na sip ir. fen di miz (asm) öf ke len di ði miz de bu lun du ðu muz hâ - li mi zi de ðiþ ir me mi zi av si ye e der. yak ay - sak o ur ma mý zý, i çe ri de i sek dý þa rý çýk ma mý - zý, ya ni eb dil-i me kân i le öf ke nin ha fif le i le - rek, i za le si ni av si ye e der. eb dil-i me kâ nýn sa de ce ya pa na de ðil, mu - ha ap o la na da fay da sý var. i zi kar þý la ya nýn yap ý ðý ha zýr lýk, o nun da ha ya ve ha re ke in de de ði þik lik le re ve ha re ke le re se bep o lu yor. Ha - re ke le ge len ha ya ve e ner ji be re ke i, bu lun - du ðu ha va nýn ha re ke i ni, i çe ri sin de ki u fu ne i - ni, a a ma dý ðý a ma bi ri nin ah ri ki i le a ý la cak ne ga if e lek ri ðin bo þal ma sý na se bep o lur. Bun lar i le be ra ber hâ sýl o lan ni ce fay da lar var dýr. ay ma ya ve yaz ma ya baþ la sak ne bu kö þe ye er, ne de bi zim ma lû ma ý mýz. i ne ha dis de var dýr ki, bi ri si ni a ný ma nýn yol la rýn dan bi ri si de yol cu luk i miþ. Be ra ber yap ý ðý nýz yol cu luk i le ar ka da þý ný zýn ka rak e ri ni a ný yor su nuz. O na gö re ha re ke e di yor su nuz. O o bü sü müz on ya ya doð ru gi di yor. ol da ýs rar la bü ün bel de ler de du rup, yol cu op lar ken e sa sýn da be nim sab rý mý da de ne - miþ o lu yor du bu ba har yol cu lu ðun da. z mir- U þak a ra sý i ki ve ya üç sa a e a lý nýr ken dör sa a e a lý nan bir yol cu luk da sab re mek en baþ ka ça re niz kal mý yor. Þo för i le ar ýþ ma ya kalk mak, mev cu hu zu ru nu zu, a bi a e fek - kü rü nü zü boz du ðu nu za deð me ye cek. Dý þa rý ya ba ký yo rum. ðaç lar da ki he nüz a - çan mi ni cik yap rak lar dik ka i mi çe ki yor. Bu dik ka i mi on ya ya va rýn ca ya ka dar ki yol bo - yun da sý ra la nan a ðaç la rýn yap rak la rý nýn ge böl ge sin de ki a ðaç la rýn yap rak la rý ka dar a çýl - ma dý ðý, ço ðu nun da ha çi çek de ol du ðu nu fark e di yo rum. Ni çin ba zý a ðaç lar çi çek li a çar ken ba zý la rý çi çek siz? e þi lin bü ün on la rý ný yap - rak lar da sey re der ken çi çek ler de de sa de ce be ya zýn de ðil di ðer renk le rin on la rý da dik - ka i çe ki yor. He men yo lun ke na rýn da ki ar - la lar da bir ka rý þa var ma yan e kin boy la rý, de - re cik ler, e pe cik le rin hem e ra fýn da, hem de e pe sin de ki u fak boy lu a ðaç lar, a ma en i le ri - sin de ki dað la rýn e pe sin de ki kar lar bü ün be yaz lý ðý i le Bi zi de u nu ma, gör me mez lik - en, yaz ma maz lýk an gel me. en her ne ka - dar ya zý na da hil e me yi u nu a cak ol san da ab bi miz bu a bi a de ni len lâ hî ab lo da bi - ze öy le va zi fe ler ver di ki bu ra dan on ya ya ka dar an la sak bi mez de di ler, a de a. Cid dî mi si niz? de dim on la ra. Þa ka ya pý - yor bir ha li miz mi var ey in sa noð lu? de yin ce ye rim den ha re ke le ne rek ken di me gel dim. a - har rî i le e fek kü rü mü de rin leþ ir me ye baþ la - dým. o lun ke na rýn dan baþ la yan na za rý mý öy le us a ca çek i ki ken di si ne, eh he lâl ol sun! Ön ce a ðaç la rýn yap rak la rý, çi çek ler, e kin le - rin bo yu der ken e ek le ri ne ýr man dý ðý mý an la - ya ma dan e pe si ne çýk mý þým, da ðýn. a rýn a - ya ðý mý sar ma sý, a þa ðý da yu mu þak ha va nýn bu ra da don dur ma sý i le, rüz gâ rýn bi le sal la - ma sý i le e pe de ba ha ra u mu men bak ma ya ça lýþ ým. Doð ru su yu ka rý dan a za me-i lâ hi - ye nin haþ me i da ha ge niþ a çý lý hâ li i le gö rü - lü yor. Bu na bir de u çak yol cu lu ðun da da ha i le ri u fuk la rý gö re rek þa hi o lu yor in san. Ba har da dý þa rý da ki â le min ha re ke li li ði ni ya zar ken i çi miz de ki ha re ke li li ði gö zar dý e - de me yiz. çi miz de de i ki ha re ke li lik var. Hem vü cu du muz da hem ru hi ya ý mýz da... Vü cud, dý þa rý da ki ik lim ve mev sim de ði þik li - ði ne in i bak e me i le meþ gul i ken, ru hi ya ý - mýz i se bu de ði þik lik le re gö re duy gu lar, his - ler, dü þün ce ler, sýr lar gi bi bi le me di ði miz ni - ce ar ka daþ la rý i le ha zýr lýk ya pý yor. O o bü sü mü zün ü ze rin de bu lun du ðu þu çif þe ri li yol lar da se ya ha i miz de vam e der ken, eyb den çý kan u hum se nin, kal bim se nin mýs ra la rý i le mu hab be in di le gel me si e fek kü - rün mec ra sý na renk ka ý. n san, ru hu nu, kal - bi ni ki me böy le si ne es lim e de bi lir? Bu ka dar ko lay mý? u hun es li mi mâ nen, kal bin es li mi mad den öl me nin bir baþ ka þek li i le i fa de si de - ðil mi? Bir mu hab be bu ka dar be de le de ði yor mu? eyb den ses gel me ye de vam e der ken bu su al le ri me ce vap da gel di: Ü zül me sen me le - ðim, gün o lur ka vu þu ruz n la þýl dý, in sa - noð lu sev di ði ne ru hu nu ve kal bi ni es lim e di - yor muþ. Bu se fer ben þa þýr ma ya baþ la dým. Ba - har da ki yol cu lu ðu mun bu nok a sýn da eyb den ge len e ni an dým bu ge ce.. i ka zý i le siz den ay rý la rak yol cu lu ðu ma iz ni niz le yal nýz de vam e di yo rum ve si ze ve da e di yo rum. dak a þar o lan ne dir? s ki þe hir den Öz kan a kar: da ðýn sa hih ol - ma sý i çin ge rek li þar lar ne ler dir? dak kur - ba ný ke sil me den, na ki pa ra o la rak, ur ân kur su ve ya ha yýr ku rum la rý na ba ðýþ la na bi li - nir mi? l lâ ki kan dök mek þar mý? dak a il lâ ki kan dök mek þar de ðil dir. Fa ka kur ban a da mýþ sak, kan dök me den kur ban kes me þan sý mýz yok ur. dak a þar o lan, ne a da mýþ sak, l lah a ne söz ver miþ sek, ver di ði miz sö ze sa da ka ir. l lah kur ban a da ma ya bi zi mec bur u mu yor. Pe kâ lâ, sa da ka da a da ya bi li riz. Fa ka biz kur ban a da mýþ sak, a da ðý mý za sa - da ka þar ýr. a ni kur ban ke se riz. a da ka a da mýþ sak sa da ka ve ri riz. dak ko nu su yap ý ðý mýz i ba de i yap ma yýp, o nu baþ ka bir i ba de e çe vi re me yiz. Na maz a da mýþ sak na maz ký la rýz. O ruç a da - mýþ sak o ruç u a rýz. Hac a da mýþ sak hac ya pa rýz. Me se lâ, na maz a da mýþ sak bu nu hac ca çe vi - re me yiz. i ne me se lâ, kur ban a da mýþ sak bu nu sa da - ka ya çe vi re me yiz. n cak a da dý ðý mýz i ba de i ye ri ne ge ir dik en son ra, bir kez de o fark lý i ba de i a dak ko nu su ya pa bi li riz. Me se lâ, a da dý ðý mýz kur ba ný kes ik en son ra bir kez de sa da ka ver me yi a da ya bi li riz. Bu de fa bu sa da ka yý ur ân urs la rý na ve ya ha yýr ve hiz me ku rum la rý na ve re bi li riz. Bir a da ðýn ge çer li ol ma sý i çin þu þar la ra dik - ka e de lim: 1- da nan i ba de in cin sin den farz ve ya va cip bir i ba de bu lun ma lý dýr. Me se lâ o ruç u mak, kur ban kes mek, na maz kýl mak, hac ca gi mek, sa da ka ver mek a da na bi lir; çün kü her bi ri nin cin sin den farz ve ya va cip bir i ba de var dýr. n cak me se lâ mev lid o ku mak, þe ker ve ya hel va da ðý mak, ho roz kes mek gi bi þey ler a dak ko nu su o la maz lar. Çün kü bun la rýn cin sin den farz ve ya va cip bir i ba de yok ur. 2- dak, ki þi nin za en yap mak la yü küm lü ol du ðu bir i ba de ol ma ma lý dýr. Me se lâ beþ va - ki na maz ký la ca ðým ve ya a ma zan da bir ay o ruç u a ca ðým ya da ur ban bay ra mýn da kur ban ke se ce ðim.-bir kur ban yü küm lü sü i - çin- di ye a dak a bu lun mak ge çer siz dir. 3- da nan þe yin, ya pýl ma sý müm kün ve meþ rû ol ma lý dýr. Me se lâ, mül ki ye in de ol ma yan bir mal, sa da ka o la rak ver mek ü ze re a da na maz. Has a ve ya yaþ lý ol du ðu i çin o ruç u a ma yan bi ri si, o ru cu a dak ko nu su ya pa maz. Ge çen bir gün de na maz kýl mak a da na maz; a da nýr sa da yap mak im kân dý þý ol du - ðun dan a dak ge çer li ol maz. 4- dak biz za i ba de cin sin den ol ma lý dýr. ba de - e ve si le o lan ve ci be ler, me se lâ ab des al mak, e zan o ku mak, mes ci de gi mek a da na maz. 5- da nan iþ, is yan, bid a, gü nah ve mâ si ye i çer me me li dir. dak, za ma na, me kâ na, bel li bir pa ra ya, bel li bir fa ki re, bel li bir gü ne has re di le mez. Me se lâ; l lah rý za sý i çin, fa lan ca fa ki re, þu ka dar sa da ka ve re yim di ye a da yan bi ri si; di ðer bir fa ki re, dü þün dü ðün den da ha faz la ve ya da ha az bir sa da ka ver di ðin de bu a - da ðý ný ye ri ne ge ir miþ o lur. a da, l lah rý za sý i çin mez ba ha da kur ban ke se yim di ye a da yan bi ri si bu kur ba ný baþ ka bir yer de kes i ðin de a da ðý ye ri ne gel miþ o lur. Ve ya, Ca mi de na maz ký la - yým di yen bi ri si, bu na ma zý e vin de ký la bi lir. Mu lak o la rak sa da ka ver me yi a da yan bi ri si, im kân la rý nis pe in de gön lü nün a min o la ca ðý bir mik a rý sa da ka o la rak ve rir se a da ðý ný ye ri ne ge ir miþ o lur. dak a ö nem li o lan, söz ve ri len i ba de in ya pýl ma sý dýr. ba de in ne re de, na sýl ve kim ler le ya pýl dý ðý ve ya ya pý la ca ðý ö nem siz ay - rýn ý lar dýr ve a da ðýn ko nu su de ðil dir. Mek ke fe he dil di ðin de bi ri si ge le rek l lah e sû - lü ne (asm), Mek ke nin fe he dil me si ha lin de Mes - cid-i k sâ da na maz kýl ma yý a da dý ðý ný söy le di. l lah e sû lü (asm); Bu ra da kýl! bu yur du. dam Mes cid-i k sâ da kýl ma yý a da dý ðý ný ek rar la dý. e sû lul lah (asm) yi ne, Bu ra da kýl! bu yur du. dam söz le rin de ýs rar e din ce de Pey gam ber fen di miz (asm); en bi lir sin! bu yur du. 1 dak a, her i ba de e ol du ðu gi bi ön ce lik le l - lah ýn rý za sý ný ka zan mak ga ye e di lir. Baþ ka bir i fa - dey le a da ðýn l lah rý za sý i çin ya pýl ma sý, ol maz sa ol - maz þar la rýn dan dýr. k si hal de mak bu le þa yan ol - maz. Çün kü i ba de ler doð ru dan l lah ýn rý za sý na ba kar lar. dak la rýn, dý þa rý dan her ne ka dar bir þar - ýn so nu cu o la rak ya pýl dý ðý gö zük se de, ne i ce si l - lah ýn rý za sý dýr. Ni e kim Be dî üz za man Haz re le ri i - ba de le rin il le i nin dün ye vî o la rak men fa a sað la - mak de ðil, l lah ýn em ri ni i fa e mek, ne i ce sin de de l lah ýn rý za sý ný ka zan mak ol du ðu nu kay de di yor. 2 da ða þöy le ni ye e di lir: Þu i þim ol du ðu za - man l lah rý za sý i çin (me se lâ) sa da ka ver mek a da ðým ol sun a ni bi rin ci plân da a ma cý l - lah ýn rý za sý ný ka zan mak ýr; o i þi nin ol ma sý i se o i ba de i yap ma ya yal nýz ca a di bir þar ýr. dak la rýn, l lah ýn ak di ri ni de ðiþ ir me di ði ve lâ hî ak di rin bu þe kil de de ðiþ i ri le me ye ce ði ke sin lik le bi lin me li dir. Do la yý sýy la a dak a, þar mey da na gel mez i se l lah a si em e me ye hak ký mýz yok ur. Bu, za - en kul luk e de bi ne de ay ký rý dýr. Dip no lar: 1- bû Dâ vûd, y mân, em a lar, s On la rý a ný ya lým... on yüz el li yýl lýk a ri hi mi zin þan ve þe ref le be zen miþ say fa la rýn da on la - rýn im za sý var. Din, va an, mil le yo lun da en bü yük hiz me i on lar yap ý. Bu u ður da en bü yük be de li de on lar ö - de di: Dar be, sün gü, ha pis, sür gün, zin dan, i dam, ve sa i re Baþ la rý na gel me yen kal ma dý. â kin, yi ne de yýl ma dý lar. Dâ vâ dan vaz geç me di ler. e'se, ü mi siz li ðe düþ me di ler. Her fýr sa a ye ni den o par la nýp hiz me e de vam e i ler. Dö nem dö nem hiz me le ri ke sin i ye uð - ra dý. n cak, yi ne de bi me di ler, ü ken me - di ler, yok o lup gi me di ler. Do la yý sýy la, dün var ol duk la rý gi bi, bu gün ve in þa al lah ya rýn da var o la cak lar dýr. * * * im ler den mi söz e di yo ruz? l be e ki, â 1860'lar da mey dân ý zu - hû ra çý kan "h râr ý Os ma ni ye"den ve on - la rýn a kip çi le ri o lan "h rar De mok ra Mis yo nu"nun din dar, i i kad lý (mû e kid) em sil ci le rin den Bun lar, þa hýs(lar)dan zi ya de e sas lý bir dâ - vâ ya bað lan dýk la rý i çin, þa hýs ve par i i sim - le rin den çok mis yon la rýy la a ný ný yor lar ve öy le de a nýn ma la rý i cap e di yor. Þa ye þa hýs, ya hu kad ro/he ye ba zýn da bu sil si le den söz e di le cek o lur sa, kar þý mý za göz ka maþ ý ran kök lü, cid dî, e sas lý, ih lâslý þöy le bir a sa le ab lo su çý kar: Na mýk e mâl, Þi nâ - si, Zi ya Pa þa, Ni ya zi ve n ver Bey ler, Prens a ba had din ve Mi zan cý Mu rad Bey ler, li Þük rü ve Hü se yin v ni Bey ler, e'fe ve a - ra be kir Pa þa lar, ev fik le ri ve d nan Men - de res gi bi cid dî, di ra ye li þah si ye ler. Bun la rýn bir kýs mý sa mi mi "dos" me sa - be sin de dir; ek se ri ye i eþ kil e den ký sým i se "s lâm kah ra ma ný", ya hu "s lâ mýn fe dâ i si" pâ ye si ne li yâ ka gös er miþ bi rer "hür ri ye çi de mok ra" þah si ye ir. þa ðý da de lil li is pa lý þe kil de gö rü le ce ði gi bi, bun la rýn yap mýþ ol du ðu, ya hu im za koy muþ ol du ðu hiz me ler den, ül ke ve mil - le o la rak bu gün de is i fa de e mek e yiz. O hal de, nan kör lü ðe düþ me mek i çin, on - la rý ha yýr la ve hiz me le ri ni ak dir le yâd e - mek du ru mun da yýz. þ e, biz de as la kö rel me me si ge re - ken bu "ak dir his si"ne is i na den, her ür lü be de li ö de yen bu ef sâ ne vî þah si ye le rin yüz el li yýl lýk hür ri ye ve de mok ra si ko ri do run - da yü rü ye rek yap mýþ ol duk la rý, im za koy - duk la rý, ya hu se be bi ye ver dik le ri ha yýr lý hiz me le ri nin bir kýs mý ný bu ra da a dâ e - me yi mü him bir va zi fe e lâk ki e de rek siz le - rin dik ka na zar la rý na su nu yo ruz. lk na ya sa ve I. Meþ rû i ye ür ki ye'de ka bul gör müþ ilk na ya sa hü vi ye i ni ha iz "à nun i sâ sî" ve ay ný yýl (1876) i lân e di len ilk Meþ rû i ye i da re si, hiç þüp he siz h râr ý Os ma ni ye Ha re ke i - nin bir mey ve si dir. y ný þe kil de, 1908'de ev ve lâ Hür ri ye'in ve bað lan ý lý o la rak Meþ rû i ye'in ye ni den i lân e di lip a bik sa ha sý na ko nul ma sýn da, yi ne yu ka rý da i sim le ri ni sý ra la dý ðý mýz Os - man lý Hür ri ye per ver le ri nin e me ði ve gay - re i pek bü yük ol muþ ur. e za, meþ rû i ye in, ya ni de mok ra si nin "ol maz sa ol maz" þar la rýn dan bi ri o lan "mu ha le fe cep he si"ni ilk eþ kil e den, yi ne h râr ý Os ma ni ye Fýr ka sý'dýr. ve, Meþ rû i ye, 1878'den i i ba ren a ra a ra ke sin i ye uð ra mýþ ol ma sý na rað men, böy le si bir ha re ke in ür ki ye'de â o a rih - ler de baþ la mýþ ol ma sý, biz de ki de mok ra si - nin ge li þi mi, e kâ mü lü a çý sýn dan çok ha yýr - lý ve çok se me re dar ol muþ ur. k si hal de, ür ki ye bu gün de mok - ra si san cý sý i le kýv ra nan f ri ka ve sa ir Or a do ðu ül ke le rin den fark - sýz, bel ki da ha kar ma þýk, da ha san cý lý bir du rum da o lur du. De mek ki, ya pý lan hiz me pek bü yük ür. y ný þe kil de, be de li de a ðýr ol muþ ur. Ö ze le: Hür ri ye ve Meþ rû i - ye in ha ki ki kah ra man la rý, mas - ke li sah e kah ra man la rýn en vâ i çe þi zul mü ne, bas ký sý na mâ ruz kal - mýþ, dün ya da ra ha yü zü gö re me miþ ler dir. ve, be de li hep on lar ö de miþ; par sa yý i - se, ge nel de baþ ka kul var lar da a koþ u ran - lar op la mýþ ýr. n az yüz se ne dir bir ür lü an la þýl ma yan, ha a yan lýþ an la þý lan bu ha ki ka in þim di ye ni ye ni an la þýl ma ya baþ la ma sý bi le, biz le ri nis be en hu zur lu ve bah i yar kýl mak a dýr. Mil lî Ha re ke in kah ra man la rý Dok san yýl dýr bü yük bir ni me o la rak sa hip len di ði miz hür ri ye ve is ik lâ li mi zin en bü yük e mek ar la rý a ra sýn da, yi ne yu - ka rý da i sim le ri ni say dý ðý mýz mil lî kah ra - man lar yer a lý yor. us ya'da ki e sa re en kur u la rak s an - bul'a ge len Be di üz za man a id Nur sî, bu ra - da ki iþ gal ci le re kar þý a man sýz bir mü ca de - le nin i çi ne gir di. öz ve ya zý la rýy la, il mî ma hi ye e ki e ser le riy le hal ký ve bil has sa il - mi ye sý ný fý ný iþ gal ci le re kar þý ce sa re len dir - me ye ve yek vü cu ha le ge ir me ye ça lýþ ý. Bu gay re i, n ka ra'da he nüz eþ kil e di len Mil le Mec li si a ra fýn dan da ak dir e dil di. na do lu'da ki Mil lî Ha re ke in mu lak mâ nâ da ki hür ri ye ve is ik lâl þar ý na bað lý ilk dek la ras yo nu ma hi ye in de ki " mas ya a mi mi"ne (ba zý la rý el graf la) 22 Ha zi ran 1919'da im za ko yan or du ku man dan la rý, i - sim ve gö rev le ri i i ba riy le þun lar dýr: 1 li Fu a Pa þa: 25. o lor du ve u - vâ yý Mil li ye nin de ilk u man da ný. 2 Mi ra lay Ca fer ay yar Bey: dir ne'de (rak ya) o lor du u man da ný. 3 â zým a ra be kir: 15. o lor du (Þark Cep he si) u man daný. 4 Mi ra lay e fe (Be le) Pa þa: 3. o lor du (Canik am sun) u man daný. mas ya Ge nel ge si ni im za la yan, an cak "or du ku man dan lý ðý" sý fa ý bu lun ma yan di - ðer þa hýs lar þun lar: I s ki Bah ri ye Na zý rý ve Ha mi di ye ah ra - ma ný o la rak bi li nen Mi ra lay a uf Or bay. I I 2. Or du Mü fe i þi (Mer sin li) Ce mal Pa þa. III 3. Or du Mü fe i þi Mus a fa e mal. (Çok ký sa bir sü re son ra, mü fe iþ lik gö re - vin den de is i fa e di yor. r zu rum on gre si - ne "mi sa fir de le ge" sý fa ýy la ka ý lý yor.) * * * Mil lî Mü ca de le bel ge si ne im za a ýp, em - rin de ki or du lar la bir lik e can la baþ la ça lý - þan si ya se çi ler i le ku man dan la rýn he men a ma mý, Hi la fe in kal dý rýl dý ðý 1924 se ne - sin de CHF'den is i fa i le M. e mal'le yol la rý ný a yýr dý lar. Bun lar, gru ba ye - ni ka ý lan þah si ye ler le bir lik e CF'yi (e rak ki per ver Cum hu ri - ye Fýr ka sý) kur du lar. þ e, 1908'de ki ilk mu ha le fe gru bu o lan h rar la rýn ba þý na ge len le rin bir ben ze ri, i kin ci mu - ha le fe gru bu nu eþ kil e den bu "mil lî kah ra man lar"ýn da ba þý na gel - di. 1926'da z mir'de i dam e dil me le ri ne ra mak kal mýþ ý. (e þi lay'ýn gö nül lü a raf a rý o lup 1920 y lül'ün de Mec lis'en "Men i Müs ki ra à nu nu"nu çý kar ý ran, o zan'da ve ri len a viz le re þid de le kar þý ge len ve 1923 yý lý baþ la rýn da Be di üz za man a id Nur sî'nin e - ser le ri ni ma ba a sýn da ba sýp neþ re den li Þük rü Bey, ay ný yý lýn 27 Mar'ýnda çok ha i - na ne ve ca ni ya ne bir þe kil de ka le dil miþ i.) Ü çün cü ve en a ðýr gad dar lý ða i se, 1946'da ü çün cü kez mu ha le fe gru bu nu eþ kil e den ve 1950'de ik i da ra ge len De - mok ra Par i li ler ma ruz kal dý. Bir dâ vâ e ðer be del ö de ye nin i se, biz de - ki hür ri ye, cum hu ri ye ve de mok ra si nin ha ki ki sa hip le ri de, ko mi a cý lýk la iþ gö ren Halk çý lar de ðil, bel ki "h rar De mok ra" de ni len Hür ri ye çi De mok ra lar'dýr ki, gü - nü müz de de ha ya ar o lan kök lü hiz me - le ri nin bir hü lâ sa sý ný bir son ra ki ya zý da a - da e me ye ça lý þa lým. akýn arih azýlarý Hürriyeçi Demokralar'ýn köklü hizmeleri (1) Namýk emâl

6 G N Boz ya zý-e ke li Pik ni ði, ga ze e mi zin ya za rý Ha lil Us lu nun da ka ý lý mýy la geç i ði miz Pa - zar gü nü ger çek leþ i ril di. Boz ya zý ve e ke li e ni s ya o ku yu cu la rý nýn bu luþ ma sý na ve si le o lan pik - nik e hem mi de ler, hem de kalp ler gý da lan dý. Pik ni ði mi zin mi sa fi ri o lan Ha lil Us lu, yap ý ðý ko nuþ ma da za - man za man yap ý ðý es - pri ler le hem gül dür dü, hem de ha di se ler ü ze - rin de de rin li ði ne dü þün - me mi zin yo lu nu aç ý. e ke li o ku yu cu la rý nýn ev sa hip li ðin de er ip le nen ve er ken sa a ler de baþ la - yan pik ni ðe Boz ya zý nýn ya nýn da, i lif ke ve r me - nek en ka ý lým lar ol du. Ha lil Us lu ða be yin soh - be in den son ra a nýþ ma fas lý ger çek leþ i. r ken baþ - la yan pik ni ðe u zun bir yol cu lu ðun ar dýn dan son ra - dan da hil o lan bi zim gi bi ler i çin de ay rý ca sof ra lar ha zýr lan dý. Ha lil Us lu nun ko nuþ ma sý sý ra sýn da o - ku du ðu li Ul vi u ru cu nun Pey gam be ri miz (a.s.m.) i çin yaz mýþ ol du ðu þi ir biz le ri duy gu lan dýr - dý. Prog ram, o ku nan aþr-i þe rif le son lan dý rýl dý. P N N NO Dör yýl dýr bu pik nik prog ram la rý ný or ga ni ze e - den, e ke li de i sâ le-i Nur la rý ve ce ma a þu u ru nu yer leþ i ren, mad dî-ma ne vî e mek le ri o lan rif ýr ve e þi Fa ma ýr. e ke li de bu lu nan kar deþ le ri miz Pa - zar e si gün le ri Boz ya zý ya der se gi di yor lar. Per þem be gün le ri de ev ler de ders ya - pý yor lar. a ni e ke li de ders ha ne yok. rif ýr - ða be yi miz bu sý kýn ý yý gi - der mek i çin, e vi nin yan a - ra fý na ders ha ne yap ý rý yor. ar deþ le ri miz he ye can la ders ha ne le ri nin bi me si ni bek li yor ve du â e di yor lar. Ga ze e miz va sý a sýy la biz de De mir döð mez a i le si o la rak rif ýr ða be - yi mi ze e þek kür le ri mi zi su nu yor, mu vaf fa ki ye le - ri ni di li yo ruz. l lah ra zý ol sun. Pik ni ðin ya pýl dý ðý a lan, de ni ze na zýr, ye þi lin her ye ri kap la dý ðý eþ siz bir yer. Ha va sý da bir o ka dar gü zel. Bu gü zel lik le ri e fek kür e de bil mek i çin, ký sa bir sa hil yü rü yü þün den son ra kar deþ le ri miz le ve da laþ ýk. n cak u suf s lan ða be yi miz ve e þi Zey nep Ha ným Çay i çir me den si zi bý rak ma yýz, di ye rek bi zi ev le ri ne mi sa fir e i ler. Bu iç en dâ ve e i ca be e me mek ol maz dý. Bah çe li, yan a ra fýn da bü yük çe bir se ra bu lu nan, þi rin bir ev. Da ha i çe ri gir me - den, ka pý ö nün de ki a ðaç an du lar ik ram e dil di. Bu sý ra da e vin ký zý ü mey ye çay la rý mý zý ha zýr la - mýþ ý. Çay lar i çi lir ken bir yan dan soh be e di yo ruz. v sa hi bi sü rek li du a e di yor. en di mi zi, kýrk yýl dýr a ný dý ðý mýz bir dos un ve ya bir ak ra ba nýn e vin de gi bi his se di yo ruz. Bu sý cak soh be en son ra, ký sa bir ders ya pý yo ruz. kin di na ma zý ký lý nýp, es bi ha son ra sý se ra ev le ri ni gez di ri yor lar bi ze. Bu a ra da po þe ler, or ba lar dol du ru lu yor o gü ze lim ni me - ler le. ar deþ le ri mi zi Mer sin pik ni ði ne dâ ve e dip, duâ lar la ay rý lý yo ruz. Cö mer li ðin, ih lâ sýn ve iç en sa mi mi ye in do ruk nok a da ol du ðu bu gü nü siz - ler le pay laþ mak is e dim. Bu gün, i sâ le-i Nur kar - deþ li ði nin ya ban cý lýk his si ni ber a raf e i ði ni, gö - nül ler de dos luk köp rü le ri kur du ðu nu, bi re bir ya þa ya rak, bir kez da ha an la mýþ ol duk. Üs ad Haz re le ri nin a mi mî, se ba kâr, ve fa dar, fe da - kâr, de di ði kar deþ le ri miz: e ke li ce ma a i ve u - suf s lan a i le si, kar deþ le ri mi ze e þek kür e di yor, ab bim i sâ le-i Nur kar deþ li ðin den a yýr ma sýn di - yo ruz. Bozyazý / Meral Demirdöðmez HB U HB 6 12 MI 2012 CUM 2011/5 aýþ. aþýnmazýn; apu aydý : BI ili, DM ilçesi, lýnoluk köyü, ýraçlar Mevkii, 152 parsel, J Blok 2. a 5 nolu baðýmsýz bölüm. Özellikleri : aþýnmaz denize 350 m, Çanakkale zmir devle yoluna 300 m mesafede sie içerisindedir, genellikle yazlýk olarak kullanýlmakadýr, 46/3588 arsa payýna sahipir, bina yaklaþýk 12 yýllýk beonarme yapýdýr. mar Durumu : 1. aýþ Günü : 14/06/ aýþ Günü : 25/06/2012 aýþ aai : 10:15-10:30 rasý aýþ eri : DM UH HUU MHM ZI Þ MÜDÜ ODI Muhammen Bedel : ,00 aýþ Þarlarý : 1- aýþ, yu ka rý da be lir i len bi rin ci sa ýþ gü nün de, sa ýþ sa a le ri a ra sýn da sa ýþ ye rin - de a çýk ar ýr ma su re iy le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý op la mý ný ve sa ýþ ve pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç - mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak þar ýy la yu ka rý da be lir i len i kin ci sa ýþ gü nün de ay ný yer ve sa a ler a ra sýn - da i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý op la - mý ný, sa ýþ ve pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me si ve ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2- rýrmaya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len kýy me in yüz de 20'si nis pe in de ürk i ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. a ýþ pe þin pa ra i le dir. lý cý ya is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve - ri le bi lir. a pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le.d.v. a lý cý ya a i ir. Bi rik miþ ver gi ler sa ýþ be de lin den ö de nir. 3- poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu a þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. k si ak dir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ýr ma dan ha riç bý ra ký la cak ýr. 4- aýþ be de li he men ve ya ve ri len müh le i çin de ö den mez se c ra f las a nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark an ve yüz de 10 fa - iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul u u la cak ve hiçbir hük me ha ce kal ma dan ken di le rin den ah sil e di le cek ir. 5- Þarna me, i lan a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði ak dir de is e yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- aýþa iþirak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Me mur lu ðu - mu za baþ vur ma la rý ge rek mek e dir. þ bu i lan eb li ga ya pý la ma yan il gi li le re eb li ga ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 18/04/2012 (*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ( m. 126) B: C. DM (UH HUU MH.) IÞ MMUUÐU (ÞINMZIN ÇI IM NI) esmi lanlar Z Muherem aðabeyimiz Balýkesir Nur alebelerinden M. Necde Fýra'ýn hanýmý, kardeþimiz M. erver Fýra'ýn annesi, alha, Beyza ve arýk mir'in babaannesi Müferrah Fýra'ýn vefaýný eessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. dapazarý eni sya Okuyucularý Öð ren ci ler i çin sý nav; eh di G' GN V ' HZINN ÖÐNC PIN N, ÖÐNCN ÜZD 73'Ü INVI B Z DÖNM, ÜZD 80' GCÐ ÇN B HD O GÖÜO. D G ye gi ren ve ye ha zýr la - nan öð ren ci ler le sý nav kay gý la rý nýn be lir len - me si i çin ya pý lan an ke e en di þe ve ri ci so nuç - lar or a ya çýk ý. 153 öð ren ci i le ya pý lan öð ren - ci le rin yüz de 73 ü sý na vý bir kriz dö ne mi, yüz - de 80 i i se ge le ce ði i çin bir eh di o la rak gö rü - yor. Öð ren ci le rin yüz de 86 sý i se sý nav da ki ba - þa rý sý nýn ge le cek e ki mu lu lu ðu nun ve ba þa rý - sý nýn ek öl çü ü o la rak al gý lý yor. a kar ya Ü ni ver si e si ( Ü) os yal Hiz me Bö lü mü Öð re im Ü ye si Doç. Dr. Meh me Za - fer Da nýþ gö ze i min de, bö lüm öð ren ci le ri nin er di van i se si son sý nýf öð ren ci le ri ne yap ý ðý an ke ü ni ver si e sý na vý na gi ren öð ren ci le rin bir - çok kay gý a þý dý ðý ný or a ya çý kar dý. n ke le öð - ren ci le rin sý nav kay gý sý ný e ki le yen fak ör ler den baþ ka la rý nýn gö rü þü, ken di gö rüþ le ri, ge le cek le il gi li en di þe le ri, sý na va ha zýr lan mak la il gi li en di - þe le ri, sý nav sü re ci ne i liþ kin be den sel ve zi hin sel ep ki ler ve ge nel sý nav kay gý sý na i liþ kin du rum - la rý e le a lýn dý. n ke so nuç la rý ný de ðer len di ren os yal Hiz me Uz ma ný Doç. Dr. Meh me Za - fer Da nýþ, öð ren ci le rin sý na va yö ne lik kay gý la rý - ný e ik le yen bir çok un su run bu lun du ðu nu söy - le di. Da nýþ, a i le nin u u mu, ar ka daþ or a mý, her ge çen gün de ði þen sý nav sis e mi, o kul or a mý ve öð re men le rin öð ren ci le re kar þý o lan u um la rý - nýn öð ren ci le rin sý nav kay gý sý ü ze rin de be lir le - yi ci rol oy na dý ðý ný kay de i., ÖÐ N C N I NV N D Þ N Z B Her bir öð ren ci i çin sý nav en di þe si ni e ki le - yen fak ör le rin a na liz e di le rek, ve li le re mek up - la gön de ril di ði ni ve av si ye ler de bu lun duk la rý ný vur gu la yan Da nýþ, a i le le rin öð ren ci le rin sý nav en di þe si ni a zal ýl ma sýn da ö nem li rol oy na ya bi - le cek le ri ni kay de i. 77 si er kek, 76 sý kýz op lam 153 öð ren ci i le yüz yü ze ya pý lan an ke e çý kan so nuç lar þöy le: 133 öð ren ci (yüz de 86) sý nav lar - da ki ba þa rý la rý nýn ge le cek e ki mu lu lu ðu nun ve ba þa rý sý nýn ek öl çü ü o la rak dü þü nü yor. 113 öð ren ci (yüz de 73) sý na vý bir kriz dö ne mi o la - rak gör mek e dir. 52 öð ren ci sý na va ha zýr la nýr - ken iþ ah sýz lýk, uy ku suz luk, ger gin lik gi bi bir çok be den sel ra ha sýz lýk la mü ca de le e mek zo run da ka lý yor. 97 öð ren ci (yüz de 63) sý na va ha zýr la nýr - ken ve ya sý nav es na sýn da çev re sin de o lup bi - en den faz la sýy la e ki len mek e ve dik ka i ni op - la mak a güç lük çe ki yor. 123 (yüz de 80) öð ren ci sý nav lar da ken di ne gü ven me di ði ni, sý nav la rýn var lý ðý ný ge le ce ði i çin bir eh di o la rak gö rü yor. 87 öð ren ci (yüz de 56) baþ ka la rý nýn gö rü þü ne bü yük ö nem ve ri yor. 79 öð ren ci (yüz de 51) sý - nav lar da ki ba þa rý sý ný ken di si ne o lan say gý sý i le eþ de ðer gö rü yor. a kar ya / ci han Ca mi ler en gel li le re gö re dü zen le ne cek Ü D her il ve il çe de bu lu nan mer ke zi ca mi ler en gel li va an daþ la ra gö re ye ni den dü zen le ne cek. Di ya ne þ - le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh me Gör mez, ca mi le re gi riþ çý kýþ lar da so run lar ya þa - yan en gel li va an daþ la rýn a lep le ri ü ze ri - ne ya pý la cak dü zen le me nin en ký sa za - man da bir ge nel gey le ha ya a ge çi ri le ce - ði ni söy le di. ap ý ðý a çýk la ma da, bun dan böy le, ür ki ye nin her il ve il çe si nin en iþ lek yer le rin de bu lu nan ca mi le ri mi zin en gel li va an daþ la rý mý za gö re ye ni den dü zen le ye rek, bu va an daþ la rý mý zýn da ca mi le ri mi ze ka ý lý - mý nýn sað la na ca ðý ný söy le yen Gör mez, mev cu ca mi ler de res - o ras yon ça lýþ ma la rý - nýn ya pýl ma sý nýn plan - lan dý ðý ný, ca mi le rin en gel li le re uy gun lu ðu, e ri þi le bi lir lik ö zel lik le - ri nin a sa rý mý ve uy - gu la ma la rý hak kýn da ça lýþ ma lar baþ la a cak - la rý ný ve bu nu bir ge - nel gey le yur ça pýn da yay gýn laþ ý ra cak la rý ný kay de i. Gör mez, þun la rý söy le di: Ca mi ler ya pý lýr ken bu - gün yak la þýk 8 mil yo nu bu lan en gel li kar deþ le ri mi zi yok say mak baþ a Di ya - ne ol mak ü ze re he pi mi zin or ak ku su - ru dur. Bun dan böy le en az her il ve il çe - de bir ve ya bir kaç ca mi ol mak ü ze re ca - mi le ri mi zin þu san dar la rý a þý ma sý zo - run lu o la cak ýr; (Or o pe dik en gel li ler i - çin ö zel a san sör, e ker lek li san dal ye i le ca mi ye gi riþ ve saf u a bil me, en gel li u - va le i, gör me en gel li ler i çin iz li yol lar, ö - zel do ku ma ha lý lar, iç ve dýþ en gel siz a - lan lar ve yön len dir me i þa re le ri, i þi me en gel li ler i çin se si yük sel en lo op in duc - i on sis e mi, hu be ya zý pro jek si yon sis - e mi ve e zan u ya rý ý þýk la rý) Ge nel gey le il gi li bil gi ve ren Baþ - kan Gör mez, ay rý ca i - þi me en gel li ler i çin ca mi nin mi na re si ne led ý þýk sis e mi i le va - ki, Cu ma, bay ram e - zan la rý nýn gör sel o la - rak al gý lan ma sý ný sað - la ya cak la rý ný, sis e min ka bul gör me si du ru - mun da bu nun v ru pa ül ke le rin de ki e zan ya - sa ðý na da bir al er na if o luþ u ra bi le ce ði ni kay - de i. Gör mez, so kak kal dý rý mýn dan i i ba ren büün av lu nun, e miz - lik a lan la rý nýn, ca mi gi ri þi ni düz ve en gel - siz, mer di ven le rin al - çak o la ca ðý ný kay de i. Or o pe dik en gel li ler i çin ka dýn ve er kek u va le le ri nin bu lu na ca ðý ný an la - an Baþ kan Gör mez, e ker lek li san dal - ye kul la nan lar i çin ab des al ma ye ri de ha zýr lan dý ðý ný i fa de e i. Baþ kan Gör - mez, ka dýn lar i çin be bek o da sý, ay rý ab - des al ma ve u va le ler bu lu na ca ðý ný da kay de i. nkara / ecep Gören yüp ul an da ha lý sür pri zi s an bul da ki a ri hî ca mi ler i çin de ay rý bir ye ri o lan ve ö zel lik le haf a son la rý yo ðun bir ce ma a i bu lu nan - yüp ul an Ca mi i nin ür be ve iç av lu su ha lýy la kap lan dý. v lu kýs mý da ha ön ce yüp Be le di ye si a ra fýn dan mer mer ler le kap la nan ca mi i çin bu se fer de ha lý lar dö þen di. yüp Be le di ye si a ra fýn dan baþ la ý lan uy gu la - ma kap sa mýn da dün ilk kez Cu ma na ma zý i çin ha lý lar se ril di. Be le di ye nin ö zel bir e kip ku ra rak ser di ði ha lý lar da ö zel o la rak se çil di. ç av lu da 400, dýþ av lu da da þa dýr va nýn ol du ðu a la na bin 600 me re ka re ha lý se ril di. Ö zel mer mer ler le kap la nan mey dan da ki su ge çir mez ha lý lar da 700 me re ka re o la cak þe kil de plan lan dý. a - pý lan son ça lýþ may la bir lik e yüp ul an Ca mi i, mey dan ve iç av lu la rýy la bir lik e op lam 2 bin 700 me re ka - re ha lý i le kap la na bi le cek. Ca mi ye ge len va an daþ lar da ha ön ce a yak ka bý la rý ný çý kar ma dan gir dik le ri iç av lu - ya bu se fer a yak ka bý la rý ný çý ka ra rak gir di. s an bul dý þýn dan gel di ði ni söy le yen bir va an daþ iç av lu ve ür be kýs mý nýn ha lý lar la kap lan ma sý uy gu la ma sý ný be ðen di ði ni be lir e rek ca mi nin bu ha liy le â be yi an dýr dý ðý ný an la ý. Ba yan zi ya re çi ler den bi ri de ca mi ye he men he men her gün gel di ði ni be lir e rek ö zel lik le yo ðun zi ya - re çi bu lun du ðu gün ler de ca mi ce ma a i nin da ha ra ha i ba de e de bi le ce ði ni di le ge ir di. s an bul / ci han ay ma kam dan, i mam la ra çey rek al ýn D M ay ma ka mý Os man unç, Ba lý ke - sir de dü zen le nen ya rýþ ma ya ka ý lan ve de re ce ye gi ren i mam la rý, çey rek al ýn la ö dül len dir di ý lý, Ca mi ler ve Din Gö rev li ler Haf a sý mü na - se be iy le, din gö rev li le ri a ra sýn da ür ki ye ça pýn - da ya rýþ ma lar dü zen len di. Ba lý ke sir ve il çe le ri a - ra sýn da ya pý lan ya rýþ ma da d re mi il çe si ni em - si len ka ý lan din gö rev li le rin den, d re mi k çay Bel de si Pa zar ye ri Ca mii mam-ha i bi Mus a fa Öz can, Ha fýz lýk a rýþ ma sýn da Ba lý ke sir il bi rin - ci si, Mer kez Bay ram ye ri Ca mii Mü ez zin-ay yý - mý min Gö nül, za ný Gü zel O ku ma ya rýþ ma - sýn da Ba lý ke sir il bi rin cisi, ur ân-ý e rim i Gü - zel O ku ma da i se v cý lar ö yü Ca mii mam- Ha i bi Bay ram u ran, Ba lý ke sir l Ü çün cü sü ol - du. a rýþ ma da de re ce ye gi ren i mam lar d re mi Müf ü sü a ma zan e kin i le bir lik e ay ma kam Os man unç u ma ka mýn da zi ya re e i ler. Zi ya - re es na sýn da unç de re ce ye gi ren gö rev li le ri eb rik e de rek, çey rek al ýn la ö dül len dir di. unç; i mam la ra böl ge ya rýþ ma la rýn da da ba þa rý la rý nýn de va mý ný di le di. Ha fýz lýk a rýþ ma sýn da, Mus a fa Öz can, 26 Ma yýs 2012 a ri hin de dir ne e li mi - ye Ca mi i'n de ya pý la cak Böl ge a rýþ ma sýn da, - za ný Gü zel O ku ma a rýþ ma sýn da i se min Gö - nül, 31 Ma yýs 2012 a ri hin de ü ah ya U lu Ca - mi in de ya pý la cak Böl ge a rýþ ma sýn da Ba lý ke sir i ve d re mi i em sil e de cek. d re mi / e ni s ya Ü : ü iç me o ra ný yüz de 10,5 ar ý Ü s a is ik u ru mu (Ü ), Mar a yýn - da sü iç me o ra ný nýn yüz de 10,5 ar ý ðý ný a çýk la - dý. y lýk ya yým la nan sü ve sü ü rün le ri ü re im is a is ik le ri, op la nan sü ve ü re i len sü ü rün le - ri ni es bi e mek ü ze re çið sü ü gir di o la rak kul - la nan sa na yi nin N C ev.2 ye gö re baþ - lý ðý al ýn da fa a li ye gös e ren en eg re sü iþ le me - le rin den der le nen ve ri le re gö re Mar a yýn da 715 bin 776 on i nek sü ü op lan dý. op la nan i nek sü ü mik a rý, bir ön ce ki a ya gö re yüz de 13,4 ar - ar ken iç me sü ü ü re i mi 122 bin 233 on o la rak be lir len di. y ný þe kil de Mar a yýn da ki op lam iç me sü ü ü re i mi, bir ön ce ki a ya gö re yüz de 10,5 ar ý. Bu na bað lý o la rak pey nir ü re i mi 49 bin 32 on o lur ken op lam pey nir ü re i mi, bir ön ce ki a ya gö re yüz de 9 ar ý. o ður ü re i mi nin 86 bin 436 on ol du ðu be lir i len a çýk la ma da, bir ön ce ki a ya gö re yüz de 9,5 ar ýþ gös er di ði be lir - il di. 41 bin 314 on o lan ay ran ü re i mi i se bir ön ce ki a ya gö re yüz de 17,3 ar ý. z mir / ci han a yý dý þý ný ön le mek i çin o kul lar da ki ap da ðý ý la cak G Ba lý ke sir l Mü dü rü Ö mer Ça lýþ kan, sos yal gü ven lik bi lin ci ni ço cuk la ra e mel den ka zan dýr - mak is e dik le ri ni be lir e rek, bu an lam da ha zýr la - nan dör ay rý se çe nek e ki 300 ki ap ve çiz gi film - le ri, Mil lî ði im Ba kan lý ðý iþ bir li ðiy le il köð re im o kul la rý na da ðý a cak la rý ný söy le di. G, ka na yan ya ra sý ha li ne ge len ka yý dý þý i le mü ca de le de ye ni bir yol ha ri a sý be lir le di. G Ba lý ke sir l Mü dü rü Ça lýþ kan, dü zen le nen ba sýn op lan ý sýn da Ma yýs 2012 a rih le rin de ku la na cak o lan os yal Gü ven lik Haf a sý i le il gi li bil gi ver di. Mes lek li se - le rin de e ði im se mi ner le ri ve re cek le ri ni, 16 Ma - yýs Çar þam ba gü nü i se en çok prim ö de yen ilk 10 iþ ve re ne ö dül ve ri le ce ði ni di le ge ir di. os yal gü - ven lik bi lin ci da ha ço cuk yaþ a ka za nýl ma sý ge - rek i ði i çin ku rum o la rak 300 ki ap bas ýr dýk la rý - ný, bu nu Mil lî ði im Mü dür lü ðü ka na lýy la o kul - lar da o ku ma sa a le rin de o ku a cak la rý ný i fa de e - den Mü dür Ça lýþ kan, bu nun ya nýn da yi ne sos yal gü ven lik ko nu lu çiz gi film le rin o kul lar da gös e ri - le ce ði ni vur gu la dý. Ba lý ke sir / ci han Boz ya zý Pik ni ði ve i sâ le-i Nur kar deþ li ði

7 12 MI 2012 CUM DÜN 7 ürkiye nin iirazý BD yi üzdü BD Dýþiþleri Bakanlýðý nýn vrupa ve vrasya þlerinden orumlu Bakan ardýmcýsý Philip Gordon, NO da srail ile oraklýk faaliyelerinin ürkiye nin iirazlarý dolayýsýyla ilerlememesinden üzünü duyduklarýný belirerek, Hiçbir ülke, ikili anlaþmazlýklarýný iifaka aþýmamalý dedi. Gordon, enao Dýþ liþkiler omiesi nde kaýldýðý NO: Chicago ve Öesi baþlýklý ourumda senaörlerin sorularýný cevapladý. Cumhuriyeçi Pari Uah enaörü Mike ee nin, Önümüzdeki 10 gün içerisinde ürkiye nin, srail in NO zirvesine kaýlýmýna iirazýnýn yumuþamasýný bekliyor musunuz? þeklindeki sorusuna cevaben Gordon, bu konuda bir yanlýþ anlaþýlma olduðunu ve kan da lýn or a ya çýk ma sý ü ze ri ne or du i çe ri sin de kap sam lý so ruþ ur ma baþ la ýl dý. arbay Do o ley in ders le ri ip al e di lir ken ben zer ders le rin baþ ka as ke rî e ði im ku rum la rýn da ve ri lip ve ril me di ði de a raþ ý rý lý yor. Pen a gon da çir kin e ði im MN ODUUNUN UB DIN ÂM OPÛN VÞ D VDÐ O ÇII. DN BND HOÞM'D OM BOMBI DIIININ M V MDN'D NMI NO. MN or du su nun su bay a day - la rý na s lâm i le op ye kûn sa vaþ der si ver di ði or a ya çýk ý. s lâm i le ge re kir - se op ye kûn sa vaþ i çin ge le ce ðin su - bay a day la rý na e ði im gör dük le ri as - ke ri o kul da Hi ro þi ma ak i ði nin da hi kul la na bi le ce ði öð re i li yor. No ah hach man i le pen cer c - ker man i sim li ga ze e ci le rin e le ge çir - di ði ders muhevasýnda þo ke e di ci i - fa de ler yer a lý yor. Wi red i sim li der gi - de ya yýn la nan ha be re gö re me ri ka lý ko mu an 1,4 mil ya ra u la þan Müs lü - man la ra dik ka çe ke rek, me ri ka yý s lâm cý e rö ris ler den ko ru mak i çin konuya açýklýk geirmek isediðini kaydederek, þunlarý söyledi: Doðru olan, sizin de çok iyi bildiðiniz gibi, ürkiye-srail iliþkilerinin endiþe verici olduðu ve bu durumdan derin üzünü duyuyoruz. Bu iki ülke arasýndaki derin iþbirliði, Oradoðu nun en olumlu unsurlarýndan birisiydi. Bu problemi aþmak için diplomaik anlamda çok çaba göserdik ve NO da srail ile oraklýk faaliyelerinin ürkiye nin iirazlarý dolayýsýyla ilerlememesinden dolayý üzünülüyüz. Hiçbir ülke ikili anlaþmazlýklarýný iifaka aþýmamalý, bu hususa çok neiz. Washingon / aa Hi ro þi ma da ol du ðu gi bi a om bom - ba sý kul la ný la rak op ye kûn sa va þý la - bi le ce ði ni sa vu nu yor. me ri kan Ge - nel kur ma yý na bað lý ur may ka de - mi si nde ve ri len der sin i çe ri ði dün ilk de fa gün yü zü ne çýk ý. me ri kan as - ker le ri ne s lâm düþ man lý ðý ný kö rük le - yen ders le rin ve ril di ði fa ka a vun ma Ba kan lý ðý a ra fýn dan Ni san a yýn da ilk kez ka bul e dil miþ fa ka bun la rýn müf - re da an kal dý rýl dý ðý be lir il miþ i. n - cak a vun ma Ba kan lý ðý su bay la rýn e - ði i min de ve ri len s lâm düþ man lý ðý na da ir ders le rin muhevasý hak kýn da bil gi ver me miþ i. Dünya bize çife sandar uyguluyor U Z ýb rýs ürk Cum hu ri ye i (C) Cum hur baþ ka ný Der viþ roð - lu, Dün ya ma a le sef bi ze çif e san dar uy gu la mak a dýr. Bu nok a da im da dý - mý za a na va an ür ki ye ye iþ mek e dir de di. roð lu, çe þi li zi ya re ler de bu lun - mak i çin gel di ði on ya da ilk o la rak, on ya Va li si y dýn Ne zih Do ðan ý ma - ka mýn da zi ya re e i. on ya nýn bir ba rýþ þeh ri ol du ðu nu vur gu la yan roð lu, söz le ri ni þöy le sür - dür dü: n þal lah ýb rýs a ya þa yan um lar, ger çek le ri gö rür, ka bul e der ve bir ba rýþ an zi ya de an laþ ma el de e de bi - li riz. Çün kü þu an da ýb rýs a ba rýþ i - roðlu: n þal lah ýb rýs a ya þa - yan um lar, ger çek le ri gö rür, ka bul e der ve bir ba rýþ an zi ya de an laþ ma el de e de bi li riz." çin de, i yi kom þu luk i liþ ki si i çin de yan ya na ya þa yan Müs lü man ürk hal ký ve Hris i yan um hal ký o la rak 2 ay rý halk var dýr. k sik o lan bir an laþ ma dýr. Bü - ün gay re i mi ze rað men bu an laþ ma yý um lar ýn uz laþ maz lý ðý dolayýsýyla bu - gü ne ka dar sað la ya ma dýk. Bel ki bun - dan son ra um yö ne i mi ne kim ge le - cek se, bu ger çek le ri ka bul le nir, ýb - rýs a ken di le riy le ay ný hak la ra sa hip o - lan ýb rýs ürk hal ký nýn var lý ðý ný ka bul e der ve or ak o la ca ðý mýz bir dev le ça - ý sý al ýn da yi ne i ki ay rý hal kýn ya þa ya - ca ðý bir an laþ ma im za la ya bi li riz di ye dü þü nü yo rum. on ya / a a DO O, M V M D N D BOM B M I H DF O VI GI NI e ya le in de bu lu nan o kul da ar bay Ma - hew. Do o ley a ra fýn dan ve ri len ders le rin muhevasý son yýl lar da Ba ý dün ya sýn da ar an s - lâm düþ man lý ðý nýn i pik ör nek le rin den. s lâm ý bar bar lýk la i ham e den Do o ley, ders le rin de yi ne Müs lü man la rý dö nüþ ü re bil mek i çin 4 a þa ma lý bir de sa vaþ pla ný ö ne ri yor. s lâm ý sap kýn din ka e - go ri si ne al ma yý ö ne ren Do o ley, u u di ra bis an ý da aç bý rak mak ge rek i ði ni sa vu nu yor. Hý zý ný a la - ma yan Do o ley, Hi ro þi ma, Na ga za ki de ki sal dý rý la rýn Mek ke ve Me di ne de ek rar lan ma sý ný is i yor. a vaþ dö nem le rin de si vil le ri ko ru yan u lus lar a ra sý hu kuk an laþ ma sý nýn ar ýk ge çer li ol ma dý ðý ný i le ri sü - MI I'D cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri nin en güç lü i ki a da yý o la rak gös e ri len b dul mu - nim bu l-fu uh ve mr Mu sa a çýk o u - rum da kar þý kar þý ya gel di Ma yýs a ger çek leþ i ril me si plan la nan cum hur baþ kan - lý ðý se çim le ri ön ce sin de ya pý lan ka mu o yu a - raþ ýr ma la rý, 13 a day dan b du mu nim bu l- Fu uh i le mr Mu sa nýn ön - de ol du ðu nu gös e ri yor. Mý - sýr ük sek e çim u ru - lu nun ar ýþ ma prog ram la - rýn da bu i ki a da ya ön ce lik ver me si de bu nu e yi e di yor. Ön ce ki gün Mý sýr dev le e le - viz yo nun da ya - yýn la nan prog - ram da kar þý kar þý ya ge len i - ki a day, bir bir - le ri ne ký ya sý - ya e leþ i ri - srail, NO zirvesine dâve edilmedi NO Genel ekreeri nders Fogh asmussen, srail in NO zirvesine dâve edilmesinin ürkiye arafýndan engellendiði yönündeki haberlerin gerçeði yansýmadýðýný söyledi. NO devle ve hüküme baþkanlarýnýn Mayýs a BD nin Þikago þehrindeki zirvesiyle ilgili basýn oplanýsý düzenleyen asmussen, srail dâve edilmedi çünkü bu ülke ne IF a (fganisan da NO öncülüðündeki Uluslararasý Güvenlik Desek Gücü) ne de FO a (osova da NO yöneimindeki uluslar arasý barýþ gücü) kaýlýyor dedi. asmussen, imse srail in zirveye daveini bloke emedi, çünkü böyle bir konu gündeme gelmedi ifadesini kullandý. Brüksel / aa ren Do o ley, Müs lü man la rýn hep si ni l a i de gi bi fa - na ik ve eh li ke li o la rak ni e len di ri yor di ye sýz la ný - yor. Do o ley in ba zý s lâm düþ man la rý ný da ders le ri ne dâ ve e de rek pro pa gan da yap ýr dý ðý öð re nil di. Wi red der gi sin de yer a lan bel ge le re gö re Do o ley, Baþ kan Ba rack O ba ma nýn 2008 yý lýn da a day lý ðý i çin Bin a - din in rü ya sýn da ki a day ben ze me si ni ya pan hi re en Bur ki yi de kon fe rans ver mek i çin dâ ve e miþ. kan da lýn or a ya çýk ma sý ü ze ri ne or du i çe ri sin - de kap sam lý so ruþ ur ma baþ la ýl dý ðý be lir il di. Do o ley in ders le ri ip al e di lir ken ben zer ders le rin baþ ka as ke rî e ði im ku rum la rýn da ve ri lip ve ril me - di ði de a raþ ý rý lý yor. New ork / Cihan Mýsýr arihinde bir ilk ler de bu lun du lar. rap e le viz yon la rýn da da nak len ya yýn la nan ar ýþ ma prog ra mýn da, - bu l-fu uh, mr Mu sa yý Hüs nü Mü ba rek yö ne i mi nin di þiþ le ri ba ka ný ol mak la e leþ i - rir ken, Mu sa da bu l-fu uh un Müs lü man ar deþ ler in es ki yö ne i ci si ol - du ðu nu ha ýr la ý. kin ci ur da a day lar e leþ i ri le re ce vap ver di ler. HB Ce za yir de se çi me ka ý lým yüz de 42,9 ol du n C Z 'D U lu sal Halk Mec li si nin 462 ü ye si - ni be lir le mek ü ze re ön ce ki gün ya pý lan se çim le re ka ý lým o ra ný yüz de 42,9 o la rak ger çek leþ i. Ce za - yir çiþ le ri Ba ka ný Da ho Ve lid ab li a, se çim le re ka ý lým o ra ný nýn yüz de 42,9 ol du ðu nu be lir e rek, Bu so nuç, Ce za yir hal ký nýn i ra de si ne sa hip çýk ý - ðý nýn gös er ge si dir de di. e rel sa a le ön ce ki sa - bah 8 de baþ la yan se çim le re sa bah sa a le rin de ka - ý lým o ra ný yüz de 4,1 gi bi çok dü þük bir dü zey de sey re der ken, ak þa ma doð ru yük sel miþ i. Ce za - yir de 2007 yý lýn da ya pý lan se çim le re ka ý lým o ra ný yüz de 36,51 o la rak ger çek le þir ken, bu se çi me ka - ý lým o ra ný nýn yüz de 40 lar ci va rýn da o la ca ðý ah - min e di lin ce cep e le fo nu ve V me saj la rýy la halk se çim le re ka ýl ma ya da ve e dil miþ i. Ce za yir / a a s ra il as ker le rin den o ran ý sýz güç kul la ný mý n gü ven lik güç le ri, Fi lis in li u uk lu la rýn 24. gü nü ne gi ren aç lýk gre vi ne des ek ver mek a ma cýy la a mal lah a dü zen le nen gös e ri ye mü da ha le e i. Mü da ha le nin ar dýn dan s ra il gü ven lik güç le ri i le pro es o cu lar a ra sýn da çý kan ça ýþ ma da 9 Fi lis in li ya ra lan dý. s ra il ha pis ha ne le rin de aç lýk gre vi ya pan Fi lis in li mah kum la rýn da bu lun du ðu O fer Ce za e vi ya ký nýn da dü zen le nen gös e ri de Fi lis in li ey lem ci ler, s ra il a ley hi ne slo gan lar a a rak, mah kum la rýn sa lý - ve ril me si ve ce za e vi þar la rýy la il gi li a lep le ri nin ka - bul e dil me si ni is e di. s ra il as ker le ri nin gru ba plas ik mer mi ve bi ber ga zýy la mü da ha le e me si ü ze ri ne çý kan ça ýþ ma lar da 9 Fi lis in li genç ya ra lan dý. Fi lis - in Dev le Baþ ka ný Mah mud b bas da s ra il yö ne i - mi ne u ya rý da bu lu na rak, aç lýk gre vi ya pan mah - kum lar dan bi ri nin za rar gör me si du ru mun da, bu - na ses siz kal ma ya cak la rý ný söy le di. a mal lah/a a u na nis an da hü kü me a ra yýþ la rý n U N N N'D, hü kü me i kur ma ye ki si a - lan P O li de ri van ge los Ve ni ze los, e ni De - mok ra si Par i si (ND) li de ri n do nis a ma ras i le gö rüþ ü. Pa zar gü nü ya pý lan er ken ge nel se çim - ler de ü çün cü par i ge len P O un li de ri Ve ni - ze los, gö rüþ me so nun da a çýk la ma yap maz ken, a ma ras, hü kü me ku rul ma sý i çin ça ba la rýn sür - dü ðü nü ve hâ lâ ü mi bu lun du ðu nu söy le di. Ve - ni ze los i le o lan gö rüþ me si nin ar dýn dan par i mec lis gru bun da ko nu þan a ma ras, ye ni bir se - çim den ka çý nýl ma sý i çin hü kü me in mu la ka ku - rul ma sý ge rek i ði ni i fa de e i. ND nin bu ko nu da - ki ye gâ ne þar ý nýn, ül ke nin av ro da kal ma sý nýn gü - ven ce al ý na a lýn ma sý ol du ðu nu be lir en a ma ras, i ki par i nin bu ko nu da ki gö rüþ le ri nin e mel de ör üþ ü ðü nü söy le di. i na / a a Bre i vik e a yak ka bý fýr la ý lar n NO VÇ' ger çek leþ ir di ði sal dý rý lar i le 77 ki þi - nin ö lü mü ne sebep o lan n ders Beh ring Bre i vik in du ruþ ma sýn da, ö len ler den bi ri nin er kek kar de þi Bre i vik e a yak ka bý fýr la ý. a lon da ki FP mu ha bi - ri ne gö re, a yak ka bý yý fýr la an ki þi ay rý ca Bre i vik e en bir ka il sin, ce hen ne me gi þek lin de ba ðýr dý, bu o lay ü ze ri ne sa lon da ki ler de bra vo di ye rek al - kýþ la dý. yak ka bý Bre i vik in a vu ka ý na i sa be e i. - vu ka, Ney se ki sa de ce bir a yak ka býy dý de di. Gü - ven lik gö rev li le ri o la ya mü da ha le e de rek bu ki þi yi dý þa rý çý kar ý. Bu ge liþ me ü ze ri ne ký sa bir sü re a ra ve ri len o u ru ma bir kaç da ki ka son ra ye ni den de - vam e dil di. Bre i vik, Bi ri ba na bir þey fýr la mak is - er se, gi rer ken ve ya çý kar ken ba na fýr la sýn, a vu ka - ý mýn ü ze ri ne de ðil þek lin de ko nuþ u. Os lo / a a l man ya da a þý rý sað cý lar a zý ý n MN 'D ge çen yýl si ya sî a maç lý iþ le nen suç ve þid de o lay la rýn da 2010 yý lý na gö re yüz de 11,2 o ra nýn da ar ýþ ya þan dý ðý, ö zel lik le a þý rý sað cý - la rýn iþ le di ði suç lar da ki ar ý þýn ür kü ü cü bo yu a ol du ðu bil di ril di. l man ya çiþ le ri Ba kan lý ðý a ra - fýn dan bu ko nu da a çýk la nan bir ra por da, 2010 yý - lýn da 27 bin 180 o lan si ya sî a maç lý suç sa yý sý nýn 2011 yý lýn da 30 bin 216 ol du ðu be lir il di. Bu suç - la rýn 16 bin 873 ü nün a þý rý sað cý lar, 8 bin 687 si - nin a þý rý sol cu lar, 1010 u nun ya ban cý lar ve 3 bin 646 sý nýn da di ðer ki þi ler a ra fýn dan iþ len di ði kay - de dil di. a por da, ö zel lik le a þý rý sað cý la rýn iþ le di ði ya ban cý düþ ma ný þid de ey lem le rin de ya þa nan yak la þýk yüz de 22,7 lik ar ý þýn ür kü ü cü bo yu a ol du ðu na dik ka çe kil di. Ber lin / a a Z Muherem kardeþimiz Mein Güler'in annesi Þadiye Güler'in vefaýný eessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. lik eni sya Okuyucularý / N Z n34 81 Plâkalý aracýmýn () seri nolu sýra nolu Fiþi kaybolmuþur. Hükümsüzdür. C No: Cafer Çiçen Z nhaceepe Üniversiesi Öðrenci imliðimi kaybeim. Hükümsüzdür. C No: lif Danýþmaz

8 8 12 MI 2012 CUM H B Baþ kan lý ðý ar ý þa bi li riz ca ni as ya.com.r u ris le rin na maz ký lan la rý gör me si ni çin ya sak? Bir i kin di vak i s an bul un mâ ne vî gü zel lik le rin den o lan ve u ris le rin de çok ça zi ya re e i ði ul a han me Ca mi i ne gi ik. Or a öð re im o kul la rýn da o ku yan ço cuk la rýn da zi ya re e i ði ca mi de gör dü ðü müz hâl, bi zi üz dü. Mak sa dý mýz siz le ri de üz mek de ðil, a ma gör dü ðüm man za ra yý ak ar ma ya ça lý þa yým, siz ka rar ve rin. Ca mi ye gi i ði miz de i kin di na ma zý vak i ne ne re dey se bir sa a da ha va ki var dý. a pý da ki gö rev li ler u ris le ri baþ ka ka pý ya yön len di rir ken, ba zý gö rev li ler de ca mi ye yar dým a lep e di yor lar dý. çe ri gir dik, l lah ka bul e sin a hiy ya ü l-mes cid na ma zý kýl dýk ve i kin di e za ný na da ha va ki var di ye rek ek rar dý þa rý çýk ýk ve ca mi çev re sin de bir i ki fo oð raf çek ik. Na maz vak i ne ya rým sa a en da ha faz la var dý, ek rar ca mi ye dön dük. Bu de fa ba zý zi ya re çi le rin ca mi ka pý sýn dan ge ri dön dü ðü ne þa hi ol duk. Me ðer, na maz vak i yak laþ ý di ye zi ya re çi ler i ka bul e mi yor lar dý. a pý da ki gö rev li, Na maz vak i yak laþ ý, ca mi ye zi ya re ya sak (ya da yok) di ye ses le ni yor du. Hâ liy le baþ a ya ban cý u ris ler ol mak ü ze re yer li u ris ler de mem nun kal ma sa lar da ge ri dö nü yor du. Ney se biz i çe ri gir dik. Bu de fa i çe ri de ki gö rev li, ca mi i çin de ki zi ya re çi le re, u ris le re ve fo oð raf çek me ye ça lý þan la ra ses le ne rek; Zi ya re çi ler dý þa rý, zi ya re çi ler dý þa rý di yor du. Mih ra ba doð ru i ler le yip e zan vak i ni bek le me ye ko yul duk. Bu es na da ca mi nin mü ez zi ni ur ân-ý e rim den o ku ma ya baþ la dý, o nu din le dik. Bir yan dan da ca mi zi ya re çi le ri ne gös e ri len bu mu a me le le rin yan lýþ ol du ðu hu su su ak lý mý za a ký lýp kal dý... zan o kun du, na ma zý kýl dýk ve dý þa rý çýk ýk. Bu es na da hâ lâ zi ya re çi ler i çe ri a lýn mý yor du. Ca mi nin gi ri þin de, Þu an na maz vak i, ca mi zi ya re e ka pa lý ya zý sý du ru yor du. Ha a bu se bep le ba zý zi ya re çi ler le ca mi ka pý sýn da ki gü ven lik gö rev li le ri dü þük yo ðun luk lu kav ga e di yor du. y ný me al de bir ya zý, ya ban cý zi ya re çi/u ris ler i çin de dýþ ka pý ya, av lu ya ko nul muþ u. O ra da da he Mos gu e is clo sed for pra yer ser vi ce from 17:00 o 17:45 ya zý yor du. Bu na gö re ca mi, 17:00 i le 17:45 sa a le ri a ra sýn da ka pa lý ydý. Dü þü ne lim þim di: Na maz vak in den ya rým sa a ka dar ön ce baþ la yan ya sak la bir lik e, or a la ma o la rak 1.5 sa a sü re sin ce ca mi nin zi ya re çi le re ka pa lý ol ma sý doð ru mu? Cu ma gü nü ol sa böy le bir uy gu la ma yý an la mak bel ki müm kün, a ma me se lâ Per þem be gü nü ve i kin di vak in de, ca mi de yo ðun luk yok ken bu ya pý lan doð ru mu dur? ðer na maz ký lan ce ma a in ra ha sýz o la ca ðý dü þü nü lü yor sa pek de ma kul bir ge rek çe de ðil. Çün kü ca mi bü yük. Zi ya re çi ler de za en bel li bir yer den i le ri ge çe mi yor lar, ah a en gel ler var. Na maz ký lan lar la zi ya re çi ler a ra sýn dan ne re dey se 50 me re me sa fe var. Bir ya sak uy gu lan sa bi le bu nun sü re si en faz la 30 da ki ka o la bi lir. Cu ma na ma zý dý þýn da ki han gi na maz 1.5 sa a lik bir ya sak uy gu la ma yý ge rek i rir ki? Na maz ký lýn dý ðý es na da ca mi i çin de zi ya re çi le rin ol ma sý bel ki hu þu ya za rar ve re bi lir, a ma bir de fay da yö nü nü dü þü ne lim. De ði þik ül ke ler den ge len bin ler ce u ris, na maz ký lan la rý iz le se, fo oð raf çek se ya da vi de o ya kay de se do lay lý bir fay da sað lan maz mý? u ris ler, Müs lü man la rýn i ba de hâ li ni gör se, iç le rin den me rak e den çýk maz mý? Ca mi ka pý sýn dan ge ri dön mek, hem yer li hem de ya ban cý u ris ler i çin hiç de se vim li de ðil. Bir yan dan ya sof ya ye ni den i ba de e a çýl sýn, ca mi ol sun der ken, am kar þý sýn da ki ul a han me Ca mi i nin mü ze mu a me le si gör me si doð ru ol maz. Hem, yýl lar dan be ri ko nu þul du ðu hal de bu ve ben ze ri bü yük ca mi ler de ni çin bil has sa ya ban cý u ris le ri he def a lan bir a ný ma bi ri mi ya da gö rev li le ri ol maz? ul a han me Ca mii gi bi ca mi le re me se lâ 5 a de gü ven lik gö rev li si ye ri ne 15 a de dil bi len ve ya ban cý la ra doð ru s lâ mý an la a bi le cek bir e kip gö rev len di ril se da ha fay da lý ol maz mý? Müs lü man lar na maz ký lar ken, du â e der ken ya ban cý u ris ler o â ný gör se ve ay ný an da bu gö rev li ler on la ra bu i ba de le rin an la mý ný an la sa s lâ mý se çen ler ço ðal maz mý? ba de es na sýn da bu ca mi le rin zi ya re e ka pa lý u ul ma sý han gi ka ra ra da ya ný yor bi le mem, a ma zi ya re çi ler bu du rum dan mem nun de ðil. Baþ a Di ya ne þ le ri Baþ ka ný ve s an bul Müf ü sü nün bu ko nu yu bir da ha göz den ge çir me si ni, zi ya re çi le rin fik ri ni al ma sý ný e men ni e de riz. Çok gü zel bir ir þad me kâ ný o la bi le cek bu ca mi le rin mü ze gö rün ü sü nü ak la ge i re bi le cek uy gu la ma la ra ma ruz kal ma sý hoþ de ðil... BMM BÞNI CM ÇÇ, ''DNG UUM DI, MHUI BF DC DÜZNM PIM DI BÞNI MN O O IÞBZ DD. BMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Den ge le ri i yi ku rul mak kay dýy la, mah sur la rý ber a raf e de cek dü zen le me le ri i yi ya pýl mak kay dýy la baþ kan lýk sis e mi ni e o rik o la rak ar ý þa bi li riz de di. Çi çek, Be yaz V de Ba sýn u li si prog ra mýn da so ru la rý ce vap la dý. u uk lu mil le ve kil le riy le il gi li ger çek ler ü ze rin den de ðer len dir me ya pa bi le ce ði ni be lir en Çi çek, üç par iy le bu ko nu da gö rüþ me ler yap ý ðý ný ha ýr la ý. o ru nu çöz me nok a sýn da gö re vi ol ma yan ko nu lar da bi le i yi ni ye le ça lýþ ý ðý ný i fa de e den Çi çek, üç par i a ra sýn da bu ko nu da bir pa ra lel lik ol du ðu nu ve bu nu a çýk la dýk la rý ný söy le di. Çi çek, o ru nun bir yar gý sü re ci var. eþ ke bu so run yar gý da çö zül se. Da va lar bi i ver se, bir þe kil de bu iþ or a dan kal kar a ma da va lar bi me di di ye ko nuþ u. 8 mil le ve ki li nin da va sý nýn ek bir mah ke me de gö rül me di ði ni ve bu ko nu da kar ma þýk bir du ru mun bu lun du ðu nu di le ge i ren Çi çek, r zu e di len yar gý ya in i kal e miþ bu iþ le rin yar gý yo luy la so nuç lan ma sý dýr de di. BÞNI M DN B IÞIIO Baþ kan lýk sis e mi ar ýþ ma sý nýn es ki den be ri ya pýl dý ðý ný ha ýr la an Çi çek, bu nun si ya si is ik rar a ra yý þýn dan do la yý gün de me gel di ði ni kay de i. Ha len ür ki ye nin is ik ra rý nýn ö nem li ol du ðu nu vur gu la yan Çi çek, þöy le de vam e i: Bu ko nuy la il gi li geç miþ e a çýk la ma la rým ol du. Den ge le ri i yi ku rul mak kay dýy la, mah sur la rý ber a raf e de cek dü zen le me - Uysal: Demokra gelenek ürkiye yi kucaklayacak DP'NN 8. OÐNÜÜ BÜÜ ONG'ND GN BÞNIÐ ÇN GÜN U, DÜN P GN MZN G GÖV BÞNV UÐU N'DN DVDI. D MO Par i (DP) Ge nel Baþ ka ný Gül e kin Uy sal, d di a mýz o dur ki her ke sin hu ku kun dan e min ol du ðu bir ür ki ye yi yer li ye ri ne o ur mak ýr de di. DP nin 8. O la ða nüs ü Bü yük on gre si nde ge nel baþ kan lý ða se çi len Gül e kin Uy sal ýn par i ge nel mer ke zi ne ge li þin de kur ban ke sil di. Uy sal, es ki Ge nel Baþ kan Na mýk e mal Zey bek in s an bul da ol ma sý ge rek çe siy le gö re vi Ge nel Baþ kan ve ki li Mus a fa U ður ner den dev ral dý. De vir es lim ö re nin de ner, De mok ra Par i ye yaþ lý par i de nil di ði ni be lir e rek, Bu kon gre miz, bu nun böy le ol ma dý ðý ný, bi zim genç di na mik ve i nan mýþ e kip le ri mi zin bu lun du ðu nu bir le ri i yi ya pýl mak kay dýy la baþ kan lýk sis e mi ni e o rik o la rak ar ý þa bi li riz. e ni a na ya sa da bu ko nu gün de me ge lir, gel di de za en. Ma sa ya ge lir, ar ý þý lýr, bun da en gel yok. Ne yi ar ý þý yor sak bi le rek ar ý þa lým. lo gan ya rý þýn da bu ar ýþ ma lar ya pý lýr sa bi ze fay da sý yok. Baþ kan lýk sis e mi en i de a li..., ha yýr, ge i ri si var, gö ü rü sü var. Bu na ka rar ve ren ül ke ler ve ya ko mis yon lar he sa bý ný ki a bý ný i yi ya pa cak den ge si ni i yi ku ra cak. N N PM MCBUUZ ür ki ye nin ye ni a na ya sa yap ma mec bu ri ye in de ol du ðu nu be lir en Çi çek, Ne ya pýp e dip bu a na ya sa yý ya pa ca ðýz i fa de si ni kul lan dý. Gö rüþ me le rin u a nak la ra a lýn dý ðý ný, giz li gö rüþ me de ðil ka pa lý gö rüþ me yap ýk la rý ný i fa de e den Çi çek, ar ýþ ma nýn, mü za ke re an la mýn da e le a lýn ma sý ge rek i ði ni di le ge ir di. BMM Baþ ka ný Çi çek, þun la rý söy le di: O ma sa nýn e ra fýn da her kes her þe yi söy le ye cek, söy lü yor da. Biz her kes en gö rüþ is e dik. Bu ö nem li dir. Bir çok ki þi nin i þin bu nok a ya ge le ce ði ni ah min bi le e me di ði ni i fa de e den Çi çek, Bu ra ya ka dar ge lir se bun dan son ra da gi der de di. Çi çek, ba zý so run la rýn çö zü mü nü, ser si ya se a mos fe ri nin en gel le di ði ni be lir e rek, ye ni a na ya sa bu gün kün den i yi ol ma ya cak sa bo þa e mek har ca ma ya ge rek ol ma dý ðý ný söy le di. BMM Baþ ka ný Çi çek, e ni a na ya sa yý ya pa ma ma ih i ma li ni ak lý ma bi le ge ir mek is e mi yo rum di ye ko nuþ u. n ka ra/a a DP nin 8. Olaðanüsü Büyük ongresi nde genel baþkanlýða seçilen Gülekin Uysal, görevi Genel Baþkanvekili Musafa Uður ner den devraldý. FO OÐ F: de fa da ha gös er miþ ol du de di. DP Ge nel Baþ ka ný Uy sal da bü yük bir dâ vânýn men su bu ve so rum lu luk la rý nýn bi lin cin de ol duk la rý ný i fa de e de rek, ken di si ne ve ri len gö re vin bi lin ciy le ha re ke e de cek le ri ni söy le di. Uy sal, d di a mýz o dur ki her ke sin hu ku kun dan e min ol du ðu bir ür ki ye yi ek rar yer li ye ri ne o ur mak ýr di ye ko nuþ u. De mok ra ge le ne ðin ür ki ye nin bü ü nü nü ku cak la ya ca ðý ný sa vu nan Uy sal, ay rým yap ma dan bü ün leþ i ri ci o la cak la rý ný kay de i. Uy sal, a dim bir mil le in men sup la rý o la rak, sa de ce bu lun du ðu muz coð raf ya da de ðil, ar dý mýz da bý rak ý ðý - CUMHUBÞNI b dul lah Gül, baþ kan lýk sis e mi ne i liþ kin ar ýþ ma la rýn bi li ne rek ya pýl ma sý ge rek i ði ni vur gu la ya rak, ni ne bo yu na bi lin me si, cid di a na liz le rin ya pýl ma sý, cid di bil gi le rin or a ya ko nul ma sý çok ö nem li dir. ok sa bir mev zu gün dem de di ye her ke sin bir þey söy le me si de - ðil, söy le nen þey ler bi li ne rek, de rin li ði ne a na liz ler ya pý la rak ko nu þu lur sa mem le ke i çin çok da ha fay da lý o lur de di. Gül, Þan lý ur fa Va li li ði nde ba sýn men sup la rý nýn gün de me i liþ kin so ru la rý ný ce - vap la dý. Cum hur baþ ka ný Gül, ür me se le si ve de mok ra ik a çý lým sü re ciy le il gi li, Da ha faz la i ler - le me sað la na bil me si i çin e rö rün ol ma ma sý ge re ki yor. e rör da ha i yi þey le rin ol ma sý ný en gel le - mek e dir de di. Bir ga ze e ci nin, e ni a na ya sa ya zým sü re cin de ilk 3 mad de en so na bý ra kýl dý. Bu ko nu da ki gö rüþ le ri niz ne dir? so ru su nu ce vap la yan Gül, ür ki ye Cum hu ri ye i nin de mok ra ik, la ik bir hu kuk dev le i ol ma sý il ke si çer çe ve sin de öz gür lük le re ö nem ve ren, ký sý la yý cý ol ma yan, bü yük öz gü ven a þý yan bir a na ya sa nýn ya pýl ma sý nýn ö ne mi ne i þa re e i. Gül, Çok bü yük bir mu a ba ka ýn ol du ðu nu gö rü yo rum böy le bir a na ya sa da. y rý ca böy le bir a na ya sa yý yaz mak i çin de çok i yi bir me o dun a kip e dil di ði ni gö rü yo rum. ür ki ye de ilk de fa hal ka u la þan, her þeh re u - la þan, her si vil op lum ör gü ü nün, ü ni ver si e nin fik ri ni a lan, be nim de a na ya say la il gi li bir dü - þün cem var di yen her ke sin se si ni du yan bir me o a kip e dil di. Her ke sin bu sü reç en bil gi len me si ve bu sü re ci de ðer li bul ma sý ge re kir di ye ko nuþ u. op la nan ve ri le rin ka ðý da dö kül me a þa ma sý - na ge lin di ði ni i fa de e den Gül, sü re cin ba þa rý lý geç me si ni di le di. Þan lý ur fa / h me Ham di Çi çek mýz hic ran lý op rak la ra da ses, so luk o la bi le cek bir i ra de yi be ra ber ko ya ca ðýz de di. Gül e kin Uy sal, 1977 de f yon ka ra hi sar da doð du. Bil ken Ü ni ver si e si a mu ö ne i mi ve i ya se Bi li mi Bö lü mü me zu nu o lan uy sal, li sans e ði i mi ni BD nin e xas ya le i nde ki Ho us on Ü ni ver si e si i ya se Bi li mi Bö lü mü nde yap ý yýl la rý a ra sýn da DP nin f yon ka ra hi sar l Baþ kan lý ðý ný yap ýk an son ra, 2005 e par i si nin Genç lik en o rum lu Ge nel Baþ kan ar dým cý sý o lan Uy sal, ürk O ca ðý f yon ka ra hi sar Þu be si ö ne im u ru lu nda da gö rev yap ý. n ka ra / Mehme ara 35. mad de dar be yap ye ki si de ðil dir BÞ B N ar dým cý sý Bü len rýnç, ç Hiz me ö ne me li ði nin 35. mad de si nin de ði þip de ðiþ me ye ce ði yö nün de ki bir so ru ya, öz ko nu su mad de, cum hu ri ye i ko ru ma ve kol la ma gö re vi ni ürk i lâh lý uv ve le ri ne ve rir. Bu ye ki sen ge rek i ðin de dar be yap ye ki si de ðil dir ce va bý ný ver di. rýnç, Bur sa da ki ye rel e le viz yon la rýn or ak ya yýn la dý ðý Med ya Bu luþ ma sý ad lý can lý ya yýn prog ra mýn da, rýnç, ür ki ye de son dö nem de si vil ve as ker i liþ ki le ri nin ilk kez en i yi nok a ya gel di ði n kay de i. rýnç, ür ki ye nin de mok ra ik bir ül ke ol du ðu nu be lir e rek, i vil as ker i liþ ki le ri de en i yi nok a ya gel di. Bu, o ra da kal ma lý mý der se niz kal ma ma lý a ma bu nu sa de ce bu mad de o la rak de ðil, M pro o kol le rin den vaz geç ik, as ke ri a lan lar si vi le dev re dil di. Jan dar ma böl ge le ri po lis böl ge si ol du, yap ma dý ðý mýz þey kal ma dý di ye ko nuþ u. rýnç, bir so ru ü ze ri ne, 28 Þu ba sü re ciy le il gi li Gül: Bi linç li ar ý þýl sýn cum hu ri ye sav cý lý ðý nýn bir so ruþ ur ma sý nýn bu lun du ðu nu söy le di. rýnç, son dö nem ler de ya pý lan la rýn a ma men bir yar gý o pe ras yo nu ol du ðu nu be lir e rek, bu o pe ras yo nun ne re de du ra ca ðý ný bi le me ye ce ði ni söy le di. rýnç, De mi rel in bu mil le e bir hay rý do ku na cak sa, o a rih e ne ol du ðu nu a çýk yü rek li lik le an la ma sý ye er. ok sa biz o nun sav cý nýn ö nü ne gi me si ni, mah ke me nin ö nü ne çýk ma sý ný is e me yiz de di. n ka ra / a a u uk lu ve kil ler ür ki ye nin so ru nu MHP Grup Baþ kan ve ki li Meh me Þan dýr, u uk lu mil le ve kil le ri i le il gi li me se le nin yar gý nýn e lin de ol du ðu nu söy le di. Þan dýr, ar gý, a na ya sa nýn, hu ku kun ver di ði im kan la rý kul la na - rak u uk lu mil le ve kil le ri ni da ha doð ru su mil le in i ra de si ni de mir par - mak lýk lar dan kur a ra bi lir de di. Mec - lis e ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la yan MHP Grup Baþ kan ve ki li Meh me Þan dýr, u uk lu mil le ve - kil le ri nin du ru mu ür ki ye nin so ru nu BMM nin so ru nu. Ger çek en ür ki - ye ye ya kýþ ma mýþ ýr. Bu so ru nu çöz - mek i çin a yýn Mec lis Baþ ka ný nýn sa mi mi ve gay re li ça lýþ ma la rý ü mi e di yo ruz ki bir so nuç ge i re cek ir. a yýn Baþ ba kan ve ik i dar gru bu da ik na e di lir se bu na bir çö züm ü re i le - cek i fa de le ri ni kul lan dý. ç Hiz - me a nu nu nun 35. mad de si nin de ðiþ i ril me i le il gi li bir so ru ya Þan - dýr, ek lif ö nü mü ze ge lin ce de ðer - len di re ce ðiz. n cak ar ýk cum hu ri ye - i mi zi ko ru yup kol la ma ol gun lu ðu na mil le i miz u laþ mýþ ýr. Ü mi e de riz ki ar ýk cum hu ri ye i miz, de mok ra si miz bir eh di al gý la ma sýy la ö zel ed bir ler al mak ge re ði ni duy ma ya cak ýr. ma hü kü me in ve ya ik i dar gru bu nun ha zýr la dý ðý ek lif MHP ye gel di ði ak - dir de par i mi zin ge rek li or gan la rý de - ðer len dir me yi ya pa cak ýr. di ye ko - nuþ u. n ka ra/ci han y lem ha zýr lý ðýn da ki bir e rö ris ya ka lan dý MUÞ ey lem ha zýr lý ðýn da o lan bir e rö ris ya ka lan dý. Muþ m ni ye Mü - dür lü ðü nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma - ya gö re, e rör le Mü ca de le Þu be si ve Bu la nýk l çe m ni ye Mü dür lü ðü nce ya pý lan ça lýþ ma kap sa mýn da 5 Ma - yýs a Bu la nýk a ey lem ha zýr lý ðýn da o - lan Ö.. gö zal ý na a lýn dý. O pe ras yon - da zan lý nýn ü ze rin de el ya pý mý par ça e sir li pa la yý cý mad de dü ze ne ði e le ge çi ril di. m ni ye e ki iþ lem le rin ar - dýn dan Ö., sevk e dil di ði mah ke me ce u uk lan dý. Ö e yan dan, Muþ m ni ye Mü dür lü ðün ce Bu la nýk il çe si ve üs - em ge dik bel de sin de, e rör ör gü ü ne kur ye lik ve yar dým ya pan, va an daþ - lar dan eh di le pa ra op la yan ki þi le re yö ne lik ça lýþ ma baþ la ý. O pe ras yon - da BDP üs em ge dik eþ ki la ý yö ne - i ci si Ü.Ö. i le Z.Ç. ve.g. gö zal ý na a - lýn dý. m ni ye e ki iþ lem le rin ar dýn dan ad li ye ye sevk e di len zan lý lar dan Ü.Ö. u uk lan dý, Z.Ç. ve.g. u uk suz yar - gý lan mak ü ze re ser bes bý ra kýl dý. Bu a ra da, zan lý la rýn ev ve iþ yer le rin de ya - pý lan a ra ma lar da, 1 a de a ban ca, 52 a de mer mi, çok sa yý da ör gü sel do - kü man e le ge çi ril di. Muþ / a a

9 12 MI 2012 CUM H B 9 lýç da roð lu ge çen haf a ki CHPGe nel Baþ ka ný e mal ý grup op lan ý sýn da Ge nel kur may Baþ kan lý ðý a ra fýn dan ba zý ya zar ve der nek le re ce vap ni e li ðin de ya yýn la na bil di ri ler le il gi li Ge nel kur may Baþ ka ný Org. Nec de Ö zel i e leþ ir di. CHP bil di ri ya yýn la ya na a nýn da ce va bý ný ve re cek ir. Bu ra sý pa a gon ya de ðil, her kes ye ri ni bi le cek. leþ i ri ye a ham mü lün yok sa o kol uk a o ur ma di ye rek sür priz bir a çýk la ma yap ý. Bu bil di ri ler le il gi li hü kü me i de e leþ i rir ken, Ge nel kur may ýn bil di ri ya yýn la ma sýn dan da ha va hi mi, hü kü me in on la ra des ek ver me si dir di ye ko nuþ u. P öz cü sü Hü se yin Çe lik i se bu na ce vap ni e li ðin de, bir a raf an o nu ne o lur sa ol sun i lâh lý uv ve ler as lýn da hiç bil di ri ya yýn la ma ma lý dýr di ye ko nu þur ken, di ðer yan dan, i lâh lý uv ve ler so nuç a þa mar oð la ný de ðil de ðer len dir me sin de bu lun du! 27 Ma yýs 1960 ve 12 y lül 1980 dar be le rin de CHP nin du ru þu nu bil di ði miz i çin bu söz ler ger çek en dik ka çe ki ci. Bu i yi þey le - r gin: i þi ye ö zel dü zen le me yok n D Ba ka ný a dul lah r gin, 3. yar gý pa ke in de u uk lu ve kil le rin ah li ye si i çin ö zel dü zen le me ler bu lun du ðu þek lin de ki yo rum la ra ep ki gös er di. r gin, ü çün cü yar gý pa ke in de ki þi ye ö zel dü zen le me ol ma dý ðý ný söy le di. Ba kan r gin ve að lýk Ba ka ný e cep k dað, i liv ri de bu lu nan Ce za n faz am pü sü nü zi ya re e i. Ce za e vi nde ki sað lýk þar la rý nýn in ce len me si i çin ya pý lan zi ya re son ra sý u uk lu mil le ve kil le rin du ru mu i le il gi li so ru la ra ce vap ve ren r gin, d lý kon rol i le il gi li dü zen le me le rin u uk lu ve kil ler i çin ya pýl dý ðý yo rum la rý mak sa dý a þan yo rum lar dýr. Ü çün cü yar gý pa ke in de ki þi ye ö zel dü zen le me ler bu lun du ðu nu dü þün mü yo rum þek lin de ko nuþ u. i liv ri Ce za e vi zi ya re i son ra sý Ba kan r gin ve k dað, ce za e vi ka pý sý nýn he men iç kýs mýn da a çýk la ma lar da bu lun du. Ba kan r gin, r ge ne kon ve Bal yoz dâ vâ sý sa nýk la rý nýn da bu lun du ðu ce za e vin de ki sað lýk þar la rý nýn in ce len me si ve ge liþ i ril me si i çin ku rum ye ki li le ri i le gö rüþ me ya pýl dý ðý bil gi si ni ver di. op lam 9 ce za e vi nin bu lun du ðu kam pü sün ar an mev cu du dolayýsýyla ye ni bir has a ne ya pý la ca ðý ný söy le yen að lýk Ba ka ný e cep k dað i se Bu ra da ki sað lýk hiz me le ri nin, dý þa rý da ki va an da þa ve ri len hiz me en hiç bir far ký yok. n cak mev cu ar ý ðý i çin ye ni bi na ya pý la na ka dar pre fab rik bir hiz me bi na sý i le sað lýk ko þul la rý ný i yi leþ i re ce ðiz di ye ko nuþ u. s an bul / ci han a ra kul luk cu: Dev le, en bü yük iþ ve ren mka ni as ya.com.r nd NIÞ Baþ ka ný Hü se yin a ra kul luk cu, dev le in, en bü yük iþ ve ren ve söz sa hi bi ol du ðu nu, i da re nin her þe ye nü fus e i ði ni, bu ne den le va an daþ la bir a ra ya ve kar þý kar þý ya gel me o ra ný nýn da ar ý ðý ný i fa de e i. a ra kul luk cu, Da nýþ ay ýn 144. ku ru luþ yýl dö nü mü ve Da nýþ ay ve da ri ar gý Gü nü e kin lik le ri kap sa mýn da dü zen le nen sem poz yu mun a çý lý þýn da yap ý ðý ko nuþ ma da, ça ðý mýz dev le le ri nin, es ki dev le an la yý þýn dan bi raz da ha kar ma þýk ha le gel di ði ni be lir i. s ki den dev le in, e ði im, sað lýk ve sa vun ma hiz me le ri gi bi çok da ha be lir gin ko nu lar ü ze rin de yo ðun laþ ý ðý ný a ma bu gün gö re vin gi de rek ar ý ðý ný ve dev le in her þey de söz sa hi bi ha li ne gel di ði ni söy le di. a ra kul luk cu, hu kuk dev le in de i da re nin her ür lü ey lem ve iþ lem le ri nin yar gý de ne i mi ne a bi bu lun du ðu nu ve bu nun mu la ka ge rek li bir hu sus ol du ðu nu di le ge ir di. Va an daþ la rýn, i da re nin ey lem ve iþ lem le ri ni, men fa a le ri nin ve hak la rý nýn e ki len di ði ni dü þün dük le ri du rum lar da yar gý ö nü ne ge ir dik le ri ni ak a ran a ra kul luk cu, ge rek Da nýþ ay da, ge rek böl ge i da re mah ke me le rin de, bir çok kar ma þýk da va ko nu la rý nýn ve ih i laf la rýn ön le ri ne gel di ði ni be lir e rek, Bu bi ze iþ yo ðun lu ðu nu ge i ri yor. o nuç a ha kim le ri miz o la ða nüs ü var lýk lar de ðil. He pi miz bi rer in sa nýz di ye ko nuþ u. da re hu ku ku nun ye ni bir hu kuk ol du ðu nu ve dev le le bir lik e or a ya çýk ý ðý ný di le ge i ren a ra kul luk cu, i da re ge liþ ik çe o na bað lý o la rak bu a lan la il gi li hu ku kun da ge liþ i ði ni i fa de e i. a ra kul luk cu, Bi zim, iþ yü kü nün faz la lý ðýy dý, az lý ðýy dý gi bi bun lar dan ra ha sýz lý ðý mýz yok. Ve ri len gö rev le ri ar ka daþ la rý mý zýn en has sas þe kil de en ya pý la bi le cek a þa ma da öz ve riy le ça lýþ ýk la rý na ve ça lýþ ma la rý na de vam e de cek le ri ne i nan cým da hiç bir kuþ ku yok. Bu nun þi ka ye i de ol maz. Biz bu ra ya gel dik, bu gö rev le ri çöz mek mec bu ri ye in de yiz de di. n ka ra / a a Her kes ye ri ni bi le cek! rin de ol du ðu nun gös er ge si o la rak de ðer len di ri le bi lir Ö e yan dan bu söz le rin sa mi mi ye i ni sor gu la mak bi ze düþ mez Ö nü müz de ki gün ler de bu a çýk la ma nýn yan ký la rý ve ya ge ri a dým la rý o lur sa da ak a ra lým. * * * D G D BO ÐU M! ý lýç da roð lu nun bu söz le ri de mok ra si a dý na mem nu ni ye le kar þý la nýr ken, Baþ ba ka nýn 28 Þu ba sü re ci so ruþ ur ma sý i le il gi li söy le di ði söz le re de bir an lam ve ri le me di. al ya dö nü þü sen bo ða Ha va li ma nýn da gün dem de ki ko nu lar la il gi li a çýk la ma lar ya pan r do ðan, 28 Þu ba so ruþ ur ma sý kap sa mýn da ya pý lan o pe ras yon lar la il gi li þu de ðer len dir me ler de bu lun du: 1 dal ga, 2 dal ga, 3 dal ga, 4 dal ga fi lan... Bun lar op lu mun hu zu ru nu da doð ru su ka çý rý yor. Bun dan biz ler de cid dî ma na da ra ha sý zýz. ýl ma sý ge re ken a dým lar a ý lýr, bi er ge çer. ma bu dal ga lar böy le ar ka ar ka ya gel dik çe ku su ra bak ma sýn lar, bu dal ga lar da bu ül ke bo ðu lur. Bu ka dar bu iþ ben ce u za ýl ma ma lý Baþ ka bir so ruþ ur ma i çin so nu na ka dar gi dil me li der ken, 28 Þu ba so ruþ ur ma sý nýn da ha baþ la rýn da bu ür bir i fa de de bu lun ma sý na kim se bir an lam ve re me di. Hem de, 28 Þu ba a as ker den son ra ba zý sen di ka cý lar, ga ze e ci ler ve o dö ne me des ek ve ren le rin sor gu lan ma sý ge rek i ði söy le nir ken i ne ay ný ko nuþ ma sýn dan bir no da ha ak a ra lým: r do ðan ay ný ko nuþ ma sýn da so - ru lar ü ze ri ne Ge nel kur may bil di ri si ne mu ha ap ol du ðu söy le nen ya zar la il gi li O za ýn ka le min den pis lik a ký yor di ye rek bü ün pa þa la rýn dâ vâ aç ma sý ö ne ri sin de de bu lun du! im se nin kim se ye ha ka re ye ki si yok. Pa þa ben ze me si i yi an la þýl ma lý. Pa þa ben ze me siy le ha ka re a ürk e ka dar u za nýr di ye de so ru lar ü ze ri ne ko nuþ u. Bu söz le re yo rum yap ma ya ge rek var mý? * * * D ÜÇ M i ya se e ö zür di le me pek a lý þýk ol du ðu muz bir du rum de ðil. r do ðan yap ý ðý bir ko nuþ ma sýn da kýr mý zý çiz gi le ri ni sa yar ken, ek mil le, ek dev le, ek din de miþ i. r do ðan bu söz le ri ni i ki gün peþ pe þe söy le miþ i. Bu söz ler e leþ i ri lin ce de par i söz cü sü Hü se yin Çe lik, r do ðan yur dý þýn da i ken, Baþ ba kan bu gü ne ka dar ek din de me di. lk de fa söy lü yor. Baþ ba kan da ol sa be þer þa þar, dil sürç me si o la bi lir di ye rek bir dü zel me de bu lun muþ u. r do ðan da dö nüþ e, Bir dil sürç me si dir ve e leþ i ri yi ya pan lar hak lý dýr ür ki ye nin her ye rin de be nim söy le di ðim dör baþ lýk ýr. Bu nun bir a ne si bi li yor su nuz ek mil le ir, i kin ci si ek bay rak ýr, ek va an dýr, ek dev le ir. O gün o ra da ek va an ye ri ne ek di ni söy le miþ ol dum. Bu bir dil sürç me si dir di ye söz le ri ni dü zel me si gü zel ol du. Ö zür mâ nâ sýn da ki bu a çýk la ma bun dan son ra da de vam e me li Zi ra si ya se çi ler bir bir le ri ne ol ma dýk ha ka re le ri ya pý yor lar. Bel ki dil le ri sür çü yor, ya da ko nuþ uk la rý ye rin a mos fe rin den e ki le ne bi li yor lar. Bu du rum da da si ya se çi ler ö zür ya da dü zel me ya pa bil me li dir. * * * O MD N! MHP Ge nel Baþ ka ný Dev le Bah çe li nin ser gö rün ü sü ve ba ðý ra rak yap ý ðý ko nuþ ma la rýy la bir lik e es pri li bir yö nü nün ol du ðu da za man za man or a ya çý ký yor. ap ý ðý ma e ma ik he sap la rý, ken di si nin a sar la dý ðý yü zük le ya da es ki a ra ba la rýy la ga ze e ci le re poz ve rir ken yap ý ðý es pri ler Bah çe li nin bu es pri li yö nü nü gös e ri yor. Bu haf a ki grup op lan ý sýn da da ay yip r do ðan ýn, par i si nin ah ra man ma raþ l on gre si nde i ya ro cu lar i çin kul lan dý ðý des po, seç kin ci ler, e pe den ba kan lar, e li is ler, ya rým por si yon ay dýn lar, kas sis e mi nin em sil ci le ri, el le rin de vis ki o lan lar söz le ri ne ken di ne has üs lû buy la ce vap ver di ve þöy le de di: Baþ ba kan r do ðan ö zel lik le son za man lar da i ya ro cu lar dan rol ça lan, ek ki þi lik per for man sý i le ko me di dük kâ ný a çan bir em po nun i çin de dir. en di si ni ke nar, kö þe ba þý ve so kak i ya ro la rý sah ne le rin de ko med yen o la rak par lak bir ge le cek bek le mek e dir. r do ðan bu na na sýl bir ce vap ve rir bi le mi yo ruz, a ma Bah çe li nin bu in ce es pri le ri de fark lý por re si ni or a ya ko yu yor. ý zým ba þör ü lü o ku sun de di, 2 yýl 10 ay ce za al dý GZNP ÞH ÂM MB ÖÐM OUU ÖÐNC ÞÜHD ÇV'N NN GÜÜ ÇV, "IZININ BÞÖÜÜ B ÞD OU DVM M BND II DVNDIÐI" ÇN 2 I 10 HP CZIN D ÇPIIDI. G Z N P öð ren ci ve li si Gül lü Çe vik in ký zý nýn o ku la ba þör ü süy le de vam e me si i çin ýs rar lý dav ran dý ðý ge rek çe siy le 2 yýl 10 ay ha pis ce za sý na da çarp ý rýl ma sý na ep ki gös e ren Öz gür Dü þün ce ve ði im Hak la rý Der ne ði (Öz gür-der) Ge nel Baþ ka ný ýd van a ya, Bir yan dan 28 þu ba çý lar yar gý la nýr ken, en e mel ic ra a la rý o lan ba þör ü sü ya sa ðý mað dur lar ü re me ye de vam mý e de cek? di ye sor du. Öz gür-der Ge nel Baþ ka ný ýd van a ya, yap ý ðý a çýk la ma da þu gö rüþ le ri di le ge ir di: Hü kü me bir yan dan zo run lu e ði im sü re si ni u za ýr ken, bu sü reç e or a ya çý kan so run la rý i se gör mez den ge li yor. Pek çok a lan da kar þý la þý lan ba þör ü sü ya sa ðý il köð re im o kul la rýn da e se ür lü kýz la rý ve a i le le ri ni mað dur e me yi sür dü rü yor. n son Ga zi an ep e ya þa nan o lay i se, söz ko nu su mað du ri ye in zir ve si ne çý kýl dý ðý nýn ve am ek mil bir zu lüm iþ le yi þi ne dö nüþ ü ðü nün gös er ge si ol du. Ga zi an ep Þe hi a mil MB l köð re im O ku lu öð ren ci si Þü he da Çe vik in an ne si ne sa de ce ký zý nýn ba þör ü lü bir þe kil de o ku la de vam e me si a le bin de ýs rar lý dav ran dý ðý i çin ce za lan dý rýl dý. Ga zi an ep 18. s li ye Ce za Mah ke me sin de yar gý la nan Gül lü Çe vik a kýl al maz bir hu kuk suz lu ða ma ruz bý ra ký la rak ço cu ðu nun e ði i mi nin en gel len me si zul mü ne ma ruz bý ra kýl ma sý ya nýn da, ay rý ca 2 yýl 10 ay ha pis ce za sý na da çarp ý rýl dý. 12 Ü as ke rî dar be si ne i liþ kin dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný, 7. Cum hur baþ ka ný e nan v ren i le dö ne min Ha va uv ve le ri o mu a ný e mek li Or ge ne ral ah sin Þa hin ka ya nýn yar gý lan dý ðý dâ vâ nýn 4. du ruþ ma sý n ka ra 12. ðýr Ce za Mah ke me si nde baþ la dý. Da va nýn dün kü du ruþ ma sý na v ren ve Þa hin ka ya yi ne gel me di. ür ki ye nin çe þi li il le rin den dâ vâ yý a kip e mek i çin ge len dar be mað - ÇO CU C O U O U M DI ði im-öð re im yý lý nýn ba þýn dan i i ba ren ür ki ye nin çe þi li il le rin de pek çok il köð re im öð ren ci si nin o ku la ba þör ü le riy le de vam e me ça ba sý i çin de ol duk la ra ný ha ýr la an Öz gür-der Baþ ka ný a ya, þöy le de vam e i: Bu a lep ler çe þi li dü zey ler de sý kýn ý la ra, mað du ri ye le re yol aç mak la be ra ber, pek çok yer de ye ki li le rin e mel bir in san hak ký o lan i nanç öz gür lü ðü ne say gý gös er me le ri ne i ce sin de çö zü me ka vuþ u. Bu nun la bir lik e bil has sa Ga zi an ep e l Mil li ði im Mü dür lü ðü ye ki li le ri nin ve ba zý o kul yö ne i ci le ri nin iþ gü zar lý ðý ne i ce sin de ay lar ca ço cuk lar o kul la ra so kul ma dý. Ba þör ü lü o luþ la rý ge rek çe gös e ri le rek e ði im hak la rý gasp e dil di. Bu zor ba ca u um la da ye in me yen ba zý yö ne i ci ler öð ren ci ve li le ri ni po lis le kar þý kar þý ya ge ir me ve yar gý sü reç le ri ne ma ruz bý rak ma ü rün den hak sýz lýk la ra e ves sül e mek en de ka çýn ma dý lar. Ve bu ür yak la þým la rýn ne i ce sin de Ga zi an ep Þe hi a mil MB l köð re im O ku lu öð ren ci si Þü he da Çe vik in an ne si Gül lü Çe vik de ön ce gö zal ý na a lýn dý, bi lâ ha re ha ka re suç la ma sýy la hak kýn da yar gý sü re ci iþ le i le rek ce za ya çarp ý rýl dý. s an bul / e ni s ya dur la rý, ya kýn la rý ve çe þi li si vil op lum ku ru luþ n ka ra d li ye si ö nün de op lan dý. 12 y lül dâ vâ sýy la il gi li çe þi li dö viz ler a þý yan grup ü ye le ri, Pa þa ma þa yar gý la na cak, 12 y lül ü ak la ma yar gý la slo gan la rý a ý. Dev rim ci 78 li ler Fe de ras yo nu nun i se ü ze rin de 12 y lül mah ke me si ne su nul mak ü ze re iþ e bel ge ya zan da ra ða cý i le ad li ye ye gel me si dik ka çek i. d li ye ö nün de bu lu nan ha vu zun e ra fý nýn dar be HÜ Ü M D Ç ÐI II ýd van a ya, bir an ne nin, ço cu ðu nun kim li - ði ne, i nan cý na uy gun bir ký ya fe le e ði im a la - bil me si i çin ver di ði mü ca de le nin saç ma sa pan bir ge rek çey le ken di si ne ha pis ce za sý þek lin de dön dü ðü nü be lir e rek, oy la ya ep ki si ni þöy le di le ge ir di: o ru yo ruz: Bu ya pý la nýn, BD de ya da Gü ney f ri ka da si yah de ri li in san la rýn be yaz lar a ra fýn dan hak mah ru mi ye le ri ne uð ra ý lýp, bir de bu na kar þý çýk ýk la rýn da ha pis - le ce za lan dý rýl ma la rýn dan ne far ký var?be yaz ýrk çý lý ðý nýn da da yan dý ðý ka nun lar ve bu hu - kuk suz ka nun la rý iþ le mek le gö rev li mah ke - me le ri mev cu u! Bu ra da bir ke re da ha ba þör - ü lü ký zý nýn kim li ði ni ve öz gür lü ðü nü sa vun - du ðu i çin bir an ne nin bu ür bir du ru ma dü þü - rül me si ne se bep o lan la rý ký ný yo ruz. Par i hü kü me i ni ba þör ü sü ko nu sun da ya þa nan zu lüm le ri her a lan da as fi ye e mek i çin der hal ha re ke e geç me ye ça ðý rý yo ruz. v ren ve Þa hin ka ya mah ke me de yi ne yok dö ne min de ö len le rin fo oð raf la rýy la çev ril di ði gö rül dü. Dâ vâ nýn gö rül dü ðü n ka ra d li ye si e ra fýn da po lis e kip le ri yo ðun gü ven lik ed bir le ri al dý. Mah ke me, a ra la rýn da BMM, Baþ ba kan lýk, CHP ve MHP nin de bu lun du ðu ba zý mü da hil lik a lep le ri ni ka bul e miþ i. a nýk la ra yur dý þý na çý kýþ ya sa ðý ge i ren mah ke me, u uk la ma a lep le ri nin red di ne ka rar ve re rek du ruþ ma yý er e le miþ i. n ka ra / ci han Ber fo Ni ne, duruþmaya am bu lans la gel di 12 y lül as ke rî dar be si ne mü da hil o lan ve dar be dö ne min de oð lu öl dü rü len 104 ya þýn da ki Ber fo ýr ba - yýr (Ber fo Ni ne), am bu lans la da va nýn gö rül dü ðü n ka ra d li ye si ne gel di. 12 y lül as ke rî dar be dö ne - min de oð lu öl dü rü len 104 ya þýn da ki Ber fo ýr ba yýr (Ber fo Ni ne), am bu lans la dâ vâ nýn gö rül dü ðü n ka ra d li ye si ne gel di. a kýn la rý a ra fýn dan ad li ye ye ge i ri len Ber fo ýr ba yýr, sed ye ü ze rin de yap ý ðý a çýk la ma - da oð lu Ce mil ýr ba yýr ýn ka il le ri nin bu lun ma sý ný is e di. ýr ba yýr, v ren in oð lu nu öl dür ü ðü nü id di a e - de rek, O da ge le cek, ben de o na dâ vâ cý yým. Be nim yav ru ma na sýl kýy dýn, na sýl yap ýn? e nan v ren kar þý ma çýk sýn, ben o nun pe þin de yim bý rak mam. O be nim ço cu ðu ma na sýl kýy dý? Hiç mi in sa fýn yok u? Bu nun o ca ðý sö ney di de di. Ce mil ýr ba yýr ýn kar de þi Mi ka il ýr ba yýr da 12 y lül 1980 de cun a cý 5 ge ne - ra lin ül ke yö ne i mi ne el koy ma sý so nu cu ül ke yi zi fi ri ka ran lý ða sok u ðu nu, mað dur ol ma yan a i le kalma - dý ðý ný söy le di. 32 yýl dýr a da le a ra yýþ la rý ný sür dür dük le ri ni be lir en ýr ba yýr, e nan v ren ve o nun u zan - ý la rý 12 y lül dö ne min de yap ýk la rý iþ ler den he sa bý ný ve re me ye cek le ri ni an la dýk la rý i çin ken di le ri nin ha - zýr la dýk la rý na ya sa nýn 15 in ci mad de si ne sý ðý na rak do ku nul maz lýk zýr hý na bü rün müþ ler di. ma bu halk þim di he sap so ru yor di ye ko nuþ u. çýk la ma nýn ar dýn dan Ber fo Ni ne yi ne sed ye i le ad li ye gi ri þi ne gö ü rül dü. ed ye nin ka pý dan sýð ma ma sý ü ze ri ne Ber fo Ni ne bi na ya yü rü ye rek gir di. n ka ra / ci han cev ni as ya.com.r U lu de re fâ ci a sý ü ze rin de ki sýr per de si U lu de re fâ ci a sý nýn ü ze rin den dör bu - 28 ra lýk a 17 si ço cuk 34 si vi lin ve fa e i ði çuk a ya ya kýn sü re geç miþ ol ma sý na rað men, hâ lâ ger çek fâ il le ri bu lun muþ, o lay ay dýn la ýl mýþ de ðil. Bi lin di ði gi bi ön ce Mec lis n san Hak la rý n ce le me o mis yo nu nda gö rü þü len bom ba la ma nýn böl ge de ki si vil ve as ke rî ma kam la ra bil gi ve ril me den ya pýl dý ðý, plân la ma da hil, is ih ba ra pay la þý mý ve o pe ras yo nun yü rü ül me si nin n ka ra dan ko or di ne e di lip yö ne il di ði es bi i ne va rýl mýþ ý. n cak da ha baþ an He ron gö rün ü le ri ni yo rum la mak i çin Ge nel kur may dan ve sel san dan o mis yo na gön de ri len uz man la rýn, mil le ve kil le ri nin so ru la rý ný so ruþ ur ma nýn giz li li ði ni ge rek çe gös e re rek ce vap la ma ya ye ki li ol ma dýk la rý ný söy le me le ri, or a da ki bü yük ih mal, vâ him yan lýþ ve cid dî is ih ba ra zâ fi ye i ne da ir sin yal le ri ver miþ i. ka bin de ü ze rin de on ca za man geç me si ne rað men, ön ce Di yar ba kýr Cum hu ri ye Baþ sav cý lý ðý nýn yü rü ü ðü so ruþ ur may la il gi li giz li lik ka ra rý al ma sý, ar dýn dan P li Mec lis n san Hak la rý o mis yo nu Baþ ka ný nýn a çýk la ma sýy la, Mil lî a vun ma Ba kan lý ðý nýn bu ge rek çe yle U lu de re o la yý yla il gi li is e dik le ri bel ge le ri ko mis yo na gön der me me si, de rin þüp he le ri da ha da de rin leþ ir di. Ö ze le o mis yon Baþ ka ný nýn, her ku ru mun ken di so ruþ ur ma ve in ce le me ye ki si ol du ðu ve giz li lik ka ra rý nýn Mec lis o mis yo nu nun gö rev le ri ni ve ye ki le ri ni or a dan kal dýr ma ya ca ðý ný be lir me si ne rað men de ði þen bir þey ol ma dý. Hü kû me in bir ba kan lý ðý bi le, Mec lis in is e di ði ra por u ver mek en sa kýn dý MÎ PO, G ÇÞ O Da ha sý bu sü reç e Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn Mec lis l o mis yo nu na gön der di ði, ar ý þý lan He ron ka yý la rý na da ir ra po ru u da o la yý ay dýn la ma dý. öz ko nu su giz li lik ka ra rý ge rek çe siy le Mec lis e ay rýn ý lý bil gi nin ve ril me di ði sâ de ce o la yý ö ze le yen 7 say fa lýk bil gi no u nda, O lay gü nü n san sýz Ha va raç la rýn dan gru ba a i ilk gö rün ü ler, bö lü cü e rör ör gü ü nün u al ma ve e þan böl ge sin de ki kamp la rý a ra sýn dan a lýn mýþ ýr i fâ de si, me se le yi da ha da mu am ma ha li ne ge ir di. Zi ra bu bil gi, ko mis yon ü ye le ri nin iz le dik le ri do kuz sa a lik He ron ka yý la rý ndan e din dik le ri gru bun a ma men köy lü ler den i bâ re ol du ðu ka na a iy le a ma men çe li þi yor. al dý ki He ron gö rün ü le ri nin ya lan la dý ðý ra por un so nu cun da, in sa nî bo yu o la rak bu o pe ras yo nun ü zü cü ol du ðu ya zý lýp, Bu bir as ke rî o pe ras yon dur, bi ze ve ri len ye ki çer çe ve sin de bu o pe ras yon ya pýl mýþ ýr ü rü mu al lak ve ge nel cüm le ler le ge çiþ i ril me si, ö zel lik le mev zu ba his is ih ba ra ý ve ren kay nak hak kýn da hiç bir mâ lû ma ve ril me me si, U lu de re fâ ci a sý ü ze rin de ki sýr per de si ni da ha da ka lýn laþ ýr dý. (a raf, ) Ne i ce de mil le i râ de si nin em sil ci si Mec lis e gön de ri len ra por lar, U lu de re ka li â mý nda ce va bý a ra nan is ih ba ra ý ki min ver di ði ve bu is ih ba ra ýn han gi kay nak lar a ra fýn dan de ðer len di ril di ði so ru la rý na ce vap ve ril me me si, e red dü le ri da ha da ço ðal ý N C B H ON, D BÞ B DV? Bu a ra da, çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn Mec lis l o mis yo nu na sun du ðu U lu de re ra po ru, i þin iç yü zü nü ay dýn la ma dý ðý gi bi, bi lin mez lik le re ye ni le ri ni ek le mek e. çiþ le ri Ba ka ný nýn, Jan dar ma Ge nel o mu a ný nýn ve Va li nin bil gi len di ril me di ði, dev re dý þý kal dýk la rý, o pe ras yo nun a ra uv ve le ri o mu a ný a ra fýn dan yü rü ül dü ðü nün bil di ril di ði 230 say fa lýk U lu de re O la yý ný raþ ýr ma a po ru nda, Ba man as ke rî üs sün den kay de di len 15 ki þi nin öl dü rül dü ðü son bom ba la ma dan he men ön ce He ron gö rün ü le ri nde gö rün ü kay ma sý ol du ðu nun be lir il me si, þüp he le ri da ha da güç len dir mek e. Bu kay ma i çin, a i kin ci bir He ron var, ya bom ba la ma yý ya pan F-16 lar dan ve ri len ko or di na la ra gi ril di, ya da baþ ka bir ül ke den gö rün ü des e ði a lýn dý cüm le si nin ra por da yer al ma sý, böl ge de i kin ci bir He ron un o lup ol ma dý ðý ve bir baþ ka ül ke den is ih ba ra a lý nýp a lýn ma dý ðý so ru la rý na se be bi ye ver mek e. Ni e kim ra por da, gö rün ü ler de bir an da be lir siz lik ve kay ma ya þan dý ðý, a ni den ön ce ki yer den fark lý bir böl ge nin ve gru bun gö rün ü le ri nin ak ma ya baþ la dý ðý bil gi siy le, i kin ci bir He ro nun var lý ðý nýn ya ný sý ra, böl ge de bom ba la ma yý ger çek leþ i ren F-16 u çak la rý nýn baþ ka bir gru bun var lý ðý ný gö re rek Ba man da ki He ron la rý yö ne en üs se ko or di na ver dik le ri ve ya ko or di na la rý na gi ril di ði i çin a ni den gö rün ü le rin de ðiþ i ði ya hu bir baþ ka ül ke den des ek a lý na rak ko or di na de ði þik li ði ya pýl dý ðý þek lin de sý ra la nan ih i mal ler, bir bi ri ne bað lý is if ham la rý ar ýr mak a. (Mil li ye, ) Ne i ce de hâ len ka ran lýk a ka lan U lu de re bom ba la ma sý nýn He ron gö rün ü le ri ni de ðer len di ren bi ri min ih ma li nin ö e sin de, o la yýn ar ka plâ nýn da deh þe ve ri ci i puç la rý ný gös er mek e. e za bu fev ka lâ de ha ya î o pe ras yon da bir ek He ron gö rün ü le ri ne da ya na rak ve ril me si ve ye rel un sur la ra da ný þýl ma ma sý, baþ ka is ih ba ra bil gi le ri nin a lý na ca ðý za man böl ge de op lam 400 a de el siz kes ir me si nin ol ma sý es bi i, so ru i þâ re le ri ni ço ðal mak a. Ve çiþ le ri Ba kan lý ðý ra po ru, bü ün id di a la rýn ak si ne, si ya sî ik i da rýn U lu de re fâ ci a sý nýn üs ü nü nün ör ül me si ne kar þý, ka li â mýn ay dýn la ýl ma sý i çin dev le ve si ya se ü ze rin de ki ve sâ ye i ký ra ma dý ðý ný bir de fa da ha e le ver mek e U lu de re o la yý ü ze rin de ki ka ran lýk sýr per de si, de mok ra si ü ze rin de ki ve sâ ye in bir gös er ge si

10 ONOM MI 2012 CUM HB Hi sar cýk lý oð lu, MÜ D ý zi ya re e i nü O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (OBB) Baþ ka ný M. i fa Hi sar cýk lý oð lu, MÜ D ý zi ya re e de rek, MÜ D 21. Ge nel u ru lu nda Ge nel Baþ kan lý ða se çi len Na il Ol pak a ha yýr lý ol sun de di. OBB Baþ ka ný M. i fa Hi sar cýk lý oð lu, MÜ D ý zi ya re e i. OBB ö ne im u ru lu Baþ kan ar dým cý la rý Ha lim Me e ve Mu ra al çýn aþ i le MÜ D 4. Dö nem Ge nel Baþ ka ný Ö mer Ci had Var dan ýn da ka ýl dý ðý zi ya re e, OBB Baþ ka ný Hi sar cýk lý oð lu, MÜ - D ýn ye ni yö ne im ku ru lu ü ye le ri i le a ný þa rak, soh be e i. Hi sar cýk lý oð lu da ha son ra, MÜ D ný Def e ri ni im za la dý. MÜ D 4. Dö nem Ge nel Baþ ka ný Ö mer Ci had Var dan, zi ya re es na sýn da OBB Baþ ka ný M. i fa Hi sar cýk lý oð lu na ken di si nin yaz dý ðý Ci had ve MÜ D ad lý ki a bý he di ye e i. en sel dö nü þüm de ý fýr ýk Pro je si nçv ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý, yý ký lan bi na la rýn ka lýn ý la rý ný a bi a a za rar ver me ye cek þe kil de ge ri dö nüþ ür mek i çin ça lýþ ma ya pý yor. Ba kan lýk an ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, a fe ris ki al ýn da ki a lan la rýn dö nüþ ü rül me si Mec lis gün de min de ya sa laþ ma yý bek ler ken, Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý ken sel dö nü þüm ça lýþ ma la rý na hýz ver di. ý ký lan büün bi na la rýn ka lýn ý la rý ný abiaa za rar ver me ye cek þe kil de ge ri dö nüþ ür mek is e yen Ba kan lýk, bu kap sam da pro je ça lýþ ma la rý ya pý yor. Ba kan r do ðan Bay rak ar, sý fýr a ýk pa ro la sýy la yo la çýk ýk la rý ný vur gu la ya rak, yý ký la cak bi na da ki her þe yi ge ri ka zan mak is e dik le ri ni i fa de e i. ý ký lan bi na lar dan el de e di len be o nu da ha çok dol gu mal ze me si o la rak kul la na cak la rý ný be lir en Bay rak ar, or a ya çý ka cak ah þap, a lü min yum ve PVC ya pým lý ka pý ve pen ce re ler, de mir ve çe lik mal ze me ler, ba kýr kab lo lar, e si sa mal ze me le ri, ki re mi ve ah þap mal ze me le ri ye rin de ko lay ca ay rýþ ý rýp ya pý sek ö rü ne ka zan dýr ma yý a maç la dý ðý, ge ri ka lan mo loz la rý i se ö zel ku ru la cak ge ri dö nü þüm e sis le rin de iþ le yip dü þük ka li e li be on ve çi men o ha li ne ge i re ce ði bil di ril di. n ka ra / a a v ru pa ko lay ko lay ba maz n MN Ma li ye Ba ka ný Wolf gang cha e ub le, ya þa nan ma lî kri ze rað men v ru pa nýn ko lay ko lay ba ma ya ca ðý ný söy le di. cha e ub le, he i nisc he Pos ga ze e si ne yap ý ðý a çýk la ma da, u na nis an ýn u ro Böl ge si nde kal ma sý ný is e dik le ri ni, an cak bu ül ke nin de bu nu is e me si ve yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge ir me si ge rek i ði ni be lir e rek, v ru pa ko lay ko lay ba maz de di. v ru pa da ge çen 2 yýl i çin de çok þey öð ren dik le ri ni ve ge rek li gü ven lik me ka niz ma la rý ný o luþ ur duk la rý ný i fa de e den cha e ub le, bu sa ye de u ro Böl ge si nin da ha di renç li ha le gel di ði ni kay de i. u nan lý la ra, uz laþ ma ya va rý lan or ak yol dan baþ ka bir yol ol ma dý ðý nýn a çýk bir þe kil de söy len me si ge rek i ði ni i fa de e den cha e ub le, u na nis an ýn sa de ce re form lar la is ik rar ka za na bi le ce ði ni ve e ko no mik a çý dan sað lýk lý o la bi le ce ði ni kay de i. Bu ko nu da ký sa ve ra ha bir yo lun ol ma dý ðý na vur gu ya pan cha e ub le, v ru pa ül ke le ri nin ve ya ý rým cý la rýn u na nis an a o la ðan üs ü ko lay lýk lar sað la dý ðý ný da sa vun du. Biz e li miz den ge le ni yap ýk. Biz ler de ken di hal ký mý za a çýk la ma mýz ge re ken bü yük risk le re gi ri yo ruz di yen cha e ub le, bu na kar þý lýk u na nis an ýn da yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge ir me si ge rek i ði ni, u nan hal ký na da ha ko lay baþ ka bir yol ol du ðu nun söy len me si nin eh li ke li o la bi le ce ði ni söz le ri ne ek le di. Ber lin / a a Oo mo iv ü re i mi ge ri le di no O MO V sek ö rü nün op lam ü re i mi O cak- Ni san dö ne min de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 10, o o mo bil ü re i mi i se yüz de 16 o ra nýn da ge ri le di. O o mo iv a na yii Der ne ði (OD) ve ri le ri ne gö re, 2012 yý lý O cak-ni san dö ne min de op lam pa zar, 2011 yý lý ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 24 o ra nýn da a za la rak 209 bin a de dü ze yin de ger çek leþ i. y ný dö nem de o o mo bil pa za rýn da ki dü þüþ yüz de 19 dü ze yin de ger çek leþ i ve pa zar 143 bin a de de ge ri le di. OD nin ra po ru na gö re, e ko no mi yi ya vaþ la ma yý ön gö ren po li i ka lar pa zar da a le bin bek le nen da ral ma sý na yol aç ma ya de vam e i. O cak-ni san dö ne min de bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re op lam ü re im yüz de 10, o o mo bil ü re i mi i se yüz de 16 o ra nýn da a zal dý. op lam ü re im 370 bin a de e, o o mo bil ü re i mi i se 186 bin a de e ge ri le di yý lý O cak-ni san dö ne min de bir ön ce ki yý la gö re, op lam o o mo iv sa na yi ih ra ca ý yüz de 8, o o mo bil ih ra ca ý i se yüz de 9 o ra nýn da a zal dý. op lam ih ra ca 262 bin a de, o o mo bil ih ra ca ý i se 148 bin a de dü ze yin de ger çek leþ i. s an bul / a a B Gazeemiz çalýþanlarýndan Hacý ömekçi'nin ve eþi Filiz Hanýmefendinin Zehra ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþir. nne ve babayý ebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. DÖ VZ F F M Z BN I DÖ VZ U I 2012 Cin si Cin si 1 BD DO I 1 VU DO I 1 D N M O NU 1 U O 1 N G Z N DÖ VZ F F 10 MI IÞ IÞ IÞ IÞ VÇ FN GI 1 VÇ O NU 1 N D DO I 1 U V D N I 1 NO VÇ O NU 1 U U D B N 100 J PON N IÞ IÞ IÞ IÞ DO DÜN 1,7888 ÖN C GÜN 1,7852 p B P U O IN C. I NI DÜN 2,3147 ÖN C GÜN 2,315 DÜN 91,20 ÖN C GÜN 91,50 DÜN 614 ÖN C GÜN 616 p p p Üç ay lýk ca rî a çýk 16.2 mil yar do lar M IND 5.4 M DO Z, 6.1 M DO O GÇÞN CÎ ÇI, BU IIN ÇÐND GÇN IIN NI DÖNMN GÖ, ÜZD 25.1 DÜÞ 16, 179 M DO ODU. M Z Ban ka sý ve ri le ri ne gö re ca rî iþ lem ler a çý ðý, 2012 ilk çey rek e ge çen se ne nin ay ný dö ne mi ne nis pe en 5 mil yar 432 mil yon do lar u a rýn da, yüz de 25,1 o ra nýn da da ra la rak 16 mil yar 179 mil yon do lar ol du. Bun da dýþ i ca re a çý ðý nýn 3 mil yar 992 mil yon do lar a za lýp 16 mil yar 630 mil yon do la ra in me si, hiz me ler den ge sin den kay nak la nan ne ge lir le rin 609 mil yon do lar ar ýp 2 mil yar 53 mil yon do la ra çýk ma sý ve ge lir den ge sin den kay nak la nan ne gi der le rin 857 mil yon do lar a za lýp 1 mil yar 974 do la ra in me si ö nem li rol oy na dý. Hiz me ler ka le mi al ýn da yer a lan u rizm ge lir le ri ge çen se ne nin ay ný dö ne mi ne nis pe en 299 mil yon Me mur lar çif e ik ra mi ye is i yor M MU he ye can la op lu söz leþ me gö rüþ - me le ri nin a mam lan ma sý ný bek ler ken; gö rüþ - me ma sa sý na zam mýn dý þýn da, me mur la rýn bü çe si ni ra ha la a cak bir çok a lep de ya ý rýl dý. Bun lar a ra sýn da, bay ram ik ra mi ye si ve ev li lik ö - de ne ði nin ya ný sý ra e ði im ci ler le sað lýk çý la rý ya - kýn dan il gi len di ren ek lif ler de yer a lý yor. Me - mur- en, ka mu gö rev li le ri ne, a ma zan ve ur - ban Bay ram la rý nda, bay ram ön ce si ö de nen ma aþ la rýy la bir lik e en yük sek dev le me mu ru ay lý ðý nýn (ek gös er ge da hil) 2 ka ý u a rýn da bay ram ik ra mi ye si ö den me si is e di. Bu a lep ka bul gör dü ðün de, me mu run e li ne yýl da 2 kez op lu pa ra geç miþ o la cak. Me mur-en, dün ya - e vi ne gi ren me mu run ya ný sý ra, ço cu ðu ev le nen me mur i çin ev li lik ö de ne ði ve ril me si ni is e di. a lep uy gun gö rü lür se, me mu ra ilk ev li lik le rin - de ve ilk de fa ev le nen ço cuk la rý i çin ö de nek ve - ri le cek. a mu gö rev li le ri ilk ev li lik le rin de en yük sek dev le me mu ru ay lý ðý nýn 5 ka ý, ilk ev le - nen ço cuk la rýn da i se en yük sek dev le me mu ru ay lý ðý nýn 2 ka ý ö de nek a la bi le cek ZM P Z... Ö e yan dan hü kü me, 14 Ma yýs Pa zar e si gü - nü zam ek li fi ni sen di ka la ra bil di re cek. 8-9 Ma - yýs a gö rü þü len sen di ka hiz me kol la rý nýn a - lep le ri i le kon fe da ras yon la rýn ge nel a lep le ri nin in ce len me si i çin Ma li ye Ba kan lý ðý ko or di na ör lü - ðün de ku ru lan ko mis yon ça lýþ ma la rý na dün baþ la dý. Hü kü me, bü çe im kan la rý çer çe ve sin - de sen di ka la rýn a lep le ri nin han gi le ri nin uy gu la - na bi le ce ði ko nu sun da bu ko mis yon dan ge len ra por doð rul u sun da ka rar ve re cek. Pa zar e si gü nü de sen di ka la ra ek lif le ri ni su na cak. a lep - ler den ba zý la rý yan da ki ab lo da bu lu nu yor. e yi doð lu ndan an ne le re 10 bin a de çi çek I CI e yi doð lu, an ne le re 10 bin a de sak sý çi çek da ðý a rak e þek kür e de cek. Ü re im de an ne le rin re çel ve a lý a rif le ri ni kul lan dýk la rý ný be lir en Ge nel Mü dür Meh me Gök su, Zen gin mu fa ðý mýz da an ne le ri mi zin sev gi do lu a rif - le ri var. Bi ze bu mü kem mel lez ze ler le bu luþ - u ran an ne le ri mi ze 10 bin sak sý çi çek he di ye e - dip e þek kür le ri mi zi su na ca ðýz. de di. Ü re i ði a lý lar la 60 se ne yi ge ri de bý ra kan e yi doð lu, n ne ler Gü nü nde e þek kür kam pan ya sý baþ - la ý yor. am pan ya da hi lin de 13 Ma yýs Pa zar gü nü VM, sü per mar ke ler ve e yi do ðu ma - ða za la rý ný zi ya re e den an ne le re ö zel a sa rým lý sak sý lar i çin de 10 bin a de çi çek ak dim e di le - cek. Fir ma o la rak an ne le rin a rif le rin den il ham al dýk la rý ný be lir en Meh me Gök su, Ge rek on - lar ca on luk ka zan la rý mýz ge rek se kul lan dý ðý - mýz ham mad de le rin o ra ný ný an ne le ri miz den yo la çý ka rak be lir li yo ruz. Ço cuk lu ðu muz da ki lez ze le ri ko ru mak i çin ge ne an ne le rin o na yý na be ðe ni si ne ba ký yo ruz. Bu gü zel lez ze le ri bi ze su nan an ne le ri mi ze kü çük bir e þek kür i çin bu ça lýþ ma yý yap ýk. u ra ca ðý mýz san lar la n - ne ler Gü nü nü ku la ya ca ðýz. i fa de le ri ni kul - lan dý. s an bul / e ni s ya do lar a za la rak 2 mil yar 801 mil yon do lar; u rizm gi der le ri de 437 mil yon do lar a za la rak 759 mil yon do la ra ge ri le di. a ý rým ge li ri den ge si al ýn da bu lu nan doð ru dan ya ý rým lar, por föy ya ý rým la rý ve fa iz ler den o lu þan di ðer ya ý rým lar da op lam ne çý kýþ, 872 mil yon do lar u a rýn da a za lýþ la ilk 3 ay da 1 mil yar 923 mil yon do la ra in di. ur dý þýn da yer le þik ki þi le rin yur i çin de yap ýk la rý ne ya ý rým lar, ge çen se ne nin ilk çey re ði ne gö re 344 mil yon do lar ar a rak 4 mil yar 566 mil yon do la ra çý kar ken; yur i çin de yer le þik ki þi le rin yur dý þýn da yap ýk la rý ne ya ý rým lar 1 mil yar 345 mil yon do lar ar ýþ la ne 2 mil yar 287 mil yon do la ra u laþ ý. Mar a yýn da gö rü len ö nem li mik ar da ki yur i çin de ve yur dý þýn da ya pý lan ya ý rým lar, ay ný sek ör de fa a li ye yü rü en bað lý fir ma lar a ra sýn da ki kar þý lýk lý ya ý rým dan kay nak lan dý. ur dý þýn da yer le þik ki þi ler his se se ne di pi ya sa sýn da Mar a yýn da 98 mil yon do lar u a rýn da, ilk 3 ay da i se 920 mil yon do lar u a rýn da ne a lým yap ý. Mar a yýn da ne ha a nok san ka le mi 2.2 mil yar do lar o la rak ger çek leþ i. ÞM Þ: C Î ÇI Þ O Ma li ye Ba ka ný Meh me Þim þek, u ro böl ge sin de ki kriz i le yük sek pe rol fi ya la rý na rað men ca rî a çý ðýn i yi leþ me ye de vam e i ði ni ve ür ki ye nin yu mu þak i niþ sü re ci ni ýl dý rým: z mir i bi li þim baþ ken i ya pa ca ðýz U Þ I M, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li ýl dý rým, ger çek leþ i re cek le ri pro je ler le z mir i bi li þim baþþehri yap ma yý he def le dik le ri ni be lir i. U laþ ýr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, N a ra fýn dan n er ne le Ha ya o lay slo ga nýy la yü rü ü le cek ku rum sal sos yal so rum lu luk pro je si nin 17 Ma yýs a z mir den baþ la ý la cak. Pro je kap sa mýn da 25 ki þi lik sý nýf þek lin de a sar la nan ve her bi re yin kul la ný mý na ay rýl mýþ di züs ü bil gi sa yar la rýn bu lun du ðu in er ne Iý nda, ka ý lým cý la ra ek no lo ji de ki son ge liþ me ler a la nýn da uz man e ði men ler a ra fýn dan bil gi ak a rý la cak. a dýn lar, er kek ler ve ço cuk lar dan o lu þan üç ay rý gru ba i ki þer sa a e ði im ve ril me si plan la nan pro je kap sa mýn da, haf a lýk 10 sa a lik prog ra mý a mam la yan ka ý lým cý la ra ser i fi ka ve ri le cek. Pro jey le yak la þýk 2 bin ki þi ye in er ne in ve rim li kul la ný mý ko nu sun da e ði im ve ri le ce ði ni, pro je nin z mir de baþ la ýl ma sý nýn ay rý bir ö nem a þý dý ðý ný di le ge i ren ýl dý rým, z mir, bi li þim sý ra la ma sýn da þu an da dör dün cü bü yük ken. n cak bi zim he de fi miz ger çek leþ i re ce ði miz pro je ler le z mir i bi li þim baþ ken i yap mak. ür ki ye de son 10 yýl da in er ne al ya pý sý na ya pý lan ya ý rým la ra dik ka i çe ken ýl dý rým, yur ge ne lin de ya pý lan ya ý rým lar la Þýr nak a ki e ri þe bi lir li ðin z mir i le ay ný se vi ye ye u laþ ý ðý ný, do ðu i le ba ý a ra sýn da sa yý sal u çu ru ma i zin ver me dik le ri ni i fa de e i. z mir / a a Bank s ya ilk çey reke 50 mil yon kâr e i a ý lým Ban ka sý Þ (Bank s ya) nýn 2012 yý lý ilk çey rek ver gi son ra sý ne kâ rý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 4 ar a rak 50 mil yon ol du. k if op la mý 17,9 mil yar se vi ye sin de ger çek le þen ka ý lým ban ka sý nýn nak di ve gay ri nak di kre di ler a ra cý lý ðýy la re el e ko no mi ye sað la dý ðý fi nan sal des ek 22,8 mil yar li ra ya u laþ ý. Bank s ya nýn 31 Mar 2012 a rih li kon so li de ol ma yan fi nan sal ab lo la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re son bir yýl lýk dö nem de nak di kre di le ri yüz de 23 o ra nýn da ar a rak 14,07 mil yar li ra ya, ca ri ve ka ýl ma he sap la rý yo luy la op la dý ðý fon lar i se yüz de 19 ar ýþ gös e re rek 13,16 mil yar li ra ya u laþ ý yý lý nýn ay ný dö ne mi ne gö re öz kay nak la rý da yüz de11 ar a rak 2,2 mil yar ye yük sel di. Bank s ya Ge nel Mü dü rü b dul lah Çe lik, ko nuy la il gi li yap ý ðý a çýk la ma da, ser ma ye yi da ha ve rim li ve e kin kul lan mak a ma cýy la ris ki dü þük da ha gü ven li kre di por fö yü o luþ u rul ma sý yö nün de ki sra e ji ve po li i ka la rý sü ra le ha ya a ge çir dik le ri ni i fa de e i. s an bul / e ni s ya ba þa rýy la sür dür dü ðü nü söy le di. Þim þek, Mer kez Ban ka sý a ra fýn dan a çýk la nan Mar a yý ö de me ler den ge si ra kam la rý na i liþ kin de ðer len dir me ler de bu lu nur ken, u ro böl ge sin de ki kriz i le yük sek pe rol fi ya la rý na rað men ca rî a çýk i yi leþ me ye de vam e di yor. kim 2011 de 78.6 mil yar do lar o lan 12 ay lýk ca rî a çýk, Mar a yýn da 71.8 mil yar do la ra ge ri le miþ ir de di. ner ji dý þý ca ri a çýk a ki i yi leþ me nin da ha da be lir gin ol du ðu nun al ý ný çi zen Þim þek, Bu ka lem, ay ný dö nem de 33.1 mil yar do lar dan 21.9 mil yar do la ra in miþ ir. y ný de re ce de ö nem li o lan ca rî a çý ðýn fi nans ma nýn da da o lum lu ge liþ me ler ya þan mak a dýr de di. n ka ra / a a ür ki ye ye uð ra ma dan ka rar ve ri yor lar D de re ce len dir me ku ru lu þu &P ye yük le nen Baþ ba kan ay yip r do ðan, De re ce len dir me ku ru luþ la rý ya ür ki ye ye hiç uð ra mý yor lar, ya da sað da sol da duy duk la rýy la bu de ðer len dir me yi ya pý yor lar. ðer bu a dým lar a ý lýr sa bi zim de re ce len dir me miz de çok da ha fark lý o la cak ýr de di. Baþ ba kan r do ðan, a ý rým Da nýþ ma on se yi op lan ý sý nýn a çý lý þýn da ko nuþ ma yap ý. r do ðan ko nuþ ma sýn da i sim ver me den kre di de re ce len dir me ku ru lu þu &P ye yö ne lik ser a çýk la ma lar yap ý. ür ki ye nin son 9 yýl da mil yar do lar u lus la ra ra sý ya ý rým çek i ði ni be lir en r do ðan þun la rý söy le di: ür ki ye a ra sýn da ki a ri hi se vi ye le ri bi le ge ri de bý rak ý. ür ki ye son i ki yýl da is ih da mý ný 3.5 mil yon ki þi ar ýr dý. Ma lî di sip lin den a viz ver me den ye re sað lam ba sa rak ge le ce ðe i ler le ye ce ðiz. e kor se vi ye de bü yü yen dýþ i ca re i ni ar ý ran, iþ siz li ði ni dü þü ren, is ik rar ve gü ven den a viz ver me yen bir ül ke nin ba zý u lus la r a ra sý kre di de re ce len dir me ku ru luþ la rý a ra fýn dan fark lý þe kil de de ðer len di ril me si bi zim an la yýþ la kar þý la ya bi le ce ði miz bir du rum de ðil dir. Biz a biî o la rak bu ra da ar ni ye a ra rýz. De re ce len dir me ku ru - N en e-fa u ra ya ge çen le re yüz de 10 in di rim N, e-fa u ra ya ge çe rek a bi a ýn ko run ma sý na ka ký da bu lu nan bi rey - sel ve ku rum sal müþ e ri le ri ne yüz de 10 e-fa u ra in di ri mi ya pa cak. N en ya pý lan a çýk la ma ya gö re, on üç ay dýr e-fa u ra a bo ne li ði ol - ma yan ve 6 ay e-fa u ra kul lan ma a - ah hü dü ve ren N li ler, a li ma ver dik en son ra ki ilk fa u ra la rýn da bir se fer lik yüz de 10 in di rim hak ký na sa - hip o la cak lar. e ni a bo ne o la cak lar da, a bo ne lik baþ vu ru la rýn da e-fa u ra al mak is e dik le ri ni be lir e rek, ilk fa - u ra la rýn da kam pan ya dan ya rar lan - mýþ o la cak. s an bul / e ni s ya luþ la rý nýn ob jek if ol ma yan a výr la rý ar ýk e ko no mi çev re le rin ce de cid dî þe kil de ar ý þýl ma lý dýr. Bü yü yen bir ül ke yi so ru i þa re le ri ne ma ruz bý rak mak ya ý rým a ký þý ný en gel le ye cek de ðer len dir me yap mak bu ka dar ko lay ol ma ma lý. De re ce len dir me ku ru luþ la rý ya ür ki ye ye hiç uð ra mý yor lar, ya da sað da sol da duy duk la rýy la bu de ðer len dir me yi ya pý yor lar. ðer bu a dým lar a ý lýr sa bi zim de re ce len dir me miz de çok da ha fark lý o la cak ýr. Biz hak ký mýz da ya pý lan hak sýz de ðer len dir me le re ku lak as ma dan yo lu muz da i ler le ye ce ðiz. s an bul / a a

11 MD PO MI 2012 CUM n ka ra da genç o la ma mak Ge çen se ne on ya da ya pý lan genç lik me ra si - mi ne iþ i rak e me yi, Ce nâb-ý Hak bi ze na sip e miþ i. O me ra sim den son ra yaz dý ðý mýz on ya da genç ol mak baþ lýk lý ya zý mýz la his si ya ý - mý zý, gör dük le ri mi zi i fa de e miþ ik. Bu se ne de ay ný me ra si min Bur sa da ya pýl ma sý plân lan mýþ, a biî biz de ev sa hip li ði ya pa ca ðý mýz i çin se vin miþ ik. ma son an da bu a hak kuk e - me miþ, bi zi de üz müþ ü. ma ce ma a in ir i ba ý - ný, i i ha dý ný, mu hab be i ni e min e de cek böy le gü zel bir e þeb büs a kîm de ka la maz dý. Ne o la - cak ý o za man? Bu me ra si min ilk baþ la dý ðý ye re dön müþ ü pu su la. Ve ni e kim öy le de ol du. 3. Genç lik Þö le ni nin yi ne n ka ra da ya pýl ma sý ka - rar laþ ý rýl mýþ ý. Biz de, n ka ra da ya pý lan 1. me - ra si me gi de me di ði miz den do la yý çi miz de ki bu ruk lu ðu bu se fer gi de rir ve in þa al lah bu se ne gi de riz di ye ni ye len miþ ik. Ne de ol sa müf ri a - ne ir i ba ýn mu hab be fe da i le riy dik... Fa ka iþ e na sip ol ma yýn ca ol mu yor. am o a ri he ya kýn bir za man da Bur sa da ki sev gi li kar de þi miz Dr. Þem sed din ur ul muþ lar ýn oð - lu r fan ýn dü ðün me ra si mi nin, þö len le ay ný gü - ne denk gel me si bi zi þa þýr ý, ne ya pa ca ðý mý zý dü þün dük. Þem sed din kar de þi mi zi bu mes ud gü nün de yal nýz bý ra ka maz dýk. r ýk ib re bu a - ra fa a ðýr ba sýn ca, n ka ra ya gi de me miþ, Bur - sa da kal mýþ ol duk. Bun lar a ca ip iþ ler a bi î. Hâl bu ki n ka ra bi zim do ðup bü yü dü ðü müz ve bü ün ah sil ha ya ý mý zýn geç i ði mem le ke i - miz di. Üs e lik de ço cuk luk ve genç lik yýl la rý mýz o ra da geç miþ i. O genç lik yýl la rý mýz da n ka ra da ya pý lan bü ün ce ma a i mi zin iþ i rak e i ði fa a li ye - le rin sa lon gö rev li si genç ler den bi ri o la rak, bu se - fer o gö re vi ya pan kar deþ le ri mi zi se yir ma ka mýn - da o ra da bu lu na cak ýk, a ma ol ma dý iþ e. Genç li ði mi zin hi a mýn da n ka ra dan hü zün - le ne rek, e mel li ay rýl mýþ ýk. on ra sýn da a biî ba - bam, rah me li an nem ve kar deþ le rim o ra da ol - du ðu i çin sýk sýk da n ka ra i le ir i ba ý mýz de vam e i. U zak lar da ol sak da, n ka ra yý hep a kip e di - yor duk. Çün kü ce ma a î bir çok mü him ha di se le - ri biz za o ra da, i çin de ya þa mýþ ýk biz. Ha a o ka dar ki, n ka ra da ki ka dîm dos-kar deþ le ri miz, bi zim n ka ra ya yap ý ðý mýz zi ya re ler de, bi zi de es ki bir n ka ra lý sa ya rak ken di meþ ve re le ri ne dâ ve e dip, bi zi mü e has sis e miþ ler di. on bir se ne dir de bü yük ký zý mýn n ka ra da ça lýþ ma sý mü na se be iy le o ra da da bir e vi miz ol muþ ol du ve bu se fer ir i ba la rý mýz da ha u zun müd de kal - mak sû re iy le de vam e mek e dir. þ e de di ði miz gi bi, genç li ði mi zin son dem le - ri ni bý ra ka rak ay rýl dý ðý mýz n ka ra da, bu se ne - ki genç lik þö le ni va sý a sýy la bir ke re da ha genç o la cak ýk, a ma na sip ol ma dý iþ e. Mem le ke in çe þi li yer le rin den o ra ya ge len bir çok kar de þi miz a ra dý bi zi e le fon la Os man ða bey, ne a raf a sýn, gö rü þe lim di ye. çi miz sýz la ya rak ce vap ver dik, du ru mu an la ýk on la ra. Ha a bir a ne si a hu sen na sýl n ka ra ya gel - mez sin? de di. Ol ma dý, o la ma dý, ge le me dik iþ e. Hâl bu ki gi de bil sey dik, þev ke me dar da ha gü zel bir ya zý ya zar dýk bel ki, a ma yi ne de bu þe kil de de ol sa, o ha di se yi yâd e dip, ha ýr la mýþ o la lým de - dik. me ði ge çen her ke si eb rik e di yo ruz. l lah, bu ce ma a i, Üs a dý mý zýn va si ye i o lan u huv ve, mu hab be, i i had ve e sa nüd den a yýr - ma sýn in þa al lah! N so nun da söy le ye ce ði mi ya zý nýn ba þý na a þý yo - rum; a na ya sa lar i ki bö lüm den o lu þur lar: Bi rin ci bö lüm e mel hak ve öz gür lük le ri, i kin ci bö lüm de dev le in eþ ki la ý ný be lir ler. Baþ kan lýk sis e mi ar ýþ ma la rý i kin ci bö lü me i - liþ kin bir ar ýþ ma dýr; e mel hak ve öz gür lük ler le il gi li so run lar ev ren sel san dar lar da çö zül me di ði sü re ce dev le in eþ ki la ya pý sý il gi mi bi rin ci de re - ce den çe ke me mek e dir. Baþ kan lýk sis e mi ne geç mek ya da par la men er sis em de i yi leþ ir me ler ya pa rak ýs rar cý ol mak ö - zün de ek nik bir ko nu dur; i yi a na ya sa hu kuk çu - la rý ve çok i yi si ya se bi lim ci ler dý þýn da ar ýþ ma - nýn de ay la rý ný kim se çok ne bil me mek e dir. Me se le nin ö zü þu dur: Baþ ba kan r do ðan ý des - ek le yen ler baþ kan lýk sis e min den, des ek le me - yen ler i se par la men er sis em den ya na si ya se en a výr al mak a dýr lar. Çok çok kü çük bir a zýn lýk dý þýn da ek ran lar da on da ki ka baþ kan lýk sis e mi nin ya rar la rý ve sa kýn - ca la rý hak kýn da ek nik bir ko nuþ ma ya pa cak in - san sa yý sý çok sý nýr lý dýr. Ben de niz, ko nu nun de ay la rý na ya ban cý ol du - ðum i çin baþ kan lýk sis e mi ne ne kar þý yým ne de sa vu nu cu su yum.; an cak, baþ kan lýk ar ýþ ma sý ný da ke sin lik le za rar lý gör mü yo rum. Par la men er sis e me de kar þý de ði lim a ma u - nu ul ma ma sý ge re ken ko nu lar par la men er sis e - min ül ke miz de dör as ke ri dar be yi de ön le ye me - di ði, e mel hak ve öz gür lük ler ko nu sun da da bü - yük a ý lým la ra ne den o la ma dý ðý, 2012 se ne sin de de ki þi ba þý na ge li ri, al mýþ i ki se ne lik de ne me ye rað men, B or a la ma sý nýn, sa ýn al ma gü cü pa ri - e si ne gö re, an cak ya rý sý na ge i re bil miþ ol du ðu - dur. Baþ kan lýk sis e mi ya da par la men er sis em her i ki u cu da meþ ru o lan bir si ya sal ar ýþ ma dýr, ya pýl ma sýn da sa kýn ca o la ma ya ca ðý gi bi ya ra rý da bü yük o la bi lir. n cak, a na ya sal sis e mi mi zin e mel so ru nu dev le in eþ ki la ya pý sýn dan ya ni, bir bö lü müy le, baþ kan lýk sis e mi ya da par la men er sis em er ci - hin den kay nak lan ma mak a dýr. na ya sal sis e mi mi zin e mel so run la rý ha la, 2012 se ne sin de bi le, sa yý sý ný be nim de u nu u - ðum kýs mi a na ya sal de ði þik li ðe rað men, e mel hak ve öz gür lük ler bö lü mün de dir. ek ra ren i fa de e di yo rum, baþ kan lýk sis e mi ya da par la men er sis em ar ýþ ma sýn da a raf sý zým, zi ra al er na if le rin i ki si de meþ ru dur; a ma, 1982 na ya sa sý nýn di ba ce bö lü mü, res mi bir söy le me, i de o lo ji ye doð ru dan gön der me ya par ken ve þa ye bu du rum sü re cek i se, dev le in eþ ki la ya pý sý baþ - kan lýk sis e mi ne ya da par la men er sis e me da ya lý ol muþ, ne ö ne mi var dýr? Bir a na ya sa da res mi bir i de o lo ji nin var lý ðý, ö zel i sim le re gön der me ya pýl ma sý si ya si bir er cih en ö e, meþ ru i ye dý þý bir du rum dur. na ya sa nýn 66. mad de si ye ni a na ya sa da ru hen ve laf zen ay nen ka la cak i se, ya ni yur a þa il la ki de bir sý fa, üs e lik bu ram bu ram e ni si e ko kan bir sý fa a ký la cak i se, baþ kan lýk sis e mi ne geç me nin ya da geç me me nin hük mü ne o la bi lir? i vil-as ker i liþ ki le ri ye ni a na ya sa da da böy le o - la cak, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý Mil li a vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma ya cak, çif baþ lý yar gý sü re - cek, Cum hur baþ kan lý ðý na (Baþ kan a?) bað lý DD si lah lý kuv ve le ri de ne le ye me ye cek, MG ha la a - na ya sal bir ku rum ol ma yý sür dü re cek i se, baþ kan - lýk sis e mi ne geç me nin ya da geç me me nin an la - mý ne dir? Baþ kan lýk sis e mi ne ge çe lim ya da geç - me ye lim, ö nem li o lan a na ya sa nýn e mel hak ve öz gür lük ler bö lü mü nün ev ren sel san dar lar la bi - re bir ça kýþ ma sý dýr. Ö zel a lan bi ze öz gü o la bi lir a ma ka mu sal a lan, ka mu hu ku ku, en baþ a da a na ya sa nýn e mel hak ve öz gür lük ler bö lü mü bi ze öz gü ko þul lar saç - ma, yan lýþ man ý ðýn dan kur a rýl ma lý dýr. Baþ kan lýk sis e mi ar ýþ ma la rý da ö nem li dir a - ma ö ne mi e mel hak ve öz gür lük ler ar ýþ ma la rý - nýn çok ar ka sýn da dýr. ser a ra kaþ, ar, 11 Ma yýs 2012 BÞBN r do ðan Baþ kan lýk sis e mi ni ar ý þa lým di yor. Ha yýr, ar ýþ ma ya lým di ye cek de ði liz, ar - ý þa lým a ma þu nu da u nu ma ya lým: Bu ko nu her hal de si ya se in en u zun sü re ar ý þý lan a - ma bu ka dar çok ar ý þýl ma sý na rað men bir ür lü so nu ca u la þa ma yan ko nu su. O za man bu nun bir se be bi ol ma lý... Bun ca za man i çin de gö rü nen o ki hem par la - men er sis e min hem de baþ kan lýk sis e mi nin a - van aj la rý ný ve de za van aj la rý ný yan ya na sý ra la - dý ðý nýz da, bi ri nin ö bü rü ne a çýk üs ün lük sað la - dý ðý bir ab lo çýk mý yor or a ya. Her i ki sis e min de üs ün lük le ri ve za af la rý var. U nu ma ya lým ki, Baþ ba kan r do ðan, baþ - kan lýk sis e mi nin ye ni a na ya sa da yer al ma sý i çin son na býz yok la ma sý ný 2011 ba þýn da yap mýþ ý. Ve biz o za man bu ko nu da Par i nin üç e mel di re ði a ra sýn da bi le gö rüþ bir li ði ol - ma dý ðý na a nýk ol duk. Hem rýnç hem de Gül çe þi li se bep ler - den baþ kan lýk sis e mi ne sý cak bak ma dýk la rý - ný a çýk la dý lar. Ba na ka lýr sa, bu ar ýþ ma nýn Ö zal dan bu ya - na de fa lar ca gün de me gel me si ne rað men her se fe rin de so nuç lan ma dan sö nüp gi me si nin se - be bi sis em ler den her han gi bi ri ü ze rin de a ðýr - lýk lý ço ðun lu ðun sað la na ma yý þý. O za man da þöy le bir a kýl yü rü me gi ri yor dev re ye: Ma dem ki, baþ kan lýk sis e mi de ni len sis em bü ün so run la rý mý zý çö ze cek bir si hir li for mül de ðil, öy ley se böy le si ne ra di kal bir de ði - þik li ðe gi dip, bü ün sis e mi al üs e de rek cid di bir risk al mak an sa, e li miz de o lan ve a lýþ ý ðý mýz sis e mi re for me e mek da ha a kýl lý ca de ðil mi? op lum sal psi ko lo ji uy gun mu? Baþ kan lýk sis e mi nin par la men er sis e me gö - re a þý dý ðý de za van aj lar; ö zel lik le ür ki ye nin si - ya si kül ü rü ne ne den uy gun ol ma dý ðý; hal kýn seç i ði güç lü ye ki ler le do na ýl mýþ baþ kan i le ya - sa ma yý kar þý kar þý ya ge i re ce ði ve sis e min ki li - len me si ne yol a ça ca ðý; dö nem i çin de baþ kan de - ðiþ ir me nin im kân sýz lý ðý nýn ge i re ce ði sa kýn ca lar; ðer baþ kan lýk sis e mi ne ge çer sek so nu cun BD ye de ðil, da ha çok a in me ri ka ül ke le - rin de ki ba þa rý sýz uy gu la ma la ra ben ze ye ce ði gi bi ö nem li u ya rý lar þu an da çok sa yý da hu kuk çu ve si ya se çi a ra fýn dan i fa de e di li yor. ma be nim en di þem bu nun la da sý nýr lý de ðil. Be nim en di þem, sa de ce po li ik kül ü rün de ðil, op lum sal psi ko lo ji nin de böy le bir sis em ar ýþ - ma sý i çin uy gun ol ma ma sýn dan kay nak la ný yor. Baþ kan lýk sis e mi ni e o rik bir mo del o la rak, ül ke nin bu gün kü po li ik ko þul la rýn dan, op lum - sal psi ko lo ji den so yu la ya rak ar ý þa maz sý nýz. ar ýþ ma nýn gün de me gel di ði za ma nýn op lum sal ruh ha li ni de göz ö nü ne al mak zo - run da sý nýz. ðer bu gün ye ni a na ya sa bað la mýn da, baþ - kan lýk sis e mi ne ge çiþ ar ýþ ma sý a çý lýr sa, bu ge niþ ki le le re ay yip r do ðan ýn o o ri er bir re jim kur ma is e ði nin ar ýk de þif re ol du ðu nu dü þün dü re cek; cid di bir sa mi mi ye kri zi ne yol a ça cak, do la yý sýy la si ya se in kim ya sý ný bo - zup çok da ha ser bir ku up laþ ma ya yol a ça - cak bir ar ýþ ma o lur. n ön yar gý sýz ke sim le rin bi le kuþ ku duy ma sý - na, en di þe siz mo dern le rin de en di þe li ha le gel - me si ne; li be ral le rin, de mok ra la rýn ve ha a bir - çok mu ha fa za kâr de mok ra ýn ürk me si ne, Par i nin na ya sa de ði þik li ðin de bü ün mü e - fik le rin den ko pup öz gü cü i le baþ ba þa kal ma - sý na yol a çar. na ya sa de ði þik li ði gü me gi der y rý ca böy le bir ar ýþ ma, ye ni a na ya sa ar ýþ - ma la rý nýn ek e ma sý ha li ne ge le rek, bü ün di ðer ar ýþ ma la rý ya pý la maz ha le ge i rir. Böy le ce, yýl lar dýr bek le di ði miz si vil, öz gür lük - çü, dev le-va an daþ i liþ ki le ri ne ye ni bir ba kýþ a çý - sý ge i ren, ür so ru nu nun çö zü mü ne ge çi ve - ren, dev le in ye ni den ya pý lan dý rý la rak op i mal sý nýr la rý na çe kil me si ni sað la yan, (...)bir a na ya sa ha ya li bir baþ ka ba ha ra ka lýr. op lum da hak lý o la rak al da ýl dý ðý ný; Par - i nin ye ni a na ya sa dan ek mu ra dý nýn baþ kan - lýk sis e mi ne ge çiþ ol du ðu nu dü þü nür. Bü ün bu se bep ler den ben baþ kan lýk sis e - mi ne ge çiþ ar ýþ ma sý i çin bu gü nün si ya se en doð ru bir gün ol ma dý ðý ný ve r do ðan ýn da bu nu ký sa sü re de an la yýp þu an ki cum hur - baþ ka ný ye ki le ri i le ye in mek zo run da ka la - ca ðý ný ah min e di yo rum.(...) Gü lay Gök ürk, Bu gün, 11 Ma yýs 2012 ü ce Mec lis en Pen a gon a ü re cik ar zu ha li Þ gi bi a ma de ðil. Ma la ya Mil le ve ki li Ve li ð - ba ba, se çil di ði i lin sý nýr la rý ve op rak la rý i çin de bu lu - nan ü re cik a dar Üs sü nü zi ya re e de bil mek i çin Pen a gon a di lek çe yaz dý. ak la þýk bir ay ön ce a di kal ya za rý z gi Ba þa ran, çok ye rin de bir ga ze e ci lik ref lek siy le yo lu aç mýþ ve Pen a gon a sor muþ u: Ma la ya da ki N O kal ka ný ný zi ya re e mek i çin i - zin a lýn ma sý ge re ken mer ci BD a vun ma Ba kan lý ðý mý dýr? ðer öy ley se ba na ne yap mam ge rek i ði ko nu - sun da bil gi ve re bi lir mi - si niz? Bob Clo se i sim li ye ki - li den ge len ya ný ký sa a - ma a ri hi bir ni e lik a þý - yor du: me ri kan Or du su na o lan il gi niz den do la yý ön ce lik le e þek kür e de - rim. Ma a le sef sö zü nü e - i ði niz böl ge ye zi ya re çi ka bul e mi yo ruz. le ri de bu ko nu da ki po li i ka mýz de ði þir se di ye a le bi ni zi bir dos ya da bek le e ce ðim. Ça - lýþ ma la rý nýz da bol þans di le rim. ay gý lar, Bob Clo se. DI ÞÞ CÜ M D C Ba þa ran ýn ka mu o yuy la pay laþ ý ðý bu ya ný; son se - çim de al ý mil le ve ki li çý kar mýþ (5 i Par i li) Ma la - ya nýn ü re cik bel de sin de; ger çek e ne ler o lup bi i ði - ni ýs rar la me rak e den ek ve kil o lan ð ba ba ya il ham ver di. Ve 7 Ma yýs 2012 de o da mil le ve ki li sý fa ýy la res mi baþ vu ru su nu yap ý. es men ke li me si, la fýn ge li þi de ðil. ð ba ba nýn ürk çe yaz dý ðý di lek çe yi n gi liz ce ye er cü me e dip BD a vun ma Ba kan lý ðý na i le mek ü - ze re, bi zim Dý þiþ le ri al dý. Ve ki lin ö zel kur yey le gön der di ði di lek çe, sý ra-sa yý nu ma ra sý ve ri le rek, Dý þiþ le ri nin ge len ev rak ýn dan geç i. (ð ba ba ay rý ca, ne den böy le bir di lek çe yaz dý ðý - ný, ürk ma kam la rý na yap ý ðý baþ vu ru la rýn na sýl so - nuç suz kal dý ðý ný, a rih le ri ve sa fa ha ýy la Dý þiþ le ri Ba - kan lý ðý na ö ze le miþ.) 8 I U UN U Bir mil le ve ki li nin, sa ðýr ro lü oy na yan ürk ma - kam la rýn dan, ba kan la rýn dan, ge nel kur ma yýn dan ek ke li me lik ce vap a la ma yýp, Pen a gon dan i zin al mak zo run da kal ma sý nýn kah re di ci li ði bir yan da dur sun. ð ba ba nýn bu baþ vu ru sun dan op lu mu ay dýn la ý cý bir ya ný a la ca ðý o ka dar kuþ ku lu ki. z gi Ba þa ran a ge - len ya ný or a da... Da ha da ö nem li si, ü re cik gi ze mi ni ya ra an ve ko - ru yan ma kam la rýn ba þýn da Dý þiþ le ri ge li yor. O çok giz li mu a ba ka zap ý ný, ð ba ba nýn di lek çe si ni dip lo - ma ik ka nal lar la i le e ce ði var sa yý lan Dý þiþ le ri Ba kan lý - ðý nýn Müs e þa rý Fe ri dun i nir li oð lu im za la mýþ ý. i - nir li oð lu nun BD Bü yü kel çi si Fran cis ic ci ar do ne i - le im za la dý ðý bu zap ýn ü ze rin den am se kiz ay geç i. 400 M Ö GÜ a mu o yu na, N O Fü ze a vun ma is e mi kap - sa mýn da di ye du yu rul du ðu hal de bu zap ýn ne den BD yle im za lan dý ðý, i çe ri ðin de ne ler ol du ðu so ru la rý ha la ce vap sýz. n cak me ri kan as ker le ri nin ka lý cý ko nak la ma sý na im kan ve ren i mar de ði þik li ði ça lýþ ma la rý sü rü yor. Bir de u nu ma dan... CHP li 10 ka dýn ve ki lin gi dip de gi re me di ði ü re - cik e, bu zi ya re en son ra bir ge liþ me da ha ol muþ. a dar üs sü nün gü ven lik ban dý 400 me re da ha a þa ðý - ya a þý na rak el ör gü ler le çev ril miþ. U ma lým ki, ü re cik e ne ler ol du ðu nu, bir sý cak sa - vaþ ve si le siy le öð ren mek zo run da kal ma yýz. Çið dem o ker, k þam, 11 Ma yýs 2012 Baþ kan lýk ya da par la men er sis em: Çok mu ö nem li? na ya sa nýn di ba ce bö lü mü, res mî bir söy le me, i de o lo ji ye doð ru dan gön der me ya par ken ve þa ye bu du rum sü re cek i se, dev le in eþ ki lâ ya pý sý baþ kan lýk sis e mi ne ya da par la men er sis e me da ya lý ol muþ, ne ö ne mi var dýr? (Baþkanlýk arýþmasý), ye ni a na - ya sa ar ýþ ma la rý nýn ek e ma sý ha li ne ge le rek, bü ün di ðer ar ýþ - ma la rý ya pý la maz ha le ge i rir. Böy le ce, yýl lar dýr bek le di ði miz si - vil, öz gür lük çü, dev le-va an daþ i liþ ki le ri ne ye ni bir ba kýþ a çý sý ge i - ren bir a na ya sa ha ya li bir baþ ka ba ha ra ka lýr. Ma la ya Mil le ve ki li Ve li ð ba ba, se çil di ði i lin sý nýr la rý ve oprak la rý i çin de bu lu nan ü re cik a dar Üs sü nü zi ya re e de bil mek i çin Pen - a gon a di lek çe yaz dý. Baþ kan lýk sis e mi ve anaya deðiþikliði Güçlü ürkiye nin es sorusu: yasofya ibadee açýlabilir mi? MU F r ma ðan ya sof ya i me a ýl dý? baþ lý ðýy la yaz dý ðý ö nem li ya zý da ya sof ya nýn i ba de e ka pa ýl ma sý nýn ha - zin hi kâ ye si ni ak ar dý. Þöy le ki; ya sof ya hâ lâ Fa ih ul an Meh med Vak fý na a i, ko nu nun mu ha a bý i se Vakýflar Ge nel Mü dür lü ðü Üs e lik yü rür lük e ki Va kýf - lar a nu nu hâ lâ, bir vak fýn, vak fe de nin koy du ðu a maç lar dý þýn da kul la ný la ma - ya ca ðý ný em re di yor. Vak fe den ne de - miþ? im ki ba ýl ge rek çe ler le bu vak fýn þar la rýn dan bi ri ni de ðiþ i rir se ve ya vak - fýn de ðiþ i ril me si ve ip a li i çin gay re gös e rir se vak fýn or a dan kalk ma sý na ve ya mak sa ve ga ye sin den baþ ka bir ga - ye ye çev ril me si ne kas e der se l lah ýn, me lek le rin ve bü ün in san la rýn la ne i ü - zer le ri ne ol sun... Çok ser, öy le de ðil mi? â kin, ay ný za man da va si ye o lan bu söz ler, výz ge lir ý rýs gi der mu a me le si gör müþ e bir Ba kan lar u ru lu ka ra rýy la ya sof ya Ca mii mü ze ya pýl mýþ... Ge rek - çe ye de a lay e der gi bi, Þark â le mi çok se vi ne cek di ye yaz mýþ lar. Mus a fa r - ma ðan baþ lýk a sor du ðu so ru yu ya ný la - mý yor, çün kü ya ný as lýn da ye e rin ce a - çýk. ya sof ya Ba ý ya sa ýl mýþ dos lar yý lýn da, kim bi lir han gi kon jonk ü - rel ne den ler le i yi ge çin me miz ge rek i ði dü þü nü len u na nis an ü ze rin den... Þim di, bu me se le is er is e mez in sa ný fark lý su la ra yel ken aç ma ya sevk e di yor. 1- n i i ba rýy la al ýn da Mus a fa e - mal a ürk ün ve s me nö nü nün im - za la rý ný i çe ren bir ka nun hük mün de ka - rar na mey le ya sof ya, Fa ih in vak fi ye - sin de mu ra e i ði a ma ca mu ha lif o la cak þe kil de Müs lü man la rýn i ba de i ne ka pa - ýl mýþ va zi ye e. 2- i ne an i i ba rýy la, ba þý mýz da hal - kýn mil lî ve ma ne vî de ðer le ri ko nu sun - da son de re ce has sas bir ik i dar var, Cum hu ri ye in ek par i dö ne miy le yüz - leþ me ye an iç miþ bir hü kü me. CHP nin hal ký ren ci de e den uy gu la ma - la rý ný de þif re e den, o nu mil li i ra de ye uy gun luk kri er le ri ü ze rin den sü rek li si - ga ya çe ken bir hü kü me. 3- y ný hü kü me an dard & Po or s a had di ni bil di re bi li yor; hal ký ca hil o la rak gö ren Ba ý lý hal ve dü þün ce arz la rý na ik na e mek i çin ko num lan dý rýl mýþ bü - rok ra la ra da sa na çý la ra da a çýk an a výr a la bi li yor. ür ki ye nin böl ge de hiç ol - ma dý ðý ka dar söz sa hi bi ol du ðu na bi zi ik na e di yor. ük se li þi v ru pa nýn ke - ke le me dö ne mi ne denk gel di ði i çin dün ya ça pýn da da ö ne çý ký yor ve göz dol du ru yor. 4- n cak bü ün bun la ra rað men þüp - he ler din mek bil mi yor. s an bul Ba ro Baþ ka ný, ür ki ye nin iþ gal al ýn da ol - du ðu nu id di a e de bi li yor mi sal. Mu ha le - fe par i si 19 Ma yýs a am sun a çý kar - ma yap ma ya fi lan ha zýr la ný yor. u ri ye ko nu sun da hü kü me in; kü re sel güç ler - le i yi ge çin me bah sin de s lâ mi ke si min en bü yük si vil op lum ha re ke i nin dý þar - lýk lý des ek ler, i ha le ler al dý ðý yo lun da ki ez ler, id di a lar ü ken mek bil mi yor. O hal de siz ce de Ma dem öy le, ya sof ya i - çin e zan vak i gel miþ de ge çi yor de me - nin za ma ný gel me miþ mi? ür ki ye i çin de ol du ðu muz za man di - li min de Ba ý kar þý sýn da hiç ol ma dý ðý ka dar söz sa hi biy se, a ma bi ri le ri bu na i - nan ma mak a ýs rar e di yor sa, o bi ri le ri nin id di a la rý ný bo þa çý kar ma nýn yo lu bel li - dir: Ba ý ya göz kýrp mak, jes yap mak i - çin i ba de e ka pa ý lýp mü ze ye çev ri len ya sof ya ya o ri ji nal sa ü sü nü ge ri ver - mek. a pý lan jes ge ri a lýn maz de ni li yor - sa, o na da hal ça re si bu lu nur. Mü ze vas - fý ko ru na rak, e mel bö lüm le rin ba zý la rý i ba de e a çý la bi lir, o da hi iþ gö rür. e ni ür ki ye i çin bu nu yap mak çok zor ol - ma sa ge re kir. Böy le ce hem ür ki ye nin, ö zel lik le böl ge de ki fa a li ye le rin de ve po - li i ka la rýn da ba ðým sýz ha re ke e dip e - me di ði ko nu sun da þüp he le ri o lan la rýn en di þe le ri i za le e dil miþ o lur, hem de Þark â le mi bu kez ger çek en se vi nir ; mil le in kül ü rel kod la rý na sin miþ ve as - lýn da hâ lâ üs e sin den ge li ne me miþ ye - nil miþ lik his si ve ya ra sý e da vi e di lir. Bu gi ri þim Hey be li a da uh ban O ku lu nun a çýl ma sý a le bi ne ö e den be ri i yi göz le bak ma yan la rýn hu zur suz lu ðu nu da a çý - ða dü þü re ce ðin den, hü kü me gay ri müs - lim va an daþ la rý ný a min e mek a çý sýn - dan pü rüz süz bir ze min el de e miþ o lur. Ma a le sef ya sof ya na zik bir me se le, o ko nu da ye ki biz de de ðil de ni lir se o za man da þu nu an la mýþ o lu ruz: Bur nu - mu zun di bin de bi le bo yu mu zu a þan iþ - ler var ve ça lý nan da vul lar ger çek bi le ol - sa, dü ðün baþ ka la rý nýn... Nihal Bengisu araca Haberürk, 11 Ma yýs 2012 ür ki ye i çin de ol du ðu muz za man di li min de Ba ý kar þý sýn da hiç ol ma dý ðý ka - dar söz sa hi biy se, a ma bi ri - le ri bu na i nan ma mak a ýs - rar e di yor sa, o bi ri le ri nin id - di a la rý ný bo þa çý kar ma nýn yo lu bel li dir: Ba ý ya göz kýrp mak, jes yap mak i çin i ba de e ka pa ý lýp mü ze ye çev ri len ya sof ya ya o ri ji - nal sa ü sü nü ge ri ver mek.

12 12 12 MI 2012 CUM HZIN: Hayreddin kmen BUMC ÇNG BUMC Geçim derdi Baþýný kaldýran Çok renkli mel, fiil por levi Makina imya ndüsrisi (kýsasý) Maðara ok eme eniden düzenlenmiþ þarký Doðumuzda bir nehir Oruc ayý âmil, reþid elimelerin kökenini araþýran B'deki o- yuncu (...? Günaydýn) lýn(smb.) Onda bir yak G. merika'da ülke ski Mýsýr puu, beygir Her ürlü kumaþ Bir ürk opluluðu ksik, kusur Þifalý ve hoþ kokulu bir neba ah endinden geçmiþ, baygýn Bir elemen (Br) Cemaae namaz kýldýran Bir yerde ourma, iskân Geniþlik M HZN an daki karelerde bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan - dan, üs en, çap raz ve ya er - sin den a ra ya bi lir si niz. e si - þen harf ler de o la bi lir. M: BD, NMZ, ZN, M,, CCD, MM CM, FH, B, FH, ÜBHN, BH, VCCHÜ, IM, I, ÜU, D, UNU, CD, D, H, V, M, BH, ZM, ÞÜÜ, HMD. H O N M Z M V C M V M B B D M I F D C Z V D C D H M C C N H B H H N D M Ü B H N B H M U N U I N Ü Ü Þ Ü U I M Z M D F H Han 'daki þölenin yapýldýðý nkara semi Bizmu B am, ýpaýp, büünüyle Parlak kap Neþesi kaçma Bir noa körün yapýðý umura beyazý Bir peygamber Mardin'de bir ilçe Bir sayý G. merika'da bir ülke Bir haným ismi Bulamaç abile skerler Bir kumaþ eersiz af, berrak su Dokor ük erazisi Birbirine benzeme Dedikodu yapan ýrmýzý boya maddesi Mühendis ceveli üçük kiapçýk ise Bir renk Bir edebiya ürü Çanakkale'de ilçe meli ile ilgili Mezru' Melce, sýðýnak melleri yazan melek Bid'alar Bir masar eki n umumî Besleyip erbiye eden llah öülük Molibden sembolü Öðüme azasý Uzaklýk iþarei Gerçek lüminyum'un sembolü Bir iç uzvumuz ki ülke parasýnýn birbiriyle deðiþirilmesi 100 m 2 'lik saha ölçüsü D Ð Þ MOZ BUMC þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþirebilir misiniz? BIM lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak a bir harf de ðiþ i re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. B F V UU BUMC N F P U M Z andaki harf ku u la rý ný üs e ki boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - u lar dan bi ri ni biz yer leþ ir dik. O O P U M F B Ü Þ U Z C Þ U M D B U H C Z M B B Ü G I N M N U N O C M Þ B Ü N 9 F BN: yþenur, namaz kýlmak için baþörüsünü baðlamak isiyor. Vaki geçmeden örüsüne ulaþmasýna yardým eder misiniz? F D N N N D U P U O M M V V H ONUÞM: Üsekilerden biri yanlýþ söylüyor. Hangisi acaba? CVP: ONUÞM: 2 yanlýþ söylüyor. badeleri llah rýzâsý için yapmalýyýz. M HZN 3 Harfli: P, O, CÜZ, V,,, F, OP, BOÞ. 4 Harfli:, MOO, UÞ, ZI, HU, I,, VU, OUC, ZI, NC, II, Z, M, P, ÞI, CVP: ÇNG: oldan aða: 1- n- Pa 2- erfiraz 3- engarenk 4-dman-ras 5-Þii- rgin 6- M- u- sb 7- asamam- rike 8-þaya- oman 9- Þömiz- Nemmam 10- Demoralize- Mek 11- Oel- Nefise-a 12-ol- anar 13- Balga- e- Meab 14- ik- Peru- meli 15- F þire 16- sakir- Mo 17- ba- dadi 18- Zülal- Bida 19- Hekim- Þer. ukarýdan þaðýya: 1- þ- Do- Bi 2- Derdi maiþe- k 3- emiks- Ömerli 4-fna-imolog 5-nign-þir-apa-z 6-a-amazan-eþabüh 7-Paraguay- ek- isale 8- zeri- Manifaura- k 9- Nane- zine- kili 10- Naks- N, D, B, OF. 5 Harfli: VH, F, MON, B, BO, VIF, V, OCI, BO, I, ÞÐI, M, IZ, HM, HH, UU, M, VUZ, ZN, MPU,, NB, F, ONC. ermes-id 11- Brom- amm- ab 12- mam- eel- Diþ 13- kame- l- Mide 14- n- ambiyo- r. UU BUMC: oldan: VN, F. ukarýdan: VZF, N. DÐÞ:,, N, BN, BIN, BIM, BIM

13 - ÐI 12 MI 2012 CUM 13 VÐN OMZ OMZI Dürüslük, sadaka ve sabýr B V ND BNC ID DÜÜÜÐÜN GDÐN FD DN ÞM UZMNI, Z FH BB, "B NN DÜÜ DÐ, DI MZ. MZN BÞIND DÜÜÜ, ON D, ON D BI V OUMUU OC." ÞM uz ma ný-ya zar Fa ih k ba ba, ev li lik ön ce si eþ le rin göz le ri ni ka pa dý ðý ný, ev li lik son ra sýn da i se göz le ri ni dör aç ýk la rý ný söy le di. e kir dað ýn Çor lu il çe sin de fa a li ye le ri ni sür dü ren rak ya k if Genç þa dam la rý Der ne ði ( GD) a dýn Gi ri þim ci ler o mis yo nu a ra fýn dan or ga ni ze e di len le i þim i le de Baþ lar ko nu lu kon fe rans a ko nu þan k ba ba, ev li lik ve i le i þim ko nu sun da a çýk la ma lar da bu lun du. le i þim uz ma ný ve ya zar Fa ih k ba ba, in san la rýn i de al eþ a ra ma dan ön ce i de al eþ o lup o la ma ya ca ðý ný ön ce lik li o la rak ken di si ne sor ma sý ge rek i ði ni be - Ü NON D BP OUO ÖZ konusu rahasýzlýðýn yüksek ansiyon hasalýðýna da yol açabileceðini ifade eden Baykal þöyle devam ei: Uykuda nefes alamayan kiþi neice iibariyle oksijensiz kalýr ve bu durum vücuaki karbondioksi oranýný arýrýr ve solunum yolu uyarýlýr. Beyin ise bu duruma adrenalin salgýlaarak cevap verir. þe uyku apneli kiþilerde yüksek ansiyon oluþmasýnýn sebebi budur. Bu durum akciðerlerin kasýlmasýna ve geniþlemesine yol açar. Geniþleyen akciðer mideye basýnç yapar ve midedeki asi salgýsý yemek borusuna kaçar. Bu da reflü diye bilinen hasalýða yol açar. Uyku hasalýðý olan hasalarýn yaklaþýk üçe biri hiperansiyonludur. Özellikle ilâç edavisine raðmen düþmeyen yüksek ansiyon hasalarý uyku apnesi açýsýndan mulaka deðerlendirilmelidir. lbee devamlý adrenalin salgýlanmasý ve yüksek ansiyon düzeyi kalbi de olumsuz ekiler. alp yemezliði, kalpe riim bozukluðu oluþabilir. P has a lýk la rýn dan dep res yo na, ref lü den hi per an si yo na ka dar çok sa yý da ra ha sýz lý ðýn se be bi o lan uy ku ap ne si, ö lü me yol a ça bi li yor. U yur ken so lu nu mun ge çi ci sü rey le dur ma sý an la mý na ge len uy ku ap ne si, op lum da her 100 ki þin den 5 in de gö rü le bi li yor. Ö zel lik le uy ku ap ne si ra ha sýz lý ðý bu lu nan u zun yol þo för le ri nin ka za yap ma ris ki nin bu lun du ðu na dik ka çe ki li yor. ük sek an si yon dan kalp has a lýk la rý na, dep res yon dan ref lü ye ve cin sel fonk si yon bo zuk lu ðu na ka dar pek çok has a lý ða dâ ve i ye çý ka ran uy ku ap ne si nin be lir i le ri ve e da vi yol la rý - lir i. k ba ba, n san lar her ne den se ev len me den ön ce göz le ri ni ka pa ý yor lar, ev len dik en son ra da göz le ri ni dör a çý yor lar. v le nir ken in san lar o la ya gör sel o la rak ba ký yor. Gö nül gö züy le de ðil, dün ya gö züy le ba ký yor lar. v len dik en son ra da göz le ri ni dör a çýp bir bir le rin de ha a lar a rý yor lar. Oy sa ev len me den ön ce göz le rin dör a çýl ma sý ge re ki yor. v len dik en son ra da gö zü nü zün bi ri ni ka pa ýn, ku la ðý ný zýn bi - na i liþ kin Ba kýr köy Dr. a di o nuk ði im ve raþ ýr ma Has a ne si u lak Bu run Bo ðaz ve Baþ Bo yun Cer ra hi si Uz ma ný Op. Dr. Ba ha dýr Bay kal bil gi ver di. Uy ku ap ne si nin uy ku dü ze ni nin bo zul ma sý na se bep ol du ðu nu di le ge i ren Bay kal, Gün de 6-8 sa a a ra sýn da u yu yan ki þi uy ku nun rem ve rem ol ma yan ev re si ni ya þar. n cak bi zim i çin a sýl ö nem li o lan ve biz le ri din len di ren, sa bah zin de kalk ma mý zý sað la yan ev re, rem ol ma yan uy ku nun ü çün cü ev re si dir. Uy ku ap ne si o lan lar da de rin uy ku ol ma dý ðý i çin er e si gü ne sar kan yor gun luk ve ser sem lik his si, Þ B B N BÞ N N MU M N Þ N bir bir le ri ni baþ ka in san lar la mu ka ye se e me si nin doð ru ol ma dý ðý ný söy le yen k ba ba, Bu ra da 2 kav ram dan bah se mek is i yo rum. Bun lar dan bir a ne si zi hin sel sa dâ ka ve hüs - nü ka bi li ye. þ ler bir bir le ri ni baþ ka la rýy la mu ka ye se e me me li. Mu ka ye se e der se zi - hin ka rý þýr. on dö nem ler de dý þa rý dan yön - len dir me li, o lum lu dü þün, po zi if dü þün gi - bi yön len dir me ler le in san la rýn san ki çok ö zür di le ye rek söy lü yo rum, kü çük an rý - laþ ýr ma ça ba sýn da o lan bir a kým dü - þün ce ve fel se fi a kým la rýn kar þý sýn da biz bu nu ge liþ ir dik. Bu ra da hüs nü ka bi li ye i a çý yo ruz; bu eþ le rin bir bir le rin de o lum lu ve gü zel dav ra nýþ la rý gö re bil me ve ge liþ i re bil - me ye e ne ði dir. Bir bi ri mi ze e þek kür e me - si ni de bi le lim. v de ki ha ným bir þey le ri yap ma - ya mec bur muþ gi bi dav ran ma ya lým. Mec bu ri ye de ðil, gö nül lü lük e sa sý o lan a i le ler de hu zur da i mi dir. þek lin de ko nuþ u. i le de eþ le rin bir bir le ri ne o lan fe da kâr lýk la rýy - la il gi li de ðer len dir me ler de de bu lu nan k ba ba, Fe da kâr lý ðýn sa de ce ken di miz i çin ol du ðu nu dü þün me yip, he pi miz i çin ol ma - sý ge rek i ði dü þün ce siy le ha re ke e de ce ðiz. Biz ev li li ði sa de ce ken di mu lu lu ðu mu zun ol ma sý ge re ken yer o la rak dü þü nü yo - ruz. Oy sa ev li lik bir ki þi nin mu lu ol du ðu yer de ðil, bü ün bi rey - le rin mu lu ol du ðu yer ol du ðu za man a i le hu zur lu o lur. O za man mu lu luk bi rey sel dir, hu zur ge nel dir. Ge ne lin hu zu ru i çin bi re yin mu lu lu ðu ö nem li dir. Mu lu ol ma yý is i yor sa nýz, mu lu da e de cek si niz. de di. ri ni ka pa ýn ve i ki sö zü nüz var sa bi rin de su sun, bi ri ni söy le yin. Bi zim av si ye miz bu o lu yor. de di. yi bir ev li lik lis e sin de bi rin ci sý ra da dü rüs lü ðün gel di ði ni i fa de e den k ba ba, Bir in san dü rüs de ðil se, as la sa dýk ka la maz. is e mi zin ba þýn da dü rüs lük, son ra sa da ka, son ra da sa býr ve son ra da so rum lu luk o la cak. Bu sa de ce ev li lik i çin de ðil, ku rum sal o la rak a bu iþ böy le dir. Bo þan ma nýn en bü yük e ken ler den bi ri si nin al da ma ol du ðu nun söy len di ði bir dö nem de i se eþ le rin bir bir le ri ne ol duk ça dü rüs ve sa dýk ol ma la rý ge re ki yor. di ye ko nuþ u. e kir dað / ci han UU PNNN DV OI UU apnesinin eþhisini koymak için polisomnografi esi yapýldýðýný dile geiren Baykal, Bu es ile gece boyunca uyku sýrasýnda bazý kayýlar alýnýr ve bu es ýþýðýnda horlama ve uyku apnenizin sebebi, þiddei ve seçilecek edavi belirlenir. Uyku apnesi edavisinde iki seçenek vardýr, cerrahi edavi ve uykuda kullandýðýmýz poziif basýnçlý hava veren cihazlar. Hangi yönemi ercih edeceðimize ise polisomnografi ve muayene sonucunda karar veririz. ncak bazý davranýþ paernleri de uyku apnesinde edavi için oldukça önem aþýr. Bunlar uyku sýrasýnda yan yamak, kilo vermek, alkol ve sigarayý býrakmak ve düzenli egzersizdir. ifadelerini kullandý. Uyurken solunumun geçici süreyle durmasý anlamýna gelen uyku apnesi, oplumda her 100 kiþinden 5 inde görülebiliyor. Özellikle uyku apnesi rahasýzlýðý bulunan uzun yol þoförlerinin kaza yapma riskinin bulunduðuna dikka çekiliyor. Uyku apnesi ölüme yol açabilir gün bo yu uy ku ya me yil ve kon san ras yon güç lü ðü o lur. de di. Uy ku ap ne si o lan lar da de rin uy ku ya be ra ber hor la ma nýn ar ý ðý na dik ka çe ken Bay kal, Hor la ma dan son ra i se a de a ö lüm ses siz li ði o lur ve ki þi nin ba zen sa ni ye ye ka dar so lu nu mu nun dur du ðu nu sap a rýz ki; bu du rum in sa ný ö lü me bi le gö ü re bi lir. BD de ge ce sað lýk lý bir þe kil de ya a ða ya ýp sa bah ö lü bu lu nan lar da ya pý lan a raþ ýr ma da en sýk ö lüm ne de ni nin uy ku ap ne si ne bað lý ge li þen so lu num dur ma sý ol du ðu or a ya ko nul muþ ur. di ye ko nuþ u. s an bul / Na ge han Bay ram Uy ku prob le mi cid dî bir ra ha sýz lýk Ü Uy ku ýb bý Der ne ði nin yap ý ðý a raþ ýr ma so nuç la rý, in san la rýn ö nem li bir ke si mi nin uy kuy la il gi li sað lýk so run la rý ya þa dý ðý ný or a ya koy du. Der nek e çil miþ Baþ ka ný ve r ci yes Ü ni ver si e si ýp Fa kül e si Öð re im Ü ye si Prof. Dr. Mu ra k su, in san la rýn bü yük ço ðun lu ðu nun uy ku i le il gi li sað lýk so run la rý ya þa dý ðý ný, an cak ço ðu in sa nýn bu so run la rýn far kýn da ol ma dý ðý ný bil dir di. k su, uy ku so run la rý na dik ka çek mek ve uy ku so run la rýy la il gi li bi linç o luþ ur mak i çin der nek ça lýþ ma la rý kap sa mýn da Doç. Dr. h me U ður De mir in yö ne i min de a raþ ýr ma yap ýk la rý ný i fa de e i. k su, a raþ ýr ma ya ka ý lan 5 bin 21 ki þi nin ya þa dý ðý uy ku ra ha sýz lýk la rý ve bu so run la rýn sebep ol du ðu sað lýk so run la rý ný be lir le me ye ça lýþ ýk la rý ný söy le di. raþ ýr ma nýn ö nem li so nuç lar or a ya koy du ðu nu di le ge i ren k su, þu bil gi le ri ver di: raþ ýr ma so nu cun da el de e i ði miz ve ri le re gö re, 5 bin 21 ki þi nin yüz de 20.9 u in som ni a a dý ve ri len bir an lam da u yu ya ma ma so ru nu i le kar þý kar þý ya. a ý lým cý la rýn yüz de 21.8 i dü þük uy ku ka li e si, yüz de 13,6 sý uy ku da so lu num bo zuk lu ðu ris ki so ru nu a þý yor. raþ ýr ma gru bu nun yüz de 5.5 i uy ku lu ki le yi o luþ u ru yor. a ý lým cý la rýn yüz de 5.1 i i se ge ce ba cak að rý la rý na ne den o lan uy ku suz ba cak sen dro mu has a lý ðý a þý yor. Bu ve ri le re ba kýl dý ðýn da a raþ ýr ma so nuç la rý na gö re, in san lar cid dî þe kil de uy ku so ru nu ya þý yor, a ma bir ço ðu bu so run dan ha ber siz. v(ci)lik Fa kül em de ver di ðim ders ko nu la rý nýn hiç bi ri a ma hiç bi ri, i i raf e me li yim ki, ev li lik ko nu su ka dar il gi gör mü yor! Ço cuk la rý mýz bu ko nu da, ev len me ve yu va kur ma ko nu sun da çok bil gi siz ler Çok ye er siz ler Güç len dir me yap ý ðý mýz, dep re me da ya nýk lý bi na lar i çin gös er di ði miz ö ze nin bin de bi ri ni H I MI Z gös er me di ði miz i çin de þýp di ye bo þa ný ve ri yor lar. Ne a cý bir du rum dur bu l la h'ým! ýz öð ren ci le ri me; ürk çe öð re men li ði ve ya bil gi sa yar öð re men li ði bö lü mün de, sý nýf öð re men li ði bö lü mü ve ya o kul ön ce si han gi bö lüm o lur sa fark e mez so ru yo rum: -v lâ dým, bir ba yan o la rak a yak la rý ný zýn ü ze rin de du ra bil mek i çin ü ni ver si e o ku ma ya gel di niz de ðil mi? Pa pa ðan gi bi hep bir a ðýz dan ve ri len yay lýmyas sým bir ce vap a lý yo rum: - ve e e..e e e.e e e e Ne fe ci... Ne fe ca a... v lâ dým di yo rum on la ra: - yak la rý ný zýn ü ze rin de du ra ca ðý ný za, a i le niz le bir lik e he lâl sü em miþ bir da ma bu lun ve ev le nip a i le sa a de i ku ra rak ko lu na gi rin ok sa a yak la rý ný zýn ü ze rin de du ra yým der ken ka ra su lar i ner o a yak la ra... ek se vin di ri ci hu sus; bu de di ði mi an lý yor lar. r kek öð ren ci le rim fark lý mý? Ha yýr! -r ka nýz da güç lü bir ka dýn ol sun di ye mi o ku muþ eþ ler is i yor su nuz? di yo rum On lar da û î/pa pa ðan ku þu gi bi; - ve e e e De mi yor lar mý! sýl fe ci ve de fe ca a o lan bu! Oð lum... v lâ dým Ca ným kar de þim... Ne i þi var güç lü ka dý nýn ar kan da a lý ver ko lu na e þi ni ha ya ý be ra ber ce gö ðüs le di yo rum Ve ma a le sef de di ðim le de ka lý yo rum. Çün kü ev li lik-ev ci lik gi bi al gý la nýr ol du ve il le re gö re bo þan ma sý ra la ma sý: 10- Ç N 9- BU DU 8- I P 7- N 6- N 5- MUÐ 4- D NZ 3- N BU 2- DIN 1- Z M na lar ve de ba ba lar, ney le þe ce ðiz pe ki? þ e ça re si... Þim di sý ra ne yap ma mýz ge rek i ði ne gel di. ev gi li yav ru la rý mýz; kýz la rý mýz, o ðul la rý mýz, can la rý mýz-ci ðer le ri miz; Göz lem le ri mi ze, ec rü be le ri mi ze gö re ev li lik üç a þaðý-beþ yu ka rý þu dur: lk yýl a lýþ ma se ne si dir. kin ci se ne ka lan ma se ne si o lup, ü çün cü yýl an cak u yuþ ma yý lý dýr! Ve he men a ka bin de 5 li yýl lar baþ lar. Öy le a yak la rý ný zýn ü ze rin de dur mak, ar ka sýn da güç lü bir ka dýn ol sun di ye ev len mek fi lan fan e zi dir. Beþ li se ne ler i se þu dur: lk beþ yýl i çin de ço cuk sa hi bi o lup, sýrf ken di ni ya þa ma þý ma rýk lý ðýn dan kur u lup is er ka dýn ol, is er sen er kek ha ya ý ný a i le ne ve de ðer le ri ne gö re a yar la ya cak sýn. Ve on lu se ne ler de ha ya ý mer çe kar þý la yan bir kaç ço cuk sa hi bi, mer bir a i le bi re yi o lup bu nu ço cuk la rý na da a þý la ya cak sýn. On beþ li se ne ler de an ne ye bir þey so rar ve ya i zin is er sin, ba ba na sor der. Ba ba ya bir þey der sin, an ne ye yön len di rir. Çün kü öz deþ le þir ve çok bir bi ri ne ben zer ler. m ma kýrk ve el li li se ne ler ge lin ce i kin cil bir eh li ke baþ lar. Çün kü ye ni den nef si ne u ya cak ka dar ra ha lar eþ ler. Zi râ ço luk-ço cuk bü yü me e lâ þe si a zal mýþ ve ye ni den sa ðý ný-so lu nu gö ren bu  dem zâ de ler ya sak el ma ye me a lýþ kan lýk la rý na dön müþ ler dir!.. þ e bu min val de Üf â de Haz re le ri nin bu yur du ðu gi bi, ek me le Þey a ný de nil me li ve þu dü þü nül me li dir: ýrk ke re ev le nip mu lu o lan var mý? ev gi li ço cuk la rý mýz! ok sa siz ev li li ði flör de nen frenk i câ dý ci cim ay la rýn dan i ba re bir þey mi zan ne i niz di.? ev gi li be kâr lar; bü ün bun la rý yaz dýk di ye sa kýn kork ma yýn ev li lik en ve mu hak kak da ev le nin U nu ma yýn ev li lik cin sî bir ih i yaç an zi ya de mil le i mi zin ve bü ün de ðer le ri mi zin de va mý i çin þar ýr. Ve sü mük lü bö cek bi le ha ya a da ir bir iz bý rak mak a dýr... on söz sev gi li an ne ve ba ba la ra; Ço cuk la rý mý za çok mü da ha le e di yo ruz! me ye lim a zýk ýr-gü nâh ýr

14 14 12 M I 2012 CU M PO ÞMPON M OC? Ü NFN UU, BU MÇ ODNDI. FNBHÇ G BUGÜN ÜP FND ÞMPONU ÇN ÞI ÞI GC. ÞÜÜ COÐU DI'ND 19.00'D BÞC MÜCD CÜN ÇI ÖNC. DV MÇ GÜVNÐ 3 BN 327 GÜVN UVV ÐC. DBD 325 GZC GÖV PC. ÜP Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nda Fe ner bah çe i le Ga la a sa ray a ra sýn da bu gün ya pý la cak ve þam pi - yo nun be lir le ne ce ði der bi ür ki ye'yi ek ran la ra ki li li - ye cek. Þük rü a ra coð lu a dý'nda sa a 19.00'da baþ - la ya cak dev ma çý ün lü ha kem Cü ney Ça kýr yö ne e - cek. Bu gün kü der bi de ev sa hi bi Fe ner bah çe'ye her ür lü ga li bi ye þam pi yon lu ðu ge i re cek. Be ra ber lik ha lin de i se þam pi yon Ga la a sa ray o la cak. Bu maç ön ce si 3 maç ce za a lan an cak ah kim u ru lu a ra - fýn dan ce za sý er e le nen Ga la a sa ray ek nik Di rek ö - rü Fa ih e rim a ký mýn ba þýn da sa ha ya çý ka cak. 325 MÇ G Z C Z C Dev kar þýþ laxþ ma i çin ür ki ye por a zar la rý Der ne ði'ne (D) yo ðun bi çim de ak re di as yon baþ vu ru su ya pýl dý. Der bi yi, s lam Çu pi Ba sýn ri bü - nü'nün ka pa si e si o ra nýn da 175 ga ze e ci i le sa ha i - çin de 150'ye ya kýn fo o mu ha bi ri nin a kip e de ce ði, ba sýn ri bü nü ne ya pý lan bir çok baþ vu ru nun i se ký sý - lý ka pa si e ne de niy le ge ri çev ril di ði a çýk lan dý. OÐNÜÜ GÜ VN ÖN M Der bi maç i çin o la ða nüs ü gü ven lik ön lem le ri a - lý na cak. Þam pi yo nun be lir le ne ce ði der bi i çin ge rek li gü ven lik ön lem le ri sa a 15.00'en i i ba ren a lý na cak. a gi riþ ka pý la rý nýn sa a 16.00'da a çý la ca ðý mü sa ba - ka da op lam 3 bin 327 ö zel gü ven lik ve po lis per so - ne li nin gö rev ya pa ca ðý bil di ril di. a a ge rek li po lis ka me ra sý nýn ya ný sý ra 185 sa lon ka me ra sý nýn da es - pi ça lýþ ma sý ya pa ca ðý kay de dil di. G F I O Þam pi yon luk der bi sin de ko nuk Ga la a sa ray lý a raf ar lar Fe ner bah çe Þük rü a ra coð lu a dý'nda a kým la rý ný des ek le ye me ye cek.dör bü yük ku lü - bün ken di a ra sýn da yap ý ðý an laþ ma ge re ðin ce, sa rý-kýr mý zý lý a raf ar lar sa da a lýn ma ya cak. BÜÜN B ÜND Der bi ye ev sa hi bi Fe ner bah çe li a raf ar lar çok bü - yük il gi gös er di. 66 i le 305 li ra a ra sýn da de ði þen fi - ya lar la haf a i çi Bi le ix'en sa de ce Fe ner bah çe kon - gre ü ye le ri, Fe ner bah çe a raf ar ar ve Fe ner cell ü ye le ri i çin sa ý þa su nu lan bi le ler a nýn da ü ken di, ge nel sa ý þa bi le kal ma dý. 50 bin kol uk ka pa si e li Þük rü a ra coð lu a dý'nda ki maç lar i çin se zon ba - þýn da yak la þýk 34 bin kom bi ne kar sa an sa rý-la ci - ver li ku lüp, der bi sa ýþ la rýy la ö nem li bir ge lir el de e - azanan servee konacak adýköy'de bugün oynanacak der bi de ev sa hi bi Fe ner bah çe'ye her ür lü ga li bi ye þam pi yon lu ðu ge i re cek. Be ra ber lik ha lin de i se þam pi yon Ga la a sa ray o la cak. FOOÐF:. BUGÜNÜ DB ZNIP, ÞMPON ON IM 100 MON GN D HB OC. G, Fe ner bah çe i le oy na ya ca ðý kar þý laþ ma dan is e di ði so nuç la ay rýl dý ðý ak ir - de, þam pi yon lu ðun ya ný sý ra bü yük de bir mad - di ge li rin de sa hi bi o la cak. a rý-kýr mý zý lý a kým, Fe ner bah çe i le dep las man da ya pa ca ðý kar þý laþ - ma dan ga li bi ye ya da be ra ber lik le ay rýl dý ðý du - rum da, hem ken di si ne gö nül ve ren le ri se vin di - re cek, hem de ka sa sý na bü yük mik ar da pa ra ko ya cak. ü per ig'de mü ca de le e i ði i çin li ge gi riþ pa ra sý a lan ve lig de el de e i ði ga li bi ye ve be ra ber lik ler den per for mans prim le ri ni ka sa sý - na ko yan Ga la a sa ray, mu lu so na u laþ ma sý du - ru mun da, þam pi yon luk pri mi, ka zan dý ðý þam pi - yon luk sa yý sý na gö re a la ca ðý prim, U F Þam - pi yon lar i gi'ne doð ru dan ka ýl ma hak ký ný el de e de ce ði i çin bu ra dan ge le cek ge lir i le bu se zon 100 mil yon li ra yý aþ kýn bir ge lir ka za na cak. F.BHÇ D NI PI C Fe ner bah çe de ü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nun son ma çýn da Ga la a sa ray'ý ye ne rek NC Þ: þam pi yon lu ðu el de e me si, sa rý-la ci ver li ku lü - be ö nem li bir mad di ge lir ka zan dý ra cak. a rýla ci ver li e kip e ''Fu bol da þi ke'' da va sý sü re ci - nin ya þan dý ðý se zo nun da ya þa ný lan sý kýn ý la rýn ar dýn dan el de e di le cek þam pi yon lu - ðun an la mý ol duk ça bü yük ken, li gi zir ve de a - mam la ma nýn ku lü be e ko no mik an lam da da ö - nem li bir ge i ri si o la cak. Fu bol a ký mý nýn ba - þa rý sý ku lü bün ka sa sý na yak la þýk 100 mil yon li - ra nýn ü ze rin de bir ge i ri sað la ya cak. VNJ BZD G'IN gol cü fu - bol cu su Ne ca i eþ, ü per Fi nal Þam pi yon luk Gru - bu'nun son haf a sýn da þam - pi yo nu be lir le ye cek o lan ve Fe ner bah çe i le dep las man da ya pa cak la rý maç a, a van aj lý ol duk la rý ný dü þün dü ðü nü söy le di. Ne ca i eþ, Ga la a - sa ray V'ye Fe ner bah çe der - bi siy le il gi li a çýk la ma lar da bu lu nur ken, ''r ýk her hal de her ke sin is e di ði ol du. on ma ça ka la sýn is e ni yor du. Bel ki de in san lar de za van aj lý ol du ðu mu zu dü þü nü yor a ma ben a van aj lý yýz di ye dü þü nü - yo rum'' de di.a dý köy'de Fe - ner bah çe'ye kar þý Ga la a sa - ray'ýn u zun za man dýr bir ga - li bi ye has re i ol du ðu nu ha - ýr la an Ne ca i, ''Bel ki de o ra - da ka za nýp þam pi yon ol du - ðu muz ak dir de, bu 11 yý lýn sü rek li ye nil me ve be ra be re Necai eþ umulu konuþu. kal ma du ru mu u nu u la cak. Bu da bi zim i çin bir a van aj ve mo i vas yon. n þal lah o ra - dan ku pa yý a lýp, öy le ge le ce - ðiz. Hak e i ði miz, i nan dý ðý - mýz, þam pi yon bi ir di ði miz se zo nu ek rar dan bir þam pi - yon luk ma çýy la aç lan dýr mak is i yo ruz. n þal lah o ra dan mu lu bir þe kil de Flor ya'ya ge li riz'' di ye ko nuþ u. Þampiyonluk kupasýný Demirören verecek nfnbhç i le Ga la a sa ray a ra sýn da oy na na cak ü per Fi nal ma çýn dan son ra, þam pi yo na ku pa sý ný ür ki ye Fu bol Fe de ras - yo nu Baþ ka ný ýl dý rým De mi rö ren ve re cek. Þük rü a ra coð lu a dý nda ya rýn sa a da baþ la ya cak o lan ve þam pi yo nun be - lir le ne ce ði ma çý, ýl dý rým De mi rö ren baþ kan lý - ðýn da ür ki ye Fu bol Fe de ras yo nu ö ne im u ru lu ü ye le ri, sad yum da bir lik e iz le ye cek. Ma çýn bi i mi nin ar dýn dan dü zen le ne cek ö - ren de, ür ki ye Fu bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný De mi rö ren, por o o ü per ig Þam pi yo nu o la cak a ký mýn kap a ný na þam - pi yon luk ku pa sý ný ak dim e de cek. ig se zo - nu nun ka pa nýþ ma çý nýn ger çek bir fi nal o la - ca ðý na dik ka çe ken ür ki ye Fu bol Fe de ras - yo nu Baþ ka ný ýl dý rým De mi rö ren, ge rek Fe - ner bah çe ge rek se Ga la a sa ray ýn bu se zon or a ya koy duk la rý per for man sýn her ür lü öv - gü ye de ðer ol du ðu nu be lir i. Deron Williams sanbul'da nbþþ Milangaz'ýn NB'deki lokav süresince kadrosunda bulundurduðu yýldýz baskebolcu Deron Williams, sanbul'a geldi. Beþikaþ ulübü'nden yapýlan açýklamaya göre, yýldýz oyuncu, Beþikaþ Milangaz akýmýnýn anrenmanýný ziyare ei. Beþikaþ Dergisi için yapýlan poser çekimine de kaýlan Deron Williams, arkadaþlarýyla hasre giderdi. Williams, sempaik avýrlarýyla da ilgi odaðý oldu. Zeni och'a 18 milyon uro eklife bulunmuþ nfnbhç Baþ kan ve ki li Ni ha Öz de - mir, bir us a ký mý nýn Mi ros lav och i çin 18 mil yon u ro luk ek li fi ni çe vir dik le ri ni i - fa de e i. us ba sý nýn da, dev re a ra sýn da Ze ni in och ham le si nin so nuç suz kal dý ðý ha be ri yer al mýþ ý. Fe ner bah çe for ma sýy la bu se zon i yi per for mans ser gi le yen lo vak o yun cu Mi ros lav och a ý ðý þýk gol ler le sýk sýk ba sýn da ken din den söz e ir di. v ru - pa nýn göz de ku lüp le ri genç o yun cu yu a - kip e i ði yö nün de ba sýn da ha ber ler yer a - lýr ken dev re a ra sýn da Ze ni. Pe ers - burg un ek lif e bu lun du ðu bil di ril miþ i. och i çin 14 mil yon u ro ek lif e dil di mi so ru su na ce vap ve ren Ni ha Öz de mir, "Ne 14 mil yon u ro'su. och i çin ge len ek lif 18 mil yon u ro i di." di ye ce vap ver di. Dilmen ve ula'ya geçmiþ olsun mesajý nfnbhç u lü bü, ra ha sýz lýk la rý bu - lu nan es ki fu bol cu la rý ýd van Dil men ve el çuk u la i çin ''geç miþ ol sun'' me sa jý ya - yým la dý. u lü bün in er ne si e sin den ya - yým la nan me saj da þöy le de nil di: ''u lü bü - müz pro fes yo nel fu bol a ký mý nýn es ki o - yun cu la rý ýd van Dil men'in bir o pe ras yon ge çir di ði, el çuk u la'nýn da Cer rah pa þa ýp Fa kül e si Has a ne si da hi li ye bö lü mün de e da vi gör dü ðü ha ber le ri ni öð ren miþ bu lu - nu yo ruz. Her i ki es ki o yun cu mu za da geç - miþ ol sun di lek le ri mi zi su nu yor, ký sa sü re de sað lýk la rý na ka vuþ ma la rý ný di li yo ruz.'' liaða'da 300 pehlivan çayýra çýkýyor n Ð'NINHelvacý beldesi, hafa sonundan aa sporu güreþin 300 pehlivanýnýn kýyasýya mücadelesine sahne olacak. Davuldan zurnaya, peþrevden cazgýra, okunan manilerinden pehlivanlarýn göserdiði cenilmenliðe kadar yaðlý güreþin üm geleneksel güzellikleri liaða nýn Helvacý beldesinde yaþanacak. 13 Mayýs Pazar günü saa de Helvacý adýnda baþlayacak güreþlere her yýl olduðu gibi bu yýlda yoðun kaýlým olmasý bekleniyor.

15 PO 12 MI 2012 CUM 15 ulüpler de ceza almalýydý Beþikaþ Milangaz, Fenerbahçe Ülker'i iki maça da yenerek yarý finale yükseldi. FOOÐF:. Baskebolda play-off yarý final ilk maçý 15 Mayýs'a Feldkamp: UF ürkiye'deki þike olaylarý ile ilgili kararýný uro 2012 finallerinden sonra verecek. G'IN lman es ki ek nik di rek ö rü arl He inz Feld kamp, FF'nin þi ke so ruþ ur ma sýy la il gi li ver di ði ka ra rýn v ru pa'da am bir ha yal ký rýk lý ðý na ne den ol du ðu nu söy le di. l man ek nik a dam, "U F ser bir re ak si yon gös e re cek. Bu re ak si yon 2012 v ru pa Fu bol Þam pi yo na sý Fi nal la ri'nden son ra or a ya çý ka cak" de di. "u lüp le rin de ce za al ma sý ge re ki yor du." di yen Feld kamp ad yos por'a yap ý ðý a çýk la ma da, "Þi ke so ruþ ur ma sýn da a dý ge çen ku lüp le rin ce za al ma sý ge re ki yor du. ürk Fu bol Fe de ras yo nu'nun ver di ði ya da ver me di ði ka rar am bir ha yal ký rýk lý ðý. Ben de þaþ kýn ve ü zün ü lü yüm. al ya'da Ju ven us u rin ce za al dý, son ra sýn da 2. ig'de þam pi yon ol - du ve þim di de e ri e þam pi yo nu ol du. l man ya ve v ru pa'nýn de ði þik ül ke le rin de yap ý ðým e mas lar da ba na ür ki ye'de ki bu du rum la il gi li çok sa yý da so ru so ru lu yor. Ve re cek ce vap bu la mý yor su nuz." de di. Feldkamp, play-off sis e mi nin de ya pýl mak is e nen ma ni pü las yo nun bir par ça sý ný ol du ðu nu be lir e rek, "ür ki ye'de ü per ig'de play-off sis e mi nin uy gu lan ma sý da þi ke o lay la rý nýn ü ze ri ni ka pa mak, ka mu o yu nu ma ni pü le e mek a ma cý a þý yor. Bu na kar þý yým ve ya þa nan lar dan do la yý çok üz gü nüm" þek lin de ko nuþ u. Feld kamp, "U F'nýn ür ki ye'de ki bu o la ya ham le ya pa ca ðý na ke sin bi çim de i na ný yo rum. On lar FF'den bir ka rar bek li yor du. Bek le nen ka rar çýk ma dý ðý i çin U - F ham le ya pa cak ýr. Bu ham le v ru pa Fu bol Þam pi yo na sý Fi nal le ri'nden son ra U - F a ra fýn dan biz za ya pý la cak. U F, FF'nin ku lüp ler le il gi li ce za ver me si ni sað la ya cak bir ka rar i çin bas ký ya pa cak" de di. Þam pi yon luk ma çý na da de ði nen ün lü fu bol a da mý, "Ga la a sa ray'a hak sýz lýk ya pý lý yor. 9 pu an ön dey di. Play-off lar oy na ný yor. Bu Ga la a sa ray'ý yýp ra ý. ü per Fi nal'de ö zel lik le iç sa ha maç la rýn da pu an kay be i. Mo ral bo zuk lu ðu ya þa dý. Fe ner bah çe da ha mo ral li gö zü kü yor, bu ne den le Ga la a sa ray'a o ran la da ha mo ral li oy na ya cak lar, bu bir a van aj dýr. e yir ci a van a jý da Fe ner bah çe'de. üm bun lar Ga la a sa ray'ýn a ley hi ne" þek lin de ko nuþ u. arl He inz Feld kamp BBNDN çe kiþ me li ve zor lu maç la ra sah ne o lan Be ko Bas ke bol i gi play-off çey rek fi na li son ra sýn da son dör de ka lan a kým lar Ban vi, na do lu fes, Ga la a sa ray Me di cal Park ve Be þik aþ Mi lan gaz ol du. Play-Off ya rý fi na lin de Ban vi i le na do lu fes eþ le þir ken, Ga la a sa ray Me di cal Park ve Be þik aþ Mi lan gaz da di ðer ya rý fi na lis ler ol du lar. a rý fi nal he ye ca ný 15 Ma yýs a lý gü nü oy na na cak maç lar la baþ la ya cak. Play-Off ya rý fi nal u ru ka za nýl mýþ 3 maç ü ze rin den oy na na cak. a rý Fi na lin 20 Ma yýs Pa zar gü nü a mam lan ma sý du ru mun da, fi nal u ru 23 Ma yýs Çar þam ba gü nü baþ la ya cak. 22 Ma yýs a lý gü nü so na er me si du ru mun da i se fi nal u ru 25 Ma yýs Cu ma gü nü oy na na cak kar þý laþ ma i le baþ la ya cak. a rý Fi na lin 25 Ma yýs Cu ma gü nü so na er me si du ru mun da i se Be ko Bas ke bol i gi nde fi nal u ru 28 Ma yýs Pa zar e si gü nü baþ la ya cak. uluay kolon kanserine dikka çekiyor OON kan se ri hak kýn da ka mu o yu nu bi linç len dir mek a ma cýy la; að lýk Ba kan lý ðý, ürk o lon ve ek um Cer ra hi si Der ne ði ve ýb bi On ko lo ji Der ne ði ön der li ðin de, Merck e ro no laç des e ðiy le "o lon an se ri ne ar þý Ha re ke e Ge çin" Bi linç len dir me o þu su dü zen le ni yor. Bu yýl 2. kez dü zen le nen o lon an se ri Bi linç len dir me o þu su i le dü zen li sað lýk a ra ma la rý ve er ken eþ his le ko lon kan se ri nin ön le ne bi lir bir has a lýk ol du ðu nun be lir len me si a maç la ný yor. a ý lý mýy la des ek ve re cek o lan s ki Mil li Bas ke bol cu b ra him u lu ay, ko lon kan se ri has a lý ðýy la mü ca de le e den ler ve gö nül lü ler, s an bul app hi re bi na sýn da 236 me re, 56 ka ve 1344 ba sa mak çý ka rak, ko lon kan se ri nin eg zer siz ve ha re ke le ön le ne bi lir bir has a lýk ol du ðu na dik ka çe ke cek ler.

16 GÜNÞ MZ N ÜZ GZMZN sanbul-güneþli'deki merkez binasýnýn arka cephesi mech baský adý verilen eknikle giydirildi. apýlan araþýrmalar sonucu baský malzemesinin daha kalýcý ve rüzgâra dayanýklý olmasý dolayýsýyla mech baskýda karar kýlýndý. eni sya Medya Grup bünyesindeki büün birimlerimizin logolarýnýn bulunduðu reklâm çalýþmasý iki günde amamlandý. 630 merekarelik bir alana uygulanan çalýþma Medya Grup binamýza ayrý bir güzellik kaý. FOOÐF: MU N uð ge ne ral, 85'lik as ke ri nin e li ni öp ü BU G N'D as ker lik yap ma sý na kar þýn, ürk Bay - ra ðý al ýn da ü ni for ma giy mek i çin ye ni den ka muf laj gi yen 85 ya þýn da ki Mü min Ö zer e Bur sa Gar ni zon ve Böl ge Jan - dar ma o mu a ný uð ge ne ral Ü mi ýl maz ö zel il gi gös er - di. n gel li ler le bir lik e ka muf - laj gi yen Mü min Ö zer, bir gün lük as ke rî e ði i min ar dýn - dan er his bel ge si ni al dý. ýþ - la da e ði im a lan en yaþ lý as ker un va ný na da u la þan Ö zer i ço cuk la rý, o run la rý ve o ru - nu nun ço cuk la rý da yal nýz bý - rak ma dý. uð ge ne ral ýl maz, Mü min Ö zer in e li ni ö pe rek, Ben si zin va an, bay rak ve as ker lik aþ ký ný za say gý du yu - yo rum söz le riy le Ö zer i eb - Göçmen Mümin Özer dede, 85 yaþýnda kamuflaj giydi. rik e i. Bursa / cihan h me Þim þek o le ji nin ba þa rý sý 26 yýl dan be ri ürk Mil lî ði i - mi ne ka ký ve ren Ö zel h me Þim þek ði im u rum la rý, e ði im ve öð re im yý lýn da ür ki ye ça pýn da dü - zen le nen 5. De ðer len dir me O ku lis ik ý na výn da bü yük bir ba þa rý ya im za a a rak ür - ki ye ça pýn da bi rin ci ler çý kar dý. s an bul / aid emur i se li ler den yol gü ven li ði pro je le ri N U, o al, ür ki ye ra - fik a za la rý ný Ön le me Der ne ði ve s an bul Mil lî ði im Mü dür - lü ðü nün dü zen le di ði i zin Fik - ri niz i zin Pro je niz ya rýþ ma sý, li - se li le ri çev re le rin de ki u la þým ve yol gü ven li ði so run la rý nýn çö zü - mü i çin ha re ke e ge çir di. Bir bi - rin den il ginç pro je ler a ra sýn dan bi rin ci o lan Zey in bur nu Men - su ca an ral na do lu i se si, ür ki ye yi Fran sa da ki u lus lar a ra sý ya rýþ ma da em sil e de cek. s an bul / eda erdar Ü M VÂ O U NUZ: ÞU B N I Â BI ÇN D N Ü GÜ DÂ ÂMIN DÂ I O C I 12 MI 2012 CUM ur ân-ý erim'i haim edecek urs a ur ân-ý e rim o ku ma yý öð re nen 81 ya þýn da ki Mus a fa ü zen, þim di ha im in dir me ye baþ la dý. 81 yaþýnda ur ân öðrendi O H Mer kez b di oð lu Ca mi i nde a çý lan kurs a ur ân-ý e rim o ku ma yý öð re nen 81 ya þýn da ki Mus a fa ü zen, þim di ha - im in dir me ye baþ la dý. Di ya ne þ le ri Baþ kan lý ðý nýn baþ la mýþ ol du ðu Ca mi ler de ur ân ði i mi Pro je si doð rul u sun da, Or a hi sar Mer kez b di oð lu Ca mii mam Ha i bi li Öz can ve li e is Ca mii mam Ha i bi h me k ürk a ra fýn dan, 2011 yý lý a sým a yýn da ak þam kur su a çýl dý. ur si yer ler a ra sýn da bu lu nan 81 ya þýn da ki Mus a fa ü zen de ak þam kur su na ka ý la rak ur ân-ý e rim o ku - ma yý öð ren di. Þim di ur ân-ý e rim i yü zün den çok ra ha o ku yan Mus a fa ü zen, öð ren me nin ya þý ol ma dý ðý e zi ni bir kez da ha is pa la dý. Çok mu lu ol du ðu nu söy le yen 81 ya þýn da ki ü zen, ha im in dir mek is e di ði ni ve baþ la dý ðý ný söy le di. Nevþehir / ci han lk su al ý ca mi si inþa edildi UUD ra bis an lý dal gýç lar, na maz la rý ný su al ýn da da ký la bil mek i çin dün ya nýn ilk su al ý ca mis i ni in þa e i. u u di ra bis an da ya yýn ya pan l Me di ne ga - ze e si nin ha be ri ne gö re Ür dün sý ný rýn da ki e bük þeh rin de dal gýç lar a ra fýn dan su al ý ca mi si in þa e dil - di. Ca mi plas ik bo ru la ra kum dol du ru la rak in þa e - dil di. Dal gýç Ha me dan bin a lim l Me su di, su al ý ca mi si fik ri nin ge çen yýl o luþ u ðu nu be lir e rek he - men ça lýþ ma la ra baþ la dý ðý ný söy le di. Ça lýþ ma la rýn bir yýl da a mam lan dý ðý ný i fa de e den l Me su di, i - kin di na ma zý ný ca mi de ce ma a le ký la rak ilk na ma zý kýl dýk la rý ný kay de i. s an bul / e ni s ya HH dan en ya ya ca mi HH n sa nî ar dým Vak fý en ya nýn Na ku ru þeh rin de bir ca mi ve bir o kul in þa e i. HH nýn böl ge de ki par ner ku ru lu þu en ya Mus lims Cha ri ab le o ci ey i le or ak la þa ça lýþ ma sý so - nu cun da 56 m2 a lan ü ze ri ne in þa e di len dör sý nýf lýk Ha lil b ra him O ku lu i le 225 m2 a lan ü - ze ri ne in þa e di len Ha lil b ra him Ca mii böl ge - de ki as ke rî bir lik e gö rev ya pan Müs lü man as - ker le rin ve a i le le ri nin ö nem li bir ih i ya cý ný kar þý la ya cak. s an bul / e ni s ya

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO BDÜZZ SKÞH'D IIO BC DS- USUF, SKÞH BD IDII I ZISI SF 13 FUD BÜÜK G GÖDÜ KÜÇÜK SÖZ FC IDI HB SF 16 D G ÇK H B V i I: 43 S I: 15.148 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 21 S 2012 CUS / 75 Kr www.ye ni as ya.com.r

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

BÝR YAN DA ÞÝDDET BÝR YAN DA OYUN

BÝR YAN DA ÞÝDDET BÝR YAN DA OYUN P DÜID MZ DZ P uür dün Müs lü man ar deþ ler eþ ki lâ tý Baþ ka ný Mu ham med Be di, a ma - zan a yý bo yun ca bir çok te le viz yon di zi si ne ak va ya za rar ver me si ge rek çe - siy le tep ki gös

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı