ATIF: Çelik, Taha. Kutbuddinzâde İznikî nin Hz. Âdem-Hz. Musa Münazarası İle İlgili Risalesinin Tahlil ve Tahki

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIF: Çelik, Taha. Kutbuddinzâde İznikî nin Hz. Âdem-Hz. Musa Münazarası İle İlgili Risalesinin Tahlil ve Tahki"

Transkript

1 Dr. Öğr. Üyesi Taha ÇELİK Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem- Hz.MusaMünazarasıİleİlgiliRisalesinin TahlilveTahkiki Öz:Bumakale,yy.OsmanlıâlimlerindenKutbüddinzâdeİznikî nin,hz.musailehz.âdem arasındavukubulanmünazarayıhaberverenmeşhurbirrivayetielealdığırisaleyikonuedinmek tedir.klasikhadiskaynaklarınınhemenhepsindeyeralanvesahihkabuledilenburivayet,hicrî ilkasırlardanitibarengündemdeolankadertartışmalarındasıklıkladelilolarakönesürülmüştür. Hadisşerhliteratüründegenişyeriolanrivayethususundaekseriyetlebenzeryorumlartekrarlanmış olmaklabirlikterivayettekikaderleilgilikapalılığıngiderilmesinoktasındaâlimlerinfarklıtercihler debulunduklarıdagörülmektedir.kutbüddinzâde ninisemuhaddislerinyapmışolduklarıtevilleri yetersizbularakmeseleyisûîgelenektemeşhurolan peygamberlerenübüvvetvevelayetsıfatlarının farklı derecelerde verilmişolması görüşüçerçevesindeanlamlandırmayaçalıştığı müşahedeedil mektedir.makaledeönceliklerivayetinanlaşılması noktasında âlimlerinyapmışoldukları yorum veihtilaaratemasedilmişardındandamuhtevasıhakkındabilgiverilerekrisaletahkikedilmiştir. AnahtarKelimeler:Kutbüddinzâde,Hz.Âdem,Hz.Musa,Kader,Şerh. AnalysisandCriticalEditionofKutbüddinal-Izniki srisalaaboutâdem-musadebate Abstract: This article discusses the treatise of Kutbüddinzâde İznikî who is one of the 15th centuryottomanscholars.inthistreatise,heexplainedafamoushadiththatheraldedadebate betweenâdemandmoses.thenarration,whichisfoundinalmostallclassicalhadithsources andisacceptedastrue,hasbeenequentlyusedasevidenceinthefatedebatesthathavebeen ontheagendasincetherstcenturiesofhri.similarcommentsareoenrepeatedregarding thenarration,whichhasawideplaceinhadithcommentaryliterature.however,itisseenthat thescholarsmakedifferentchoicesintermsofeliminatingtheobfuscationaboutfateinthenar ration.kutbüddinzadefoundtheinterpretationsofthehadithscholarsinsucientandhetried tounderstandtheissuewithintheameworkoftheprophethoodandguardianshipqualitiesof theprophetswhowasfamousinthesutradition.inthearticle,rstofall,thecommentsand disputesmadebythescholarsatthepointofunderstandingtherumorwereaddressed,thenthe contentofthetreatisewasconveyedandthetextthatwasexaminedwasincluded. Keywords:Kutbüddinzâde,Âdem,Moses,Fate,Commentary. Necmettin Erbakan Üniversitesi, A.K. İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı, ATIF:Çelik,Taha. Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahki LTahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi3/2(Aralık/December2020): Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: DOI: /zenodo ORCID: orcid.org/ x.

2 TahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi A.AraştırmaveDeğerlendirme 1.Kutbüddinzade ninhayatıveilmîkişiliği OsmanlımutasavvıarındanKudbüddînİznikî nin(821/1418)oğluolanmuhammed b.mevlâkutbüddin,iznik tedoğmuştur.fatihsultanmehmetdönemininönemli âlimlerindendir. Molla Fenarî nin (834/1431) öğrencisi olan Kutbüddinzâde nin akranlarıarasındaöneçıktığı,şer îveaklîilimlerdeihtisaskazandığı,sonrakisüreçte isetasavvufyolunuseçtiğikaydedilmiştir.iznik tebulunanorhangazimedresesi nde tedrisfaaliyetleriyürütenkutbüddinzâde ninrüyaveinşâilimlerindeyetkinbirâlim olduğuifadeedilmiştir.fatihsultanmehmet lebazıseferleredekatılanmüellif, askerleriçindualarderlemiştir.haneîmezhebinemensupolan,şeriat,tarikatve hakîkatı cem etmedeki maharetine vurgu yapılan Kutbüddinzâde nin, tarikatte ZeyniyyeveBayramiyyekollarına intisap ettiği tespit edilmiştir.kutbüddinzâde, 885/1480yılındaEdirne devefatetmiştir. 1 Kutbüddinzâde nin adından en çok söz ettiren eseri, Konevî nin (673/1274) Miâhu l-gayb ına yapmış olduğu şerhtir. Hocası Molla Fenârî nin hem çok uzunhemdemütehassıslarınanlayabileceğiseviyedebirşerhhazırladığınıgören Kutbüddinzâde,hemmuhtasarhemdeyolunhenüzbaşındaolanlarınanlayabileceği birşerhkalemealmışvemiâh ınincelikleriniaçıklamıştır. 2 Müellinbueserini bizzatfatihsultanmehmed inisteğiüzerineh.874yılındatelifettiğikaydedilmiştir. 3 Yine Konevî nin Nusûs u üzerine bir şerhi bulunan Kutbüddinzâde nin, rüya tabirlerine ilişkin Ta bîru l-münîf,zeyniyyeevradınışerhettiği Tenvîru l-evrâd aileadabınadairmürşidü l-müteehhilgibieserleriyanındabazıhadislerişerhettiği AhmedEfendiTaşköprülüzâde,eş-Şekâʾiku n-nuʿmâniyyeîʿulemâʾi d-devleti l-ʿosmâniyye(beyrut: Dârü l-kitâbi l-arabî,ts.),97-98;mahmudb.süleymankefevî,ketaibu Alami l-ahyarminfuka ha imezhebi nu ani l-muhtar,nşr.abdüllatifabdurrahman(beyrut:dâru l-kütübi l-ilmiyye,ts), 2/ ;EbûGaysMuhammedHayrüddînb.Mahmûdb.Muhammedb.Alîb.Fârised-Dımaşkî ez-zirikli,el-a lâm(beyrut:dârü l-ilimli l-melâyîn,2002),7/50;ibnü l-imâd,şezerâtü z-zehebî AhbâriMenZeheb,thk.MahmutArnavut(Beyrut:DâruİbnKesîr,1406/1986)7/489;Ebü l-hasenat MuhammedAbdülhaybMuhammedLeknevi,el-Fevaidü l-behiyyeîteracimi l-haneyye;et-ta li katü s-seniyyeale l-fevaidi l-behiyye.(kahire:dâru l-kitâbi l-arabî,ts.),2/185;ömerrızakehhâle, Muʿcemü l-müʾelliîn: Terâcimü musanni l-kütübi l-ʿarabiyye (Beyrut: Dâru İhyâi t-turâsi l-arabî, 1376/1957);ReşatÖngören, Kutbüddıṅzâdeİznı kî,türkiyediyanetvakfıislâmansiklopedisi(is tanbul:tdvyayınları,2002),26/ ;reşatöngören, BirRüyaYorumcusuOlarakMutasav vıf-alimkutbuddinzademehmedizniki (İznik:İznikBelediyesiKültürYayınları,2005),38 Kefevî,Ketâib,2/ Öngören, Kutbüddıṅzâdeİznı kî,26/48

3 Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahkiki ve devrintartışmakonularınıyansıtanhususlarailişkin kaleme aldığı çok sayıda risalesi bulunmaktadır. 4 Bazı kitapların haşiyelerinde ona ait notları gördüğünü ifadeedentaşköprîzâde(968/1561),bu değerlikayıtlardançokfazilet sahibi bir âlimolduğununanlaşıldığınıifadeetmiştir. 5 2.RisaleninMuhtevası Kutbüddinzâde,risaledeönceliklekendisinekadargelensüreçterivayetedairâlimler tarafındanyapılmışolançözümlemeleretemasetmektevebuyorumlarınhiçbirinin meseleyi tam manasıyla vuzuha kavuşturamadığını ifade etmektedir. Risalenin konusuvemahiyetininkavranabilmesi,ayrıcakutbüddinzâde ninmeseleyitaşıdığı zeminin netleşmesi için öncelikle kendisinden önceki alimlerin rivayeti anlama çabalarınatemasedilecektir. RivayetinTetkiki Kutbüddinzâde,klasikhadiskaynaklarınınhemenhepsindeyeralanrivayetinen uzuntarikiolanveebuhureyre dennakledilenşutarikeyervermiştir: Rasulullah(s.a) söyle buyurmuştur: Âdem (a.s)vemusa(a.s) Rablerikatında tartıştılardaâdem(a.s),musa ya(a.s)üstüngeldi.musa(a.s), SenAllahTeala nın, bizzat eliyle yarattığı, ruhundan üediği, melekleri (sana) secde ettirdiği, cennetine yerleştirdiğiâdem sin.fakatsonrasenyaptığınhataileinsanlarıncennettenyeryüzüne indirilmesinesebepoldun. dedi.bununüzerineâdem(a.s), SendeMusa sınkiallah peygamberlikvermekvekonuşmaksuretiyleseniseçti,sanaiçerisindeherşeyinaçıklaması olan levhaları verdi ve seninle aracısız konuştu. Peki, Allah (c.c) Tevrat ı benim yaratılmamdankaçseneönceyazmıştı?diyesordu.musa(a.s) kırkyıl diyecevapverdi. Âdem(a.s), Pekisenonda; ÂdemRabb inekarşıgeldiveyolunuşaşırdı ayetinigördün mü? diyesordu.musa(a.s), Evet dedi.bununüzerineâdem(a.s), Ohaldesen,Allah (c.c)beniyaratmadankırkyılönceyapacağımıyazmışolduğubirildendolayımıbeni kınıyorsun? dedi.rasulullah(s.a), İşteböyleceÂdem,Musa yaüstüngeldi. E\ Eserleriiçinbk.BağdatlıİsmailPaşa,Hediyyetü l- âriîn,esmâʾü l-müelliînveâsârü l-musan niîn,thk.rıfatbilgevd.(istanbul:maârifmatbası,1370/1951),2/211;hacıhalifemustafab AbdullahKâtibÇelebi,Süllemü l-vüsûlilâtabakâti l-fuhûl.(istanbul:ma hedü l-buhusve d-di rasati l-arabiyye/islamtarih,sanatvekültüraraştırmamerkezi(ircica),2010),3/22 Taşköprülüzâde,eş-Şekâʾiku n-nuʿmâniyye,97-9 EbûAbdillâhMuhammedb.İsmâîlbİbrâhîmCu îel-buhârî,sahihü l-buharibeyrut:daru

4 TahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi KaynaklardahadisgeneldeaynılafızlarlagelmişolmaklabirlikteEbuDavud un Sünen indeyeralanhz.ömertarikinde Musa(a.s), EyRabbimbizivekendisini CennettençıkartanÂdem ibanagöster dedi.bununüzerineallahtealaâdem i(a.s) onagösterdi.musa, SenbabamızÂdemmisin? diyesoruncaâdem(a.s), Evet dedi. ziyadesiyeralmaktadır. 7 İlkdönemhadiskaynaklarındamanailerivayettenkaynaklı küçükfarklılıklarlabuformdayeralmaklabirliktebazımüteahhireserlerdeyeralan birtarikteilkitirazınhz.âdem dengeldiğiveonun Allah(c.c)senipeygamberlik vekelamıileseçmişolmasınarağmensenbircanakıydın ifadeleriylemünazaranın başladığızikredilmektedir. 8 Hz.ÂdemveHz.Musaarasındagerçekleşenmünazarayıhaberverenrivayet, İslamiilimlerinhemenheralanındanâlimlertarafındankonuedilmiştir.Özellikle klasikhadiskaynaklarınınekseriyetindeyeralmasısebebiyleoldukçagenişbirşekilde 7 8 İbnKesîr,1410/1990), Ehâdîsü l-enbiyâ,30;ebü l-hüseynmüslimb.el-haccâcb.müslim el-kuşeyrîmüslim,el-müsnedü s-sahîh,thk.muhammedfuâd Abdülbâkî(Beyrut:Dâruİh yâi t-türâsi l-arabî,1375/1956), Kader,15;EbûDâvûdSüleymânb.Eşʻasb.İshâkel-Ezdî es-sicistânî,sünenuebûdâvûd,thk.şuaybel-arnaût(dârü r-risâleti l-âlemiyye,ts.), Sün net,17;muhammedb. Îsâet-Tirmizî,Sünenü t-tirmizî,thk.ahmedmuhammedşâkirvd. (Kahire:MatbaatüMustafael-Bâbi l-haleb,1391/1975), Kader,2;EbûAbdillâhMuhammed b.yezîdmâceel-kazvînîibnmâce,sünenüibnmâce,thk.şuaybel-arnaûtvd.(dârü r-risâ leti l-âlemiyye,1430/2009), Mukaddime,10;Hemmâmb.Münebbih,SahifetüHemmâmb. Münebbih,thk.thk.AliHasanAliAbdülhamid(Beyrut:el-Mektebetü l-islâmiyye,1407/1987), 39;EbûUrveel-EzdîMa merb.râşid,el-câmi,thk.thk.habibü r-rahmânel-azamî(bey rut:el-meclisü l-ilmî,1403/1983),11/113;ebûabdullahel-asbahîel-himyerîmâlikb.enes, el-muvatta,thk.muhammedmustafael-aʻzamî(ebûzabî:müesssetüzâyedb.sultanâl-i, 1425/2004), Kader,1;EbûAbdillâhAhmedb.Muhammedb.Hanbeleş-Şeybânîel-Mervezî Ahmedb.Hanbel,Müsnedü l-imâmahmedb.hanbel,thk.şuaybel-arnavut-âdilmürşid (Beyrut:Müessesetü r-risâle,1415/1995),33/3rivayetindetaylıtahricivemetinleriarasında kilafızfarklılıklarıiçinbk.ismailhakkıünal. GelenekselHadisYorumundaŞarihinHadisin AnlaşılmasınaKatkısı.İslamiyat10/3(2007),90-9 EbûDâvûd, Sünnet,17;Ahmedb.Alîb.el-Müsennâet-Temîmîel-MevsılîEbûYa lâ,müs nedüebîya lâel-mevsılî,thk.hüseyinselimesed(beyrut:dârü l-me mûn,1409/1989),1/209; EbûBekrMuhammedb.İshâkb.Huzeymees-Sülemîen-NîsâbûrîİbnHuzeyme,Kitâbü t-tev hîd,thk.abdülazizb.ibrahimeş-şehvân(riyad:mektebetü r-rüşd,1414/1994),1/34 Ebû Abdillâh Ubeydullah b. Muhammed b. Muhammed el-ukberî İbn Batta, el-ibâne ʿan şerîʿati l-fırakı n-nâciye ve mücânebeti l-fırakı l-mezmûme, thk. Rıdâ Mut î vd. (Riyad: Dâ rü r-reyye,ts.),4/9;ebûbekrahmedb.amrb.ed-dahhâkb.mahledeş-şeybânîibnebî Âsım, Kitâbü s-sünne, thk. Muhammed Nâsıruddîn Elbânî (Beyrut: el-mektebü l-islâmî, 1400/1980),1/63;Ahmedb.Abdillâhb.İshâkel-İsfahânîEbûNuaym,Hilyetü l-evliyâ(mısır: Dârü s-seâde,1394/1974),3/356;bk.ismailhakkıünal, GelenekselHadisYorumundaŞari hinhadisinanlaşılmasınakatkısı,9

5 Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahkiki hadis-şerhliteratürübaştaolmaküzere,ihtilâfu l-hadiskaynaklarında,kaderkonusu iledoğrudanilintiliolmasısebebiylekelamkaynaklarıyahutkelamîkonularayer verenliteratürde,fıkıhvetefsireserlerindeelealınmıştır.rivayetteoldukçafarklı meselelerinzikredilmesi,anlamdairesinigenişletmişverivayetinmuhtelifkonulara mesnedteşkiletmesineimkântanımıştır.genelolarakkullarınillerindekaderin etkisi bağlamında âlimler arasında cereyan eden ihtilaarda gündeme getirilen hadis;sıhhativekaynağı,hadiseninvukubulmazamanıvemekanı,allahteala nın ilmininezeliliği,hz.âdem inhatasınınmahiyetiveneticesi,buhatadandolayı onunlevmedilmesi,soyundangelenleringünahlarıylamukayeseedilmesi,cennetin ebediliğivekeyyeti,münazaradakimingalipgeldiği,şeriatlararasındakifarklılıklar gibikonularçerçevesindeoldukçagenişbirskaladaanlamlandırılmayaçalışılmıştır. RivayetinzahirindenanlaşıldığınagöreHz.Musa,Allah(c.c)kendisiniveHz. Havva yıcennetekoyduktansonrayasaklanmışolanmeyveyiyemesivebuhatası sebebiylehemkendisininhemdesoyundangelenherkesindünyayaindirilmesine sebep olmasından dolayı Hz. Âdem i kınamış; Hz. Âdem ise mazeret olarak kendisindenönceyazılmışolankadereişaretetmiştir.ayrıcaallahtarafındannice faziletlerbahşedilenhz.musagibibirpeygamberinbunubilmemesininmümkün olmayacağını 9 önesürerekonaitirazetmiştir.hadiseyiaktaranhz.peygamber, Hz.Âdem inbuitirazlahz.musa yaüstüngeldiğini 10 ifadeetmiştir.evvelemirde 9 10 Hz.Musa nıntenkidinemukabilenhz.âdemöncelikleonunhususiyetlerinizikretmişvearka sındanonuneleştirisinecevapvermiştir.onunbuüslubundamedhsigasıylatarizdebulunduğu kaydedilmiştir.çünkühz.âdemrivayette,musa nın(as)özelliklerinisıralamışveonunbuulvi özelliklerlehz.âdem inözrünübildiğineişaretetmiştir.bk.ebü l-fazlşihâbüddînahmedb AlîbMuhammedİbnHacerel-Askalânî,Fethu l-bârîbi-şerhisahihi l-buhari,nşr.muhibbüdin el-hatib(beyrut:dâru l-ma rife,1379/1959),11/5sankio senseçilmişkenvebumeziyetle resahipken,asılolankaderiunutupdanasılolurdasebepolankesbidilinealırsın.halbukihepsi AllahTeala nın ilm-i sabıkındadır. demiştir.bk.ebû Abdullah Muhammed b Abdülbakib YusufZürkani,Şerhu l-muvatta,thk.tahaabdurraufsa d(kahire:mektebetü s-sekâfeti d-dî niyye,1424/2003),4/38kadıiyaz agöreburadahz.âdem in,musa nınmeziyetlerinisayması kadereişaretetmekiçindir. Bunlarnasılkiseninkaderinsebunuyaşamakdabenimkaderim demişgibidir.bk.ebu l-fazliyâzb.musakadıiyâz,şerhusahîhimüslim İkmâlü l-muʻlîm bi-fevâidimüslim,thk.yahyâismail(mansûre:dâru l-veâ,1418/1998),8/140. ifadesi,âdemlafzınınmerfuvemusalafzının ف موسى Rivayetikonuedineneserlerde mansubokunmasısuretiyle;rasulullah ınmünazaradahz.âdem ingalipgeldiğinihaberver diğişeklindeyorumlanmışvemutlakolarakhz.âdem ingalibiyetiüzerehadisşerhedilmiştir. BuhususavurguyapanNevevî, buhadisbütüneserlerde,bütünravilerinveşarihlerinittifakıyla Âdem inref iile,onungalipgelmesivefailolarak/zammeüzereharekelenmesişeklindenakle dilmiştir. demektedir.bk.ebûzekeriyyamuhyiddinyahyaen-nevevî,sahihumüslimbi-şer

6 TahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi Hz.Âdem inifadelerinden;kaderiönesürereksözkonusuhadisedekendidahli bulunmadığı,büsbütünallah ıniradesindegerçekleştiğivebundandolayıdalevm edilmemesigerektiğişeklindebirmanaçıkmaktadır.busebeplecebriye,rivayeti kaderin iller üzerindeki tayin edici rolüne delil olarak zikrederken; Kaderîler, rivayeti kabul etmemiş; ehl-i sünnet alimleri ise kadere ilişkin diğer naslar çerçevesindemeseleyianlamlandırmayaçalışmışlardır. Muteber hadis kaynaklarının hemen hepsinde yer alan bu rivayeti değerlendirenâlimler,sıhhatihususundaşüphetaşımadıklarıiçinisnadtahliline çokfazlagirmemişlerdir.kutbüddinzâde nindehadisinsıhhatinetemasetmediği görülmektedir.ibnabdilberhadisinilimehlinezdindesahihkabuledildiğiniifade etmiş, haber-i vahid olduğu için ilim ifade etmeyebileceği şeklindeki görüşe de itirazederekbilakisaçıkbirşekildemütevatirolarakgeldiğinikaydetmiştir.bununla birlikterivayetibidatehlininreddettiğini,birhadiskaynağındaonlarıngörüşlerini aktarmayıkerih gördüğünü ifade etmiştir. 11 İbn Kayyim (751/1350), Buhadisi Rasulullah tan (s.a) itibaren nesilden nesile herkes kabul etmiş, tasdik etmiş ve müsellemolduğunukabuletmiştir.muhaddislerbuhadisinakletmişverasulullah ın söylediğine şahitliketmişlerdir. demiştir. 12 İbn Kesir (774/1373), rivayetin Ebu Hureyretarikiiçin, Mütevatirdirveinkâredenintekdayanağıinadıdır kaydını düşmüştür. 13 Rivayetin hadis usulündeki ıstılahi anlamıyla mütevatir vasfını taşıdığınıkabuletmekzorolmaklabirliktemuteberkaynaklardayeralanvesahih isnatlarlagelenmeşhurbirrivayetolmasıdahamuhtemelgörülmektedir hi n-nevevî, (Beyrut: Dâru İhyâi t-türâsi l-arabî, 1392/1972), 16/ Bununla birlikte istisnadaolsaâdemlafzınımansubokuyarak,musalafzınıfailkabulediponungalipgeldiğini iddiaedenlerdeolmuştur.mesudb.nasıres-seczîgibibazılarınınbuzabtıtercihettikleriifade edilmiş;lakinonundakaderiyye yibenimsediğikaydedilmiştir.ayrıcabazırivayetlerdeibare doğrudan ف/Âdemonuyendişeklindegelmiştir.bk.Ebü l-fazlşihâbüddînahmedb AlîbMuhammedİbnHacer.Fethu l-bârîbi-şerhisahihi l-buhari.nşr.muhibbüdinel-hatib (Beyrut:Dâru l-ma rife,1379/1959),11/50hadisianlamayaçalışanâlimlerinzayıfdaolsabu kanaatidilegetirdiklerigörülmektedir.bk.ebûabdillâh(ebü l-fadl)fahrüddînmuhammed b.ömerb.hüseynet-taberistânîer-râzî,thk.meâtîhu l-gayb(beyrut:dâruihyâi t-turâ si l-arabî,1420/1999),2/29 EbûÖmerCemâlüddînYûsufb.Abdillâhb.Muhammedb.Abdilberren-NemerîİbnAbdilber, el-istizkâr,thk.salimmuhammedatavd.(beyrut:dâru l-kütübi l-ilmiyye,1421/2000),8/25 Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed İbn Kayyim el-cevziyye, Şifaü l-alil î mesaili l-kaza ve l-kaderve l-hikmeve t-ta lil.thk.mahmutarnavut(beyrut:dâruibnkesîr,1406/1986) Ebü l-fidâ İmâdüddînİsmâîlb.ŞihâbiddînÖmerb.Kesîrb.Dav b.kesîr,el-bidâyeve n-nihâ ye,thk.alişîrî(dâruihyâi t-turâsi l-arabî,1408/1988),1/9

7 Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahkiki Rivayetin ele alındığı eserlerde öncelikle hadisenin vuku bulduğu zaman ve mekan çerçevesinde görüşlere rastlanmaktadır. Kutbüddinzâde, hadisenin berzah aleminde gerçekleştiği kanaatindedir. Kaynaklarda alimlerin muhtelif kanaatlerbelirttiklerigörülür.butürhususlarıntasdikveteslimiyetingerektiği, keygörüşlerle vakıfolunamayacakkonular olduğunudilegetirenibn Abdilber (463/1071), hadisenin Hz Âdem in tövbesinin kabulünden sonra vuku bulmuş yahutallahteala nınonahayattaykenhz.âdem igöstermiş olabileceğini veya alem-iervâhtagerçekleşiprasulullah ın(s.a)birçokgaybîhabergibibundanda haberdar olmasının muhtemel olduğunu ifade etmiştir. 14 Ona göre sahih olan, onların ruhlarının Hz. Âdem in tövbesinin kabulünden sonra bir araya gelmiş olmasıdır. ÇünküHz.Musa nın ruhu, Hz. Âdem leancakvefatındansonra bir arayagelmiştir.onlarınkarşılaşmasırasulullah ın(s.a)miraçtabazıpeygamberlerle karşılaşması gibidir. 15 Bunlara ilaveten hadisenin, Hz. Musa nın hayatında, Hz. Musa nınallah Teala dan Hz. Âdem i kendisine göstermesini istemesi suretiyle gerçekleşmiş olabileceği de kaydedilmiştir. 16 Ebu Davud un Sünen inde yer alan Hz. Ömer rivayetinden dolayı bu hadisenin dünyada gerçekleşmiş olduğunu belirten Bulkini, karşılaşmanın kıyamette gerçekleştiğini söyleyen ve ona göre babbaşlığıkoyanbuhari yekatılmadığınıifadeetmiştir.irakîisebuhari ninbab başlığındanonunböylebirkanıyasahipolduğunuçıkarmanıngüçolduğunuifade etmiştir. 17 AynıhususatemasedenİbnHacer e(852/1449)göre;imambuhari nin bab başlığında ل عند kaydını zikretmesinden, kıyamette vuku bulduğunu kastetmişolmasıaçıkdeğildir.buhari ninbunubabbaşlığındatercihetmesi,bazı hadislerdebizzatbulafzıngeçiyorolmasınatelmihiçindir. 18 Hadiseninzamanve mekanınadairnakledilenleriözetleyenibnhacer,yukarıdazikredilenlereilaveten Hz. Âdem in kabrinden ona görünmüş olabileceğini ya da Allah Teala nın ona rüyadagöstermişolabileceğini-kipeygamberlerinrüyalarıdavahiydir-,yahutda İbnAbdilber,el-İstizkâr,8/260. EbûÖmerCemâlüddînYûsufb.Abdillâhb.Muhammedb.Abdilberren-NemerîİbnAbdilber, et-temhîdlimâ l-muvatta mine l-meânîve l-esânîd,thk.mustafab.ahmedel-alevî-mu hammedabdülbekirel-bekrî(mağrib:vizâratü l-evkâf,1387/1967),18/14- Ebu l-fazliyâzb.musa,şerhusahîhimüslim İkmâlü l-muʻlîmbi-fevâidimüslim,thk.yahyâ İsmail(Mansûre:Dâru l-veâ,1418/1998),8/13nevevî,şerh,16/200. Ebü l-fazlzeynüddinabdürrahimbhüseyinirâkî,tarhü t-tesrîbîşerhi t-takrib(beyrut:dâru İhyâi t-türâsi l-arabî, ts), 8/24 İbnHacer,Fethu l-bârî,11/506,50

8 TahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi Hz. Musa nın (as) vefatından sonra berzah aleminde karşılaşmış olabileceklerini kaydetmiştir. 19 Yahutdaİbnü l-cevzî nin(597/1201)deifadeettiğigibi 20 EEL darb-ımeseldir.rasulullah karşılaşmışolsalarşöylederlerdi şeklindeanlatmıştır. DiğerpeygamberlerideğildeHz.Musa yızikretmesiiseonunağırsorumluluklarla mükellef kılınan ilk Peygamber olması sebebiyledir. İbn Hacer kendi tercihinin ilk ihtimal olduğunu ifade etmiştir. 21 Münakaşanın gerçekleştiği zamana ilişkin yorumlarınhepsininihtimaldahilindeolduğugörülmektedir.darb-ımeselolma olasılığıdadâhilolmaküzerehiçbiriihtimaldenöteyegeçememektedir. Hz. Âdem in Hz. Musa ya karşı kaderi öne sürmesinden dolayı şerhlerde enfazlaüzerindedurulankonukader-ililişkisiveallahteala nınilmimeselesi olmuştur. Mu tezile nin teaddüd-i kudemâ görüşüne karşın Allah ın ilminin ezelîolduğunukabuledenehl-isünnetâlimlerinegörebuhadis;allahteala nın ilminin,kullarınillerivekesblerine/llerdekitesirlerinetekaddümettiğinihaber vermektedir. Konuyu değerlendiren Hattâbî ye (388/998) göre Fiillerin ortaya çıkışı,allahteala nıntakdiriiledir.kader,takdiredenin/kâdirolanınyaptığıdır. Kazaiseyaratmakdemektir.Bu hadistehzâdem in lehineolanhüccet;onun meyveyi alıp yiyeceği bilgisinin Allah ın ilminde olması ve ilm-i ilâhideki bir hususugeriçevirmeyeonunmuktedirolmamasıdır. 22 Rivayeti,ehl-ihadisvefıkh âlimlerininallahteala nınilmininezeliolduğuna/kıdeminedairhüccetolaraköne sürdüklerinikaydedenibnabdilber 23,hadistegerçekleşecekherşeyinAllah ın(c.c) ilmindeolduğunadelilbulunduğunu,ebediyenvukubulacaklarıkaleminyazdığını veinsanlarınancakallah(c.c) ınkazasında,kaderindeveilmindeolanıyaptıklarını ifadeetmiştir. 24 Hz.Âdem inhz.musa yakarşıdelilolarakyazgıyavurguyapmasınınnasıl anlaşılmasıgerektiğinoktasındaalimlerinma siyet-musibetyanihatavehatadan dolayıbaşagelensıkıntıayrımıyaptıklarıgörülmektedir. 25 Hz.Âdem inişlediği İbnHacer,Fethu l-bârî,11/506,50 İbnü l-cevzî,keşfu l-müşkil,3/28 İbnHacer,Fethu l-bârî,11/506,50 EbûSüleymânHamd(Ahmed)b.Muhammedb.İbrâhîmb.Hattâbel-Büstîel-Hattâbî,Meâ limü s-sünen,(halep:matbaatü l-ilmiyye,1351/1932),4/322-32;nevevî,şerh,16/20 İbnAbdilber,el-İstizkâr,8/25 İbnAbdilber,el-İstizkâr,8/25 MuhammedHasanİdrisFesfus,Mesâilü l-i tikâdîmehâccetimûsâliâdemaleyhimesselâm(gaz ze:câmiatü l-islâmiyye,2015),13

9 Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahkiki hatabirma siyettirvebizzatkendisibunuifadeedippişmanlığınıdilegetirmiştir. Burada cüz î iradesi söz konusudur ve bundan dolayı Allah Teala tarafından kınanmış lakin sonra tövbesi kabul edilmiştir. Hatası neticesinde cennetten çıkarılmasıveözelliklesoyundangelenherkesinartıkcennetteyaratılmamasıise birmusibettirvebuhusustamusibetinönünegeçebilmek Hz.Âdem inelinde değildir.bundandolayıbumünazaradahz.âdem inkaderiönesürdüğünokta ma siyete değil musibetedir. 26 Aynı kanaati paylaşan İbn Hazm; hata işleyenin neticedendeğil hatadan dolayı kınanacağını, örneğin kârin cehenneme girdiği içindeğilamelindendolayı,katilinisemaktulünölümündendolayıdeğilişlediği cinayetten dolayıcezayı hak edeceğini ifade etmiştir. 27 Konuyadairtevillereyer verenfahreddinrâzî(606/1210),doğruolanınbuyorumolduğunubelirtmiştir. Onagöredeburadakimünazaradanmaksatma siyetinzemmiyahutmukabilinde Allah ın (c.c) ilmini mazeret olarak öne sürmek değildir. Bilakis Musa (a.s), cennettençıkmasınasebepolanzelleyekendisinineyinsevkettiğinisormuşâdem de(a.s) Benimcennettençıkmambuhatasebebiyledeğildi.BilakisAllah(c.c) benimoradançıkacağımıveyeryüzündehalifeolacağımızatenyazmıştı.nitekim butevrat tadayazılıidi. demiştir.buşekildedeâdem(a.s)güçlüdeliliilegalip, Musa(a.s)isemağlupgibiolmuştur. 28 HadistebahsigeçendiğerbirmeseleiseHz.Âdem inhz.musa yakendisini kınamasındansonra,buhatanınişleneceğiniallahteala nınkendisiniyaratmadan kırk yıl önce Tevrat a da yazmış olduğunu ifade edip Hz. Musa ya bunu ikrar ettirmesikonusudur.buradakiyazılmahususundaimamnevevî(676/1277),bunun kaderin başlangıcından ziyade kaderin vuku bulmasının murâd edilmesi olarak anlaşılabileceğini, bu yazmanın Levh-i mahfuz a yahut Tevrat sayfalarına yazma olarakanlaşılmasıgerektiğiniifadeetmiştir. 29 AynıkanaatizikredenIrakîdebundan hakiki kaderin anlaşılmasının mümkün olmadığını, kaderin evveli olmayıp ezeli olduğunu,zikrigeçenkırkyılınisehz.âdem etoprakolaraksuretinverilmesinden ruhüenmesinekadargeçenkırkyılolduğunuifadeetmiştir İbnKesîr,el-Bidâyeve n-nihâye,1/9 EbûMuhammedAlîb.Ahmedb.Saîdb.Hazmel-Endelüsîel-KurtubîİbnHazm,el-İhkâmî usûli l-ahkâm,thk.ahmedmuhammedşâkir(beyrut:dârü l-ââki l-cedîde,ts.),1/2 Râzî,Meâtîhu l-gayb,2/29 Nevevî,Şerh,16/200. Irâkî,Tarhu t-tesrîb,8/250.

10 TahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi Hadiste evvelemirde Hz. Musa, Hz. Âdem in hususiyetlerini zikretmiş, bu özelliklere sahip olmasına rağmen onun insanların cennetten çıkmasına ve yeryüzüne inmesine sebep olduğunu ifade ederek onu tenkit etmiştir. İbn Abdilber egöre MuhtemelenHz.Musa,senonlarıncennettençıkmalarınave teklifemuhatabolmalarınasebepolduğuniçinonlarıyoldançıkarttın manasında kullanmıştır. 31 Yahutdabuifade Sennasılyoldançıktıysanseninzürriyetinden olanlar da yoldan çıktı anlamındadır. 32 İbn Kesir e göre Hz. Âdem bizzat bu ifadeye itiraz etmiş ve sanki Sizi cennetten ben çıkarmadım. Benim ağaçtan yemeksuretiyledüşmüşolduğumhatamüzerinecennettençıkışıyazansizioradan çıkarttı.buakıbetiterettübettirendezatenbeniyaratmadanöncebunutakdir buyurmuştukiodaallah tır.halbukisenoağaçtanyemehatamdandahafazlası bendenkaynaklanmayan birsuçtandolayı beni kınıyorsun. Buçıkarma benim ilimdeğildir.buallah ın(c.c)takdiriveilidir. demiştir. 33 Rivayet eksenli tartışma konularından bir diğeri de günahtan dolayı kulun kınanması meselesidir. Hz. Âdem in kaderi öne sürerek kendini kınayan Hz. Musa ya itirazı ve onun haklı çıkmasının kendisinden sonra gelen her kul için de bir gerekçe olupolmayacağı konusu gündeme getirilmiştir. Ayrıca Şayet bu bir mazeret ise Hz. Âdem den levmin aslî olarak sâkıt olması yani Allah (c.c) tarafındandakınanmamasıgerekirdi şeklindekigörüşeitirazedenhattâbî, bunun sadecehz.musa nın(a.s)levminidüşürebileceğini;kullukbakımındanherkeseşit olduğu için günahından dolayı kimsenin kimseyi kınayamayacağını, Allah Teala cihetinden olan levminise daima geçerli olduğunu ifade etmiştir. Çünkü Allah (c.c) onu ağaca yaklaşmaktan nehyetmiştir. Âdem (a.s) ise ma siyete dalmış ve nehyedileniişlemiştir. 34 Hz.Âdem densonrabirkimseningünahındandolayılevmihususundaiseibn Abdilber,bununHz.Âdem ehasolduğunuifadeetmiştir.çünkübumünazara onunlamusa(as)arasında,tövbesininkabuledildiğiayetlerlesabitolduktansonra vukubulmuştur.hz.âdem denbaşkasıiçinise,nehyedilenbirşeyiyapıp, Beni levmetmeyin,bukaderdendir diyerekböylebirdelilgetirmesinincaizolmadığına Nevevî,Şerh,16/200. Nevevî,Şerh,16/20 İbnKesîr,el-Bidâyeve n-nihâye,1/9 Hattâbî,Me âlimü s-sünen,4/322-32

11 Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahkiki dairalimlerinicmaıvardır. 35 Dâru t-teklîeyanidünyadabulunmasısebebiylehatası hususundahertürlüceza,levmvetevbihinhz.âdemharicindekiherkulhakkında geçerliolduğunukaydedennevevi,bukınamavecezalandırmanınonugünahtan alıkoyduğunuveölenekadarinsanınbunamuhtaçolduğunuifadeetmiştir.hz.âdem ölmüştür,dâru t-tekliedeğildirvenehyeihtiyacıbulunmamaktadır.busebeplede levmetmeninonahiçbirfaydasıyoktur.bilakisonaeziyetvermeveutandırmasöz 36 YineNevevî yegöre, Günahtandolayılevmaklîdeğilşer îdir.allah Teala, Âdem in (as) tevbesini kabul etmiş ve onu bağışlamışsa bukınama artık geçersizdir.artıkkimonukınarsaşer anhaksızdır. 37 Bâcî ye(474/1081)göreise, Hz.Âdem inhatasıayetlesabitolduğugibibağışlanmasıdaayetlesabittir. 38 Tövbe edeninhelegüzelbirtövbeyapmışsakınanmasıcaizdeğildir. 39 Hz. Âdem in kınanması konusunda daha önce ileri sürülen kanaatleri özetleyenibnhacer,önceliklekaderîlerinbukonudaitirazınıdilegetirmektedir. Kaydettiğinegöre;kaderiisbatettiğiiçinonlarbuhadisireddetmişlerdir.Ayrıca, Rasulullah ın Âdemgalib geldi demesinin de-tövbeettiğinibildiğibirkimseyi Hz.Musa nınkınamışolmasınımuhalgörmelerisebebiyle-mümkünolmadığını düşünmektedirler.zirahz.musada,emredilmediğihaldebirkişiyiöldürmüşveaf dilemiştir.ibnhacer inbuitirazavermişolduğuşudörtcevaplevmkonusundaki görüşlerinözetimahiyetindedir: ÖncelikleMusa nın(as)levmicennettençıkarılmayaidi.sankihz.âdemde cevabenşöyledemiştir: Sizicennettenbençıkartmadım.Sizioradançıkaran,benim ağaçtanyememinneticesindecennettençıkmayıtakdiredendir.bucezayıverende bunuzatenbenyaratılmadantakdiretmiştir.peki,ağaçtanyemekharicindebenim etkimolmayanbiriştendolayıbeninasıllevmedersin?cennettençıkarmabenim ilimdeğil,allah ıntakdiridir. 40 İkinciolarak; Hz.Musa,Hz.Âdem eçıkışınca Hz. Âdem, kaderi öne sürerek onu susturmuştur. Hz. Âdem in ilinde kader vekesbberaberdir.tövbekesbineserinisilmiş,geriyekaderkalmıştır.kaderede levmolmaz. demektedir.üçüncüsü;ibnabdilberr indezikrettiği,tövbedensonra İbnAbdilber,el-İstizkâr,8/260. Nevevî,Şerh,16/ Nevevî,Şerh,16/20 Bk.Taha20/121,12 Bâcî,el-Müntekâ,7/20 İbnHacer,Fethu l-bârî,11/506-5

12 TahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi levminfaydasızlığımeselesidir.dördüncüsüise;musa(as),âdem i(as)vefatından sonralevmetmektedirkiartıkteklifkalkmoluplevmfaydasızdır. 41 Bu zikredilenlerden en doğrusunun ikinci ve üçüncü şıklar olduğunu ifade edenibnhacerkendikanaatini, Tövbeedeninkınanmayacağınıözellikledevefat edipimtihandünyasından(dâru t-teklif )çıktıktansonrabuişiyapmanınfaydasız olacağı şeklindebelirtmiştir. 42 Genelolarakâlimlertövbedensonralevminyanlış olacağındanhareketlehz.âdem inburada galip geldiğikanaatinevarmışlardır. Ayrıcatövbesininkabuledilipbağışlanmasınınayetlesabitolmasıdavurgulanmıştır. 43 Bununla birlikte herkese vâzıh olan bu bilginin, Hz. Musa ya kesinlikle gizli kalamayacağınıönesürenibnteymiyyevetalebesiibnkayyimel-cevziyye 44 gibi alimler,buyorumaitirazetmişlerdir.ibnteymiyye, DeğilMusa(a.s),ondandaha aşağıdakibirkişibiletövbeedeningünahındandolayılevmedilmeyeceğinibilir. Âdemde(a.s),böylebirtenkidekarşıkaderinönesürülemeyeceğinibilir. demiştir. 45 Kelamalanındahadisedairyapılanmuasırbirçalışmadaisetövbeedildiğitaktirde geçmişbirgünahhususundakaderledelilgetirmenincaizolduğu,şuandayahut gelecektevukubulacakbirgünahiçinisemümkünolmadığısonucunavarılmıştır. 46 Hz.Âdem inkınanmasıhususundakınamayıgeçersizgörenbazıalimler,buna gerekçeolarakhz.âdem intüminsanlığınolduğugibihz.musa nındababası olmasınıilerisürmüşlerveevladınbabasınılevmetmesininuygunolmadığınıifade etmişlerdir. Bâcî ye göre; iddiasının isabetsiz olduğunu ortaya koymak için Hz. Musa nınfaziletlerinisayanhz.âdem,sayılanfaziletleriveilmevukuyetinden dolayıonun,babasınılevmetmemesigerektiğiniifadeetmiştir. 47 Eğerannebaban, hakkındabilginolmayanbirşeyibanaortakkoşmaniçinsenizorlarlarsabudurumda onlara uyma amayine de onlara dünyadaiyi davran 48 ayeti ile; imandan yüz çevirenbabasına Esenkal!Rabbimdenseniniçinmağretdileyeceğim.ÇünküO,bana İbnHacer,Fethu l-bârî,11/506-5 İbnHacer,Fethu l-bârî,11/506-5 Bâcî,el-Müntekâ,7/20 İbnKayyimel-Cevziyye,Şifaü l-alîl,14;muhammedhasanidrisfesfus,mesâilü l-i tikâd,47-4 Ebü l-abbâs Takıyyüddîn Ahmed b. Abdilhalîm b. Mecdiddîn Abdisselâm el-harrânî İbn Teymiyye,Mecmû u l-fetâvâ,thk.abdurrahmanb.muhammedb.kasım(medine:mücem meı l-melikfehd,1416/1995),8/10 MuhammedHasanİdrisFesfus,Mesâilü l-i tikâd,13 Bâcî,el-Münteka,7/20 Lokman31/

13 Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahkiki karşıçoklutufkârdır. 49 ayetindedeifadeedildiğiüzere,evladınbabasınılevmicaiz değildir. 50 Rivayetideğerlendirenbirçokalimbutevileitirazetmişlerdir. 51 RivayetinanlaşılmasıhususundazikredilentevillerdenbirisideHz.Âdemve Hz.Musaarasındakişeriatfarklılığındandolayı 52 Hz.Âdem inböylebirgerekçe önesürmüşolmasıdır.diğeriise,rasulullah ın(s.a)buhadiseyikendibilgisiveya kutsî hadis olarak nakletmediği, bilakis bir Yahudi den işitip ashabına anlattığı, ravininisebunurasulullah ın(s.a)sözüzannetmişolmasıihtimalidir 53 kiheriki tevildezayıfgörülmüştür. 54 Âlimlerin kahir ekseriyetinin rivayetin anlaşılması noktasında kanaatleri yukarıda maddeler halinde özetlenmiştir. Bununla birlikte özellikle Kaderî ve Cebrîâlimlerinhadistenfarklıçıkarımlardabulunduklarıgörülmektedir.Örneğin Hz. Musa nın, Sen insanları cennetten hatanla çıkarttın sözünde Kul ilinin hâlıkıdırdiyenkaderiyye yedelilvardır iddiasınayerverenibnbattal(449/1057), buradayaratmaya(halk)davekulunildetesirine(kesb)dedelilbulunduğunuve kastedileninallah ınyaratan,kulunisekesbedenşeklindeanlaşılmasıgerektiğini ifadeetmiştir.kaydettiğinegöre;çocuğunyaratılmasındaallah(c.c)münferittir. Babaçocuğunkendisindenolmasıyönüyletektir.FiilinyaratılmasıAllah a,kesbi isekulaaittir. 55 Yine rivayette Hz. Âdem in Beni levm mi ediyorsun deyip kaderi öne sürmesinincehmiyye ninicbargörüşünüdesteklediğiiddiasınadaitirazedenibn Battal,icbarınhummadandolayıtitremeyahutfelçinmesigibiistemdışıvezorunlu birhadiseanlamınageldiğiniifadeetmiştir.onagöregünahtaisekuluniştahıve rağbetivardır.bazıkaderiler, EğerbuhadisteHz.Âdem initirazıkabuledilirse, kimseningünahındandolayıazapgörmemesigerekir değerlendirmesineitirazeden Taberi, ZiraAllah(c.c),Âdem i(as)cennettençıkarmaklacezalandırmıştır.eğer olevmedilmemişolsaydıhemohemdebizşuancennetteolurduk.allah(c.c) kaderinin kazası gereğideğil hatasındandolayı onucezalandırdı.yani cezaonun Meryem19/4 Bâcî,el-Müntekâ,7/20 İbnTeymiyye,el-Fetâvâ,8/304-30;İbnHacer,Fethu l-bârî,11/506-5 İbnKesîr,el-Bidâyeve n-nihâye,1/9 Râzî,Meâtîhu l-gayb,2/29 İbnTeymiyye,el-Fetâvâ,8/ İbnBattâl,ŞerhuSahîhi l-buhârî,10/3

14 TahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi iliüzereverilmiştir.nitekimhz.musadaiddiasınıdevamettirmemiştir.kaderin kazasıvekuluncezasınıbildiğiiçinitirazetmemiş,onutasdiketmişrasulullahda (s.a)budurumuteyitetmiştir. demiştir. 56 Rivayeti reddeden Ebu Ali el-cübbâî nin 57 (303/916), Bürkânî ile meseleye dairyapmış olduğudeğerlendirmelerönemarz etmektedir. Kadı Abdülcebbar ın naklettiğine göre Ebu Ali, Bürkânî ile evinde yemek yedikleri esnada Bürkânî EyEbuAli!Ebu z-zinâd ın[a rec dennaklettiği Kadınhalasıveteyzesiüzerine nikahlanmaz ]hadisiiçinnedersin? 58 diyesormuşve Sahihtir cevabınıalmıştır. Pekiaynıisnadlagelen MusaÂdem egalipgeldi rivayetiiçinnedersin?diyesorunca Cübbâî, Batıl/asılsızdır demiştir.bununüzerinebürkânî, Aynıisnadlageleniki farklırivayet,birinesahihdiğerineisebatıldedin deyince; Benisnadındandolayı sahihdiğerinideisnadındandolayıbatılkabuletmişdeğilim.bunuicmadandolayı kabulettimdiğerininisekur an,müslümanlarınicmasıveaklındelaletindendolayı batılolduğunusöyledim. demişvedevamındahadisibürkânî yeokuyarak, Şayet hadisteifade edildiği şekliyle kader Hz. Âdem e mazeret olacaksa, küe giren, isyanedenherkesiçindebirözürolarakkabuledilmelidirveonlarıkınayanherkes demağlubkabuledilmelidir demiştir.ayrıcahadisinakledenebuhureyre ninde rivayettehatayapabilmeihtimalineişaretetmiştir. 59 HadiseyinakledenHansu nun daifadeettiğigibi 60,BasraMu tezilesininönemlitemsilcilerindencübbâi,hadislerin isnadını nazar-ı itibara hiç almayan bir bakış açısıyla, rivayetin asılsız olduğuna hükmetmiştir.rivayetedairyapılanşerhlerinserencamınıortayakoymaküzereünal tarafındanyazılanbirmakaledeisehadisinkaderleilgiliayetlerveakıllaçeliştiğiiçin kabuledilemeyeceğikanaatinevarılmıştır. 61 Hemmâmb.Münebbih in(132/750) sahifesindeki rivayetler çerçevesinde bu hadisi de değerlendiren Erul, yapılan yorumlararasındaterciheenşayanolanınibnü l-cevzî ninkeş l-müşkil indeişaret ettiğidarb-ımeselteviliolduğunuifadeetmiştir İbnBattâl,ŞerhuSahîhi l-buhârî,10/219-2 İbnTeymiyye,el-Fetâvâ,8/ KadıAbdülcebbar,Fazlu l-i tizâl,280(dipnotmuhakkiknotu.) KadıAbdülcebbar,Fazlu l-i tizâl,280;hanzu, Mu tezile vehadis,244,ünal, İsmailHakkı, GelenekselHadisYorumundaşarihinHadisinAnlaşılmasınaKatkısı,110-1 Hanzu,Mu tezilevehadis,24 Ünal, İsmail Hakkı, Geleneksel Hadis Yorumunda şarihin Hadisin Anlaşılmasına Katkısı, Erul,Bünyamin,HadislerinDili,28

15 Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahkiki Şarihlerin yukarıda aktarmaya çalıştığımız tevillerini ele alan İbn Kayyim, evladınbabayıkınaması,şeriatlararasındafarklılıklarolması,tövbedensonralevmin sakıtolmasıgibigörüşlerideğerlendirmişvebunlardandoğruyaenyakınolanın tövbenin kabulünden sonra kınamanın geçersizliği hususu olmasına rağmen bunundageçerliolmayacağınıifadeetmiştir.çünküâdem(a.s)musa ya(a.s)karşı Bentevbeettim,sennasılbenilevmedersin dememiştir.kaldıkiböylebirşey olsamusa nında(as)bundanhaberdarolmamasımuhaldir. 63 Dâr ut-teklif meselesi de ona göre iki açıdan fasittir: Birincisi; Âdem (a.s) dünyadan ayrıldıktan sonra (bana faydası olmayacapı halde) beni kınıyorsun gibi bir ifade kullanmamıştır. İkincisi; Allah Teala, ölümden sonra da kullarını kınayacaktır. Onun, kaderin hakikatini gördüğü ve Allah (c.c) istemeden bir zerrenin bile hareket edemeyeceğinden hareketle böyle söylediği, kendini Âdem iyette(allah ıniradesikarşısındakendiiradesiyokgibi)kabulettiği,bumakama ulaşanınisekınanamayacağıgibibiryorumundaehatalı,kaderiyye dendahakötü biryorumolduğunukaydetmiştir. 64 HicrîdokuzuncuasrınsonçeyreğindevefatetmişolanKutbüddinzâdeöncesi klasik kaynaklarda yapılan yorumlar ve rivayete dair muasır yaklaşımlar ana hatlarıyla bu şekildedir. Kutbüddinzâde nin ise takip eden başlıkta aktarılacağı üzere, rivayeti farklı bir mecraya taşıyarak, sûî geleneğe göre anlamlandırmaya çalıştığıgörülmektedir. Kutbüddinzâde nindeğerlendirmeleri Kutbüddinzâde,rivayetinEbuHureyretarikininaklettiktensonrahadisinanlaşılması noktasındaçözümüzorbazınoktalarınbulunduğunuifadeetmiştir.onagöre;hz. Âdem inyaratılmasındanöncesözkonusuhatayıişleyeceğinintakdiredilmişolması kendisiiçinmazeretkabuledilirse,bütüninsanlariçinöncedentakdiredilmişolan günahlardandolayıhemazaphemdelevmkalkacaktır.bumüşkilingiderilmesinin zorluğundan dolayı âlimler muhtelif görüşler belirtmişlerdir. 65 Rivayete ilişkin yapılantevillerden; İbnKayyimel-Cevziyye,Şifaü l-alîl, İbnKayyimel-Cevziyye,Şifaü l-alîl, Kutbüddinzade, MuhyiddinMuhammed b.kutbüddinel-izniki.şerhuhadisi l-ihticac Beyne Âdem ve Musa (aleyhime s-selam) (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Amcazade Hüseyin, 290),37b.

16 TahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi Sözün aslında bir Yahudi ye ait olmasına rağmen ravinin Rasulullah ın kendisindenanlattığınızannetmesi, ÂdemkelimesininmansubokunmaksuretiyletartışmanıngalibininHz.Musaolması, Tövbedensonrakınamanıngeçersizliği, Hz.Musa nınallahteala danâdem i(as)kınamasınailişkinbiremiralmamışolması, Hz. Âdem in artık imtihan dünyasında olmaması gibi bir önceki başlıkta zikredilmişolanbirkaçhususadeğinenmüellif,devamındababasıkutbüddin İznikî nin Mesabih şerhinden 66 nakilde bulunmak üzere Âlim, amil, kamil, âzıl, Niğde de doğmuş, İznik te yaşamış olan babam Mevlana Kutbüddin, bu cevapların münasip olmadığını ifade etmiştir 67 ibaresiyle söze başlamış vehadisinanlamına ilişkin ondanuzuncabiralıntıyapmıştır.onunnakilde bulunurkenkısmîtasarruardabulunduğu,birebiraktarmaktanziyade,metni neredeyseaynıifadelerleözetlemeyolunagittiğimüşahedeedilmektedir. Kutbüddinzâde nin naklettiğine göre babası Kutbüddin İznikî ilgili rivayeti, Allah ıntakdirivekulunkesbiçerçevesindetartışmaktadır. 68 Onagöre; Hz.Âdem inreddi,hz.musa nındahaöncetakdiredilmişolanbirşeyilevmetmesinedir kiitirazıyerindedir.çünkühz.âdem inisyanıallahteala nınkudretivekendi kudreti olmak üzere iki kudret vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Bu ikisinin de göz önündebulundurulmasıgerekir.lakinhz.musa,sadecehz.âdem inkudretine bakmıştır.busebeplehz.âdemgünahınsadecekendikudretinetahsisedilmesine itiraz etmiştir. Neticede Hz. Musa, Hz. Âdem e itirazda bulunmuş ve onunla münazarayabaşlamış,hz.âdemise onun iddiasınızayıatma yolunuseçmemiş, delilininzayıığınıortayakoyarak,mübahaseveilzamyolunutercihetmiş,sanki şöyle demiştir: Ey Musa! Ben her ne kadar benden sâdır olan isyandan dolayı ن ا kibizzatkendisin - ب ن ا ظ ن ا Eyrabbimiznefsimizezulmettik 69 demesive AllahTeala nında, ب ف و ى ع ص BöyleceÂdemrabbinekarşıgelmişveyolunu şaşırmıştı 70 buyurmasıyla da sabit olduğu üzere- levm ve tevbihi hak etmişsem Begavî ninmesâbîh iüzerinearapçabirhaşiyedir.henüzyazmahalindekibirnüshasısüleymaniye Kütüphanesi ndebulunmaktadır(ayasoa,nr.476)bk.öngören, Kutbüddıṅzâdeİznı kî,38 Kutbuddinzâde,İhticâc(AmcazadeHüseyin,290),37b-38a. Kutbuddînİznikî,Telîkâtü l-mesâbîh(istanbul:süleymaniyekütüphanesi,ayasoa,476),33b. A raf,7/2 Taha,20/12

17 Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahkiki de, sen asıl ve müstakil kudretin her ikisinde de Allah a ait olduğunu çok iyi bilen bir Nebi olmana rağmen bu ma siyeti, zahirde sadece benim kudretimden kaynaklandığınadelaletedenbiribaredendolayıbanaisnadetmeklehatayadüştün. Halbukiseninşanınayakışanherikitarafadabakmaktı.Zirasen,onlardansadece birinebakmanıninsanıcebrvekaderegötüreceğinibilirsin. 71 Benzer bir durum olarak, Ebu Hureyre den nakledilen ve kendisinin Rasulullah a EyAllah ınrasulü!benhadımolmakistiyorum,takizinayave teehhülegötürenşehvetinşerrindensâlimolayım demesiüzerinerasulullah ın seninkarşılaşacağınşeyhususundakalemkurumuştur. 72 buyurduğunu 73 hatırlatan Kutbüddin İznikî, bu hadisede Ebu Hureyre nin sebebe bakınca kendisini müsebbibin bulunması noktasında kâmil sanıp bu durumu ortadan kaldırmak istediğini, Rasulullah ın (s.a) ise onu zahirden ziyade sebebi düşünmeye sevk ettiğini ifade etmiştir. 74 Babası Kutbüddin İznikî nin değerlendirmelerine yakın bir cevabın bir diğer Mesâbîh şerhi el-menhelü l-yenâbi de verildiğini kaydeden Kutbüddinzâde, orada zikredilen, Kader ve kesbin biri temel diğeri bina mesabesindedirkikimonlarınarasınıayırmakistersebinayıçökertir yorumunu aktarmıştır.aynıdoğrultudaşerhu s-sünne dede;sözkonusumünazaradakaderin önesürülmesinoktasındahiçkimseninbuşekildeaslıdüşüremeyeceğinikioaslın dakaderolduğunu,sebebidegörmezdengelemeyeceğinionundakesbolduğunu ve bu ikisinden birisini yapanın maksadı aşarak ya Kaderiyye ya da Cebriye ye meyledeceğininifadeedildiğininakletmiştir. 75 Kutbüddinzâdezikredilencevaplardakimüşterekmefhumun;HzMusa nınhz Âdem eitirazında,meseleninallahtealacihetinigözdenkaçırıpsadecekultarafına tahsisettiğigörüşündedüğümlendiğini,sankihz.âdem in EyMusa!Seningibi meziyetlere sahip birinin, kahhar ve galipolan,herşeyden üstün ve güçlüolan kuvvetimülahazaetmeksizin,günahınsâdıroluşunusonderecezayıfolankulun kudretinetahsisetmenisabetlideğildir. dediğinikaydetmiştir Kutbuddinzâde,İhticâc(AmcazadeHüseyin,290),38a. Buhari, Nikah,8;Tirmizi, İman,17;Nesai, Nikah, Kutbuddînİznikî,Telîkâtü l-mesâbîh(ayasoa,476),33b. Kutbuddinzâde,İhticâc(AmcazadeHüseyin,290),38a. Kutbuddinzâde,İhticâc(AmcazadeHüseyin,290),39b. Kutbuddînİznikî,Kutbüddinel-İzniki.Telîkâtü l-mesâbîh,(istanbul:süleymaniyekütüphane si,ayasoa,476),32a.

18 TahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi Kutbüddinzâdebunakillerdensonrakenditahlillerinegeçmektedir.ÖncelikleHz. Âdem incennettençıkarılmasıvehz.musa nınifadeettiğişekliyleinsanlarıcennetten çıkarmış olmasının hikmetleri üzerinde duran müellif, bunun büsbütün men bir durumgibialgılanmamasıgerektiğinidüşünmektedir.onagörebuzelleninmeydana gelmesinde,asılmeşietsahibiolanallah ın(c.c)iradesikarşısında,zerremesabesindeki Hz.Âdem,kendiiradesininküçüklüğünevurguyaparakMusa yakarşıüstüngelmiştir. Görünüştebirzelleolanbuhatabirçokhikmetvemaslahatlariçermektedir. Kutbuddinzâde,Âdem in(as)zellesindekihikmetlerişöylesıralamaktadır: Kulun,AllahTeala nınizzetinibilmesidir.allah(c.c)reddimümkünolmayan birhükümlehükmetmiştir.insan,allahteala nınkemal-iizzetindendolayıkendi nefsinibuhükmüçevirmeyemuktedirgörmeyerekzelilkabuletmiştir. AllahTeala nın,kulunhatasındansonracezadaaceleetmeyiptövbeetmesi içinkulunasüretanımasıdır. EyRabbimiz!Biznefsimizezulmettik ayetindeolduğugibikulun,özrünü kabuletmehususundaallahteala nınyüceliğinibilmesidir. Allah ın(c.c)ona tövbe nasipetmesivetövbenin ardındanbol bol sevap vermesidir. Kulun,günahındandolayıcezalandırılmasıhususundaAllah ın(c.c)delilinin daimamevcutolduğunubilmesidir.zirakulungünahıezeldemevcutolupallah Tealaogünahaezeliolanilmiylehükmetmiştir. Kulun eşyanın hakikatlerini olduğu gibi bilmesi ve nasuh tövbesi gibi hasenelerini Allah tan (c.c) bir minnet ve fazilet olarak görmesidir. Şayetkötü amellerinigörürse,bunlarıdanefsininayıbıvezatınınmuktezasıolarakbilmelidir. Kulun, üzerindeallah Teala nın esmasının eserinin görünmesi, nefsine ait sıfatlarıânîgörmesiveenaniyetperdesinikaldırmasıiledir.bundandolayıkulun kemalâtı,kendinibeğenme,temizvegünahsızgörmegibisıfatlarısebebiylekuvveden ileçıkmayabilir.allah(c.c)onubirgünahadüçarkılarsanefsinikötüler,tövbeeder, Allah a(c.c)yönelir,perdekalkarvekemalâtzuhureder.hz.süleymanörneğinde olduğugibi,günahtanöncesinegörerabbinekatkatyakınlaşır.zirao,atlaraolan muhabbetindentövbeedinceonarüzgârıemriyleyönlendirmekuvvetiverilmişti. Kulun, olup biten her şeyde Allah Teala nın münferit/tek kudret sahibi olduğunugörmesidir.

19 Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahkiki Kulun,fıtratınatecelliyât,kemâlâtvediğersıfatlardanmüteşekkilküllîterkibi koyanzorunlubirvarlığınbulunduğunuidraketmesidir.şayetkul,isyanedipsüi âlemsayılandünyayainmeseydikahr,kabz,bela,mihne,af,mağret,intikamgibi ilî tasarruarın zuhuratını müşahade edemezdi. Bu tasarruf, görünüşte kovma/ uzaklaştırmagibiolsadaesasındabiryakınlaştırmadır(takrib),diğerbirifadeyle tecellikisvesinebürünmektir. AllahTeala nınkemalsıfatınınortayaçıkmasıdırki;bunundar-ıteklie gerçekleşmesini istemiştir. İnsana yerlerin ve göklerin yüklenemediği emanet yüklenmiştir.insanoradaşehvet,kuvve-igadabiyyeveşeytanlararağmenistikamet üzereolmuştur.şayetöyleolmasaydıinsanınkemali,allah tanbirhibevefaziletin eserizannedilebilirdi.insandakiövgüyühakedentekâmüldurumugörülmezdi.bu zelleileinsanıntekâmülyoluaçılmıştır. 77 Kutbüddinzâde yegörehz.âdem inzellesivecennettençıkarılmasınınbirtalim yahutöğütmaksatlıolmasıdamuhtemeldir.nitekimo,sahipolduğuilme,kurbiyete, makama ve seçilmişliğe rağmen azarlanmış ve ilgili ayetlerle 78 yaptıkları herkese malumolmuştur.allah(c.c)onucennettençıkarmışvehz.havvaileyeryüzüne indirmiştir ki evlatları aldanmasın, Allah Teala nın imtihanının farkına varsın. Rahmetinden de ümit kesmesin. Zira Allah ın rahmet eliyle yaratma, ruhundan üeme,esmayıöğretme,meleklerisecdeettirme,seçkinkılma,cennetekoymagibi muazzamnimetlerinemazharolanhz.âdem;cennettekieşsiznimetlerarasındahiç deihtiyacıolmayan,üstelikkendisineyasaklanmışbirşeyetevessületmesinerağmen YüceYaratıcıonurahmetindenmahrumbırakmayaraktövbesinikabuletmiştir. Kutbüddinzâde ye görebu zelleninişlenmesinde,kötü arkadaşyahutsırdaşla arkadaşlık etmenin olumsuzluğuna da işaret vardır. Nitekim Ku rân da ت د ف ل ال ل و م ك ر لذ ب د Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma! 79 buyrulmuş, Rasulullah takva sahipleri haricindekilerlearkadaşlıketme demiştir Kutbuddinzâde,İhticâc(AmcazadeHüseyin,290),39a. Kutbuddinzâde,İhticâc(AmcazadeHüseyin,290),39a. Enam,6/6 Rivayetbenzerlafızlarla YalnızMü minlerledostluketveyemeğiniyalnızcatakvasahipleriyesin şeklindekaynaklardayeralmaktadır.bk.tirmizi, Zühd,55;EbuDavud, Edeb 19;İbnHıb EDSahih,2/3Tirmizirivayetiçin hasen kaydıdüşmüş,sahihuibnhıbbanmuhakkikişuayb Arnavutdabunuteyitetmiştir.

20 TahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi MüellinburayakadarverdiğicevaplaronagöreesasındaHz.Âdem inşeytanın aldatmasınameyletmesiningerekçevehikmetleridir. Kutbüddinzâde,Hz.Âdem inkaderidelilolarakönesürmesini,sugelenekte sıklıkla zikredilen peygamberlerin nübüvvet ve velayet sıfatları çerçevesinde çözümlemeye çalışmaktadır. 81 Ona göre; Hz. Âdem, hakkında kalemin yahut kaderin yazdığına muttali olup Allah tan (c.c) başkasının müessir olamayacağı; O ndangayrısınıneseri,ili,hükmüolamayacağınımüşahedeetmiştir. Kutbüddinzâde nin kaydettiğine göre Hz. Musa nın nübüvvet yönü daha kuvvetlidir.nitekimonun,münkerkarşısındadimdikduruşu,hızır(as)vekardeşi Harun la(as),kıbtî,samirivekavmiylemünasebetleriesnasındakidosdoğruluğu buna delalet etmektedir. Nübüvvetin özelliklerinden biri de Allah Teala nın bir rahmetiolarak,emredildiğişeyinolmayacağınıyahutbazılarıhususundagayretinin boşaçıkacağınıöğrenipdeemredildiğitebliğienüstderecedeyapabilmesinoktasında himmetinin azalmaması için kaderin sırrının ona dürülmesidir. Peygamberin işi tebliğdir ve emredildiği şey gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin değişmez. Çünkü görevitebliğdir.şayetsırlaronagizlikalmasaydı,tebliğdengeridurabiliryahutbuiş onameşakkatligelebilirdi.fakatallah(c.c)onlararahmetederekkaderigizlemiştir. Peygamberliğe nakısa getirmeyen bu durum, kemal sıfatlarına da zarar vermez. FakatşudabilinmelidirkiHz.Musa nın,kıbti yiöldürmesigibiyaptığıherşeyo hissetmesedeallah ın(c.c)kavlîdeğililîemriiledir.ziraallah(c.c),israiloğulları arasındakalsamusa nınfesadasebepolacağınıvebüyükbirtneçıkaracağınıbildiği içinzahirianlaşılmayanbirkatlilhamıylafesatvetneyiengelledi. 82 Kutbüddinzâde yegöre;berzahâlemindevukubulanbuhadisedehz.musa, babası Âdem in cevabından halin hakikatine dikkat kesilmiş ve onun velayet sıfatıylaverdiğicevabateslimolmuştur.vakıanınhakikatikendisineaçılıncadahz SistematikbirşekildeilkolarakHakîmet-Tirmizîilebaşlamaküzeresûîgelenektepeygam berlerdenbazısınınnübüvvetbazısınınisevelâyetyönünündahakuvvetliolduğuifadeedilmiştir. Hz.Hızır lahz.musaarasındageçenhadiselerdehz.musa nın,bazıolaylarınarkaplanınıon danöğrenmesimeselesindebuyaklaşımasıklıklatemasedildiğigörülmektedir.buçerçevedeör neğinhz.musa nın,velayettenziyadenübüvvetyönünündahakuvvetliolduğuvurgulanmıştır. Bkz.EbuAbdullahMuhyiddinMuhammedbAliİbnü l-arabi.fususü l-hikem,nşr.ebu l- Alâ Aîî(Beyrut:Dâru l-kitâbi l-arabî,ts),20detaylıbilgiiçinbk.ibnarabi,futûhât-ımekkiy ye-velâyetvenübüvvetsorularvecevaplar-,trc.ekremdemirli,(istanbul:literayayıncılık, 2015),23-2Kutbüddinzâde nindeaynıdoğrultudarivayetiyorumladığıgörülmektedir. Kutbuddinzâde,İhticâc(AmcazadeHüseyin,290),39b.

21 Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahkiki Musa,verilenbucevaptanhareketlederhaliradeninsırrını kavramıştır.nitekim Hz. Musa benzer şekilde Hz. Hızır ın (as) yaptıklarını da anlayamamış, çocuğu öldürdüğündehızır akarşıçıkmıştı.hâlbukikendisininkıbti yiöldürmesihatırına gelmemişti.hızır(as)iseona Benbunukendiemrimdenyapmadım demişti.bu suretlehz.musa ya,işinaslındakendisininbuöldürmeişindenmasumolduğunu öğretmişti. Yine Musa henüz küçük bir bebekken bir sandığa konulup denize salıverilmesolayına-kizahirihelakbatınıisegasbediciolanfiravun unonukurban etmesindenkurtuluştu-mukabeletengeminindelinmesinigösterdi.buhadisenin dezahirihelak,içyüzügasbedicihükümdarınelindenkurtuluştu. 83 Yanibusuretle Hz.Hızır,Musa ya(as)ilm-ibatınıöğretmişti. 3.RisaleninÖzellikleriveEsasAlınanYazmaNüshalar Risaleninismineilişkinnüshalardaherhangibirkayıtbulunmamaktadır.Bununla birlikte mecmualarda, risalenin girişinde zikredilen rivayetin ilk cümlesinden ىhareketle ismiylekaydedildiğigörülür.katipçelebivebağdatlıح ا م وس ىİsmailPaşa nınrisaleden, ismiylebahsettikleritespitedilmişح ا ع ى م وس ve bu isim tercih edilmiştir. Risalenin aidiyetine dair herhangi bir problem bulunmamaktadır. Müellif, esasaldığımız bütün nüshalarda babam Kutbuddin diyerek onun Mesabih şerhinden alıntılar yapmakta ayrıca Hacı Mahmut Efendi nüshasının girişindeki ziyade metinde bizzat müellin ismi zikredilmektedir. Risalenin tespit edebildiğimiz kadarıyla beş nüshası bulunmaktadır. Bunlar, SüleymaniyeKütüphanesi;Amcazade,nr.290(37b-40a),Lâleli,nr.1593(54b-59b), Fatih,nr.2852(104b-108b),HacıMahmutEfendi,nr.4223(26b-34a);RagıpPaşa Kütüphanesi,nr.692(226b-230a) dakayıtlıbulunmaktadır.risalenintahkikinde Amcazade,FatihveHacıMahmutEfendinüshalarıesasalınmıştır. SüleymaniyeKütüphanesiAmcazadeHüseyinNüshası RisaleninmüellifnüshasıSüleymaniyeKütüphanesiAmcazadeHüseyinKoleksiyonu 290 numarada kayıtlı bir mecmuada 37b-40a varakları arasında yer almaktadır. Ferağkaydındabizzatmüellineliyle,863yılındaRebiu l-ahirayınınsonlarındabir cumartesigecesitamamlandığıkaydedilmiştir.bunüshametnintahkikindeesas alınannüshadır. 83 Bk.İbnArabi,Fususü l-hikem,20

22 TahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi SüleymaniyeKütüphanesiHacıMahmutEfendiNüshası Risalenintahkikindekullanılanikincinüsha,yineSüleymaniyeKütüphanesiHacı MahmutEfendiKoleksiyonu4223numarada26b-34a varaklarda yeralmaktadır. Müellif nüshasından istinsah edildiği düşünülen bu nüshanın ferağ kaydında müellif nüshasıyla aynı olmak üzere 863 yılında Rabiü l-âhir ayının sonları bir cumartesi gecesi tamamlandığı ifade edilmiştir. Bu nüsha neşirde م remziyle gösterilmiştir.diğerikinüshadoğrudanbesmeleilebaşlamaktavehadisinzikriyle devametmektedir.bunüshadaisediğerikinüshadanfarklıolarakgirişindeyaklaşık bir sayfalık ziyade bir metin bulunmaktadır. İlgili kısımda, Osmanlı vezîriâzamı MahmutPaşa nınfaziletlerindenbahsedilmektedirveifadelerdeneserinonaithaf edildiğianlaşılmaktadır. 84 SüleymaniyeKütüphanesiFatihNüshası Risalenin son nüshası da yine Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu 2582numarada 104b-108b varaklarda kayıtlıdır. Bu nüsha neşirde ف remziyle gösterilmiştir.müellifnüshasındanistinsahedildiğinidüşündüğümüzbunüshanın ferağkaydında872yılınınşevvâlayınınsonlarındatamamlandığızikredilmektedir. 4.Sonuç Kutbüddinzâderisalesinde,muhtemelendönemintartışmakonularındanbiriolan, Hz. Âdem ile Hz. Musa arasında geçtiği kabul edilen bir diyaloğu haber veren rivayetikonuedinmiştir.rivayettehz.musa nın,işlediğihatadandolayıcennetten çıkarılmasına ve soyundan gelenlerin de dünyada yaratılmasına sebep olduğu gerekçesiylehz.âdem itenkitettiğihaberverilmektedir.hz.âdem inkaderi önesürerekhz.musa yamukabeledebulunmasıverasulullah ındahz.âdem in haklı olduğunu teyit etmesi, rivayetin anlamlandırılması noktasında muhtelif neticelere ulaşılmasına zemin hazırlamıştır. Zahirde kaderin Hz. Âdem için bir mazeretolmasıanlamınagelenbudurumişkâlesebepolmuşverivayethususunda ikifarklıyaklaşımsergilenmiştir.ilkirivayetinisnadınınsıhhatindenvehattabazı alimlercemütevatir kabul edilmesindendolayı Hz.Âdem in kaderi öne sürmüş 84 Muhyiddin Muhammed b. Kutbüddin el-izniki. Şerhu Hadisi l-ihticac Beyne Âdem ve Musa (aleyhime s-selam)(istanbul:süleymaniyekütüphanesi,hacımahmutefendi,4223),26b-27a.

23 Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahkiki olmasınınteviledilmesi;ikincisiise,rivayetinkaderkonusundakidiğernaslarave özellikledeaklaarzedilerekreddedilmesidir. Hadis ilminin kriterlerine göre isnadı sahih olan rivayet hakkındaki tevatür iddiasının fazlaca yaygınlık (şöhret) şeklinde anlaşılması isabetli görülmektedir. Tahlil esnasında ifade edildiği gibi aynı isnadla gelen farklı rivayetler makbul sayılırken bu rivayetin akla arzedilerek reddedilmesi değil, daha ziyade içerdiği işkalingiderilmesigerekmektedir.rivayetinaslenbiryahudi denduyulmaiddiası, herhangibirasladayanmayan,azdaolsaörneğiolanbazıhadiselerekıyaslaolasılık kabilindenbirtevildirkimakbulgörülmemektedir.meselenindarb-ımeselyahut vâkiîbirdurumolupolmamasıtevilinoktasındaçoketkilideğildir.zirarasulullah bunuörnekolarakzikretmişbileolsarivayettekaderinönesürülmesigibibir realitevardır.darb-ımeselolduğudüşünüldüğütaktirdebuifadeninsahibibizzat Rasulullaholmaktadır.Yaniyineteviledilmesigerekmektedir.Hz.Âdem in, saltkaderimazeretolarakönesürdüğünüdüşünmekisabetlideğildir.çünkübizzat Kur an dadaifadeedildiğiüzereo,hatasınıitirafedipaffınıistemiş,allah(c.c)da onu affetmiştir. Aksi takdirde Hz. Âdem in kendisini hatalı olarak görmesinin biranlamıkalmamaktadır.hz.âdem intövbedensonrakınanmasınaitirazetmiş olması da mümkün görünmemektedir. Çünkü yine Hz. Âdem in ifadesiyle, affedildiğihz.musacihetindendemalumdur.öyleyseonunrivayettekiitirazıve tepkisi, soyundan gelen insanların cennetten çıkarılmasına sebep gösterilmesine yönelik imayadır. Bunun üzerine Âdem (as), onca özel vasıarla şereendirilen Hz.Musa nındahatalaryaptığınadikkatçekmeksuretiylekendisinindebirhata yaptığını;fakatbuhatasınınardındanallahteala nınhenüzkendisiniyaratmadan önceyazdığıkaderintecelliederekinsanlarıncennettençıkarıldığınıifadeetmiş,bu ta lilirasulullahtarafındandahaklıbulunmuştur. Kutbüddinzâde, şerh literatüründegenişçe elealınan hadishakkında yapılan tevilleri yetersiz bulmakta ve konuyu sûî anlayış çerçevesinde farklı bir zemine taşımaktadır.onagöreyapılantevillerişkaliçözememiştir.hz.âdem,velayetyönü ağırbasanbirpeygamberolarakperdearkasınavukufundandolayıkendiiradesini yok kabul ederek büsbütün Allah Teala nın iradesine teslim olmakta, kendisini aradan çıkarmakta ve Hz. Musa ya kaderi hatırlatmaktadır. Hz. Musa ise, Hz. Hızır laaralarındageçenkıssadaifadeedildiğişekliyle,butürdurumlardazahire görehükümvermektedir.çünküonübüvvetyönükuvvetliolanbirpeygamberdir veallahteala nınyinekendisinerahmetigereğidürülensırlardanbiriolankader sırrındandolayı,meseleninaslınaancakhz.âdem intenbihiylevakıfolabilmiştir.

24 TahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi SüleymaniyeKütüphanesi,AmcazadeHüseyinKoleksiyonu,nr.290,vr.37 E.İlksayfa.

25 Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahkiki SüleymaniyeKütüphanesi,AmcazadeHüseyinKoleksiyonu,nr.290,vr.40 D.Sonsayfa.

26 TahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi SüleymaniyeKütüphanesi,HacıMahmutEfendiKoleksiyonu,nr.4223,vr.26 E İlksayfa.

27 Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahkiki SüleymaniyeKütüphanesi,HacıMahmutEfendiKoleksiyonu,nr.4223,vr.34 D Sonsayfa

28 TahkikİslamiİlimlerAraştırmaveNeşirDergisi SüleymaniyeKütüphanesi,FatihKoleksiyonu,nr.2582,vr.104 E.İlksayfa.

29 Kutbuddinzâdeİznikî ninhz.âdem-hz.musamünazarasıileilgilirisalesinintahlilvetahkiki SüleymaniyeKütüphanesi,FatihKoleksiyonu,nr.2582,vr.108 E.Sonsayfa.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. Eski Kavimlerde Miraç...18 1. Çeşitli Kabile Dinleri...19 2.

Detaylı

İçindekiler. Kısaltmalar 11 Yeni Baskı Vesilesiyle 13 Önsöz 15

İçindekiler. Kısaltmalar 11 Yeni Baskı Vesilesiyle 13 Önsöz 15 İçindekiler Kısaltmalar 11 Yeni Baskı Vesilesiyle 13 Önsöz 15 Ebû Mansûr el-mâtürîdî 1. Hayatı 21 2. Siyasî ve İlmî Çevresi 25 3. İlmî Şahsiyeti 28 4. Eserleri 31 4.1. Kelâm ve Mezhepler Tarihi 31 4.2.

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

İçindekiler. Önsöz 11 Kısaltmalar 15

İçindekiler. Önsöz 11 Kısaltmalar 15 İçindekiler Önsöz 11 Kısaltmalar 15 EBÛ MANSÛR EL-MÂTÜRÎDÎ 17 Hayatı 17 Siyasî ve İlmî Çevresi 20 İlmî Şahsiyeti 22 Eserleri 25 a. Kelâm ve Mezhepler Tarihi 25 b. Usûl-i Fıkıh 29 c. Tefsir ve Kur an İlimleri

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ Bu Beldede İlim Ölmüştür Rivayet edildiğine göre Süfyan es-sevrî (k.s) Askalan şehrine gelir, orada üç gün ikamet ettiği halde, kendisine hiç kimse gelip de ilmî bir mesele hakkında

Detaylı

Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86)

Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86) 1) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86) 2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Müslüman ın Müslüman üzerindeki hakkı

Detaylı

İLH107 HADİS TARİHİ VE USULÜ (ARAPÇA)

İLH107 HADİS TARİHİ VE USULÜ (ARAPÇA) Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri Ders izlence Formu Dersin Kodu ve İsmi Dersin Sorumlusu Dersin Düzeyi İLH107 HADİS TARİHİ VE USULÜ (ARAPÇA) YRD. DOÇ.

Detaylı

Abdestte başı mesh etmenin şekli

Abdestte başı mesh etmenin şekli Abdestte başı mesh etmenin şekli ] ريك Turkish [ Türkçe Bir Grup Âlim Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 يفية مسح الرأس يف الوضوء» اللغة الرت ية «جاعة من العلماء رمجة: مد شاه مراجعة:

Detaylı

Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gâfillerden olma! (A râf sûresi,7/205)

Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gâfillerden olma! (A râf sûresi,7/205) Zikir, hatırlayıp yâd etmek demektir. İbâdet olan zikir de Yüce Allah ı çok hatırlamaktan ibârettir. Kul, Rabbini diliyle, kalbiyle ve bedeniyle hatırlar ve zikreder. Diliyle Kur ân-ı Kerim okur, duâ eder,

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid ALLAH TEÂLÂ'NIN İSİMLERİ DOKSAN DOKUZ İLE SINIRLI DEĞİLDİR أسماء االله عاىل غ صورة ف سعة و سع ا س م ا ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir.

Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir. SAHABE NİN FAZİLETİ Sahabe;arkadaş,dost,sahip anlamlarına gelmektedir. Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir. Veysel Karani

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ حكم لصو يف جب تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 009-40 حكم لصو يف جب» باللغة لرت ية «حممد صالح ملنجد ترمجة:

Detaylı

SELÂMIN ŞEKLİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

SELÂMIN ŞEKLİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin SELÂMIN ŞEKLİ ] تريك Turkish [ Türkçe Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 صفة لسلا لسلا» باللغة لرت ية «شد بن حسني لعبد لكريم ترمجة: حممد مسلم شاهني مر

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة ] تر [ Türkçe Turkish Bir Grup Âlim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة» باللغة

Detaylı

Yazar= Soner DUMAN. Soru:

Yazar= Soner DUMAN. Soru: Yazar= Soner DUMAN Soru: Bir ana-baba, çocuğuna karını boşayacaksın. Biz buna daha fazla dayanamayız, ya o ya da biz. Boşanmazsan hakkımızı helal etmeyiz diyor. Bu durumda çocuğun ana-babasına itaat ederek

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

Nübüvvetin Tanımı ve Vehbîliği Meselesi

Nübüvvetin Tanımı ve Vehbîliği Meselesi Peygamberlik meselesi altı iman esasından biridir. İnsan açısından diğer iman esasları içinde mihver konumdadır. Çünkü diğer iman esaslarını bilmek peygamber gönderilmesine bağlıdır. Diğer bir ifade ile

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

İsra ve Miraç olayının, Mekke de artık çok yorulmuş olan Resulüllah için bir teselli ve ümitlendirme olduğunda da şüphe yoktur.

İsra ve Miraç olayının, Mekke de artık çok yorulmuş olan Resulüllah için bir teselli ve ümitlendirme olduğunda da şüphe yoktur. Alıntı; FarukBeşer İsra Suresi hicretten bir yıl önce indirilmiş. Yani Hicret yakındır ve artık Medine de Yahudilerle temas başlayacaktır. Sure sanki her iki tarafı da buna hazırlıyor gibidir. Mescid-i

Detaylı

ŞEYTANIN MUTASAVVIFLARA VAHYİ

ŞEYTANIN MUTASAVVIFLARA VAHYİ ŞEYTANIN MUTASAVVIFLARA VAHYİ www.tavhid.org 1 بسم هللا الرحمن الرحيم Tasavvufçulara gelen ilhamların çoğu şeytanın vahiyleridir. Velev ki Rahmani ilham bile olsa ilham ve rüya şeriatte bir delil değildir.

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

NAMAZI, MESCİT VEYA CÂMİDE CEMAATLE KILMANIN HÜKMÜ. Vaizler Muhammed b. Salih el-muneccid. Terceme edenler. Muhammed Şahin. Tetkik edenler Ümmü Nebil

NAMAZI, MESCİT VEYA CÂMİDE CEMAATLE KILMANIN HÜKMÜ. Vaizler Muhammed b. Salih el-muneccid. Terceme edenler. Muhammed Şahin. Tetkik edenler Ümmü Nebil NAMAZI, MESCİT VEYA CÂMİDE CEMAATLE KILMANIN HÜKMÜ حكم الصلاة مع الجماعة ] باللغة التركية [ Vaizler Muhammed b. Salih el-muneccid ألفه الشيخ: محمد صالح المنجد Terceme edenler Muhammed Şahin ترجمه: محمد

Detaylı

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C:

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

Kadın ve Yönetim Hakkı

Kadın ve Yönetim Hakkı Kadın ve Yönetim Hakkı İslam hukukunda kadının devlet başkanı, vali, kaymakam gibi yüksek düzey yönetici olmasının serbest olup olmaması tartışılmıştır. Fıkıhçılar bu konuda genellikle olumsuz görüş sahibi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 7. KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 7.1. KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Kelam; naslardan hareketle inanç esaslarını ve insanın düşünce yapısına ilişkin temel

Detaylı

Terceme : Muhammed Şahin

Terceme : Muhammed Şahin Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününde oruç tutmanın hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 حكم صيام يوم ميالد

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

HADİS TARİHİ VE USULÜ

HADİS TARİHİ VE USULÜ HDİS TRİHİ VE USULÜ DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hadis Tarihi ve Usulü testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi Esbabu Vürûdi l- Hadîs

Detaylı

HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI DİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 46 5. HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 5.1. HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Hadis; Peygamberimizin söz,

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir nur mu yoksa bir insan mıydı? ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل اك جگيب صىل الله عليه

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor.

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Bugün her şeyi sorgulayan genç beyinlere ikna edici cevaplar

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Yaşadığı dönemde çok önemli İslam düşünürleri yaşamış. Bunlardan birisi de hocası İbni Teymiyyedir.

Yaşadığı dönemde çok önemli İslam düşünürleri yaşamış. Bunlardan birisi de hocası İbni Teymiyyedir. 13. yüzyılın başlarında dünyaya gelmiş 14. yüzyılda Memluklu Devletinde yaşamıştır. Başka bir ifade ile Hicri 691 (M.1292) yılında dünyaya geliyor ve 751 (M.1350) yılında vefat ediyor. Yaşadığı dönemde

Detaylı

Hâmile kadın için haccın hükmü

Hâmile kadın için haccın hükmü Hâmile kadın için haccın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 جم حج احلامل» اللغة الرت ية «مد صالح املنجد رمجة: مدد مسلم شاه

Detaylı

Question. Hz. İsa nın evlenmemesinin özel bir nedeni mi vardı?

Question. Hz. İsa nın evlenmemesinin özel bir nedeni mi vardı? Question Hz. İsa nın evlenmemesinin özel bir nedeni mi vardı? Answer: Hz. İsa nın evlenmesi konusunda dini öğretilerde işaret edilen bazı meselelere bakıldığında ilk anda Hz. İsa nın evliliğe karşı olduğu

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz!

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, Dur biraz! Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz! Neden ağlıyorsun? Yeminle söylüyorum ki, biri hariç Resulullah'tan

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

Question. Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden. sayılır mı?

Question. Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden. sayılır mı? Question Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden sayılır mı? Answer: Kadir gecesi, mübarek ve önemli bir gecedir. Kur'an'ın nassıyla ramazan ayının

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim döneminiz

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

Hadis Istılahları. ADL: Râvînin hadîsi bozmadan rivâyet eden dürüst bir müslüman olması. AHZ: Bir şeyhden hadîs almak.

Hadis Istılahları. ADL: Râvînin hadîsi bozmadan rivâyet eden dürüst bir müslüman olması. AHZ: Bir şeyhden hadîs almak. Hadis Istılahları Her ilim dalının bir terminolojisi olduğu gibi hadîs ilimlerinin de ıstılahları vardır. Hadîs ıstılahları anlaşılmadıkça hadîs usûlü de anlaşılamaz. Hadîs ıstılahları çok sayıda olduğu

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid BİR KİMSENİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMANIN HÜKMÜ حكم لاحتفا بعيد ميلا لشخص ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 009-4 حكم لاحتفا بعيد ميلا لشخص»

Detaylı

TÂĞUT KELİMESİNİN ANLAMI

TÂĞUT KELİMESİNİN ANLAMI TÂĞUT KELİMESİNİN ANLAMI ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 ع لكمة الطاغوت» باللغة الت ية «مد صالح املنجد رمجة: ممد مسلم شاه مراجعة:

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Question. Muhammed b. el-hasan el-saffar, müfevvizenin temsilcilerinden miydi?

Question. Muhammed b. el-hasan el-saffar, müfevvizenin temsilcilerinden miydi? Question Muhammed b. el-hasan el-saffar, müfevvizenin temsilcilerinden miydi? Answer: Muhammed b. el-hasan el-saffar ın gulat ve müfevvize olmadığını birkaç delil ve karineye dayanarak söyleyebiliriz:

Detaylı

KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ

KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ ب[ KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ [ Türkçe ] حكم استعمال كلمة ) لو ( اللغة التركية [ Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye لشيخ الا سلام ابن تيمية Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü. Muhammed b. Salih el-useymîn

Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü. Muhammed b. Salih el-useymîn Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م مسح ا ىلع مخارها يف الوضوء» اللغة

Detaylı

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE2 - SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 25-26 NİSAN 2015 C U M A R T E S İ - P A Z A R SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN: 1308-6944 www.hikmetyurdu.com Hikmet Yurdu, İmam Matüridî ve Matürîdîlik Özel Sayısı, Yıl: 2, S.4 (Temmuz-Aralık 2009), ss. 217-221 Kitap

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım.

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. Benim adım Eûzü. İsmimin anlamı Sığınırım, yardım isterim. Bir tehlike ile karşılaştığınızda güvenilir

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid Dînî olmayan münâsebetlerde gayr-i müslimleri kutlamanın hükmü ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

Fadıl Ayğan. Eylül 2015

Fadıl Ayğan. Eylül 2015 Önsöz İnancı oluşturan temel unsurlardan biri olan nübüvvet, aynı zamanda dinler arası tartışmaların ve teolojik ilişkilerin ana konularından birini teşkil eder. Son ilâhî mesajı tebliğ eden Hz. Peygamber

Detaylı

Soru:"Kalpler Allah ın iki parmağı arasındadır. Onları dilediği gibi evirip çevirir"

Soru:Kalpler Allah ın iki parmağı arasındadır. Onları dilediği gibi evirip çevirir Soru:"Kalpler Allah ın iki parmağı arasındadır. Onları dilediği gibi evirip çevirir" Hadisi Şerifini düşünürsek, 1. Bu hadisin kaynağı nedir? 2. Nasıl anlamalıyız? Örneklerle açılar mısınız? 3. İnandıktan

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

Bir kesim kadın erkeğe imamlık yapabileceğini iddia ediyorlar ve buna da delil olarak:

Bir kesim kadın erkeğe imamlık yapabileceğini iddia ediyorlar ve buna da delil olarak: Soru: Bir kesim kadın erkeğe imamlık yapabileceğini iddia ediyorlar ve buna da delil olarak: 1. Ümmü Varaka(r.a) adlı sahabiyenin Peygamber Efendimiz tarafından namazda erkeklere imamlık yapmasına izin

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI Kitâbü Takrîbi l-garîb Kāsım b. Kutluboğa (ö. 879 h. / 1474 m.) Tahkik Dr. Öğr. Üyesi Osman Keskiner TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Yayın No. 743 İSAM Yayınları 200 Klasik

Detaylı

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız.

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız. Sual: Kur'an harflerini yazmanın maddi sırları var mıdır? Bazı rivayetlerde, Kur'an harfi ile yazılmış olan dua, ayet gibi kıymetli şeyleri yazmak, üzerinde taşımak veya okumaktan bahs ediliyor Bunları

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça. Dabbetül-Arz دابة االرض

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça. Dabbetül-Arz دابة االرض Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça Dabbetül-Arz دابة االرض Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde),

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı