T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI"

Transkript

1 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009

2 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların yararı için yapılan bir işte, iş gücü ve malzemeyi kontrol etme sanatıdır. Yapı işletmesi, bir işin optimum sürede ve minimum maliyet ile bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri inceleyen bir bilim dalıdır. Yapı ve Şantiye: Yeraltında, üzerinde veya su içerisinde inşa edilmiş sürekli veya geçici özelliğe sahip hareketli veya sabit olabilen her türlü tesise Yapı denir. Her ne büyüklükte olursa olsun yapılar doğadaki malzeme ve insan fikrinin birleştirilmesiyle inşa edilir. Her yapının inşaat sahasına ise Şantiye adı verilmektedir. Yapı Malzemesi: Bir yapının inşası için kullanılan her türlü nesneye Yapı malzemesi denir. İşçi: Bir hizmet akdine dayalı olarak bir başkasının yararı için; bedenini, kafasını ve el becerisini kullanarak çalışan kişilere İşçi denir. İdare (İşveren) : Bir yapının inşa edilmesinde işçileri ve ilgili ekipmanı belirli bir ücret karşılığında veya ihale yoluyla çalıştıran Gerçek veya Tüzel kişiye İşveren adı verilir. Tüzel kişiliğe sahip işveren kuruluşlara İdare denilmektedir. Gerçek Kişi: Medeni kanuna göre, tüm medeni haklardan istifade eden ve kanunlar çerçevesinde haklara ve borçlara sahip olan her vatandaş Gerçek Kişi dir. Tüzel Kişi: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için bağımsız bir varlık halinde teşkilatlanmış hak ve fiil ehliyetine sahip şahıs veya mal topluluğuna denir. İhale Usulü İş Belirli kanun, yönetmelik veya sözleşmeler çerçevesinde gerçek veya tüzel bir kişinin bir işi, başka bir gerçek veya tüzel kişiye yaptırmasına denir. Emanet Usulü İş Bir iş, işverenin kendi idaresi altında bulunan her türlü işçi, malzeme ve araçları kullanarak yapılıyorsa Emanet Usulü İş adını alır. Müteahhit (Yüklenici): İdarenin ihale yolu ile yaptırdığı her hangi bir işi sözleşme ve eklerine uygun olarak, bizzat kendisi veya taşeronlara yaptıran gerçek veya tüzel kişiliğe sahip kişi veya kuruluşlardır. Taşeron: Bir işin tamamını veya bir kısmını müteahhitten almak suretiyle sözleşmesine uygun olarak yapıp tekrar müteahhide teslim eden gerçek veya tüzel kişiliğe sahip kişi veya kuruluşlardır. 1

3 Sözleşme: Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmadır. Ön Proje: Belirli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre gerekli arazi ve zemin şartları araştırılmadan hali hazır haritalar üzerinden alınan bilgiler ışığında çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dikkate alınarak hazırlanan projedir. Bu projeler genelde plan, kesit, görünüş ve birkaç çözüm önerisini içermektedir. Kesin Proje: Uygulanacak projenin yapılacağı arazi ve zemin şartlarının, yapı elemanlarının ve inşaatta kullanılacak araç ve gereçlerin tam olarak belirlendiği onaylı projedir. Uygulama Projesi: Yapının kabul edilip onaylanan Kesin projesi üzerinden uygulamada karşılaşılan tüm aksaklıkların giderildiği hesap, çizim ve detayların tamamının yapıldığı projedir. 2

4 2. İDARELERİN TEKNİK VE YÖNETİM TEŞKİLATLARI Devlet eliyle yapılan yapı işleri; A) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı İşleri Bölge Müdürlükleri, Karayolları Bölge Müdürlükleri, İl Bayındırlık Müdürlükleri, B) Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, C) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlükleri, D) Sanayi Bakanlığı, E) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer bakanlık ve kuruluşlardaki inşaat işlerini yürüten daire başkanlıkları ve şube müdürlükleri vardır. Özel sektörde ise bu sektöre bağlı İnşaat Müdürlükleri vardır Yapı İşleri Müdürlükleri Bu müdürlüklerin yönetim ve elemanları; a) İnşaat Müdürü ve Yardımcıları, b) Teknik Büro, c)kontrol Amirliği, d) Kontrol Şefliği ve e) Hesap İşleri Müdürlüğü olmak üzere 5 kısımdan teşkil edilmiştir. a) İnşaat Müdürü ve Yardımcıları Bağlı bulundukları Bakanlık ve Genel Müdürlüklerle yapılacak işler konusunda karara varmak, alınan bu kararlara paralel olarak yapılacak işler için emrindeki büroları, uzmanlık alanlarına göre görevlendirmek ve bütün büroların koordineli halde çalışmalarını sağlamak. b) Teknik Büro Bu büroda her uzmanlık alanı için ayrı bir Büro Şefi ve teşkilatın büyüklüğüne bağlı olarak Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen ve Teknik Ressamlar görev almaktadır. Teknik Büroya bağlı Mimari, Statik, Tesisat, Keşif ve Metraj Büroları vardır. Mimari Büro Arazi, şehircilik konuları için etüd yapma ve mimari projeleri hazırlayıp maketleriyle birlikte detay projelerini hazırlama görevleri vardır. 3

5 Statik Büro Yapılacak yapıya etkiyecek tüm yüklemeler altında betonarme hesaplarını ve projelerini hazırlar. Tesisat Bürosu Sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, asansör ve elektrik tesisatı işlerine ait proje ve hesapları hazırlar. Keşif ve Metraj Bürosu Yapının tahmini keşif, yaklaşık metraj, birinci keşif özeti, özel ve fenni şartnameler ile birlikte sözleşme taslağının hazırlanması ve ihale evraklarının düzenlenip ihaleye hazır hale getirilmesi görevleri vardır. c) Kontrol Amirliği Bu bölümde her uzmanlık dalı için mimar, mühendis ve bir kontrol amiri bulunur. Bu büro müteahhit ve şantiyeyle ilgili işlerle uğraşır. Bunlar: a) İşlerin ihaleye çıkarılması, b) müteahhitlerle sözleşme yapılması, c) müteahhitlere ait hak edişlerin tetkik ve vize edilmesi, ödettirilmesi, d) bu bölüme bağlı olarak şantiyelerde çalışan kontrol şeflikleri ile sürekli irtibat halinde bulunarak onların görevlerini dağıtmak ve denetlemek, e) kullanılacak malzemelerin kontrolünü yapmak, f) iş programlarının gerçeklenme durumunu kontrol etmek, gecikme varsa sebeplerini araştırıp çözüm yollarını üretmek, g) idare eliyle alınacak malzemenin seçimine yardımcı olmak, h) geçici ve kesin kabul heyetlerini teşkil etmek ve kabulleri yaptırmak, k) müteahhitlerle anlaşmazlıklar çıkması halinde teknik konularda hakemlik etmek gibi işler bu bölümün görevleridir. d) Kontrol Şefliği Şantiyede veya şantiyeye çok yakın bir yerde çalışan bu teşkilat, ya kontrol amirine veya doğrudan İnşaat Müdürüne bağlı olarak çalışır. Kadro olarak bir kontrol şefi, işin önemine göre kontrol şef yardımcısı, yine işin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç kısım mühendisi, tesisat ve elektrik mühendisleri, yeteri kadar Sürveyan, sekreter ve odacıdan teşkil edilmiştir. Sürveyanlar görevlendirildikleri şantiyede; inşaat, tesisat ve her türlü yapım işinin istenen teknik şartnamelere uygunluğunu denetler ve eksiklik olması halinde kontrol şefine bildirir. e) Hesap İşleri Müdürlüğü Bu bölümde hesap işleri müdürü, işlerin büyüklüğüne göre bir veya birkaç muhasebe şefi, ambar şefi, personel şefi ve bu şefliklere bağlı memurlardan teşkil edilir. Bu kısmın görevi yapılacak yapıyla ilgili alım-satım işleri, hesap defterlerinin tutulması, müteahhitlerin hak ediş raporlarının incelenmesi ve hesaplarının tutulması, personele ait sigorta, ücret gibi mali işlerin yapılmasını sağlamak Müteahhidin Teknik ve İdari Teşkilatı a) Müteahhit Firma veya Kişi, b) Şantiye Şefliği ve c) Muhasebe Teşkilatı olmak üzere 3 kısımdan oluşturulur. 4

6 a) Müteahhit Firma veya Kişi: Müteahhit; bir veya birkaç kişiden kurulu bir firma veya şirket olabilir. Yüklendiği işin hacmine, önemine göre teknik ve idari bir kadroyla işi yürütür. Kendisi mühendis veya mimar gibi bilgi ve tecrübeye sahip olan müteahhitler işin hacmine bağlı olarak şantiye şefliği görevini yapabilir. Ancak işin hacmi büyükse, teknik bir kadroyla işin yapılması için gerekli malzeme, ustabaşı, usta, kalfa ve işçileri temin eder. Hak edişlerin takibini, iş programının uygulama başarısını ve emrinde çalışan işçilerin her türlü emniyetini sağlamakla yükümlüdür. İnşaat mahallinde olabilecek her türlü kazadan birinci dereceden sorumludur. b) Şantiye Şefliği: Müteahhit adına, müteahhidin yüklendiği işin teknik olarak uygulanmasını ve işlerin idaresini sağlar. İşin büyüklüğüne bağlı olarak teknik kadrosu içerisinde, yeteri kadar inşaat mühendisi, mimar, makine ve elektrik mühendisleri ve uzmanlık alanlarına göre yeteri kadar sürveyan bulundurur. Kontrol şefliğiyle sürekli irtibat halinde olup tatbik edilecek projenin tüm detaylarını inceler uygunluğunu kontrol eder. Malzeme, işçilik durumunu, iş programını, şantiyenin kuruluşunu tespit eder. İşlerin teknik olarak uygulanmasını sürveyanlar vasıtasıyla sürekli kontrol eder ve gerekirse bizzat kendisi işin detayını usta, kalfa veya işçilere tarif eder. İşe başlarken, şantiyenin, işçi barakalarının, malzeme ambarlarının yerleri, yolların giriş çıkışları, bekçi kulübesinin yerini tespit eder. Tahta perde, veya tel örgü ile inşaat sınırının çevrilmesi, inşaata ait elektrik, su vb. işlerin planlı bir şekilde hazırlanmasını sağlar. c) Muhasebe Teşkilatı: Yüklenilmiş olan iş için gerekli bütün malzemenin alımı, işyerine taşınması, hesapların kontrolü ve temini, işçi sağlanması, işçilerin sigortası ve inşaata ait her türlü vergi işlerinin takibi konularıyla uğraşır. Bu kısmın kadrosunda, yine işin büyüklüğüne bağlı olarak bir muhasebeci, veznedar, alımsatım ve ambar memuru, gece ve gündüz bekçileri ve işçilerin yemek ihtiyaçları için aşçı ve yamakları vardır. 5

7 3. ARSA SEÇİMİ VE PROJE 3.1 Arsa Seçimi Gerek resmi gerekse özel sektörün ihtiyaç görünen herhangi bir yapıya karar vermesi sırasında bu yapıya uygun bir arsa teminine uğraşılır. Anlaşılacağı üzere yapının oturacağı araziye Arsa adı verilmektedir. Arsa seçimi önemli bir iştir. Zira her yapı gelişigüzel bir yerde yapılamaz yapılsa dahi istenen faydayı sağlamaz. Arsa seçiminde dikkat edilecek hususları şöyle sıralaya biliriz; Arsanın jeolojik yapısı: Arazide kayma yüzeylerinin, düşünülen temel sistemine zeminin yeteri dayanımda olup olmadığı incelenmeli, sıvılaşma risk faktörleri araştırılmalı ve yeraltı su seviyesi belirlenmelidir. Bu tetkikler neticesinde zemin yeterli özelliklere sahip değilse o arsa üzerine bina inşa edilmemelidir. Seçilen arsa üzerine yapının inşa edilme zorunluluğu var ise zemin iyileştirilmeli ve yapı bu güçlendirilmiş zemin üzerine inşa edilmelidir. Bu durum bina maliyetini oldukça arttıracağı için fayda-maliyet ilişkisi gözden geçirilmelidir. Fabrika inşa edilecek alanlarda hammaddenin fabrikadan uzaklığı ve yolların durumu seçilecek arsayı etkileyen önemli faktörlerdir. Aynı zamanda elektrik, su ve üretilen malzemenin pazarlanacağı mesafelerin yakın olması üretimin ucuzlamasına fayda sağlayacağından önemlidir. Eğlence binaları, mağaza, kütüphane ve otel gibi binalar halkın yoğun olduğu ve rahatça ulaşabilecekleri mesafelerde olan arsalar üzerinde seçilmelidir. Askeri tesisler, hava alanları, deniz üsleri gibi çok özel yapılar için savunma açısından güvenli olan arsalar seçilmelidir. Binanın inşa edileceği arsanın seçimini etkileyen diğer faktörler; hava şartları, yağmur, sel, rüzgâr, kar ve deprem gibi doğa olaylarının etkime derecesidir Projelerin Düzenlenmesi Yapılmasına karar verilip yeri beğenilerek arsası temin edilmiş bir yapının projelerinin hazırlanmasına geçilir. Proje için, ilgili kişiler tarafından bir ihtiyaç planı belirtilir ve bu ihtiyaca göre projede bulunacak mahaller belirlenir. Bu mahallerin ne gibi malzemelerle üretileceği ve ne miktar ödenekle yapılacağı proje mühendisi ve mimarına bildirilir. Proje mimarı, verilen bilgiler yardımıyla etüdlerini hazırlar ve uygun proje önerisini belirler. Bu proje önerisinin avan (ön) projesi hazırlanır. Kesin ve detay projeler ise mimari büro tarafından veya ihale usulü ile müteahhide veya başka proje bürolarına çizdirilip idareye onaylatılır. Mimari Kesin ve detay projeler hazırlandıktan sonra Statik büro projesi hazırlanan yapının tüm yükleme durumlarını dikkate alıp betonarme projelerini hazırlar veya ihale yoluyla proje bürolarına hazırlatıp idareye onaylatır. Tesisat projesi için mimari projenin bir kopyası Tesisat bürosuna teslim edilir ve tesisat proje ve detayları hazırlanır veya ihale yoluyla hazırlatılıp idareye onaylatılır. 6

8 3.3. Proje Dosyalarında Bulunması Gereken Paftalar Bina türü yapıların cinsine bağlı olarak değişebilen proje dosyalarında genelde şu paftalar bulunmaktadır; Mimari Proje Dosyasında: Ölçek: Genel Vaziyet Planı 1/200 Bodrum Kat Planı 1/50, 1/100 Zemin Kat Planı 1/50, 1/100 Normal Kat Planı 1/50, 1/100 Çatı Katı Planı 1/50, 1/100 Dört Cephe Görünüşü 1/50, 1/100 İki Kesit (en, boy) 1/50, 1/100 Sistem Detayı 1/20, 1/10, 1/5 Kapı, Pencere, Çatı ve merdiven gibi detaylar 1/10, 1/5 Betonarme Proje Dosyasında: Ölçek: Hesaplar Temel Aplikasyon Planı 1/50, 1/100 Temel Kirişleri Açılım Planları 1/20 Bodrum Kat Kalıp Planı 1/50, 1/100 Zemin Kat Kalıp Planı 1/50, 1/100 Normal Kat Kalıp Planı 1/50, 1/100 Çatı Katı Kalıp Planı 1/50, 1/100 Kolon Aplikasyon Planı 1/50, 1/100 Kolon Yatay Düşey Enkesit Planları 1/20 Kiriş Detayları 1/20 Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi Detayları 1/20 Merdiven Detayları 1/20 Tesisat Proje Dosyasında: Hesaplar, Pis su şebeke planı, Temiz su şebeke planları ve tevzi şemaları, Kolon şeması, Kalorifer tesisatı kolon şeması Kazan dairesi planı, Kazan planı, Yakıt tankları planı, İnsibat deposu planı, Eğer varsa hidrofor ve havagazı iletim planları. Elektrik Proje Dosyasında: Her kat için, lamba, priz, anahtar, buvat, sayaç, tablo vb. sorti ve şebekeyi gösterir planlar, İhtiyaca göre televizyon, paratoner şemaları, Dış aydınlatma ve Trafo planı. Asansör Tesisatı Mevcut ise; Bu tesisata ait planlar Asansör Tesisat proje dosyasına konur. Bu dosyalar hazırlandıktan sonra tümü Keşif ve Metraj Bölümüne teslim edilir. 7

9 4. İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMLERİ 4.1. Tahmini Bedel Bir yapının arsa dahil veya hariç gerçeğe yakın olarak tahmini bedellerini bazı pratik formüllerle hesaplamak mümkündür. Bu pratik formüller zamana bağlı olarak değişken olabilirler. Bir bölge içerisinde bir veya birkaç yapının kesin inşa maliyetleri çıkarılıp tüm inşaat alanına oranlanmasıyla o yapının 1m 2 maliyet bedeli çıkarılabilir. Bu bedellerin ortalaması alındığında o bölgeye ait 1m 2 lik ortalama inşaat bedeli elde edilmiş olur. ÖRNEK-4.1: Bir semtte 2006 yılında inşaatı tamamlanmış 5 ayrı konut vardır. Binaların malzeme ve üretim karakterleri ortalama olarak bir birbirlerine yakındır. Bu binalara ait özellikler aşağıda verildiğine göre bu binaların ortalama 1m 2 inşaat bedelini hesaplayınız. Kat Adedi Bir Katın Alanı Toplam İnşaat Alanı Kesin İnşaat Maliyeti (m 2 ) (YTL) ÇÖZÜM-4.1: Toplam İnşaat Alanı (m 2 ) Kesin İnşaat Maliyeti (YTL) , , , , ,490 TOPLAM 1634,623 Bina İnşaatının 1m 2 Maliyeti (YTL/m 2 ) Ortalama Bina İnşaatının 1m 2 Bedeli =1634,623/5=326,925 YTL/m 2 Eğer binanın arsa sahibinin hissesine % 35 verilmişse binanın ortalama 1 m 2 bina maliyeti ise; 326,925*1.35=441,348 YTL/m 2 olmaktadır. Böylece o bölgede inşa edilmesi planlan bir binanın 190 m 2 lik bir dairesinin maliyeti ise; ,120 YTL olmaktadır Metraj ve Keşif Hazırlanması Metraj Bir yapıyı meydana getirecek elemanların ve malzemelerin m, m 2, m 3, kg ve adet gibi birimlerle miktarlarının tespit edilmesi işlemine Metraj adı verilir. 8

10 Birinci keşfe esas teşkil edecek olan ilk metrajda hassas bir hesap yapılmaz ve hesapların çoğunluğu yaklaşıktır. Örneğin, betonarme projesi hazırlanmamış bir binanın yaklaşık olarak demir miktarı 1m 3 beton için kg arasında kabul edilip 1. keşfe esas demir ağırlığı olarak hesaba katılabilir. Her idarenin kendine göre ölçü tarzı olup bu şartnameye göre hesaplar yapılmaktadır Keşif: Bir yapının mimari, betonarme ve tesisat projeleri üzerinden maliyetinin ne kadar olacağının belirlenmesine keşif adı verilir a. I. Keşif Yapıya başlamadan önce yapının ön veya kesin projeleri üzerinden yapılan keşfe denir. Proje üzerinden hesaplandığı için yaklaşıktır b. II. Keşif İnşaatı tamamlanmış bir yapının kesin maliyetinin ne kadar olduğunun belirlendiği keşfe denir. Bu keşif yapının uygulama projeleri ve yapım sırasında tutulmuş ataşman ve tutanaklar üzerinden yapıldığı için kesinlik bildirir ve değişmez Yapı Keşiflerinin Hazırlanması Bir yapının keşfi genelde; Yapının metrajının yapılması, Birim fiyatların seçilerek projeleri üzerine yazılması, Keşif özetlerinin hazırlanması, olmak üzere 3 aşamada hazırlanır Metraj ve Keşif Düzenlenmesinde Önemli Noktalar Ölçü ve rakamların yazımına ve kullanılışlarına önem gösterilmelidir. Özellikle nokta ve virgül boyutlarının kullanılması önem arz etmektedir. Gereksiz boyut ve tekrarlamalardan kaçınılmalıdır. Benzer kısımlar aynı renk kalemlerle işaretlenmeli veya numara verilmelidir. Gereksiz iç boyutlamalarından mümkün olduğu kadar kaçınılmalı gerekiyorsa ölçü çizgileri dışarıya yazılmalıdır. Açıklamalar anlaşılabilir şekilde yazılmalıdır. Yapı bölümlerinin fazladan veya noksan yazılmamalarına özen gösterilmelidir Birim Fiyat Tarifleri, Fenni Şartname ve Birim Fiyat Analizi Yapılacak olan bir imalata ait malzeme, işçilik, her türlü araç, ekipman ve müteahhitlik kârı dahil olmak üzere birim maliyetinin belirtildiği tariflere Birim Fiyat Tarifi denir. Bu tarifler birçok devlet kuruluşu için Fenni Şartname başlığı altında verilmekte olup isimleri de poz numaralarıyla belirtilmektedir (Örneğin, Bayındırlık Bakanlığı Fenni Şartnamesi; İller 9

11 Bankası; Devlet Su İşleri; Vakıflar Genel Müdürlüğü; Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri vs.). Birim fiyat tariflerinin malzeme, işçilik, ekipman ve müteahhitlik kârının sayısal olarak detaylarının belirtildiği analizlere Birim Fiyat Analizi denir. Bu analizler her geçen yıl ülkenin bulunduğu mali durum, yeni makine ve aletlerin ortaya çıkmasıyla değiştirilebilir. Bu nedenle birim fiyat analizlerinin detaylarında Birim fiyat rayiçleri belirtilir. Bu rayiçler üzerinden her sene için yeni değerlerde Birim Fiyat Analizlerinin birim maliyetleri değiştirilerek yeni değerler belirlenir. ÖRNEK 4.2 Bayındırlık bakanlığı fenni şartnamesine ait bazı birim fiyat tarif ve analizleri; 200 Dozlu Demirsiz Beton (Birim Fiyat No:16.002) m³ elenmiş kum (Poz. No:...), m³ elenmiş çakıl (Poz. No:...), m³ su (Poz. No:...) ve 200 Kg. çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırılması, sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m³ 200 dozlu demirsiz beton fiyatı: Ö L Ç Ü: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır (Birimi m 3 tür). Birim Fiyat Analizi Rayiç No Tanımı Birimi Miktarı BETONCU USTASI SA DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ) SA DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ) SA /B ÇAKIL (08.003) M /B KUM Tuvenan,elenmiş,yıkanmış)(08.003) M PORTLAND ÇİMENTOSU (Torbalı) TN SU M SU M BETONİYER'İN BİR SAATLİK ÜCRETİ (250 LT) SA VİBRATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA yılı için bedeli: YTL/m 3 tür. 10

12 ÖRNEK Dozlu Hafif Agrega Betonu (Demirsiz Beton) (Birim Fiyat No: /1) Büyüklerin kırılarak en iri tanesi 30 mm, enküçük tanesi 3 mm olacak şekilde elenmiş ve yabancı maddelerden temizlenmiş (1.100 m 3 ) curuf, 200 kg. çimento, ortalama (0.100 m3) su ile betonun yapılması, yerine serilip sıkıştırılması, tesviye ve tanzimi, gereği kadar sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m dozlu curuf betonu fiyatı : Ö L Ç Ü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Birimi m 3 tür). Birim Fiyat Analizi Rayiç No Tanımı Birimi Miktarı BETONCU USTASI SA DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ) SA DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ) SA PORTLAND ÇİMENTOSU (Torbalı) TN SU M SU M HAFİF AGREGA (ELENMİŞ) M BETONİYER'İN BİR SAATLİK ÜCRETİ (250 LT) SA VİBRATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA yılı için bedeli: YTL/m 3 tür. Genelde bir yapı inşaatına ait pozlar aşağıda sunulmuştur. El ile Yapılan Toprak Kazı İşleri Poz No Açıklama El ile Toprak Kazısı El ile Yumuşak Küskü Kazısı /2 El ile Her derinlikte Yumuşak ve Sert Toprağın Dar Derin Kazısı /2 El ile Her derinlikte Yumuşak ve Sert Küskü Dar Derin Kazısı Poz No Kalıp İşleri Açıklama Seri kalıp, kapı, lento ve pencere lentolarında kullanılır Not: Bazı durumlarda dış duvarlardaki kapı ve pencere üzerinde bulunan lentolar tuğla duvar hatılıyla beraber döküldüğü görülmektedir. Betonarme Kalıbı; tavanlarda (döşeme-tabliye), saçaklarda, tuğla duvar üstü hatıllarında, açıktan geçen kiriş veya hatıllarda, su basman hatıllarında temelde duvar altı sömellerinde, tretuar kenarlarında kullanılır. Kalıp iskelesi; gerekli beton kalıpların uygulandığı hacimlerde (tavanlarda-döşeme, tabliyesaçaklar gibi) kullanılır İş iskelesi, dış sıva işlerinde kullanılmaktadır. 11

13 Beton İşleri Poz No Açıklama dozlu demirsiz beton; Temelde Duvar altı sömeli altında 5 cm kalınlığında uygulanmaktadır. Demirli B160 betonu, temelde, duvar altı sömeli, subasman hatılı, kapı pencere lento betonlarında, tuğla duvar üstü hatılı, tavan (tabliye) saçak betonlarında kullanılır /1 Not: poz numaralı 250 dozlu demirli beton Poz no: dozlu demirli beton toplam (m3) leri ve metraj cetvelleri Demirli (B160) betonu /1) olarak değiştirilmiştir. 200 dozlu demirsiz beton; tretuar taban döşeme betonları, odalar, koridorlarda, PVC plastik karo, karo mozaik, ahşap parke kaplanacak alanların dolgu betonlarında kullanılır. Tesviye betonu (3 cm kalınlığında), Taban döşeme betonları, taban döşeme betonları, odalar, koridorlarda, PVC plastik karo, karo mozaik, ahşap parke kaplanacak alanların yüzeylerinde kullanılır. Mala perdahlı kendinden şap (2 cm kalınlığında); tretuar taban döşeme betonları, odalar, koridorlarda, PVC plastik karo, karo mozaik, ahşap parke kaplanacak alanların dolgu betonları üst yüzeylerinde kullanılır. Poz No Duvar İşleri Açıklama 200 Dozlu çimento harçlı moloz taş duvar, temelde duvar altı sömeli üzerindeki uygulamalarda kullanılır. Taş duvar yüzü derzi, tretuvar üstü ile su basman hatılı arasında 40 cm görünen taş duvar yüzü üzerine uygulanır. 200 Dozlu çimento harçlı harman tuğlasından duvar; 1 tuğla (20 cm) kalınlığında, taşıyıcı duvarlarda ise m 3 olarak hesaplanır. Not: Tuğla cinslerine ve boyutlarına göre duvar kalınlıkları değişebilir. Dolu veya düşey delikli, yatay delikli modüler blok fabrika tuğlası gibi. 250 Dozlu çimento harçlı yarım tuğla duvar; yarım tuğla 10 cm kalınlığında, taşıyıcı olmayan ince bölme duvarlarda ise m 2 cinsinden hesaplanır. Duvar Kaplamaları Poz No Açıklama Düz sıva; İç duvarlarda kullanılır ve kireç-çimento harçlıdır Plastik badana; Misafir odası, yatak, oturma ve çocuk odası duvarlarında kullanılır Renkli kireç badana; Mutfak, antre ve hol duvarlarında kullanılır Beyaz kireç badana; Bütün hacmin tavanlarında ve WC duvarlarında kullanılır. Karo fayans kaplama; Mutfak, WC takılı duvarlarda döşeme kaplamasından itibaren 1.50 m yüksekliğe, tezgah üzerine ve tezgah üstü duvarlarında 0.60 m yüksekliğinde ve banyolarda tavana kadar yapılması durumlarında kullanılır Ahşap süpürgelik; Misafir, oturma ve yatak odalarında kullanılır Ahşap cilası; Ahşap süpürgeliklerin üzerinde (misafir, oturma ve yatak odalarında) kullanılır Karo mozaik süpürgelik; Karo mozaik döşeme kaplaması yapılan yerlerde (antre, hol ve mutfak) kullanılır Tavan sıvası; Tavanlarda (döşeme-tabliye) ve saçak altında (çimento ve kireç harçlı) kullanılır. Serpme, çarpma sıva; Dış duvarlardaki sıva, çimento ve kireç harçlı olarak kullanılır Not: Bazı uygulamalarda malzemesine göre çeşitlilik olabilir (püskürtme (spritz) sıva, renkli mermer sıva, vb.) 12

14 Poz No Poz No Döşeme Kaplamaları Açıklama Blokaj (15 cm); yapıda bulunan bütün dolgu betonlarının altında, tretuar, giriş sahanlığında, misafir, oturma ve yatak odaları, mutfak, hol, antre, WC ve banyoda kullanılır. Tesviye betonu; (3 cm); yapıda bulunan dolgu betonlarının üzerine, misafir, oturma ve yatak odaları, mutfak, hol, antre, WC ve banyoda kullanılır. Mala perdahlı kendinden şap (2 cm); Giriş sahanlığı, tretuar, misafir, oturma ve yatak odaları, P.V.C. karo plastik ve ahşap parke kaplanan yüzeylerde kullanılır. P.V.C plastik karo (1.6 mm) marley; yatak odalarında kullanılır. Not: Malzeme cinsine ve kalınlığına (2 cm kalınlık ) göre değişebilir. Ahşap parke ( cm); misafir odasında kullanılır. Not: Değişik tip uygulaması olabilir, 1.sınıf, 2. sınıf ve 3.sınıf olmak üzere meşe veya kayın ağaç cinsi olabilir. Karo mozaik döşeme, (2.5 cm) ve altına yerleştirilen harcıyla birlikte (2.5 cm); hol, antre ve mutfaklarda kullanılır. Düz mozaik döşeme (2.5 cm); süpürgelikleri dahil, 3 cm tesviye betonu üzerine, banyoda, WC de kullanılır. Çatı İşleri Açıklama Ahşap oturtma çatı; kalıp ve iskelede kullanılmış çam kerestesinden olup cm kalınlığa sahiptir. Ayrıca, kiremit altı kaplaması olarak kullanılır. Not: Değişik tipleri ve uygulama tipleri olabilir, çatı örtüsünün altı çıtalı, lata ve tahta kaplı olması gibi Marsilya tipi kiremitle çatı örtüsü; yatay alan üzerinden m 2 olarak hesaplanır Not: Değişik tipte uygulaması olabilir, çatı örtüsü, çinko, bakır, galvanizli, düz veya oluklu sac, asbest elyaflı, oluklu veya düz levha (etermit gibi), bitkisel elyaflı, bitümlü oluklu veya düz levha (ondilin gibi), bunlar meyilli yüzeyler ölçülerek m 2 olarak hesaplanır. (Sebebi ise levhalar halinde olduklarından kaynaklanmaktadır) Tahta kaplama çatı pervazı; çatı kenarı pervazı olarak hesaplanmaktadır Ahşap yağlı boyası, çatı saçak pervazı üzerine uygulanır /1 Tip 154 olarak geçmektedir 5 cm kalınlığında cam yünü ile ısı tecridinin yapılması; gezilmeyen çatı Minhalarında ısı izolasyonu için betonarme tavanın üzerine serbest olarak serilmesi Marsilya tipi mahya kiremidi; iki eğimli kısmın kesişim kısmına harçla birlikte (Poz No: ) yerleştirilmektedir. Çinko İşleri Poz No Açıklama no.lu çinkodan φ 130 mm yağmur oluğu yapılması no.lu çinkodan φ 100 mm düşey yağmur borusu yapılması Çinko baca kenarı; 12 no.lu çinkodan 50 cm genişlikte baca kenarının dört tarafı çevrilecek Baca temizleme kutusu; 12 no.lu çinkodan içeride bulunan bacalar için kullanılır Soba deliği ağızlığı ve kapakları için kullanılır. 12 no.lu çinkodan, içeride bulunan bacalar için kullanılır Toprak İşleri Binanın yerleştirileceği alanda, temel kazısı yapılmadan önce harita mühendisi, topoğraf veya şantiye mühendisi tarafından önce plankote hazırlanır. Binanın çevresiyle tesviye eğrileriyle birlikte 1/200 veya 1/500 ölçekli haritası hazırlanır. Plankote, binanın projesine uygun bir şekilde yapılması ve temel uygulama sırasında çıkarılacak hafriyatın miktarının belirlenmesi açısından önemlidir. 13

15 Plankotesi yapılan bina çevresinde belirli aralıklarda boyuna kesitler alınır. Kesim noktalarının kotları, enine kesit yardımıyla okunur. Boyuna her kesitin alanı alan formülüne göre ve hacmi ise alanlardan faydalanılarak hesaplanmaktadır El ile Yapılan Serbest Özel Kazılar Kazı veya temel tatbikat projesi çevresinin tabii zeminle kesiştiği en alçak noktadan geçen sıfır düzleminin veya mümkün olan noktadan taşıtların ortalama %20 meyilli bir rampadan inip çıkabildiği ve yükleme yapabildiği kazılardır. Ayrıca, yüzeyin veya taban genişliği 1 m den fazla şerit şeklinde kazılarda yeteri kadar sık en kesitler alınır. Her türlü kazı hafriyatının el veya kürekle 4.00 m mesafeye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi suretiyle yapılan kazılardır El ile Yapılan Derin (Geniş ve Dar) Kazılar Serbest kazılar ve Özel kazılar olarak tarif edilen kazılar dışında kalan işler için kullanılmaktadır. Bu tür kazılarda, toprak kürek, çıkrık ve benzeri el araçlarıyla aşağıdan yukarıya atılarak veya çıkarılarak yapılmaktadır. Geniş derin kazılar Taban genişliği 1 m den daha fazla olan kazılardır. Dar derin kazılar Taban genişliği 1.00 ve daha az olan kazılardır Özel Kazılar Tünel, galeri, su altında basınçlı keson, 8.00 m den derin kuyu ve benzeri kazılardır. Şekil 4.1. El ile yapılan serbest, derin ve özel kazılar. 14

16 4.7. Zeminler Batak ve Balçık Zeminler Su muhtevası yüksek olan ve genelde bu suyu bünyesinden bırakmak istemeyen zeminlerdir Toprak Zeminler Yumuşak Toprak Bel küreği veya kürekle kazılabilen gevşek ve bitkisel toprak, gevşek kum vb. zeminler Sert Toprak Kazmanın sivri ucu ve ara sıra küskü, kama ve tokmak ile kazılan toprak, kumlu kil gevşek kil, killi kum, çakıllı ve toprakla birlikte atılabilen zeminlerdir Küskülük Zeminler Yumuşak Küskülük Zeminler Kazmanın sivri ucu ve ara sıra küskü, kama ile yapılan kazılardır. Kazılan toprak, sert kil, yumuşak marn, şist, taşlaşmış marn Sert Küskülük Zeminler Kazmanın sivri ucu, küskü, kama, tokmak ve kırıcı tabancayla kazılan çürük veya çatlamış kaya, çürük ve yumuşak grave, şist, taşlaşmış marn, taşlaşmış kil, m 3 büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler Kaya Zeminler Yumuşak Kaya Küskü, kırıcı tabanca veya patlayıcı madde kullanılarak kazılan tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, şist, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0.4 m 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler. Sert Kaya Patlayıcı madde kullanılarak atılan, kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülen kalın tabaka ve kitle halinde sert kayalar, kalker, andezit, trakit, parçalara ayrılmamış serpantin, betonlaşmış konglomera, bazalt tüfleri, mermer, 0.40 m 3 den büyük aynı cins blok taşlar vb. zeminler Çok Sert Kaya Fazla miktarda patlayıcı madde kullanılarak atılan, kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülen ayrışmamış granit, bazalt, porfir, kuvars, 0.4 m 3 den büyük aynı cins blok taşlar vb. zeminler. 15

17 Şekil 4.2. Çeşitli zemin tiplerinin proje üzerinde gösterilişi Tablo 4.1.Proje Kesitinde Ölçülen Kazının Zemin Cinslerine Göre Birim Hacim Ağırlıkları Kazının zemin cinsi kn/m 3 Yumuşak Toprak 15.7 Sert Toprak 17.7 Yumuşak Küskülük 19.6 Sert Küskülük 21.6 Yumuşak Kaya 23.5 Sert Kaya 25.5 Çok Sert Kaya 27.7 ÖRNEK 4.4 Şekilde verilen örnek üzerinde kazı klas tayin tutanağı tutulmuş ve kazı alanının % 80 inin sert toprak olduğu % 20 sinin ise yumuşak küskülük olduğu belirlenmiştir. Bu değerlere göre El İle Sert Küskülük Kazılması ve El İle Sert Toprak Kazılması poz numaraları kullanarak ilgili hacimleri hesaplayınız. Poz No El İle Sert Küskülük Kazılması Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 m ye kadar atılması, depo veya imlaya serilmesi veya imalat inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan Minhaların doldurulması ve bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhitlik kârı ve genel giderler dahil (Taşımalar, sulama, sıkıştırma bedelleri hariç) 1 m 3 fiyatı: 2006 yılı için YTL ÖLÇÜ : Proje üzerinden kazının hacmi hesaplanır. Not: Kazı miktarı toplamı m 3 ü aştığı zaman aşan miktar ne olursa olsun Makine ile Kazı Birim Fiyatı ödenir. Poz No El İle Sert Toprak Kazılması Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 m ye kadar atılması, depo veya imlâya serilmesi veya imalât inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan Minhaların doldurulması ve bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, âlet ve edevat giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (Taşımalar, sulama, sıkıştırma bedelleri hariç) 1 m 3 fiyatı : 2006 yılı için 7.76 YTL ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. 16

18 PLAN KOTE A B C D E F , , ,1 1, , A B C D E F 2,5 4,7 1,9 4,2 2,5 15,8 BOYUNA KESİTLER ( ) , , , , , S , , , , , S S , , , , S 4 S 5 2,5 4,7 1,9 4,2 2, , , , , ,5 S 6 Şekil 4.3 Plankote ve Boyuna kesitler. 17

19 4.8. Taşıma Formülleri Bir malzemenin fabrika alanından şantiye sahasına taşınması için kullanılan bazı eşitliklere Taşıma Formülleri adı verilmektedir. Aşağıda kullanılan bazı taşıma formülleri verilmiştir Motorlu Taşıtlarla Olan Taşımalar Poz No: Taşıma mesafeleri Brükner eğrisi üzerinden ölçülen her cins kazı malzemesinin..m mesafeye taşınması. K F = 0,0023 (TL/Ton) M bu formülasyonda K, Her cins ve tonajdan motorlu araç için her sene yeniden yayınlanan taşıma katsayısı, M ise m cinsinden mesafeyi göstermektedir. Poz.No: : Taşıma mesafesi, taşıma yolu üzerinden (ortalama olarak) ölçülen eğimi % 10 olan her cins kaplamalı yol için M < 10 km ye kadar olan taşımalar F = K (M K) (TL/Ton) M > 10 km ye kadar olan taşımalar F = K( M ) K (TL/Ton) birinci formül m için ikincisi ise km için geliştirilmiştir. Bu iki formülün uygulanması sırasında; 1. Taşıma yollarının özellikleri 2. Taşımanın kötü iklim şartlarına rastlaması 3. Taşımanın o bölgeye ticari nakliyenin zor olduğu mevsimlerde olması durumlarına göre bir taşıma katsayısı (A) belirlenir. Bu katsayının kullanılması için idare tarafından onay alınması gerekmektedir. A katsayısı arasında bir katsayı olarak tespit edilir. Eğer belirtilmemişse A katsayısı için, 18

20 0.25 A = 1+ (b + d + 2(c + e) + 3.f ) M eşitliği kullanılmaktadır. Buradaki formülde; b c d e f M : % (dahil) eğime kadar her cins kaplamalı yol uzunluğu (m) : % 15 den büyük eğime sahip her cins kaplamalı yol uzunluğu (m) : % 10 (dahil) eğime kadar ham yol uzunluğu (m) : % eğim arası ham yol uzunluğu (m) : % 15 den daha fazla eğime sahip ham yol uzunluğu (m) : Taşıma yolunun toplam uzunluğu (m) El arabası, Hayvan Sırtı ve Hayvanla Çekilen Taşıtlarla Yapılan Taşımalar El arabası ile yapılan taşımalar (Poz No ) 1 ton yükün M metre mesafeye taşınması F = k M (TL/TON) k M : Düz işçinin bir saatlik ücreti TL : Taşıma mesafesi 100 m (dahil) ye kadar Hayvan sırtında yapılan taşımalar (Poz No ) 1 ton yükün M metre mesafeye taşınması F = k(0.002m ) (TL/TON) k : rayiç listesindeki Poz : Üç at veya katır ve bir sürücü veya beş eşek ve bir sürücü gündeliğidir. Hayvanla çekilen taşıtlarla yapılan taşımalar (Poz No ) 1 ton yükün M metre mesafeye taşınması F = k( m + 0.3) (TL/TON) k: rayiç listesindeki Poz : Her cins hayvanla çekilen arabalar için taşıma katsayısıdır. Yukarıdaki çeşitli taşıtlarla yapılacak taşımalara ait taşıma formülleri 1 ton yükün (doldurma, boşaltma hariç) taşıma fiyatlarını vermektedir. 19

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ

İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ Açıklamalar Hesaplar Hazırlayan: Şakir Uğur GÖZÜ Prospektör Mimar İÇİNDEKİLER Sayfa No Başlarken... 9 Kitabın Konusu... 11 Örneğimizde Yapılan İmalatlar... 12 Aplikasyon Hazırlıkları...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

3. BÖLÜM KAZI İŞLERİ

3. BÖLÜM KAZI İŞLERİ . BÖLÜM KAZI İŞLERİ İNŞ 404 Yapı Yönetimi 2. KAZI İŞLERİ Müteahhide hafriyat ödemesi yapılabilmesi için hafriyatı yapılan arazinin zemin cinsi belirlenmelidir. Birim fiyat tariflerinde zeminler aşağıdaki

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA 1 II.1. İP İSKELESİ KULLANIMI Özellikle bina yapılarında yukarıda sözü edilen köşe kazıkları çakılıp 1/1 ölçeğinde yapı zemine aplike edildikten sonra temel çukuru,

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı DEMİR Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL

YAPI İŞLETMESİ. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı DEMİR Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL YAPI İŞLETMESİ Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı DEMİR Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL 2016 5 ve 6. HAFTA METRAJ HESAPLAMALARI Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının

Detaylı

4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ

4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ 4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ İNŞ 404 Yapı Yönetimi 2 4. NAKLİYE ANALİZLERİ İnşaatta kullanılacak bazı malzemelere üretildikleri ya da temin edildiği (fabrika, depo veya ocakta) yer ile şantiye arasındaki

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ İŞLERİ Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde uzunluklar m, alanlar m2 hacimler

Detaylı

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI T.C. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Temmuz - 2009 GENEL TANIM: ANKARA RADYOEVİ ÇATI ve DIŞ CEPHE TADİLATI

Detaylı

ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN

ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN KOLON KALIP METRAJI UYGULAMASI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAK. İnşaat Müh. Bölümü Yanda verilen döşeme kalıp planında döşeme, kiriş ve kolonlara ait ölçüler verilmiştir.

Detaylı

ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR. İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır.

ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR. İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır. VIII. HAFTA ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR 1 Birim Fiyat: İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır. Bir imalatın birim fiyatını bulmak için fiyat analizi

Detaylı

TAŞIMA HESAPLARI. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1

TAŞIMA HESAPLARI. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 TAŞIA HESAPLARI Dr. ürsel ERDAL Sayfa 1 Taşıma aliyetleri İnşaatlarda kullanılacak malzeme ve elemanlardan hangilerine taşıma bedeli verileceği, kamu ihaleleri sözleşmelerinin ayrılmaz eki durumundaki

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI

İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI Sözleşmeye ek 1.nci Keşif Özetinde ve Birim Fiyat Cetvelinde bir imalata ait fiyat gösterilmiş olması, yükleniciye mutlaka o imalatı yapma

Detaylı

İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1

İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1 İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1 Uygulama 7.6: Aşağıda verilen taş istinat duvarına ait taş miktarını bulunuz. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2007 yılı birim fiyatlarıyla taş duvarın maliyetini hesaplayınız. Duvar

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II- 2005 YILI YAPI -YOL VE KANALİZASYON İŞLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ (01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilen

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 MEYDAN YAPIM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FİYATLARI POZ NO 15.001/H

Detaylı

Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2

Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2 1 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 3 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 4 2 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 5 1m² Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 6 3 METRAJ İŞLERİ ve SIK KULLANILAN BİRİM İMALAT

Detaylı

HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER:

HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER: Her Teknik Elemanın Bilmesi Gereken Genel Bilgiler TEMEL BĐLGĐLER HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER: KOLON DEMĐR BOYLARININ BETON TABLADAN YUKARI UZUNLUĞU = 40 X DEMĐR ÇAPI 1m3 BETON =

Detaylı

Hatalı Metraj >>> Hatalı Yapım Maliyet Tahmini

Hatalı Metraj >>> Hatalı Yapım Maliyet Tahmini Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde, uzunluklar m, alanlar m 2, hacimler m 3 ve ağırlıklar ton olarak hesaplanmaktadır.

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ. Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak.

ZEMİN MEKANİĞİ. Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak. ZEMİN MEKANİĞİ Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak. Yakın çevrenizdeki yerleşim alanlarında mevcut zemini inceleyerek; Renk, tane yapısı, biçim,

Detaylı

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin)

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin) No Poz No Tanımı Birimi Birim Fiyat B.F. Tarihi 1 07.005/1 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 1 KM.YE NAKLİ TON 1.29 01/01/2006 2 07.005/2 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 2 KM.YE NAKLİ TON 1.83 01/01/2006 3 07.005/3 1 TON YÜKÜN

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

Mukayeseli Keşif Cetveli

Mukayeseli Keşif Cetveli Sayfa :1 Sıra No Poz No Tanımı i 1.Keşif 1 14.002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞLUKL.DOLD URULMASI M3 9337.73 1.71 15,967.52 0.00 0.00 15,967.52 2 14.003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞL.DOLDUR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. KAZI METRAJI ve KEŞFİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. KAZI METRAJI ve KEŞFİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KAZI METRAJI ve KEŞFİ Ankara, 2015 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 KGM/2200/T-1 Her cins ve zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 BODRUM KAT B01 Uygulama Projesi (Mevcut Projesinde B01 olarak numaralandırılmıştır.) DÖŞEME : Döşeme üzerinde bulunan tüm

Detaylı

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir.

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. BÜRO VE ŞANTİYE Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. İmalat öncesi yapılacak işler İmalat öncesi yapı projeleri hazırlanır. Yapı Projeleri;

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2013 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den önce ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>TAVŞANLI MERKEZ 97 EVLER S.No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Havalandırma Boru Ve Şapkası (Çinko Sacdan, Çap 1 113-103 Adet 41 125 mm) Çatı arasında tavandan çatı örtüsü

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017 TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU....1../2017 SUŞEHRİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIGINA SUŞEHRİ Teklif sahibinin; Adı Soyadı I Ticari unvanı, Uyruğu Tebligata esas

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

El ile tuvenen (Kum-Çakıl çıkarılması ve yığılması) ĐŞÇĐLĐK 0.000000 MALZEME 0.000000

El ile tuvenen (Kum-Çakıl çıkarılması ve yığılması) ĐŞÇĐLĐK 0.000000 MALZEME 0.000000 1 Poz No 08.001 El ile tuvenen (Kum-Çakıl çıkarılması ve yığılması) Birimi m³ 01.501 Düz işçi -dere ya da ocaktan çıkarılması- Saat 2.000000 01.501 Düz işçi -çıkarıldığı yerin dışına yığılması- Saat 1.000000

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2015 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU YAPI A.Ş. İNŞAAT TİCARET MÜTEAHHİTLİK YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU Tarih: 13/12/2011 Firma Adı (ticari unvanı) : Yapı AŞ İnşaat Ticaret Müteahhitlik Adresi

Detaylı

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI : Değişiklik ve ilaveler YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 24.02.2010 tarih ve 2010/16 sayılı kararı ile; 2010 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

SU ZAMMI HESAPLARI. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1

SU ZAMMI HESAPLARI. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 SU ZAMMI HESAPLARI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Alanı 100 m² den küçük kazılarda, sızan suyun 0,300-10,000 m³/saat arasında olması halinde verilecek su zammı (14.042) F = 1,25*A*m (3H+1) (0,011 Q + 0,10) K

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I ÇATI TEKNİKLERİ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I ÇATI TEKNİKLERİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I ÇATI TEKNİKLERİ TANIM Yapıların en üstüne inşa edilen, yapıyı kar, yağmur, sıcak, soğuk ve rüzgar gibi dış tesirlere karşı koruyan, lüzumu halinde çatıdan bina içinin

Detaylı

BETONARME. Çözüm 1.Adım

BETONARME. Çözüm 1.Adım Çözüm 1.Adım Çözüm 2. Adım Çözüm 3. Adım Kiriş No Çelik Çapı Bir Adet Donatı Uzunluğu (m) Donatı Adedi Kat Sayısı Aynı Tip Kiriş Sayısı Çelik Ağırlığı (kg/m) Toplam Ağırlık (kg) K1 Ø8 (ertiye) Ø14 (montaj)

Detaylı

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ Sıra No 1 Özel -1 100x40x25 cm boyutlarında ASMOLEN STRAFOR İLE( 8-10 DNS YOGUNLUKLU) DÖŞEME YAPILMASI 1,05 m2 herboyutta ve 0,25 m yüksekliğinde hafif asmolen stafor malzemenin

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKliF MEKTUBU TARIH 14.01.2016 SAYı [Adl--Soyacfı7Tıcarerunvani Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C.Kimlik Numarası

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV I.) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Cetvellerindeki koşullara göre her cins zeminde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ MALZEME MİKTARI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 ZEMİN KAT (MEVCUT PROJE) Z01 GİRİŞ : Sahne kısmında bulunan ahşap kaplamanın sökülmesi : Ahşap asma tavan sökümü : Ahşap

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

KAZI METRAJ VE KEŞFİ 1. METRAJ

KAZI METRAJ VE KEŞFİ 1. METRAJ 1 1. METRAJ KAZI METRAJ VE KEŞFİ 1.1. Metraj: Bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde uzunluklar m, alanlar m 2, hacimler m

Detaylı

Ad-Soyad K J I H G F E D C B A. Öğrenci No. Yapı kullanım amacı. Yerel Zemin Sınıfı. Deprem Bölgesi. Dolgu Duvar Cinsi. Dişli Döşeme Dolgu Cinsi

Ad-Soyad K J I H G F E D C B A. Öğrenci No. Yapı kullanım amacı. Yerel Zemin Sınıfı. Deprem Bölgesi. Dolgu Duvar Cinsi. Dişli Döşeme Dolgu Cinsi EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ANABİLİM DALI 2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BETONARME II DERSİ PROJE BİNA VERİLERİ Ad-Soyad Öğrenci No K J I H G F E D C B A

Detaylı

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) M3 : 03.504(Y) 03.520(Y) Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması,

Detaylı

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No Tarih 08.11.2017 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI 03.01 - Kuvvetli Akım Poz Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 742.129 180 duvar tipi sıva üstü hareket sensörü AD 14 2 780.102

Detaylı

P.??...ve Yatırım ıvwdürü

P.??...ve Yatırım ıvwdürü TARiH 17.07.2014 SAYı 64 IAdl ::ioyadı/ i ıcaret Unvanı Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C Kimlik Numarası Telefon No Faks No E-Mail BARTIN T.C il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı : Açık Tebligat Adresi./.../2014 Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. KAZI METRAJI ve KEŞFİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. KAZI METRAJI ve KEŞFİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KAZI METRAJI ve KEŞFİ Ankara, 2015 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BAĞLAYICILAR. Alçı harcı, Kireç harcı, Takviyeli kireç harcı, Çimento harcı, Kuru harç, Şap ve sıva harcıdır.

BAĞLAYICILAR. Alçı harcı, Kireç harcı, Takviyeli kireç harcı, Çimento harcı, Kuru harç, Şap ve sıva harcıdır. Yapısal peyzaj unsurlarının oluşturulmasında doğal taş, tuğla, karo, beton plak gibi döşeme, kaplama ve duvar malzemelerinin; Birbiriyle bağlanmasında, Yatay bir zemin üzerine döşenmesinde, Düşey bir zemin

Detaylı

DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İNȘA EDİLEN YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME

DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İNȘA EDİLEN YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME www.tgub.org.tr İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. ATIF YAPILAN STANDARD ve/veya DÖKÜMANLAR 3. TARİFLER 4. ÜRETİM 5. PROJELER 6. YAPI ELEMANLARININ STOKLANMASI 7. YAPI

Detaylı

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Merdivenler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

02.01.2016 HAKEDİŞ NEDİR?

02.01.2016 HAKEDİŞ NEDİR? HAKEDİŞ NEDİR? TANIMI:Bir yüklenici yapacağı inşaatı belirli bir fiyat üzerinden gerçekleştirmektedir.inşaat işleri uzun süre ve fazla para gerektirir.inşaat bedeli olan paranın tamamının işin başında

Detaylı

KONU : Gazbeton Duvar Yüzeyine Sıva Uygulama Şartnamesi SAYFA : 5

KONU : Gazbeton Duvar Yüzeyine Sıva Uygulama Şartnamesi SAYFA : 5 KONU : Gazbeton Duvar Yüzeyine Sıva Uygulama Şartnamesi SAYFA : 5 1. Kapsam Gazbeton blok ile örülen duvarların yüzeyine sıva uygulama kurallarına ilişkin esasları kapsar. 2. Tanım Harç: Bileşenler: Kum:

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 1.0 GENEL ŞARTLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

1 TP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aypan Bölme Duvar Sistemleri. Aypan Giydirme Duvar Sistemleri. Aypan Şaft Duvarı Sistemleri. Aypan Asma Tavan Sistemleri

1 TP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aypan Bölme Duvar Sistemleri. Aypan Giydirme Duvar Sistemleri. Aypan Şaft Duvarı Sistemleri. Aypan Asma Tavan Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aypan Bölme Duvar Sistemleri Aypan Giydirme Duvar Sistemleri Aypan Şaft Duvarı Sistemleri Aypan Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Tek Kat Aypan Duvar

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr.

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Selahattin ÇELİK KALORİFER TESİSATI PROJESİ Öneri projesi ve raporu Ön (Avan) proje ve

Detaylı

AQUAPANEL İÇ CEPHE DUVAR SİSTEMLERİ UYGULAMA ŞARTNAMESİ AQUAPANEL İÇ CEPHE PLAKASI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

AQUAPANEL İÇ CEPHE DUVAR SİSTEMLERİ UYGULAMA ŞARTNAMESİ AQUAPANEL İÇ CEPHE PLAKASI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ AQUAPANEL İÇ CEPHE DUVAR SİSTEMLERİ UYGULAMA ŞARTNAMESİ AQUAPANEL İÇ CEPHE PLAKASI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 1 A- SİSTEM TANIMI: Konutların, otellerin, spor merkezlerinin, stadyumların, alış veriş merkezlerinin,

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşbu Özel Teknik Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu nun (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) tarafından Gaziantep Kamil

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 1. Staj yerinde öğrendiği bilgileri günlük olarak raporlamalıdır. Rapor(Staj defteri) hazırlanırken 3. Tekil şahıs hitabıyla(yapıldı, gidildi,

Detaylı

METRAJ KEŞİF HAKEDİŞ. Ahmet ŞENER İnş.Müh.

METRAJ KEŞİF HAKEDİŞ. Ahmet ŞENER İnş.Müh. METRAJ KEŞİF HAKEDİŞ Ahmet ŞENER İnş.Müh. Metrajın Tanımı -Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına gelmektedir. -İnşaat sektöründe ise metraj, yapıyı meydana getiren bütün elemanların

Detaylı

ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI YERSEL VE FOTOGRAMETRİK HARİTA, PROJE, KÖPRÜ, PEYZAJ, TRAFİK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLERİ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ VE TARİFLERİ

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşbu Özel Teknik Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu nun (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) tarafından Gaziantep Kamil

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

ITP13103 Yapı Malzemeleri

ITP13103 Yapı Malzemeleri ITP13103 Yapı Malzemeleri Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 1 Bölüm 5.1 GAZBETON 2 Giriş Gazbeton; silisli kum ( kuvarsit ), çimento,

Detaylı

13. HAFTA YAPI BİLGİSİ UYGULAMALARI

13. HAFTA YAPI BİLGİSİ UYGULAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ GGY 214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZLERİ DERSİ Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN

Detaylı