Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi"

Transkript

1 KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com

2 Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR 1. GENEL TEŞVİK 2. BÖLGESEL TEŞVİK 3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 4. STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 5. ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR 6. BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANACAK YATIRIMLAR 7. AR-GE ve ÇEVRE YATIRIMLARI III - TEŞVİK ve DESTEK UNSURLARI 1. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ ve KDV İSTİSNASI 2. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 3. SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ 4. VERGİ İNDİRİMİ 5. GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ 6. KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 7. FAİZ DESTEĞİ 8. YATIRIM YERİ TAHSİSİ IV - FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE TEŞVİK UYGULAMASI V - YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ 1. TEŞVİK BELGESİ ALMA PROSEDÜRÜ 2. İTHAL ve YERLİ MAKİNE / TEÇHİZAT LİSTE DEĞİŞİKLİĞİ ve BELGE REVİZESİ 3. SÜRE UZATIMI ve YATIRIM KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ 4. DEVİR, SATIŞ, İHRAÇ, KİRALAMA ve NAKİL Abdulkadir Kahraman KPMG Türkiye, Vergi Ortağı Son yıllarda Türkiye dikkat çekici büyüme rakamlarına ulaşmakla beraber, kalkınmışlık düzeyimizin aynı hızla ilerlediğini söylemek mümkün olmamaktadır. Ülkelerde yer alan gelir dağılımı adaletsizlikleri, bölgeler arası gelişmişlik farkları, ileri teknoloji kullanımı, altyapı yaygınlığı, işlerliği ve teknolojisi ülkenin topyekun kalkınmışlık düzeyini yansıtmaktadır. Ayrıca istihdam seviyesi de yine kalkınmışlıkta önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalkınmışlık düzeyini artırmada kullanılan en önemli mali politika aracı tüm ülkeler için yatırım teşvik yasal düzenlemeleri olmuştur. Türkiye de istihdamı artırmayı, gelir dağılımındaki ve bölgesel gelişmişlik düzeylerindeki dengesizlikleri gidermeyi hedefleyen, uzun süredir mevzuatımızda değişik şekillerde yürürlükte bulunan ve yatırımları teşvik eden çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Daha çok vergisel teşvik olarak karşımıza çıkan bu düzenlemeler, uzun süre Yatırım İndirimi müessesesi olarak, Gelir Vergisi Kanunumuzda yer alırken birçok defalar değişikliğe uğramıştır. Daha sonra bu müessese yürürlükten kaldırılmış ve 2009 yılında Türkiye de teşvik sistemi yeniden yapılandırılmıştır. Üç yıl boyunca yürürlükte kalan sistem, karşılaşılan yeni ekonomik ihtiyaçlar ve uygulamadaki aksaklıkları dikkate alacak şekilde ve artırılan destek unsurları ile 2012 yılında yeniden düzenlenmiştir. Ekonomik riskleri bertaraf etmek ve yüksek büyüme oranlarının devamlılığını sağlamak, ithalatı ikame etmek ve dış kaynakları kullanmak için var olan teşvik sistemini daha avantajlı hale getiren ve teşvik unsurlarını artıran Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni teşvik sistemi ile ilgili düzenlemeler, 6322 sayılı Yasa ile tarihinde, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir tarihinde ise Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmış, böylece yeni teşvik isteminin yasal altyapısı tamamlanmıştır. Hükümet bu yasa ile, rekabet gücünün, üretimin ve özellikle istihdamın artırılmasını, katma değeri, teknoloji ve Ar-Ge değeri yüksek stratejik yatırımlara yönlenilmesini ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesini sağlamayı ve ekonomimizin ithalata olan bağlılığını azaltmayı hedeflemektedir. Bu çalışmamızda, yatırımcıların yeni yatırım teşvik sistemiyle ilgili çoğunlukla sorduğu sorulardan ve uygulamada karşılaştığı sorunlardan hareket ederek, yeni teşvik sisteminin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla yasal düzenlemeler perspektifinde konuya açıklık getiren yanıtlar oluşturulmuştur. Yararlı olması dileğiyle TAMAMLAMA VİZESİ 6. MÜCBİR SEBEP, FEVKALADE HAL DURUMLARI NEDENİYLE YATIRIMLARIN AKSAMASI 7. BELGE ZAYİ ve İPTALİ 8. TEŞVİKLERLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

3 4 Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 5 I - Amaç ve Kapsam SORU 1: Yeni teşvik sisteminin amacı nedir? Yeni teşvik sisteminden beklenen amaçlar, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nda, aşağıda belirtilen 6 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar; Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın artırılması, Uluslararası rekabet gücünü artıracak, araştırma - geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesidir. SORU 2: Teşvik sisteminin yasal altyapısı nedir? Teşvik uygulamasının yasal dayanağını, tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ oluşturmaktadır. 2012/3305 sayılı Karar tarihinde, 2012/1 sayılı Tebliğ ise tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca yukarıda belirtilen mevzuata ek olarak; vergi teşvikleri, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu nda, gümrük vergisi muafiyeti Gümrük Kanunu nda, sigorta primi teşvikleri Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nda yer alan düzenlemeler ile yeni teşvik sisteminin yasal altyapısı tamamlanmıştır. SORU 3: Yeni teşvik sisteminde teşvik uygulamaları nasıl gruplandırılmıştır? Önceki uygulamalardan farkı nedir? Yeni teşvik sistemi, teşvik uygulamaları kapsamında aşağıda belirtilen dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik uygulamaları - Büyük ölçekli yatırımların teşviki ve - Stratejik yatırımların teşviki. Daha önceki teşvik sisteminde genel, büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları varken; yeni sistemde bunlara stratejik yatırımlar olarak adlandırılan 4. bir unsur eklenmiştir. SORU 4: Yeni teşvik sistemi ne tür teşvik ve destek unsurlarından oluşmaktadır? Yeni teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarında ayrı ayrı ve değişen oranlarda olmak üzere; aşağıda belirtilen destek unsurlarına sahiptir. Gümrük Vergisi Muafiyeti, Katma Değer Vergisi İstisnası, Vergi İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi. SORU 5: Yeni teşvik sisteminde teşvik unsurlarının hangileri yenidir? Yukarıda sayılan teşvik unsurlarından gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, vergi indirimi teşviki, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri ve faizi desteği; daha önceki teşvik mevzuatında da yer alan ve halen uygulanmaya devam eden teşviklerdir. Bununla birlikte, gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işçi payı desteği ile KDV iadesi teşviki yeni teşvik unsurlarıdır. SORU 6: Destek ve teşvik unsurlarından yararlanamayacak yatırımlar ile teşviki belli şartlara bağlı yatırımlar var mıdır? Bakanlar Kurulu Kararı nın 4 No. lu ekinde, hiçbir şekilde teşvik edilmeyecek veya teşviki belli şartlara bağlı yatırım konuları belirlenmiştir. Bu listede yer alan yatırım konuları ile şartları taşıyamayan yatırım konuları hiçbir şekilde teşvik ve destek unsurlarından yararlanamayacaktır. SORU 7: Yatırım teşvik ve desteklerinden kimler yararlanabilir? Teşvik belgesi alınması şartıyla yatırım teşviklerinden; Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, Sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler ve iş ortakları, Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları, Dernekler ve vakıflar, Yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye deki şubeleri yararlanabilecektir.

4 6 Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 7 II - Teşvik Uygulamaları Kapsamında Yatırımlar 1. GENEL TEŞVİK SORU 8: Hangi yatırımlar genel teşvik kapsamında değerlendirilecektir? Teşvik mevzuatında bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile, kesinlikle teşvik edilmeyecek veya belirlenen şartlara uymadığı için teşvik edilmeyecek yatırımlar hariç olmak üzere; asgari yatırım tutarı üzerindeki tüm yatırımlar konu ve bölge ayrımı yapılmaksızın genel teşvik kapsamında değerlendirilecektir. SORU 9: Genel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırım teşviklerinden yararlanabilmek için yapılması gereken asgari yatırım tutarı var mıdır? Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için bölgeler ve yatırım konularına göre belirlenmiş asgari sabit yatırım tutarları bulunmaktadır. Genel olarak 1. ve 2. bölgelerde TL, ve 6. bölgelerde ise TL asgari yatırım şartı aranmaktadır. SORU 10: Genel teşvik kapsamında yatırımcılara sağlanacak teşvikler nelerdir? Genel teşvik kapsamında yatırımcılara sağlanan teşvik ve destek unsurları aşağıda yer almaktadır. Gümrük vergisi muafiyeti, KDV İstisnası, Gelir vergisi stopaj desteği (yalnızca 6. bölgedeki yatırımlar için) Tersanelerin gemi inşa yatırımları için sigorta primi işveren hissesi desteği. 2. BÖLGESEL TEŞVİK SORU 11: Yeni yatırım teşvik sisteminde bölgeler hangi kriterlere göre oluşturulmuştur? Her ne kadar bölge olarak adlandırılsa da, coğrafi bölge olarak anlamamak gerekmektedir. Çünkü coğrafi olarak aynı bölgelerde olmasına rağmen, yatırım teşvik sisteminde farklı bölgede yer alan iller bulunmaktadır. Bu sistemi grup iller olarak algılamak daha yerinde olacaktır. Bu il grupları, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak aşağıdaki tabloda olduğu gibi belirlenmiştir. SORU 12: Bölgesel teşvik uygulamalarından hangi yatırımcılar ve yatırımlar yararlanabilir? Her türlü yatırımın bölgesel teşviklerden faydalanması mümkün değildir. İlgili teşvik mevzuatında bölgesel teşvikten yararlanılabilecek yatırım konuları ve yatırım tutarları çok ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Her ilin ekonomik gelişim ihtiyacına göre oluşturulan yatırım konuları farklılıklar arz edebilmektedir. Bu nedenle yapılmak istenen yatırım konusu Karar a ekli 2 sayılı listede yer alan tablolardan kontrol edilmeli ve asgari yatırım tutarı tespit edilmelidir. SORU 13: Bölgesel teşvik uygulamaları ile genel teşvik uygulamaları arasındaki fark nedir? Bölgesel teşvik uygulamalarından her il için ayrı ayrı belirlenen yatırım konularında ve değişen asgari yatırım tutarlarına bağlı kalındığı takdirde yararlanabilecektir. Genel teşvik uygulamalarında spesifik olarak belirlenen bir yatırım konusu bulunmamaktadır ve asgari yatırım tutarı her il için sabit tutarda belirlenmiştir. Ayrıca genel teşvik uygulamasında destek unsurları, bölgesel teşvike göre daha sınırlandırılmıştır. SORU 14: Bölgesel teşvikte yatırımcılara sağlanan destek unsurları nelerdir? Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlara sağlanacak destek unsurları aşağıda belirtilmiştir. Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği (1. ve 2. bölgedeki yatırımlar hariç), Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. bölgedeki yatırımlar için), Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Sadece 6. bölgedeki yatırımlar için). Teşvİk Bölgelerİ ve İller BÖLGE İLLER I. Bölge Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla II. Bölge Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova III. Bölge Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak ve Zonguldak IV. Bölge Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize ve Sivas V. Bölge Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat VI. Bölge Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada

5 8 Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 9 3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ SORU 15: Büyük ölçekli yatırım nedir? Asgari 50 milyon, bazı yatırımlar için 50 milyon liradan daha yüksek tutarda asgari yatırım tutarı öngörülen ve 2012/3305 sayılı Karar ın 3 No. lu ekinde belirtilen 12 sektörde yapılan yatırımlar, büyük ölçekli yatırım olarak kabul edilmektedir. SORU 16: Büyük ölçekli yatırım konuları ve asgari sabit yatırım tutarları nedir? Büyük ölçekli yatırım konuları ile bu yatırım konuları için aranacak asgari sabit yatırım tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Sektörler Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 Motorlu Kara Taşıtları Sanayi Yatırımları - Motorlu kara taşıtları ana sanayi yatırımları - Motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırımları SORU 17: Büyük ölçekli yatırımlara sağlanan teşvik ve destek unsurları nelerdir? Büyük ölçekli yatırımlara sağlanan teşvik ve destek unsurları aşağıda belirtilmiştir. Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. bölgedeki yatırımlar için), Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Sadece 6. bölgedeki yatırımlar için). Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 Elektronik Sanayi Yatırımları 50 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 50 İlaç Üretimi Yatırımları 50 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 50 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları SORU 19: Göreceli olarak daha ağır kriterler taşıyan stratejik yatırımlar için bazı yatırım konuları için istisnası veya daha hafifletilmiş şartları var mıdır? Şayet yatırım sonucu üretilecek ürünün Türkiye de hiç üretimi yoksa 50 milyon ABD dolarındaki ithalat şartı, rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise %40 katma değer yaratma şartı aranmaz. SORU 20: Stratejik yatırımlara ilişkin katma değer hesabı nasıl yapılacaktır? Yatırım sonucunda üretilecek ürün için, toplam ürün satış tutarından toplam ürün girdi maliyetleri çıkartılarak, çıkan sonucun toplam ürün girdi maliyetlerine bölünüp yüzle çarpılması suretiyle katma değer oranı bulunacaktır. Bu hesaplamada amortisman, enerji ve işçilik girdi maliyetlerine dahil edilmeyecektir. Tebliğin 10 No. lu ekinde katma değer oranının tespitine yönelik ayrıntılı örnekler verilmiştir. SORU 21: Stratejik yatırım için istenen Fizibilite Raporu neleri içermelidir? Söz konusu fizibilite raporunda; yatırıma konu olan ürünle ilgili yurt içi üretim kapasitesi, ithalat miktarı (ithalat miktarının tespitinde, başvuru tarihinden önce yayımlanmış son on iki aylık resmi veriler kullanılmalıdır) ve yatırımla oluşturulacak katma değere ilişkin detaylı bilgi ve analizlerin bulunması gerekmektedir. SORU 22: Stratejik yatırımlara tanınan destek unsurları nelerdir? Yeni teşvik sisteminde en kapsamlı teşvikler stratejik yatırımlara sağlanmıştır. Stratejik yatırımlar, bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki tabloda belirtilen teşvik unsurlarından yararlanabilecektir. SORU 23: Planlanan yatırımın kabulü için hazırlanan Fizibilite Raporu nereye verilmelidir? Sonraki süreç ne olacaktır? Söz konusu bilgi ve belgelerin Ekonomi Bakanlığı na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne verilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük ilk tetkik sonucunda hazırladığı Ön İnceleme Raporu nu Komisyona iletecektir. Nihai karar komisyona ait olup, komisyon üyeleri oy birliği ile alacakları kararla planlanan yatırımın stratejik yatırım olup olmadığına karar verecektir. Bu aşamada başvuruda yer alan bilgi ve hesaplamalar, diğer kurum ve kuruluşlardan teyit edilebilecektir. Komisyonun verdiği olumlu karar sonucuna göre, Genel Müdürlük söz konusu stratejik yatırım için teşvik belgesi düzenler. SORU 24: Stratejik yatırım olarak kabul edilen yatırım, ilerleyen dönemlerde kriterlerin değişmesi halinde stratejik olma niteliğini kaybedecek midir? Yurt içi üretim kapasitesinin, ithalat miktarının ve/veya yaratılan katma değere ilişkin hesaplamaların ekonomik koşullar karşısında değişmesi, daha önceki verilere göre alınmış stratejik yatırımlara ait teşvik belgesinin iptal olmasına ve dolayısıyla destek unsurlarından yararlanmamasına neden olmaz. SORU 25: Stratejik teşvik belgesi başvurusunun reddedilmesi halinde, diğer teşvik uygulamaları kapsamında destek unsurlarından faydalanmak mümkün müdür? Stratejik yatırım kapsamında değerlendirilmeyen yatırım projeleri, planlanan yatırım hangi şartları taşıyorsa, bölgesel, büyük ölçekli veya genel teşvik özelliklerine uygun teşvikten yararlanabilir. Ancak bunun için yatırımcının ayrıca talepte bulunması gerekir. Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanunu nda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) 50 Destek Unsurları STRATEJİK YATIRIMLAR Tüm Bölgeler KDV İstisnası VAR 4. STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ SORU 18: Stratejik yatırımlar nedir? Bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlardan farkı nedir? Yeni teşvik sisteminde Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere sahip, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak nitelendirilmiştir. Bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlarda olduğu gibi stratejik yatırımlar için yatırım konuları spesifik olarak belirlenmemiştir. Bunun yerine stratejik yatırımlar için kriterler konmuştur. Buna göre aşağıdaki kriterleri taşıyan yatırımlar, bölge ayrımı yapılmaksızın stratejik yatırımlara tanınan destek unsurlarından yararlanırlar. Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL nin üzerinde olması, Yatırım sonucu üretilecek ürünün yurt içi toplam üretim kapasitesinin aynı ürünün ithalatından az olması, Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla asgari %40 oranında katma değer sağlanması, Yatırım sonucu üretilecek ürünle ilgili son bir yıl içerisinde gerçekleşen ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması. Yukarıda belirtilen şartların tümü bir arada aranmaktadır. Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR Vergi İndirimi % 90 Yatırıma Katkı Oranı % 50 Sigorta Primi İşveren His. Desteği - Destek Süresi 7 YIL ( 6. BÖLGEDE 10 YIL ) KDV İadesi Desteği 500 Milyon TL nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için Yatırım Yeri Tahsisi VAR Faiz Desteği TL Kredilerde 5 Puan, Döviz Kredilerde 2 Puan, 5 yıl süre ile Gelir Vergisi Stopaj Desteği Sadece 6. Bölge Yatırımlar için 10 yıl Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Destek Süresi) Sadece 6. Bölge Yatırımlar için 10 yıl

6 10 Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR SORU 26: Yatırım teşvik mevzuatında geçen öncelikli yatırım nedir? Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bazı alanlarda yatırım yapılması halinde Türkiye nin neresinde olursa olsun 5. bölgede uygulanan teşviklerin uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu yatırımlar 6. bölgede ise bu bölgeye özgü daha avantajlı teşviklerin uygulanacağı ayrıca belirtilmiştir. Böylelikle gelişmesi istenen yatırım alanlarında bölge şartı aranmadan arttırılmış teşviklerin uygulama imkânı getirilmiştir. SORU 27: Öncelikli yatırım konuları nelerdir? Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki konularda yapılacak yatırımlar öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiştir. Deniz yolu ile yük ve yolcu taşımacılığı, Özel sektör tarafından yapılacak şehir içi ve şehirlerarası demiryolu ile yük, şehir içi yolcu taşımacılığı, Test merkezleri, rüzgar tüneli (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik ve bu mahiyetteki yatırımlar) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları, Asgari m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları, Asgari TL tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar, Asgari TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar, Maden istihraç ve/veya işleme yatırımları, Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar. 6. BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANACAK YATIRIMLAR SORU 28: Bir alt bölge desteğinden yararlanmanın şartları nelerdir? Yeni teşvik siteminin amaçlarından biri olan yatırımlarda kümelenmeyi gerçekleştirmek için, artırılmış destek unsurları oluşturulmuştur. Bunlardan yararlanmak için; Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya Yatırımın ayni şekilde faaliyet gösteren en az 5 gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması gerekmektedir. SORU 29: Artırılmış bir alt bölge desteğinden hangi destek unsurları açısından yararlanılır? Büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yatırım teşvik belgesine sahip yatırımcılar, yalnızca vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden yatırım yapılan ilin ait olduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan artırılmış destek oran ve sürelerinden yararlanabilirler. SORU 30: Yatırım, 6. bölgede bulunan bir organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilse, bir alt bölge olmadığından herhangi bir artırılmış destek unsurundan yararlanmak mümkün müdür? 6. bölgede bir alt bölge desteğinden yararlanma niteliklerine sahip yatırımlara; sigorta primi işveren hissesi desteğine 6. bölgede geçerli olan süreye 2 yıl, yatırım katkı oranına ise 5 puan ilave etmek üzere artırılmış teşvik uygulanmaktadır. Buna göre örneğin 6. bölgede organize sanayi bölgesinde tarihine kadar başlanacak bir yatırım için, sigorta primi işveren hissesi desteği 12 yıl, yatırım katkı oranı ise %95 olarak uygulanacaktır. 7. AR-GE ve ÇEVRE YATIRIMLARI SORU 31: Ar-Ge ve çevre yatırımı nedir? Ar-Ge yatırımı, yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımlardır. Çevre yatırımı ise; doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıkların temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımları ifade etmektedir. SORU 32: Ar-Ge ve çevre yatırımlara tanınan teşvik unsurları nelerdir? Ar-Ge ve çevre yatırımları KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden yararlandırılır. Söz konusu yatırımların, 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlanılır.

7 12 Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 13 III - Teşvik ve Destek Unsurları 1. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ ve KDV İSTİSNASI SORU 33: Tüm yatırım konuları gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanabilir mi? Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile şarta bağlı olup aranan şartları sağlamayan konuları hariç olmak üzere; asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, Gümrük Vergisi muafiyeti ve Katma Değer Vergisi istisnasından yararlanabilir. SORU 34: Hangi tür yatırım malları gümrük vergisi muafiyeti kapsamındadır? Teşvik belgesi kapsamındaki; makine ve teçhizat, otomotiv ve hafif ticari araç yatırımlarında monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaları ile gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali gümrük vergisinden muaftır. SORU 35: Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithalatına başlanmış olunan makine ve teçhizatın, yatırım teşvik belgesinde belirtilen süre içinde ithalatının gerçekleştirilememesi durumunda, destek unsurlarından yararlanmak mümkün olacak mıdır? Şayet ithalat işlemlerine yatırım süresi içerisinde başlanmış ve ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri kullanılmış ve bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş ise; ithal edilmek istenen makine ve teçhizatın yatırım süresi bitiş tarihinden itibaren 4 ay içerisinde belge kapsamında destek unsurlarından yararlandırılarak ithalatı gerçekleştirilebilir. Bu durumda ilgili yatırımcı Gümrük Vergisi muafiyetinden ve Katma Değer Vergisi istisnasından yararlanabilecektir. SORU 36: Teşvik belgesi almak için başvurup henüz belgeye bağlanmayan yatırımlara ilişkin makine ve teçhizat ithalinde teşvik uygulaması var mıdır? Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Gümrük Vergisi ve Katma Değer Vergisinin toplam tutarı kadar teminat alınmak suretiyle ithaline izin verilir. Teminatla ithalat olarak adlandırılan bu uygulamada bir defada verilecek teminat süresi en fazla altı aydır. Bu süre içinde teşvik belgesi düzenlenemezse, süre uzatımı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na müracaat edilir. Teminat süresi içerisinde teşvik belgesi ile birlikte ilgili Bakanlığa başvurularak teminat çözülür. SORU 37: Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal olunan makinenin kullanım esnasında arızalanması durumunda, söz konusu makinenin garanti kapsamında yurt dışına gönderilip tamir ettirilmesi veya yenisinin getirilmesi durumlarında ithalat sırasında destek unsurlarından tekrar yararlanılacak mıdır? Yatırım süresi içinde bu şekilde makine ve teçhizatın gönderilmesi işlemi Gümrük Mevzuatında mahrece iade olarak adlandırılır ve bu işlemler Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yürütülür. Mahrece iade işlemine konu yatırım mallarının yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde aynısı veya yenisinin yurda giriş işlemleri, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nün herhangi bir iznine tabi olmaksızın destek unsurları olan Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnasından yararlandırılır. SORU 38: Teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın istenilen ve taahhüt edilen kriterlerde olmamasından dolayı iade edilmesi durumunda, gelen yenisi için de destek unsurlarından yararlanılacak mıdır? Mahrece iade sistemi bu tür durumlar için de geçerlidir. Yatırım dönemi içerisinde tekrar yurt dışı edilen makine ve teçhizatın yenisinin bir yıl içerisinde ithal edilmesi halinde, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnası tekrar uygulanır. SORU 39: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilebilir mi? Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithali mümkündür. Ancak bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Buna göre; İthalat Rejimi Kararı nın 7. maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat ile İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanmış Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca karayolu nakil vasıtaları hariç ithali mümkün olan makine ve teçhizat Teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilecektir. SORU 40: Başka bir ülkede yer alan bir fabrikanın olduğu gibi yatırım teşvik belgesi kapsamında Türkiye ye ithali mümkün müdür? Teşvik mevzuatında bu durum kullanılmış komple tesis olarak adlandırılmaktadır. Kullanılmış komple tesisin ithalinde, yatırım teşvik belgesi kapsamında destek unsurlarından yararlanabilmek için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nden özel izin alınması gerekmektedir. Genel Müdürlük talebi, proje bazında değerlendirir. Bakanlıkça görevlendirilecek personeller tarafından yerinde ekspertiz yapılır ve uygun görülmesi halinde teşvik kapsamında ithaline izin verilir. SORU 41: Serbest bölgede yer alan komple bir tesis, olduğu gibi Türkiye ye teşvik kapsamında ithal edilebilir mi? Mevcut tesisin Ekonomi Bakanlığı nın Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü nden alınmış faaliyet ruhsatı ve tesisin ithaline Serbest Bölge mevzuatı açısından bir sakınca olmadığına ilişkin uygunluk yazısı ile beraber Teşvik Uygulamaları Genel Müdürlüğü ne başvurulur. Komple tesisin, Serbest Bölgede Bakanlık tarafından yapılacak ekspertiz neticesinde düzenlenecek rapora istinaden teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir. SORU 42: Kullanılmış makine ve teçhizatları farklı firmalardan satın alarak oluşturulmuş bir tesis, komple tesis kapsamında destek unsurlarından yararlandırılarak ithal edilebilir mi? Farklı firmalardan temin edilen münferit makine ve teçhizat ile tesis oluşturulamayacağı veya bu şekilde tesis oluşturan ve revizyon ve ticareti ile ilgilenen firmalardan bu tesislerin teşvik belgesi kapsamında ithal edilemeyeceği, Teşvik Mevzuatı nda özellikle belirtilmiştir.

8 14 Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 15 SORU 43: Yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın, bazı ekonomik nedenlerle teşvik belgesinde belirtilen amaçları dışında kullanılması halinde cezai müeyyide var mıdır? Şayet kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın, Teşvik Mevzuatı nın izin verdiği şekilde satış, devir, ihraç ve kiralama yapılmadan amacı dışında kullanılması halinde teşvik kapsamında sağlanan tüm destekler geri alınır. 2. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ SORU 44: Sigorta primi işveren hissesi desteği hangi çalışanlar için uygulanabilir? Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla komple yeni yatırımlarda teşvik belgesi kapsamında istihdam edilen tüm çalışanlar için, diğer yatırımlar cinslerinde ise yatırıma başlama tarihinden önceki son 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilen ortalama işçi sayısına yatırım nedeniyle ilave edilen çalışanlar için uygulanacaktır. SORU 45: Sigorta primi işveren hissesi desteğinden ne zamandan itibaren yararlanılabilir? Yatırım teşvik belgesi kapsamında desteklenen yatırımların tamamlama vizesinin SGK ya bildirilmesini takip eden aydan itibaren yararlanılabilecektir. Yalnızca genel teşvik kapsamında desteklenen tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için en fazla 18 ay süreyle yararlanılabilir. Yat, yüzer tesis ve deniz araçlarının inşasına yönelik istihdam edilen işçiler de bu kapsamda değerlendirilir. SORU 46: Sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı ne kadardır? Nasıl hesaplanır? Sigorta primi işveren hissesi desteği 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan tutar kadardır. Yatırım teşvik belgesinde belirtilen kayıtlı istihdamı aşmamak üzere ilave sağlanan istihdam üzerinden ve belirtilen asgari ücret tutarı dikkate alınarak hesaplanan üst sınırı geçmeyecek şekilde hesaplanır. SORU 47: Sigorta primi işveren hissesi desteği hangi yatırım türlerine uygulanır? Genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlardan oluşan tüm yatırım türlerine, teşvik mevzuatında belirlenen süre ve oranlarda uygulanır. Ayrıca, söz konusu makine ve teçhizat kullanılmış komple tesis kapsamında ithal edilmişse, dört ay içerisinde ihraç edilmek suretiyle ülkeden çıkarılır. Bu ihracat sırasında gerçekleştirilen gümrük dahil tüm masraflar yatırımcı tarafından karşılanmak zorundadır. Şayet ihracat gerçekleştirilemezse yine tüm masraflar yatırımcı tarafından karşılanmak üzere ithal edilen makine ve teçhizat gümrüklere teslim edilmek suretiyle tasfiye edilir. SORU 48: Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanma süresi nedir? Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda destek süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bölgeler Tarihine Kadar Başlanacak Yatırımlar (Yıl) Stratejik yatırımlarda ise bu süre, yatırımın başlama tarihine göre farklılaştırma yapılmaksızın 6. bölge için 10 yıl, diğer bölgelerde ise 7 yıl olarak uygulanır. SORU 49: Yararlanılabilecek sigorta primi işveren hissesi desteğinde üst sınır nedir? Yararlanılabilecek destek tutarına sabit yatırım tutarının belli bir oranı kadar üst sınır getirilmiştir. Bölgeler itibariyle söz konusu üst sınır aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Stratejik yatırımlar için üst sınır oranı, bölge ayrımı gözetmeksizin sabit yatırım tutarının % 15 i olarak belirlenmiştir Tarihinden Sonra Başlanacak Yatırımlar (Yıl) I 2 - II 3 - III 5 3 IV 6 5 V 7 6 VI 10 7 Bölgeler Bölgesel Yatırımlar (%) Büyük Ölçekli Yatırımlar (%) I 10 3 II 15 5 III 20 8 IV V VI SORU 50: Ödenmemiş sigorta primi borcu bulunması halinde sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilir mi? Bu destek unsurundan yararlanılabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süreleri içerisinde SGK ya vermesi, sigortalıların tamamına ait primlerin sigortalı hissesi ve Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesi dahil ödenmesi gerekmektedir. Geç ödenmesi durumunda Bakanlıkça SGK ya ödenecek işveren hissesi de geç ödenecektir. Geç ödemeden kaynaklanan gecikme zammı ise işverenden tahsil edilecektir. SORU 51: SGK ile önceki dönemlerdeki borçları nedeniyle borç yapılandırması gerçekleştiren yatırımcı, sigorta primi işveren desteğinden yararlanabilir mi? Şayet yatırımcı borçlarını tecil ve/veya taksitlendirmiş ya da ilgili kanunlar uyarınca borçlarını yeniden yapılandırmış ise; tecil, taksitlendirme veya yapılandırma anlaşmalarını bozmadığı ve ödemelerini zamanında yaptığı sürece bu destek unsurlarından yararlanabilecektir. SORU 52: Sigorta primi işveren hissesi desteği ne zaman ve nasıl başlatılır? Yatırımcı tarafından tamamlama vizesi alındıktan sonra Genel Müdürlük firma adını, teşvik belgesi tarih ve sayısını, 3. SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ SORU 55:Tüm yatırım teşvik belgeleri için sigorta primi işçi hissesi desteği uygulanabilir mi? Yalnızca 6. bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli, stratejik ve bölgesel yatırımlar için alınmış yatırım teşvik belgeleri kapsamında sigorta primi işçi payı teşviki uygulanabilir. Bu desteğin diğer bölgeler için alınan teşvik belgeleri kapsamında uygulanması mümkün bulunmamaktadır. SORU 56: Sigorta primi desteğinin kapsamı, süresi ve şartları nedir? Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, 4. VERGİ İNDİRİMİ SORU 58: Vergi indirimi teşviki nedir? Yatırımcıların normal koşullarda ödemeleri gereken gelir veya kurumlar vergilerine, yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımları için Bakanlar Kurulunca belirlenmiş yatırım katkı tutarlarına ulaşıncaya kadar uygulanacak indirimdir. yatırım yerini ve adresini, SGK işyeri sicil numarasını, yatırımın cinsini, mevcut ve ilave istihdamı, vergi daire ve numarasını, destekten yararlanma süresini ve azami destek tutarını SGK ya bildirir. SGK ise yatırımcının gerek SGK ya gerekse Maliye Bakanlığı na borcu olup olmadığını araştırdıktan sonra destek süresini başlatır. SORU 53: Yatırımcılar aracıları vasıtasıyla fason olarak istihdam ettiği sigortalılar için de sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilir mi? Şayet söz konusu aracılar vasıtasıyla kullanılan sigortalılar, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuat hükümlerine göre istihdam ediliyorlar ise, yatırımcılar bu destek unsurundan yararlanabilir. SORU 54: Yatırımın destek süreleri dolmadan başka yatırımcıya devredilmesi halinde yeni yatırımcı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilir mi? Yatırımın devri halinde sigorta primi işveren hissesi desteğinden devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla kalan süre için devralan yararlanır. tamamlama vizesinin yapılmasını takip eden aydan başlamak üzer 10 yıl süreyle uygulanır. Destekten yararlanılabilmesi için; aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi ve devletçe karşılanmayan işçi hissesine ait tutarın yasal süresi içinde ödenmiş olması şarttır. SORU 57: Yararlanılabilecek sigorta primi işçi hissesi desteğinde üst sınır var mıdır? Sigorta primi işveren hissesine desteğine getirilen ve sabit yatırım tutarının belli bir oran şeklinde belirlenen üst sınır, bu teşvik uygulamasında yoktur. SORU 59: Yatırım katkı tutarı ve oranı nedir? Nasıl belirlenmiştir? İndirimli gelir ve Kurumlar Vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarına yatırım katkı tutarı, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak orana ise yatırım katkı oranı denmektedir. Yatırımlardan sağlanan kazanca uygulanacak vergi oranları ile yatırıma katkı oranları, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

9 16 Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 17 SORU 60: Hangi tür yatırımlar vergi indirimi teşvik kapsamındadır? Vergi indirimi, teşvik belgesine bağlı büyük ölçekli, bölgesel ve stratejik yatırımlar için uygulanacaktır. SORU 61: Büyük ölçekli yatırımlara uygulanacak vergi indirimi ve yatırıma katkı oranları nedir? Oranlar bölgelere ve yatırıma başlama tarihlerine göre farklılaştırılmıştır. Söz konusu ve indirimli vergi, yatırıma katkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bölgeler BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Tarihine Kadar Yatırıma Başlanması Halinde Yatırım Katkı Oranı (%) İndirimli Vergi Oranı (%) Tarihinden Sonra Yatırıma Başlanması Halinde Yatırım Katkı Oranı(%) Bu tabloya göre örneğin 1. bölgede tarihine kadar yapılacak büyük ölçekli teşviklerden yararlanabilecek 200 milyon TL tutarındaki bir yatırımda, bu yatırımın %25 i yani 50 milyon liralık kısmı devlet tarafından karşılanacaktır. Devlet bu tutarı, alacağı vergiden vazgeçerek indirimli vergi oranı (%20 yerine %10) uygulamak suretiyle karşılayacaktır. Vazgeçilen vergi tutarı yatırım katkı tutarı olan 50 milyon TL ye ulaşıncaya kadar, bu yatırımdan elde edilen kazanca %10 indirimli kurumlar vergisi uygulanmaya devam edilecektir. SORU 62: Bölgesel teşvik kapsamında vergi indirim ve yatırım katkı oranları nedir? Bölgesel teşvik kapsamında yatırımlara uygulanacak oranlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SORU 63: Organize sanayi bölgelerinde yapılan yatırımlarda indirimli oran uygulaması nasıldır? İndirimli Vergi Oranı (%) I II III IV V VI Bölgeler BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR Tarihine Kadar Yatırıma Başlanması Halinde Yatırım Katkı Oranı (%) İndirimli Vergi Oranı (%) Tarihinden Sonra Yatırıma Başlanması Halinde Yatırım Katkı Oranı (%) İndirimli Vergi Oranı (%) I II III IV V VI Bölgesel teşvik ve büyük ölçekli yatırım uygulamaları kapsamında organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilen yatırımlarda, kendi bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan oranlarda vergi indirimi uygulanacaktır. Örneğin 2. bölgede organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek bölgesel teşvik kapsamındaki bir yatırıma, daha avantajlı olan 3. bölge için tanınan oranlarda vergi indirimi uygulanacaktır. Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi durumumda ise, bölge için sağlanan yatırım katkı oranına beş puan ilave edilerek, %95 olarak uygulanacaktır. SORU 64: Stratejik yatırımlar için vergi indirim oranları ile yatırıma katkı oranı nedir? Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı %90 ve yatırıma katkı oranı %50 dir. SORU 65: Vergi indirimi yatırımlara ait kazançlar dışındaki işletmenin diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara da uygulanabilir mi? Vergi indirimi teşviki, önceki teşvik uygulamalarda sadece teşvik belgesine bağlanmış yatırımlardan elde edilen kazançlara uygulanmakta idi. Ancak yeni düzenlemede YATIRIM DÖNEMİ boyunca, yatırıma katkı tutarına mahsuben, ancak yatırım katkı tutarının aşağıda belirtilen oranlarını ve gerçekleştirilen yatırım harcama tutarını da aşmamak kaydıyla yatırımcının diğer faaliyetlerden elde edilen kazancına da indirimli oran uygulanabilecektir. Bu uygulamadan büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile bölgesel Bölgeler Büyük Ölçekli ve Bölgesel Yatırımlar (%) teşvik kapsamındaki yatırımlar yararlanabilecektir. Stratejik Yatırımlar (%) I 0 50 II III IV V VI Bu tabloya göre örneğin; 1. bölgede yapılacak yatırımlarda - stratejik yatırımlar hariç Bakanlar Kurulu herhangi bir belirleme yapmadığı için yatırımcılar diğer faaliyetlerden elde edilen kazançları nedeniyle vergi indirimi uygulamasından yatırım döneminde hiçbir şekilde faydalanamayacaktır. Bununla birlikte örneğin 6. bölgede yapılacak bir yatırımda, yatırımın devletçe karşılanacak kısmının büyük bir kısmı, (%80) yatırım döneminde de diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca uygulanabilecektir. SORU 66: Fiili olarak tamamlanan yatırım için Ekonomi Bakanlığı ndan henüz tamamlama vizesi alınmamış olmasına rağmen vergi indiriminden yararlanmak mümkün müdür? Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye başlanması vergi indiriminden yararlanmak için yeterlidir. Vergi mevzuatı uyarınca vergi indiriminden yararlanmak için tamamlama vizesi şart koşulmamıştır. Filli durum yeterli olacaktır. SORU 67: Var olan üretim hattına tevsi yatırımı gerçekleştirilmesi ve yatırım sonucu elde edilen kazancın ayrıştırılamaması durumunda vergi indirimi uygulaması nasıl hesaplanacaktır? 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 32/A Maddesi ile indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik tevsi yatımlara ilişkin özel bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanacaktır. Şayet tevsi yatırımdan elde edilen kazanç ayrıştırılamıyorsa o takdirde bilançoda yer alan sabit kıymet toplamını, tevsi yatırım tutarına oranlayarak, elde edilen sonucu toplam kazanca uygulamak gerekecektir. Bu şekilde indirimli vergi uygulanacak kazanç tespit edilebilecektir. SORU 68: Entegrasyon, ürün geliştirme ve modernizasyon yatırımlarına da, bu yatırımlardan elde edilen kazanç işletmenin toplam kazancı içerisinden ayrıştırılamıyorsa, tevsi yatırımlarda uygulanan oranlama yöntemi uygulanabilir mi? Her ne kadar modernizasyon, ürün çeşitlendirmesi, entegrasyon yatırımları için kanununda tevsi yatırımlarda olduğu gibi özel bir düzenlemeye yer verilmemişse de; bu tür yatırımlar için de tevsi yatırımlarda olduğu gibi kazancın ayrıştırılamaması halinde oranlama yönteminin uygulanması gerekir. SORU 69: Vergi indirimi uygulamasında tüm yatırım harcamaları toplam yatırım tutarı hesaplamasında dikkate alınır mı? Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar vergi indiriminden faydalanamaz. Dolayısıyla bu harcamalar yatırım katkı tutarının hesabında dikkate alınmazlar. 5. GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ SORU 74: Tüm yatırım teşvik belgeleri için gelir vergisi stopaj desteği uygulanabilir mi? Yalnızca 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için alınmış yatırım teşvik belgeleri kapsamında gelir vergisi stopaj teşviki uygulanabilir. Diğer bölgeler için alınan teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırımlarda türü ne olursa olsun bu teşvikin uygulanması mümkün değildir. SORU 75: Gelir vergisi stopaj desteği yatırımın hangi aşamasında uygulanabilir? 6. bölge için düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında belgede kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla gerçekleştirilen ilave istihdam için, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye başlanmasından itibaren gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanılabilir. SORU 70: Hangi kurum ve yatırımlar vergi indirimi teşvikinden yararlanamaz? Aşağıdaki kurum ve yatırımlar, hiçbir şekilde indirimli vergi uygulamasından faydalanamayacaklardır Finans ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, İş ortaklıkları, Taahhüt işleri yapanlar, Yap-İşlet Modeli ile elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi ve enerji satışı ile ilgili yatırımlar, Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlar, Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar. SORU 71: Vergi indirimi geçici vergi dönemlerinde de uygulanabilir mi? İndirimli kurumlar vergisi uygulaması, dönem sonunu beklemeye gerek olmaksızın geçici vergi dönemlerinde de uygulanabilecektir. SORU 72: Yatırımcının birden fazla ilde yatırım yapması durumunda indirimli vergi oranı uygulaması nasıl olacaktır? Yatırımcının farklı bölgelerde birden fazla yatırım yapması durumunda, yatırıma katkı oranı ve indirimli kurumlar vergisi oranı her bir bölge için ayrı dikkate alınacaktır. SORU 73: Teşvik belgesinin iptali halinde ya da indirimli kurumlar vergisi uygulaması şartlarının gerçekleşmemesi halinde yararlanılan indirimli orana uygulanacak yaptırım nedir? Bu durumda zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Ancak, ayrıca bir vergi ziyaı cezası uygulanmayacaktır. SORU 76: Gelir vergisi stopaj teşviki uygulanma süresi nedir? Nasıl uygulanır? Teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak üzere, ilave istihdam için asgari ücrete tekabül eden gelir vergisi 10 yıl süre ile verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk edecek vergiden indirilir. SORU 77: Yatırımın tamamlanmaması veya yatırım teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda yatırımcının cezai sorumluluğu var mıdır? Gelir vergisi stopaj desteğinden yararlanılmış olunması nedeniyle ödenmemiş olan gelir vergilerinin hesaplanarak gecikme faizi ile birlikte ödenmesi gerekecektir. Ancak bu durumlarda vergi ziyaı cezası uygulanmayacaktır.

10 18 Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 19 SORU 78: Yatırımın tamamlanmadan devir edilmesi durumunda devralan gelir vergisi stopaj desteğinden yararlanabilecek midir? Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla gelir vergisi stopaj desteğinden yararlanabilir. SORU 79: Yatırımın kısmen veya tamamen tamamlanmasından sonra devir edilmesi halinde, gelir vergisi stopaj desteği nasıl uygulanır? Gelir vergisi stopaj desteği uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan yararlanır. 6. KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ DESTEĞİ SORU 80: Hangi tür yatırımlar için KDV iade desteği vardır? Şartları nelerdir? Sadece stratejik yatırımlar için öngörülmüş bir teşviktir. Buna göre 500 milyon TL asgari yatırım tutarına sahip stratejik yatırımlara, yatırımların tesisi sırasında gerçekleştirilen inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergilerine iade olanağı getirilmiştir. 7. FAİZ DESTEĞİ SORU 81: Hangi tür yatırımlar için faiz desteği vardır? Bölgesel ve stratejik yatırımlara, Ar-Ge ve çevre yatırımlarına uygulanan teşvik kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için faiz desteğinden yararlanılabilir. Genel ve büyük ölçekli yatırımlar için uygulanan teşvikte, destek unsuru olarak faiz desteği bulunmamaktadır. Stratejik yatırımlar için Bakanlar Kurulu bir süre sınırı getirmiştir. Stratejik yatırımlarda faiz desteğinden yararlanabilmek için tarihine kadar başvurmak gerekmektedir. Bu tarihten sonra başvurulacak stratejik yatırımlar için faiz desteğinden yararlanmak mümkün bulunmamaktadır. SORU 82: Faiz desteğinden yararlanmak için nereye başvurulmalıdır? Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nün protokol imzaladığı aracı kurumlar olan banka, leasing şirketi gibi finansal şirketlere başvurulması gerekmektedir. Aracı kurumlar gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra yatırımcı adına faiz desteği için Genel Müdürlüğe onay için başvururlar. SORU 83: Yararlanılacak faiz desteği tutarı ve oranı nedir? Faiz desteği bölgesel yatırımlar (bölgelere göre farklılaştırma vardır) ve stratejik yatırımlar için değişen oranlarda uygulanmaktadır. Alınacak kredilerin sabit yatırım tutarının %70 ine kadarki kısmı için ödenecek faizin ilk beş yılı için faiz desteği öngörülmektedir. Söz konusu oran ve tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Faiz Desteği Tablosu Bölgeler TL Döviz Üst Sınır (TL) I II III IV V VI Tablodan da görüleceği üzere 1. ve 2. bölgelerde, bölgesel teşvik kapsamında faiz desteği uygulanmamakta olup; daha az gelişmiş bölgelerde nisbeten artırılmış oranlarda ve tutarlarda faiz desteği uygulanacaktır. Ayrıca bölge ayrımı yapılmaksızın stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları için farklı faiz destek oran ve üst sınır tutarları belirlenmiştir. Buna göre bu yatırımlarda TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz cinsinde ise 2 puan Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Üst sınır ise Ar-Ge ve çevre yatırımlarında TL tutarını, stratejik yatırımlarda ise yatırım tutarının %5 ini geçmemek üzere 50 milyon TL tutarını aşamayacaktır. SORU 84: Kullanılmış makine ve teçhizat alımları için faiz desteği var mıdır? Kullanılmış makine ve teçhizat için kredi kullanımlarında, tüm bölge ve yatırım türleri için faiz desteği öngörülmemiştir. SORU 85: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımlar için birden fazla kredi kuruluşundan kredi kullanmak mümkün müdür? Stratejik yatırımlar haricinde protokol yapılmış aracı kurumlardan yalnızca bir tanesinden kredi kullanılabilir. Birden fazla aracı kurumdan kredi kullanılması durumunda, yalnızca bir tanesi için faiz desteğinden yararlanılır. Bununla birlikte, bir aracı kurumdan birden fazla kredi kullanmak mümkündür. SORU 86: Kredi ödemelerinin aksaması durumunda faiz desteği kesilir veya iptal olur mu? Kullanılan kredilerin geri ödemelerinin yapılamadığı ilk dönemde, aracı kurum Bakanlığa durumu hemen bildirmek zorundadır. Ödemenin yapılmadığı süre boyunca, yatırımcı faiz desteğinden yararlanamaz. Aracı kurum tarafından ödemelerin tekrar yapıldığının bildirildiği dönemde faiz desteği takip eden dönemden itibaren verilmeye devam eder. Ancak faiz desteği için öngörülen süre değişmeyeceğinden, yatırımcı ödenmeyen süre boyunca faiz desteğinden mahrum kalmış olur. Ödemenin ikinci defa aksaması durumunda, yapılan bildirim üzerine faiz desteği bir daha başlamamak üzere tamamen iptal olunur. SORU 87: Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın bir başka yatırımcıya devredilmesi halinde yeni yatırımcı var olan faiz desteğinden yararlanmaya devam edebilir mi? Şayet yeni yatırımcının yatırım teşvik belgesi varsa ve bu belgede faiz desteği öngörülmüş ise; aracı kurumun kabul etmesi halinde, kullanılan kredinin vade, miktar vb. şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için yeni yatırımcı adına düzenlenecek yani itfa planına göre faiz desteğine devam edilir. Aksi takdirde faiz desteği uygulaması durdurulur. SORU 88: Faiz desteğine tabi kredinin teşvik belgesi kapsamı dışında kullanılması halinde yaptırımlar nelerdir? Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, aracı kurumlar ödenmiş olan toplam faiz desteği tutarına kendi 8. YATIRIM YERİ TAHSİSİ SORU 90: Yatırım yeri tahsisi hangi koşullarda yapılır? Yatırım yapılması düşünülen yerde; Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerinde yer bulunmuyorsa, Yatırım toplam tutarı taşınmazın rayiç bedelinin eğitim ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm için iki, diğer yatırımlar için üç katından fazla ise 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilebilir. SORU 91:Tahsis edilen taşınmaz ile ilgili yatırımcıların sorumlulukları nelerdir? Yatırım yeri tahsisi gerçekleştikten sonra yatırımcı taşınmazın emlak vergisi değerinin % 3 ü oranında ilk yıl bedelini ödemek, yatırımı öngörülen zaman içerisinde tamamlamak, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren 5 yıl boyunca yatırım teşvik belgesinde belirlenen istihdam sayısını korumak zorundadır. faiz oranlarını dikkate alarak hesaplayacakları faizi veya kâr payını dahil ederek 5 işgünü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere muhasebe birimi hesabına yatırmak zorundadırlar. Aksi takdirde TCMB de bulunan karşılık hesaplarından tahsil edilecektir. SORU 89: Faiz destek oranının altındaki bir faiz oranından kredi bulunması halinde uygulanacak faiz desteği oranı nedir? Banka ve finans kuruluşlarının uyguladıkları faiz ve kâr payı oranları, bölgelere göre belirlenen faiz destek puanının altına düştüğünde faiz desteği olarak düşük oran dikkate alınacaktır. SORU 92: Hazineye ait taşınmaz yatırım yeri için doğrudan satın alınabilinir mi? Tarım ve hayvancılık yatırımları hariç olmak üzere yatırım tutarı $ ve üstü ise, en az 100 kişiye istihdam sağlanacak nitelikte bir yatırım ise ve satın alınmak istenen taşınmazın en az 3 katı tutarında yatırım yapılacaksa Harçlar Kanunu nun 63. maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satın alınabilir. SORU 93: Yatırım yeri kesinlikle tahsis edilmeyecek yatırım konuları var mıdır? Finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumların yatırımları, İş ortaklıklarının yatırımları, Yap-İşlet Modeli ile enerji üretim tesisi kurulması, işletilmesi ve satılması ile ilgili yatırımları, Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yapılan yatırımlar, Rödovans yatırımları, Yatırım yeri tahsisi desteğinin kapsamı dışındaki yatırım konularıdır.

11 20 Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ Soru ve Cevaplarla YENİ Yenİ YAtirim Yatırım TEŞVİK Teşvİk SİSTEMİ Sİstemİ 21 IV - Finansal Kiralama İşlemlerinde Teşvik Uygulaması SORU 94: Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat finansal kiralama yolu ile temin edilebilir mi? Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmının finansal kiralama yoluyla temin edilmesi mümkündür. SORU 95: Finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilecek yatırım harcamalarında bir limit var mıdır? Finansal kiralama yöntemi ile yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için ASGARİ TL olması gerekmektedir. SORU 96: Finansal kiralama yolu ile temin edilecek makine ve teçhizat ile ilgili gümrük muafiyeti ve KDV istisnası desteklerinden kim yararlanacaktır? Bu destek unsurlarından finansal kiralama şirketi yararlanır. Fakat bunun için finansal kiralama şirketinin yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleşme imzalamış olması ve makine teçhizat listesinin ilgili merci tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. SORU 97: Finansal kiralama yoluyla temin edilmiş makine ve teçhizatın devir, satış veya ihraç edilmesi mümkün müdür? Mümkündür. Ancak bu işlem için finansal kiralama şirketi ile yatırımcının ilgili mercie birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. SORU 98: Finansal kiralama yoluyla elde edilmiş makine ve teçhizatın üçüncü şahıslara izinsiz satış veya kiralanması durumunda sorumluluk kimde olacaktır? Mülkiyet finansal kiralama şirketinde olduğu sürece her türlü sorumluluk finansal kiralama şirketinde olacaktır. Bu durumda faydalanılan destekler, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca finansal kiralama şirketinden geri alınacaktır. Ancak mülkiyetin yatırımcıya geçmiş olması halinde, tüm sorumluluk yatırımcıda olacaktır. SORU 99: Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka yatırımcıya devri nasıl gerçekleştirilir? Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka yatırımcıya devrinin talep edilmesi halinde, devralan ve devreden yatırımcının birlikte finansal kiralama şirketine başvurması üzerine yeni sözleşme düzenlenerek devir işlemi yapılabilir. Bu durumda yatırımın bütünlüğünün bozulması halinde söz konusu makine ve teçhizatın yeniden temin edilmesi gerekir. Ayrıca yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının ilk yatırımcının yararlandığı destek unsurlarından daha düşük olması veya hiç olmaması durumunda fazladan yararlanılan destekler geri alınır. SORU 100: Kullanılmış ithal makine ve teçhizat finansal kiralama yoluyla temin edilebilir mi? Şayet teşvik belgesinde söz konusu kullanılmış makine ve teçhizatın ithaline izin veriliyorsa, bu yatırımlar finansal kiralama yolu ile de temin edilebilir.

12 22 Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 23 V - Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri 1. TEŞVİK BELGESİ ALMA PROSEDÜRÜ SORU 101: Yatırım teşvik belgesi almak için nereye müracaat edilmelidir? Yatırım teşvik belgesi almak için Ekonomi Bakanlığı nın Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne başvurulmalıdır. Ancak genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 milyon TL yi aşmayan ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ilişkin Tebliğ in 4 numaralı ekinde yer alan aşağıdaki tabloda belirtilen yatırımlar için (yerel birimlerce teşvik belgesi düzenlenebilecek sektör ve konular belirtilmiştir) yerel birimlere (kalkınma ajansları, sanayi odaları ve Bakanlıkça belirlenen diğer odalar) de başvurulabilir. Sektörün US 97 KODU YATIRIM KONULARI 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı Tekstil ürünleri imalatı (yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda 17 sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları) 18 Giyim eşyası imalatı 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer, örülerek yapılan maddelerin imalatı 21 Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı 23 Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (madencilik yatırımları hariç) 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 25 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 26 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 27 Ana metal sanayii (2710 demir çelik ana sanayii hariç) 28 Metal eşya sanayii 29 B.y.s. makine ve teçhizat imalatı 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 31 B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 33 Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı 34 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı 35 Diğer ulaşım araçlarının imalatı (gemi ve yat inşa yatırımları hariç) 36 Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat Ürün paketleme hizmeti yatırımları Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları SORU 102: Yatırım teşvik belgesi almak için ödenmesi gereken bir tutar var mıdır? Yatırımcının teşvik belgesi almak için ödemesi gereken tutar 400 TL dir. Müracaat edilen birimin döner sermaye işletme hesabına bu tutar yatırılır. Müracaat yerel birime yapılıyor ise, 300 TL döner sermaye hesabına, kalan 100 TL ise ilgili yerel birimin hesabına yatırılır. SORU 103: Yatırım teşvik belgesini alabilmek için müracaatta aranacak belgeler nelerdir? 1. Müracaat dilekçesi 2. İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi 3. Yatırım Bilgi Formu ve Taahhütname (2012/1 sayılı Tebliğin 1 nolu ekinde yer almaktadır) 4. Makine ve Teçhizat Listeleri TL Müracaat Bedelinin Yatırıldığına Dair Belge 6. Ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi 7. Sosyal Güvenlik Kurumu na borcun bulunmadığına dair yazı veya elektronik ortamdan alınmış barkodlu çıktı 8. Çevre ve Orman Bakanlığı ndan alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı şartı aranması gereken yatırım konuları için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı 9. Stratejik Yatırımlar için Fizibilite Raporu 10. Teşvik uygulamalarına bağlı olarak talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler SORU 104: Yatırım teşvik belgesi başvurularının değerlendirme süreci nasıl olmaktadır? Ekonomi Bakanlığı na doğrudan yapılan ve yerel birimlerce onay vermesi için gönderilen başvurularda yer alan yatırım projeleri; makro ekonomik politikalar, arz talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden değerlendirilir ve gerekirse ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak görüşler sonucunda uygun bulunması halinde, Yatırım Teşvik belgesi verilir. SORU 105: Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı ne kadar süre içerisinde sonuçlandırılır? Müracaat sırasında istenen tüm bilgi ve belgelerin tamamlanması kabulü ile yetkili birimler azami iki ay içerisinde müracaatları sonuçlandırmakla yükümlüdür.

13 24 Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ İTHAL ve YERLİ MAKİNE / TEÇHİZAT LİSTE DEĞİŞİKLİĞİ ve BELGE REVİZESİ SORU 106: Yatırım teşvik belgesine ekli listede belirtilen ithal ve yerli makine ve teçhizat listesinde değişiklik yapılabilir mi? Yatırımın gerçekleştirilmesine hizmet edecek ve gerekli olduğuna inanılan makine ve teçhizat değişiklikleri mümkündür. Bu değişiklikler yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci tarafından sonuçlandırılır. Yalnızca kullanılmış komple tesislerin teşvik belgesine dahil edilmesine ilişkin başvuruların Ekonomi Bakanlığı na yapılması zorunludur. SORU 107: Yatırım teşvik belgesinde yer alan makine ve teçhizat listesinde belirtilen fiyatlardan piyasa dalgalanmaları nedeniyle önemli sayılabilecek artış ve azalışlar meydana geldiğinde listeyi güncellemek gerekir mi? İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatların, her bir makine ve teçhizat itibariyle %100 e kadar artış veya %50 ye kadar azalışlarında liste güncellemesi yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir. 3. SÜRE UZATIMI ve YATIRIM KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ SORU 110: Yatırım teşvik belgesi kapsamında belirtilen sürede yatırımın tamamlanamaması durumunda, ek süre talebinde bulunabilinir mi? Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, yatırım harcaması yapılmış olması kaydıyla yetkili mercie süre uzatımı talebinde bulunabilinir. Bu durumda yetkili merci (Bakanlık, Sanayi Odalar veya Kalkınma Ajansları) teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verebilir, ek süre en az bir yıl olarak uygulanır. 4. DEVİR, SATIŞ, İHRAÇ, KİRALAMA ve NAKİL SORU 112: Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat devir veya satış konusu edilebilir mi? Tamamlama vizesine bakılmaksızın yatırım teşvik belgesi kapsamındaki temin edilen makine ve teçhizatın beş yılın doldurmadan devri, satışı, ihracı ve kiralanması Genel Müdürlüğün iznine tabidir. Tamamlanma vizesi alınmak kaydıyla beş yılın sonunda satış, devir, ihraç ve kiralanması ise serbesttir. SORU 113: Temininden itibaren beş yıl geçmemiş makine ve teçhizat hangi şartlarda devir veya satış konusu edilebilir? Bu durumda en önemli şart, yatırımın bütünlüğünün bozulmamasıdır. Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, 5 yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte; SORU 108: Yatırımın gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan fakat yatırım teşvik belgesine ekli makine ve teçhizat listesinde yer almayan makine ve teçhizat alımları için teşvikten yararlanılabilinir mi? Yatırıma başlama tarihinden sonra temin edilen ve makine ve teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizat; proje ile uyumlu olması kaydıyla, teşvik belgesi kapsamına dahil edilerek destek unsurlarından yararlandırılabilir. SORU 109: Yatırım teşvik belgesi revizesi hangi koşullar altında yapılabilir? Yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarının %50 si üzerindeki artış veya azalışlar ile belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda yatırımcılar teşvik belgesini düzenleyen mercie başvurarak teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunabilirler. SORU 111: Yatırım konusunda değişiklik yapılması mümkün müdür? Yatırım konusu değişiklik talepleri için, öncelikle yetkili mercie başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da dikkate alınarak teşvik belgesi üzerinde yatırım konusuna ilişkin değişiklik yapılabilir. Değişikliğin uygun bulunması halinde, yatırım konusu değişikliğinden önce satın alınmış ancak yeni yatırım konusu ile ilgili olmayan makine ve teçhizat için uygulanan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Teşvik belgeli başka bir yatırımcıya devri Teşvik belgesi olmayan başka bir yatırımcıya satışı İhracı Kiralanması Bakanlığın iznine tabidir. Yatırımların bütün olarak devrinde, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle izin verilebilir. Satış izni verilen makine ve teçhizatlara uygulanan KDV istisnası, Gümrük Muafiyeti gibi destekler geri alınmaz. Ancak yatırımcının teşvik belgesinin, belge kapsamında temin edilmiş makine ve teçhizatın izin alınarak satışı sonrasında, başka nedenlerle iptal edilmesi durumunda, satış konusu edilen makine ve teçhizatın alımı sırasında uygulanan tüm destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınır. SORU 114: Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizatın beş yıl süre dolmadan ve izinsiz olarak satılması durumunda yatırımcının maruz kalacağı yaptırımlar nelerdir? Bu durumda izinsiz satışı gerçekleştirilen makine ve teçhizatla ilgili; Gümrük Vergisi, KDV, Varsa indirimli uygulan kurumlar veya gelir vergisi, Fazladan yararlanılan faiz desteği, Tahsil edilmeyen KKDF kesintisi ilgili mevzuat uyarınca geri alınır ve yatırım teşvik belgesi iptal edilebilir. SORU 115: Yatırım teşvik belgesi kapsamında henüz gerekli süreleri doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımcıların diğer borçları nedeniyle cebri icra veya tasfiye sonucu satılması halinde herhangi bir yaptırım var mıdır? Şayet icra veya iflas organı tarafından satışın kesinleşme tarihinden önce tamamlama vizesi yapılacak durumlar söz konusu ise, teşvik belgesinin hemen tamamlama vizesi yapılabilir. Ancak, makine ve teçhizatın teminini müteakip beş 5. TAMAMLAMA VİZESİ SORU 118: Yatırım ile ilgili çalışmalar bittikten sonra ne zaman ve nereye tamamlama vizesi için başvurulmalıdır? Yatırımcı öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içerisinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için yatırım teşvik belgesini düzenleyen yetkili mercie başvurması gerekmektedir. SORU 119: Tamamlama vizesini alabilmek için yapılması gerekenler nelerdir? Yatırım teşvik mevzuatında belirtilen belgeler ile birlikte (YTB aslı, Makine ve Teçhizat Listesi, Yatırım Takip Formu, Kapasite Raporu, Faturalar, Ruhsatlar, Vergi İndirimi ve Kur Farkı gibi vb. konuları irdeleyen YMM Raporu vb.) Teşvik Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğün görevlendirdiği mercilere (yerel birimler, odalar, bankalar veya valilik) başvurulabilir. Genel Müdürlük ekspertiz yapmak üzere iki veya üç personel görevlendirir. Ekspertiz Raporu sonucuna göre Genel Müdürlük tamamlama vizesi şerhi koyar. yıllık süre dolmadan cebri icra veya tasfiye sonucu yatırım teşvik belgesine bağlı bir makine ve teçhizatın satılması halinde, yararlanılan tüm destekler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alınır. Ayrıca yatırım teşvik belgesi iptal edilebilir. SORU 116: Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların başka bir yere veya bölgeye nakli mümkün müdür? Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. Ancak Bakanlıktan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede de destek kapsamına alınması şartıyla, yatırımın diğer bölgelere de taşınması mümkündür. SORU 117: Organize sanayi bölgesi içerisindeki bir yatırımın bir bütün olarak OSB dışına veya bulunulan bölgeden daha az destek alan başka bir bölgeye taşınması mümkün müdür? Yatırımın bulunulan bölgeden daha az destek alan bir başka bölgeye veya aynı bölgede olsa bile OSB den OSB dışına veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınması mümkündür. Ancak taşınılan bölgede bulunmayan desteklerin tamamı ile taşındığı bölgenin yararlandığı desteği aşan kısmı ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. SORU 120: Tamamlama vizesi yerel birimlerden alınabilir mi? Bunun için yerel birimler veya Genel Müdürlüğün yetkilendirdiği odalar, bankalar veya valilik personeli, ekspertiz işlemlerini yatırımcının belirleyeceği YMM ile birlikte yapar. İstenen diğer belgeler ile birlikte yetkili yerel merci, rapora istinaden Genel Müdürlüğün olurunu da aldıktan sonra tamamlama vizesini verir. SORU 121: Ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek personele ücret ödenmesi gerekir mi? Görevlendirilecek personelin her birine ekspertiz ücreti olarak 100 TL ödenmesi gerekmektedir. Bu görevlendirmede ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karşılanır. Yatırımcılardan başka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez.

14 26 Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ MÜCBİR SEBEP, FEVKALADE HAL DURUMLARI NEDENİYLE YATIRIMLARIN AKSAMASI SORU 122: Yatırım süresince kabul edilen mücbir sebep ve fevkalade hal durumları nelerdir? Bunlar nasıl belgelenir? Teşvik belgesi düzenlenmesinden başlayarak tamamlama işlemleri sonuçlanıncaya kadar devam eden süre içinde, aşağıdaki haller mücbir sebep ve fevkalade durumları olarak değerlendirilecektir. Tabii afetler ve yangın (ilgili resmi kurumlardan alınacak yazı ile varsa sigorta hasar ekspertiz raporu ile belgelenir), Yatırımcının faaliyetlerinden kaynaklanmayan nedenlerle kamu idarelerinin aldığı kararlar ve uygulamalar sonucu yatırımcının faaliyetini ve/veya yatırımını yapamaz hale gelmesi, (ilgili kamu kurumundan alınacak yazı ile belgelenir), Grev ve Lokavt (İl ve çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile belgelenir), Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali, Yatırımın çoğunluk hissesi sahiplerinin ölümü (mahkeme kararı ile belgelenir), Yatırım konusu makine ve teçhizatın yatırımcının iradesi ve kusuru dışında çalınma vb. nedenlerle elden çıkması (resmi kurumlardan alınacak yazı ile belgelenir). 7. BELGE ZAYİ ve İPTALİ SORU 124: Yatırım teşvik belgesi zayi olduğunda yeniden çıkarılabilir mi? Teşvik belgesi veya eki belgelerin kaybolması nedeniyle yatırımcı tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda, mücbir sebep ve fevkalade hal durumları hariç olmak üzere, tasdiki istenen her yatırım teşvik belgesi için 300 TL karşılığı çıkarılabilir. SORU 125: Hangi durumlarda Yatırım Teşvik Belgesi iptal olabilir? Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama mevzuatında belirlenen hükümlere aykırı davranan, Yatırım Teşvik Belgesine ilişkin kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, 8. TEŞVİKLERLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR SORU 126: Yatırım cinsleri nelerdir? Neden bunları ayrı ayrı tanımlama gereği duyulmuştur? Yatırım cinsleri, Bakanlar Kurulu Kararı na istinaden çıkarılmış Tebliğ de Komple Yeni, Tevsi, Modernizasyon, Ürün Geliştirme ve Entegrasyon olarak belirlenmiştir. Bu ayrımların olması, uygulanacak teşviklerin hesaplanması açısından önem arz etmektedir. Özellikle vergi indirimi desteğinin hesaplanmasında kullanılacak yöntemi etkilemektedir. Ayrıca; SORU 123: Mücbir sebep ve fevkalade hal durumları nedeniyle tamamlama vizesine ilişkin aranan belgelerin ibraz edilememesi durumunda vize işlemleri nasıl gerçekleştirilir? Yatırım teşvik mevzuatı gereğince normal şartlarda istenen belgeler yerine; İthal edilen makine ve teçhizat için gümrük idaresinden temin edilecek Gümrük Giriş Beyannamelerinin onaylı örnekleri, Alımı gerçekleştirilen yerli makine ve teçhizata ait satıcı firmalardan temin edilecek fatura nüshaları, Varsa diğer yatırım harcamalarına ait ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belgeler, Arsa bedeli için ilgili tapu dairesinden temin edilecek tapu örneği, Bina ve inşaat harcamaları için belediyeden temin edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesi örneği, Mücbir sebep ve fevkalade hal durumunu tevsik eden ilgili resmi kurumdan alınacak yazı gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi ve diğer belgelerde tahrifat yapan, Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan, Yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, İcra ve İflas yoluyla yapılan işlemler de dahil, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatı öngörülen sürelerden önce satan veya satılmasına sebebiyet veren, Yatırım teşvik belgesinde öngörülen sürede yatırımı tamamlamayan, Asgari yatırım tutarlarına uymayan, yatırımcıların yatırım teşvik belgeleri iptal edilir. Entegrasyon harici diğer yatırım cinslerinin aynı işletmede veya aynı organize sanayi bölgesinde olması zorunluluğu vardır. Bu hüküm lehe olan korunmak kaydıyla eski teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarda da uygulanır. Hazır giyim yatırımlarında makine teçhizat yönüyle kapasite artışının %100 ü aşması durumunda komple yeni yatırım olarak değerlendirilir. SORU 127: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan tüm harcamalar nedeniyle destek unsurlarından yararlanabilir mi? Öncelikle müracaat tarihinden evvel yapılmış harcamalar, hiçbir şekilde teşvikten yararlanamaz. Ayrıca; Hammadde, ara malı ve işletme malzemesi (Otomobil ve hafif ticari yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak şartıyla CKD aksam ve parçaları, gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu hariç) Kullanılmış yerli makine ve teçhizatı Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (İstisnaları var- madencilik ve hazır beton yatırımları vs.) Faaliyet konusu dışındaki yatırımlar için uçak ve helikopter Porselen, seramik ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası İnşaat malzemeleri Yatırım projesi bazında sektörel özellikler dikkate alınarak projeye özgü genel müdürlükçe belirlenen bazı harcamalar hiçbir şekilde teşvik belgesi kapsamına girmez. SORU 128: Maddi olmayan duran varlıklar için (knowhow, lisans, marka) yapılacak harcamalar yatırım harcaması olarak kabul edilebilir mi? Söz konusu harcamaların cinsi yatırım teşvik belgesinde belirtilmiş olması ve teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %50 sini aşmamak kaydıyla yatırım harcaması olarak kabul edilir. SORU 129: Yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulunulmuş olmakla beraber henüz sonuçlandırılmamış müracaatlar yeni teşvik sisteminden yararlanabilir mi? Bakanlar Kurulu Kararı nın yayım tarihi olan tarihinden önce başvurulmuş fakat sonuçlandırılmamış müracaatlar, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat, yani eski teşvik sistemi kapsamında değerlendirilecektir. Fakat talep edilmesi halinde yeni sisteme göre sonuçlandırılabilecektir. SORU 130: Yeni teşvik sisteminden önce alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında bugün yapılan yatırım harcamaları, yeni sistemdeki avantajlı destek ve sürelerden yararlanabilir mi? Eski sisteme göre alınmış yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım harcamaları eski sistem mevzuatı uyarınca geçerli olan destek unsurları, süre ve oranlardan yararlanmaya devam edecektir. Ancak tarihinden sonra yapılan müracaatlar sonucunda tasdik edilen yatırım teşvik belgeleri, talep edilmesi halinde yeni teşvik sistemindeki lehe olan hükümlerden faydalanabilir. SORU 131: Bir yatırım teşvik belgesine bağlanmamış ve henüz müracaatta bulunulmamış tarihinden sonra yapılan yatırım harcamaları için yeni teşvik sistemi mevzuatına göre yatırım teşvik belgesi alınması durumunda önce yapılan harcamalar destek unsurlarından yararlanabilir mi? Yatırım teşvik belgesi olmayan veya teşvik belgesi müracaatı yapılmamış yatırımlara ait tarihinden Bakanlar Kurulu Kararının yayımı tarihine kadar gerçekleştirilmiş yatırım harcamaları hiçbir şekilde yeni teşvik sisteminin destek unsurlarından yararlanamaz. SORU 132: Eski teşvik sisteminde alınmış yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, yeni teşvik sistemi mevzuatı uyarınca tasdiki yapılmış yatırım teşvik belgesi sahibine devri durumunda, yeni teşvik sisteminin destek unsurlarından yararlanabilir mi? Eski teşvik sistemi uyarınca elde edilmiş makine ve teçhizatların yeni sistemde alınmış yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcıya devredilmesi durumunda, devralan yatırımcı bu yatırım harcamaları için yeni teşvik sisteminin yalnızca genel teşvik destek unsurlarından yararlanabilir. Bunun dışındaki destek unsurlarından yararlanması mümkün değildir. SORU 133: Yeni teşvik sistemi mevzuatı kapsamında yatırım teşvik belgesine bağlı yatırım harcamaları için yararlanılan destek unsurları dışında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanabilir mi? Yeni teşvik sistemi kapsamında destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları hiçbir şekilde diğer kamu kurum ve kuruluşların desteklerinden yararlanamaz. Şayet diğer kamu kurum ve kuruluşların desteklerinden yararlanılıyorsa veya yararlanılacaksa, bu takdirde bu destek unsurlarından yararlanılamaz. Aykırı davranılması durumunda yararlanılan destek unsurları, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. SORU 134: Yatırım teşvik belgesi tasdiki yapılmış yatırıma ne zaman başlanmış kabul edilir? Genel olarak yatırımın başlangıç tarihi teşvik belgesi için Bakanlığa veya ilgili yerel birime başvuru tarihidir. Ancak yatırıma başlandığının kabul edilebilmesi için yatırımın resmi başlangıç tarihinden sonra fiili olarak arazi-arsa, altyapı, binainşaat, makine teçhizat ile diğer harcamalara yönelik olarak sabit yatırım tutarının en az % 10 oranında ( TL üzerindekiler için TL) harcama yapılması gerekir.

15 İletişim: Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. T: F: Abdulkadir Kahraman Vergi Hizmetleri Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı İstanbul, Türkiye T: E: kpmg.com.tr kpmgvergi.com Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye de basılmıştır.

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I İSTANBUL DA YATIRIM İMKANLARI ji s n a a k k n i s r a i n. istanbul KALKINMA AJANSI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Yaşam Bilimleri Ekonomik faaliyetler ve teknolojik birikim bakımından İstanbul yaşam bilimleri için

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı