ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI"

Transkript

1 BÖLÜM I ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1

2 Geleneksel anlamda seramik ürünler anorganik endüstriyel hammaddelerin belirli oranlarda karõştõrõlõp şekillendirildikten sonra pişirilerek sertleşmesi suretiyle elde edilen malzemelerdir. Olumlu fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeni ile günlük yaşamda, endüstride ve inşaatta yaygõn olarak kullanõlmaktadõr. Seramik sektörü;! Seramik kaplama malzemeleri,! Seramik sağlõk gereçleri,! Seramik sofra ve süs eşyalarõ,! Porselen sofra ve mutfak eşyalarõ,! Teknik seramikler,! Refrakter harç ve tuğlalar! Seramik hammaddeleri alt sektörlerinden oluşan inşaat sektörüne önemli oranda girdi sağlayan bir sanayi dalõdõr. 1. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ Seramik kaplama malzemeleri, yer ve duvar kaplamasõnda kullanõlan, seramikten yapõlmõş plakalardõr. Türkiye de çoğunlukla seramik yer karolarõna seramik karo, duvar karolarõna fayans denilmektedir. Uluslararasõ ISO :1998 standardõnda seramik kaplama malzemeleri aşağõdaki şekilde tanõmlamaktadõr. Seramik karolar, çoğunlukla killer ve/veya diğer anorganik hammaddelerden üretilen, genellikle yer ve duvar kaplamalarõnda kullanõlan, kalõptan çekme metoduyla veya oda sõcaklõğõnda preslenerek şekillendirilen, fakat başka işlemlerle de şekil verilebilen, daha sonra kurutulup istenen özellikleri kazandõrmaya yeterli olacak sõcaklõklarda pişirilen ince plakalardõr. Karolar sõrlõ veya sõrsõz olabilir, yanmazlar ve õşõktan etkilenmezler. ISO :1998 uluslararasõ standardõna ve TS EN 87:1995 Türk ve Avrupa Standartlarõna göre seramik karolar aşağõdaki gibi sõnõflandõrõlmõştõr: Şekillendirme metoduna göre:! Kalõptan çekme (A)! Kuru presleme (B)! Diğer işlemlerle (C) Türkiye de üretilen seramik karolar kuru presleme (B) sõnõfõna girmektedir. Su emme oranõna göre (E):! E %0,5 (Grup I a)! %0,5<E %3 (Grup I b)! %3 E<%6 (Grup II a)! %6 E<%10 (Grup II b)! E>%10 (Grup III) 2

3 2. SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ Genel anlamda seramik inorganik-metalik olmayan hammaddelerin belrli oranlarda karõştõrõlarak akõşkan bir çamur haline getirilmesi, daha sonra da alçõ ve/veya sentetik reçine kalõplarda şekillendirilerek C civarõnda pişirilip su emme değeri %0,75 in altõnda olan ürünlerdir. Kil, kaolen, kuars, feldspat gibi inorganik hammaddeler temel yapõyõ oluşturur. Lavabo, ayak, klozet, rezervuar, bide, helataşõ, pisuar ve duş teknesi beyaz ve renkli olmak üzere ürün yelpazesinin başlõca ürünleridir. 3. TEKNİK SERAMİKLER Taş ve Toprağa dayalõ Sanayi Ürünleri nin sõnõflandõrõlmasõnda daha önceki yõllarda Elektroporselen başlõbaşõna bir grubu temsil ediyordu. Son yõllarda yurdumuzda da gittikçe önem kazanmakta olan ileri seramikler de dikkate alõnarak, grubun adõ, VIII. 5 Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda TEKNİK SERAMİK olarak değiştirilmiştir. F. Singer ve S.S. Singer in yaptõğõ Seramik Bünye sõnõflanmasõnda Sert Porselen teknolojik olarak geliştirilmiş bünyeleri ihtiva etmektedir. Bunlar, Elektriksel Porselen, Kimyasal Porselen, Mullit Porselen, Zirkon Porselenin yanõnda tek bileşimli porselen tipi (Steatit, Kordierit vb.) ve saf tek bileşikli (oksitler, karpitler vb.) seramiklerdir. Bu bilimsel tarif de dikkate alõnarak Teknik Seramik grubuna ana mallar olarak,! Porselen izolatörler,! Elektro porselen malzemeler,! İleri seramik malzemeler dahil edilmiştir Porselen İzolatörler Kil, Kaolen, kuars, feldspat, alümina gibi ingorganik maddelerin belirli oranlarda karõştõrõldõktan sonra öğütülüp, uygun metodlarla şekillendirilip pişirilmesi ile elde edilir. Daha sonra bu porselenlere kullanõm yerlerine bağõmlõ olarak metal parçalar monte edilerek, elektrik enerjisi iletim ve dağõtõmõnda, trafo merkezlerinde kullanõlõr Elektro Porselen Kil, kaolen, kuars, feldspat, alümina, steatit gibi inorganik maddelerin uygun oranlarda karõştõrõlõp, öğütüldükten sonra elde edilen granülün yaş veya kuru şekillendirilmesini takiben pişirilmesi ile üretilir. Daha sonra bu parçalar mekanik düzenekler için monte edilerek elektrik tesisatlarõndaki şalter, sigorta, buşon, fiş, duy vb. malzemelerin üretiminde kullanõlõr. 3

4 3.3. Teknik Seramik Hõzla gelişen teknolojinin paralelinde; yüksek aşõnma direnci, mukavemet, korozyona dayanõklõlõk, elektriksel ve õsõl özelliklere sahip malzemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bunun temini için yapõlan araştõrma çalõşmalarõ sonucunda teknik seramikler (ileri seramik ve mühendislik seramikleri de denilmektedir) doğmuş ve gelişmiştir. İki gruba ayrõlõrlar:! Oksit seramikleri (AI203, Zr02 vb.)! Oksit olmayan seramikler (Karbürler, Nitnirler, Borürler vb.) Günlük hayatõmõzda kullanõlan, kesme, aşõndõrma parçalarõ, yüksek sõcaklõğa dayanõklõ roket kõlõflarõ, tank gövde kaplamalarõ, kurşun geçirmez yelekler, plezo elektrik seramikler, saryant õsõtõcõ taşlarõ, katalitik konvertörler, motorlar, pompalar, salmastralar vs. gibi malzemelerdir. 4. REFRAKTER MALZEMELER Refrakter malzemeler yüksek sõcaklõklarda her türlü erimiş metal, cüruf, asit vb. aşõndõrõcõ maddelere dayanõklõ, mekanik darbe ve sürtünme etkilerine karşõ fiziksel ve kimyasal özelliğini kaybetmeyen, yüksek ergime sõcaklõğõna sahip malzemelerdir. Bu özellikleri nedeniyle, sanayide yüksek sõcaklõğõn gerekli olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapõldõğõ üniteleri koruma ve yalõtõmõnõ sağlama amacõyla yaygõn olarak kullanõlmaktadõr. 5. SERAMİK HAMMADDELERİ Seramik sektöründe, elde edilecek ürüne göre değişen çeşitli hammaddeler ile bunlarla birlikte birçok yardõmcõ maddeler kullanõlmaktadõr. Seramik sektöründe kullanõlan başlõca hammaddeler; kaolin, feldspat, kil, wollastonit ve pirofillit gibi anorganik esaslõ minerallerdir. Yardõmcõ maddeler olarak ise, boya, oksit, firit,sõr ve benzeri gibi maddeler kullanõlmaktadõr. 6. SERAMİK PORSELEN SOFRA, MUTFAK ve SÜS EŞYASI Kil, kaolen, kuvars, feldspat gibi inorganik maddelerin belirli oranlarda karõştõrõlõp, suyla hamur haline getirilmesini takiben uygun metotlarla şekillendirildikten sonra C de pişirilmesi ile elde edilen sõrlõ, desenli veya desensiz, tabak, kase, fincan gibi sofra eşyalarõnõn, vazo, biblo vb. süs eşyalarõdõr. 4

5 BÖLÜM II DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜ 5

6 1.ÜRETİM VE TÜKETİM 1.1. Seramik Kaplama Malzemeleri Dünyada seramik kaplama malzemeleri sanayinin en büyük üreticileri Çin, İtalya, İspanya, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'dir. Dünya toplam üretimi giderek artmaktadõr yõlõ dünya üretimi 5, öneminde üretim %8,3 oranõnda artmõştõr. Tüketim de aynõ dönemde %14 artarak, 2000 yõlõnda 4,6 milyar m 2 ye ulaşmõştõr. Dünyadaki en büyük üretici olan Çin, dünya üretiminin yaklaşõk %32 isini gerçekleştirmektedir. Üretiminin % 97'si iç tüketime yöneliktir. Çin %26'lõk pay ile dünya tüketiminde de birinci sõrada yer almaktadõr. İtalya nõn 2000 yõlõ karo üretimi 632 milyon m 2 dir. İspanya nõn üretimi ise 621 milyon m 2 dir Seramik Sağlõk Gereçleri Dünya seramik sağlõk gereçleri üretimi yõlda yaklaşõk 200 milyon adettir yõlõnda, Avrupa (Doğu Avrupa ülkeleri hariç) 51 milyon adetlik üretimi ile, Çin'den sonra dünyadaki en büyük üretici bölgedir. Tüketim ise 52 milyon adettir. 30 'dan fazla üreticinin bulunduğu İtalya dõşõnda, dünya genelinde, çeşitli ülkelerde fabrikalarõ bulunan az sayõda büyük üretici faaliyet göstermektedir yõlõ itibariyle, Türkiye Avrupa'da üçüncü üretici ve 6. ihracatçõ konumundadõr. Sektörün kapasite artõşõ büyük oranlarda gerçekleşmektedir. Avrupa da en önemli üreticiler, İtalya, İspanya, Türkiye, Fransa, İngiltere ve Almanya dõr. İtalya nõn 2000 yõlõ sağlõk gereçleri üretimi 9,6 milyon adettir. Dünyadaki en büyük üreticilerden iki tanesi ABD'de bulunmaktadõr. Bunlardan birisi ABD'nin ve dünyanõn en büyük üreticisi olup, ABD, Meksika, Kanada, Avrupa, Güney Amerika ve Uzak Doğu'da çeşitli ülkelerde olmak üzere 21 ülkede fabrikaya sahiptir. Diğer büyük üreticiler İsviçre, Finlandiya, İspanya, Almanya, İngiltere, Hollanda'da olup, hepsinin pek çok ülkede üretim tesisleri vardõr. Büyük üreticilerden iki tanesi de Japonya'da bulunmaktadõr. Çin'in Avrupa'nõn toplam üretiminden bir miktar daha fazla olan üretimi tümüyle iç tüketime dönüktür. Aynõ zamanda, yarõsõ ABD'den olmak üzere az miktarda ithalat da yapmaktadõr. Almanya Avrupa'daki en büyük tüketici ve ithalatçõdõr. Almanya'yõ Fransa, İspanya ve Belçika izlemektedir. AB ülkeleri, özellikle İtalya ve İspanya üst kalite ürünler üretiminde başõ çekerken, Asya ülkeleri özellikle Çin'in yapmõş olduğu büyük hamle sonucu, miktar olarak en fazla üretimi gerçekleştirmektedirler. Çin'deki üretim artõşõnõn başlõca nedeni, ABD'nin ve dünyanõn en büyük üreticisi olan ABD'deki bir firma ile Çinli üreticiler arasõnda gerçekleşen joint-venture türü ortaklõklardõr. 6

7 1.3. Teknik Seramikler Teknik seramikler alt-sektöründe AB ile Japonya arasõnda çok güçlü bir rekabet vardõr. AB, 5 milyar ECU'luk dünya pazarõnõn %10'unu almaktadõr Refrakter Malzemeler Dünya refrakter malzemeler üretiminde önde gelen ülkeler Çin, Rusya Federasyonu, AB ülkeleri, ABD ve Japonya'dõr. ABD son derece gelişmiş bir refrakter sanayine sahiptir. Fabrikalar büyük ölçekli olup, belirli türlerde uzmanlaşmõşlardõr. Japonya da gelişmiş bir refrakter sanayine sahiptir Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyasõ Sofra ve süs eşyasõ üretiminde Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Çin, Hong Kong, Belçika, ABD ve İtalya önde gelen ülkelerdir. 2. DÜNYA TİCARETİ 2.1. İhracat Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Çin ihracata dönük olarak yaptõğõ yatõrõmlar tamamlandõğõnda, dünya ihracatõnda da önemli bir konuma gelecektir. İtalya, İspanya ve Türkiye, dünyanõn en önemli ihracatçõlarõ durumundadõr yõlõnda, Türkiye seramik kaplama malzemeleri dünya ihracatõnda üçüncü sõrada yer almõştõr. 7

8 Dünya Sõrlõ Seramikten Kaplama Malzemeleri (Bir kenarõnõn uzunluğu 7 cm yi geçmeyenler) İhracatõ HS: Değer (1000 ABD $) İtalya Tayland Endonezya Japonya Malezya Türkiye Almanya ABD Hindistan İspanya İran İngiltere Çin Mõsõr Tayvan Güney Kore Portekiz Brezilya Rusya Fed BAE DÜNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 8

9 Dünya Diğer Kaplama Malzemeleri İhracatõ HS: Değer (1000 ABD $) İtalya İspanya Türkiye Brezilya Meksika Almanya Fransa Portekiz BAE Çek Cum Beyaz Rusya Endonezya Çin Japonya Malezya Tayvan Hollanda Tayland Tunus Arjantin Kolombiya DÜNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 9

10 Seramik Sağlõk Gereçleri Sektörü Dünya Porselen Sağlõk Gereçleri İhracatõ HS: Değer (1000 ABD $) Almanya İspanya Fransa Portekiz İsveç ABD İngiltere Çin Tayland İtalya Finlandiya Bulgaristan Filipinler Endonezya Macaristan Fas Romanya Belçika Avusturya BAE Kolombiya DÜNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 10

11 Dünya Diğer Sağlõk Gereçleri İhracatõ HS: Değer (1000 ABD $) Meksika İtalya Türkiye Fransa Tayland Çek Cum Almanya Mõsõr Brezilya İngiltere Portekiz Polonya Şili ABD BAE Venezualla İspanya Filipinler Avusturya Tayvan Ekvator Çin DÜNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 11

12 Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyasõ Sektörü Dünya Porselen Sofra ve Mutfak Eşyasõ İhracatõ HS: Değer (1000 ABD $) Çin Almanya İngiltere Japonya Fransa Çek Cum Polonya İtalya Tayland Endonezya Portekiz ABD Hollanda Danimarka Sri Lanka Belçika Macaristan Romanya İsveç Tayvan Bengladeş Güney Kore DÜNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 12

13 Dünya Porselenden Diğer Ev Eşyasõ ve Tuvalet Eşyasõ İhracatõ HS: Değer (1000 ABD $) Çin İngiltere İtalya ABD Fransa Tayvan Almanya Romanya Malezya İspanya Hollanda BAE Japonya Singapur Polonya Danimarka Portekiz Avusturya Avustralya Tayland İrlanda Güney Kore DÜNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 13

14 Dünya Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyasõ, Diğer Ev Eşyasõ ve Tuvalet Eşyasõ İhracatõ HS: Değer (1000 ABD $) İngiltere İtalya Tayland Portekiz Çin Tayvan ABD Japonya Belçika Almanya Meksika Endonezya Brezilya Malezya Polonya Romanya Hollanda İspanya İsveç Kanada Vietnam Güney Kore DÜNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 14

15 Dünya Porselenden Heykelcikler ve Diğer Süs Eşyasõ İhracatõ HS: Değer (1000 ABD $) Çin İspanya Danimarka Almanya Fransa Tayland İngiltere Hollanda İtalya Macaristan Tayvan Endonezya Malezya ABD Sri Lanka Japonya Belçika Portekiz Çek Cum Vietnam İrlanda Meksika DÜNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 15

16 Dünya Diğer Heykelcikler ve Diğer Süs Eşyasõ İhracatõ HS: Değer (1000 ABD $) Çin Vietnam Portekiz İtalya Almanya Meksika Hollanda İngiltere Filipinler Fransa Belçika Tayland İspanya Danimarka Tayvan ABD Romanya Kanada Polonya İsveç Fas Japonya DÜNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 16

17 2.2. İthalat Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Dünya Kaplama Malzemeleri 2000 yõlõ İthalatõ Karolar, küpler ve benzeri ürünler (Bir kenarõnõn uzunluğu 7 cm den az olanlar) HS: Değer (1000 ABD $) ABD Suudi A Hong Kong İngiltere Singapur Avusturya İrlanda Cezayir Almanya Macaristan Fransa Norveç Hollanda Güney Kore İsveç Yunanistan Ürdün Jameika Portekiz Barbados Avustralya Kazakistan Malta DUNYA TOPLAMI Kaynak: ITC, Trademap 17

18 Dünya Diğer Kaplama Malzemeleri İthalatõ HS:69089 Değer (1000 ABD $) ABD Fransa Almanya İngiltere Avustralya Polonya Kanada Belçika Yunanistan Hong Kong İsviçre Avusturya Portekiz Hollanda Suudi A Meksika İsrail İtalya Singapur Şili Macaristan Rusya Fed DUNYA TOPLAMI Kaynak: ITC, Trademap 18

19 Seramik Sağlõk Gereçleri Sektörü Dünya Sağlõk Gereçleri İthalatõ HS: Değer (1000 ABD $) ABD Almanya İspanya Fransa Kanada Hong Kong İngiltere Danimarka Belçika İrlanda Hollanda İtalya Suudi A Norveç Yunanistan Avusturya Portekiz İsveç BAE Avustralya İsviçre Güney Kore DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 19

20 Dünya Diğer Sağlõk Gereçleri İthalatõ HS: Değer (1000 ABD $) ABD Fransa İngiltere Almanya Japonya İtalya Avusturya Rusya Fed Singapur Suudi A Polonya İspanya Hollanda Tayvan Belçika İrlanda Kanada İsviçre Çek Cum BAE Meksika Kuveyt DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 20

21 Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyasõ Sektörü Dünya Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyasõ İthalatõ HS: Değer (1000 ABD $) ABD Japonya Almanya İtalya Fransa İngiltere İspanya Hong Kong Belçika Kanada İsviçre BAE Avustralya Avusturya Çek Cum Hollanda Tayvan İsveç Norveç Danimarka Mõsõr İsrail DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 21

22 Dünya Porselenden Diğer Ev Eşyasõ ve Tuvalet Eşyasõ İthalatõ HS: Değer (1000 ABD $) ABD İngiltere Hong Kong İspanya İtalya Singapur Almanya Fransa Oman Japonya Suudi A Belçika Kanada Yunanistan Küba İsviçre Avusturya Venezuella BAE Avustralya Türkiye Portekiz DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 22

23 Dünya Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyasõ İthalatõ HS: Değer (1000 ABD $) ABD İngiltere Fransa Kanada Hong Kong Almanya Japonya Hollanda Avustralya Belçika İspanya İtalya Meksika İsveç İrlanda Norveç İsviçre Avusturya Polonya Güney Kore Şili DUNYA TOPLAMI Kaynak:ITC, Trademap 23

24 Dünya Porselenden Heykelcikler ve Süs Eşyasõ İthalatõ HS: Değer (1000 ABD $) ABD Hong Kong İngiltere İtalya Japonya Almanya Kanada Fransa İspanya Portekiz Hollanda Avustralya Belçika BAE İrlanda Meksika Singapur Suudi A İsviçre Mõsõr Danimarka DUNYA TOPLAMI Kaynak: ITC, Trademap 24

25 Dünya Diğer Heykelcikler ve Süs Eşyasõ İthalatõ HS: Değer (1000 ABD $) ABD Almanya İngiltere Hollanda Fransa İtalya Belçika Hong Kong Japonya İsviçre İspanya Danimarka Avustralya Avusturya Norveç İsveç Kanada Polonya İrlanda Finlandiya Portekiz DUNYA TOPLAMI Kaynak: ITC, Trademap 25

26 BÖLÜM III TÜRKİYE SERAMİK SEKTÖRÜ 26

27 Seramik üretimi ülkemizin en eski sektörlerinden biridir. Anadolu da ilk çanak, çömlek örnekleri MÖ 7000 yõllarõna, Neolitik çağa uzanmaktadõr. Ancak endüstriyel anlamda geleneksel seramik üretimi İkinci Dünya Savaşõ sonrasõ yõllarda, 1950 lerde başlamõştõr. İthalat ikamesi bu sanayinin kurulmasõ ve gelişmesinde en önemli teşvik olmuştur. 1. ÜRETİM ve KAPASİTE KULLANIMI Büyük oranda yerli girdiler kullanan seramik sektörünün yarattõğõ katma değer çok yüksektir. Seramik sektörü yõllõk 1,5 milyar ABD $lõk katma değer, 400 milyon ABD ABD $lõk ihracatõ ile, ülkemizin en köklü ve temel sanayi gruplarõndan biridir. Kurulu kapasite miktarlarõ, ürün kalitesi ve ürün çeşitliliği vb. faktörler gözönüne alõndõğõnda, Türk seramik sanayi içinde en gelişmiş alt sektörler kaplama malzemeleri ve sağlõk gereçleri; nispeten daha az gelişmiş alt sektörler ise sofra ve süs eşyalarõ ile teknik seramikler ve refrakter malzemeler sektörüdür. Türk seramik sanayi hammadde ihtiyacõnõ yaklaşõk %80 oranõnda yurtiçinden karşõlamaktadõr. Buna karşõn makine ve ekipman üretimi gelişmemiştir. Türkiye seramik sanayinde fiili toplam işgücü kişi civarõndadõr. Seramik sektörüne hizmet veren yan sektörleri ve hammadde üretimini gerçekleştiren firmalarõ da içine alan bir perspektifle bakõldõğõnda bu rakamõn düzeyinde olduğu söylenebilir. Geçtiğimiz dönemde yaşanan iki ekonomik kriz, imalattan sanayiye, tarõmdan inşaata tüm mal ve hizmetleri üreten sektörleri etkilediği gibi seramik sektörünü de derinden etkilemiştir yõlõnda seramik sektörü üretimi %15 daralmõş ancak istihdam azalõşõ %5 seviyesinde kalmõştõr. Türkiye Seramik Sanayi Üretimi (1000 Ton) Kaplama Malzemeleri Sağlõk Gereçleri Sofra ve Süs Eşyasõ Teknik Seramikler Refrakter Malzemeler Kaynak: DPT 1.1. Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Kaplama Malzemeleri, seramik sektöründe en önemli yere sahip ve en hõzlõ gelişen ürün grubudur. Bu alt sektör yaklaşõk 40 yõllõk bir geçmişe sahip olmasõna karşõn, hõzla gelişerek dünyada üretimde altõncõ, tüketimde dokuzuncu, ihracatta üçüncü sõrada yer almaktadõr. Avrupa'da ise hem üretimde hem de ihracatta İtalya ve İspanya dan sonra üçüncü durumdadõr. Son yõllarda inşaat sektöründe yaşanan 27

28 canlõlõğa paralel olarak, seramik karo üreticileri de hõzla kapasitelerini artõrmõş, bunun yanõsõra yeni firmalar da ortaya çõkmõştõr. Seramik Kaplama Malzemeleri sektöründe 24 fabrika bulunmaktadõr. Bu fabrikalarõn bölgelere göre dağõlõmõna baktõğõmõzda, seramik sektörü kapasitesinin %40 õ Bilecik-Eskişehir, %20 si İzmir-Aydõn, %15 i Kütahya-Uşak, %25 i Çanakkale Bölgesinde bulunmaktadõr. Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Profili Değişim % Fabrika İstihdam Kapasite Üretim Kapasite Kullanõm Oranõ % Yurtiçi satõş İhracat (m 2 ) İhracat (ABD $) İthalat (m 2 ) İthalat (ABD $) Ülkemizde seramik sektörünün son 20 yõlda gelişmiş olmasõ ve mevcut kapasitesinin yarõsõnõn da son 10 yõlda devreye girmesi, son teknolojiye sahip olmasõ açõsõndan büyük bir avantaj sağlamaktadõr yõlõnda Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü kapasitesi, 2000 yõlõna göre %9 oranõnda artõş kaydederek 250 milyon m 2 ye ulaşmõştõr. Bunlar daha çok, mevcut üreticilerin sürdürdükleri tevsii yatõrõmlarõdõr. Yapõlan yatõrõmlar, modernizasyon ve ihracata yönelik olarak yapõlmaktadõr. Sektör yapmõş olduğu yatõrõmlarla, yõllarõ arasõnda üretim kapasitesini %80 oranõnda arttõrmõştõr. Kapasite Üretim Türkiye nin 2001 yõlõ Seramik Kaplama Malzemeleri üretimi, 2000 yõlõna göre %14 oranõnda azalarak 150 milyon m 2 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün 2001 yõlõ kapasite kullanõm oranõ %60dõr. Kapasite Kullanõm Oranõ %

29 Sektörün yõllarõ arasõndaki ortalama kapasite kullanõm oranõ su %90 dõr Ağustos depremi sonrasõ inşaat sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle 2000 yõlõ içinde bu oran %77 ye düşmüştür. Kasõm 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizlerinden sonra sektördeki üretim daralmasõ devam etmiş, 2001 yõlõnda kapasite kullanõm oranõ %60 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün atõl kapasitesi her geçen yõl artmaktadõr yõlõ kapasite fazlasõ 55 milyon m 2 iken 2001 yõlõnda kullanõlamayan kapasite 100 milyon m 2 ye yükselmiştir yõlõ içinde iç pazarda beklenen %10 daralma ve ihracatõn %7-8 oranõnda artmasõ ile 2002 yõlõnda sektörün atõl kapasitesinin 105 milyon m 2 düzeyinde olacağõ tahmin edilmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu makro ekonomik şartlar ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu durum nedeni ile önümüzdeki dönemde yurtiçi pazarda seramik karo ve fayans tüketiminin bir artõş yaşamayacağõ açõktõr. Bu nedenle Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörünün mevcut atõl kapasitesinin ihracatta değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynõ zamana ülkemizdeki zengin hammadde kaynaklarõnõn hammadde olarak değil bu üründe bir katma değer yaratarak işlenmiş ürün olarak satõlmasõnõ sağlamalõdõr. Kapasite Fazlasõ (milyon m 2 ) Seramik Sağlõk Gereçleri Türkiye Seramik Sağlõk Gereçleri Sektöründe faaliyet gösteren SERSA üyesi üretici firmalarõn üretim kapasitesi 2000 yõlõ itibari ile ton ( adet) iken, 2001 yõlõ içerisinde %6 oranõnda artarak tona ( adet) ulaşmõştõr. Diğer orta ve küçük ölçekli işletmelerin toplam üretim kapasitelerinin yaklaşõk bin ton civarõnda olduğu tahmin edilmektedir yõlõnda yaşanan ekonomik kriz sonrasõ, seramik sağlõk gereçleri sektörü üretimi bir önceki yõla göre %8 oranõnda azalarak ton ( adet) olarak gerçekleşmiştir. Sektörde krizin etkileri ihracatla aşõlmaya çalõşõlmõş ancak üretimdeki düşüşün önüne geçilememiştir. Sektörün 2001 yõlõ içindeki kapasite kullanõm oranõ %71 dir. Bu oran son 10 yõl içinde gerçekleşen en düşük KAPASİTE KULLANIM ORANI dõr. Mevcut tesisler kapasitelerinin çok altõndaki kapasitelerde çalõşma zorunda kalmakta, maliyetler artmaktadõr. Bazõ firmalar daralan arz nedeni ile maliyetlerdeki artõşõ karşõlamak için istihdamca da azaltmalara gitmişlerdir yõlõnda sektördeki istihdam kaybõ %12 dir. 29

30 SSG Sektörü Kapasitesi ve Üretimi-SERSA Üyeleri (*1000 Adet) Kapasite Üretim Kapasite Fazlasõ Kaynak: Seramik Sanayicileri Birliği Sağlõk gereçleri alt sektöründe 16 tane büyük ve orta ölçekli firma bulunmaktadõr. 1980'li yõllarõn ikinci yarõsõndan sonra, 30'a yakõn küçük ölçekli firma da üretime başlamõştõr.bunlar, genelde büyük üreticilerin ürünlerini kopya ederek, ucuz maliyetli ürünleri ile iç pazarda önemli oranlarda pay elde etmişlerdir. Bu sektör Türkiye'de inşaat sektörünün gösterdiği gelişmeye paralel olarak hõzla gelişmiş ve Avrupalõ üreticiler arasõnda İtalya ve İspanya dan sonra üçüncü büyük üretici konumuna gelmiştir. Sektörde mevcut küçük ölçekli işletme sayõsõnõn daha da artacağõ ve mevcut olanlardan bazõlarõnõn modern teknolojilere uyumu ile birlikte gelişerek orta ölçekli şirket durumuna gelecekleri beklenmektedir Teknik Seramikler Teknik seramikler alt sektöründe 3 firma mevcuttur döneminde, sektörde yõllõk kapasite artõşõ %14 olarak gerçekleşmiştir. Alçak ve yüksek gerilim izolatörler iki şirket tarafõndan üretilmektedir. Bunlardan birisi olan kamuya ait şirketin üretimdeki payõ %25 civarõndadõr. Elektriksel seramik üretiminde yalnõzca bir üretici mevcuttur. İleri teknik seramikler sektörü şimdiye kadar müteşebbislerin pek ilgisini çekmemiştir. Bu sektörde üretim kalite ve miktar olarak gelişmemiş olup, yakõn gelecekte de olumlu bir gelişme beklenmemektedir Refrakter Malzemeler Refrakter malzemeler alt sektöründe 14 üretici firma bulunmaktadõr. Üretimi yapõlan başlõca ürünler, bazik ve alümina silikat esaslõ, şekilli ve şekilsiz refrakter malzemelerdir. Tüketimde yaklaşõk %70 pay alan ürünler şekilli ve şekilsiz bazik refrakterlerdir yõlõ itibariyle, alümina silikat malzemelerde kurulu yõllõk üretim kapasitesi 244 bin ton ve bazik malzemelerde ise 306 bin ton olmak üzere, 550 bin tondur. Refrakter sektörü 2001 yõlõ üretimi, 2000 yõlõna göre %3 oranõnda gerileyerek ton olarak gerçekleşmiştir. Sektörün kapasite kullanõm oranõ çok düşük olup, 2001 yõlõnda ortalama %37 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörde üretilen bazõ tür refrakter tuğla ve harçlar için büyük oranda yerli kaynaklar kullanõlmakla beraber, yeni geliştirilen bazõ ürünler için sentetik hammaddelerin ithal edilmesi gerekmektedir. Sektörde üretilen bazõ tür refrakter malzemelerin üretiminde kullanõlan hammadde rezervleri kalite ve miktar olarak 30

31 yetersizdir ve bu malzemelerin üretimi için gerekli hammaddeler tümüyle ithal edilmektedir. Yerli üretim, tüketimin yaklaşõk %75'ini karşõlamakta, bir miktar da ihraç edilmektedir. Refrakter malzemeler % 80 oranõnda demir-çelik sanayinde kullanõlmakta ve çelik üretimi refrakter malzeme talebinin seviyesini belirlemektedir. Gerek çelik üretiminde geliştirilen yeni metodlar, gerekse refrakter malzemelerde sağlanan kalite artõşõ sonucu, 1970'li yõllardan sonra tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de refrakter malzemelerin bazõ türlerinin tüketimi göreceli olarak azalmõştõr. Üreticiler iç pazarõn daralmasõndan dolayõ, ihracata yönelmişlerdir, fakat maliyetlerin yüksek olmasõndan dolayõ ihracat fiyatlarõ açõsõndan, üreticilerin dõş pazarlarda rekabet gücü çok fazla değildir. Refrakter üretim sektörü tüm dünyada miktar olarak sürekli küçülme eğiliminde olan bir sektördür. Refrakter ürün kalitesindeki artõş, kullanõcõnõn prosesindeki teknolojik ilerlemeler ve refraktere uyumlu çalõşma koşullarõnõn yaratõlmasõna yönelik yeni proseslerin devreye sokulmasõ ile tüm refrakter kullanõcõ sektörlerde tüketim olağanüstü bir hõzda düşmeye devam etmektedir. Kullanõcõ sektörlerin üretimlerinde de global anlamda bir artõşõn olmamasõ bu düşüşü artõrmaktadõr. Tüm bu sayõlan nedenler ile refrakter üretim sektörü sürekli olarak yoğun bir rekabetin baskõsõ altõndadõr Seramik Hammaddeleri Ülkemizde, seramik hammaddeleri sektörü, seramik sanayinin gelişimine paralel olarak son yõllarda niteliksel ve niceliksel olarak önemli gelişmeler kaydetmiştir. Türkiye de önemli bir seramik hammaddesi rezervi mevcuttur. İç tüketimin yanõnda büyük oranda ihracat yapõlmaktadõr. Seramik hammaddeleri sektörü, 400 milyon ton feldspat, 100 milyon ton kaolin, 5 milyar ton kuvars ve kuvarsit, 585 milyon ton kil rezervi ile endüstriyel hammaddelerde ihracat imkanõ yüksek olup, sektör önümüzdeki yõllarda büyük bir atõlõm yapabilecek güçtedir. Sektörün büyüme stratejisi, bir yandan bölgesel üretim gücü haline gelmiş yurtiçi seramik sanayine hammadde üretirken diğer yandan katma değeri yüksek seramik hammaddelerinin dünya pazarlarõna sunmaktadõr. Sektörün 2010 yõlõ itibari ile üretim hedefi 750 milyon ABD $ dõr. Ürünler itibari ile muhtemel yõllõk üretim miktarlarõ aşağõdaki gibidir: Ürün Üretim miktarõ Kil Kaolin Na Feldspat Kum Dolomit Kuarz Çakmak taşõ Mermer Diğer

32 1.6. Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyasõ Sofra ve süs eşyasõ alt sektöründe 8 büyük ve orta ölçekli firma bulunmaktadõr. Ayrõca, sektörde civarõnda küçük ölçekli ve atölye düzeyinde üretici de mevcuttur yõllarõ arasõnda gerçekleştirilen yatõrõmlar sonucunda üretim kapasitesi% 50 oranõnda artõş göstermiştir. 2. DIŞ TİCARETİMİZ 2.1. Gümrük İstatistik Tarife Pozisyonlarõ Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörün Gümrük Tarife Fasõl ve Pozisyon numaralarõ itibari ile tanõmlarõ sõnõrlarõ aşağõdaki gibidir: Cilasõz veya sõrsõz seramikten döşeme veya kaplama karolarõ ve kaldõrõm taşlarõ; cilasõz veya sõrsõz seramikten mozaik küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun veya olmasõn) Diğerleri bölümünde belirtilen bütün ürünler Cilalõ veya sõrlõ seramikten döşeme veya kaplama karolarõ ve kaldõrõm taşlarõ; cilalõ veya sõrlõ seramikten mozaik küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun veya olmasõn) Diğerleri bölümünde belirtilen bütün ürünler Seramik Sağlõk Gereçleri Sektörün Gümrük Tarife İstatistik ve Pozisyon numaralarõ itibari ile tanõmlarõ aşağõdaki gibidir: SITC (Revize 3)e göre ise, Seramik sağlõk gereçleri; (seramik musluk taşõ, lavabo ve ayaklarõ, küvet, bide, pisuar vb. porselenden) (seramik musluk taşõ, lavabo ve ayaklarõ, küvet, bide, pisuar vb., diğer) kod numaralarõ ile sõnõflandõrõlmaktadõr. 32

33 Teknik Seramik Porselen İzolatörler Sektörün GTİP numarasõ itibariyle tanõmlarõ aşağõdaki gibidir: Seramikten olan elektrik izolatörleri Zincir askõ izolatörleri Çubuk askõ izolatörleri Mesnet izolatörleri Cihaz mesnet izolatörleri Geçit izolatörleri Diğerleri Metal Parçasõ Bulunanlar Zincir askõ izolatörleri Çubuk askõ izolatörleri Mesnet izolatörleri Diğerleri Diğerleri Zincir askõ izolatörleri Çubuk askõ izolatörleri Mesnet izolatörleri Cihaz mesnet izolatörleri Geçit izolatörleri Diğerleri Elektro Porselen Elektroporselen için ise tarifelendirme dolaylõ olarak yapõlabilmektedir Bõçaklõ sigortalar D tipi sigortalar Otomatik devre kesiciler Diğer anahtarlar Ampul duylarõ, fişler ve soketler (prizler) Teknik Seramik Genelde teknik seramikler aşağõda GTİP numaralarõ ile tarif edilebilirler: Laboratuvar eşyasõ Diğerleri Diğerleri Bunlarõn dõşõnda kalanlar mineraller, refrakterler, elektrik cihazlarõ, gibi gruplar içinde yer alõrlar ve kesin sõnõrlarla tariflendirme imkansõzdõr. 33

34 2.2. İhracatõmõz Seramik sanayi ihracatõ sürekli olarak artmaktadõr. Mevcut üretim kapasitesinin sürekli artmasõna karşõn, iç tüketim özellikle inşaat sektörünün durgun olduğu dönemlerde aynõ oranda artõş göstermediği için, artan kapasite sürekli olarak ihracata yönlendirilmektedir. Sektör üretiminin yaklaşõk %30'unu ihraç etmektedir. Türkiye, seramik ürünleri sektöründe üretim ve ihracat bakõmõndan başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde hõzla büyümekte ve rekabet şansõnõ hõzla arttõrmaktadõr. Özellikle 1990 lõ yõllardan itibaren hõzla gelişen ve büyüyen Türk seramik sektörü, bugün 70 den fazla ülkeye ihracat yapmaktadõr. Sektörün 2001 yõlõ ihracatõ bir önceki yõla göre %12 oranõnda artarak 396 milyon ABD $ olarak gerçekleşmiştir Değişim % Seramik kaplama malzemeleri Seramik sağlõk gereçleri Refrakter malzeme Porselen sofra ve mutfak eşyasõ Seramik hammaddeleri Seramik sofra ve mutfak eşyasõ Seramik süs eşyasõ Teknik seramikler Toplam Kaynak: Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ İhracatta en önemli ürün grubu, %60 pay ile kaplama malzemeleridir. İhracatta ikinci sõrayõ alan ürünler %23,8 pay ile sağlõk gereçleri, üçüncü grup ise %8,7 pay ile sofra ve süs eşyasõdõr. Refrakter malzemeler ile teknik seramikler ihracatõ önemsiz düzeydedir. İhracat yapõlan ülkelerin sayõsõ da giderek artmaktadõr yõlõnda ihraç pazarlarõnõn ülke sayõsõ 76 iken 1997 yõlõnda bu sayõ 120 ye ulaşmõştõr. İhracatõn yaklaşõk 80'i Avrupa Birliği ülkelerine yapõlmaktadõr. AB ülkeleri içinde Almanya'nõn payõ %22, İngiltere'nin payõ %11, Fransa'nõn payõ ise %6'dõr. AB ülkelerinden sonra en fazla ihracat yapõlan ülkeler, ABD ve Kanada dõr Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Seramik sektörünün yõllõk üretimi 3 milyon ton civarõnda olup bu miktarõn %80 ini seramik kaplama malzemeleri oluşturmaktadõr. Toplam seramik sektörü ihracatõ içinde en büyük pay yine bu ürün grubuna aittir yõlõnda 34

35 gerçekleştirilen 396 milyon ABD $ tutarõndaki ihracatõn yarõsõ seramik kaplama malzemeleri ürün grubuna aittir. Türkiye nin 2001 yõlõ seramik kaplama malzemeleri ihracatõ 2000 yõlõna göre %8 oranõnda artarak 57 milyon m 2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ancak sektörün ihracatõ değer olarak, 2000 yõlõna oranla, 2001 yõlõnda Türk Lirasõ nõn ABD $ karşõsõnda devalüe olmasõna rağmen sadece %1 lik bir artõş göstermiştir. Dalgalõ kur politikasõ ile devalüasyon sonrasõ ihracat şanslarõnõn arttõğõnõ düşünen firmalar yeni hedefler benimsemiştir. Ancak, yurtdõşõ müşteriler Türkiye deki ekonomik krizi beyan ederek firmalarõ fiyat indirmeleri için baskõ altõna almõş ve yurtiçi pazardaki durgunluğu ihracat ile aşmaya çalõşan firmalarõn dõş pazarlardaki yoğun rekabeti sonrasõ reel olarak fiyatlar %7 oranõnda gerilemiş, sektörün ihracat gelirinde beklenen artõş gerçekleşmemiştir. Ayrõca kurdaki düzensiz dalgalanmalar sektöre devalüasyondan kaynaklanan ihracat avantajõnõ sağlayamamõştõr. Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü İhracatõ Yõllar Miktar (milyon m 2 ) Değer (milyon ABD $) Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ verilerine göre, yõllarõ arasõnda Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatõ miktar olarak %44 artõş göstermiştir. Bu verilerden hesaplanan ortalama fiyatlarda ise ABD $ bazõnda %18 oranõnda bir düşüş olduğu görülmektedir. Milyon ABD $ Karolar İhracatõn Yapõldõğõ Başlõca Ülkeler(%), 2001 Almanya(19), ABD(10), İngiltere(10), İsrail(9), Suudi A.(9), Fransa(6), Kanada(6), Yunanistan(4), Rusya Fed.(4), Hollanda(4) Türk Seramik Kaplam Malzemeleri sektörünün en önemli ihraç pazarõ AB ülkeleridir yõlõ verilerine göre, Türkiye nin diğer önemli seramik karo ve fayans ihraç ülkeleri ise sõrayla ABD, İsrail, Suudi Arabistan, Kanada ve Rusya dõr. Son yõllarda Türk seramik sektörünün ihraç pazarlarõ içerisinde ABD ve İsrail önemini arttõrmõştõr. 35

36 Seramik Sağlõk Gereçleri Sektörü Seramik sağlõk gereçleri alt sektörü, Türk seramik sektöründe ihracat bakõmõndan seramik kaplama malzemelerinden sonra ikinci önemli sektördür. Giderek büyüyen üretim kapasitesi, modern teknoloji yatõrõmlarõ ve yüksek kalite avantajlarõ sayesinde Türk seramik sağlõk gereci sektörünün dünya pazarlarõndaki rekabet gücü artmaktadõr. Türkiye, seramik sağlõk gereçleri ihracatõnda Avrupa ülkeleri arasõnda Portekiz den sonra ikinci sõrada yer almaktadõr. Milyon ABD $ Sağlõk Gereçleri 59,4 58,2 77,7 İhracatõn Yapõldõğõ Başlõca Ülkeler(%), 2001 İngiltere(20), Almanya(17), Bulgaristan(10), İspanya(7), İsrail(4), ABD(4), Fransa(3), İtalya(3), İrlanda(2), Yunanistan(1) Seramik sağlõk gereçleri sektörü için 2001 yõlõ ihracat açõsõndan başarõlõ geçmiştir. Sektörün 2001 yõlõ ihracatõ bir önceki yõla göre miktar olarak %15, değer olarak %32 oranõnda artarak, ton ve 77,6 milyon ABD $ olarak gerçekleşmiştir. Ayrõca sektör 2000 yõlõnda üretiminin %54 ünü ihraç ederken, 2001 yõlõnda bu oran %68 e çõkmõştõr. Seramik Sağlõk Gereçleri Sektörü İhracatõ Miktar (bin ton) Değer (milyon ABD $) ,7 55, ,7 58, ,8 59, ,0 58, ,8 77,7 Kaynak: Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Türk Seramik Sağlõk Gereçleri sektörünün en önemli ihraç pazarõ AB ülkeleridir yõlõnda gerçekleştirilen ihracatõn miktar bazõnda %70ini, değer bazõnda ise %65 ini AB ülkelerine yapõlan ihracat kapsamaktadõr yõlõ verilerine göre, Türkiye nin diğer önemli sağlõk gereçleri ihraç ülkeleri ise sõrasõyla İsrail, ABD, Kanada ve Rusya dõr. 36

37 Seramik Sağlõk Gereçleri Sektörü İhracatõnõn Ülkelere Göre Dağõlõmõ % İtalya 4 Almanya 18 İngiltere 20 İspanya 10 Bulgaristan 10 ABD 5 İsrail 5 Diğer Refrakter Malzeme Sektörü Refrakter ürünler ihracatõmõz miktar olarak 1999 yõlõndan itibaren artan bir seyir izlemektedir yõlõnda ton olan Refrakter malzeme ihracatõ 2000 yõlõnda ton olarak gerçekleşmiştir yõlõnda refrakter malzeme ihracatõ 2000 yõlõna göre miktar olarak %16, değer olarak %46 oranõnda artarak ton ve 23,3 milyon ABD $ olarak gerçekleşmiştir. İç pazarda önemli bir pazar payõna ulaşan yerli Refrakter sanayi, öncelikle komşu ülkelerden başlayarak ürünlerini yurt dõşõnda da satmaya başlamõş, ardõndan çok geniş bir açõlõm yaparak ABD den Uzak Doğu ya kadar birçok bölgede faaliyete başlamõştõr. Kalite olarak konvansiyel ürünler ile başlayan ihracat, rakamsal olarak henüz istenen düzeye ulaşmamõş olsa da eğilim ve oluşturulan kontaklarõn büyüklüğü açõsõndan önemli bire aşama içindedir. Ülkemizin önemli Manyezit ve Dolomit kaynaklarõna sahip olmasõ bu potansiyelin kullanõlmasõnda önemli bir faktördür. Aşağõdaki tabloda, diğer bölümü altõnda gösterilen potansiyelleri gereği gelecekte mevcut aktif olunan pazarlardan daha önemli hale gelecektir. 37

38 Türkiye nin Refrakter Malzeme İhracatõ ( ) Miktar: Ton Değer: 1000 ABD $ 2000 Yõlõ 2001 Yõlõ % Değişim Ülke adõ Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Mõsõr ,4 44,5 Bulgaristan ,3 12,1 Almanya ,5 525,7 Suriye ,4 12,2 Arnavutluk ,2-33,2 Azerbaycan ,1 5653,7 Ürdün ,3 39,7 İsrail ,5-35,4 ABD ,5 68,6 Romanya ,2-13,7 İtalya ,8-18,8 S.Arabistan ,9 64,5 İran ,4 896,0 Cezayir ,5 221,8 Diğer ,0 86,3 Genel ,7 46,0 Toplam Kaynak: Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Seramik Hammaddeleri Sektörü Toplam 7 milyon ton civarõnda üretim yapõlmakta, bunun 2,8 milyon tonluk kõsmõ ihraç edilmektedir. İhracatõmõzõn ağõrlõklõ bölümünü Milas bölgesinden yapõlan sodyum feldspat ihracatõ oluşturmaktadõr Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyasõ Sektörü Milyon ABD $ Sofra ve Mutfak Eşyasõ ,9 17,2 25,8 İhracatõn Yapõldõğõ Başlõca Ülkeler(%), 2001 İspanya(34), Fransa(19), Almanya(11), İtalya(8), İsveç(5), İngiltere(4), Belçika(4), Yunanistan(3), İsrail(2), ABD(2) Süs Eşyasõ 6, Kaynak: Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ 38

39 2.3. İthalatõmõz İthalatta önemli pay alan ürünler refrakter malzemeler (%52,9), kaplama malzemeleri (% 14,3) ile sofra ve süs eşyalarõdõr (%23,8). Türkiye'nin Yõllara Göre Seramik Ürünler İthalatõ Kaynak:DTM Verileri Yõllar Değer (Milyon ABD $) İthalatõn yapõldõğõ başlõca ülkeler Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Japonya, İspanya ve Çin'dir. Yaklaşõk 50 ülkeden ithalat yapõlmaktadõr Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Türkiye, seramik mamullerinin üretimi aşamasõnda kullanõlan hammaddeler açõsõndan zengin bir ülke konumundadõr. Bu nedenle seramik kaplama malzemeleri üretiminde kullanõlan hammadde, yardõmcõ madde ve diğer işletme malzemelerinin dõş girdi oranõ çok düşük seviyededir. Türkiye nin seramik kaplama malzemeleri ithalatõ, ihracatõna oranla çok düşük bir seviyede olup 1,5 milyon m 2 düzeyindedir. Türkiye 2001 yõlõnda 9,4 milyon ABD $ değerinde, 1,2 milyon m 2 seramik kaplama malzemesi ithal etmiştir. İnşaat sektörünün seramik kaplama malzeme talebinin yaklaşõk olarak %99 u yurtiçi üretim ile karşõlanmaktadõr. Milyon ABD $ İthalatõn Yapõldõğõ Başlõca Ülkeler(%), 2001 Karolar 11, 5 8,4 9,4 İtalya(36), İrlanda(28), İspanya(24), Almanya(5), Fransa(2), Malezya(2), Yunanistan(1), ABD(1), BAE(1), Tayvan(1) Kaynak: DTM Verileri Seramik Sağlõk Gereçleri Sektörü Avrupa nõn en az seramik sağlõk gereçleri ithalatõ gerçekleştiren ülkesi konumundaki Türkiye, 2001 yõlõnda 906 bin ABD $ değerinde, 182 ton seramik sağlõk gereçleri ithal etmiştir yõlõnda seramik sağlõk gereçleri sektörü 39

40 ithalatõnda Almanya, İtalya ve İspanya en önemli ülkeler olmuştur. Yõllõk 4,5 milyon adet düzeyinde gerçekleşen yurtiçi talebin %99 u yerli üretim ile karşõlanmaktadõr. Milyon ABD $ İthalatõn Yapõldõğõ Başlõca Ülkeler(%), 2001 Sağlõk 1,2 1,2 0,9 İspanya(16), Almanya(22), İtalya(14), Gereçleri Finlandiya(6), ABD(6), Fransa(4), İsveç(4), İsrail(3), Çek. Cum.(2), Mõsõr(1), Kaynak: DTM Verileri Refrakter Malzeme Sektörü Yurtiçinde üretilen refrakter malzemelerin tür ve kaliteleri, yurt içi talebin tamamõnõ karşõlamamaktadõr. Bu nedenle bazõ türlerin ithalatõ zorunlu olmaktadõr. Bu ürünler önemli yatõrõmlarõ ve belli büyüklükte bir pazarõ gerektirdiğinden klasik olarak ithal edilmektedir. Ancak bununlar birlikte yurt içinde üretilebilen bazõ ürünlerin de ithalatõ yapõlmaktadõr. Özellikle Avrupa da bulunan refrakter üreticileri, kendi pazarlarõnda da büyük bir daralma yaşandõğõndan, önemli bir pazar olarak gördükleri Türkiye de geçmişteki pazar paylarõnõ tutmak için yoğun bir fiyat rekabeti içine girmişlerdir. Refrakter ürünlerin ithalatõ 1990 lõ yõllarõnda başõndan, 1995 yõlõna kadar artõş göstermiştir yõlõnda ton düzeyine çõkan ithalat, bu yõldan itibaren gerilemeye başlayarak, 1999 yõlõnda tona düşmüştür yõlõnda kur çõpasõ uygulamasõ nedeniyle nispeten düşük oranda gerçekleşen devalüasyon oranõyla birlikte yaşanan ithalattaki artõş Refrakter sektörünü de etkilemiş, 2000 yõlõ refrakter malzeme ithalatõ ton olarak gerçekleşmiştir. DTM verilerine göre 2001 yõlõ refrakter malzeme ithalatõ bir önceki yõla göre miktar olarak % 22, değer olarak % 17 azalarak, ton ve 45.9 milyon ABD $ olarak gerçekleşmiştir. Bu gerilemedeki en büyük etkenlerden biri, yerli refrakter üretim sektörünün giderek artan kalite düzeyinin ve çeşitliliğinin yerli kullanõcõlar tarafõndan geniş bir kabul görmesi omuştur. Sektördeki trend, Alümina silikat ürünlerden bazik ürünlere doğru olmuş, son yõllarda da dolamit bazlõ ürünlerin kullanõmõ artmõştõr. Başlangõçta tümü ile yurt dõşõ kaynaklardan temin edilen Dolomit giderek önemli oranda yerli üreticiler tarafõndan üretilir hale gelmiştir. Genel eğitim, özel bir takõm miktar olarak küçük, fakat değer olarak yüksek ürünlerin ithal edilmeye devam edecek olmasõ yönündedir. Yerli sanayi bu ürünlerin de Türkiye de üretilmesi için yoğun bir çalõşma içindedir. 40

41 Miktar: Ton Değer: 1000 ABD $ 2000 Yõlõ 2001 Yõlõ % Değişim Ülke adõ Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Almanya ,2-16,8 İtalya ,4-5,5 Avusturya ,2-11,9 İngiltere ,8-6,5 Fransa ,8-10,3 Kanada Çin Halk ,1-56,1 Cum. ABD ,7-61,7 İspanya ,7-54,7 Hindistan ,1 51,1 Macaristan ,3 0,9 Norveç ,3 30,7 Hollanda ,3 120,2 Belçika ,8-61,4 Lüksemburg Çek Cum ,1 -,4 Slovak ,0-21,9 Cum. İsveç ,2-45,2 İsviçre ,0-16,2 Diğer ,1-79,0 Genel ,4-16,6 Toplam Kaynak: DTM Verileri Seramik Hammaddesi Sektörü Seramik hammaddesi olarak kil Ukrayna dan ithal edilmektedir. Bu ürünler daha çok, yüksek mukavemet gerektiren ürünlerde, granit karolarda kullanõlmaktadõr. Ayrõca sağlõk gereçleri üretiminde kullanõlmak üzere, başta İngiltere olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerinden kil ve kaolin ithal edilmektedir. Son yõllarda da yüksek tenörlü potasyum feldspat ithalatõ yapõlmaya başlanmõştõr. 41

42 Seramik Porselen Sofra, Mutfak ve Süs Eşyasõ Sektörü Milyon ABD $ İthalatõn Yapõldõğõ Başlõca Ülkeler(%), 2001 Sofra Eşyasõ 4,1 4,5 12, 9 Almanya(23), Endonezya(11), Fransa(10), Rusya Fed.(9), Tayland(8), İngiltere(7), İtalya(7), Japonya(3), İran(2), Malezya(2) Süs Eşyasõ 4,1 4,5 2,6 Çin(57), İtalya(12), Almanya(10), Vietnam(3), ABD(3), Yunanistan(3), İspanya(3), Hollanda(2), Rusya(2), İran(2) Kaynak: Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ 3. TÜKETİM Seramik Kaplama Malzemeleri Her türlü bina inşaatõnda iç ve dõş mekan döşemelerinde kullanõlan seramik kaplama malzemelerinin ülkemizdeki yurt içi tüketimi 1980 yõlõndan bu yana sürekli artõş göstermiştir. Türkiye nin 1985 yõlõnda 16 milyon m 2 civarõnda olan yurt içi tüketim miktarõ, 7 kat büyüyerek 2000 yõlõnda 112 milyon m 2 ye ulaşmõştõr yõlõ son çeyreğinde kendini göstermeye başlayan ekonomik kriz, 2001 yõlõ Şubat ayõnda meydana gelen yüksek devalüasyon ile daha da derinleşmiş, seramik sektörünü de olumsuz yönde etkilemiştir. İç pazarda yaşanan talep düşüklüğü nedeni ile sektörün yurtiçi pazar satõşlarõ %17 oranõnda azalarak 93 milyon m 2 olarak gerçekleşmiştir. Girdi maliyetlerinin %40-50 lik bölümü doğrudan dövize endeksli olan ve devalüasyondan olumsuz etkilenen seramik sektörü, fiyatlarõnõ bu artõşa paralel olarak yükseltememiştir. (1000 m 2 ) Ana Mallar Kaplama Malzemeleri İçsatõş İthalat Yurtiçi Tüketim Seramik Kaplama Malzemeleri Yurtiçi Tüketimi Yõllar Seramik Sağlõk Gereçleri Seramik sağlõk gereçleri alt sektörü, inşaat sektöründeki gelişmelerden doğrudan etkilenen bir sektör yapõsõndadõr. Seramik sağlõk gereçleri sektörünün 42

43 gerçekleştirdiği yurtiçi satõşlarõ inşaatlardaki artõ ve yenileme talebine göre değişim göstermektedir. Yaşanan krizler Seramik Sağlõk Gereçleri sektörünü derinden etkilemiş halkõn satõn alma gücünde meydana gelen büyük düşüş nedeniyle talep ve dolayõsõ ile bu ürünlerdeki tüketim de çok azalmõştõr. Sektörün 2001 yõlõ yurtiçi satõşlarõ bir önceki yõla göre %27 oranõnda düşüş kaydederek ton ( adet) olarak gerçekleşmiştir. Sektördeki başlõca firmalarõn iç satõşlarõnõn, üretim miktarlarõna oranõ her geçen yõl düşmektedir yõlõnda gerçekleşen seramik sağlõk gereçleri üretim miktarõnõn %53 ü yurtiçine satõlõrken, 2000 yõlõnda bu oran %47 ye, 2001 yõlõnda ise %37 ye düşmüştür. Sektördeki başlõca firmalarõn iç satõşlarõnõn yaptõklarõ üretim miktarõna oranõ 2000 yõlõ içerisinde düşmüştür. Bu durum ülkemizdeki ekonomik durgunluk yanõnda, küçük üreticilerin pazardaki paylarõnõn artmasõndan kaynaklanmaktadõr. Sektörün yurtiçi satõşlarõnõn toplam satõş içindeki payõ ise %35 dir. Refrakter Malzeme Sektörü En büyük Refrakter tüketici sektör olan demir çelik sektöründe son 10 yõlda birim refrakter tüketimi 15 kg/ton çelik değerinden 7 8 kg/ton çelik düzeyinde inmiştir. Benzer gelişme çimento ve diğer sektörlerde de meydana gelmiştir. Bu gelişmenin doğal sonucu olarak yerli Refrakter sektörünün yurt için satõşlarõ 2001 yõlõnda % 6 oranõnda gerileyerek ton olarak gerçekleşmiştir. Azalan talep yurtiçin firmalarõ ithalatõ kesme konusunda daha rekabetçi olmaya zorlamõş ve bunun sonucu olarak ithalatta miktarsal ve değer olarak bir düşüş sağlanmõştõr. Azalan ithalata rağmen Yerli Refrakter sanayinin iç pazar satõşlarõnda bir artõş olmamõş, aksine düşüş yaşanmõştõr. Bu da talep daralmasõnõn ne kadar ciddi boyutlarda olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle her ne kadar önemli bir ihracat hamlesi başlamõş olsa da firmalarõn uzun dönemde de düşük kapasite ile çalõşacağõ öngörülmektedir. Ürün bazõnda asõl düşük kapasite kullanõmõnõn Alumina Silikat ürünlerde olduğu, genelde % 37 lik bir kapasite kullanõmõna rağmen Alumina Silikatta kapasite kullanõmõ % 16 lar civarõndadõr. Bu oranõn uzun vadede artma olasõlõğõ yoktur. 43

44 BÖLÜM IV SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 44

45 Son dönemlerde, Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerin reel sektör üzerindeki etkilerinin oldukça olumsuz olduğu ve ciddi izler bõrakacağõ düşünülmektedir. Yakõn geçmiş itibariyle, 1994 krizi sonrasõ gelen global krizler ve depremlerden sonra son dönemde yaşanan Kasõm 2000 ve Şubat 2001 krizleri ekonomiyi bir belirsizlik ortamõna sokmuş, yapõsal reformlarla uğraşmakta olan reel sektör, konjonktürel sorunlarla da karşõ karşõya kalmõştõr. Sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin başarõlabilmesi için ulusal düzeyde üzerinde durulmasõ ve özenle korunmasõ gereken, üretimdeki Katma Değer in ülkede daha fazla oluşmasõ sağlanmalõdõr. Kõsaca Yerli Üretim olarak tanõmlanan Katma Değer in yurt içinde kalmasõ ve giderek artmasõ, daha çok üretim ve istihdam ile toplumsal refahõn da temel kaynağõnõ oluşturmaktadõr. Bu nedenle seramik sanayinin yaratacağõ Katma Değer ile her ülkede olduğu gibi Türkiye de de stratejik bir önem taşõmaktadõr. Türkiye deki seramik sanayinin sahip olduğu stratejik önem ve yüksek üretim potansiyelinin bu açõdan dikkatle ele alõnmasõ ve özenle geliştirilerek sürdürülmesi gerekmektedir. Seramik sektörü ülkemize istihdam ve döviz girdisi sağlayan, yerli hammadde kullanan önemli bir üretim koludur. Seramik Kaplama malzemeleri ve Seramik Sağlõk Gereçleri sektörleri ihracat sõralamasõnda Dünyada 3. sõrada bulunmaktadõr. Bu sektörümüzün daha da gelişmesi ve ülke ekonomisine olan katkõlarõnõ artõrmasõ, ülkemizdeki altyapõnõn gelişimine bağlõdõr. Ülkemizde ne yazõk ki, son yõllarda uygulanan ekonomik politikalar sanayi ve üretimi yeterince desteklememiştir. Son yõllarda reel sektör olarak nitelenen sektörlere hiçbir kolaylõk, sağlanmadõğõ gibi, bu sektörlerin dek dileği olan, altyapõ yatõrõmlarõ da yapõlamamõş, sanayicimiz, yüksek enflasyon, istikrarsõz politika ve ekonomik ortam, yüksek kredi maliyetleri, karayoluna bağõmlõ olan pahalõ taşõmacõlõk gibi sorunlarõn yanõnda, yüksek fiyatlõ enerji sorunlarõ ile karşõ karşõya bõrakõlmõştõr. Seramik sektörünün rekabet gücünü sürdürebilmesi, yurt içindeki pazar hakimiyetini koruyabilmesi ve dünya pazarlarõndan aldõğõ payõ arttõrabilmesi için ülkemizdeki altyapõnõn, özellikle de enerji ve nakliye altyapõsõnõn geliştirilmesi şarttõr. Bu altyapõ kurulduktan sonra da, üreticilerimizin bu imkanlardan en uygun koşullarda, en azõndan sanayisi gelişmiş ülkelerdeki üreticilerin koşullarõnda yararlanabilmesi gereklidir. Bu önlemler alõndõğõ takdirde, ihracat potansiyeli yüksek olan seramik sektörü dõş pazarlarda, rekabetin daha da artmasõna rağmen ihracatõnõ arttõracaktõr. Çünkü Türkiye, dünyanõn en fazla seramik ürün tüketicisi olan Avrupa Kõtasõ na yakõnlõğõ, diğer rakiplerine göre fiyatlarõn ucuzluğu, kaliteli ürün ve tasarõmdaki çeşitliliği sayesinde dünya seramik pazarõndan önemli oranda bir pay alabilecektir. 45

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI SERAMIK. Nisan 2003. Hazırlayan. Dr. İlkay ÇAPRAZ

İSTANBUL TİCARET ODASI SERAMIK. Nisan 2003. Hazırlayan. Dr. İlkay ÇAPRAZ İSTANBUL TİCARET ODASI SERAMIK Nisan 2003 Hazırlayan Dr. İlkay ÇAPRAZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI... 1 1. Seramik Kaplama Malzemeleri..... 2 2. Seramik Sağlık Gereçleri.... 3 3. Teknik

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ TÜRKİYE'DE ÜRETIM Türk boya sanayi toplam üretim miktarı bakımından

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Ekim On Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Ekim döneminde geçen yılın

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2016 yılında 142,1 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %3,1 lik azalışla 3,79 milyar USD olarak

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ. Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

İNŞAAT MALZEMELERİ. Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İNŞAAT MALZEMELERİ Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

plastik sanayi TÜRKİYE POLİPROPİLEN DÜNYA VE Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi TÜRKİYE POLİPROPİLEN DÜNYA VE Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği 2013 plastik sanayi DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Polipropilen

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 1 DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME Mayıs 214 2 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1 Dünya Çimento Sektörü 3 1.2 Türk Çimento Sektörü 6 Mt 3 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1. Dünya Çimento Sektörü Bölgesel

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU / 2014 Hazırlayanlar Sevil SAKARYA Öykü DOĞAN İÇİNDEKİLER I- DÜNYA

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİİ

MAKİNA İMALAT SANAYİİ MAKİNA İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MAKİNA İMALAT SANAYİİ SITC No :71 Güç üreten makinalar ve araçlar 72 Belirli

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ (SITC NO: 579,581,582) Türkiye'de

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 ŞEKERLİ VE ÇİKOLATALI MAMULLER SITC No : 062-073 Armonize No : 1704-1806 TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün başlangıcı,

Detaylı

POLİPROPİLEN (PP) RAPORU. DÜNYa ve TÜRKİYE

POLİPROPİLEN (PP) RAPORU. DÜNYa ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN (PP) RAPORU DÜNYa ve TÜRKİYE 2015 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Polipropilen (PP)tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim; 2015 yılında

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ OCAK 2017 i İÇİNDEKİLER Dünya Ticareti Dünya Ticaretinde Türkiye nin Yeri

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI HAZİRAN 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik

Detaylı

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 AĞUSTOS

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER

GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER AGUSTOS 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 691090 GTIP kodunun üst kodu olan 6910 GTIP koduna ait

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği 2013 plastik sanayi DÜNYA VE TÜRKİYE PVC RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

AYAKKABI ÜRETİM. SITC No : 851 Armonize No : 64

AYAKKABI ÜRETİM. SITC No : 851 Armonize No : 64 AYAKKABI SITC No : 851 Armonize No : 64 ÜRETİM 1950 yılından itibaren küçük sanayi görünümünü kazanmaya başlayan ayakkabı sanayi, son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle 1980 li yıllarda

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV

DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Polipropilen ( PP )tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim;

Detaylı

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ÇORAP SEKTÖRÜ YILI VE OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Şubat ÇORAP SEKTÖRÜNÜN YILI VE OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

KARO VE FAYANS. İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Araştırma Servisi. Hazırlayan Yeşim Alp. Mayıs 2005

KARO VE FAYANS. İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Araştırma Servisi. Hazırlayan Yeşim Alp. Mayıs 2005 KARO VE FAYANS Hazırlayan Yeşim Alp Mayıs 2005 İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Araştırma Servisi İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1 1.1. ÜRÜN TANIMI 1 1.2. GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU 1

Detaylı

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MART / TÜRKİYE

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı