Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU"

Transkript

1 Koordinatör Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

2 STRATEJİK PLANLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunun Öngördüğü Sürelerde Stratejik Plan hazırlama becerisi kazandırmak, Kamu Ve Yerel Yönetim Çalışanlarını Konu Hakkında Bilgilendirmektir. HEDEF KİTLE: Kamuda ve yerel yönetimlerde tüm harcama birimleri ile bu çalışmayı hazırlamak zorunda olan Mali Hizmetler Birim Yöneticileri ve Strateji Geliştirme ve İzleme Birimindeki tüm çalışanlaşanlar. 2 GÜN ( 12 saat) Stratejik Planlama ve Hazırlık Planın Sahiplenilmesi ve Planlama Sürecinin Organizasyonu İhtiyaçların Tespiti Zaman Planı hazırlama Durum Analizi ve Tarihi Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi Misyon Bildirimi ve Vizyon Bildirimi Temel Değerler /Amaçlar / Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler Maliyetlendirme İzleme Ve Değerlendirme

3 PERFORMANS PROGRAMI VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇE 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunun Öngördüğü Sürelerde Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçe hazırlama becerisi kazandırmak, Kamu Ve Yerel Yönetim Çalışanlarını Konu Hakkında Bilgilendirmektir. HEDEF KİTLE: Kamuda ve yerel yönetimlerde tüm harcama birimleri ile bu çalışmayı hazırlamak zorunda olan Mali Hizmetler Birim Yöneticileri ve Strateji Geliştirme ve İzleme Birimindeki tüm çalışanlaşanlar. 2 GÜN ( 12 saat) Performans Programı ve Bütçe Performans Programı Hazırlama Süreci Stratejik Plan - Performans Programı İlişkisi Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi Performans Hedeflerinin Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi Performans Programının Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi Performans Programının Oluşturulması Performans Esaslı Bütçeleme Atölye Çalışması

4 FAALİYET RAPORU HEDEF KİTLE: 5018 Syl. Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunun Öngördüğü Sürelerde Faaliyet Raporu Hazırlama Becerisi Kazandırmak, Kamu Ve Yerel Yönetim Çalışanlarını Konu Hakkında Bilgilendirmektir. Kamu ve Yerel Yönetimlerde bu çalışmayı hazırlamak zorunda olan Mali Hizmetler Birim Yöneticileri ile Strateji Geliştirme ve İzleme Birimindeki tüm çalışanlaşanlar. 1 GÜN ( 6 saat) Faaliyet Raporunun anlam ve kapsamı Raporlama İlkeleri Faaliyet Raporlarının türleri ve süreç Faaliyet Raporlarının Hazırlanması Güvence Beyanları Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Kesin Hesap ve Faaliyet Raporu ilişkisi Atölye Çalışması

5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HEDEF KİTLE: İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri edinmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı tanımak ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken temel önlemleri öğretmektedir. Alanda uzmanlaşmak isteyen ve 4857 sayılı İş kanunun öngördüğü şartları taşıyan herkes. 1 GÜN ( 6 saat) İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet, İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri Elektrik ve Elektrikle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri Kaza Nedenlerinin Analizi İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar Kimyasal Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri Yangın ve Yangından Korunma Yöntemleri Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Fiziksel Etmenler ve Termal Konfor Şartları

6 İŞ AHLÂKI VE SORUMLULUK BİLİNCİ Kurum, kuruluş ya da işletmeler, iş ahlakı ve iş etiği kurallarına göre iş ya da faaliyetlerini yaptıkları zaman toplumsal yaşamda güvenirlilikleri ve inandırıcılılıkları artar. Aynı zamanda en çok tercih edilen kurum, kuruluş ya da işletmeler olurlar. Aynı şekilde yöneticilerin de iş ahlakı ve iş etiğinin temel davranış ilkelerine göre işlerini yapmaları, onların yönetim ya da halk tarafından tekrar tercih edilmelerini sağlar. HEDEF KİTLE: Kamu ve özel sektörde İş dünyası içerisinde yar alan tüm yönetici ve çalışanlar. 2 GÜN ( 12 saat) İş Ahlakı Ve İş Etiği, İş Ahlakının Temel İlkeleri, Kamu Personelinin Ahlak Ve Ahlak Dışı Davranışları, Profesyonellik Ve İş Ahlakı, Sorumluluk Bilinci Ve Geliştirme Yöntemleri İş Disiplini,

7 ANALİTİK BÜTÇE VE TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE 1927 de kabul edilen ve günümüze kadar uygulanmakta olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumi Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve yerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir. Böylelikle performansa dayalı bütçeleme yaparak daha gerçekçi bütçe hazırlanmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısıyla bu işlemlere ilişkin kayıtların yapılmasımuhasebeleştirilmesi ve raporlanması için mevcut kamu personelinin özellikle belediye çalışanlarının bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Eğimin ilk bölümünde 5018 sayılı kanunun getirdikleri teorik olarak anlatılacak, daha sonra uygulama örneklerine yer verilecektir. HEDEF KİTLE: Kamu kurumu ve yerel yönetimlerde mali hizmetler birim bünyesi ile strateji geliştirme ve izleme birimi bünyesinde mevcut tüm yönetici ve çalışanlar. 7 GÜN ( 40 saat) 5018 Sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu genel tanımı Analitik bütçe, yasal dayanağı ve düzenleme amacı Gelir Bütçesi /Gider Bütçesi Kurumsal Sınıflandırma / Fonksiyonel Sınıflandırma Finansman Tipi Sınıflandırma / Ekonomik Sınıflandırma Tahakkuk esaslı muhasebe, temel muhasebe kavramları, kullanılacak defterler Tekdüzen Hesap Planı Dönen varlıklara ilişkin hesap ve işlemler / Duran varlıklara ilişkin hesap ve işlemler Kısa vadeli yabancı kaynaklara ilişkin hesap ve işlemler /Uzun vadeli yabancı kaynaklara ilişkin hesap ve işlemler Öz kaynaklara ilişkin hesap ve işlemler / Gelir ve Giderlere İlişkin Hesap ve İşlemler Bütçe Hesapları Nazım Hesaplara İlişkin Hesap ve İşlemler Dönem Başı ve Dönem Sonu İşlemleri Mali Raporlama / Bilanço /Faaliyet Sonuçları Tablosu / Diğer Tablolar

8 HALKLA İLİŞKİLERDE ETKİLEŞİM HEDEF KİTLE: Kentlilik bilincinin ve aidiyet duygusunun etik ve ahlaki kriterlere göre oluşturulması, Halka ve diğer kurum kuruluşlara karşı sorumluluk bilincinin yükseltilmesi. İç ve dış paydaşlarla iletişim içerisinde bulunan her kademedeki kurum çalışanları. 1 GÜN ( 6 saat) Halkla ilişkilerde etkileşim süreci ve temel kriterleri Halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk bilinci Halkla ilişkilerde profesyonellik ve kurumsallaşma bilinci oluşturma Etkileşim sürecinde iş etiği ve iş ahlakı Etkileşim sürecinde kurum kültürü ve iç etkileşim süreci

9 KURUMSAL İLETİŞİM VE KENTSEL MARKALAŞMA Günümüzde ürünün markalaşmasının önemli olduğu kadar kurumun markalaşması da önemlidir. Kurumsal açıdan markalaşmanın yegâne yolu etkin kurumsal iletişimden geçmektedir. Kurumun markalaşması çoğu zaman ürün markalaşmasının önüne geçmekte tüketiciler ürüne değil kuruma duyduğu güvenle ürünü tercih etmektedirler. Bu program gerek kurum, gerek marka yönetimi konusunda katılımcıları aydınlatmaya ve beceri geliştirmeye yöneliktir. HEDEF KİTLE: Kurumların halkla ilişkiler, kurumsal ilişkiler ve tanıtım bölümleriyle pazarlama-satış bölümlerinin yönetici ve çalışanları. 2 GÜN ( 12 saat) Marka yaratma ve yönetme Kurum ve pazarlama iletişim temel bilgileri Reklam & Tüketici görüşü Halkla ilişkiler (PR), Sponsorluk ve İletişim stratejileri Medya ve medya ilişkileri yönetimi Deneyimsel pazarlama Gençlik pazarlaması Dijital Pazarlama, Dijital İletişim Stratejileri Ve Sosyal Medya Kurumsal iletişimde uzmanlık konuları Medya Planlama ve yaratıcı medya Marka Yönetimi kampanya planlama Ürün tanınırlığı mı? Marka bilinirliği mi?

10 BİLGİ EDİNME KANUNU Devlet örgütünün idare teşkilatında görev almış bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kamu yararına hizmet ederken içinde bulunduğumuz hukuk sisteminin gerekli olacak kural ve ilkelerini daha iyi anlamaktır. Kamu hizmeti yürütmek kutsal bir görevdir. Bu görevi ifa ederken kamu görevlilerin yaptıkları her hareketin bilincinde olmaları ve gerçekleştirdikleri davranışların anlamını kavramaları, hem hizmeti yürüten kamu görevlilerinin hem de hizmeti alan vatandaşlarımızın huzur ve güvenlerinin inşasını sağlayacaktır. Amaç katılımcıları bu riyakatla donatmaktır. HEDEF KİTLE: Kanunun uygulanmasında ve yürütülmesinde sorumlu olacak tüm kamu ve yerel yönetim çalışanları. 1 GÜN ( 4 saat) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Edinme Başvurusu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Edinme Hakkının Sınırları BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

11 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Devlet örgütünün idare teşkilatında görev almış bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kamu yararına hizmet ederken içinde bulunduğumuz hukuk sisteminin gerekli olacak kural ve ilkelerini daha iyi anlamaktır. Kamu hizmeti yürütmek kutsal bir görevdir. Bu görevi ifa ederken kamu görevlilerin yaptıkları her hareketin bilincinde olmaları ve gerçekleştirdikleri davranışların anlamını kavramaları, hem hizmeti yürüten kamu görevlilerinin hem de hizmeti alan vatandaşlarımızın huzur ve güvenlerinin inşasını sağlayacaktır. HEDEF KİTLE: Kanunun uygulanmasında ve yürütülmesinde sorumlu olacak tüm kamu ve yerel yönetim çalışanları. 1 GÜN ( 6 saat) Taşınır Mal Yönetmeliğinin amacı ve kapsamı Taşınırlar, tanımları ve taşınır kodları Taşınırlara ilişkin işlemlerde sorumluluk ve görevliler Defterler ve belgeler Taşınır İşlemleri (Taşınırlara ilişkin giriş işlemleri, çıkış işlemleri..)

12 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Devlet örgütünün idare teşkilatında görev almış bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kamu yararına hizmet ederken içinde bulunduğumuz hukuk sisteminin gerekli olacak kural ve ilkelerini daha iyi anlamaktır. Kamu hizmeti yürütmek kutsal bir görevdir. Bu görevi ifa ederken kamu görevlilerin yaptıkları her hareketin bilincinde olmaları ve gerçekleştirdikleri davranışların anlamını kavramaları, hem hizmeti yürüten kamu görevlilerinin hem de hizmeti alan vatandaşlarımızın huzur ve güvenlerinin inşasını sağlayacaktır. HEDEF KİTLE: Kanunun uygulanmasında ve yürütülmesinde sorumlu olacak tüm kamu ve yerel yönetim çalışanları. 1 GÜN ( 6 saat) Amacı, kapsamı Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları Üst yöneticilerin hesap verme zorunluluğu Bütçe türleri, bütçe ilkeleri Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Bütçelerin uygulama esasları (Kanundaki içeriği) Harcama yapılması Gelirlerin toplanması Kamu hesapları ve iç kontrol

13 YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK Yöneticilerin, kendi yetki, görev ve sorumlulukları içerisinde, verimliliği artırmak, çalışanların iş doyumlarını sağlamak, ekip içindeki çatışmaları çözmek, uyumsuzlukları gidermek, aralarında takım ruhu geliştirmek, yenilikleri benimsetmek ve gelişmeye yönlendirmek, gerektiğinde de onların davranışlarını değiştirmek için çaba göstermeleri gerekliliğini öğretmek. HEDEF KİTLE : Kamu ve özel sektörde her kademede görev almış yönetici ve çalışanlar. 3 GÜN ( 18 saat) Liderlik ve Yöneticilik Ekip nedir?/liderlik nedir?/yöneticilik Nedir?/Koçluk nedir? Ekip İçinde ve Ekip Bazlı Örgütlerde Liderlik Bir Lider olarak ekip üyelerinin performanslarını Yönetmek Bireysel Koçluk Teknikleri Organizasyon ve Yetki Devri Ekip Kuruluşunda Temel İlkeler & Ekiplerde Yaşam Döngüsü Motivasyonda Amaç ve Motivasyon Süreci Sorumluluk Duygusu ve İşi Severek Yapmak Algı Yönetimi ve Etkili İletişim Becerileri Sorunlu İnsanları Kazanmak Çatışma Ve Sorun Çözme Becerileri Müşteri Odaklı Düşünme Kaizen ve Sürekli İyileşme Müşterinin Gerçek Değeri ve Müşteri Memnuniyetsizliğinin Bedeli İyi Ürün / İyi Hizmet Hangisi Önemli? Stres ve Sonuç Odaklı Zaman Yönetimi Profesyonel İmaj/İş Haritaları ve Çözüm Odaklı Toplantı Yönetimi

14 YETKİ VE SORUMLULUK VE DELEGASYON YÖNETİMİ İŞ PLANI VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME Kurumlarda yetki ve sorumluluğun net çizgiler ile belirlenmemesi yönetsel kargaşaya neden olmakta bazı işlerin ortada kalması iş verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Bu program yetki devri, iş planı ve süreç iyileştirme ile firmanın performansını nasıl arttıracağını ortaya koyacaktır. HEDEF KİTLE : Kamu ve özel sektörde yönetici konumunda görev alan ve almak isteyen herkes. 3 GÜN ( 18 saat) Günümüz Dünyasında CEO Liderliğinden CIO Liderliğine Dönüşüm Sürecinde; Yetki, Sorumluluk Ve Delegasyon Yönetimi Türkiye de Yetki, Sorumluluk Ve Delegasyon Yönetimi Osmanlıdan Cumhuriyete Bir Bakış Toplumsal Bireysel Ekonomi Ve İş Dünyası Siyasi Ve İktisadi Kamu İdaresinde Merkezi İdarede Mahalli İdarelerde Özel Teşebbüsde İlk 500 Büyük Şirkette İkinci 500 Büyük Şirkette KOBİ lerde

15 RESMİ YAZIŞMALAR, EVRAK KAYIT, DOSYALAMAVE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Resmi yazı ve özelliklerinin öğrenilmesi ve bu yazıların kayıt işlemlerinin yapılması, kayıt altına alınan belgelerin doğru dosyalama tekniği ile saklanıp ihtiyaç halinde kolaylıkla bulunmasının sağlaması ve son olarakta artık ofiste ihtiyaç duyulmayan fakat yasal saklama süresi bulunan belgelerin doğru koşullarda arşivlenmesini öğrenmektir. HEDEF KİTLE : Özel kalem müdürleri, sekreterler, yönetici asistanları ve bu mesleği edinmek isteyen herkes. 1 GÜN ( 6 saat) Resmi yazı tanımı ve biçimsel özellikleri Resmi yazı türleri Belge, belge türleri ve kayıt işlemleri Dosyalama kavramı ve türleri Etkin bir dosyalama sistemi için kurallar Arşivleme kavramı ve türleri

16 KİŞİSEL TEMSİL VE BEDEN DİLİ AMAÇ. : HEDEF KİTLE : İnsanlar iletişimde 3 farklı enstrüman kullanır. Bunlar, kelimeler, söyleyiş tarzı ve beden dilidir. Ancak sanılanın aksine beden dili bu enstrümanların en önemlisidir. İletişimimizin; %10 u kelimelerle %30 u söyleyiş tarzıyla %60 ı beden diliyle yapılmaktadır. Kişisel imajın ve beden dilinin anlatılacağı bu seminer katılımcılara bu konularda yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır Kendisini doğru ifade etmek isteyen herkes. 1 GÜN ( 8 saat) Temel iletişim bilgisi Algı Dinleme Sağlıklı iletişim ve engel durumlar İletişim türleri Sözlü iletişim Dilin doğru kullanımı Beden dili Baş hareketleri Yüz ifadeleri Mimikler El kol hareketleri Vücut hareketleri Duruş- oturuş biçimleri Mekân kullanımı Dokunma Giyim kuşam

17 KİŞİSEL VE KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ Kişisel ve kurumsal temsil diğer başka parametrelerle bezenmedikçe imajın oluşması söz konusu olamaz. Bu gerçek kişiler içinde, kurumlar içinde geçerlidir. Dolayısıyla bu eğitimde imaj parametreleri katılımcılara tanıtılacak ve olumlu imaj oluşturulması konusunda katılımcılara yetkinlik kazandırılacaktır. HEDEF KİTLE: Kurumların halkla ilişkiler, kurumsal ilişkiler ve tanıtım bölümleriyle pazarlama-satış bölümlerinin yönetici ve çalışanları. 1 GÜN ( 6 saat) Profesyonel yaşamda imaj yönetimi, İş Hayatında Giyim Kültürü Serbest Giyim Uygulamaları İmaj hırsızları Profesyonel ve Sosyal Yaşam Etiketi, Uluslararası İş etiketi Etkili Kişisel Sunum ve Sunum becerileri Bireysel Markalaşma

18 TOPLANTI VE ZAMAN YÖNETİMİ HEDEF KİTLE: SÜRE Katılımcılara iş yaşamlarındaki hedefleri doğrultusunda zamanlarını daha etkili ve daha verimli kullanabilmeleri için gerekli olan teknikleri kazandırmayı hedeflemektedir. Katılımcıların amaç ve hedef belirleme alışkanlıkları yanında etkin plan yapma, zaman ve toplantı yönetimi konusunda bakış açısı kazanmaları amaçlanmaktır. Kamu ve özel sektörde her kademede görev almış yönetici ve çalışanlar. : 2 GÜN ( 12 saat) Toplantı Türleri Ve Amacının Belirlenmesi Toplantı Öncesi, Anında Ve Sonrasında Zaman Yönetimi Toplantının Maliyeti Toplantının Fiziksel Ortamı Toplantı Lideri Toplantılara Karşı Alternatifler Toplantılarla İlgili Yanlış Önyargılar Etkili Ve Verimli Toplantı Yönetim Teknikleri Zaman Yönetiminin Tanımı Ve Önemi Zamanı Yönetmek Mümkün Mü? Zaman Yönetiminin Temel Esasları Zamana Hâkim Olma Yaklaşımları Etkili Zaman Yönetimi İçin Tavsiyeler Zaman Tuzakları Zaman Planlaması

19 ZOR İNSANLARLA BAŞA ÇIKMA SANATI HEDEF KİTLE: SÜRE Kurum ve işletmelerde iletişimsizlikten kaynaklanan verim kaybını azaltmak, aidiyeti artırmak, saygı, sevgi, uyuma dayalı bir iş ortamı yaratmak. İnsanları daha etkili biçimde tanımak ve bu sayede ortaya çıkan her tür iletişim, uyum ve yönetim problemini çözerek verimi artırmak. Tüm çalışanlar ile yöneticilik yeteneğini geliştirmek isteyen herkes. : 2 GÜN ( 12 saat) Kendini tanı Kişilik analizleri İnsan neden iletişim kuramaz? Zor insanların özellikleri Kapıları açan anahtarlara sahip olmak Bakış açıları Aynı dili konuşmak Çözüm her şeydir. Uygulamalar

20 PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME TAKNİKLERİ Her yöneticinin karşılaştığı probleme yaklaşımı ve çözüm üretme becerisi kurum ve işletmelerin önünü açacak önemli bir özelliktir. Kararsızlık, erteleme ve sürüncemede bırakılan sorunlar işletmelerin, kurumların yaşadığı en önemli sorunların başında gelir. Problem çözme ve etkin karar alma süreçlerini becerilerini geliştirmek eğitimin temel amacıdır. HEDEF KİTLE: Her kademede yönetim görevi üstlenmiş ve karar alma durumunda olan yöneticilerdir. Bu kapsamda kamu ve özel sektörde şef yardımcısı, şef, müdür yardımcısı müdür, genel müdür yardımcısı, genel müdür, ve koordinatör pozisyonlarını üstlenmiş tüm çalışanlar ile yöneticilik yeteneğini geliştirmek isteyen herkes. SÜRE : 2 GÜN ( 12 saat) Problem nedir? Ne tür problemler yaşıyorsunuz? Bakış açıları Pareto analizi Beyin fırtınası Balık kılçığı yöntemi PUKO döngüsü Neden sonuç diyagramı Karar vermeyi zorlaştıran süreçler İnisiyatif alabilmek Risk almak Kendini tanımak NEOB süreci Örnek uygulamalar

21 TOPLULUK ÖNÜNDE SUNUM VE İLETİŞİM BECERİLERİ HEDEF KİTLE: SÜRE Topluluk karşısında etkili konuşabilen, soru sorabilen, sunum yapabilen ve kendini ifade edebilen bireyleri yetiştirebilmeyi amaç edinmiştir. Çalışma yaşamını topluluk önünde geçirmek zorunda olan öğretmen, akademisyen politikacı, pazarlamacı ve yönetici gibi her meslek ve kademede çalışanlar. : 2 GÜN ( 12 saat) İletişimin Anlamı/ İletişimin Çeşitleri İletişimin Sihirbazlarının İletişim Stratejileri Sunumun Anlamı/Sunum Prosedürleri/Sunuma Hazırlık Sınırlayıcı İnançlardan Kurtulmak/Toplum Fobisini Yıkmak Sunuma Giriş /Sihirli Sorular Metafor Hipnotik İletişim Dikkat Yönetimi 4 Mat Tekniği Sınıf Yönetimi Sahne Becerileri Zamanlama Göz Hareketleri / Duruşlar / Yürüme Hareketleri Sahne Yönü / El Hareketleri ve Duruşu Tahta Kullanımı / Projeksiyon Cam Göz ve Dokümantasyon Kullanımı Canlandırma Soru ve Cevaplar

22 DİĞER EĞİTİM KONULARI 1-Stratejik Plânlama & Yönetim, 2-S.Planlamaya ilişkin Yönetmelik, 2-Performans Programı, 3-Performans Esaslı Bütçeleme, 4-Faaliyet Raporu Hazırlama, 5-Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 6-İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole ilişkin usul ve esaslar 7-İç Denetim 8-Risk Yönetimi ve iç denetimin risk yönetimdeki rolü 9-Risk değerleme teknikleri 10-Kamu ihale mevzuatı 11-Kamu zararları hakkında yönetmelik 12-Kamu dairelerinin kesin hesap düzenlemesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik

23 DİĞER EĞİTİM KONULARI 19-Taşınır Mal Yönetmeliği 20-Detaylı Hesap planlarına ilişkin tebliğ 21-Gelir Vergisi kanununun genel esasları 22-Kurumlar Vergisi Kanunu genel esasları 23-Kentsel Dönüşüm sürecinde yaşananlar ve çözüm önerileri, 24- Emlak Vergisi tahsil sürecinde yaşananlar ve çözüm önerileri

24 DİĞER EĞİTİM KONULARI 26-Mali denetim ve uygunluk denetimi 27-İç denetimde raporlama 28-İç denetim çalışma kağıtları 29-Denetim kanıtları ve kanıt toplama teknikleri 30-İç denetimin temel politika ve makro ekonomik karar alma ilişkisi 31-Sistem denetimi 32-Uluslar arası iç denetim standartları ve mesleki ahlak kuralları 33-Devlet muhasebesi, mali raporlama ve mali istatistik taşınır ve taşınmaz mallar

25 DİĞER EĞİTİM KONULARI 36-İç denetim-nitelik Standartları- İç denetim-performans denetimi 37-İç denetim performans denetimi 38-İç denetim ve istatistik 39-İç kontrol ve COSO bazlı iç kontrol süreci 40-İç kontrol modelleri 41-İç Kontrol güvence beyanı 42-Kamu iç kontrol standartları 43-Mali yönetim ve kontrol 44-Bütçe ve Bütçe hazırlama rehberi 45-Memurların ek gelir elde etme hakkında Yönetmelik 46-Belediyelerde 4B li sözleşmeli personel çalıştırması 47-Belediyelerin merkezi idare birimlerince denetlenmesi

26 DİĞER EĞİTİM KONULARI 48-Bilgi edinme hakkı 55-Devlet yapısı ve T.C idare sistemi 56-Türkiyede mahalli idareler 57-Doğrudan temin ve ödeme belgesi hazırlama 58-Arşiv işlemleri 59-Resmi Yazışma Kuralları 60-Dosyalama

27 DİĞER EĞİTİM KONULARI 61-Standart Dosyalama planı 62-Elektronik belge yönetimi 63-Kurum kodları 64-Kurumsal tanıtım 65-Sosyal belediyecilik 66-Memurla ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun 68-Belediye cezaları sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü 70-İdari para cezaları sayılı Kabahatlar Kanunu

28 DİĞER EĞİTİM KONULARI 72-Tahsilat Genel Tebliği sayılı belediye kanunu sayılı devlet memurları kanunu uygulamaları 75-Zabıtayı İlgilendiren Mevzuat 76-Zabıta Yönetmeliği 77-Zabıta ve Gıda denetimi 78-Çevre Ve zabıta 79-Tebligat Kanunu 80-İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Sayılı Memur için istisnai yargılama Sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

29 DİĞER EĞİTİM KONULARI 84-AB proje hazırlama 85-İş yerinde disiplin 86-Yerel yönetimler ve turizm uygulamaları 87-Eğitim ve Yerel yönetimler 88-Sosyal Aktör Olarak Yerel yönetimler, 90-Hijyen ve Gıda güvenliği

30 Diğer Eğitimler İçin: Sayfamızda TÜBİKAM Akademi Eğitim Programına Bakılabilir

31 Teşekkür Ederiz

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir.

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. YETKİNLİKLER TEMEL YETKİNLİKLER Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. Bilgi Paylaşımı: İşe yönelik olarak edindiği bilgileri çalışma

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T. C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAYI : B.30.2.AKD.0.70.82.00/ 01 HAZĠRAN 2009 KONU : Kamu Ġç Kontrol Standartlarına

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik Kurucu Genel Müdür Ön Yazı Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim ve Danışmanlık Tedarik Zincirleri Eğitim ve Danışmanlık Satınalma Eğitim ve Danışmanlık Pazarlama ve Satış Eğitim ve Danışmanlık Bireysel Gelişim

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Arzu ALİKADIOĞULLARI Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı