T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. KAPSAM Madde 2- Bu Yönetmelik, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü organlarının görev ve yetkilerini, iş ve işlemlerin yürütülmesinde takip edilecek usul ve esasları kapsar. DAYANAK Madde 3- Bu Yönetmelik, tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kanunu hükümleri ile tarihli resmi gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve bu Yönetmeliği değiştiren 10/04/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik dayanak alınarak hazırlanmıştır. TANIMLAR Madde 4- Bu yönetmelikte adı geçen; a) Kanun: 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu, b) İdare /VASKİ: Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, c) Genel Kurul: Van Büyükşehir Belediye Meclisini, ç) Yönetim Kurulu: VASKİ Yönetim Kurulunu, d) Genel Müdür: VASKİ Genel Müdürünü ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Organlar ve Görevleri KURULUŞ Madde 5- VASKİ Genel Müdürlüğü Van Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak 2560 sayılı Kanun gereğince kurulmuş Kamu Tüzel Kişiliğine haiz bir kuruluştur. 1

2 ORGANLAR Madde 6 VASKİ nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetçiler, ç) Genel Müdürlük, GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI Madde 7- a) Van Büyükşehir Belediye Meclisi, VASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. b) Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. c) Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak, 2560 sayılı Kanunda düzenlenmemiş hususlarda Belediye Meclisinin çalışma esasları ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. GENEL KURULUN GÖREVLERİ Madde 8- Genel Kurulun 2560 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen görevleri şunlardır: a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak, c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, ç) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirtmek. d) Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak, e) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, f) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, g) 10 yıldan fazla süreli veya ,00 TL den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kuruluna izin vermek. ğ) Dava değeri 5.000,00 TL nin üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak. h) Yurtiçi ve Yurtdışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek. ı) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak. i) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak. j) Van Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU Madde 9- Yönetim Kurulu bir başkanla, beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. 2

3 Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Van Büyükşehir Belediyesi Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanı nın onayı ile atanır. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine atanacak olanların VASKİ nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir. Üyeler, Devlet Memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında özel yada kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenler, asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazanırlar, başkaca hiç bir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI Madde 10- Yönetim Kurulunun çalışma şekli ve şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenir. Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma salt çoğunluğun sağlanması ile olur kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ Madde 11- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Kuruluş amacına uygun olarak VASKİ nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek. b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak. c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak. ç) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak. d) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek. e) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak. f) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak. g) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkındaki Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak. ğ) 10 Yıldan az süreli veya yıllık ,00 TL den az bedelli kiralama, kiraya verme ve intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek. 3

4 h) Dava değeri TL. nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak. ı) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak. i) Hizmetin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek. j) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, 1 cı. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Daire Başkan Yardımcıları, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak. k) Gerektiğinde Genel Kurulun Olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Van Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak. l) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konular inceleyip karara bağlamak. DENETÇİLER Madde 12- VASKİ nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler VASKİ nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği bilgi için Van Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca, Genel Kurul Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyet hakkında rapor verirler. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. Denetçilerin ücretleri, Devlet Memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (ek gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Müdürlük Teşkilatı Madde 13- Genel Müdürlük; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Danışma Birimleri, Uygulama Birimlerinden oluşur. GENEL MÜDÜR Madde 14- VASKİ Genel Müdürü Van Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. 4

5 Genel Müdür, Kuruluş Kanununda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu ve genel kurul kararlarına göre idareyi yönetir. Genel Müdür, Van Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmadığı zamanlarda yönetim kuruluna başkanlık eder. Teşkilat ve personel, Genel Müdüre bağlı olup birinci derecede emir ve görevleri ondan alırlar ve onun yönetimi altında bulunurlar. Genel Müdürün görevli, izinli veya raporlu olması halinde kendisine, yetki vereceği Genel Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Genel Müdür yetkilerinin bir kısmı genel hükümler uyarınca devredebilir ve geri alabilir. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz. GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ Madde 15- Genel Müdürün görevleri şunlardır; a) VASKİ nin, 2560 sayılı Kanun hükümlerince amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı VASKİ yi temsil etmek, c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilânço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, ç) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, d) 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanunun 23. maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak, f) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları Yönetim Kuruluna sunmak, g) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, ğ) Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak, h) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI Madde 16- Genel Müdür Yardımcıları hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmalıdır. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Van Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün kendilerine vereceği işleri yerine getirmek suretiyle Genel Müdüre yardım ederler. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili ve görevli bulundukları hizmet konularında doğrudan sorumludurlar. Genel Müdür Yardımcılarına görev ve yetki devrinin idareye yazılı olarak bildirilmesi ve duyurulması şarttır. Bu yetki ve görevler her zaman Genel Müdür tarafından değiştirilebilir. 5

6 DANIŞMA BİRİMLERİ Madde 17- Genel Müdürlüğün hukuki, ticari, teknik, organizasyon vb. işlerde danışmanlık ve inceleme yapan birimlerdir. Danışma birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinden oluşur. TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ Madde 18-1 Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle belirlenir. 2 Teftiş işlemlerinin Genel Müdürlük adına yürütülmesi nedeniyle istenecek bilgi, belge ve görüşler danışma ve uygulama birimleri tarafından en kısa zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaştırılır. 3 Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır; a) İdarenin merkez ve bağlı işyerlerinde, teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını özendirici teftiş sistemini geliştirmek, b) Genel Müdürün konunun kapsamını belirten emri ve onayı üzerine İdarenin merkez kuruluşu ile bağlı işyerlerinde teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, c) Faaliyet ve işlemlerinin mevzuata uygunluğu yönünden birimlerin teftişi için program hazırlamak ve bu programa istinaden teftişini yapmak, ç) Teftiş sonucunda gerekli görülen hususlarda ilgili birimlere öneriler sunmak, d) İnceleme sırasında mevzuata aykırı bir durumla karşılaşıldığında Genel Müdürden soruşturma onayı alarak soruşturmasını yapmak, e) Müfettişler tarafından yapılan teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma raporlarını esas ve usul bakımından inceleyerek neticeleri üzerinde gerekli işlemleri yapmak, f) Genel Müdürlükçe verilecek görevi ile ilgili diğer işleri yapmak. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN GÖREVLERİ Madde 19-1 Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle belirlenir. 2 Hukuk Müşavirliği işleri, süreli olduğundan, Hukuk Müşavirliğince istenecek bilgi, belge ve görüşler danışma ve uygulama birimleri tarafından en kısa zamanda Müşavirliğe ulaştırılır. 3 Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: a) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilen hukuki konular hakkında görüş bildirmek, b) İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip eder ve sonuçlandırmak, dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak, c) Personel, Sosyal Güvenlik, İş ve Sendika mevzuatı ile diğer kanunların uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak ve iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek, ç) Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara katılmak, 6

7 d) İlgili birimlerce hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek ve değerlendirmek, e) Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine intikal eden raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak, f) Genel Müdürlüğe gelen her türlü adli tebligatları almak, cevaplarını hazırlamak veya ilgili birime yazılı veya sözlü görüş bildirmek, g) Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine katılmak, toplu iş sözleşmelerinin uygulamasında ilgili birimlere görüş bildirmek, ğ) Genel Müdürlükçe verilecek görevi ile ilgili diğer işleri yapmak. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ Madde 20- Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt karar verme, bu kararları dağıtma ve Yönetim Kurulu faaliyetine ait evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri yürütmek, VASKİ nin kuruluş yasası gereği, yılda iki kez olağan olarak toplanan Genel Kurulda görüşülmesi tespit edilen konuların, toplanıp Genel Kurula sunulmasını sağlamak, üzere yazışmaları yapmak ve Genel Kurulda alınan karaları takip ederek neticeden ilgili daireleri haberdar etmek, idareye ait Belediye Meclisince alınan kararlar hususunda her ay Belediye Meclisine yapılan işlemler hakkında rapor vermek, gelen ve giden evrakların kayıtlarını yaptırıp ilgili birimlere intikalini sağlamak Müdürlüğün görevlerindendir. Birimlerde çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları bir yönerge ile tespit edilerek yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamaya konulur. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ Madde 21- Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Genel Müdürün ziyaret ve randevularını düzenlemek, b) Genel Müdürün yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile ilgili işlemleri yürütmek, c) Genel Müdürün yurt içi ve yurt dışında katılacağı toplantılarda gerekli tedbirlerin alınmasını ve buna bağlı hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, ç) Genel Müdürün temsil ve ağırlama giderlerinin finansmanı ile ilgili işlemleri yürütmek. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hizmet Birimleri Madde 22- Ana hizmet birimleri, İdarenin temel görevlerini yerine getirmek üzere planlama, projelendirme, tesis kurma, inşaat, işletme, dağıtım, tahakkuk, tahsilât, insan kaynakları ve mali hizmetler gibi işleri yerine getiren veya getirilmesini sağlayan birimlerdir. 7

8 HİZMET BİRİMLERİ a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı b) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı c) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı d) Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı e) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı f) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı g) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı h) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve bunlara bağlı alt birimlerden oluşur. Hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları iç yönergelerle düzenlenir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Madda23- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır. a) VASKİ nin İnsan Kaynakları politikasının belirlenmesinde gerekli çalışmaları yaparak, Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, çalışanların etkinliğini ve verimliliğini artıracak çalışmalar yapmak, b) VASKİ nin personel ihtiyacını karşılamak, çalışanların özlük işlerini yürütmek, sicil dosyalarını düzenlemek ve korumak, c) Çalışanlara verilecek aylık ücret, ikramiye, fazla mesai, ücretli izin vb. ödemeleri tahakkuk etmek ve bordrolarını hazırlamak, ç) Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, sözleşmeyi uygulamak ve iş uyuşmazlıklarının giderilmesinde bulunmak, d) Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek, e) Disiplin kurullarının oluşumu, işleyişi ve kararlarının uygulanmasını sağlamak, f) Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, programlamak. Eğitim ve geliştirme programlarını yürütmek, izlemek ve değerlendirmek, g) Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, etkin ve verimli çalışma ortamı oluşturmak, motivasyon araçları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, ğ) Ortaöğretim ve Üniversite öğrencilerinin Staj işlerini yürütmek, h) Genel Müdürlükçe verilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Madde 24- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır. a) İdarenin Stratejik Plan ve Performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 8

9 c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. ç) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. e) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. f) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. g) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. ğ) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. ı) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. i) Genel Müdürlükçe verilen Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Madde 25- Abone İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır. a) Her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak. b) Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarlarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması, fatura çıkartılmasını sağlamak ve Su Tahakkukunu yapmak. c) Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak. ç) Abonelerin tesisatlarında takılı bulunan su sayaçlarının sürekli çalışır halde bulunmasını ve arızalı sayaçların yeni veya yenilenmiş sayaçla değiştirilmesini sağlamak. d) Depozito (güvence) bedellerinin miktarlarının tespit edilerek artırılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak ve abonelere ait istatistiksel bilgi ve dokümanların çıkartılmasını sağlamak. e) İlgili Daire Başkanlıkları ile birlikte su ve atık su ücret tarifelerini hazırlayıp, Genel Müdürlüğe sunmak, f) Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştırarak seri halde yapılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına ilişkin mevzuatın günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla yeni teknolojileri ve usulleri kullanmakla (hizmet alımı) gerekli etüt ve araştırmaların yapılması, mevzuat tasarılarının hazırlanmasını, mevzuat ve emirlerin personele duyurularak uygulanmasını sağlamak, g) Genel Müdürlükçe verilen Abone İşleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak, 9

10 Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Madde 26- Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır. a) Her türlü isale, ana ve tali şebeke hatları, su kuyuları, arıtma tesisi, pompa istasyonu, enerji tesisleri, her türlü su deposu, atıksu toplama ve arıtma sistemi, yağmursuyu toplama ve deşarj sistemi, dere ıslahları, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. Tesislerle ilgili uzun ve kısa vadeli yatırım programlarını hazırlayarak ilgili birimlere göndermek, b) Yönetim Kurulu tarafından yapımına karar verilen yapım işlerinin keşif, şartname gibi tüm ihale evraklarını hazırlamak, yapılacak ilanlar ile lüzumlu yazışmaları zamanında yapmak, ihale komisyonu kurulmasını sağlamak, ihale komisyon kararının onay alınmak üzere ilgisine göre yönetim kuruluna veya ihale yetkilisine havale edilmesini sağlamak, c) İhalesi sonuçlanan yapım işinin sözleşme dosyasını hazırlayarak sözleşme işlemlerini takip etmek ve neticelendirmek, d) Her türlü kazı, asfalt kesimi, inşaat ruhsat ve malzeme talep işlerini takip etmek, e) Sorumluluğundaki işlerin sözleşme, iş programı, ilgili şartname, yönetmelik ve kanunlara göre yapımını sağlamak üzere kontrollük ve şantiye hizmetlerini yürütmek, f) İdarenin geleceğe yönelik su ve kanalizasyon meselesinin hallini temini için uzun vadeli planlamayı yapmak, g) İdarenin su ihtiyacının karşılanmasında, Van ve Çevresinin kirlenmesini önlemeye matuf her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmana ait yatırım programları hazırlamak, tatbikata geçilmesini sağlamak ve işlerin seyrini kontrol etmek, ğ) İhale yolu ile yaptırılacak olan işlerde müteahhitler tarafından hazırlanan iş sonu projelerini kontrol ve gerektiğinde tasdik etmek, müteahhitler tarafından döşenmesi bitirilen borular ve inşaatı bitmiş işlerin geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak, h) Köylerin içmesuyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarını tespit etmek, envanter kayıtlarını çıkarmak, köyler için alternatif su kaynaklarını araştırmak, bu tesislerin yapımı için gerekli malzemeleri köy muhtarlıklarına vermek veya idari imkanlar ile yapılmasını işin bitimini müteakip tesisi ilgili işletme birimlerine devretmek, ı) Genel Müdürlükçe verilen Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Madde 27- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır. a) Merkezi otomasyon sisteminde oluşan donanım ve yazılım problemlerini çözmek, işler halde tutmak, b) Bilgisayarla yürütülecek işlerin sistem analizini yapmak, yazılımlarını hazırlamak ve işlemlerin otomasyon ortamında yürütülür hale getirilmesini sağlamak, c) Bilgi teknolojisi alanında sürekli araştırma yaparak güncel gelişmeleri takip etmek, VASKİ ye uyarlanabilecekler için proje geliştirmek ve Genel Müdürlüğe önermek, ç) Otomasyon sistemi veri tabanının otomatik güncellenmesini sağlamak, belirli periyotlarla yedeğini almak, korunmasını sağlamak, 10

11 d) Mevcut ağ sistemini çalışır halde tutmak, çıkan sorunları gidermek. Birimlerin ihtiyaçlarına göre yeni ağ sistemi kurmak ve çalışır hale getirmek, e) Birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar donanımlarının teknik özelliklerini belirlemek ve satın alma sırasında gerekli kontrolleri yapmak, f) Otomasyon sistemindeki uygulama yazılımlarının birimlerin ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenmesini sağlamak, g) Elektronik ortamda idare ile diğer kuruluşlar arasındaki veri akışını sağlamak, ğ) Kullanıcılara eğitim vermek, kullanıcılardan gelen donanım ve yazılım sorunlarına destek vermek, h) Veri girişleri, raporlar, faturalar v.b operasyon işlemlerinin aksamadan düzenli olarak yürütülmesini sağlamak; ı) Genel Müdürlükçe verilen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Madde 28- İçme Suyu Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır. a) Kuruluşumuzun uzun vadeli hazırlanan içmesuyu yatırım programlarına göre Mevcut şebekelerden projesi olmayan kısımların projelerini hazırlamak veya ihale yoluyla hazırlatmak, projesi olan kısımların ise projelerinin güncelleştirilmesini sağlayarak inşası için, Kuruluşumuza bağlı diğer ilgili birimlere iletmek, b) Şebeke hidrolik modelinin kurulması ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ye yönelik çalışmalarda bulunmak ve şebeke planlarına işlemek, arızalara ve yapılan işlere yönelik istatistikleri hazırlamak, c) İçme suyu şebekesi tesis etmek, şebeke üzerine gerekli sistemleri (SCADA) vb. kurarak içme suyu sistemini optimum şartlarda işletmek, ç) Kooperatiflerden ve diğer Kamu Kurum Kuruluşlarından gelen şebeke projelerinin incelenmesi ve onaylanmasına müteakiben yaptırımını sağlamak ve işin bitiminde tanzim olunan işletme projelerini onaylayarak ilgili birimlere göndermek ve arşivlemesini yapmak. d) İçme suyu şebekesinde meydana gelen arızaları en kısa sürede onarmak, şebeke elemanlarının periyodik bakımını yapmak veya ihale yoluyla temin etmek, e) Şebeke fiziki kayıplarını, gerekli teknolojik imkânları kullanarak en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak, f) İdari (aboneli/abonesiz) kaçakları gidermek amacıyla gerekli önlemleri almak, denetimleri yerine getirmek, uyarı ve cezai müeyyideleri uygulamak, g) Hizmet alanında bulunan ünitelerdeki şebeke, isale, depo v.b. de meydana gelen arızların giderilmesi için Mal, Malzeme ve Hizmet alımının yapılması, ğ) Genel Müdürlükçe verilen İçme Suyu Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Madde 29- Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır. a) Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel ve endüstriyel atık suların sıhhi şartlara uygun olarak uzaklaştırılmasını sağlamak ve atık suların çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemleri almak, 11

12 b) Hizmet sınırları içerisindeki kolektör ve kanalizasyon şebekesinin işletilmesini sağlamak, şebekenin periyodik bakımı ile çıkan arızaların giderilmesini sağlamak. c) Atık su üreten endüstriyel kuruluşların, arıtma ve ön arıtma tesislerinin kurulmasını ve denetlenmesini sağlamak, ç) Kooperatif, site, bina vb. yeni yapıların atık su ve yağmursuyu uygulama projeleri ile fosseptik tankı ve atık su arıtma projelerini incelemek ve onaylamak. d) Şebeke hidrolik modelinin kurulması ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ye yönelik çalışmalarda bulunmak ve şebeke planlarına işlemek, arızalara ve yapılan işlere yönelik istatistikleri hazırlamak. e) Abone şube yolu bağlantılarındaki arızalar ile fosseptik çekimi hizmetlerinin, ücreti mukabilinde giderilmesini sağlamak ve bina içi tesisatındaki tıkanıklıklarının giderilmesine yardımcı olmak, f) İlgili mevzuat çerçevesinde atık su arıtma tesislerinin işletilmesini, tesisten çıkan su ve çamurun en uygun şekilde kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, g) Genel Müdürlükçe verilen Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Madde 30- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır. a) İdarenin hizmet yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapmak. b) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuata göre iç ve dış satın alma işlemlerini yürütmek. c) İdarenin taşınır, taşınmaz mallarını kiraya vermek yada kirayla tutmak. d) Satın alınan malzemelerin ambarlama işlemlerini yapmak. e) İdarenin stok politikasını tespit ve takip etmek. f) İhtiyaç fazlası kullanma imkanı kalmayan yeni malzemeleri ve hurda malzemeleri satmak. g) İdarece satın alınan malzemelerin teslim ve tesellüm işlemlerini yapmak. h) İdarenin nakliye sigortası, araç sigortaları ve diğer sigorta işlerini yürütmek. i) Satın alınacak, satılacak veya yaptırılacak makine ve malzemenin sözleşmelerini hazırlamak, muayene ve kabul komisyonlarını tespit ederek Genel Müdürlüğün onayına sunmak. j) Çalışanların sözleşmeleri (TİS, Hizmet Alım İhalesi) gereği giyecek, koruyucu ve temizlik malzeme alımı işlerini yürütmek. k) İdarenin tüm motorlu araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını yapmak. l) Araçlara ait sicil kayıtların yapılması ve muayenelerinin yapılmasını sağlamak. m) İdarenin yıllık kiralık araç ihtiyaç tespitini ve teminini yapmak. n) Araç ve iş makinelerinin sevk ve koordinasyonunu sağlamak. o) Genel Müdürlükçe verilen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak, 12

13 BÜTÇE BEŞİNCİ BÖLÜM Genel Yönetim Ve Mali Hükümler Madde 31- VASKİ nin Bütçesi 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununa göre takvim yılı esasına göre hazırlanır. Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe, Yönetim Kurulunca incelenerek Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer. HESAP ÖZETLERİ VE BİLANÇO Madde 32- VASKİ nin hesap işlemleri, maliyetleri, mali durumu ve işletme sonuçlarını açıklıkla gösterecek ve gerekli bilgileri düzgün aralıklarla verecek biçimde tutulur. Her bütçe döneminin bitimini takiben 3 ay içinde geçmiş yıla ait bilânço ve faaliyet raporu hazırlanarak, denetçilerin yıllık raporu ile birlikte Mayıs ayı toplantısında Genel Kurula sunulur. TADİLAT BEDELİ Madde 33- İmar parselasyonlarının düzenlenmesinden, eski yolların tadilinden ve yeni yollar açılmasına teşebbüsler yüzünden idareye ait şebeke ve diğer tesislerde yapılacak tadilatın bedeli, bu değişikliğe sebebiyet verenlerden Van Büyükşehir Belediyesi hariç olmak üzere alınır. İDARENİN MALLARI Madde 34- VASKİ ye ait taşınır ve taşınmaz mallar devlet malı sayılır. VASKİ ye ait mallar ile para ve para hükmündeki kâğıt ve senetler aleyhine veya bilânço, rapor ve diğer her türlü kâğıt, defter ve belgeler üzerinde suç işleyenler, bu suçlarından dolayı devlet mallarına karşı veya devlete ait kağıt ve belgeler üzerinde suç işleyen memurlar gibi cezalandırılırlar. TEMSİL Madde 35- İdari, adli ve diğer bütün merciler önünde idareyi Genel Müdür temsil eder. Genel Müdür lüzum göreceği işler için temsil yetkisini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. KADROLAR Madde 36-22/2/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede İçişleri Bakanlığınca yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve bu yönetmeliği değiştiren 10/04/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik gereğince oluşturulan VASKİ çalışanlarının kadrolarının değişimi, gerekli görüldüğünde Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. 13

14 Yönetim Kurulu incelediği ve uygun gördüğü kadro değişikliği taslaklarını Genel Kurula gönderir. Kadroların ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. ATANMA Madde 37- Daire başkanları, Teftiş Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşaviri, Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler ve doktorlar, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile VASKİ nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır. Çalışanların disiplin ve sicil amirleri ayrı bir yönetmelikle belirlenir. YETKİNİN KULLANILMASI VE SORUMLULUK Madde 38- Bir görevin verilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır. Amirler mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanırken, çalışanlar görevlerini yaparken, İdarenin kanuni yükümlülükleri, amaçları ve temel politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz önünde tutmak zorundadırlar. Görevlerin dağıtılmasında ve yapılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve Genel Müdürlük emirlerine uyulur. Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, amirlerinin emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar. YETKİ DEVRİ Madde 39- Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur. a) Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilecek esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt kademe personeline devredebilirler. b) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. c) Amirin görevi başında olmaması halinde kullanmak şartıyla devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevi başına gelmesiyle ortadan kalkar. ç) Amirler tarafından devredilmiş yetkiler, amirin değişmesi halinde kendisine derhal yazılı olarak bildirilir. Ve aksine bir emir çıkarılmadığı sürece de aynen devam eder. d) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililerce tebliğ edilir. Ancak acele hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile belgelendirilir. e) İdareyi Hukuki ve Mali sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak haller ve genel ilkelerle ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri kendiliklerinden yetkilerini alt kademelere devredemezler. Bu gibi yetkilerin devredilmesinde zorunluluk duyulursa yönetmeliklere açık hüküm konulmak suretiyle devri yapılır. f) Bir göreve vekâleten atananlar veya görevlendirilenler o görev için verilmiş bulunan yetkilere tam olarak sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. 14

15 İMZA YETKİSİ Madde 40- İdarece birinci ve ikinci derecede imza yetkisi vardır. İdare adına kimlerin hangi derecede imzaya yetkili oldukları Genel Müdürlüğün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilerek imza sirküleri düzenlenir. VASKİ Genel Müdürlüğünü hangi konuda olursa olsun yükümlülük altına sokabilecek her türlü yazılarda, belgelerde ve haberleşmelerde yetkili imzanın bulunması ve bu imzalardan birinin birinci derecede olması şarttır. İdare içindeki yazışmalar birinci veya ikinci derecedeki tek imza ile yapılır. Dış yazışmalarda özellik gösteren konulara ilişkin yazılar Genel Müdürün onayı alınarak tek imza ile gönderilebilir. ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler Madde 41- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. YÜRÜRLÜK Madde 42- Bu yönetmelik VASKİ Genel Kurulunun onayı alındıktan sonra ilan edilir ve VASKİ nin internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 43- Bu yönetmelik VASKİ Genel Müdürü tarafından yürütülür. 15

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük.

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük. 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Görev ve Yetkiler Madde 0001: Kuruluş (07.02.1983 tarih ve 56 sayılı KHK.'nin

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5403 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/1981 Sayı : 17523 Yayımlandığı

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No:240 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 35 Mustafa ÇİMEN, Tuğba

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2016 STRATEJİK PLAN 1 2 2012-2016 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...4,5 I-GENEL BİLGİLER Stratejik Plan ve Yasal Dayanağı......6 Durum Analizi...6 Teşkilat

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETİM KURULU: Madde 1- Yönetim kurulu 1 Başkan ve 5 üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluşuna, sevk ve idaresine, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarına,

Detaylı