ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ"

Transkript

1 ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ KURULUŞ VE HUKUKİ YAPI: Madde 1 - Antalya Su ve Atık su İdaresi Genel Müdürlüğü tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenerek 4.ncü madde ile tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, Bakanlar Kurulu'nun 94/6516 Sayılı Kararının 1.nci maddesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuş müstakil bütçeli Kamu Tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. İdarenin İşleri Devlet İhale Kanunu ile Muhasebe Umumiye Kanununu, Belediye Muhasebe Usulüne ve Sayıştay Denetimine tabi değildir. İdare Personeli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun geçici 9.ncu madde ve 2560 Sayılı Kanunun 1.nci maddesi son fıkrası hükmü gereğince 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. KAPSAM: Madde 2 - Bu Yönetmelik Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü organlarının teşkilatı ile bunların görev ve yetkilerini iş ve işlemlerin yürütülmesinde takip edilecek yol ve kuralları kapsar. DEYİMLER: Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen: ASAT kısaltılması ya da "İdare" deyimi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü, "Yönetim Kurulu" deyimi 2560 Sayılı Kanun'un 7.nci maddesi ile oluşan 9.ncu maddesi ile tespit edilen görevleri yapan kurulu, "Genel Müdürlük" deyimi Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı'nın oluşturduğu yönetim ve yürütme katını, "Danışma Birimleri" deyimi doğrudan Genel Müdürlüğü bağlı Hukuk Müşavirliği ile Teftiş Kurulu Başkanlığı'nı anlatır. GÖREV VE TEŞKİLAT: Madde 4 - ASAT Genel Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kuruluş kanununda belirtilen Su ve Kanalizasyon işlerini, yapmakla görevli olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten ibaret organlar ile yönetilir. Madde 5 - İdarenin, Kuruluş Kanununca yazılı işlerden bir kısmını yapacağı, yeni anlaşmalarla kontrolü İdarece sağlamak kaydıyla Özel ve Resmi Kuruluşlara yaptırmak yetkisi vardır. Madde 6 - Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yakın yerlerde şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetlerde bu idarece yapılır. Madde 7 - İmar parselasyonlarının düzenlenmesinden, eski yılların tadilinden ve yeni yeni yollar açılmasına ait teşebbüsler yüzünden İdareye ait şebeke ve sair tesislerde yapılacak tadilatın bedeli bu değişikliğe sebebiyet verenlerden Antalya Büyükşehir, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı Belediyeleri hariç olmak üzere alınır. BÜTÇE

2 Madde 8 - ASAT'ın bütçesi yıllık olarak ve takvim yılı esasına göre hazırlanır. Yıllık Bütçeler Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde uygulanan bütçe, Yönetim Kurulu'nca incelenerek Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer. HESAP ÖZETLERİ VE BİLANÇO: Madde 9 - ASAT'ın hesap işlemleri, maliyetleri, mali durumu ve işletme sonuçlarını açıklıkla gösterecek ve gerekli bilgileri düzgün aralıklarla verecek biçimde tutulur. Her bütçe döneminin bitiminin takiben 3 ay içinde geçen yılla ilgili bilanço ve faaliyet raporu hazırlanarak, denetçilerin yıllık raporu ile birlikte Mayıs ayı toplantısında Genel Kurul'a sunulur. KADRO: Madde 10 - ASAT Personel kadroları Genel Müdürlük'çe hazırlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kurulu'nca incelenen kadro taslakları Genel Kurul'ca karara bağlanır. Kadroların ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. İDARENİN MALLARI: Madde 11 - İdarenin taşınır ve taşınmaz malları devlet malı sayılır. İdareye ait mallar ile para ve para hükmündeki kağıt ve senetler, bilanço, rapor ve diğer her türlü kağıt, defter ve belgeler üzerinde suç işleyenler, bu suçlarından dolayı devlet mallarına karşı veya devlete ait belgeler üzerinde suç işleyen memurlar gibi cezalandırılır. 2 NCİ BÖLÜM GENEL YÖNETİM VE İŞLEYİŞE İLİŞKİN ESASLAR GÖREV VE YETKİ: Madde 12 - Bir görevin verilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki ve sorumluluğunda verildiği anlamını taşır. YETKİNİN KULLANILMASI VE SORUMLULUK: Madde 13 - Bu Yönetmelik ve İç Yönetmeliklerde tespit edilen görevler için uygulama kararları almaya ve uygulatmaya Birim Amirleri yetkilidirler. Amirler yetkilerini kullanırken ve çalışanlar görevlerini yaparken İdarenin kanuni yükümlülükleri, amaçları ve Temel Politikasına uymak ve aynı zamanda İdarenin yararlarını da göz önünde tutmak zorundadırlar. Görevlerin dağıtılmasında kanun, tüzük, yönetmelikler, iç yönetmelikler, genelge ve Genel Müdürlük emirlerine uyulur. TEMSİL:

3 Madde 14 - İdare, Kaza i ve diğer bütün merciler önünde İdareyi Genel Müdür temsil eder. Genel Müdür lüzum göreceği işler için temsil yetkisini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. YETKİ DEVRİ: Madde 15 - Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur. Görevliler Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilecek esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt kademe personeline devredebilirler. İdareye Hukuku ve Mali Sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak haller ve genel yetkilerini alt kademelere devredemezler. Bu gibi yetkilerin devredilmesinde zorunluluk duyulursa yönetmeliklere açık hüküm konulmak suretiyle yetki devri yapılır. Alt kademelere devredilen yetki bir zorunluluk olmadıkça devreden tarafından kullanılmamalıdır. Alt kademenin bu yetkiyi kullanışı, devreden makamın gözetim ve denetimi altında olur ve sorumluluğunu kaldırmaz. Amirin görevi başında olmaması halinde kullanılmak şartıyla devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevi başında gelmesiyle ortadan kalkar. Amirler tarafından devredilmiş olan yetkiler, amirin değişmesi halinde kendisine derhal yazılı olarak bildirilir. Ve aksine bir emir çıkarılmadığı sürece de aynen devam eder. Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililerce tebliğ edilir. Ancak acele hallerde yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile belgelendirilir. Bir göreve vekaleten atananlar o görev için verilmiş bulunan yetkilere tam olarak sahip olurlar ve o görevden sorumlu tutulurlar. Belli bir görev için Genel Müdür veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilenler o göreve ait yetkilere tam olarak sahip olurlar ve görevden sorumlu tutulurlar. İMZA YETKİSİ: Madde 16 - İdarece birinci ve ikinci derecede imza yetkisi vardır. İdare adına kimlerin adına kimlerin hangi derecede imzaya yetkili oldukları Genel Müdürlüğün önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilerek imza sirküleri düzenlenir. ASAT Genel Müdürlüğü'nü hangi konuda olursa olsun yükümlülük altına sokabilecek her türlü yazılarda belgelerde ve haberleşmelerde yetkili iki imzanın bulunması ve bu imzalardan birinin birinci derecede olması şarttır. İdare içindeki yazışmalar Birim Amirinin oluru ile birinci veya ikinci derecedeki tek imza ile yapılır. (Dış yazışmalarda özellik gösteren konulara ilişkin yazılar Genel Müdür'ün onayı alınarak tek imza ile gönderilebilir.) İÇ YÖNETMELİKLER: Madde 17 - Genel Müdürlüğe bağlı bütün birimler bu yönetmelikle kendilerine verilen görevleri rasyonel bir şekilde yapabilmek için ayrıntılı uygulamaları açıklayan iç yönetmeliklerini düzenlerler. İç yönetmelikler, Yönetim Kurulu'nun kabulünden sonra yürürlüğe girer. AMİR-EMİR VE MEMURLAR:

4 Madde 18 - Amir, makam ve memuriyet bakımından emir vermek yetkisi olan kimsedir. Amirler, kendilerine bağlı olan personele, göreve ilişkin olmak ve yürürlükteki hükümler içinde kalmak şartıyla görev ve emir vermeye yetkilidirler. Memurlar kendi görev alanlarındaki işleri, Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelere aykırı olmamak kaydıyla amirlerinin emirleri uyarınca yapmak zorundadırlar. VEKALET: Madde 19 - Birim Amirinin görev başında bulunmadığı zamanlarda genel olarak görev mertebesinde en kıdemli yardımcısı ona vekalet edecek olup, bu husus birim amirince Genel Müdürlüğe teklif olunur. Genel Müdürlük isterse İdari ve Teknik hususları göz önüne alınarak değişiklik yapabilir. SORUMLULUK: Madde 20 - Çalışanların sorumluluğu, görevine ilişkin yetkisi ile orantılıdır. Görevlerin yapılmasında, işin gereklerine, çalışma esaslarına verimlilik ölçülerine, Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve emirlere aykırı davranışlardan ve kasıt, hata, ihmal ve ilgisizliklerden doğacak sonuçlardan ilgili personel sorumludur. 3 NCÜ BÖLÜM GÖREV VE YETKİ GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 21 - Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, ASAT Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. Genel Kurul'un toplanma ve çalışma esasları 2560 Sayılı Kanunun 5.nci maddesinde belirtilmiş olup, bu kanunda düzenlenmemiş hususlarda 1580 Sayılı Belediye ve 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun hükümleri uygulanır. Genel Kurulun Görevleri Şunlardır: Kanunun 6.ncı maddesinde belirtilen şu görevleri yapar; Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, Yıllık yatırım planlarını inceleyerek karara bağlamak, Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda 2 maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirtmek, Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak, Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,

5 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL' dan fazla bedeli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu'na izin vermek, Dava değeri TL'nın üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, Yapılan çalışmaların bu kanun ve kanunla gözetilen amaçlara uygun olup, olmadığını karara bağlamak, Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek, Yönetim Kurulu'nca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip, karara bağlamak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği, diğer işleri görüşüp karara bağlamaktır. YÖNETİM KURULU: Madde 22 - Yönetim Kurulu, bir başkanla beş üyeden oluşur. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunması halinde Genel Müdür, Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcısı hizmette eski olanı, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Başkanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Yönetim Kurulunca atanacak olanların ASAT'ın konusuna giren teknik işlerde; Yöneticilikte veya İşletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, Katma ve Özel Bütçeli İdarelerin Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin kadrolarından Yönetim Kurulu'na getirilenler, asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri, izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir. Yönetim Kurulu'nun çalışma şekil ve şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenir. Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanan salt çoğunluğun sağlanması ile olur, Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karalar gerekçeli olur, kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'ca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ: Madde 23 -

6 Kuruluş amacına uygun olarak ASAT 'ın çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlük'çe uygulanmasını izlemek, Genel Müdürlük'çe hazırlanacak yönetmelik, bütçe,bilanço, kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak kurula sunmak, Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak, Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip genel kurula sunmak, Genel Müdürlük'çe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlük'çe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdür'e yetki vermek, Genel Müdürlük'çe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak, Genel Kurul'ca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak, Hizmetin gerektiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlük'çe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak, 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'dan az bedeli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için genel müdüre izin vermek, Dava değeri TL'nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, Genel Müdürlük'çe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurul'un onayına sunmak, Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları kurum ve mercilere iletmek, Genel Müdür'ün önerisi üzerine Teftiş Kurulu Başkanı 1.nci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil terfi ve işten çıkartılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak, Gerektiğinde Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na öneride bulunmak, Genel Müdürlük'çe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak, DENETÇİLER: Madde 24 - ASAT'ın işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçebilmek için mühendislik,hukuk,ekonomi ve işletme konularında en az birinde yüksek öğrenim görmüş uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süresi iki yıl olup, süre sonunda yeniden seçilebilirler. Denetçiler ASAT'ın çalışanlarına ilişkin olarak hazırladıklarını raporlarını Genel Kurul'a verirler. Raporun bir örneğini de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur, ayrıca Genel Kurul'un Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu'nun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Denetçilerin ücretleri devlet memuruna verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarına (ek gösterge hariç) aşmamak üzere kurulca kararlaştırılır. GENEL MÜDÜRLÜK TEŞKİLATI:

7 Genel Müdürlüğün hukuki, ticari, teknik, organizasyon vb. işlerde danışman inceleme organlarıdır. Danışma birimleri Hukuk Müşavirliği ile Teftiş Kuruludur. UY GULAMA BİRİMLERİ: İdarenin temel görevlerini yerine getirmek üzere planlama, projelendirme tesis kurma, inşaat, işletme, dağıtım, tahakkuk, tahsilat, idari ve hesap işleri vb. işleri yapan birimlerdir. Personel ve eğitim, Abone işleri, İdari ve Mali İşler, Planlama, Yatırım ve İnşaat Su İşleri, Kanalizasyon İşleri, Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Mühendislikleri ile bunlara bağlı alt kademelerden oluşur. KURULLAR: Disiplin Kurulu ve Komisyonları memurların disiplin işleri ile ilgili görevleri yapmak üzere disiplin yönetmeliğine göre kurulmuş ve görev yapan komisyonlardır. Alım Satım ihale Komisyonu, mahsus yönetmeliğinde belirtilen işler için ve ilgili yönetmeliği ile diğer mevzuata göre çalışır. GENEL MÜDÜR: ASAT Genel Müdür Antalya Büykşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdür, Kuruluş Kanununda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarına göre idareyi yönetir. Genel Müdür Antalya Büykşehir Belediye Başkanı'nın bulunmadığı zamanlarda yönetim kuruluna başkanlık eder. İdare teşkilatı ve personel Genel Müdür'e bağlı olup, birinci derecede emir ve görevleri ondan alırlar ve onun yönetimi altında bulunurlar. Genel Müdür'ün görevli izinli veya raporlu olması halinde kendisine, yetki vereceği Genel Müdür Yardımcısı vekalet eder. Genel Müdür Yetkilerinin bir kısmını Genel Hükümler uyarınca devredebilir ve geri alabilir. GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ: Madde 26 - Genel Müdür'ün Görevleri Şunlardır: AS AT'ın kuruluş kanunu hükümlerine ve amacına uygun olarak çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, İdare ve Yargı organlarında üçüncü kişilere karşı ASAT 'ı temsil etmek, Yönetmelikleri, yıllık bütçe beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kurulu'na sunmak, Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, Kuruluş Yasası'nın 23.cü maddesine göre çıkartılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması diğerlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kurulu'na sunmak, Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,

8 Alım,satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulu'nun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, Yönetim Kurulu'nca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak, Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kurulu'na veya Genel Kurul'a sunmak, GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 27 - Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdür'e yardım etmek için bir adet Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür'ün teklifi üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar. Genel Müdür Yardımcısı, hizmet alanı ile ilgili konulardan yüksek öğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür'ün kendisine tevdi edeceği işleri ifa suretiyle Genel Müdür'e yardım eder. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcısı yetkili ve görevli bulunduğu hizmet konularından doğrudan sorumludur. Bu yetki ve görevlerin Genel Müdür Yardımcısı'na yazılı olarak bildirilmesi şarttır. BASIN V E HALKLA İLİŞKİLER: Madde 28 - İdarenin genel politikası doğrultusunda, halk, basın ve TRT ile ilgili işlerini düzenlemek, çıkan haberlerin değerlendirilmesini yaparak Genel Müdür'e sunmak, İdareyi halka sevdirmek, halka iyi hizmet sunulması için gerekli çalışmaları yapmak, İdare adına çıkarılacak olan idare organının İdare amaçlarına uygun yayınını ve dağıtımını sağlamak, Genel Müdür'ce verilecek sair işleri yapmakla görevlidir. SİVİL SAVUNMA: Madde 29 - Bu uzmanlık, İdare'nin sivil savunma plan ve programlarını hazırlamak, Genel Müdürlüğe bağlı tüm kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri önermek ve yaptırılmasını sağlamak, sivil savunma konusuna ilişkin vazifeleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak, milli seferberlik halinde İdarece verilecek görevleri tanzim ve zamanında yürütülmesini koordine temek, sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma tedbirlerini almak üzere Makama öneri getirme, alınan tedbirleri kontrol etmek, yangın ve doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren tedbirleri almak ve planlar hazırlamak, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak, Genel Müdürlüğün Sivil Savunma ve Milli Güvenlikle ilgili yazışmalarını sağlamak, kanunlardan doğan tüm görevlerini aksatmadan yürütmekle sorumludur. Bu hizmetlerin yürütülmesi için yeteri kadar personel çalıştırılır. Uzmanlığın çalışma şekli, yetki ve sorumlulukları bir iç yönetmelik ile tespit edilerek Yönetim Kurulu'nun onayından sonra uygulanır. HUKUK MÜŞAV İRLİĞİ: Madde 30 - Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, idare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini İdarenin vekili olarak adli, idare ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlandırmak, dosyaları düzenlemek, kayıtlarını tutmak, Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara katılmak ilgili birimlerce hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek, teftiş ve tahrik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak Genel Müdürlüğe gelen her türlü adli tebligatları alma, cevaplarını hazırlamak veya ilgili birimine yazılı sözlü mütelaa vermek, toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine

9 katılmak, toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere görüş bildirmek ve Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak, görevlerin yürütülmesi için kanunlar çerçevesinde gerekli önlemleri almaya yetkili ve bu işlemler dolayısıyla sorumludur. Hukuk Müşavirliğinin çalışma, usul, görev, yetki, sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle belirlenir. Hukuk İşlerinin süreli oluşu ve hızlı yürütülmesi zorunlu olduğundan Hukuk Müşavirliği'nce istenecek bilig, evrak ve görüşler Danışma ve Uygulama birimleri tarafından en kısa yoldan yerine ulaştırılacaktır. TEFTİŞ KURULU: Madde 31 - Genel Müdür adına İdarenin merkez ve iş yerlerinin işlerini denetlemek Memur ve İşçilerin görevleri ile ilgili tutum ve davranışlarını denetlemek, ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararı, Genelge ve emirlerinin uygulanmasını teftiş etmek, denetlemek, incelemek, soruşturma ve araştırma yapmak, Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. Teftiş Kurulu'nun çalışma esasları, birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle belirlenir. PERSONEL SERVİSİ: Madde 32 - İdare çalışanlarının her türlü Özlük ve Eğitim İşlerinin yürütülmesi, düzenlenmesi, genel evrak işlerinin yürütülmesi, personel servisinin temel görevleridir. İdarenin bütün çalışanlarına ait her türlü özlük işlerinin yürütülmesini (atama, terfi, nakil, emekli, hastalık, izin, fazla mesai vs.) sicil dosyalarının düzenlenmesini ve saklanmasını, tüm çalışanlara verilecek aylık ve harcırahlar, ikramiyeler ile ilgili istihkakının tahakkukları ile ödemelerin zamanında yapılmasını, Emekli Sandığı İşlemlerinin yapılması ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Disiplin kurulunun almış olduğu kararlarının uygulanmasını temin etmek, Çalışanlara ait her türlü kanun-kanun hükmündeki kararname ve mevzuatı takip edip uygulanmasını temin etmek, Kadro cetvellerini hazırlamak ve yapılacak değişiklikleri gerçekleştirmek, (kadro cetvellerinin hazırlanmasında İdare ve Mali İşler Servisi ile birlikte çalışır.) Kuruluş personelinin yetiştirilmesi için gerekli yıllık eğitim programını hazırlayıp, uygulanmasını sağlamak, Kütüphane işlerini yürütmek, Personelin eğitilmesini sağlamak amacıyla kurs ve seminerler düzenlemek, kuruluş dışında düzenlenecek kurs ve seminerlere gerekli personelin katılmasını sağlamak, Personelin sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden gelişmesini sağlayacak çalışmalar düzenlemek, mevcut mevzuat dahilinde eğitim ve dinlenme merkezi tesisleri kurmak ve bu konu ile ilgili hizmetleri yürütmek ve benzeri sosyal faaliyetlerde bulunmak, Gelen ve giden evrakın dosyalama, dağıtım ve gönderme işlerini yapmak ve Genel Müdürlükçe verilen diğer işleri yapmakla görevlidir. TAHAKKUK V E ABONE İŞLERİ SERVİSİ: Madde 33 - T üketilen su miktarlarını tespit ederek Tahakkuk Tahsilatını yapmak, yeni abone kaydı, abonelikten çıkma ile abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak servisin temel görevleridir.

10 Her türlü abone kayıtlarını yapma, Abonelikten çıkma işlemlerini yürütmek, Abonelerce kullanılan su miktarını ve diğer borçlarını tespit etmek, Kaçak su kullananları takip etmek ve haklarında gerekli yasal işlemleri yapmak, Depozito paralarının miktarını saptamak, koşulların değişmesi halinde arttırılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, abonelere ait istatistiki bilgileri çıkarmak ve dökümanları hazırlamak, İdari ve Mali İşler Servisi ile birlikte su ve atıksu ücret tarife hesaplarını hesaplamak, Abonelerin iş izlemesini kolaylaştırıcı önlemleri almak, abonelerce tüketilen suyun ve diğer kuruluş alacaklarının tahakkukunu yapmak, Faturaları ve makbuzları hazırlamak, Tahakkuka ait itirazları çözümlemek ve su tüketim ücreti ile ilgili okuma işlerinde güvenli ve sürekli okumayı sağlamak, Tahakkukla ilgili bilgileri gerekli birimlere aktarmak ve kırtasiye işlerini düzenlemek, Abonelerin sarfettikleri su bedeli ve diğer borçlarının tahakkuklarını tahsil etmek, bakiyeleri en aza indirmek için önlemler almak, önerilerde bulunmak, Tahsil edilemeyen alacaklar için ilgili kanun hükümlerini uygulamak, Tahsilata ilişkin aylık ve yıllık hesap cetvellerini düzenlemek, Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir. İDARİ VE MALİ İŞLER SERVİSİ: Madde 34 - İdarenin bütçe, bilanço, finansman, vergi ve sigorta konuları ile ilgili her türlü işlemlerini mevzuata göre yapmak ve zamanında gerekli tedbirleri almak ve başlıca temel görevleridir, özetle: "Mali faaliyetleri planlamak, İdarenin İşletme ve yatırım faaliyetlerini karşılamak maksadıyla işletmeci ve yatırımcı birimlerden alınacak bilgiler doğrultusunda yıllık bütçe ve finansman programlarını düzenlemek. Harcamaların bütçe ve fasıllarına uygun olarak yapılmasını takip ve temin etmek, fasıllar arası gerekli aktarmaları bütçe kararnamesi doğrultusunda ilgili merciler vasıtasıyla temin etmek. Günlük tahsil, tediye ve mahsup işlemlerini takip etmek, ilgili defter ve kayıtlarını tanzim etmek suretiyle idarenin menkul, gayrimenkul, gelir ve giderlerinin muhasebesini tutmak, Aylık geçici mizanlar, sene sonu kat'i, bilançosu, kar-zarar cetveli ve ertesi yılın bütçe ve programlarını hazırlamak, Tespit edilecek maliyetlere göre tarifelerin, ilgili birimlerle müştereken hazırlanmasını ve onaylanmasını sağlamak, ilanı ile ilgili işler yapmak, İdareye ait her türlü vergi, resim ve harçlarla SSK ve Emekli Sandığına ödenmesi gereken pirim vesair kanuni kesintileri zamanında ödemek, idare bina ve tesisleri ile taşıtlarına ait yangın, hasar vs. gibi her türlü sigorta işlerini takip etmek, İdarenin sabit kıymet ve demirbaşlarıyla, mal mevcudunun envanter ve sayımlarını yapmak,

11 İdarenin telefon haberleşmeleri, tabillot ve çay ocakları, Lojman vs. sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve, Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir. PLANLAMA, YATIRIM VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ: Madde 35 - Esas itibariyle Su ve Kanalizasyon Servislerine ait her türlü inşaat, imalat, onarım, bakım ve tadilat işleri ile bunlara ait proje ve dosya hazırlama işlerini yapmak veya yaptırmak, Su ve Kanalizasyon Servisleri ile ilgili işler: Her türlü su depo inşaatlarını projelendirmek, ihale dosyalarını hazırlamak ve ihaleye çıkarmak, İnşaat sırasında kontrollüklerini yapmak ve hakedişlerini tanzim etmek, Diğer inşaat işlerini projelendirmek kendi imkanlarını gözönünde tutarak emanet yapmak veya yaptırmak, Mevcut tüm tesislerin bakım, onarım ve tadilat işlerini günün koşullarına göre yaparak tesisleri çalışır vaziyette bulundurmak, Yatırım programlarında yer alan işlerin her türlü emlak ve kamulaştırma işlerini yapmak, Su ve Kanalizasyon Servislerine ait işlerin etüt, proje ve ölçüm işlerini yapmak, uygulama anında ölçü, kot ve güzergah kontrollerinde yardımcı olmak, Genel Müdürlükçe verilecek diğer işleri yapmakla görevlidir. SU İŞLERİ V E ARITMA TESİSLERİ MÜHENDİSLİĞİ: Madde 36 - AS AT Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan bölgenin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarını belirlemek, İhtiyaç olan suyu her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklardan temin etmek için ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar gereken her türlü tesisin etüt ve projelerini yapmak ve yaptırmak, Yapılan projelere göre içme suyu tesislerini yapmak veya yaptırmak, İkmal edilmiş içme suyu tesislerinin bakım ve işletmesini yapmak veya yaptırmak, Mevcut içme suyu tesislerinin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için her türlü tedbiri almak, İçme, kullanma ve endüstri suyu kaynaklarının kirletilmesine, su kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek için her türlü teknik, idare ve hukuki tedbiri almak, Şehre verilen içme ve kullanma suyunun sağlık hizmetleri yönünden gerekli kontrollerini yapmak, bu hususta ilgili kuruluşlarla ilişki kurmak ve alınacak önlemleri tespit ederek gereğini yapmak, Görevleri hususunda teknik inceleme ve araştırmalarda bulunmak, yararlı teknik gelişmeleri takip ederek uygulamak, Görevlerini mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine getirmek, Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer işleri yapmakla görevlidir.

12 KANALİZASYON VE ARITMA TESİSLERİ MÜHENDİSLİĞİ: Madde 37 - İdarenin uzun vadeli kanalizasyon yatırım programlarını hazırlamak, yatırım programlarında yer alan işlerin her türlü etüt, planlama ve proje işlerini yürütmek kanal, keşif, kot verme, kanal katılım payı ile ilgili işlemleri yürütmek, Kooperatif ve Kamu Kuruluşlarından gelen şebeke projelerinin onay ve kabul işlemini yapmak, Yatırım programlarında yer alan işlerin yapım şartnamelerini hazırlamak, işlerin sözleşme, iş programı, ilgili şartname, yönetmelik ve kanunlara göre yapımını sağlamak üzere kontrollük ve şantiye hizmetlerini yürütmek ve işletmeye açılışını sağlamak, uhdesindeki işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerini takip etmek, kesin hesap işlerini yürütmek, Kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarılması, arızaların giderilmesi işlerini yürütmek, idarenin imkanları ile kanalizasyon inşaatlarını yapmak, atıksuların çevreye zarar vermemesi için gereken önlemleri almak, kirlilik oluşturan sanayi ve diğer kuruluşları tespit ederek gerekli önlemleri almalarını sağlamaktır. ÖZETLE: Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde üretilen atık su ve yağmur sularını, sıhhi şartlara uygun olarak uzaklaştırılması için her türlü projeyi yapmak veya yaptırmak, projesine göre tesisleri inşaa etmek veya ettirmek, atıksuların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almak, kanalizasyon inşaatı kapsamındaki atık su arıtma tesislerini işletmek gereken diğer tedbirlerin alınması görevlerini yürütür. Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği daire ile ilgili diğer işleri yapmakla görevlidir. ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL MÜHENDİSLİĞİ: Madde 38 - İdareye gerekli her türlü malzemenin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, ambarlanması ve ihtiyacı olan Genel Müdürlük birimlerine uygun olarak dağıtılmasının yürütülmesi, İdarenin araç ve makinalarının bakım ve onarı işlerinin yapılması, işletilmesi ve her türlü elektrik ile ilgili imalat, tamir montaj projelendirme ve onarım işlerinin yapılması, ek parçaların yapımı ve doğrama işlerinin yapılması, her türlü malzeme ile ilgili imalat, bakım ve onarım işleri ile her türlü teknik ve teknolojiden yararlanarak araştırmalar yapmak ve mevcut atölyeleri yönetmek, gerekiyorsa yeni atölyeler açmak temel görevlerindendir. ÖZETLE: İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait yıllık iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapmak. Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuata göre iç ve dış satın alma işlemlerini yürütmek, idarenin taşınır, taşınmaz mallarını kiraya vermek, yada kirayla tutmak, Malzemenin ambarlanması, bakım ve saklanmasını sağlamak, İdare için gerekli makina, teçhizat ve bunların yedek parçaları ile işletme malzemesi ve demirbaşların ikmal ve ambarlama işlerinin planlama ve yürütülmesi ile ambar formlarını tespit ile giriş çıkışlarını, idarenin stok politikasını tespit ve takip etmek, İdarenin satma, nakliye ve nakliye sigortası işlerini yürütmek, Satın alma, satma ve ambar işlemlerine ait kayıtları tutmak, Satın alınacak, satılacak veya yaptırılacak makina ve malzemenin sözleşmelerini hazırlamak, muayene ve teslim alma kurullarını tespit ederek Genel Müdürlüğü'nün onayına sunmak, Çalışanların giyecek yardımı işlerini yürütmek,

13 Kuruluşun tüm motorlu araç ve makinalarının bakım ve onarımını yapmak, sicil kayıtlarını tutmak, durumlarını kontrol etmek ve muayenelerini sağlamak, Pompa istasyonlarında çalışacak her türlü pompa imalatını yapmak, motor makina elektrik tesis ve teçhizatları ile cihazların onarımlarını, periyodik bakımlarını, onarımdan sonraki montaj ve gerekli değiştirme ve genişletme işlemlerini yapmak, Pik boru ek parça ihtiyaçları ile diğer makina ve pompalara ait yedek parçaların yapım ve onarım işlerini yürütmek, Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir. BİLGİ İŞLEM MERKEZİ: Madde 39 - Genel Müdürlük bünyesinde bulunan Bilgi İşlem Merkezinin donanım ve insan gücünün daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak, bilgi işlem faaliyetlerine belirli bir disiplin ve bütünlük getirmek, idare bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin görevlerinin ifasındaki işlemlerin daha çabuk ve sağlıklı bir şekilde yapılmasına bilgisayar ile yardımcı olmak, bu işlemleri koordine ederek yönetsel amaçlara ulaşmada etkinlik sağlamaktır. Su tüketim ve atıksu bedellerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde (tahakkukların yapılması, fatura makbuz ve icmallerin hazırlanması, bakaya ve kesme listelerinin düzenlenmesi, vezne tahsilatların yapılmasına, tahsildar ve vezne irsaliyelerinin hazırlanmasına) tahakkuk ve abone işleri ile idari ve mali işler servisine yardımcı olmak ve bu işlemlerin yapılmasını koordine etmek. İdare bünyesindeki memur personelin maaş, ikramiye ve vergi iadesi bordro ve icmalleri ile Emekli sandığı ile ilgili bildirge ve bordroların hazırlanmasını sağlamak ve bu konularda Personel Servisi ile İdari ve Mali İşler Servisine yardımcı olmak, İdarenin sorumluluk sınırları içinde bulunan su şebekesinde aboneye ait su sayaçları ile idarenin malı olan su sayaçlarının hareketlerinin (sökme, takma, damga, tamirat) kontrol ve takip edilmesinde ve bunlarla ilgili raporların hazırlanmasında Su İşleri Mühendisliğine yardımcı olmak, İdarenin ambarlarındaki malzemelerin giriş, çıkış ve stok kontrol işlemleri ile vasıtaların maliyetlerinin takibini yaparak İdari ve Mali İşler servisi ile Elektrik Makina ve Malzeme İkmal mühendislik bu işlemlerle ilgili icmal, rapor ve listelerini hazırlayarak yardımcı olmak, İdarenin bünyesindeki personel ile ilgili prim ve kesintilerin (konut, tasarruf vs.) zamanında ödenmelerini sağlamak için gerekli olan listeleri ve icmaller ile mizan, yevmiye ve bilançoların hazırlanmasında İdari ve Mali İşler servisine yardımcı olmak, Yukarıda sözü edilen işlemlerin sonuçlarını ve listelerini ilgili birimlere zamanında ve sağlıklı bir biçimde intikalini temin etmek. Hizmetlerin devamlılığını sağlamak için, bilgisayar sisteminin çalışır durumda olması ve bu konuda bakım hizmetlerinin yapılmasını temin etmek ve gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamaktır. Bilgi işlem merkezinde hizmetlerin ifasını sağlamak için gerekli sistem tasarımlarını, program yazılımlarını, yapılacak işlemlerin çıktı dizaynlarını hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak, mevcut programların güncel durumda olmasını temin etmektir. Bilgi işlem personelini ve diğer kullanıcıları konu ile ilgili olarak eğitmek veya eğitilmelerini sağlamak. Bilgisayarda kayıtlı bulunan bilgilerin saklanmasını ve güvenliğini sağlamak, Bilgi İşlem Merkezinin korunmasını temin etmektir. Bilgisayarda yapılan işlemlerle ilgili kullanılan kırtasiye ve tüketim malzemesi stoklarını takip ve kontrol ederek yeni basım ve satın almalar için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

14 Bilgi işlem ile ilgili grupların uygulama ve işlemlerini denetleme, kontrol etme, aksamların giderilmesi için görevlendirme ve zaman planlaması yapmak. Bilgi İşlem Merkezini üst yönetime karşı temsil etmek, merkez çalışanlarının izin ve sicil ile ilgili işlemleri yapmak, Genel Müdürlüğün vereceği diğer görevleri de yapmaktır. Madde 40 - Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen hizmetlerle ilgili hususlar ile bu hususlara bağlı tarife yönetmelikleri ve atık suların Kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliği çıkarılıp yürürlüğe girdikten sonra yürürlüğe girer. 4 NCÜ BÖLÜM SON HÜKÜMLER YÜRÜRLÜK: Madde 41 - Bu yönetmelik iç yönetmeliklerle birlikte bir bütün oluşturur. Madde 42 - Maddeden ibaret iş bu yönetmelik Genel Kurulun kabulünden sonra yürürlüğe girer. YÜRÜTME: Madde 43 - Bu yönetmelik ASAT Genel Müdürü tarafından yürütülür.

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük.

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük. 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Görev ve Yetkiler Madde 0001: Kuruluş (07.02.1983 tarih ve 56 sayılı KHK.'nin

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5403 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/1981 Sayı : 17523 Yayımlandığı

Detaylı

KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ 2560 SAYILI KANUN

KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ 2560 SAYILI KANUN KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ 2560 SAYILI KANUN ĠSTANBUL SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ KANUN Kanun no:2560 Kabul Tarihi:20/11/1981 BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No:240 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 35 Mustafa ÇİMEN, Tuğba

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANININ MESAJI... I İÇİNDEKİLER... II. GENEL BİLGİLER..... Yetki, Görev Ve Sorumluluklar....2. Teşkilat Yapısı... 4.2.. Organizasyon Şeması... 9.3 Fiziksel Kaynaklar... 0.4. İnsan

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili yasal mevzuata uygun olarak

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Tanımlar Kuruluş MADDE 1.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SASKİ ESAS YÖNETMELİĞİ 2 HAZIRLAYAN BİRİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİBAŞKANLIĞI 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

2014 Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur." M.Kemal ATATÜRK BASKİ FAALİYET

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26173 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER AMAÇ

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında. 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(1) (2)

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında. 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(1) (2) Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(1) (2) KHK'nın Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No :

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı