ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04"

Transkript

1

2 ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: VERGI REHBERİ Hazırlayanlar: Sabahattin Benlikol (YMM) İTO Mali Müşaviri Birgül Subaşı (SMMM) İTO Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Vergi Ödevi Anayasa Madde 73: Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve gengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri, mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri, mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilebilir.

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz,elektronik ortamlarda ticar amaçlarla kullanılamaz. Bu yayında kullanılan tanımlar ile malzemenin sunumu,lstanbul Ticaret Odası bakımından herhangi bir ülke,devlet,şehir,alan İveya yetkililerin yasal statüleri ile bunun sınırlarının işaretlenmesine ilişkin olarak herhangi bir görüş bildirmez. İstanbul Ticaret Odası VER Vergi Rehberi, Haz. Sabahattin Ben ikol, Birgül Subaşı, İstanbul, 98 Sayfa 1.VERGİ X Türkçe Reşadiye Cad.Eminönü/İstanbul İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E. Posta : Web : olan yayınlar İTO BİLGİ HATTI (212) Baskı: Prive Grafik & Matbacılık San. ve Tic. Ltd. Sti. Tel: (212) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Devletin, topluma karşı üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirebilmesi, gerekli olan finansmanm temin edilmesine bağlıdu'. Devlet bütçesi içerisinde kamunun yararlandığı temel kaynaklar arasında vergi gelirleri önemli yer tutmaktadır. Ancak bu önemli kaynağın etkin kullanımı ve vergilemeden beklenen diğer hedeflerin başarıya ulaşması için, herşeyden önce geniş tabanlı ve adil bir vergi sisteminin kurulması zorunludur. Günümüzde, vergi tabanının genişletilmesine ve vergilendirme işleminin etkin bir şekilde yapılmasına yönelik yasa değişikliği çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Sözkonusu çalışmalarda bugüne kadar mükelleflerin vergi müessesine yaklaşımı ve beklentileri maalesef yeteri kadar dikkate alınmadığından amaca bir türlü ulaşılamamaktadır. Diğer tarafl:an gerek sık sık yapılan değişiklikler ve gerekse mevzuatta kullanılan dilin sade ve anlaşılır olmaması sebebiyle, mükellefler beyannamelerini doldurma sırasında zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bunun yanı sıra uygulamacı durumunda olan meslek mensupları da sistemi ve değişiklikleri takip edip, yorumlamada güçlük çekmektedirler. Odamız, vergi yükünün vatandaşlar arasında hakça dağıtılması, kayıtdışı faaliyetierin önlenmesi, vergi mevzuatının sadeleştirilmesi, vergi işlemlerinde bürokrasinin azaltılması, vergi idaresinin ve denetim sisteminin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak yıllardır çeşitli çalışmalar yaparak ve resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunarak mevzuatın iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, her yıl düzenli olarak vergi mevzuatı ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlenmekte ve araştırma çalışmaları yaparak yayınlanmaktadır.

5 Sözkonusu çalışmalar çerçevesinde üyelerimizin ve ilgilenenenlerin vergi ile ilgili ihtiyaçları olan güncel ve pratik bilgilere kolayca erişmeleri amacıyla hazırlanan elinizdeki rehber son değişikliklere göre güncelleştirerek daha yararlı bir hale getirilmiştir. Anılan kitapçığın üyelerimize ve ilgililere faydalı olmasını diler, çalışmayı hazırlayan Odamız Mali Müşaviri Sabahattin benlikol ile Etüt Araştırma Şubesi Uzmanı Birgül Subaşı'na teşükrür ederim. Genel Sekreter Dr. Cengiz ERSUN

6 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYISAL BİLGİLER Sayfa No L VERGİLERİN VE SSK PRİMLERİNİN BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI 21 II. VERGİ ORANLARI VE MİKTARLARI Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Oranları Veraset ve İntikal Vergisi Damga Vergisi Harçlar Gelir Vergisi Stopaj Oranları Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları Motorlu Taşıtlar Vergi Oranları Emlâk Vergisi Oranları (İstanbul) Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Yeniden Değerleme Oranı (%) Gecikme Zammı Oranları (%) Tecil Faizi Oranları (%) SSK Prim Oranları BAĞ-KUR (Prim ve Kesenek Tutarları) Yatırım İndirimi Oranı Menkul Sermaye Gelirlerinin Beyanında Uygulanacak Olan Enflasyon İndirim Oranı Reeskont ve Avans Faiz Oranı Değerli Kağıtlar Eğitime Katkı Payları Tutarları Özel İletişim Vergisi Oranları Gider Kısıtlaması Oranı.39

7 III. VERGİ CEZALARI VE İDARİ PARA CEZALARI Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası S.S.K'na Göre Kesilecek İdari Para Cezaları 41 IV. DİĞER PRATİK BİLGİLER Defter Tutma Hadleri Basit Usule Tabi Olma Smırı Perakende Satış Fişi ve Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri Düzenleme Sınırı Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan Çocuk Yardımı Eş Yardımı Yemek Yardımı Meskenlerde Kira Muafiyeti Sınırı Teminat ve İnceleme Raporu Aranılmadan KDV İadesi Yapabilme Sınırı Yıllara Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşlerinde Teminat Aranmaksızın Ve İnceleme Yapılmaksızın Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin İade Sınırı Yıh Kazançlarından Edilmeyecek Olanlar Kıdem Tazminatı ve Sigorta Primine Esas Ücret Asgari Ücret Tutarları İhbar Tazminatları Yıllık Ücreth İzinler Vergiden Müstesna Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri ve Bu Gündeliklere İlişkin Yeni Ücret Aralıkları Beyanname İmzalatma Kapsamı Dışındaki Mükellef 46

8 İKİNCİ BÖLÜM VERGİLERLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER L GELİR VERGİSİ 49 L Kapsam Ticari Kazançlar 49 A. Kapsam 49 B. Esnaf Muaflığı ve Götürü Vergi 49 C. İndirilecek Giderler 50 D. İndirilemeyecek Giderler 50 E. Ticari Kazancın Tespiti 50 a. Bilanço Esası 51 b. İşletme Hesabı 51 c. Basit Usul 51 F. Gider İndirimi 51 G. Bağışlar ve Yardımlar 52 a. Okul,Sağlık Tesisi ve Yurt yapımı 52 b. Eğitim ve Hayır İşleri 52 H. Ticari Kazancın Beyanı ve Ödemesi 52 i. Geçici Vergi Zirai Kazançlar 53 A. Tanımı ve Kapsamı 53 B. Vergileme Yatırım İndirimi 54 A. Tanım 54 B. Kapsam 54 C. Şartlar 54 D. Oran ve Uygulama Ücretler 55 A. Tanımı 55 B. İstisnalar 56 C. Ücrette Vergi İndirim ve İadeler 56 D.Ücretlerde Vergi Tevkifatı 56

9 6. Serbest Meslek Kazancı 57 A. Kapsam 57 B. İndirilecek Giderler 57 C. İndirilemeyecek Giderler 57 D. Telif Kazançları İstisnası 57 E. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi Gayrimenkul Sermaye İratları 58 A. Kapsam.. 58 B. İndirilecek Giderler 59 C. İndirilemeyecek Giderler 59 D. Kira Tevkifatmm Mahsulü 59 E. Emsal Kira Menkul Sermaye İradı 60 A. Kapsam 60 B. Menkul Kıymetlerde Elde Etme Zamanı 60 C. Menkul Gelirlerinden Tevkifat (Stopaj) 61 D. Enflasyon İndirimi Yapılan Kazançlar 61 E. Kâr Payları Vergi Yükünün Azaltılması 61 F. Menkul Sermaye İratlarında Beyan Diğer Kazançlar 62 A. Kapsam 62 a. Değer Artışı Kazançları 62 b. Arızi Kazançlar Gelir Vergisinde Beyan ve Ödeme KURUMLAR VERGİSİ Kapsam Matrah Dışı Gelirler İndirilecek Giderler İndirilemeyecek Giderler Vergi Oranı 68

10 6. Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ödeme Geçici Vergi GayrimenkuUerin ve İştirak Hisselerinin Satışı Kârpayı Dağıtımı 68 III. KATMA DEĞER VERGİSİ Kapsam İstisnalar Mükellef ve Vergi Sorumlusu Mal Teslimi Hizmet Teslimi Vergiyi Doğuran Olay Verginin Matrahı KDV İndirimleri, Beyan, Ödeme Ve Vergi İadesi KDV Oranları 73 IV. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ Verginin Konusu Verginin Miktarı 73 V. DAMGA VERGİSİ Tanımı ve Kapsam Ödeme Tarife 76 VI. HARÇLAR Tanım ve Kapsamı Ödeme Tarife 76

11 VII. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ Kapsam Beyan ve Ödeme Vergi Tarifesi 77 VIII. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ Kapsam Beyan ve Ödeme Vergi Tarifesi 79 IX. EMLÂK VERGİSİ Kapsam Mükellef Matrah ve Oranlar Bildirim ve Ödeme 80 X. TABELA, İLÂN VE REKLAM VERGİSİ Kapsam Mükellef Tarife Beyan ve Ödeme...81 XL VERGİ CEZALARI VE İTİRAZ YOLLARI 82 1.Vergi Cezaları İtiraz Yolları 82 XII. KAMU ALACAKLARI TAKİBİ Ödeme Emri Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi, Tecil Faiz Yurtdışı Çıkış Yasağı 84

12 EKLER 85 EK-1 İSTANBUL'DA VERGİ DANIŞMA BİRİMLERİ 85 EK-2 KDV ORANLARINA İLİŞKİN LİSTE 87 EK-3 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2004 YILI İLAN ASMA VE BAKIM ÜCRETİ TARİFESİ 92

13

14 Alfabetik Fihrist Sayfa No - A- Arızi Kazançlar 64 Asgari Ücret Tutarları 44 - B- Çevre Temizlik Vergisinin Tutarları 32 Çocuk Yardımı 42 Bağışlar ve Yardımlar 52 BAĞ-KÜR Prim Oranları 36 Basit usul 51 Basit Usule Tabi Olma Sınırı 41 Beyanname İmzalatma Kapsamı Dışındaki Mükellef Yılı Kazançlarında Beyan Sınırları ve İstisna Tutarları 43 Bilanço Esası 51 -c,ç- -D- Damga Vergisi Oranları 25 Damga Vergisi Tarifesi 76 Damga Vergisinde Ödeme 75 Damga Vergisinin Tanımı ve Kapsam 75 Defter Tutma Hadleri 41 Değer Artışı Kazançları 62 Değerli Kağıtlar 38 Diğer Kazançlar ve Kapsamı 62

15 Emlâk Vergisi Matrah ve Oranları 80 Emlâk Vergisi Mükellef Emlâk Vergisi Oranları (İstanbul) 32 Emlâk Vergisi ve Kapsamı 79 Emlâk Vergisinde Bildirim ve Ödeme 80 Emsal Kira 60 Enflasyon İndirimi Yapılan Kazançlar 61 Eğitimi Katkı Payları 38 Esnaf Muaflığı ve Götürü Vergi 49 Eş Yardımı.42 -E- -G- Gayrimenkul Sermaye İradının Kapsamı 58 Gayrimenkul Sermaye İratlarından İndirilecek Giderler 59 Gayrimenkul Sermaye İratlarından İndirilemeyecek Giderler 59 GayrimenkuUerin ve İştirak Hisselerinin Satışı 68 Gecikme Zammı Oranları 34 Geçici Gelir Vergisi 53 Geçici Kurumlar Vergisi 68 Gelir Vergisi İndirilecek Giderler Gelir Vergisi Oranları 22 Gelir Vergisi İndirilemeyecek Giderler 50 Gelir Vergisi Stopaj Oranları 27 Gelir Vergisinin Kapsamı 49 Gider Kısıtlaması Oranı 39 Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan 42

16 Harç Tarifesi 26 Harçların Ödenmesi 76 Harçların Tanım ve Kapsamı 76 İhbar Tazminatları 44 İstanbul'da Vergi Danışma Birimleri 85 İşletme Hesabı 51 İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara ait Yıllık Çöp Vergisi Tutarları 33 -H.l- -K- Kamu Alacakları İle İlgiH Ödeme Emri 83 Kurumlarda Kârpayı Dağıtımı 68 Katma Değer Vergisi Mükellef ve Vergi Sorumlusu 70 Katma Değer Vergisi Oranları 23 Katma Değer Vergisi ve Kapsamı 69 Katma Değer Vergisinde Hizmet Teslimi 71 Katma Değer Vergisinde İstisnalar 69 Katma Değer Vergisinde Mal Teslimi 70 Katma Değer Vergisinin Matrahı 72 KDV İndirimleri, Beyan, Ödeme Ve Vergi İadesi 72 KDV Oranlarına İlişkin Liste 87 KDV'yi Doğuran Olay 71 Kıdem Tazminatı ve Sigorta Primine Esas Ücret 44 Kira Tevkifatmm Mahsulü 59 Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ödeme 68 Kurumlar Vergisi İndirilemeyecek Giderler 67 Kurumlar Vergisi Oranı 23 Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları 29 Kurumlar Vergisi ve Kapsamı 66 Kurumlar Vergisinde İndirilecek Giderler 67 Kurumlar Vergisinde Matrah Dışı Gelirler 67

17 Menkul Gelirlerinden Tevkifat (Stopaj) 61 Menkul Kıymet Gelirlerinin Kapsamı 60 Menkul Kıymetlerde Elde Etme Zamanı 60 Menkul Sermaye Gelirlerinde Enflasyon İndirimi Yapılan Kazançlar 61 Menkul Sermaye İratlarında Beyan 62 Menkul Sermaye İratlarında Kar Payları Vergi Yükünün azaltılması 61 Meskenlerde Kira Muafiyeti Sınırı 43 Motorlu Taşıtlar Vergi Oranlan 31 Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Kapsamı 76 Motorlu Taşıtlar Vergisinde Beyan ve Ödeme 76 Özel Tüketim Vergisi Oranları 39 Özel Tüketim Vergisinin Konusu 73 Perakende Satış Fişi ve Ödeme Kaydedici ve Cihaz Fişleri Düzenleme Sınırı 42 Reeskont ve Avans Faiz Oranı 38 -M- -P,R- -S- S.S.K'na Göre Kesilecek İdari Para Cezaları 41 Serbest Meslek Kazancı Kapsamı 57 Serbest Meslek Kazancından İndirilecek Giderler 57 Serbest Meslek Kazancından İndirilemeyecek 57 Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi 58 SSK Prim Oranları 35

18 Tabela, İlân Ve Reklam Vergisi Mükellefi 81 Tabela, İlân Ve Reklam Vergisi Tarifesi 81 Tabela, İlân Ve Reklam Vergisinde Beyan ve Ödeme 81 Tabela, İlân Ve Reklam Vergisinin Kapsamı 81 Tecil Faizi Oranları 34 Telif Kazançları İstisnası 57 Teminat ve İnceleme Raporu Aranılmadan KDV İadesi Yapabilme Sınırı 43 Ticari Kazancın Beyanı ve Ödemesi 52 Ticari Kazancın Tespiti 50 Ticari Kazançlarda Gider İndimi 51 -T- -Ü- Ücretlerde İstisnalar 56 Ücretlerde Vergi İndirim ve İadeler 56 Ücretlerde Vergi Tevkifatı 56 Ücretlerin Tanımı 55 - V- Vergiler ile SSK ve Bağkur Primlerinin Beyan v e Ödeme Zamanları 21 Vergiden Müstesna Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri ve Bu Gündeliklere İlişkin Yeni Ücret Aralıkları 45 Veraset ve İntikal Vergisi Oranları 24 Veraset Ve İntikal Vergisinin Kapsamı 78 Veraset Ve İntikal Vergisinde Beyan ve Ödeme 79 Vergi Cezalarına İtiraz Yolları 82 Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası 39

19 - Y- Yatırım İndiriminden Yararlanma Şartları 54 Yatırım İndiriminde Oran 37 Yatırım İndiriminin Kapsamı 54 Yatırım İndiriminin Tanım 54 Yemek Yardımı...42 Yeniden Değerleme Oranı 33 Yıllara Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşlerinde Teminat Aranmaksızın Ve İnceleme Yapılmaksızın Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin İade Sınırı 43 Yıllık Ücretli İzinler 45 Yurtdışı Çıkış Yasağı 84 -Z- Zirai Kazanç Tanımı ve Kapsamı 53 Zirai Kazançları Vergilendirilmesi 53

20 BİRİNCİ BÖLÜM SAYISAL BİLGİLER

21

22 I. VERGİLER İLE SSK Ve BAĞKUR PRİMLERİNİN BEYAN VE ÖDEIVIE ZAMANLARI Beyanname Türü Beyanname Verme Süresi Ödeme Süresi Katma DeğerVergisi Beyannamesi İzleyen ayın 20. günü akşamına kadar Beyanda bulunulan ayın 26. günü akşamına kadar Muhtasar Beyanname Kesintileri izleyen ayın 20. günü akşamına kadar Beyanda bulunulan ayın 26. günü akşamına kadar Kurumlar Vergisi Md. 24'e göre yapılan kesitiler Kesintileri izleyen ayın 20. günü akşamına kadar Beyanda bulunulan ayın 20. günü akşamına kadar Muhtasar Beyanname (Üç ayda bir verenler için) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 20. günü akşamına kadar Beyanda bulunulan ayın 26. günü akşamına kadar İstihkaktan kesinti suretiyle alman damga vergisi beyanı Ertesi ayın 20. günü akşamına kadar Beyanda bulunulan ayın 26. günü akşamına kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Basit usulde ticari kazanç beyanı) Şubat ayının 15. günü akşamına kadar 1.Taksit Şubat ayı Sonuna kadar, 2.taksit Haziran ayı sonuna kadar. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Basit usul dışında kalanlar için) Mart aymm 15. günü akşamına kadar 1.Taksit Mart ayı Sonuna kadar, 2.taksit Temmuz ayı sonuna kadar. Kurumlar vergisi Beyannamesi Nisan aymm 15. günü akşamına kadar Tamamı Nisan ayı sonuna kadar. Geçici Vergi Beyannamesi Geçici vergi dönemini izleyen 2.ayın 10.günü akşamına kadar Geçici vergi dönemini izleyen ayın 17. günü akşamına kadar Özel İletişim Vergisi İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar Beyan süresi içinde SSK Prim Bildirgesi Ertesi Ayın Son Günü Beyanın son günü Bağkur Ödemesi İlgiH ayın son günü

23 II. VERGİ ORANLARI VE MİKTARLARI 1. Gelir Vergisi 2004 YjLI GELİR VERGİSİ TARİFESİ: (Ücret Gelirlerinde) liraya kadar % liranın lirası için lira, fazlası % liranın lirası için lira, fazlası % liranın lirası için lira, fazlası % liranın lirası için lira, fazlası % liradan fazlasının lirası için lira, fazlası % 40

24 2004 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ: (Ücret Dışındaki Gelirlerde) liraya kadar % liranın lirası için lira, fazlası % liranın lirası için lira, fazlası % liranın lirası için lira, fazlası % liranın lirası için lira, fazlası % liradan fazlasının lirası için lira, fazlası % 45 Kurumlar Vergisi Oranı % Geçici Vergi Oranları ( 'ten İtibaren) -Gelir Vergisi Mükellefleri İçin % 20 - Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin % Katma Değer Vergisi Oranları a) Genel Oran :% 18 b) I sayılı Listede yer alan teslim ve hizmetler (Ekmek, toptan buğday, toptan et, toptan kuru üzüm ve kuru incir, gazete, dergi, kullanılmış binek otomobiller ve diğerleri) : % 1 c) II sayılı Listede yer alan teslim ve hizmetler (Temel gıda maddeleri, perakende et, perakende buğday, kitap ve özel okul hizmetleri ve diğerleri) : % 8 (Bkz. Ek:2 syf.49)

25 4. Veraset ve İntikal Vergisi 2004 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi Matrah Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı (%) İvazsız İntikallerde Vergi Oranı (%) İlk Lira İçin 1 10 Sonra gelen Lira İçin 3 15 Sonra gelen Lira İçin 5 20 Sonra gelen Lira İçin 7 25 Matrahın lirayı Aşan bölümü için Yılında Veraset Ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarlar -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 68 milyar 093 milyon lirası, füru bulunması haunde eşe isabet eden miras hissesinin 136 milyar 265 milyon lirası, - İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 1 milyar 572 milyon lirası.

26 5. Damga Vergisi Damga Vergisi (2004) a. Anonim, eshamlı komandit ve limitet şirket mukavelenameleri.( tarihinden itibaren 5035 Sayılı Kanunla kaldırıldı.) b. Bilançolar ,-TL c. Kâr-Zarar Cetvelleri ,-TL d. İşletme Hesabı Özetleri ,-TL e. Bankalar ve Ticarethaneler Arasındaki Münakale, Tediye, İrsal ve Tahsil Emirleri ,-TL f. Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ,-TL g. Kurumlar Vergisi Beyannameleri ,-TL h. Muhtasar Beyanname ,-TL i. KDV Beyannameleri ,-TL j. Diğer Beyannameler ,-TL k. Telif Mektupları ,-TL 1. Mukavelename, taahhütname, temlikname, karar, mazbata ve kambiyo senetleri (çekler hariç) avans makbuzları belli parayı ihtiva ittiklerinde (Binde 7,5) i. Ücretlerde (Binde 6)

27 6. Harçlar 2004 yılında uygulanacak nisbi ve maktu harçlardan bazılarının oran ve tutarları aşağıdaki gibidir. Ticari işletmenin ve unvanın tescil ve ilanında alman Ticaret sicili harçlarında; ^ Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde ( TL) ^ Şahıs şirketlerine ait işletmelerde ( TL) * Sermaye şirketlerine ait işletmelerde ( TL) Vergi yargısı harçlarında; ^ Vergi Mahkemesi'ne başvurma ^ Danıştay'a başvurma ( TL) ( TL) Tapu ve Kadastro işlemlerinde ; İpotek tesisinde borç miktarı üzerinden (Binde 3.6) İpotek derecelerinin değişimde borç miktarı üzerinden (Binde 1.8) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun devir ve iktisab bedelinden az olmamak üzere emlâk vergisi değeri üzerinden (cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 15) Gayrimenkullerin,irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için (4842 sayıh Kanun un 36/5 ve 39/j maddeleri hükmü uyarınca tarihinden itibaren) (Binde 15) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan ayrı ayrı (Binde 15) Pasaport, vize, ikametgah tezkeresi, harçlarında; ^ Altı aya kadar olanlar ( TL) ^ 1 yıl için olanlar ( TL) 2 yıl için olanlar (175, TL) Üç yıl için pasaport harçları ( TL) Üç yıldan fazla süreu pasaportlarda ( TL) Tek giriş vize harçları ( TL) ^ Müteaddit giriş vize harçları ( TL) Finansal faaliyet izin belgesi harçlarında; ^ Banka kuruluş izin belgesi (her yıl) ^ Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (her yıl) ^ Finansal kiralama şirketi kuruluş izin belgesi (her yıl) ^ Faktoring şirketleri kuruluş izin belgesi (her yıl) ^ YetkiK müessese (döviz büfesi) kuruluş izin belgesi (her yıl) ^ Sigorta şirketi kuruluş izin belgesi (her yıl) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (her yıl) TL TL TL TL TL TL TL

28 7. Gelir Vergisi Stopaj Oranları Gelir Vergisi Stopaj Oranları % (Gvk. Md. 94) ücretler (GV. Md.l03) G.V. Tarifesine Göre Serbest Meslek İşleri 22 Telif Kazançları 17 Yıllara Sari İnşaat İşlerinde 5 Mal ve Hakların Kiralanmasında 22 Vakıf ve Derneklere Ait GayrimenkuUerin Kiralanmasında 22 Kooperatiflere Ait GayrimenkuUerin Kiralanmasında 22 Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faizi 0 Kurumlara Dağıtılan GVK.'nun 75/1,2 ve 3. maddesinde Sayılan Kar Payları 10 Mevduat Faizleri ve Özel Finans Kurumlarınca Ödenen Kar Payları a) Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden ve Özel Finans Kurumlarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından; aa) 1 yıla (özel finans kurumlarında 360 güne) kadar vadeli hesaplarda 24 ab) 1 yıl (özel finans kurumlarında 360 gün) ve daha uzun vadeli hesaplarda İ8 b) Nama yazüı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden; 18 ba) vadesiz ve ihbarlı hesaplarda 18 bb) 3 aya kadar (3 ay dahü) vadeli hesaplarda 16 bc) 6 aya kadar (6 ay dahü) vadeli hesaplarda 12 bd) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda be) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda c) Hamüine yazılı mevduat hesaplarına yürütülün faizlerden; ca) vadesiz ve ihbarlı hesaplarda 18 cb) 3 aya kadar (3 ay dahü) vadeli hesaplarda 18 cc) 6 aya kadar (6 ay dahü) vadeli hesaplarda 16 cd) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda 12 ce) 1 yıl ve daha uzun vadeh hesaplarda 7 d) Diğerlerinde 0 Repo Kazançlarında 22

29 Tablo 7'nin Devamı Çiftçilerden Satın Alman Zirai Mahsuller ve Hizmetler İçin Yapılan Ödemelerden; a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, i)ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın almanlar için 1 ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için 2 b) Diğer zirai mahsuller için. i)ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alman zirai mahsuller için 2 ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için 4 c) Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetlerden. i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi,ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için 2 ii) Diğer hizmetler için 4 Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemelerden; a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden 2 b) Değerli kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden 20 c) Diğer mal alımları için 5 d) Hizmetlere ilişkin gider pusulasında stopaj oranı (Mal ve hizmet ayrılmadığında bu nispet uygulanacaktır) 10

30 8- Kurumlar Vergisi Stopaj Oranlan (Dar Mükellef Kurumlara Ödenen) Gelirin Türü Oran (%) ^ ücretler 25 Serbest Meslek Hasılatı a) Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak hasılat 5 b) Diğerleri 22 Gayrimenkul sermaye iratları a) Finansal Kiralama Kanunu kapsamında kiralar 1 b) Diğer gayrimenkul sermaye iratları (kiralar) 22 Türkiye'de işyeri ve daima temsilcisi bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükelleflerinin, Gelir Vergisi Kanununun 30/1 maddesinde zikredilen sergi ve panayırlarda sağlanan ticari hasılat 0 Menkul sermaye iratları ^ Tahvil faizleri i) Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faizleri 0 ii) Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, TCMB ve T.İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından çıkarılan tahvil, bono, geur ortaklığı senedi ve sair menkul kıymetlerin faiz veya gelirleri 10 İÜ) Nama yazılı tahvil faizleri (özel sektör tahvilleri) 10 iv) Hamiline yazılı tahvil faizleri (özel sektör tahvilleri) 10 v) Diğerleri (VDMK, finansman bonosu, sabit getirili menkul kıymetler) 10 Mevduat faizleri a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve özel fmans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından Aa) 1 yıla (özel fınans kurumlarında 360 güne) kadar vadeh hesaplarda 24 Ab) 1 yıl (özel fmans kurumlarında 360 gün) ve daha uzun vadeh hesaplarda 18 b) Nama yazıh mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden; ba) Vadesiz ve ihbarh hesaplarda 18 bb) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeu hesaplarda 18 bc) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 16 bd) 1 yıla kadar vadeh hesaplarda 12

31 Tablo 8'm Devamı be) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda 7 c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden; ca) Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda 18 cb) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda 18 cc) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 16 cd) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda 12 ce) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda 7 d) Diğerleri mevduat sertifikası vs) (TL) 0 a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından 0 b) Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından ba) 30 ve 90 gün vadeli hesaplarda 18 bb) 180 gün vadeh hesaplarda 16 bc) 360 gün vadeli hesaplarda 12 bd) 360 günden daha uzun vadeh hesaplarda 7 * Her nevi alacak faizleri; i) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alman her türlü krediler için ödenecek faizler 0 ii) Diğer (Alacak faizleri) 10 Gelir Vergisi Kanunu'nun 75'nci maddesinin 10 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları (Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında ahnan iskonto bedelleri, yurtdışında mukim factoring kuruluşlarına ödenen faiz ve komisyonlar 12 Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret ünvanı,alameti farika ve benzeri gayrimaddi hakların satış devir ve temliki mukabilinde ödenecek bedeller 25 Dar mükellef kurumların (Bankalar hariç olmak üzere ) her nevi tahvil faizleri ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım (ters repo) veya satım (repo) taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması suretiyle sağladıkları ahm satım kazançları(gvk 75/14) 22

32 9. Motorlu Taşıtlar Vergi Oranları (I) Sayılı Tarife (Otomobil, Kaptıkaçtı, arazi taşıtları için) Taşıtların Yaşlan ile Ödeyecekleri Yıllık Vergiler Motor Silindir Hacmi (cm3) 1-3 yaş arası TL 4-6 yaş arası TL 7-11 yaş TL 1300( cm^) ve daha aşağı cm^e kadar cm^e kadar cm^e kadar cm^e kadar cm^e kadar cm^e kadar cm^e kadar cm^ ve yukarı

33 Tablo 9'un devamı (II) Sayılı Tarife Taşıtların Yaşlan İle Ödeyecekleri Yıllık Vergiler Taşıtların Cinsleri ve İstiap Hadleri 1-6 yaş arası TL 7-15 yaş arası TL 16 ve daha yukarı yaş TL A) Minibüs kişiye kadar kişiye kadar B) OTOBÜS vb (Oturma yeri) kişiye kadar kişi ve daha yukarı kg'a kadar C) KAMYONET, KAMYON, ÇEKİCİ VB. (İstiap haddi) kg'a kadar kg'a kadar kg'a kadar kg'a kadar kg ve daha yukarı Emlâk Vergisi Oranları (İstanbul) Bina Mesken : %0,2, diğerleri %0,4 Arsa : %0,6 Arazi : %0,2 11. Çevre Temizlik Vergisi Tutarları 2 Ocak 2004 tarih ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe giren 5035 Sayüı Kanun ile yapılan düzenleme neticesinde;

34 Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas aimmak suretiyle metre küp basma TL olarak hesaplanmaktadır. Su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirilen verginin tahsili yine belediyelerce yapılmaktadır. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait vergi ise aşağıdaki tarifeye göre alınmaktadır. İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Yıllık Çöp Vergisi Tutarları (TL) Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece l.grup Grup S.Grup Grup Grup ó.grup Grup Yeniden Değerleme Oranı (%) 2000 Yılı 56, Yılı 53, Yılı 59, Yılı 28,5

35 13. Gecikme Zammı Oranları (%) arası arası arası arası arası 'den itibaren Tecil Faizi Oranları (%) arası arası arası arası arası 'den itibaren 3

36 15. SSK Prim Oranları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Devlet Payı (%) Toplam (%) İş kazaları- Meslek hastalığı (506 sayıh Kanun md. 73/A). 1,5-7 _ 1,5-7 Hastalık Sigorta Primi (506 sayıh Kanun md. 73/B) 5 6 _ 11 Çıraklar için Hastalık Sigorta Primi (506 sayıh Kanun md. 3/11-B) 2 2 _ 4 Analık Sigorta Primi (506 sayıh Kanun md. 73/B) _ 1 _ 1 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi (506 sayıh Kanun md. 73/D) Madenlerde Yeraltı İşlerinde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi (506 sayıh Kanun md. 73/D) Emekli Olup da Çalışanlar İçin Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (506 sayıh Kanun md. 63/B) 7,5 22,5 30 İşsizlik Sigorta Primi (4726 sayıh 2002 yıh Bütçe Kanunu md.6/f)

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılıb.k.k. ile % 17 Yürürlük; 1.1.

a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılıb.k.k. ile % 17 Yürürlük; 1.1. Vergi Tevkifatı Madde No 94 Kapsam (3946 sayılıkanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş

Detaylı

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) Duyuru Konu : 2014 Yılı Pratik Bilgiler Vergi Sirküler no : 2014/1 Ramis ÖZTÜRK S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Batı Mah.Karanfil Sk.No:52/1 Pendik/İstanbul Telefon :216/491 08 61 Faks:216/491 08 66 Mail:ramis.ozturk@ismmmo.org.tr

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%)

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

Detaylı

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 1 İstanbul, 02/01/2014 KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bazı tebliğler (*) ile 01/01/2014 tarihinden

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 04.01.2011 SiRKÜLER 2011/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2014 SiRKÜLER 2014/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Sirküler Tarihi : 09.01.2012 Sirküler No : 2012 01 2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Defter tutma hadleri, fatura kullanma mecburiyeti, doğrudan gider yazılacak demirbaşlar,

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2007 SiRKÜLER 2007/13 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- REESKONT ORANI 6- EMLAK VERGİSİ

Detaylı

Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır.

Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır. SİRKÜLER NO:POZ-2004/01 İST. 05/01/2004 Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinde

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2008 SiRKÜLER 2008/14 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- EMLAK VERGİSİ 6- MOTORLU TAŞITLAR

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009 KONU GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları 2009-14592 Sayılı akanlar Kurulu Kararı, 03.02.2009 tarih, 27130 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre)

Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Ödemenin Türü, İlgili Madde, Tevkifat Oranı (% - Yüzde) Hizmet Erbabına Ödenen Ücretler ile Ücret

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 08.01.2010 SiRKÜLER 2010/02 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN 2008 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler Sayı: 2007/013 Tarih: 31 / 12 / 2007 VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 2007 Aralık ayında Resmi Gazetelerde

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 29.12.2011 SİRKÜLER NO: 2011/49 Konu: 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

ODALARA 1 NOLU GENELGE

ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı :Yaz. İşl.2011/002 05/01/2012 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2012 tarih ve 1 nolu genelge yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2008 senesinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmış olan gelir unsurlarından gayrimenkul

Detaylı

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi YÜKSEL YMM Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi Sülün Sokak No : 20 34330 1. Levent / İSTANBUL Tel: 212. 282 9163 Fax: 212. 282 9164 E-mail: info@yukseldenetim.com.tr Konu:

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 50

SİRKÜLER NO: 2015 / 50 28 Aralık 2015 SİRKÜLER NO: 2015 / 50 Konu: 2016 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

2016 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI

2016 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI 16 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI MADDE AÇIKLAMA ORAN (%) GVK 94/ Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 23 İST, 05.02. 2009. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarındaki Tevkifat Oranları

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 23 İST, 05.02. 2009. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarındaki Tevkifat Oranları SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 23 İST, 05.02. 2009 ÖZET: Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarındaki Tevkifat Oranları GELİR VERGİSİ KANUNU VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YLA İLGİLİ TEVKİFAT ORANLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesinde; Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2014-31.12.2014) 11.000 TL ye kadar % 15 27.000 TL nin 11.000 TL si için 1.650 TL fazlasına % 20 97.000 TL nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR ANKARAS-Sirküler/2015-01 09.01.2014, ANKARA KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR PRATİK BİLGİLER - 2015 YILI 01.01.2015 tarihi itibariyle

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2012-31.12.2012) 10.000 TL ye kadar % 15 25.000 TL nin 10.000 TL si için 1.500 TL fazlasına % 20 88.000 TL nin 25.000

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI 2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI Tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 02.01.2014/21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2014 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 432 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR D D DAMGA Sİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR 40 q DAMGA Sİ ORANLARI Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 31.12.2012/231-1 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2013 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 422 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

1 Gelir Vergisi Kanunu

1 Gelir Vergisi Kanunu 31.12.2013 SİRKÜLER NO: 2013/50 Konu: 2014 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk.

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Sayı: 11395140-105[234-2012/VUK-1-...]--1330 Tarih:

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/106 İstanbul, 29 Aralık 2005 KONU : Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017/17 ÖZET : Tebliğde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir. Vergi

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 01

SİRKÜLER NO: 2015 / 01 31 Aralık 2014 SİRKÜLER NO: 2015 / 01 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır.

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır. SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-16 16 KONU : 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde Vergi Usul Kanununa göre 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan

Detaylı