ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04"

Transkript

1

2 ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: VERGI REHBERİ Hazırlayanlar: Sabahattin Benlikol (YMM) İTO Mali Müşaviri Birgül Subaşı (SMMM) İTO Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Vergi Ödevi Anayasa Madde 73: Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve gengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri, mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri, mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilebilir.

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz,elektronik ortamlarda ticar amaçlarla kullanılamaz. Bu yayında kullanılan tanımlar ile malzemenin sunumu,lstanbul Ticaret Odası bakımından herhangi bir ülke,devlet,şehir,alan İveya yetkililerin yasal statüleri ile bunun sınırlarının işaretlenmesine ilişkin olarak herhangi bir görüş bildirmez. İstanbul Ticaret Odası VER Vergi Rehberi, Haz. Sabahattin Ben ikol, Birgül Subaşı, İstanbul, 98 Sayfa 1.VERGİ X Türkçe Reşadiye Cad.Eminönü/İstanbul İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E. Posta : Web : olan yayınlar İTO BİLGİ HATTI (212) Baskı: Prive Grafik & Matbacılık San. ve Tic. Ltd. Sti. Tel: (212) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Devletin, topluma karşı üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirebilmesi, gerekli olan finansmanm temin edilmesine bağlıdu'. Devlet bütçesi içerisinde kamunun yararlandığı temel kaynaklar arasında vergi gelirleri önemli yer tutmaktadır. Ancak bu önemli kaynağın etkin kullanımı ve vergilemeden beklenen diğer hedeflerin başarıya ulaşması için, herşeyden önce geniş tabanlı ve adil bir vergi sisteminin kurulması zorunludur. Günümüzde, vergi tabanının genişletilmesine ve vergilendirme işleminin etkin bir şekilde yapılmasına yönelik yasa değişikliği çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Sözkonusu çalışmalarda bugüne kadar mükelleflerin vergi müessesine yaklaşımı ve beklentileri maalesef yeteri kadar dikkate alınmadığından amaca bir türlü ulaşılamamaktadır. Diğer tarafl:an gerek sık sık yapılan değişiklikler ve gerekse mevzuatta kullanılan dilin sade ve anlaşılır olmaması sebebiyle, mükellefler beyannamelerini doldurma sırasında zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bunun yanı sıra uygulamacı durumunda olan meslek mensupları da sistemi ve değişiklikleri takip edip, yorumlamada güçlük çekmektedirler. Odamız, vergi yükünün vatandaşlar arasında hakça dağıtılması, kayıtdışı faaliyetierin önlenmesi, vergi mevzuatının sadeleştirilmesi, vergi işlemlerinde bürokrasinin azaltılması, vergi idaresinin ve denetim sisteminin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak yıllardır çeşitli çalışmalar yaparak ve resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunarak mevzuatın iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, her yıl düzenli olarak vergi mevzuatı ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlenmekte ve araştırma çalışmaları yaparak yayınlanmaktadır.

5 Sözkonusu çalışmalar çerçevesinde üyelerimizin ve ilgilenenenlerin vergi ile ilgili ihtiyaçları olan güncel ve pratik bilgilere kolayca erişmeleri amacıyla hazırlanan elinizdeki rehber son değişikliklere göre güncelleştirerek daha yararlı bir hale getirilmiştir. Anılan kitapçığın üyelerimize ve ilgililere faydalı olmasını diler, çalışmayı hazırlayan Odamız Mali Müşaviri Sabahattin benlikol ile Etüt Araştırma Şubesi Uzmanı Birgül Subaşı'na teşükrür ederim. Genel Sekreter Dr. Cengiz ERSUN

6 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYISAL BİLGİLER Sayfa No L VERGİLERİN VE SSK PRİMLERİNİN BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI 21 II. VERGİ ORANLARI VE MİKTARLARI Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Oranları Veraset ve İntikal Vergisi Damga Vergisi Harçlar Gelir Vergisi Stopaj Oranları Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları Motorlu Taşıtlar Vergi Oranları Emlâk Vergisi Oranları (İstanbul) Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Yeniden Değerleme Oranı (%) Gecikme Zammı Oranları (%) Tecil Faizi Oranları (%) SSK Prim Oranları BAĞ-KUR (Prim ve Kesenek Tutarları) Yatırım İndirimi Oranı Menkul Sermaye Gelirlerinin Beyanında Uygulanacak Olan Enflasyon İndirim Oranı Reeskont ve Avans Faiz Oranı Değerli Kağıtlar Eğitime Katkı Payları Tutarları Özel İletişim Vergisi Oranları Gider Kısıtlaması Oranı.39

7 III. VERGİ CEZALARI VE İDARİ PARA CEZALARI Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası S.S.K'na Göre Kesilecek İdari Para Cezaları 41 IV. DİĞER PRATİK BİLGİLER Defter Tutma Hadleri Basit Usule Tabi Olma Smırı Perakende Satış Fişi ve Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri Düzenleme Sınırı Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan Çocuk Yardımı Eş Yardımı Yemek Yardımı Meskenlerde Kira Muafiyeti Sınırı Teminat ve İnceleme Raporu Aranılmadan KDV İadesi Yapabilme Sınırı Yıllara Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşlerinde Teminat Aranmaksızın Ve İnceleme Yapılmaksızın Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin İade Sınırı Yıh Kazançlarından Edilmeyecek Olanlar Kıdem Tazminatı ve Sigorta Primine Esas Ücret Asgari Ücret Tutarları İhbar Tazminatları Yıllık Ücreth İzinler Vergiden Müstesna Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri ve Bu Gündeliklere İlişkin Yeni Ücret Aralıkları Beyanname İmzalatma Kapsamı Dışındaki Mükellef 46

8 İKİNCİ BÖLÜM VERGİLERLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER L GELİR VERGİSİ 49 L Kapsam Ticari Kazançlar 49 A. Kapsam 49 B. Esnaf Muaflığı ve Götürü Vergi 49 C. İndirilecek Giderler 50 D. İndirilemeyecek Giderler 50 E. Ticari Kazancın Tespiti 50 a. Bilanço Esası 51 b. İşletme Hesabı 51 c. Basit Usul 51 F. Gider İndirimi 51 G. Bağışlar ve Yardımlar 52 a. Okul,Sağlık Tesisi ve Yurt yapımı 52 b. Eğitim ve Hayır İşleri 52 H. Ticari Kazancın Beyanı ve Ödemesi 52 i. Geçici Vergi Zirai Kazançlar 53 A. Tanımı ve Kapsamı 53 B. Vergileme Yatırım İndirimi 54 A. Tanım 54 B. Kapsam 54 C. Şartlar 54 D. Oran ve Uygulama Ücretler 55 A. Tanımı 55 B. İstisnalar 56 C. Ücrette Vergi İndirim ve İadeler 56 D.Ücretlerde Vergi Tevkifatı 56

9 6. Serbest Meslek Kazancı 57 A. Kapsam 57 B. İndirilecek Giderler 57 C. İndirilemeyecek Giderler 57 D. Telif Kazançları İstisnası 57 E. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi Gayrimenkul Sermaye İratları 58 A. Kapsam.. 58 B. İndirilecek Giderler 59 C. İndirilemeyecek Giderler 59 D. Kira Tevkifatmm Mahsulü 59 E. Emsal Kira Menkul Sermaye İradı 60 A. Kapsam 60 B. Menkul Kıymetlerde Elde Etme Zamanı 60 C. Menkul Gelirlerinden Tevkifat (Stopaj) 61 D. Enflasyon İndirimi Yapılan Kazançlar 61 E. Kâr Payları Vergi Yükünün Azaltılması 61 F. Menkul Sermaye İratlarında Beyan Diğer Kazançlar 62 A. Kapsam 62 a. Değer Artışı Kazançları 62 b. Arızi Kazançlar Gelir Vergisinde Beyan ve Ödeme KURUMLAR VERGİSİ Kapsam Matrah Dışı Gelirler İndirilecek Giderler İndirilemeyecek Giderler Vergi Oranı 68

10 6. Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ödeme Geçici Vergi GayrimenkuUerin ve İştirak Hisselerinin Satışı Kârpayı Dağıtımı 68 III. KATMA DEĞER VERGİSİ Kapsam İstisnalar Mükellef ve Vergi Sorumlusu Mal Teslimi Hizmet Teslimi Vergiyi Doğuran Olay Verginin Matrahı KDV İndirimleri, Beyan, Ödeme Ve Vergi İadesi KDV Oranları 73 IV. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ Verginin Konusu Verginin Miktarı 73 V. DAMGA VERGİSİ Tanımı ve Kapsam Ödeme Tarife 76 VI. HARÇLAR Tanım ve Kapsamı Ödeme Tarife 76

11 VII. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ Kapsam Beyan ve Ödeme Vergi Tarifesi 77 VIII. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ Kapsam Beyan ve Ödeme Vergi Tarifesi 79 IX. EMLÂK VERGİSİ Kapsam Mükellef Matrah ve Oranlar Bildirim ve Ödeme 80 X. TABELA, İLÂN VE REKLAM VERGİSİ Kapsam Mükellef Tarife Beyan ve Ödeme...81 XL VERGİ CEZALARI VE İTİRAZ YOLLARI 82 1.Vergi Cezaları İtiraz Yolları 82 XII. KAMU ALACAKLARI TAKİBİ Ödeme Emri Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi, Tecil Faiz Yurtdışı Çıkış Yasağı 84

12 EKLER 85 EK-1 İSTANBUL'DA VERGİ DANIŞMA BİRİMLERİ 85 EK-2 KDV ORANLARINA İLİŞKİN LİSTE 87 EK-3 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2004 YILI İLAN ASMA VE BAKIM ÜCRETİ TARİFESİ 92

13

14 Alfabetik Fihrist Sayfa No - A- Arızi Kazançlar 64 Asgari Ücret Tutarları 44 - B- Çevre Temizlik Vergisinin Tutarları 32 Çocuk Yardımı 42 Bağışlar ve Yardımlar 52 BAĞ-KÜR Prim Oranları 36 Basit usul 51 Basit Usule Tabi Olma Sınırı 41 Beyanname İmzalatma Kapsamı Dışındaki Mükellef Yılı Kazançlarında Beyan Sınırları ve İstisna Tutarları 43 Bilanço Esası 51 -c,ç- -D- Damga Vergisi Oranları 25 Damga Vergisi Tarifesi 76 Damga Vergisinde Ödeme 75 Damga Vergisinin Tanımı ve Kapsam 75 Defter Tutma Hadleri 41 Değer Artışı Kazançları 62 Değerli Kağıtlar 38 Diğer Kazançlar ve Kapsamı 62

15 Emlâk Vergisi Matrah ve Oranları 80 Emlâk Vergisi Mükellef Emlâk Vergisi Oranları (İstanbul) 32 Emlâk Vergisi ve Kapsamı 79 Emlâk Vergisinde Bildirim ve Ödeme 80 Emsal Kira 60 Enflasyon İndirimi Yapılan Kazançlar 61 Eğitimi Katkı Payları 38 Esnaf Muaflığı ve Götürü Vergi 49 Eş Yardımı.42 -E- -G- Gayrimenkul Sermaye İradının Kapsamı 58 Gayrimenkul Sermaye İratlarından İndirilecek Giderler 59 Gayrimenkul Sermaye İratlarından İndirilemeyecek Giderler 59 GayrimenkuUerin ve İştirak Hisselerinin Satışı 68 Gecikme Zammı Oranları 34 Geçici Gelir Vergisi 53 Geçici Kurumlar Vergisi 68 Gelir Vergisi İndirilecek Giderler Gelir Vergisi Oranları 22 Gelir Vergisi İndirilemeyecek Giderler 50 Gelir Vergisi Stopaj Oranları 27 Gelir Vergisinin Kapsamı 49 Gider Kısıtlaması Oranı 39 Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan 42

16 Harç Tarifesi 26 Harçların Ödenmesi 76 Harçların Tanım ve Kapsamı 76 İhbar Tazminatları 44 İstanbul'da Vergi Danışma Birimleri 85 İşletme Hesabı 51 İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara ait Yıllık Çöp Vergisi Tutarları 33 -H.l- -K- Kamu Alacakları İle İlgiH Ödeme Emri 83 Kurumlarda Kârpayı Dağıtımı 68 Katma Değer Vergisi Mükellef ve Vergi Sorumlusu 70 Katma Değer Vergisi Oranları 23 Katma Değer Vergisi ve Kapsamı 69 Katma Değer Vergisinde Hizmet Teslimi 71 Katma Değer Vergisinde İstisnalar 69 Katma Değer Vergisinde Mal Teslimi 70 Katma Değer Vergisinin Matrahı 72 KDV İndirimleri, Beyan, Ödeme Ve Vergi İadesi 72 KDV Oranlarına İlişkin Liste 87 KDV'yi Doğuran Olay 71 Kıdem Tazminatı ve Sigorta Primine Esas Ücret 44 Kira Tevkifatmm Mahsulü 59 Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ödeme 68 Kurumlar Vergisi İndirilemeyecek Giderler 67 Kurumlar Vergisi Oranı 23 Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları 29 Kurumlar Vergisi ve Kapsamı 66 Kurumlar Vergisinde İndirilecek Giderler 67 Kurumlar Vergisinde Matrah Dışı Gelirler 67

17 Menkul Gelirlerinden Tevkifat (Stopaj) 61 Menkul Kıymet Gelirlerinin Kapsamı 60 Menkul Kıymetlerde Elde Etme Zamanı 60 Menkul Sermaye Gelirlerinde Enflasyon İndirimi Yapılan Kazançlar 61 Menkul Sermaye İratlarında Beyan 62 Menkul Sermaye İratlarında Kar Payları Vergi Yükünün azaltılması 61 Meskenlerde Kira Muafiyeti Sınırı 43 Motorlu Taşıtlar Vergi Oranlan 31 Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Kapsamı 76 Motorlu Taşıtlar Vergisinde Beyan ve Ödeme 76 Özel Tüketim Vergisi Oranları 39 Özel Tüketim Vergisinin Konusu 73 Perakende Satış Fişi ve Ödeme Kaydedici ve Cihaz Fişleri Düzenleme Sınırı 42 Reeskont ve Avans Faiz Oranı 38 -M- -P,R- -S- S.S.K'na Göre Kesilecek İdari Para Cezaları 41 Serbest Meslek Kazancı Kapsamı 57 Serbest Meslek Kazancından İndirilecek Giderler 57 Serbest Meslek Kazancından İndirilemeyecek 57 Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi 58 SSK Prim Oranları 35

18 Tabela, İlân Ve Reklam Vergisi Mükellefi 81 Tabela, İlân Ve Reklam Vergisi Tarifesi 81 Tabela, İlân Ve Reklam Vergisinde Beyan ve Ödeme 81 Tabela, İlân Ve Reklam Vergisinin Kapsamı 81 Tecil Faizi Oranları 34 Telif Kazançları İstisnası 57 Teminat ve İnceleme Raporu Aranılmadan KDV İadesi Yapabilme Sınırı 43 Ticari Kazancın Beyanı ve Ödemesi 52 Ticari Kazancın Tespiti 50 Ticari Kazançlarda Gider İndimi 51 -T- -Ü- Ücretlerde İstisnalar 56 Ücretlerde Vergi İndirim ve İadeler 56 Ücretlerde Vergi Tevkifatı 56 Ücretlerin Tanımı 55 - V- Vergiler ile SSK ve Bağkur Primlerinin Beyan v e Ödeme Zamanları 21 Vergiden Müstesna Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri ve Bu Gündeliklere İlişkin Yeni Ücret Aralıkları 45 Veraset ve İntikal Vergisi Oranları 24 Veraset Ve İntikal Vergisinin Kapsamı 78 Veraset Ve İntikal Vergisinde Beyan ve Ödeme 79 Vergi Cezalarına İtiraz Yolları 82 Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası 39

19 - Y- Yatırım İndiriminden Yararlanma Şartları 54 Yatırım İndiriminde Oran 37 Yatırım İndiriminin Kapsamı 54 Yatırım İndiriminin Tanım 54 Yemek Yardımı...42 Yeniden Değerleme Oranı 33 Yıllara Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşlerinde Teminat Aranmaksızın Ve İnceleme Yapılmaksızın Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin İade Sınırı 43 Yıllık Ücretli İzinler 45 Yurtdışı Çıkış Yasağı 84 -Z- Zirai Kazanç Tanımı ve Kapsamı 53 Zirai Kazançları Vergilendirilmesi 53

20 BİRİNCİ BÖLÜM SAYISAL BİLGİLER

21

22 I. VERGİLER İLE SSK Ve BAĞKUR PRİMLERİNİN BEYAN VE ÖDEIVIE ZAMANLARI Beyanname Türü Beyanname Verme Süresi Ödeme Süresi Katma DeğerVergisi Beyannamesi İzleyen ayın 20. günü akşamına kadar Beyanda bulunulan ayın 26. günü akşamına kadar Muhtasar Beyanname Kesintileri izleyen ayın 20. günü akşamına kadar Beyanda bulunulan ayın 26. günü akşamına kadar Kurumlar Vergisi Md. 24'e göre yapılan kesitiler Kesintileri izleyen ayın 20. günü akşamına kadar Beyanda bulunulan ayın 20. günü akşamına kadar Muhtasar Beyanname (Üç ayda bir verenler için) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 20. günü akşamına kadar Beyanda bulunulan ayın 26. günü akşamına kadar İstihkaktan kesinti suretiyle alman damga vergisi beyanı Ertesi ayın 20. günü akşamına kadar Beyanda bulunulan ayın 26. günü akşamına kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Basit usulde ticari kazanç beyanı) Şubat ayının 15. günü akşamına kadar 1.Taksit Şubat ayı Sonuna kadar, 2.taksit Haziran ayı sonuna kadar. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Basit usul dışında kalanlar için) Mart aymm 15. günü akşamına kadar 1.Taksit Mart ayı Sonuna kadar, 2.taksit Temmuz ayı sonuna kadar. Kurumlar vergisi Beyannamesi Nisan aymm 15. günü akşamına kadar Tamamı Nisan ayı sonuna kadar. Geçici Vergi Beyannamesi Geçici vergi dönemini izleyen 2.ayın 10.günü akşamına kadar Geçici vergi dönemini izleyen ayın 17. günü akşamına kadar Özel İletişim Vergisi İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar Beyan süresi içinde SSK Prim Bildirgesi Ertesi Ayın Son Günü Beyanın son günü Bağkur Ödemesi İlgiH ayın son günü

23 II. VERGİ ORANLARI VE MİKTARLARI 1. Gelir Vergisi 2004 YjLI GELİR VERGİSİ TARİFESİ: (Ücret Gelirlerinde) liraya kadar % liranın lirası için lira, fazlası % liranın lirası için lira, fazlası % liranın lirası için lira, fazlası % liranın lirası için lira, fazlası % liradan fazlasının lirası için lira, fazlası % 40

24 2004 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ: (Ücret Dışındaki Gelirlerde) liraya kadar % liranın lirası için lira, fazlası % liranın lirası için lira, fazlası % liranın lirası için lira, fazlası % liranın lirası için lira, fazlası % liradan fazlasının lirası için lira, fazlası % 45 Kurumlar Vergisi Oranı % Geçici Vergi Oranları ( 'ten İtibaren) -Gelir Vergisi Mükellefleri İçin % 20 - Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin % Katma Değer Vergisi Oranları a) Genel Oran :% 18 b) I sayılı Listede yer alan teslim ve hizmetler (Ekmek, toptan buğday, toptan et, toptan kuru üzüm ve kuru incir, gazete, dergi, kullanılmış binek otomobiller ve diğerleri) : % 1 c) II sayılı Listede yer alan teslim ve hizmetler (Temel gıda maddeleri, perakende et, perakende buğday, kitap ve özel okul hizmetleri ve diğerleri) : % 8 (Bkz. Ek:2 syf.49)

25 4. Veraset ve İntikal Vergisi 2004 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi Matrah Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı (%) İvazsız İntikallerde Vergi Oranı (%) İlk Lira İçin 1 10 Sonra gelen Lira İçin 3 15 Sonra gelen Lira İçin 5 20 Sonra gelen Lira İçin 7 25 Matrahın lirayı Aşan bölümü için Yılında Veraset Ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarlar -Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 68 milyar 093 milyon lirası, füru bulunması haunde eşe isabet eden miras hissesinin 136 milyar 265 milyon lirası, - İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 1 milyar 572 milyon lirası.

26 5. Damga Vergisi Damga Vergisi (2004) a. Anonim, eshamlı komandit ve limitet şirket mukavelenameleri.( tarihinden itibaren 5035 Sayılı Kanunla kaldırıldı.) b. Bilançolar ,-TL c. Kâr-Zarar Cetvelleri ,-TL d. İşletme Hesabı Özetleri ,-TL e. Bankalar ve Ticarethaneler Arasındaki Münakale, Tediye, İrsal ve Tahsil Emirleri ,-TL f. Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ,-TL g. Kurumlar Vergisi Beyannameleri ,-TL h. Muhtasar Beyanname ,-TL i. KDV Beyannameleri ,-TL j. Diğer Beyannameler ,-TL k. Telif Mektupları ,-TL 1. Mukavelename, taahhütname, temlikname, karar, mazbata ve kambiyo senetleri (çekler hariç) avans makbuzları belli parayı ihtiva ittiklerinde (Binde 7,5) i. Ücretlerde (Binde 6)

27 6. Harçlar 2004 yılında uygulanacak nisbi ve maktu harçlardan bazılarının oran ve tutarları aşağıdaki gibidir. Ticari işletmenin ve unvanın tescil ve ilanında alman Ticaret sicili harçlarında; ^ Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde ( TL) ^ Şahıs şirketlerine ait işletmelerde ( TL) * Sermaye şirketlerine ait işletmelerde ( TL) Vergi yargısı harçlarında; ^ Vergi Mahkemesi'ne başvurma ^ Danıştay'a başvurma ( TL) ( TL) Tapu ve Kadastro işlemlerinde ; İpotek tesisinde borç miktarı üzerinden (Binde 3.6) İpotek derecelerinin değişimde borç miktarı üzerinden (Binde 1.8) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun devir ve iktisab bedelinden az olmamak üzere emlâk vergisi değeri üzerinden (cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 15) Gayrimenkullerin,irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için (4842 sayıh Kanun un 36/5 ve 39/j maddeleri hükmü uyarınca tarihinden itibaren) (Binde 15) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan ayrı ayrı (Binde 15) Pasaport, vize, ikametgah tezkeresi, harçlarında; ^ Altı aya kadar olanlar ( TL) ^ 1 yıl için olanlar ( TL) 2 yıl için olanlar (175, TL) Üç yıl için pasaport harçları ( TL) Üç yıldan fazla süreu pasaportlarda ( TL) Tek giriş vize harçları ( TL) ^ Müteaddit giriş vize harçları ( TL) Finansal faaliyet izin belgesi harçlarında; ^ Banka kuruluş izin belgesi (her yıl) ^ Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (her yıl) ^ Finansal kiralama şirketi kuruluş izin belgesi (her yıl) ^ Faktoring şirketleri kuruluş izin belgesi (her yıl) ^ YetkiK müessese (döviz büfesi) kuruluş izin belgesi (her yıl) ^ Sigorta şirketi kuruluş izin belgesi (her yıl) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (her yıl) TL TL TL TL TL TL TL

28 7. Gelir Vergisi Stopaj Oranları Gelir Vergisi Stopaj Oranları % (Gvk. Md. 94) ücretler (GV. Md.l03) G.V. Tarifesine Göre Serbest Meslek İşleri 22 Telif Kazançları 17 Yıllara Sari İnşaat İşlerinde 5 Mal ve Hakların Kiralanmasında 22 Vakıf ve Derneklere Ait GayrimenkuUerin Kiralanmasında 22 Kooperatiflere Ait GayrimenkuUerin Kiralanmasında 22 Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faizi 0 Kurumlara Dağıtılan GVK.'nun 75/1,2 ve 3. maddesinde Sayılan Kar Payları 10 Mevduat Faizleri ve Özel Finans Kurumlarınca Ödenen Kar Payları a) Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden ve Özel Finans Kurumlarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından; aa) 1 yıla (özel finans kurumlarında 360 güne) kadar vadeli hesaplarda 24 ab) 1 yıl (özel finans kurumlarında 360 gün) ve daha uzun vadeli hesaplarda İ8 b) Nama yazüı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden; 18 ba) vadesiz ve ihbarlı hesaplarda 18 bb) 3 aya kadar (3 ay dahü) vadeli hesaplarda 16 bc) 6 aya kadar (6 ay dahü) vadeli hesaplarda 12 bd) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda be) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda c) Hamüine yazılı mevduat hesaplarına yürütülün faizlerden; ca) vadesiz ve ihbarlı hesaplarda 18 cb) 3 aya kadar (3 ay dahü) vadeli hesaplarda 18 cc) 6 aya kadar (6 ay dahü) vadeli hesaplarda 16 cd) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda 12 ce) 1 yıl ve daha uzun vadeh hesaplarda 7 d) Diğerlerinde 0 Repo Kazançlarında 22

29 Tablo 7'nin Devamı Çiftçilerden Satın Alman Zirai Mahsuller ve Hizmetler İçin Yapılan Ödemelerden; a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, i)ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın almanlar için 1 ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için 2 b) Diğer zirai mahsuller için. i)ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alman zirai mahsuller için 2 ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için 4 c) Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetlerden. i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi,ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için 2 ii) Diğer hizmetler için 4 Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemelerden; a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden 2 b) Değerli kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden 20 c) Diğer mal alımları için 5 d) Hizmetlere ilişkin gider pusulasında stopaj oranı (Mal ve hizmet ayrılmadığında bu nispet uygulanacaktır) 10

30 8- Kurumlar Vergisi Stopaj Oranlan (Dar Mükellef Kurumlara Ödenen) Gelirin Türü Oran (%) ^ ücretler 25 Serbest Meslek Hasılatı a) Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak hasılat 5 b) Diğerleri 22 Gayrimenkul sermaye iratları a) Finansal Kiralama Kanunu kapsamında kiralar 1 b) Diğer gayrimenkul sermaye iratları (kiralar) 22 Türkiye'de işyeri ve daima temsilcisi bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükelleflerinin, Gelir Vergisi Kanununun 30/1 maddesinde zikredilen sergi ve panayırlarda sağlanan ticari hasılat 0 Menkul sermaye iratları ^ Tahvil faizleri i) Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faizleri 0 ii) Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, TCMB ve T.İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından çıkarılan tahvil, bono, geur ortaklığı senedi ve sair menkul kıymetlerin faiz veya gelirleri 10 İÜ) Nama yazılı tahvil faizleri (özel sektör tahvilleri) 10 iv) Hamiline yazılı tahvil faizleri (özel sektör tahvilleri) 10 v) Diğerleri (VDMK, finansman bonosu, sabit getirili menkul kıymetler) 10 Mevduat faizleri a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve özel fmans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından Aa) 1 yıla (özel fınans kurumlarında 360 güne) kadar vadeh hesaplarda 24 Ab) 1 yıl (özel fmans kurumlarında 360 gün) ve daha uzun vadeh hesaplarda 18 b) Nama yazıh mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden; ba) Vadesiz ve ihbarh hesaplarda 18 bb) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeu hesaplarda 18 bc) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 16 bd) 1 yıla kadar vadeh hesaplarda 12

31 Tablo 8'm Devamı be) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda 7 c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden; ca) Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda 18 cb) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda 18 cc) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 16 cd) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda 12 ce) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda 7 d) Diğerleri mevduat sertifikası vs) (TL) 0 a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından 0 b) Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından ba) 30 ve 90 gün vadeli hesaplarda 18 bb) 180 gün vadeh hesaplarda 16 bc) 360 gün vadeli hesaplarda 12 bd) 360 günden daha uzun vadeh hesaplarda 7 * Her nevi alacak faizleri; i) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alman her türlü krediler için ödenecek faizler 0 ii) Diğer (Alacak faizleri) 10 Gelir Vergisi Kanunu'nun 75'nci maddesinin 10 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları (Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında ahnan iskonto bedelleri, yurtdışında mukim factoring kuruluşlarına ödenen faiz ve komisyonlar 12 Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret ünvanı,alameti farika ve benzeri gayrimaddi hakların satış devir ve temliki mukabilinde ödenecek bedeller 25 Dar mükellef kurumların (Bankalar hariç olmak üzere ) her nevi tahvil faizleri ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım (ters repo) veya satım (repo) taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması suretiyle sağladıkları ahm satım kazançları(gvk 75/14) 22

32 9. Motorlu Taşıtlar Vergi Oranları (I) Sayılı Tarife (Otomobil, Kaptıkaçtı, arazi taşıtları için) Taşıtların Yaşlan ile Ödeyecekleri Yıllık Vergiler Motor Silindir Hacmi (cm3) 1-3 yaş arası TL 4-6 yaş arası TL 7-11 yaş TL 1300( cm^) ve daha aşağı cm^e kadar cm^e kadar cm^e kadar cm^e kadar cm^e kadar cm^e kadar cm^e kadar cm^ ve yukarı

33 Tablo 9'un devamı (II) Sayılı Tarife Taşıtların Yaşlan İle Ödeyecekleri Yıllık Vergiler Taşıtların Cinsleri ve İstiap Hadleri 1-6 yaş arası TL 7-15 yaş arası TL 16 ve daha yukarı yaş TL A) Minibüs kişiye kadar kişiye kadar B) OTOBÜS vb (Oturma yeri) kişiye kadar kişi ve daha yukarı kg'a kadar C) KAMYONET, KAMYON, ÇEKİCİ VB. (İstiap haddi) kg'a kadar kg'a kadar kg'a kadar kg'a kadar kg ve daha yukarı Emlâk Vergisi Oranları (İstanbul) Bina Mesken : %0,2, diğerleri %0,4 Arsa : %0,6 Arazi : %0,2 11. Çevre Temizlik Vergisi Tutarları 2 Ocak 2004 tarih ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe giren 5035 Sayüı Kanun ile yapılan düzenleme neticesinde;

34 Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas aimmak suretiyle metre küp basma TL olarak hesaplanmaktadır. Su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirilen verginin tahsili yine belediyelerce yapılmaktadır. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait vergi ise aşağıdaki tarifeye göre alınmaktadır. İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Yıllık Çöp Vergisi Tutarları (TL) Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece l.grup Grup S.Grup Grup Grup ó.grup Grup Yeniden Değerleme Oranı (%) 2000 Yılı 56, Yılı 53, Yılı 59, Yılı 28,5

35 13. Gecikme Zammı Oranları (%) arası arası arası arası arası 'den itibaren Tecil Faizi Oranları (%) arası arası arası arası arası 'den itibaren 3

36 15. SSK Prim Oranları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Devlet Payı (%) Toplam (%) İş kazaları- Meslek hastalığı (506 sayıh Kanun md. 73/A). 1,5-7 _ 1,5-7 Hastalık Sigorta Primi (506 sayıh Kanun md. 73/B) 5 6 _ 11 Çıraklar için Hastalık Sigorta Primi (506 sayıh Kanun md. 3/11-B) 2 2 _ 4 Analık Sigorta Primi (506 sayıh Kanun md. 73/B) _ 1 _ 1 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi (506 sayıh Kanun md. 73/D) Madenlerde Yeraltı İşlerinde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi (506 sayıh Kanun md. 73/D) Emekli Olup da Çalışanlar İçin Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (506 sayıh Kanun md. 63/B) 7,5 22,5 30 İşsizlik Sigorta Primi (4726 sayıh 2002 yıh Bütçe Kanunu md.6/f)

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir.

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. GELĐR VERGĐSĐ KANUNU VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.(gvk -1) Buna göre

Detaylı

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır. GELİR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 193 Kabul Tarihi: 31/12/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10700 BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM : VERGİNİN

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi

AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi AVUKATLAR İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESi DÜZENLEME REHBERİ I. GİRİŞ Gelir vergisinin konusu, gerçek kişilerin elde ettikleri gelirdir.

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kanun No. 5228 Kabul Tarihi : 16.7.2004

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 14 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 15 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı