endemikleri endemics TÜRKİYE İNEGÖL MEDİHA HAYRİ ÇELİK FEN LİSESİ COMENIUS PROJESİ TURKEY'S "kaybolmadan yerinde tanı"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "endemikleri endemics TÜRKİYE İNEGÖL MEDİHA HAYRİ ÇELİK FEN LİSESİ COMENIUS PROJESİ TURKEY'S "kaybolmadan yerinde tanı""

Transkript

1 be fo r xplore e th e n i it ay w e it fa d es aw ay İNEGÖL MEDİHA HAYRİ ÇELİK FEN LİSESİ COMENIUS PROJESİ TURKEY'S endemics "explore it in the way, before it fades away" TÜRKİYE endemikleri "kaybolmadan yerinde tanı"

2 2013-TR-COM "Bu proje T.C. Avrupa Birligi Bakanhgt, AB Egitim ve Gençlik Programlan Merkezi Ba kanhgtnca (Ulusal Ajans, yiiriitiilen Gençlik Program1 kapsamtnda ve Avrupa Komisyonu'ndan saglanan hibeyle gerçekle tirilmi tir. Ancak burada yer alan gfirii lerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."

3 lnegol Mediha Hayri çelik Fen Lisesi ad ma sahibi Sezgin EKICI okul muduru tasanm - dizgi Yusuf $evki YOCEL kurgu - ara~t1rma Ay~e YOCEL Blyolojl OQretmenl Zeynep K0R$AT Biyoloji ~retmeni tercume Gonul DIRIK lngìlizce ~retmen i yaym kurulu Ay~e YOCEL Biyoloji ~retmenl Zeynep K0R$AT Blyolojl OQretmenl Gonul DIRIK lngilizce Oéretmeni ogrenciler Ay~enur ERDEM Ayyuce Bu~ra YAKI$1KLI Dicle SARIKAYA Mehmet Furkan GOLER Sureyya GODER Melike i$g0ren Dilara HOCAOGLU Gokçe ILAGA Umutalp çelik Feyzanur ç imen Alper KATMER projemizin haz1rhk a~amasma katkllanndan dolayt Arzu ALEMDAR'a te~ekkurler... Bu kitap, Egitim Ogretim y1llan içerisinde lnegol Mediha Hayri ç elik Fen Lisesinin Avrupa Birligi Comenius Projeleri kapsammda g erçekl e~ti rdigi "Kaybolmadan Yerinde Tam" isimli projenin çall~ma planmda yer alan faaliyetlerden birisi olup proje ekibi tarafmdan haz1rlanarak lnegol Mediha Hayri çelik Fen Lisesi Mudurlugunce temmuz 2015 tarihinde bas1m1 yap1lm1 ~h r

4 'Explore it in the way, before it fades away' was a slogan that l first encountered while l was at a training seminar about how to proceed Europe Union Projects, it was one of the two Projects that l carne up with during that seminar and noted on a small note paper; it was the Project slogan about presentation of endemie plants mutually between countries. l developped that slogan by knowing that the slogan had to be attractive but also should not give much idea about its contents. The reason that l thought of that Project subject was an article l had read and really liked in a magazine which belonged to the bus company during my bus travel which l h ad just couple weeks before the seminar... There were some scientific informatìon about an endemie species of our nation country called 'flipped tulip' as well as some myths on this flower in that article. Although l am a biology teacher, unfortunately we were not given any educational information about 'systems of plants with flowers' during our university studies. The same as many other subjects that are normally under a biology teacher's field but none information given during the university studies, l gained lots of information about the plants with my personal interest for quite long time by reading scientific articles in many different magazines including Bilim Teknik published by Tubitak. Especialy the endemie plants of our country attracted my interest due to lots of articles l had recently read and again Bilim Teknik magazine supported my special interest with its many articles about very special endemie plants and animai specieses of our country and l enjoyed a lot reading them... So, the project idea which was written in a small piece of paper during the seminar about an area which l didn't previously know but enjoyed more when l learnt more, had to wait in my drawer for years... When we decided to prepare a Project in our school, we carne together with my colleagues for brainstormig about the Project subject and l presented this idea of mine and with the approvai of my colleagues, we agreeded on the topi c. Beacuse l was mostly inspired by 'flipped tulip' on that topic, it had a special piace in my hearth. During the researches for the Project, l found out that there were more than 20 endemie species of Fritillaria pronon known as 'flipped tulip' in our country and l enjoyed a lot and stili enjoying to know them and get more familiar with them. Therefore; l personally wanted to process and present 'flipped tulip' species which were my inspiration. Moreover, we wanted to present some other species which we compiled from our endemics with this book. Besides ali of the natural beauties of our country, when l see and find out more about other beauties and diversities that l did not realise before the Project, my love and admiration increases more and more against my country... l want to personally thank ali those whom supported to make a dream waited in a drawer carne true; first of ali my husband who never grudged any corporeal-spiritual support from me, my colleagues in my team who contributed their efforts with their goodwill and sincerity, and to my dear students... And of course, l want to share our best regards and love and thank to our fellows from Latvia, ltaly and Romania teams who were our partners in the project... Ay~eYOCEL Biology Teacher

5 'Kaybolmadan yerlnde tam' slogan1, y1llar once Avrupa Birli~ i Projeleri ile ilgili ald1g1m1z bir egitim semi neri s1rasmda; projelerin nas1l haz1rlanacagma dair ilk bilgileri ald1ktan sonra, hemen o s1rada kafamda ~ekillend irip kiiçiik bir ka~1da not ald1g1m iki proje konusundan birisi olan, endemik bitkilerin i.ilkeler arasmda kar~1 l 1kll olarak tan1t1lmas1 ~eklindeki proje konusunun slogan1yd1... Proje konusunun ilgi çekici olmas1 gerektigi ama konusuyla ilgili pek te fikir vermemesi gerektigi bilgisini kullanarak bunu geli~rmi~tim.boyle bir proje konusu di.iljiinmeme sebep olan 99Y ise, seminerden birkaç hafta once yapt1g1m birotobus yolculugu s1ras1nda, otobus firmasma ait dergiyi incelerken okudugum ve çok ho~uma giden bir yaziydl... Yaz1da, ulkemize ait endemik bir tur oldugundan bahsedilen 'ters lale' bitkisi hakkmda bilimsel bilgiler ve çiçek hakk mdaki efsanelerle ilgili bilgiler vard1. Ashnda Biyoloji ogretmeni oldugum halde, iiniversite y1llanm1zda ne yaz1k ki, çiçekli bitki sistemati{ji ile ilgili hiçbir bilgi bize verilmi~ olmad 1~1 için; kendi alamm1za giren ama hiçbir bilgimin olmad1g1 birçok konuda oldu~ug ibi bitkilerle ilgili, ozellikle Ulkemizin endemik bitkileriyle ilgili olarak, son y1llarda okudugum bir çok yaz1dan dolay1 çok ilgimi çekmeye baljlam1 lard1.uzun y1llard1r siirekli takip etti{jim Tubitak Bilim-Teknik Dergisinin birçok say1smda, çok ozel endemik bitkilerimiz ve hayvan tiirierimiz tamhllyordu ve hepsini de buyiik bir zevkle Okulumuzda bir proje hazu1amaya karar verdigimizde, ekibimizle beraber hazu1ayacag1m1z konuyla ilgili fikir ahljveri~i yaparken, ben bu fikrimi sundum ve arkadaljlanm1zm da begenisiyle birlikte, konumuzu belirlemi alduk.bana bu konuda ilham veren bitki 'ters lale' oldugu için de, kalbimde hep i:izel bir yeri oldu.projemiz si.iresince yapt1g1m1z ara~t1rma çal1~malan S1ras1nda gordlim ki, megerse Ulkemizde 'ters lale' ad1yla bilinen Fritillaria cinsinin, 20' den fazla endemik llirii bulunuyonnulj ve bunlan ogrenmekten ve tammaktan da biiyuk keyif ahyorum.l te bundan dalay1d1r ki, ben kendi ad1ma bu kitab1m1zda, ilham kaynag1m olan 'ters lale'nin tiirlerini ele almak ve tamtmak istedim.bununla birlikte, endemiklerimizden derledigimiz diger baz1 tiirleri de sizlere bu kitap arac1hg1yla tamtmak istedik... Yurdumuzun biitiin dogai glizellikleri yamnda, bugiine kadar bilemedi~im ve projemiz vesilesiyle tan1d1g1m bu guzellikleri ve ç~itl il ikleri gordiikçe, iilkeme o l an sevgim ve hayranhg1 m katbekat artmaya devam ediyor... Y1llarca birçekmecede beklemi~ bir hayalin gerçekle~mesine kalk1da bulunan; benden maddi-manevi hiçbir yard1m1 esirgemeyen ~i m ba ta olmak Uz.ere, bu proj enin gerçekle mesi için, iyi niyelle ve samimiyetle katk1 saglayan ekip arkada lanma ve sevgili ogrencilerimize kendi ad1ma te99kkiir etmek istiyorum... Ve tabii ki, partnerimiz olan Letonya, ltalya ve Romanya okuyordum...l~te bu bilemedi~im ama ogrendikçe çok h~uma giden alanla ilgili bir proje fikri, seminersu-as1nda yazd1g1m kuçlik kag1t parças1nda, y1llarca birçekmecede beklemek zorunda kald1... ekiplerindeki dostlanm1za da te~kkiir gonderiyarum.. ediyor, sevgi ve selamlanm1z1 Ay99 YOCEL Biyoloji Ogetmeni

6 ~~ Je,~ /Jillu~~. Bu/ullu~~ 3.00 /; ~ ~~ 'F~ Bu~ik~~~ libn -A~ ~ ciajta /rv;1a ~ IJillu ~~.

7

8

9

10

11 fritillaria caucasica J.F. Adam Bulb lo 2 cm diam., usually without bulblets. Stem cm, smooth. Leaves 2-4(-6), ali alternate, lowest3-10 x cm, broadly lanceolate to lanceolate, acute. Flowers solitary; perianth narrowly campanulate, rounded, often constricted at mouth, reflexed at apex, dark purplish-brown, sometimes greenish inside, usually with glaucous bloom; outer segments ovale to narrowly ovale, acute, (-3.7) x cm, inner cm broad, sometimes obtuse. Nectaries 4-5 x 1 mm, linear-lanceolate, greenish. Filaments mm, slender, smooth or sparsely papillose, usually purplish. Style 9-17 mm, smooth or sparsely papillose, slender, entire. Capsule not winged. Fl. Alpine pastures, clearings in coniferous limestone rock ledges on peaty soil, (Be~tau), Caucasia, N.W. Iran. Euxine {mi.) element.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 fritillaria armena Boiss. çok y1ll1k otsu, endemik, dogai yogunlugu orta, n isan - may1s aylannda çiçeklenir, yukseltide, H abidat1: kayal 1k, ta~llk, çay1rl1k a lanlar, Turkiye yay1i1~1 : Van, Erzincan Erzurum, Malatya,Bingol Agn, Sivas, Siirt Bulb to 3cm across, 5-15cm h1gh. Leave' lanceolate, alternai~. shaped, with lìttle long, dark purplish brown a small nectary at the base pap1llose, rather flattened S yl d1v1ded at the apex for l-2mm w1nged. Turkey, in northeastern Erz1ncan to Agri and Bingol, around Erzurum, in stony soil at 1.::~u J-JIJuu Sogan1 3cm genì~lìgìnde, genellikle soganc1kl1. Gòvde 5-15 cm yukseklìginde,4-5 yaprakll nadiren daha fazla,m1zrak ~eklìnde,a rd1s1ra. çìçekler genellikle çan ekl nde ve biraz kokulu. Tepals cm unlu und tabanmda kuçuk miktarda kt koyu morumsu kahverengì, t kabarc1kh, bas1kça. Stìlus eden 1-2 mm kadar nat11 deg.turkiye'de e Erzurum'dan Agn En çok Erzurum rakta

22 fritillaria assyriaca Baker subsp. melenanthera çok yrllrk otsu, endemik, dogai yogunlugu az, mart nisan - mayrs aylannda çiçeklen.:..;, ir yukseltide, habidat1: kayalr k, ta~lr k yerler, step kumlu alanlar, Turkiye yayrlr~r: içel fritillara assrica Baker subsp. melenanthera Bulb lo 3 cm d1am usuc:'ly w1th stolons or lhlets. Ste'Tl 4-20 cm, elongating to c. 3" 1 l often pap1llose: below L eaves 4-f', lowest 3-9 x O cm lin:-. F owers 1-2(-S);penantl Jte greemsh or purplish -vn; 2-25 mm obtuse or " lirear-lanc.eolate F1lamE'liS 5-1 (5 )7-8(-10 not v. "' Necta"ies.m above 1, stout, eravate, obtusf', More ~">an 5 de; antrers yellow sh W Iran. lr -Tur e eit'ent mm \Urnr l.

23

24 fritillaria aurea Schot

25

26

27

28

29

30 Verbascum olympicum8oiss. Fam:Val nanac a. Varai adt:stgtrkuyrugu cm boyunda, yogun ~kilde bas k beyaz y ld zs tomentoz iki y lliklar. Taban yapraklan geni~çe veya da rea lanseolat; gòvde yapraklan benzer ancak daha kuçuk, usttekiler uzun akuminat. çiçek durumu geni~çe bir panikula; çiçekler 3-11 çiçekli yogun kumelerde. Kaliks 3-5 mm. Korolla san, mm çaptnda. Stamenler 5 adet, anterlerbòbreksi. filamentler beyaztmst-san yunsu tuylu. Kapsul oblong-ovat 4-7 mm, tomentoz veya hemen hemen çtplak. ç içeklanma Zamant: Haziran - Eylul Vetl~ma Veri: Uludag'da metreler arasmda Abies-Fagus ormam açtkliklannda, bodur ard ç topluluklan arasmda, çaytrltk ve bozulmu~ alanlar ile yol kenarlannda yeti~mektedir. Avrupa-Sibirya Elementi ULUDA~ lçin ENDEMIK Local nama:great Mullein cm. long, highly stuffy white stellate tomentose biennials. Basalleaves wide or narrow lanseolate; stem leaves alike but smaller, upper ones accuminate. lnflorescence rather wide panicula; flowers intense clumps. Calics 3-5 mm. Corolla yellow, mm calibre. Staments 5, anters reniform, filaments white- yellow woolly haired. Capsule oblong- ovale 4-7 mm, tomentose or almost bare. Flowerlng: June - September Habltat:Within m in Uludag Abies - Fagus forest clearings, among squat juniper clumps. meadow and damaged areas and road sides. Euro- Siberian Element

31 Abiesnordmanniana(Stev. )Sp achsubsp. bormuelleriana (Matff.)Coode&Cullen Fam:P1naceae Ycrcl Ad1:Uiudag Giiknan 35 metreye kadar boylanabilen agaçlar. Genç siirgiinlcrin kabuklan ba~lang1çta gri, daha sonra grimsi-siyah. tiiysiiz. Yapraklar linear veya linearoblong, trunkat-emarginat. Tomurcuklar reçineli. Ko.ralaklar silindirik ve reçineli, brakteler kozalak pullan arasmda d1~an uzamr. Yeli$mC Veri: Uludag'da mctreler arasmda saf onnanlar vcya Carpinus-Fagus 1 e Pinust(irlcri ile birliktc kan~1k ormanlar o lu~turmaktad r ENI>EMIK Local Name:Uiudag Fir Trccs that grow 35m. Crust ofyoung shoots grey at thc bcginning, then greyish-black,hairless. Lcavcs lincar or lmcar oblong, truncate cmargmatc. Buds rcsinous. Cones cylindric and resinom,, braktcs get out among the cones' scales. Habitat: Forms mixed forests with Carpim1s Fagus and kmds of PimH or pure forests betwecn m in Uludag.

32

33

34

35 Verbascum bithynicum Fam: Scrophulariaceae Yerel Ad1: S1g1r kuyrugu cm boyunda,grimsi -tomentoz veya pubessent iki y1lhklar.taban yapraklan saps1z veya hemen hemen saps1z, obavat- oblong ;ust gòvde yapraklan ovat, kordat veya dairesel.çiçek durumu dallanm1~ bir panikula,çiçekler kumelerde 1-7 adet Kaliks 2,5-4mm,beyaz tomentoz.korolla san, m m çapmda.stamenler 5 adet,anterler bobreksi,filamentler anterlere kadar mormenek~e renginde yunsu tuylu. Kapsul 4-6 mm,ovat veya geni$çe ovat ylldizsi-tomentoz çiçeklenme zamam:may1s-eylul Yeti!jme Veri: metreler arasmda Abies-Fagus-Pinus ormam aç1khklannda,meral1k alanlar ve yol kenarlannda yeti$mektedir. Avrupa-Sibirya Elementi ENDEMIK Local name :Great Mullein cm lenght,greyish-tomentose or pubescent biennials.basal leaves sessile or nearly sessile.lower leaves,obovateoblong;ovate,cordate or circular upper stem leaves.lnflorescence a branched panicula,yellow 1-7 flowers in clumps. Calyx 2,5-4 mm, white tomentose. corolla yellow mm cali ber.stamens 5. Anthers reniform,flaments viole! woolly haired till the anthers.capsule 4-6 mm,ovate or widely ovale starry-tomentose Flowerlng:May-September Habitat:Between m,Abies-Fagus Pinus forest clearings,pasture-lands and road sides. Euro-Siberian Element ENDEMIC ISTANBUL, YALOVA, çankiri, KASTAMONU, BURSA, KOCAELI

36 Yerel Ad1: Safran GOvde yumrusuna aìt tumka yanlm1~ ve uçta uzun boyunlu Yallal-.:w~ aym zamanda geli~ir san, pubessent; segmentler d1~takiler bazen deve ti.iyii lekeh veya nadiren d1~ beyaz renkte. StìlusyalqJik 6 rengi veya san dallaraeynlml~. çiçeklenme Zamam: $ubat- Mari Veri1me Yeri: Bolgede metreler ormam içi aç1k nemli alanlar ve çali

37

38 Dactylorhiza nieschalkiorum H.Baummann&Kunkele Fam:Orchidaceae Yerel ad1:salep,orkide Bitki cm boyunda.govdeler 3-5 yaprakh. Yapraklar geni~çe eliptik-obovat'dan lanseolat'a kadar degi~ken,beneksiz veya da ha çok uca dogru kuçuk benekli.çiçekler gul pembesi- m or. Sepaller ve petaller lanseolat'dan ovat-lanseolat'a kadar degi~ken.labellum yuvarlag1ms1 veya enine olarak oblong, çogunlukla uzunlugundan geni~,yogun ~ekilde benekler ve ince kesik çizgilerle kaph,tam veya uçta loplu. Mahmuz geni~çe silindirik,duz,yakla~1k ovaryum kadar. çiçeklenme Zamam:Haziran-Agustos Yeti~me Yeri:Su kenarlan nemli çayjrliklar ve batakhk alanlarda rastlanan bu tur metreler aras.nda yay1h~ gostermektedir. ENDEMIK Local Name: Orchis Plant cm. Stems 3-51eaved. Leaves wide elliptic and variable from lancelot to obovate. Speckless or small speckled mostly through the edge. Flowers rose pinky - purple. Sepals and petals variable to lanseolat,danovate. Labellum ovai or laterally oblong. Mostly widefrom its lenght, covered by specks and thin stripes intensively. Entire or lobated in the edge. Spur rather wide, cylindric, straight and mostly like ovaryum. Flowering: June - August Habitat: In moist meadows and marsh locations between m. ENDEMIC BOLU, çankiri, KASTAMONU, BURSA, ORDU

39 Yerel ad1 50cm"den ya da sanms1 çiçeklen Ile formunda uzeri donuk mav1 damarll;d cm ;iç brakteoller varlak,çiçeklenm mor.mor braklelere purpureobractea adrm çiçeklenme Zamam: Yeti~me yeri. alanlar, Dagl1k al yamaçlar. Tiirkiye d Kuzeyball, Bal1 ve DoguAkdeniz ENDEMIK Local Namc: lrl& Shor rthan 50cm. Flowers fulvous yellow, ice blue or fu1vous brown,dlslinguished by swanky flowers. Ice blu~ ones attraci more. Upper surface of ouler pelals ice purple. base of pelals dark blue vascular:.'",,..,,.,,.,s obovale, cuneal al lhe base, obavale, 5-6,5 cm. Bracls and purple in lhe flowering. Il it's called l

40

41

42 Allium olympicum 8oiss.{Yabani sogan) Fam : liliaceae Yerel ad1: Yabani sogan Govde 5-50 cm. yapraklar 2-3 adet,darca linear, 2-7 mm geni~likte,yassl$emsiye ~eklindeki çiçek durumu yan kuresel, çok çiçekli yogun. Periant k1sa kampanulat;segmentler menek~e-k1rm1z1 veya leylak-pembe renginde,ovat 3-4 mm.filamentler menek~e rengi.kapsul kuremsi - uçgensi yakla~ k 3mm. çiçeklenme zaman1:temmuz-eylul Yeti me Veri: Uludag'da metre yukseklerde Abies ve Fagus orman altlan,alpin çay1rhklar ve bodur ard1ç topluluklan arasmda yeti~mektedir. Oksin elementi ENDEMIK Local name:wild onions Stem 5-50 cm. leaves 2-3,rather narrow linear,2-7 wide,flat. Umbellate inflorescence semispherical, numoreous intensive flowers.periant short campanulate; segments violet-red or lilacpink, ovat 3-4mm. Filaments viole!. Capsule sperical-triangular approximately 3m m. Blossom Ti me: July-September Habitat: Under Abies and Fungus forests in m.in Uludag, between Alpin meadows and squat Juniper communities. Element of Oksin ENDEMIC BOLU, KASTAMONU, BURSA, ESKi$EHIR, GIRESUN, KOTAHYA, ORDU

43 Allium sibthorpianum Schultes&Schultes fil. Fam: liliace e Yerel ad1: Yabani sogan Govde 4,5-20 cm.yapraklar 1-4 adet ipliksi 0,5-1 mm geni~likte, silindirik, oluklu,govdeden k1sa veya govdeye e~it uzunlukta.$emsiye birkaç çiçekli.periant k1sa kampanulat;segmentler aç k morumsu -pembe ve koyu mor damarh oblongspatulat 5-6 mm.filamentler pembe,periant dan hafifçe k sa.kapsuis-6 m m çiçeklenme zamam: Agustos-Eylul Ye ti~me Yeri:? metre yukseklerde kayahk ve ta~l1k yamaçlarda,kaya yanklan bodur ard1ç topluluklan aras1nda ve alpin çay1rl1klarda yeti~mektedir. Oogu Akdeniz elementi ENDEMIK Local name:wild onions Stem 4,5-20cm. Leaves 1-4 fibrous mm wide,cylindric, slotted, shorter than the stem or the same lenght to the stem. Umbrella a few flowered. Perianth short campanulate; segments light purple-pink and dark purple vascular oblong-spatulate 5-6mm. Filaments pink, a little shorterthan perianth. Capsule 5-6mm. Flowering: August-September Habitat: Rough and rocky slopes in m. Rock crevices in squat juniper communities andaipin meadows. Eastern Mediterranean Element ENDEMIC BURSA, DENIZLI, ISPARTA, KOTAHYA

44 Euphorbia anacampseros Boiss. v or.anacampseros Fam: Euphorbiaceae Yerel ad.:sutlegen Tuysuz donuk mavimsi ye~il,yere yat1k nadiren 20 cm'den fazla olan çok y1lhklar.govde yapraklan hemen hemen dairesel,rhombik,obovat genellikle mor. l~m yapraklan dairesel.l~mc1k yapraklan ovai 'tan reniform 'a kadar degi~ken.l~mlar 3-6 ade!.gudeller 2 boynuzlu,boynuzlar klavat. Meyveovoidkonikal,uç yuzlu 5-6 m m çap1nda. çiçeklenme zamam: Mart-Agustos Yeti~me Yeri: metre yukseklerde kayal1k ve ta~hk yamaçlarda,maki içi aç1khklar ve su kenarlannda yeti~mektedir. Local Name: Mole Plant Glabrous medium bluish-green, rarely more than 20 cm. decumbent perennials.stem leaves almost circular,rhombic, obovate usually purple.ray leaves circular. Raylet leaves variable from ovale to reniform. Rays 3-6. Gudals 2 cornuted,cornutes clavate.fruit ovoid-conical,trihedral5-6mm caliber. Flowering: March-August Habitat: m rocky and stony slopes,inside maquis clearings and waterfronts. BOLU, ANKARA, ANTALYA, çorum, ISPARTA, KONYA, KOTAHYA, NiGDE, KARAMAN

45

46 Phlomis russeliana Fam:lamiaceae Yerel ad 1: Kudus adaçay1 En çok 100cm boyunda otsular.yapraklar ye~ilimsi tomentoz,taban yapraklan geni~çe ovat -kordat,obtus,krenat.çiçek durumu yapraklan ovat-lanseolat,akuminat.çiçek halkalan 2-5 adet,birbirinden uzak, çiçekli Kaliks yogun ~ekilde y1ld1zsi -tsomentoz,di~ler yay1k.korolla san,30-35mm,ust dudak migfer ~eklinde,siliat.f1nd1ks1 meyvelertliysuz. ç içeklenme zamanc May1s-Eylul Yeti me Yeri: metre yukseklerde Fagus-Quercus orman1 altlan ve aç1kl1klan ile çalll1k içlerinde yeti~mektedir. Oksin elementi ENDEMIK Local Name: Jerusalem Sage Maximum 1 O cm herbaceous. Leaves greenish lamentose, base leaves rather wide ovate-cordate,obtuse,crenate.lnflorescence leaves ovate-la nceolate,a ecu m i nate. Verticillasters 2-5, remote from each other, flowered. Calics intensively stellatetomentose, spreading dents.. Corolla yellow, mm, upper lip helmut-shaped ciliate. Nuty-fruits glabrous. Flowering: May-September Habitat: m.fagus-quercus clearings and inside the shrubberies. ENDEMie BOLU, YALOVA, KARABOK, KASTAMONU, AMASYA, BILECIK, BURSA, GIRESUN, KOTAHYA, ORDU, RIZE, SAMSUN, SINOP, TRABZON

47 PLA TE l: Srot MD ROOT 'IYP!s PLATE 2. W f COMPDSITIO.~, PARTS,.V.'D 1YP!s 1- ALTERNAI IAimastkl: Her nodyumda blr yaprak ve yapraklar aras10da belirli bir aç bulunan yaprak dizili~id i r ~ -- SHRUB ASCENDING DEWMBEHT 2- DEKUSSAT!Kars hkh caprazl: Her nodyumda ka~1hkh olarak blr çlft yapra~1n ve blrblrlnllzleyen nodyumlardaki yaprak çiftleri birbirine dik durumda olan çevresel yaprak dizili~i. 3- OPPOSìT (Karsthkhl: Her nodyumdan blr çift yapra~10 ka~1hkh olarak çtkmas1. 4- VERTISILLAT!Halkasall: Yaprak veya çiçek kumelerinln veya çlçeklerin blr eksen etraf tnda dlzllml$ olmas1. 5- ROSULAT IGUicYkl: Biti~me noktalan çevresinde yo~un bir $f!kilde kiimelenmi~ yaprak kiimesi. 6- pjstikus likl straltl Yaprak ve çlçeklerin aym duzlem iizerinde blrblrterlne ters yonde s1ralanmast 7- EOUITANJ : Yaprak tabanlanntn birbirinin ustune bindigi iki stral t yaprak dizili~i. Yapraklar genellikle...,.o._..,,..,...,~,... ~.,._ w kaldede V ~ekllnde kuwetll olarak klvnlm 1~1r. 8- FASIKULAT (Demetl: Yapraklann demet olmas1. 9- imbirikat (Kiremlts!) çat1 klremltlerl glbl Ost Oste bi n mi~ olmast.

48 PLA TE 3. LEAF SIIAPES PLATE 4. LEAP M ARGINS PLATE S. LEAF APICES, VENA110N, ANO BASI:S '_.;,~. < : ', l.,. l l. ' ' ' ' ' ' l~ :'',::. ACICULAR CORMTE OELTOIO ELLIPTIC FALCAre CLEFT CR.ENATE CRENUl.ATE HASTATE LANCEOI.Are UNEAR LYRAre OBCORDAre DENTATE OENTICULATE ENTI RE INCISEO OBLANCEOLAre OBLONG OBOI/Are ORBICOLAR OVAL INVOLUTE ~TE LACINIATE l.obed PINNATIFlD ~'~ &4 ~~ B~DlY NARAOWLV ABRtwnY BA()II..DlV NARAOWI.V APICULATE ARISTATE ACUMINATE ACUTE A~m~$~ ~ L~l ~ ~d e~ ~~1\ CAUo.\TE CUSPIDATE EMARGINATE MUCRONATE OBTUSE RE1USE v$m"~ ~~ ~ \ t ' ~ l. '., ~ l! \.. ARCUATE PAI.JwiATE PARAU.EL PINNATE REnClllATE l,~, ATTENUATE NJRICULATE a.asping CORDATE CUNEATE HASTATE ~'t~\ 1~$~ OVATE RENIFORM RUNCINATE SAGmATE SPATULATE REVOWTE SERRATE DOUBLV SERRATE SERRUlATE SINUATE,4{-.. ;~. :.- m: : ~.-.:,.. ; '.. ~ '. ~ : '.,...,.. : l. " J..,. l. ~ l OBUQUE PELTATE PERFOUATE ROUNOEO SAGmATE TRONCATE

49 PLATE 6. SUIU'AC& FIAlliRES PLATE 7. Sr!M AND LEAF PAilTS, AND VAIUAnONS PLATE S. INFLOit.IISCENCE 1'\'fts 8Alt8EJJ.Att CANESCf.HT C0M0SE EOUMATE FARINACEOUS _ l 1 < c OWCOIJW> <X>Im'<UOUS HOU.OW - - t' ~~~~~ - ~ T t \_ \) LANATE LEPIDOTE MURtCATE PANNATE PAPIUATE SIMPLE COMH>UNO SlMPLI!: COMJ'OUHD llm..icoio HEAD 1 CAPITUWM ~éy~. ~ ~ J \~~~ ~' ~ir - -~~~ ~ ~ ffv r \~K"'\~ r v.j; ' 1 ~ {!!!1:) t!ffi ~ ~._.L ~ - PANKU ~E $CAPE ~KE S~~SPJ KrS ~~~~ ~ k v '~! ~ TOMEHTOSE 1\JIIEltCUATE UNCINATE VEI.UTlNOUS IILlOOS P111C1CU SPM; ~ UMIIEI.S IIERTICIL......_F o.~,..,...,..,.. ~, ~..._~.,~.,.,....,_,,... o.,...,..,...,.. CIIIolllfO,... ~-~ ao.c....,..._...,,... o,...,..,...,.. ca..,., ,..,._~.,._,.

50 PLATE 9. f\.oa.u. MOIU'HOLOCV ACTINOMORPUIC l RADIAL SVM.\t.ETRY Z.YCO.\ IORPIUC I BII..AT'EJt.AL SEPALS 1t PETALS TEPALS SYMMfTRY SlftRIOR SUPEfUOA 1/IINFEIUOR HVPOGVNOOS PEJilGVNOUS COMPONENTS Fl.OWEII LONGITUDINAI. SECTION PLA TE IO. CoROlLA TvPES AOTATE BILA8lATE CRUCIFORM PA.LATE PAPIUONACEOUS CARlNATE SACCATE SALVERFORM SPURRED TUBUIAR URCEOIATE Linear: $eritsi, dar ve uzun, kenarlan birbirine paralel yaprak. Lanseolat: M1zrak ucu ~eklindeki yaprak. Oblanseolat: Ters lanseolat yani ters m1zraks1 yaprak. Spatulat: Spati.il ~eklindeki yaprak. Subulat: Biz ~eklinde, çok ince ve uzun yaprak. Eliptik: Elips ~klindek i yaprak. Ovat: Yumurta ~eklindek i yaprak. Petiollaminanm geni k1smma baglan1r. Oblong: DikdOrtgen ~eklindeki yaprak. Obovat: Ters yumurta ~eklindeki yaprak. Reniform: Bobrek ~eklinde yaprak. Kordat: Kalp eklindeki yaprak. Orblkular: Dairesel, daire ~eklindeki yaprak. Deltoid: Laminas1 Gçgen ~eklinde olan yaprak. Lirat: Yaprak ayas1nm en uçtaki lobu buylik; kenar loplan a~g1ya dogru gittikçe kliçlilen yaprak. Palmat: Elsi, el eklinde bile~ik yapraklar. Oçten fazla parçanm veya yaprakç1g1n yaprak sapmdaki tek noktadan l msal olarak ç1kan yapraklar. Orn: Aesculushippocastanum (atkestanesi} Trifoliat: Bir ana sapm ucunda i.iç yaprakç1g1 bulunan bile ik yaprak. Orn: Trifolium sp. Biternat: Ana yaprak sapmm uç sapç1ga aynlmas ve herbirinin ucunda i.içer yaprakç1k bulunan bile ik yaprak. Orn: Petroselinumcrispum (Maydonoz) imparipinnat: Bile ik yaprak ekseninin ucunda tek yaprakç k bulunan b ile~ik yaprak. Orn: Ailanthusaltissima (Kokaragaç) Paripinnat: Yaprakç k adedi çift say1 olan bi l~ik yaprak. Orn: Robiniapseudoacacia (Yalanc1 akasya) Bipinnat: Birinci derecedeki yaprakç1klan pinnat olan ikincil yapraklan basit yaprak olan bil~ik yaprak 6rn: Pteridiumaquilinum {karlal egreltisi) Tripinnat: Bipinnat yapragm yaprakç1klanmn pinnat olmasj.

51 çlçek: As1l Greme organlan periant PERIGON, Baz1 bitkilerde ve FILAMENT olmak Stamenlerin iki elemamna PISTIL Stilus, stigma ile lipik olarak olan andrekeum ve perigonun her bir kaliksin alt1nda, iizere iki k1s1mdan demette bi rle mi~ ad1 verilir. Bir pistil ovaryum arasmda Angiospermlerde ginekeum d1~tan parças1na ise TEPAL kaliksise benzeyen meydana gelir. Anter olmas1. Demetlerin bir ya da birçok bulunan ince uzun bulunan çiçek, bitki ku~tan periant, ad1 verilir. ikinci bir halkaya da ise KONNEKTIF birinde bazen bir karpelden meydana k1s1md1r. Fakat her ureme organlanm ba~hca iki halkadan KALIKS (çanak rastlan1r ki, bu denilen bir doku ile stamen geli r. zaman tat;;1yan bir meydana gelrnit;ltir; yaprak): EPIKALIKS adm1 birbirine baglanm1~ bulunmaktad1r. K1saca meyva bulunmayabilir. yap1dad1r. ç içeklerin Kaliks (çanak Periantm en d1~ ahr. Yine baz1 iki TEKA'dan Didinamus: lki yaprag 1 olarak Bulunmad1g1 bir k1sm1 hem erkek yapraklar) ve korolla halkas1d1r. Genellikle bitkilerde kaliks meydana gelir. stamenin diger iki bilinen karpel, durumlarda stigma ve hem de di i (taç yapraklar). Baz1 ye~il renkli meyve olu~umundan Tekalann her birinde stamenden uzun pratikte kolayhkla dogrudan dogruya ureme organlanm bitkilerde periant yapraklardan once du~tugii halde, iki adet polen kesesi olmas1. aynlamaz. Kurumsal ovaryumun bir1ikte ta~1dildan bulunmayabilir. Bu meydana gelmi~tir bazllarmda meyva bulunur. Epipetalus: olarak bgtun çiçek uzerinden ç1kar. halde (hermafrodit, gibi çiçeklere ve her bir yapragma uzerinde de kahr. Gene! olarak Stamenlerinpetal k1s1mlannm Polenleri kabul i~leri monoklin veya erdi i AKLAMIDEIK SEPAL (çanak KOROLLA (Taç silindirik veya yass1 veya korollaya bagh yapraktan goren stigma ise çiçek), d iger bir çiçekler ad1 verilir. yaprak) ad1 verilir. yaprak): bir iplik t;;eklinde olan olmas1. kokenlendigi kabul papillal1 bir yap1ya k1sm1 ise sadece Kaliks ve korollay1 Sepallerin birle ik Kaliksten sonra flamentler, bazen Fasikulat: Kuçuk edilir. Sepal ve sahiptir. Oyle ki bu erkek veya sadece birlikte içeren olabilecegi gibi gelen ve çogunlukla bulunmayabilir de, demet ~klinde petaller yapraga papillalar her bir rur di~i ureme çi~klere (GAMOSEPAL ya da renkli bir yap1da olan anterler ise çok farkh olmas1. benzediklerinden, için sabit olup, farkh organlanm ta lr D KLAMIDEIK, SINSEPAL), aynk korollamn her bir tiplerde olabilir. Monodelphus: aradaki ili~kiyi turlerden gelecek (diklin, tek e~yli bunlardan yalmzca olarak da bulunur ki yaprag1na PETAL Polenlerin Stamenlerin yalmz aç1klamak kolayd1r. polenlerin çiçek). Tipik bir çiçek birini içeren bitkilere bu ikinci durumda (taç yaprak), ad1 olgunla masmdan flamentleriyleovaryu Oysa stamenler ve çimlenmesini d1~an içe dogru 4 i se KORISEPAL verilir. Petallerin sonra bunlann etrafa m çevresinde bir tup pistiler pek yapraga i:inleyici bir yap1ya halkadan meydana MONOKLAMIDEIK mevcuttur. birle ik olmas1 yayllabilmesi için meydana getirecek benzemediginden sahiptir. gelmi~tir: Kaliks, çiçek denir. Sepallerin birle ik durumuna anterler farkh ~ekilde birle mesi. ilil,>ki net olarak OVARYUM korolla, andrekeum Monoklamideik olmas1 durumunda, SINPETALI, aynk ~killerde aç1hr. Singenesis: goruiemez. Ancak DURUMLARI ve ginekeum. Tu m çiçekte kaliks birle~ik olan k1s1m olmas1 durumuna Andrekeumu Filamentlerin Nympheae (Nillifer) Ovaryum ile bu organlar bulunmuyorsa kaliks tiipu olarak ise KORIPETALI ad1 olu turan stamenler serbest fakat bitkisinde ginekeum dl lndaki RESEPTAKULUM ASEPAL (sepalsiz), bilinirve tupun verilir. Bazen ise ve bunun bir k1sm1 anterlerin birle ik petaldenstamene çiçek k1s1mlannm ad1 verilen çiçek korolla ucundaki di ler korollamn oni.inde olan anterler ile ilgili olmas1. kademeli geçi9 net reseptakulum tablasl uzerinden bulunmuyorsa kaliksin kaç sepalli PARAKOROLLAad1 terimler ve bunlann Tetradinamus: DOrt olarak uzerinde birbirine ç1karlar ve çiçek APETAL (petalsiz) oldugunu gosterir. verilen ikincil bir aç1k1amas1 uzun ve iki k1sa goriilmektedir. Bu kafl,>l olan bitkiye PEDISEL çiçekler konusudur. Kaliks tupu ise durumda mevcuttur. a~ag1daki gibidir. stamenin meydana bitkide petaller içe durumlanna denilen bir sapla Monokotillerin degi~ik 99killerde ANDREKEUM Antipetalus: getirdigi erkek dogru g ittikçe ovaryum durumlan baglanm1~t1 r. Ancak çoqunda ise olabilir. (Erkek Organ Petallerin kar~ 1smda organm toplulugu. kuçiilerek, sonunda denir. Ba~l 1ca 3 tip pedisel daima periantkaliks ve Silindirik > tubular Toplulugu) olan. Petaller ile GINEKEUM (Oi i stamene donu~i.irler. ovaryum durumu belirgin olarak korolla olarak Testi eklinde > Bir çiçegin erkek almaçh olmayan Organlar Toplulugu) Geli mi bir pistil vard1r. bulunmayabilir. Bu aynlmay1p, birbirine urseolat organlannm tumune Antisepalus: K1saca bir çiçegin ba9hca 3 k1s1mdan 1- Alt durumlu durumda pedisel benzer segmentlerin tekerleksi > rotat çan verilen isimdir. Sepallerin di i organlar meydana gelmi!»tir: ovaryum: Ovaryum, goruimeyecek kadar bir veya birkaç l,>bklinde > Andrekeumun her ka!" ISinda olan. toplulugu demektir. 1-0varyum reseptakulum içine k1salm1 t1r. dairesinden kampanulat bir parças1na ise Sepaller ile almaçl1 çiçegin orta (yumurtahk) 2- gomuimi.i tgr. PERIANT (çiçek meydana gelmi~tir iki dudakh > bilabiat STAMEN denir. Bir olmayan. k1smmda bulunan Stilus (boyuncuk) 3- Korolla, kaliks ve Orrusi.i): ki, bu durumda vs. gibi isimler ah r. stamense ANTER Diadelphus: ginekeumun her bir Stigma (ba~ç1k) stamenlerovaryumu

Fam:Apıaceae -ENDEMIC ZONGULDAK,KASTAMONU,AMASYA,ANKARA,BALIKESİR,BURSA,GİRESUN,İZMİR,KONYA,KÜTAHYA,MANİSA,RİZE,TRABZON

Fam:Apıaceae -ENDEMIC ZONGULDAK,KASTAMONU,AMASYA,ANKARA,BALIKESİR,BURSA,GİRESUN,İZMİR,KONYA,KÜTAHYA,MANİSA,RİZE,TRABZON 1-Heracleum platytaeniumboiss. Fam:Apıaceae Yerel adı: Tavşancıkotu 1-2 metre boyunda, aromatik çok yıllık otsular. Gövde derin oluklu, hemen hemen hirsut veya villoz. Alt yapraklar derin üç parçalı, ternat

Detaylı

-HeracleumplatytaeniumBoiss.

-HeracleumplatytaeniumBoiss. -HeracleumplatytaeniumBoiss. Local name: Tavşancıkotu 1-2 metre boyunda, aromatik çok yıllık otsular. Gövde derin oluklu, hemen hemen hirsut veya villoz. Alt yapraklar derin üç parçalı, ternat veya pinnat

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Bitki Morfolojisi Dersi

Bitki Morfolojisi Dersi Bitki Morfolojisi Dersi 12.12.2017 MEYVA Öğrenim Hedefleri Meyve tanımı Meyve sınıflandırması Agregat ve Bileşik Meyve tanımı Basit meyve sınıflandırması Kuru meyve sınıflandırması Açılamayan kuru meyve

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

OTU 1 Çok yıllık otsular. Gövdeler dik, 20-60 cm, salgı tüysüz, bütün kısımlar pubessent tüylü. Yapraklar gövde üzerinde, basit, linear-oblong,

OTU 1 Çok yıllık otsular. Gövdeler dik, 20-60 cm, salgı tüysüz, bütün kısımlar pubessent tüylü. Yapraklar gövde üzerinde, basit, linear-oblong, OTU 1 Çok yıllık otsular. Gövdeler dik, 20-60 cm, salgı tüysüz, bütün kısımlar pubessent tüylü. Yapraklar gövde üzerinde, basit, linear-oblong, 5-8x0,9-1 cm, krenat kenarlı, eglandular-pilos tüylü; petiol

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek)

Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek) KONU 10. ÜREME VE GELİŞME I. Bitki Hücrelerinde Üreme ve Gelişme: Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek) Yöntem: Rosa sp. ve Lilium sp. tam çiçeğinden alınan enine

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III Juniperus communis (Âdi ardıç) Herdem yeşil 15 m ye kadar boylanabilen ağaç veya 3-5 m boyunda sık dallı ya da yerde sürünen bir çalıdır. 10-15 mm uzunluğunda

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki 8. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ Another Brick in the Wall (Duvardaki Bir Başka Tuğla) Pink Floyd We don't need no education Need: İhtiyaç duymak Education: Eğitim İhtiyacımız yok, eğitime hayır

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Bitki Morfolojisi Lab. 11 Meyve

Bitki Morfolojisi Lab. 11 Meyve Bitki Morfolojisi Lab. 11 Meyve Öğrenim Hedefleri Meyve tanımı ve meyve sınıflandırması, Kuru meyvelerin sınıflandırılması ve tanımları, Etli meyve, bakka ve druppa tanımı, Agregat meyve tanımı, Bileşik

Detaylı

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi)

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Click here if your download doesn"t start automatically Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Hafiflik (Yoga, pilates ve chi

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi)

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Yayılışı: Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Genel coğrafi yayılış alanı Batı Akdeniz kıyılarıdır. Ülkemizde, İstanbul, Zonguldak, Sinop, Çanakkale, Kuşadası nda 0-450 m ler arasında Carpinus, Laurus, Phillyrea

Detaylı

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Reading (Okuma) Not all my brothers are at home. Some are and some are not. ( Bütün kardeşlerim evde değil.

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

İzmir ve Çevresinde Buğday Alanlarında Görülen Bazı Trifolium Türlerinin Teşhisi

İzmir ve Çevresinde Buğday Alanlarında Görülen Bazı Trifolium Türlerinin Teşhisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 85-93 Geliş Tarihi: 24.10.2003 İzmir ve Çevresinde Buğday Alanlarında Görülen Bazı Trifolium Türlerinin

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

ASMALARDA ÇİÇEK ve ÇİÇEKLENME MORFOLOJİSİ

ASMALARDA ÇİÇEK ve ÇİÇEKLENME MORFOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖZEL BAĞCILIK DERSİ ASMALARDA ÇİÇEK ve ÇİÇEKLENME MORFOLOJİSİ Dersin sorumluları: Prof. Dr.Birhan Kunter Araş.Gör. Hande Tahmaz Hazırlayanlar:

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ ANTALYA INTERNATIONAL UNIVERSITY/ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ COLLEGE OF TOURISM / TURİZM FAKÜLTESİ OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT/ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Akkemik, Ü. (Editör) Türkiye nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 680 s.

Akkemik, Ü. (Editör) Türkiye nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 680 s. Kitabın Kaynak Gösterimi ile İlgili Örnekler: Kitap Geneli İçin Atıf Örneği: Akkemik, Ü. (Editör). 2014. Türkiye nin -Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 680 s. Kitap

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE TURKISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Filler To be Olmak I Ben +ım/im You(single) Sen +sin/sın He/She/It

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı

1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı LATHYRUS L. TEŞHİS ANAHTARI 1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı 2-) Yaprakçıklar pinnat ve retikulat damarlanma veya stipullar sagittat

Detaylı

EFFECTIVE COMMUNICATIONS. Cengiz Hakan Aydın

EFFECTIVE COMMUNICATIONS. Cengiz Hakan Aydın EFFECTIVE COMMUNICATIONS Cengiz Hakan Aydın Communication Process Feed Forward Source e n c o Mess. Chan. d e c o Recei Feed- back d e d e Communication Types Nonverbal %60 Wri7en %10 Verbal %30 Nonverbal

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

FIDEL CASTRO BY VOLKER SKIERKA DOWNLOAD EBOOK : FIDEL CASTRO BY VOLKER SKIERKA PDF

FIDEL CASTRO BY VOLKER SKIERKA DOWNLOAD EBOOK : FIDEL CASTRO BY VOLKER SKIERKA PDF Read Online and Download Ebook FIDEL CASTRO BY VOLKER SKIERKA DOWNLOAD EBOOK : FIDEL CASTRO BY VOLKER SKIERKA PDF Click link bellow and free register to download ebook: FIDEL CASTRO BY VOLKER SKIERKA DOWNLOAD

Detaylı

LANDSCALE landscape sequences. [Enise Burcu Derinbogaz]

LANDSCALE landscape sequences. [Enise Burcu Derinbogaz] 48 LANDSCALE landscape sequences [Enise Burcu Derinbogaz] 49 LANDSCALE landscape sequences Peyzajın anlamı söz konusu olduğunda hepimiz biliriz ki peyzaj bir kavram olarak pek çok farklı konuyu içinde

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF

WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF Read Online and Download Ebook WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF Click link bellow and free register to download ebook: WILLIAM SHAKESPEARE

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi)

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Click here if your download doesn"t start automatically Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Hafiflik (Yoga, pilates ve chi

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta - 184 ders saati) -2017 Hafta Üniteler Kitap konuları İçerik Ekstra Konular Yazma PIONEER Elementary ICE BREAKERS 1 3-7 Ekim, Ünite 1 syf. 6-10 Ünite 1 syf. 11

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı