Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur."

Transkript

1 Sirküler No : 329/ Sirküler Tarihi : Konusu : Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Hk. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile yeniden düzenlenen KDV tevkifatı uygulamasına yönelik 325 No.lu Sirkülerimizde genel bilgiler verilmiş; 326 No.lu Sirkülerimizde de kısmi tevkifat kapsamındaki teslimler hakkında ayrıntılı bilgi sunulmuştur. Bu sirkülerimizde de kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetlere yönelik ayrıntılı bilgiler verilecektir. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin 3.2. No. bölümü kısmi tevkifat kapsamına tabi hizmetler sayılmış olup 13 başlık altında toplanan hizmetler için KDV tevkifatı uygulamalarına açıklık getirilmiştir. Bu bölümdeki kısmi tevkifat kapsamına sadece hizmet ifaları alınmıştır. Ancak hizmetin ifası için sarf olunan ilk madde ve malzemeler hizmetin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülecek ve hizmet maliyetine dahil edilecektir. Bu şekilde malzeme dahil olarak verilen hizmetlerde malzeme için ayrı, verilen hizmet için ayrı bedel belirlenerek fatura düzenlenmesi mümkün değildir. Malzemeli olarak ifa edilmesi gereken hizmetler, malzeme maliyeti dahil fatura edilecek ve bu hizmet için hesaplanan KDV nin tamamı tevkifata konu edilecektir. Örneğin, çevre ve bahçe hizmeti veren (A) işletmesi daha önce çevre ve bahçe bakımı olarak fatura ettiği işlemleri KDV tevkifatından kaçınmak amacıyla hizmette kullandığı bitki ve diğer malzemeleri ayrı, bakım işçiliğini ayrı fatura ederek sadece bahçe bakım işçiliğini tevkifata tabi tutması mümkün bulunmamaktadır. Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur. (Ek-1) A) YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK- MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ Belirlenmiş alıcılara yapılacak; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri ile bu inşaat işleri kapsamında yapılan; tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtmasoğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya-badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işleri 2/10 (% 20) oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işler inşaat işi ile birlikte yapılması veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılması halinde de tevkifat kapsamındadır. -1-

2 Mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita, kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler yapım işlerinden bağımsız olarak yapılması halinde tevkifat, 117 No.lu KDV Genel Tebliğinin bu işlerle ilgili bölümüne göre yapılacaktır. Yapım işleri ve bu işler ile birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık etüt-proje hizmetleri 2/10 (% 20) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. Yapım işleri ve bu işler ile birlikte ifa edilen mühendislikmimarlık ve etüt-proje hizmetleri tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredebilirler. Bu şekildeki yapım işlerinde işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmetler için KDV tevkifatı yapılacaktır. Yapım işinin ilk yüklenicisinin belirlenmiş alıcı, yapım işini verenin belirlenmiş alıcı olmaması nedeniyle işi verene yapılan yapım işleri tevkifat kapsamında bulunmamaktadır. Ancak belirlenmiş alıcının işi yüklenen olması, işverenin belirlenmiş alıcı olmasa dahi belirlenmiş alıcıya bu yapım işi kapsamında alt yükleniciler (taşeronlar) tarafından verilecek hizmetler KDV tevkifatı kapsamında her aşamada tevkifata tabi tutulacaktır. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde konuya ilişkin olarak verilen örnekte belirlenmiş alıcıya ait baraj inşaatında kullanılan betonun, yüklenici tarafından imali yerine bu malzemenin hazır olarak satın alınması durumunda, yapılan hazır beton alışının tamamı KDV tevkifatına tabi tutulmuştur. Bu örnekte asıl iş hazır beton imalatı ve nakliye hizmeti olarak görülmekte, esasen hazır betonun imalinde kullanılan, kum, çakıl ve çimento, bu hizmetin verilmesi için sarf olunan hammadde ve malzeme olarak görülmektedir. Belirlenmiş alıcılara ait yapım işlerinde hazır beton alımı alt yükleniciden alınmak yerine yüklenici firma tarafından bizzat imal edilmesi halinde, bu imalat için satın alınan kum, çakıl ve çimento alımlarına ait KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Hazır beton imalatı ve nakliyesinin maliyeti, hazır betonun imalinde kullanılan malzeme maliyetinden çok daha düşük olmasına karşın, burada belirlenmiş kişiye yönelik olarak yapılan yapım işinin bir bölümü alt yüklenici tarafından yerine getirilmiştir. Bu nedenle asıl yüklenicinin belirlenmiş alıcı olup olmadığı burada bir önem arzetmemektedir. Diğer taraftan belirlenmiş alıcıya ait yapı işine ait; mühendislik, mimarlık, etüt, plan, proje, harita, kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri işlerin ilk yüklenici tarafından, yapım işinin bir kısmı ile birlikte alt yüklenicilere devredilmesi halinde alt yüklenici tarafından düzenlenecek faturaya ait KDV 2/10 (% 20) oranında tevkifata tabi tutulacak; yapım işinden ayrı ve bağımsız olarak verilecek bu hizmetler 9/10 (% 90) oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Örneğin hisse senetleri İMKB de işlem gören (X) G.Y.O. A.Ş. (belirlenmiş alıcı) (A) Mimarlık ve Mühendislik Ltd. Şti. ne yaptırdığı işhanı projesinin yapımı için (B) İnşaat A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. Bu durumda (X) G.Y.O. A.Ş., (A) Mimarlık ve Mühendislik Ltd. Şti. ne yaptırdığı proje yapım işinden bağımsız olduğu için düzenlenecek faturadaki KDV 9/10 (% 90) oranında tevkifata tabi tutulacak. (B) İnşaat A.Ş. tarafından yapım işine ilişkin olarak düzenlenecek faturadaki KDV 2/10 (% 20) oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Sözkonusu yapım işi mimari projesiyle birlikte (B) İnşaat A.Ş. tarafından üstlenilmiş olsaydı (X) G.Y.O. A.Ş. ye düzenlenen faturadaki KDV 2/10 (% 20) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacak, aynı şekilde (B) İnşaat A.Ş. bu işhanı yapımına ait projeyi (A) Mimarlık ve Mühendislik Ltd. Şti. ne yaptırdığında, yapılan mimarlık ve mühendislik işi yapım işinin bir unsuru olduğundan, (B) İnşaat A.Ş. ye (A) Mimarlık ve Mühendislik Ltd. Şti. tarafından düzenlenecek mühendislik-mimarlık faturasına ait KDV 2/10 (% 20) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir. -2-

3 B) ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER Belirlenmiş alıcılara yapılacak; piyasa etüt araştırma, ekspertiz, plan-proje; teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler 9/10 (% 90) oranında KDV tevkifatına tabidir. Herhangi bir hizmet veya teslim kapsamında veya bu hizmet ve teslimin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla verilen eğitim hizmetleri danışmanlık kapsamında değerlendirilecektir. Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçlarıyla ilgili olarak vekalet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler tevkifat kapsamına dahil değildir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabi tutulacaktır. Uluslararası gözetim şirketleri tarafından verilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrolü ve testine ilişkin hizmetler tevkifata tabidir. Ancak, yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklam ve benzeri hizmetler danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilmeyecektir. (Reklam ajanslarınca verilen denetim ve danışmanlık hizmetleri tevkifata tabi değildir.) C) MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ Belirlenmiş alıcılara yapılacak; makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabidir. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret olmayıp, bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil olarak tevkifata tabi tutulacaktır. Örneğin (Y) Bankasına ait araçlara, yetkili servis tarafından bakım ve onarım hizmeti verilmesi halinde söz konusu bakım ve onarım hizmetinde kullanılan her türlü yedek parça bedeli de bakım onarım hizmeti kapsamında 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. (Y) Bankası bakım onarımı yapılan araçlara ait yedek parçaları yetkili servis dışındaki bir yerden örneğin yedek parçacıdan satın alıp bakım onarım hizmetini verene teslim etmesi durumunda (Y) Bankasınca satın alınan yedek parçalar tevkifata tabi tutulmayacaktır. D- YEMEK SERVİSİ VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ Belirlenmiş alıcılara yapılacak; yemek servisi hizmetleri (Belirlenmiş alıcıların, kendi personeli ile öğrenci, hasta, müşteri, misafir ve yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla satın alınanlar dahil) ile organizasyon hizmetleri 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabidir. Yemeğin, belirlenmiş alıcının işyeri veya müştemilatında hazırlanıyor (pişiriliyor) olması verilen yemek hizmetine ait bedelden tevkifat yapılmasına engel değildir. -3-

4 Yemek çeki firmalarının, oluşturdukları sisteme dahil olan ve yeme-içme hizmeti teminine imkan veren yemek çeklerinin (karne ve biletler, yemek kartları) bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak bu hizmeti sunan kuruluşun yeme-içme hizmetinin, hizmeti alan idare bünyesinde bizzat kendisi tarafından verilmesi durumunda hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulacaktır. Ayrıca otel, motel, tatil köyü ve benzeri konaklama hizmetinden ayrı olarak verilen veya birlikte verilmekle beraber ayrı bir fatura ile belgelendirilen ya da aynı faturada ayrı olarak gösterilen durumlarda yemek servisi hizmetiyle ilgili olarak tevkifat uygulaması kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Belirlenmiş alıcıların; konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmet alımları bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Kısaca organizasyon hizmeti diye ifade edilecek bu hizmeti verenlerin diğer kişilerden yapacakları hizmet alımları ise tevkifata tabi tutulmayacaktır. E) İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ İşgücü temini hizmetlerinde KDV tevkifatı sorumluluğu belirlenmiş alıcılar ile birlikte KDV mükellefi alıcıları da kapsamaktadır. İşgücü temini hizmetleri; tevkifat sorumlusu alıcıların faaliyetlerinin sürdürülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü, kendilerine hizmet akdiyle bağlı ücretli statüsünde olan hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda veya başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin edilmesi anlamını taşımaktadır. İşgücü temini hizmetlerinde KDV tevkifatı, temin edilen iş gücünün (elemanların), hizmeti alan işletme tarafından bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırabilmesinin mümkün olduğu durumlarda gündeme gelmektedir. Aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat yapılacaktır. 1) Temin edilen elemanların, hizmet alana hizmet aktiyle bağlı ücretli personel olmaması gerekmektedir. 2) Temin edilen elemanların, hizmet alanın sevk, idaresi ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. (Mal veya hizmet üretimi safhalarında çalıştırılan personelin sevk, idare ve kontrolü hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.) İşgücü temini hizmetinin varlığının tespitinde; yukarıdaki hususlar yanında, hizmet alan ve hizmeti sağlayan arasında bir sözleşme yapılmış ise bu sözleşmede yer alan açıklamalar, sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak iş gücü temin hizmetinin varlığı doğru şekilde tespit edilmelidir. Her türlü güvenlik ve koruma hizmetleri de yukarıda belirtilen esaslar gözetilmeksizin işgücü temin hizmeti olarak sayılmış ve tevkifat kapsamına alınmıştır. -4-

5 İşgücü temininde özellik arz eden durumlar mevcuttur. Örneğin işgücü ile birlikte iş makinesi, araç ve teçhizat da kiralanması durumunda KDV tevkifatına tabi tutulacak KDV tutarı iş makinesi veya teçhizata ait kira bedelini de kapsayacak mıdır? Yapım işleri kapsamında temin edilecek işgücü temini hizmetlerinde KDV tevkifatı yapım işleri kapsamında mı tevkifata tabi tutulmalıdır? İşgücü temin hizmetinde KDV tevkifatı uygulaması 60 Seri No.lu KDV Sirkülerinde ele alınmış ve konuya ilişkin olarak 18 değişik örnek verilmiştir. Bu örneklerde yapılan açıklamalara göre işgücüyle birlikte iş makinesi ve araç temini hizmetlerinde asıl olan iş makinesi ve araç ile birlikte fatura edilen tüm bedelin 9/10 (% 90) oranında KDV tevkifatına tabi tutulmasıdır. Ancak iş gücüne ait bedelin; ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta primi bildirgeleri vb. kayıt ve beyanlardan tespit edilerek toplam hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi ve faturada ayrıca gösterilebilmesi kaydıyla yalnızca işgücüne (personele) ait bedele isabet eden KDV tevkifata tabi tutulacaktır. Diğer taraftan açıkladığımız örneğin dışında yapım işleri kapsamında temin edilecek iş makinesi hizmetinin 2/10 (% 20) oranında KDV tevkifatına mı tabi tutulacağı, yoksa iş gücü temin hizmeti sayılıp 9/10 (% 90) oranında KDV tevkifatına mı tabi tutulacağı hususu tam olarak açıklanmamıştır. Yeminli mali müşavirliğimize göre yapım işleri kapsamında temin edilecek iş makinesi hizmetinin iş gücü temini hizmeti olmaması yapım işlerine ilişkin bir hizmet alımı olması nedeniyle 2/10 (% 20) oranında stopaja tabi olabileceği düşünülmektedir. F) YAPI DENETİM HİZMETLERİ KDV Mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara verilen yapı denetim hizmetleri 9/10 (% 90) oranında KDV tevkifatına tabidir Sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında denetim yetkisi almış, yapı denetim şirketlerince verilen yapı denetimi hizmetleri hizmet sunulanın KDV mükellefiyeti bulunup bulunmadığına bakılarak KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. G) FASON OLARAK YAPILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara verilen tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ile bu işlere ait aracılık hizmetleri 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabidir. Belirtilen hizmetlerde tevkifat, önceki uygulamalara paralel olup tekstil ve konfeksiyon sektöründeki boya, apre, baskı, yıkama ve kasarlama işlerinde, boya ve kimyevi maddeler işi yaptıran tarafından temin edilip bu işlere yapanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacak; boya ve kimyevi maddeleri bu işleri yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde tevkifat yapılmayacaktır. Ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, kapitone, traşlama zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri bütün işler tevkifat uygulamasına tabidir. Ancak bu işler boya, apre, baskı, yıkama ve kasarlama işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak bu işlerle birlikte yapılıyor ve aynı faturada gösterilmeleri kaydıyla tevkifata tabi tutulmayacaktır. -5-

6 Fason olarak yapılan kapitone işçiliğinde, astar ile birlikte diğer yardımcı malzemelerin de fason yaptıran tarafından temin edilip fason yapana verilmesi halinde tevkifat yapılacak aksi durumda tevkifat yapılmayacaktır. Terziler tarafından KDV mükellefi ve belirlenmiş alıcılara verilecek; dikim, tadil, onarım şeklindeki işler de tevkifat uygulaması kapsamındadır. Bu bölüm kapsamındaki fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri de KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. H) TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ KDV mükellefi turizm acentesi, rehber ve benzeri kişiler tarafından, KDV mükellefi olanlara verilen müşteri bulma ve götürme hizmetleri karşılığında aldıkları komisyonlar 9/10 (% 90) oranında KDV tevkifatına tabidir. I) SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLAM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ KDV mükellefi alıcılar ile belirlenmiş alıcıların profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler dahil) ile yaptıkları yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemler 9/10 (% 90) oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu kapsama profesyonel spor kulüpleri ile (şirketleşenler dahil); - Sponsorluk yoluyla veya reklam almak (reklam alanları ve panoların kiralanması dahil) suretiyle reklam yapılması, - Spor müsabakalarının veya kulüp ile ilgili faaliyetlerin yayınlanması, - Toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesi, konusunda yapılan sözleşmelerden elde edilen gelirler girmektedir. İ) TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ KDV mükellefi alıcılar ile belirlenmiş alıcılara verilecek; bina temizliği, sokak temizliği, sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ile hastane atıklarının toplanması ve imhası, çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası, park, bahçe ve mezarlık alanlarının temizliği, haşere mücadelesi, demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği ve benzeri hizmetler 7/10 (% 70) oranında KDV tevkifatına tabidir. -6-

7 Bina temizliğinden maksat; binanın müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü mefruşatın (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde ve dışındaki her türlü temizlik işleri anlaşılması gerekmektedir. Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. J) SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ KDV mükellefi alıcılar ile belirlenmiş alıcılara verilecek; personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihtas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin taşımacılık işleri 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabidir. 117 Seri No.lu KDV Tebliğ ile servis taşımacılığı hizmetlerine de KDV tevkifatı getirilmiş olup KDV mükellefi ve belirlenmiş alıcı olmayanlara verilen benzeri hizmetler KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır. Örneğin KDV mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere verilen öğrenci taşıma hizmetleri ile, hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen sigorta şirketlerine verilen servis taşımacılığı hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılmayacaktır. K) HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ Belirlenmiş alıcılara yapılacak; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünler her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dahil) baskı ve basım hizmetleri ile belirlenmiş alıcılar tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabidir. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile getirilmiş olan tevkifat fason baskı hizmetleri ile ciltleme hizmetlerini kapsamaktadır. Bu bölümdeki tevkifatın kapsamı da daha önceki bölümlerde açıklamaya çalıştığımız gibi hizmette kullanılan ham ve yardımcı malzemelerin hizmet maliyetindeki ağırlığının bir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan yapılacak işin belirlenmiş alıcılar tarafından belirlenmiş olmasıdır. Başka bir deyiş ile basılacak veya ciltlenecek işin; niteliği, şekli ve içeriğinin baskı hizmetini veren değil de tevkifat sorumlusu tarafından belirlenmiş olmasıdır. Örneğin, hisse senetleri İMKB de işlem gören belirlenmiş bir alıcının ürettiği ürünlerin ambalaj malzemesini temin ettiği tedarikçiden ambalaj malzemesi temin etmesi halinde; ambalaj malzemesinin, niteliği, şekli ve içeriği bu alıcı tarafından belirleniyor ise KDV tevkifatı yapılacaktır. Ancak aynı alıcının tedarikçiden temin ettiği ve tedarikçi tarafından standart olarak üretilen ve piyasada birden çok alıcısı bulunan ambalaj malzemesi temininde KDV tevkifatı yapılmayacaktır. -7-

8 L) YUKARIDA BELİRTİLENLERİN DIŞINDAKİ HİZMETLER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanununun ekli cetveller kapsamındaki alıcılara yukarıda sayılmayan her türlü hizmet sunumları 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabidir. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile ilk defa getirilen bu tevkifat 5018 sayılı Kanun kapsamındaki; - Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, (I Sayılı Cetvel) - Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler, (II Sayılı Cetvel) - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, (III Sayılı Cetvel) - Sosyal Güvenlik Kurumları, (IV Sayılı Cetvel) tarafından yapılacak her türlü hizmet alımı 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. Yukarıda belirtilen ve 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların listesi sirküler ekindedir. (Ek-2) Bilgi edinilmesi, uygulama anında tereddüte düşülmesi halinde müşavirliğimizden bilgi alınması önemle rica olunur. Saygılarımızla, Ek : 1- Belirlenmiş Alıcılar Listesi Sayılı Kanuna Göre Belirlenmiş Alıcılar.

9 EK-1 Belirlenmiş Alıcılar sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvelde yer alan, idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götüren birlikler, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Kamu iktisadi teşebbüsleri, (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri) - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlem borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan, idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına veya birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, - Payları İMKB de işlem gören şirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları.

10 EK Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eki Cetveller (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi 2- Cumhurbaşkanlığı 3- Başbakanlık 4- Anayasa Mahkemesi 5- Yargıtay 6- Danıştay 7- Sayıştay 8- Uyuşmazlık Mahkemesi 9- Yüksek Seçim Kurulu 10- Adalet Bakanlığı 11- Millî Savunma Bakanlığı 12- İçişleri Bakanlığı 13- Dışişleri Bakanlığı 14- Maliye Bakanlığı 15- Millî Eğitim Bakanlığı 16- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 17- Sağlık Bakanlığı 18- Ulaştırma Bakanlığı 19- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 20- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 21- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 22- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 23- Kültür ve Turizm Bakanlığı 24- Çevre ve Orman Bakanlığı 25- Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 26- Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı 27- Jandarma Genel Komutanlığı 28- Sahil Güvenlik Komutanlığı 29- Emniyet Genel Müdürlüğü 30- Diyanet İşleri Başkanlığı 31- Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 32- Hazine Müsteşarlığı 33- Dış Ticaret Müsteşarlığı 34- Gümrük Müsteşarlığı

11 35- Denizcilik Müsteşarlığı 36- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 37- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 38- Devlet Personel Başkanlığı 39- Özürlüler İdaresi Başkanlığı 40- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 41- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 42- Karayolları Genel Müdürlüğü 43- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 44- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 45- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 46- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 47- Orman Genel Müdürlüğü 48- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 49- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 50- Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı 51- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü 52- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 53- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 54- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (II) SAYILI CETVEL ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER 1- Yükseköğretim Kurulu 2- Üniversiteler 3- Yüksek Teknoloji Enstitüleri 4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 5- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 6- Atatürk Araştırma Merkezi 7- Atatürk Kültür Merkezi 8- Türk Dil Kurumu Başkanlığı 9- Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 10- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 11- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 12- Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı 13- Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 14- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 15- Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi 16- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 17- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 18- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 19- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

12 20- Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü 21- Vakıflar Genel Müdürlüğü 22- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 23- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 24- Türk Akreditasyon Kurumu 25- Türk Standartları Enstitüsü 26- Milli Prodüktivite Merkezi 27- Türk Patent Enstitüsü 28- Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü 29- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 30- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 31- Savunma Sanayi Müsteşarlığı 32- Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı 33- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 34- İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 35- Ekonomik Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı 36- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 37- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 38- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 39- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 40- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 41- Doğal Afet Sigortaları Kurumu 42- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 43- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 44- Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 45- Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı 46- Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 47- Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi 48- Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 49- Spor-Toto Genel Müdürlüğü 50- Kefalet Sandıkları (III) SAYILI CETVEL DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 1- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2- Telekomünikasyon Kurumu 3- Sermaye Piyasası Kurulu 4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 6- Kamu İhale Kurumu 7- Rekabet Kurumu 8- Şeker Kurumu 9- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 10- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

13 (IV) SAYILI CETVEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 1- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 2- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 3- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü 4- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 5- Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardım Sandığı Başkanlığı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve 2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen

Detaylı

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR 21 Haziran 2012 tarihli ve 63 numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile 60 numaralı

Detaylı

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 28264 Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer

Detaylı

: Tevkifat uygulaması

: Tevkifat uygulaması Tevkifat uygulaması Tarih 21/06/2012 Sayı KDVK-63/2012-3 Kapsam T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGĠSĠ SĠRKÜLERĠ/63 Konusu : Tevkifat uygulaması Tarihi : 21/6/2012 Sayısı :

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere)

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ÇORLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) TAM TEVKİFAT UYGULANACAK

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 2 GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI (ÖZET) 2011 (Bin TL) % 2012 (Bin TL) Dolaysız Vergiler 95.439.620

Detaylı

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına tabi iģlemlerin sistematik bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve tevkifat uygulamalarında Maliye Bakanlığının

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi.

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. KISMİ TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin belirlenen kısmının işleme muhatap

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 16 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 18 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010 Kamu İhale Kanunu ve EKAP Seminer Ders Notları 2010 İÇİNDEKİLER Doğrudan Temin 3-62 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 63-255 İhale Usulleri 256-324 Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Sorgulanması ve Değerlendirilmesi

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI T. C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI EĞİTİM EL KİTABI 3. BASKI MAYIS 2004 - ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde bütçeler ekonomide fiyat istikrarını sağlayan,

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 Konusu : Tarihi : / /2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut

Detaylı

SEKTÖR SEKTÖR BİRİM AÇIKLAMA YURTİÇİ

SEKTÖR SEKTÖR BİRİM AÇIKLAMA YURTİÇİ 1 GENEL YÖNETİM 1.1 MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Anayasa Mahkemesi Bakanlıklar Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 14 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 15 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız:

4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız: 4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız: 1. Gelir vergisinde tarhın nasıl yapıldığını ve beyanname çeşitlerini açıklayabilmek 2. Yıllık beyanname verilmeyen halleri ve verilmesi zorunlu halleri sıralayabilmek

Detaylı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı

GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇELERİN ÖZELLİKLERİ BÜTÇE UYGULAMASI 5018 SAYILI KANUN UYARINCA 2006 YILINDAN İTİBAREN KONSOLİDE BÜTÇE UYGULAMASINDAN, KANUNDA YENİ İFADELERLE TANIMLANAN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMASINA

Detaylı