T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : /04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri."

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : /04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve sayılı genel yazı. 23/12/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile 27/12/2014 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak açıklanan hususlardan, taşınmazların tahsis işlemlerine ilişkin süreçlerin nasıl işleyeceğine dair Bakanlığımızca yürütülen çalışmaların devam ettiği ve sonuçlandığında gerekli duyurunun yapılacağı ilgi yazımızla bildirilmişti. Bilindiği üzere, 2/10/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin, 19/6/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 3/6/2014 tarihli ve 2014/6455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmelik değişikliğinin çerçeve 4 üncü maddesi ile eklenen ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında; Yönetmelik eki Ek 1 deki Kayıt Planının Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar başlığı altında yer alan taşınmazların maliyet bedeli üzerinden, bu taşınmazlardan maliyet bedeli belirlenemeyenlerin ise rayiç değerleri üzerinden kayıtlara alınacağı, ancak; bu taşınmazlardan maliyet ve rayiç bedeli belirlenemeyenler ile Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar başlığı altında yer alan taşınmazlardan sadece ekonomik olarak değerlendirmeye konu olanlar ile kamusal ihtiyaçlarda kullanılan taşınmazların, Orta Malları başlığı altında yer alan taşınmazların, Genel Hizmet Alanları başlığı altında yer alan taşınmazlar ile Bakanlığımız tarafından iz bedeli ile takip edilmesine karar verilen taşınmazların iz bedeli üzerinden kayıtlara alınacağı; taşınmazların rayiç değerinin ise maliki kamu idaresince, başka bir kamu idaresinin yönetiminde veya kullanımında olanların ise bu idarelerce tespit edileceği, taşınmazların kayıtlara alınan değerinin, 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre güncelleneceği yönünde düzenlemeler yapılmış, aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin, anılan Yönetmelik değişikliğinin çerçeve 7 nci maddesi ile değişik birinci fıkrasında ise; Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır. Kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar. hükmüne yer verilmiştir.

2 Diğer taraftan, kamu idarelerine ait mali tabloların doğru ve güvenilir bir şekilde üretilebilmesi amacıyla; mülkiyeti Hazineye veya diğer kamu idarelerine ait olup bir başka kamu idaresine tahsis edilen taşınmazların tahsis edildikleri kamu idarelerinin mali tablolarında gösterilmesini teminen, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 130, 131 ve 132 nci maddeleri ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 170, 172, 174, 176 ve 186 ncı maddelerinde gerekli düzenlemeler yapılarak, 250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252-Binalar Hesabı nın detayında tahsis edilen taşınmazların izlenebilmesi amacıyla 02- Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar ve kamu idarelerine tahsisli olan taşınmazların izlenebilmesi amacıyla da 03-Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar olmak üzere, 27/12/2014 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bakanlığımızın 41 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü (Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları) Genel Tebliğinde yardımcı hesaplar belirlenmiş ve bu yardımcı hesaplar merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin detaylı hesap planına eklenmiştir. Bu çerçevede, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, yukarıda adı geçen Yönetmeliklerde belirtilen işlemlerin, aşağıdaki açıklamalar ile ekte yer alan örnekler çerçevesinde yapılması gerekmektedir. 1.TAHSİS İŞLEMİ KAPSAMINDA KAMU İDARELERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 1.1.Tahsis işlemi 10/10/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre tahsis; mülkiyeti kendilerinde kalması koşuluyla kamu idarelerince, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mülkiyetlerindeki taşınmazların, birbirlerine veya köy tüzel kişiliklerine; Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ise, Maliye Bakanlığınca hizmetin devamı süresince kamu idarelerinin veya köy tüzel kişiliklerinin bedelsiz olarak kullanımına bırakılmasını ifade etmektedir. 1.2.Tahsis işleminin muhasebe birimine bildirimi Tahsisli olarak kullandırılan taşınmazlara ilişkin belgeler; mülkiyeti Hazineye ait olanlar milli emlak birimlerince, diğer kamu idarelerinin mülkiyetinde olanlar ise yetkili birimlerince muhasebe kayıtlarına alınmak üzere muhasebe birimine verilecektir. Tahsisli olarak kullanılan taşınmazlara ait belgeler kullanan kamu idaresi tarafından muhasebe kayıtlarına alınmak üzere muhasebe birimine verilecektir. 1.3.Tahsis işleminin muhasebeleştirilmesi Taşınmaz maliki kamu idaresi tarafından tahsis işlemine ilişkin belgeler muhasebe birimine verildiğinde; 500-Net Değer Hesabına () borç, ilgisine göre 250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı veya 252-Binalar Hesabına () alacak; varsa taşınmaza ilişkin amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç, 500-Net Değer Hesabına (13.Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış ) alacak kaydedilecektir. Bu kayıtlar taşınmazın mülkiyet kayıtlarının bulunduğu muhasebe birimlerince yapılacaktır. Taşınmazın tahsis edildiği kamu idaresi tarafından tahsis işlemine ilişkin belgeler muhasebe birimine verildiğinde; ilgisine göre 250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı veya 252-Binalar Hesabına () borç, 500-Net Değer Hesabına () alacak; varsa taşınmaza

3 ilişkin amortisman tutarları 500-Net Değer Hesabına (13.Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış ) borç, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedilecektir. Bu kayıtlar taşınmazı tahsisli olarak kullanan idarenin taşınmaza ilişkin harcamalarını muhasebeleştiren ilgili muhasebe birimlerince yapılacaktır. Örneğin; a) Mülkiyeti Hazineye ait olup muhasebe kaydı Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde bulunan ve herhangi bir kamu idaresine tahsisli olmayan bir bina, Maliye Bakanlığı merkez birimlerinden herhangi birine tahsis edildiğinde; tahsisli kullanılan bu taşınmaza ilişkin yapılacak muhasebe kaydı (252- Hs. borç; 500- Hs. alacak),taşınmazı tahsisli olarak kullanan idarenin taşınmaza ilişkin harcamalarını muhasebeleştiren Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır. b) Mülkiyeti Hazineye ait olup muhasebe kaydı Kızılcahamam Malmüdürlüğünde bulunan ve herhangi bir kamu idaresine tahsisli olmayan bir bina, Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edildiğinde; tahsisli kullanılan taşınmaza ilişkin yapılacak muhasebe kaydı (252- Hs. borç; Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar Hs. alacak), taşınmazı tahsisli olarak kullanan idarenin taşınmaza ilişkin harcamalarını muhasebeleştiren Jandarma Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır. c) Mülkiyeti Hazineye ait olup muhasebe kaydı Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde bulunan ve herhangi bir kamu idaresine tahsisli olmayan bir bina, Kara Harp Okuluna tahsis edildiğinde; tahsisli kullanılan taşınmaza ilişkin yapılacak muhasebe kaydı (252- Hs. borç; 500- Hs. alacak), taşınmazı tahsisli olarak kullanan idarenin taşınmaza ilişkin harcamalarını muhasebeleştiren MSB 1 Sayılı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır. ç) Mülkiyeti Türk Patent Enstitüsüne ait olup muhasebe kaydı Türk Patent Enstitüsü Muhasebe Biriminde bulunan ve herhangi bir kamu idaresine tahsisli olmayan bir bina, Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiğinde; tahsisli kullanılan taşınmaza ilişkin yapılacak muhasebe kaydı (252- Hs. borç; Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar Hs. alacak), taşınmazı tahsisli olarak kullanan idarenin taşınmaza ilişkin harcamalarını muhasebeleştiren Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce yapılacaktır. 1.4.Tahsisli kullanılan taşınmaz için değer arttırıcı harcama yapılması 10/01/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bakanlığımızın 28 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü (Amortisman ve Tükenme Payları) Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; hesaplarda kayıtlı duran varlıklar için yapılan harcamalardan TL yi aşanların değer arttırıcı harcama olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, tahsisli kullanılan taşınmazlar için kullanan idare tarafından yapılan değer arttırıcı harcamalar, harcamayı yapan kamu idaresinin taşınmaza ilişkin harcamalarını muhasebeleştiren muhasebe birimince ilgisine göre bir taraftan; 250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı veya 252-Binalar Hesabına (03.Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar) borç, 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına veya 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına ya da ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan, 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilecektir. Taşınmaz için yapılan değer arttırıcı harcamanın taşınmaz maliki kamu idaresinin hesaplarına da yansıtılabilmesini teminen, değer arttırıcı harcamayı yapan kamu idaresince,

4 ödeme belgesinin onaylı iki sureti yazı ekinde, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar için Maliye Bakanlığının ilgili merkez dışı birimine, diğer kamu idarelerinde ise kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli ilgili birimine gönderilecektir. Maliki kamu idaresi de değer arttırıcı harcama tutarını, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik eki EK-2- Tapuya Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu nun değer sütununa kaydedecek olup ödeme belgesinin bir suretini taşınmazın kayıtlı olduğu muhasebe birimine gönderecektir. Taşınmazın mülkiyet kayıtlarının bulunduğu muhasebe birimi de ilgisine göre; 250- Arazi ve Arsalar Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı veya 252-Binalar Hesabına (01.Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar) borç, 250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı veya 252-Binalar Hesabına (02.Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar) alacak kaydı yapacaktır. Tahsisli kullanılan taşınmazlar için döner sermaye veya askeri kantin gelirleri gibi bütçe dışı kaynaklardan yapılan değer arttırıcı harcamaların tutarının gösteren belge, harcamayı yapan birimlerce bir yazı ekinde, taşınmazı tahsisli olarak kullanan idareye gönderilecektir. Taşınmazı tahsisli kullanan idare de harcamaların tutarının gösteren belgenin onaylı bir suretini yazı ekinde muhasebe kayıtlarına alınmak üzere (İlgisine göre; 250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı veya 252-Binalar Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar alacak) kamu idaresinin taşınmaza ilişkin harcamalarını muhasebeleştiren muhasebe birimine; onaylı iki suretini ise yazı ekinde, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar için Maliye Bakanlığının ilgili merkez dışı birimine, diğer kamu idarelerinde ise kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli ilgili birimine gönderecektir. Maliki kamu idaresi de değer arttırıcı harcama tutarını, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik eki EK-2-Tapuya Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu nun değer sütununa kaydedecek olup harcama tutarını gösteren belgenin bir suretini taşınmazın mülkiyet kaydının bulunduğu muhasebe birimine gönderecektir. 1.5.Tahsis işleminin kaldırılması Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre tahsis işlemi; kamu hizmetinin sona ermesi, taşınmazın tahsis amacı dışında kullanılması veya maliki kamu idaresinin izni olmaksızın üçüncü kişilere kullandırılması, taşınmazın en az iki yıl boş bırakılması veya hiç kullanılmaması, taşınmazın tahsis amacının değişmesi, imar plânıyla taşınmazın başka bir amaca ayrılması, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen tedbirleri alma ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi veya tahsis amacının ortadan kalkması (Tahsis işlemi, tahsis amacının ortadan kalkması nedeniyle tahsis yapılan idarenin isteği üzerine de kaldırılabilir.) durumlarında tahsis yapılan kamu idaresinin görüşü alınmaksızın tahsisi yapan kamu idaresinin merkez veya taşra birimlerince resen kaldırılabilir. 1.6.Tahsis işleminin kaldırılmasının muhasebe birimine bildirimi Tahsisli olarak kullandırılan taşınmazlardan tahsis işleminin kaldırılmasına karar verilenlere ilişkin belgeler; mülkiyeti Hazineye ait olanlar milli emlak birimlerince, diğer kamu idarelerinin mülkiyetinde olanlar ise yetkili birimlerince muhasebe kayıtlarına alınmak üzere muhasebe birimine verilecektir. Tahsisli olarak kullanılan taşınmazlardan tahsis işleminin kaldırılmasına karar verilenlere ilişkin belgeler; kullanan kamu idaresi tarafından muhasebe kayıtlarına alınmak üzere muhasebe birimine verilecektir.

5 1.7.Tahsis işleminin kaldırılmasının muhasebeleştirilmesi Taşınmaz maliki kamu idaresi tarafından tahsis işleminin kaldırılmasına ilişkin belgeler muhasebe birimine verildiğinde ilgisine göre; 250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı veya 252-Binalar Hesabına (02.Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar) borç, 500-Net Değer Hesabına () alacak; varsa taşınmaza ilişkin amortisman tutarları 500-Net Değer Hesabına (13.Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış ) borç, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedilecektir. Bu kayıtlar taşınmazın mülkiyet kayıtlarının bulunduğu muhasebe birimlerince yapılacaktır. Taşınmazın tahsis edildiği kamu idaresi tarafından tahsis işleminin kaldırılmasına ilişkin belgeler muhasebe birimine verildiğinde; 500-Net Değer Hesabına (12.Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar) borç, ilgisine göre; 250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı veya 252-Binalar Hesabına () alacak; varsa taşınmaza ilişkin amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç, 500-Net Değer Hesabına (13.Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarı) alacak kaydedilecektir. Bu kayıtlar taşınmazı tahsisli olarak kullanan idarenin taşınmaza ilişkin harcamalarını muhasebeleştiren ilgili muhasebe birimlerince yapılacaktır. 1.8.Tahsis işlemlerinin bildirim ve muhasebeleştirme zamanı Kamu idareleri arasında taşınmazların tahsisli olarak verilmesi, alınması ve bu taşınmazlar için yapılacak olan değer arttırıcı harcamaların idareler tarafından aylık olarak düzenlenecek mizanlarında karşılıklı olarak gösterilmesi için tahsis kapsamında yapılan her türlü işlemin ilgili ayın ilk günü ile son günü arasında bir tarihte yapılması ve bir sonraki aya sarkmaması, sarkma ihtimali olan işlemler için takip eden aybaşının beklenilmesi ve her halükârda yılsonunda geçici mizandan önce yapılması için idareler tarafından her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır. Örneğin; mülkiyeti Hazineye ait olup muhasebe kaydı Yozgat Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde bulunan ve herhangi bir kamu idaresine tahsisli olmayan bir bina, 15/4/2015 tarihinde Bozok Üniversitesine tahsis edildiğinde; söz konusu tahsis işlemine ilişkin olarak Yozgat Defterdarlığı Milli Emlak Birimi tarafından tahsis onayının Bozok Üniversitesine gönderilmesi ile başlayıp Bozok Üniversitesi muhasebe birimi tarafından söz konusu işlemin muhasebe kayıtlarına alınması ile tamamlanacak sürecin en geç 30/4/2015 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu taşınmazın tahsis işleminin kaldırılması veya taşınmaz için yapılan değer arttırıcı harcamalar kapsamında yapılacak işlemler de aynı usulle yerine getirilecektir. 2.DİĞER HUSUSLAR 2.1.Muhasebe kayıtlarında esas alınacak değer ve güncelleme Tahsisli taşınmazların muhasebe kayıtları; 250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı veya 252-Binalar Hesabının (01.Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar) yardımcı hesabında mevcut değerleri üzerinden yapılacaktır. Yönetmelik hükümlerine göre taşınmazların değerlerinin yeniden belirlenmesi halinde, muhasebe kayıtları bu değerlere göre güncellenecektir. 2.2.Cins tashihleri yapılmamış taşınmazlar Kamu idareleri, cins tashihleri yapılmamış olan taşınmazların cins tashihlerinin yapılması için gerekli işlemleri yaptıktan sonra, cins tashihleri yapılan taşınmazların varsa yeni değerleri üzerinden muhasebe kayıtlarına alınması sağlanacaktır.

6 2.3.Milli emlak işlemlerinin diğer birimlerce yürütülmesi kararlaştırılan malmüdürlüklerinin taşınmaz kayıtları Bünyesinde milli emlak servisi bulunan ancak milli emlak işlemlerinin defterdarlık milli emlak müdürlüğünde veya varsa milli emlak dairesi başkanlığında yürütülmesine karar verilen malmüdürlüklerindeki taşınmaz kayıtları, muhasebe birimleri arası işlemler aracılığıyla defterdarlık muhasebe müdürlüklerine mal edilecektir. Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim. İsa COŞKUN Bakan a. Müsteşar V. EK : - Örnek muhasebe kayıtları (8 Sayfa) DAĞITIM : Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerine - 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) - Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

7 ÖRNEKLER Örnek 1: Mülkiyeti Hazineye ait, kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan ve muhasebe kaydı Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde bulunan hizmet binası, 30/4/2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Bina için 28/2/2017 tarihinde TL değer arttırıcı harcama yapılmıştır. Binanın tahsisi 30/4/2017 tarihinde kaldırılmıştır. Taşınmaz Maliki: Hazine Taşınmaz Mülkiyet Kaydının Yapıldığı Muhasebe Birimi: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Taşınmazın Tahsis Edildiği İdare: Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Taşınmazı Tahsisli Olarak Kullanan İdarenin Harcamalarını Muhasebeleştiren Muhasebe Birimi: Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Taşınmazı Tahsisli Olarak Kullanan İdarenin Taşınmaza İlişkin Harcamalarını Muhasebeleştiren Muhasebe Birimi: Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü 1- Bina, 30/4/2015 tarihinde Muhasebat Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün kaydı. Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün kaydı.

8 2- Tahsisli olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce kullanılan bina için 28/2/2017 tarihinde TL tutarında değer arttırıcı harcama yapılmıştır. Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün kaydı. 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hs Bütçe Giderleri Hs Bütçe Giderleri Yansıtma Hs. 3- Değer arttırıcı harcamaya ilişkin olarak Muhasebat Genel Müdürlüğünce düzenlenen ödeme belgesinin onaylı iki sureti bir yazı ekinde taşınmazın maliki kamu idaresine (Maliye Bakanlığının ilgili merkez dışı birimi olan Ankara Defterdarlığı) gönderilmiştir. Suretlerden biri taşınmazın maliki kamu idaresi tarafından taşınmazın mülkiyet kaydının bulunduğu muhasebe birimine gönderilmiştir. Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün kaydı. 01.Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar 4- Tahsisli olarak Muhasebat Genel Müdürlüğünce kullanılan binanın tahsis işlemi 30/4/2017 tarihinde kaldırılmıştır. Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün kaydı. 1 1

9 Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün kaydı. 1 1 Örnek 2: Mülkiyeti Hazineye ait, kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan ve muhasebe kaydı Kızılcahamam Malmüdürlüğünde bulunan hizmet binası, 30/4/2015 tarihinde Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilmiştir. Bina için 28/2/2017 tarihinde TL değer arttırıcı harcama yapılmıştır. Binanın tahsisi 30/4/2017 tarihinde kaldırılmıştır. Taşınmaz Maliki: Hazine Taşınmaz Mülkiyet Kaydının Yapıldığı Muhasebe Birimi: Kızılcahamam Malmüdürlüğü Taşınmazın Tahsis Edildiği İdare: Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı Taşınmazı Tahsisli Olarak Kullanan İdarenin Harcamalarını Muhasebeleştiren Muhasebe Birimi: Jandarma Saymanlık Müdürlüğü Taşınmazı Tahsisli Olarak Kullanan İdarenin Taşınmaza İlişkin Harcamalarını Muhasebeleştiren Muhasebe Birimi: Jandarma Saymanlık Müdürlüğü 1- Bina, 30/4/2015 tarihinde Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilmiştir. Kızılcahamam Malmüdürlüğünün kaydı.

10 Jandarma Saymanlık Müdürlüğünün kaydı. 2- Tahsisli olarak Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığınca kullanılan bina için 28/02/2017 tarihinde TL tutarında değer arttırıcı harcama yapılmıştır. Jandarma Saymanlık Müdürlüğünün kaydı. 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hs Bütçe Giderleri Hs Bütçe Giderleri Yansıtma Hs. 3- Değer arttırıcı harcamaya ilişkin olarak Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen ödeme belgesinin onaylı iki sureti bir yazı ekinde taşınmazın maliki kamu idaresine (Maliye Bakanlığının ilgili merkez dışı birimi olan Kızılcahamam Malmüdürlüğüne) gönderilmiştir. Suretlerden biri taşınmazın maliki kamu idaresi tarafından taşınmazın mülkiyet kaydının bulunduğu muhasebe birimine gönderilmiştir. Kızılcahamam Malmüdürlüğünün kaydı. 01.Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar

11 4- Tahsisli olarak Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığınca kullanılan binanın tahsis işlemi 30/4/2017 tarihinde kaldırılmıştır. Kızılcahamam Malmüdürlüğünün kaydı. Jandarma Saymanlık Müdürlüğünün kaydı Örnek 3: Mülkiyeti Hazineye ait, kayıtlı değeri TL olan ve muhasebe kaydı Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde bulunan arsa, 30/4/2015 tarihinde Kara Harp Okuluna tahsis edilmiştir. Arsa için 28/2/2017 tarihinde TL değer arttırıcı harcama yapılmıştır. Arsanın tahsisi 30/4/2017 tarihinde kaldırılmıştır. Taşınmaz Maliki: Hazine Taşınmaz Mülkiyet Kaydının Yapıldığı Muhasebe Birimi: Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Taşınmazın Tahsis Edildiği İdare: Kara Harp Okulu Taşınmazı Tahsisli Olarak Kullanan İdarenin Harcamalarını Muhasebeleştiren Muhasebe Birimi: Kara Harp Okulu Saymanlık Müdürlüğü Taşınmazı Tahsisli Olarak Kullanan İdarenin Taşınmaza İlişkin Harcamalarını Muhasebeleştiren Muhasebe Birimi: MSB 1 Sayılı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

12 1- Arsa, 30/4/2015 tarihinde Kara Harp Okuluna tahsis edilmiştir. Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün kaydı. 250-Arazi ve Arsalar Hs. MSB 1 Sayılı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün kaydı. 2- Tahsisli olarak Kara Harp Okulunca kullanılan arsa için 28/2/2017 tarihinde TL tutarında değer arttırıcı harcama yapılmıştır. MSB 1 Sayılı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün kaydı. 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hs Bütçe Giderleri Hs Bütçe Giderleri Yansıtma Hs. 3- Değer arttırıcı harcamaya ilişkin olarak Kara Harp Okulu tarafından düzenlenen ödeme belgesinin onaylı iki sureti bir yazı ekinde taşınmazın maliki kamu idaresine (Maliye Bakanlığının ilgili merkez dışı birimi olan Ankara Defterdarlığına) gönderilmiştir. Suretlerden biri taşınmazın maliki kamu idaresi tarafından taşınmazın mülkiyet kaydının bulunduğu muhasebe birimine gönderilmiştir. Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün kaydı. 01.Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar

13 4- Tahsisli olarak Kara Harp Okulunca kullanılan arsanın tahsis işlemi 30/04/2017 tarihinde kaldırılmıştır. Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün kaydı. MSB 1 Sayılı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün kaydı Örnek 4 : Mülkiyeti Türk Patent Enstitüsüne ait, kayıtlı değeri TL olan ve muhasebe kaydı Türk Patent Enstitüsü Muhasebe Biriminde bulunan arsa, 30/4/2015 tarihinde Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Arsa için 28/2/2017 tarihinde TL değer arttırıcı harcama yapılmıştır. Arsanın tahsisi 30/4/2017 tarihinde kaldırılmıştır. Taşınmaz Maliki: Türk Patent Enstitüsü Taşınmaz Mülkiyet Kaydının Yapıldığı Muhasebe Birimi: Türk Patent Enstitüsü Muhasebe Birimi Taşınmazın Tahsis Edildiği İdare: Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü Taşınmazı Tahsisli Olarak Kullanan İdarenin Harcamalarını Muhasebeleştiren Muhasebe Birimi: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Taşınmazı Tahsisli Olarak Kullanan İdarenin Taşınmaza İlişkin Harcamalarını Muhasebeleştiren Muhasebe Birimi: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü 1- Arsa, 30/4/2015 tarihinde Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Türk Patent Enstitüsü Muhasebe Biriminin kaydı. 250-Arazi ve Arsalar Hs.

14 Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün kaydı. 2- Tahsisli olarak Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğünce kullanılan arsa için 28/2/2017 tarihinde TL tutarında değer arttırıcı harcama yapılmıştır. Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün kaydı. 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hs Bütçe Giderleri Hs Bütçe Giderleri Yansıtma Hs. 3- Değer arttırıcı harcamaya ilişkin olarak Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödeme belgesinin onaylı iki sureti bir yazı ekinde taşınmazın maliki kamu idaresine (Türk Patent Enstitüsünün kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli ilgili birimine) gönderilmiştir. Suretlerden biri taşınmazın maliki kamu idaresi tarafından taşınmazın mülkiyet kaydının bulunduğu muhasebe birimine gönderilmiştir. Türk Patent Enstitüsü Muhasebe Biriminin kaydı. 01.Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar 4- Tahsisli olarak Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğünce kullanılan arsanın tahsis işlemi 30/4/2017 tarihinde kaldırılmıştır. Türk Patent Enstitüsü Muhasebe Biriminin kaydı. 1 1

15 Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün kaydı. 1 1

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ :

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13.01-5302 sayılı Yasa nın 64 üncü maddesi hükmüne göre, İl Özel İdaresinin diğer kuruluşlar ile ilişkisinde üç temel şartı vardır. Bu üç şart birlikte

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI İKİNCİ BÖLÜM TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 5018 SAYILI KAMU MALİ KONTROL YASASINA DÂHİL HARCAMA BİRİMLERİNİN, 4734 SAYILI KAMU İHALE YASASI KAPSAMINDA BULUNAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YAPILACAK

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

Buna göre; İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRALAMA AMACI

Buna göre; İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRALAMA AMACI İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR SIRA NO İLİ-İLÇESİ KÖY/KSB/MAH. PARSEL YÜZÖLÇÜM KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI BAŞVURU BEDELİ 1. GRUP BAŞVURU BEDELİ 2.GRUP

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı