5. ORGANİZASYONDAKİ YERİ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. ORGANİZASYONDAKİ YERİ:"

Transkript

1 ORGANİZASYON EL KİTABI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması Doküman No : KYS.OEK.03.SGDB.01 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : Ali YÜKSEL Daire Başkanı BÜTÇE ve PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE, KESİN HESAP ve RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hasan ÇELİK Şube Müdürü Hasan ÇELİK Şube Müdürü Ali YÜKSEL Muhasebe Yetkilisi Ali ÖZTÜRK Şube Müdürü Erdi ÖZDEN Bilgisayar İşletmeni Deniz DEMİR Bilgisayar İşletmeni Deniz DEMİR Ön Mali Kontrol Yetkilisi Kenan KAMİLÇELEBİ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Sema ARSLAN Muhasebe Yetkilisi Mutemedi / Bilgisayar İşletmeni Yasemin POLAT Bilgisayar İşletmeni Kenan KAMİLÇELEBİ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Deniz DEMİR Bilgisayar İşletmeni Şef * Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı * Sekreter * Mali Hizmetler Uzmanı * Memur * Hizmetli * Hasan ÇELİK Taşınır Konsolide Görevlisi Gamze SAYIM Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Mali Hizmetler Uzmanı * Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni * Şef * Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı * Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni * Memur * HAZIRLAYAN ONAYLAYAN Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER * Organizasyon Şeması kadro esasına göre yapılmış olup ve Organizasyon Şeması fiiliyata göre yapılmıştır.

2 Daire Başkanlığı Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.02 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/2 2. ALT BİRİM : Şube Müdürlükleri 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Daire Başkanlığı 5.1. Kime Bağlı: Genel Sekreter 5.2. Kimler Bağlı : Şube Müdürü, Mali Hizmetler Uzman Yrd., Bilgisayar İşletmeni Mali Hizmetler Uzmanı, Şef, Memur, VHKİ, Hizmetli Şube Müdürü / Daire Başkanına Ait Yetkiler 7.1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirler, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapar, 7.2. Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirir ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek için çalışır, 7.3. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak için çalışır, 7.4. İdarelerin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceler, kurum içi kapasite araştırması yapar, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz eder ve genel araştırmalar yapar, 7.5. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek için çalışır, 7.6. İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütür, 7.7. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür, 7.8. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren İdare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlar ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izler ve değerlendirir, 7.9. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlar ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlar, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak için çalışır, İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirir, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütür, İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütür, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak İdarenin idare faaliyet raporunu hazırlar, İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenler,

3 Daire Başkanlığı Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.02 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/2 2. ALT BİRİM : Şube Müdürlükleri 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Daire Başkanlığı İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine eder, uygulama sonuçlarını izler ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlar, İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütür ve sonuçlandırmak için çalışır, Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlar ve danışmanlık yapar, Ön malî kontrol faaliyetini yürütür, İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapar, Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

4 Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.03 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/1 2. ALT BİRİM : 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 5.1. Kime Bağlı : Daire Başkanı 5.2. Kimler Bağlı : Şube Müdürü, Mali Hizmetler Uzman Yrd., Memur, Bilgisayar İşletmeni Mali Hizmetler Uzmanı, Şef, VHKİ, Hizmetli Şef / Şube Müdürüne Ait Yetkiler 7.1. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlar, 7.2. Bütçeyi hazırlar, 7.3. Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlar, 7.4. Bütçe işlemlerini gerçekleştirir ve kayıtlarını tutar, 7.5. Ödenek gönderme belgesi düzenler, 7.6. Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütür, 7.7. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlar, uygulama sonuçlarını izler ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlar, 7.8. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlar; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretir, 7.9. İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izler ve değerlendirir, Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapar.

5 İç Kontrol Şube Müdürlüğü Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.04 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/1 2. ALT BİRİM : - 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : İç Kontrol Şube Müdürlüğü 5.1. Kime Bağlı : Daire Başkanı 5.2. Kimler Bağlı : Şube Müdürü, Mali Hizmetler Uzman Yrd., Bilgisayar İşletmeni Mali Hizmetler Uzmanı, Şef, Memur, VHKİ, Hizmetli Şef / Şube Müdürüne Ait Yetkiler 7.1. Ön malî kontrol faaliyetini yürütür, 7.2. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapar, 7.3. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlar, 7.4. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek için çalışır, 7.5. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken ve alt birimi ilgilendiren iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak için çalışır, 7.6. İç kontrol sistemi kapsamındaki diğer görevlerini yapar, 7.7. İlgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine alt birimin görevleri çerçevesinde gerekli bilgileri sağlar ve danışmanlık yapar, 7.8. İç ve dış denetim raporlarını izlemek ve değerlendirmek için çalışır, 7.9. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapar.

6 Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.05 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/1 2. ALT BİRİM : - 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü 5.1. Kime Bağlı : Daire Başkanı 5.2. Kimler Bağlı : Şube Müdürü, Mali Hizmetler Uzman Yrd., Bilgisayar İşletmeni Mali Hizmetler Uzmanı Şef, Memur, VHKİ, Hizmetli Şef / Şube Müdürüne Ait Yetkiler 7.1. Bütçe kesin hesabını hazırlar, 7.2. İlgili mevzuatı çerçevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş gelir ve alacaklarının yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili hesaplara kaydedilerek tahsil edilmesini sağlar, 7.3. Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlar, 7.4. İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütür, 7.5. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken ve alt birimi ilgilendiren iş ve işlemlerini yürütür ve sonuçlandırır, 7.6. İlgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, Daire Başkanına ve harcama yetkililerine alt birimin görevleri çerçevesinde gerekli bilgileri sağlar ve danışmanlık yapar, 7.7. Mali istatistikleri hazırlar, 7.8. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapar,

7 Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.06 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/2 2. ALT BİRİM : 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü 5.1. Kime Bağlı : Daire Başkanı 5.2. Kimler Bağlı : Şube Müdürü,, Mali Hizmetler Uzman Yrd., Bilgisayar İşletmeni Mali Hizmetler Uzmanı, Şef, Memur, VHKİ, Hizmetli Şef / Şube Müdürüne Ait Yetkiler 7.1. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturur, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini verir veya verilmesini sağlar ve stratejik planlama çalışmalarını koordine eder, 7.2. Stratejik planlamaya ilişkin Stratejik Yönetim ve Planlamanın diğer destek hizmetlerini yürütür, 7.3. İdare ve birim faaliyet raporunu hazırlar, 7.4. İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütür, 7.5. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceler, 7.6. Yeni hizmet fırsatlarını belirler, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler alır, 7.7. Kurum içi kapasite araştırması yapar, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz eder ve genel araştırmalar yapar, 7.8. İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit eder, 7.9. İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütür, İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplar, tasnif ve analiz eder, İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirir, İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplar, analiz eder ve yorumlar, İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunar, Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirir, Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütür, İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapar, Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapar.

8 Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.06 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/2 2. ALT BİRİM : 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

9 Daire Başkanı Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.07 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/2 2. ALT BİRİM : Şube Müdürü 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Daire Başkanı 5.1. Kime Bağlı : Genel Sekreter 5.2. Kimler Bağlı : Şube Müdürü, Mali Hizmetler Uzman Yrd., Bilgisayar İşletmeni Mali Hizmetler Uzmanı, Şef, Memur, VHKİ, Hizmetli Şube Müdürü / Daire Başkanına Ait Yetkiler 7.1. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik te yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirir/getirilmesini sağlar, 7.2. Daire personelini sevk ve idare eder, 7.3. Belirlenmiş standartlara uyulmasını sağlar, 7.4. Mevzuata aykırı faaliyetleri önler, 7.5. Daire ile ilgili tutanak ve formları imzalar, 7.6. Daire personelinin yıllık izin takvimini onaylar, 7.7. Dairenin yazışmalarını ilgili birime havale eder, 7.8. Daire personeline iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır, 7.9. İlgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde personelin performansını değerlendirir, Gerekli durumlarda yurt içinde ve yurtdışında birimini temsil ederek görüş ve öneride bulunur, Geçici olarak görevinin başından ayrıldığı zaman veya kendisinin katılma imkânı bulamadığı toplantı ve görüşmelerde kendisini temsil edecek vekili seçer ve mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda bağlı bulunduğu amirin onayını alır, Bağlı Şube Müdürlüklerince hazırlanan bütçe, plan, faaliyet ve programlarını inceler, gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını sağlar ve ilgili makama sunar, Faaliyet programının uygulanması ve izlenmesi; şubelerin faaliyet programına göre yapacakları çalışmaların eksiksiz ve aksatmadan yürütülmesi için gereken önlemleri alır, gerekli koordinasyon ve işbirliğini oluşturarak uyumlu çalışılmasını sağlar, Şubelerden çıkacak yazıları imza yetkileri yönergesi esaslarına uygun olarak parafe veya imza eder, Şube Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlar, Şubelerce hazırlanan çalışma yöntemlerini inceler, gerekli değişiklikleri yaparak uygulanmasını sağlar,

10 Daire Başkanı Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.07 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/2 2. ALT BİRİM : Şube Müdürü 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Daire Başkanı Yazılı veya sözlü olarak kendisine intikal eden işlerin ilgili şubelere dağıtımını yapar, sonuçlandırılmasını sağlar, Personel ile ilgili tayin, terfi, nakil, mükâfatlandırma, cezalandırma, izin ve işten çıkarma işlemlerini inceleyerek makama görüş ve tekliflerini sunar, Daire personelinin daha üst kademeler için yetiştirilmeleri yönünde gerekli önlemleri alarak hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlar, Şubelerde bulunan görevleri yürütecek personelde bulunması gereken nitelikleri saptayarak mevcut personel konusunda değişiklik teklifini üst yöneticiye sunar, Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde bağlı bulunduğu makama danışmanlık görevi yapar, Görevlerin yerine getirilmesinde ve sonuçlandırılmasında üst kademedeki yöneticileri gerektiğinde bilgilendirmek için çalışır, Üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek için çalışır.

11 Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürü Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.08 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/2 2. ALT BİRİM : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Şube Müdürü 5.1. Kime Bağlı : Daire Başkanı 5.2. Kimler Bağlı : Mali Hizmetler Uzman Yrd., Bilgisayar İşletmeni Mali Hizmetler Uzmanı, Şef, Memur, VHKİ, Hizmetli Şef / Şube Müdürüne Ait Yetkiler 7.1. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik te yer alan görevlerden Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü uhdesine verilenlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirir/getirilmesini sağlar, 7.2. İlgili mevzuat değişikliklerini takip ederek Daire Başkanını bilgilendirir ve personele gerekli açıklamalarda bulunur, 7.3. Şube Müdürlüğüne ilişkin her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlar, 7.4. Şube Müdürlüğünde kullanılan bütün büro makineleri ve demirbaşları her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri alır, şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlar, 7.5. Şubenin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkanına öneride bulunur, uygulamada görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri alır ve yetkisi dışında olanlar için Daire Başkanına önerilerde bulunur, 7.6. Birim personelinin tayin, nakil, asalet onayı ve diğer özlük hakları ile eğitim gereksinimine ilişkin Daire Başkanına görüş ve önerilerini sunar, 7.7. Personele iş verir, yaptıkları işleri denetler, gerektiğinde uyarır, bilgi ve rapor ister, 7.8. Kendisi de dâhil olmak üzere, personelin herhangi bir nedenle, işyerinden kısa veya uzun süreli olarak ayrılması halinde, kimlerin söz konusu işleri yapacaklarını belirler ve Daire Başkanına teklif eder/bildirir, 7.9. Şubede disiplinli bir çalışma ortamı yaratmak için çalışır, Şubenin çalışma programını hazırlar, Daire Başkanına sunar ve uygular, Şube personeli arasında görev bölümü yaparak uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlar ve çalışmalarını izler, denetler, Daire Başkanı tarafından Şube Müdürlüğüne havale edilen evrakları teslim alır,

12 Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürü Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.08 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/2 2. ALT BİRİM : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Şube Müdürü Şube yazışmalarını, Bakanlar Kurulunun 2014/7074 kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlatır, paraflar ve Daire Başkanının imza ya da parafına sunar, Birim personelini sevk ve idare eder, Mevzuata aykırı faaliyetleri önler, Personelin mesaiye devamlarını kontrol eder, Birim personelinin yıllık izin takvimi planlamasını yaparak Başkanın onayına sunar, Birim personeline saatlik izinler verir, Gereken durumlarda ilgili mevzuata göre personele disiplin cezası verilmesini Daire Başkanına teklif eder, Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapar, Verilen görev ve yetkilerin kullanılmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

13 Bilgisayar İşletmeni Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.09 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/2 2. ALT BİRİM : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Bilgisayar İşletmeni 5.1. Kime Bağlı : Şube Müdürü 5.2. Kimler Bağlı : Memur 7.1. Bütçeyi hazırlar, 7.2. Ayrıntılı finansman programını hazırlar, 7.3. Bütçe işlemlerini gerçekleştirir ve kayıtlarını tutar, 7.4. Ödenek gönderme belgesi düzenler, 7.5. Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütür, 7.6. Birimde yürütülen görevlere ait tüm yazışmaları yapar, 7.7. Görevi kapsamındaki her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutar, 7.8. Kullanımda bulunan bütün büro makineleri ve demirbaşları her türlü hasara karşı korur, alınan tedbirleri uygular, yerinde ve ekonomik kullanır, 7.9. Şubede disiplinli bir çalışma ortamının sağlanması hususunda alınan tedbirlere uyar, Görevlerini şubenin çalışma programına uygun olarak ifa eder, Çalışmalarını uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirir, Şube Müdürü tarafından havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim almak, varsa gereğini yerine getirir, Tüm yazışmalarını, Bakanlar Kurulunun 2014/7074 kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlar, Görevi ile ilgili gelen ve giden evrakı standart dosya planına göre dosyalar Şube Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yapar, Mevzuata aykırı faaliyetleri önler, Verilen görev ve yetkilerin kullanılmasından Şube Müdürüne karşı sorumludur Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapar.

14 Bilgisayar İşletmeni Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.09 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/2 2. ALT BİRİM : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Bilgisayar İşletmeni

15 f Şef Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.10 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/2 2. ALT BİRİM : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Şef 5.1. Kime Bağlı : Şube Müdürü 5.2. Kimler Bağlı : Bilgisayar İşletmeni Memur, VHKİ, Hizmetli Memur/ Şef e Ait Yetkiler 7.1. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik te yer alan görevlerden Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü uhdesine verilenlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar, 7.2. İlgili mevzuat değişikliklerini takip ederek Şube Müdürünü bilgilendirir, 7.3. Şube Müdürlüğüne ilişkin her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutar, 7.4. Şube Müdürlüğünde kullanılan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için Şube Müdürüne önerilerde bulunur, alınan tedbirleri uygular, şubede mevcut araç, gereç ve her türlü malzemeyi yerinde ve ekonomik kullanır ve kullandırır, 7.5. Şubenin çalışma düzenine ilişkin değişiklikler ile uygulamada görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemler hususunda Şube Müdürüne önerilerde bulunur, 7.6. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklar, 7.7. Personele verilen işleri takip ederek Şube Müdürüne bilgi verir, 7.8. Şubesi ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinlikleri takip etmek ve katılım konusunda Şube Müdürüne teklifte bulunur, 7.9. Şubede disiplinli bir çalışma ortamının yapılması hususunda alınan tedbirleri uygular ve uygulatır, Şubenin çalışma programı hazırlıklarında Şube Müdürüne önerilerde bulunur ve hazırlanan programı uygular ve uygulatır, Şube Müdürü tarafından havale edilen yazı, tutanak ve formların gereğini yapar ya da yaptırır, Şube Müdürlüğüne gelen ve giden evrakı standart dosya planına göre dosyalar ve dosyalatır, Birim personelinin sevk ve idaresi hususunda Şube Müdürüne yardımcı olur, Mevzuata aykırı faaliyetleri önler, Şube Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yapar,

16 Şef Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.10 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/2 2. ALT BİRİM : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Şef Verilen görev ve yetkilerin kullanılmasından Şube Müdürüne karşı sorumludur Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapar.

17 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.11 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/2 2. ALT BİRİM : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 5.1. Kime Bağlı : Şube Müdürü 5.2. Kimler Bağlı : Mali Hizmetler Uzmanı sayılı kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendisine verilen iş ve işlemleri yapar, tarihli ve 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapar, 7.3. Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle mali hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapar, 7.4. Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulamasına ilişkin Başkanlığa görüş ve önerilerini bildirir, 7.5. Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt çalışması yapar ve bunları Başkanlığa raporlar, 7.6. Yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılır, 7.7. Kullanımda bulunan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korur, alınan tedbirleri uygular, yerinde ve ekonomik kullanır, 7.8. Görevi ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinlikleri takip eder ve Şube Müdürünü bilgilendirir, 7.9. Şubede disiplinli bir çalışma ortamının yapılması hususunda alınan tedbirlere uyar, Görevlerini şubenin çalışma programına uygun olarak ifa eder, Çalışmalarını uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirir, Şube Müdürü tarafından havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim alır, varsa gereğini ivedi yerine getirir, Tüm yazışmalarını, Bakanlar Kurulunun 2014/7074 kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun hazırlar Görevi ile ilgili gelen ve giden evrakı standart dosya planına göre dosyalar, Görevi kapsamındaki her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutar İlgili mevzuat değişikliklerini takip ederek Şube Müdürünü bilgilendirir,

18 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.11 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/2 2. ALT BİRİM : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanı, Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapar, Kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten sorumludur.

19 Sekreter Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.12 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/2 2. ALT BİRİM : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Sekreter 5.1. Kime Bağlı: Daire Başkanı 5.2. Kimler Bağlı : Memur Sekreterlik Hizmetleri 7.1. Daire santralinde bulunan telefonlara bakar, telefon görüşmelerini yürütür, 7.2. Dairenin görev alanı ile ilgili şehir içi ve şehirlerarası telefon rehberini hazırlar, 7.3. Daire Başkanlığına gelen ziyaretçilere nezaret eder, 7.4. Toplantı ve randevularla ilgili not tutar ve ilgili birim yöneticilerine iletir, 7.5. Resmi protokol gereği özel günleri not alır ve Daire Başkanına bilgi verir, 7.6. Daire Başkanı tarafından yazılı ve sözlü olarak verilecek emirleri ilgililere iletir, 7.7. Daire Başkanı tarafından kendisine verilecek, gerekli görülen yazıları yazar, kutlama ve teşekkür gibi özel yazışmaları yapar, 7.8. Kendisine verilen yazıları yazışma kurallarına uygun olarak zamanında yazar, 7.9. Sekreterlik bürosu ve Daire Başkanına ait odalarda demirbaş ve her çeşit malzemenin düzen, temizlik ve bakımının yaptırılmasını sağlar, Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlar, Sekreterlik hizmetlerini Sekreter Çalışma Talimatı na uygun şekilde yerine getirir, Evrak Kayıt Hizmetleri Gelen ve giden evrak kayıt defterlerini ve posta, iç ve dış zimmet defterlerini tutar ve takip eder, Gelen, giden evrak posta ve zimmet defterlerinin muhafazasını sağlar, İmza karşılığı alacağı evrakın eksiksiz ve doğru olduğunu inceler ve teslim alır, Başkanlığa gelen ve giden evrakları ayrı ayrı düzenli, sistemli ve verimli bir şekilde kayıt eder, beklemeksizin havale edilmek üzere Daire Başkanına sunar, Havalesi yapılan gelen evrakları gereği için ilgili birime İVEDİ bir şekilde verir, Gelen ve giden gizli evrak defterlerini tutar, mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri, Resmi Yazışma Kurallarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik te belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirir, Evrak işlerini imza çıkışına kadar izler ve sevke hazır duruma getirir, Yanlış gelen yazıların Rektörlük (Evrak Kayıt Bürosuna) iadesini sağlar, Başkanlığın yayınladığı genelge, yönerge vs. fotokopileri muhafaza eder, Teftiş ve denetleme raporlarının topluca sonuçlandırılmasını sağlar,

20 Sekreter Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.12 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/2 2. ALT BİRİM : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Sekreter Mal beyanlarının 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanuna göre alınması, gizlenmesi ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması ile diğer beyan ve bildirilerin gönderilmesi sağlar, İlgili evrakları Standart Dosya Planı Genelge esaslarına göre dosyalar, İzin ve hastalık raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütür, Personel bilgi ve özlük dosyalarını tutar, Daire Başkanı tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirir.

21 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.13 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/1 2. ALT BİRİM : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5.1. Kime Bağlı : Şube Müdürü 5.2. Kimler Bağlı : Memur 7.1. Alfabetik ve sayısal verileri, belirlenen usul ve esaslara göre bilgisayara kaydeder, 7.2. Giriş bilgisinin standartlara uygunluğunu kontrol eder ve kaynak bilgilerdeki eksiklik ve hataları düzeltilmek üzere ilgili kaynağa geri gönderir, 7.3. Kaynak belgelerin sırasını korur, 7.4. Girişteki hataları belirler, işleme girmeden önce düzeltilmesini sağlar, 7.5. Bilgisayar ortamında yazılması gereken yazıları yazar ve arşivler, 7.6. Çalışma alanına giren ve amirlerince verilen diğer görevleri yapar.

22 İç Kontrol Şube Müdürü Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.14 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/2 2. ALT BİRİM : İç Kontrol Müdürlüğü 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Şube Müdürü 5.1. Kime Bağlı : Daire Başkanı 5.2. Kimler Bağlı : Mali Hizmetler Uzman Yrd., Bilgisayar İşletmeni, Mali Hizmetler Uzmanı, Şef, Memur, VHKİ, Hizmetli Şef / Şube Müdürüne Ait Yetkiler 7.1. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik te yer alan görevlerden İç Kontrol Şube Müdürlüğü uhdesine verilenlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirir/getirilmesini sağlar, 7.2. İlgili mevzuat değişikliklerini takip ederek Daire Başkanını bilgilendirir ve personele gerekli açıklamalarda bulunur, 7.3. Şube Müdürlüğüne ilişkin her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlar, 7.4. Şube Müdürlüğünde kullanılan bütün büro makineleri ve demirbaşları her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri alır, şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlar, 7.5. Şubenin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkanına öneride bulunur, uygulamada görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri alır ve yetkisi dışında olanlar için Daire Başkanına önerilerde bulunur, 7.6. Birim personelinin tayin, nakil, asalet onayı ve diğer özlük hakları ile eğitim gereksinimine ilişkin Daire Başkanına görüş ve önerilerini sunar, 7.7. Personele iş verir, yaptıkları işleri denetler, gerektiğinde uyarır, bilgi ve rapor ister, 7.8. Kendisi de dâhil olmak üzere, personelinin herhangi bir nedenle, işyerinden kısa veya uzun süreli olarak ayrılması halinde, kimlerin söz konusu işleri yapacaklarını belirler ve Daire Başkanına teklif eder/bildirir, 7.9. Şubede disiplinli bir çalışma ortamı yaratmak için çalışır, Şubenin çalışma programını hazırlar, Daire Başkanına sunar ve uygular, Şube personeli arasında görev bölümü yaparak uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlar ve çalışmalarını izler, denetler, Daire Başkanı tarafından Şube Müdürlüğüne havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim alır, Şube yazışmalarını, Bakanlar Kurulunun 2014/7074 kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlatır, paraflar ve Daire Başkanının imza ya da parafına sunar,

23 İç Kontrol Şube Müdürü Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.14 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/2 2. ALT BİRİM : İç Kontrol Şube Müdürlüğü 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Şube Müdürü Birim personelini sevk ve idare eder, Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek için çalışır, Personelin mesaiye devamlarını kontrol eder, Birim personelinin yıllık izin takvimi planlamasını yaparak Daire Başkanının onayına sunar, Birim personeline saatlik izinler verir, Gereken durumlarda ilgili mevzuata göre personele disiplin cezası verilmesini Daire Başkanına teklif eder, Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapar, Verilen görev ve yetkilerin kullanılmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

24 Ön Mali Kontrol Yetkilisi Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.15 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/1 2. ALT BİRİM : İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü 3. BİRİM SORUMLUSU : 4. UNVANI : Ön Mali Kontrol Yetkilisi 5.1. Kime Bağlı : Şube Müdürü 5.2. Kimler Bağlı : Şube Müdürünün Görevlendireceği Kişi 7.1. İdarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde mali hizmetler birimi adına kontrol faaliyetini yürütür, 7.2. Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol eder, 7.3. Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş ve olumsuz görüş verir, 7.4. Ödeme emri belgelerini kontrol eder. Uygun görülen ödeme emri belgelerinin üzerine Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür şerhi düşülerek imzalar, 7.5. Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine gönderir, 7.6. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri imzalanmak üzere malî hizmetler birimi yöneticisine imzalatır.

25 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.16 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/2 2. ALT BİRİM : İç Kontrol Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 5.1. Kime Bağlı : Şube Müdürü 5.2. Kimler Bağlı : Mali Hizmetler Uzmanı sayılı kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendisine verilen iş ve işlemleri yapar, tarihli ve 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapar, 7.3. Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle mali hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapar, 7.4. Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulamasına ilişkin Başkanlığa görüş ve önerilerini bildirir, 7.5. Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt çalışması yapar ve bunları Başkanlığa raporlar, 7.6. Yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılır, 7.7. Kullanımda bulunan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korur, alınan tedbirleri uygular, yerinde ve ekonomik kullanır, 7.8. Görevi ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinlikleri takip eder ve Şube Müdürünü bilgilendirir, 7.9. Şubede disiplinli bir çalışma ortamının yapılması hususunda alınan tedbirlere uyar, Görevlerini şubenin çalışma programına uygun olarak ifa eder, Çalışmalarını uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirir, Şube Müdürü tarafından havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim alır, varsa gereğini ivedi yerine getirir, Tüm yazışmalarını, Bakanlar Kurulunun 2014/7074 kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlar Görevi ile ilgili gelen ve giden evrakı standart dosya planına göre dosyalar, Görevi kapsamındaki her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutar, İlgili mevzuat değişikliklerini takip ederek Şube Müdürünü bilgilendirir,

26 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.16 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/2 2. ALT BİRİM : İç Kontrol Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanı, Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapar, Kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten sorumludur, Verilen görev ve yetkilerin kullanılmasında Mali Hizmetler Uzmanı, Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur.

27 Mali Hizmetler Uzmanı Doküman No : KYS.OEK.03.SGDB.17 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/2 2. ALT BİRİM : İç Kontrol Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Mali Hizmetler Uzmanı 5.1. Kime Bağlı : Şube Müdürü 5.2. Kimler Bağlı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı / Mali Hizmetler Uzmanına Ait Yetkiler sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapar, tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapar, 7.3. Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapar, 7.4. Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin Başkanlığa görüş ve öneri bildirir, 7.5. Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt çalışması yapar ve bunları Başkanlığa raporlar, 7.6. İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi için çalışır, 7.7. İdarenin görev alanı ile ilgili standartlar hazırlanması için çalışır, 7.8. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler alır, 7.9. Yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılır, Kullanımında bulunan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korur, alınan tedbirleri uygular, yerinde ve ekonomik kullanır, Görevi ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinlikleri takip eder ve Şube Müdürünü bilgilendirir, Şubede disiplinli bir çalışma ortamının yapılması hususunda alınan tedbirlere uyar, Görevlerini şubenin çalışma programına uygun olarak ifa eder, Çalışmalarını uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirir, Şube Müdürü tarafından havale edilen evrakı teslim alır, gereğini yerine getirir, Yazışmaları, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlar, Görevi ile ilgili gelen ve giden evrakı standart dosya planına göre dosyalar, Görevi kapsamındaki her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutar, İlgili mevzuat değişikliklerini takip ederek Şube Müdürünü bilgilendirir, Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapar,

28 Mali Hizmetler Uzmanı Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.17 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/2 2. ALT BİRİM : İç Kontrol Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Mali Hizmetler Uzmanı Kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar Verilen görev ve yetkilerin kullanılmasından Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur.

29 Memur Doküman No : KYS.OEK.03.SGDB.18 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/2 2. ALT BİRİM : İç Kontrol Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Memur 5.1. Kime Bağlı : Şube Müdürü 5.2. Kimler Bağlı : Memur 7.1. İç ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile söz konusu yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi hükümleri gereğince ön mali karar ve işlemleri kontrol eder, gerekli durumlarda görüş yazısı düzenler, dosyalama yapar ve konu ile ilgili diğer işlemlerin yerine getirir; 7.2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 9.maddesinde belirtilen limiti aşan taahhüt dosyaları ve sözleşme tasarıları kontrol eder, 7.3. Taşınmaz satışları ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 10.maddesinde belirtilen limiti aşan taşınır satışlarına ilişkin işlem dosyaları kontrol eder, 7.4. Taşınmazların kiraya verilmesine ilişkin işlem dosyaları kontrol eder, 7.5. Ödenek gönderme, aktarma, ekleme ve tenkis belgeleri kontrol eder, 7.6. Kadro dağılım cetvelleri kontrol eder, 7.7. Geçici işçi pozisyonlarına ilişkin cetveller kontrol eder, 7.8. Yan ödeme cetvelleri kontrol eder, 7.9. Sözleşmeli personel cetvelleri ile sözleşme tasarıları kontrol eder, Birimde yürütülen görevlere ait tüm yazışmaları yapar, Görevi kapsamındaki her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutar, Kullanımda bulunan büro makineleri ve demirbaşları her türlü hasara karşı korur, alınan tedbirleri uygular, yerinde ve ekonomik kullanır, Şubede disiplinli bir çalışma ortamının sağlanması hususunda alınan tedbirlere uyar, Görevlerini şubenin çalışma programına uygun olarak ifa eder, Çalışmalarını uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirir, Şube Müdürü tarafından havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim alır, varsa gereğini yerine getirir, Tüm yazışmalarını, Bakanlar Kurulunun 2014/7074 kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlar,

30 Memur Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.18 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/2 2. ALT BİRİM : İç Kontrol Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Memur Görevi ile ilgili gelen ve giden evrakı standart dosya planına göre dosyalar, Şube Müdürü ve Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapar, Mevzuata aykırı faaliyetleri önler, Verilen görev ve yetkilerin kullanılmasından Şube Müdürüne karşı sorumludur.

31 Hizmetli Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.19 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/1 2. ALT BİRİM : İç Kontrol Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Hizmetli 5.1. Kime Bağlı: Daire Başkanı 5.2. Kimler Bağlı : Daire Başkanının uygun göreceği personel 7.1. Temizlik Talimatına uygun şekilde Dairenin temizliğini ve diğer destek hizmetlerini yapar, 7.2. Evrakları ilgili yerlere götürür, getirir, evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlar, 7.3. Araç ve gereçleri kullanma talimatına uygun olarak kullanır, muhafaza eder, 7.4. Dairede disiplinli bir çalışma ortamının sağlanması hususunda alınan tedbirlere uyar, 7.5. Çalışmalarını uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirir, 7.6. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

32 Muhasebe Yetkilisi Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.20 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/2 2. ALT BİRİM : Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Muhasebe Yetkilisi 5.1. Kime Bağlı : Daire Başkanı 5.2. Kimler Bağlı : Mali Hizmetler Uzman Yrd., Bilgisayar İşletmeni Mali Hizmetler Uzmanı, Şef, Memur, VHKİ,, Hizmetli Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı / Muhasebe Yetkilisine Ait Yetkiler 7.1. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil eder, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade eder ve giderleri ve borçları hak sahiplerine öder, 7.2. Para ve Parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri alır, saklar ve ilgililere verir veya gönderir, 7.3. Yukarıda sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutar, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenler, 7.4. Gerekli bilgi ve raporları, Maliye Bakanlığına, harcama yetkilileri ile üst yöneticiye ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak verir, 7.5. Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapar, 7.6. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur, 7.7. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetler veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini ister, 7.8. Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devreder veya devredilen hesabı devralır, 7.9. Görev ve yetkilerinden bir kısmını belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yardımcısına devreder, Devredilen görev ve yetki sınırları içerisinde olmakla birlikte, yardımcısı tarafından tereddüde düşülen konulardaki işlemleri, uygun bulduğu takdirde sonuçlandırır, Muhasebe birimini yönetmek ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapar, Muhasebe yetkilisi adaylarının eğitimi, sertifika verilmesi ile muhasebe yetkililerinin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelikte sayılan hizmetleri zamanında yapar, muhasebe kayıtlarını usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutar, Mutemetleri aracılığıyla aldığı ve elden çıkardığı para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıpları önler,

33 Muhasebe Yetkilisi Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.20 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/2 2. ALT BİRİM : Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Muhasebe Yetkilisi Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol eder, Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygunluğunu sağlar, Ödemeleri, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapar, Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken varsa noksanlıkları gösterir, Devrettiği görev ve sorumlulukların, yardımcılar tarafından usulüne uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini gözetir, Muhasebe yetkilisi ilgili mevzuatında belirtilen yetkili mercilere hesap vermekten sorumludur.

34 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.21 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/2 2. ALT BİRİM : Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Muhasebe Yetkilisi Mutemedi 5.1. Kime Bağlı : Muhasebe Yetkilisi 5.2. Kimler Bağlı : Muhasebe Yetkilisinin Görevlendireceği Personel / Muhasebe Yetkilisi Yardımcısının Yetkileri 7.1. Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak alır, 7.2. Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak verir ve gönderir, 7.3. Her ne adla olursa olsun tahsil edilen paraları ve kendisine teslim edilen değerleri muhasebe biriminin veznesinde ve ambarında muhafaza ederek kayıplardan korur, 7.4. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14.maddesine uygun biçimde tahsil olunan paralar ve teslim alınan değerler için alındı düzenler, 7.5. Üst yönetici tarafından belirlenen limiti aşan kasa fazlasını bankaya yatırır, 7.6. Kasa, vezne ve ambar işlemlerini Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde gerçekleştirir, 7.7. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 14.maddesine uygun biçimde; yapılan tahsilat, iade ve ödemeler ile alınan emanet, teminat, menkul değerler ve bunlardan yapılan iadeler ile değerli kâğıt işlemlerini ilgili yardımcı defter ve belgelere usulüne uygun olarak kaydeder, 7.8. Yaptığı işlemlere ilişkin defter, cetvel, tutanak, kayıt vb. gibi tüm belgeleri muhasebe yetkilisinin denetimine her an hazır bulundurur, 7.9. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 16 ve 17.maddesinde belirtilen ay sonu ve yılsonu işlemlerini yapar, Tüm işlemleri her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan parasal sınırlar ve oranlar hakkında genel tebliğde belirtilen tutarları dikkate alarak gerçekleştirir, Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen diğer iş ve işlemleri yapar,

35 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.21 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/2 2. ALT BİRİM : Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü 3. BİRİM SORUMLUSU : Daire Başkanı 4. UNVANI : Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Yaptığı iş ve işlemlerden dolayı muhasebe yetkilisine karşı sorumludur.

36 Bilgisayar İşletmeni Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.22 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 1/3 2. ALT BİRİM : Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Bilgisayar İşletmeni 5.1. Kime Bağlı : Şube Müdürü 5.2. Kimler Bağlı : Memur 7.1. Emanete alma ve emanetten iade etmeye ilişkin iş ve işlemleri yapar, (320) Bütçe Emanetleri hesabında izlenen emanetler, (330) Alınan Depozito ve Teminatlar hesabında izlenen geçici, kesin ve ek teminatlar, (333) Emanetler hesabında izlenen kefalet, icra, nafaka, vergi borcu, sendika aidatı, öğrenci harçları vb. gibi kişi veya kurumlara ait emanetler, ) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabında izlenen gelir vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi ve diğer vergiler, (361) Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabında izlenen prim ve kesenekler, (362) Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat hesabında izlenen tutarlar, 7.2. Üst maddeler de belirtilen görevlere ilişkin beyanname, bordro, cetvel, form, bildirim, vb. belgeleri hazırlar ve ilgili yazışmaları yapar, (muhtasar beyanname, KDV beyannamesi, Üç aylık kefalet bordrosu, vb.) 7.3. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde avans ve kredilerin takibi, devri, mahsubu ve diğer işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar, (160) İş Avans ve Kredileri hesabında muhasebeleştirilen mutemet avansları ve krediler ile diğer iş avans ve krediler, (161) Personel Avansları hesabında muhasebeleştirilen yurtiçi ve yurt dışı geçici ve görev avansları, tedavi avansları, maaş, ücret ve ödenek avansları ile diğer personel avansları, (162) Bütçe Dışı Avans ve Krediler hesabında muhasebeleştirilen avans ve krediler ile (164) Akreditifler hesabında muhasebeleştirilen akreditifler, 7.4. Gelir ve alacaklar ile verilen depozito ve teminatları takip eder, vadelerine uygun hesaplara alır, tahsil, takip, tecil, tehir, terkin vb. işlemlerini gerçekleştirir, 7.5. Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda ortaya çıkan alacakları 140 Kişilerden Alacaklar Hesabına alır, söz konusu hesabı takip eder ve hesaba ilişkin iş ve işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 84. maddesine uygun şekilde yerine getirir, 7.6. Ödeme emri belgeleri ile muhasebe işlem fişlerini say2000i sistemine girer, 7.7. İlgili mevzuatı gereğince merkez muhasebe biriminde tanzim edilmesi gereken muhasebe işlem fişlerini hazırlar,

37 Bilgisayar İşletmeni Doküman No : KYS.OEK.03. SGDB.22 Yayıni : Rev.i : Sayfa No : 2/3 2. ALT BİRİM : Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü 4. UNVANI : Bilgisayar İşletmeni 7.8. Günlük banka ekstresini kontrol ederek muhasebe kaydını yapar, 7.9. Ödenekleri say2000i sisteminde onaylar, Aylık mizanları kontrol eder, hatalı kayıtları düzeltir ve ay sonu ve yılsonu işlemlerini yapar, Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61. maddesinde belirtilen kontrolleri yapar, TÜBİTAK projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür, Diğer araştırma projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür, Üniversite bütçesinden finanse edilen (İMÜBAP) bilimsel araştırma projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür, Bilimsel araştırma projeleri döner sermaye katkı payına ilişkin iş ve işlemleri yürütür, Proje karşılığı alınan şartlı bağışlara ilişkin iş ve işlemleri yürütür, Kalkınma Bakanlığı, Farabi vb. gibi diğer yurt içi destekli araştırma projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür, AB, Erasmus, Sınır Ötesi vb. gibi yurt dışı destekli araştırma projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür, Personel özlük haklarına ilişkin değişiklikleri say2000i sistemine girerek günceller, Personel Nakil Bildirimlerini kontrol ederek imzaya sunar, Hak ediş kartlarına ilişkin işlemleri yürütür, Başkanlık ve şubelerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin tedarikine ilişkin iş ve işlemleri yürütür, ödeme emri belgesi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yazılı kanıtlayıcı dokümanları hazırlar ve imzalatır Başkanlığın ön ödeme iş ve işlemlerini yürütür, muhasebe işlem fişi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yazılı diğer dokümanları hazırlar ve imzalatır, ön ödemeleri takip eder ve yasal süresi içerisinde mahsubunun gerçekleştirilmesini sağlar, Aylık hesap belgelerini Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 511 ve 512. maddelerine uygun şekilde sınıflandırır, dosyalar ve Sayıştay Başkanlığına gönderir, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre merkez muhasebe birimince yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar, Bütçe kesin hesabını hazırlar, Yönetim dönemi hesabını hazırlar, Haftalık nakit ihtiyaç cetvelini hazırlayarak Hazine Müsteşarlığına gönderir, Üç aylık Hazine Yardımı talep formunu hazırlayarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderir, Aylık nakit talep formunu hazırlayarak Hazine Müsteşarlığına gönderir, Ek karşılık prim tahakkuk cetvelini SGK ya gönderir, Görevi kapsamındaki her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutar,

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Dairesi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Örgüt Şeması STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI BÜTÇE VE PERFORMANS MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KESİN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

T.C Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge

T.C Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge T.C Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğün

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Muhasebe Yetkilisi (MY) Amiri : Sorumluluk

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanım ve Teşkilat Yapısı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanım ve Teşkilat Yapısı T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanım ve Teşkilat Yapısı Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mali

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI İÇİNDEKİLER 1.... 3 1.1. Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi... 5 1.2. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi...

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1-Bu yönetmelik Süleymanpaşa İlçe Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Merzifon Meslek Yüksekokulu (Fakülte/MYO/BAŞKANLIĞI) GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Merzifon Meslek Yüksekokulu (Fakülte/MYO/BAŞKANLIĞI) GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ (Fakülte/MYO/BAŞKANLIĞI) GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ GD.FORM../11/2016 1 2 Adı Soyadı Mali İşler (Tahakkuk) (Birim/Servis) Bülent ERKÖK Unvanı Bilgisayar İşletmeni Görev - Yetki ve Sorumlulukları Görev Tanımı

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 1. GENEL OLARAK Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek görevler, Belediyedeki diğer dairelerin aksine, Merkezi Hükümet tarafından 5018 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan, Strateji

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.2013/2890 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 2 / 5 Birim : Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev Adı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. FATSA BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. FATSA BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği [1] T.C FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

T.C. YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yeşilyurt

Detaylı

T.C. KARS BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. KARS BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. KARS BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı