atıkların

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7557&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=tehlikeli atıkların"

Transkript

1 ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: tehlikeli atıkların Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 -BuYönetmeliğinamacı,tehlikeliatıkların,üretimindennihaibertarafınakadar; a)insansağlığınaveçevreyezararverecekşekildedoğrudanveyadolaylıbiçimdealıcıortamaverilmesininönlenmesine, b)üretimininvetaşınmasınınkontrolününsağlanmasına, c)ithalininyasaklanmasınaveihracatınınkontrolüne, d)yönetimindegerekliteknikveidaristandartlarınsağlanmasına, e)üretimininkaynağındaenazaindirilmesine, f)üretimininkaçınılmazolduğudurumlarda,üretildiğiyereenyakınmesafedebertarafedilmesine, g)yeterlibertaraftesisikurulmasıvebutesislerinçevreselbakımdansağlıklıbirşekildekontrolüne, h)çevreyleuyumluyönetimininsağlanmasına, yönelikprensip,politikaveprogramlarınbelirlenmesiiçinhukukiveteknikesaslarıkapsar. Kapsam Madde 2 (Değişik:RG-4/9/ ) BuYönetmelik,5/7/2008tarihlive26927sayılıResmîGazete deyayımlananatıkyönetimigenel EsaslarınaİlişkinYönetmeliğinekindeyeralanEK-IV tetehlikeliatıkolaraksınıflandırılan,ek-ia dalistelenmişolanvetehlikelikabuledilen özeliklerindenbiriniveyabirdenfazlasınıgösterenveh3tenh8 ekadarolankezah10veh11bakımındaniseek-ib tekieşikkonsantrasyonlarının üzerindebirdeğeresahipatıklarınüretimi,toplanması,geçiciolarakdepolanması,aradepolanması,taşınması,gerikazanılması,bertarafedilmesi,ithali veihracatınailişkinyasak,sınırlamaveyükümlülükleri,alınacakönlemleri,yapılacakdenetimleri,tabiolunacakhukukivetekniksorumluluklarıkapsar. Yerliveyabancıbayraklıgemilerinvediğerdenizaraçlarınınnormalfaaliyetlerindenkaynaklananatıklarınlimankabultesislerineveyaatık toplayıcıgemilereboşaltılmasıbuyönetmelikkapsamıdışındaolup,buatıklariçin24/6/1990tarihlive20558sayılıresmigazete deyayımlanarak yürürlüğegirendenizleringemilertarafındankirletilmesininönlenmesihakkındauluslararasısözleşme(marpol73/78)hükümleriuygulanır. Dayanak Madde 3 -BuYönetmelik9/8/1983tarihlive2872sayılıÇevreKanununun8,11ve12ncimaddesiile15/5/1994tarihlive21935sayılıResmi Gazete'deyayımlananTehlikeliAtıklarınSınırlarÖtesiTaşınımınınveBertarafınınKontrolüneİlişkinBaselSözleşmesinin3üncümaddesinedayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 -BuYönetmeliktegeçenterimlerden; Bakanlık:ÇevreveOrmanBakanlığını, Kanun:2872sayılıÇevreKanununu, TehlikeliAtık:(Değişik:RG-4/9/ ) BuYönetmeliktetehlikeliatık,atıkolarakifadeedilecektir.AtıkYönetimiGenelEsaslarınaİlişkin YönetmeliğinekindeyeralanEK-IV te(a)işaretiilegösterilmişatıklarınherhangitehlikeliatıkkonsantrasyonunabakılmaksızıntehlikeliatıksınıfına girerken,aynılistede(m)işaretiilegösterilmişatıklarek-ib deverilentehlikeliatıklarıneşikkonsantrasyonuüzerindebirdeğeresahipsetehlikeli atıktır.ayrıcadoğalkarakterleriyadaoluşmalarınanedenolanaktiviteyebağlıolarakbuyönetmeliğinekindeyeralanek-3a daveyaek-3-b de bulunupe-4 teverilenmaddeleriiçerenatıkların,atıkyönetimigenelesaslarınailişkinyönetmeliğinekindeyeralanek-ia dakiözeliklerdenbir veyabirkaçınasahipolmalarıveaynıyönetmeliğinekindeyeralanek-ib deverilentehlikeliözeliklerigöstermeleridurumundatehlikeliatıkolarak sınıflandırılanatıkları, Bertaraf:(Değişik:RG-30/3/ ) (1) 5/7/2008tarihlive26927sayılıResmîGazete deyayımlananatıkyönetimigenelesaslarınailişkin YönetmeliğinEK-IA sındayeralanişlemlerdenherhangibiriniveyabirkaçını, BertarafTesisi:(Değişik:RG-30/3/ ) (1) AtıkYönetimiGenelEsaslarınaİlişkinYönetmeliğinekindeyeralanEK-IA dasıralanan işlemlerdenbirveyabirkaçınıyapmaküzerekurulmuştesisi, AtıkYönetimi:Atığınkaynağındaazaltılması,özeliğinegöreayrılması,toplanması,geçicidepolanması,aradepolanması,gerikazanılması, taşınması,bertarafıvebertarafişlemlerisonrasıkontrolüvebenzeriişlemleri, TehlikeliAtıkYönetim Planı:Atıklarınçevreyleuyumlubirşekildeyönetiminisağlamaküzerehazırlanankısaveuzunvadeliprogram ve politikaları, AcilDurumPlanı:Tesistevetaşımaişlemleriesnasındaolabilecekkazayısonuçlarıylabirliktedeğerlendirerekkazaoluşumundatesisteve civarındayapılacakişlemleriayrıntılıolarakbelirleyenplanı, Üretici:(Değişik:RG-4/9/ ) AtıkYönetimiGenelEsaslarınaİlişkinYönetmeliğinekindeyeralanEK-IV tesıralananfaaliyetler sırasındatehlikeliatıküretengerçekvetüzelkişiler,atığıüreteninbilinmemesidurumundaisebuatıklarızilyetliğindeveyamülkiyetindebulunduran gerçekvetüzelkişileri, BertarafEden:Atıklarınbertarafişleminiyapanveyayaptırangerçekvetüzelkişileri, İhracatçı:İhracatçıdevletinyetkisialtındaatıklarınihracatınıyürütengerçekvetüzelkişileri, İthalatçı:İthalatçıdevletinyetkisialtındaatıklarınithalatınıyürütengerçekvetüzelkişileri, TransitDevlet:Atıklarınsınırlarötesihareketisırasındatransitgeçtiğiveyageçmesiniplanlandığıdevleti, YasadışıTrafik:Atıkların47ncimaddedebelirtildiğişekildesınırlarötesihareketini, Taşıyıcı:Yurtiçiveyurtdışındaatıklarıntaşınmasıişleminintümünüveyabirbölümünügerçekleştirengerçekvetüzelkişileri, AtıklarınSınırlarÖtesiHareketi:İhracatçı,ithalatçıvetransitdevletlerdenenazbirindetehlikeliolarakgörülenatıklarınbirdevletenbaşkabir devletesevkedilmesini, Bildirim:Atıklarınsınırlarötesihareketinde,Ek10dayeralanbilgi,beyanveformukulanarakyapılanbaşvuruyu, AtıkTaşımaFormu:Üreticivetaşıyıcıtarafındanortakdoldurulacak,üretimnoktasındanatıkbertaraftesisinekadarkayıtvebeyanlarıiçeren,(Ek 9A-B)deyeralanformları, AtıkBeyanFormu:(Ek8)deyeralanformu, Kompresibilite(Dpr):Mineralsızdırmazlıktabakasındaincetanelizeminsıklığını, ÖnLisans:(Mülga:RG-30/3/ ) (1) GeçiciÇalışmaİzni:(Mülga:RG-30/3/ ) (1) Lisans:(Mülga:RG-30/3/ ) (1) İnertAtık: Fiziksel,kimyasalveyabiyolojikolarakönemliderecedeherhangibirdeğişimeuğramayan,çözünmeyen,yanmayan,fizikselveya atıkların 1/25

2 İnertAtık: Fiziksel,kimyasalveyabiyolojikolarakönemliderecedeherhangibirdeğişimeuğramayan,çözünmeyen,yanmayan,fizikselveya kimyasalolarakreaksiyonagirmeyen,biyolojikbozulmayauğramayanveyatemasetiğimaddeleriçevreyeveyainsanhayatınazararverecekşekilde etkilemeyenvetoplamsızıntıkabiliyetiveekotoksisitesiönemsizmiktardaolan,özelikleyüzeyveyeraltısuyukirliliğitehlikesiyaratmayanmaddeleri, AraDepolama:Atıklarıngerikazanımvenihaibertaraftesislerineulaştırılmadanönceatıkmiktarıyeterlikapasiteyeulaşıncayakadargüvenlibir şekildedepolanmasını, GeçiciDepolama:Atıklarınaradepolama,gerikazanımvenihaibertaraftesislerineulaştırılmadanyadatesistetekrarkulanmadanönce,atık üreticisitarafındantesisiçinde,tesisiçindeuygunyerbulunmamasıdurumundaüreticiyeaituygunbiralandagüvenlibirşekildedepolanmasını, MeskunMahal:Üstölçekplanlarınauygunolarakimarplanıilebelirlenmişveiskanedilmişalanı, Gerikazanım:(Ek:RG-30/3/ ) (1) AtıkYönetimiGenelEsaslarınaİlişkinYönetmeliğinEK-IB sindeyeralanişlemlerdenherhangi biriniveyabirkaçını, GeriKazanımTesisi:(Ek:RG-30/3/ ) (1) AtıkYönetimiGenelEsaslarınaİlişkinYönetmeliğinekindeyeralanEK-IB desıralanan işlemlerdenbirveyabirkaçınıyapmaküzerekurulmuştesisi, ÇevreLisansı:(Ek:RG-30/3/ ) (1) 29/4/2009tarihlive27214sayılıResmîGazete deyayımlanançevrekanununcaalınmasıgereken İzinveLisanslarHakkındaYönetmeliktedüzenlenenlisansı, AtıkBeyanFormu:(Ek:RG-30/3/ ) (1) Atıküreticileritarafındandoldurulmasıgerekenwebtabanlıprogramdayeralanformu, ifadeeder. İlkeler Madde 5 -Atıklarınyönetimineilişkinilkelerşunlardır; a)hertürlüatığınithali,buyönetmeliğin41incimaddesindebelirtilenhükümlersaklıkalmakkaydıylayasaktır, b)atıklarınkaynağındaenazaindirilmesiesastır, c)atıkyönetimininhersafhasındasorumlukişiler,çevreveinsansağlığınazararvermeyecektedbirlerialırlar, d)atıklarınyaratığıçevreselkirlenmevebozulmadandoğanzararlardandolayıatıküreticileri,taşıyıcıları,bertarafedicilerikusurşartı aranmaksızınsorumludurlar.adıgeçensorumluların,meydanagelenzararlardanötürügenelhükümleregöredetazminatsorumluluğusaklıdır. e)atıklarınyönetimindenkaynaklananhertürlüçevreselzararıngiderilmesiiçinyapılanharcamalarkirletenöderprensibinegöreatıkların yönetimindensorumluolangerçekvetüzelkişilertarafındankarşılanır.atıklarınyönetimindensorumlukişilerinçevreselzararıdurdurmak,gidermekve azaltmakiçingerekliönlemlerialmamasıveyabuönlemlerinyetkilimakamlarcadoğrudanalınmasınedeniylekamukurumvekuruluşlarıncayapılan gerekliharcamalar21/7/1953tarihlive6183sayılıammealacaklarınıntahsilusulühakkındakanunhükümlerinegöreatıklarınyönetimindensorumlu olanlardantahsiledilir, f)atıkların,bakanlıktanlisansalmışbertaraftesisleridışındaüçüncükişilertarafındanticariamaçlariletoplanması,satışıvebertarafedilmesi, diğeryakıtlarakarıştırılarakyakılmasıyasaktır, g)atıklarfiziksel,biyolojikvekimyasalönişlemlerharicindekesinlikledoğrudanbaşkabirmaddeveyaatıklakarıştırılamazveseyreltilemez, h)bertaraftesislerinetehlikeliatıklakarışıkatıkgelmesidurumundaöncelikleayrıştırılmalıdır.ayrıştırmanınmümkünolmadığıdurumdaatığın tamamıtehlikeliatıkolarakbertarafedilmelidir. ı)atıklarıngeçicidepolanmasıişlemininatığıüretentesisiçindeyapılmasıesastır.ancaktesisiçindeuygunyerbulunamamasıdurumunda üreticiyeait,gereklikoşularasahipuygunbiralandageçicidepolamayapılmasımümkündür. i)(ek:rg-30/3/ ) (1) Tehlikeliatıkgerikazanımvebertaraftesisleriiçinçevrelisansıalınmasızorunludur.Çevrelisansıalınması işlemlerindeçevrekanununcaalınmasıgerekenizinvelisanslarhakkındayönetmelikesaslarıuygulanır. İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Bakanlığın görev ve yetkileri Madde 6 -Bakanlık; a)kanungereğinceatıklarınçevreyleuyumlubirşekildeyönetiminisağlayanprogramvepolitikalarısaptamak,buyönetmeliğinuygulanmasına yönelikişbirliğivekoordinasyonu sağlamak,valiliklerden bölgeselyılıkrapor,izin,tesiskapatmaonayıgibihertürlü bildirimialmakve değerlendirmeklevegereklidenetimleriyapmakla, b)bölgeselboyutaatıkyönetimplanıyapmakvehalkınbilgilenmesinisağlamakla, c)atıklarınsınırlarötesitaşınımıvebertarafınailişkinuluslararasıçalışmalarıyürütmek,ilgilibildirimvetaşımacılıkbelgelerinideğerlendirmek, atıkihracatınailişkinfaaliyetlerionaylamak,uluslararasıbilgideğişiminisağlamak,herhangibirkazadurumundadiğerülkelerihaberdaretmekle, d)(değişik:rg-30/3/ ) (1) AtıkYönetimiGenelEsaslarınaİlişkinYönetmeliğinekindeyeralanEK-IV te(m)işaretiilebulunan, ancaktehlikeliatık olmadığıiddiaedilen atıkların tehlikeliözeliklerden biryada birkaçınıiçerip içermediğinin Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlaraaitlaboratuvarlarve/veyauluslararasıkabulgörmüşkuruluşlarcayapılananalizlerleüreticitarafındantespitinisağlatmakla, e)(mülga:rg-30/3/ ) (1) f)(mülga:rg-30/3/ ) (1) g)atıkbertaraftesisleriiçinacilönlemplanlarınınhazırlanmasındagenelilkeveprensipleribelirlemekle, h)kapatılanbertaraftesislerininyirmiyılboyuncadenetlenmesinisağlamakla, ı)atıklarınçevreyleuyumlubirşekildeyönetimineilişkinteknolojiveyönetimsistemlerininkurulmasındaulusalveuluslararasıkoordinasyonu sağlamakla, i)(ek:rg-30/3/ ) (1) Atıkbeyanformununinternetyoluyladoldurulmasınısağlayacakprogramıhazırlamak/hazırlatmakveprogramın kulanımesaslarınıtalimatlabelirlemekle, yükümlüdür. Mülkü Amirlerce Alınacak Tedbirler Madde 7 Mahalinenbüyükmülkiamiri; a)ilsınırlarındaatıkyönetimplanlarınınmahaliçevrekurularıncauygulanmasınısağlamakla, b)kurulacakbertaraftesislerininyerseçimiyleilgilibaşvurularımahaliçevrekurulunungörüşünüalarakbakanlığailetmekle, c)(değişik:rg-30/3/ ) (1) Aydabinkilogramdanfazlaatıküretenatıküreticisininatıklarını,çevrelisansıalmıştesislere enfazlaaltı aydabirsevkininyapılmasıkoşuluylageçicidepolamasahasınasüresizizinvermeklevebufaaliyetialtıaylıkdönemlerdedenetlemekle, d)atıktaşımaformlarıileilgiliolarakbuyönetmeliklebelirlenenişlemleriyerinegetirmekle, e)ilsınırlarıiçindefaaliyetebulunanvebuyönetmelikkapsamınagirentesisleritespitederekbakanlığabildirmekleveperiyodikolarak denetlemekle, f)ilsınırlarıiçindeatıktaşınmasıileilgilifaaliyetgösterenfirmalaravearaçlarataşımalisansıvermek,bulisansıkontroletmek,iptaletmekveya yenilemekle, g)ilsınırlarıiçindeatıktaşımasısırasındameydanagelebilecekkazalardahertürlüacilönlemialmakvegereklikoordinasyonusağlamakvekaza raporlarınıyılıkolarakdeğerlendirerekbakanlığabildirmekle, h)(değişik:rg-30/3/ ) (1) İlsınırlarıiçindebulunantehlikeliatıkaradepolama,gerikazanımtesisive/veyabertaraftesislerinin Bakanlıkçaverilençevrelisansıbelgelerindekikoşulardoğrultusundaişletilmelerinisağlamak,buamaçlagereklidenetimleriyapmak,tesislerinişletme bilgi,belgeveteknikraporlarınıdüzenliolarakkontroletmek,değerlendirmekvebakanlığaraporetmek,tesisinçevrelisanskoşularınauygun çalışmadığınıntespitihalindegerekliyasalişlemleriyapmakvebakanlığabilgivermekle, ı)tehlikeliatıkbertaraftesisikurulmasıiçinbelirlenenyermücaviralandışındaise,buyerinimarplanınaişlenmesinisağlamakla, j)atıküreticisinintesisindenkaynaklananatıklarailişkinhazırlamışolduğuatıkyönetimplanlarınıonaylamakla, k)(değişik:rg-30/3/ ) (1) Üreticilerin göndermekleyükümlü olduğu biröncekiyılın bilgileriniiçeren atıkbeyan formunu değerlendirmekvegereklidüzeltmelerinyapılmasınısağlamakla, l)atıküreticisininvebelediyeninatıkyönetimplanlarınıesasalanüçyılıkiltehlikeliatıkyönetimplanınıhazırlayarakbakanlığaraporhalinde sunmakla, ilgilihususlardagereklitedbirlerialır. atıkların 2/25

3 ilgilihususlardagereklitedbirlerialır. Mahalli İdarelerce Alınacak Tedbirler Madde 8 -Belediyeler,BüyükşehirlerdeiseBüyükşehirBelediyeleri; a)evlerdenkaynaklanantehlikeliatıklarınyönetimineilişkinplanveprogramlarınıbuyönetmeliğinyürürlüğegiriştarihindenitibarenaltıay içindehazırlamaklavekurulacaksistemiönerihalindemahaliçevrekurulunasunmakla, b)atıküreticilerivebertarafçılarıileberaberveyaistemesidurumundaayrıolarakatıkbertaraftesislerinikurmakveyakurdurmakla, c)atıklarınbertarafınailişkintesislerileilgiliplanveprojelerhakkındavaliliğinuygungörüşüilebirliktebakanlığınonayınıalmakla, d)(değişik:rg-30/3/ ) (1) Belediyevemücaviralansınırlarıiçindefaaliyetebulunançevrelisansıalmışatıkgerikazanım ve bertaraftesislerinininşasıveişletilmesindebuyönetmeliktebelirtilenyükümlülükçerçevesindegerekliönlemlerialmakveyaaldırmakla, e)(değişik:rg-30/3/ ) (1) Atıklarıntaşınmasıile gerikazanımvebertarafkonusundaçevrelisansıalmışkişivekuruluşlarile yapacaklarısözleşmelerdebulunduğuilinvaliliğininuygungörüşünüalmak,yapılanfaaliyetinsözkonususözleşmelereuygunluğunudenetlemekve bukonudabakanlığabilgivermeküzerebağlıolduğuvaliliğeraporvermekle, f)tehlikeliatıkbertaraftesisikurulmasıiçinbelirlenenyermücaviralaniçindeise,buyerinimarplanınaişlenmesinisağlamakla, g)belediyevemücaviralansınırlarıiçindefaaliyetebulunanvetehlikeliatıküretentümtesislereinşaatveişletmeruhsatıverilmesiaşamasında, tehlikeliatıklarınbertarafınınbuyönetmelikhükümleridoğrultusundasağlandığınıntesissahibitarafındanbelgelenmesinisağlamakla, h)gerçekvetüzelkişilercekurulacakortakatıkbertaraftesislerininplanlanması,inşaatıveişletilmesiaşamalarındayapılacakçalışmaları desteklemekle, ilgilitedbirlerinalınmasınısağlar. Atık üreticisinin yükümlülükleri Madde 9 -Atıküreticisi; a)atıküretiminienazdüzeyeindirecekşekildegereklitedbirlerialmakla, b)atıklarıninsansağlığıveçevreyeyönelikzararlıetkisini,buyönetmelikhükümlerineuygunolarakenazadüşürecekşekildeatıkyönetimini sağlamakla,üçyılıkatıkyönetimplanınıbuyönetmeliğinyürürlüğegiriştarihindenitibarenaltıayiçindehazırlayarakvaliliktenonayalmakla, c)buyönetmelikhükümlerineuygunolarak,atıklarınıtesislerindegeçiciolarakdepolamasıdurumundavaliliktenizinalmakla, d)(değişik:rg-30/3/ ) (1) Üretiğiatıklarlailgilikayıttutmakla,atığınıgöndereceğiçevrelisansıalmışolan gerikazanımyada bertaraftesisininistemişolduğuuluslararasıkabulgörmüşstandartlarauygunambalajlamaveetiketlemeyapmakla, e)(değişik:rg-30/3/ ) (1) AtıkYönetimiGenelEsaslarınaİlişkinYönetmeliğinekindeyeralanEK-IV te(m)işaretiilebulunupek- IB debelirtilenözelikleriiçermediğiönesürülenatıklariçinbuatıklarıntehlikeliolmadığınıbakanlıkçayetkilendirilmişkurum/kuruluşlaraait laboratuvarlarve/veyauluslararasıkabulgörmüşkuruluşlarcayapılananalizlerlebakanlığabelgelemekle, f)atığınniteliğininbelirlenmesiiçinyapılanharcamalarıkarşılamakla, g)(değişik:rg-30/3/ ) (1) AtıkbeyanformunuheryıltakipedenyılınengeçMartayısonunakadarbiröncekiyılaaitbilgileri içerecekşekildebakanlıkçahazırlananwebtabanlıprogramıkulanarakdoldurmak,onaylamakveçıktısınıalmak vebeşyılboyuncabirnüshasını saklamakla, h)atıkdepolanmasıveyabertarafınıntesisdışındayapılmasıdurumunda;(ek9a-b)dekibilgileriiçerentaşımaformunudoldurmakve öngörülenprosedüreuymakla, ı)atıktaşımacılığındamevcutuluslararasıstandartlarauymakla, j)atığıbertaraftesisininkabuletmemesidurumundataşıyıcıyıbaşkabirtesisegöndermekleveyataşıyıcınınatığıgerigetirmesinivebertarafını sağlamakla, k)buyönetmeliktekiesaslarauygunolarakatıklarınbertarafedilmesiamacıylabelediyelerleyadagerçekvetüzelkişilerleortakatıkbertaraf tesislerikurmakvegerekliharcamalarakatkıdabulunmakla, l)(değişik:rg-30/3/ ) (1) AtıklarınıbuYönetmeliktekiesaslarauygunolarakkendiimkanlarıileveyaçevrelisansıalmışatıkbertaraf tesisindegerekliharcamalarıkarşılayarakveyabelediyelerleyadagerçekvetüzelkişilerlekurulacakortakatıkbertaraftesislerindebertarafetmekveya etirmekle, m)atıklarınfabrikasınırlarıiçindetesisvebinalardanuzaktabetonsahaüzerineyerleştirilmişsağlam,sızdırmaz,emniyetliveuluslararasıkabul görmüşstandartlarauygunkonteynırlariçerisindegeçiciolarakmuhafazaetmekle,konteynırlarınüzerindetehlikeliatıkibaresineyervermekle, depolananmaddeninmiktarınıvedepolamatarihinikonteynırlarüzerindebelirtmekle,konteynırlarınhasargörmesidurumundaatıkları,aynıözelikleri taşıyanbaşkabirkonteynıraaktarmakla,konteynırlarındevamlıkapalıkalmasınısağlamakla,atıklarınıkimyasalreaksiyonagirmeyecekşekildegeçici depolamakla, n)(değişik:rg-30/3/ ) (1) Aydabinkilogramakadaratıküretenüreticibiriktirilenatıkmiktarıaltıbinkilogramıgeçmemekkaydıile valiliktenizinalmaksızınatıklarınıarazisindeenfazlayüzseksengüngeçicidepolayabilir.budurumdaherhangibirtehlikehalindearazideönlem alabilmekiçinenazbirkişiyigörevlendirmeklevebukişininiletişimbilgilerinivaliliğebildirmekle, o)(değişik:rg-30/3/ ) (1) BuYönetmelikhükümlerineuygunolarakgerikazanımvebertaraftesislerinegönderilmedenöncekendi atıklarınıgerekliönlemlerialarakfiziksel,kimyasalveyabiyolojikişlemlerlezararsızhalegetirmek,bakiyeatıkoluşuyoriseuygunşekildeçevrelisansı almışbertarafvegerikazanımtesisinegötürmekleveyagönderilmesinisağlamakla, p)tesisiçindeatıklarıntoplanmasıtaşınmasıvegeçicidepolanmasıgibiişlemlerdensorumluolançalışanlarınsağlığıveemniyetiileilgiliher türlütedbirialmakla, r)kazasonucuveyakastiolarakatıklarındökülmesivebunungibiolaylarsunucumeydanagelenkirliliğinönlenmesiamacıyla,atığıntürüne bağlıolarakolayınvukubulduğuandanitibarenengeçbirayiçindeolayyerinineskihalinegetirilmesivetümharcamalarınkarşılanmasıyla, s)kazasonucuveyakastiolarakatıklarındökülmesivebunungibiolaylarvukubulduğundavaliliğibilgilendirmekvekazatarihi,kazayeri, atığıntipivemiktarı,kazasebebi,atıkbertarafişlemivekazayerininrehabilitasyonunailişkinbilgileriiçerenraporuvaliliğesunmakla, t)(değişik:rg-30/3/ ) (1) Faaliyetlerineyönelikinşaatveişletmeruhsatıalınmasıaşamasında,tehlikeliatıklarınınbuYönetmelik hükümleridoğrultusundabertarafınınsağlanacağınıbelgelemekle, yükümlüdür. (Değişik madde başlığı:rg-30/3/ ) (1) Geri kazanım ve bertaraf edenin yükümlülükleri Madde 10 -Bertarafeden; a)(değişik:rg-30/3/ ) (1) TehlikeliatıkbertarafvegerikazanımtesisleriiçinçevrelisansıalınmasıişlemlerindeÇevreKanununca AlınmasıGerekenİzinveLisanslarHakkındaYönetmelikesaslarınauymakla, b)(değişik:rg-30/3/ ) (1) Çevrelisansıkapsamındabelirlenenşartlarauymakla, c)(mülga:rg-30/3/ ) (1) d)(mülga:rg-30/3/ ) (1) e)işletmeplanınıheryılbakanlığasunmakla, f)atığıntesisegirişindebertarafişlemindenönceatığınfizikselvekimyasalanaliziniyapmakla,atığıntaşımaformundabelirtilenatıktanımına uygunluğunutespitetmekle, g)tesisinişletilmesiileilgiliherbölümünişletmeplanınıyaparakuygulamakla, h)tesisinrisktaşıyanbölümlerindeçalışanpersonelinhertürlügüvenliğinisağlamak,altıaydabirsağlıkkontroleriniyaptırmakvebubölümlere izinsizolarakveyetkilikişilerindışındagirişleriönlemekle, ı)acilönlemlerleilgilieğitimlipersonelbulundurmakveacildurumsözkonusuolduğuzamanbakanlığabilgivermekle, j)kabuletiğiatığıntaşımaformunuimzalamakveotuzgüniçindeüreticiyegöndermekle, k)atıktaşımaformuileilgiliolaraküreticiilearasındauyuşmazlıkçıkmasıhalinde,buuyuşmazlıkgiderilemezseonbeşgüniçinde,uyuşmazlığı Bakanlığabildirmekle, l)taşımaformuolmaksızınatıkkabuletmesihalindebakanlığabilgivermekle, m)tesisinişletilmesiileilgilibakanlığınöngördüğüişleriyapmakla, n)tesisinkapatılmasıiçinkapatmaplanıyaparakyüzseksengünöncedenbakanlığabildirmekle, atıkların 3/25

4 n)tesisinkapatılmasıiçinkapatmaplanıyaparakyüzseksengünöncedenbakanlığabildirmekle, o)tesisinkapatılmasındansonra37ve40ıncımaddelerdeöngörülenişleriyapmakla, p)atıküreticisitarafındanbertaraftesislerineödenecekatıkbedelini,atıkkategorilerivebertarafyöntemlerinegöre,bertaraftesisininbulunduğu bölgedeyeralanilerinsanayiodalarıtemsilcileri,sanayiodalarınınbulunmadığıilerdeticaretvesanayiodalarıtemsilcileriilebirliktebelirlemekle, r)faaliyetlerihakkındaatığıntesisekabultarihi,atığınkaynağı,miktarı,taşınımtürüvebertaraf/gerikazanımyöntemigibibilgileriiçerenyılık raporlarınıvaliliğegöndermekve5yılboyuncasaklamakla, yükümlüdür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşıma İle İlgili Hükümler Atıkların taşınması Madde 11 -Atıklarıntaşınmasıbuişiçinlisansalmışkişivekuruluşlarcataşınanatığınözeliğineuygunaraçlarlayapılır.Aynıaraçtaaynıkap içindetaşınacakatığınkodnumarasıaynıolmakzorundadır. Araçlarda taşıma formu bulundurma zorunluluğu Madde 12 -Taşımaişlemiyapılacakaraçlardaatıktaşımaformubulundurulmasızorunludur.TaşımaFormlarıatıküreticisitarafındanilgili valiliktenteminedilir.(ek9-a)ve(ek9-b)deyeralanatıktaşımaformlarından(a)formumavi,(b)formupembe,(c)formubeyaz,(d)formuyeşil,(e) formusarırenktedir.atıküreticisivetaşıyıcıtarafındanülkeiçitaşımada(ek9-a)dayeralan(a),(b),(c),(d)formları,uluslararasıtaşımadaise(ek9-b) deyeralan(a),(b),(c),(d),(e)formlarıdoldurulurvevaliliğebaşvurulur.(a),(c)ve(e)formlarıikinüshaolmalıdır. Buformlardan; a)(d)formutaşımabaşlamadanönce,atıküreticisindekalır,üreticitarafındanvaliliğegönderilir, b)(a),(b),(c),(e)formlarıtaşımaesnasındabulundurulmakkaydıiletaşıyıcıyaverilir, c)(e)formuuluslararasıtaşımada,taşıyıcıtarafındangümrükçıkışındabakanlığabirnüshasıgönderilmeküzeregümrükmemurunateslimedilir, d)(a),(b)ve(c)formutaşıyıcıtarafındanatıkbertaraftesisisorumlusunaimzalatılarak,(a)ve(b)formlarıatıklabirlikteteslimedilir.(c)formu isetaşıyıcıdakalır,birnüshasıüreticiyeteslimedilir, e)(a)ve(b)formuatıkbertarafındansorumlukişiveyakuruluştarafındanimzalanarakalınır.(a)formununbirnüshasıbertarafçıtarafındannet miktarlar,bertarafyerivetarihiformüzerinedoldurulduktansonrabakanlığagönderilir, f)(değişik:rg-30/3/ ) (1) (B)formunetmiktarlar,bertarafyerivetarihiformüzerinedoldurulduktansonragerikazanım veya bertarafedentarafındanüreticiyegönderilir. Gönderilenvealınantümtaşımaformlarıüçyılsüreilesaklanmakvedenetimlerdeyetkiliidarelerceistendiğindehazırbulundurulmakzorundadır. Atık taşıyıcılarının lisans alma zorunluluğu Madde 13 -Atıktaşımakisteyengerçekvetüzelkişilertehlikeliatıktaşımalisansıalmaküzere(EK18)deyeralanbilgivebelgelerle,valiliğe başvurmakzorundadır.lisans,başvuranfirmayavearacaverilir.lisansalanfirma11/7/1993tarihlive21634sayılıresmigazete deyayımlanantehlikeli KimyasalarYönetmeliğinin(Ek4)deyeralantehlikeliatıkişaretleriniaraçlarındakulanmakzorundadır.Buhükümlersadecekarataşıtlarıiçingeçerlidir. Deniz,havavedemiryolutaşımacılığıiçinbuamaçlauygulananulusalveuluslararasıkabulgörmüştaşımacılıkkuralarıuygulanır.Taşımanınkarayolu ileyapılmasıhalinde,10/7/2003tarihlive 4925sayılıKarayoluTaşımaKanunundatehlikelimaddelerinkarayoluylataşınmasınailişkinhususlar doğrultusunda,ilgilivaliliktenalınacaktaşımalisansınınyanısıra,şehirlerarasıtaşımafaaliyetlerindebulunacakgerçekvetüzelkişilerinkarayolu TaşımaKanunuuyarıncaUlaştırmaBakanlığındanyetkibelgesialmakzorundadır.Lisansüçyıliçingeçerlidirvebusüresonundayenilenmesigerekir. Lisansalanancaktaşımacılıktaöngörülenstandartlarauymayanfirmalarınlisanslarıvalilikçeiptaledilir. Lisanslı araçla taşıma muafiyeti MADDE 14 (Değişik:RG-4/9/ ) AtıkYönetimiGenelEsaslarınaİlişkinYönetmeliğinekindeyeralanEK-IV te0901fotoğrafendüstrisiatıklarıbaşlığıaltındakayıtlıgümüş içerensabitleştirmebanyolarınınvebuyönetmelikkapsamındaolan,ancaktoplamıelikilogramıgeçmeyenatıklarıntaşınmasındabuyönetmeliğin11, 12ve13üncümaddehükümleriuygulanmaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Atıkların Geri Kazanımı ve Bertarafına İlişkin Hükümler Genel esaslar Madde 15 -Atıklarıngerikazanılmasıvetekrarkulanılmasıesastır.Atıklarınalternatifhammaddeolarakkulanılmalarınailişkinteknikveidari hususlarbakanlıktarafındançıkarılacaktebliğilebelirlenir. (Değişik:RG-4/9/ ) Atıklarıngerikazanılmasınınvetekrarkulanılmasınınmümkünolmadığıdurumlardaatıklar,çevreveinsan sağlığınazararvermedenbertarafedilir.bertarafsistemleriatıkyönetimigenelesaslarınailişkinyönetmeliğinekindeyeralanek-ia dakitehlikeli kabuledilenatıklarınözeliklerineveuygunteknolojileregöreseçilir.(değişik üçüncü cümle:rg-30/3/ ) (1) AynıYönetmeliğinekindeyer alanek-ia veek-ib debelirtilentümgerikazanımvebertarafişlemlerinigerçekleştirmekisteyengerçekvetüzelkişilerbakanlıktançevrelisansı almaklayükümlüdür. BuYönetmelikhükümlerineuygun şekildekurulmuşnihaibertaraftesislerikurulduğuzamanmeskunmahaldışındaisevemeskunmahale mesafesibinmetredenfazlaise, valilik/belediyetarafındanimarplanlarındadeğişiklikyaparkenmeskunmahaleolanmesafeyidikkatealmakla yükümlüdür.ancakömrüdolmuştesisleriçinbusınırgeçerlideğildir. Geri kazanım Madde 16- Atıklarınekonomiyekatkısağlamakvenihaibertarafsagidecekatıkmiktarınınazaltılmasıamacıylagerikazanılmasıesastır.Atıkların gerikazanımında(değişik ibare:rg-4/9/ ) AtıkYönetimiGenelEsaslarınaİlişkinYönetmeliğinekindeyeralanEK-IB deverilen işlemlerdenherhangibiriuygulanır.tehlikeliatıkgerikazanımişlemindensonraeldeedilenikincilhammaddeninürünniteliğindeolduğununakredite laboratuvarlarve/veyauluslararasıkabulgörmüşkuruluşlarcayapılananalizlerlebelgelenmesizorunludur.gerikazanımişlemisonucundabakiyeatık oluşuyorise,buyönetmelikhükümlerineuygunşekildebertarafısağlanmalıdır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ön işlemler Madde 17 -Atıklar,değerlendirilmesi,düzenlidepolanabilmesiveyaçevreyeolanzararlarınınenazaindirilmesiiçinfiziksel,kimyasalveya biyolojikişlemleretabitutulurlar.tehlikeliatığınbuişlemlersonucundainerthalegetirildiğininveya(değişik ibare:rg-4/9/ ) Atık YönetimiGenelEsaslarınaİlişkinYönetmeliğinekindeyeralanEK-IA daverilentehlikelikabuledilenatıklarınözeliklerinitaşımadığınınveya(ek11- A)yagöretehlikesizatıkolarakdepolanabilirliğininbelgelenmesizorunludur.Buişlemlersonucundabakiyeatıkoluşuyorise,buYönetmelik hükümlerineuygunşekildebertarafısağlanmalıdır. Derine enjeksiyon Madde 18 Pompalanabilirniteliktekisıvıatıklarjeolojikvehidrojeolojikaçıdanuygunolankuyulara,tuzkayaçlarınaveyadoğalolarakbulunan boşluklaraenjeksiyonişlemiilebertarafedilebilir.(değişik ikinci cümle:rg-30/3/ ) (1) Buyöntemileatığıbertarafetmekisteyengerçek ve/veyatüzelkişileralanınuygunluğununbelirlenmesiveyatespitiamacıylafizibiliteraporuhazırlatıpbakanlığasunmakveçevrelisansıalmakla yükümlüdür.derineenjeksiyonişlemineilişkinhususlarbakanlıkçaçıkarılacaktebliğilebelirlenir. Sürekli depolama Madde 19- Terkedilmişkapalımadenocaklarındaatıklarınkonteynırlariçindedepolanmasımümkündür.Buyöntemileatığıbertarafetmek isteyengerçekve/veyatüzelkişilerocağınuygunluğununbelirlenmesiveyatespitiamacıylaüniversite,kurum/kuruluşafizibiliteraporuhazırlatıp Bakanlığasunmakveizinalmaklayükümlüdür.SüreklidepolamaişlemineilişkinhususlarBakanlıkçaçıkarılacaktebliğilebelirlenir. Yakma Madde 20 (Mülga:RG-30/10/ ) atıkların 4/25

5 Deneme yakması Madde 21 (Mülga:RG-30/10/ ) Düzenli depo tesisleri Madde 22 (Mülga:RG-26/3/ ) (1) Tek tür atık depo tesisleri Madde 23 - (Mülga:RG-26/3/ ) (1) Ara depolama tesisleri BEŞİNCİ BÖLÜM Ara Depolama ve Arıtım Tesisleri ile İlgili Hükümler Madde 24 (Değişik birinci fıkra:rg-30/3/ ) (1) Nihaibertarafveyagerikazanımiçinuygunyerbulunamamasıdurumundayada çevrelisansıalmışgerikazanımvebertaraftesislerineulaştırılmadanönceatıkmiktarınınyeterlikapasiteyeulaşmasıamacıylaatıklararadepolarda depolanabilir.budepolardabeklemesüresibiryılıaşamaz.ancakbusürezorunluhalerdebakanlığınuygungörüşüileuzatılabilir.aradepolama tesisleriiçinbakanlıktançevrelisansıalınmasızorunludur. Aradepolamaveişlemetesislerinde; a)giriş,depolamaveçalışmakısımları, b)yangınsöndürmesistemleri, c)boruların,haznevekaplarıntemizlenmesiiçintemizlemesistemleri, d)taşanvedökülenatıklarıntoplanmasıiçinyeterliabsorban,nötralizan, bulunur. Herhangibirkazahalindederhalmüdahaleedilebilmesiiçinatıktaşıyanborulariledepolamakonteynırlarınınyerüstünetesisizorunludur.Kirli sukaçağınınmümkünolduğutesisbölgelerinde,kirlisuyunyeraltınasızmamasıveetrafındakitopraklarıkirletmemesiiçingereklisızdırmazlıktedbirleri alınır. Bölgedenatılanyıkamavebenzeriatıksularayrıolaraktoplanırve31/12/2004tarihlive25687sayılıResmiGazete'deyayımlananSuKirliliği KontrolüYönetmeliğindeyeralansınırdeğerlereuygunşekildearıtılır.ButürarıtmatesislerindeüretilenarıtmakatılarıveçamurlarıbuYönetmelik kapsamındabertarafedilir. AradepolamatesisidizaynınailişkinhususlarBakanlıkçaçıkarılacaktebliğilebelirlenir. Atıkların tesis içinde taşınması Madde 25 -Katıveyasıvıhaldekiatıklariçinatığınveişletmeninözeliğinegöreuygunkonteynırvetaşımaşekileriişletmelertarafından belirlenir. Kaplarınüzerineatığınçeşidi,kaynağı,miktarıvedepolamatarihiileilgilibilgileraçıkolarakyazılır. Tesis içinde alınacak güvenlik önlemleri Madde 26 -İşlemetabitutulacakveyageçiciolarakdepolanacakatıklar,özelyerlerdekapveyahazneleriçinde;uygulanacakfiziksel,kimyasal, biyolojikişlemlerveyakmaişlemlerinegöreayrıayrıvebirbiriilekimyasalreaksiyonagirmeyecekşekildeatıkkodnumarasınagöredepolanır. Aradepoveyaişlemetesislerininbekletmehaznelerininçürümelereveaşınmalaradayanıklıolmasıvegerekliemniyetvekontrolsistemlerini ihtivaetmesizorunludur. Bertaraf tesislerine ön lisans verilmesi Madde 27 (Mülga:RG-30/3/ ) (1) ALTINCI BÖLÜM (Değişik bölüm başlığı:rg-30/3/ ) (1) Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerine Çevre Lisansı Alınması ile İlgili Hükümler Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerine Çevre Lisansı Alınması MADDE 28 (Başlığıyla birlikte değişik:rg-30/3/ ) (1) ÇevrelisansıalınmasıaşamasındaÇevreKanununcaAlınmasıGerekenİzinveLisanslarHakkındaYönetmelikhükümleriuygulanır.Sözkonusu YönetmeliğinEk-3C sindeyeralanteknikuygunlukraporundabuyönetmeliğinek-19 undaverilenbilgivebelgelerinbulunmasızorunludur. Lisans iptali Madde 29 -(Mülga:RG-30/3/ ) (1) Bertaraf tesislerine inşaat ruhsatı verilmesi Madde 30-(Mülga:RG-30/3/ ) (1) Yer seçimi Madde 31 -(Mülga:RG-26/3/ ) (1) Depo zemini Madde 32 -(Mülga:RG-26/3/ ) (1) Uzun süreli çevre emniyeti Madde 33 -(Mülga:RG-26/3/ ) (1) Depo tabanının teşkili Madde 34-(Mülga:RG-26/3/ ) (1) Dren sistemi teşkili Madde 35 -(Mülga:RG-26/3/ ) (1) Depo tesislerine dolgu yapılması Madde 36 -(Mülga:RG-26/3/ ) (1) Depo tesisi üst örtüsünün teşkili Madde 37-(Mülga:RG-26/3/ ) (1) YEDİNCİ BÖLÜM Düzenli Depolama Tesisleri İnşaatı ve İşletilmesi Atık kabulü atıkların 5/25

6 Atık kabulü Madde 38-(Mülga:RG-26/3/ ) (1) Düzenli depo tesislerinin işletilmesi Madde 39-(Mülga:RG-26/3/ ) (1) Bertaraf tesisinin kapatılması Madde 40 -Bertarafeden,tesisinkapatılmasındanenazyüzseksengünönce; a)tesisininkapatılmasıileilgilifizibiliteetüdünü, b)atıkların,sızıntısularınınyağmursularınaveyeraltısularınave/veyaatmosfereolasıkarışımınıkontroledenölçümizlemesistemineilişkin planını, c)tesisteyeralanünitelerinherbirininneşekildekapanacağıileilgiliplanını, d)tesisinaktifolduğusüreboyuncasahaiçindebulunanatıklarınenvanterini, e)tesistekalanatıkların,analiz,taşımavebertaraflarınailişkintüm metotlarınvekapatmadakulanılacakyöntemlerinayrıntılıtanımıve uygulanabilirplanlarını, f)araçvemalzemenintemizlenmesi,topraktanalınannumunelervetestmetotlarınailişkinraporları, g)atıklarlakirlenmişmalzemelerinbertaraflarınayönelikplanları, Bakanlığasunar. Bertarafeden,Bakanlıktankapatmaplanıonayıalmadanvekapatmasonrasıgerekençevrekorumaişlemlerinigerçekleştireceğinedair taahhütnamevermedentesisikapatamaz.kapatmaişlemindensonrabertarafedeninsorumluluğudevameder,ölçümizlemeyeilişkinraporlarınıyirmiyıl süreyleheryılsonundabakanlığailetir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımı Atıkların ithali Madde 41-Atıkların,serbestbölgelerdahilTürkiyeCumhuriyetiGümrükBölgesinegirişiyasaktır.Ancak,sektöritibariileekonomikdeğerehaiz atıklarınithalizinleriyayımlanacaktebliğlerdoğrultusundaverilir. Serbestbölgelerdekifaaliyetlersonucuortayaçıkanatıklarıngerikazanılmasıve/veyabertarafıamacıylabölgedeuyguntesisbulunmaması durumundaatıküreticisifirmanıntalebiüzerineserbestbölgemüdürlüğübaşkanlığındavalilik,gümrük,gümrükmuhafazamüdürlüğüişleticiveyabölge kurucuveişleticisiveatıküreticisifirmatemsilcilerindenoluşanbirkomisyonunuygungörüşünümüteakipserbestbölgemüdürlüğüncebakanlıktan alınacakonayaistinadenbuatıklarbölgedençıkarılır. Komisyonaaşağıdabelirtilenbilgivebelgelersunulacaktır. a)atıklarınserbestbölgeiçindekibirüretimve/veyatüketimfaaliyetisonucuortayaçıktığınailişkinbelge, b)atığıoluşturanfaaliyetintürü,atıktürvemiktarı, c)atıklarıngerikazanımıveyabertarafıamacıylagönderilecekolantesistenalınacakvalilikonaylıatıkkabulyazısı, d)bakanlıkgerekligördüğütakdirdeilaveteknikbilgivebelgeleristeyebilir. KulanılmışlastiklerinkarkasniteliğindeolanlarıDahildeİşlemeRejimikapsamındasadeceBakanlıktanlisansalmışişletmelertarafındangeri kazanımıamacıylaülkemizegirişindebumaddehükümleriuygulanmaz. Atıkların ihracı Madde 42 -Atıklar; a)ülkemizdeatıklarınbertarafıiçingerekliteknikkapasiteyesahiptesislerinbulunmamasıhalinde, b)sözkonusuatıklarıithalatçıdevletinyetkiliotoritesininkabuletmesidurumunda, ihraçedilebilir. Budurumda,atıklarınsınırlarötesitaşınımınaizinverilmedenöncetransitdevletlerinveatığıithaledecekdevletinyazılıonaylarıBakanlıkça alınır. Bilgi verme yükümlülüğü Madde 43 -İhraçedilecekatıklariçin(Ek10)dayeralanbildirimformuikinüshahalindeihracatçıfirmatarafındandoldurularakBakanlığailetilir. Bakanlıkça,bildirimformununithalatçıdevletinvetransitdevletlerinyetkilimakamlarınagönderildiğitarihtenitibarenaltmışgüniçindeyazılıonay verilmezseihracatişlemibaşlatılamaz. Transit devlete bildirim yükümlülüğü Madde 44-Ülkemizintransitdevletolmasıhalinde,Bakanlığa(Ek10)dabelirtilenşekildetaşımanınplanlandığıtarihtenenazaltmışgünönce bildirimdebulunulmasızorunludur.bakanlıksözkonusutransittaşımaişlemineşartlıveyaşartsızizinverebilir,izinvermeyireddedebilirveyaengeç altmışgüniçindebildirimdebulunantaraftanbilgiisteyerekyazılıcevabınıbildirir. Bakanlığıniznialınmadantransitgeçişyapılmaz,ulusalyetkialanımıziçindeatıkyükülimboyapılamazveaktarılamaz. Atıkların uluslararası taşınımında uygulanacak usul ve esaslar Madde 45-Atıklarınuluslararasıtaşınımındauygulanacakusulveesaslarşunlardır; a)taşıyıcı,(ek9-b)debelirtildiğigibidoldurulantaşımabelgesini,atıklarıntaşınımınabaşladığıandanitibarennihaibertarafyerinekadar, taşımasüresinceyanındabulundurmakvebubelgeyiistendiğindegüvenlikvetaşımaileilgilimakamlarınincelemesinesunmakzorundadır, b)atıklarınsınırlarötesitaşınımındansorumluolanşahıslar,sözkonusuatıklarınteslimedilmesiveyateslimalınmasısırasındataşımabelgesini imzalamaklayükümlüdür, c)bertarafeden,sözkonusuatıklarıteslimalmışolduğunuveişleminbildirimdebelirtildiğişekildetamamlandığınıgösterenbelgeyiihracatçıya vebakanlığailetmekleyükümlüdür.ihracatçıbubelgeyialamadığıtakdirdebakanlıkkanalıylabudurumuithalatçıdevletebildirir, d)atıklarınsınırlarötesitaşınımındauluslararasıpaketleme,etiketlemevetaşımastandartlarınauyulur, e)atıklarınsınırlarötesitaşınımınınbuyönetmeliğegöretamamlanamadığıdurumlarda,ihracatçıdevlet,ithalatçıdevletinbilgiverdiğitarihten itibarendoksangüniçindeveyailgilidevletlerinmutabıkkalacaklarıbaşkabirsüreiçindegerialmayıtemineder. Genel bildirim Madde 46 -İhracatçınınbiryılıksüreiçingenelbirbildirimdebulunmasınaizinverilebilmesiiçin; a)sevkedilecekatıklarıncinsi,kesinmiktarıveyaperiyodiklistesigibibakanlığınisteyeceğibilgilerinbulunması, b)atıklarınaynıfizikselvekimyasalözelikleritaşıması, c)ihracatçıdevletinaynıgümrükgiriş-çıkışkapısınıkulanması, d)atıklarınaynıbertaraftesisinesevkedilmesi, zorunludur. Yasadışı trafik Madde 47-Atıklarıntaşınmasında; a)buyönetmelikgereğinceyapılmasıgerekenbildirimlerdebulunulmaması, b)yetkiliotoriteninbuyönetmelikilebelirtileniznininbulunmaması, c)yetkiliotoriteniniznininhileliveyayalanbeyansonucueldeedilmesi, d)belgeleriniçeriğinetümüyleveyakısmenuymadanülkeyetkialanınagirilmesi, e)uluslararasısözleşmelerevebuyönetmeliğeaykırıolarakatıklarınbertaraf,boşaltımve/veyanakilaracıylabirlikteterkedilmesi, durumlarındaatıklarıntaşınımıyasadışıtrafiktir. İhracatçı,kendisineyasadışıtrafikhakkındabilgiverildiğitarihtenitibarenotuzgüniçindeveyailgilidevletlerinmutabıkkalacağıbaşkabirsüre içinde,atıklarınihracatçıveyaüreticiyadaihracatçıdevletinkendisitarafındanülkesineiadesiniteminedecektir. DOKUZUNCU BÖLÜM atıkların 6/25

7 DOKUZUNCU BÖLÜM Diğer Hükümler Özel atıklar MADDE 48 (Değişik:RG-4/9/ ) AtıkYönetimiGenelEsaslarınaİlişkinYönetmeliğinekindeyeralanEK-IV te(01)başlığıaltındakayıtlımadenatıkları,(13)başlığıaltındakayıtlı yağvesıvıyakıtatıkları,(1606)başlığıaltındakayıtlıkulanılmışpilveaküler,(18)başlığıaltındakayıtlıinsanvehayvansağlığıve/veyabukonulardaki araştırmalardankaynaklananatıklarilekulanılmışlastiklerintoplanması,taşınması,işlenmesivebertarafınailişkinesaslarbakanlıkçabelirlenir. Cezai hükümler Madde 49 -BuYönetmelikhükümlerineaykırılıkhalinde2872sayılıÇevreKanununun15ve16ncımaddelerindebelirtilenmercilertarafından gerekliişlemleryapılırve26ncımaddedekiyaptırımuygulanır.kanunun24ncümaddesindekimercilertarafından20,21ve23üncü maddelerinde belirtilenidariniteliktekicezalarverilir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat Madde 50-27/08/1995tarihlive22387sayılıResmiGazete deyayımlanantehlikeliatıklarınkontrolüyönetmeliğiyürürlüktenkaldırılmıştır. EK MADDE 1 (Ek:RG-30/10/ ) Atıklarınyakılmasıileilgiliolarak6/10/2010tarihlive27721sayılıResmîGazete deyayımlananatıklarınyakılmasınailişkinyönetmelikhükümleri uygulanır. Geçici Madde 1- BuYönetmeliğinyürürlüğegirmesindenönceyürürlüktebulunanyönetmeliğegörehazırlanmışolantebliğvegenelgelerinbu Yönetmeliğeaykırıolmayanhükümleriçıkarılacakolanyenitebliğvegenelgelerekadargeçerlidir. Geçici Madde 2- YönetmeliğinyayınlandığıtarihtenönceBakanlıktangerikazanımkonusundalisansalmıştesislerinvevaliliktentaşımalisansı almışfirmavearaçlarınbuyönetmeliğinyürürlüğegirmesinimüteakip,biryıliçindegerikazanımkonusundabakanlığavetaşımakonusundaise valilikleretekrarmüracaatedereklisanslarınıyenilemelerizorunludur. Geçici Madde 3- ValiliklerbuYönetmelikyürürlüğegirdiğitarihtenitibarensekizayiçindeiltehlikeliatıkyönetimplanınıhazırlayarakBakanlığa sunar. Yürürlük Madde 51- BuYönetmelikyayımıtarihindeyürürlüğegirer. Yürütme Madde 52 - BuYönetmelikhükümleriniÇevreveOrmanBakanıyürütür. (1) Bu değişiklik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer. Sayfa 1 EK- 1 (Mülga:RG-4/9/ ) EK- 2 (Mülga:RG-4/9/ ) Sayfa 2 EK 3 DOĞAL KARAKTERLERİNE YA DA ONLARI OLUŞTURAN AKTİVİTE YE GÖRE TEHLİKELİ ATIK KATEGORİLERİ (ATIK, SIVI, ÇAMUR YA DA KATI HALDE OLABİLİR) A) (Ek 5) te sıralanan özelliklerden herhangi birini gösteren ve aşağıdakilerden oluşan atıklar; 1)Hastanelerden,tıpmerkezlerindenvekliniklerdenkaynaklanantıbbiatıklar, 2)Farmasotikürünlerinüretimindenvehazırlanmasındankaynaklananatıklar,farmasotikveilaçatıkları, 3)Ahşapkoruyucuları, 4)Biositlervefito-farmakolojikmaddelerinüretiminden,hazırlanmasındanvekulanımındankaynaklananatıklar, 5)Solvent(çözücü)olarakkulanılanmaddelerinkalıntıları, 6)İnertpolimerizemalzemelerhariçsolvent(çözücü)olarakkulanılmayanhalojenliorganikmaddeler, 7)Siyanüriçerenısılişlemlerilesertleştirmeişlemlerindenkaynaklananatıklartuzlar, 8)Hedeflenenkulanımauygunolmayanmineralyağlarveyağlımaddeler, 9)Yağ/su,hidrokarbon/sukarışımları,emülsiyonlar, 10)PCB(Poliklorbubifeniler)ve/veyaPCT(Poliklorluterfeniler)ve/veyaPBB(Polibromlubifeniler)içerenmaddeler, 11)Rafineetme,distilasyon(imbikleme)vehertürlüpirolitik(ısıl)işlemsonucuortayaçıkankatranlımaddeler, 12)Mürekkepler,boyalar,pigmentler,boyalar,lakeler,(cilalar)vernikler, 13)Reçineler,lateks,plastizeedicimaddeler,zamklar/yapıştırıcılar, 14)Tanımlanmamışve/veyayeniveinsanve/veya çevreüzerindekietkileribilinmeyen,araştırmavegeliştirmeyadaeğitselaktivitelerden kaynaklanankimyasalmaddeler, 15)Pirotekniklervediğerpatlayıcımalzemeler, 16)Fotoğrafçılıkkimyasalmalzemeleriveproseslememalzemeleri, 17)Poliklorlüdibenzo-furanınherhangibirtüreviilekirlenmişhertürlümalzeme, 18)Poliklorlüdibenzo p-dioksininherhangibirtüreviilekirlenmişhertürlümalzeme, B) (EK 4) de sıralanan öğelerin herhangi birini içeren ve (EK 5) te sıralanan özelliklerden herhangi birine sahip olan ve aşağıdakilerden oluşan atıklar; 19)Hayvansalveyabitkiselsabunlar,yağlar,balmumları, 20)Solventolarakkulanılmayan,halojenliolmayanorganikmaddeler, 21)Metalveyametalbileşikleriiçermeyeninorganikmaddeler, 22)Külerve/veyacüruflar, 23)Taramaatıklarını(spoiler)içerentoprak,kumvekil, 24)Siyanitsizısılişlemtuzları, 25)Metaliktozlar, 26)Kulanılmışkatalistmalzemeler, 27)Metalveyametalbileşikleriiçerensıvıveyaçamurlar, 28)(29),(30)ve(33)dışındakikirlilikkontrolişlemlerindenkalanartıklar(bakiyeler), 29)Islakarıtıcıçamurları, atıkların 7/25

8 29)Islakarıtıcıçamurları, 30)Suarıtmatesisleriçamurları, 31)Dekarbonizasyonartığı(bakiyesi), 32)İyon-değiştiricikolonartığı, 33)Arıtılmamışveyatarımdakulanılmayauygunolmayanatıksuarıtmaçamurları, 34)Tanklarınve/veyaekipmanlarınıntemizliğindenkalanartıklar, 35)Kirlenmişekipman, 36)(Ek4) desıralananbileşiklerinbiryadadahafazlasıilekirlenmişkonteynırlar, 37)Pilervediğerelektrikliüniteler, 38)Bitkiselyağlar, 39)Evselnitelikliayrıtoplamaişlemlerindenkaynaklananve(Ek5)tesıralananözeliklerdenherhangibirinigösterenmalzemeler, 40)(Ek4)desıralananbileşiklerinherhangibirinive(Ek5)tesıralananözeliklerinherhangibiriniiçerendiğerherhangibiratık. Sayfa 3 Atıklarıniçeriğindebulunanbileşikler; (C1)BerilyumveBerilyumbileşikleri, (C2)Vanadyumbileşikleri, (C3)Krom(VI)bileşikleri, (C4)Kobaltbileşikleri, (C5)Nikelbileşikleri, (C6)Bakırbileşikleri, (C7)Çinkobileşikleri, (C8)ArsenikveArsenikbileşikleri, (C9)SelenyumveSelenyumbileşikleri, (C10)Gümüşbileşikleri, (C11)Kadmiyumvekadmiyumbileşikleri, (C12)Kalay bileşikleri, (C13)Antimuanveantimuanbileşikleri, (C14)Telürvetelürbileşikleri, EK- 4 (EK- 5) TE AÇIKLANAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLDUĞUNDA TEHLİKELİ OLAN EK 3-B DEKİ ATIKLARIN İÇERİKLERİ (C15)Baryumsülfathariçbaryumbileşikleri, (C16)Cıvavecıvabileşikleri, (C17)Talyumvetalyumbileşikleri, (C18)Kurşunvekurşunbileşikleri, (C19)İnorganiksülfürler, (C20)KalsiyumFlorürhariçinorganikflorbileşikleri, (C21)İnorganiksiyanürler, (C22)Belirtilenalkaliveyaalkalitoprakmetaleri:lityum,sodyum,potasyum,kalsiyum,magnezyum(bileşikhaldedeğil), (C23)Asitliçözeltilerveyakatıhaldekiasitler, (C24)Bazikçözeltilerveyakatıhaldekibazlar, (C25)Asbest(tozvelifler), (C26)Fosfor:mineralfosfatlarhariçfosforbileşikler, (C27)Metalkarbonileri, (C28)Peroksitler, (C29)Kloratlar, (C30)Perkloratlar, (C31)Azidler, (C32)PCBve/veyaPCT ler, (C33)Eczacılıkveyaveterinerlikbileşikleri, (C34)Biositlervefito-farmakolojikbileşikler(örneğin.;pestisitler), (C35)Enfeksiyonelmaddeler, (C36)Kreozotlar, (C37)İsosiyanatlar;tiyosiyanatlar, (C38)Organiksiyanürler(örneğin;nitriler,vebenzeri.), (C39)Fenoler;klorofenolerdahilfenolbileşikleri, (C40)Halojenliçözücüler, (C41)Halojenliçözücülerharicindekiorganikçözücüler, (C42)organohalojenbileşikleri(İnertpolimerizemalzemelervebuEk tebelirtilendiğermaddelerhariç), (C43)Aromatikbileşikler;polisiklikveheterosiklikorganikbileşikleri, (C44)Alifatikaminler, (C45)Aromatikaminler, (C46)Eterler, (C47)Patlayıcıkarakterdekimaddeler(Buekinherhangibiryerindelistelenenlerhariç), (C48)Kükürtorganikbileşikleri, (C49)Poliklorludibenzofuranınherhangibirtürevi, (C50)Poliklorludibenzoparadioksininherhangibirtürevi, (C51)Bulistedebelirtilenmaddelerinharicindehidrokarbonlarveoksijenleri,azotve/veyakükürtbileşikleri. Sayfa 4 EK- 5 (Mülga:RG-4/9/ ) EK- 6 (Mülga:RG-4/9/ ) EK- 7 (Mülga:RG-4/9/ ) EK- 8 (Mülga:RG-30/3/ ) (1) atıkların 8/25

9 (Mülga:RG-30/3/ ) (1) Sayfa 5 EK 9-A FORM-9 A A T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU Form Seri Numarası (A)KopyasıBertarafçıdakalır.BertarafçıFormunA kopyasınınbirsuretinibakanlığagöndermekleyükümlüdür. FormUlusalAtıkTaşımaKılavuzundakibilgilereuygunolarakdoldurulacaktır. 1)ÜRETİCİ 1)FirmanınUnvanı: 12)AtıkKodu 1 2)Firmanınsahipveyasahiplerinin adı,soyadı: 13)AtıkAdı 2 14)20 0 C defizikselözelikleri 4 FirmanınAdresi: 3)İlinAdıveKodu: 15)Renk 5 5)Mahale/Semt 16)Ağırlık 6 6)Cadde/Sk: ton kg 17)AmbalajveKonteynırTürü 7 7)KapıNo: 8)İşyerininVergiNumarası: 18)Ambalajvekonteynırsayısı 8 9)TelefonNumarası 10)FaxNumarası: 19)AtıkÇıkışTarihi: 20)SorumluKişininAdıveSoyadı 11)H 21)Sorumlukişininimzası Numarası 3 2)TAŞIYICI 1)FirmanınUnvanı:. 2)Firmanınsahipveyasahiplerinin adı,soyadı: 11)LisansNo 12)TaşıtPlakaNo: FirmanınAdresi: 3)İlinAdıveKodu: 13)TaşımaŞekli 9 4)İlçeninAdı:. 5)Mahale/Semt 6)Cadde/Sk: 7)KapıNo 8)İşyerininVergiNumarası: 9)TelefonNumarası 10)FaxNumarası: 3).ALICI 1)FirmanınUnvanı: 2)Firmanınsahipveyasahiplerinin adı,soyadı: 14)TeslimTarihi 15)SorumluKişininAdıveSoyadı 16)SorumluKişininİmzası 11)LisansNo 12)AtığınAğırlığı FirmanınAdresi: ton kg 3)İlinAdıveKodu: 13)AtıkBertarafYöntemi/GeriKazanımYöntemi 4)İlçeninAdı: 5)Mahale/Semt: 14)LisanslıAraDepolamatesisindenAtıkTransferi(KutuyaXişaretikoyunuz) 6)Cadde/Sk: a)arıtılmadanbertaraf/gerikazanımtesisinegönderilenatıklar 7)KapıNo: 8)İşyerininVergiNumarası: 9)TelefonNumarası 10)FaxNumarası b)arıtılarakbertaraf/gerikazanımtesisinegönderilenatıklar (başkaatıküreterek) c)arıtılarakbertaraf/gerikazanımtesisinegönderilenatıklar (başkaatıküretmeden) d)diğer(belirtiniz) 14. soru işaretlendiğinde (a, b, c, d) işlemleri için Ara depolama tesisi tarafından yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi zorunludur. 15)AtıkKabulTarihi 16)SorumluKişininAdı,Soyadıveİmzası: FORM- T.C. Form Seri Numarası 9A ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI B ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (B)kopyasıBertarafçıtarafındanüreticiyegönderilir.AtıkÜreticisitarafındanmuhafazaedilecektir. FormUlusalAtıkTaşımaKılavuzundakibilgilereuygunolarakdoldurulacaktır. 1)ÜRETİCİ atıkların 9/25

10 1)ÜRETİCİ 1)FirmanınUnvanı: 12)AtıkKodu 1 2)Firmanınsahipveyasahiplerinin adı,soyadı: 13)AtıkAdı 2 14)20 0 C defizikselözelikleri 4 FirmanınAdresi: 3)İlinAdıveKodu: 15)Renk 5 5)Mahale/Semt 16)Ağırlık 6 6)Cadde/Sk: ton kg 17)AmbalajveKonteynırTürü 7 7)KapıNo: 8)İşyerininVergiNumarası: 18)Ambalajvekonteynırsayısı 8 9)TelefonNumarası 10)FaxNumarası: 19)AtıkÇıkışTarihi: 20)SorumluKişininAdıveSoyadı 11)H 21)Sorumlukişininimzası Numarası 3 2)TAŞIYICI 1)FirmanınUnvanı:. 2)Firmanınsahipveyasahiplerinin adı,soyadı: 11)LisansNo 12)TaşıtPlakaNo: FirmanınAdresi: 3)İlinAdıveKodu: 13)TaşımaŞekli 9 4)İlçeninAdı:. 5)Mahale/Semt 6)Cadde/Sk: 7)KapıNo 8)İşyerininVergiNumarası: 9)TelefonNumarası 10)FaxNumarası: 3).ALICI 1)FirmanınUnvanı: 2)Firmanınsahipveyasahiplerinin adı,soyadı: 14)TeslimTarihi 15)SorumluKişininAdıveSoyadı 16)SorumluKişininİmzası 11)LisansNo 12)AtığınAğırlığı FirmanınAdresi: ton kg 3)İlinAdıveKodu: 13)AtıkBertarafYöntemi/GeriKazanımYöntemi 4)İlçeninAdı: 5)Mahale/Semt: 14)LisanslıAraDepolamatesisindenAtıkTransferi(KutuyaXişaretikoyunuz) 6)Cadde/Sk: a)arıtılmadanbertaraf/gerikazanımtesisinegönderilenatıklar 7)KapıNo: b)arıtılarakbertaraf/gerikazanımtesisinegönderilenatıklar (başkaatıküreterek) 8)İşyerininVergiNumarası: c)arıtılarakbertaraf/gerikazanımtesisinegönderilenatıklar (başkaatıküretmeden) d)diğer(belirtiniz) 9)TelefonNumarası 14. soru işaretlendiğinde (a, b, c, d) işlemleri için Ara depolama tesisi tarafından yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi zorunludur. 15)AtıkKabulTarihi 10)FaxNumarası 16)SorumluKişininAdı,Soyadıveİmzası: FORM -9A C T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU Form Seri Numarası (C)kopyasıTaşıyıcıtarafındanmuhafazaedilir.BirnüshasıTaşıyıcıtarafındanÜreticiyegönderilecektir. FormUlusalAtıkTaşımaKılavuzundakibilgilereuygunolarakdoldurulacaktır. 1)ÜRETİCİ 1)FirmanınUnvanı: 12)AtıkKodu 1 2)Firmanınsahipveya sahiplerininadı,soyadı: 13)AtıkAdı 2 14)20 0 C defizikselözelikleri 4 FirmanınAdresi: 3)İlinAdıveKodu: 15)Renk 5 5)Mahale/Semt 16)Ağırlık 6 atıkların 10/25

11 16)Ağırlık 6 6)Cadde/Sk: ton kg 17)AmbalajveKonteynırTürü 7 7)KapıNo: 8)İşyerininVergiNumarası: 18)Ambalajvekonteynırsayısı 8 9)TelefonNumarası 19)AtıkÇıkışTarihi: 10)FaxNumarası: 20)SorumluKişininAdıveSoyadı 11)H 21)Sorumlukişininimzası Numarası 3 2)TAŞIYICI 1)FirmanınUnvanı:. 2)Firmanınsahipveya sahiplerininadı,soyadı: 11)LisansNo 12)TaşıtPlakaNo: FirmanınAdresi: 3)İlinAdıveKodu: 13)TaşımaŞekli 9 4)İlçeninAdı:. 5)Mahale/Semt 6)Cadde/Sk: 7)KapıNo 8)İşyerininVergiNumarası: 9)TelefonNumarası 10)FaxNumarası: 14)TeslimTarihi 15)SorumluKişininAdıveSoyadı 16)SorumluKişininİmzası 3).ALICI 1)FirmanınUnvanı: 2)Firmanınsahipveya sahiplerininadı,soyadı: 11)LisansNo 12)AtığınAğırlığı FirmanınAdresi: ton kg 3)İlinAdıveKodu: 13)AtıkBertarafYöntemi/GeriKazanımYöntemi 4)İlçeninAdı: 5)Mahale/Semt: 14)LisanslıAraDepolamatesisindenAtıkTransferi(KutuyaXişaretikoyunuz) 6)Cadde/Sk: a)arıtılmadanbertaraf/gerikazanımtesisinegönderilenatıklar 7)KapıNo: b)arıtılarakbertaraf/gerikazanımtesisinegönderilenatıklar (başkaatıküreterek) 8)İşyerininVergiNumarası: c)arıtılarakbertaraf/gerikazanımtesisinegönderilenatıklar (başkaatıküretmeden) d)diğer(belirtiniz) 9)TelefonNumarası 14. soru işaretlendiğinde (a, b, c, d) işlemleri için Ara depolama tesisi tarafından yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi zorunludur. 15)AtıkKabulTarihi 10)FaxNumarası 16)SorumluKişininAdı,Soyadıveİmzası: FORM -9A D T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (D)KopyasıAtıktaşımaişlemindenönceÜreticidekalacakveValiliğegönderilecektir. FormUlusalAtıkTaşımaKılavuzundakibilgilereuygunolarakdoldurulacaktır. 1)ÜRETİCİ 1)FirmanınUnvanı: 12)AtıkKodu 1 Form Seri Numarası 2)Firmanınsahipveyasahiplerinin adı,soyadı: 13)AtıkAdı 2 14)20 0 C defizikselözelikleri 4 FirmanınAdresi: 3)İlinAdıveKodu: 15)Renk 5 5)Mahale/Semt 16)Ağırlık 6 6)Cadde/Sk: ton kg 17)AmbalajveKonteynırTürü 7 7)KapıNo: 8)İşyerininVergiNumarası: 18)Ambalajvekonteynırsayısı 8 9)TelefonNumarası 10)FaxNumarası: 19)AtıkÇıkışTarihi: 20)SorumluKişininAdıveSoyadı atıkların 11/25

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Uluslararası Sözleşmeler 1994: Tehlikeli Atıkların

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 14.03.2005 / 25755

Detaylı

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7265&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=isınma

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7265&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=isınma ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Isınma Resmi Gazete

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ATIK PİL P L VE AKÜMÜLAT LATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Yayımlanma tarihi :31.08.2004 Yürürlük tarihi :01.01.2005 Değişiklik tarihi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 2 -> 40 15.02.2011 15:37 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 14/03/2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7557&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=tehlikeli ATIK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7557&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=tehlikeli ATIK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: TEHLİKELİ ATIK Resmi

Detaylı

YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) Mobil Atık Takip Sistemi- (MoTAT) Kütle Denge Sistemi (KDS) Arzu NURAY Atık Yönetimi Karar Destek Şube Müdürlüğü Şube Müdürü V. Bizim Görev ve Sorumluluklarımız Çevre

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı Yasa ile Değişik 20 nci Maddesindeki Cezai işlemler HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ CEZALAR Kanundaki Ceza Miktarı 1/1/2013-31/12/2013

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ

4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ 4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ 15-1616 Kasım 2012 WOW Convention Center İSTANBUL Atık Akümülatörlerin Yönetimi 1 Atık Akümülatörlerin Yönetimi 2 Sunum AKÜDER Çevre Danışmanı Müh. Serpil ÖZKAN

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar; a) İnsan

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ. ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012

TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ. ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012 TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012 PCB MEVZUATININ GELİŞİMİ STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ UNEP tarafından 2001 yılında kabul edilen ve 2004 te yürürlüğe giren Stockholm Sözleşmesi,

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Atıkların Karayolunda Taşınması. Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) BİYOTEST SAĞLIK VE ATIK YÖNETİMİ / SAĞLIK HİZMETLERİ

Atıkların Karayolunda Taşınması. Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) BİYOTEST SAĞLIK VE ATIK YÖNETİMİ / SAĞLIK HİZMETLERİ Atıkların Karayolunda Taşınması Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) BİYOTEST SAĞLIK VE ATIK YÖNETİMİ / SAĞLIK HİZMETLERİ İÇERİK Atık yönetiminde genel prensip Atıkların taşınmasına ilişkin mevzuat Ulusal

Detaylı

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ana ortaklık bankaların finansal

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. RESMİ GAZETE TARİHİ 14 Mart 2005 SAYISI 25755 DEĞİŞİKLİK TARİHİ 4 Eylül 2009 SAYISI 27339 30 Mart 2010 27537

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. RESMİ GAZETE TARİHİ 14 Mart 2005 SAYISI 25755 DEĞİŞİKLİK TARİHİ 4 Eylül 2009 SAYISI 27339 30 Mart 2010 27537 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE TARİHİ 14 Mart 2005 SAYISI 25755 DEĞİŞİKLİK TARİHİ 4 Eylül 2009 SAYISI 27339 30 Mart 2010 27537 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar; a) İnsan sağlığına

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2005/11 ÖZETİ: Tehlikeli Atık Taşınımı Tarih : GENELGE NO. ------------- (2005/11) Bakanlığımızca Avrupa Birliği müktesebatına uyum

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT

Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT Ahmet VARIR Mühendis Görev ve sorumluluklar Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

İSTANBUL YÖNETMELİĞİ İSTANBUL UYGULAMALARI VE HEDEFLER. Nevcivan ÇİÇEK. rmacı Banu SARGIN Y. Şehir Plancısı

İSTANBUL YÖNETMELİĞİ İSTANBUL UYGULAMALARI VE HEDEFLER. Nevcivan ÇİÇEK. rmacı Banu SARGIN Y. Şehir Plancısı İSTANBUL ÇEVRE VE ORMAN İL L MÜDÜRLM RLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL UYGULAMALARI VE HEDEFLER Nevcivan ÇİÇEK Araştırmac rmacı Banu SARGIN Y. Şehir Plancısı YÖNETMELİK Bitkisel

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme AEEE Yönetmeliği

Detaylı

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK 14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (04.09.2009 TARİH VE 27339 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler

TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

17 Şubat 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

17 Şubat 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 17 Şubat 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29270 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) NDE

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.2005. Resmi Gazete Sayısı : 25755 1/92

: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.2005. Resmi Gazete Sayısı : 25755 1/92 İlgili Bakanlık Yönetmelik Adı : Çevre ve Orman Bakanlığı : TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı : 25755 1/92 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hukuki Dayanak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

Detaylı

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE TARİHİ 14 Mart 2005 SAYISI 25755 DEĞİŞİKLİK 4 Eylül 2009 27339 TARİHİ 30 Mart 2010 SAYISI

Detaylı

ELEKTRONİK EŞY A ÜRETİCİLERİ VE SORUMLULUKLARI (AEEE Yönetmeliği) NİSAN-2017

ELEKTRONİK EŞY A ÜRETİCİLERİ VE SORUMLULUKLARI (AEEE Yönetmeliği) NİSAN-2017 ELEKTRONİK EŞY A ÜRETİCİLERİ VE SORUMLULUKLARI (AEEE Yönetmeliği) NİSAN-2017 Elektrikli ve Elektronik Atıklar 22.05.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Atıkların Kontrolü

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

0% *İ)%*İ #0() $%3#, /İ/0%+İ!0#$/"

0% *İ)%*İ #0() $%3#, /İ/0%+İ!0#$/ 0% *İ)%*İ #0() $%3#, /İ/0%+İ!0#$/" 2% 13&1*#+# /-,14*#.( Arzu NURAY Kimyager Sunum İçeriği Atık Yönetimi Görev ve Sorumluluklar Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) TABS İzleme ve Kontrol Modülü 2009 yılı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurallar Genel kurallar MADDE 5 (Değişik:RG-12/5/2010-27579) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Hükümler Temizleme tesisi MADDE 6 -

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurallar Genel kurallar MADDE 5 (Değişik:RG-12/5/2010-27579) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Hükümler Temizleme tesisi MADDE 6 - Resmi Gazete Tarihi: 29.01.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27125 Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, karayolu veya kombine

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T hl h i l k i eli l i A tık ı la l rın ı n K on o t n rol o ü l Y n ö e n tme m li i i 1. 4 03 0. 3 20 2 0 0 5 0 S y a ı y : : 25 2 7 5 5 7 5

T hl h i l k i eli l i A tık ı la l rın ı n K on o t n rol o ü l Y n ö e n tme m li i i 1. 4 03 0. 3 20 2 0 0 5 0 S y a ı y : : 25 2 7 5 5 7 5 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 Sayı: 25755 Yönetmeliğin Amacı; -Tehlikeli atıkların üretiminin kaynağında en aza indirilmesi, -Tehlikeli atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda,

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 29/04/2009

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar.

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN TESPİT EDİLDİĞİ MATERYALLERİN DOLUM, ÇOĞALTIM VE SATIŞINI YAPAN VEYA YAYAN İŞLETMELERİN SERTİFİKALANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Madde 1 (Değişik:RG-4/3/2011-27864)

Detaylı

Atıkların Karayolunda Taşınması. Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) Arzu NURAY Şube Md. V.

Atıkların Karayolunda Taşınması. Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) Arzu NURAY Şube Md. V. Atıkların Karayolunda Taşınması Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) Arzu NURAY Şube Md. V. İçerik Atık Veri Döngüsü Atık Taşıma Genel Esasları ve Mevzuat Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) kullanımı MoTAT- Mobil

Detaylı

mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod= &mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü

mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod= &mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26357 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 9/8/1983 tarihli ve 20 nci maddesi gereğince, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları şunlardır: a) Ek 4 üncü madde uyarınca

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler R.G. Tarihi : 15.07.1992 R.G. Sayısı : 21285 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

ÇEVRE İZİN KONULARI. Çevre İzinleri ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında beş ana başlık halinde bir araya toplanmıştır. İzin Konusu.

ÇEVRE İZİN KONULARI. Çevre İzinleri ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında beş ana başlık halinde bir araya toplanmıştır. İzin Konusu. ÇEVRE İZİN KONULARI ÇEVRE İZİN BELGESİ alınması aşamasında ilk adım Geçici Faaliyet Belgesi nin alınmasıdır. GFB aşamasını tamamlayan işletmeler için 1 yıl geçerliliği olan GFB belgesi verilir. GFB alan

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 08.08.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18129 ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç : Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik tesislerinin çalışacakların

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

2013 YILI ÇEVRE KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

2013 YILI ÇEVRE KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 2013 YILI ÇEVRE KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/1) 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü ( APAK) Yönetmeliği İstanbul Uygulamaları ve Genel Durum

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü ( APAK) Yönetmeliği İstanbul Uygulamaları ve Genel Durum Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü ( APAK) Yönetmeliği İstanbul Uygulamaları ve Genel Durum 1 Kimya Mühendisi İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 2 İSTANBUL ÇEVRE VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ I. APAK SEMPOZYUMU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI. Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü

İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI. Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü Antalya Nisan, 2012 SUNUMUN İÇERİĞİ 1. Mevzuat Özeti 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK Mevzuat KANUN/YÖNETMEL NETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.03.1991 Katı Atıklar

Detaylı

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A.

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A. 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26927 BİRİNCİ BÖLÜM:

Detaylı