Mavi I Ik Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik Goz l<;i Lens Implantasyonu Sonras1 Kontrast Duyarhhk Degi imleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mavi I Ik Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik Goz l<;i Lens Implantasyonu Sonras1 Kontrast Duyarhhk Degi imleri"

Transkript

1 T. Oft. Gaz. 37, I ; 2007 Mavi I Ik Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik Goz l<;i Lens Implantasyonu Sonras1 Kontrast Duyarhhk Degi imleri Tugrul Akm (*),Omit Aykan (**),Tamer Faz1l Ylld!z (***), ismail Certel (****), Koray Karaday1 (*****), Ahmet Hamdi Bilge(******) OZET Ama~: Katarakt cerrahisinde implante edilen mavi l rk filtreli ve mavi l lk filtresiz standart tek par9ah hidrofobik akrilik goz i9i lens (GIL)'lerin, kontrast duyarhhk i.izerine olan etkilerinin degerlendirilmesi ve kar Ila tmlmasrdrr. Gere~ ve Yiintem: GATA Haydarpa a Egitim Hastanesi Goz Kliniginde, fakoemi.ilsifikasyon cerrahisi yaprlan ve bir gozlerine kapsi.il i9ine mavi l lk filtreli hidrofobik akrilik GiL (Natural Acrysof SN 60AT, Alcon), diger gozlerine kapsi.il i9ine standart hidrofobik akrilik GiL (Acrysof SA 30AL, Alcon) implante edilen, komplikasyon ya anmayan 21 hastanm 42 gozi.i 9ah ma kapsamma ahnd1. Postoperatif donemde, 1. ve 3. aylarda her iki goz i9in ayn ayn di.i i.ik ve yi.iksek uzaysal frekanslarda kontrast duyarhhk skorlarr "Gradual" (Opsia, Fransa) kontrast duyarhhk e eli ile 6l9i.ildi.i ve kar rla tmld!. istatistiksel analizde Wilcoxon testi kullamldr ve p<0.05 degeri anlamh kabul edildi. Sonu~lar: Di.i i.ik uzaysal frekansta kontrast duyarhhk skor ortalamalan; mavi I Ik filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yapiian gozlerde 9.24±0.44, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yaprlan gozlerde 9.46±0.26, yliksek uzaysal frekansta kontrast duyarhhk skor ortalamalan; mavi I Ik filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yaprlan gozlerde 7;94±0.56, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yapiian gozlerde 8.14±0.32 idi. Tartr ma: Katarakt cerrahisi sonrasr gorme keskinligi kadar gorme kalitesini arttrrmak da onemlidir. Kontrast duyarhhgm farkh GiL implantasyonu yaprlan olgularda kalitatif degerlendirilmesinde, hem di.i i.ik hem de yi.iksek uzaysal frekanslarda, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yapiian gozlerin kontrast duyarhhk skor ortalamalan, mavi I Ik filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yapiian gozlere kryasla daha yi.iksek bulundu, ancak bu yiikseklik istatistiksel olarak anlamhhk gostermedi (p>0.05). Anahtar Kelimler: Kontrast duyarhhk, mavi l rk filtreli GiL, hidrofobik akrilik GiL. (*) Yrd. Doc;. Dr., GATA Haydarpa aegitim Hastanesi GOz Servisi, istanbul (**) Uzm. Dr., Gi.imii suyu Asker Hastanesi G6z Servisi, istanbul (***) Uzm. Dr., GATA Haydarpa a Egitim Hastanesi GOz Servisi, istanbul (****) Uzm. Dr., <;;orlu Asker Hastanesi GOz Servisi, <;;orlu (*****) Doc;. Dr., GATA Haydarpa a Egitim Hastanesi GOz Servisi, istanbul (******) Prof. Dr., GATA Haydarpa a Egitim Hastanesi GOz Servisi, istanbul + Ttirk Oftalmoloji Dernegi XXXIX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya-2005)'de On c;ah masi poster olarak sunulmu tur. (;alr~maya katllan yazarlann higbirinin rall~mada kullamlan cihaz ve malzemelerin iireticisi irket veya irketlerle mali ya da dam manltk tarzmda ili kisi yoktur. azt~ma.adresi: Dr. Tugrul Akm, GATA Haydarpa a Lojmanlan E-Blok Daire: 9 Uskiidar-Istanbul E-posta: Mecmuaya Geli Tarihi: Kabul Tarihi:

2 Mavi I~1k Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik GOz ir;i Lens implantasyonu Sonras1 Kontrast Duyarhhk Degi~imleri 113 SUMMARY Contrast Sensitivity Changes After Implantation of Blue-Light-Filtering and Standard Hydrophobic Acrylic Intraocular Lenses Purpose: To evaluate and compare the effects of the single piece hydrophobic acrylic intraocular lenses (IOL's) with or without blue light filtration which are implanted after cataract extraction on contrast sensitivity function. Material and Methods: Forty-two eyes of 21 patients operated for uncomplicated cataract extraction by phacoemulsification method and implanted with a blue-light-filtering hydrophobic acrylic IOL (Natural Acrysof SN 60AT, Alcon) in one eyes and standard hydrophobic acrylic IOL (Acrysof SA 30AL, Alcon) in the other eyes were studied in Ophthalmology Department of GATA Haydarpasa Training Hospital. Low and high spatial frequency contrast sensitivity scores were measured and compared by "Gradual" (Opsia, France) contrast sensitivity scale in either eye at 1 and 3 months postoperatively. Wilcoxon test was used in statistical analysis and p<0.05 value was accepted for significance. Results: The mean low spatial frequency contrast sensitivity scores were 9.24±0.44 in the eyes implanted with blue-light-filtering hydrophobic acrylic IOL's and 9.46±0.26 in the eyes implanted with standard hydrophobic acrylic IOL's. The mean high spatial frequency contrast sensitivity scores were 7.94±0.56 and 8.14±0.32 respectively. Conclusion: The visual quality improvement after cataract surgery is as important as visual acuity improvement. In the qualitative evaluation of contrast sensitivity after implantation of different type IOL's, the means of both low and high spatial frequency contrast sensitivity scores were found higher in eyes implanted with standard hydrophobic acrylic IOL's as compared to eyes implanted with blue-light-filtering hydrophobic acrylic IOL's. The difference was found statistically insignificant (p>0.05). Key Words: Contrast sensitivity, blue-light-filtering IOL, hydrophobic acrylic IOL GiRi~ Fakoemtilsifikasyon yontemi, gtintimtiz katarakt cerrahisinde yaygm olarak uygulanmaktadir. Gerek cerrahi malzeme, gerekse cerrahiyi uygulayan hekimlerin yontemle ilgili geli tirdikleri teknikler sayesinde katarakt olgulannda ytiz gtildtirticti sonu\;lar almmaktadir. Dtinyadaki geli meye paralel olarak tilkemiz ko ullannda da bu cerrahi yontem geni bir uygulama alam bulmakta ve sosyoktilttirel seviyedeki ilerlemeye paralel olarak tercih edilmektedir. Kullamlan yontem, alet ve GiL'lerdeki geli melerle birlikte basta ve hekimin bu cerrahiden beklentileri artitii olup, en iyi ve kaliteli gormeyi elde etmek amac;:lamr hale gelmi tir. / Ameliyat sonras1 g6rsel rehabilitasyonu etkileyen sebepler arasmda, hastaya veya ameliyata ait ozelliklerin yams1ra GiL materyali ve dizaym gibi fakt6rler de rol almaktadir. Tek pm \;ah hidrofobik akrilik ( optik ve haptikleri akrilik yap1smda) GiL (Acrysof SA30AL, Alcon) dtinyada ilk defa Ocak 2000 tarihinden itibaren, daha sonra tiretilen ve tek par\;ah fakat mavi I Ik filtreli hidrofobik akrilik GiL (Natural Acrysof SN 60AT, Alcon) ise 2003 y!lmdan itibaren katarakt ameliyatlannda kullaq!lmaya ba lanmi llr. Fonksiyonel gorme dtinyas1 \;e itli btiyiikliikte ve farkh kontrastlardan olu ffiu objelerden meydana gelmi tir. insan gorse] sistemi degi ik uzaysal frekanslara sahip paternleri saptayabilmek i\;in farkh kontrast miktarlanna gereksinim duymaktad1r. Kontrast duyarhhgi, ki inin bir test cismini ay1rt etmek ic;:in ihtiya~ duydugu en az miktardaki kontrast (a\;ik ve koyu renk arasmdaki fark) miktand1r (1). Gorme keskinliginden farkh olarak kontrast iki g6rtintir alan arasmdaki ortalama luminans (aydmlanma) farkidir ve bu iki farkm 61\;iimiine kontrast duyarhhk testi denir (2,3). Bu testier farkh aydmlanma ka ullannda gorse] kalitedeki degi imi \;Ok hassas bir ekilde saptamamizi saglamaktad1r. Geleneksel g6rme keskinligi testleri ise sadece ytiksek kontrasta sahip uyaranlann en ktic;:tik uzaysal detaylanm g6sterdigi i~in, gorse! sistemin degi ik boyut ve kontrasta sahip objeleri saptama ve ay1rt etme yetenegini saptamada yetersiz kalmaktadtr (2). Bu \;ah mada, fakoemtilsifikasyon cerrahisi uygulanan hastalarda, implante edilen mavi I Ik filtreli verna vi I Ik filtresiz, standart tek par\;ah hidrofobik akrilik GiL'lerin, g6rme kalitesi tizerindeki etkilerini kontrast duyarhhk 61\;iimleri ile ara tll'dik.

3 114 Tugrul Akm, Dmit Aykan, Tamer Fazll Yddtz, ismail Certel, Koray Karadayi, Ahmet Hamdi Bilge GEREI; ve YONTEM GA TA Haydarpa a Egitim Hastanesi Goz Klinigi'nde, fakoemtilsifikasyon cerrahisi yap1lan ve bir gozone kapstil iqine mavi l lk filtreli hidrofobik akrilik GiL (Natura] Acrysof SN 60AT, Alcon), diger goztine kapstil iqine standart hidrofobik akrilik GiL (Acrysof SA30AL, Alcon) imp1ante edilen, komplikasyon ya anmayan 21 hastamn 42 gozti qah ma kapsamma almd1. Diabetes mellitus, miyotonik distrofi gibi sistemik hastahgt olanlar, kornea kesafeti, glokom, kuru goz sendromu, retinitis pigmentosa, iiveit ve yiiksek miyopi gibi okoler patolojileri olanlar, geqirilmi oktiler cerrahi veya travma oyktisti olanlar, senil katarakt dt mdaki katarakth olgular qah maya dahil edilmedi. Fakoemtilsifikasyon cerrahisi uygulanacak hastalar, izinleri almarak ameliyata haztrlandt. Ameliyat sonras1 ilk 1 ayhk donemdeki kontrol muayeneleri ameliyatt yapan cerrah tarafmdan gerqekle tirildi. Ttim vakalar topikal anestezi altmda tek bir cerrah tarafmdan (AHB) stitiirstiz 3.2 mm'lik ttinel korneal kesi, kapstiloreksis ve19 gauge-v lange btqak ile yan giri yaptlarak opere edildi. Hastalann bir gozlerine mavi t tk filtreli tek parqah hidrofobik akrilik katlanabilir 6.0 mm optik qaph ve 12.5 mm uzunlukta akrilik haptik yap1h GiL (Natura] Acrysof SN 60AT, Alcon), diger gozlerine standart tek parqah hidrofobik akrilik katlanabilir 5.5 mm optik qaph ve 12.5 mm uzunlukta akrilik haptik yapth GiL (Acrysof SA30AL, Alcon), kapstiler kese iqine implante edildi. Kapstiloreksis qapt mavi l tk filreli GiL implante edilen gozlerde 5 mm, standart hidrofobik akrilik GiL implante edilen gilzlerde 4.5 mm qapmda yaptldl Postoperatif olarak 2 hafta boyunca topikal antibiyotikler ve steroidli goz damlalan, bir ay boyunca da non-steroid antiinflamatuar damlalar kullamldt. Hastalann postoperatif donemde 1, 7, 14 ve 30. gtinlerde ve 3. ayda takip muayeneleri yap1ld1. Birinci ve 3. aylarda her iki goz iqin ayn ayn dli tik ve ytiksek uzaysa1 frekanslarda kontrast duyarhhk skorlan olqtildti. Kontrast duyarhltk illqtimleri iqin "Gradual" marka (Opsia, Fransa) kontrast duyarltltk e eli kullamldt (Resim 1-2). Bu e el 55x110 em. boyutlannda olup yerden 140 em ytikseklikte yerle tirilmektedir. Harfler, kontrastlan so1dan saga azalacak ekilde 10 siitunda (I. stitundaki harflerin hepsi en ytiksek kontrasta sahip olup 10. stitundaki harflerin kontrastt en azdtr) ve btiytikltikleri yukandan a agtya dogru azalacak ekilde 11 satlrda (en tistdeki harf 0.05, en alttaki harf ise 1.0 gilrrne keskinligine kar tltk gelen Snellen harfine kar thkttr) dizilmi tir ve 'uzaysal frekanslanna gore 3 grupta stmflandmlmt tlr: 1- Dli iik uzaysal frekans: 0.2 Snellen strasma kadar alan harfler, 2- Orta uzaysal frekans: Snellen Slfasmdaki harfler, 3- Ytiksek uzaysal frekans: Snellen Slfasmdaki harfler. E el ekram dti lik aydmlanma dtizeyi (dti tik fotopik dlizey; 5 cd!m'), orta aydmlanma dtizeyi (mezopik fotopik dtizey; 85 cd/m') ve ytiksek aydmlanma dtizo'yi (ytiksek fotopik dtizey; 700 cd/m') olmak iizere 3 farkh parlakltk dtizeyine ayarlanabilmektedir. Orta aydmlanma dtizeyi bulutlu havadaki veya normal aydmlanmt odadaki aydm1anma dtizeyine, dli Uk fotopik diizey alacakaranltktaki aydmlanma dtizeyine, ytiksek fotopik dtizey ise gece araba farlanndaki veya parlak gtine t tgmdaki aydmlanma dtizeylerine kar Ihk gelmektedir. Olgular e elden 3 metre uzakltkta ve test edilecek gozleri aqtkta kalacak ekilde diger gozleri kapattlarak, orta aydmlanma dtizeyi (mezopik fotopik dlizey) alan 85 cd!m' aydmlanma dtizeyinde degerlendirmeye altnd1. Bu test dtizeneginin bulundugu odamn aydmlanma dtizeyi karanltk muayene odast dtizeyinde (yakla tk 1.4log cd/m') idi ve bu tum testlerde aym ekilde sagland1. Her iki gruptaki olgulardan, ara tmlacak uzaysal frekansa kar tltk gelen harf Slfalanm okumalart istendi. Okuyabildikleri en son harfe kadar teste devam edildi ve bu harf skor kagtdma i aretlenerek, skor kagtdmda bu harfe kar thk gelen saytsal deger o gozlin kontrast duyarhhk degeri olarak ahnd1. Olgulann kontrast duyarlthk skorlanmn kar tla tlnlmasmda Wilcoxon testi kullamldt ve p degerinin 0.05'den ktiqtik olmas1 istatistiksel olarak anlamh kabul edildi. SONUI;LAR Yirmibir olgunun ya ortalamast 64.2±6.5 (57-79) ytl olup, 10 olgu erkek (%47.6), 11 olgu kadm (%52.4) idi. Postoperatif I. ayda dti Uk uzaysal frekansta kontrast duyarhhk skorlan; mavi t lk filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yapllan gozlerde 9.22±0.46, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yapllan gozlerde 9.43±0.30 (p>0.05), ytiksek uzaysal frekansta kontrast duyarhhk skorlart; mavi t tk filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yaptlan gozlerde 7.90±0.60, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yaptlan gozlerde 8.09±0.35 idi (p>0.05) (Tabla 1). Postoperatif 3. ayda dti tik uzaysal frekansta kontrast duyarhhk skorlart; mavi t tk filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yaptlan gozlerde 9.26±0.42, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yaptlan

4 Mavi I~tk Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik GOz ic;i Lens implantasyonu Sonrast Kontrast Duyarhhk Degi~imleri 115 Resim 1. "Gradual" (Opsia, Fransa) marka kontrast duyarlthk qeli Resim 2. Karanilk muayene odas!llda "Gradual" {Opsia, Fransa) marka kontrast duyarhl!k qeli gozlerde 9.49±0.22 (p>0.05), ytiksek uzaysal frekansta kontrast duyarhhk skorlan; mavi l lk filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yap!lan gozlerde 7.98±0.52, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yap!lan gozlerde 8.19±0.29 idi (p>0.05) (Tabla 1). Dti tik uzaysal frekansta kontrast duyarhhk skor ortalamalan; mavi l lk filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yap!lan gozlerde 9.24±0.44, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yap!lan gozlerde 9.46±0.26 (p>0.05), ytiksek uzaysal frekansta kontrast

5 116 Tugrul Akm, Dmit Aykan, Tamer Fazil Ytldtz, ismail Certel, Koray Karadayi, Ahmet Hamdi Bilge Tablo 1. Kontrast duyarllllk skorlan Kontrast Dii iik Uzaysal Frekans Yiiksek Uzaysal Frekans Duyarhhk OI~iimleri Mavi I I.k filtreli Standart GiL Mavi I t.k filtreli Standart GiL GIL GIL i Postoperatif 1. ay 9.22± ± ± ±0.35 c i Postoperatif 3. ay 9.26± ± ± ±0.29 I duyarhhk skor ortalamalan; mavi I Ik filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yapilan gozlerde 7.94±0.56, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yap!lan gozlerde 8.14±0.32 idi (p>0.05). Hem dti tik hem de ytiksek uzaysal frekanslarda, postoperatif I. ve 3. aylarda, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yap1lan gozlerin kontrast duyarhhk skorlan ve skor ortalamalan, mavi I Ik filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yap1lan gozlere kiyasla daha ytiksek bulundu, ancak bu ytikseklik istatistiksel olarak anlamhhk gostermedi (p>0.05). TARTI MA Fakoemtilsifikasyon cerrahisi ve arka kamara GiL implantasyonu, gtini.imiiz katarakt cerrahisinin temelini olu turmaktadir. Bu temel tizerinde, ozellikle son 15 yii i~erisinde fakoemtilsifikasyon cihazlan, cerrahi teknik ve kullamlan GiL'lerde h1zh geli meler saglanmi, ba!anyla ve yaygm olarak uygulanabilir hale gelmi1tir. Gtiniimiiz katarakt cerrahisinin amact, gorsel rehabilitasyonun htzh bir ekilde saglanmast, g6rme keskinligi ve g6rme kalitesinin arttlnlmastdtr. Bunun saglanmasmda hastaya, cerrahi teknige ve kullamlan GiL'e ait ~e itli faktorler raj oynamaktad1r. Gonne kalitesini etk:ileyen, GiL'e ait bilinen ba hca fakt6rler arka kapstil kesifle1mesi (4) ve malpozisyonlandir (5). Uzun yillardir bu konularla ilgili pek~ok ~ah! ma yapilmi, optik ve haptik materyalleri ile GiL dizaynlan tizerine ~ah Ilmi tir. Biz bu ~ah mada, postoperatif donemde her eyin normal seyrettigi olgularda, aym dizayna sahip mavi I!Ik filtreli ve mavi I Ik filtresiz tek par~ah hidrofobik akrilik GiL tiplerinde, gorme kalitesini kontrast duyarhhk testi ile tespit etmeyi ve kar Ila tirmayi amac;ladtk. Bu sayede, geli tirilen bu filtre sisteminin g6rme kalitesi iizerine olan etkileri incelendi. LiteratUre bakjldigmda, farkh GiL tiplerinde kontrast duyarhhk ol~timlerini i~eren ve biribiriyle kiyaslayan kisith sayida ~ah ma oldugu dikkati ~ekmektedir. Cristobal ve ark. ~ah malannda fakoemtilsifikasyon cerrahisi yapllan ve bir g6ztine kapsiil i9ine mavi I Ik filtreli hidrofobik akrilik GiL (Natura] Acrysof SN 60AT, Alcon), diger g6ztine kapstil i~ine standart hidrofobik akrilik GiL (Acrysof SA60(R), Alcon) implante edilen, 32 hastamn 64 goztinde postoperatif donemde CSV 1000E ile kontrast duyarhhk ve Farnsworth 25 ile renk alg!lama Ol~timleri yapmi lardu. Skotopik ortamda yapilan kontrast duyarhhk Ol~timleri neticesinde mavi I Ik filtreli GiL implante edilen gozlerde, diger gozlerle kiyaslandigmda istatistiksel olarak anlamh derecede daha iyi kontrast duyarhhk sonu~ian elde ettiklerini, renk alg!lama testinde ise istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadigmi ifade etmi ler ve mavi I Ik filtreli GiL'lerin renk algllamay1 bozmadan kontrast duyarhhgt arttirdtgi sonucuna varmi!lardir (6). Kennis ve ark. yaptlklan ~ah malannda modifiye edilmi prolate on ytizeyli GiL Tecnis Z9000, pfizer) implante edilen gozler ile 2 siferik GiL (Sensar AR40e Opti-Edge, AMO ve AcrySof Natura! SN60AT, Alcon) implante edilen gozlerde mezopik ve fotopik ortamlarda kontrast duyarhhk degerlerini kiyaslami lar, prolate on ytizeyli GiL implantasyonlu gozlerde, mezo- pik ve fotopik ortamlarda ttim uzaysal frekanslarda, hem mavi I Ik filtreli (AcrySof Natura] SN60AT, Alcon), hem de standart hidrofobik akrilik GiL (Sensar AR40e Opti-Edge, AMO) implante edilen gozlerden daha iyi kontrast duyarhhk degerleri elde ettiklerini ifade etmi lerdir (7). Psodofak gozlerde yap!lan bir ~ah mada, olgulann ~ogunda gorme keskinligini etkilemeyecek dtizeyde kontrast s~nsitivitesinde azalma bildirilmi tir (8). Bu durum, GiL'in kristalin Iensle kar Ila tmldigmda optik ba ansmm daha zaytf olmasmdand1r diye yorumlanmt fakat diger bir kar Ila tirmah ~ah mada, fakik gozler ile GiL implante edilen gozler arsasmda kontrast duyarhhk degerleri arasmda anlamh derecede bir fark olmadigi ifade edilmi tir (9). Bizim ~ah!mamizda, dil tik ve ytiksek uzaysal frekanslarda, postoperatif 1. ve 3. aylarda, standart hidrofo-

6 Mavi I~1k Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik GOz igi Lens implantasyonu Sonras1 Kontrast Duyarhhk Degi~imleri 117 bik akrilik GiL implantasyonu yapi!an gozlerin kontrast duyarhhk skorlan, mavi t tk filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yaptlan gozlere ktyasla daha yiiksek bulundu, ancak bu yiikseklik istatistiksel olarak anlamhhk gi:istennedi (p>0.05). Katarakt ameliyatlannda bozulmu olan gi:inne keskinligi ve gi:irme kalitesi ba anh bir ameliyat ve GiL implantasyonu ile diizeltilebilmektedir ancak en iyi kontrast duyarhhk degerlerini elde etmek i~in se~ilecek GiL tipi konusunda tam bir gorii birligi ve net bir sonu9 hentiz yoktur. KAYNAKLAR 1. Kam1~ D, Okka M, Ki.igi.ikgelik H: Kontrast duyarhhk ve renk gorme. TOft Gaz. 2001;31: Huang FC, Tseng SH, Shih MS, Chen FK: Effect of artificial tears on corneal surface regi.ilarity, contrast sensitivity, and glare disability in dry eyes. Ophthalmology. 2002; 109: Altug M, G5zlim N, Gticlikoglu A: Streoid kataraktmm kontrast duyarhhk ve kama~ma i.izerine olan etkileri. T Oft Gaz. 1999;29: Hayashi H, Hayashi K, Nakao F, Hayashi F: Quantitative comparison of posterior capsule opacification after polymethylmethacrylate, silicone, and soft acrylic intraocular lens implantation. Arch Ophthalmol. 1998; 116: Hayashi K, Harada M, Hayashi H, Nakao F: Decentration and tilt of polymethyl methacrylate, silicone and acrylic soft intraocular lenses. Ophthalmology. 1997; 104: Cristobal JA, Sierra J, Martin J, Rodriguez NA, Ascaso J: Intraocular lenses with blue light fitler. Arch Soc Esp Oftalmo!. 2005;80: Kennis H, Huygens M, Callebaut F: Comparing the contrast sensitivity of a modified prolate anterior surface IOL and of two spherical IOLs. Bull Soc Beige Ophtalmol. 2004;294: Hess RF, Woo GO, White PD: Contrast attenuation characteristics of iris clipped intraocular lens implants in situ. Br J Ophthalmol. 1985;69: Nio YK, Jansonius NM, Geraghty E, Norrby S, Kooijman AC: Effect of intraocular lens implantation on visual acuity, contrast sensitivity, and depth of focus. J Cataract Refract Surg. 2003;29:

K1sa Dalga Boylu Otomatik Perimetre Ol~iimlerinin Tekrarlanabilirligi

K1sa Dalga Boylu Otomatik Perimetre Ol~iimlerinin Tekrarlanabilirligi T. Oft. Gaz. 33, 124-129,2004 K1sa Dalga Boylu Otomatik Perimetre Ol~iimlerinin Tekrarlanabilirligi Yusuf Akar (* ), ictal Yiicel (** ), Hilmi 6. Ozer (***) OZET Ama~: K1sa dalga boylu otomatik perimetriyle

Detaylı

Farklı Dizayna Sahip Torik Lenslerin Görme Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

Farklı Dizayna Sahip Torik Lenslerin Görme Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi DOI: 10.4274/tjo.43.36693 Özgün Araflt rma / Original Article Farklı Dizayna Sahip Torik Lenslerin Görme Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi The Evaluation of the Effects of Differently-Designed

Detaylı

Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi*

Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi* Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi* Bimanual Microincision Cataract Surgery İzzet CAN 1, Tamer TAKMAZ 2, Şenay AŞIK NACAROĞLU 3, İpek GENÇ 3, Gülizar SOYUGELEN 3 Klinik Çalışma Original Article ÖZ

Detaylı

Vitreoretinal Cerrahide Pupiller Membran Gelişimi: Risk Faktörleri ve Klinik Seyir

Vitreoretinal Cerrahide Pupiller Membran Gelişimi: Risk Faktörleri ve Klinik Seyir Vitreoretinal Cerrahide Pupiller Membran Gelişimi: Risk Faktörleri ve Klinik Seyir Fibrinous Reaction After Vitreoretinal Surgery: Risk Faktors and Clinical Presentation Ahmet ABDULGANİ 1, Gökhan GÜRELİK

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0428 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Erişkin radius distal uç kırıklarında konservatif

Detaylı

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical E. Özkaya Journal ve ark. Farklı beslenme modellerinin büyümeye etkisi Cilt / Vol 37, No 4, 339-345 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Farklı beslenme modellerinin hayatın

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Rabin SABA**, Harun GÜLMEZ*, Mehtap TÜRKAY***, Hanife KARAKAYA****, Tülin AYDOĞDU****,

Detaylı

Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý

Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý Ret - Vit 2003; 11 : 61-66 61 Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý Mahmut ÖZTÜRK 1, Semra HOCA 1, Atilla HACIBEKÝROÐLU 1, Adem ÖZEL 2 ÖZET Amaç: Katarakt

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Özgün Araştırma Original Investigation

Özgün Araştırma Original Investigation 154 Özgün Araştırma Original Investigation Antrasiklin ile tedavi edilen yaşayan asemptomatik çocuklarda uzun dönemde gelişebilecek kardiyotoksisitenin erken tanısında dobutamin stres ekokardiyografinin

Detaylı

Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi 228 Özgün Araflt rma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.79 Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Detaylı

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması doi:10.5222/j.goztepetrh.2013.065 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Üroloji Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports) ARAŞTIRMALAR (Research Reports) GELİŞMEKTE OLAN TAVŞAN TRAKEASINA İKİ FARKLI SÜTÜR VE İKİ FARKLI TEKNİK KULLANMANIN GEÇ DÖNEM TRAKEAL DARLIK ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of the effects

Detaylı

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri 60 Orijinal Araştırma / Original Article Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri Clinical Features and Prognosis of Juvenil Alopecia Areata Patients Müge Güler Özden, Nilgün

Detaylı

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 396 Dicle Tıp Dergisi / M. M. Utanğaç ve ark. Adolesan dönemi ve öncesi yapılan sünnetler 2013; 40 (3): 396-400 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S

GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S DERLEME (Review) GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S Emine Malkoç fien, Melike BALIKO LU Ulucanlar Göz E itim ve Araflt rma Hastanesi, 1. Göz Klini i, Ankara ÖZET Gebelikte gözde meydana gelen

Detaylı

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(1):17-25 Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Dr. Doğan EKER *, Dr. Haluk ARKAR **, Dr. Hülya

Detaylı

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi The Effect of Different

Detaylı