Mavi I Ik Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik Goz l<;i Lens Implantasyonu Sonras1 Kontrast Duyarhhk Degi imleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mavi I Ik Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik Goz l<;i Lens Implantasyonu Sonras1 Kontrast Duyarhhk Degi imleri"

Transkript

1 T. Oft. Gaz. 37, I ; 2007 Mavi I Ik Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik Goz l<;i Lens Implantasyonu Sonras1 Kontrast Duyarhhk Degi imleri Tugrul Akm (*),Omit Aykan (**),Tamer Faz1l Ylld!z (***), ismail Certel (****), Koray Karaday1 (*****), Ahmet Hamdi Bilge(******) OZET Ama~: Katarakt cerrahisinde implante edilen mavi l rk filtreli ve mavi l lk filtresiz standart tek par9ah hidrofobik akrilik goz i9i lens (GIL)'lerin, kontrast duyarhhk i.izerine olan etkilerinin degerlendirilmesi ve kar Ila tmlmasrdrr. Gere~ ve Yiintem: GATA Haydarpa a Egitim Hastanesi Goz Kliniginde, fakoemi.ilsifikasyon cerrahisi yaprlan ve bir gozlerine kapsi.il i9ine mavi l lk filtreli hidrofobik akrilik GiL (Natural Acrysof SN 60AT, Alcon), diger gozlerine kapsi.il i9ine standart hidrofobik akrilik GiL (Acrysof SA 30AL, Alcon) implante edilen, komplikasyon ya anmayan 21 hastanm 42 gozi.i 9ah ma kapsamma ahnd1. Postoperatif donemde, 1. ve 3. aylarda her iki goz i9in ayn ayn di.i i.ik ve yi.iksek uzaysal frekanslarda kontrast duyarhhk skorlarr "Gradual" (Opsia, Fransa) kontrast duyarhhk e eli ile 6l9i.ildi.i ve kar rla tmld!. istatistiksel analizde Wilcoxon testi kullamldr ve p<0.05 degeri anlamh kabul edildi. Sonu~lar: Di.i i.ik uzaysal frekansta kontrast duyarhhk skor ortalamalan; mavi I Ik filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yapiian gozlerde 9.24±0.44, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yaprlan gozlerde 9.46±0.26, yliksek uzaysal frekansta kontrast duyarhhk skor ortalamalan; mavi I Ik filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yaprlan gozlerde 7;94±0.56, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yapiian gozlerde 8.14±0.32 idi. Tartr ma: Katarakt cerrahisi sonrasr gorme keskinligi kadar gorme kalitesini arttrrmak da onemlidir. Kontrast duyarhhgm farkh GiL implantasyonu yaprlan olgularda kalitatif degerlendirilmesinde, hem di.i i.ik hem de yi.iksek uzaysal frekanslarda, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yapiian gozlerin kontrast duyarhhk skor ortalamalan, mavi I Ik filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yapiian gozlere kryasla daha yi.iksek bulundu, ancak bu yiikseklik istatistiksel olarak anlamhhk gostermedi (p>0.05). Anahtar Kelimler: Kontrast duyarhhk, mavi l rk filtreli GiL, hidrofobik akrilik GiL. (*) Yrd. Doc;. Dr., GATA Haydarpa aegitim Hastanesi GOz Servisi, istanbul (**) Uzm. Dr., Gi.imii suyu Asker Hastanesi G6z Servisi, istanbul (***) Uzm. Dr., GATA Haydarpa a Egitim Hastanesi GOz Servisi, istanbul (****) Uzm. Dr., <;;orlu Asker Hastanesi GOz Servisi, <;;orlu (*****) Doc;. Dr., GATA Haydarpa a Egitim Hastanesi GOz Servisi, istanbul (******) Prof. Dr., GATA Haydarpa a Egitim Hastanesi GOz Servisi, istanbul + Ttirk Oftalmoloji Dernegi XXXIX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya-2005)'de On c;ah masi poster olarak sunulmu tur. (;alr~maya katllan yazarlann higbirinin rall~mada kullamlan cihaz ve malzemelerin iireticisi irket veya irketlerle mali ya da dam manltk tarzmda ili kisi yoktur. azt~ma.adresi: Dr. Tugrul Akm, GATA Haydarpa a Lojmanlan E-Blok Daire: 9 Uskiidar-Istanbul E-posta: Mecmuaya Geli Tarihi: Kabul Tarihi:

2 Mavi I~1k Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik GOz ir;i Lens implantasyonu Sonras1 Kontrast Duyarhhk Degi~imleri 113 SUMMARY Contrast Sensitivity Changes After Implantation of Blue-Light-Filtering and Standard Hydrophobic Acrylic Intraocular Lenses Purpose: To evaluate and compare the effects of the single piece hydrophobic acrylic intraocular lenses (IOL's) with or without blue light filtration which are implanted after cataract extraction on contrast sensitivity function. Material and Methods: Forty-two eyes of 21 patients operated for uncomplicated cataract extraction by phacoemulsification method and implanted with a blue-light-filtering hydrophobic acrylic IOL (Natural Acrysof SN 60AT, Alcon) in one eyes and standard hydrophobic acrylic IOL (Acrysof SA 30AL, Alcon) in the other eyes were studied in Ophthalmology Department of GATA Haydarpasa Training Hospital. Low and high spatial frequency contrast sensitivity scores were measured and compared by "Gradual" (Opsia, France) contrast sensitivity scale in either eye at 1 and 3 months postoperatively. Wilcoxon test was used in statistical analysis and p<0.05 value was accepted for significance. Results: The mean low spatial frequency contrast sensitivity scores were 9.24±0.44 in the eyes implanted with blue-light-filtering hydrophobic acrylic IOL's and 9.46±0.26 in the eyes implanted with standard hydrophobic acrylic IOL's. The mean high spatial frequency contrast sensitivity scores were 7.94±0.56 and 8.14±0.32 respectively. Conclusion: The visual quality improvement after cataract surgery is as important as visual acuity improvement. In the qualitative evaluation of contrast sensitivity after implantation of different type IOL's, the means of both low and high spatial frequency contrast sensitivity scores were found higher in eyes implanted with standard hydrophobic acrylic IOL's as compared to eyes implanted with blue-light-filtering hydrophobic acrylic IOL's. The difference was found statistically insignificant (p>0.05). Key Words: Contrast sensitivity, blue-light-filtering IOL, hydrophobic acrylic IOL GiRi~ Fakoemtilsifikasyon yontemi, gtintimtiz katarakt cerrahisinde yaygm olarak uygulanmaktadir. Gerek cerrahi malzeme, gerekse cerrahiyi uygulayan hekimlerin yontemle ilgili geli tirdikleri teknikler sayesinde katarakt olgulannda ytiz gtildtirticti sonu\;lar almmaktadir. Dtinyadaki geli meye paralel olarak tilkemiz ko ullannda da bu cerrahi yontem geni bir uygulama alam bulmakta ve sosyoktilttirel seviyedeki ilerlemeye paralel olarak tercih edilmektedir. Kullamlan yontem, alet ve GiL'lerdeki geli melerle birlikte basta ve hekimin bu cerrahiden beklentileri artitii olup, en iyi ve kaliteli gormeyi elde etmek amac;:lamr hale gelmi tir. / Ameliyat sonras1 g6rsel rehabilitasyonu etkileyen sebepler arasmda, hastaya veya ameliyata ait ozelliklerin yams1ra GiL materyali ve dizaym gibi fakt6rler de rol almaktadir. Tek pm \;ah hidrofobik akrilik ( optik ve haptikleri akrilik yap1smda) GiL (Acrysof SA30AL, Alcon) dtinyada ilk defa Ocak 2000 tarihinden itibaren, daha sonra tiretilen ve tek par\;ah fakat mavi I Ik filtreli hidrofobik akrilik GiL (Natural Acrysof SN 60AT, Alcon) ise 2003 y!lmdan itibaren katarakt ameliyatlannda kullaq!lmaya ba lanmi llr. Fonksiyonel gorme dtinyas1 \;e itli btiyiikliikte ve farkh kontrastlardan olu ffiu objelerden meydana gelmi tir. insan gorse] sistemi degi ik uzaysal frekanslara sahip paternleri saptayabilmek i\;in farkh kontrast miktarlanna gereksinim duymaktad1r. Kontrast duyarhhgi, ki inin bir test cismini ay1rt etmek ic;:in ihtiya~ duydugu en az miktardaki kontrast (a\;ik ve koyu renk arasmdaki fark) miktand1r (1). Gorme keskinliginden farkh olarak kontrast iki g6rtintir alan arasmdaki ortalama luminans (aydmlanma) farkidir ve bu iki farkm 61\;iimiine kontrast duyarhhk testi denir (2,3). Bu testier farkh aydmlanma ka ullannda gorse] kalitedeki degi imi \;Ok hassas bir ekilde saptamamizi saglamaktad1r. Geleneksel g6rme keskinligi testleri ise sadece ytiksek kontrasta sahip uyaranlann en ktic;:tik uzaysal detaylanm g6sterdigi i~in, gorse! sistemin degi ik boyut ve kontrasta sahip objeleri saptama ve ay1rt etme yetenegini saptamada yetersiz kalmaktadtr (2). Bu \;ah mada, fakoemtilsifikasyon cerrahisi uygulanan hastalarda, implante edilen mavi I Ik filtreli verna vi I Ik filtresiz, standart tek par\;ah hidrofobik akrilik GiL'lerin, g6rme kalitesi tizerindeki etkilerini kontrast duyarhhk 61\;iimleri ile ara tll'dik.

3 114 Tugrul Akm, Dmit Aykan, Tamer Fazll Yddtz, ismail Certel, Koray Karadayi, Ahmet Hamdi Bilge GEREI; ve YONTEM GA TA Haydarpa a Egitim Hastanesi Goz Klinigi'nde, fakoemtilsifikasyon cerrahisi yap1lan ve bir gozone kapstil iqine mavi l lk filtreli hidrofobik akrilik GiL (Natura] Acrysof SN 60AT, Alcon), diger goztine kapstil iqine standart hidrofobik akrilik GiL (Acrysof SA30AL, Alcon) imp1ante edilen, komplikasyon ya anmayan 21 hastamn 42 gozti qah ma kapsamma almd1. Diabetes mellitus, miyotonik distrofi gibi sistemik hastahgt olanlar, kornea kesafeti, glokom, kuru goz sendromu, retinitis pigmentosa, iiveit ve yiiksek miyopi gibi okoler patolojileri olanlar, geqirilmi oktiler cerrahi veya travma oyktisti olanlar, senil katarakt dt mdaki katarakth olgular qah maya dahil edilmedi. Fakoemtilsifikasyon cerrahisi uygulanacak hastalar, izinleri almarak ameliyata haztrlandt. Ameliyat sonras1 ilk 1 ayhk donemdeki kontrol muayeneleri ameliyatt yapan cerrah tarafmdan gerqekle tirildi. Ttim vakalar topikal anestezi altmda tek bir cerrah tarafmdan (AHB) stitiirstiz 3.2 mm'lik ttinel korneal kesi, kapstiloreksis ve19 gauge-v lange btqak ile yan giri yaptlarak opere edildi. Hastalann bir gozlerine mavi t tk filtreli tek parqah hidrofobik akrilik katlanabilir 6.0 mm optik qaph ve 12.5 mm uzunlukta akrilik haptik yap1h GiL (Natura] Acrysof SN 60AT, Alcon), diger gozlerine standart tek parqah hidrofobik akrilik katlanabilir 5.5 mm optik qaph ve 12.5 mm uzunlukta akrilik haptik yapth GiL (Acrysof SA30AL, Alcon), kapstiler kese iqine implante edildi. Kapstiloreksis qapt mavi l tk filreli GiL implante edilen gozlerde 5 mm, standart hidrofobik akrilik GiL implante edilen gilzlerde 4.5 mm qapmda yaptldl Postoperatif olarak 2 hafta boyunca topikal antibiyotikler ve steroidli goz damlalan, bir ay boyunca da non-steroid antiinflamatuar damlalar kullamldt. Hastalann postoperatif donemde 1, 7, 14 ve 30. gtinlerde ve 3. ayda takip muayeneleri yap1ld1. Birinci ve 3. aylarda her iki goz iqin ayn ayn dli tik ve ytiksek uzaysa1 frekanslarda kontrast duyarhhk skorlan olqtildti. Kontrast duyarhltk illqtimleri iqin "Gradual" marka (Opsia, Fransa) kontrast duyarltltk e eli kullamldt (Resim 1-2). Bu e el 55x110 em. boyutlannda olup yerden 140 em ytikseklikte yerle tirilmektedir. Harfler, kontrastlan so1dan saga azalacak ekilde 10 siitunda (I. stitundaki harflerin hepsi en ytiksek kontrasta sahip olup 10. stitundaki harflerin kontrastt en azdtr) ve btiytikltikleri yukandan a agtya dogru azalacak ekilde 11 satlrda (en tistdeki harf 0.05, en alttaki harf ise 1.0 gilrrne keskinligine kar tltk gelen Snellen harfine kar thkttr) dizilmi tir ve 'uzaysal frekanslanna gore 3 grupta stmflandmlmt tlr: 1- Dli iik uzaysal frekans: 0.2 Snellen strasma kadar alan harfler, 2- Orta uzaysal frekans: Snellen Slfasmdaki harfler, 3- Ytiksek uzaysal frekans: Snellen Slfasmdaki harfler. E el ekram dti lik aydmlanma dtizeyi (dti tik fotopik dlizey; 5 cd!m'), orta aydmlanma dtizeyi (mezopik fotopik dtizey; 85 cd/m') ve ytiksek aydmlanma dtizo'yi (ytiksek fotopik dtizey; 700 cd/m') olmak iizere 3 farkh parlakltk dtizeyine ayarlanabilmektedir. Orta aydmlanma dtizeyi bulutlu havadaki veya normal aydmlanmt odadaki aydm1anma dtizeyine, dli Uk fotopik diizey alacakaranltktaki aydmlanma dtizeyine, ytiksek fotopik dtizey ise gece araba farlanndaki veya parlak gtine t tgmdaki aydmlanma dtizeylerine kar Ihk gelmektedir. Olgular e elden 3 metre uzakltkta ve test edilecek gozleri aqtkta kalacak ekilde diger gozleri kapattlarak, orta aydmlanma dtizeyi (mezopik fotopik dlizey) alan 85 cd!m' aydmlanma dtizeyinde degerlendirmeye altnd1. Bu test dtizeneginin bulundugu odamn aydmlanma dtizeyi karanltk muayene odast dtizeyinde (yakla tk 1.4log cd/m') idi ve bu tum testlerde aym ekilde sagland1. Her iki gruptaki olgulardan, ara tmlacak uzaysal frekansa kar tltk gelen harf Slfalanm okumalart istendi. Okuyabildikleri en son harfe kadar teste devam edildi ve bu harf skor kagtdma i aretlenerek, skor kagtdmda bu harfe kar thk gelen saytsal deger o gozlin kontrast duyarhhk degeri olarak ahnd1. Olgulann kontrast duyarlthk skorlanmn kar tla tlnlmasmda Wilcoxon testi kullamldt ve p degerinin 0.05'den ktiqtik olmas1 istatistiksel olarak anlamh kabul edildi. SONUI;LAR Yirmibir olgunun ya ortalamast 64.2±6.5 (57-79) ytl olup, 10 olgu erkek (%47.6), 11 olgu kadm (%52.4) idi. Postoperatif I. ayda dti Uk uzaysal frekansta kontrast duyarhhk skorlan; mavi t lk filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yapllan gozlerde 9.22±0.46, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yapllan gozlerde 9.43±0.30 (p>0.05), ytiksek uzaysal frekansta kontrast duyarhhk skorlart; mavi t tk filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yaptlan gozlerde 7.90±0.60, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yaptlan gozlerde 8.09±0.35 idi (p>0.05) (Tabla 1). Postoperatif 3. ayda dti tik uzaysal frekansta kontrast duyarhhk skorlart; mavi t tk filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yaptlan gozlerde 9.26±0.42, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yaptlan

4 Mavi I~tk Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik GOz ic;i Lens implantasyonu Sonrast Kontrast Duyarhhk Degi~imleri 115 Resim 1. "Gradual" (Opsia, Fransa) marka kontrast duyarlthk qeli Resim 2. Karanilk muayene odas!llda "Gradual" {Opsia, Fransa) marka kontrast duyarhl!k qeli gozlerde 9.49±0.22 (p>0.05), ytiksek uzaysal frekansta kontrast duyarhhk skorlan; mavi l lk filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yap!lan gozlerde 7.98±0.52, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yap!lan gozlerde 8.19±0.29 idi (p>0.05) (Tabla 1). Dti tik uzaysal frekansta kontrast duyarhhk skor ortalamalan; mavi l lk filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yap!lan gozlerde 9.24±0.44, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yap!lan gozlerde 9.46±0.26 (p>0.05), ytiksek uzaysal frekansta kontrast

5 116 Tugrul Akm, Dmit Aykan, Tamer Fazil Ytldtz, ismail Certel, Koray Karadayi, Ahmet Hamdi Bilge Tablo 1. Kontrast duyarllllk skorlan Kontrast Dii iik Uzaysal Frekans Yiiksek Uzaysal Frekans Duyarhhk OI~iimleri Mavi I I.k filtreli Standart GiL Mavi I t.k filtreli Standart GiL GIL GIL i Postoperatif 1. ay 9.22± ± ± ±0.35 c i Postoperatif 3. ay 9.26± ± ± ±0.29 I duyarhhk skor ortalamalan; mavi I Ik filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yapilan gozlerde 7.94±0.56, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yap!lan gozlerde 8.14±0.32 idi (p>0.05). Hem dti tik hem de ytiksek uzaysal frekanslarda, postoperatif I. ve 3. aylarda, standart hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yap1lan gozlerin kontrast duyarhhk skorlan ve skor ortalamalan, mavi I Ik filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yap1lan gozlere kiyasla daha ytiksek bulundu, ancak bu ytikseklik istatistiksel olarak anlamhhk gostermedi (p>0.05). TARTI MA Fakoemtilsifikasyon cerrahisi ve arka kamara GiL implantasyonu, gtini.imiiz katarakt cerrahisinin temelini olu turmaktadir. Bu temel tizerinde, ozellikle son 15 yii i~erisinde fakoemtilsifikasyon cihazlan, cerrahi teknik ve kullamlan GiL'lerde h1zh geli meler saglanmi, ba!anyla ve yaygm olarak uygulanabilir hale gelmi1tir. Gtiniimiiz katarakt cerrahisinin amact, gorsel rehabilitasyonun htzh bir ekilde saglanmast, g6rme keskinligi ve g6rme kalitesinin arttlnlmastdtr. Bunun saglanmasmda hastaya, cerrahi teknige ve kullamlan GiL'e ait ~e itli faktorler raj oynamaktad1r. Gonne kalitesini etk:ileyen, GiL'e ait bilinen ba hca fakt6rler arka kapstil kesifle1mesi (4) ve malpozisyonlandir (5). Uzun yillardir bu konularla ilgili pek~ok ~ah! ma yapilmi, optik ve haptik materyalleri ile GiL dizaynlan tizerine ~ah Ilmi tir. Biz bu ~ah mada, postoperatif donemde her eyin normal seyrettigi olgularda, aym dizayna sahip mavi I!Ik filtreli ve mavi I Ik filtresiz tek par~ah hidrofobik akrilik GiL tiplerinde, gorme kalitesini kontrast duyarhhk testi ile tespit etmeyi ve kar Ila tirmayi amac;ladtk. Bu sayede, geli tirilen bu filtre sisteminin g6rme kalitesi iizerine olan etkileri incelendi. LiteratUre bakjldigmda, farkh GiL tiplerinde kontrast duyarhhk ol~timlerini i~eren ve biribiriyle kiyaslayan kisith sayida ~ah ma oldugu dikkati ~ekmektedir. Cristobal ve ark. ~ah malannda fakoemtilsifikasyon cerrahisi yapllan ve bir g6ztine kapsiil i9ine mavi I Ik filtreli hidrofobik akrilik GiL (Natura] Acrysof SN 60AT, Alcon), diger g6ztine kapstil i~ine standart hidrofobik akrilik GiL (Acrysof SA60(R), Alcon) implante edilen, 32 hastamn 64 goztinde postoperatif donemde CSV 1000E ile kontrast duyarhhk ve Farnsworth 25 ile renk alg!lama Ol~timleri yapmi lardu. Skotopik ortamda yapilan kontrast duyarhhk Ol~timleri neticesinde mavi I Ik filtreli GiL implante edilen gozlerde, diger gozlerle kiyaslandigmda istatistiksel olarak anlamh derecede daha iyi kontrast duyarhhk sonu~ian elde ettiklerini, renk alg!lama testinde ise istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadigmi ifade etmi ler ve mavi I Ik filtreli GiL'lerin renk algllamay1 bozmadan kontrast duyarhhgt arttirdtgi sonucuna varmi!lardir (6). Kennis ve ark. yaptlklan ~ah malannda modifiye edilmi prolate on ytizeyli GiL Tecnis Z9000, pfizer) implante edilen gozler ile 2 siferik GiL (Sensar AR40e Opti-Edge, AMO ve AcrySof Natura! SN60AT, Alcon) implante edilen gozlerde mezopik ve fotopik ortamlarda kontrast duyarhhk degerlerini kiyaslami lar, prolate on ytizeyli GiL implantasyonlu gozlerde, mezo- pik ve fotopik ortamlarda ttim uzaysal frekanslarda, hem mavi I Ik filtreli (AcrySof Natura] SN60AT, Alcon), hem de standart hidrofobik akrilik GiL (Sensar AR40e Opti-Edge, AMO) implante edilen gozlerden daha iyi kontrast duyarhhk degerleri elde ettiklerini ifade etmi lerdir (7). Psodofak gozlerde yap!lan bir ~ah mada, olgulann ~ogunda gorme keskinligini etkilemeyecek dtizeyde kontrast s~nsitivitesinde azalma bildirilmi tir (8). Bu durum, GiL'in kristalin Iensle kar Ila tmldigmda optik ba ansmm daha zaytf olmasmdand1r diye yorumlanmt fakat diger bir kar Ila tirmah ~ah mada, fakik gozler ile GiL implante edilen gozler arsasmda kontrast duyarhhk degerleri arasmda anlamh derecede bir fark olmadigi ifade edilmi tir (9). Bizim ~ah!mamizda, dil tik ve ytiksek uzaysal frekanslarda, postoperatif 1. ve 3. aylarda, standart hidrofo-

6 Mavi I~1k Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik GOz igi Lens implantasyonu Sonras1 Kontrast Duyarhhk Degi~imleri 117 bik akrilik GiL implantasyonu yapi!an gozlerin kontrast duyarhhk skorlan, mavi t tk filtreli hidrofobik akrilik GiL implantasyonu yaptlan gozlere ktyasla daha yiiksek bulundu, ancak bu yiikseklik istatistiksel olarak anlamhhk gi:istennedi (p>0.05). Katarakt ameliyatlannda bozulmu olan gi:inne keskinligi ve gi:irme kalitesi ba anh bir ameliyat ve GiL implantasyonu ile diizeltilebilmektedir ancak en iyi kontrast duyarhhk degerlerini elde etmek i~in se~ilecek GiL tipi konusunda tam bir gorii birligi ve net bir sonu9 hentiz yoktur. KAYNAKLAR 1. Kam1~ D, Okka M, Ki.igi.ikgelik H: Kontrast duyarhhk ve renk gorme. TOft Gaz. 2001;31: Huang FC, Tseng SH, Shih MS, Chen FK: Effect of artificial tears on corneal surface regi.ilarity, contrast sensitivity, and glare disability in dry eyes. Ophthalmology. 2002; 109: Altug M, G5zlim N, Gticlikoglu A: Streoid kataraktmm kontrast duyarhhk ve kama~ma i.izerine olan etkileri. T Oft Gaz. 1999;29: Hayashi H, Hayashi K, Nakao F, Hayashi F: Quantitative comparison of posterior capsule opacification after polymethylmethacrylate, silicone, and soft acrylic intraocular lens implantation. Arch Ophthalmol. 1998; 116: Hayashi K, Harada M, Hayashi H, Nakao F: Decentration and tilt of polymethyl methacrylate, silicone and acrylic soft intraocular lenses. Ophthalmology. 1997; 104: Cristobal JA, Sierra J, Martin J, Rodriguez NA, Ascaso J: Intraocular lenses with blue light fitler. Arch Soc Esp Oftalmo!. 2005;80: Kennis H, Huygens M, Callebaut F: Comparing the contrast sensitivity of a modified prolate anterior surface IOL and of two spherical IOLs. Bull Soc Beige Ophtalmol. 2004;294: Hess RF, Woo GO, White PD: Contrast attenuation characteristics of iris clipped intraocular lens implants in situ. Br J Ophthalmol. 1985;69: Nio YK, Jansonius NM, Geraghty E, Norrby S, Kooijman AC: Effect of intraocular lens implantation on visual acuity, contrast sensitivity, and depth of focus. J Cataract Refract Surg. 2003;29:

. Akrilik ve Polimetilmetakrilat lntraokiiler Lens

. Akrilik ve Polimetilmetakrilat lntraokiiler Lens T. Oft. Gaz. 30,548-553,2000. Akrilik ve Polimetilmetakrilat lntraokiiler Lens lmplantasyonlu Psodafakik Gozlerde Kontrast Sensitivite. Volkan Yaylall (*), Ahmet Akman (**),Samet Ermi~ (***), Dilaver Er~anlz

Detaylı

Üveitli Olgularda Fakoemulsifikasyon ve İntraoküler Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız*

Üveitli Olgularda Fakoemulsifikasyon ve İntraoküler Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız* Üveitli Olgularda Fakoemulsifikasyon ve İntraoküler Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız* Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation Results in Patients with Uveitis Gül ARIKAN 1, Aylin YAMAN 1,

Detaylı

Mikrokoaksiyal Fakoemulsifikasyon ve Acrysof IQ Göz İçi Lensi İmplantasyonunun Sonuçları*

Mikrokoaksiyal Fakoemulsifikasyon ve Acrysof IQ Göz İçi Lensi İmplantasyonunun Sonuçları* Mikrokoaksiyal Fakoemulsifikasyon ve Acrysof IQ Göz İçi Lensi İmplantasyonunun Sonuçları* Klinik Çalışma Microcoaxial Phacoemulsification and Acrysof IQ Intraocular Lens Implantation Raciha Beril KÜÇÜMEN

Detaylı

Difraktif (Restor) ve Refraktif (Rezoom) Multifokal Göz İçi Lenslerle Katarakt Ameliyatları Sonrası Görme Fonksiyonlarının Karşılaştırması*

Difraktif (Restor) ve Refraktif (Rezoom) Multifokal Göz İçi Lenslerle Katarakt Ameliyatları Sonrası Görme Fonksiyonlarının Karşılaştırması* Difraktif (Restor) ve Refraktif (Rezoom) Multifokal Göz İçi Lenslerle Katarakt Ameliyatları Sonrası Görme Fonksiyonlarının Karşılaştırması* Comparison of Visual Functions with Diffractive (Restor) and

Detaylı

Mavi Işık Filtre Eden Göz İçi Mercek ile Görsel Performans*

Mavi Işık Filtre Eden Göz İçi Mercek ile Görsel Performans* Mavi Işık Filtre Eden Göz İçi Mercek ile Görsel Performans* Visual Performance with Blue-Filtering Intraocular Lens U. Emrah ALTIPARMAK, 1 Bekir Sıtkı ASLAN, 2 Serkan DURAN, 3 Seda DURGUT EMEÇ, 3 Remzi

Detaylı

A~Ik A~Ih Glokom ve Katarakth Olgularda Trabekiilektomi ile Birlikte U ygulanan Kii~iik Kesili Katarakt Cerrahisinin Sonu~Iar1

A~Ik A~Ih Glokom ve Katarakth Olgularda Trabekiilektomi ile Birlikte U ygulanan Kii~iik Kesili Katarakt Cerrahisinin Sonu~Iar1 T. Oft. Gaz. 30, 456-460, 2000 A~Ik A~Ih Glokom ve Katarakth Olgularda Trabekiilektomi ile Birlikte U ygulanan Kii~iik Kesili Katarakt Cerrahisinin Sonu~Iar1 Kazzm Devranoglu (* ), Can Ustundag (* ), Hakan

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :54-58. Geç Dönem Travmatik Olmayan Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonuçlarımız

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :54-58. Geç Dönem Travmatik Olmayan Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonuçlarımız Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :54-58 T A D ARAŞTIRMA Geç Dönem Travmatik Olmayan Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonuçlarımız Adil Kılıç, Çağatay Çağlar, Adnan Çınal, Tekin Yaşar, Ahmet

Detaylı

Farklı Tip Göz İçi Lensi Kullanılarak Yapılan Fakoemülsifikasyon Ameliyatları Sonrası Ön Kamara Derinliğinin ve Sferik Refraksiyonun Değerlendirilmesi

Farklı Tip Göz İçi Lensi Kullanılarak Yapılan Fakoemülsifikasyon Ameliyatları Sonrası Ön Kamara Derinliğinin ve Sferik Refraksiyonun Değerlendirilmesi KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE Farklı Tip Göz İçi Lensi Kullanılarak Yapılan Fakoemülsifikasyon Ameliyatları Sonrası Ön Kamara Derinliğinin ve Sferik Refraksiyonun Değerlendirilmesi Evaluation of the

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sırasında Vitreusa Lens Parçası Düşen Gözlerin Klinik, Cerrahi Özellikleri ve 6 Aylık Takip Sonuçları

Katarakt Cerrahisi Sırasında Vitreusa Lens Parçası Düşen Gözlerin Klinik, Cerrahi Özellikleri ve 6 Aylık Takip Sonuçları Katarakt Cerrahisi Sırasında Vitreusa Lens Parçası Düşen Gözlerin Klinik, Cerrahi Özellikleri ve 6 Aylık Takip Sonuçları Clinical and Surgical Features of Eyes with Retained Lens Fragments during Cataract

Detaylı

Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu

Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu OLGU SUNUMU Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu Prof.Dr. Selim DOĞANAY, a Yrd.Doç.Dr. Penpegül FIRAT, a Uz.Dr. Cem ÇANKAYA, a Dr. Bekir KOÇ a a Göz Hastalıkları AD, İnönü

Detaylı

GÖZ Ç LENS MATERYAL N N ARKA KAPSÜL KESAFET ÜZER NE ETK S *

GÖZ Ç LENS MATERYAL N N ARKA KAPSÜL KESAFET ÜZER NE ETK S * GÖZ Ç LENS MATERYAL N N ARKA KAPSÜL KESAFET ÜZER NE ETK S * Arzu TAfiKIRAN ÇÖMEZ, Yelda BUYRU ÖZKURT, Onur KARADA, Ömer Kamil DO AN Dr. Lütfi K rdar Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 1. Göz Klini

Detaylı

Küçük Kesili Katarakt Ameliyatı Sonrasında Korneal Düzensiz Astigmatizmanın Fourier Analizi

Küçük Kesili Katarakt Ameliyatı Sonrasında Korneal Düzensiz Astigmatizmanın Fourier Analizi Küçük Kesili Katarakt Ameliyatı Sonrasında Korneal Düzensiz Astigmatizmanın Fourier Analizi Fourier Analysis of Corneal Irregular Astigmatism After Small Incision Cataract Surgery Ufuk ADIGÜZEL 1, Ayça

Detaylı

Akomodatif, Multifokal ve Monofokal Göz İçi Lenslerinin Görme Alanı, Kontrast Duyarlılık ve Kamaşma Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması*

Akomodatif, Multifokal ve Monofokal Göz İçi Lenslerinin Görme Alanı, Kontrast Duyarlılık ve Kamaşma Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Akomodatif, Multifokal ve Monofokal Göz İçi Lenslerinin Görme Alanı, Kontrast Duyarlılık ve Kamaşma Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması* A Comparative Study Between

Detaylı

SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ

SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ Araştırma Yazısı SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ Alparslan ŞAHİN 1, Ümit KAMIŞ 2, Refik OLTULU 2,Şaban GÖNÜL 3 1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi

Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi ARAÞTIRMA 1 Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi Arzu Üzüm Kaya Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý AD, Isparta Özet Katarakt

Detaylı

Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma

Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma Adil Kılıç*, Adem Gül*, Halil İbrahim Yener**, Adnan Çınal*, Ahmet Demirok*** Özet Amaç: Kliniğimizde

Detaylı

Tek ve iki girişli kombine fakoemülsifikasyon ve trabekülektomi cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılması

Tek ve iki girişli kombine fakoemülsifikasyon ve trabekülektomi cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılması Tek ve iki girişli kombine fakoemülsifikasyon ve trabekülektomi cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılması Mehmet Okka, Ümit Kamış, Nazmi Zengin, Kemal Gündüz Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz

Detaylı

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar Van Tıp Dergisi: 7 (1): 32-36, 2000 Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar

Detaylı

Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması

Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Comparasion of Reliability and Effectiveness of the Foldable

Detaylı

Arka Kapsül Yırtığında Sulkusa lntraoküler Lens Implantasyonu

Arka Kapsül Yırtığında Sulkusa lntraoküler Lens Implantasyonu Dr. Dilek Erdoğan ABUL ve ark., Arka Kapsül Yırtığında Sulkusa lntraoküler Lens İmplantasyonu Arka Kapsül Yırtığında Sulkusa lntraoküler Lens Implantasyonu Dr. Dilek Erdoğan ABUL (1), Dr. Fevzi AKKAN (2),

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23 Orijinal Makale Demir ve ark. Pseudoeksfolyatif Sendromlu Olgularda Komplikasyonsuz Katarakt Cerrahisi Sonrası Ön Kamara Derinliği Değişimi

Detaylı

Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması

Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması To Compare Combined Surgery and Separate Surgery

Detaylı

Serkan DURAN 1, Gülten KARATAŞ SUNGUR 2, Remzi KASIM 3, U. Emrah ALTIPARMAK 4, Bekir Sıtkı ASLAN 5, Sunay DUMAN 6 ABSTRACT

Serkan DURAN 1, Gülten KARATAŞ SUNGUR 2, Remzi KASIM 3, U. Emrah ALTIPARMAK 4, Bekir Sıtkı ASLAN 5, Sunay DUMAN 6 ABSTRACT Üveitik Kataraktlı Olgularda Ön Kamaraya İntraoperatif Triamsinolon Enjeksiyonu ile İntravenöz Metil-prednisolon un Ameliyat Sonrası İnflamatuar Reaksiyona Etkileri* Compare the Postoperative Inflammatuar

Detaylı

Ambliyopi Tedavisinde CAM Gorme Uyaramnm Etkinligi

Ambliyopi Tedavisinde CAM Gorme Uyaramnm Etkinligi T. Oft. Gaz. 37, 149-155,2007 Tedavisinde CAM Gorme Uyaramnm Etkinligi Suzan Gilven (* ), Duygu Uzunel (** ), Silheyla Kose (***), Onder Uretmen (**** ), Sait Egrilmez (****) OZET Ama~: Strabismik, anizometropik,

Detaylı

Göz İçi Mercek Kesifleşmesi Olan Gözlerde Değişim Cerrahisi Sonuçları

Göz İçi Mercek Kesifleşmesi Olan Gözlerde Değişim Cerrahisi Sonuçları Göz İçi Mercek Kesifleşmesi Olan Gözlerde Değişim Cerrahisi Sonuçları Klinik Çalışma The Results of Exchange Surgery in the Eyes with Opacified Intraoculerintraocular Lens Muhittin TAŞKAPILI 1, Selim KOCABORA

Detaylı

Bir Üçüncü Basamak Dal Hastanesinde Göz İçi Lensi Değiştirilen Hastaların Cerrahi Endikasyonları ve Klinik Sonuçlar

Bir Üçüncü Basamak Dal Hastanesinde Göz İçi Lensi Değiştirilen Hastaların Cerrahi Endikasyonları ve Klinik Sonuçlar DOI: 10.4274/tjo.69379 Turk J Ophthalmol 2016;46:156-160 Öz gün Arafl t r ma / Ori gi nal Ar tic le Bir Üçüncü Basamak Dal Hastanesinde Göz İçi Lensi Değiştirilen Hastaların Cerrahi Endikasyonları ve Klinik

Detaylı

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1879 Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi Pars

Detaylı

Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi

Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi DOI: 10.4274/tjo.10337 Özgün Araflt rma / Original Article Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi The Effect of Nd: YAG Laser

Detaylı

Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi

Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi DOI: 10.4274/tjo.41.09719 Özgün Araflt rma / Original Article Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi Evaluation of Visual Outcomes in

Detaylı

nfantil Katarakt Cerrahisinde Primer Hidrofobik Akrilik Göz çi Lens mplantasyonu

nfantil Katarakt Cerrahisinde Primer Hidrofobik Akrilik Göz çi Lens mplantasyonu T. Oft. Gaz. 8, 4847, 008 nfantil Katarakt Cerrahisinde Primer Hidrofobik Akrilik Göz çi Lens mplantasyonu Ahmet Gücükoglu (*), Ifl k Çorum Y ld r m (*), Samuray Tuncer (*), Nilüfer Gözüm (*) ÖZET Amaç:

Detaylı

124 Ekstrakapsüler veya Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Ekstraksiyonu Yöntemlerinin Diyabetli Hastalarda Retinopati...

124 Ekstrakapsüler veya Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Ekstraksiyonu Yöntemlerinin Diyabetli Hastalarda Retinopati... 124 Ekstrakapsüler veya Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Ekstraksiyonu Yöntemlerinin Diyabetli Hastalarda Retinopati... Ekstrakapsüler veya Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Ekstraksiyonu Yöntemlerinin Diyabetli

Detaylı

Pediatrik Kataraktlarda Cerrahi Yaklaşım ve Kısa Dönem Sonuçlarımız*

Pediatrik Kataraktlarda Cerrahi Yaklaşım ve Kısa Dönem Sonuçlarımız* Pediatrik Kataraktlarda Cerrahi Yaklaşım ve Kısa Dönem Sonuçlarımız* Our Surgical Approach to Pedıatric Cataracts and Short Term Outcomes Ayça SARI 1, Ufuk ADIGÜZEL 1, Umut Can KURTULUŞ 2, Özay ÖZ 3 Klinik

Detaylı

Önceden Yüklenmiş Göz İçi Lens Uygulama Sisteminin Katarakt Cerrahi Sürelerine Etkisi

Önceden Yüklenmiş Göz İçi Lens Uygulama Sisteminin Katarakt Cerrahi Sürelerine Etkisi KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Önceden Yüklenmiş Göz İçi Lens Uygulama Sisteminin Katarakt Cerrahi Sürelerine Etkisi The Effect of Preloaded Intraocular Lens Injection System On Cataract Surgery Times

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail :Üsküdar Üniversitesi.Güney Kampüsü Mahir İz cad.altunizade-üsküdar/istanbul :05322155927 :ibrahim.sahbaz@uskudar.edu.tr

Detaylı

Akreos MI-60 Göz İçi Lenslerinin Biaksiyel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi ile Yerleştirilmesinin Değerlendirilmesi*

Akreos MI-60 Göz İçi Lenslerinin Biaksiyel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi ile Yerleştirilmesinin Değerlendirilmesi* Akreos MI-60 Göz İçi Lenslerinin Biaksiyel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi ile Yerleştirilmesinin Değerlendirilmesi* Evaluation of Akreos MI-60 Intra Ocular Lenses Implantation with Microincisional Cataract

Detaylı

Nd: YAG Laser Iridotomi Uygulamas1 Sonras1 Okiiler Biyometri Degi iklikleri

Nd: YAG Laser Iridotomi Uygulamas1 Sonras1 Okiiler Biyometri Degi iklikleri T. Oft. Gaz. 30, 596-600, 2000 Nd: YAG Laser Iridotomi Uygulamas1 Sonras1 Okiiler Biyometri Degi iklikleri Erdogan Cicik (*** ), Nevbahar Tamr;elik (* ), Abdullah Ozkm (**** ), 6zcan Ocakoglu (**) OZET

Detaylı

Psödoeksfoliasyon Sendromu ile Birlikte Olan Kataraktların Fakoemülsifikasyonu Sırasında, Kapsüloreksisi Takiben Kapsül Germe Halkası Uygulaması

Psödoeksfoliasyon Sendromu ile Birlikte Olan Kataraktların Fakoemülsifikasyonu Sırasında, Kapsüloreksisi Takiben Kapsül Germe Halkası Uygulaması Van Tıp Dergisi: 7 (3): 106-112, 2000 Psödoeksfoliasyon Sendromu ile Birlikte Olan Kataraktların Fakoemülsifikasyonu Sırasında, Kapsüloreksisi Takiben Kapsül Germe Halkası Uygulaması Yaşar Küçüksümer*,

Detaylı

Zaraccom Ultraflex veya F260 Göz çi Lens Tak lan Hastalarda Kontrast Duyarl l n De erlendirilmesi ve Karfl laflt r lmas

Zaraccom Ultraflex veya F260 Göz çi Lens Tak lan Hastalarda Kontrast Duyarl l n De erlendirilmesi ve Karfl laflt r lmas DOI: 10.4274/tjo.41.14633 Özgün Araflt rma / Original Article Zaraccom Ultraflex veya F260 Göz çi Lens Tak lan Hastalarda Kontrast Duyarl l n De erlendirilmesi ve Karfl laflt r lmas Evaluation and Comparison

Detaylı

Penetran Korneal Göz Yaralanmalarinda Primer ve Sekonder Göz İçi Lens İmplantasyonu*

Penetran Korneal Göz Yaralanmalarinda Primer ve Sekonder Göz İçi Lens İmplantasyonu* Penetran Korneal Göz Yaralanmalarinda Primer ve Sekonder Göz İçi Lens İmplantasyonu* Primary and Secondary Intraocular Lens Implantation in Corneal Penetrating Eye Injury Ahmet ÖZER 1, Afsun ŞAHİN 2, Nilgün

Detaylı

Multifokal Progressif Refraktif Difraktif Lens: Optik Tasarım ve Klinik Sonuçları

Multifokal Progressif Refraktif Difraktif Lens: Optik Tasarım ve Klinik Sonuçları DO I: 10.4274/tjo.42.44366 Özgün Araflt rma / Original Article Multifokal Progressif Refraktif Difraktif Lens: Optik Tasarım ve Klinik Sonuçları Multifocal Progressive Refractive Diffractive Lens: Optic

Detaylı

Trifokalite Nedir? Trifokal Göziçi Lensleri ve EDOF Teknolojisi

Trifokalite Nedir? Trifokal Göziçi Lensleri ve EDOF Teknolojisi Trifokalite Nedir? Trifokal Göziçi Lensleri ve EDOF Teknolojisi Prof. Dr. İzzet Can Ankara Mayagöz Göz Hastalıkları Merkezi 03.04.2015, Marriot Hotel, Ankara Sık Karşılaşılan Sorular????? 1. Refraksiyonla,

Detaylı

KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ Uncomplicated Phacoemulsification Surgery Results in Patients with Cataract and High Myopia Çiğdem HARMANCI

Detaylı

Konjenital Lens Subluksasyonlu Olgularda Cionni Modifiye Kapsül Germe Halkası Uygulamalarımız

Konjenital Lens Subluksasyonlu Olgularda Cionni Modifiye Kapsül Germe Halkası Uygulamalarımız Konjenital Lens Subluksasyonlu Olgularda Cionni Modifiye Kapsül Germe Halkası Uygulamalarımız Cionni Modified Capsular Tension Ring for Patients with Conjenitally Subluxated lens İbrahim Bülent BUTTANRI

Detaylı

Glokomsuz Kataraktl Gözlerde Ön Kamara Derinli inin Komplikasyonsuz Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonras Göz içi Bas nc na Etkisi

Glokomsuz Kataraktl Gözlerde Ön Kamara Derinli inin Komplikasyonsuz Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonras Göz içi Bas nc na Etkisi DOI: 10.4274/tjo.41.77487 Özgün Araflt rma / Original Article Glokomsuz Kataraktl Gözlerde Ön Kamara Derinli inin Komplikasyonsuz Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonras Göz içi Bas nc na Etkisi Effect of

Detaylı

Penetran Travmaya Bagh Kataraktta Arka kamara Goz I~i Lensi Y erle~tirilmesi

Penetran Travmaya Bagh Kataraktta Arka kamara Goz I~i Lensi Y erle~tirilmesi T. Oft. Gaz. 30, 148-15,000 Penetran Travmaya Bagh Kataraktta Arka kamara Goz I~i Lensi Y erle~tirilmesi Yuksel Totan (* ), Erdinr; Aydzn (** ), Ahmet Erten (*** ), Mutlu C. Daglwglu (***) OZET Ama

Detaylı

Konjenital Kataraktin Tedavisi ve Gorsel Rehabilitasyonu

Konjenital Kataraktin Tedavisi ve Gorsel Rehabilitasyonu T. Oft. Gaz. 30, 134-143, 2000 Konjenital Kataraktin Tedavisi ve Gorsel Rehabilitasyonu Kemal Pamukr;u (*),Onder Uretmen (**) OZET Konjenital kataraktlann optimal tedavisi, uzun stireli saydam gorme ekseni

Detaylı

Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları*

Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları* Indications and Outcomes of Scleral-Fixation Intraocular Lens Implantation in Children

Detaylı

Multifokal Göz İçi Lensleri*

Multifokal Göz İçi Lensleri* Multifokal Göz İçi Lensleri* Multifocal Intraocular Lenses Üzeyir GÜNENÇ 1, Gül ARIKAN 2 Güncel Konu Quest Editorials ÖZ Multifokal göz içi lensleri (MGİL) katarakt cerrahisi sonrası gözlüksüz uzak ve

Detaylı

MİKROİNSİZYONEL KATARAKT CERRAHİSİ YÖNTEMİNİN POSTOPERATİF SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MİKROİNSİZYONEL KATARAKT CERRAHİSİ YÖNTEMİNİN POSTOPERATİF SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE MİKROİNSİZYONEL KATARAKT CERRAHİSİ YÖNTEMİNİN POSTOPERATİF SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Haşim GÖZOĞLU, 1 Hasan Basri VELİOĞLU, 2 Didem EVŞEN ERDEMİR, 3 Feyza

Detaylı

Nd:YAG Lazer Kapsülotomiye Uygun Olmayan Olgularda, Pars Plana Kapsülektomi ve Ön Vitrektomi Ameliyatı Sonuçları*

Nd:YAG Lazer Kapsülotomiye Uygun Olmayan Olgularda, Pars Plana Kapsülektomi ve Ön Vitrektomi Ameliyatı Sonuçları* Nd:YAG Lazer Kapsülotomiye Uygun Olmayan Olgularda, Pars Plana Kapsülektomi ve Ön Vitrektomi Ameliyatı Sonuçları* Results of Pars Plana Capsulectomy and Anterior Vitrectomy in Cases Which Nd:YAG Capsulotomy

Detaylı

Mavi Işığı Süzen Göz İçi Mercekleri

Mavi Işığı Süzen Göz İçi Mercekleri DERLEME/REWIEV ARTICLE Mavi Işığı Süzen Göz İçi Mercekleri Blue-Light Filtering Intraocular Lenses Banu ÖNCEL 1, Yonca AKOVA 2 ÖZ Göz içi merceklerinin (GİL) yerleştirildiği yaşlı katarakt olgularının

Detaylı

Multifokal Göz İçi Lensi Uyguladığımız Pediatrik Katarakt Olgularımızda Erken ve Geç Dönem Sonuçlarımız*

Multifokal Göz İçi Lensi Uyguladığımız Pediatrik Katarakt Olgularımızda Erken ve Geç Dönem Sonuçlarımız* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Multifokal Göz İçi Lensi Uyguladığımız Pediatrik Katarakt Olgularımızda Erken ve Geç Dönem Sonuçlarımız* Our Early and Late Post Operative Results of Multifocal Lens Implantation

Detaylı

Özet. Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, Tokat / Türkiye. Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Tokat / Türkiye. Yazışma Adresi: Uzm. Dr.

Özet. Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, Tokat / Türkiye. Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Tokat / Türkiye. Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;5 (3):126-132 Orijinal Makale Alim S. Katarakt Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Görme Keskinliği Üzerine Diyabet ve Hipertansiyonun Etkisi The Effect

Detaylı

Katarakt Cerrahisinin Görme Fonksiyonu ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Katarakt Cerrahisinin Görme Fonksiyonu ve Yaşam Kalitesine Etkisi Katarakt Cerrahisinin Görme Fonksiyonu ve Yaşam Kalitesine Etkisi Impact of Cataract Surgery on Visual Function and Quality of Life Ümit KAMIŞ, 1 Nazmi ZENGİN, 3 Banu TURGUT ÖZTÜRK, 2 Ahmet ÖZKAĞNICI,

Detaylı

Journal of ContemporaryMedicine 2013;3(2): 95-100

Journal of ContemporaryMedicine 2013;3(2): 95-100 Journal of ContemporaryMedicine 2013;3(2): 95-100 Alim S OriginalArticle / Orijinal Araştırma Fakoemülsifikasyon yöntemi ile komplikasyonsuz katarakt cerrahisi sonrası erken dönem klinik sonuçlar Early

Detaylı

Korneal Tiinel Insizyon ile Skleral Tiinel Insizyonun Kar Ila tirmah Degerlendirilmesi

Korneal Tiinel Insizyon ile Skleral Tiinel Insizyonun Kar Ila tirmah Degerlendirilmesi T. Oft. Gaz. 30, 615-619,2000.. Korneal Tiinel Insizyon ile Skleral Tiinel Insizyonun Kar Ila tirmah Degerlendirilmesi Feray Kor; (*), ihsan Oge (**), Dilek Erkan (***), Nur~enAntilrk (***), Yilksel Siillil

Detaylı

KATARAKT CERRAHĐSĐ SONRASI DĐFRAKTĐF, REFRAKTĐF MULTĐFOKAL ĐLE AKOMODATĐF GÖZ ĐÇĐ LENSLERĐN KARŞILAŞTIRMALI KLĐNĐK SONUÇLARI

KATARAKT CERRAHĐSĐ SONRASI DĐFRAKTĐF, REFRAKTĐF MULTĐFOKAL ĐLE AKOMODATĐF GÖZ ĐÇĐ LENSLERĐN KARŞILAŞTIRMALI KLĐNĐK SONUÇLARI T.C S.B Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. Hasan H. Erbil KATARAKT CERRAHĐSĐ SONRASI DĐFRAKTĐF, REFRAKTĐF MULTĐFOKAL ĐLE AKOMODATĐF GÖZ ĐÇĐ LENSLERĐN KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

Arka Kamara Goz I~i Lensi Uygulanan Olgularda Postoperatif Korneal Kahnl~k Degi iminin Ultrasonik Pakimetri He Incelenmesi

Arka Kamara Goz I~i Lensi Uygulanan Olgularda Postoperatif Korneal Kahnl~k Degi iminin Ultrasonik Pakimetri He Incelenmesi T. Oft. Gaz. 30, 620-625, 2000 Arka Kamara Goz I~i Lensi Uygulanan Olgularda Postoperatif Korneal Kahnl~k Degi iminin Ultrasonik Pakimetri He Incelenmesi ibrahim Erbagcz (* ), Necdet A. Bekir (** ), Kzvanr;

Detaylı

Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında AL-Scan Optik Biyometri ile Elde Edilen Biyometrik Ölçümlerin Güvenirliliği

Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında AL-Scan Optik Biyometri ile Elde Edilen Biyometrik Ölçümlerin Güvenirliliği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında AL-Scan Optik Biyometri ile Elde Edilen Biyometrik Ölçümlerin Güvenirliliği Mustafa DOĞAN, a Onur POLAT, b Güliz Fatma YAVAŞ, a Tuncay KÜSBECİ, c Sibel

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14 Orijinal Makale Demir ve ark. Ön Kamara Derinliğinin Selektif Lazer Trabeküloplasti Sonrası Değişiminin Değerlendirilmesi The Evaluation

Detaylı

Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Ön Kamara Flare Reaksiyonu Üzerine Topikal Kortikosteroid Etkinliği

Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Ön Kamara Flare Reaksiyonu Üzerine Topikal Kortikosteroid Etkinliği DO I: 10.4274/tjo.42.92905 Özgün Araştırma / Original Article Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Ön Kamara Flare Reaksiyonu Üzerine Topikal Kortikosteroid Etkinliği Effectiveness of Topical Corticosteroid

Detaylı

Psödoeksfolyasyon Sendromlu Hastalarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Komplikasyonları ve Sonuçları

Psödoeksfolyasyon Sendromlu Hastalarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Komplikasyonları ve Sonuçları Psödoeksfolyasyon Sendromlu Hastalarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Komplikasyonları ve Sonuçları Complications and Results of Cataract Surgery with Phacoemulsification in Patients with Pseudoexfoliation

Detaylı

Hormon Replasman Tedavisi ile Goz I~i Basinci Aras1ndaki lli ki

Hormon Replasman Tedavisi ile Goz I~i Basinci Aras1ndaki lli ki T. Oft. Gaz. 33, 108-112,2004. Hormon Replasman Tedavisi ile Goz I~i Basinci Aras1ndaki lli ki Ozlem Yzldmm (* ), Ozay Oz (* ), Ayqa Yzlmaz (* ), Ufuk Adzgiizel (* ), Ozlem Pat a(**), Handan r;;amdeviren

Detaylı

Pediatrik Katarakt Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar

Pediatrik Katarakt Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Pediatrik Katarakt Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Current Approaches in Pediatric Cataract Surgery Zeynep AKTAŞ 1, Ahmet HONDUR 1, Şengül ÖZDEK 2, Merih ÖNOL 3 Güncel Konu Quest Editorials ÖZ Katarakt

Detaylı

Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız*

Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız* Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız* Outcomes of Pars Plana Vitrectomy Combined with Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation

Detaylı

Horizontal Konkomitan ılıklarda Cerrahi Ba arının ılık Tipi ve Derecesi ile kisi ÖZET Horizontal konkomitan ılıklarda cerrahi tedavi sonuçlarımızın

Horizontal Konkomitan ılıklarda Cerrahi Ba arının ılık Tipi ve Derecesi ile kisi ÖZET Horizontal konkomitan ılıklarda cerrahi tedavi sonuçlarımızın Horizontal Konkomitan Şaşılıklarda Cerrahi Başarının Şaşılık Tipi ve Derecesi ile İlişkisi Sevin Söker Çakmak*, Kaan Ünlü*, İhsan Çaça*, Yıldırım Bayezıt Şakalar* ÖZET Horizontal konkomitan şaşılıklarda

Detaylı

Behçet Hastal Olan Katarakt Olgular nda Fakoemülsifikasyon Sonuçlar

Behçet Hastal Olan Katarakt Olgular nda Fakoemülsifikasyon Sonuçlar T. Oft. Gaz. 39, 381-386, 2009 Behçet Hastal Olan Katarakt Olgular nda Fakoemülsifikasyon Sonuçlar Ahmet Özer (*), Leyla Niyaz (*), Nazmiye Erol (*), Hikmet Baflmak (*) ÖZET Amaç: Behçet hastal olan katarakt

Detaylı

Matür Kataraktlarda Postoperatif Ödem: Modern Fakoemülsifikasyon Yönteminin Ekstrakapsüler Katarakt Cerrahisi ile Karşılaştırılması

Matür Kataraktlarda Postoperatif Ödem: Modern Fakoemülsifikasyon Yönteminin Ekstrakapsüler Katarakt Cerrahisi ile Karşılaştırılması Matür Kataraktlarda Postoperatif Ödem: Modern Fakoemülsifikasyon Yönteminin Ekstrakapsüler Katarakt Cerrahisi ile Karşılaştırılması Postoperative Corneal Edema in Mature Cataracts: Modern Phacoemulsification

Detaylı

Primer Arka Kapsüloreksiste Komplikasyonlar n Degerlendirilmesi

Primer Arka Kapsüloreksiste Komplikasyonlar n Degerlendirilmesi T. Oft. Gaz. 38, 208-212, 2008 Primer Arka Kapsüloreksiste Komplikasyonlar n Degerlendirilmesi Ercüment Bozkurt (*), Ahmet Taylan Yaz c (*), Mehmet Çak r (*), Gökhan Pekel (*), Vedat Kaya (*), Ömer Faruk

Detaylı

Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda katarakt cerrahisi sonuçlarımız

Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda katarakt cerrahisi sonuçlarımız doi:10.5222/j.goztepetrh.2013.025 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Oftalmoloji Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda katarakt cerrahisi sonuçlarımız Güzide Akçay (*), Cem Mescİ (*), Asiye Aybar (*), Ayşe

Detaylı

OZET. F. Hakan Oner (* ), ismet Durak (**),Me/tern Soy lev(**), Mehmet Erg in(***) T. Oft. Gaz. 30, , 2000

OZET. F. Hakan Oner (* ), ismet Durak (**),Me/tern Soy lev(**), Mehmet Erg in(***) T. Oft. Gaz. 30, , 2000 T. Oft. Gaz. 30, 266-274, 2000 Degi ik On Kapsiilotomi YontemlerLile Radyal Ytrtiklartn intraokiiler Lens.~giklik ve Desantralizasyonuna Etkilerinin Y eni Bir Ol~iim Teknigi ile Degerlendirilmesi F. Hakan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Arif KOYTAK

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Arif KOYTAK Yrd.Doç.Dr. İbrahim Arif KOYTAK 1. Adı Soyadı: İbrahim Arif KOYTAK 2. Doğum Tarihi: 30.11.1976 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (Uzman Doktor) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Marmara

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc.

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH R DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece bir hekime veya hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlamaktadır. Model Özellikleri

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması Comparison of the Effect of Topical Loteprednol Etabonate

Detaylı

Fakomorfik glokomlu olgularda fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu sonrası görme keskinliği ve göz içi basıncı değerleri

Fakomorfik glokomlu olgularda fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu sonrası görme keskinliği ve göz içi basıncı değerleri Dicle Tıp Dergisi / S. Okumuş ve ark. Glokomlu olgularda göz içi lens implantasyonu 2012; 39 (2): 251-256 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0136 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Psödoeksfoliasyon Sendromu ile Birlikte Olan Kataraktların Fakoemülsifikasyonu Sırasında Kapsüloreksisi Takiben Kapsül Germe Halkası Uygulaması

Psödoeksfoliasyon Sendromu ile Birlikte Olan Kataraktların Fakoemülsifikasyonu Sırasında Kapsüloreksisi Takiben Kapsül Germe Halkası Uygulaması Psödoeksfoliasyon Sendromu ile Birlikte Olan Kataraktların Fakoemülsifikasyonu Sırasında Kapsüloreksisi Takiben Kapsül Germe Halkası Uygulaması Şükrü BAYRAKTAR*, Tuğrul ALTAN*, Yaşar KÜÇÜKSÜMER*, Ömer

Detaylı

Biaksiyel Mikroinsizyonel Katarakt Cerrahisinde Korneal Kesinin Genişletilmesinin Cerrahi Astigmatizmaya Etkisi

Biaksiyel Mikroinsizyonel Katarakt Cerrahisinde Korneal Kesinin Genişletilmesinin Cerrahi Astigmatizmaya Etkisi DOI: 10.4274/tjo.52386 Turk J Ophthalmol 2016;99-103 Öz gün Arafl t r ma / Ori gi nal Ar tic le Biaksiyel Mikroinsizyonel Katarakt Cerrahisinde Korneal Kesinin Genişletilmesinin Cerrahi Astigmatizmaya

Detaylı

Afakik İris Kıskaçlı Lens İmplantasyonu Sonuçları

Afakik İris Kıskaçlı Lens İmplantasyonu Sonuçları DOI: 10.4274/tjo.42103 Özgün Araflt rma / Original Article Afakik İris Kıskaçlı Lens İmplantasyonu Sonuçları Results of Iris-Claw Intraocular Lens Implantation in Aphakia Mehmet Tahir Şam, Seçil Özdemir

Detaylı

Göz İçi Lenslerde Biyo-uyumluluk

Göz İçi Lenslerde Biyo-uyumluluk DOI: 10.4274/tjo.10437 Turk J Ophthalmol Derleme / Review Göz İçi Lenslerde Biyo-uyumluluk Biocompatibility of Intraocular Lenses Pelin Özyol*, Erhan Özyol**, Fatih Karel*** *Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Psödofakik Gözler ile Fakik Gözlerin Skotopik ve Parlama Eflliginde Mezopik Kontrast Duyarl l klar n n Karfl laflt r lmas

Psödofakik Gözler ile Fakik Gözlerin Skotopik ve Parlama Eflliginde Mezopik Kontrast Duyarl l klar n n Karfl laflt r lmas T. Oft. Gaz. 38, 110-115, 2008 Psödofakik Gözler ile Fakik Gözlerin Skotopik ve Parlama Eflliginde Mezopik Kontrast Duyarl l klar n n Karfl laflt r lmas Orkun Müftüoglu (*), Fatih Karel (**) ÖZET Amaç:

Detaylı

Katarakt Anketi 2003*

Katarakt Anketi 2003* Katarakt Anketi 23* Cataract Survey 23 Mustafa METE, 1 Mustafa DOĞAN, 1 Vedat KAYA, 2 Hakan EREN, 3 Yaşar KÜÇÜKSÜMER, 3 Şükrü BAYRAKTAR, 2 Ömer Faruk YILMAZ 4 ÖZ Amaç: İkibin üç yılında Türkiye de katarakt

Detaylı

Our clinical experiences in paediatric cataract surgery

Our clinical experiences in paediatric cataract surgery Gaziantep Med J 2015;21(3):190-195 Gaziantep Medical Journal Research Article Our clinical experiences in paediatric cataract surgery Pediatrik katarakt cerrahisinde klinik deneyimlerimiz Ahmet Şahin 1,

Detaylı

KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE

KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Lentis Mplus LS-313 MF30 Multifokal ve Lentis Mplus Torik LU-313 MF30T Multifokal Torik Göz İçi Merceği Yerleştirilmesi Yapılan Hastalarda Erken Dönem Görsel Sonuçların

Detaylı

Sferik Kontakt Lens Kullanan Hastalarda Farklı Kontakt Lens Tasarımlarının Görme Kalitesine Olan Etkisi

Sferik Kontakt Lens Kullanan Hastalarda Farklı Kontakt Lens Tasarımlarının Görme Kalitesine Olan Etkisi DOI: 10.4274/tjo.54926 Özgün Araflt rma / Original Article Sferik Kontakt Lens Kullanan Hastalarda Farklı Kontakt Lens Tasarımlarının Görme Kalitesine Olan Etkisi Effects of Different Contact Lens Designs

Detaylı

Kornea Laser Cerrahisi

Kornea Laser Cerrahisi Kornea Laser Cerrahisi Doç.Dr.Dr.. Akif Özdamar Refraktif Cerrahi / Kategori Lameller Keratomileusis Lasik İntrakorneal Ring Segment Refraktif Cerrahi / Kategori İnsizyonel Radyal keratotomi Astigmatik

Detaylı

Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Yırtılmasına Etkili Risk Faktörleri

Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Yırtılmasına Etkili Risk Faktörleri Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Yırtılmasına Etkili Risk Faktörleri The Risk Faktors Effecting Posterior Capsule Rupture During Phacoemulsification Ahmet KARAKURT 1, Remzi KARADAĞ 2, Ömer Faruk

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ. Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Tek Parça Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Lensi

ÜRÜN BİLGİLERİ. Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Tek Parça Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Lensi ÜRÜN BİLGİLERİ TURKISH Alcon Laboratories, Inc STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Tek Parça Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Lensi Dikkat: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Özgün Araflt rma / Original Article

Özgün Araflt rma / Original Article DOI: 10.4274/tjo.53824 Özgün Araflt rma / Original Article Komplikasyonlu Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrasında Sekonder Ön Kamara ve Sekonder Skleral Fiksasyonlu Göziçi Lens İmplantasyonları Sonuçlarının

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensi

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensi ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensi DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını,

Detaylı

Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Göz İçi Basıncı Kontrolünde Oral ve Topikal Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Etkinliği

Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Göz İçi Basıncı Kontrolünde Oral ve Topikal Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Etkinliği Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201107304 Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Göz İçi Basıncı Kontrolünde Oral ve Topikal Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Etkinliği Ulviye Yiğit

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

Konjenital Katarakt Cerrahisi Sonrası Sekonder Glokom ve Risk Faktörleri

Konjenital Katarakt Cerrahisi Sonrası Sekonder Glokom ve Risk Faktörleri DO I: 10.4274/tjo.41.91885 Özgün Araflt rma / Original Article Konjenital Katarakt Cerrahisi Sonrası Sekonder ve Risk Faktörleri Development of Secondary Glaucoma After Congenital Cataract Surgery and

Detaylı

Diyabetli Olgularda Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Maküler Kalınlık ve Göz İçi Basıncına Etkileri

Diyabetli Olgularda Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Maküler Kalınlık ve Göz İçi Basıncına Etkileri DOI: 10.4274/tjo.55563 Özgün Araflt rma / Original Article Diyabetli Olgularda Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Maküler Kalınlık ve Göz İçi Basıncına Etkileri The Effects of Nd: YAG Laser

Detaylı

Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula Bulgularının Değerlendirilmesi

Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula Bulgularının Değerlendirilmesi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(1):29-35 doi: 10.5505/1304.8503.2012.36035 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Kapsül Desteği Olmayan Afak Gözlerde Skleral Fiksasyonlu Katlanabilir Lens ve İris-Kıskaçlı Lens Uygulaması Sonuçları*

Kapsül Desteği Olmayan Afak Gözlerde Skleral Fiksasyonlu Katlanabilir Lens ve İris-Kıskaçlı Lens Uygulaması Sonuçları* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Kapsül Desteği Olmayan Afak Gözlerde Skleral Fiksasyonlu Katlanabilir Lens ve İris-Kıskaçlı Lens Uygulaması Sonuçları* Results of Scleral Fixation Foldable Lens and Iris-Claw

Detaylı