GÖZ Ç LENS MATERYAL N N ARKA KAPSÜL KESAFET ÜZER NE ETK S *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖZ Ç LENS MATERYAL N N ARKA KAPSÜL KESAFET ÜZER NE ETK S *"

Transkript

1 GÖZ Ç LENS MATERYAL N N ARKA KAPSÜL KESAFET ÜZER NE ETK S * Arzu TAfiKIRAN ÇÖMEZ, Yelda BUYRU ÖZKURT, Onur KARADA, Ömer Kamil DO AN Dr. Lütfi K rdar Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 1. Göz Klini i Çal flmam zda katarakt cerrahisi sonras üçüncü y lda görülen arka kapsül kesafeti (AKK) ile göz içi lens (G L) materyali aras ndaki iliflki araflt r ld. S.B. Dr. Lütfi K rdar Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi 1. Göz Klini i nde; katarakt cerrahisi ile birlikte arka kamara göz içi lens (AK G L) implantasyonu uygulanan, yafllar 43 ile 89 (ortalama 65.2) aras nda de iflen 988 hastan n 1274 gözü Mart 1999-Mart 2004 tarihleri aras nda AAK geliflimi aç s ndan geriye dönük olarak incelendi. Hastalar n yafl, katarakt tipi, G L tipi ve ameliyat sonras 1., 3., 6. ay, 1. ve 3. y ldaki AKK s kl kaydedildi. Fakoemülsifikasyon yap lan 1014 gözün 976 s na (%96.2) hidrofilik akrilik, (grup A); 38 ine (%3.75) hidrofobik akrilik (grup B) lens implante edildi. Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE) uygulanan 260 göze ise polimetilmetakrilat (PMMA) yap da G L (grup C) implante edildi. Ameliyat sonras 3. y ldaki AKK; A grubundaki 976 gözün 29 unda (%2.97); B grubundaki 38 gözün 1 inde (%2.63); C grubunda ise 260 gözün 18 sinde (%6.90) görüldü. Çal flmam zda hidrofobik akrilik lenslerde AKK görülme oran ; hidrofilik akrilik ve PMMA lenslerden daha düflük olarak bulunmufltur. Anahtar Sözcükler: Lens kapsülü; katarakt; akrilik; polimetilmetakrilat; göz içi lens. THE EFFECT OF THE INTRAOCULAR LENS M A T E R I A L ON POSTERIOR CAPSULAR OPACIFICATION The relationship between intraocular lens (IOL) material and posterior capsular opacification (PCO) rate that occurred in the third year after cataract operation were evaluated eyes of 988 patients aged between 43 and 89 years (mean 65.2), who had undergone cataract surgery with posterior chamber intraocular lens implantation in M.O.H. Dr. Lütfi K rdar Kartal Training and Research Hospital 1st Eye Clinic were evaluated between March 1999 and March 2004 retrospectively. The age of the patients, the type of the cataract, the type of the IOL and PCO rates in the postoperative 1st, 2nd, 6th months, 1st and 3rd years were recorded. In 976 of 1014 eyes (96.2%) undergone phacoemulsification, hydrophilic acrylic (Group A) and in the rest 38 eyes (3.75%) hydrophobic acrylic intraocular lenses (Group B) were implanted. In 260 eyes (20.40%) undergone extracapsular cataract extraction, polymethylmethacrylate (PMMA) lenses were implanted (Group C). PCO rates in the 3rd year postoperatively were 29 eyes out of 976 eyes (2.97%) in group A; 1 eye out of 38 eyes (2.63%) in group B and 18 eyes out of 260 eyes (6.90%) in group C. We concluded that PCO rates in hydrophobic acrylic lenses were lower than the hydrophilic acrylic lenses and PMMA lenses. Key Words: Lens capsule; cataract; acrylic; polymethylmethacrylate; intraocular lens. Katarakt cerrahisi sonras görmeyi oldukça düflüren geç bir komplikasyon olarak kabul edilen arka kapsül kesafeti (AKK), hastaya ait faktörlere, cerrahi tekni e veya göz içi lensin (G L) özelliklerine ba l olarak ortaya ç kabilir. AKK oluflumunda G L in sadece materyali de il, kenar profili, optik boyutu, haptik mekani i ve lokalizasyonu da önemlidir. [1] Katarakt cerrahisi sonras geç dönemde AKK oluflu- *TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi nde Poster olarak sunulmufltur (9-13 Ekim 2004, Antalya). Baflvuru tarihi: Kabul tarihi: letiflim: Dr. Arzu Taflk ran Çömez. Dr. Lütfi K rdar Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 1. Göz Klini i, Kartal, stanbul. Tel: e-posta: 1 7

2 Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi T p Dergisi mu, cerrahi teknikteki ve G L materyali ve fleklindeki geliflmelere ra men, cerrahi sonras görülen en önemli komplikasyon olma özelli ini halen korumaktad r. Ameliyat sonras 5. y ldaki AKK oranlar de iflik çal flmalarda %2.5 ile %50 aras nda belirtilmifltir. [1-7] Arka kapsül kesafeti oluflumu yafl, oküler veya sistemik hastal k ya da ilaç kullan m gibi hastaya ait faktörler, cerrahi teknik veya G L in implantasyon yeri, materyali, tasar m ve flekil farkl l klar gibi özelliklerine ba l olarak ortaya ç kabilir. Rezidüel lens epitelyal hücrelerinin prolifere olarak aks kapatabilen Elschnig incilerini oluflturmas ya da fibroblast benzeri özellikler kazanarak kapsül üzerinde çekintiler ve k r fl kl klar oluflturmas görmede azalmaya neden olur. G L in kapsül içine yerlefltirilerek kapsül yapraklar n n simetrik gerilmesinin sa land -, lens ile kapsül aras nda boflluk kalmayan olgularda AKK oran oldukça düflüktür. Hidrofobik akrilik ve hidrofilik akrilik lenslerde görülen AKK oranlar polimetilmetakrilat (PMMA) ve silikon lenslerle karfl laflt r ld nda oldukça düflük oranlardad r. [8] AKK nin lensin materyaline mi yoksa optik ve haptik flekline mi ya da kenar özelliklerine mi ba l olufltu unu söylemek çok da mümkün d e i l d i r. G L teknolojisindeki ilerlemelerle, G L materyali ve kenar profilindeki farkl l klar ve bu konularda yap lan karfl laflt rmal çal flmalar daha da önem kazanm flt r. Bu çal flmada geriye dönük olarak, hidrofilik akrilik, hidrofobik akrilik ve PMMA lenslerde ameliyat sonras 3. y lda görülen AKK oranlar karfl laflt r ld. HASTALAR VE YÖNTEM S.B. Dr. Lütfi K rdar Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi 1. Göz Klini i nde; Mart 1999-Mart 2004 tarihleri aras nda katarakt cerrahisi ile birlikte arka kamara göz içi lens (AK G L) implantasyonu uygulanan, yafllar 43 ile 89 (ortalama 65.2) aras nda de- iflen 988 hastan n 1274 gözü geriye dönük olarak incelendi. Cerrahi s ras nda komplikasyon geliflen gözler, daha önceden göz içi cerrahi geçiren hastalar, herhangi bir sistemik hastal k nedeniyle sürekli steroid kullanan hastalar, travmatik ve konjenital kataraktlar, diyabetik retinopatisi olan hastalar çal flmaya dahil edilmedi. Fakoemülsifikasyon (FAKO) ve AK G L implantasyonu yap lan 1014 göze, subtenon anesteziyi takiben, yan girifller yap ld. Ön kamara viskoelastik ile doldurulduktan sonra, 3 mm - lik korneal tüneli takiben mm lik kapsüloreksis ve hidrodiseksiyon uyguland. Sonras nda stop and chop tekni iyle fakoemülsifikasyon yap ld. Kalan korteks materyali bimanuel irrigasyon ve aspirasyonla temizlendikten sonra arka kapsül polishing uyguland. Kapsül içi ve ön kamara viskoelastikle doldurulduktan sonra, 976 göze hidrofobik akrilik (grup A), 38 göze hidrofilik akrilik (grup B) G L kapsül içine yerlefltirildi. G L in arkas ndaki ve önündeki viskoelastik materyal bimanuel irrigasyon ve aspirasyonla temizlendikten sonra, yan girifller izotonik ile fliflirildi. Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EK- KE) ve PMMA G L implantasyonu yap lan 260 gözde ise, (grup C) 3 mm lik korneal girifl sonras nda ön kamara viskoelastikle dolduruldu mm lik envelope kapsüloreksisi takiben hidrodiseksiyon yap ld. Korneal kesi makasla geniflletildikten sonra vektis yard m yla nükleus do urtuldu. Kalan korteks bakiyeleri bimanuel irrigasyonla temizlendikten sonra, kapsül içine sodyum hiyalüronat verilerek PMMA G L kapsül içine yerlefltirildi. G L önündeki ve arkas ndaki viskoelasti in temizlenmesi sonras nda 3 veya 4 sütürle korneal kesi sütüre edildi. Uygulanan cerrahi yöntemin ve lens tiplerinin da l m Tablo I de görülmektedir. Her iki teknik sonras nda standart tedavi olarak prednisolan asetat ve tobramisin damla, 4 hafta süreyle azalt larak uyguland. Korneal sütürü olan hastalar n sütürleri ortalama 3-4 hafta sonra al nd. Ameliyat sonras 1. gün, 1. hafta, 1. ay, 3. ay, 6. ay, 1. y l ve 3. y l muayene bulgular kaydedildi. Kontrollerde hastalar n görme keskinlikleri, göz içi bas nç (G B) ölçümü, ön ve arka segment muayeneleri yap ld. AKK; pupil dilate edildikten sonra biyomikroskopla retroilluminasyon ayd nlatma ile subjektif olarak evrelendirildi. G L opti ine ve kapsüloreksis s n r na uzak olup, görme aks aç k olan olgular evre 1 (periferal); kapsüloreksis s n r nda olup görme aks aç k olan olgular evre 2 (parasantral); santral 3 mm lik optik zona dek ulaflan AKK varl ve görme keskinli inde son muayene bulgular na göre iki s ra düflüfl görülen olgular evre 3 (santral) olarak de erlendirildi. B U L G U L A R Ameliyat sonras yap lan son kontrollerinde, 1274 hastan n 48 inde (%3.76) AKK saptand. AKK oluflu- 1 8

3 Göz çi Lens Materyalinin Arka Kapsül Kesafeti Üzerine Etkisi Tablo I. Uygulanan cerrahi yöntemin ve lens tiplerinin da l m Fakoemülsifikasyon (n=1014) EKKE (n=260) Hidrofilik akrilik G L Hidrofobik akrilik G L PMMA G L 976 (%76.60) 38 (%.98) 260 (%20.40) EKKE: Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu; G L: Göz içi lens; PMMA: Polimetilmetakrilat. munun 1., 3., 6. aydaki, 1., 2. ve 3. y ldaki muayene aral klar na göre da l m Tablo I I de görülmektedir. Üçüncü y ldaki AKK nin gruplara göre da l m na bak ld nda; A grubundaki 976 gözün 29 unda (%.2.97); B grubundaki 38 gözün 1 inde (%2.63); C grubunda ise 260 gözün 18 sinde (%6.90) AKK nin olumlu oldu u görüldü (Tablo II). Üçüncü y l n sonunda AKK i olan 48 hastadan sadece 4 ü evre 3 AKK olarak de erlendirildi. T A R T I fi M A Katarakt cerrahisindeki tüm geliflmelere ra men AKK halen en önemli sorunlardan biri olma özelli- ini korumaktad r. Standart bir katarakt cerrahisi sonras 3-5 y ldaki AKK görülme oran farkl serilerde % aras nda de iflen oranlarda bildirilmifltir. [1-11] Katarakt cerrahisinin geç dönemdeki baflar s n oldukça düflüren AKK nin genetik, immünolojik kökeni ve histopatolojik özellikleri de erlendirildi inde, AKK yi önlemek için birçok farmakolojik ve immünolojik ajanlar gelifltirilmeye çal fl lm flt r. Lens epitelyal hücrelerin (LEH) proliferasyonunu önleyen antimitotik ilaçlar ve çeflitli immünolojik ajanlar üzerinde çal fl lmaktad r. [12-15] Bretton ve ark. [ 16 ] polilizin-saponin konjugat n n i n v i t r o s r LEH lerine uyguland nda lens kapsülüne yap flarak çevre dokulara zarar vermeden LEH leri yok etti ini göstermifltir. In vitro umut veren bu çal flma, tavflan modellerine uyguland nda AKK oluflumunu geciktirmesine ra men çok fazla enflamasyona neden olmas nedeniyle devam ettirilmemifltir. Çeflitli immünotoksinlerin ya da vektör genlerin in vitro ve in vivo yap lan çal flmalarda AKK oluflumunu engelleyebildi i gösterilmifltir. [12,13,15] Fakat bu çal flmalar n yüksek maliyeti ve hücre kültürleri ya da hayvan deneyleri düzeyinde kalmas ve insanlar üzerinde uygulanabilmesi için çok daha uzun süreli çal flmalar gerektirmesi, araflt rmac lar AKK oluflumunda etkisi muhtemel olan G L materyali ve dizayn ile oynamak gibi daha uygulanabilir çal flmalara itmifltir. Arka kapsül kesafeti oluflumu yafl, oküler ve sistemik hastal k ya da ilaç kullan m gibi hastaya ait faktörler, cerrahi teknik veya göz içi lensin implantasyon yeri, materyali, tasar m ve flekil farkl l klar gibi özelliklerine ba l olarak ortaya ç kabilir. AKK oluflumunda G L in sadece materyali de il, kenar profili, optik boyutu, haptik mekani i ve lokalizasyonu da önemlidir. Afak gözlerin ya da G L in sulkusa implante edildi i gözlerin kontrol grubu olarak al nd bir çal flmada EKKE sonras G L in kapsül içine yerlefltirilmesinin AKK insidans n azaltt gösterilmifltir. [2,5,6] Kapsüloreksisin desantralizasyonu ve optik çaptan büyük olmas da LEH lerin lens arkas ndan proliferasyonuna ve göçüne olanak sa lar ve optik aks kapatabilecek A K K ye n e d e n olur. [17] Rezidüel lens epitelyal hücrelerinin prolifere olarak aks kapatabilen Elschnig incilerini oluflturmas ya Tablo II. Arka kapsül kesafetinin takip sürelerine göre da l m (n=1274) Grup A Grup B Grup C Grup A+B+C (n=976) (n=38) (n=260) (n=1274) 3. aydaki AKK (%0.76) 2 (%0.15) 6. aydaki AKK 5 (%0.51) 0 5 (%1.92) 10 (%0.78) 1. y ldaki AKK 10 (%1.02) 0 9 (%3.46) 19 (%1.49) 2. y ldaki AKK 15 (%1.53) 0 15 (%5.77) 30 (%2.35) 3. y ldaki AKK 29 (%2.97) 1 (%2.63) 18 (%6.90) 48 (%3.76) AKK: Arka kapsül kesafeti. 1 9

4 Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi T p Dergisi da fibroblast benzeri özellikler kazanarak kapsül üzerinde çekintiler ve k r fl kl klar oluflturmas görme azalmas na neden olur. [2,18,19] G L in kapsül içine yerlefltirilerek kapsül yapraklar n n simetrik gerilmesinin sa land, lens ile kapsül aras nda boflluk kalmayan olgularda AKK oran oldukça düflüktür. G L in opti inin arka kapsüle uygulad bas nç, LEH lere karfl bir bariyer oluflturarak AKK yi önler. [1,4,6,18,20,21] Yuvarlak kenarl üç lensin karfl laflt r ld - bir çal flmada AKK oran n n en yüksek hidrofilik akrilik, 2. yüksek PMMA lenslerde, en düflük oran n ise hidrofobik akrilik lenslerde oldu u gösterilmifltir. [17] Arka kapsül kesafeti oluflumunda optik çap da önemlidir. 6.5 mm lik optik çap olan PMMA lenslerle mm optik çapl lenslerin karfl laflt r ld bir çal flmada, genifl optik çap n n AKK oluflumuna daha az neden oldu u gösterilmifltir. [3] Bu daha önce de bahsedilen yüzey alan n n genifllemesiyle opti in arka kapsüle bas nc n n artmas ve LEH lerin göçünün önlenmesi ile aç klanabilir. Ayr ca kapsülün ön ve arka yapraklar n n simetrik ve gergin olarak aç lmas, kapsüloreksis s n r n n opti in kenarlar n geçmemesi de AKK yi azaltan mekanizmalardand r. [6,20] Arka kapsül kesafeti oluflumu multifaktöriyel oldu- undan dolay biz çal flmam zda lens materyal özellikleri ile AKK oluflumu aras ndaki iliflkiyi ortaya koymaya çal flt k. Göz içi lens ile AKK aras ndaki iliflkiyi en iyi flekilde ortaya koyabilmek için hastaya ba l faktörlerin etkisini ortadan kald racak yöntem olan, ayn hastan n iki gözüne de farkl lenslerin implantasyonu yöntemine Kubalo lu ve ark.n n [19] çal flmas nda de- inilmifltir. Hastalar n kamaflma ve görsel yak nmalar n farkl lenslerin implantasyonuna ba lama çabalar ndan dolay, yazar 6 olgudan sonra bu yöntemden vazgeçilerek, iki göz ameliyat ediliyorsa ayn lenslerin implante edildi ini belirtmifltir. Biz bu çal flmam zda arka kapsül kesafetini, hidrofobik akrilik foldable G L implantasyonu yap lanlarda, hidrofilik akrilik ve PMMA lens implantasyonu yap lanlardan daha az s kl kta saptad k. Bu sonuç literatürdeki di er çal flmalarla da uyumludur. [ 4-6,11,17,22,23] Akrilik lens materyali biyoadeziv özelli i ile lens kapsülüne daha s k yap fl r ve hücre migrasyonu için yer b rakmayarak AKK yi önler. [19,22,23] Çal flmam zda kulland m z üç lensin de opti i yuvarlak kenarl oldu u için bu çal flmadaki AKK oran n n kenar profilinden ba ms z oldu unu, AKK oluflumunda lens materyalinin daha önem kazand n söyleyebiliriz. [17,23,24] Katarakt cerrahisi sonras lens epitelyal hücreleri çeflitli faktörlerle iliflkili olarak yavafl ya da h zl bir migrasyona bafllamaktad rlar. P M M A lenslerde 3. aydan itibaren belirg i n AKK nin olufltu unu gözlemledi imiz çal flmam zda, hidrofilik akrilik lenslerde AKK nin 6. ayda bafllad n ve PMMA lenslere göre daha yavafl ilerleme gösterdi ini söyleyebiliriz. Polimetilmetakrilat lenslerde AKK oran n en yüksek olmas nda farkl bir cerrahi teknikle uygulan yor olmas n n etkisi de göz önünde bulundurulmal d r. K A Y N A K L A R 1. A u ffarth GU, Wesendahl TA, Assia EI, Apple DJ. Pathophysiology of modern capsular surg e r y. In: Steinert RF, editor. Textbook of Modern Cataract Surgery: Technique, complications and management. Philadelphia: W.B. Saunders; p Tetz MR, Nimsgern C. Posterior capsule opacification. Part 2: Clinical findings. J Cataract Refract Surg 1999;25(12): Hollick EJ, Spalton DJ, Meacock WR. The effect of capsulorhexis size on posterior capsular opacification: oneyear results of a randomized prospective trial. Am J Ophthalmol 1999;128(3): Hollick EJ, Spalton DJ, Ursell PG, Pande MV, Barman SA, Boyce JF, et al. The effect of polymethylmethacrylate, silicone, and polyacrylic intraocular lenses on posterior capsular opacification 3 years after cataract surgery. Ophthalmology 1999;106(1): Kerci SG, Köse S, Akk n C. Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonras arka kapsül kesafeti geliflimine intraoküler lens biyomateryalinin etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002;32(6): Olgun E, Akçay L, Bahad r M, Do an ÖK. PEKKE G L sonras arka kapsül kesifli i. In: TOD XXX. Ulusal Kongre Bülteni; Kural G, Duman S. A n t a l y a, 1996;2: Wilhelmus KR, Emery JM. Posterior capsule opacification following phacoemulsification. Ophthalmic Surg 1980;11(4): Nishi O, Nishi K. Preventing posterior capsule opacification by creating a discontinuous sharp bend in the capsule. J Cataract Refract Surg 1999;25(4): S c h a u m b e rg DA, Dana MR, Christen WG, Glynn RJ. A systematic overview of the incidence of posterior capsule opacification. Ophthalmology 1998;105(7): Nishi O. Posterior capsule opacification. Part 1: Experimental investigations. J Cataract Refract Surg 1999;25(1): Aykan Ü, Karaday K, Ak n T, Bilge AH. Akrilik ve PMMA göziçi lens implantasyonlar nda uzun dönem 2 0

5 Göz çi Lens Materyalinin Arka Kapsül Kesafeti Üzerine Etkisi arka kapsül kesifleflme oranlar n n karfl laflt r lmas. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003;33(3): Clark DS, Emery JM, Munsell MF. Inhibition of posterior capsule opacification with an immunotoxin specific for lens epithelial cells: 24 month clinical results. J Cataract Refract Surg 1998;24(12): Couderc BC, de Neuville S, Douin-Echinard V, Serres B, Manenti S, Darbon JM, et al. Retrovirus-mediated transfer of a suicide gene into lens epithelial cells in vitro and in an experimental model of posterior capsule opacification. Curr Eye Res 1999;19(6): Haus CM, Galand AL. Mitomycin against posterior capsular opacification: an experimental study in rabbits. Br J Ophthalmol 1996;80(12): Malecaze F, Couderc B, de Neuville S, Serres B, Mallet J, Douin-Echinard V, et al. Adenovirus-mediated suicide gene transduction: feasibility in lens epithelium and in prevention of posterior capsule opacification in rabbits. Hum Gene Ther 1999;10(14): Bretton RH, Swearingen A, Kash RL, Cooley R. Use of a polylysine-saporin conjugate to prevent posterior capsule opacification. J Cataract Refract Surg 1999;25(7): Oner FH, Gunenc U, Ferliel ST. Posterior capsule opacification after phacoemulsification: foldable acrylic versus poly(methyl methacrylate) intraocular lenses. J Cataract Refract Surg 2000;26(5): Spalton DJ. Posterior capsular opacification after cataract surgery. Eye 1999;13(Pt 3b): Kubalo lu A, Ayan T, Özertürk Y. Keskin optik kenarl akrilik ve silikon katlanabilir göz içi lenslerinin arka kapsül kesafet oluflumuna etkisi. MN O f t a l m o l o j i Dergisi 2003;10(3): Apple DJ, Solomon KD, Tetz MR, Assia EI, Holland EY, Legler UF, et al. Posterior capsule opacification. Surv Ophthalmol 1992;37(2): Nishi O, Nishi K, Sakanishi K. Inhibition of migrating lens epithelial cells at the capsular bend created by the rectangular optic edge of a posterior chamber intraocular lens. Ophthalmic Surg Lasers 1998;29(7): Özdamar A, Aras C, Bahçecio lu H, Özkan fi. Akrilik ve silikon göz içi lenslerinin arka kapsül kesifleflmesi üzerine etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2000;30(4): Ursell PG, Spalton DJ, Pande MV, Hollick EJ, Barman S, Boyce J, et al. Relationship between intraocular lens biomaterials and posterior capsule opacification. J Cataract Refract Surg 1998;24(3): Nagata T, Minakata A, Watanabe I. Adhesiveness of AcrySof to a collagen film. J Cataract Refract Surg 1998;24(3):

Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula Bulgularının Değerlendirilmesi

Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula Bulgularının Değerlendirilmesi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(1):29-35 doi: 10.5505/1304.8503.2012.36035 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula

Detaylı

Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi

Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi DOI: 10.4274/tjo.41.09719 Özgün Araflt rma / Original Article Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi Evaluation of Visual Outcomes in

Detaylı

Pterjium Cerrahisinde Fibrin Yap flt r c s ile Konjonktivalimbal Otogreft Uygulamas

Pterjium Cerrahisinde Fibrin Yap flt r c s ile Konjonktivalimbal Otogreft Uygulamas DOI: 10.4274/tjo.40.266 Özgün Araflt rma / Original Article Pterjium Cerrahisinde Fibrin Yap flt r c s ile Konjonktivalimbal Otogreft Uygulamas Conjunctivolimbal Autograft Attaching with Fibrin Glue in

Detaylı

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:228-235 Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri Arthroscopic meniscal repair with the

Detaylı

Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi

Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi DOI: 10.4274/tjo.10337 Özgün Araflt rma / Original Article Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi The Effect of Nd: YAG Laser

Detaylı

KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ Uncomplicated Phacoemulsification Surgery Results in Patients with Cataract and High Myopia Çiğdem HARMANCI

Detaylı

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES Kadir Koray BAfi, Mehmet ALTINTAfi, Ayhan ÇEV K, Nejdet B LD K, Gülay DALKILIÇ, Hüseyin EK NC, Mustafa

Detaylı

Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal flma

Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal flma DENEYSEL ÇALIfiMA Acta Orthop Traumatol Turc 2012;46(3):208-214 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal

Detaylı

Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti,

Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2004;10(1):11-16 Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti, basit kapama ve fibrin yap flt r c yla onar m yöntemlerinin karfl

Detaylı

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 1 SB. Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Göz Klini i, stanbul 2 SB. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2.Göz

Detaylı

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi Orijinal Araflt rma Original Investigation 197 Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi The effect of losartan on the intima-media thickness of carotid artery Hulki Meltem Sönmez, Filiz Canl

Detaylı

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S KL N K ÇALIfiMA ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S Ela ERTEN (EE), Ferruh B LG N (FB), Nedim ÇEKMEN (NÇ),

Detaylı

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl

Detaylı

Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z

Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z Hand and Microsurgery Klinik Araflt rma / Clinical Research Article El ve Mikrocerrahi 2012;1(3):79-83 doi:10.2399/emd.12.00719 Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi

Detaylı

Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma

Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma Adil Kılıç*, Adem Gül*, Halil İbrahim Yener**, Adnan Çınal*, Ahmet Demirok*** Özet Amaç: Kliniğimizde

Detaylı

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar #

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 244-248 Hastane İnfeksiyonları Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Dr. Figen Ça lan

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 19-23 Araflt rma Research Article Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE Tar k Özdemir 1, Sunay Sand

Detaylı

Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2

Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH KONJENİTAL KALP CERRAHİSİNDE PERİFERİK VENÖZ BASINÇ SANTRAL VENÖZ BASINCA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ? PERIPHERAL VENOUS PRESSURE IN CONGENITAL HEART SURGERY MAY BE AN ALTERNATIVE

Detaylı

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Klinik Araflt rma / Clinical Research J Med Updates 2013;3(1):19-24 doi:10.2399/jmu.2013001006 Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Evaluation of a

Detaylı

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI KL N K ÇALIfiMA NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI Hüseyin SERT (HS), Tülin GÜMÜfi (TG), Muhammet GÖZDEM R (MG), Senem TÜFEKÇ O LU (ST), Orhan KANBAK (OK) (HS, MG) Fatih Üniversitesi

Detaylı

Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi*

Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi* Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi* Bimanual Microincision Cataract Surgery İzzet CAN 1, Tamer TAKMAZ 2, Şenay AŞIK NACAROĞLU 3, İpek GENÇ 3, Gülizar SOYUGELEN 3 Klinik Çalışma Original Article ÖZ

Detaylı

Epilasyonda Diod Lazer

Epilasyonda Diod Lazer Orijinal Araflt rma / Original Article 33 Diode Laser for Epilation Turna lknur, P nar Koç, Bedriye Turhan, Melda Demirtaflo lu, fiebnem Özkan Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Research Article doi:10.2399/tahd.13.09719 Türk Aile Hek Derg 2013;17(2):60-64 TAHUD 2013 5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Sociodemographic characteristics

Detaylı

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(1):9-14 doi:10.2399/jmu.2012001002 Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt

Detaylı

Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?

Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi? Araflt rma / Research Article RAED Dergisi 2012;4(1):6-10 2012 RAED doi:10.2399/raed.12.008 Gelifl tarihi / Received: Aral k / December 6, 2011 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 30, 2012 Çevrimiçi

Detaylı

LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI

LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI Mesrur Selçuk SILAY*, Cengiz M RO LU* Girifl PSA marifetiyle gereksiz tan (overdiagnosis) oran ndaki ciddi art fl, baz lokalize prostat

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı