Türkiye elektrik dağıtım sektörüne özel endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) güvenliği standartlarının oluşturulması. ELDER Ar-Ge Çalıştayı sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye elektrik dağıtım sektörüne özel endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) güvenliği standartlarının oluşturulması. ELDER Ar-Ge Çalıştayı sunumu"

Transkript

1 Türkiye elektrik dağıtım sektörüne özel endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) güvenliği standartlarının oluşturulması ELDER Ar-Ge Çalıştayı sunumu 1

2 Kritik enerji altyapılarına ilişkin yasal çerçeve ve literatür 2

3 Kritik altyapıların korunması Avrupa daki yasal çerçeve "Terörizmle Mücadelede Kritik Altyapının Korunması" tebliği uri=celex:52004dc07 02&from=EN Kritik Altyapıların Korunması için Avrupa Programı (KAKAP) tebliği /?uri=celex:52005 DC0576&from=EN Kritik Altyapıların Korunması için Avrupa Programı (KAKAP) European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) erv.do?uri=com:2006:0786:fin:e N:PDF 2008 tarihli 114 sayılı Avrupa Kritik Altyapılarının Belirlenmesi ve Koruyucu Tedbirlerin Arttırılması başlıklı direktif o?uri=oj:l:2008:345:0075:0082:en: PDF Dokümanda 11 ayrı sektör tanımlanarak, üye ülkelerin, sahip olduğu kritik altyapılarının bu sektörler bazında her türlü saldırı, terör, sabotaj ve kazaya karşı korunması için yapması gerekenleri belirlemiş ve ülkelerin kendi mevzuatlarını bu sürece uyumlaştırmaları gerektiğini belirtilmiştir. AB üyesi ülkelerdeki mevzuat yaklaşımları Politika / prosedür ile Mevcut kanunlarla KAKAP ın uygulamasına ilişkin önlemler almak, aksiyon planları hazırlamak, Kritik Altyapı Uyarı Bilgi Ağı (KAUBA) kurmak, Kritik Altyapı Koruma Uzman Grubu oluşturmak ve bu uzmanların bilgi birikiminden yararlanmak, kritik altyapı koruma bilgi paylaşımını sağlamak, ve karşılıklı dayanışmayı artırmak, analizler gerçekleştirmek, Ulusal Kritik Altyapılarının (UKA) korunmasına destek olmak, Süreklilik planları hazırlamak, yılları için terörizm ve diğer güvenlikle ilgili riskleri önleme, hazırlık ve sonuç yönetimi, Avrupa Kritik Altyapıların(AKA) tanımlanması, belirlemesi ve korunmasına yönelik önlemler geliştirmek. Yeni kanunla Kararname ile Kanun değişikliği ile 3

4 Kritik altyapıların korunması Türkiye deki yasal çerçeve Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasından ve bu konularda politikaların üretilmesinden, uygulanmasından AFAD sorumlu kılınmıştır Sayılı "AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı https://www.afad.g ov.tr/userfiles/file/ 5902%20say%C4%B 1l%C4%B1%20afet% 20ve%20acil%20dur um%20y%c3%b6net imi%20ba%c5%9fka nl%c4%b1%c4%9f% C4%B1n%C4%B1n%2 0te%C5%9Fkilat%20 ve%20g%c3%b6revl eri%20hakk%c4%b1 nda%20kanun.pdf Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı te.gov.tr/eskiler/2012 /10/ pdf Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı igazete.gov.tr/es kiler/2013/06/ pdf Lisans Yönetmeliklerindeki değişiklik Kritik enerji Altyapılarında Bilişim Sistemleri Güvenliği Minimum Güvenlik Önlemleri https://gunce.pmum.gov.tr/dokuman/pmumduyuru/1946_001.pdf AFAD ın yukarıda sayılan yetki ve görevleri kapsamında, kurum ve kuruluşların koordinasyonu ve teknolojik afetlerin etkin yönetimi amacıyla Kritik Altyapıların Korunması Yol Haritası Belgesi hazırlaması ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu belge sadece AFAD tarafından değil aynı zamanda diğer kurum, kuruluşlar ve Türkiye çapındaki faydalanıcı grupların yetkililerinin de katılımıyla hazırlanmıştır. 4

5 Türkiye de kritik (enerji) altyapıların güvenliğine ilişkin literatür 5

6 EKS (veya OT) nedir? OT sistemlerine BT sistemleri gibi yaklaşmak doğru mudur? 6

7 EKS; fiziksel cihazları, süreçleri veya olayları doğrudan izleyerek (monitor) ve/veya yöneterek (control) bir değişikliği saptayan veya gerçekleştiren donanım ve yazılım bütününe verilen isimdir EKS; fiziksel cihazları, süreçleri veya olayları doğrudan izleyerek (monitor) ve/veya yöneterek (control) bir değişikliği saptayan veya gerçekleştiren donanım ve yazılım bütününe verilen isimdir. EY olarak, EKS ye yaklaşımımız daha geniş bir kavram olan ve EKS nin yanısıra endüstriyel otomasyon, süreç kontrol ağları (process control networks PCN), dağıtık kontrol sistemleri (distributed control systems DCS) vb. konuları da içeren operasyonel teknolojiler (OT) adı altında olmaktadır. Bu sebeple dokümanın bu bölümünden sonra EKS kavramına OT ismiyle atıfta bulunulacaktır. EPDK nın OT ve BT tanımları OT Endüstriyel Kontrol Sistemleri: Enerjinin üretilmesi, enerji sağlayan ham petrol, taş kömürü ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi, enerjinin iletim veya dağıtım katmanları aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir veya birden fazla merkezden izlenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan bilgi ve iletişim sistemleri BT Kurumsal Bilişim Sistemi: Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan bilgisayarlar, bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ altyapısının tamamı EY olarak, EKS kavramına yaklaşımımız operasyonel teknolojiler (OT) adı altında olmaktadır. 7

8 Farklı tarihçelere sahip olan OT ve BT sistemleri, birbirlerine yakınsamaya başlamıştır Başlangıçta, OT sistemlerinin geleneksel BT sistemleriyle hemen hemen hiçbir benzerliği olmamıştır. OT sistemleri izole sistemler olmakla beraber kendilerine has kontrol protokollerini çalıştıran belirli donanım ve yazılımlardan meydana gelmiştir. Bu sebeple yakın zamana kadar, BT alanından tamamen bağımsız bir OT dünyasının geliştiği görülmektedir. Ancak ilerleyen dönemde OT sistemleri kurumsal yönetim sistemleri ile bağlantı kurabilen ve uzaktan erişimi sağlayabilen BT çözümlerini benimsemeye başlamıştır. Buna ek olarak OT sistemleri tasarımında ve kurulumunda endüstri standardı olan bilgisayarlar, işletim sistemleri ve ağ protokolleri kullanılır duruma gelmiştir. Bu gelişmelerin sonucunda OT sistemleri, BT sistemlerine yakınsamaya başlamıştır. 8

9 OT sistemlerine BT sistemleri gibi yaklaşmak doğru değildir 9

10 OT nin güvenlik yaklaşımı da BT güvenliğinden farklı olmalıdır 10

11 OT güvenliği tanımı insanları, varlıkları ve bilgiyi korumak ve fiziksel cihazları, süreçleri ve olayları yönetmek ve/veya izlemek için kullanılan uygulamalar ve teknolojiler şeklinde yapılabilir Yönetimsel süreçlere ilişkin teknik güvenlik ve etkililik alanlarındaki en iyi uygulamaların gelişmesi yaklaşık 15 yıl sürmüş ve nihayet BT dünyasının olgun yöntem ve standartları ortaya çıkmıştır. Özellikle yasal düzenleyicilerin baskısı ve yaşanan güvenlik ihlalleri, BT kontrolleri ve güvenliğinin gelişimi için itici güç olmuştur. Ek olarak, ticari gereklilikler BT nin maliyet açısından etkin bir şekilde işletilmesini sağlamıştır. Günümüzde kurumsal BT mimarisi prensipleri, karmaşık BT ortamlarını etkin bir şekilde yönetmek için model olarak kullanılmaktadır. OT tarafında kurulumlar ilk başlarda sadece yerel tehditler gözetilerek yapılmıştır. Bunun sebebi bileşenlerin çoğunun fiziksel olarak emniyet altına alınmış sahalarda konumlanması ve bu bileşenlerin BT ağlarına veya sistemlerine bağlı olmamasıdır. Ancak OT sistemlerinin giderek BT ağlarıyla bütünleşmesi, dış dünyadan izole olan durumunu önemli ölçüde ortadan kaldırmış ve uzaktan / dış tehditlere karşı güvenlik ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Artık OT güvenliğine ilişkin daha fazla konu BT güvenliğindeki konularla özellikle iletişim ağına ilişkin olanlarla benzerlik göstermeye başlamıştır. Son dönemde, OT alanında siber güvenlik açıkları ve vakaları ihtimalini artıran düşük maliyetli IP (Internet protocol internet protokolü) cihazları yaygın bir şekilde görülmeye başlamıştır. OT iletişim ağlarındaki IP kullanımının yanı sıra, gerçek zamanlı şebeke / üretim verisi erişimine ilişkin iş gereksinimleri, OT sistemlerinin işletme ağlarıyla ve diğer dış ağlarla bağlı olmasını gerektirmekte ve büyük güvenlik sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu bilgiler ışığında; OT güvenliği tanımı insanları, varlıkları ve bilgiyi korumak ve fiziksel cihazları, süreçleri ve olayları yönetmek ve/veya izlemek için kullanılan uygulamalar ve teknolojiler şeklinde yapılabilir. Olgular ve öngörüler Ponemon Enstitüsü nün gerçekleştirdiği ankete katılan şirketlerin % 85'i, kontrol sistemi ağlarına başarılı bir saldırı yapmanın mümkün olduğunu kabul etmiştir. Hâlihazırda, ticari kontrol sistemlerinin ve endüstriyel otomasyon cihazlarının çoğu, internetten ücretsiz olarak indirilebilen otomatik araçlar ile ele geçirilmeyi mümkün kılan, bilinen güvenlik açıklarına sahiptir. Symantec e göre, 2009 yılında bilinen SCADA açığı sayısı 14, 2010 da 15 iken, 2012 yılında düzinelere ulaşmıştır. Şirketlerde genellikle sabotaj gibi iç tehditler ihmal edilmekte ve kritik varlıkları korumak için uygun periyodik izleme ve güvenlik ilkeleri uygulanmamaktadır. Gartner ın öngörüsüne göre; kısa vadede G20 ülkelerindeki kritik altyapılardan biri çevrimiçi olarak sabote edilecek ve zarar görecektir. SANS Enstitüsü ne göre; SCADA sistem açıklarına ilişkin bilgiler yayınlandıkça, artan sayıda kullanıcı açık SCADA portu taraması yapacaktır. 11

12 BT ve OT güvenliği arasındaki belirgin farklar mevcuttur Sıklıkla vurgulandığı üzere OT sistemlerini BT sistemlerinden ayıran, risk ve öncelikleri de içeren birçok tipik özellik vardır. OT güvenliğinde yaşanan sıkıntıların; ulusal ekonominin zarar görmesi, gizli bilgilerin riske atılması ve şebeke / üretim kesintilerinin sebep olduğu finansal problemlere ek olarak, insan sağlığı ve hayatını ilgilendiren riskler ve ciddi çevresel zararlar gibi sonuçları olabilmektedir. OT güvenliğindeki sorunlar sonucunda ortaya çıkan OT sistemi aksamalarının kelimenin tam anlamıyla insan hayatını sonlandırma ve çevreye büyük zararlar verme potansiyeli vardır. Bunlar, BT sistemlerindeki güvenlik ihmalleri sonucunda ortaya çıkan veri kaybı ve kurumsal kimliğin zarar görmesi gibi endişelerin oldukça ötesinde konulardır. Sözü edilen farklılıklardan dolayı; BT sistemlerine özel alanlarda geliştirilmiş olan güvenlik çözümleri OT sistemleri için uygulamaya koyulurken özel tedbirlerin alınması ve çoğu durumda OT ortamına özel yeni güvenlik çözümlerinin oluşturulması gerekmektedir. Buna ek olarak, enerji şirketlerinin güvenlik ve verimliliğe ilişkin belirlemiş olduğu hedefler, kontrol sistemlerinin tasarımı ve işletimine ilişkin güvenlik konularıyla çatışabilmektedir. Örneğin şifre doğrulama ve yetkilendirme prosedürleri OT sistemlerindeki acil durum aksiyonlarını engelleyici olmamalı, ölümlere sebebiyet verebilecek acil durumlarda teknisyenler karmaşık bir şifreyi hatırlamak zorunda bırakılmamalıdır. 12

13 AR-GE Projesi Önerisi 13

14 ISO standardı da dâhil olmak üzere, OT güvenliğinin her alanını içeren, kapsamlı ve özelleşmiş bir standart hâlihazırda bulunmamaktadır EPDK nın, enerji şirketlerinin OT sistemlerini ISO standartlarına göre işletmesini zorunlu kılması, OT güvenliği için önemli bir ilk adımdır. Ancak bilinmelidir ki; ISO standardı da dâhil olmak üzere, OT güvenliğinin her alanını içeren, kapsamlı ve özelleşmiş bir standart hâlihazırda bulunmamaktadır. Bu sebeple elektrik dağıtım sektörüne özel bir EKS güvenliği standart seti oluşturulmasını önermekteyiz. 14

15 EY Assurance Tax Transactions Advisory EY Hakkında EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir. EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited'in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz EY Türkiye. Tüm Hakları Saklıdır. Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır. ey.com/tr vergidegundem.com facebook.com/ernstyoungturkiye twitter.com/ey_turkiye 15

ÜÇÜNCÜ KISIM BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLİŞİM SUÇLARI

ÜÇÜNCÜ KISIM BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLİŞİM SUÇLARI 744 ÜÇÜNCÜ KISIM BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLİŞİM SUÇLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ GÜVENLİĞİ 1.1. GİRİŞ Bireylerin ve toplumların yaşamlarını devam ettirmek ve refah seviyelerini yükseltmek açısından temel bir ihtiyaç

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU İNTERNET VERİ MERKEZİ UYGULAMALARININ EKONOMİSİ VE YAPILABİLİRLİĞİ Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu Şubat 2005 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3

Detaylı

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 3 Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Aralık 2011 01 Eylül 2010 AVRUPA BİRLİĞİ NİN BİLGİ

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ Musa KAYRAK 1. Giriş Bilgisayar ortamında yapılan her türlü etkinliği ifade edecek şekilde kullanılan bilişim, teknolojinin olanaklarından yararlanılarak

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri 2 İçindekiler Kontrollerin dönüşümü ve güvencesi İç denetim Bilgi ve kontrol güvencesi hizmetleri Sürdürülebilirlik ve iklim

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ *

SATIN ALMA İŞLEMLERİ VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ * ELEKTRONİK İŞLETMELERDE (e-işletmelerde) SATIN ALMA İŞLEMLERİ VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ * Doç. Dr. Adnan SEVİM ** Arş. Gör. Dr. Mustafa GÜL *** ÖZ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi her alanda

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 414 ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 11.1.1. Birlikte Çalışabilirliğin Tanımı İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 wifi 21x29,7.indd 1 4/30/09 4:39 PM

www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 wifi 21x29,7.indd 1 4/30/09 4:39 PM www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 editörden Sağlığa giden yol bilgiden geçer Değerli dostlar, Yasin Keleş Saðlýk Biliþim Yöneticileri Açýlýmý Platformu Baþkaný Sabiyap yazarlarımızın sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı