ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon"

Transkript

1

2 ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile alt birimlerinin görev tanımlarını ve fonksiyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar geliştirmek, iç kontrol sisteminin işleyişini sağlamak, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermektir. Dayanak Madde 2 (1) Bu Yönerge; tarih ve 53 sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğe ve Başkanlık Makamı oluru ile tarihinde yürürlüğe giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 (1)Bu Yönergede yer alan; a)alt birim: Birime bağlı müdürlük, şeflik vb. alt birimleri, b)alt birim amiri: Birim amirine bağlı alt birimlerin amirlerini, c)belediye: Eskişehir Büyükşehir Belediyesini, ç)birim: Belediye teşkilat şemasında yer alan harcama birimlerini, d)birim amiri: Harcama biriminin en üst düzey yöneticisini, e)daire Başkanlığı: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını, f)harcama birimi: Belediye bütçesinde ödenek tahsis edilen birimleri, g)harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst düzey yöneticisini, h)ilgili düzenleme: Belediye birimleri tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği ve Üst Yönetici oluru ile yürürlüğe konulan yönerge ve benzeri düzenlemeleri, ı)meclis: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisini, i)şube müdürlüğü: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerini, j)üst yönetici: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanını, k)üst yönetim: Üst Yönetici, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını, l)yönerge: Bu Yönergeyi, ifade eder. Sağlık işleri Dairesi Başkanlığının Misyonu Madde 4 (1) Belediyemizin misyonu doğrultusunda, Şehrimizdeki yaşam kalitesinin daha sağlıklı olabilmesi için başkanlığımıza Yasalarca verilen yetkiler ve sorumluluklar doğrultusunda gerekli olan çalışmaları yapmaktır.

3 İKİNCİ BÖLÜM Sağlık işleri Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Görevleri Teşkilat yapısı MADDE 5 (1) Daire Başkanlığı aşağıda sıralanan; a- Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, b-veteriner Şube Müdürlüğü, c-mezarlıklar Şube Müdürlüğü, ç-işyeri ve Ruhsat Şube Müdürlüğü, d-spor Faaliyetleri Şube Müdürlüğü, e- Sağlıklı Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü, f- İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, ile bunlara bağlı diğer alt birimlerden oluşur. Fonksiyonel teşkilat şeması MADDE 6 (1) Kurumsal olarak yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlerde hesap verebilirlik ve şeffaflığı temin etmek üzere; görev, yetki ve sorumluluk dağılımı esasına göre ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde hazırlanan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile alt birimlerini gösteren teşkilat şeması Yönerge ekinde yer almaktadır. (Ek-1) (2) Fonksiyonel teşkilat şemasındaki değişiklik gerektiren hususlar birim amirinin onayına tabidir. Fonksiyonel teşkilat şemasındaki değişikliklerin, en geç bir iş günü içerisinde ilgili alt birim amiri tarafından tablolara işlenmesi ve personele duyurulması sağlanır. Görev dağılım tablosu MADDE 7 (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosunda yer almaktadır. (Ek-2) (2) Fonksiyonel görev dağılımı tablolarında değişiklik gerektiren hususlar birim amirinin onayına tabidir. Görev dağılımı tablolarında olan değişikliklerin, en geç bir iş günü içerisinde ilgili alt birim amiri tarafından tablolara işlenmesi ve personele duyurulması sağlanır. Sağlık işleri Dairesi Başkanlığının Görevleri MADDE 8 (1) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Sağlıkla ilgili konularda, ulusal veya mahalli kampanya, tanıtım ve uygulamalarının takip edilerek kurumlar arası işbirliği ve organizasyonlara katılmak, kurum imkânları ile bunların desteklenmesini sağlamak, b) Halk sağlığını korumak amacıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre tedbirleri almak, koruyucu sağlık hizmetleri sunmak ve gerekli sağlık projelerini hazırlamak, c) Ayakta tedavi hizmetlerinin sunulması, ç) İlimizde haşere ile mücadele hizmetlerinin yapılması, d) Hayvanları koruma kanunu hükümlerince İlimizde yaşayan başıboş hayvanlarla ilgili çalışmalar yapmak,

4 e) İlimizde muzur hayvan mücadelesi ve hayvan hastalıkları ile ilgili yapılan çalışmalarda, diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmek, yapılan çalışmaları desteklemek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, f) Hayvan pazarı kurulması ve işletmesi, g) Mezarlık alanlarının kurulması ve işletmesi, ğ) Defin hizmetlerinin yürütmesi, h) Yetki alanımıza giren iş yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, ı) Spor alanlarının kurulması ve işletilmesi, spor organizasyonlarının düzenlenmesi ve amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi desteğin verilmesi, i) Belediyemiz bünyesinde açılan sağlıklı yaşam merkezlerinde kursların düzenlenmesi, j) Büyükşehir Belediyesine bağlı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile ilgili mevzuat gereği tedbirlerin alınmasına rehberlik edilmesi ve katkıda bulunulması, k) Yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi ve değerlendirme sonuçlarının raporlanarak, ilgili birim, kurum ve kuruluşlara göndermesi, l) Üst Yönetim tarafından verilecek diğer görevlerin yapılması. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Poliklinik hizmetlerinin yürütülmesi MADDE 9 (1) İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında polikliniğimize müracaat eden hastalar muayene edilerek ayakta tedavileri yapılır, reçeteleri düzenlenir ve gerekli görülenlerin sevk işlemleri yapılır. Birime müracaat eden hastaların diş muayeneleri yapılır. Muayene sonucuna göre ilgili müdahaleler yapılarak diş çekimi, diş temizliği, diş dolgusu, kanal tedavisi işlemleri, Diş Hekimi tarafından gerçekleştirilir. Günün koşullarına göre belirlenen zaman ve yerlerde, halk sağlığına yönelik sağlık taramaları yapılır. a- Hasta Muayene ve tedavi işlemlerini yürütmek b-diş muayene ve tedavi işlemlerini yürütmek c-gezici sağlık hizmetlerini yürütmek Haşere ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi MADDE 10 (1) Her yıl mart ayı itibariyle haşerelerin üremesine elverişli alanlar, akarsu ve yan kanalları ilaçlanarak larva mücadelesi yapılır. Bu süreç ilacın etki düzeyine göre 30 ila 60 gün süre zarfında kasım ayına kadar tekrarlanır. Hava sıcaklıkları ile birlikte, sinek ve sivrisineklerin çıkabileceği mayıs ayı itibariyle uçkun ilaçlaması başlatılır. Belediyemizin sorumluluğunda bulunan tüm alanlar uçkun ilacı atılarak kasım ayına kadar ilacın etki düzeyine göre sürekli olarak ilaçlanır. a-larva ilaçlaması yapmak b-uçkun İlaçlaması yapmak Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ne ilişkin diğer görevlerin yerine getirilmesi Madde 11 (1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Veteriner Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Veterinerlik hizmetlerinin yürütülmesi MADDE 12 (1) Hayvanları Koruma Kanunu gereğince barındırma merkezlerinde hayvanlara yönelik kısırlaştırma, aşılama, sahiplendirilenlerin kimliklendirilmesi, kayıt altına alma ve benzeri sağlık ve bakım hizmetleri Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bulaşıcı hastalık yayabilecek hayvan, böcek ve parazitlere yönelik çalışmalar yapılır. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kuş Gribi ve benzeri hastalıklara karşı mücadele çalışmaları kapsamında önlem ve tedbirler alınarak, olası hastalıklarda ilaçlama işleri yürütülür. a-hayvan sağlığı ve bakım hizmetlerini sunmak b-bulaşıcı hastalıklara yönelik çalışmalar yürütmek Hayvan kesim hizmetlerinin yürütülmesi MADDE 13 (1) İlimiz dâhilinde Belediyemiz aşevine bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimleri gerçekleştirmek, parçalamak, muhafaza etmek ve gerekli yerlere ulaştırmak, Kurban Bayramında dini vecibeler doğrultusunda vatandaşların kurbanlarını kesmek. a-bağışlanan hayvanların kesim, muhafaza ve dağıtım işlemlerini yürütmek b-kurban kesim faaliyetlerini yürütmek Canlı hayvan, et ve et ürünlerine yönelik denetim hizmetlerinin yürütülmesi MADDE 14 (1) İlimizdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş-çıkışları kontrol edilir. Et ve et ürünlerine yönelik gıda denetim faaliyetleri yürütülür. Denetim faaliyetleri sonucunda müsadere edilen et ve et ürünlerine yönelik olarak yürürlükte bulunan mevzuat doğrultusunda gerekli işlemler yapılır. a-canlı hayvan giriş-çıkışlarını kontrol etmek b-et ve et ürünlerine yönelik denetim faaliyetlerini yürütmek c-müsadere edilen ürünlere yönelik iş ve işlemleri yürütmek Hayvan pazarı iş ve işlemleri MADDE 15 (1) Hayvan parkı, panayır ve satış yerleri kurulması ve işletilmesine ilişkin faaliyetler yürütülür. Hayvan pazarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların evrakları kontrol edilir. Hayvanların muayene işlemleri yapılır. Kontrol ve muayene işlemlerine ilişkin kayıtlar tutularak canlı hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması sağlanır. Hastalık taşıyan hayvanların satışa sunulması ve pazara giriş-çıkışları önlenir. a- Hayvan parkı, panayır ve satış yerleri kurmak ve işletmek b- Park, panayır ve satış alanlarında giriş-çıkış yapan canlı hayvanların kontrol, muayene ve kayıt işlerini yürütmek Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ne ilişkin diğer görevlerin yerine getirilmesi Madde 16 (1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

6 BEŞİNCİ BÖLÜM Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi MADDE 17 (1) Mezarlıkların kurulmasına ve işletilmesine yönelik çalışmalar; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunu ve 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun ile Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafında yürütülür. Mezarlıkların düzenli olarak bakım ve onarımları yapılır. Mezarlıklarda umumi ve özel adalar oluşturulur. Oluşturulan bu adalarda mezar yerleri belirlenerek bilgisayar ortamına sayısal veri olarak aktarılır. Özel mezar yerlerinin talep sahiplerine bedeli mukabilince satılması, ihata duvarıyla çevrilmesi ve gerekli belgelerin düzenlenmesi sağlanır. Mezarlıklarda bulunan mezarların yapım izinleri verilir, yapım süreci kontrol edilir ve tamamlanan mezarların standartlara uygunluğu denetlenir. Mezar yapımı, ihata duvarı yapımı, mezar bakım ve onarımı yapmak isteyen işletmelere çalışma yetki belgesi düzenlenir. a-mezarlıkların bakım, onarım ve temizlik işlerini yürütmek b-umumi ve özel adalar oluşturmak ve verileri bilgisayar ortamında kaydetmek c-özel aile mezar yeri satışlarını gerçekleştirmek ç-özel aile mezar yeri çevre duvarı ile mezar yapımı izinlerini vermek d-çalışma yetki belgesi düzenlemek Cenaze ve defin hizmetlerinin yürütülmesi MADDE 18 (1) Mezarlıkların kurulması ve işletilmesi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda cenaze ve defin hizmetleri Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafında yürütülür. Gelen başvurular doğrultusunda cenaze aracı görevlendirilir. Cenazenin bulunduğu yerden alınarak ilgili mezarlığa nakli sağlanır. Mezarlıklarda defnedilecek cenazelerin yerleri hazırlanır. Defin işlemleri gerçekleştirilir. Ölüm belgeleri bilgisayar ortamına işlenerek kayıtları tutulur ve arşivlenir. a- Mezar yeri hazırlamak b- Cenaze nakil işlemlerini gerçekleştirmek c- Cenaze defin işlemlerini yürütmek Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ne ilişkin diğer görevlerin yerine getirilmesi Madde 19 (1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. ALTINCI BÖLÜM İş Yeri ve Ruhsat Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları İşyerlerinin ruhsatlandırılması MADDE 20 (1) İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırma işleri İş Yeri ve Ruhsat İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. Özel veya tüzel

7 kişiliğe sahip şahısların birime yazılı müracaatı doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda uygun görülen iş yerlerine ruhsat verilir. a- I.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseleri ruhsatlandırmak b-yolcu ve yük terminalleriyle kapalı ve açık otoparklara ruhsat vermek c-toptancı halleri ile mezbahaları ruhsatlandırmak ç-gayrisıhhi, sıhhi müesseseler ile umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek d-akaryakıt, LPG otogaz, LNG ve CNG ikmal istasyonlarına ruhsat vermek e- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerinin SGK ve ilgili ise diğer kurum ve kuruluşlara bildirmek İşyerlerine hafta tatili çalışma izinlerinin düzenlenmesi MADDE 21 (1) Belediyemizin yetkili kılındığı 1. sınıf gayri sıhhi müessese sahiplerinin yazılı talebi üzerine hafta tatili çalışma izin belgesi Hafta Tatili Kanunu uyarınca İş Yeri ve Ruhsat İşleri Şube Müdürlüğü düzenlenir. a-hafta Tatili Çalışma Ruhsatını düzenlemek İşyerlerinin denetlenmesi MADDE 22 (1) Sıhhi işyerleri, gayrisıhhî müesseseler ve umuma açık eğlence ve istirahat yerleri; çevre ve toplum sağlığı açısından yetkili İdaremiz tarafından gerekli tedbirleri almak ve aldırmak sorumluluğunca, hem ruhsatlandırma aşamasında ve hem de ruhsat düzenledikten sonra periyodik olarak denetlenir. Tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların, mevzuatça tanınan sürede giderilmesi sağlanır. Aykırılık ve noksanlıklar giderilmediği takdirde işletme faaliyetten men edilir. a)başvuru/beyan formuna istinaden denetim yapmak b)periyodik denetim faaliyetlerini yürütmek İş Yeri ve Ruhsat İşleri Şube Müdürlüğü ne ilişkin diğer görevlerin yerine getirilmesi Madde 23 (1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. YEDİNCİ BÖLÜM Spor Faaliyetleri Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Spor faaliyetlerinin yürütülmesi MADDE 24 (1) Belediyemizce kurulan spor sahalarının işletilmesi sağlanır. Amatör spor kulüplerimize spor müsabakalarına ulaşımları dahil malzeme ve nakdi yardımda bulunulur. Spor tesislerinin donanımlarının faal durumda olması sağlanır. Kent halkının hareketli yaşam tarzını artırmak amacıyla yaz ve kış aylarında değişik branşlarda spor okulları açılır ve kurslar düzenlenir. Şehrimizde su sporlarını yaygınlaştırıcı faaliyetlerde bulunulur. Tüm halkın katılabileceği spor müsabakaları düzenlenir, geleneksel spor dalları ve yeni alternatif spor programlarının tanıtılması için projeler gerçekleştirilir. Yasa gereğince başarılı sporcular ödüllendirilir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapacağı sportif etkinliklere uygun görüldüğü takdirde destek sağlanır. Spor Bakanlığınca veya federasyonlarca yapılacak Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonlarına destek verilir. Şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak için Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenlenir. Fair

8 play ruhunu çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamak için konferans ve seminerler düzenlenir. İlimizdeki Okul sporlarına destek sağlanır. İlimizdeki spor yapmak isteyen imkânı kısıtlı olan tüm vatandaşlara destek verilir. a-çeşitli branşlarda spor etkinlikleri düzenlemek b-yaz ve kış spor okulları açmak c-amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmak ç-spor tesislerinin bakım onarımını yapmak d-başarılı sporculara ödül vermek e-amatör spor kulüplerinin ulaşımına yardımcı olmak. f-yeni alternatif spor programlarının tanıtılması için projeler gerçekleştirmek g-ulusal ve Uluslararası organizasyonlara destek vermek Spor Şube Müdürlüğü ne ilişkin diğer görevlerin yerine getirilmesi Madde 25 (1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. SEKİZİNCİ BÖLÜM Sağlıklı Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde kurslar ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi MADDE 26 (1) Kentimizin Büyükşehir olması nedeniyle halkın rahat ulaşımını sağlamak amacıyla semtlerde Sağlık Yaşam Merkezleri açılır. Sağlık Yaşam Merkezleri sportif ekipmanlarla düzenlenir. Bu merkezlerde görev yapacak eğitmenlerin istihdamı sağlanır. Halkın istekleri doğrultusunda spor branşları açılır. Sağlık Yaşam Merkezlerinin faaliyetleri ilanlar ile halka duyurulur. a-sağlıklı yaşam merkezleri açmak ve işletmek b-faaliyetlerle ilgili duyurularda bulunmak Sağlıklı Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü ne ilişkin diğer görevlerin yerine getirilmesi Madde 27 (1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. DOKUZUNCU BÖLÜM İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri MADDE 28 (1) Belediyeye bağlı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile ilgili mevzuat gereği tedbirlerin alınmasına rehberlik edilir, katkıda bulunulur. Belediyeye bağlı işyerlerinde çalışanlara yönelik İşyeri Hekimliği hizmetleri sunulur. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatın öngördüğü işçi sağlığı ile ilgili seminer vb. eğitim faaliyetlerinin düzenlenir. İş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin istatiksel veri kayıtları tutulur. (2) Görevin gerçekleşmesi için birimde yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a- İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek b-iş Yeri Hekimliği hizmeti sunmak

9 İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ne ilişkin diğer görevlerin yerine getirilmesi Madde 29 (1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. ONUNCU BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görevin devir ve teslimi Madde 30 (1) Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan personel; a) Üzerinde bulunan görevlerle ilgili bilgi ve belgelere ait dosya ve evrakı birim amirinin belirlediği sorumluya eksiksiz olarak teslim eder ve devir ile ilgili düzenlenen tutanağı (Ek-3) birim amirine verir. b) Kendisine teslim edilmiş olan makine, araç, gereç ve malzemeleri yetkililere teslim eder ve bununla ilgili düzenlenen tutanağı (Ek-3) birim amirine verir. (2) Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemleri mevzuatında belirlenen hükümlere göre yapar. Hassas görevlerin belirlenmesi MADDE 31 (1)Yönergede, yer alan tüm iş ve işlemlerden, ilgili düzenlemeler doğrultusunda, riskli ya da zorluk değeri yüksek olduğu tespit edilenler hassas görevler olarak belirlenerek Hassas Görevler Listesine kaydedilir. (Ek-4) (2) Hassas görevler, sorumluları tarafından her yıl gözden geçirilir ve gerekli görülürse güncellenir. (3) Belirlenen hassas görevlere ilişkin olarak ilgili düzenlemeler doğrultusunda prosedürler hazırlanır ve tüm personele duyurulur. Görevler ayrılığı MADDE 32 (1) Görevler ayrılığı ilkesi doğrultusunda, Yönergede yer alan tüm iş ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilir. (2) Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamaması durumunda birim amirleri, bahsi geçen ilkenin tam olarak uygulanamamasından kaynaklanan riskleri ilgili düzenlemeler doğrultusunda tespit ederek gerekli önlemleri alırlar. Tereddütlerin giderilmesi MADDE 33 (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Üst Yönetici yetkilidir. Yürürlük MADDE 34 (1) Bu Yönerge Üst Yönetici tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 35 (1) Bu Yönerge hükümlerini Üst Yönetici yürütür.

10 Ekler : Ek-1 : Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Şeması Ek-2/1 : Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-2/2 : Veteriner Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-2/3 : Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-2/4 : İşyeri ve Ruhsat Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-2/5 : Spor Faaliyetleri Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-2/6 : Sağlıklı Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-2/7 : İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-3 : Görev Devir ve Teslim Tutanağı Ek-4 : Hassas Görevler Listesi

11 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI Dr. Orhan KÖSEOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ İŞYERİ VE RUHSAT İlhan ÇAKIR ŞUBE MÜDÜRÜ MEZARLIKLAR Ahmet ULUBAŞ ŞUBE MÜDÜRÜ VETERİNER İŞL. Adnan YENİDOĞAN ŞUBE MÜDÜRÜ SPOR FAALİYETLERİ Neşet ARDUÇ ŞUBE MÜDÜRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRÜ SAĞLIKLI YAŞAM Orhan ÖZYÖRÜK ŞEF DİĞER PERSONEL MEMUR MEMUR PERS. DİĞER PERSONEL ÇEVRE SAĞLIK TEK. ( İDARİ SORUMLU ) Harun ERÖNÜ MEMUR EĞİTMEN Yusuf ÇETİN A.Şamil ATASEVEN Cengiz ŞENER Nazif ÖZÇAMUR SAĞLIK MEMURU VETERİNER HEKİM Pınar BIDIL İlhan ÜZEL Ayşe ALTUĞ Yelda KARAGÜLLE DİĞER PERSONEL ŞEF Seçil GÜNEGE Gülşah AKTAŞ TEKNİKER DİŞ TABİBİ Erdoğan MAVİLİ Erdoğan TUĞSUZ Dt. Didem CİNGİ BELEDİYE TABİBİ DİĞER PERSONEL HAYVAN KESİCİ SÖZLEŞ. MEMUR Dr. Ender KARA TEKNİKER Enver BOZKURT Ebru TOMSUK Dr. Erdal YAVUZ Bekir ÇEVGEN HEMŞİRE Önder ÇOBAN İŞÇİ Berna DALKILIÇ İMAM Sezer BARIŞ BİLGİSAYAR İŞL. Mehmet ATASAY Ali GÖKÜR Ergün UZUN MEMUR Abdulkadir ÖZKAN İŞÇİ Yahya TÜYSÜZER Ali ATEŞ Seyhan KAYA Dursun PEHLİVAN Musa KIZILKAYA Beytullah İPEK İŞÇİ Abdurrahman ÖZTÜRK Şenol SARIGÖZ Bahadır AKSIN Nihat GÜRLER M.Masum GEZEN Fatih ŞENTÜRK Sabri BALIK Osman Vural ERCAN Feridun AKALIN Sami KURT Tamer BOZDAĞ Tuğrul ESİR

12 Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu Poliklinik hizmetlerinin yürütülmesi Dr.Orhan KÖSEOĞLU İlhan ÇAKIR SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU Görevler Hasta Muayene ve tedavi işlemlerini yürütmek Diş muayene ve tedavi işlemlerini yürütmek Gezici sağlık hizmetlerini yürütmek Görevli Dr. Erdal YAVUZ Dr. Ender KARA Berna DALKILIÇ Dt. Didem CİNGİ Fahriye KOCAMAN Dr. Erdal YAVUZ Dr. Ender KARA Berna DALKILIÇ Yedek Görevli Ek-2/1 Haşere ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi Dr.Orhan KÖSEOĞLU İlhan ÇAKIR Larva ilaçlaması yapmak Dr.Orhan KÖSEOĞLU İlhan ÇAKIR Uçkun İlaçlaması yapmak Yusuf ÇETİN Akın PEKKAL Ahmet Semih VURAL Yusuf ÇETİN Akın PEKKAL Ahmet Semih VURAL Mustafa ÇEŞMEBAŞI Tahsin BELKUYU Mustafa ÇEŞMEBAŞI Tahsin BELKUYU Hazırlayan Yusuf ÇETİN Şef Onaylayan Orhan KÖSEOĞLU Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

13 Ek-2/2 VETERİNER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu Görevler Görevli Yedek Görevli Veterinerlik hizmetlerinin yürütülmesi Adnan YENİDOĞAN İlhan ÇAKIR Hayvan sağlığı ve bakım hizmetlerini sunmak Bulaşıcı hastalıklara yönelik çalışmalar yürütmek Seçil GÜNEGE Sezer BARIŞ Ayşe ALTUĞ Gülşah AKTAŞ Hayvan kesim hizmetlerinin yürütülmesi Adnan YENİDOĞAN İlhan ÇAKIR Bağışlanan hayvanların kesim, muhafaza ve dağıtım işlemlerini yürütmek Kurban kesim faaliyetlerini yürütmek Sezer BARIŞ Enver BOZKURT Musa KIZILKAYA Ali GÖKÜR Ali ATEŞ Abdulkadir ÖZKAN Canlı hayvan giriş-çıkışlarını kontrol etmek Sezer BARIŞ Seçil GÜNEGE Canlı hayvan, et ve et ürünlerine yönelik denetim hizmetlerinin yürütülmesi Adnan YENİDOĞAN İlhan ÇAKIR Et ve et ürünlerine yönelik denetim faaliyetlerini yürütmek Seçil GÜNEGE Sezer BARIŞ Müsadere edilen ürünlere yönelik iş ve işlemleri yürütmek Seçil GÜNEGE Harun ERÖNÜ Sezer BARIŞ Nazif ÖZÇAMUR Hayvan pazarı iş ve işlemleri Adnan YENİDOĞAN İlhan ÇAKIR Hayvan parkı, panayır ve satış yerleri kurmak ve işletmek Park, panayır ve satış alanlarında giriş-çıkış yapan canlı hayvanların kontrol, muayene ve kayıt işlerini yürütmek Sezer BARIŞ Nazif ÖZÇAMUR Musa KIZILKAYA Seçil GÜNEGE Hrun ERÖNÜ Hazırlayan Yusuf ÇETİN Şef Onaylayan Orhan KÖSEOĞLU Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

14 Ek-2/3 MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu Görevler Görevli Yedek Görevli Mezarlıkların bakım, onarım ve temizlik işlerini yürütmek Cengiz ŞENER Önder ÇOBAN Dursun PEHLİVAN Beytullah İPEK Feridun AKALIN Osman Vural ERCAN Bekir ÇEVGEN Sabri BALIK Sami KURT Tamer BOZDAĞ Tuğrul ESİR Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi Ahmet ULUBAŞ İlhan ÇAKIR Umumi ve özel adalar oluşturmak ve verileri bilgisayar ortamında kaydetmek Cengiz ŞENER Önder ÇOBAN Bekir ÇEVGEN Özel aile mezar yeri satışlarını gerçekleştirmek Cengiz ŞENER Önder ÇOBAN Bekir ÇEVGEN Özel aile mezar yeri çevre duvarı ile mezar yapımı izinlerini vermek Bekir ÇEVGEN Önder ÇOBAN Edoğan MAVİLİ Yahya TÜYSÜZER Çalışma yetki belgesi düzenlemek Cengiz ŞENER Önder ÇOBAN Mezar yeri hazırlamak Cengiz ŞENER Önder ÇOBAN Abdurrahman ÖZTÜRK Şenol SARIGÖZ Bahadır AKSIN Bekir ÇEVGEN M.Masum GEZEN Nihat GÜRLER Fatih ŞENTÜRK Cenaze ve defin hizmetlerinin yürütülmesi Ahmet ULUBAŞ İlhan ÇAKIR Cenaze nakil işlemlerini gerçekleştirmek Yusuf ÇETİN Ergün UZUN Cengiz ŞENER Önder ÇOBAN Cenaze defin işlemlerini yürütmek Bekir ÇEVGEN Önder ÇOBAN Edoğan MAVİLİ Yahya TÜYSÜZER Mehmet ATASAY Hazırlayan Yusuf ÇETİN Şef Onaylayan Orhan KÖSEOĞLU Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

15 Ek-2/4 İŞYERİ VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu Görevler Görevli Yedek Görevli I.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseleri ruhsatlandırmak Yolcu ve yük terminalleriyle kapalı ve açık otoparklara ruhsat vermek İşyerlerinin ruhsatlandırılması İlhan ÇAKIR Neşet ARDUÇ Toptancı halleri ile mezbahaları ruhsatlandırmak Gayrisıhhi, sıhhi müesseseler ile umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek Ali Şamil ATASEVEN İlhan ÜZEL Akaryakıt, LPG otogaz, LNG ve CNG ikmal istasyonlarına ruhsat vermek İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerinin SGK ve ilgili ise diğer kurum ve kuruluşlara bildirmek İşyerlerine hafta tatili çalışma izinlerinin düzenlenmesi İlhan ÇAKIR Neşet ARDUÇ Hafta Tatili Çalışma Ruhsatını düzenlemek Ali Şamil ATASEVEN İlhan ÜZEL İşyerlerinin denetlenmesi İlhan ÇAKIR Neşet ARDUÇ Başvuru/beyan formuna istinaden denetim yapmak Periyodik denetim faaliyetlerini yürütmek Ali Şamil ATASEVEN İlhan ÜZEL Ali Şamil ATASEVEN İlhan ÜZEL Hazırlayan İlhan ÇAKIR İş Yeri ve Ruhsat Şb.Md. V. Onaylayan Orhan KÖSEOĞLU Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

16 Ek-2/5 SPOR FAALİYETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu Görevler Görevli Yedek Görevli Çeşitli branşlarda spor etkinlikleri düzenlemek Ebru TOMSUK Erdoğan TUĞSUZ Tuğrul TUNAY İ.Güneş ÇINAR İlhan BAYISIN Pınar BIDIL Yelda KARAGÜLLE Nilüfer ÖZDEN Yaz ve kış spor okulları açmak Pınar BIDIL Yelda KARAGÜLLE Fatma SAYAN Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmak Fatma SAYAN Ramazan TAŞ Davut KURT Pınar BIDIL Spor faaliyetlerinin yürütülmesi Neşet ARDUÇ Orhan ÖZYÜRÜK Spor tesislerinin bakım onarımını yapmak Fatma SAYAN Pınar BIDIL Başarılı sporculara ödül vermek Fatma SAYAN Pınar BIDIL Amatör spor kulüplerinin ulaşımına yardımcı olmak Fatma SAYAN Ramazan TAŞ Davut KURT Pınar BIDIL Yeni alternatif spor programlarının tanıtılması için projeler gerçekleştirmek Fatma SAYAN Pınar BIDIL Ulusal ve Uluslararası organizasyonlara destek vermek Fatma SAYAN Pınar BIDIL Hazırlayan Yusuf ÇETİN Şef Onaylayan Orhan KÖSEOĞLU Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

17 Ek-2/6 SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu Görevler Görevli Yedek Görevli Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde kurslar ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi Orhan ÖZYÜRÜK Neşet ARDUÇ Sağlıklı yaşam merkezleri açmak ve işletmek Pınar BIDIL Yelda KARAGÜLLE Nilüfer ÖZDEN Nurgül DUNCA Neşe BAŞKIROĞLU Tuğrul TUNAY Ecem TERLEMEZ İlker AKKOYUN Faaliyetlerle ilgili duyurularda bulunmak Pınar BIDIL Yelda KARAGÜLLE Fatma SAYAN Nurgül DUNCA Neşe BAŞKIROĞLU Hazırlayan Yusuf ÇETİN Şef Onaylayan Orhan KÖSEOĞLU Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

18 Ek-2/7 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu Görevler Görevli Yedek Görevli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Dr. Orhan KÖSEOĞLU Dr. Ender KARA İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek İş Yeri Hekimliği hizmeti sunmak Dr. Ender KARA Hazırlayan Yusuf ÇETİN Şef Onaylayan Orhan KÖSEOĞLU Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

19 Ek- 3 BAŞKANLIĞI/MÜŞAVİRLİĞİ/MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DEVİR VE TESLİM TUTANAĞI Sıra No Malzemenin/Dokümanın Adı Ait Olduğu Yıllar Adedi Açıklamalar - Düşünceler Birimin Adı DEVREDEN DEVİR- TESLİM TARİHİ Birimin Adı DEVRALAN Adı Soyadı Adı Soyadı Yetkilinin Unvanı sı Mühür Yetkilinin Unvanı sı Mühür

20 Ek-4 Başkanlığı / Müşavirliği / Müdürlüğü Hassas Görevler Listesi Hassas Görevler Sorumlu Personel Sorumlu Alt Birim Görevin Hassas Olma Nedeni

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2014 www.kartepe.bel.tr T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks:

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönergenin amacı Zabıta Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Esenler Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı