Hamam. Ruhsal ve bedensel ar nma. Başar. Söyleşi Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler. Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal : Cengiz Bozkurt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hamam. Ruhsal ve bedensel ar nma. Başar. Söyleşi. 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler. Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal : Cengiz Bozkurt"

Transkript

1 GEÇMİŞTEN WIKILEAKS E KARŞI TARİHÎ TEDBİRLER SOSYAL HAYAT Hamam Ruhsal ve bedensel ar nma Başar 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler Söyleşi Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal : Cengiz Bozkurt SOSYAL MEDYA BİLGİSAYAR OYUNLARI KİTAP-SİNEMA MAGAZİN English Summary of Contents

2 Beş y lda çok yol kat ettik Araç muayeneniz için randevu al n! TÜVTURK Araç Muayene stasyonlar na gelmeden önce lütfen randevu al n, s ra beklemek zorunda kalmay n. Randevu ve bilgi için tuvturk.com.tr TÜVTURK ailesinin değerli üyeleri ve sayg değer TÜVTURK dostlar, 11 Ocak 2008 tarihinde Elaz ğ da aç lan ilk araç muayene istasyonunda yapt ğ m z birinci araç muayenesinin üzerinden tam beş y l geçti. Ülkemizin trafik güvenliği seviyesinin yükseltilmesi için bir milât olarak kabul edilebileceğini düşündüğümüz o günden beri durmadan çal şarak hep daha iyi hizmet vermeyi hedefledik. Bir milyar TL yat r mla; 189 tanesi, rekor bir süre olan 12 ay içinde olmak üzere 196 sabit araç muayene istasyonu, iki motosiklet muayene istasyonu açt k ve 73 gezici istasyonu hizmete ald k. On milyon arac istasyonlar m za kabul ettik. Bu on milyon araç sahibine, periyodik muayene, tadilat muayenesi, tespit, tekrar muayenesi ve egzoz gaz emisyon ölçümü olmak üzere tam 40 milyon muayene hizmeti verdik. Seyir için güvenli olmad ğ n tespit ettiğimiz dokuz milyon arac n kusurlar n gidermesini temin ederek, trafikte tekrar emniyetli bir şekilde seyretmesini sağlad k. 5 bine yak n kişiyi zaman içinde istihdam ettik, 4 bine yak n teknik çal şan m za mesleki eğitim verdik. Sosyal sorumluluğunun fark nda bir kurum olarak destekçisi olduğumuz Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsam nda gerçekleştirdiğimiz saha ve eğitim etkinlikleriyle 500 bin, televizyon ve radyolar arac l ğ yla milyonlarca kişiye ulaşt k. Beşinci y l sonunda yüzde 90 lara varan müşteri memnuniyeti ve yüzde 80 ler seviyesinde marka bilinirliğine erişmiş olman n mutluluğunu yaş yoruz. TÜVTURK ün, ülke çap nda, bağ ms z, tarafs z, dürüst bir teknik denetim kuruluşu olarak başar l bir model oluşturma vizyonunda önemli bir yol kat ettiği inanc nday z. Elbette tüm bu süreç boyunca hiçbir zaman yaln z değildik. İmtiyaz sözleşmesini imzalad ğ m z günden beri bizi yönlendiren ve destekleyen Ulaşt rma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanl ğ ile örnek bir işbirliği sergilediğimizi düşünüyoruz. Ulaşt rma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanl ğ n n yan s ra, birçok farkl alanda ortak çal şmalar yürüttüğümüz; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ğ na, Çevre ve Şehircilik Bakanl ğ na, Milli Eğitim Bakanl ğ na, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanl ğ na, sivil toplum kuruluşlar na ve araç muayenesinin öneminin fazlas yla fark nda olarak yap c eleştirileriyle daha iyiye ulaşmam za yard mc olan bas n mensuplar na teşekkürü bir borç biliyoruz. TÜVTURK Araç Muayene İstasyonlar projesine en baş ndan beri özveriyle katk sağlayan bütün çal şanlar m za ve tedarikçilerimize sonsuz şükranlar m z sunuyoruz. Tüm TÜVTURK hissedarlar, çal şanlar ve iş ortaklar için başar larla dolu geçen bu beş y ldan sonra, bizden beklentilerin art k daha da yükseldiğinin bilinciyle ç tay yukar lara taş mak için hep birlikte yorulmadan çal şacağ z. Önümüzdeki dönemde artan bir ivmeyle yeni başar lara imza atacağ m za olan inanc m z tam. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sayg yla selaml yor, 2013 y l n n sağl kl ve bol kazançl günler getirmesini temenni ediyorum. BEŞİNCİ YIL SONUNDA YÜZDE 90 LARA VARAN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE YÜZDE 80 LER SEVİYESİNDE MARKA BİLİNİRLİĞİNE ERİŞMİŞ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ. KEMAL ÖREN TÜVTURK Genel Müdürü TÜVTURK Araç Muayene stasyonlar TÜVTURK, bir TÜV SÜD - DO U - BRIDGEPOINT ortakl d r. İSTASYON 3

3 İÇİNDEKİLER Haberler Dünya ve Türkiye'de öne ç kan haberler Hayat Ruhsal ve bedensel ar nma: Hamam Başar Londra Olimpiyat Oyunlar nda madalya alarak yüzümüzü güldüren beş ismin öyküsü Kariyer Bilişim hukuku önümüzdeki on y llar n en geçerli kariyer alanlar ndan birisi olacak Söyleşi Cengiz Bozkurt ile söyleşi Tarihten sayfalar Wikileaks e karş tarihî tedbirler Yeme-İçme Doğu nun egzotik tatlar Sağl k Sağl kla ilgili ilginç ve faydal bilgiler, sevindirici gelişmeler Uzman Gözüyle Traktör muayenesi Sosyal Medya Sosyal medyadaki gelişmeler Popüler Kültür Seyahat, festival, kitap, sinema... Çocuk Bu bilgiler sizi şaş rtacak TÜVTURK TÜVTURK'ten haberler English Summary İmtiyaz Sahibi TÜVTURK Kuzey Taş t Muayene İstasyonlar Yap m ve İşletim A.Ş. Ad na Kemal Ören Yönetim Yeri Büyükdere Caddesi, No: 255 Kat: Maslak-Şişli-İSTANBUL Yay n Yönetmeni Figen Kayralc Yay n Koordinatörü M. Koray Özcan (Sorumlu Müdür) Görsel Yönetmen Kemal Toğanç Yap m Yeri Doğuş Grubu İletişim Yay nc l k ve Ticaret A.Ş. Doğuş Power Center Ahi Evran Polaris Caddesi No: 4 Maslak İstanbul Tel: (Santral) Bask yeri Ömür Matbaac l k A.Ş. Beysan Sanayi Sitesi Birlik Cad. No: 20 Haramidere-Beylikdüzü- İstanbul Tel: Yay n Türü Üç ayl k yayg n süreli yay n, TÜVTURK Araç Muayene İstasyonlar kurumsal yay n d r, parayla sat lmaz. 4 İSTASYON

4 HABERLER Dünya 2040 ta yok olmayacak Bu haber Mayalar n 21 Aral k kehaneti gibi bir kehanet değil. ABD Ulusal Havac l k ve Uzay Dairesi NASA, yapt ğ gözlemler sonucu 2040 ta Dünya n n yak n ndan geçecek olan 2011 AG5 adl asteroidin çarpma olas l ğ n n 100 de 1 olduğunu aç klam ş, hatta bu olas l ğ n yüzde 1 in de alt nda olabileceğini belirtmişti. Bunun üzerine Gemini Gözlemevi de, 140 metre genişliğindeki 2011 AG5 in Dünya ya çarpmas halinde ortaya ç kacak olan 100 megatonluk enerjinin İkinci Dünya Savaş nda Japonya ya at lan atom bombalar ndan binlerce kat daha güçlü olacağ n ifade etmişti. Çok küçük bir ihtimal de olsa, çarp şma olas l ğ ve etkileri üzerine harekete geçen Birleşmiş Milletler (BM) taraf ndan kurulan Dünya ya Yak n Gök Cisimleri Eylem Ekibi (NEO) de, Şubat ay nda daha iyimser bir aç klamada bulunarak 2011 AG5 in Dünya ya çarpma ihtimalini 625 te 1 olarak aç klad. Buna rağmen olas çarp şma tarihin 5 Şubat 2040 olarak belirtildi. Her ne kadar asteroidin çarpma olas l ğ 625 e 1 olarak verilmiş olsa da tehlike yine de küçümsenecek gibi değildi. Çal şmalar na devam eden NASA, Hawaii deki Mauna Kea yanardağ ndaki Gemini-8 meteor teleskobuyla yap lan gözlemlerini art rd. Ve Gemini- 8 den gelen son gözlem sonuçlar herkese rahat bir nefes ald rd : Dünya, 2011 AG5 asteroidinin olas yörüngeleri aras nda yer alm yordu TÜRKİYE NİN İLK MİNYATÜR KIZILÖTESİ KAMERASI TÜBİTAK n desteğiyle ODTÜ lü akademisyenler taraf ndan üretilen k z lötesi görüntüleme sensörünün ard ndan Türkiye de ilk defa soğutmas z minyatür k z lötesi kamera üretildi. Savunma sanayiinde güvenlik amaçl kullan lan k z lötesi kameralar çok yüksek maliyetle üretiliyor. Oysa Türkiye, ilk defa kullan lan etkin küçültme tekniği sayesinde söz konusu kameralar diğerlerine oranla 10 kat daha ucuza üretti. Böylece bu konuda dünyad a önemli bir rekabet gücüne kavuşma, hatta lider olma f rsat elde etti. K z lötesi termal kameralar n gelecekte otomotiv, güvenlik, savunma, havac l k ve t p gibi ileri teknolojiyle iç içe olan alanlarda kullan lmas hedefleniyor. Araçlara yerleştirilecek k z lötesi kamerayla araçlar yayalara çarpmamak için otomatik olarak durabilecek. Yetkililer, bu sistemin Avrupa Birliği mevzuat nda da öngörüldüğünü ve ileride her arabada zorunlu hale geleceğini belirtiyor. İleride bu kameralar daha da küçültülüp cep telefonunun içine girebilecek. Böylece, cep telefonuna bakarak güvenli yürümekten, cep telefonuyla ateş ölçmeye ve duvar içindeki boru hatlar n n, s kaçak ve kay plar n n da rahatl kla tespit edilmesi mümkün olacak. En mutlu insanlar Latin Amerikal lar Gallup Araşt rma Şirketi en mutlu insanlar n yaşad ğ ülkeleri belirlemek için bir araşt rma yapt. Geçen y l iyi dinlendiniz mi, sayg gördünüz mü, çok fazla gülümsediniz ya da güldünüz mü, enteresan bir şey duyup yapt n z m, önceki gününüzden keyif ald n z m gibi sorular n sorulduğu araşt rman n sonuçlar oldukça ilginç. Sonuçlara göre en mutlu insanlar Latin Amerikal lar. Panama ve Paraguay, en mutlu insanlar n bulunduğu ülkeler s ralamas nda baş çekiyor. Bu iki ülkeyi El Salvador, Venezuela, Trinidad ve Tobago, Tayland, Guatemala, Filipinler, Ekvador ve Kosta Rika takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 33. s rada yer al rken Almanya ve Fransa, Somali ile birlikte 47. s ray paylaş yor. Araşt rmaya göre en karamsarlar insanlar Singapur da yaş yor. Bu sonuçlar zenginlik ve gelişmişlik gibi kriterlerin mutlu olabilmek için yeterli olmad ğ n gösteriyor. Tam tersine, yoksul ama daha GÖKTÜRK-2 DEN İLK GÖRÜNTÜLER Türkiye nin yerli keşif uydusu Göktürk-2, 18 Aral k 2012 de Çin deki Jiuquan F rlatma Üssü nden Türkiye saatiyle de uzaya f rlat ld ve 12 dakika sonra, saat te 686 kilometre yüksekteki yörüngesine oturdu. Uydudan ilk sinyal TÜBİTAK UZAY taraf ndan yerli olarak geliştirilen ve sorunsuz bir şekilde çal şan haberleşme sistemleri, uçuş bilgisayar ve uydu üzerindeki diğer sistemler arac l ğ yla, saat da Norveç Trömso den al nd. Bunu takiben TÜBİTAK UZAY Doğuş Holding e ödül ekibinin yoğun gözlem çal şmalar başlad. İlk sinyalin ard ndan uydudan al nan s cakl k, ak m, gerilim ve kamerayla ilgili bilgiler anl k değerlendirdi ve uydu kameralar n n dünyan n dört bir yan ndan çektiği görüntüler gelmeye başlad. İlk görüntüler, ABD, Brezilya ve Hindistan dan gelirken, Türkiye den ilk net görüntü ise İzmir den al nd. Uydu üç yer istasyonu üzerinden günlük ortalama 30 kez geçiyor ve Dünya üzerinde günde 15 tur at yor. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD) taraf ndan 2009 y l ndan bu yana düzenlenen KSS Çözümleri Pazaryeri etkinlikleri, farkl sektörlerden şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk alan nda geliştirdikleri projelerini sergileyerek, şirketlerin bu alandaki bilgi ve deneyimlerini diğer şirketlerle paylaşmalar n sağlayacak etkili bir platform sunuyor. Platform, ayn zamanda, sosyal sorumluluk konusunda toplumsal bilinç yaratarak gelecek için hedefler oluşturulmas na katk sağl yor. Bu y l 9 Aral k ta İşletme 2023; Cumhuriyet in 100. Y l nda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri ad alt nda gerçekleştirilen pazaryeri etkinliğinde Doğuş Holding, Kurumsal Sorumluluk Raporu ile 2012 Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişim ve Raporlama Ödülü ne lay k görüldü. KSS projeleri, Cumhuriyet in 100. y l 2023 y l nda şirketlerin ak lc, sürdürülebilir ve kapsay c uygulamalara sahip işletmelere dönüşmesi gibi kriterler göz önüne al narak değerlendirilerek ödüllendi. Doğuş Holding Kurumsal İletişim Bölüm Başkan Deniz Bayel Feyizoğlu, Doğuş Grubu olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi nin imzaland ğ 2007 den bu yana her y l çok farkl sektörlerde faaliyet gösterdiklerini belirtti. Feyzioğlu, Farkl paydaş gruplar na sahip şirketlerden oluşan Grubumuzun KSS alan ndaki çal şmalar n kapsayan bir raporlama yap yoruz. Önümüzdeki dönemde de Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Newsweek internete yenildi 80 y l önce, 17 Şubat 1933 te yay n hayat na başlayan dünyan n lider haber dergisi Newsweek, 2013 itibar yla sadece internette yay nlanacak. İnternetin gazete ve dergi gibi yaz l bas n için ciddi bir rakip platform haline geldiği uzun zamand r konuşuluyordu. Bu haber, internet ve bas l medya aras ndaki rekabette dijital dünyan n gittikçe daha güçlendiğinin ciddi bir kan t. Newsweek in bas lacak son say s n n siyah beyaz kapak fotoğraf nda, derginin New York un Manhattan semtindeki binas yer al yor. Fotoğraf n üzerindeyse, mikro paylaş m sitesi Twitter daki hashtag ler gibi #lastprintissue (son bas l say ) yaz yor. Bir twitter okuru söz konusu hashtag için, Bir mağdurun son nefesinde katilinin kimliğini yazmas gibi ifadesini kullan yor. Derginin bas l hayat na son verme karar n n al nmas nda okuyucular n internete kaymas ve bu nedenle reklam gelirlerinin azalmas n n rol oynad ğ belirtiliyor. Bundan böyle yaln zca internette ç kacak olan dergi bas l dergilerdeki ilanlara daha çok para ödeyen reklamverenleri kaybedecek, buna karş l k bask, posta ve dağ t m gibi kalemlerde tasarruf edecek.

5 HABERLER Nokia n n yeni amiral gemisi Uzun bir süredir telefon pazar nda ciddi bir hamlesi olmayan Nokia, yeni amiral gemisi Lumia 920 i piyasaya sürerek sessizliğini bozdu. Nokia Lumia 920 hem tasar m, hem de yenilikçi özellikleriyle markan n geçmiş günlerini hat rlat yor. Windows Phone 8 in yeni donan m özellikleri ve uygulama dükkan sayesinde kullan c lar, Apple n iphone ve Android sistemlerinin yan nda yeni bir alternatife kavuşmuş oldular. Lumia rakiplerine göre biraz ağ r olsa da gelişmiş özellikleriyle bu ağ rl ğ imaj ağ rl ğ na dönüştürmeyi başar yor. Ş k, minimal tasar m n yan s ra teknik özelliklerine k saca bakarsak, en dikkat çekici özelliği 4.5 inçlik IPS ekran. Ekran 768x1280 piksel çözünürlük sunarken 4 inçlik iphone 5 den daha büyük. Dahili 32 GB belleği olan Lumia 920 nin harici haf za kart desteği yok. Telefonda 1 GB RAM bellek ve çift çekirdekli 1.5 GHz işlemci kullan l yor. Lumia 920 nin kablosuz temass z şarj özelliği ve özel aksesuar serisi ç karmas kullan c lar n ilgisini ikiye katlad. Türkiye fiyat 1600 lira. MICROSOFT TAN KARESEL AÇILIM: WINDOWS 8 Teknolojik ürünler alan nda heyecanl günler yaşad ğ m za kuşku yok. Ak ll telefonlarla yükselen dalga, tabletlerle f rt naya dönüştü. Şirketler ard ard na yeni ürünlerini piyasaya ç kar yorlar. Bu ortamda en radikal ç k şlardan birini Microsoft Windows işletim sistemiyle yapt baş nda beta sürümleri ç kan Windows 8 işletim sistemi piyasaya resmen ç kt. Ard ndan bu sistemi kullanan bir çok yeni ürün de piyasada yerini ald. Windows 8 in kuşkusuz en büyük özelliği ak ll telefonlardan bilgisayarlara, tabletlerden oyun konsollar na kadar şirketin dokunmatik kullan c grafik arayüzüne geçmiş olmas. Kare kutular şeklinde tasarlanan arayüz y llar n masaüstü (desktop) mant ğ n tarihe gömüyor. İstenildiği gibi düzenlenebilen kare kutular anl k verileri içinde göstererek kullan c ya dinamik bir kullan m vaat ediyor. Bu yeni arayüz ve buna uygun tasarlanan yeni kuşak ve tablete dönüşebilen dizüstü bilgisayarlarsa işin en eğlenceli k sm. Katlanabilir klavyeler, ters dönüp tablet olan dizüstüler Windows 8 dokunmatik kullan m özelliğiyle tasar m aç s ndan üreticilerin önüne yeni ve ilginç olanaklar sunuyor. Windows 8 konusundaki ikinci kritik gelişmeyse şirketin RT ad yla bugün Android tabletlerin kulland ğ donan m üzerinde çal şabilecek yeni bir işletim sistemi de ç karm ş olmas. Android sistemiyle rekabet etmesi hedeflenen Windows RT, ilk defa şirketin kendi tableti olan Surface de kullan ld. Kendi özel uygulamalar ve dükkan olacak RT sistemi diğer üreticiler taraf ndan da kullan labilecek. Microsoft un grafik arayüzündeki üçüncü önemli noktaysa ak ll telefonlara yönelik Windows Phone 8 in Türkiye de kullan c larla buluşmas oldu. Yine kutulardan oluşan dokunmatik Windows 8 in grafik arayüz devrimi: Masaüstü öldü, yaşas n kare kutular! grafik arayüz Windows 8 e esin kaynağ olmuştu. Yaz aylar nda ABD de tan t m yap lan Nokia Lumia ve HTC ürünleri Türkiye de sat şa ç kt. Bir çok kullan c taraf ndan geçer not alan ve büyük oranda beğenilen ak ll telefon işletim sisteminin uygulama marketi de h zla büyüyor. Xbox Live, Office Mobile gibi eğlence ve ofis servislerinin yan s ra Nokia n n harita ve müzik servisleri de kullan c lar tatmin edecek özellikler sunuyor. Hem tablet hem dizüstü Microsoft, Surface ad n verdiği ürünle Windows aç s ndan PC ve tablet aras nda oluşan uçurumu kapatmay planl yor. Surface, tasar m hem tablet hem de gerektiğinde dizüstü bilgisayar olabilecek tek bir tasar m anlay ş n oturtmaya çal şacak. Surface üzerinde hem Windows un RT denilen tablet sistemi, hem de PC lerde çal şan Windows 8 Pro sistemiyle kullan labilecek inç ekrana sahip Surface in RT modelinin kal nl ğ 9.3 milimetre olurken özel dokunmatik klavye k l f da bir hayli ilgi çekmeyi başard. 676 gr ağ rl ğ ndaki Surface RT, 32 ve 64 GB l k iki farkl bellek modeliyle piyasaya sunulacak. ARTIK KAMERALAR DA AKILLANDI Ak ll telefonlar n en çok hangi sektörü etkilediğini sorsalar, kuşkusuz fotoğraf makineleri deriz. Kamera özelliğinin cep telefonlar na girmesi, kompakt dijital kamera sat şlar n bir hayli olumsuz etkilemişti. Özellikle Doğuş Dergileri art k ipad de Doğuş Yay n Grubu National Geographic Türkiye, Vogue, GQ ve National Geographic Kids dergileriyle ipad de. Dört dergi de interaktif içeriğiyle bas l derginin sadece dijital bir kopyas olman n çok ötesinde özelliklere sahip. Dergiler, ipad e özel olarak üretilen animasyonlar, videolar ve ses kay tlar yla, okuyucuyla sayfalar birleştiren interaktif özellikleriyle Türkiye de bir ilki gerçekleştiriyor. ipad lerde Newsstand üzerinden yay nlanan dergilere abone olma imkan da bulunuyor. ak ll telefonlarla birlikte iyice telefona kayan fotoğraf, yeniden eski günlerine dönebilir mi? Samsung un Galaxy Camera s bu soruya yan t veriyor. Şirket yenilikçi bir yaklaş mla klasik kompakt fotoğraf makinesini Android li mini bir tablete çeviriyor. Sadece o kadar olsa iyi, 3G, 4G ve Wi-Fi ile internete bağlanabiliyor. 4.8 inç büyüklüğünde Super Clear LCD ekran kullan rken 1.4 GHz h z nda 4 çekirdekli işlemciye sahip. 1 GB RAM ve Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi de cabas. 16 Megapiksel çözünürlük sunan Galaxy Camera her an internete bağlant s yla, çektiğiniz her fotoğraf ve videoyu an nda paylaşabilmezin ötesinde aplikasyonlar, müzik ve oyunlar yla fotoğraf makinesinin bir hayli ötesinde. Çözünürlükte en iyisi: HTC 8X Türkiye pazar na giren ikinci Windows Phone 8 sistemli markaysa HTC oldu. Şirket 8X ad n verdiği en gelişmiş Windows lu telefonu 4.3 inçlik Super LCD 2 ekran kullan rken 1280x720 piksel HD çözünürlüğe sahip. İnç baş na 341 pikselle ürün rakiplerin ilerisinde. Polikarbonat renkli kasa tasar m ve inceliğiyle dikkat çeken HTC 8X de çift çekirdekli 1.5 GHz Snapdragon işlemcisi kullan l rken 1 GB RAM bulunuyor. Türkiye de liraya sat şa ç kan ak ll telefon Avea ve Vodafone üzerinden kampanyayla al nabiliyor. Google Nexus seriye bağlad Google, ak ll cihazlar n tam bir seri haline getirdi. Önce Asus la 7 inçlik 199 dolara sat lan bir Nexus tablet duyuran Google h z kesmedi ve önce Samsung la 10 inçlik Nexus tableti ve ard ndan da LG ile birlikte üreteceği 4 inçlik ak ll telefonu tan tt. Böylece şirket, Nexus 4, Nexus 7 ve Nexus 10 ile ak ll seri yapm ş oldu. Geçtiğimiz ay Türkiye pazar na giren Nexus 7 fiyat ve özellikleriyle kullan c lardan tam puan almay başard. Nexus 10 un ilk incelemelerinden gelen verilerse oldukça heyecan verici. Android i üreticilerin kendi arayüz eklentileri olmadan saf haliyle kullanmak isteyenlere tavsiye edilir. ipad mini piyasaya ç kt ipad teknoloji alan nda resmen devrim yapm ş ve tablet devrini başlatm şt. Ancak 10 inç ekran boyunda srar eden Apple, kullan c lar n talebine dayanamad ve 7.8 inçlik ipad mini yi üretti. 1024x768 piksel ekran çözünürlüğü sunan tablet 1 Ghz h z nda A5 işlemci kullan yor. 4G desteği bulunan tabletin 5 megapiksel arka kameras bulunuyor. ipad mini nin ABD fiyat 329 dolardan başl yor. 8 İSTASYON İSTASYON 9

6 HAYAT 10 İSTASYON Takunya t k rt lar, ağ r ahşap kap n n g c rt s, kurnalardan dökülen suyun sesi ve s cakl k... İçeriye ad m atar atmaz bedeninizi kaplayan buğu gerçek dünyayla aran za bir perde çekiyor. Perdenin ard nda s cak su, buhar, kese, göbektaş, muhabbet ve huzur var. Galatasaray Hamam n n müşterileri keselendikten sonra, göbektaş na uzanarak l k ve loş sessizliğin tad n ç kar yor. Bugün kendimi ş martmaya karar verdim. En yak n arkadaş mla birlikte, gösterişli bir sultan hamam n n l kl ğ nday z. Üzerimizde peştamaller, ayaklar m zda takunyalar, elimizde sabunlar, keseler, taraklar... Birazdan kap aç lacak, su, buhar ve köpükten oluşan buğulu dünyan n içinde kaybolacağ z. Bedenimizle birlikte ruhumuzu da, bütün kirlerden ar nd rmay vaat eden hamam n halvetlerinde sultanlara yaraş r, şifa, keyif ve muhabbet dolu bir gün geçireceğiz. Ağ r ahşap kap n n aç lmas yla bedenimizi yoğun bir s cakl k kapl yor... Göbektaş na sere serpe uzanm ş kad nlar; kimi keseleniyor, kimi köpüklere bulanm ş masaj yapt r yor. Bir tas dolusu s cak suyu baş mdan aşağ döküyorum. Bir tas, bir tas daha... Bu loş kubbenin alt nda kendimi ana rahminde gibi hissediyorum. S cak, korunakl, bütün kayg lardan uzak... Bu hislerimde hamam sefas na düşkün annemin rolü olmal. Elimden tutup beni ilk kez hamama götürdüğünde, henüz ilkokula bile başlamam şt m. Soğuk bir k ş günüydü ve bütün mahalle toplaş p çoluk çocuk hamam yoluna düşmüştük. Çantalar m z temiz çamaş rlar, keseler, beyaz sabunlar ve havlularla doluydu. Soyunup hamama girdiğimizde yaşad ğ m şaşk nl ğ hâlâ hat rl yorum. Süslü kurnalar, mermer sütunlar, dev göbektaş yla, o güne kadar gördüğüm en ilginç yerdi. Herkes bir kurnan n baş na geçti, önce tas tas su dökündüler, sonra gülüş cümbüş bir muhabbete dald lar. Kimi göbektaş na uzand, kimi saçlar na k na yakt, kimi rast k çekti gözlerine. Bense göbektaş na uzand m, çevremdeki m r lt l konuşmalar ve musluklardan akan suyun sesini dinlemeye başlad m. Sonra gazozlar içildi, bir kad n şark lar söyledi, hamamc kad n kocaman bir tabak soyulmuş meyve ikram etti. Hamamdan ç kt ğ m zda hepimiz mis gibi sabun kokuyorduk. Büyüdükçe iki günlük iş gezilerinde bile, gittiğim kentin hamam n keşfetmek benim için tatl bir kaçamaktan öte, geleneğe dönüştü. Bu arada öğrendim ki, bir şehrin günlük hayat n gerçek boyutuyla öğrenmenin en kestirme İSTASYON 11

7 HAYAT yolu hamamdan geçiyor. Nas l olsa orada bir kad nla tan ş yorsunuz ve o size şehirle ilgili efsaneleri, dedikodular, âdetleri, yemek tariflerini, kad nlar n s rlar n, erkeklerin haylazl klar n yalans z dolans z anlat yor. Şehirdeki en iyi antikac kimdir, en ucuz hal lar hangi dükkânda sat l r, en temiz ve ucuz pansiyon nerede, hepsini hamamda tan şt ğ n z kad nlardan öğrenebilirsiniz. Mardin de bayrama iki gün kala yap lan gece hamam na gitmeseydim, oradaki çokkültürlülüğün ne demek olduğunu, belki tam olarak anlayamayacakt m. Arap güzelleri, Kürt gelinleri, Süryani teyzeler, alt n bilezikli ağa eşleri, yoksul köylüler, süslü genç k zlar... Neşe içinde z lg t çekip dolma yiyor, birbirlerine baklava, çay ikram ediyorlard. Delikanl anneleri ise hamamda k z bak yordu. I. Murat n 14. yy da Bursa y ald ktan sonra onar lmas n sağlay p halk n kullan m na sunduğu Eski Kapl ca, modern kentin ortas nda Bizans tan bugüne devam eden bir kültürü temsil ediyor. ANADOLU DA KADINLARIN SOSYALLEŞME MEKANI Büyük kentlerde uzun süre küçümsenen hamam kültürü son y llarda yeniden hareketlenmeye başlad. Pek çok Anadolu şehrindeyse kafe ve barlara gidemeyen kad nlar n birarada eğlenip sosyalleştikleri özel yerler olmaya devam ediyor. T pk geçmişteki gibi... Osmanl da kad nlar n tek baş na sokağa ç kmalar hoş karş lanmad ğ için, yanlar nda erkek olmadan sadece hamama gidebilirlerdi. San r m her şey böyle başlam ş olmal : Madem başka bir seçenek yok, öyleyse kendi dünyan yarat! Kapal kap lar, kafesli pencereler, ipek peçeler ard nda yaşamaya mecbur b rak lan kad nlar kendilerine dantel gibi işledikleri, çok renkli, zengin ve eğlenceli bir dünya yaratt lar. Kendine özgü s rlar bar nd ran bu efsane yüzy llard r dilden dile anlat l yor, ressamlar, edebiyatç lar, sinemac lar onlardan ilham almaya devam ediyor. Geçmişten günümüze ulaşan an ve öyküler kad nlar n belirli aral klarla, birlikte hamam sefas yapmaya gittiklerini anlat yor. Üstelik bu öyle s radan bir ziyaret değil. Öncesinde ciddi bir haz rl k yap l yor ve bu haz rl kta halay klara (kad n n her şeyinden sorumlu köle k zlar) çok iş düşüyor; çiçek motifleriyle bezenmiş hamam bohças gözden geçiriliyor, işli havlular, peştamaller, gümüş pullu, sedef işli nal nlar, kildanlar, sabunluklar, keten keseler, lavanta kokulu sabunlar, şifa taslar, fildişi taraklar, gümüş sapl aynalar ve halis gül yağlar yla dolduruluyor. Kuşüzümlü yaprak sarmalar, şerbetler, börekler, köfteler ve meyveler al n yor. Hep ayn hamama gidildiği için, konağ n kâhyas hamama önceden haber verip, camekânda soyunma odas, s cakl kta da halvet ay rt yor. Hat rl müşterisinin gönlünü hoş etmek isteyen hamamc kad n da soyunma yerlerini ve halveti haz r tutuyor. Harem ve Türk hamam konular nda araşt rmalar bulunan Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Osmanl dönemi kad nlar için hamam âdetlerini uygulama biçimlerinin sosyal statü sembolü olduğunu söylüyor: O dönemde hamamlar, ayn zamanda kad nlar n kendi konum ve itibar n gösterdiği yerlermiş. Bu nedenle herkes bütçesine göre cömert davran r ve hamamda para harcamaktan çekinmezmiş. Paşa k zlar n ve kocas varl kl kad nlar y kayan halay klar ya da hamamc kad nlar, karş l ğ nda bol bahşiş al rm ş. Günümüzdeyse düzenli olarak hamama giden kad n- Eskinin süslü sedef kakmal nal nlar n n yerine hamamlarda art k tek tip desenli ahşap takunyalar giyiliyor (solda). Çemberlitaş Hamam n n büyük bir avluya bakan soyunma odalar n n önündeki korkuluklara as l peştamaller kurumay bekliyor (sağda). Eskiden gelin hamam ndan önce evde yap lan k na gecesi eğlenceleri, günümüzde hamama da taş n yor. Baz hamamlar farkl bütçelere uygun olarak düzenledikleri gelin hamam yla k na gecesini birleştiriyor, hamam eğlencesinden sonra k na seremonisi başl yor (üstte). lar n amac, bir yandan temizlenirken, diğer yandan da günlük koşturmadan biraz uzaklaşmak, tabir yerindeyse mola vermek! Ama bu öyle öğle aras k sa molalardan değil! Çemberlitaş Hamam n n Kad nlar Bölümü Sorumlu Müdürü Elçin Çelik, Hamam keyfinin s ras, kurallar, âdetleri var diyor. Öyle hemen sabunlan p üç tas su döküp ç kmak yak ş k almaz. Hem zaten aceleniz bile olsa Türk hamam sizi iki saatten önce b rakmaz. Önce halveti ve kurna baş n seçmeli, oturacağ n z yeri, âdet üzerine sular dökerek temizlemeli ve s cak soğuk musluklar n ayarlamal s n z. Kurnan n dolmas na yak n, sular baş n zdan dökmeye başlayabilirsiniz. Aman, sak n hemen saç n z şampuanlamaya kalk şmay n. Vücudunuza sabun değerse, keselenmek zorlaş r! Bu yüzden hamamda hemen y kanmaya geçilmez. Önce slanmak, s nmak ve ard ndan göbektaş na uzan p, altta yanan külhan n s cakl ğ n vücudun her hücresinde hissetmek ve adamak ll ter atmak gerekiyor. Renkli törenlerle dolu Türk hamam kültürü doğumdan düğüne insan yaşam ndaki pek çok önemli olay n kutlan p, kutsand ğ bir sahne ayn zamanda. Gelin aday hamamda belirlenir de düğün haz rl klar hamamda yap lmaz m? Yüzy llar öncesinden günümüze kadar ulaşan gelin hamam geleneği, damad n kad n akrabalar, gelinin arkadaşlar, eş dost, konu komşunun davet edildiği şaşaal bir tören. Konuklardan önce hamama götürülen gelin, haz rl klar kontrol ediyor, yemeklerin sunumunu düzenliyor ve davetlileri karş lay p, buzlu şerbetler sunuyor. Yemek ve eğlence fasl ndan sonra gelin, türküler, dualar ve mutluluk dilekleri aras nda y kan yor, ard ndan da göbektaş n n etraf nda üç kez dolaşt r l yor. Hamamdan ç kmadan önce, annesi ve kay nvalidesi baş ndan aşağ sular döküyor. Suyla birlikte dökülen bozuk paralar bolluk ve bereketi, serpilen çörek otlar ysa kem gözlerden korunmay simgeliyor. Gelin hamam na gelenlere hediyeler vermek, çalg c lara ve hamamc kad na bahşiş dağ tmak da anneyle kay nvalideye düşüyor. Günümüzde ünlü tarihi hamamlarla birlikte, beş y ld zl otel hamamlar da farkl bütçelere uygun gelin hamamlar düzenliyor, k na seremonileri yap yor. Ama bu 12 İSTASYON İSTASYON 13

8 HAYAT HAMAM KÜLTÜRÜNÜN EŞSİZ PARÇALARI Nal nlar, şifa taslar, ibrikler, peştamaller, sabunluklar, bohçalar... Osmanl hamam kültürünün bu nadide parçalar koleksiyonerlerin de ilgi alan na giriyor. Dr. Ercan Topçu nun 5 bin parçal k Ab Hayat koleksiyonunda 19. yy da Osmanl da kullan lan 24 cm yüksekliğinde Şam işi nal n (solda), 19. yy Osmanl, İstanbul işi hamam tas (üstte, sağda), 20. yy baş Osmanl, Mardin Siirt işi sabunluk (üstte, en sağda), 19. yy Osmanl, Kayseri işi hamam tas (yanda), 18. yy Osmanl, üzerinde Ermenice iyi günlerde kullan Prapion yaz l hamam kazan (yanda, en sağda). haz rl klar eskisi gibi gelin ve ailesi değil, hamam işletmecileri yap yor. Hamam n sunduğu paket program n içinde yemekler, k na tepsisi, ikramlar hatta geleneksel k yafetler bile var... Doğumdan 40 gün sonra anneyle bebeğinin hamamda temizlenmesiyse Lohusa Hamam olarak adland r l yor. Anadolu da yayg n bir inan şa göre, yeni doğanlar, diğer bebeklerle karş laşmas n diye, 40 gün d şar ya ç kart lm yor. Çünkü bu karş laşman n bebeği zay flatt ğ na inan l yor. Lohusa Hamam geleneğine göre, bebeği doğurtan ebe önce bebekle anneyi, içine alt n para konmuş tasla y k yor, ard ndan dualar okuyarak k rklad ğ bir tas suyu, lohusan n baş ndan aşağ döküyor. Ad ndan dolay erkek eğlencesi olarak alg lansa da Asker Hamam da kad nlar n başlatt ğ bir gelenek. Annelerin, çocuklar askere gittikten gün sonra düzenlediği bu özel güne akraba ve komşular davet ediliyor. Askere gitmek, yetişkin erkek olman n önemli bir ad m olarak görüldüğü için bu gelenek bir kutlama havas nda gerçekleşiyor. Asker için dualar ediliyor ve su gibi gidip gelsin temennilerinde bulunuluyor. Hamam, kad nlar kadar erkekler için de önemli. Erkeklerin kad nlar gibi ipekli peştamalleri, gümüş nal nlar olmasa da, esnaf hamam, damat hamam ve sünnet hamam gibi gelenekleri var. Onlar için özel hizmet veren esnaf ve gece hamamlar günümüzde de varl ğ n sürdürüyor. Sanat tarihçi Prof. Dr. Nurhan Atasoy, külhanbeylerin, hamamda külhanc n n yan na s ğ nan çocuklardan yetiştiğini anlat yor: Osmanl döneminde, yoksul ve kimsesiz çocuklar, külhanc n n yan na s ğ n rlarm ş. Ne de olsa ateş sürekli yan yor, hamam hem s cak hem de kalacak yeri çok. Zaten külhanc ya da odunlar taş yacak, külleri boşaltacak birileri laz m... Külhanda yaşamaya başlayan bu çocuklara, biraz da alay etmek için külhanbeyi diyorlar. Tabii bu çocuklar hamamdan para kazanam yor. Dolay s yla dilencilik, h rs zl k, tulumbac l k onlar n işi oluyor. Zaman zaman mahallenin belal s olsalar da, özde merhametli ve delikanl l k raconuna uygun olarak çocuklar koruyor, yaşl lara hürmet gösteriyor, hamamc larla, tulumbac lara yard m ediyorlar. Bu yüzden mahallenin sevgisini kazan yorlar. TELLAKSIZ HAMAM OLMAZ Erkekler hamam n n en güçlü karakteriyse tellaklar. Görevleri erkek müşterileri y kamak ve keselemek. Tellakl ğa başlama yaş oldukça erken; aras. Ama başlamak da san ld ğ kadar kolay değil. Tellak yamağ olarak işe başlayacak olan gencin, güzel yüzlü, güzel vücutlu, neşeli, hareketli ve hoş sohbet olmas gerekiyor. Hatta öyle ki, 1630 y l nda, tellaklar n yak ş kl, canl olmalar, iyi kese atmalar ve müşterilerini sabunla ve temiz keseyle y kamalar na dair bir nizamname bile yay nlanm ş. 18. yüzy l n ilk y llar na kadar, tellaklar n n hemen hepsi Arnavut kökenliymiş. Söylentiye göre, ç kard ğ isyanla III. Ahmet in tahttan inmesine ve Lale Devri nin kapanmas na neden olan Patrona Halil de Beyaz t Hamam nda çal şan bir tellakm ş. Ancak bu olay sonras nda tahta geçen I. Mahmut ilk iş olarak bir ferman yay nlam ş ve Arnavut tellaklar n hamamlara al nmamas n buyurmuş. Hamamlar n gözde mekânlar olmas n n en önemli nedenlerinden biri de özgün mimarileri. Anadolu daki tarihi hamamlar n büyük bir k sm, antik Roma hamamlar n n üstünde yer al yor. Her ne kadar Roma geleneğinin devam olsa da, kapl calardaki havuzun yerine hamamda göbektaş n n bulunmas İslam dininde, akar ve ayağ olmayan durgun suda y kanman n caiz olmamas yla ilişkilendiriliyor. Türk Hamam kitab nda Orhan Y lmazkaya, hamama aral ks z 700 y l boyunca ruh verenin Selçuklu ve Osmanl olduğunu söylüyor. İlk olarak Bursa ve Edirne de yap lan klasik Osmanl hamamlar, İstanbul sultan hamamlar yla birlikte hamam kültürünü hem mimari hem de sosyal anlamda zirveye taş m ş. 15. yy ile 16. yy n ilk y llar nda, Osmanl İmparatorluğu topraklar nda, Anadolu dan Balkan şehirlerine kadar yüzlerce hamam inşa edilmiş. Osmanl n n ilk başkenti olan Bursa, hamam ve özellikle kapl calar aç s ndan çok zengin. Şehirde Osmanl ve hatta Roma döneminden kalan hamam ve kapl calar, günümüzde de kullan l yor. Rivayete göre Bizans Kraliçesi Theodora, gençliğinin ve güzelliğinin s rr n Çekirge deki Eski Kapl ca n n sular na borçluymuş. Evliya Çelebi, Bursa n n diğer hamamlar n Seyahatnamesi nde şöyle anlat yor: Çekirge Sultan Kapl cas büyük bir evliyan n nazargâh d r. Suyu uyuz ve cüzzam hastalar için çok faydal d r. Suyundan 40 gün içen miskin, Allah n emri ile k rk y ll k cüzzam ndan kurtulur. Sesi davudi olur. Kükürtlü Kapl cas n n suyu son derece ac, kükürtlüdür. K z l uyuz olanlar y kan nca faydas n görürler. Yeni Kapl ca İmareti kurşun örtülü binalard r. Süleyman Han buraya gidip nikris hastal ğ n- dan kurtulunca veziri Sar Rüstem Paşa ya Buraya büyük bir hamam yap diye ferman buyurmuş. Seyyahlar böyle sanatl, büyük hamam görmedik, derler. Havuzun çerçevesinde ham mermerden; ejder, arslan kelleleri, resimleri vard r ki, ağ zlar ndan s cak su akar. Soğukluk denen yerde bir şad rvan vard r ki suyu kubbeye kadar ç kar, hele uzun gecelerde kapl calar Kafuri mumlar ile ayd nlat l r, herkes dostuyla havuza girer. Kimi tavus, kimi güvercin taklas at p yüzücülük ve çeşitli oyunlar oynarlar. Eskişehir deki hamam kültürü, Bursa da olduğu gibi Osmanl dan daha eskiye dayan yor. Antik Dorylaion kentinin kuruluş yeri olarak gösterilen Eskişehir merkezindeki s cak sular bölgesi günümüzde de şehir halk n bedensel ve ruhsal yorgunluklar ndan ar nd r yor. Yeralt sular aç s ndan bir hayli zengin olduğu için, şehrin hemen her mahallesinde büyük havuzlu hamamlar var. Halen kullan mda olan İstanbul un en gösterişli hamamlar ise genellikle 16. yüzy lda ve çoğu da Haseki Sultanlar n emriyle yap lm ş. III. Murat n annesi Nurbanu Sultan n yapt rd ğ Çemberlitaş Hamam, Osmanl ruhuyla, modern ihtiyaçlar uyum içinde bar nd r yor. Hamam n işletmecisi Ruşen Baltac, Ayd n Söke de hamam n üstündeki bir evde doğmuş ve çocukluğunun ilk y llar kubbeler aras nda oyun oynayarak geçmiş. Babas Ali Baltac ile day s Hüseyin Bayrak n, İstanbul a gelip, Çemberlitaş Hamam n kiralamas yla birlikte okul d ş ndaki tüm zamanlar n hamamda geçirmeye başlam ş. Hamam s tmak, odun taş mak, temizlik yapmak, Türk hamam ticarette, sanatta, kültürde Anadolu ve İstanbul hamamlar mimarisi, işlevi ve kültürüyle ulusald r. Termal kaynaklardan beslenen benzerlerine l ca ya da kapl ca (kapl l ca) denilmişken Arapça s cak yer anlam ndaki hamam sözcüğünün Türkçe ye nas l girdiği konusunda bir çal şma yoktur. Türk hamamlar n n ilk kurucular, yüzy llar boyu Anadolu nun en büyük endüstri kolunu oluşturan dericilerdir. Bu sektörün en zor ve her gün y kanmak durumundaki müşterileri debbağlar, yani sepicilerdi. Yerleşim yerlerinin ve çarş lar n kenar semtindeki tabakhanelerde, hayvan postlar n tiksindirici doğal maddeler kullanarak havuz ve yalaklarda dövüp tabaklayan debbağlar, akşamlar bu pislik ortam ndan ç k nca hamamda y kan r, tertemiz giyinir, Pir Ahi Evran n örgütlediği Ahibaba dergâh na giderek dinlenir, söyleşir, ibadet eder, yard mlaş r, eğlenirlerdi. Kapl calarla hamamlar n yap sal ve işleyiş fark, su kaynaklar ve s tma sistemlerinden kaynaklan r. Kapl calarda termal dolu havuzda, halvet küvetlerinde kür ve banyo yap l rken, kapl calardaki büyük havuzun yerini hamamlarda, orta boşluktaki göbektaş al yor. Göbektaş n n ve döşemetaşlar n n alt nda cehennemlik, duvar içlerinde de tüteklik denen buharla s tma kanallar bulunuyor. İstanbul da da Fetih ten (1453) sonra sukemerlerinden aş rma suyla çal şan Türk hamamlar çoğunlukla eski Roma hamamlar n n yerini alm şt r. Yüz y ll k bir gelişmeden sonra, Mimar Sinan n, Ayasofya (Haseki Hürrem) ve Atik Valide (Çemberlitaş) hamamlar ndaki mimari yorumlamalar yla klasik İstanbul çifte hamam kimliğini kazanm ş. İstanbul ve Anadolu kent hamamlar nda gelişen gelenek ve folklor, töresel âdetlerden müziğe, eğlenceye, yiyecek içeceklere, hamam tak m taklavat na, halk diline yerleşmiş örneğin hamama giren terler, hamamda kurna düğünde zurna, hamam suyuyla dost ağ rlamak, hamam kap s nda k l satmak, hamam nal n suratl vb. deyimlere değin çok zengin bir kültür oluşturmuştur. çay ve gazoz satmak, kap da broşür dağ tmak hep benim işimdi diyor. Konuk listesinde Florence Nightingale, Alman İmparatoru II. Wilhelm, Ömer Şerif, Harrison Ford, Rudolf Nurayev, Cameron Diaz, Kate Moss gibi ünlü isimlerin yer ald ğ Cağaloğlu Hamam ise bugüne kadar pek çok Hollywood filmine sahne olmuş. Buras babadan oğula geçen bir yönetimle işletiliyor. Çağ Çağdaş, genç kuşağ n yenilikçi yöneticilerinden. T pk Çemberlitaş gibi Cağaloğlu Hamam nda da, geleneksel doku korunuyor ve gelin hamam ndan çeşitli hamam eğlencelerine kadar pek çok hizmet veriliyor. Türk hamam n n sosyal yaşama, mimariye ve sanata katt ğ değer yeniden keşfedilirken, sağl kla ilişkisi de tekrar tan mlan yor: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzman Prof.Dr. Ferit Demirkan, Türk hamam n n sağl ğa da pek çok yarar var diyor ve ekliyor: İnsan derisi üç haftada bir kendini yeniliyor ve kese yapt rmak ölü hücreleri temizliyor, yağlar n yak lmas na yard mc oluyor. Ancak terlemek en az kese kadar önemli. Vücuttaki zehirli toksinler, hamamda terle birlikte at ld ğ için temizlik gerçek anlam n buluyor. Vücuttan toksinlerin at lmas yla, kaslar gevşeyip rahatl yor, ağr lar çözülüyor. Buhar n ise cildin nemlenmesinden, üst solunum yollar n n aç lmas na ve hatta periferik damarlar n genişleyip dolaş m n düzelmesine kadar pek çok faydas var. Bu yüzden en az ayda bir hamama gitmek sağl k ve güzellik aç s ndan çok yararl. Koleksiyonerlerin ilgisini çeken parçalar aras nda Osmanl ca yaz l sabunlar da var. 14 İSTASYON Bu konu National Geographic Türkiye dergisinden özetlenerek al nm şt r, NG Türkiye abone hatt : veya İSTASYON 15

İyilik tohumları Tarihten. Söyleşi. Rastgele rastgele tarih oldular: Boğaz ın balıkları. Maskülen rollerin oyuncusu: Hatice Şendil

İyilik tohumları Tarihten. Söyleşi. Rastgele rastgele tarih oldular: Boğaz ın balıkları. Maskülen rollerin oyuncusu: Hatice Şendil KARİYER BİLEN AZ, TERCİH EDEN ÇOK: AKTÜERYA 10 11 12 2013 İyilik tohumları Tarihten Rastgele rastgele tarih oldular: Boğaz ın balıkları Söyleşi Maskülen rollerin oyuncusu: Hatice Şendil SOSYAL MEDYA BİLGİSAYAR

Detaylı

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL:

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: BAŞLAKBAŞLIKBASLIK BAŞLİK BAŞLİK den BÜYÜK FIRSAT! ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN 84 TL YERİNE 70 TL ADI ve SOYADI: TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ CEP TELEFONU: (0 ) e-mail @ Dergiyi

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Define Avcıları. Söyleşi. Tarihten. Çok renkli, çok sesli Elif Şafak. Yolu yurt bildiler adlarıyla yürüdüler. KARİYER Yaşam Koçluğu

Define Avcıları. Söyleşi. Tarihten. Çok renkli, çok sesli Elif Şafak. Yolu yurt bildiler adlarıyla yürüdüler. KARİYER Yaşam Koçluğu KARİYER Yaşam Koçluğu 07 08 09 2013 Söyleşi Çok renkli, çok sesli Elif Şafak Tarihten Yolu yurt bildiler adlarıyla yürüdüler English Summary of Contents Define Avcıları Yaz aylarında yol ve sürüş güvenliğine

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Prof. Dr. Pertev Na l Boratav I

Prof. Dr. Pertev Na l Boratav I Prof. Dr. Pertev Na l Boratav I Kaybett k Prof. Dr. Umay GÜNAY Türk halk geleneği mart ay n n yaşl lar için tehlikeli olduğunu kabul eder. Mart ay n atlatabilen yaşl lar n bir sene daha yaşacaklar na inan

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Terör saldırılarının 35 günlük bilançosu

Terör saldırılarının 35 günlük bilançosu Özel okul teşvik başvuruları başladı Geçen yıl ilk kez verilen özel okullardaki öğrencilere eğitim öğretim desteğine başvurular dün başladı. Haberi Sayfa >> 7 DE Y k lacaksa esnaf n hakk gözetilsin Ücretli

Detaylı

paylaşımdan Sonbahar Yaprakları Yerini Beyaz Kar Tanelerine Bırakırken İkram Göktaş

paylaşımdan Sonbahar Yaprakları Yerini Beyaz Kar Tanelerine Bırakırken İkram Göktaş paylaşımdan İkram Göktaş Sonbahar Yaprakları Yerini Beyaz Kar Tanelerine Bırakırken Sonbahar yapraklarının yerini bembeyaz karlara bıraktığı şu günlerin tadını çıkarıyoruz Yeni yıl 2013 ün tüm güzellikleri

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

MHP adayları hız kesmiyor

MHP adayları hız kesmiyor AKÜ 10 bin mezun daha verdi Ercan: İş adamları AKP ye yakın davranmaya zorlanıyor Afyon Üniversitesi nin (AKÜ) 2014-2015 Akademik Yılı Genel Mezuniyet Töreni fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilerin

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi.

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi. 1_Layout 1 16.09.2011 16:23 Page 1 OTOBÜS YOLCU EKREM ÖZCAN DAN TEMSA YA VEDA TURKCELL E MERHABA EYLÜL 2011 SAYI: 39 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Temsa Global A.Ş de 6 yılı aşkın süredir pazarlama

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak-Şubat-Mart 2014. Güçlü iletişim. Güçlü grup

1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak-Şubat-Mart 2014. Güçlü iletişim. Güçlü grup 1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak-Şubat-Mart 2014 44 Güçlü iletişim Güçlü grup sunuş 01 Zorlu Holding iletişimde fark yaratıyor Günümüzde kitle iletişim araçlarının son

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı