T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- (1) 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı, Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı vizyonu ile Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı misyonunu benimseyen Bakanlığımız personelinin, Maliye Bakanlığı Stratejik Planında yer alan temel ilke ve değerlerimiz ışığında 2014 Yılı Performans Programı hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, Bakanlığımız birimleri tarafından 2014 yılında düzenlenecek ve uygulanacak eğitim program ve faaliyetlerini kapsar. (2) Eğitim Planı; Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca, Bakanlığımız birimlerinin görüşleri ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi başlıklı VII. Kısmı, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 39 ve ek 26 ncı maddeleri ile tarih ve 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Devlet Memurları Eğitimi Genel Planına dayanılarak hazırlanmış olup, aşağıdaki bölümlerde belirtilen usul ve esaslara göre uygulanır. Tanım ve Kısaltmalar Madde 2- (1) Bu Uygulama Esasları ve Eğitim Planında geçen tanımlar; (a) Bakanlık : Maliye Bakanlığını, (b) Başkanlık : Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığını, (c) Birim : Bakanlık merkez ve taşra teşkilatını, (ç) Eğitici : Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim vermek üzere görevlendirilen kişiyi, (d) Eğitim Birimi : Birimlerin eğitimle görevli Daire Başkanlığı, Şube Müdürlüğü, Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Personel Müdürlüğünü, (e) Eğitim Faaliyeti : Hizmet İçi Eğitim Planı içinde yer alan eğitimler ile bu amaçla düzenlenen seminer, kurs, konferans ve benzeri her türlü faaliyeti, (f) Eğitim Merkezi : Eğitim faaliyetleri için gerekli dershane ve eğitim materyalleri gibi kurumsal eğitim ihtiyaçları ile katılımcıların sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı fiziksel mekânı, (g) Eğitim Planı : 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planını, (h) Eğitim Uygulama Programı : Eğitim faaliyetiyle ilgili ders programı, eğiticiler ve katılımcıların sayısı, isimleri, unvanları ile gerekli diğer bilgilerden oluşan programı, (ı) Eğitim Sorumlusu : Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde yönetici, eğitici ve katılımcı arasında koordinasyonu ve eğitim faaliyetlerinin düzenli işleyişini sağlamak amacıyla eğitimi düzenleyen birim tarafından görevlendirilen personeli, 1

2 (i) Eğitim Yöneticisi : Eğitimi düzenleyen birim bünyesinde görevlendirilen ve eğitim faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda düzenli ve etkin yürütülmesinden sorumlu olan Bakanlık Merkez teşkilatında en az Şube Müdürü, taşra teşkilatında Müdür veya yardımcısı düzeyindeki personeli, (j) Katılımcı : Eğitim faaliyetine katılan personeli, (k) Orta Kademe y Yönetici : Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Yetkilisi, Vergi Dairesi Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Mesleki Eğitim Kursu Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü ve bu düzeydeki kadrolarda görev yapan yöneticiler ile bunların yardımcılarını, (l) Uzman : Maliye Uzmanı, Avrupa Birliği Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, APK Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Defterdarlık Uzmanı, Gelir Uzmanını, (m)üst Kademe Y Yönetici : Daire Başkanı, Defterdar ve daha üst kademelerde görev yyapan yöneticileri, ifade eder. (2) Bu Uygulama Esasları ve Eğitim Planında geçen kısaltmalar; (a) ADME : Aday Memurların Eğitimini, (b) BİLE : Bilgisayar Eğitimini, (c) BTE : Bilgi Tazeleme Eğitimini, (ç) EĞİTE : Eğiticilerin Eğitimini, (d) DUE : Defterdarlık Uzmanları Eğitimini, (e) DİE : Değişikliklere İntibak Eğitimini, (f) GYE : Görevde Yükselme Eğitimini, (g) HİE : Hizmet İçi Eğitimi, (h) KONF : Konferansı, (ı) MHE : Mali Hizmetler Eğitimini, (i) İDSE : İç Denetçi Sertifika Eğitimini, (j) İDE : İç Denetçi Eğitimini, (k) İKE : İç Kontrol Eğitimini (l) MYSE : Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimini, (m) KGE : Kişisel Gelişim Eğitimini, (n) MUE : Maliye Uzmanları Eğitimini, (o) OKYE : Orta Kademe Yönetici Eğitimini, (ö) ÖAE : Özel Alan Eğitimini, (p) UYE : Uzman Yardımcısı Eğitimini, (r) ÜKYE : Üst Kademe Yönetici Eğitimini, (s) VMYE : Vergi Müfettiş Yardımcısı Eğitimini, (ş) YDE : Yabancı Dil Eğitimini, ifade eder. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM Hizmet İçi Eğitim İlke ve Esasları İlke ve Esaslar Madde 3- (1) Eğitim Planında yer alan faaliyetler, Maliye Bakanlığı Stratejik Planı ile 2014 Performans Esaslı Bütçe hedef ve göstergelerine uygun olarak ilgili birimler arasında işbirliği içinde, kaynakların yerinde, zamanında ve etkili olarak kullanılmasını sağlayacak biçimde yürütülür. (2) Eğitimlerde; - Açıktan ataması yapılan personelin kuruma uyumunu sağlayacak ve görevinde yetkinlik kazandıracak temel ve mesleki eğitim programlarına, - Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda personelin üst görevlere hazırlanmasına yönelik eğitim programlarına, - Orta ve üst kademe yöneticilerin mesleki gelişimini sağlayacak, yönetim bilgi ve becerilerini geliştirecek, tüm personelin verimliliğini artıracak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile değişen koşullara ve mevzuata uyumunu sağlayacak programlara, önem verilecektir. (3) Vergi Müfettiş Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının eğitimleri özel yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. (4) Aday memurların eğitimi, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik ile Personel Genel Müdürlüğünün tarih ve B.07.0.PER.0.28/2350 sayılı yazısı ve tarih ve 1997/1 sayılı Genelgesine göre yürütülür. (5) Görevde yükselme sınavlarından önce yapılan eğitimler, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. (6) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca; mali hizmetler birimi yöneticilerine, iç denetçilere, mali hizmetler uzmanlarına ve muhasebe yetkililerine yönelik olarak yapılacak eğitim faaliyetleri ile diğer eğitimler, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Denetçi Adayları Belirleme Eğitim Yönetmeliği, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği, Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Bakanlık Makamının tarih ve 3 sayılı, tarih ve 19 sayılı onayları çerçevesinde, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Muhasebat Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde Başkanlıkça düzenlenecektir. (7) Yurtdışı eğitimine ilişkin işlemler, ilgili birimler ve Personel Genel Müdürlüğünce, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Yabancı dil eğitim programları 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hizmet İçi Eğitimin Uygulanması Uygulama Madde 4- (1) Eğitimler, merkez teşkilatında birim amirlerinin, taşra teşkilatında ise Defterdarın koordinasyonunda, eğitim yöneticileri ve eğitim sorumluları aracılığıyla yürütülür. (2) Eğitim faaliyetini düzenleyecek birimler, eğitim faaliyetine ilişkin esasları belirleyerek ilgili birimlere bildirir. Birimler de, belirtilen şartları taşıyan personelin görevlendirmesini, eğitimi düzenleyen birim ile koordineli olarak yapar ve eğitim faaliyetine katılımını sağlar. (3) Eğitim faaliyetine katılacakların seçiminde, personelin eğitim durumu, kadro unvanı, görevi, görev yeri, yaşı, hizmet süresi ve katıldığı diğer eğitimler gibi unsurlar göz önüne alınır. Zorunlu durumlar dışında, benzer özellikleri gösteren personelin bir arada eğitime alınmasına dikkat edilir. 3

4 (4) Eğitim Planında yer alan her eğitim faaliyeti için, uygulamayı yapacak eğitim birimlerince bir Eğitim Onay Belgesi (Ek:1) ile Eğitim Uygulama Programı hazırlanır ve birimin harcama yetkilisi tarafından imzalanır. (5) Eğitimi düzenleyen birim, ihtiyaç duyulması halinde katılımcıları belirlemek için Başvuru Formu (Ek: 2 ve 2A) isteyebilir. (6) Eğitim Planında yer alan eğitimlerin zorunlu nedenlerle iptal edilmesi halinde, birimler gerekçeleriyle birlikte bu durumu en geç onbeş gün içinde Başkanlığa bildirir. (7) Diğer taraftan, eğitim planında yer almayan ancak yapılması zorunluluk içeren eğitimler, ilgili birimin yazılı talebine istinaden Başkanlığın teklifi ve ilgili müsteşar yardımcısının onayı ile gerçekleştirilebilir. Eğitim faaliyeti talebi başvurularına eğitim programı da eklenir. Başkanlık yeni eğitim faaliyetlerine ilişkin talepleri, talebe ilişkin yazının Başkanlığa giriş yaptığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde sonuçlandırır. (8) Eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında, Bakanlığımızın eğitim tesis ve merkezlerinden azami ölçüde yararlanılır. Bu tesis ve merkezlerin müsait olmaları durumunda, diğer birimlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için tahsis edilebilir. Eğitimin özelliği, eğitim ve konaklama imkânlarının yetersizliği gibi durumlarda, buna uygun diğer yer ve mekanlarda da eğitim faaliyeti düzenlenebilir. (9) Bakanlığımız Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde yapılması öngörülen eğitim faaliyetleri, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eğiticiler, Eğitim Koordinatörü ve Eğitim Sorumlusu Eğiticilerin Temini Madde 5- (1) Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Bakanlık bünyesindeki personel görevlendirilir. İlgili program konusunda Bakanlık bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun Bakanlık dışında uzman kişiler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde Bakanlık dışından eğitici temin edilir. (2) Görevlendirilen eğiticilerin, mazeretleri nedeniyle katılamayacakları hususu da dikkate alınarak yedek eğiticiler de görevlendirilebilir. Eğiticilerin Nitelikleri Madde 6- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğiticilerin; a)yüksek öğrenim mezunu olmaları, b)eğitim programında yer alan konularda gerekli uzmanlık kariyerine, deneyimine, eğiticilik meslek bilgisine sahip olmaları, gerekmektedir. Eğiticilerin Görev ve Sorumlulukları Madde 7- (1) Hizmet içi eğitimde eğitici olarak görevlendirilenler; a) Üstlendiği eğitim konularını ders programına uygun olarak yürütmekle, b) Yaptıkları programla ilgili eğitim notlarını hazırlayıp, programın başlamasından en az beş gün önce Eğitim Merkezi Müdürlüğüne vermekle, c) Programda belirlenen konuları öğretmek ve konuların katılımcılar tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla, ç) Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla, d) Eğitim süresince Maliye Yüksek Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde olmak, eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmek ve aksayan yönleri bildirmekle, e) Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde, durumu Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bildirmekle, 4

5 f) Ders haricinde siyaset ve spor gibi konularda yorum yapmaktan ve katılımcılarla tartışmaktan kaçınmakla, yükümlüdürler. Eğitim Koordinatörünün Görevlendirilmesi ile Görev ve Sorumlulukları Madde 8- (1) Başkanlıkça düzenlenen eğitim faaliyetleri ile ilgili işleri yapmak üzere, maliye veya eğitim uzmanlarından bir ya da birkaçı Eğitim Koordinatörü olarak görevlendirilebilir. (2) Eğitim Koordinatörü, hizmet satın alınması suretiyle düzenlenecek eğitim faaliyetlerinde, teknik şartnamede yer alması istenilen hususlar da dahil olmak üzere; eğitimin amacı, ders içeriği, süresi, katılımcı profili, eğitim tarihi, eğitici sayısı, katılımcı sayısı ve eğitim yerinin belirlenmesine ilişkin ön hazırlık çalışmalarını yapar. Eğitim Sorumlusu Madde 9- (1) Eğitim sorumlusu, eğitim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için; eğitim ortamlarının hazırlanması, katılımcıların ve eğiticilerin derslere devamının takibi, ders materyallerinin çoğaltılması ve dağıtılması, sınavlarda gözetmenlik yapılması, anket uygulanması ve anket sonuçlarının rapor edilmesi işlemleri ile eğitim yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapar. BEŞİNCİ BÖLÜM Eğitime Katılma, İzin, Ölçme ve Değerlendirme Eğitime Katılma Madde 10- (1) Kesinleşen programlarda hizmet içi eğitime katılması kararlaştırılmış olan personel, hizmet içi eğitim faaliyetine katılmak zorunda olup, bağlı oldukları birimler bunu sağlamakla yükümlüdür. (2) Eğitime katılanların eğitim programlarında belirtilen şartları taşımaları gereklidir. (3) Eğitime katılan personel, eğitim süresince idari yönden Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlıdır. (4) Kariyer meslek mensuplarının özel yönetmeliklerindeki hükümler saklı kalmak üzere; Başkanlıkça düzenlenen eğitimlerde, yasal mazeretleri nedeniyle toplam eğitim süresinin 1/5 inden, diğer sebeplerle toplam eğitim süresinin 1/10 undan daha fazlasına katılmamış olan personelin, programla ilişiği kesilir. Bunlar daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim faaliyetlerine alınabilirler. (5) Eğitim faaliyetlerine katılması uygun görülen, ancak yasal mazeretleri olmadan eğitime katılmayan veya düzenli olarak devam etmeyen katılımcılar, bu faaliyeti uygulayan birim tarafından, katılımcının bağlı olduğu birime yazılı olarak bildirilir. İzin Madde 11- (1) Özel yönetmeliklerindeki hükümler saklı kalmak üzere, hizmet içi eğitime katılanlar, eğitim süresince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 104 üncü maddesinin A, B ve C fıkralarında belirlenen mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar. Katılımcıların mazeret izin talepleri, eğitimi düzenleyen birimlerce sonuçlandırılır. (2) Katılımcıların bu suretle kullanmış oldukları mazeret izinleri, eğitim sonunda bağlı olduğu birime bildirilir. Ölçme ve Değerlendirme Madde 12- (1) Eğitimlerde ölçme ve değerlendirme, faaliyetin ve katılımcıların değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Katılımcıların bilgi düzeylerini belirlemek için ön değerlendirme, faaliyetin yararlılık derecesini belirlemek için son değerlendirme yapılabilir. Eğitim faaliyetinin diğer unsurlarının değerlendirilmesi amacıyla anket uygulanabilir. 5

6 (2) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği ile kariyer meslek mensuplarının özel yönetmeliklerinde belirtilen ölçme ve değerlendirmeye ilişkin hükümler saklıdır. (3) Sınav yönteminin kullanıldığı eğitim faaliyetlerinde devam şartını sağlayan, 70 ve üzeri puan alan katılımcılara Başarı Belgesi, sınav yönteminin uygulanmadığı eğitim faaliyetlerinde devam şartını sağlayan katılımcılara ise Katılım Belgesi verilir. Eğitim bilgileri, katılımcının özlük dosyasına işlenmek üzere birimlerine gönderilir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Ders ve Konferans Ücreti Madde 13- (1) Başkanlıkça düzenlenecek ve uygulanacak eğitim faaliyetleri için eğitici olarak görevlendirilenlerin, ücretle okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ile bunlara ödenecek ek ders ücretleri ve diğer hususlarla ilgili işlemler, 17/01/2012 tarih ve 2012/3 sayılı Bakan Onayı ile değişik 27/7/2005 tarihli 2005/59 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca Düzenlenen Eğitimlerde Görev Alacakların Ücretli Ders Görevlerine İlişkin Usul ve Esaslar a göre yapılır. (2) Bakanlığımızın diğer birimleri tarafından uygulanacak eğitim faaliyetleri için eğitici olarak görevlendirileceklere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 ve 176 ncı maddeleri ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir. (3) Konferans görevi verilenlere ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümlerine göre konferans ücreti ödenir. Eğitim Faaliyet Sonuçlarının Raporlanması Madde 14- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 219 uncu maddesi uyarınca; Kurumların yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalışmalarının sonuçlarını, her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra Devlet Personel Başkanlığına bir raporla bildirmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle, 2014 yılının birinci altı aylık döneminde uygulanan eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgiler 15 Temmuz 2014 tarihine kadar ve ikinci altı aylık döneminde uygulanan eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgiler ise 15 Ocak 2015 tarihine kadar, ekli forma (Ek: 3) uygun olarak merkez birimler ve defterdarlıklarca resmi yazı ekinde ve ayrıca elektronik posta (eposta: yoluyla Başkanlığa gönderilir. Bu bilgiler, Başkanlıkça konsolide edilmek suretiyle Devlet Personel Başkanlığı na bildirilir. (2) Eğitim Planında birimlerin düzenleyeceği her bir eğitim için bir faaliyet numarası verilmiştir. Başkanlığa gönderilecek I. ve II. Altı Aylık Faaliyet Raporlarında, gerçekleşen eğitimlerin planda yer alan faaliyet numaralarının belirtilmesi zorunludur. Ayrıca faaliyet raporlarının ekinde; (a) Değişiklik yapılarak uygulanan eğitim faaliyetleri, (b) Eğitim planı dışında düzenlenip uygulanan eğitim faaliyetleri, (c) Dönem içinde yapılamayan eğitim faaliyetleri, gerekçeleriyle birlikte belirtilir. Katılımcıların Harcırahları Madde 15- (1) Katılımcıların harcırahları eğitim için görevlendiren birim bütçesinden, eğitim giderleri ise eğitim faaliyetini uygulayan birim bütçesinden karşılanır. 6

7 İşbirliği ve Koordinasyon Madde 16- (1) Başkanlık, Eğitim Planının uygulanmasıyla ilgili işbirliği ve koordinasyonu sağlar, ortaya çıkacak tereddütleri giderir. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı İletişim Bilgileri Telefon (312) /145 (Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şube Müdürü) (312) / (Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi) Faks (312) Adres Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı Dikmen Caddesi Bakanlıklar 06100/ANKARA, Ulus Eğitim Merkezi Müdürlüğü Çankırı Cad. Çıkmaz Sok. No:2 Ulus/ANKARA İnternet e-posta (Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi) 7

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak, Hedef, İlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Başbakanlık

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Sağlık Bakanlığı nda görevli Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6

İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 UYGULAMA PROGRAMI ÖRNEĞİ (EK-1)... 10 EĞİTİM GÖREVLİLERİ LİSTESİ

Detaylı

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, il millî eğitim müdürlükleri araştırma

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı