T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ"
  • Oz Atay
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan Defterdarlık Uzman Yardımcılarının mesleki temel eğitimlerine, denetim, inceleme ve soruşturma eğitimlerine ve bu eğitimlerde uygulanacak sınavlar ile diğer eğitimlere ilişkin usul ve esasları düzenler. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; a) Başkanlık: Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığını, b) Başkan: Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanını, c) Birim: Bakanlık taşra teşkilatında yer alan Muhasebat, Milli Emlak, Muhakemat ve Personel birimlerini, ç) Eğitim sorumlusu: Eğitim faaliyetlerinde Başkanlık, eğitici ve katılımcı arasında koordinasyonu ve eğitim faaliyetlerinin düzenli işleyişini sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından görevlendirilen personeli, d) Eğitici: Eğitim faaliyetlerinde eğitim vermek üzere görevlendirilen kişiyi, e) Katılımcı: Eğitim faaliyetlerine katılan Defterdarlık Uzman Yardımcılarını, f) Sınav gözetmeni: Başkanlıkça yapılan sınavlarda gözetmen olarak görevlendirilen kişiyi, g) Sınav sonuç listesi: Eğitim programında Defterdarlık Uzman Yardımcılarına, konu grupları sonunda yapılan sınav sonuçlarına ilişkin olarak, en yüksek notu alan kişiden başlamak üzere düzenlenen listeyi, ğ) Yönetmelik: Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Defterdarlık Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Eğitimleri ve Süresi MADDE 4- (1) Defterdarlık Uzman Yardımcıları; a) Göreve başlamalarını müteakip altmış saat süreli uyum eğitimine, b) Uyum eğitimini müteakip üçyüzaltmışdokuz saat süreli mesleki temel eğitime, c) Mesleki temel eğitimin tamamlanmasından sonra ise altmış saat süreli kişisel gelişim eğitimi ve bilgisayar eğitimine, ç) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olmaları halinde de, Defterdar emrinde veya Defterdarlık birimlerindeki bir yıllık çalışmalarını müteakip ikiyüzkırk saat süreli denetim, inceleme ve soruşturma eğitimine, tabi tutulur. (2) Başkanlık, birimlerin taleplerini de dikkate alarak düzenlenecek eğitimlerin konu ve sürelerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Uyum Eğitimi MADDE 5- (1) Altmış saat süreli düzenlenecek olan uyum eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur.

2 a) Devlet Teşkilatı (4 saat) b) Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri, Tarihçesi, Kurum Kültürü, Misyon ve Vizyonu (8 saat) c) Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları (5 saat) ç) Kamu Görevlileri Etik Mevzuatı (4 saat) d) İnsan Hakları (3 saat) e) Vatandaşın Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkı (4 saat) f) Resmi Yazışma Kuralları (6 saat) g) Mevzuat Hiyerarşisi ve Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları (6 saat) h) Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları (2 saat) ğ) Maliye Bakanlığı Birimleri Tanıtım Programları (18 saat) Mesleki Temel Eğitim MADDE 6- (1) Üçyüzaltmışdokuz saat süreli düzenlenecek olan Mesleki Temel Eğitimi aşağıdaki konu grupları ve alt gruplarından oluşur. a) Kamu Mali Yönetimi, Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri: (144 saat) 1) Kamu Mali Yönetiminin Genel Esasları (6 saat) 2) Bütçe Hukuku (9 Saat) 3) Harcama Süreci (3 Saat) 4) İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (6 saat) 5) Devlet Muhasebesi (Genel Yönetim ve Merkezi Yönetim Muhasebesi) (24 saat) 6) Döner Sermayeli İşletmeler Bütçesi ve Muhasebesi (9 saat) 7) Kamu Harcamalarının Dış Denetimi (6 saat) 8) Mali İstatistik ve Raporlama (3 saat) 9) Kamu İhale Hukuku (12 saat) 10) Türk Vergi Sistemi (6 saat) 11) Vergi Usul Hukuku (15 saat) 12) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler ( 15saat) 13) Harcama Vergileri (12 saat) 14) Servet Vergileri (6 saat) 15) Diğer Vergi Kanunları (6 saat) 16) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü (6 saat) b) Kamu Malları Yönetimi: (99 saat) 1) Kamu Malları Yönetiminin Genel Esasları (6 saat) 2) Mülkiyet, Tapu Sicili ve Taşınmaz Kayıt Sistemi (12 saat) 3) Devletin Mal Edinmesi (24 saat) 4) Devlet Mallarının Yönetimi (30 saat) 5) Devlet Mallarının Elden Çıkarılması (27 saat) c) Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Kamu Personeli: (126 saat) 1) Anayasa Hukuku (6 saat) 2) İdare Hukuku (15 saat) 3) İdari Yargılama Usulü (12 saat) 4) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) (12 saat) 5) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (6 saat) 6) Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Mevzuat (6 saat) 7) Ticaret Hukuku (Başlangıç, Ticari İşletme, Tacir, Esnaf, Ticaret Sicili, Haksız Rekabet, Ticari Defterler) (9 saat) 8) Kamuda İstihdam (6 saat) 9) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (15 saat) 10) Diğer Personel Kanunları (2802, 926, 2914 sayılı Personel Kanunları, Mahalli İdareler Personel Mevzuatı, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Personel -2-

3 Mevzuatı, KİT Personeli Mevzuatı, 657 sayılı Kanundan farklılıkları) (12 saat) 11) Kamu Personelinin Mali ve Sosyal Hakları (9 saat) 12) Harcırah Mevzuatı (9 saat) 13) Sosyal Güvenlik Sistemi (9 saat) Diğer Eğitimler MADDE 7- (1) Altmış saat süreli düzenlenecek olan diğer eğitimler aşağıdaki konu grupları ve alt gruplarından oluşur. a) Kişisel Gelişim Eğitimi: (30 saat) 1) Zaman ve Toplantı Yönetimi (6 saat) 2) Halkla İlişkiler, Etkili İletişim ve Motivasyon (6 saat) 3) Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri (6 saat) 4) Takım Çalışması ve Liderlik (6 saat) 5) Etkili Rapor, Konuşma Metni, Sunum, Basın Bildirisi Hazırlama ve Yazılı İletişim Becerileri (6 saat) b) Bilgisayar Eğitimi (30 saat) 1) Microsoft Word (12 saat) 2) Microsoft Excel (12 Saat) 3) Microsoft Powerpoint (6 saat) Denetim, İnceleme ve Soruşturma Eğitimi MADDE 8- (1) İkiyüzkırk saat süreli düzenlenecek olan Denetim, İnceleme ve Soruşturma Eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur. a) Disiplin Suçları ve Soruşturması (15 saat) b) Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri (20 saat) c) Kamu Görevlilerine Özgü Suçlar (25 saat) ç) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (30 saat) d) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (15 saat) e) İdari Soruşturma Usulleri (30 saat) f) Denetim Usulü ve Standartları (45 saat) g) Vaka Çalışması (30 saat) h) Raporlama Standartları (30 saat) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitimin Uygulanması Eğitim Onayı MADDE 9- (1) Eğitimlerde, Başkanlıkça ek-1 de yer alan Eğitim Onay Belgesi hazırlanır. (2) Eğitim Onay Belgesinin ekinde, sınav tarihlerini de gösteren ders programı ve katılımcı listesi yer alır. Günlük ve Haftalık Ders Süresi MADDE 10- (1) Eğitimin günlük 6 ve haftalık 30 saat olarak yapılması esastır. Eğitim Yeri MADDE 11- (1) Eğitimlerin Başkanlığın Eğitim Merkezinde yapılması esastır. Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların tesisleri ile özel sektör kuruluş tesislerinden de yararlanılabilir. (2) Başkanlığın uzaktan eğitim modülünde yer alan ders konularına ilişkin eğitimler uzaktan eğitim yöntemi ile de yapılabilir. Eğitim Programının Değerlendirilmesi MADDE 12 (1) Eğitim programının genel değerlendirmesini yapmak ve daha sonra düzenlenecek eğitimlere ışık tutmak amacıyla, programların uygulanması esnasında veya sonunda katılımcıların görüş ve düşüncelerini almak üzere anket çalışması yapılabilir. -3-

4 (2) Eğitim programlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi açısından, eğiticilerin rapor veya görüşlerine de başvurulabilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Sorumlusu, Eğiticiler, Eğitime Katılma Eğitim Sorumlusunun Görevleri MADDE 13- (1) Eğitim sorumlusu; a) Eğitim için gerekli araç ve gereçlerin eğitim ortamında kullanılabilir durumda bulunmasını sağlamakla, b) Katılımcı ve eğiticilerin devam durumlarını, varsa disipline aykırı davranışlarını izlemek ve Başkanlığa bildirmekle, c) Eğitime katılanların her türlü izin işlemlerini yürütmekle, ç) Sınavlarda gözetmen olarak bulunmakla, d) Eğitim programının uygulanması esnasında veya sonunda, eğitici ve eğitim programını değerlendirmek üzere anket uygulaması yapmakla, e) Sınavlı eğitimlerde sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yapmakla, görevlidir. Eğiticilerin Görevlendirilmesi MADDE 14- (1) Mesleki Temel Eğitim programlarının uygulanmasında, konularında uzman Bakanlık personeli ile gerektiğinde üniversite öğretim üyeleri ve diğer kamu idarelerinden temin edilecek kişiler eğitici olarak görevlendirilir. (2)Diğer Eğitimlere ilişkin programların uygulanmasında dışarıdan hizmet satın alınması yoluyla da eğitici görevlendirilebilir. Eğiticilerin Görevleri MADDE 15- (1) Eğiticiler; a) Üstlendiği eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla ve hazırladığı eğitim notlarını program başlamadan önce Başkanlığa vermekle, b) Planda belirlenen konuları öğretmek ve konuların katılımcılar tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla, c) Kendi ders konularıyla ilgili, çoktan seçmeli test usulüne göre hazırlayacakları ve anlattıkları ders saatleri sayısının iki katı kadar sınav sorularını, cevap anahtarlarıyla birlikte yazılı ve CD ortamında, kapalı ve imzalı bir zarf içerisinde, sınav gününden on beş gün önce, Başkanlığa teslim etmekle, ç) Eğitim konularını işlerken modern öğretim teknik ve yöntemlerini uygulamakla, d) Eğitim süresince Başkanlıkla işbirliği içinde olmak ve eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmekle, e) Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde, durumu Başkanlığa bildirmekle, görevlidir. Eğitime Katılma MADDE 16- (1) Defterdarlık Uzman Yardımcılarının eğitim faaliyetine katılması zorunludur. (2) Defterdarlık Uzman Yardımcıları, eğitim süresince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 104 üncü maddesinin A, B ve C fıkralarında belirlenen mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar. Bu çerçevede kullanılan izinler Başkanlıkça Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. (3) Yasal mazeretlerin kabulü için, haklı ve geçerli nedenlerin kanıtlayıcı belgelerle birlikte, mazeretin başlangıcından itibaren beş iş günü içerisinde Başkanlığa bildirilmesi zorunludur. Belirlenen sürede mazeretini Başkanlığa bildirmeyenler eğitime katılmamış sayılırlar. Herhangi bir mazereti olmadan eğitimin %5 inden fazlasına katılmayanlar da, eğitime katılmamış sayılırlar. -4-

5 (4) Defterdarlık Uzman Yardımcıları yasal mazeretleri nedeniyle katılamadıkları dersleri bir sonraki eğitimde tamamlarlar. (5) Eğitime katılmamış sayılanlar sınavlı eğitimlerde düzenlenen sınavlara alınmazlar ve bunlar Başkanlıkça Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Sınav Komisyonu, Sınav, Sınav Değerlendirme Sınav Komisyonu MADDE 17- (1) Sınav komisyonu, Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısının Başkanlığında, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden en az Daire Başkanı düzeyinde, beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Asıl ve yedek üyeler Başkan tarafından belirlenir. (2) Komisyon başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir. (3) Sınav komisyonu, üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Sınav Komisyonunun Görevleri MADDE 18- (1) Sınav komisyonu; a) Eğitim programlarında görev yapan eğiticilerin hazırlamış oldukları soruları inceleyip, bu sorular içerisinden, ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun sınav sorularını ve süresini belirlemekle, b) Sınav kitapçıklarının güvenli olarak basılmasında ve saklanmasında gerekli tedbirleri almakla, c) Sınavın başarıyla sonuçlandırılması için her türlü önlemi almakla, ç) Sınavların değerlendirilmesi neticesinde düzenlenecek olan sınav sonuç listesini, sınav tarihini takip eden on iş günü içerisinde Başkanlığa teslim etmekle, d) Sınav sorularına ve sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirip sonuçlandırmakla, e) Sınavla ilgili diğer işlemleri yapmakla, görevlidir. Sınav ve Sınavın Uygulanması MADDE 19- (1) Eğitim programı konu grupları sonunda çoktan seçmeli yazılı test sınavı yöntemi uygulanmak suretiyle sınav yapılır. (2) Sınavlar, yönergenin 6 ncı ve 8 inci maddelerinde belirtilen; a) Kamu Mali Yönetimi, Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları, b) Kamu Malları Yönetimi, c) Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Kamu Personeli, ç) Denetim, İnceleme ve Soruşturma, konularında, konu gruplarının bitiminde ara sınav şeklinde uygulanır. (3) Her bir konu grubu için, en az yüz soru sorulur. (4) Yönergenin 5 inci ve 7 nci maddelerinde belirtilen, uyum eğitimi ile diğer eğitim konularında sınav yapılmaz. (5) Sınava tabi tutulan katılımcılar, sınav için belirlenen sürenin 1/3 ü kadar süre tamamlanmadan sınav salonunu terk edemezler. (6) Yasal mazeretleri dışında sınavlara katılmayanlar için başka sınav yapılmaz. (7) Sınav kitapçıkları, sınav komisyonunca zarf içerisinde sınav gözetmenlerine tutanakla teslim edilir. Teslim alınan sınav kitapçıklarının içinde yer aldığı zarfların adayların önünde açıldığı ve zarfların içinden numaraları dikkate alınarak kaç sınav kitapçığı çıktığı ve sınavın başlama saati hususları ayrı bir tutanak ile tespit edilir. (8) Sınav sonunda katılımcılardan toplanan sınav kitapçıkları ve katılımcılara dağıtılmayan sınav kitapçıkları ile 7 nci bent uyarınca hazırlanan tutanaklar, sınav gözetmenleri tarafından, gizli ve kişiye özel bir zarf içine konulur ve zarf kapatılır. Daha -5-

6 sonra sınavın saat kaçta bittiği, sınava kaç katılımcının katıldığı, katılımcılardan toplanan sınav kitapçıkları ile dağıtılmayan sınav kitapçıklarının kaç adet olduğu sınav gözetmenleri ile katılımcılar arasından seçilecek iki kişi önünde diğer bir tutanakla tespit olunur ve zarf bu tutanakla birlikte sınav komisyonu başkanına teslim edilir. Sınavın Değerlendirilmesi MADDE 20 (1) Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavlarda alınan puanlardan 0,50 den aşağı kesirler dikkate alınmaz, 0,50 ve daha yukarı kesirler bir üst tam sayıya tamamlanır. (2) Mesleki temel eğitim konu gruplarına ilişkin sınavlardan alınan notların aritmetik ortalaması mesleki temel eğitim notunu, denetim, inceleme ve soruşturma eğitimi sonunda yapılan sınavda alınan not denetim, inceleme ve soruşturma eğitimi notunu oluşturur. Mazeret Sınavı MADDE 21 (1) Yasal mazeretleri nedeni ile herhangi bir sınava giremeyenler için mazeret sınavı bir defaya mahsus olmak üzere, sınav komisyonunca tayin edilen tarihte yapılır. Sınav Sonuçlarının İlanı MADDE 22- (1) Başkanlık, sınav komisyonunca teslim edilen sınav sonuç listesini takip eden işgününde eğitim merkezi ilan panosuna asmak suretiyle ilan eder, ayrıca web sayfasında yayınlar. Sınav Soru ve Sonuçlarına İtiraz MADDE 23- (1) Sınav sorularına ilişkin itiraz sınav bitiminden, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde sınav komisyonuna yazılı olarak yapılır. Sınav komisyonu, yapılan itirazları itirazın yapıldığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde sonuçlandırarak sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirir. Sınavların Geçersiz Sayılması MADDE 24 - (1) Kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav salonundan çıkartılarak durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavları geçersiz sayılır. (2) Sınava girecek katılımcı yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilir ve bunların sınavı geçersiz sayılır. (3) Sınavı geçersiz sayılanların, konusu suç teşkil eden eylemleri hakkında ayrıca yasal işlem yapılır. (4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen sebeplerle sınavı geçersiz sayılanlara tekrar sınav yapılmaz. Sınav Belgelerinin Saklanması MADDE 25 - (1) Başkanlıkça; a) Sorular, soruların cevap anahtarları ve cevap kâğıtları bir yıl, b) Tutanaklar ve sınav sonuç listeleri iki yıl, c) Yasal süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır. (2) Özel hükümler saklı kalmak koşuluyla, bu sürelerin bitiminde (a) ve (b) bentlerinde sözü edilen bilgi ve belgeler düzenlenecek bir tutanakla imha edilir. ALTINCI BÖLÜM Mali ve Çeşitli Hükümler Eğitim ve Katılımcı Giderleri MADDE 26- (1) Eğitim programlarının yürütülmesi ile ilgili eğitim giderleri Başkanlık bütçesinden karşılanır. (2) Bu Yönerge çerçevesinde yapılan eğitim faaliyetlerinde eğitici olarak görevlendirilenlerin, ücretle okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi -6-

7 alacakların nitelikleri ile bunlara ödenecek ek ders ücretleri ve diğer hususlarla ilgili işlemler, 17/01/2012 tarih ve 2012/3 sayılı Bakan Onayı ile değişik 27/7/2005 tarihli 2005/59 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca Düzenlenen Eğitimlerde Görev Alacakların Ücretli Ders Görevlerine İlişkin Usul ve Esaslar a göre yapılır. (3) Katılımcıların harcırahları ise görev yaptığı birim bütçesinden karşılanır. Yönerge MADDE 27- (1) Personel Genel Müdürlüğü, bu Yönergenin yürürlüğe girmesini takip eden iki ay içinde ilgili birimlerin görüşlerini alarak, Defterdarlık Uzman Yardımcılarının birimlerinde yetiştirilmesine ilişkin hususları bir yönerge ile belirler. Yürürlük MADDE 28- (1) Bu Yönerge Bakanlık Makamının onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 29- (1) Bu Yönerge hükümlerini Başkanlık yürütür. -7-

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler 08.12.2009 tarih ve 2009/226 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Gaziosmanpaşa Üniversitesi nde görevli personelin günün koşullarına

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1. Bartın İl Özel İdaresi nde çalışmakta olan veya işe yeni alınan personele, yapmakla mükellef olduğu hizmetleri

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönerge, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun olarak

Detaylı

İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Madde 2- Bu Yönetmelik İncesu Belediyesi nde görevli personeli kapsar.

İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Madde 2- Bu Yönetmelik İncesu Belediyesi nde görevli personeli kapsar. İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı; İncesu Belediyesi nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmesini

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- (1) 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı, Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Ağustos / 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL PROJE YÖNETİMİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönerge; Erzincan Üniversitesi nde görev yapmakta olan idarî personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu düzeni ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Makam Onayı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN MEMURİYET HAYATLARI BOYUNCA ALMASI GEREKEN EĞİTİM KONULARI TESPİT RAPORU (TASLAK)

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN MEMURİYET HAYATLARI BOYUNCA ALMASI GEREKEN EĞİTİM KONULARI TESPİT RAPORU (TASLAK) MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN MEMURİYET HAYATLARI BOYUNCA ALMASI GEREKEN EĞİTİM KONULARI TESPİT RAPORU (TASLAK) Eylül 2013 1 MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN MEMURİYET HAYATLARI BOYUNCA ALMASI GEREKEN EĞİTİM

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını,

YÖNETMELİK. c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını, 12 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28849 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

b) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini,

b) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 14.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28353 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29454 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personelin yetiştirilmelerini sağlamak,

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26471 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı