Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5 İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki değişiklikler Muhasebe tahminlerinde yapılan değişiklikler Geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesi ÖNEMLİ TAHMİNLER VE DİĞER DEĞERLENDİRMELER TAM SET IFRS LER İLE KARŞILAŞTIRMA BİLGİNİZİ TEST EDİN BİLGİNİZİ UYGULAYIN Vaka Çalışması 1 Vaka Çalışması 1 in cevabı Vaka Çalışması 2 Vaka Çalışması 2 nin cevabı iv

6 Bu eğitim materyali, IASC Vakfının eğitim personeli tarafından hazırlanmış olup, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından onaylanmamıştır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) uygulanacak muhasebe hükümleri, IASB tarafından Temmuz 2009 da yayımlanan KOBİ ler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında (IFRS for SMEs) de düzenlenmiştir. GİRİŞ Bu modül, IFRS for SMEs in 23 üncü modülü olan Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar uyarınca muhasebe politikalarının, tahminlerin ve hataların muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konusunu ele almaktadır. Söz konusu eğitim materyali, öğrencilere konuyu tanıtmakta, yayımlanan resmi metin konusunda rehberlik sağlamakta, örneklerin kullanılması aracılığıyla hükümlerin anlaşılmasını kolaylaştırmakta ve Bölüm 10 un uygulanmasında gerekli olan önemli değerlendirmeleri göstermektedir. Ayrıca bu modülde, öğrencinin hükümlere yönelik bilgisini test etmek için hazırlanan sorular ile IFRS for SMEs uyarınca muhasebe politikalarının, tahminlerin ve hataların muhasebeleştirilmesine ve gerekli açıklamaların yapılmasına yönelik yeteneğini geliştirmek için tasarlanan örnek olaylar yer almaktadır. Öğrenim çıktıları Bu modülün başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine, muhasebe politikalarına, tahminlere ve hatalara ilişkin olarak IFRS for SMEs te yer alan finansal raporlama hükümleri öğrenilmiş olacaktır. Ayrıca söz konusu hükümlerin uygulamada kullanılışını gösteren örnek olayların tamamlanmasıyla, IFRS for SMEs uyarınca muhasebe politikalarının, tahminlerin ve hataların muhasebeleştirilmesi konusundaki yeterliliğiniz artacaktır. Özellikle, IFRS for SMEs uyarınca: muhasebe tahminindeki değişiklik, geçmiş dönem hatası ve muhasebe politikasındaki değişiklik arasındaki ayrımı yapabilecek, standardın özel olarak değinmediği işlem, olay veya koşullar için bir muhasebe politikasının nasıl geliştirileceğini öğrenecek, finansal tablolarda muhasebe politikasındaki bir değişikliği muhasebeleştirebilecek ve değişikliğe ilişkin öngörülen açıklamaları yapabilecek (ayrıca bir muhasebe politikasının geriye dönük olarak veya ileriye yönelik olarak uygulanması sırasında tutarlarda yapılması gerekli olan düzeltmeleri yapabilecek), finansal tablolarda bir muhasebe tahmininde meydana gelen değişikliği muhasebeleştirebilecek ve değişikliğe ilişkin öngörülen açıklamaları yapabilecek, finansal tablolarda bir hata düzeltmesinin muhasebeleştirmesinin nasıl yapılacağını öğrenecek ve hata düzeltmesine ilişkin öngörülen açıklamaları yapabilecek, tahminler yapılırken ve muhasebe politikalarını belirlerken ve uygularken yapılması gerekli önemli değerlendirmelerin yapılmasının gerekliliğini saptayacaksınız. 1

7 IFRS for SMEs IFRS for SMEs in, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmelerin genel amaçlı finansal tablolarına uygulanması amaçlanmaktadır (bakınız: Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler). IFRS for SMEs, zorunlu hükümler ve söz konusu hükümlerle birlikte yayımlanan (zorunlu olmayan) diğer materyallerden oluşur. Zorunlu olmayan materyaller aşağıdakilerden oluşmaktadır: IFRS for SMEs e genel bir giriş yapan ve Standardın amacını, yapısını ve uygulama alanını açıklayan önsöz. Örnek finansal tablolar ile dipnot kontrol listesini içeren uygulama rehberi. IASB nin IFRS for SMEs e ilişkin sonuçlara ulaşırken sergilediği temel yaklaşımı özetleyen Karar Gerekçeleri. IFRS for SMEs in yayımlanması konusunda muhalif görüş bildiren bir IASB üyesinin muhalif görüşü. IFRS for SMEs te Terimler Sözlüğü zorunlu hükümlerin bir parçasıdır. IFRS for SMEs te Bölüm 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, Bölüm 22 Borçlar ve Özkaynak ile Bölüm 23 Hasılat ta ekler yer almaktadır. Söz konusu ekler zorunlu olmayan rehberlerdir. Hükümlere giriş Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin genel amaçlı finansal tablolarının amacı, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmış raporlar talep edebilme imkânı bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine, genel olarak bir işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında ekonomik kararlar almalarında faydalı olacak bilgiler sağlamaktır. Bölüm 10 un amacı, muhasebe politikalarının seçiminde ve değiştirilmesinde uygulanacak kriterler ile muhasebe politikalarındaki değişikliklere, muhasebe tahminlerindeki değişikliklere ve geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesine ilişkin muhasebe uygulamalarını ve açıklamaları belirlemektir. Muhasebe politikaları, finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamaları ifade eder. İşletmeler, belirli işlemler, olaylar veya koşullar için bir muhasebe politikası benimsedikten sonra bu politikayı ancak IFRS for SMEs te değişiklik olduğunda veya yeni politikanın güvenilir ve ihtiyaca daha uygun bilgi sağlayacağı sonucuna varılmışsa değiştirebilirler. IFRS for SMEs te tanımlanan durumlar dışında, muhasebe politikalarındaki tüm değişiklikler ve geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesi geriye dönük olarak uygulanır. Bu yeni muhasebe 2

8 politikasının önceki dönemlerde de uygulanmış kabul edileceği ve mümkün olan en erken dönemden başlamak üzere önceki dönem finansal tablolarının buna göre düzeltileceği anlamına gelir. Hataların düzeltilmesinde geriye dönük uygulama ise hatanın yapıldığı döneme (dönemlere) ait tablodaki (tablolardaki) karşılaştırmalı tutarların düzeltilmesi anlamındadır. Muhasebe politikalarının geriye dönük uygulanması ve önceki dönem hatalarının geriye dönük düzeltilmesi işletmelerin finansal tablolarının ihtiyaca uygunluğunu ve güvenilirliğini bunları zaman içerisinde ve diğer işletmelerin finansal tabloları ile karşılaştırılabilir yaparak artırır. Geçmiş dönem hataları; önceki bir veya daha fazla dönemin finansal tabloları için söz konusu olan ihmaller veya yanlış bilgilendirmelerdir. Bunlar, finansal tabloların yayımı için onaylandığı sırada mevcut olan ve normalde finansal tabloların hazırlanması ve sunulması sırasında elde edilmiş ve dikkate alınmış olması beklenen güvenilir bilgilerin kullanılmamasından kaynaklanırlar. Aynı zamanda bu bilgilerin yanlış kullanımından da kaynaklanabilirler. Muhasebe tahminlerinde yapılan değişiklikler, varlık ve borçların cari durumunun saptanması ile gelecekte beklenen fayda ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesi işlemlerinden kaynaklanan düzeltmeleri ifade eder. Muhasebe tahminlerinde meydana gelen değişiklikler sonucunda ya bir varlığın veya borcun defter değerinde ya da varlığın kullanım durumunu yansıtan giderlerde değişikliler yapılır. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, açıkça belirtilmiş durumlar dışında, ileriye yönelik olarak uygulanır. Bu muhasebe tahminlerinde yapılan değişikliklerin etkilerinin; (a) değişiklik sadece meydana geldiği dönemi etkiliyorsa, bu dönemin kâr veya zararına dâhil edileceği, (b) değişiklik değişikliğin yapıldığı dönemle birlikte gelecek dönemleri de etkiliyorsa, hem değişikliğin yapıldığı dönemin hem de gelecek dönemlerin kâr veya zararına dâhil edileceği anlamına gelir. Uygulanan muhasebe politikalarıyla ilgili olarak yapılacak açıklamalara ilişkin hükümler ile tahminlerdeki belirsizliklerin temel kaynakları hakkında bilgiler Bölüm 8 Finansal Tablo Dipnotları nda belirlenmiştir (bakınız: paragraf ). Muhasebe politikalarındaki değişikliklerle ilgili olarak yapılacak açıklamalara ilişkin hükümler ise Bölüm 10 da yer almaktadır. 3

9 HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER IFRS for SMEs Bölüm 10 Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar ın içeriği aşağıda gri renkte işaretlenmiş şekilde gösterilmektedir. IFRS for SMEs te yer alan Terimler Sözlüğünde tanımlanan terimler de hükümlerin bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu terimler, Bölüm 10 da ilk kullanıldıkları cümlede koyu olarak yer almaktadır. IASC Vakfı eğitim kadrosu tarafından eklenen açıklamalar ve örnekler gri renkte işaretlenmemiştir. IASC Vakfı eğitim kadrosu tarafından eklenen diğer ek açıklamalar koyu ve italik olarak köşeli parantezlerde sunulmuştur. Eğitim kadrosu tarafından yapılan eklemeler IFRS for SMEs in bir bölümünü oluşturmamaktadır ve IASB tarafından onaylanmış metinler değildir. Bu bölümün kapsamı 10.1 Bu bölüm finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarının seçiminde ve uygulamasına yol gösterir. Ayrıca, muhasebe tahminlerindeki değişiklikleri ve önceki dönem finansal tablolarında yapılmış olan hataların düzeltilmesi işlemlerini de içerir. Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması 10.2 Muhasebe politikaları, finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamaları ifade eder Bu Standartta özel olarak ele alınan işlem, olay ve koşullar için bu Standart hükümlerinin uygulanması gerekir. Ancak, uygulanmaması durumunda işletme açısından etkisi önemsiz olacak bir hükmün uygulanma zorunluluğu bulunmaz. Notlar Eksik veya yanlış sunulan kalemlerin, ayrı ayrı veya toplu olarak, finansal tablolara dayanılarak alınan ekonomik kararları etkileyebileceği durumlarda, sözü edilen kalemlerin önemli olduğu kabul edilir. Önemlilik, eksik veya yanlış raporlamanın düzeyine ve niteliğine bağlı olup, işletmeye özgü koşullar içerisinde değerlendirilmelidir. İlgili kalemin düzeyinin veya niteliğinin ya da her ikisinin birden belirleyici faktör olması mümkündür (bakınız: paragraf 3.16). Kullanıcıların, iş ve ekonomik faaliyetler ve muhasebe hakkında yeterli bilgi sahibi olan ve sunulan bilgileri makul bir seviyede dikkatli olarak inceleme isteği bulunan kullanıcılar 4

10 oldukları varsayılmaktadır (bakınız: paragraf 2.4). Sermayeyi sağlayarak sermaye riskini üstlenenler (bunlar önemli bir finansal tablo kullanıcı grubudur) yatırımlarının taşıdığı risklerle ve yatırımlarının getirisi ile ilgilenirler. Bu kişiler, sermayede payı temsil eden yatırımları satın alma, elde tutma veya satma kararlarını verirken kendilerine yardımcı olacak bilgiye ihtiyaç duyarlar. Hissedarlar ayrıca, işletmelerin kar payı dağıtma güçlerinin değerlendirilmesinde kendilerine yardımcı olacak bilgilerle ilgilenirler. Eğer bir bilginin verilmemesi ya da yanlış verilmesi finansal tabloları kullanarak ekonomik kararlar alacak olan bu kullanıcıların kararlarını etkileyebilecekse o bilgi önemli bir bilgidir (bakınız: paragraf 2.6). Önemliliğin tanımına göre, sunulacak bilginin önemli olmaması durumunda, bu IFRS te yapılması istenen bir açıklamanın yapılması gerekli değildir. Ayrıca, bir muhasebe politikasının uygulanmamasının oluşturacağı etki önemsiz olduğunda, bu muhasebe politikasının uygulanması gerekmez. Örnekler IFRS for SMEs te ele alınan işlem, olay ve koşullar Ör 1 Bir üretim işletmesi, Bölüm 20 Kiralamalar da yer alan hükümlerin aksine, finansal kiralama yoluyla edindiği varlıkları aktifleştirmemektedir. İşletme tüm kiralamalarını (yani faaliyet ve finansal kiralamalarını) paragraf ve da yer verilen hükümler (faaliyet kiralamalarına ilişkin hükümler) uyarınca muhasebeleştirmektedir. İşletmenin şimdiye kadar yapmış olduğu tek finansal kiralama sözleşmesi, kiralama sözleşmesinin başlangıcında (sözleşmenin başlangıcı cari raporlama dönemi olan 20X8 yılı içerisindedir) gerçeğe uygun değeri 1,000 PB4 (1) olan bir fotokopi makinesinin kullanımı içindir. Cari raporlama döneminin sonunda işletmenin maddi duran varlıklarının defter değeri 90,000,000 PB nin ve borçları ise 40,000,000 PB nin üzerindedir. İşletme, 31 Aralık 20X8 tarihinde sona eren yıllık döneme ilişkin olarak 30,000,000 PB tutarında kar raporlamıştır. İşletmenin finansal kiralama yoluyla edindiği varlığı aktifleştirmemesinin etkisi muhtemelen önemli olmayacaktır - bu büyüklükteki bir hatanın kullanıcıların finansal tablolara dayanarak verdikleri ekonomik kararları etkilemesi ihtimali çok düşüktür. İşletmenin finansal kiralamalara ilişkin muhasebe politikasının etkisi önemli değildir. Dolayısıyla işletmenin finansal kiralama yoluyla edindiği varlıkları aktifleştirmesine gerek yoktur. Ör 2 Yöneticilere jet uçağı sağlayan bir işletme, Bölüm 20 Kiralamalar da yer alan hükümlerin aksine, finansal kiralama yoluyla edindiği varlıkları aktifleştirmemektedir. İşletmenin yaptığı tek iş, her ikisi de finansal kiralama yoluyla kiralanmış olan iki jet uçağını işletmektir. İşletme tüm kiralamalarını (yani faaliyet ve finansal kiralamalarını) paragraf ve da yer verilen hükümler (faaliyet kiralamalarına ilişkin hükümler) uyarınca muhasebeleştirmektedir. İşletmenin finansal kiralamalar yoluyla edindiği varlıkları aktifleştirmemesi kullanıcıların finansal tablolara dayanarak verdikleri ekonomik kararları etkileyecektir. Bu nedenle (1) Bu örnekte ve bu modülde yer alan diğer tüm örneklerde parasal tutarlar para birimi (PB) olarak ifade edilmiştir. 5

11 işletmenin, Bölüm 20 de yer alan hükümler uyarınca finansal kiralama yoluyla edinilen varlıkların aktifleştirilmesi şeklinde bir muhasebe politikası benimsemesi gerekir. Ör 3 Örnek 1 deki durum burada da geçerlidir. Ancak bu örnekte şu farklılık bulunmaktadır. İşletme aynı zamanda ayrı ayrı değerlendirildiğinde önemsiz olan birçok finansal kiralama sözleşmesi daha yapmıştır. Finansal kiralamalar yoluyla edinilen varlıkların aktifleştirilmemesinin etkisi topluca değerlendirilmelidir topluca değerlendirildiklerinde, kullanıcıların finansal tablolara dayanarak verdikleri ekonomik kararları etkileyebilecek olması durumunda, varlıkların aktifleştirilmemesinin etkisi önemlidir ve işletmenin Bölüm 20 de yer alan hükümler uyarınca finansal kiralama yoluyla edinilen varlıkların aktifleştirilmesi şeklinde bir muhasebe politikası benimsemesi gerekir. Ancak, topluca değerlendirildiklerinde, finansal kiralamalar yoluyla edinilen varlıkların aktifleştirilmemesinin, kullanıcıların finansal tablolara dayanarak verdikleri ekonomik kararları etkilemesi ihtimalinin çok düşük olması durumunda, işletmenin finansal kiralamalar yoluyla edinilen varlıkların muhasebeleştirilmesi şeklinde bir muhasebe politikası uygulaması gerekmez. Ör 4 İşletme, bir fabrika teçhizatı kiralayacak uygun bir kiraya veren bulabilmek için bir acentenin hizmetlerini kullanmıştır. Kiralama bir finansal kiralamadır. IFRS for SMEs te özel olarak kiralamalardaki acente ücretlerinin muhasebeleştirilmesini ele alan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak IFRS for SMEs te kiracının katlandığı başlangıçtaki doğrudan maliyetleri ele alan hükümler bulunmaktadır. İşletmenin faaliyet gösterdiği ve IASB nin yayımladığı kavramsal çerçeveye benzer bir kavramsal çerçevesi olduğunu kabul eden ülkenin ulusal muhasebe standartlarına göre bu tür acente ücretlerinin gerçekleştiği anda gider olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. İşletme muhasebe politikasını geliştirirken kendi ulusal muhasebe standartlarına bakabilir mi? Hayır. Acente ücretleri kiracının başlangıçtaki doğrudan maliyetlerinden biridir (yani finansal kiralamanın müzakere edilmesi ve düzenlenmesi ile doğrudan ilişkilendirilebilen ek maliyetlerdendir). Paragraf 20.9 da, kiracının başlangıçtaki her çeşit doğrudan maliyetlerinin varlık olarak muhasebeleştirilen tutara eklenmesinin gerektiği belirtilmektedir. Ulusal muhasebe standartlarına göre yapılacak muhasebeleştirmenin etkisi önemsiz olmadığı sürece, paragraf 10.3 te yer alan hükümlere aykırı hareket edilmiş olacaktır Bu Standardın özel olarak değinmediği işlem, olay veya koşullar için, işletme yönetimi aşağıdaki niteliklere sahip bilgileri sağlayan bir muhasebe politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasında kendi iradesini kullanır: (a) Kullanıcıların alacakları ekonomik kararlar açısından ihtiyaca uygun bilgi sağlayan [Bakınız: paragraf 2.5] ve 6

12 (b) Aşağıdaki koşulları karşılaması nedeniyle güvenilir [Bakınız: paragraf 2.7] olan: (i) İşletmenin finansal durumunu, finansal performansını ve nakit akışlarını gerçeğe uygun olarak göstermesi, (ii) İşlem, olay ve koşulların yalnızca hukuki yapısını değil, ekonomik özünü de yansıtması, [Bakınız: paragraf 2.8] (iii) Tarafsız, yani yanlılıktan arınmış olması, (iv) İhtiyatlı olması [Bakınız: paragraf 2.9] ve (v) Önem arz eden [Bakınız: paragraf 2.3] hiçbir açıdan eksiği bulunmaması [Bakınız: paragraf 2.10] İşletme yönetimi paragraf 10.4 çerçevesinde yapacağı değerlendirmelerde, uygulanabilirliklerini göz önünde bulundurmak suretiyle sırasıyla aşağıdaki kaynaklara başvurur: (a) Benzer ve ilişkili konularla ilgili olarak bu Standartta yer alan hüküm ve açıklamalar ile (b) Varlıklar, borçlar, gelirler ve giderler ile ilgili olarak Bölüm 2 Kavramlar ve Genel İlkeler de yer verilen tanımlar, muhasebeleştirme koşulları ve ölçüm esasları ile genel ilkeler İşletme yönetimi paragraf 10.4 çerçevesinde yapacağı değerlendirmelerde, benzer ve ilişkili konularla ilgili olarak tam set IFRS lerde yer alan hüküm ve açıklamaları da dikkate alabilir. Notlar IFRS for SMEs özel olarak bir işlem, olay veya koşula değinmediğinde işletmeler, ihtiyaca uygun ve güvenilir bilgi sağlayan bir muhasebe politikası seçmelidirler. İşletme yönetimi muhasebe politikasının seçiminde kendi iradesini kullanırken, ilk olarak benzer ve ilişkili konularla ilgili olarak IFRS for SMEs te yer alan hüküm ve açıklamaları, ikinci olarak da varlıklar, borçlar, gelirler ve giderler ile ilgili olarak Bölüm 2 Kavramlar ve Genel İlkeler de yer verilen tanımlar, muhasebeleştirme koşulları ve ölçüm esasları ile genel ilkeleri göz önünde bulundurmalıdır. Bunun sonucunda da bir muhasebe politikası geliştirilemezse, işletmeler benzer ve ilişkili konularla ilgili olarak tam set IFRS lerde (Standartlara ilişkin Yorumlarda dahil olmak üzere) yer alan hüküm ve açıklamaları dikkate alabilirler (Bakınız: Karar Gerekçeleri, paragraf 86). 7

13 Örnek bir muhasebe politikası geliştirilmesi Ör 5 Devlet kuruluşu olmayan bir kalkınma ajansı, kırsal kesimde yaşayanlara katkı amaçlı projelere destek sağlama programının bir parçası olarak, 1 Ocak 20X7 tarihinde 20X7-20X9 yılları arasında belirli kırsal bölgelerde tarım işletmeleri kuran işletmelere teşvik sağlayacağını duyurmuştur. Kriterlere uygun işletmeler, belirtilen bölgelerde tarım işletmesi kurmak için başlangıçta 50,000 PB nakit ödemesi alacaklardır. İşletmelerin teşvikten yararlanabilmesi için başvuru formu doldurması, projelerini sunması ve kalkınma ajansının para yardımı vermeden önce gözden geçireceği belirli belgeleri teslim etmesi gereklidir. IFRS for SMEs, devlet kuruluşu olmayan bir kalkınma ajansı tarafından sağlanan teşviklerin ne şekilde muhasebeleştirileceğine yönelik, özel olarak hüküm ve açıklamalar içermemektedir. Ancak, devlet teşviklerinin ne şekilde muhasebeleştirileceği IFRS for SMEs te ele alınmıştır (bakınız: Bölüm 24 Devlet Teşvikleri). Bu durumda, devlet kuruluşu olmayan bir kalkınma ajansı tarafından sağlanan teşviklerin muhasebeleştirilmesinde, kıyas yoluyla Bölüm 24 te yer alan hükümler dikkate alınmalıdır (yani işletme devlet kuruluşu olmayan bir kalkınma ajansı tarafından sağlanan teşviklere ilişkin muhasebe politikasını Bölüm 24 te yer alan hükümlere göre belirlemelidir). Muhasebe politikalarının tutarlılığı 10.7 Bu Standardın farklı muhasebe politikalarının uygun olabileceği kalemlerin ayrı olarak sınıflandırılmasını gerektirdiği veya buna izin verdiği durumlar dışında, benzer işlem, olay ve koşullar için seçilen ve uygulanan muhasebe politikaları birbiriyle tutarlı olmalıdır. Bu Standardın bu tür bir sınıflandırmayı gerektirdiği veya buna izin verdiği durumlarda, her bir sınıf için uygun bir muhasebe politikası seçilir ve tutarlı bir şekilde uygulanır. Örnekler muhasebe politikalarının tutarlılığı Ör 6 Bir işletmenin müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarını ölçmeye ilişkin muhasebe politikası, bu yatırımların gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak ölçülmesi şeklindedir. Ancak, işletme müştereken kontrol edilen işletmelerinden birindeki (B İş Ortaklığındaki) yatırımının gerçeğe uygun değerini belirleyememektedir. Bu nedenle, B İş Ortaklığı ndaki yatırımını maliyet yöntemini kullanarak ölçmektedir. İşletmenin muhasebe politikası seçimi ve uygulayışı IFRS for SMEs açısından uygundur. Bölüm 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar uyarınca bir işletme müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarının tümünü (i) paragraf de açıklanan maliyet yönteminden (ii) paragraf te açıklanan özkaynak yönteminden ya da (iii) paragraf te açıklanan gerçeğe uygun değer yönteminden birini kullanarak muhasebeleştirir. Müştereken kontrol 8

14 edilen işletmelerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde gerçeğe uygun değer yöntemini kullanmayı tercih eden bir işletme müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarının tümünü ilk muhasebeleştirmeden sonra gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçer. Bununla birlikte işletme, gerçeğe uygun değerleri aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülmesi mümkün olmayan müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarını maliyet yöntemini kullanarak ölçer (bakınız: paragraf 15.15). Ör 7 Bir işletmenin iştiraklerdeki yatırımlarını ölçmeye ilişkin muhasebe politikası gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçme şeklindedir. Ancak, işletme iştiraklerinden birindeki (İştirak B deki) yatırımının gerçeğe uygun değerini belirleyememektedir. Bu nedenle, İştirak B deki yatırımını maliyet yöntemini kullanarak ölçmektedir. İşletmenin muhasebe politikası seçimi ve uygulayışı IFRS for SMEs açısından uygundur. Bölüm 14 İştiraklerdeki Yatırımlar uyarınca bir işletme iştiraklerdeki yatırımlarının tümünü (i) paragraf 14.5 te açıklanan maliyet yönteminden (ii) paragraf 14.8 de açıklanan özkaynak yönteminden ya da (iii) paragraf 14.9 da açıklanan gerçeğe uygun değer yönteminden birini kullanarak muhasebeleştirir. İştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde gerçeğe uygun değer yöntemini kullanmayı tercih eden bir işletme, iştiraklerdeki yatırımlarının tümünü ilk muhasebeleştirmeden sonra gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçer. Bununla birlikte işletme, gerçeğe uygun değerleri aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülmesi mümkün olmayan iştirak yatırımlarını maliyet yöntemini kullanarak ölçer (bakınız: paragraf 14.10). Ör 8 Bir işletmenin iştiraklerdeki yatırımlarını ölçmeye ilişkin muhasebe politikası maliyet yöntemi ile ölçme şeklindedir. Ancak, iştiraklerinden birinin (iştirak C) özkaynak araçları ulusal menkul kıymet borsasına kote olduğundan iştirak C deki yatırımını gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçmektedir. İşletmenin muhasebe politikası seçimi ve uygulayışı IFRS for SMEs açısından uygundur. Bölüm 14 İştiraklerdeki Yatırımlar uyarınca bir işletme iştiraklerdeki yatırımlarının tümünü (i) paragraf 14.5 te açıklanan maliyet yönteminden (ii) paragraf 14.8 de açıklanan özkaynak yönteminden ya da (iii) paragraf 14.9 da açıklanan gerçeğe uygun değer yönteminden birini kullanarak muhasebeleştirir. İştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde maliyet yöntemini kullanmayı tercih eden bir işletme iştiraklerdeki yatırımlarının tümünü ilk muhasebeleştirmeden sonra maliyet değerinden değer düşüklüğü zararlarını düşerek ölçer (bakınız: paragraf 14.5). Bununla birlikte işletme, yayımlanmış bir fiyat kotasyonu bulunan iştiraklerdeki yatırımlarını, gerçeğe uygun değer yöntemini (bakınız: paragraf 14.9) kullanarak ölçer (bakınız: paragraf 14.7). Ör 9 Bir işletmenin iştiraklerdeki yatırımlarını ölçmeye ilişkin muhasebe politikası gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçme şeklindedir. İşletmenin müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarını ölçmeye ilişkin muhasebe politikası ise, gerçeğe uygun değer yöntemi kullanarak ölçme şeklindedir. İşletmenin yatırımlarından hiçbiri halka açık menkul kıymetler piyasasında işlem görmemektedir. 9

15 İşletmenin muhasebe politikası seçimi ve uygulayışı IFRS for SMEs açısından uygundur. İştiraklerdeki yatırımlar ile müşterek kontrole tabi işletmelerdeki yatırımlara ilişkin muhasebe politikalarının aynı olması gerekmez. Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 10.8 Muhasebe politikalarında ancak aşağıdaki koşullarda değişiklik yapılabilir: (a) Bu Standartta muhasebe politikasında değişik yapılmasını gerektiren bir değişiklik olması veya (b) Yapılması planlanan değişikliğin, işlemlerin, olayların veya koşulların finansal durum, performans veya nakit akışları üzerindeki etkileri konusunda güvenilir ve ihtiyaca daha uygun bilgi sağlayacak olması. Örnekler muhasebe politikalarındaki değişiklikler Ör 10 İştiraklerdeki yatırımlarını ölçmeye ilişkin muhasebe politikası ilk muhasebeleştirmeden sonra maliyet yöntemini kullanarak ölçme şeklinde olan bir işletme, muhasebe politikasında değişikliğe gitmiştir. Buna göre işletme iştiraklerdeki yatırımlarını gerçeğe uygun değer yöntemini kullanarak ölçmeye karar vermiştir. Muhasebe politikasındaki değişikliğin sebebi işletme yönetiminin gerçeğe uygun değer ile ölçümün ihtiyaca daha uygun bilgi sağladığını düşünmesidir. İşletmenin muhasebe politikasındaki değişiklik kabul edilebilir bir değişikliktir. Çünkü iştiraklerdeki yatırımların ölçümünde gerçeğe uygun değer yönteminin kullanılması sonucunda, iştiraklerdeki yatırımların işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları üzerindeki etkileri konusunda güvenilir ve ihtiyaca daha uygun bilgiler sağlanacaktır. Ör 11 Bir işletme sınıflandırılmış finansal durum tablosu (başka bir ifadeyle dönen ve duran varlıklar ile kısa ve uzun vadeli borçların ayrı sınıflar şeklinde sunularak hazırlandığı finansal durum tablosu) sunmaktan vazgeçip finansal durum tablosunu likidite esasına göre (finansal durum tablosunun dönen/duran, kısa vadeli/uzun vadeli ayrımı yapmadan kalemlerin likidite düzeylerine göre sıralanarak (en az likitten en çok likide veya en çok likitten en az likide) hazırlanması) sunmaya başlamıştır. Çünkü işletmenin içinde bulunduğu özel durumlar nedeniyle likidite esasına göre sunum ile birlikte güvenilir ve ihtiyaca daha uygun bilgi sağlanacağı düşünülmektedir (bakınız paragraf 4.4). İşletme karşılaştırılabilir önceki döneme ilişkin finansal durum tablosunu likidite esasına göre yeniden düzenlemiştir. Çünkü işletme likidite esasına göre sunuma geçişi bir muhasebe politikası değişikliği olarak düşünmüştür. 10

16 İşletmenin uygulaması doğrudur. Muhasebe politikaları sadece, varlıkların, borçların, gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesine ve ölçümüne ilişkin ilkeler değildir. Muhasebe politikaları aynı zamanda varlık, borç, gelir ve giderlerin finansal tablolarda sunulmasına ilişkin ilke ve uygulamaları da içerir. Dönen/duran ve kısa vadeli/uzun vadeli ayrımı yapılarak sunum veya likidite esasına göre sunum buna bir örnektir. Bundan dolayı geriye dönük uygulama gereklidir Aşağıdaki durumlar muhasebe politikalarında yapılan değişiklik olarak nitelendirilmez: (a) Özü itibarıyla öncekilerden farklılık taşıyan işlemler, olaylar veya koşullar için uygulanacak olan muhasebe politikaları. (b) İlk kez ortaya çıkan veya daha önce ortaya çıkmış olmakla birlikte önceki oluşumları önemli nitelik taşımayan işlemler, olaylar veya koşullar için yeni bir muhasebe politikasının uygulanması. (c) Bu Standardın gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülmesini gerektirdiği veya buna izin verdiği bir varlığın gerçeğe uygun değerinin güvenilir olarak ölçülme imkânı kalmaması nedeniyle maliyet yöntemiyle ölçülmeye başlanması (ya da tam tersi). Örnekler muhasebe politikasında yapılan değişiklik olarak nitelendirilmeyen durumlar Ör 12 İşletme cari raporlama döneminde bir iştirak yatırımında bulunmuştur. İşletme, bu iştirak yatırımının ilk muhasebeleştirmeden sonraki ölçümünü maliyet yöntemini kullanarak yapmayı tercih etmiştir. İşletmenin daha önceden iştirak yatırımı bulunmamaktadır. İşletmenin ilk iştirak yatırımı niteliğindeki bu yatırımının ölçümü için maliyet yöntemini benimsemiş olması muhasebe politikasında bir değişiklik değildir. Seçilen muhasebe politikası işletmenin daha önce hiç karşılaşmadığı bir işlemle ilgilidir. Ör 13 İşletme cari raporlama döneminde bir iştirak yatırımında bulunmuştur. İşletme, bu iştirak yatırımının ilk muhasebeleştirmeden sonraki ölçümünü maliyet yöntemini kullanarak yapmayı tercih etmiştir. Bu işletmenin ikinci iştirak yatırımıdır. İşletme önceki iştirak yatırımını bir stok kalemi olarak muhasebeleştirmiş ve ölçümünü ilgili bölüm hükümlerine göre yapmıştır. Finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemesi açısından değerlendirildiğinde ilk iştirak yatırımının maliyeti (ve değeri) önemsiz olduğundan, işletme yönetimi bu yatırımı bir stok kalemi olarak muhasebeleştirmiş ve ölçümünü buna göre yapmıştır. İlk iştirak yatırımının işletmenin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemesi açısından değerlendirildiğinde önemsiz olması koşuluyla, iştiraklerdeki yatırımlarının tümünün 11

17 ölçümünde gerçeğe uygun değer yönteminin kullanılması, muhasebe politikasında bir değişiklik değildir. Seçilen muhasebe politikası daha önce önemsiz olan bir işleme ilişkindir. Ayrıca paragraf 10.3 e bakınız. Ör 14 Cari raporlama döneminde, işletmenin tek yatırım amaçlı gayrimenkulünün gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilir hale gelmiş ve işletme bu tek yatırım amaçlı gayrimenkulünü maddi duran varlıklardan (bu durumda yatırım amaçlı gayrimenkul maliyet-amortisman-değer düşüklüğü yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir) gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer etmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkulün maddi duran varlıklardan (maliyet-amortisman-değer düşüklüğü yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen) gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer edilmesi mevcut durumun değişmesidir. Muhasebe politikasında bir değişiklik değildir (bakınız: Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller paragraf 16.8). Ör 15 Cari raporlama döneminde, işletme daha önceden kendisinin kullandığı binayı faaliyet kiralamaları kapsamında kiralamak üzere düzenlemeye başladığında bu gayrimenkulünü maddi duran varlıklardan (bu durumda bina maliyet-amortismandeğer düşüklüğü yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir) gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer etmiştir. Gayrimenkulün maddi duran varlıklardan (maliyet-amortisman-değer düşüklüğü yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen) gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer edilmesi gayrimenkulün kullanımındaki bir değişikliktir. Muhasebe politikasında bir değişiklik değildir. Ör 16 Cari raporlama döneminde geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi haline gelen işletme, bu dönemde ilk kez, finansal tabloların hazırlanması ve sunumunda Bölüm 31 Yüksek Enflasyon u uygulamıştır. Bölüm 31 in finansal tabloların hazırlanması ve sunumunda ilk kez uygulanması bir muhasebe politikası değişikliği değildir; işletmenin içinde bulunduğu durum ve koşullardaki bir değişimdir. Yeni muhasebe politikası daha önceden olmamış bir koşul içindir. Not: Bölüm 31 in ilk kez uygulanması bir muhasebe politikası değişikliği olmasa da Bölüm 31 de (paragraf 31.3 ve 31.4 uyarınca) öngörülen finansal tabloların düzeltilmesi süreci, muhasebe politikasındaki bir değişikliğin geriye dönük olarak uygulanması için gerekli olan süreçle benzerlik göstermektedir Bu Standardın belirli bir olay, işlem veya koşulla ilgili olarak sağladığı uygulama seçenekleri (ölçüm yöntemi dâhil) çerçevesinde uygulanmakta olan bir seçeneğin sonradan diğer seçeneklerle değiştirilmesi durumunda, muhasebe politikasında yapılan bir değişiklik söz konusudur. 12

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 5 Statement of Comprehensive

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ (a) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Giriş Bu yayın, üretim, toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Örnek A.Ş. nin Uluslararası

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 1 Small and Medium-sized

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015 Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

TEBLİĞ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI (BDS 706) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU

TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU Prof. Dr. Hasan Kaval A. ÇALIŞMANIN AMACI Ülkemizde ekonomi geliştikçe onun kurumları da gelişmektedir. Bu kapsamda işletmelerin

Detaylı