Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5 İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki değişiklikler Muhasebe tahminlerinde yapılan değişiklikler Geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesi ÖNEMLİ TAHMİNLER VE DİĞER DEĞERLENDİRMELER TAM SET IFRS LER İLE KARŞILAŞTIRMA BİLGİNİZİ TEST EDİN BİLGİNİZİ UYGULAYIN Vaka Çalışması 1 Vaka Çalışması 1 in cevabı Vaka Çalışması 2 Vaka Çalışması 2 nin cevabı iv

6 Bu eğitim materyali, IASC Vakfının eğitim personeli tarafından hazırlanmış olup, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından onaylanmamıştır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) uygulanacak muhasebe hükümleri, IASB tarafından Temmuz 2009 da yayımlanan KOBİ ler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında (IFRS for SMEs) de düzenlenmiştir. GİRİŞ Bu modül, IFRS for SMEs in 23 üncü modülü olan Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar uyarınca muhasebe politikalarının, tahminlerin ve hataların muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konusunu ele almaktadır. Söz konusu eğitim materyali, öğrencilere konuyu tanıtmakta, yayımlanan resmi metin konusunda rehberlik sağlamakta, örneklerin kullanılması aracılığıyla hükümlerin anlaşılmasını kolaylaştırmakta ve Bölüm 10 un uygulanmasında gerekli olan önemli değerlendirmeleri göstermektedir. Ayrıca bu modülde, öğrencinin hükümlere yönelik bilgisini test etmek için hazırlanan sorular ile IFRS for SMEs uyarınca muhasebe politikalarının, tahminlerin ve hataların muhasebeleştirilmesine ve gerekli açıklamaların yapılmasına yönelik yeteneğini geliştirmek için tasarlanan örnek olaylar yer almaktadır. Öğrenim çıktıları Bu modülün başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine, muhasebe politikalarına, tahminlere ve hatalara ilişkin olarak IFRS for SMEs te yer alan finansal raporlama hükümleri öğrenilmiş olacaktır. Ayrıca söz konusu hükümlerin uygulamada kullanılışını gösteren örnek olayların tamamlanmasıyla, IFRS for SMEs uyarınca muhasebe politikalarının, tahminlerin ve hataların muhasebeleştirilmesi konusundaki yeterliliğiniz artacaktır. Özellikle, IFRS for SMEs uyarınca: muhasebe tahminindeki değişiklik, geçmiş dönem hatası ve muhasebe politikasındaki değişiklik arasındaki ayrımı yapabilecek, standardın özel olarak değinmediği işlem, olay veya koşullar için bir muhasebe politikasının nasıl geliştirileceğini öğrenecek, finansal tablolarda muhasebe politikasındaki bir değişikliği muhasebeleştirebilecek ve değişikliğe ilişkin öngörülen açıklamaları yapabilecek (ayrıca bir muhasebe politikasının geriye dönük olarak veya ileriye yönelik olarak uygulanması sırasında tutarlarda yapılması gerekli olan düzeltmeleri yapabilecek), finansal tablolarda bir muhasebe tahmininde meydana gelen değişikliği muhasebeleştirebilecek ve değişikliğe ilişkin öngörülen açıklamaları yapabilecek, finansal tablolarda bir hata düzeltmesinin muhasebeleştirmesinin nasıl yapılacağını öğrenecek ve hata düzeltmesine ilişkin öngörülen açıklamaları yapabilecek, tahminler yapılırken ve muhasebe politikalarını belirlerken ve uygularken yapılması gerekli önemli değerlendirmelerin yapılmasının gerekliliğini saptayacaksınız. 1

7 IFRS for SMEs IFRS for SMEs in, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmelerin genel amaçlı finansal tablolarına uygulanması amaçlanmaktadır (bakınız: Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler). IFRS for SMEs, zorunlu hükümler ve söz konusu hükümlerle birlikte yayımlanan (zorunlu olmayan) diğer materyallerden oluşur. Zorunlu olmayan materyaller aşağıdakilerden oluşmaktadır: IFRS for SMEs e genel bir giriş yapan ve Standardın amacını, yapısını ve uygulama alanını açıklayan önsöz. Örnek finansal tablolar ile dipnot kontrol listesini içeren uygulama rehberi. IASB nin IFRS for SMEs e ilişkin sonuçlara ulaşırken sergilediği temel yaklaşımı özetleyen Karar Gerekçeleri. IFRS for SMEs in yayımlanması konusunda muhalif görüş bildiren bir IASB üyesinin muhalif görüşü. IFRS for SMEs te Terimler Sözlüğü zorunlu hükümlerin bir parçasıdır. IFRS for SMEs te Bölüm 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, Bölüm 22 Borçlar ve Özkaynak ile Bölüm 23 Hasılat ta ekler yer almaktadır. Söz konusu ekler zorunlu olmayan rehberlerdir. Hükümlere giriş Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin genel amaçlı finansal tablolarının amacı, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmış raporlar talep edebilme imkânı bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine, genel olarak bir işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında ekonomik kararlar almalarında faydalı olacak bilgiler sağlamaktır. Bölüm 10 un amacı, muhasebe politikalarının seçiminde ve değiştirilmesinde uygulanacak kriterler ile muhasebe politikalarındaki değişikliklere, muhasebe tahminlerindeki değişikliklere ve geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesine ilişkin muhasebe uygulamalarını ve açıklamaları belirlemektir. Muhasebe politikaları, finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamaları ifade eder. İşletmeler, belirli işlemler, olaylar veya koşullar için bir muhasebe politikası benimsedikten sonra bu politikayı ancak IFRS for SMEs te değişiklik olduğunda veya yeni politikanın güvenilir ve ihtiyaca daha uygun bilgi sağlayacağı sonucuna varılmışsa değiştirebilirler. IFRS for SMEs te tanımlanan durumlar dışında, muhasebe politikalarındaki tüm değişiklikler ve geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesi geriye dönük olarak uygulanır. Bu yeni muhasebe 2

8 politikasının önceki dönemlerde de uygulanmış kabul edileceği ve mümkün olan en erken dönemden başlamak üzere önceki dönem finansal tablolarının buna göre düzeltileceği anlamına gelir. Hataların düzeltilmesinde geriye dönük uygulama ise hatanın yapıldığı döneme (dönemlere) ait tablodaki (tablolardaki) karşılaştırmalı tutarların düzeltilmesi anlamındadır. Muhasebe politikalarının geriye dönük uygulanması ve önceki dönem hatalarının geriye dönük düzeltilmesi işletmelerin finansal tablolarının ihtiyaca uygunluğunu ve güvenilirliğini bunları zaman içerisinde ve diğer işletmelerin finansal tabloları ile karşılaştırılabilir yaparak artırır. Geçmiş dönem hataları; önceki bir veya daha fazla dönemin finansal tabloları için söz konusu olan ihmaller veya yanlış bilgilendirmelerdir. Bunlar, finansal tabloların yayımı için onaylandığı sırada mevcut olan ve normalde finansal tabloların hazırlanması ve sunulması sırasında elde edilmiş ve dikkate alınmış olması beklenen güvenilir bilgilerin kullanılmamasından kaynaklanırlar. Aynı zamanda bu bilgilerin yanlış kullanımından da kaynaklanabilirler. Muhasebe tahminlerinde yapılan değişiklikler, varlık ve borçların cari durumunun saptanması ile gelecekte beklenen fayda ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesi işlemlerinden kaynaklanan düzeltmeleri ifade eder. Muhasebe tahminlerinde meydana gelen değişiklikler sonucunda ya bir varlığın veya borcun defter değerinde ya da varlığın kullanım durumunu yansıtan giderlerde değişikliler yapılır. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, açıkça belirtilmiş durumlar dışında, ileriye yönelik olarak uygulanır. Bu muhasebe tahminlerinde yapılan değişikliklerin etkilerinin; (a) değişiklik sadece meydana geldiği dönemi etkiliyorsa, bu dönemin kâr veya zararına dâhil edileceği, (b) değişiklik değişikliğin yapıldığı dönemle birlikte gelecek dönemleri de etkiliyorsa, hem değişikliğin yapıldığı dönemin hem de gelecek dönemlerin kâr veya zararına dâhil edileceği anlamına gelir. Uygulanan muhasebe politikalarıyla ilgili olarak yapılacak açıklamalara ilişkin hükümler ile tahminlerdeki belirsizliklerin temel kaynakları hakkında bilgiler Bölüm 8 Finansal Tablo Dipnotları nda belirlenmiştir (bakınız: paragraf ). Muhasebe politikalarındaki değişikliklerle ilgili olarak yapılacak açıklamalara ilişkin hükümler ise Bölüm 10 da yer almaktadır. 3

9 HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER IFRS for SMEs Bölüm 10 Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar ın içeriği aşağıda gri renkte işaretlenmiş şekilde gösterilmektedir. IFRS for SMEs te yer alan Terimler Sözlüğünde tanımlanan terimler de hükümlerin bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu terimler, Bölüm 10 da ilk kullanıldıkları cümlede koyu olarak yer almaktadır. IASC Vakfı eğitim kadrosu tarafından eklenen açıklamalar ve örnekler gri renkte işaretlenmemiştir. IASC Vakfı eğitim kadrosu tarafından eklenen diğer ek açıklamalar koyu ve italik olarak köşeli parantezlerde sunulmuştur. Eğitim kadrosu tarafından yapılan eklemeler IFRS for SMEs in bir bölümünü oluşturmamaktadır ve IASB tarafından onaylanmış metinler değildir. Bu bölümün kapsamı 10.1 Bu bölüm finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarının seçiminde ve uygulamasına yol gösterir. Ayrıca, muhasebe tahminlerindeki değişiklikleri ve önceki dönem finansal tablolarında yapılmış olan hataların düzeltilmesi işlemlerini de içerir. Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması 10.2 Muhasebe politikaları, finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamaları ifade eder Bu Standartta özel olarak ele alınan işlem, olay ve koşullar için bu Standart hükümlerinin uygulanması gerekir. Ancak, uygulanmaması durumunda işletme açısından etkisi önemsiz olacak bir hükmün uygulanma zorunluluğu bulunmaz. Notlar Eksik veya yanlış sunulan kalemlerin, ayrı ayrı veya toplu olarak, finansal tablolara dayanılarak alınan ekonomik kararları etkileyebileceği durumlarda, sözü edilen kalemlerin önemli olduğu kabul edilir. Önemlilik, eksik veya yanlış raporlamanın düzeyine ve niteliğine bağlı olup, işletmeye özgü koşullar içerisinde değerlendirilmelidir. İlgili kalemin düzeyinin veya niteliğinin ya da her ikisinin birden belirleyici faktör olması mümkündür (bakınız: paragraf 3.16). Kullanıcıların, iş ve ekonomik faaliyetler ve muhasebe hakkında yeterli bilgi sahibi olan ve sunulan bilgileri makul bir seviyede dikkatli olarak inceleme isteği bulunan kullanıcılar 4

10 oldukları varsayılmaktadır (bakınız: paragraf 2.4). Sermayeyi sağlayarak sermaye riskini üstlenenler (bunlar önemli bir finansal tablo kullanıcı grubudur) yatırımlarının taşıdığı risklerle ve yatırımlarının getirisi ile ilgilenirler. Bu kişiler, sermayede payı temsil eden yatırımları satın alma, elde tutma veya satma kararlarını verirken kendilerine yardımcı olacak bilgiye ihtiyaç duyarlar. Hissedarlar ayrıca, işletmelerin kar payı dağıtma güçlerinin değerlendirilmesinde kendilerine yardımcı olacak bilgilerle ilgilenirler. Eğer bir bilginin verilmemesi ya da yanlış verilmesi finansal tabloları kullanarak ekonomik kararlar alacak olan bu kullanıcıların kararlarını etkileyebilecekse o bilgi önemli bir bilgidir (bakınız: paragraf 2.6). Önemliliğin tanımına göre, sunulacak bilginin önemli olmaması durumunda, bu IFRS te yapılması istenen bir açıklamanın yapılması gerekli değildir. Ayrıca, bir muhasebe politikasının uygulanmamasının oluşturacağı etki önemsiz olduğunda, bu muhasebe politikasının uygulanması gerekmez. Örnekler IFRS for SMEs te ele alınan işlem, olay ve koşullar Ör 1 Bir üretim işletmesi, Bölüm 20 Kiralamalar da yer alan hükümlerin aksine, finansal kiralama yoluyla edindiği varlıkları aktifleştirmemektedir. İşletme tüm kiralamalarını (yani faaliyet ve finansal kiralamalarını) paragraf ve da yer verilen hükümler (faaliyet kiralamalarına ilişkin hükümler) uyarınca muhasebeleştirmektedir. İşletmenin şimdiye kadar yapmış olduğu tek finansal kiralama sözleşmesi, kiralama sözleşmesinin başlangıcında (sözleşmenin başlangıcı cari raporlama dönemi olan 20X8 yılı içerisindedir) gerçeğe uygun değeri 1,000 PB4 (1) olan bir fotokopi makinesinin kullanımı içindir. Cari raporlama döneminin sonunda işletmenin maddi duran varlıklarının defter değeri 90,000,000 PB nin ve borçları ise 40,000,000 PB nin üzerindedir. İşletme, 31 Aralık 20X8 tarihinde sona eren yıllık döneme ilişkin olarak 30,000,000 PB tutarında kar raporlamıştır. İşletmenin finansal kiralama yoluyla edindiği varlığı aktifleştirmemesinin etkisi muhtemelen önemli olmayacaktır - bu büyüklükteki bir hatanın kullanıcıların finansal tablolara dayanarak verdikleri ekonomik kararları etkilemesi ihtimali çok düşüktür. İşletmenin finansal kiralamalara ilişkin muhasebe politikasının etkisi önemli değildir. Dolayısıyla işletmenin finansal kiralama yoluyla edindiği varlıkları aktifleştirmesine gerek yoktur. Ör 2 Yöneticilere jet uçağı sağlayan bir işletme, Bölüm 20 Kiralamalar da yer alan hükümlerin aksine, finansal kiralama yoluyla edindiği varlıkları aktifleştirmemektedir. İşletmenin yaptığı tek iş, her ikisi de finansal kiralama yoluyla kiralanmış olan iki jet uçağını işletmektir. İşletme tüm kiralamalarını (yani faaliyet ve finansal kiralamalarını) paragraf ve da yer verilen hükümler (faaliyet kiralamalarına ilişkin hükümler) uyarınca muhasebeleştirmektedir. İşletmenin finansal kiralamalar yoluyla edindiği varlıkları aktifleştirmemesi kullanıcıların finansal tablolara dayanarak verdikleri ekonomik kararları etkileyecektir. Bu nedenle (1) Bu örnekte ve bu modülde yer alan diğer tüm örneklerde parasal tutarlar para birimi (PB) olarak ifade edilmiştir. 5

11 işletmenin, Bölüm 20 de yer alan hükümler uyarınca finansal kiralama yoluyla edinilen varlıkların aktifleştirilmesi şeklinde bir muhasebe politikası benimsemesi gerekir. Ör 3 Örnek 1 deki durum burada da geçerlidir. Ancak bu örnekte şu farklılık bulunmaktadır. İşletme aynı zamanda ayrı ayrı değerlendirildiğinde önemsiz olan birçok finansal kiralama sözleşmesi daha yapmıştır. Finansal kiralamalar yoluyla edinilen varlıkların aktifleştirilmemesinin etkisi topluca değerlendirilmelidir topluca değerlendirildiklerinde, kullanıcıların finansal tablolara dayanarak verdikleri ekonomik kararları etkileyebilecek olması durumunda, varlıkların aktifleştirilmemesinin etkisi önemlidir ve işletmenin Bölüm 20 de yer alan hükümler uyarınca finansal kiralama yoluyla edinilen varlıkların aktifleştirilmesi şeklinde bir muhasebe politikası benimsemesi gerekir. Ancak, topluca değerlendirildiklerinde, finansal kiralamalar yoluyla edinilen varlıkların aktifleştirilmemesinin, kullanıcıların finansal tablolara dayanarak verdikleri ekonomik kararları etkilemesi ihtimalinin çok düşük olması durumunda, işletmenin finansal kiralamalar yoluyla edinilen varlıkların muhasebeleştirilmesi şeklinde bir muhasebe politikası uygulaması gerekmez. Ör 4 İşletme, bir fabrika teçhizatı kiralayacak uygun bir kiraya veren bulabilmek için bir acentenin hizmetlerini kullanmıştır. Kiralama bir finansal kiralamadır. IFRS for SMEs te özel olarak kiralamalardaki acente ücretlerinin muhasebeleştirilmesini ele alan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak IFRS for SMEs te kiracının katlandığı başlangıçtaki doğrudan maliyetleri ele alan hükümler bulunmaktadır. İşletmenin faaliyet gösterdiği ve IASB nin yayımladığı kavramsal çerçeveye benzer bir kavramsal çerçevesi olduğunu kabul eden ülkenin ulusal muhasebe standartlarına göre bu tür acente ücretlerinin gerçekleştiği anda gider olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. İşletme muhasebe politikasını geliştirirken kendi ulusal muhasebe standartlarına bakabilir mi? Hayır. Acente ücretleri kiracının başlangıçtaki doğrudan maliyetlerinden biridir (yani finansal kiralamanın müzakere edilmesi ve düzenlenmesi ile doğrudan ilişkilendirilebilen ek maliyetlerdendir). Paragraf 20.9 da, kiracının başlangıçtaki her çeşit doğrudan maliyetlerinin varlık olarak muhasebeleştirilen tutara eklenmesinin gerektiği belirtilmektedir. Ulusal muhasebe standartlarına göre yapılacak muhasebeleştirmenin etkisi önemsiz olmadığı sürece, paragraf 10.3 te yer alan hükümlere aykırı hareket edilmiş olacaktır Bu Standardın özel olarak değinmediği işlem, olay veya koşullar için, işletme yönetimi aşağıdaki niteliklere sahip bilgileri sağlayan bir muhasebe politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasında kendi iradesini kullanır: (a) Kullanıcıların alacakları ekonomik kararlar açısından ihtiyaca uygun bilgi sağlayan [Bakınız: paragraf 2.5] ve 6

12 (b) Aşağıdaki koşulları karşılaması nedeniyle güvenilir [Bakınız: paragraf 2.7] olan: (i) İşletmenin finansal durumunu, finansal performansını ve nakit akışlarını gerçeğe uygun olarak göstermesi, (ii) İşlem, olay ve koşulların yalnızca hukuki yapısını değil, ekonomik özünü de yansıtması, [Bakınız: paragraf 2.8] (iii) Tarafsız, yani yanlılıktan arınmış olması, (iv) İhtiyatlı olması [Bakınız: paragraf 2.9] ve (v) Önem arz eden [Bakınız: paragraf 2.3] hiçbir açıdan eksiği bulunmaması [Bakınız: paragraf 2.10] İşletme yönetimi paragraf 10.4 çerçevesinde yapacağı değerlendirmelerde, uygulanabilirliklerini göz önünde bulundurmak suretiyle sırasıyla aşağıdaki kaynaklara başvurur: (a) Benzer ve ilişkili konularla ilgili olarak bu Standartta yer alan hüküm ve açıklamalar ile (b) Varlıklar, borçlar, gelirler ve giderler ile ilgili olarak Bölüm 2 Kavramlar ve Genel İlkeler de yer verilen tanımlar, muhasebeleştirme koşulları ve ölçüm esasları ile genel ilkeler İşletme yönetimi paragraf 10.4 çerçevesinde yapacağı değerlendirmelerde, benzer ve ilişkili konularla ilgili olarak tam set IFRS lerde yer alan hüküm ve açıklamaları da dikkate alabilir. Notlar IFRS for SMEs özel olarak bir işlem, olay veya koşula değinmediğinde işletmeler, ihtiyaca uygun ve güvenilir bilgi sağlayan bir muhasebe politikası seçmelidirler. İşletme yönetimi muhasebe politikasının seçiminde kendi iradesini kullanırken, ilk olarak benzer ve ilişkili konularla ilgili olarak IFRS for SMEs te yer alan hüküm ve açıklamaları, ikinci olarak da varlıklar, borçlar, gelirler ve giderler ile ilgili olarak Bölüm 2 Kavramlar ve Genel İlkeler de yer verilen tanımlar, muhasebeleştirme koşulları ve ölçüm esasları ile genel ilkeleri göz önünde bulundurmalıdır. Bunun sonucunda da bir muhasebe politikası geliştirilemezse, işletmeler benzer ve ilişkili konularla ilgili olarak tam set IFRS lerde (Standartlara ilişkin Yorumlarda dahil olmak üzere) yer alan hüküm ve açıklamaları dikkate alabilirler (Bakınız: Karar Gerekçeleri, paragraf 86). 7

13 Örnek bir muhasebe politikası geliştirilmesi Ör 5 Devlet kuruluşu olmayan bir kalkınma ajansı, kırsal kesimde yaşayanlara katkı amaçlı projelere destek sağlama programının bir parçası olarak, 1 Ocak 20X7 tarihinde 20X7-20X9 yılları arasında belirli kırsal bölgelerde tarım işletmeleri kuran işletmelere teşvik sağlayacağını duyurmuştur. Kriterlere uygun işletmeler, belirtilen bölgelerde tarım işletmesi kurmak için başlangıçta 50,000 PB nakit ödemesi alacaklardır. İşletmelerin teşvikten yararlanabilmesi için başvuru formu doldurması, projelerini sunması ve kalkınma ajansının para yardımı vermeden önce gözden geçireceği belirli belgeleri teslim etmesi gereklidir. IFRS for SMEs, devlet kuruluşu olmayan bir kalkınma ajansı tarafından sağlanan teşviklerin ne şekilde muhasebeleştirileceğine yönelik, özel olarak hüküm ve açıklamalar içermemektedir. Ancak, devlet teşviklerinin ne şekilde muhasebeleştirileceği IFRS for SMEs te ele alınmıştır (bakınız: Bölüm 24 Devlet Teşvikleri). Bu durumda, devlet kuruluşu olmayan bir kalkınma ajansı tarafından sağlanan teşviklerin muhasebeleştirilmesinde, kıyas yoluyla Bölüm 24 te yer alan hükümler dikkate alınmalıdır (yani işletme devlet kuruluşu olmayan bir kalkınma ajansı tarafından sağlanan teşviklere ilişkin muhasebe politikasını Bölüm 24 te yer alan hükümlere göre belirlemelidir). Muhasebe politikalarının tutarlılığı 10.7 Bu Standardın farklı muhasebe politikalarının uygun olabileceği kalemlerin ayrı olarak sınıflandırılmasını gerektirdiği veya buna izin verdiği durumlar dışında, benzer işlem, olay ve koşullar için seçilen ve uygulanan muhasebe politikaları birbiriyle tutarlı olmalıdır. Bu Standardın bu tür bir sınıflandırmayı gerektirdiği veya buna izin verdiği durumlarda, her bir sınıf için uygun bir muhasebe politikası seçilir ve tutarlı bir şekilde uygulanır. Örnekler muhasebe politikalarının tutarlılığı Ör 6 Bir işletmenin müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarını ölçmeye ilişkin muhasebe politikası, bu yatırımların gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak ölçülmesi şeklindedir. Ancak, işletme müştereken kontrol edilen işletmelerinden birindeki (B İş Ortaklığındaki) yatırımının gerçeğe uygun değerini belirleyememektedir. Bu nedenle, B İş Ortaklığı ndaki yatırımını maliyet yöntemini kullanarak ölçmektedir. İşletmenin muhasebe politikası seçimi ve uygulayışı IFRS for SMEs açısından uygundur. Bölüm 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar uyarınca bir işletme müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarının tümünü (i) paragraf de açıklanan maliyet yönteminden (ii) paragraf te açıklanan özkaynak yönteminden ya da (iii) paragraf te açıklanan gerçeğe uygun değer yönteminden birini kullanarak muhasebeleştirir. Müştereken kontrol 8

14 edilen işletmelerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde gerçeğe uygun değer yöntemini kullanmayı tercih eden bir işletme müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarının tümünü ilk muhasebeleştirmeden sonra gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçer. Bununla birlikte işletme, gerçeğe uygun değerleri aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülmesi mümkün olmayan müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarını maliyet yöntemini kullanarak ölçer (bakınız: paragraf 15.15). Ör 7 Bir işletmenin iştiraklerdeki yatırımlarını ölçmeye ilişkin muhasebe politikası gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçme şeklindedir. Ancak, işletme iştiraklerinden birindeki (İştirak B deki) yatırımının gerçeğe uygun değerini belirleyememektedir. Bu nedenle, İştirak B deki yatırımını maliyet yöntemini kullanarak ölçmektedir. İşletmenin muhasebe politikası seçimi ve uygulayışı IFRS for SMEs açısından uygundur. Bölüm 14 İştiraklerdeki Yatırımlar uyarınca bir işletme iştiraklerdeki yatırımlarının tümünü (i) paragraf 14.5 te açıklanan maliyet yönteminden (ii) paragraf 14.8 de açıklanan özkaynak yönteminden ya da (iii) paragraf 14.9 da açıklanan gerçeğe uygun değer yönteminden birini kullanarak muhasebeleştirir. İştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde gerçeğe uygun değer yöntemini kullanmayı tercih eden bir işletme, iştiraklerdeki yatırımlarının tümünü ilk muhasebeleştirmeden sonra gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçer. Bununla birlikte işletme, gerçeğe uygun değerleri aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülmesi mümkün olmayan iştirak yatırımlarını maliyet yöntemini kullanarak ölçer (bakınız: paragraf 14.10). Ör 8 Bir işletmenin iştiraklerdeki yatırımlarını ölçmeye ilişkin muhasebe politikası maliyet yöntemi ile ölçme şeklindedir. Ancak, iştiraklerinden birinin (iştirak C) özkaynak araçları ulusal menkul kıymet borsasına kote olduğundan iştirak C deki yatırımını gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçmektedir. İşletmenin muhasebe politikası seçimi ve uygulayışı IFRS for SMEs açısından uygundur. Bölüm 14 İştiraklerdeki Yatırımlar uyarınca bir işletme iştiraklerdeki yatırımlarının tümünü (i) paragraf 14.5 te açıklanan maliyet yönteminden (ii) paragraf 14.8 de açıklanan özkaynak yönteminden ya da (iii) paragraf 14.9 da açıklanan gerçeğe uygun değer yönteminden birini kullanarak muhasebeleştirir. İştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde maliyet yöntemini kullanmayı tercih eden bir işletme iştiraklerdeki yatırımlarının tümünü ilk muhasebeleştirmeden sonra maliyet değerinden değer düşüklüğü zararlarını düşerek ölçer (bakınız: paragraf 14.5). Bununla birlikte işletme, yayımlanmış bir fiyat kotasyonu bulunan iştiraklerdeki yatırımlarını, gerçeğe uygun değer yöntemini (bakınız: paragraf 14.9) kullanarak ölçer (bakınız: paragraf 14.7). Ör 9 Bir işletmenin iştiraklerdeki yatırımlarını ölçmeye ilişkin muhasebe politikası gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçme şeklindedir. İşletmenin müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarını ölçmeye ilişkin muhasebe politikası ise, gerçeğe uygun değer yöntemi kullanarak ölçme şeklindedir. İşletmenin yatırımlarından hiçbiri halka açık menkul kıymetler piyasasında işlem görmemektedir. 9

15 İşletmenin muhasebe politikası seçimi ve uygulayışı IFRS for SMEs açısından uygundur. İştiraklerdeki yatırımlar ile müşterek kontrole tabi işletmelerdeki yatırımlara ilişkin muhasebe politikalarının aynı olması gerekmez. Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 10.8 Muhasebe politikalarında ancak aşağıdaki koşullarda değişiklik yapılabilir: (a) Bu Standartta muhasebe politikasında değişik yapılmasını gerektiren bir değişiklik olması veya (b) Yapılması planlanan değişikliğin, işlemlerin, olayların veya koşulların finansal durum, performans veya nakit akışları üzerindeki etkileri konusunda güvenilir ve ihtiyaca daha uygun bilgi sağlayacak olması. Örnekler muhasebe politikalarındaki değişiklikler Ör 10 İştiraklerdeki yatırımlarını ölçmeye ilişkin muhasebe politikası ilk muhasebeleştirmeden sonra maliyet yöntemini kullanarak ölçme şeklinde olan bir işletme, muhasebe politikasında değişikliğe gitmiştir. Buna göre işletme iştiraklerdeki yatırımlarını gerçeğe uygun değer yöntemini kullanarak ölçmeye karar vermiştir. Muhasebe politikasındaki değişikliğin sebebi işletme yönetiminin gerçeğe uygun değer ile ölçümün ihtiyaca daha uygun bilgi sağladığını düşünmesidir. İşletmenin muhasebe politikasındaki değişiklik kabul edilebilir bir değişikliktir. Çünkü iştiraklerdeki yatırımların ölçümünde gerçeğe uygun değer yönteminin kullanılması sonucunda, iştiraklerdeki yatırımların işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları üzerindeki etkileri konusunda güvenilir ve ihtiyaca daha uygun bilgiler sağlanacaktır. Ör 11 Bir işletme sınıflandırılmış finansal durum tablosu (başka bir ifadeyle dönen ve duran varlıklar ile kısa ve uzun vadeli borçların ayrı sınıflar şeklinde sunularak hazırlandığı finansal durum tablosu) sunmaktan vazgeçip finansal durum tablosunu likidite esasına göre (finansal durum tablosunun dönen/duran, kısa vadeli/uzun vadeli ayrımı yapmadan kalemlerin likidite düzeylerine göre sıralanarak (en az likitten en çok likide veya en çok likitten en az likide) hazırlanması) sunmaya başlamıştır. Çünkü işletmenin içinde bulunduğu özel durumlar nedeniyle likidite esasına göre sunum ile birlikte güvenilir ve ihtiyaca daha uygun bilgi sağlanacağı düşünülmektedir (bakınız paragraf 4.4). İşletme karşılaştırılabilir önceki döneme ilişkin finansal durum tablosunu likidite esasına göre yeniden düzenlemiştir. Çünkü işletme likidite esasına göre sunuma geçişi bir muhasebe politikası değişikliği olarak düşünmüştür. 10

16 İşletmenin uygulaması doğrudur. Muhasebe politikaları sadece, varlıkların, borçların, gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesine ve ölçümüne ilişkin ilkeler değildir. Muhasebe politikaları aynı zamanda varlık, borç, gelir ve giderlerin finansal tablolarda sunulmasına ilişkin ilke ve uygulamaları da içerir. Dönen/duran ve kısa vadeli/uzun vadeli ayrımı yapılarak sunum veya likidite esasına göre sunum buna bir örnektir. Bundan dolayı geriye dönük uygulama gereklidir Aşağıdaki durumlar muhasebe politikalarında yapılan değişiklik olarak nitelendirilmez: (a) Özü itibarıyla öncekilerden farklılık taşıyan işlemler, olaylar veya koşullar için uygulanacak olan muhasebe politikaları. (b) İlk kez ortaya çıkan veya daha önce ortaya çıkmış olmakla birlikte önceki oluşumları önemli nitelik taşımayan işlemler, olaylar veya koşullar için yeni bir muhasebe politikasının uygulanması. (c) Bu Standardın gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülmesini gerektirdiği veya buna izin verdiği bir varlığın gerçeğe uygun değerinin güvenilir olarak ölçülme imkânı kalmaması nedeniyle maliyet yöntemiyle ölçülmeye başlanması (ya da tam tersi). Örnekler muhasebe politikasında yapılan değişiklik olarak nitelendirilmeyen durumlar Ör 12 İşletme cari raporlama döneminde bir iştirak yatırımında bulunmuştur. İşletme, bu iştirak yatırımının ilk muhasebeleştirmeden sonraki ölçümünü maliyet yöntemini kullanarak yapmayı tercih etmiştir. İşletmenin daha önceden iştirak yatırımı bulunmamaktadır. İşletmenin ilk iştirak yatırımı niteliğindeki bu yatırımının ölçümü için maliyet yöntemini benimsemiş olması muhasebe politikasında bir değişiklik değildir. Seçilen muhasebe politikası işletmenin daha önce hiç karşılaşmadığı bir işlemle ilgilidir. Ör 13 İşletme cari raporlama döneminde bir iştirak yatırımında bulunmuştur. İşletme, bu iştirak yatırımının ilk muhasebeleştirmeden sonraki ölçümünü maliyet yöntemini kullanarak yapmayı tercih etmiştir. Bu işletmenin ikinci iştirak yatırımıdır. İşletme önceki iştirak yatırımını bir stok kalemi olarak muhasebeleştirmiş ve ölçümünü ilgili bölüm hükümlerine göre yapmıştır. Finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemesi açısından değerlendirildiğinde ilk iştirak yatırımının maliyeti (ve değeri) önemsiz olduğundan, işletme yönetimi bu yatırımı bir stok kalemi olarak muhasebeleştirmiş ve ölçümünü buna göre yapmıştır. İlk iştirak yatırımının işletmenin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemesi açısından değerlendirildiğinde önemsiz olması koşuluyla, iştiraklerdeki yatırımlarının tümünün 11

17 ölçümünde gerçeğe uygun değer yönteminin kullanılması, muhasebe politikasında bir değişiklik değildir. Seçilen muhasebe politikası daha önce önemsiz olan bir işleme ilişkindir. Ayrıca paragraf 10.3 e bakınız. Ör 14 Cari raporlama döneminde, işletmenin tek yatırım amaçlı gayrimenkulünün gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilir hale gelmiş ve işletme bu tek yatırım amaçlı gayrimenkulünü maddi duran varlıklardan (bu durumda yatırım amaçlı gayrimenkul maliyet-amortisman-değer düşüklüğü yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir) gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer etmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkulün maddi duran varlıklardan (maliyet-amortisman-değer düşüklüğü yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen) gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer edilmesi mevcut durumun değişmesidir. Muhasebe politikasında bir değişiklik değildir (bakınız: Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller paragraf 16.8). Ör 15 Cari raporlama döneminde, işletme daha önceden kendisinin kullandığı binayı faaliyet kiralamaları kapsamında kiralamak üzere düzenlemeye başladığında bu gayrimenkulünü maddi duran varlıklardan (bu durumda bina maliyet-amortismandeğer düşüklüğü yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir) gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer etmiştir. Gayrimenkulün maddi duran varlıklardan (maliyet-amortisman-değer düşüklüğü yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen) gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer edilmesi gayrimenkulün kullanımındaki bir değişikliktir. Muhasebe politikasında bir değişiklik değildir. Ör 16 Cari raporlama döneminde geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi haline gelen işletme, bu dönemde ilk kez, finansal tabloların hazırlanması ve sunumunda Bölüm 31 Yüksek Enflasyon u uygulamıştır. Bölüm 31 in finansal tabloların hazırlanması ve sunumunda ilk kez uygulanması bir muhasebe politikası değişikliği değildir; işletmenin içinde bulunduğu durum ve koşullardaki bir değişimdir. Yeni muhasebe politikası daha önceden olmamış bir koşul içindir. Not: Bölüm 31 in ilk kez uygulanması bir muhasebe politikası değişikliği olmasa da Bölüm 31 de (paragraf 31.3 ve 31.4 uyarınca) öngörülen finansal tabloların düzeltilmesi süreci, muhasebe politikasındaki bir değişikliğin geriye dönük olarak uygulanması için gerekli olan süreçle benzerlik göstermektedir Bu Standardın belirli bir olay, işlem veya koşulla ilgili olarak sağladığı uygulama seçenekleri (ölçüm yöntemi dâhil) çerçevesinde uygulanmakta olan bir seçeneğin sonradan diğer seçeneklerle değiştirilmesi durumunda, muhasebe politikasında yapılan bir değişiklik söz konusudur. 12

18 Notlar İşletmeler muhasebe politikalarını ihtiyari olarak ancak, yapılması planlanan değişikliğin, işlemlerin, olayların veya koşulların finansal durum, performans veya nakit akışları üzerindeki etkileri konusunda güvenilir ve ihtiyaca daha uygun bilgi sağlayacak olması durumunda değiştirebilirler (bakınız: paragraf 10.8(b)). Muhasebe politikalarındaki değişikliklerin uygulanması Muhasebe politikalarında yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir: (a) Bu Standart hükümlerindeki bir değişiklikten kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, ilgili düzenlemede yer verilen geçiş hükümleri (mevcutsa) uygulanarak muhasebeleştirilir, (b) Paragraf 11.2 de tanınan imkân çerçevesinde Bölüm 11 Temel Finansal Araçlar ve Bölüm 12 Diğer Finansal Araçlar yerine IAS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme hükümlerini uygulamayı tercih eden işletmeler, IAS 39 hükümlerinde değişiklik yapılması durumunda, muhasebe politikalarında oluşan bu tür değişiklikleri yenilenmiş IAS 39 da yer alan geçiş hükümleri (mevcutsa) çerçevesinde muhasebeleştirir, (c) Muhasebe politikalarında yapılan diğer tüm değişiklikler geriye dönük olarak uygulanır (bakınız: paragraf 10.12). Örnekler - Muhasebe politikalarındaki değişikliklerin uygulanması Ör 17 İşletme, cari raporlama döneminde IFRS for SMEs hükümlerinde yapılan bir değişiklik uyarınca uyguladığı bir muhasebe politikasında değişikliğe gitmek zorundadır. Yeni hükümleri içeren IFRS for SMEs te, yapılan bu değişikliğe ilişkin geçiş hükümlerine de yer verilmiştir. Geçiş hükümlerine göre muhasebe politikasındaki değişikliğin etkilerinin cari dönem başındaki dağıtılmamış karlar tutarında bir düzeltme olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. İşletmenin muhasebe politikasında yapılan değişiklik sonucunda cari dönem başındaki dağıtılmamış kârlar tutarının PB kadar azaltılması gerekmektedir. Dağıtılmamış kârlar tutarında cari dönem başı itibarıyla yapılması gerekli PB lik azalışın PB lik kısmı işletmenin karşılaştırılabilir bilgileri sunduğu dönemden önceki dönemlere ilişkindir paragrafının (a)-(c) bentlerinde muhasebe politikalarındaki değişikliklerin muhasebeleştirilmesinin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak işletmelere serbest seçim hakkı verilmemektedir. Söz konusu bentler muhasebe politikalarındaki değişikliklerin muhasebeleştirilmesinde dikkate alınması gereken kuralları sırasıyla belirlemektedir. Buna göre muhasebe politikasındaki değişiklik bu Standart hükümlerindeki bir değişiklikten 13

19 kaynaklanıyorsa ve Standart değişikliğe ilişkin geçiş hükümlerini içeriyorsa muhasebe politikasındaki değişiklik geçiş hükümlerine göre muhasebeleştirilir. Bu çerçevede örnekte, muhasebe politikasındaki değişikliğin etkisi cari raporlama döneminin başındaki dağıtılmamış karlar tutarının yeniden belirlenmesi şeklinde finansal tablolara yansıtılır (yani cari dönem başındaki dağıtılmamış kârlar tutarı PB kadar azaltılır). Ancak karşılaştırmalı bilgilere ilişkin tutarlarda, geçiş hükmü bu yönde bir yeniden belirleme öngörmediğinden, herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Ör 18 IFRS for SMEs te tam set IFRS lerde yer alan hükümlerin uygulanması yönünde tanınan tek seçim hakkına uygun olarak işletme, IAS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardının hükümlerini uygulamaktadır. Cari raporlama döneminde IAS 39 değiştirilmiştir. Değişikliğe ilişkin geçiş hükümlerine göre muhasebe politikasındaki değişikliğin etkilerinin cari dönem başındaki dağıtılmamış kârlar tutarında bir düzeltme olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Dağıtılmamış kârlar tutarında cari dönem başı itibarıyla yapılması gerekli PB lik azalışın PB lik kısmı işletmenin karşılaştırılabilir bilgileri sunduğu dönemden önceki dönemlere ilişkindir. Muhasebe politikasındaki değişikliğin etkisi cari raporlama döneminin başındaki dağıtılmamış karlar tutarının yeniden belirlenmesi şeklinde finansal tablolarda sunulur. Yani cari dönem başındaki dağıtılmamış kârlar tutarı PB kadar azaltılır. Ancak karşılaştırmalı bilgilere ilişkin tutarlarda, geçiş hükmü bu yönde bir yeniden belirleme öngörmediğinden, herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Ör 19 Bir işletme cari raporlama döneminde ihtiyari olarak uyguladığı bir muhasebe politikasında bir değişikliğe gitmiştir. Muhasebe politikasındaki değişikliğin işletmenin cari raporlama döneminin başındaki dağıtılmamış karlar tutarı üzerindeki birikimli etkisi, bu tutarın 100,000 PB kadar azaltılması şeklindedir. Dağıtılmamış kârlar tutarında cari dönem başı itibarıyla yapılması gerekli PB lik azalışın PB lik kısmı işletmenin karşılaştırılabilir bilgileri sunduğu dönemden önceki dönemlere ilişkindir. Paragraf 10.11(c) uyarınca muhasebe politikasındaki değişikliğin etkisi, karşılaştırmalı bilgilerin sunulduğu raporlama döneminin başındaki dağıtılmamış karlar tutarının yeniden belirlenmesi şeklinde finansal tablolara yansıtılır. Bu çerçevede, karşılaştırmalı olarak sunulan dönemin başındaki dağıtılmamış karlar tutarı PB kadar (muhasebe politikasındaki değişikliğin karşılaştırılabilir bilgilerin sunulduğu raporlama döneminden önceki dönemlere ilişkin etkisi kadar) azaltılır. Ayrıca karşılaştırmalı olarak sunulan döneme ilişkin kâr tutarı PB kadar azaltılır. Sonuçta, tutarlarda yapılan bu değişikliklerin birikimli etkisi olarak cari dönemin başındaki dağıtılmamış kârlar tutarı PB kadar azaltılmış olur. 14

20 Geriye dönük uygulama Muhasebe politikasındaki bir değişikliğin paragraf çerçevesinde geriye dönük olarak uygulandığı durumlarda, yeni muhasebe politikası önceki dönemlerde de uygulanmış kabul edilir ve mümkün olan en erken dönemden başlamak üzere önceki dönem finansal tabloları buna göre düzeltilir. Muhasebe politikasındaki değişikliğin, sunulan karşılaştırmalı dönem (bir veya daha fazla geçmiş dönemin) finansal tabloları üzerinde dönem bazında yarattığı etkinin belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, ilgili değişiklik geriye dönük uygulamanın mümkün olduğu en erken dönemin (bu, cari dönem de olabilir) başında mevcut olan varlık ve borçların açılış bakiyelerine uygulanır. Buna karşılık, ilgili işlemden etkilenen özkaynak kalemlerinin de açılış bakiyeleri düzeltilir. Notlar İşletme bir hükmün gerekliliklerini mantıklı tüm çabaları uygulamasına rağmen yerine getiremiyorsa o hükmün uygulanması mümkün değildir. Bir hükmün uygulanmasının mümkün olmadığını söyleyebilmek için önemli ölçüde çaba harcamak gerekir. Aşağıdaki durumların varlığı halinde, muhasebe politikasında yapılan değişikliği belirli bir geçmiş dönem için geriye dönük olarak uygulamak mümkün değildir: (a) geriye dönük uygulamanın etkileri o dönem için belirlenemiyordur, (b) geriye dönük uygulama, yönetimin ilgili geçmiş dönemdeki niyetine yönelik varsayımların yapılmasını gerektiriyordur veya (c) geriye dönük uygulama tutarlara ilişkin önemli tahminlerinin yapılmasını gerektiriyor ve tahminler yapılırken (i) bu tutarların muhasebeleştirildiği, ölçüldüğü veya açıklandığı tarihte (veya tarihlerde) mevcut olan koşullara ilişkin kanıt sağlayan ve (ii) geçmiş döneme ilişkin finansal tabloların yayımı için onaylandığı sırada mevcut olan bilgiler diğer bilgilerden objektif olarak ayırt edilemiyordur. Örnekler Geriye dönük uygulama Ör 20 20X7 yılında işletme uyguladığı bir muhasebe politikasını ihtiyari olarak değiştirmiştir. Paragraf 10.11(c) uyarınca bu işletme, muhasebe politikasında ihtiyari olarak yaptığı bu değişikliği geriye dönük olarak uygulamalıdır. Muhasebe politikasındaki değişikliğin 1 Ocak 20X7 tarihindeki (cari raporlama döneminin başındaki) dağıtılmamış kârlar 15

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların (ara dönem dahil): Şeffaf ve sunulan tüm dönemler açısından karşılaştırılabilir nitelikte olan,

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının;

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının; 9 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29321 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 07.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 Sayın Müşterimiz, Bağımsız denetim kapsamında olup T.M.S.(Türkiye Muhasebe Standarları) uygulamayan şirketlerce 1/1/2014

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 216) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 43 SIRA NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ Sıra No: 5 Amaç Madde

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları Yorumu 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 08/01/2009

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR 2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORU 1: TMS 2 Stoklar Standardına göre; SORULAR a) Stokların maliyeti ve net gerçekleşebilir değer

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA KAPSAM: Bu standart, geçerli para birimi, yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin konsolide finansal tabloları da dahil

Detaylı

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 14 TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının

Detaylı

TFRS 1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TFRS 1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS 1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI Sayı : 2013-4 Konu : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi İlişkili Standartlar : TFRS 9, TFRS 10, TMS 28, TMS 39 I.

Detaylı

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek-

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek TMS 18 HASILAT İçerik Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek 2 Giriş TMS 18, ilk defa 09/12/2005 tarihinde

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 14 TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU A. Genel Bilgi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 tarihinden itibaren

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005 tarih ve

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 197 MADDE 1 3/5/2009 tarih

Detaylı

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi.

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Hazine Müsteşarlığı'nca 14.7.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

18. Bölüm MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER, HATALAR VE BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

18. Bölüm MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER, HATALAR VE BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 18. Bölüm MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER, HATALAR VE BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO:

FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO: 15 Temmuz 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26583 TEBLİĞ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE

Detaylı

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik

Detaylı

TMS - 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR

TMS - 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Standardı, 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 27) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 29 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Yatırım

Detaylı

YENİ TTK. Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS. Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF

YENİ TTK. Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS. Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF 24.12.2011 1 YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Standardı, 31/12/2005 tarihinden sonra

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı İşletmelere Özel TFRS ve KOBİ TFRS Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı 2012-2013 programı TÜRKİYE 2013 YILINA YENİ MUHASEBE STANDARTLARIYLA GİRİYOR Yasal defterlerini vergi kanunlarına göre tutmakta olan

Detaylı

TEBLĐĞ. Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Đlk Uygulaması

TEBLĐĞ. Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Đlk Uygulaması 3 Mayıs 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27217 TEBLĐĞ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: TÜRKĐYE FĐNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ ĐLK UYGULAMASINA ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE FĐNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

d) dönem içinde doğrudan özkaynak içinde muhasebeleştirilen yeniden değerlenmiş varlıklar ile ilgili değer düşüklüğü zararlarının tutarı,

d) dönem içinde doğrudan özkaynak içinde muhasebeleştirilen yeniden değerlenmiş varlıklar ile ilgili değer düşüklüğü zararlarının tutarı, UMS 36 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 36.126(a) UMS 36.126(b) UMS 36.126(c) UMS 36.126(d) UMS 36.127 UMS 36.128 UMS 36.129(a) UMS 36.129(b) UMS 36.130(a) UMS 36.130(b)

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

- MUHASEBE STANDARTLARI -

- MUHASEBE STANDARTLARI - - MUHASEBE STANDARTLARI - 1-Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyonun göstergelerinden biri değildir? (2004/2) A) Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100'e yakın ya da bu oranın üstünde oluşması

Detaylı

TFRS YORUM - 12 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 12 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları Yorumu 31/12/2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

Tebliğ. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6

Tebliğ. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6 Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; bilanço tarihinden

Detaylı

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR ( 01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı resmi gazeteden alınmıştır.)

Detaylı

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar 30 Eylül 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek yeni

Detaylı

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Deloitte Academy qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Siz hazır mısınız? aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk kéçéå=rcopi=kéçéå=şáãçá\ Avrupa ve Asya kıtasında binlerce şirket 2005 yılında

Detaylı

Gelecekte kullanım amacı henüz belirlenmemiş arsalar. Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde tutulan boş bir bina

Gelecekte kullanım amacı henüz belirlenmemiş arsalar. Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde tutulan boş bir bina Balkız Ünal - Kıdemli Müdür / Denetim TMS 40 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Tanım: Yatırım amaçlı gayrimenkuller kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi

Detaylı

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 30 Eylül 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Geçmiş Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 539.816.777 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri 5 228.001.128

Detaylı

Tebliğ. İş Ortaklıklarındaki Paylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 31) Hakkında Tebliğ Sıra No: 14

Tebliğ. İş Ortaklıklarındaki Paylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 31) Hakkında Tebliğ Sıra No: 14 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İş Ortaklıklarındaki Paylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 31) Hakkında Tebliğ Sıra No: 14 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; iş ortaklıklarındaki

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri YAHYA SELVİ BİRLEŞİK UZMANLAR YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri YAHYA SELVİ BİRLEŞİK UZMANLAR YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları= Türkiye Finansal Raporlama Standartları GİRİŞ TMSK Tercümelerde IAS (International Accounting Standard) ve IFRS (International

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Alp Güres, Denetim Müdürü Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri TMS 23 ana olarak; i) Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 710

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 710 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 710 KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLER-ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KARŞILIK GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ LER) Türkiye Finansal Raporlama Standardı. www.alternatifymm.com

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ LER) Türkiye Finansal Raporlama Standardı. www.alternatifymm.com Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ LER) Türkiye Finansal Raporlama Standardı www.alternatifymm.com 1 KOBİ Nedir? -Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve -Dış kullanıcılar için genel amaçlı

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 20) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ

YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ 1 BÖLÜMLER GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1 KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE FİNANSAL TABLOLAR... 11 BÖLÜM 2 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 22 BÖLÜM 3 MUHASEBE POLİTİKALARI, TAHMİNLER VE HATALAR... 27

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. finansal tabloların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. finansal tabloların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar Tarih : 09.01.2009 Duyuru Yapan Sermaye Piyasası Kurulu Konu : Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde finansal tabloların hazırlanmasında dikkat

Detaylı

TMS YORUM - 32 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİ

TMS YORUM - 32 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİ MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - İnternet Sitesi Maliyetleri Yorumu 31/12/2005 tarihinden sonra

Detaylı

TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 08.05.2015 18:17:45 Finansal Durum

Detaylı