Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: Sayı: 22387

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387"

Transkript

1 Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12 Basel Sözleşmesi/m.3 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ R.G.: Sayı: BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR, İLKELER AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar; a) İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, b) Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanmasına, c) İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne, d) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına, e) Üretiminin kaynağında en aza indirilmesine, f) Üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf edilmesine, g) Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan sağlıklı bir şekilde kontrolüne, h) Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına, yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları düzenlemektir. KAPSAM MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında yeralan veya bu kapsamda yer almasa dahi Ek-7`de belirtilen tehlikeli özelliklerden herhangi birini taşıyan atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları düzenler. HUKUKİ DAYANAK MADDE 3 - Bu Yönetmelik tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu`nun 8, 11 ve 12 nci maddesi ile tarih ve sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

2 Bakanlık: Çevre Bakanlığını, Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanunu`nu, Tehlikeli Atık: Ek-1`e göre atık kapsamında olan ve Ek-5 ve Ek-6`da yer alan ve/veya Ek-7`de belirtilen tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçını taşıyan atıklar ile bu atıklarla kirlenmiş olan maddeleri, (Bu Yönetmelikte tehlikeli atık, atık olarak ifade edilecektir.) Bertaraf: Ek-2`de yer alan işlemlerden herhangi birini veya birkaçını, Bertaraf Tesisi: Ek-2`de yer alan işlemlerden bir veya birkaçını yapmak üzere kurulmuş tesisi, Atık Yönetimi: Atığın kaynağında özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri, Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere Bakanlıkça belirlenecek kısa ve uzun vadeli program ve politikaları, Acil Durum Planı: Tesiste olabilecek kazayı sonuçlarıyla birlikte değerlendirerek kaza oluşumunda tesiste ve civarında yapılacak işlemleri ayrıntılı olarak belirleyen planı, Üretici: Ek-3`de yeralan faaliyetler sırasında tehlikeli atık üreten gerçek ve tüzel kişiler, atığı üretenin bilinmemesi durumunda ise bu atıkları zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişileri, Bertaraf Eden: Atıkların bertaraf işlemini yapan veya yaptıran gerçek ve tüzel kişileri, İhracatçı: İhracatçı devletin yetkisi altında atıkların ihracatını yürüten gerçek ve tüzel kişileri, İthalatçı: İthalatçı devletin yetkisi altında atıkların ithalatını yürüten gerçek ve tüzel kişileri, Transit Devlet: Atıkların sınırlarötesi hareketi sırasında transit geçtiği veya geçmesini planlandığı devleti, Yasadışı Trafik: Atıkların 44 üncü maddede belirtildiği şekilde sınırlarötesi hareketini, Taşıyıcı: Yurtiçi ve yurt dışında atıkların taşınması işleminin tümünü veya bir bölümünü gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri, Atıkların Sınırlarötesi Hareketi: İhracatçı, ithalatçı ve transit devletlerden en az birinde tehlikeli olarak görülen atıkların bir devletten başka bir devlete sevkedilmesini, Bildirim: Atıkların sınırlarötesi hareketinde Ek-10`da yer alan bilgi, beyan ve formu kullanarak yapılan başvuruyu,

3 Atık Taşıma Formu: Üretici ve taşıyıcı tarafından ortak doldurulacak, üretim noktasından atık bertaraf tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, Ek- 9 A-B`de yer alan formları, Atık Beyan Formu: Ek-8`de yeralan formu, Dpr (Proktor): Mineral sızdırmazlık tabakasında ince taneli zemin sıklığını, Lisans: Bu Yönetmelik gereğince atık taşımacılığı yapmak isteyenlerin valilikten, atık bertaraf tesisi kurmak isteyenlerin bakanlıktan almaları gereken, konu ile ilgili yeterli uzman ve tenolojik imkanlara sahip olduğunu belirten belgeyi, ifade eder. İLKELER MADDE 5 - Atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır: a) Her türlü atığın ithali, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla yasaktır. b) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır. c) Atık yönetiminin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirleri alırlar. d) Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atık üreticileri, taşıyıcıları, bertaraf edicileri kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Yukarıda belirtilen sorumluların, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. e) Atıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar "kirleten öder" prensibine göre atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir. İKİNCİ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 6 - Bakanlık; a) Kanun gereğince atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları saptamak, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, valiliklerden bölgesel yıllık rapor, izin, tesis kapatma onayı gibi her türlü bildirimi almak ve değerlendirmekle ve gerekli denetimleri yapmakla, b) Bölgesel boyutta atık yönetim planı yapmakla,

4 c) Atıkların sınırlarötesi taşınımı ve bertarafına ilişkin uluslararası çalışmaları yürütmek, ilgili bildirim ve taşımacılık belgelerini değerlendirmek, atık ihracatına ilişkin faaliyetleri onaylamak, uluslararası bilgi değişimini sağlamak, herhangi bir kaza durumunda diğer ülkeleri haberdar etmekle, d) Ek-5 ve Ek-6`da yer alan, ancak tehlikeli atık olmadığı iddia edilen atıkların tehlikeli özelliklerden bir ya da bir kaçını içerip içermediğinin tesbitini sağlamakla, e) (R.G.: /23020`de yayımlanan yönetmelik, m.1 -Yürürlük: Yayımı tarihinde) (*13) f) Bertaraf tesisleri yer seçimini onaylamak, bu tesislere ön lisans ve lisans vermek, bu faaliyetleri denetlemek, bu tesislerde tutulan rapor ve edinilen bilgilere dayanarak ilgili yönetmeliklere aykırılık halinde gerekli cezanın uygulanmasını sağlamak ve lisansı iptal etmekle, g) Bertaraf tesisine ilave tesislerin planlanması halinde, bertaraf tesisini denetlemek ve izin vermekle, h) Atık bertaraf tesisleri için acil önlem planlarının hazırlanmasında genel ilke ve prensipleri belirlemekle, ı) Kapatılan bertaraf tesislerinin 20 yıl boyunca denetlenmesini sağlamakla, i) Atık Yönetimi Komisyonunu kurmak, komisyon başkanlığını yapmak ve sekreterya işlerini yürütmekle, j) Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimine ilişkin teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla, k) Özel işleme tabi atıklar sınıfında yer alan atıklarla ilgili yönetim usullerini belirlemekle, görevli ve yetkilidir. VALİLİKLERİN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 7 - Valilikler; a) İl sınırlarında atık yönetim planlarının Mahalli Çevre Kurullarınca uygulanmasını sağlamakla, b) Kurulacak bertaraf tesislerinin yer seçimiyle ilgili başvuruları Mahalli Çevre Kurulunun görüşünü alarak Bakanlığa iletmekle, c) Atık üreticisinin atıklarını nihai bertarafa kadar kendi alanlarında geçici depolamasına izin vermekle ve bu faaliyetleri denetlemekle, her yıl üreticilerin atık bildirim formunu değerlendirerek Bakanlığa göndermekle, d) Atık taşıma formları ile ilgili olarak bu yönetmelikle belirlenen işlemleri ifa etmekle, e) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ve bu yönetmelik kapsamına giren tesisleri tesbit ederek Bakanlığa bildirmekle,

5 f) İl sınırları içinde atık taşınması ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ve araçlara taşıma lisansı vermek, bu lisansı kontrol etmek, iptal etmek veya yenilemekle, g) İl sınırları içinde atık taşıması sırasında meydana gelebilecek kazalarda her türlü acil önlemi almak ve gerekli koordinasyonu sağlamakla, görevli ve yetkilidir. BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 8 - Belediyeler, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediyeleri; a) Atık yönetimine ilişkin plan ve programlarını hazırlamakla ve kurulacak sistemi öneri halinde Mahalli Çevre Kuruluna sunmakla, b) Atık üreticileri ve bertarafçıları ile beraber veya ayrı olarak atık bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurmakla, c) Atıkların bertarafına ilişkin tesisler ile ilgili plan ve projeler hakkında valiliğin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığın onayını almakla, d) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan atık bertaraf tesislerini inşaası ve işletilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülük çerçevesinde gerekli önlemleri almak veya aldırmakla, e) Atıkların taşınması ve bertarafı konusunda izin almış kişi ve kuruluşlar ile yapacakları sözleşmelerde bulunduğu ilin valiliğinin uygun görüşünü almak, yapılan faaliyetin söz konusu sözleşmelere uygunluğunu denetlemek ve bu konuda Bakanlığa bilgi vermek üzere bağlı olduğu valiliğe rapor vermekle, görevli ve yetkilidir. ATIK ÜRETİCİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ MADDE 9 - Atık üreticisi; a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, b) Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak enaza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, c) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda izin almakla, d) Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla, e) Ek-5 ve Ek-6`da yer alıp EK-7`de belirtilen özellikleri içermediği öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadığını Bakanlığa ispat etmekle, f) Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla, g) Ek-8`de yer alan atık beyan formunu her yıl doldurmak, Bakanlığa göndermek ve Bakanlığın vereceği atık tanımlama kodunu kullanmakla,

6 h) Atık yönetimi ile ilgili faaliyette bulunmak için bakanlıktan atık tanımlama kodu almakla, ı) Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda; Ek-9 A-B`deki bilgileri içeren taşıma formunu doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla, i) Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymakla, j) Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcı başka bir tesise göndermekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini ve bertarafını sağlamakla, k) Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya kurulmuş atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karşılayarak veya belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle, l) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynerler içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynerlerin üzerinde "Tehlikeli Atık" ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynerler üzerinde belirtmekle, konteynerlerin hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynere aktarmakla, konteynerlerin devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, m) Ayda 1000 kg`a kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı 6000 Kg`ı geçmemek kaydı ile Valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla 180 gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin, adını, telefonunu valiliğe bildirmekle, yükümlüdür. BERTARAF EDENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ MADDE 10 - Bertaraf eden, a) Bertaraf tesislerini bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak teşkil etmekle ve proje halinde iken ön lisans almakla, b) Projeye uygun olarak kurulan tesisi işletmek ve kapandıktan sonra kontrollerini yapmak için lisans almakla, c) Bakanlığın plan değişikliği talep etmesi ya da şartlı izin vermesi durumunda bu şartlara uymakla, d) Personel eğitimini yapmak, acil önlem planlarını hazırlamak, atık yönetimi ile ilgili işletme kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları 5 yıl süre ile tesiste bulundurmakla, e) (Değişik bent: R.G /23020`de yayımlanan yönetmelik, m.2 - Yürürlük: Yayımı tarihinde) İşletme planını her yıl Bakanlığa sunmakla, (*10) f) Atığın tesise girişinde bertaraf işleminden önce atığın fiziksel ve kimyasal analizini yapmakla, atığın taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmekle,

7 g) Tesisin işletilmesi ile ilgili her bölümün işletme planını yaparak uygulamakla, h) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamak, 6 ayda bir sağlık kontrollerini yaptırmak ve bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle, ı) Acil önlemlerle ilgili eğitimli personel bulundurmak ve acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa bilgi vermekle, i) Kabul ettiği atığın taşıma formunu imzalamak ve 30 gün içinde üreticiye göndermekle, j) Atık taşıma formu ile ilgili olarak üretici ile arasında uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse 15 gün içinde, uyuşmazlığı Bakanlığa bildirmekle, k) Taşıma formu olmaksızın atık kabul etmesi halinde Bakanlığa bilgi vermekle, l) Tesisin işletilmesi ile ilgili Bakanlığın öngördüğü işleri yapmakla, m) Tesisin kapatılması için kapatma planı yaparak 180 gün önceden Bakanlığa bildirmekle, n) tesisin kapatılmasından sonra 37 nci maddede öngörülen işleri yapmakla, o) (Ek bent: R.G /23020`de yayımlanan yönetmelik, m.2 -Yürürlük: Yayımı tarihinde) Atık üreticisi tarafından bertaraf tesislerine ödenecek atık bedelini, atık kategorileri ve bertaraf yöntemlerine göre, bertaraf tesisinin bulunduğu bölgede yer alan illerin Sanayi Odaları temsilcileri, Sanayi Odalarının bulunmadığı illerde Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri ile birlikte belirlemekle, yükümlüdür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TAŞIMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER ATIKLARIN TAŞINMASI MADDE 11 - Atıkların taşınması bu iş için lisans almış kişi ve kuruluşlarca taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap içinde taşınacak atığın katalog (kod) numarası aynı olmak zorundadır. ARAÇLARDA TAŞIMA FORMU BULUNDURMA ZORUNLULUĞU MADDE 12 - Taşıma işlemi yapılacak araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Ek-9 A-B4`de yer alan atık taşıma formlarından A formu mavi, B formu pembe, C formu beyaz, D formu sarı renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada A, B, C formları, uluslararası taşımada A, B, C, D formları doldurulur ve valiliğe başvurulur. Bu formlardan; a) C formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır.

8 b) A, B, D formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir. c) D formu uluslararası taşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında Bakanlığa gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir. d) A ve B formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak atıkla birlikte teslim edilir. e) A formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak alınır. B formu atığın alındığını belgelemek üzere taşıyıcıya geri verilir. f) B formu taşıyıcı tarafından üreticiye geri getirilir. Bu formun bir kopyası bakanlığa gönderilir. Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları 3 yıl süre ile saklanmak ve denetimle yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurmak zorundadır. ATIK TAŞIYICILARININ LİSANS ALMA ZORUNLULUĞU MADDE 13 - Atık taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler taşımak istedikleri atığın çeşidini, hangi özellikte ve miktarda olduğunu, ne çeşit bir araçla taşıyacaklarını belgelemek ve nakil işleminde kullanılan aracın bu işe uygunluğunu bilimsel kuruluşlar veya valiliğin uygun göreceği diğer kuruluşlardan aldığı belge ve dökümanlarla birlikte, valiliğe başvurmak zorundadır. Lisans, başvuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma Ek- 4`de yeralan tehlikeli atık işaretlerini araçlarında kullanmak zorundadır. Bu hükümler her türlü taşıt (kara, deniz, hava ve demiryolu) için geçerlidir. Bu lisans devredilemez. 3 yıl için geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları valilikçe iptal edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ATIKLARIN BERTARAFINA İLİŞKİN HÜKÜMLER GENEL ESASLAR MADDE 14 - Atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması esastır. Atıkların geri kazanılmasının ve tekrar kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda atıklar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilir. Bertaraf sistemleri EK-7`deki atık özelliklerine ve uygun teknolojilere göre seçilir. FİZİKSEL, KİMYASAL VE BİYOLOJİK ÖN İŞLEMLER MADDE 15 - Atıklar, değerlendirilmesi veya çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi için fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlere tabi tutulurlar. Depo tesisine gidecek olan atıkların % 60`dan fazla su içermesi yasaktır. Ek- 11 A`da belirtilen çeşitli parametrelerin sınır değerlerinin sağlanmaması halinde atıklar, fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlere tabi tutulduktan ve Ek-11 A`da belirtilen değerler sağlandıktan sonra düzenli depo tesisinde depolanır. YAKMA MADDE 16 - (Değişik: R.G.: /23827`de yayımlanan Yönetmelik, m.1) (EK-6)`da yer alan atıkların yakılması sırasında uyulması gereken esaslar ve limit değerler şunlardır. a) Tesislerde yanma odasına bağlı bir son yanma bölümünün bulunması, yakma fırınındaki ilk bölme sıcaklığının en az 900 øc de tutulması, sıcaklığın

9 sürekli kaydedilerek kontrol edilmesi, son yanma bölümünde ek bir brülörün bulunması, sıcaklık alt sınırın altına düşünce brülörün otomatik olarak devreye girmesi, bu bölümde en düşük yakma sıcaklığının 1200 øc ve alıkoyma süresinin en az 2 saniye olması zorunludur. Bu brülörler, yakıcının çalışmaya başlatılması veya durdurulması sırasında yakıcı sıcaklığının düşmesinin neden olacağı tam olmayan yanmayı önlemek amacıyla kullanılır. Yakma tesisinde; 1 - Sistemin işletmeye alınmasında gerekli minimum yakıcı odası sıcaklığına erişinceye kadar, 2 - İstenen minimum yakıcı sıcaklığı elde edilinceye kadar, 3 - Yakıcıdan çıkan emisyonların, emisyon limit değerleri altında tutulması için kullanılan ekipmanlarda bir arıza meydana geldiği zaman, tehlikeli atık beslemesini durdurmak için bir sistemin olması zorunludur. Tehlikeli atıkların yakıldığı tesisler, mümkün olduğunca tam yanmanın sağlanabileceği şekilde işletilmelidir. Bunu sağlamak için bazen uygun tekniklerle atık ön işlemlerinin uygulanması gerekebilir. Yakma tesislerinden oluşan ısı mümkün olduğunca geri kazanılmalıdır. b) Yakma tesisinde işletme sırasında yanma gazındaki CO için aşağıda verilen limit değerler aşılmaz. 1 - Yanma gazında günlük ortalama değer olarak; 50 mg/m3, 2 - Yanma gazında 10 dakikalık ortalama değerler olarak alınan tüm ölçümlerin en az % 95`inde; 150 mg/m3, 3 - Yanma gazında herhangi bir 24 saat zaman aralığı içinde yarım saatlik ortalama değerler olarak alınan tüm ölçümlerde; 100 mg/m3. c) Yakma tesisleri, baca gazlarında aşağıdaki emisyon limitlerini geçmeyecek şekilde tasarlanır, donatılır ve işletilir. Yanma gazları kontrollü bir şekilde baca yardımıyla atmosfere atılır. Tesisin baca yüksekliği, tarihli ve sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre tasarlanır ve uygulanır. Yakma tesisleri baca gazlarında aşağıdaki emisyon limit değerleri aşılmaz. 1 - Günlük ortalama değerler: - Toplam toz 10 mg/m3 - Toplam organik karbon olarak ifade edilen gaz ve buhar halinde organik maddeler 10 mg/m3 - Hidrojen Klorür (HCL) 10 mg/m3 - Hidrojen Florür (HF) 1 mg/m3 - Kükürt dioksit (SO2) 50 mg/m3 - Azot monoksit ve azot dioksit (NO2) olarak 200 mg/m3 2) Yarım saatlik ortalama değerler: - Toplam toz 30 mg/m3 - Toplam organik karbon olarak ifade edilen

10 gaz ve buhar halinde arganik maddeler 20 mg/m3 - Hidrojen Klorür (HCL) 60 mg/m3 - Hidrojen Florür (HF) 4 mg/m3 - Kükürt dioksit (SO2 olarak) 200 mg/m3 - Azot monoksit ve azot dioksit (NO2 olarak) 400 mg/m3 3) Minumum yarım saatlik ve maksimum sekiz saatlik bir örnekleme sürecinde tüm ortalama değerler: - Kadmiyum ve bileşikleri (Cd olarak) Toplam - Talyum ve bileşikleri (TI olarak) 0.05 mg/m3 - Civa ve bileşikleri (Hg olarak) Toplam 0.05 mg/m3 _ - Antimon ve bileşikleri (Sb olarak) - Arsenik ve bileşikleri (As olarak) - Kurşun ve bileşikleri (Pb olarak) - Krom ve bileşikleri (Cr olarak) - Kobalt ve bileşikleri (Co olarak) > Toplam - Bakır ve bileşikleri (Cu olarak) 0.5 mg/m3 - Mangan ve bileşikleri (Mn olarak) - Nikel ve bileşikleri (Ni olarak) - Vanadyum ve bileşikleri (V olarak) - Kalay ve bileşikleri (Sn olarak) _ Bu ortalama değerler, ilgili ağır metal emisyonlarının gaz ve buhar şeklinde olanlarıyla beraber metal bileşiklerini de kapsamaktadır. Ölçümlerle ilgili teknikler (EK-16)`da verilmektedir. d) Dioksin ve furan emisyonları en ileri tekniklerle azaltılır. Minimum altı saat ve maksimum sekiz saatlik örnekleme süresinde ölçülen tüm ortalama değerler 0.1 ng/m3 limit değerini aşmamalıdır. Bu limit değer dioksin ve furan izomerleri konsantrasyonlarının toplamı olarak tarif edilir ve bu toplam (EK-17)`de belirtildiği şekilde hesaplanır. Baca gazı ölçümlerinin bu maddenin (b), (c) ve (d) bentlerindeki emisyon limit değerlerine uygunluğunu karşılaştırmak için ölçüm sonuçları, sıcaklık 273 øk, basınç 101,3 kpa, % 11 oksijen ve kuru gaza göre standartlaştırılır. (*14) DENEME YAKMASI MADDE 17 - (Değişik: R.G.: /23827`de yayımlanan Yönetmelik, m.2) Bir atık yakma tesisinin işleticisi lisans almadan önce, tesiste yakılacak atığı analiz etmek ve atık besleme hızına bağlı olarak ortaya çıkacak emisyonların ve atıksuların ilgili standartları sağladığını ispat etmek amacıyla deneme yakması yapmakla yükümlüdür. Tesis işleticisi deneme yakmasına başlamadan önce, deneme yakması planını hazırlar ve Bakanlık onayına sunar. Deneme yakması, deneme yakması planı Bakanlıkça onaylanmadan başlatılamaz. Bakanlıkça onaylanan deneme yakması planı doğrultusunda ilgili yönetmeliklerde yer alan standartlar ve esaslara uyulduğunun ispatı amacıyla yapılan deneme yakması sonunda bir rapor hazırlanarak onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir. Farklı özelliklerdeki atıkların bertarafının yapılacağı

11 ticari yakma tesisleri için deneme yakmasında, yüksek klor bileşeni, yüksek kül bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi en olumsuz koşullar esas alınır. Deneme yakması planı ve raporu Tehlikeli Atık Komisyonunda değerlendirilir. Deneme yakması planını ve raporunu değerlendirmek üzere Komisyonda görev almak amacıyla Komisyonca üniversitelerden iki öğretim üyesi belirlenir. Yakma tesislerinde kapasite artırılması veya izin alınan atıkların haricinde atık yakılması söz konusn olduğunda yeni bir deneme yakması yapılması ve deneme yakması raporunun hazırlanarak Bakanlık onayına sunulması zorunludur. (*15) DÜZENLİ DEPO TESİSLERİ MADDE 18 - Depolama işlemi sırasında alınan önlemlerin yeterli olduğu veya atığın özelliği sebebi ile depolama işleminde çevrenin olumsuz yönde etkilenmeyeceğinin ispat edilmesi hallerinde, atıklar depolanabilir veya bu amaçla depo tesisi kurulmasına izin verilebilir. Bu durumda da Ek-11 A`da belirtilen sınır değerler aşılamaz. Atıkların evsel katı atıklardan ayrı olarak işleme tabi tutulması ve depolanması esastır. Ek-13`de belirtilen çeşit ve miktarlardaki atıklar evsel katı atık depo tesislerine depolanamaz. Ancak Ek-12`de yeralan konsantrasyon limitlerini aşmamak ve Bakanlıktan izin almak kaydı ile evsel katı atık depo sahalarına depolanabilir. TEK TÜR ATIK DEPO TESİSLERİ MADDE 19 - Ön işleme rağmen Ek-11 A`da belirtilen kriterleri sağlamayan tek bir atık türü veya birbirine yakın özellikteki atıklar özel depo tesisinde depolanabilir. Bu durumda, atığın çeşidine bağlı olarak, Bakanlık, depo tesisleri için istenen asgari şartların yanında başka şartlar istemeye yetkilidir. BEŞİNCİ BÖLÜM ARA DEPOLAMA VE ARITIM TESİSLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER ARA DEPOLAMA TESİSLERİ MADDE 20 - (Değişik birinci fıkra: R.G.: /23827`de yayımlanan Yönetmelik, m.3) Atıkların nihai bertarafı için uygun yer bulunamaması veya depolamadan önce bazı fiziksel, kimyasal işlemlerin yapılıyor olması sebebi ile atıklar ara depolarda geçici olarak depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi 1 yılı aşamaz. Bu süre zorunlu hallerde Bakanlık izni ile uzatılabilir. Arıtım ve bertaraf tesislerinin içinde bulunan ara depolama tesisleri hariç, ayrı alanlarda kurulan ara depolama tesisleri için Bakanlıktan ön lisans ve lisans alınması zorunludur. (*16) Ara depolama ve işleme tesislerinde; a) Giriş, depolama ve çalışma kısımları, b) Yangın söndürme sistemleri, c) Boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri, d) Taşan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban, nötralizan, bulunur. Herhangi bir kaza halinde derhal müdahale edilebilmesi için atık taşıyan borular ile depolama konteynerlerinin yer üstüne tesisi zorunludur. Kirli su kaçağının mümkün olduğu tesis bölgelerinde, kirli suyun yer altına sızmaması

12 ve etrafındaki toprakları kirletmemesi için gerekli sızdırmazlık tedbirleri alınır. Bölgeden atılan yıkama ve benzeri atık sular ayrı olarak toplanır ve tarih ve sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde yeralan sınır değerlere uygun şekilde arıtılır. Bu tür arıtma tesislerinde üretilen arıtma katıları ve çamurları bu Yönetmelik kapsamında bertaraf edilir. ATIKLARIN TESİS İÇİNDE TAŞINMASI MADDE 21 - Katı veya sıvı haldeki atıklar için atığın ve işletmenin özelliğine göre uygun konteyner ve taşıma şekilleri işletmeler tarafından belirlenir. Kapların üzerine atığın çeşidi, kaynağı, miktarı ve depolama tarihi ile ilgili bilgiler açık olarak yazılır. TESİS İÇİNDE ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ MADDE 22 - İşleme tabi tutulacak veya geçici olarak depolanacak atıklar, özel yerlerde kap veya hazneler içinde; uygulanacak fiziksel, kimyasal, biyolojik işlemler ve yakma işlemlerine göre ayrı ayrı ve birbiri ile kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde atık kod numarasına göre depolanır. Ara depo veya işleme tesislerinin bekletme haznelerinin çürümelere ve aşınmalara dayanıklı olması ve gerekli emniyet ve kontrol sistemlerini ihtiva etmesi zorunludur. ALTINCI BÖLÜM BERTARAF TESİSLERİNE LİSANS VERİLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BERTARAF TESİSLERİNE ÖN LİSANS VERİLMESİ MADDE 23 - Atık bertaraf tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur. Bu başvurularda; a) Çevresel etki değerlendirmesi olumlu belgesi, b) Tesisin kanun, yönetmelik ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir mühendislik ve yapılabilirlik raporu, c) Planlanan tesise ait uygulama ölçeğinde her türlü mühendislik proje ve raporları, d) Ek-15`de belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur. Bakanlık projeleri inceler, uygun gördüğü takdirde, tesise ön lisans verir. BERTARAF TESİSLERİNE LİSANS VERİLMESİ MADDE 24 - Atık bertaraf tesisi kurmak, işletmek ve kontrolünü yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadır.

13 Bertaraf tesisinde, birden fazla ünitenin olması halinde, farklı birimler için ayrı ayrı lisans alınır. Birbirini tamamlayan ve benzer teknoloji kullanan kompleks tesis üniteleri, lisans alma açısından tek ünite sayılır. Ön lisans verilen tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığının ve işletme planının değerlendirilip uygunluğunun saptanması halinde Bakanlıkça tesise lisans verilir. Bu lisans 3 yıl süre ile geçerlidir, gerekli durumlarda uzatılabilir veya şartlı verilir. Lisans hiç bir şekilde üçüncü kişilere devredilemez. LİSANS İPTALİ MADDE 25 - Bakanlıkça yapılan denetimlerde, tesisin lisansa uygun olarak çalıştırılmadığının, mevzuatta istenen şartların sağlanmadığının, tesisle ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadığının veya kaydedilmediğinin tespit edilmesi halinde, işletmeciye, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklığın önemine ve kaynağına göre 1 ay ile 1 yıl arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ettiği tespit edilirse tesisin faaliyeti geçici olarak durdurulur veya lisansı iptal edilir. BERTARAF TESİSLERİNE İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ MADDE 26 - Atık bertaraf tesislerine inşaat ruhsatı vermeye; a) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri, b) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları içindeki yerlerde belediyeler, büyükşehir belediyesi olan yerlerde Büyükşehir Belediyeleri, yetkilidir. YEDİNCİ BÖLÜM DÜZENLİ DEPO TESİSLERİ İNŞAATI VE İŞLETİLMESİ YER SEÇİMİ MADDE 27 - Düzenli depo tesisleri, karstik bölgelerde, içme, kullanma ve sulama suyu temin edilen veya edilecek olan yeraltı suları koruma bölgelerinde, taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde kurulmaz, kurulmasına ve işletilmesine izin verilmez. (Değişik fıkra: R.G `de yayımlanan Yön. m.3) Depo tesislerinin yer seçiminde, seçilecek yerin jeolojik, hidrolojik, jeoteknik özellikleri, yeraltı su seviyesi ve yeraltı suyu akış yönleri, mevcut ve planlanan meskun bölge, ile diğer yapılaşmalar, akaryakıt, gaz ve içme-kullanma suyu naklinde kullanılan boru hatları, deprem kuşakları ve tektonik koruma bölgeleri ile diğer zemin hareketleri, toprak özellikleri ve kullanım durumu, hakim rüzgar yönü, trafik durumu dikkate alınır. Depo alanında gerilim hatları bulunamaz. Depo tesislerinin en yakın meskun bölgeye mesafesi 3000 metreden az olamaz. Bu mesafenin sağlanamaması durumunda kısaltılması, Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile 1000 m`den olmamak koşulu ile mümkündür. (*4) DEPO ZEMİNİ MADDE 28 - Depo tesisinin oturacağı zemin doğal olarak sıkışmış ve kalınlığı en az 3 metre ve kompresibilitesi (Dpr) % 95`den büyük olmak zorundadır. Depo tesisi tabanının, maksimum yeraltı su seviyesine mesafesi 2 metreden az olamaz.

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK 14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (04.09.2009 TARİH VE 27339 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazate Tarihi 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı:25791 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814 İlgili Bakanlık Yönetmelik Adı : Çevre ve Orman Bakanlığı : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı : 20814 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ömrünü tamamlamış lastiklerin; a) Çevreye zarar verecek şekilde

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın 36 ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (C) bendinin kendisine verdiği

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerini, Ürün: Atık yağların

stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerini, Ürün: Atık yağların Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ 25 Kasım 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26357 Çevre ve Orman Bakanlığından: 1. Değişiklik 30.03.2010 tarih ve 27537 sayı YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

TEBLİĞ. a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini,

TEBLİĞ. a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini, 20 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29036 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKTAN TÜRETİLM İŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAM M ADDE TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıș; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı