BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ"

Transkript

1 T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ Muammer ġule TÜFEKÇĠ Yunus Emre ORAL Sezgin KAYA Tolga BADIR Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVĠM Mayıs 2014 TRABZON

2 T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ Muammer ġule TÜFEKÇĠ Yunus Emre ORAL Sezgin KAYA Tolga BADIR Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVĠM Mayıs 2014 TRABZON

3 LĠSANS BĠTĠRME PROJESĠ ONAY FORMU ġule Tüfekçi, Yunus Emre Oral, Sezgin Kaya ve Tolga Badır tarafından Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sevim yönetiminde hazırlanan Barkod Okuyuculu Öğrenci Takip Sistemi baģlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiģ, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiģtir. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVĠM Jüri Üyesi 1 : Doç. Dr. Ayten ATASOY Jüri Üyesi 2: Yrd. Doç. Dr. Gökçe HACIOĞLU Bölüm BaĢkanı : Prof. Dr. Ġsmail H. ALTAġ

4 ÖNSÖZ Projenin hazırlanması sürecinde bizden katkılarını esirgemeyen ve bu çalıģmanın hazırlanmasında bize zaman ayıran bitirme projesi danıģmanımız Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sevim e desteklerinden dolayı teģekkür ederiz. Bölüm olanaklarının kullanılmasına izin veren Bölüm BaĢkanlığı na, desteklerinden dolayı Mühendislik Fakültesi Dekanlığı na, KTÜ Rektörlüğü ne ve aldığımız mühendislik eğitiminde, iyi bir mühendis olabilmemiz için değerli bilgilerini bizlerden esirgemeyen bütün bölüm hocalarımıza teģekkürlerimizi sunarız. AraĢ. Gör. Çağatay Murat YILMAZ a ve Mehmet CEMĠL e de yardımlarından dolayı teģekkürlerimizi sunarız. Her Ģeyden öte, bizlerin bugünlere gelmesinde her türlü fedakârlığı gösteren ve hayatımız boyunca her türlü maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, eğitimimiz süresince bize her konuda tam destek veren ailelerimize sonsuz teģekkürlerimizi sunarız. HAZĠRAN 2014 M. ġule TÜFEKÇĠ Yunus Emre ORAL Sezgin KAYA Tolga BADIR v

5 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... V ĠÇĠNDEKĠLER... VĠ ÖZET... VĠĠĠ ġekġller DĠZĠNĠ... ĠX SEMBOLLER VE KISALTMALAR... XĠ 1. GĠRĠġ TEORĠK ALTYAPI BARKOD BARKOD OKUYUCU VİSUAL STUDİO PROGRAMI C# YAZILIM DİLİ Windows Uygulamaları Geliştirme Veri Tabanları C# ile Access Veri Tabanı İşlemleri ASP.NET WEB YAZILIM DİLİ Web Uygulamaları Geliştirme Veri Tabanı ve Veri Tabanı Erişimi TASARIM C# İLE UYGULAMA TASARIMI Barkod Üzerindeki Verinin Alınması Okutulan Kimlikteki Kişiye Ait Satıra Var Yazdırma İşlemi Öğrenci Kaydı Veritabanında Bulunan Bilgilerden Tablo Oluşturulması Ders Seçimi Devam Durumu Yüzdesi ve Geçme-Kalma Durumu Tarih Saat Bilgisi Kaydı Şifreli Giriş Öğrenci Takip Sistemi Uygulaması vi

6 3.2. ASP.NET İLE WEB UYGULAMASI TASARIMI Web Sayfası Master Page Ana Sayfa İletişim Sayfası Hakkımızda sayfası Kayıt Ol Sayfası Üye Girişi Sayfası Veri Gösterme Sayfası SONUÇLAR PROGRAM ARAYÜZÜ WEB SAYFASI YORUMLAR VE DEĞERLENDĠRME KAYNAKLAR EKLER EK-1. IEEE Etik Kuralları EK-2. Disiplinlerarası ÇalıĢma EK-3. Standartlar ve Kısıtlar Formu EK-4. Proje Maliyeti ÖZGEÇMĠġ vii

7 ÖZET Uygulamaya geçirilen Barkod Okuyuculu Öğrenci Takip Sistemi projesi sağlıklı bir devam durumu bilgisine ihtiyaç duyulan durumlar için bir çözüm olarak hazırlanmıģtır. Projede kullanılacak yazılım öncelikle üniversitelerde kullanılmak üzere hazırlanmıģtır. Proje iki basamaktan oluģmaktadır. Projenin ilk basamağı bir yazılım programı oluģturulmasıdır. Bu yazılım programı devam durumu bilgilerini elde etmeyi ve belirlenen kriterlere bağlı olarak bilgileri derlemeyi amaçlamaktadır. Akademik dönemin ilk dersinde öğrencinin kimlik kartını okutması ile kaydını yapan ve sonrasında her ders için öğrencinin devam durumu bilgisini güncelleyen bir sistem oluģturulmaktadır. Yazılım programı C# yazılım dili ve Microsoft Visual Studio 2010 derleyici kullanılarak tasarlanmıģtır. Projenin ikinci basamağı ise öğretim elemanları ve öğrencilere kolay ulaģım imkânı sunacak olan kullanıcı tanımlı ve Ģifreli bir web sayfası oluģturulmasıdır. Web sayfası yazılım programının elde ettiği çıktıları internet ortamından ulaģılabilir kılmaktadır. Öğretim elemanlarına derslerine ait devam durumu ve öğrenci bilgilerine kolay ulaģım imkânı sunarken, öğrencilere ise güncel devam durumu bilgilerine ulaģabilme imkânı sunmaktadır. Web sayfası tasarımında ise yazılım programı ile uyumlu olan ASP.NET yazılım dili kullanılmaktadır. Sonuç olarak çizelgeler hazırlanarak ilkel bir Ģekilde gerçekleģtirilen yoklama iģlemi hayata geçirilen proje ile yapılarak hem derste tek tek yoklama alan öğretim elemanlarına zamandan tasarruf sağlarken hem de öğrencilerin birbiri yerine imza atması gibi durumları önlenmiģ olacaktır. Proje çok fazla maliyet gerektirmemekte ve programda birkaç değiģiklik ile baģka alanlarda da kullanılabilmektedir. viii

8 ġekġller DĠZĠNĠ ġekil 1. Sistemin genel bileģenleri... 2 ġekil 2. Sistem akıģ diyagramı... 4 ġekil 3. Öğrenci kartında bulunan barkod... 5 ġekil 4. Çok yönlü barkod okuyucu... 6 ġekil 5. Visual Studio programı ana menüsü... 7 ġekil 6..Net Framework bileģenleri... 8 ġekil 7. Toolbox aracı... 9 ġekil 8. Properties menüsü ġekil 9. Buton ve tıklama kodları ġekil 10. Combobox ġekil 11. DateTimePicker ġekil 12. DataGridView ġekil 13. Timer ġekil 14. Timer için Properties menüsü ġekil 15. Veritabanı oluģturulması ġekil 16. TextBox Kontrolü ġekil 17. Validation Kontrolleri ġekil 18. DüzenlenmiĢ RequiredFieldValidator Kontrolü ġekil 19. Basit Menü Kontrolü ve Edit Uzantısı ġekil 20. GridWiew veri tabanına bağlama ġekil 21. Tasarım sayfası Master Page ġekil 22. Veri iletiģim yolu ġekil 23. Barkod okuyucu ile veri alımı ġekil 24. Programın çalıģması ġekil 25. Öğrenci kayıt formu ġekil 26. Veri tabanında bulunan bilgiyi uygulamaya aktarma ġekil 27. Kullanıcı ders seçimi ġekil 28. Kalma sınırı belirleme ġekil 29. Derse devam durumu ve yüzde seçenekleri ġekil 30. Ders seçimi bölümünde tarih ve saat bilgisi ix

9 ġekil 31. Yoklama listesi tarih saat bilgisi eklenmesi ġekil 32. ġifreli giriģ formu ġekil 33. Öğrenci Takip Sistemi PC Uygulaması ġekil 34. Web Site Haritası ġekil 35. TasarlanmıĢ Master Page ġekil 36. Ana sayfa ġekil 37. ĠletiĢim sayfası ġekil 38. Hakkımızda sayfası ġekil 39. Kayıt Ol sayfası ġekil 40. Kayıt Ol sayfası hata mesajları ġekil 41. Üye GiriĢi sayfası ġekil 42. Üye GiriĢi sayfası hata mesajları ġekil 43. Datagor sayfası ġekil 44. Veri görüntüleme sayfası ġekil 45. Veri görüntüleme sayfası ġekil 46. Hata penceresi ġekil 47. Program Arayüzü ġekil 48. Web Sayfası x

10 SEMBOLLER VE KISALTMALAR OT-VT.Otomatik Tanıma/Veri Toplama C#...C Sharp ASP.NET...Active Server Pages.NET RFID...Radio Frequency Identification UHF Ultra High Frequency PC Personal Computer PX...Pixel xi

11 1. GĠRĠġ Ġnsan nüfusunun artması ile gerek iģ kollarında gerekse okullarda devam durumun kontrolü zor bir hal almıģtır. Bunun günümüzde en yaygın örneği; öğrenci sayısı fazlalılığı nedeniyle öğrencilerin devam durumu takibinde sıkıntı yaģanmasıdır. GeliĢen teknolojik olanaklara ters düģen bir Ģekilde öğrencilerin devam durumunun kontrolü genellikle çizelgeler hazırlanarak yapılmaktadır. Kullanılan bu uygulama hem devamsızlıktan kalıp kalmama durumunun hesaplanmasında problem yaratmakta hem de tek tek yoklama alınmaya kalkıldığında bir zaman kaybı ortaya çıkarmaktadır. Devam durumunu belirlemek için oluģturulan çizelgelerin takibi öğretim elemanı için her derste yanında bulundurma zorunluluğu yarattığı gibi, öğrenci için ise devam durumunu öğrenmek istediği herhangi bir durumda kolay eriģilebilir olmamaktadır. GeliĢen teknoloji ile gerek satıģı yapılan ürünlere gerekse kimliklere yeni özellikler kazandırılmaya baģlanmıģtır. Yeni özelliklerden biri satıģı yapılan ürünlerde, kredi kartlarında olduğu gibi öğrenci kimlik kartlarına da barkod eklenmesidir. Öğrencilerin numarası kimlikleri üzerine barkod kodu olarak yazılmaktadır. [1] de verildiği gibi Öğrenci kimliklerinde bulunan barkodlar kütüphanelerden kitap edinme sisteminde kütüphane otomasyonu adı altında yaygın Ģekilde kullanılmaktadır. Barkod Okuyuculu Öğrenci Takip Sistemi projesinin birinci basamağı; öğrencilerin kimliklerindeki bulunan barkod kodlarını sadece kütüphanelerde kitap alımında değil derse devam durumunu belirlenmesinde de kullanmayı amaçlamaktadır. Proje her sınıfın giriģine yerleģtirilecek barkod okuyucularla ders giriģinde öğrenci kimliklerindeki barkod kodlarının okunması ve bu sayede öğrencinin derste olup olmama durumunun belirlenmesi Ģeklinde gerçeklenmektedir. Proje gerçekleģtirilirken C# ve ASP.NET program dilleri Visual Studio 2010 editörü ile kullanılmaktadır. Projenin ikinci basamağı ise ASP.NET programlama dili ile oluģturulan web sayfası ile öğretim elemanın devam durumu bilgilerine kolay ulaģmayı ve dersten kalıp kalmayan öğrencileri kolay tespit etmeyi sağlarken, öğrencilere de istedikleri anlarda devam durumu bilgilerine ulaģma imkânı sağlamaktır. ġekil 1 de sitemin genel resmi gösterilmiģtir.

12 ġekil 1. Sistemin genel bileģenleri Bu projeye benzer olarak daha önce [2] de verildiği gibi RFID (Radio Frequency Identification-Radyo Frekanslı Tanıma) teknolojisi kullanılarak kablosuz öğrenci yoklama sistemi yapılmıģtır. RFID genel olarak, [3] de verildiği gibi canlıları ya da nesneleri radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojilere verilen isimdir. RFID, etiket yapıģtırılmıģ objeleri radyo dalgaları kullanarak otomatik olarak tanımlamayı sağlayan bir sistemdir. RFID sistemi için her bir UHF RFID okuyucunun yüksek maliyetinin olduğu ve yine diğer malzemelerin maliyetinin yüksek olması, UHF RFID etikete sahip sadece özel kimliklerin üretilmesi ve öğrenci kimliğinin bulunmaması, bu sistemin hassas ve fazla bakım gerektirmesi, keza barkod okuyuculu sistemin maliyetinin düģük olması, fazla bakım gerektirmemesi ve barkodun hemen hemen tüm kimliklerde sadece kiģiye ait Ģifre ile bulunması gibi nedenlerden dolayı bu zamana kadar yapılan diğer projelere ek olarak barkod okuyuculu öğrenci takip sistemi projemiz daha az karmaģık ve pratik bir sistem olmaktadır. Ayrıca sistem oluģturulacak olan Windows uygulamaları ile derse devam durumu kontrolüne imkân tanırken hem de ASP.NET programlama dili ile oluģturulacak web sayfası ile öğretim elemanın devam durumu bilgilerine kolay ulaģmayı ve dersten kalıp kalmayan öğrencileri kolay tespit etmeyi sağlarken, öğrencilere de istedikleri anlarda devam durumu bilgilerine ulaģma imkânı sağlayacaktır. 2

13 Projede kapsamında yazılım programı hazırlanırken öğrenci takip sistemi olmanın yanı sıra yapılan bir kaç değiģiklikle insanların giriģ çıkıģlarının kontrol edilmesi planlanan her alanda kullanılabilir olması göz önüne alınmıģtır. Kullanım açısından zorlukları olan günümüz yoklama sistemine çözüm üreten proje; kâğıt masrafına ve etik olmayan Ģekilde baģkaları yerine imza atılmasına da engel olmaktadır. Alternatif yüzde seçenekleri sayesinde öğretim elemanına derse devam durumunun değerlendirilmesinde çoklu seçenek sunarken, öğrencinin ilk öğrenci kimliğini okuttuğunda sisteme kayıt edilecek fotoğrafı ile de öğretim elemanına öğrenciyi tanıma ve fazla devamsızlık gibi durumlarda vereceği uyarılarla öğrenciyi takip etme olanağı sunmaktadır. Sistemin genel akıģ diyagramı ġekil 2 de verilmiģtir. Projenin gerçeklenme süreci 4 ay olup çalıģma takviminde belirtilmiģtir. Çizelge 1. ÇalıĢma Takvimi Proje Adı: Barkod Okuyuculu Öğrenci Takip Sistemi Denetimi Ekim Kasım Aralık ġubat Mart Nisan Mayıs Proje Adımları Otomatik Tanıma ve Veri Okuyucu Sistemleri ile ilgili AraĢtırma C# Yazılım dili Hakkında AraĢtırma Asp.NET Web yazılımı dili Hakkında AraĢtırma Barkod Okuyucudan Bilgisayara Veri Aktarımı ĠĢlemi C# ile Windows Uygulama Tasarımı ve GeliĢtirilmesi Asp.NET ile Web Uygulama Tasarımı ve GeliĢtirilmesi Tasarımın yapılabilir duruma getirilmesi Tasarım raporunun yazılması Yazılım programının sınırlarının belirlenmesi Yazılım programının oluģturulması Barkod okuyucu ile programın test edilmesi Web sayfası tasarımı Bitirme tezi yazımı 3

14 EVET Öğrenci kimliğindeki barkodun barkod okuyucuya okutulması Kimlikteki barkoddan alınan verinin (öğrenci numarası) string değiģken olarak bilgisayara gönderilmesi Aranan öğrenci numarası bulundu mu? HAYIR Yeni kayıt için pencere açılması ve ad-soyad, fotoğraf gibi öğrenci bilgileri istenmesi ve girilen bilgilerin kaydedilmesi Bilgisayara gelen öğrenci numarasının programda integer değiģkene çevrilmesi ve öğrencinin veri tabanında aranması Kaydedilen öğrenci numarası tekrar aranması Bulunan öğrenci numarasına göre öğrencinin o anki seçili ders, tarih ve saatte derse katıldığı bilgisinin eklenmesi ve güncellenmesi Veritabanındaki bilgilerin uygulama ya da web ortamında görüntülenmesi Güncellenen verilerin Veritabanına kaydedilmesi ġekil 2. Sistem akıģ diyagramı 4

15 2. TEORĠK ALTYAPI 2.1. Barkod Barkot, verilerin çizgi ve boģluklardan oluģtuğu, semboller ile kodlandığı ve optik okuyucular vasıtasıyla bilgisayar ortamına aktarıldığı yaygın olarak kullanılan bir Otomatik Tanıma-Veri Toplama (OT-VT) tekniğidir. Otomatik tanımlama sistemleri içinde barkod sistemi birçok alanda kendine yer bulmuģtur. Teknolojinin kullanım alanına göre uygulama örnekleri değiģkenlik göstermektedir. Kullanım olarak karmaģık olmaması ve pratik, hızlı veri giriģine imkân sağlaması barkod sisteminin etkin kullanılmasına neden olmaktadır. Tek boyutlu ve iki boyutlu barkodlar mevcuttur. Tek boyutlu barkod birbirine paralel çizilmiģ farklı kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgilerin arasındaki boģluklardan meydana gelmektedir. Siyah çizgiler 1 boģluklar ise 0 ı temsil etmektedir. Ġki boyutlu barkodlar, yüzlerce karakterlik bilgi, resim ve imzadan oluģabilmektedir. Tek boyutlu barkodlarda veri paralel çizgilerin geniģlikleri ve boģlukları arasında saklanırken, iki boyutlu barkod sisteminde veri noktasal Ģekiller, iç içe daireler ve görüntü içinde gizli Ģekiller gibi farklı türlerde de görülebilmektedir. Proje kapsamında öğrenci kartları üzerindeki mevcut barkod kullanılmaktadır. Barkod okuyucuya okutulan bu kod yardımı ile devam durumu takibi sağlanmaktadır. Kod OXXXXXX yapısına sahiptir. ġekil 3. Öğrenci kartında bulunan barkod 5

16 2.2. Barkod Okuyucu Barkod kodları barkod okuyucu tarafından kızıl ötesi veya görülebilir bir ıģık kaynağı ile aydınlatılır. Barkod okuyucular ıģık kaynağı aracılığıyla barkod üzerindeki siyah ve beyaz çizgilerin okunmasını ve haberleģme birimi vasıtasıyla değiģik sistemlere aktarılabilmesini sağlamaktadır. Siyah ve beyaz çizgiler farklı yansıma özelliklerine sahiptir. Siyah çizgiler ıģığı emmekte ve beyaz çizgiler ıģığı yansıtmaktadır. Yansıyan ıģık tarayıcıya geri dönmekte ve meydana gelen ıģık dalgalanmaları elektrik darbelerine çevrilir. Çözücü aracılığıyla elektrik darbeleri tekrar dönüģtürülerek bir denetimciye, bilgisayara veya uyumlu baģka bir sisteme aktarılmaktadır. Proje kapsamında kullanılan çok yönlü barkod okuyucu Z 6070, 8 farklı yönde 32 okuma çizgisine ve saniyede 2400 tarama yapabilen yüksek tarama hızına sahiptir. ġekil 4. Çok yönlü barkod okuyucu 6

17 2.3. Visual Studio Programı Visual Studio programı Microsoft tarafından geliģtirilen birçok yazılım dili ile görsel çıktı üreterek uygulama geliģtirilmesini sağlayan yazılım geliģtirme ortamıdır. Kod yazımı yapılan ve görsel tasarım yapılan iki kısımdan oluģmaktadır. Visual Studio programı ana menüsü ġekil 5 de gösterilmektedir. ġekil 5. Visual Studio programı ana menüsü 2.4. C# Yazılım Dili C# programı nesne yönelimli, Microsoft destekli ve üst seviye bir programlama dilidir. C dil ailesinden gelmektedir. Bilgisayar üzerinde uygulama geliģtirmeye temel sunmaktadır. C# dili kullanılarak hemen hemen bütün platformlar üzerinde uygulama geliģtirmek mümkündür. Örneğin, Windows iģletim sistemi üzerinde çalıģan bir masaüstü uygulaması, Xbox oyun konsolu üzerinde çalıģan bir oyun veya akıllı cep telefonu için bir uygulama geliģtirilebilmektedir. C# [4] de belirtildiği üzere.net Framework üzerinde çalıģan bir programlama dilidir. 7

18 .Net Framework:.Net platformu Microsoft tarafından geliģtirilmiģ dilden bağımsız ve programların yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan tüm ortak servisleri sağlamaktadır..net Framework bileģenleri ġekil 6 da gösterilmektedir. VB C++ C# JScript... Temel dil Tanımlamaları (CLS) ASP.NET Web Form Web Servisleri Mobile Ġnternet Toolkit ADO.Net ve XML Windows Formları Visual Studio Temel Sınıf Kütüphanesi Ortak Dil ÇalıĢtırma Platformu (CLR) ĠĢletim Sistemi ġekil 6..Net Framework bileģenleri Windows Uygulamaları GeliĢtirme Formlar Windows uygulamaları, kullanıcı ile iletiģimi Form nesneleri ile sağlamaktadır. Visual Studio görsel tasarım kısmında yeni form oluģturmak için gerekli C# kodları: namespace WindowsFormsApplication1 { public partial class Form1 : Form { public Form2 frm2; public Form3 frm3; public Form1() { InitializeComponent(); frm2=new Form2(); frm2.frm1=this; frm3=new Form3(); frm3.frm1=this; } 8

19 Windows Form Kontrolleri Visual C# nesneye dayalı bir program olarak kullanılmasını sağlayan Toolbox aracıdır. Toolbox aracı kendi içerisinde çeģitli programlama kontrolleri barındırmaktadır. Bu araçlar C# programının grafiksel tasarım bölümünde istenilen yere eklenmektedir. Sonra kontrolün üzerine çift tıklanarak kontrolün kodu yazılmaktadır. Her Toolbox kontrolünün olay, boyut, Ģekil, renk, yazı gibi özellikleri ayarlanabildiği bir Properties (özellikler) kontrol menüsü bulunmaktadır ve eklenen aracın hangi olayına kod yazılacağı da Properties menüsünden değiģtirilebilmektedir. ġekil 7 ve ġekil 8 da örnek Ģekiller verilmektedir. ġekil 7. Toolbox aracı 9

20 ġekil 8. Properties menüsü Toolbox Kontrolleri Nesneye dayalı programlama kısmı Toolbox dan yapılmaktadır. Toolbox içerisinde farklı programlama kontrolleri bulunmaktadır. Araçlar Visual Studio görsel ara yüz tasarım bölümünde form üzerinde istenilen yere eklendikten sonra kod yazımı kısmına geçilmektedir. a) Pointer: Programlanan görsel nesneleri seçmeyi ve içine girmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda program içindeki imleci özelleģtirme imkânı sunmaktadır. 10

21 b) Buton: Komut verme amaçlı kullanılmaktadır. Tetikleme kontrolüdür. Görsel tasarım bölümünde form a eklendikten sonra çift tıklandığında kod yazımı bölümüne geçilmekte ve gerçekleģtirilmek istenen olayla ilgili kod yazılmaktadır. ġekil 9 da görülmektedir. ġekil 9. Buton ve tıklama kodları Buton ve tıklanma kodları: private void button1_click(object sender, EventArgs e) { } c) Label: Metin eklenmek istendiğinde kullanılmaktadır. Metin özelliklerinin çeģitlendirilebilmesine imkân sağlamaktadır. d) ComboBox: Birden fazla eleman eklenerek çoklu seçenek imkânı sunmaktadır. Properties menüsünün items sekmesinin collection editöründen istenen seçenekler eklenebilmekte ve yazılan programa göre seçilen seçenekten sonuç alınmaktadır. ġekil 10 da ComboBox örneği verilmektedir. ġekil 10. Combobox e) DateTimePicker: Programın tarih seçim aracıdır. Görsel tarih ekleme imkânı sunmaktadır. Tarih ya da saati kısa Ģekilde ekleme imkânı sunduğu gibi gün-ay-yıl olarak da ekleme imkânı mevcuttur. ġekil 11 de DateTimePicker gösterilmektedir. 11

22 ġekil 11. DateTimePicker f) Checkbox: Kullanıcıların seçim yapmasını sağlamaktadır. Belirlenen kuralları kabul ettirme imkânı sunmaktadır. g) CheckedListBox: Kullanıcıya aynı anda bir çok seçim yapma imkânı sunmaktadır. h) LinkButon: Yazıya link verme amacıyla kullanılmaktadır. Özel bir buton kontrolüdür. i) ImageButon: Link buton ile aynı görevi yapar fakat kullanılacak olan link bir resmin içerisine gömülü bulunmaktadır. j) Hyperlink Kontrolü: Link buton ile Image buton karıģımı olan bir kontroldür ve link verme iģlemini kullanıcı tanımına göre ister yazı ister resim olarak yapmaktadır. k) ListBox: Textbox a eklenen elemanları sıralı göstermektedir. Bu sayede liste elde edilmektedir. Ġçerisindeki herhangi bir elemana sırasına göre ulaģma imkânı sunmaktadır. Eleman sayısı tespit edilebilmektedir. l) Textbox: Kullanıcı veri giriģine imkan sunmaktadır. Kontrolün sunucuya gönderilip gönderilmediğini, kontrol içine eklenebilecek maksimum karakter sayısını ve kontrolün türünü belirleme imkânı sunmaktadır. m) DataGridView: Veri tabanındaki bilgilerin satır ve sütunlar Ģeklinde program arayüzünde görüntülenmesini sağlayan araçtır. Örnek bir tablo ġekil 12 de verilmektedir. ġekil 12. DataGridView 12

23 n) Timer: ġekil 13 de görüldüğü gibi yine Toolbox dan eklenen ve istenen olayın gerçekleģmesinin zamanla kontrolünü sağlayan araçtır. Properties menüsünde Ġnterval ayarıyla ġekil 14 deki gibi ne kadar zamanda tik olayı oluģturulacağı belirlenebilmektedir. Tik olayına göre olayların zamanlaması yapılmaktadır. ġekil 13. Timer ġekil 14. Timer için Properties menüsü Menü Tasarımı Windows uygulamalarında kullanılan iki tip menü vardır. MainMenu, formların baģında duran sabit menüdür. ContextMenu, fare ile sağ tıklandığında çıkan menüdür. a) Main Menü: Windows uygulamasına bir menü eklemek için, Toolbox panelinden bir MainMenu kontrolünü forma sürüklenmektedir. Eklenen menü bir bileģen olarak formun alt bölümünde gözükmektedir. Menü öğesi eklemek veya ismini değiģtirmek için üstüne gelinmekte ve baģlık yazısı yazılmaktadır. b) Context Menü: ContextMenu, bir kontrolün üstüne sağ tıklandığı zaman çıkan menüdür. Bu menü uygulamaya eklendiği zaman Properties panelinde, kontrollerin ContextMenu özelliği olarak bu menü atanabilmektedir. 13

24 Veri Tabanları Birçok Ģirket, kurum ve kayıtlarını tutan yapılar için verinin önemi çok büyüktür. Verilerin kâğıt üzerinde tutulması hem aramaların yapılması hem de kayıt düzeni açısından çok zor bir yöntemdir. Bilgisayarların iģ yaģamında kullanılmaya baģlanması ile verilen yönetimi daha da kolaylaģmıģtır. Verilerin tutulması metin dosyalarından tablolara aktarılmıģtır. Günümüzde veri ve tablo yapılarının yönetimi artık veritabanlarının eline bırakılmıģ durumdadır. Windows ve Web uygulamaların çoğu veri üzerine yoğunlaģmaktadır. Uygulamalarda veriye hızlı bir Ģekilde ulaģmak ve veriyi yönetmek için tablo yapılarının iyi bir Ģekilde modellenmesi gerekmektedir Access ile Veri Tabanı OluĢturma Access Microsoft tarafından geliģtirilen bir veritabanı uygulamasıdır. Ġçindeki birçok sihirbaz yardımı ile kullanım kolaylığı ve hızlı bir Ģekilde tablo tasarımının yapılmasını sağlamaktadır. Access te tasarlanan tablolar tasarım ve veri sayfası görünümlerinde incelenebilmektedir. Veri sayfası görünümü kullanıcıya veri girmesi için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Access ile veri tabanı oluģturma örnekleri ġekil 15 de gösterilmektedir. ġekil 15. Veritabanı oluģturulması 14

25 C# ile Access Veri Tabanı ĠĢlemleri C# dili kullanılarak yazılan program için çeģitli veri tabanı iģlemleri yapılabilmektedir. Bunlar veri tabanındaki bilgiyi uygulama form ara yüzünde gösterme, uygulamadan veri tabanına bilgi kaydetme, veri tabanındaki bilgiyi silme ve güncelleme gibi iģlemlerdir Veri GiriĢi Veri giriģi [4] de verildiği gibi oledbconnection komutu ile veri tabanı bağlantısı oluģturulmaktadır. Daha sonra oledbcommand ile veritabanı sorgusu hazırlanmakta ve en sonunda da bag adında oluģturulan bağlantı ile bağlanılmaktadır. Daha sonra Executenonquery komutu ile verinin veritabanına yazılması sağlanmaktadır. Veri giriģi kodları: OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Ace.OleDb.12.0;DataSource=liste.accdb"); OleDbCommand kmt = new OleDbCommand(); Veri Listeleme Veri tabanındaki bilgiyi tablo halinde uygulama ekranında datagridview de görüntüleme iģlemidir. Öncelikle veri tabanındaki ogrlist adındaki tablo ile sanal tablo oluģturulmakta sonra oluģturulan sanal tabloyu datagridview e aktarılmaktadır. Veri listeleme kodları: tablo.clear(); OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * From ogrlist", bag); adtr.fill(tablo); datagridview1.datasource = tablo; 15

26 2.5. ASP.NET Web Yazılım Dili ASP.NET (Active Server Pages.Net) Microsoft un sunmuģ olduğu internet uygulamaları ve web servisleri için yazılım ve görsellerle geliģtirmeyi sağlayan teknolojidir..net Framework alt yapısı üzerine kurulmuģtur. Her program gibi ASP.NET de bir yazım dili değil de ortak dil (common language runtime) üzerine inģa edilmiģtir. Herhangi bir.net dilinde yazılmıģ olsa da ortak dil olan MSIL koduna dönüģtürülmektedir. OluĢturulan bu kod.net dilinde bağlı olan makine diline dönüģtürülmektedir. Genellikle script dillerinden bir tanesi seçilerek yazılan cookie ile tanımlanarak web sayfası oluģturulmaktadır. ASP.NET ise direk kodlarla yazılarak web sayfası oluģturulmaktadır. Görsellik ön planda olup tasarımcı görsel Ģemalarla ve tablolarla web sayfası oluģturabilmektedir Web Uygulamaları GeliĢtirme Toolbox Standart Kontrolleri a) Checkbox ve Checkboxlist Kontrolü: Seçenek kutucukları olarak da adlandırılmaktadır. Elimizde bulunan birçok seçeneği iģaretlememizi ve iģleme koymamızı sağlamaktadır. Eğer seçtiğimiz seçenek iģleme sokulacaksa Autopastback özelliği Properties den true olarak değiģtirilmelidir. Checkboxlist ise seçeneğin sırası ve yönünü değiģtirmemizi sağlamaktadır. Properties içinde yatay ya da dikey konum seçeneklerini bulunmaktadır. b) DropDownList Kontrolü: Dropdownlist kontrolü, verinin gösterimini aģağı doğru liste seklinde göstermektedir. Seçenekleri kod dizini içine kaydederek oluģturulmaktadır. c) ListBox Kontrolü: DropDownList kontrolü ile benzer özelliktedir fakat seçenekler liste halinde kutucuk içerisinde gösterilmektedir. d) RadiotionButton ve RadioButtonList Kontrolü: TanımlamıĢ veri grubu içerisinde tek seçenek seçmem imkânı sağlamaktadır. 16

27 e) TextBox Kontrolü: Kullanıcının web sayfasında metin girmesini saylayan kontroldür. Kutu Ģeklindedir ve içerisine üç yöntemle veri girilmektedir. Bu yöntemler Singleline, Multiline ve Password Ģeklindedir. Yöntemler ġekil 16 da gösterilmektedir. ġekil 16. TextBox Kontrolü f) Button Kontrolü: Tetikleme kontrolü olarak adlandırılır. Tıklandığı zaman içerisine kodlanmıģ olan komuta ve parametrelere göre iģlem yapmaktadır. g) Label Kontrolü: Bu kontrol atanmıģ olan metni göstermektedir. Amacı vurgu yapmak yada kullanıcıyı yönlendirmektir. Yazı Ģekli, boyutu rengi gibi özellikleri değiģtirilebildiği için kullanıģlı bir kontroldür. h) Hyperlink Kontrolü: Kullanıcıyı yönlendirmek istenen bir sayfa ya da resme geçiģ yapma özelliği olan kontroldür. Properties url kısmına gerekli olan sayfa linki ya da imageurl resmin adresini belirterek kullanılır. ı) ImageButton Kontrolü: Button kontrolünde olduğu gibi bir postalama kontrolüdür. Fakat burada tıklanması gereken yer kullanıcının belirtmiģ olduğu resimdir. i) LinkButton Kontrolü: Button kontrolüne benzer özelliktedir. Komut tıklandığında sunucuya postalama iģlemi yapmaktadır. j) Image Kontrolü: Sayfada gösterilecek olan resimler için yapılmıģ kontroldür. k)table Kontrolü: Kullanıcının belirleyeceği özellikte tablo oluģturmayı sağlamaktadır. 17

28 Toolbox Validation Kontrolleri Programda istenmeyen kullanıcı giriģlerini engellemek ve kullanıcının girdiği veriyi denetlemek amacıyla kullanılır. Bu denetime Validation Kontrolü (Geçerlilik Kontrolü) denmektedir. ġekil 17 de Validation Kontrolleri verilmiģtir. ġekil 17. Validation Kontrolleri a) RequiredFieldValidator Kontrolü: Alanların boģ olup olmama durumunu ve açılır menü tabında seçim yapılıp yapılmadığını kontrol eden geçerlilik kontrolüdür[5]. Text kısmına ise doldurulmamıģ alanın boģ olmaması için uyarı niteliğinde hata mesajı yazılır. ġekil 18. DüzenlenmiĢ RequiredFieldValidator Kontrolü b) CompareValidator Kontrolü: Var olan veya dıģarıdan girilebilen değerleri birbiri ile karģılaģtırma görevi görmektedir. c) RegularExpressionValidator Kontrolü: String format özelliklerinin belirlendiği kontroldür. 18

29 d) VadidationSummary Kontolü: Kullanıcın boģ bir alan bırakması ya da yanlıģ girdi yapması durumunda derleme yapmadan hataları bir arada gösteren komuttur Toolbox Navigation kontrolleri Web sitesinde bir yerden baģka bir yere ulaģımı ifade etmektedir. Gezintide en çok kullanılan yöntem menüdür. a) Menü Kontrolü: Menü kontrolü ToolBax üzerinden sürüklenip atılarak kullanılabilmektedir. Sürükleme iģleminden sonra program bir düzenleme taslağı sunmaktadır. Bu düzenleme taslağında Menü taslağı istenilen Ģekilde düzenlenip değiģtirilebilmektedir. ġekil 19. Basit Menü Kontrolü ve Edit Uzantısı b) SiteMapPath Kontrolü: Bu kontrol site içerisinde bulunulan yeri belirtmektedir. 19

30 Toolbox Data Kontrolleri Kullanıcının oluģturmuģ olduğu veriyi gösterme, zamandan kazanabilme ve rahatça kullanabilme için kolaylık sağlamaktadır. Bu kontroller ToolBox içerisinde bulunmaktadır. a) GridWiew: Veri kontrolleri içerisinde kullanımı en çok tercih edilen ve en çok kullanılandır. Veri kaynağından alınan verileri kullanıcıya gösterme, değiģtirme, silme gibi birçok özelliği barındırmaktadır. ġekil 20. GridWiew veri tabanına bağlama b) DataList Kontrolü: Bu kontrol veriyi Ģablon halinde göstermektedir. c) ListWiew Kontrolü: Bu kontrol ASP.NET 3.5 sürümü ile gelmektedir. Bundan önceki sürümlerde bulunmamaktadır. Bu kontrol veriyi liste halinde göstermektedir Toolbox Ajax Kontrolleri Ajax etkileģim ve hız açısından web sayfalarında uygulama geliģtirebilmek için yazılmıģ olan bir programlama dilidir[6]. a) Timer Kontrolü: Bu kontrol anlaģılacağı gibi bir zamanlayıcı kontrolüdür. Web sayfamızda tarih, saat uygulaması olarak kullanılacaktır. Bu kontrol dört temelde incelenebilir. Start: Zaman iģleminin ne zaman baģlayacağını belirmek de görevlidir. Interval: Kontrolün hangi zaman aralığında tekrarlanacağını belirtmek için kullanılır. 20

31 Tick: Kontrolün sayma iģlemi bittiğinde yapılacak olan iģlemi belirtir. Stop: Timer kontrolünü durdurmaya yaramaktadır Master Page Web sayfalarında değiģen ve her adımda değiģmeyen kısımlar bulunmaktadır. Master Page web sayfası içerisinde değiģmeyen alana verilen isimdir. ġekil 21. Tasarım sayfası Master Page Master Page in kullanılmayan bir kısım bulunmaktadır. Bu kısım Master Page in dinamik olduğu tek yerdir. Tasarım aģamasında bu alan mavi olarak ġekil 21 de gösterilmektedir. Gri alanlar ise statik olup her web sayfası adımında sabit olarak kalmaktadır. 21

32 Veri Tabanı ve Veri Tabanı EriĢimi Bilgisayar teknolojisinde, sistemli olarak istif edilmiģ kendi aralarında belirli bir düzen oluģturan bilgi topluluğuna veri denir. Bu verileri sistemli olarak depolayan ve taģınabilir, geniģletilebilir ve saklandığı sistemlere veritabanı denmektedir..net platformunun çalıģmasında ve iģlemesinde veri, veritabanı veya kaynakları arasındaki iliģki belirlenmektedir. Proje kapsamında kullanıcıların verilere rahatça ulaģılabilmesi için MS Access veritabanı kullanılmaktadır[7]. Veritabanında iģlem yapabilmek için aģağıdaki protokole uyulmalıdır. Veritabanına bağlantı kodu yazılmalı Veritabanı Bağlantısını Açma Komutu SQL Komutu Verilir Komut Çalıştırılır(Veri Hakkında Komut) Veritabanı Bağlantısını Kapama Komutu ġekil 22. Veri iletiģim yolu MS Access veritabanı bağlamak için OLEDB.NET bağlantı komutu gerekmektedir. Bu bağlantıyı oluģturmadan önce komut kütüphanesine Using System.Data.OleDb; Ģeklinde bir baģlangıç bağlantı ifadesi gerekmektedir. 22

33 3. TASARIM 3.1. C# ile Uygulama Tasarımı Barkod Üzerindeki Verinin Alınması Öğrenci kartları üzerinde bulunan barkod kodu barkod okuyucu aracılığıyla okunmaktadır. Barkod OXXXXXX Ģeklindedir ve öğrenci numarasını içermektedir. Barkod kodundan sayısal verinin okunması için kullanılan kodlar ġekil 23 de verilmektedir. ġekil 23 de verildiği gibi kullanıcı yoklamaya baģla butonuna tıkladıktan sonra barkod okuyucudan iģlemi baģlamaktadır. Barkod okuyucu ile sayısal veri alımı C# kodları: private void textbox1_keypress(object sender, KeyPressEventArgs e) { if (char.isdigit(e.keychar) == false && e.keychar!= (char)08) e.handled = true; } ġekil 23. Barkod okuyucu ile veri alımı Okutulan Kimlikteki KiĢiye Ait Satıra Var Yazdırma ĠĢlemi Öğrenci kimliğindeki barkodun barkod okuyucuya okutulması ile veri tabanında ilgili satıra ders sayısına göre var, var x 2, var x 3 yazdırılarak veri tabanında ilgili tarih-saat sütununa kaydedilip tekrar ekranda gösterilmektedir. ġekil 24 de gösterildiği gibi sırasıyla ders numarası, ders saati, tarih ve saat kayıtlarının bulunduğu sütun güncellenip devam durumu belirlenmektedir. 23

34 Devam durumu kodları: private void label1_textchanged(object sender, EventArgs e) { if (label5.text == "Bitirme Projesi Dersi") { if (label1.text!= "") { try { tablo.clear(); OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * From ogrlist where ogrno='" + label1.text + "'", bag); adtr.fill(tablo); datagridview1.datasource = tablo; textbox2.text = frm1.frm2.datagridview1.currentrow.cells[1].value.tostring(); if (label4.text == "1.Ders") { bag.open(); kmt.connection = bag; kmt.commandtext = "UPDATE ogrlist SET ogrno='" + label1.text + "', adsoyad='" + textbox2.text + "',ders1='" + textbox3.text + "' WHERE ogrno='" + frm1.frm2.datagridview1.currentrow.cells[0].value.tostring() + "'"; kmt.executenonquery(); bag.close(); } ġekil 24. Programın çalıģması 24

35 Öğrenci Kaydı Program kapsamında form üzerinde öğrencinin ilk ders için kayıt yapabileceği numara ve adı soyadı hanesi bulunmaktadır. Öğretim elemanı için öğrenciyi tanıyabilme amacı güden fotoğraf bölümü de forma eklenmektedir. Öğrenciler kayıtlarını ASP.NET programıyla hazırlanan web sayfasında yapacaklardır. Ancak kayıt yapmayan öğrenciler için barkod okuyucudan tanınmayan bir numara okutulduğunda veri tabanında numara bulunamayacak ve otomatik olarak ġekil 25 de görülen kayıt formu açılmaktadır. Kayıt formuna eklenen Picturebox lar ile öğrenci resmini çekip kaydedebilmekte ve Textbox lara istenen bilgilerini girmektedir. Tamam butonuna tıkladığında ise kayıt tamamlanıp o anda ki yoklaması alınmaktadır. ġekil 25. Öğrenci kayıt formu 25

36 Veritabanında Bulunan Bilgilerden Tablo OluĢturulması Veri tabanındaki bilgi tablo halinde uygulama ekranında DataGridView le görüntülenmektedir. Sanal tablo oluģturulup DataGridView le görüntüleme kodları: DataTable tablo = new DataTable(); public void listele() { if (label5.text == "Bitirme Projesi Dersi") { tablo.clear(); OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * From ogrlist", bag); adtr.fill(tablo); datagridview1.datasource = tablo; } if (label5.text == "Devreler Dersi") { tablo.clear(); OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * From tablo1", bag); adtr.fill(tablo); datagridview1.datasource = tablo; } if (label5.text == "E.M.T. Dersi") { tablo.clear(); OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * From tablo2", bag); adtr.fill(tablo); datagridview1.datasource = tablo; } } ġekil 26. Veri tabanında bulunan bilgiyi uygulamaya aktarma 26

37 Ders Seçimi Kullanıcı ġekil 27 de görüldüğü gibi ders seçme bölümünden ders seçmektedir. Seçilen dersin kaçıncı ders olduğu ve kaç saatlik olduğu bilgileri girildikten sonra tamam butonuna tıklandığında ilgili yoklama listesi DataGridView de görüntülenmekte ve kullanıcı onayı ile yoklama alınmaya baģlanmaktadır. ġekil 27. Kullanıcı ders seçimi Devam Durumu Yüzdesi ve Geçme-Kalma Durumu Programın bu aģamasında öğretim elemanının isteğine bağlı olarak belirlenen yüzdeye bağlı olarak dersten devamsızlık nedeniyle geçme-kalma durumu belirlenebilmektedir. Belirlenen yüzdeye göre kalan öğrencilerin satırları kırmızı renk ile gösterilerek kolay fark edilebilir hale getirilmektedir. Öğrencinin devamlılık yüzdesini belirlemek için her güncelleme sonunda ilgili satırdaki tüm var, var x 2, var x 3 vs saydırılarak değiģkenler atanmakta ve bu değiģkenlerin denklem (1) deki gibi aritmetik ortalaması alınıp yüzle çarpılarak devam yüzdesi hesaplanmaktadır. x=0 olup her var yazan hücre için x = x+1 olmakta, c=0 olup her var x 2 yazan hücre için c = x+2 olmakta, v=0 olup her var x 3 yazan hücre için v = v+3 olmakta, b=0 olup her boģ hücre ve 1 saatlik ders için b=b+1, her boģ hücre ve 2 saatlik ders için b=b+2, her boģ hücre ve 3 saatlik ders için b=b+3, olup buradan yüzde devamlılık durumu: 27

38 x+c+v % devamlılık = x+c+v+b 100 (1) Öğrenci barkod okuyucudan veri okuttukça devamlılık yüzdesi hesaplanıp güncellenmesi için gerekli kodlar: int x = 0; int c = 0; int v = 0; int b = 0; for (int a = 3; a < y + 3; a++) { if (frm1.frm2.datagridview1.currentrow.cells[a].value.tostring() == "Var") x++; if (frm1.frm2.datagridview1.currentrow.cells[a].value.tostring() == "Var x 2") c = c + 2; if (frm1.frm2.datagridview1.currentrow.cells[a].value.tostring() == "Var x 3") v = v + 3; if (frm1.frm2.datagridview1.currentrow.cells[a].value.tostring() == "" && (datagridview1.columns[a].headertext.tostring().indexof("1", 7, 3) == 8 datagridview1.columns[a].headertext.tostring().indexof("1", 7, 3) == 9)) b++; if (frm1.frm2.datagridview1.currentrow.cells[a].value.tostring() == "" && (datagridview1.columns[a].headertext.tostring().indexof("2", 7, 3) == 8 datagridview1.columns[a].headertext.tostring().indexof("2", 7, 3) == 9)) b = b + 2; if (frm1.frm2.datagridview1.currentrow.cells[a].value.tostring() == "" && (datagridview1.columns[a].headertext.tostring().indexof("3", 7, 3) == 8 datagridview1.columns[a].headertext.tostring().indexof("3", 7, 3) == 9)) b=b+3; label2.text = "%" + (100 * (x + c + v) / (x + c + v + b)).tostring(); } Güncellenen veriye ve programda kalma sınırı adı altında oluģturulmuģ, kullanıcının kalma sınırını belirlediği ġekil 28 de görülen Combobox daki seçili verinin altında ya da üstünde olma durumuna göre veritabanındaki durum sütununa G (geçti) ya da K (kaldı) yazdırılıp kaydedilmekte ve uygulamada görüntülenmektedir. Yine ġekil 29 da görüldüğü gibi durum butonuna tıklanarak durumuna göre kalan öğrenci kırmızı geçen öğrenci yeģil arka plan satır rengine boyanacaktır. 28

39 ġekil 28. Kalma sınırı belirleme ġekil 29. Derse devam durumu ve yüzde seçenekleri Tarih Saat Bilgisi Kaydı Program içerisinde her dersin yapıldığı tarih ve saat bilgisi, Datetimepicker dan yoklama alındığı tarih ve saat, veritabanına kaydedilerek geçekleģtirilmektedir. Veri tabanına kaydedilen her tarih ve saat uygulamada ġekil 30 da gösterildiği gibi kullanıcının bir dahaki ders seçimlerinde görmesi için her ders seçiminde Listbox a aktarılmakta ve seçilen her ders veri tabanına o anki tarih ve saatle birlikte veri tabanına kaydedilmektedir. Veritabanına kaydedilen tarih ve saat ġekil 31 de görüldüğü gibi yoklama listesinde ilgili yoklamanın alındığı sütunun baģına yazdırılmaktadır. ġekil 30. Ders seçimi bölümünde tarih ve saat bilgisi 29

40 ġekil 31. Yoklama listesi tarih saat bilgisi eklenmesi ġifreli GiriĢ Sistemin güvenliği açısından programın açılabilmesi için ilgili kullanıcının kullanıcı adı ve Ģifresi ile girmesi için program açılmadan önce ġekil 32 de görüldüğü gibi giriģ formu açılmakta ve kullanıcı, kullanıcı adı ve Ģifresini girerek programı açmaktadır. ġekil 32. ġifreli giriģ formu Öğrenci Takip Sistemi Uygulaması C# yazılım diliyle Visual Studio ortamında hazırlanan, iģlevleri anlatılan öğrenci takip sistemi uygulaması ġekil 33 de görülmekte olup sistemin PC uygulaması kısmını oluģturmaktadır. 30

41 ġekil 33. Öğrenci Takip Sistemi PC Uygulaması 31

42 3.2. ASP.NET ile Web Uygulaması Tasarımı Web Sayfası Ana Sayfa Üye GiriĢi Kayıt Formu Hakkımızda ĠletiĢim Dersler Sayfası Devam Durumu Tablosu ġekil 34. Web Site Haritası Master Page Master Page ġekil 35 deki gibi tasarlanmıģtır ve tasarım diğer tüm sayfaların statik alanlarını oluģturmaktadır. Bu yüzden tasarım sade tutularak diğer sayfalarda karıģıklığa neden olması engellenmiģtir. Master Page de Image nesnesi ve dört tane yönlendirme butonu bulunmaktadır. Resim olarak KTÜ logosu eklenmiģtir. Yönlendirme olarak butonlara tıklanmasında yazılı olan sayfaya gidecek Ģekilde oluģturulmuģtur. Sayfanın dinamik alanı ContentPlaceHolder nesnesi içerisinde 600px alan olarak seçilmiģtir. Bu alanı gidilen sayfanın içeriği belirlemektedir. Logo 800px alan geniģliğinde ve 150px alan yüksekliğinde hazırlanmıģtır. Logonun tıklanması durumunda herhangi yönlendirme iģlemi olmayacak Ģekilde hazırlanmıģtır. 32

43 ġekil 35. TasarlanmıĢ Master Page Ana Sayfa Ana sayfa için web form oluģturulmuģtur. Bu formda ders kayıt hakkında ve sistemin iģleyiģi hakkında bir tanıtım yazısı ve bir tane yönlendirme linki olacak Ģekilde hazırlanmıģtır. Link ziyaretçiyi kayıt ol sayfasına yönlendirecek Ģekilde tanımlanmıģtır. Ana sayfadan ziyaretçi izin verilen sayfalara gidebilmektedir. Bu izin verilen sayfalar Üye GiriĢi, Kayıt Ol, ĠletiĢim ve Hakkımızda sayfalarıdır. Kayıt olup üye giriģi yapan ziyaretçi bu sayfalara ek gizli görünümde bulunan Datagor sayfasına ulaģma hakkına sahip olmaktadır. Ana sayfa tasarımı ġekil 36 da gösterilmektedir. 33

44 ġekil 36. Ana sayfa ĠletiĢim Sayfası ĠletiĢim sayfası için Master Page de tanımlanmıģ olan iletiģim butonuna tıklandığında yönlendirilen bir web formudur. Bu form içerisinde gerekli olan iletiģim bilgileri her ziyaretçi için gösterilecek Ģekilde hazırlanmıģtır. ĠletiĢim sayfasında diğer tüm sayfalara ulaģma imkânı sağlanmıģtır. Adres çubuğuna yazıldığı takdirde ulaģıma açıktır. 34

45 ġekil 37. ĠletiĢim sayfası Hakkımızda sayfası Hakkımızda sayfası Master Page de bulunan hakkımızda adlı butona tıklayarak yönlendirilecek Ģekilde hazırlanmıģtır. OluĢturulan bu web formu içerisinde proje hakkında bilgilere tüm ziyaretçilere açık olarak yer verilmektedir. 35

46 ġekil 38. Hakkımızda sayfası Kayıt Ol Sayfası Kayıt ol sayfasına eriģim Ana sayfadaki Kayıt Formu adlı linkten ve Üye giriģi sırasında yanlıģ bilgi girilmesi durumunda uyarı yazısında bulunan yine Kayıt Formu adlı linkten sağlanmıģtır. OluĢturulan Web Formu içerisinde gerekli satır ve sütun sayısı kadar tablolar eklenmiģtir. Bu tablo gözlerine Ģekilde sürekli yazıların bulunduğu ve uyarı yazının gösterileceği Label nesneleri eklenmiģtir. Ziyaretçinin bilgilerini dolduracağı TextBox lar eklenmiģtir. Kayıt olacağı dersler için DropDownList nesnesi ve kiģinin resmini sisteme kayıt edebilmesi için FileUpload nesnesi eklenmiģtir. Tüm bu nesneleri kontrol etmek amaçlı Validation kontrolleri eklenerek belirlenen durumlarda kullanıcıya uyarı verecek Ģekilde tasarlanmıģtır. 36

47 ġekil 39. Kayıt Ol sayfası RequiredfieldValidator nesnesi kullanılarak kullanıcı adı, Ģifre, ve resim alanlarının boģ kalması durumunda hata uyarısı verecek Ģekilde düzenlenmiģtir. Ayrıca Ģifre ve Ģifre tekrar bölümlerine girilen verilerin aynı olduğunu doğrulayan CompareValidator nesnesi kullanılmıģtır. bölümüne girilen bilginin Ģeklinde olmasını kontrol eden RegularExpressionValidator nesnesi kullanılmıģtır. ġifre uzunluğunun en az 6 karakter olmasını kod kısmını düzenleyerek bu Ģart sağlanmıģtır. Bu hata mesajları ġekil 40 da gösterilmiģtir. 37

48 ġekil 40. Kayıt Ol sayfası hata mesajları Tüm bilgiler doğru olarak girildiği takdirde Kayıt butonuna tıklayarak kiģi seçmiģ olduğu dersin veri tabanına kaydedecek Ģekilde düzenlenmiģtir. Microsoft Access veri tabanı kullanılmıģtır. Provider kodu ile oluģturulan veritabanına bağlantı sağlanmıģtır. Ardından kullanıcının seçmiģ olduğu ders ve Textboxlara girmiģ olduğu veriler veritabanına aģağıdaki kod ile eklenmiģtir. Tabloya veri ekleme kodları: OleDbCommand cmdekle = new OleDbCommand(" insert into " + DropDownList1.SelectedValue + " (ogrno,adsoyad,sifre, ,admin,resimurl) values baglanti); cmdekle.parameters.add("ogrno", kullaniciadi.text); Burada veritabanına kayıt yapılacak tablo DropDownList ten seçilen ders adı olacak Ģekilde ve tablodaki ilgili sütunlara ilgili Textboxlardaki veriler atanarak gerçekleģtirilmiģtir. Kayıt iģlemi tamamlanan üye Ana sayfaya yönlendirilmektedir. Bunlara ek olarak üyenin belirlemiģ olduğu Ģifre ve numarası üyenin belirtmiģ olduğu mail adresine kullanıcı adı numarası olacak Ģekilde kullanıcı adı ve Ģifre bilgileri gönderilmektedir. 38

49 Üye GiriĢi Sayfası OluĢturmuĢ olduğumuz bu sayfaya Master Page de bulunan Üye GiriĢi butonu ile eriģim sağlanmaktadır. Üye GiriĢi web Formu gerekli sayıda tablolar eklenmiģtir. ġekil 41 de görüldüğü gibi sürekli görünen Kullanıcı Adı ve ġifre için birer tane Label ve bunların karģılarında üyenin bilgilerini gireceği TextBox eklenmiģtir. Butonun altına konumlandırılmıģ görümü olmayan bir uyarı Label ı eklenmiģtir. Bilgilerini onaylaması için konumlandırılmıģ olan buton eklenmiģtir. Butonun görevi gerekli girilen bilgileri Üyeler veritabanın da karģılaģtıracak Ģekilde düzenlenmiģtir. EĢleĢme sağlandığında kiģinin ders devam durumunu görüntülemesi için Datagor sayfasına yönlendirilmesi olacak Ģekilde düzenlenmiģtir. Veri tabanındaki veriler ile üyenin girmiģ olduğu kullanıcı adı ve Ģifre uyuģmadığı durumda Ģekilde görüldüğü gibi uyarı yazısı ve Kayıt Formu linki çıkacak Ģekilde sayfa tasarlanmıģtır. ġekil 41. Üye GiriĢi sayfası Veri tabanındaki veriler ile üyenin girmiģ olduğu kullanıcı adı ve Ģifre uyuģmadığı durumda ġekil 42 de görüldüğü gibi uyarı yazısı ve Kayıt Formu linki çıkacak Ģekilde sayfa tasarlanmıģtır. 39

50 ġekil 42. Üye GiriĢi sayfası hata mesajları Datagor Sayfası TasarlamıĢ olduğumuz sayfaya tek eriģimi üyelerin üye giriģi yapıldıktan sonra yönlenecek Ģekilde tasarlanmıģtır. Üye giriģi tanımlanmadığı takdirde ya da araç çubuğuna direk sayfa adresi yazıldığı takdirde ulaģımı yoktur. Bu durumlarda Üye giriģi sayfasına yönlendirilecek Ģekilde tasarlanmıģtır. Datagor web Formu bir tane TreeWiew kontrolü eklenmiģtir. Bu kontrolde ismi yazan derslere tıklandığı takdirde seçilen dersin devam durumu gösterilmektedir. Bu formda bir üye çıkıģ butonu ve kullanıcı adını göstermesi için Label kontrolü eklenmiģtir. Sayfada bulunan üye gezintisini bitirdikten sonra ġekil 43 de görüldüğü gibi güvenli çıkıģ yapabilmektedir. 40

51 ġekil 43. Datagor sayfası Veri Gösterme Sayfası Bu sayfa boģ bir Web Formu üzerine GridWiew eklenerek düzenlenmiģtir. Sayfa açılırken Provider kodu ile veri tabanına bağlandıktan sonra giriģ yapan kiģinin tabloda admin sütunundaki değere göre görüntüleme yapmaktadır. Öğrenciler internet üzerinden kayıt olurken admin değerleri otomatik olarak 0 değeri atanmaktadır. Admin değeri 0 olan üye tabloda sadece kendi satırını görüntüleyebilmektedir. Eğer dersin sorumlusu giriģ yapmıģ ise tüm tabloyu görüntüleyecek Ģekilde kodları yazılmıģtır. ġekil 44. Veri görüntüleme sayfası 41

52 Provider kodu ile veritabanına bağlantı kodları: protected void btngiris_click(object sender, EventArgs e) { OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\dersedevam.accdb")); baglan.open(); ġekil 45. Veri görüntüleme sayfası 42

53 Eğer dersin sorumlusu giriģ yapmıģ ise tüm tabloyu görüntüleyecek Ģekilde kodları yazılmıģtır. Veri görüntüleme Ģartı kodları: if (deneme == null) { Response.Write("<script>alert('Böyle bir kullanıcı yoktur. Derse kayıt yapınız')</script>"); } else if ("1" == deneme.tostring()) { var userid = Session["kullanici"]; OleDbDataAdapter dbp = new OleDbDataAdapter("Select * from emt", baglanti); DataSet ds = new DataSet(); dbp.fill(ds, "emt"); GridView1.DataSource = ds.tables["emt"]; GridView1.DataBind(); baglanti.close(); baglanti.dispose(); } else if ("0" == deneme.tostring()) { var userid = Session["kullanici"]; OleDbDataAdapter dap = new OleDbDataAdapter("Select * from emt where ogrno='" + userid + "'", baglanti); DataSet ds = new DataSet(); dap.fill(ds, "emt"); GridView1.DataSource = ds.tables["emt"]; GridView1.DataBind(); baglanti.close(); baglanti.dispose(); Kayıt yapılmamıģ olan dersi görüntüleme iģlemi yapıldığında ġekil 46 daki gibi hata penceresi açılmaktadır. ġekil 46. Hata penceresi 43

54 4. SONUÇLAR 4.1. Program Arayüzü Öğrenci kartları üzerinde bulunan barkod kodu barkod okuyucu aracılığıyla okunmaktadır. Öğrenci kimliğindeki barkodun barkod okuyucuya okutulması ile veri tabanında ilgili satıra ders sayısına göre var, var x 2, var x 3 yazdırılarak veri tabanında ilgili tarih-saat sütununa kaydedilip tekrar ekranda gösterilmektedir. Sırasıyla ders numarası, ders saati, tarih ve saat kayıtlarının bulunduğu sütun güncellenip devam durumu belirlenmektedir. Program kapsamında form üzerinde öğrencinin ilk ders için kayıt yapabileceği numara ve adı soyadı hanesi bulunmaktadır. Öğretim elemanı için öğrenciyi tanıyabilme amacı güden fotoğraf bölümü de forma eklenmiģtir. Öğrenciler kayıtlarını ASP.NET programıyla hazırlanan web sayfasında yapmaktadırlar ancak kayıt yapmayan öğrenciler için barkod okuyucudan tanınmayan bir numara okutulduğunda veri tabanında numara bulunamamakta ve otomatik olarak kayıt formu açılmaktadır. Kayıt formuna eklenen Picturebox lar ile öğrenci fotoğraf çekip kaydedebilmekte ve Textbox lara istenen bilgilerini girmektedir. Tamam butonuna tıkladığında ise kayıt tamamlanıp o anda ki yoklaması alınmaktadır. Ders seçme bölümünden ders seçilebilmekte ve seçilen dersin kaçıncı ders olduğu ve kaç saatlik olduğu bilgileri girildikten sonra tamam butonuna tıklandığında ilgili yoklama listesi DataGridView de görüntülenmekte ve kullanıcı onayı ile yoklama alınmaya baģlanmaktadır. Öğretim elemanının isteğine bağlı olarak belirlenen yüzdeye bağlı olarak dersten devamsızlık nedeniyle geçme-kalma durumu belirlenebilmektedir. Belirlenen yüzdeye göre kalan öğrencilerin satırları kırmızı renk ile gösterilerek kolay fark edilebilir hale getirilmektedir. Güncellenen veriye ve programda kalma sınırı adı altında oluģturulmuģ, kullanıcının kalma sınırını belirlediği Combobox daki seçili verinin altında ya da üstünde olma durumuna göre veritabanındaki durum sütununa G (geçti) ya da K (kaldı) yazdırılıp kaydedilmekte ve uygulamada görüntülenmektedir. Durum butonuna tıklanarak durumuna göre kalan öğrenci kırmızı geçen öğrenci yeģil arka plan satır rengine boyanmaktadır. 44

55 Program içerisinde her dersin yapıldığı tarih ve saat bilgisi, Datetimepicker dan yoklama alındığı tarih ve saat, veritabanına kaydedilerek geçekleģtirilmektedir. Veri tabanına kaydedilen her tarih ve saat uygulamada kullanıcının bir dahaki ders seçimlerinde görmesi için her ders seçiminde Listbox a aktarılmakta ve seçilen her ders veri tabanına o anki tarih ve saatle birlikte veri tabanına kaydedilmektedir. Veritabanına kaydedilen tarih ve saat yoklama listesinde ilgili yoklamanın alındığı sütunun baģına yazdırılmaktadır. Sistemin güvenliği açısından programın açılabilmesi için ilgili kullanıcının kullanıcı adı ve Ģifresi ile girmesi için program açılmadan önce giriģ formu açılmakta ve kullanıcı, kullanıcı adı ve Ģifresini girerek programı açmaktadır. ġekil 47. Program Arayüzü 45

56 4.2.Web Sayfası Web sayfasına ait Master Page de Image nesnesi ve dört tane yönlendirme butonu bulunmaktadır. Resim olarak KTÜ logosu eklenmiģtir. Yönlendirme olarak butonlara tıklanmasında yazılı olan sayfaya gidecek Ģekilde oluģturulmuģtur. Ana sayfa için web form oluģturulmuģtur. Bu formda ders kayıt hakkında ve sistemin iģleyiģi hakkında bir tanıtım yazısı ve bir tane yönlendirme linki olacak Ģekilde hazırlanmıģtır. Link ziyaretçiyi kayıt ol sayfasına yönlendirecek Ģekilde tanımlanmıģtır. Ana sayfadan ziyaretçi izin verilen sayfalara gidebilmektedir. Bu izin verilen sayfalar Üye GiriĢi, Kayıt Ol, ĠletiĢim ve Hakkımızda sayfalarıdır. Kayıt olup üye giriģi yapan ziyaretçi bu sayfalara ek gizli görünümde bulunan Datagor sayfasına ulaģma hakkına sahip olmaktadır. ĠletiĢim sayfası, gerekli olan iletiģim bilgileri her ziyaretçi için gösterilecek Ģekilde hazırlanmıģtır. ĠletiĢim sayfasında diğer tüm sayfalara ulaģma imkânı sağlanmıģtır. Adres çubuğuna yazıldığı takdirde ulaģıma açıktır. Hakkımızda sayfasında oluģturulan web formu içerisinde proje hakkında bilgilere tüm ziyaretçilere açık olarak yer verilmektedir. Kayıt ol sayfasına eriģim Ana sayfadaki Kayıt Formu adlı linkten ve Üye giriģi sırasında yanlıģ bilgi girilmesi durumunda uyarı yazısında bulunan yine Kayıt Formu adlı linkten sağlanmıģtır. OluĢturulan Web Formu içerisinde gerekli satır ve sütun sayısı kadar tablolar eklenmiģtir.kullanıcı adı, Ģifre, ve resim alanlarının boģ kalması durumunda hata uyarısı verecek Ģekilde düzenlenmiģtir. Ayrıca Ģifre ve Ģifre tekrar bölümlerine girilen verilerin aynı olduğunu doğrulayan ve bölümüne girilen bilginin Ģeklinde olması durumları kontrol edilmektedirtüm bilgiler doğru olarak girildiği takdirde Kayıt butonuna tıklayarak kiģi seçmiģ olduğu dersin veri tabanına kaydedecek Ģekilde düzenlenmiģtir. Üyenin belirlemiģ olduğu Ģifre ve numarası üyenin belirtmiģ olduğu mail adresine kullanıcı adı numarası olacak Ģekilde kullanıcı adı ve Ģifre bilgileri gönderilmektedir. Üye GiriĢi web Formuna gerekli sayıda tablolar eklenmiģtir. Sürekli görünen Kullanıcı Adı ve ġifre için birer tane Label ve bunların karģılarında üyenin bilgilerini gireceği TextBox eklenmiģtir. Butonun altına konumlandırılmıģ görümü olmayan bir uyarı Label ı eklenmiģtir. Bilgilerini onaylaması için konumlandırılmıģ olan buton eklenmiģtir. Butonun görevi gerekli girilen bilgileri Üyeler veritabanın da karģılaģtıracak Ģekilde düzenlenmiģtir. EĢleĢme sağlandığında kiģinin ders devam durumunu görüntülemesi için Datagor sayfasına yönlendirilmesi olacak Ģekilde düzenlenmiģtir. 46

57 Veri tabanındaki veriler ile üyenin girmiģ olduğu kullanıcı adı ve Ģifre uyuģmadığı durumda Ģekilde görüldüğü gibi uyarı yazısı ve Kayıt Formu linki çıkacak Ģekilde sayfa tasarlanmıģtır. Veri tabanındaki veriler ile üyenin girmiģ olduğu kullanıcı adı ve Ģifre uyuģmadığı durumda uyarı yazısı ve Kayıt Formu linki çıkacak Ģekilde sayfa tasarlanmıģtır. Datagor sayfasında ismi yazan derslere tıklandığı takdirde seçilen dersin devam durumu gösterilmektedir.bu formda bir üye çıkıģ butonu ve kullanıcı adını göstermesi için Label kontrolü eklenmiģtir. Sayfada bulunan üye gezintisini bitirdikten güvenli çıkıģ yapabilmektedir. ġekil 48. Web Sayfası 47

Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz..

Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz.. 3 Kasım 2011 / Perşembe Örnek : Button a tıklamadan seçim yapınca işlem yapılsın. Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz.. RadioButtonList1 e tek tıklayıp sağdan

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

VeriTabanı Uygulamaları

VeriTabanı Uygulamaları VeriTabanı Uygulamaları Bir uygulamanın esas gücünü, veri, veri tabanları ve veri kaynakları ile olan ilişkisi belirler. Eğer bunlara kolayca hakim olan, yöneten teknolojilere sahipse o uygulama gerçekten

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU TERME-2015 1. GĠRĠġ MOS modülü 6111 Sayılı Kanun Teşviki kanunu

Detaylı

yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım;

yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım; yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım; Bunun için uyevarmi() fonksiyonu tasarlayacağız. Fonksiyon

Detaylı

Masa üstünde vt34.mdb dosyası var, onu projemize eklemek için, App_Data ya sağ tıkla Add Existing Item vt34.mdb adlı dosyayı seç Add

Masa üstünde vt34.mdb dosyası var, onu projemize eklemek için, App_Data ya sağ tıkla Add Existing Item vt34.mdb adlı dosyayı seç Add 29 Aralık 2011 / Perşembe Visual studio dan veri tabanından veri çekmek için önce bir aspx dosyası açıp,,accessde yeni veri tabanı dosyası açıyoruz. Dikkat : Dosyanın uzantısı.mdb olacak. Masa üstünde

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 19.01.2016 Rev. No: 03 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: F. DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış Otomasyon Erişimi Menüler ve İçerikleri Ana Ekran Unsurları Sorular Çıkış Otomasyona nasıl ulaşılabilir? Kullanıcı Adı İlk Şifre Oluşturma Otomasyon Sistemi Otomasyon Sistemine nasıl ulaşılabilir? Üniversitemiz

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime iģlemci programının daha etkin kullanımını artıracak seçenekleri kullanabileceksiniz. ARAġTIRMA Belge özelleģtirme

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları ComboBox Bir Windows açılan kutu sunu temsil eder. ComboBox kontrolü, kullanıcıların bazı değerleri açılan bir listeden seçmesini sağlar. Listeye tasarım anında veya çalışma anında öğe eklenebilir. Listeye

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Dış Veri Alma ÜNİTE 6 Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Excel hakkında temel işlemler öğrenildikten sonra veri alma

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda hazırlamıģ olduğunuz belgenin özelliğine göre sayfa yapısı ve yazdırma ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç B İ L. T E K. Ö Ğ R. M C S E, M C D B A ASP.Net Nedir? ASP.Net Server-Side(Sunucu taraflı) web uygulamaları geliştirebileceğimiz. Net in sağladığı özelliklerin çoğuna erişebilen

Detaylı

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1 ADO.NET Web üzerinden veritabanına bağlanmak ve veri işlemleri gerçekleştirmek için ADO.NET teknolojinden faydalanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. ADO.NET her ne kadar ADO teknolojine benzesede aslında

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Uygun ortam sağlandığında web sayfaları için formlar oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Web sayfalarında formların kullanım amaçlarını ve nasıl kullanıldığını

Detaylı

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir.

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Akademik Bilgi Sistemi ne http://mf.nigde.edu.tr/akbis adresinden

Detaylı

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page)

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ Kullanıcı kontrolleri bir içeriğin birden fazla sayfada kullanılmasına olanak sağlar. Bir web sayfasına eklenerek içerik

Detaylı

Şekil 2.1. Bu bölümde ASP.Net platformumuzu açtığımızda Toolbox penceresindeki Standart bölümündeki kontrollerden bahsedeceğiz.(şekil 2.2) Şekil 2.

Şekil 2.1. Bu bölümde ASP.Net platformumuzu açtığımızda Toolbox penceresindeki Standart bölümündeki kontrollerden bahsedeceğiz.(şekil 2.2) Şekil 2. 6 7 Server Kontrol Nedir? Kullanıcı arabirimi veya diğer ilişkisel fonksiyonlar oluşturmak üzere Server üzerinde çalışan componentlere denir. Server kontroller runat= server özelliğine sahiptirler. (Şekil

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

VERİ TABANI İŞLEMLERİ (NESNE TABANLI PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE)

VERİ TABANI İŞLEMLERİ (NESNE TABANLI PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE) VERİ TABANI İŞLEMLERİ (NESNE TABANLI PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE) ACCESS VERİ TABANI (OLE DB - Object Linking and Embedding Data Base) Access veri tabanı kullanılarak oluşturulmuş uygulama; OLEDB çalışmak

Detaylı

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 9 Şubat 2012 / Perşembe Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 1) emlakkategorisi adlı tabloyu oluşturuyoruz 1 2) ilanlar adlı tabloyu

Detaylı

WEB FORM ELEMANLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

WEB FORM ELEMANLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu WEB FORM ELEMANLARI Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Giriş Web form kavramı ASP.NET ile gelen ve yeni olan bir terimdir. Web formlarının geliştirilmesindeki

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME ORTAMI

2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME ORTAMI İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 C# Hakkında Genel Bilgiler 1.NET Framework 1 CLR 2 CLR Ve CTS 2 Temel Sınıf Kütüphanesi 3 CIL 3 Algoritma Nedir? 4 Sözde Kod (Pseudocode) 5 2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU WEB TABANLI VERİ TABANI UYGULAMASI YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA. Enes Al 1027.

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU WEB TABANLI VERİ TABANI UYGULAMASI YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA. Enes Al 1027. T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU WEB TABANLI VERİ TABANI UYGULAMASI YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Enes Al 1027.32121 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DANIŞMAN: ÖĞR. GÖR. FERDA BOZKURT TEMMUZ 2012

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ HAREKET GÜMRÜK İDARESİNDE YÜKÜMLÜ TARAFINDAN TRANSİT BEYANNAMESİ DOLDURULMASI

Detaylı

Özel Sahalar ĠÇERĠK. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1.

Özel Sahalar ĠÇERĠK. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ ÖZEL SAHA TANIMLARI Özel Saha Grup Tanımı Özel Saha Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Tanımında

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 2. Ana Sayfa... 4 3. MukWeb Sayfaları...

Detaylı

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır.

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. Özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola girildikten sonra

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU Erhan Akbal Gürkan Karabatak Aytuğ Boyacı Mustafa Ulaş Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Detaylı

Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak:

Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak: Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak: Command objelerini kullanarak direk veritabanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Dataset nesnesini kullanmadan direk veritabanı içerisindeki

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ WEB TEKNOLOJİLERİ VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ Asp.NET mimarisinin temelini oluşturan CLASS yapısını kullanarak veri tabanı işlemlerini nasıl daha az kodla ve daha stabil yapabiliriz bunu göreceğiz. Mevzu

Detaylı

Ürün Ekleme Kitapçığı

Ürün Ekleme Kitapçığı Ürün Ekleme Kitapçığı İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN EKLEME 3 1.1.KULLANICI GİRİŞİ 3 2.Ürün Menüleri 5 2.1.Genel 5 2.2.Veri 5 2.3. Bağlantılar 8 2.4. Özellik 8 2.5. Seçenek 9 2.7. İndirim 10 2.8. Kampanya 11 2.9.

Detaylı

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ Kırmızı yazı ile belirtilmiģ olan Kullanıcı Adı ve Parola alanları doldurulup GiriĢ yazısına basarak sisteme giriģ yapabilirsiniz. ġekil 1

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta 2016-2017 Bahar Dönemi Class Yapısı ve Form 1Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2015 BURDUR Class - Obje Nesne (Nesne tabanlı programlama) İnsan ırkının ortak özelliklerini

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI ARABA HAREKET ETTİRME using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text;

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN YÖNETİM SİSTEMİ

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN YÖNETİM SİSTEMİ - Yönetici - Kurum/Okul - Ücretli Öğretmen İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Online Ücretli Öğretmen Yönetim Sistemi Sistemde ASP.NET C# programlama dili ve MySQL veritabanı kullanılmaktadır. Sistem Milli

Detaylı

DynEd Kayıt Yönetimi Sistemi Kullanım Kılavuzu

DynEd Kayıt Yönetimi Sistemi Kullanım Kılavuzu DynEd Kayıt Yönetimi Sistemi Kullanım Kılavuzu Bu web sitesi DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemine tüm sınıf, öğretmen ve öğrenci kayıt işlemlerinin ilgili okul yöneticileri tarafından yapılacağı bir site

Detaylı

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası ACCESS DERS 1 1. Access Programına Giriş Derslere uygulama üzerinde devam edeceğiz. Uygulama ismimiz İş Takip Sistemi dir. Uygulamada ilerledikçe işleyeceğimiz bölümlerin nasıl kullanıldığını ve ne işe

Detaylı

App İnventor-Pide Sipariş Uygulaması

App İnventor-Pide Sipariş Uygulaması EĞİTİMDE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FİNAL SINAVI App İnventor-Pide Sipariş Uygulaması 1)Ekran Tasarımı, ekranda kullanılan elementler ve özellikleri Bütün işlemler tek bir ekrandan yapılmaktadır. Arka plan

Detaylı

GEÇERLİLİK KONTROLLERİ VALİDATİON CONTROLS. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

GEÇERLİLİK KONTROLLERİ VALİDATİON CONTROLS. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu GEÇERLİLİK KONTROLLERİ VALİDATİON CONTROLS Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Giriş Kullanıcı bilgilerinin istenilen kriterlere uygun olup olmadığını denetlemek

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 23 May. 2016 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları yardımıyla

Detaylı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı Emre GÜLCAN IT Responsible & Web Admin AEGEE-Eskişehir emregulcan@gmail.com e_gulcan@hotmail.com 0535 729 55 20 1 1. YÖNETİM PANELİNE

Detaylı

Bizex Fuar Sipariş Takip Sistemi Kullanım Klavuzu

Bizex Fuar Sipariş Takip Sistemi Kullanım Klavuzu Bizex Fuar Sipariş Takip Sistemi Kullanım Klavuzu Bizex Bizex Fuar Sipariş Takip Yazılımı, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda ürünlerini sergileyen firmaların, fuarlarda veya showroomda müşteri ile görüşme

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Anket uygulaması, üniversite bünyesinde idari ve akademik anlamda bilgi toplama, analiz etme, yayınlama ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış bir yazılımdır.

Detaylı

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu www.talyabilisim.net Sayfa 1 Ayarlar: E-Reçete için ilk önce sistemimizdeki tanımlı olan ilaç rehberini güncellememiz gerekmektedir. Güncelleme için gerekli olan ilaç rehberini; http://www.iegm.gov.tr/default.aspx?sayfa=fiyat_listesi

Detaylı

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6 ix Yazılım Nedir? 2 Yazılımın Tarihçesi 3 Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5 Yazılımın Önemi 6 Yazılımcı (Programcı) Kimdir? 8 Yazılımcı Olmak 9 Adım Adım Yazılımcılık 9 Uzman

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

Zaman Ayarlayıcı İşlemler

Zaman Ayarlayıcı İşlemler Zaman Ayarlayıcı İşlemler LOGO Haziran 2008 İçindekiler Logo-GO Zaman Ayarlayıcı İşlemler...3 Zamanlanmış Görevler...5 Zamanlanmış Görev Bilgileri...5 Hatırlatıcı...8 Hatırlatıcı Bilgileri...9 Mesajlar...11

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 9 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu bölümde Oracle Forms programı ile örnek bir form hazırlanması anlatılacaktır. 9.1 ORACLE FORMS ile FORM Oluşturma Nasıl Delphi programının

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME Veritabanına kayıt işlemleri 4 farklı işlemden oluşur Bunlar Görüntüleme (SELECT), Kayıt

Detaylı

Kitap Ekle linki tıklandığında, admin.aspx sayfamızın görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır.

Kitap Ekle linki tıklandığında, admin.aspx sayfamızın görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır. Admin Paneli (Yeni Kitap Kayıt İşlemi) Admin.aspx sayfamıza yeni bir HyperLink kontrolü ekliyoruz. NavigateUrl sine aşağıdaki bağlantıyı oluşturuyoruz. Böylece, Link tıklandığında yeni_kitap_kayit.ascx

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluģturan ögeler nelerdir? AraĢtırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

Otomatik Lotlama ve Ticari İzlenebilirlik

Otomatik Lotlama ve Ticari İzlenebilirlik Doküman Kodu : TNS006 İlk Yayın Tarihi : Eylül 2017 Revizyon Tarihi : Eylül 2017 Revizyon No : 1 İÇERİK GENEL BĠLGĠ LOT KAVRAMI ve ĠZLENEBĠLĠRLĠK Lot Kavramı Otomatik Lot OluĢturma Üretimde lot oluģturma

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

Pratik Maliyet ve Karlılık

Pratik Maliyet ve Karlılık Doküman Kodu : TNS005 İlk Yayın Tarihi : Temmuz 2017 Revizyon Tarihi : Temmuz 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ PRATĠK MALĠYET VE KARLILIK Alım Net Fiyatı SatıĢ Karlılık Mal Varlığı Ortalama Maliyet

Detaylı

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlar Online Ön Kayıt Kılavuzu Sevgili Öğrencimiz, Enstitülerimize hoģ geldiniz. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bahar yarıyılında Enstitümüze

Detaylı

Örnek Uygulama: CheckedListBox da seçili olanları listbox nesnesine ekleyen program.

Örnek Uygulama: CheckedListBox da seçili olanları listbox nesnesine ekleyen program. Nesne Tabanlı Programlama I (C#) Ders Notu S.Ü.Akören A.R.E. Meslek Yüksekokulu C.ÖZCAN- F.SARAY 11 Selecteditem: Hangi öğe seçili ise onun adını verir. CheckedListBox da seçili olanları listbox nesnesine

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...

Detaylı

Okul Temsilcisi. (Müd.-Mdr.Yrd.-Öğretmen- Müd.Yet.Öğrt.vb.)

Okul Temsilcisi. (Müd.-Mdr.Yrd.-Öğretmen- Müd.Yet.Öğrt.vb.) Okul Temsilcisi (Müd.-Mdr.Yrd.-Öğretmen- Müd.Yet.Öğrt.vb.) Okul Temsilcileri kendilerine atanmıģ olan kullanıcı adı (TCKNO) ve cep telefonlarına SMS ile gelen Ģifreyle sisteme giriģ yapabilirler. GiriĢ

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMaster FX - WebTrader. Sinem Yiğit

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMaster FX - WebTrader. Sinem Yiğit Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü Kullanıcı Kılavuzu TradeMaster FX - WebTrader Ürün : TradeMaster FX - WebTrader Hazırlayan: Sinem Yiğit Değişiklik tarihi: 07.02.2012 Versiyon:

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ.

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ. 20 Ocak 2012 / Cuma Yeni uygulama Yönetim adlı bir klasör oluşturacağız. Yönetim klasörü içerisine bir masterpage oluşturacağız. (tabloyla) Örneğin; Ana Sayfa Albüm ekle Fotoğraf ekle Content Place Holder(Değişecek

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3 (Son Teslim Tarihi: 06.06.2014 17:30 a kadar ) Teslim: Arş. Gör. Ferhat Bozkurt

Detaylı

Web Labaratuar Modulu

Web Labaratuar Modulu Web Labaratuar Modulu http://212.156.99.42:777/mlis Linkini web tarayıcıların(google Chrome tercih sebebi) adres satırına linki yazıp Enter butonu tıklanır. Kullanıcı ekranı karşımıza gelir. Karşımıza

Detaylı

Web sayfalarında en önemli bir konu halini alan bilgi girişi ve bunların kontrollerini yapan kontrollerdir (Şekil 3.1). Şekil 3.1

Web sayfalarında en önemli bir konu halini alan bilgi girişi ve bunların kontrollerini yapan kontrollerdir (Şekil 3.1). Şekil 3.1 VALIDATION KONTROLLER 26 Web sayfalarında en önemli bir konu halini alan bilgi girişi ve bunların kontrollerini yapan kontrollerdir (Şekil 3.1). Şekil 3.1 Kullanıcıların hatasız ve eksiksiz olarak formların

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME Default.aspx

Detaylı

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2015 BURDUR Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta 2014-2015 Bahar Dönemi CLASS YAPISI 1 Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2011 BURDUR Class - Obje Nesne (Nesne tabanlı programlama)

Detaylı

MT4 Platformu Kullanıcı Kılavuzu

MT4 Platformu Kullanıcı Kılavuzu MT4 Platformu Kullanıcı Kılavuzu OCAK 2012 PLATFORMUN BAŞLATILMASI Program indirme linki: http://www.gedik.com/liveupdate/gedikforex4setup.zip Program çift tıklayarak başlatılır. Açılan pencere İleri butonu

Detaylı

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ OTOMASYONU ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI PERSONELĠ KULLANIM KILAVUZU (01.01.2010)

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ OTOMASYONU ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI PERSONELĠ KULLANIM KILAVUZU (01.01.2010) ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ OTOMASYONU ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI PERSONELĠ KULLANIM KILAVUZU (01.01.2010) Üniversitemizin yeni Öğrenci İşleri Otomasyon sistemi, eğitim-öğretim faaliyetleri,

Detaylı

ADO.NET. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ADO.NET. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ADO.NET Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ADO.NET ve ADO Bir uygulamanın esas gücünü, veri, veritabanları veya veri kaynakları ile olan ilişkisi belirler. Geleneksel

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI AYLIK PUANTAJ YAZILIMI KULLANIM KLAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI AYLIK PUANTAJ YAZILIMI KULLANIM KLAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI AYLIK PUANTAJ YAZILIMI KULLANIM KLAVUZU NİSAN 2011 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI AYLIK PUANTAJ YAZILIMI Mühendislik Fakültesi tarafından geliştirilen ve Mühendislik

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS Web İçerik Sistemi -WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM BÖLÜM DAİRE

Detaylı

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır.

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır. Select Case Komutu: VB de karar sürecinde kullanılan komutlardandır. Bu yapı ile sadece bir değişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak değişkenin genel olarak alabileceği değerler belirli ise

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan

Detaylı

VET ON KULLANIM KLAVUZU

VET ON KULLANIM KLAVUZU VET ON KULLANIM KLAVUZU TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ Sürüm: Ön İzleme.1 Not: Ön İzleme sürümü için oluşturulmuş dokümandır. Release sürüm notlarını içermez. Zaman içerisinde klavuz içerisinde yer alan bilgiler

Detaylı

Görsel Programlama (Visual Programming)

Görsel Programlama (Visual Programming) Görsel Programlama (Visual Programming) 2014-2015 Bahar Dönemi ListBox 1 2 Bileşeni(Nesnesi) Text Özelliği TextBox nesnesi gibi kullanılabilir 3 Item Ekleme 4 combobox1.maxdropdownitems = 5; combobox1.maxdropdownwidth=200;

Detaylı