TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE"

Transkript

1

2 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/ :454) Meflrutiyet Caddesi, No Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) Telefax: (0212)

3 2008, TÜS AD Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 4110 sayılı Yasa ile de i ik 5846 sayılı FSEK. uyarınca, kullanılmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir ekil ve yöntemle i lenmek, ço altılmak, ço atılmı nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da ba ka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz. ISBN : Graphis Matbaa Yüzy l Mahallesi Matbaac lar Sitesi 1. Cadde No: 139 Ba c lar / STANBUL Tel: Pbx Faks:

4 ÖNSÖZ TÜS AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve i adamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmu, kamu yararına çalı an bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜS AD, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine ba lı, giri im, inanç ve dü ünce özgürlüklerine saygılı, yalnızca asli görevlerine odaklanmı etkin bir devletin var oldu u Türkiye de, Atatürk ün ça da uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık toplumsal yapının geli mesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayı ının yerle mesine yardımcı olur. TÜS AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerle mesine ve i dünyasının evrensel i ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmasına çalı ır. TÜS AD, uluslararası entegrasyon hedefi do rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi gerekti ine inanır ve bu yönde çalı ır. TÜS AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallarının yerle mesinin yanısıra, ülkenin insan ve do al kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını; verimlilik ve kalite yükseli ini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler. TÜS AD, misyonu do rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görü lerini bilimsel çalı malarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görü lerden hareketle kamuoyunda tartı ma platformlarının olu masını sa lar. Avrupa Birli i Üyeli i Yolunda Türkiye nin Tanıtımı: TÜS AD Örne i adlı bu çalı ma, TÜS AD Yurtdı ı leti im Komisyonu nun yılları arasında yürüttü ü tanıtım faaliyetlerinin derlenmesi, incelenmesi ve neticesinde saptanan bulguların uzun vadeli bir yurtdı ı ileti im stratejisinin geli tirilmesine temel olu turulması amacıyla hazırlanmı tır. Bu çalı ma, TÜS AD Yurtdı ı leti im Komisyonu koordinatörlü ünde; Bahçe ehir Üniversitesi ö retim üyesi Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak ve Ara. Gör. Elem Yalçın tarafından hazırlanmı tır. Mart 2008

5

6 ÖZGEÇM filer Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak, Bo aziçi Üniversitesi letme Fakültesi nden mezun olduktan sonra, MBA e itimini Amerika da West Georgia Üniversitesi nde tamamlamı tır. Daha sonra, Unilever, Komili Holding, vb.gibi çok uluslu ve ulusal irketlerde ürün müdürü, pazarlama ve yeni ürün geli tirme müdürü ve kurumsal ileti im danı manı olarak görev yapmı tır. Bo aziçi Üniversitesi nde Ülke majı Bile enlerinin Modellenmesi: Türkiye Açısından Stratejik maj Yönetimi için Önceliklerin Belirlenmesi konulu tezi ile 2004 yılında doktorasını tamamlayarak aynı yıl Bahçe ehir Üniversitesi letme Fakültesi bünyesine katılmı tır yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü görevini yürüten Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak, pazarlamada yeni yakla ımlar, imaj yönetimi, konumlandırma ve marka konuları ile ilgili ara tırma ve çalı malarını sürdürmektedir. Elem Yalçın, 2005 yılında Bahçe ehir Üniversitesi letme Bölümü nden mezun olduktan sonra, 2006 yılından itibaren Bahçe ehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programı da e itimini sürdürürken, Co rafi Lokasyon- stanbul konulu yüksek lisans projesi üzerine çalı malarına devam etmektedir yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü nde ara tırma görevlisi olarak çalı tıktan sonra, 2007 yılı itibariyle Bahçe ehir Üniversitesi letme Fakültesi nde ara tırma görevlisi olarak çalı maya devam etmektedir.

7

8 Ç NDEK LER G R...11 I- Ülkeler Açısından maj Yönetimi ve Önemi...13 A- Ülke majı ve Bile enleri...15 B- Örnek Ülke Çalı maları...19 C- Avrupa da Türkiye Algısı Tarihte Türk ve Türkiye Algısı: Biz ve Öteki Günümüzde Türkiye Algısı talya ve ngiltere de Türkiye majı Ulus Markalar ndeksi Kültürel Benzerlik Ara tırması...33 D-Türkiye Algısını Saptamak ve Yönetmek Üzere bir Çalı ma: Türkiye Tanıtım Konseyi Raporu...34 II- TÜS AD ın Türkiye Tanıtım Çalı maları...37 A- Avrupa da Türkiye majının Güçlendirilmesi ve TÜS AD ın Rolü Türkiye Algısının Anla ılması ve Önceliklerin Belirlenmesi için Yapılan Ara tırmalar Stratejinin Belirlenmesi...41 B- Bir Sivil Toplum Kurulu u Olarak TÜS AD ın Avrupa Odaklı Tanıtım Çalı maları Kullanılan Tanıtım Araçları ve Yöntemler TÜS AD Yurtdı ı leti im Komisyonu nun Yürüttü ü Tanıtım Çalı maları Avrupa'daki Medya Kurum ve Üyeleri le li kiler...43 Brüksel, Fransa ve Almanya dan Türkiye ye Yönelik Tematik Basın Gezileri Düzenlenmesi...43

9 Brüksel, Paris ve Berlin de Ulusal Medya Temsilcileri ile Görü meler...45 Avrupa Medyasındaki Türkiye Temsilcileri ile Görü meler...48 Brüksel, Paris ve Berlin de Basın Bildirileri Hazırlanması ve Gönderimi...48 Almanya da Ya ayan Türk nsanlarının Ba arı Hikayelerinin Basında Yer Alması...49 Medya E itimi Avrupa'daki Muadil Kurulu lar ve Di er Sivil Toplum Örgütleri ile Avrupa Ba kentlerinde Düzenlenen Türkiye Odaklı Konferans ve Seminerler...50 CEPII ile Seminer IFRI ile Seminer...52 Avrupa Evi ile Seminer...53 Dünya Kadınlar Günü CEPII ile Seminer Chatham House Semineri...55 Dünya Kadınlar Günü CEPII ile Seminer Destek Vermek Üzere Seçilen Tanıtım Projeleri...58 Belçika-Brugges Avrupa Koleji...58 DHL Piyale Madra Kampanyası...58 Prospects for Turkey-EU Relations: A Hot Autumn? Raporu...59 The Republic of Turkey: A Rising Star in Europe Kitabı...59 Çimen Seymen Sablon Barok Müzik Festivali...59 Uluslararası Yaz Kampına Destek: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi...59

10 2.4. Avrupa da Türkiye Haftası Etkinlikleri AB Ülkeleri Hükümet Temsilcileri ve AB Yetkilileri ile Temaslar Medya Analizi...63 III- De erlendirme ve Öneriler Kaynaklar leti im Faaliyetlerinin Odaklanaca ı Eksenlerin Belirlenmesi ve Mesajlar Hedef Kitle leti im Yöntemi...83 SONUÇ...85 EKLER 1- Türkiye Tanıtım Konseyi nin Hazırladı ı Tü Kiye Ba lıklı Çalı manın Konsept Özeti TÜS AD Türkiye maj Ara tırması Özeti Basın Gezileri Brüksel, Paris ve Berlin Basın Bültenleri DHL-Piyale Madra Karikatürleri Türkiye Haftası Programı Türkiye Haftası Basılı Malzemeler TÜS AD Yurtdı ı leti im Fon Listesi KAYNAKÇA...155

11

12 G R Türkiye, saygın geçmi i, e siz kültürel, tarihi, do al zenginlikleri, stratejik co rafi konumu, genç nüfusu ile dünyanın ve Avrupa nın önemli ekonomilerinden ve pazarlarından biri olmaya aday, hızla geli en, dinamik bir ülkedir. Türkiye, Avrupa Birli i ne tam üyelik yolunda geli imini hızlandırmayı ve bu birli in parçası olarak di er üye ülkelere de er yaratmayı hedeflemektedir. Ancak, yapılan ara tırma ve çalı malar göstermektedir ki Türkiye bugüne kadar kendi de erlerini ve potansiyelini dı dünyaya açıklamakta yeteri kadar ba arılı olamamı tır. Yabancılar, Türkiye yi ya yeteri kadar bilgi sahibi olmadıklarından ya da bilinçli veya bilinçsiz bazı kaynakların yönlendirmeleri sonucu, önyargılar ve ço u zaman yanlı bilgiler temelinde de erlendirmektedirler. Türkiye imajı ne yazık ki Cumhuriyetin kurulmasını takip eden 84 yıllık geçmi imizde de belirli bir imaj yönetim stratejisi çerçevesinde yönetilememi tir. Devlet, özel sektör ve sivil toplum örgütleri bireysel ve dönemsel çalı malar içine girmi lerse de odaklanılacak de erler temelinde olu turulmu, uzun süreli, hedef kitle bazında tanımlanmı bir imaj yönetim stratejisi uygulanmamı tır. Yapılan çalı malarda bir e güdüm yaratmak, bütünsellik ta ıyan mesajlar çerçevesinde bir yandan olumlu algılamayı artırırken, di er yandan olumsuz mesajların etkisini hafifletmek gerekmektedir. Türkiye nin dünyada hak etti i yeri alması için büyük önem ta ıyan imaj yönetimi, geni kapsamı nedeni ile sadece devletten beklenebilecek bir eylem de ildir. Ülkenin dı a açılımında ve birçok yönden daha hızlı geli iminde büyük etkisi olan imaj, esasında bu toplumda bulunan kamu ve özel sektör kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin ve akademik çevrenin içinde yer alaca ı bütünsel bir çerçevede ele alınarak yönetilmek zorundadır. Avrupa Birli i ne tam üyelik konusunda kararlı ını ortaya koyan Türkiye için de erlerini ve potansiyelini açık ve net bir ekilde ifade etmek bu yoldaki ba arı için olmazsa olmazlardandır. Bu önemli misyonun bilincinde olarak TÜS AD bünyesinde kurulan Yurtdı ı leti im Komisyonu iki yıldır Fransa, Almanya ve Brüksel de yaptı ı tanıtım çalı maları ile belirlenen hedef kitleyi bilgilendirmek ve olumlu bir Türkiye algısı yaratmak üzere çalı malarını ekillendirmi tir. Bu raporda, TÜS AD Yurtdı ı leti im Komisyonu nun yürüttü ü kapsamlı faaliyetler derlenerek incelenmekte, ayrıca ülke imajının önemi, günümüzde ülke imaj yönetim örnekleri ve Türkiye imajı ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca, TÜS AD ın iki yıllık deneyimi neticesinde, önümüzdeki yıllarda devam edecek ileti im faaliyetlerine temel olu turacak öneriler sıralanmaktadır. 11

13

14 1 B Ö L Ü M ÜLKELER AÇISINDAN MAJ YÖNET M VE ÖNEM

15

16 A- Ülke majı ve Bile enleri maj, basit olarak bir insan veya grubun herhangi bir kavram, ki i veya nesne hakkında olu turdu u manalar, inançlar bütünü olarak tanımlanabilir. maj kavramı en çok ticari ürünler ile ilgili olarak tartı ılıp incelenirken, artık günümüzde ki ilerin, kurumların, ehir ve ülkelerin de sahip oldukları imajların hedeflerine ula mada etkili oldu u görülmekte ve imaj yönetimi kavramının önemi artarak kar ımıza çıkmaktadır. Ülke majı Ülke imajı, insanların bir ülke hakkında bildikleri ve dü ündükleri neticesinde geli tirdikleri ki isel inanı lar olarak tanımlanabilir. Olumlu bir ülke imajının söz konusu ülkeye ekonomik, ticari ve politik faydalar sa ladı ı ve yurtdı ı platformlarda ülkeyi daha güçlü kıldı ı açık bir ekilde gözlemlenmektedir. Önceleri ülke imajı kavramı özellikle ülkelere ait ürünlerin algılanı ı temelinde ara tırmalara konu olmu tur. Küreselle menin ve uluslararası ticaretin giderek artan boyutları neticesinde, ülke men ei etkisi kullanıcıların alım kararlarını etkileyen önemli unsurlardan biri olarak hem akademisyenleri hem de uygulamacıları yakından ilgilendirmektedir. Ancak ülke imajının önemini sadece sahip oldu u ticari ürünlerin tercihi ile alakalı görmek, bir ülkenin genel anlamda geli imi ile ilgili her konuda giderek artan çapta rol oynayan bu kavramı çok dar olarak de erlendirmek olacaktır. Günümüzde bir ülkenin imajı, o ülkenin ekonomik, siyasal, kültürel geli imi ile ilgili hemen her konuda önemli rol oynamaktadır. Nitekim, son yıllarda her ülkenin (ulusun) ta ıdı ı de erler ve nasıl algılandı ı birçok ara tırmaya konu olmu ve birçok ülke, imajını yönetebilmenin gereklili ini anlayarak bu konuda çalı malara ba lamı tır. Küreselle me günümüzün yadsınamaz bir gerçe idir. Artık hiçbir ülke kendi içine kapalı politikalarla ya ayıp geli emeyece i için dünyadaki di er ülkelerle ili ki içinde olmak zorundadır. Bu ili kilerin söz konusu ülkenin geli imine olanak sa layacak faydaları yaratabilmesi ancak ortaya konulan somut aksiyonların di er ülke(ler)deki karar vericiler ve kamuoyu tarafından do ru algılanması ve ülke hakkında olumlu bir yakla- ım yaratılması ile mümkündür. Küreselle menin yarattı ı sonuçlardan biri de giderek artan rekabettir. Ülkeler de aynen ürünler gibi, birbirleriyle yatırımcıların, turistlerin kendi ülkelerini tercih etmelerini sa lamak, tüketicilere kendi ürünlerini satabilmek, 15

17 ö rencileri kendi ülkelerinde e itim almaya ikna edebilmek gibi konularda rekabet içindedirler. Dolayısı ile, bir yandan daha olumlu algılanan ülkeler arasında olabilmenin ve mü teriden zihin payı elde edebilmenin önemi artarken, di er yandan da artan rekabet içinde bunu gerçekle tirmek daha zor hale gelmektedir. Bir ülkenin imajı ele alınan konulara göre farklılık gösterebilir. Her ülkenin imajının daha olumlu veya daha güçlü oldu u alanlar varken, bunlara oranla daha olumsuz algılandı ı konular da olabilir. Örne in, Hindistan egzotik yapısı, tarihi bölgeleri, bili- im teknolojilerindeki hızlı geli imi ve yeti tirdi i nitelikli insan gücü ile hatırlatırken, di er taraftan fakirlik sınırının altında ya ayan milyonlarca insan da Hindistan imajının farklı bir yönünü olu turmaktadır. maj yönetiminde amaç, olumlu algı yaratan alanları artırmak ve bunların ileti imini hedef kitleye ba arı ile yaparak, ülkenin genel imajını olumluya çevirebilmektir. Hafızadan hangi imajın çekildi i yine içeri e ve ilgili kitleye ba lıdır. Orta ve ileri ya taki Çinliler Japonya yı sava suçları ile hatırlarken, Çinli gençler arasında Japon kültür ve ürünlerine kar ı duyulan büyük bir ilgi vardır. Acı hatıralar bugünün Çin gençli ine zaman olarak çok uzak kalmaktadır. Dolayısı ile, hedef kitlenin belirlenmesi ve tanınması verilen mesajların etkinli i açısından büyük önem ta ımaktadır. Türkiye açısından da ba arılı bir imaj yönetimi ve olumlu bir algı yaratmak, Avrupa Birli i ne tam üyelik hedefi do rultusunda giderek artan bir önem ta ımaktadır. Ekim 2005 te Avrupa Birli i üyelik müzakerelerinin ba laması neticesinde müktesebata uyum ile ilgili teknik çalı malara ba lanmı tır. Ancak bazı kamuoyu ara tırmaları göstermektedir ki, Türkiye gerekli ekonomik, politik ve kültürel reformları gerçekle tirse bile, birçok Avrupa ülkesi Türkiye nin üyeli ini halk oyuna sunmayı planlamaktadır. Bu durumda, somut ve kalıcı reformların yapılmasının yanısıra, Avrupa Birli i üyesi ülkelerdeki karar vericileri ve kamuoyunu Türkiye hakkında bilgilendirmek, önyargı ve olumsuz algıları de i tirecek çalı malar yapmak gerekmektedir. Belirlenen hedef kitlenin algı ve davranı larını yönlendirmek ve arzu edilen sonuçlara ula tıracak ekilde de i tirebilmek amacı ile tutarlı, sürekli ve uzun vadeli bir imaj yönetim stratejisi geli tirilmelidir. Bu strateji, Avrupa Birli i üyesi ülkelerin kamuoylarına yönelik olarak gerçekle ecek her türlü ileti im ve faaliyet sırasında vurgulanacak ve 16

18 güçlendirilecek, bütün payda lar tarafından benimsenmi, en gerçekçi, en rekabetçi, en cazip stratejik ö e ve de erleri içinde barındıran bir strateji olmalıdır. Tabii ki bu stratejiye temel te kil eden ana ürünün, yani ülkenin, gerçekten fark yaratabilece i alanlarda, kendisini üstün kılacak özellikler ve de erlerle donatılmı olması en önemli unsurdur. maj yönetiminde unutulmaması gereken bir di er önemli nokta, bu yarı ın bir sprint de il bir maraton oldu udur. Kazanmak için güçlü ve istikrarlı olmak aynı zamanda da uzun vadeli bir bakı açısıyla hareket etmek gerekmektedir. Ülke imajı bile enleri Bir ürün veya hizmetin marka imajını yönetmenin bir ülke imajını yönetmeye göre çok daha basit kaldı ı gözlenmektedir. Ülke imajının olu umunda stratejiyi merkeziyetçi bir yapıda kontrol etmeyi güçle tirecek çok fazla eksen ve taraf bulunmaktadır. Öyle ki, ülke imajı o ülkenin her türlü kurum ve kurulu unun, içeride ve dı arıda ya ayan her insanının aksiyonlarına göre olumlu veya olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Bu kadar çok aktörün birarada oldu u bir alanda her eyi kontrol altında tutmak kolay de ildir. Tek elden, merkeziyetçi bir yakla ım yerine katılımcı, effaf ve mümkün oldu- unca geni kitleleri içine alabilecek bir stratejik imaj yönetim yakla ımı etkileri güçlü kılmak açısından önem kazanmaktadır. Teknolojinin geli mesi, kitle ula ım araçlarının artması ve ucuzlaması, insanların daha kolay ve sık seyahat edebilmelerine imkan sa lamı tır. Böylelikle insanlar ziyaret ettikleri ülkelerin imajlarını kendi ki isel tecrübelerine dayandırabilmektedirler Daha da önemlisi, ileti im araçlarının geli mesi, ki ileri bazen o ülkeler hakkında ziyaret dahi etmeden birçok bilgiye eri melerine olanak sa lamaktadır. Bilgi ve haberlerin hızlı da ılımı neticesi, dünyanın herhangi bir yerinde ya anan olaylar, saniyeler içinde kitlelere eri mekte, ya anan bilgi bombardımanı neticesinde bireyler daha önceden olu mu algıları destekleyenleri seçerken, farklı olanları ço u zaman gözardı etmektedirler. Algıdaki seçicili i o ülkenin do ru algılanmasına sebep verecek ekilde kırabilmek ileti im açısından büyük önem ta ımaktadır. Bu sebeple, ileti imi hedef kitleye özgü olarak tasarlamak ve yaratılan imgeleri bir bütün sa layacak ekilde yönetmek büyük önem kazanmaktadır. 17

19 Ülke imajını olu turan etkenleri u ekilde özetleyebiliriz: ÜLKE MAJI ÜLKE MAJINI OLU TURAN DE KENLER SOSYO-KÜLTÜREL ETKENLER Tarih Din Dil Kültür (Örf, adet ve gelenekler, sanat, spor, edebiyat) CO RAF ETKENLER Lokasyon/Co rafi Konum Do a/do al Kaynaklar EKONOM K ETKENLER Ülke ekonomisinin yapısı gücü kalitesi irketler ve ürünlerin gücü ÜLKE MAJININ SONUÇLARI Ülkeyi ziyaret etme e ilimi Ülke/Ülkenin irketleriyle i yapma e ilimi Ülkenin ürünlerini kullanma e ilimi Ülkede ya ama e ilimi Ülkede e itim alma/çalı ma e ilimi POL T K ETKENLER D ER ÜLKE NSANININ ÖZELL KLER (ki ilik özellikleri/ demografik özellikler) K SEL TECRÜBELER MEDYANIN ETK S 18

20 Ülke imajı, o ülkenin din, dil, tarih, gelenek, örf ve adetleri, ticari ürünleri, ekonomik ve politik yapısı gibi birçok etkene ba lı olarak olu maktadır. Ülkeyi de erlendiren ki- inin demografik ve ki ilik özellikleri de ülke hakkında alınan bilgi veya daha önceden bilinenlerin nasıl yorumlandı ını de i tirmektedir. Ba ımsız de i kenlerin ülke imajı üzerindeki etkisi, farklı kaynaklardan alınan bilgiler ı ı ında de i ebilmektedir. Kanaat önderleri ve yakın çevreden alınan bilgiler ve medyada çıkan haberler ülke imajının ekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Ancak, ülke imajı olu umunda, ki inin o ülke ve insanlarıyla bireysel tecrübesi en önemli etkenlerden biri olarak kar ımıza çıkmaktadır. Bütün bu etkile imler neticesinde olu an genel ülke imajı bireylerin o ülkeyle ilgili çe itli konularda geli tirecekleri tutum ve davranı ları belirlemektedir. Sahip oldukları imaj neticesinde ki iler o ülkeyi ziyaret etmek, ürünlerini kullanmak, o ülkeye yatırım yapmak veya o ülkede i yapmak, o ülkede okumak ve çalı mak ve o ülkede ya amak konusunda tercihlerini olu turacaklardır. Dolayısı ile amaç, ülke imajını olu turan de i kenleri olumlu algılama yaratacak ekilde yönetebilmek, böylece yabancıların yukarıda bahsedilen alanlarda Türkiye ye kar ı olumlu bir tutum geli tirmelerini sa lamaktır. B- Örnek Ülke Çalı maları Her ülkenin belirgin veya daha belirsiz, olumlu veya olumsuz, bilinçli olarak desteklenmi veya kendili inden olu mu, ister medya, ister e itim, ister seyahat veya ülkenin ürünleri ve insanları tarafından ekillendirilmi bir imajı vardır. Ülke imgeleri tarihsel süreç içinde olu mu ve çe itli etkenler neticesinde de i ik yönlerde geli meye devam etmektedirler. Ülkeler bu konuda bilinçli olarak çalı madıkları takdirde, algılar daha çok yanlı anlama ve önyargılar etrafında ekillenebilece inden, kısa ve uzun dönemde yaratacakları olumsuz etkiler kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple, günümüzde birçok ülke mevcut imajlarını inceleyip, bu bilgiler ı ı ında algılarını istenilen yönde geli tirmeye yönelik çalı malar yapmaktadırlar. Genel ülke imajını kısa vadede ve hızlı olarak de i tirebilmek mümkün olmasa da, bazı eksenler etrafında odaklanarak bu alanlarda daha hızlı bir de i im yaratabilmek mümkündür. Kimi zaman da mevcut algılamayı korumak, konumlandırmayı güçlendirmek ve rakiplerine göre rekabet avantajlarını kaybetmemek için imaj yönetimi çalı maları yapılmaktadır. A a ıda de i ik hedefler çerçevesinde ekillenmi, ülke imaj yönetim çalı malarından örnekler verilmektedir. 19

21 SPANYA I Turizm AMAÇ YÖNTEM Barselona daki Olimpiyat Oyunları nı bir kaldıraç olarak kullanarak ülkeyi yeniden konumlandırmak ve AB üyesi kimli ini peki tirmek Ticaret dünyasının önde gelen isimleri tanıtım elçisi olarak görevlendirilmi tir. lginç ürünler ve Miro imzalı logo ile ülke ayrı tırılmı tır. SPANYA II AMAÇ Marka Odaklı Kültür Yaratmak YÖNTEM Marka odaklı bir kültür yaratarak ülkenin kurumlarının rekabetçi gücünü dünya çapında artırmak spanyol Markaları Forumu (Brands of Spain Forum olu turulmu tur. spanya elçi markaları seçilmi tir. Bu markalar ulus markası ile birlikte ülke imajını güçlendirmek üzere kullanılmı tır. spanyol markaları için önemli konu macılar belirlenmi tir. spanyol markalarının uluslararasıla ması için bir fon olu turulmu tur. Kanuni, ekonomik ve finansal bir çerçeve içinde spanyol markalarının uluslararası çapta geli ebilmeleri için çalı malar yapılmı tır. spanyol markalarının uluslarası alanda ba arılı olabilmeleri için bir destek platformu yaratılmı tır. spanyol markaları yurtdı ında çe itli aktiviteler ve olaylarla desteklenmi, tanıtım çalı maları yapılmı tır. E itim ve ara tırmaya önem verilmi, sonuçlar incelenip de erlendirilmi tir. 20

22 RLANDA AMAÇ Ülkenin belirlenen eksenler etrafında yeniden konumlandırılması Marka de erlerinin revizyonu ve ileti imi (Odaklanmaya yönelik e güdümlü bir çalı ma) Yeniden Konumlandırma YÖNTEM Öncelikle do a turizmi ve yabancı sermaye odaklanılacak iki ana eksen olarak tespit edilmi tir Do a turizmi: Ürün yeniden tanımlanmı tır (Golf, yürüyü, bisiklet, binicilik). Belirlenen hedef kitlelere eri mek üzere mecralar seçilmi ve yo un tutundurma faaliyetleri ile tanıtılmı tır. Yabancı sermaye: Öncelikle yabancı sermaye çeki ini hızlandıracak ülke içi ortam hazırlanmı tır (vergi avantajları, donanımlı insan kayna ı, yeni altyapı yatırımları). Hedef kitle belirlenmi ve bu kitleye yönelik do rudan pazarlama, reklam ve promosyonlar kullanılarak rlanda nın rakiplerine göre yatırım için daha cazip bir ülke oldu u mesajı verilmi tir yılında kurulan Endüstriyel Geli im Ajansı bu süreçte önemli bir rol oynamı tır. POLONYA AMAÇ Stereotipleri kırmak için imaj yönetimi YÖNTEM Fransa da Polonyalı imajını de i tirmek, stereotipleri kırmak -Bir muslukçu ile sembolize edilen Polonyalı i çilerin gelerek Fransızların i lerini ellerinden alaca ı yönündeki endi eyi bertaraf etmek Reklam kampanyası: Yakı ıklı bir Polonyalı muslukçu tüm Fransızlar ı kendi ülkesine davet etmesini konu alan kapsamlı bir reklam kampanyası düzenlenmi tir. Fransız televizyon ve radyolarında Polonyalı model ile mülakatlar, gazete haberleri yayınlanmı tır. 21

23 GÜNEY KORE AMAÇ Marka Odaklı Kültür Yaratmak YÖNTEM Marka odaklı bir kültür yaratarak ülkenin kurumlarının rekabetçi gücünü dünya çapında artırmak Güney Kore yi bir marka santrali haline getirmek Endüstriyel Politikalar Çalı maları Merkezi kurulmu tur (www.ips.or.kr). Ulusal ve kurumsal markaların de erlendirilerek, ulusal irketlere markala ma konusunda marka uzmanlı ı programı gibi özel e itimler hazırlanarak danı manlık hizmetleri verilmi tir. Brand Forum, Güney Kore Marka Konferansı gibi etkinlikler düzenlenerek konunun önemi vurgulanmı tır. Brand Academy kurulmu tur. Ülke, ehir ve markalarının rekabetçili i ile ilgili düzenli ara tırmalar yapılmı tır. NG LTERE AMAÇ Mevcut Konumlandırmayı Güçlendirme YÖNTEM Ara tırmalar yoluyla ngiltere imajını hedef ülkelerde irdelemek ve strateji olu turmak -Belirlenen eksenlerde güçlü ve zayıf yönlerin saptanması -Rakip ülkelerle kar ıla tırma -Lider olunan alanların korunması -Konumlandırmanın güçlendirilmesi Ara tırma: Dünya ngiltere yi nasıl görüyor? (How the World Sees UK?) Hedef ülkeler belirlenmi tir. Niteliksel ve niceliksel düzenli ara tırmalar ile ngiltere nin konumu ve varsa de i im olan alanlar incelenmi tir. Özellikle e itim alanında ABD ye kıyasla konumu güçlendirme çalı maları yapılmı tır. lgiyi artırmak için yurtdı ında konferans, tanıtım ve fuarlar düzenlenmi tir. Do rudan pazarlama ile Avrupa içerisindeki potansiyel mü teri gruplarına ula ılmı tır. British Council ın etkinli i artırılmı tır. 22

24 TAYVAN AMAÇ Made in Taiwan ın de erini artırmak YÖNTEM Ülke men ei etkisini güçlendirmek ve de er kazandırmak Tayvan ülke men ei kampanyası ( ) düzenlenmi tir. Marka farkındalı ı yaratmak için - Tayvan da en iyi ekilde yapıldı kampanyası ( ) gerçekle tirilmi tir. Rekabet avantajını açıkça ortaya koymak ( ) amacı ile - Tayvan yenilikçi de er (innovalue) yaratmak için do ru noktanız - Mükemmeliyet: Made in Tayvan - Tayvan, dünyamızın giderek daha da önemli olan parçası mesajları verilmi tir. Küresel ortaklıklar geli tirmek ( ) amacı ile - Tayvan: Yenilikçi de er (innovalue) yatarmak için i orta ınız - Tayvan, Küresel irketlerin hedeflerine ula masına destek sa lar - Tayvan stands tall: Dünyaya eri iyor ve gelece e kanat açıyor mesajları kullanılmı tır. Yapılan ara tımalar Tayvan ın birçok ülkede (USA, UK, Japonya, Fransa ve Almanya gibi) olumlu bir algısı oldu unu göstermektedir. Özellikle i yapmak için uygun ortamı, teknolojik geli mi lik düzeyi, güçlü ekonomisi ve ba arı ile i leyen demokratik sistemi do al güzellikleriyle birlikte dile getirilmi tir. 23

25 YEN ZELANDA I Turizm AMAÇ Turizmi geli tirmek YÖNTEM Yüzüklerin Efendisi filmleri ile merak ve ilgi uyandırılarak, milyonlarca insan filmin çekildi i do ayı görmek için ülkeye çekilmi tir. Hollywood oldu u kadar Bollywood yapımcılarını da ülkeye çekmek için yo un çalı malar yapılmı tır (70 den fazla Bollywood filmi Yeni Zelanda da çekilmi tir). Bunun için hükümetin de deste i ile, altyapı hazırlanmı, modern film tesisleri yapılmı tır. YEN ZELANDA II AMAÇ Marka Yaratma YÖNTEM Belirli sektörlere odaklanarak destek programları olu turmak ve 100% Saf Yeni Zelanda kavramına dayalı marka yaratmak Küçük i letmeler emsiye markalar altında birle tirilmi tir. Kapsamlı sektör ara tırmaları yapılmı tır. hracat faaliyetleri desteklenmi tir. Emtia ve hammadde markaları yaratılmı tır. Tarım ticareti alanında Yeni Zelanda ürünlerinden olu an bir kategori yaratılmı tır. 24

26 MISIR Turizm AMAÇ Turizm gelirleri ülkesinin ekonomisinde önemli rol oynayan Mısır ın, Luxor daki terörist saldırıları sonucu dü en turist seviyesini yükseltmek: -Mısır ın cazibesini hatırlatmanın yanısıra, güvenli bir ülke oldu u mesajlarının verilmesi YÖNTEM Uluslararası çaptaki ileti im irketleri görevlendirilerek hedef pazarlara yönelik bir tanıtım stratejisi hazırlanmı tır. Uzman Görü ü: Ülkenin güvenli oldu u mesajı ancak ba ımsız bir uzman tarafından verildi inde inandırıcı olabilece i için, terörle mücadelede uzmanı bir Fransız kampanya sözcüsü olarak görevlendirilerek kendisine bir rapor hazırlatılmı tır. Yaygın ileti im: Mısır ın güvenlik de erlendirmesini içeren rapor yo un medya çalı maları neticesinde dünya kamuoylarına iletilmi tir. Kültür Sanat: Çe itli kitaplar yazdırılmı tır, filmler çekilmi ve sanat aktiviteleri düzenlenerek Mısır ın cazibesi kamuoylarına hatırlatılmı tır. Bu ülkelerin yanı sıra, Greenland dünyanın geri kalanından uzak, dondurucu ve sert do a imajını de i tirmek için potansiyel ziyaretçileri bilgilendirmek ve ülkeyi tanıtmak üzere çalı malara ba lamı tır. srail, basında en çok yer alan Filistin- srail problemi çerçevesinde geli en saldırgan, dindar, ho görüsü dü ük ülke imajını de i tirmek için, pazarlama ve marka uzmanlarını ve akademisyenleri ülke için yeni bir marka kavramı belirlemeleri için görevlendirmi tir. Güney Afrika ve Hindistan gibi ülkeler, önce kendi ülkelerinde Güney Afrikalı Olmaktan Gururlu (Proudly South African) veya Hindistan dan Gurur Duyuyorum (Proud of India) kampanyaları ile içteki olumlu algıyı artırmak, kendi halklarına ülke de erlerini benimsetmek için çalı malar yapmı lardır. 25

27 ÇIKARIMLAR*: Ba arılı ülke imaj yönetim çalı malarında, kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademik çevre birlikte ve bir e güdüm içinde çalı maktadırlar. Çalı mayı ba latan hangi taraf olursa olsun, devletin deste i ve özellikle altyapıyı olu turmak için katılımı büyük önem kazanmaktadır. Ancak devamlılı ı sa lamak üzere, hükümetlerden ba ımsız, toplumun her kesimini kapsayan, özerk yapıda bir kurumun olu ması önem kazanmaktadır. Ba arılı çalı malarda, odaklanmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkeler, öne çıkarmak istedikleri ve odaklanacakları alanları tespit etmektedir. Kapsamlı bir hedef kitle analizinden sonra, istenilen algıyı yaratacak mesajlar belirlenmekte ve tüm ilgili taraflarca desteklenmektedir. leti im çalı maları öncesinde vaadi gerçekçi kılacak ekilde, ürünü güçlendirmek, geli tirmek üzere çalı malar yapılmaktadır. Farklı hedef kitleler için yöntem ve yakla ımlar çe itlilik gösterse de, ana stratejiye uygunluk ve bütünsellik büyük önem kazanmaktadır. Dünyadaki ba arılı tanıtım çalı malarına milyon USD/yıl bütçe ayrıldı ı, kamu sektörünün ülke tanıtımlarında ba ı çekti i görülmektedir. Yapılan faaliyetlerin geri dönü ü ve etkisi düzenli ara tırmalarla ölçülmekte ve de erlendirilmektedir. Ülke halkının da yaratılmak istenen imajı anlaması ve desteklemesi ba arıya ula mak için önemli etkenler arasında kabul edilmektedir. En önemlisi; uzun vadeli bir dü ünme tarzı benimsenmektedir. Kısa vadeli kazanımların yanısıra, stratejiler ve çalı malar uzun vadeli sonuçlar için ekillendirilmektedir. *Türkiye Tanıtım Konseyi, 2003 raporundan yararlanılmı tır. 26

28 C- Avrupa da Türkiye Algısı Avrupa Komisyonu nun 1976 yılında dokuz üye ülkede yaptı ı ilk ara tırmalardan birinde, Avrupa Birli i ne kısa süre içinde girmesini istedi iniz ba ka ülkeler var mı sorusuna, katılımcıların %50 si sviçre, %44 ü spanya, %39 u Avusturya, %24 ü Yunanistan ve sadece %10 u Türkiye cevabını vermi lerdi. Özellikle, Almanya, talya ve Belçika daki kanaat önderleri Türkiye den pek bahsetmemi lerdi. O günkü ara tırmanın sonuçlarını inceleyen ara tırmacılar Türkiye nin co rafi ve kültürel uzaklı ı nı bu sonuca bir neden olarak gösteriyorlardı. Daha sonra yapılan ara tırmalar, seyahat imkanlarının artması ve ileti im kanallarının bu denli geli mesine ra men, aradan geçen 32 yılda Türkiye nin Avrupa kamuoyu tarafından halen yeterince tanınmadı ını göstermektedir. AB üyesi ülke vatanda larının görü lerini irdelemek üzere senede dört defa yapılan Eurobarometer ara tırma sonuçları da, Türkiye nin Avrupa Birli i üyeli ine üpheli yakla anların sayısının giderek arttı ına i aret etmektedir. Kaynak: Servantie-Eurobarometer AB tarafından konulan tüm artları yerine getirmesi durumunda bile AB üyesi ülke vatanda larının 48% i Türkiye nin AB ye giri ine kar ı olumsuz yakla acaklarını ifade etmi lerdir. üphesiz, her ülke, Türkiye nin Avrupa Birli i ne üyeli i konusunda kendi ekonomik ve politik beklentileri do rultusunda bir tutum sergilemektedir. Ancak talya 1 Servantie, A. (2007) European Public Opinion on Turkey, view&id=261&itemid=31 27

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Olumlu. bakıyorum. Olumsuz. bakıyorum. Kararsızım. Bilmiyorum

Olumlu. bakıyorum. Olumsuz. bakıyorum. Kararsızım. Bilmiyorum Hürriyet, 7 Mayıs 1995 Türkiye Avrupa ve AB Üyeliği Algısı Şüphesiz her aday ülkede olduğu gibi, Türkiye de AB üyeliği konusunda kendi ekonomik ve politik beklentileri doğrultusunda bir tutum sergilemektedir.

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

İşletmelerde Pazarlama Faaliyetleri- I 11. 2009 Copyright S.K.Mirze 1

İşletmelerde Pazarlama Faaliyetleri- I 11. 2009 Copyright S.K.Mirze 1 İşletmelerde Pazarlama Faaliyetleri- I 11 2009 Copyright S.K.Mirze 1 PAZARLAMA 1. MÜŞTERİLERİN İHTİYAÇ VE İSTEKLERİNİ BELİRLEMEYE VE BİR DEĞİŞ TOKUŞ SÜRECİYLE BUNLARI KARŞILAMAYA YÖNELİK FAALİYETLER 2.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk.

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk. FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M XV.TÜRK YE Ç DENET M KONGRES, 17 Ekim 2011 stanbul Kurumsalla ma nedir?! Türk sporunun içine, özellikle 2000 li yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir.! Literatürde

Detaylı

novasyon Odaklı Mentörlük Projesi

novasyon Odaklı Mentörlük Projesi novasyon Odaklı Mentörlük Projesi novasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, hracatçı Birlikleri üyesi 100 ekilde arttırılması ve uluslararası i yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizde özel

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ÖMER SABANCI NIN

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ÖMER SABANCI NIN TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ÖMER SABANCI NIN ANS AD G R MC L K HAFTASI YEN F K RLER N N ÜLKE KALKINMASINDAK ROLÜ VE TÜRK YE N N NOVASYON POL T KASI BA LIKLI KONU MASI

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

NDEK LER. 6 Eylül de aç klanan ve lerleme Raporu öncesi Türkiye ye moral verdi i söylenen raporda unlardan bahsedilmi tir:

NDEK LER. 6 Eylül de aç klanan ve lerleme Raporu öncesi Türkiye ye moral verdi i söylenen raporda unlardan bahsedilmi tir: NDEK LER 1.. AB TÜRK YE SON DAK KA 1..1.. BA IMSIZ TÜRK YE RAPORU YAYINLANDI! 1..2.. YE L HAT TÜZÜ Ü 1..3.. ULUSAL VE BÖLGESEL DÜZEYDE KÜÇÜK LETME POL KALARININ EK LLENLENMES NDE PAYDA LARA DANI ILMASI

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

TÜRKİYE TANITIMI İÇİN TÜSİAD VE DHL EXPRESS İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE TANITIMI İÇİN TÜSİAD VE DHL EXPRESS İŞBİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ 05.06.2006 TS/BAS-BÜL/06-40 TÜRKİYE TANITIMI İÇİN TÜSİAD VE DHL EXPRESS İŞBİRLİĞİ Türkiye taşımacılık ve lojistik sektörünün gelişmesinde öncü rol alan DHL Express, Türk Sanayici ve İşadamları

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ. www.iikm.itu.edu.tr. (Kariyer Ofisi)

İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ. www.iikm.itu.edu.tr. (Kariyer Ofisi) İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ www.iikm.itu.edu.tr (Kariyer Ofisi) HAKKIMIZDA 1997-1998 yılları arasında İşletme Fakültesi nde Kariyer Ofisi adı altında kurulmuştur. 2005 yılında Rektörlük Makamı na

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Kentli Haklar El Kitab

Kentli Haklar El Kitab Kentli Haklar El Kitab (Avrupa Kentsel fiart ) Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye 15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye geçmiş olacağız. Turizmde Üçüncü Evre İmkan, Strateji

Detaylı

markada derinlik Muhterem İlgüner Kurucu, Yönetici Brandassist

markada derinlik Muhterem İlgüner Kurucu, Yönetici Brandassist Muhterem İlgüner Kurucu, Yönetici Brandassist 2,7 milyon şehir, 3 bin büyük şehir, 455 metropolitan şehir rekabet halinde; farkedilmek için! Küreselleşme, hiper rekabet Ne ölçekte olursa olsun, her şehir

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR

Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR Yönetici adayı: Fotokopiciye para kaptırmayan kişi Anadolu Üniversitesi Plan 1) Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2) Neden Kurumsal Sosyal Sorumluluk? 3) AB KSS Standartları, SA8000

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

TÜS AD CISCO EXPO 2008 ETK NL

TÜS AD CISCO EXPO 2008 ETK NL TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN CISCO EXPO 2008 ETK NL AÇILI KONU MASI 29 Nisan 2008 Kanyon Alı veri Merkezi, stanbul Saygıde er konuklar, de

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir.

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir. Değerli İş Ortağımız, İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi 11, düzenlenmeye başladığı 2009 yılından buyana inşaat endüstrisinin gündemini değiştiriyor İMSAD

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

EU- OSHA/Tomas Bertelsen

EU- OSHA/Tomas Bertelsen Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU- OSHA), 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa İyi Uygulama Ödülleri için adaylık başvurusu yapmaya davet ediyor. 2014-2015 Sağlıklı İşyerleri Kampanyasının bir parçası

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir.

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Medikal teknoloji alanında iyi tanınmı ve geleneksel olarak aile irketi olan 4. jenerasyon Bay Thomas Butsch tarafından y netilmektedir. Kendisi

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ITEA 3 Açılı Etkinli i

ITEA 3 Açılı Etkinli i ITEA 3 Açılı Etkinli i Göksel ÇABUK EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi 22 Mayıs 2014, Ankara EUREKA Nedir? 2 1985 ten bu yana: - 4000 den fazla Ar-Ge projesi - 29 Milyar Avro nun üzerinde Ar-Ge hacmi Her

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar: Kavramsal Bir Bakış... 3 Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar ve Kavramlaştırma... 3 Kar Amacı

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

TROIA BİR ANADOLU DESTANI

TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? İLYADA ve ODESA DESTANLARI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ BİRLEŞTİREN EN ÇOK REFERANS VERİLEN KÜLTÜREL MİRAS ALANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DOĞU ve BATI

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU:

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM Politikalarını geliştirmeye yönelik

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik

Detaylı

ETKĐN PAZARLAMANIN YENĐ TÜKETĐCĐLERE

ETKĐN PAZARLAMANIN YENĐ TÜKETĐCĐLERE ETKĐN PAZARLAMANIN YOLLARI YENĐ TÜKETĐCĐLERE NASIL ULAŞIRIZ? PAZARLAMA 1. Pazarlama, planlama ve uygulamayı içeren kapsamlı bir süreçtir. 2. Pazarlama potansiyel tüketicilerdeki her hangi bir ihtiyacın,

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba Danımanı Aralık 2009 U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması

TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması 22 Nisan 2007 i li Grand Cevahir Otel Sayın Ba kanlar, de erli konuklar, TÜS

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Markalaştırma programları

Markalaştırma programları Markalaştırma programları İşletmelerin markalaşma sürecinde ihtiyaç duyacakları tüm desteklerin bir arada sunulduğu hizmet paketidir. www.eniyisistem.com www.process.gen.tr MARKALAŞMA SÜRECİNDE İHTİYACINIZ

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00

Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00 Istanbul Center For International Students İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00 İstanbul Aydın Üniversitesi / 444 1 428 www.aydin.edu.tr ULUSLARARASI

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Mustafa BALTACI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Mustafa BALTACI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı BRÜKSEL KALKINMA AJANSI Mustafa BALTACI Uzmanı 03.02.2010 BRÜKSEL KALKINMA AJANSI Brüksel Kalkınma Ajansı 1974 yılında kurulmuştur. Genel olarak iki hedef üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ekonomik Büyüme Şehir

Detaylı

Sunumda yer alan işbirliği önerileri Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu onayı ile geçerlilik kazanacak olup, planlama amaçlıdır.

Sunumda yer alan işbirliği önerileri Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu onayı ile geçerlilik kazanacak olup, planlama amaçlıdır. www.tkyd.org Sunumda yer alan işbirliği önerileri Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu onayı ile geçerlilik kazanacak olup, planlama amaçlıdır. Projede yer alması öngörülen kişi ve kuruluşlar

Detaylı

GİRİŞ Sivil toplumun küresel gündemde giderek artan rolü ile birlikte gönüllü oluşumlar olan sivil toplum kuruluşlarının (STK) birçok alanda devlet kurumları kadar söz sahibi olduğu görülmektedir. İnsani

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı