TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE"

Transkript

1

2 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/ :454) Meflrutiyet Caddesi, No Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) Telefax: (0212)

3 2008, TÜS AD Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 4110 sayılı Yasa ile de i ik 5846 sayılı FSEK. uyarınca, kullanılmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir ekil ve yöntemle i lenmek, ço altılmak, ço atılmı nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da ba ka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz. ISBN : Graphis Matbaa Yüzy l Mahallesi Matbaac lar Sitesi 1. Cadde No: 139 Ba c lar / STANBUL Tel: Pbx Faks:

4 ÖNSÖZ TÜS AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve i adamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmu, kamu yararına çalı an bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜS AD, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine ba lı, giri im, inanç ve dü ünce özgürlüklerine saygılı, yalnızca asli görevlerine odaklanmı etkin bir devletin var oldu u Türkiye de, Atatürk ün ça da uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık toplumsal yapının geli mesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayı ının yerle mesine yardımcı olur. TÜS AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerle mesine ve i dünyasının evrensel i ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmasına çalı ır. TÜS AD, uluslararası entegrasyon hedefi do rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi gerekti ine inanır ve bu yönde çalı ır. TÜS AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallarının yerle mesinin yanısıra, ülkenin insan ve do al kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını; verimlilik ve kalite yükseli ini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler. TÜS AD, misyonu do rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görü lerini bilimsel çalı malarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görü lerden hareketle kamuoyunda tartı ma platformlarının olu masını sa lar. Avrupa Birli i Üyeli i Yolunda Türkiye nin Tanıtımı: TÜS AD Örne i adlı bu çalı ma, TÜS AD Yurtdı ı leti im Komisyonu nun yılları arasında yürüttü ü tanıtım faaliyetlerinin derlenmesi, incelenmesi ve neticesinde saptanan bulguların uzun vadeli bir yurtdı ı ileti im stratejisinin geli tirilmesine temel olu turulması amacıyla hazırlanmı tır. Bu çalı ma, TÜS AD Yurtdı ı leti im Komisyonu koordinatörlü ünde; Bahçe ehir Üniversitesi ö retim üyesi Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak ve Ara. Gör. Elem Yalçın tarafından hazırlanmı tır. Mart 2008

5

6 ÖZGEÇM filer Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak, Bo aziçi Üniversitesi letme Fakültesi nden mezun olduktan sonra, MBA e itimini Amerika da West Georgia Üniversitesi nde tamamlamı tır. Daha sonra, Unilever, Komili Holding, vb.gibi çok uluslu ve ulusal irketlerde ürün müdürü, pazarlama ve yeni ürün geli tirme müdürü ve kurumsal ileti im danı manı olarak görev yapmı tır. Bo aziçi Üniversitesi nde Ülke majı Bile enlerinin Modellenmesi: Türkiye Açısından Stratejik maj Yönetimi için Önceliklerin Belirlenmesi konulu tezi ile 2004 yılında doktorasını tamamlayarak aynı yıl Bahçe ehir Üniversitesi letme Fakültesi bünyesine katılmı tır yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü görevini yürüten Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak, pazarlamada yeni yakla ımlar, imaj yönetimi, konumlandırma ve marka konuları ile ilgili ara tırma ve çalı malarını sürdürmektedir. Elem Yalçın, 2005 yılında Bahçe ehir Üniversitesi letme Bölümü nden mezun olduktan sonra, 2006 yılından itibaren Bahçe ehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programı da e itimini sürdürürken, Co rafi Lokasyon- stanbul konulu yüksek lisans projesi üzerine çalı malarına devam etmektedir yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü nde ara tırma görevlisi olarak çalı tıktan sonra, 2007 yılı itibariyle Bahçe ehir Üniversitesi letme Fakültesi nde ara tırma görevlisi olarak çalı maya devam etmektedir.

7

8 Ç NDEK LER G R...11 I- Ülkeler Açısından maj Yönetimi ve Önemi...13 A- Ülke majı ve Bile enleri...15 B- Örnek Ülke Çalı maları...19 C- Avrupa da Türkiye Algısı Tarihte Türk ve Türkiye Algısı: Biz ve Öteki Günümüzde Türkiye Algısı talya ve ngiltere de Türkiye majı Ulus Markalar ndeksi Kültürel Benzerlik Ara tırması...33 D-Türkiye Algısını Saptamak ve Yönetmek Üzere bir Çalı ma: Türkiye Tanıtım Konseyi Raporu...34 II- TÜS AD ın Türkiye Tanıtım Çalı maları...37 A- Avrupa da Türkiye majının Güçlendirilmesi ve TÜS AD ın Rolü Türkiye Algısının Anla ılması ve Önceliklerin Belirlenmesi için Yapılan Ara tırmalar Stratejinin Belirlenmesi...41 B- Bir Sivil Toplum Kurulu u Olarak TÜS AD ın Avrupa Odaklı Tanıtım Çalı maları Kullanılan Tanıtım Araçları ve Yöntemler TÜS AD Yurtdı ı leti im Komisyonu nun Yürüttü ü Tanıtım Çalı maları Avrupa'daki Medya Kurum ve Üyeleri le li kiler...43 Brüksel, Fransa ve Almanya dan Türkiye ye Yönelik Tematik Basın Gezileri Düzenlenmesi...43

9 Brüksel, Paris ve Berlin de Ulusal Medya Temsilcileri ile Görü meler...45 Avrupa Medyasındaki Türkiye Temsilcileri ile Görü meler...48 Brüksel, Paris ve Berlin de Basın Bildirileri Hazırlanması ve Gönderimi...48 Almanya da Ya ayan Türk nsanlarının Ba arı Hikayelerinin Basında Yer Alması...49 Medya E itimi Avrupa'daki Muadil Kurulu lar ve Di er Sivil Toplum Örgütleri ile Avrupa Ba kentlerinde Düzenlenen Türkiye Odaklı Konferans ve Seminerler...50 CEPII ile Seminer IFRI ile Seminer...52 Avrupa Evi ile Seminer...53 Dünya Kadınlar Günü CEPII ile Seminer Chatham House Semineri...55 Dünya Kadınlar Günü CEPII ile Seminer Destek Vermek Üzere Seçilen Tanıtım Projeleri...58 Belçika-Brugges Avrupa Koleji...58 DHL Piyale Madra Kampanyası...58 Prospects for Turkey-EU Relations: A Hot Autumn? Raporu...59 The Republic of Turkey: A Rising Star in Europe Kitabı...59 Çimen Seymen Sablon Barok Müzik Festivali...59 Uluslararası Yaz Kampına Destek: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi...59

10 2.4. Avrupa da Türkiye Haftası Etkinlikleri AB Ülkeleri Hükümet Temsilcileri ve AB Yetkilileri ile Temaslar Medya Analizi...63 III- De erlendirme ve Öneriler Kaynaklar leti im Faaliyetlerinin Odaklanaca ı Eksenlerin Belirlenmesi ve Mesajlar Hedef Kitle leti im Yöntemi...83 SONUÇ...85 EKLER 1- Türkiye Tanıtım Konseyi nin Hazırladı ı Tü Kiye Ba lıklı Çalı manın Konsept Özeti TÜS AD Türkiye maj Ara tırması Özeti Basın Gezileri Brüksel, Paris ve Berlin Basın Bültenleri DHL-Piyale Madra Karikatürleri Türkiye Haftası Programı Türkiye Haftası Basılı Malzemeler TÜS AD Yurtdı ı leti im Fon Listesi KAYNAKÇA...155

11

12 G R Türkiye, saygın geçmi i, e siz kültürel, tarihi, do al zenginlikleri, stratejik co rafi konumu, genç nüfusu ile dünyanın ve Avrupa nın önemli ekonomilerinden ve pazarlarından biri olmaya aday, hızla geli en, dinamik bir ülkedir. Türkiye, Avrupa Birli i ne tam üyelik yolunda geli imini hızlandırmayı ve bu birli in parçası olarak di er üye ülkelere de er yaratmayı hedeflemektedir. Ancak, yapılan ara tırma ve çalı malar göstermektedir ki Türkiye bugüne kadar kendi de erlerini ve potansiyelini dı dünyaya açıklamakta yeteri kadar ba arılı olamamı tır. Yabancılar, Türkiye yi ya yeteri kadar bilgi sahibi olmadıklarından ya da bilinçli veya bilinçsiz bazı kaynakların yönlendirmeleri sonucu, önyargılar ve ço u zaman yanlı bilgiler temelinde de erlendirmektedirler. Türkiye imajı ne yazık ki Cumhuriyetin kurulmasını takip eden 84 yıllık geçmi imizde de belirli bir imaj yönetim stratejisi çerçevesinde yönetilememi tir. Devlet, özel sektör ve sivil toplum örgütleri bireysel ve dönemsel çalı malar içine girmi lerse de odaklanılacak de erler temelinde olu turulmu, uzun süreli, hedef kitle bazında tanımlanmı bir imaj yönetim stratejisi uygulanmamı tır. Yapılan çalı malarda bir e güdüm yaratmak, bütünsellik ta ıyan mesajlar çerçevesinde bir yandan olumlu algılamayı artırırken, di er yandan olumsuz mesajların etkisini hafifletmek gerekmektedir. Türkiye nin dünyada hak etti i yeri alması için büyük önem ta ıyan imaj yönetimi, geni kapsamı nedeni ile sadece devletten beklenebilecek bir eylem de ildir. Ülkenin dı a açılımında ve birçok yönden daha hızlı geli iminde büyük etkisi olan imaj, esasında bu toplumda bulunan kamu ve özel sektör kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin ve akademik çevrenin içinde yer alaca ı bütünsel bir çerçevede ele alınarak yönetilmek zorundadır. Avrupa Birli i ne tam üyelik konusunda kararlı ını ortaya koyan Türkiye için de erlerini ve potansiyelini açık ve net bir ekilde ifade etmek bu yoldaki ba arı için olmazsa olmazlardandır. Bu önemli misyonun bilincinde olarak TÜS AD bünyesinde kurulan Yurtdı ı leti im Komisyonu iki yıldır Fransa, Almanya ve Brüksel de yaptı ı tanıtım çalı maları ile belirlenen hedef kitleyi bilgilendirmek ve olumlu bir Türkiye algısı yaratmak üzere çalı malarını ekillendirmi tir. Bu raporda, TÜS AD Yurtdı ı leti im Komisyonu nun yürüttü ü kapsamlı faaliyetler derlenerek incelenmekte, ayrıca ülke imajının önemi, günümüzde ülke imaj yönetim örnekleri ve Türkiye imajı ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca, TÜS AD ın iki yıllık deneyimi neticesinde, önümüzdeki yıllarda devam edecek ileti im faaliyetlerine temel olu turacak öneriler sıralanmaktadır. 11

13

14 1 B Ö L Ü M ÜLKELER AÇISINDAN MAJ YÖNET M VE ÖNEM

15

16 A- Ülke majı ve Bile enleri maj, basit olarak bir insan veya grubun herhangi bir kavram, ki i veya nesne hakkında olu turdu u manalar, inançlar bütünü olarak tanımlanabilir. maj kavramı en çok ticari ürünler ile ilgili olarak tartı ılıp incelenirken, artık günümüzde ki ilerin, kurumların, ehir ve ülkelerin de sahip oldukları imajların hedeflerine ula mada etkili oldu u görülmekte ve imaj yönetimi kavramının önemi artarak kar ımıza çıkmaktadır. Ülke majı Ülke imajı, insanların bir ülke hakkında bildikleri ve dü ündükleri neticesinde geli tirdikleri ki isel inanı lar olarak tanımlanabilir. Olumlu bir ülke imajının söz konusu ülkeye ekonomik, ticari ve politik faydalar sa ladı ı ve yurtdı ı platformlarda ülkeyi daha güçlü kıldı ı açık bir ekilde gözlemlenmektedir. Önceleri ülke imajı kavramı özellikle ülkelere ait ürünlerin algılanı ı temelinde ara tırmalara konu olmu tur. Küreselle menin ve uluslararası ticaretin giderek artan boyutları neticesinde, ülke men ei etkisi kullanıcıların alım kararlarını etkileyen önemli unsurlardan biri olarak hem akademisyenleri hem de uygulamacıları yakından ilgilendirmektedir. Ancak ülke imajının önemini sadece sahip oldu u ticari ürünlerin tercihi ile alakalı görmek, bir ülkenin genel anlamda geli imi ile ilgili her konuda giderek artan çapta rol oynayan bu kavramı çok dar olarak de erlendirmek olacaktır. Günümüzde bir ülkenin imajı, o ülkenin ekonomik, siyasal, kültürel geli imi ile ilgili hemen her konuda önemli rol oynamaktadır. Nitekim, son yıllarda her ülkenin (ulusun) ta ıdı ı de erler ve nasıl algılandı ı birçok ara tırmaya konu olmu ve birçok ülke, imajını yönetebilmenin gereklili ini anlayarak bu konuda çalı malara ba lamı tır. Küreselle me günümüzün yadsınamaz bir gerçe idir. Artık hiçbir ülke kendi içine kapalı politikalarla ya ayıp geli emeyece i için dünyadaki di er ülkelerle ili ki içinde olmak zorundadır. Bu ili kilerin söz konusu ülkenin geli imine olanak sa layacak faydaları yaratabilmesi ancak ortaya konulan somut aksiyonların di er ülke(ler)deki karar vericiler ve kamuoyu tarafından do ru algılanması ve ülke hakkında olumlu bir yakla- ım yaratılması ile mümkündür. Küreselle menin yarattı ı sonuçlardan biri de giderek artan rekabettir. Ülkeler de aynen ürünler gibi, birbirleriyle yatırımcıların, turistlerin kendi ülkelerini tercih etmelerini sa lamak, tüketicilere kendi ürünlerini satabilmek, 15

17 ö rencileri kendi ülkelerinde e itim almaya ikna edebilmek gibi konularda rekabet içindedirler. Dolayısı ile, bir yandan daha olumlu algılanan ülkeler arasında olabilmenin ve mü teriden zihin payı elde edebilmenin önemi artarken, di er yandan da artan rekabet içinde bunu gerçekle tirmek daha zor hale gelmektedir. Bir ülkenin imajı ele alınan konulara göre farklılık gösterebilir. Her ülkenin imajının daha olumlu veya daha güçlü oldu u alanlar varken, bunlara oranla daha olumsuz algılandı ı konular da olabilir. Örne in, Hindistan egzotik yapısı, tarihi bölgeleri, bili- im teknolojilerindeki hızlı geli imi ve yeti tirdi i nitelikli insan gücü ile hatırlatırken, di er taraftan fakirlik sınırının altında ya ayan milyonlarca insan da Hindistan imajının farklı bir yönünü olu turmaktadır. maj yönetiminde amaç, olumlu algı yaratan alanları artırmak ve bunların ileti imini hedef kitleye ba arı ile yaparak, ülkenin genel imajını olumluya çevirebilmektir. Hafızadan hangi imajın çekildi i yine içeri e ve ilgili kitleye ba lıdır. Orta ve ileri ya taki Çinliler Japonya yı sava suçları ile hatırlarken, Çinli gençler arasında Japon kültür ve ürünlerine kar ı duyulan büyük bir ilgi vardır. Acı hatıralar bugünün Çin gençli ine zaman olarak çok uzak kalmaktadır. Dolayısı ile, hedef kitlenin belirlenmesi ve tanınması verilen mesajların etkinli i açısından büyük önem ta ımaktadır. Türkiye açısından da ba arılı bir imaj yönetimi ve olumlu bir algı yaratmak, Avrupa Birli i ne tam üyelik hedefi do rultusunda giderek artan bir önem ta ımaktadır. Ekim 2005 te Avrupa Birli i üyelik müzakerelerinin ba laması neticesinde müktesebata uyum ile ilgili teknik çalı malara ba lanmı tır. Ancak bazı kamuoyu ara tırmaları göstermektedir ki, Türkiye gerekli ekonomik, politik ve kültürel reformları gerçekle tirse bile, birçok Avrupa ülkesi Türkiye nin üyeli ini halk oyuna sunmayı planlamaktadır. Bu durumda, somut ve kalıcı reformların yapılmasının yanısıra, Avrupa Birli i üyesi ülkelerdeki karar vericileri ve kamuoyunu Türkiye hakkında bilgilendirmek, önyargı ve olumsuz algıları de i tirecek çalı malar yapmak gerekmektedir. Belirlenen hedef kitlenin algı ve davranı larını yönlendirmek ve arzu edilen sonuçlara ula tıracak ekilde de i tirebilmek amacı ile tutarlı, sürekli ve uzun vadeli bir imaj yönetim stratejisi geli tirilmelidir. Bu strateji, Avrupa Birli i üyesi ülkelerin kamuoylarına yönelik olarak gerçekle ecek her türlü ileti im ve faaliyet sırasında vurgulanacak ve 16

18 güçlendirilecek, bütün payda lar tarafından benimsenmi, en gerçekçi, en rekabetçi, en cazip stratejik ö e ve de erleri içinde barındıran bir strateji olmalıdır. Tabii ki bu stratejiye temel te kil eden ana ürünün, yani ülkenin, gerçekten fark yaratabilece i alanlarda, kendisini üstün kılacak özellikler ve de erlerle donatılmı olması en önemli unsurdur. maj yönetiminde unutulmaması gereken bir di er önemli nokta, bu yarı ın bir sprint de il bir maraton oldu udur. Kazanmak için güçlü ve istikrarlı olmak aynı zamanda da uzun vadeli bir bakı açısıyla hareket etmek gerekmektedir. Ülke imajı bile enleri Bir ürün veya hizmetin marka imajını yönetmenin bir ülke imajını yönetmeye göre çok daha basit kaldı ı gözlenmektedir. Ülke imajının olu umunda stratejiyi merkeziyetçi bir yapıda kontrol etmeyi güçle tirecek çok fazla eksen ve taraf bulunmaktadır. Öyle ki, ülke imajı o ülkenin her türlü kurum ve kurulu unun, içeride ve dı arıda ya ayan her insanının aksiyonlarına göre olumlu veya olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Bu kadar çok aktörün birarada oldu u bir alanda her eyi kontrol altında tutmak kolay de ildir. Tek elden, merkeziyetçi bir yakla ım yerine katılımcı, effaf ve mümkün oldu- unca geni kitleleri içine alabilecek bir stratejik imaj yönetim yakla ımı etkileri güçlü kılmak açısından önem kazanmaktadır. Teknolojinin geli mesi, kitle ula ım araçlarının artması ve ucuzlaması, insanların daha kolay ve sık seyahat edebilmelerine imkan sa lamı tır. Böylelikle insanlar ziyaret ettikleri ülkelerin imajlarını kendi ki isel tecrübelerine dayandırabilmektedirler Daha da önemlisi, ileti im araçlarının geli mesi, ki ileri bazen o ülkeler hakkında ziyaret dahi etmeden birçok bilgiye eri melerine olanak sa lamaktadır. Bilgi ve haberlerin hızlı da ılımı neticesi, dünyanın herhangi bir yerinde ya anan olaylar, saniyeler içinde kitlelere eri mekte, ya anan bilgi bombardımanı neticesinde bireyler daha önceden olu mu algıları destekleyenleri seçerken, farklı olanları ço u zaman gözardı etmektedirler. Algıdaki seçicili i o ülkenin do ru algılanmasına sebep verecek ekilde kırabilmek ileti im açısından büyük önem ta ımaktadır. Bu sebeple, ileti imi hedef kitleye özgü olarak tasarlamak ve yaratılan imgeleri bir bütün sa layacak ekilde yönetmek büyük önem kazanmaktadır. 17

19 Ülke imajını olu turan etkenleri u ekilde özetleyebiliriz: ÜLKE MAJI ÜLKE MAJINI OLU TURAN DE KENLER SOSYO-KÜLTÜREL ETKENLER Tarih Din Dil Kültür (Örf, adet ve gelenekler, sanat, spor, edebiyat) CO RAF ETKENLER Lokasyon/Co rafi Konum Do a/do al Kaynaklar EKONOM K ETKENLER Ülke ekonomisinin yapısı gücü kalitesi irketler ve ürünlerin gücü ÜLKE MAJININ SONUÇLARI Ülkeyi ziyaret etme e ilimi Ülke/Ülkenin irketleriyle i yapma e ilimi Ülkenin ürünlerini kullanma e ilimi Ülkede ya ama e ilimi Ülkede e itim alma/çalı ma e ilimi POL T K ETKENLER D ER ÜLKE NSANININ ÖZELL KLER (ki ilik özellikleri/ demografik özellikler) K SEL TECRÜBELER MEDYANIN ETK S 18

20 Ülke imajı, o ülkenin din, dil, tarih, gelenek, örf ve adetleri, ticari ürünleri, ekonomik ve politik yapısı gibi birçok etkene ba lı olarak olu maktadır. Ülkeyi de erlendiren ki- inin demografik ve ki ilik özellikleri de ülke hakkında alınan bilgi veya daha önceden bilinenlerin nasıl yorumlandı ını de i tirmektedir. Ba ımsız de i kenlerin ülke imajı üzerindeki etkisi, farklı kaynaklardan alınan bilgiler ı ı ında de i ebilmektedir. Kanaat önderleri ve yakın çevreden alınan bilgiler ve medyada çıkan haberler ülke imajının ekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Ancak, ülke imajı olu umunda, ki inin o ülke ve insanlarıyla bireysel tecrübesi en önemli etkenlerden biri olarak kar ımıza çıkmaktadır. Bütün bu etkile imler neticesinde olu an genel ülke imajı bireylerin o ülkeyle ilgili çe itli konularda geli tirecekleri tutum ve davranı ları belirlemektedir. Sahip oldukları imaj neticesinde ki iler o ülkeyi ziyaret etmek, ürünlerini kullanmak, o ülkeye yatırım yapmak veya o ülkede i yapmak, o ülkede okumak ve çalı mak ve o ülkede ya amak konusunda tercihlerini olu turacaklardır. Dolayısı ile amaç, ülke imajını olu turan de i kenleri olumlu algılama yaratacak ekilde yönetebilmek, böylece yabancıların yukarıda bahsedilen alanlarda Türkiye ye kar ı olumlu bir tutum geli tirmelerini sa lamaktır. B- Örnek Ülke Çalı maları Her ülkenin belirgin veya daha belirsiz, olumlu veya olumsuz, bilinçli olarak desteklenmi veya kendili inden olu mu, ister medya, ister e itim, ister seyahat veya ülkenin ürünleri ve insanları tarafından ekillendirilmi bir imajı vardır. Ülke imgeleri tarihsel süreç içinde olu mu ve çe itli etkenler neticesinde de i ik yönlerde geli meye devam etmektedirler. Ülkeler bu konuda bilinçli olarak çalı madıkları takdirde, algılar daha çok yanlı anlama ve önyargılar etrafında ekillenebilece inden, kısa ve uzun dönemde yaratacakları olumsuz etkiler kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple, günümüzde birçok ülke mevcut imajlarını inceleyip, bu bilgiler ı ı ında algılarını istenilen yönde geli tirmeye yönelik çalı malar yapmaktadırlar. Genel ülke imajını kısa vadede ve hızlı olarak de i tirebilmek mümkün olmasa da, bazı eksenler etrafında odaklanarak bu alanlarda daha hızlı bir de i im yaratabilmek mümkündür. Kimi zaman da mevcut algılamayı korumak, konumlandırmayı güçlendirmek ve rakiplerine göre rekabet avantajlarını kaybetmemek için imaj yönetimi çalı maları yapılmaktadır. A a ıda de i ik hedefler çerçevesinde ekillenmi, ülke imaj yönetim çalı malarından örnekler verilmektedir. 19

21 SPANYA I Turizm AMAÇ YÖNTEM Barselona daki Olimpiyat Oyunları nı bir kaldıraç olarak kullanarak ülkeyi yeniden konumlandırmak ve AB üyesi kimli ini peki tirmek Ticaret dünyasının önde gelen isimleri tanıtım elçisi olarak görevlendirilmi tir. lginç ürünler ve Miro imzalı logo ile ülke ayrı tırılmı tır. SPANYA II AMAÇ Marka Odaklı Kültür Yaratmak YÖNTEM Marka odaklı bir kültür yaratarak ülkenin kurumlarının rekabetçi gücünü dünya çapında artırmak spanyol Markaları Forumu (Brands of Spain Forum olu turulmu tur. spanya elçi markaları seçilmi tir. Bu markalar ulus markası ile birlikte ülke imajını güçlendirmek üzere kullanılmı tır. spanyol markaları için önemli konu macılar belirlenmi tir. spanyol markalarının uluslararasıla ması için bir fon olu turulmu tur. Kanuni, ekonomik ve finansal bir çerçeve içinde spanyol markalarının uluslararası çapta geli ebilmeleri için çalı malar yapılmı tır. spanyol markalarının uluslarası alanda ba arılı olabilmeleri için bir destek platformu yaratılmı tır. spanyol markaları yurtdı ında çe itli aktiviteler ve olaylarla desteklenmi, tanıtım çalı maları yapılmı tır. E itim ve ara tırmaya önem verilmi, sonuçlar incelenip de erlendirilmi tir. 20

22 RLANDA AMAÇ Ülkenin belirlenen eksenler etrafında yeniden konumlandırılması Marka de erlerinin revizyonu ve ileti imi (Odaklanmaya yönelik e güdümlü bir çalı ma) Yeniden Konumlandırma YÖNTEM Öncelikle do a turizmi ve yabancı sermaye odaklanılacak iki ana eksen olarak tespit edilmi tir Do a turizmi: Ürün yeniden tanımlanmı tır (Golf, yürüyü, bisiklet, binicilik). Belirlenen hedef kitlelere eri mek üzere mecralar seçilmi ve yo un tutundurma faaliyetleri ile tanıtılmı tır. Yabancı sermaye: Öncelikle yabancı sermaye çeki ini hızlandıracak ülke içi ortam hazırlanmı tır (vergi avantajları, donanımlı insan kayna ı, yeni altyapı yatırımları). Hedef kitle belirlenmi ve bu kitleye yönelik do rudan pazarlama, reklam ve promosyonlar kullanılarak rlanda nın rakiplerine göre yatırım için daha cazip bir ülke oldu u mesajı verilmi tir yılında kurulan Endüstriyel Geli im Ajansı bu süreçte önemli bir rol oynamı tır. POLONYA AMAÇ Stereotipleri kırmak için imaj yönetimi YÖNTEM Fransa da Polonyalı imajını de i tirmek, stereotipleri kırmak -Bir muslukçu ile sembolize edilen Polonyalı i çilerin gelerek Fransızların i lerini ellerinden alaca ı yönündeki endi eyi bertaraf etmek Reklam kampanyası: Yakı ıklı bir Polonyalı muslukçu tüm Fransızlar ı kendi ülkesine davet etmesini konu alan kapsamlı bir reklam kampanyası düzenlenmi tir. Fransız televizyon ve radyolarında Polonyalı model ile mülakatlar, gazete haberleri yayınlanmı tır. 21

23 GÜNEY KORE AMAÇ Marka Odaklı Kültür Yaratmak YÖNTEM Marka odaklı bir kültür yaratarak ülkenin kurumlarının rekabetçi gücünü dünya çapında artırmak Güney Kore yi bir marka santrali haline getirmek Endüstriyel Politikalar Çalı maları Merkezi kurulmu tur (www.ips.or.kr). Ulusal ve kurumsal markaların de erlendirilerek, ulusal irketlere markala ma konusunda marka uzmanlı ı programı gibi özel e itimler hazırlanarak danı manlık hizmetleri verilmi tir. Brand Forum, Güney Kore Marka Konferansı gibi etkinlikler düzenlenerek konunun önemi vurgulanmı tır. Brand Academy kurulmu tur. Ülke, ehir ve markalarının rekabetçili i ile ilgili düzenli ara tırmalar yapılmı tır. NG LTERE AMAÇ Mevcut Konumlandırmayı Güçlendirme YÖNTEM Ara tırmalar yoluyla ngiltere imajını hedef ülkelerde irdelemek ve strateji olu turmak -Belirlenen eksenlerde güçlü ve zayıf yönlerin saptanması -Rakip ülkelerle kar ıla tırma -Lider olunan alanların korunması -Konumlandırmanın güçlendirilmesi Ara tırma: Dünya ngiltere yi nasıl görüyor? (How the World Sees UK?) Hedef ülkeler belirlenmi tir. Niteliksel ve niceliksel düzenli ara tırmalar ile ngiltere nin konumu ve varsa de i im olan alanlar incelenmi tir. Özellikle e itim alanında ABD ye kıyasla konumu güçlendirme çalı maları yapılmı tır. lgiyi artırmak için yurtdı ında konferans, tanıtım ve fuarlar düzenlenmi tir. Do rudan pazarlama ile Avrupa içerisindeki potansiyel mü teri gruplarına ula ılmı tır. British Council ın etkinli i artırılmı tır. 22

24 TAYVAN AMAÇ Made in Taiwan ın de erini artırmak YÖNTEM Ülke men ei etkisini güçlendirmek ve de er kazandırmak Tayvan ülke men ei kampanyası ( ) düzenlenmi tir. Marka farkındalı ı yaratmak için - Tayvan da en iyi ekilde yapıldı kampanyası ( ) gerçekle tirilmi tir. Rekabet avantajını açıkça ortaya koymak ( ) amacı ile - Tayvan yenilikçi de er (innovalue) yaratmak için do ru noktanız - Mükemmeliyet: Made in Tayvan - Tayvan, dünyamızın giderek daha da önemli olan parçası mesajları verilmi tir. Küresel ortaklıklar geli tirmek ( ) amacı ile - Tayvan: Yenilikçi de er (innovalue) yatarmak için i orta ınız - Tayvan, Küresel irketlerin hedeflerine ula masına destek sa lar - Tayvan stands tall: Dünyaya eri iyor ve gelece e kanat açıyor mesajları kullanılmı tır. Yapılan ara tımalar Tayvan ın birçok ülkede (USA, UK, Japonya, Fransa ve Almanya gibi) olumlu bir algısı oldu unu göstermektedir. Özellikle i yapmak için uygun ortamı, teknolojik geli mi lik düzeyi, güçlü ekonomisi ve ba arı ile i leyen demokratik sistemi do al güzellikleriyle birlikte dile getirilmi tir. 23

25 YEN ZELANDA I Turizm AMAÇ Turizmi geli tirmek YÖNTEM Yüzüklerin Efendisi filmleri ile merak ve ilgi uyandırılarak, milyonlarca insan filmin çekildi i do ayı görmek için ülkeye çekilmi tir. Hollywood oldu u kadar Bollywood yapımcılarını da ülkeye çekmek için yo un çalı malar yapılmı tır (70 den fazla Bollywood filmi Yeni Zelanda da çekilmi tir). Bunun için hükümetin de deste i ile, altyapı hazırlanmı, modern film tesisleri yapılmı tır. YEN ZELANDA II AMAÇ Marka Yaratma YÖNTEM Belirli sektörlere odaklanarak destek programları olu turmak ve 100% Saf Yeni Zelanda kavramına dayalı marka yaratmak Küçük i letmeler emsiye markalar altında birle tirilmi tir. Kapsamlı sektör ara tırmaları yapılmı tır. hracat faaliyetleri desteklenmi tir. Emtia ve hammadde markaları yaratılmı tır. Tarım ticareti alanında Yeni Zelanda ürünlerinden olu an bir kategori yaratılmı tır. 24

26 MISIR Turizm AMAÇ Turizm gelirleri ülkesinin ekonomisinde önemli rol oynayan Mısır ın, Luxor daki terörist saldırıları sonucu dü en turist seviyesini yükseltmek: -Mısır ın cazibesini hatırlatmanın yanısıra, güvenli bir ülke oldu u mesajlarının verilmesi YÖNTEM Uluslararası çaptaki ileti im irketleri görevlendirilerek hedef pazarlara yönelik bir tanıtım stratejisi hazırlanmı tır. Uzman Görü ü: Ülkenin güvenli oldu u mesajı ancak ba ımsız bir uzman tarafından verildi inde inandırıcı olabilece i için, terörle mücadelede uzmanı bir Fransız kampanya sözcüsü olarak görevlendirilerek kendisine bir rapor hazırlatılmı tır. Yaygın ileti im: Mısır ın güvenlik de erlendirmesini içeren rapor yo un medya çalı maları neticesinde dünya kamuoylarına iletilmi tir. Kültür Sanat: Çe itli kitaplar yazdırılmı tır, filmler çekilmi ve sanat aktiviteleri düzenlenerek Mısır ın cazibesi kamuoylarına hatırlatılmı tır. Bu ülkelerin yanı sıra, Greenland dünyanın geri kalanından uzak, dondurucu ve sert do a imajını de i tirmek için potansiyel ziyaretçileri bilgilendirmek ve ülkeyi tanıtmak üzere çalı malara ba lamı tır. srail, basında en çok yer alan Filistin- srail problemi çerçevesinde geli en saldırgan, dindar, ho görüsü dü ük ülke imajını de i tirmek için, pazarlama ve marka uzmanlarını ve akademisyenleri ülke için yeni bir marka kavramı belirlemeleri için görevlendirmi tir. Güney Afrika ve Hindistan gibi ülkeler, önce kendi ülkelerinde Güney Afrikalı Olmaktan Gururlu (Proudly South African) veya Hindistan dan Gurur Duyuyorum (Proud of India) kampanyaları ile içteki olumlu algıyı artırmak, kendi halklarına ülke de erlerini benimsetmek için çalı malar yapmı lardır. 25

27 ÇIKARIMLAR*: Ba arılı ülke imaj yönetim çalı malarında, kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademik çevre birlikte ve bir e güdüm içinde çalı maktadırlar. Çalı mayı ba latan hangi taraf olursa olsun, devletin deste i ve özellikle altyapıyı olu turmak için katılımı büyük önem kazanmaktadır. Ancak devamlılı ı sa lamak üzere, hükümetlerden ba ımsız, toplumun her kesimini kapsayan, özerk yapıda bir kurumun olu ması önem kazanmaktadır. Ba arılı çalı malarda, odaklanmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkeler, öne çıkarmak istedikleri ve odaklanacakları alanları tespit etmektedir. Kapsamlı bir hedef kitle analizinden sonra, istenilen algıyı yaratacak mesajlar belirlenmekte ve tüm ilgili taraflarca desteklenmektedir. leti im çalı maları öncesinde vaadi gerçekçi kılacak ekilde, ürünü güçlendirmek, geli tirmek üzere çalı malar yapılmaktadır. Farklı hedef kitleler için yöntem ve yakla ımlar çe itlilik gösterse de, ana stratejiye uygunluk ve bütünsellik büyük önem kazanmaktadır. Dünyadaki ba arılı tanıtım çalı malarına milyon USD/yıl bütçe ayrıldı ı, kamu sektörünün ülke tanıtımlarında ba ı çekti i görülmektedir. Yapılan faaliyetlerin geri dönü ü ve etkisi düzenli ara tırmalarla ölçülmekte ve de erlendirilmektedir. Ülke halkının da yaratılmak istenen imajı anlaması ve desteklemesi ba arıya ula mak için önemli etkenler arasında kabul edilmektedir. En önemlisi; uzun vadeli bir dü ünme tarzı benimsenmektedir. Kısa vadeli kazanımların yanısıra, stratejiler ve çalı malar uzun vadeli sonuçlar için ekillendirilmektedir. *Türkiye Tanıtım Konseyi, 2003 raporundan yararlanılmı tır. 26

28 C- Avrupa da Türkiye Algısı Avrupa Komisyonu nun 1976 yılında dokuz üye ülkede yaptı ı ilk ara tırmalardan birinde, Avrupa Birli i ne kısa süre içinde girmesini istedi iniz ba ka ülkeler var mı sorusuna, katılımcıların %50 si sviçre, %44 ü spanya, %39 u Avusturya, %24 ü Yunanistan ve sadece %10 u Türkiye cevabını vermi lerdi. Özellikle, Almanya, talya ve Belçika daki kanaat önderleri Türkiye den pek bahsetmemi lerdi. O günkü ara tırmanın sonuçlarını inceleyen ara tırmacılar Türkiye nin co rafi ve kültürel uzaklı ı nı bu sonuca bir neden olarak gösteriyorlardı. Daha sonra yapılan ara tırmalar, seyahat imkanlarının artması ve ileti im kanallarının bu denli geli mesine ra men, aradan geçen 32 yılda Türkiye nin Avrupa kamuoyu tarafından halen yeterince tanınmadı ını göstermektedir. AB üyesi ülke vatanda larının görü lerini irdelemek üzere senede dört defa yapılan Eurobarometer ara tırma sonuçları da, Türkiye nin Avrupa Birli i üyeli ine üpheli yakla anların sayısının giderek arttı ına i aret etmektedir. Kaynak: Servantie-Eurobarometer AB tarafından konulan tüm artları yerine getirmesi durumunda bile AB üyesi ülke vatanda larının 48% i Türkiye nin AB ye giri ine kar ı olumsuz yakla acaklarını ifade etmi lerdir. üphesiz, her ülke, Türkiye nin Avrupa Birli i ne üyeli i konusunda kendi ekonomik ve politik beklentileri do rultusunda bir tutum sergilemektedir. Ancak talya 1 Servantie, A. (2007) European Public Opinion on Turkey, view&id=261&itemid=31 27

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

TMMOB Bursa l Koordinasyon Kurulu Bursa 4. Kent Sempozyumu 7-8 Haziran 2013 KENTSEL K ML N YANSITICISI OLARAK KAMUSAL DI MEKANLAR Sibel Polat 1, Neslihan Dosto lu 2 1 Uluda Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık

Detaylı

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik Say : 387 eker Fabrikalar n n Özelle tirilmesine Tepki tfaiye çisi Direniyor Asgari Ücrete Günde 1 Lira Zam Türkiye Kurumu Genel Kurulu Yap ld SGK Genel Kurulu Yap ld TÜRK YE Ç SEND KALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi 6 Ocak 2009 TS/BAS-BÜL/09-03 Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Derne i (TÜS AD), Türk Giri im ve Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından

Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University * Gülbün Baydur ve Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR Yükseköğretim Sistemi Üzerine 17 Türk

Detaylı

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE 18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE hsan ÇULHACI SUNU 1953 te Küba nın ba kenti Havana da gerçekle tirilen uluslararası kongre sonucunda olu turulan INTOSAI, daha sonra kurulan çok sayıdaki bölgesel te kilatları

Detaylı

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419)

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2006, TÜS AD Tüm

Detaylı

KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN "KARA PARA" SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE

KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN KARA PARA SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN "KARA PARA" SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE 1. G R Deniz ÖZYAKI IR çinde ya adı ımız dünya, her alanda hızlı bir de i im süreci ya amakta ve bu de i im

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI RUS KAYNAKLARINA GÖRE DO U ANADOLU DAK ERMEN FAAL YETLER (1914-1918) YÜKSEK L SANS TEZ KAHRAMANMARA Ocak - 2007 T.C.

Detaylı

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT ÖNSÖZ 1. SHP PART PROGRAMI DE MEL D R 3 2. ÖRGÜTTE YEN L K VE PART Ç DEMOKRAS 92 3. PART Ç E T M VE ÖRGÜTLENME 100 SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM 4. TEKNOLOJ VE PART Ç DEMOKRAS 109 5.

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail. Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.com Efendiler, tarihimizi dolduran bunca ba ar lar, zaferler veyahut

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Mayıs 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-05/466)

Mayıs 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-05/466) TÜRK SANAYİCİLERİ VE İȘADAMLARI DERNEĞİ Mayıs 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-05/466) Meșrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebașı/İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2008, TÜSİAD Tüm

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 Inovasyonun Renkleri Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-2 Fazilet Vardar Sukan ile EBİLTEM Üzerine... 1-2 -35: Yenilikçi Portre... 3-4 Tansel Kaya ile İnovasyon Üzerine...

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

PROJE TEKN K RAPORU TERCÜMES

PROJE TEKN K RAPORU TERCÜMES PROJE TEKN K RAPORU TERCÜMES «Alonnisos-Kuzey Sporadlar Deniz Milli Parkı (AKDMP)(Yunanistan) ile Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi (FÖÇKB) (Türkiye) Arasında, STK lar MOm ve SAD-AFAG ın Katılımı ile, Bir

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Şirin Elçi İhsan Karataylı Selçuk Karaata Aralık 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-12/477) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon:

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı