YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM"

Transkript

1 YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların amacı, 2015 Yılı Yatırım Programı ile Yalova Üniversitesi nce yürütülmesi uygun görülen tadat edilmeyen toplulaģtırılmıģ projelerin alt projelerinin seçimi ve ödenek tahsisinde uyulacak hükümlerin belirlenmesini sağlamaktır. Kapsam Madde 2- Bu usul ve esaslar, Yalova Üniversitesi nce 2015 yılında yürütülecek olan ve 2015 yılı yatırım programına dâhil edilen tadat edilmeyen toplulaģtırılmıģ projeleri kapsamaktadır. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu düzenleme, 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Kararın 5 inci maddesinin (b) bendinde yer alan Tadat edilmeyen toplulaģtırılmıģ proje yürüten kuruluģlar, alt proje seçimi ve ödenek tahsisinde uyacakları usul ve esasları belirler ve internet sitelerinde ilan ederler. hükmü gereğince hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde 4- Bu usul ve esaslarda geçen; a) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını, b) Üniversite: Yalova Üniversitesini, c) Üst Yönetici: Yalova Üniversitesi Rektörünü, d) BaĢkanlık: Üniversite Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığını, e) Harcama Birimi: Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığını, f) ToplulaĢtırılmıĢ Proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluģan ve amaç ve kapsamı itibariyle toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi, g) Alt Proje: Yatırım programlarında tadat edilmeyen toplulaģtırılmıģ projeler içerisinde yer alan ve ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre (baģlama-bitiģ yılı), maliyet ve ödeneği gibi proje parametreleri ve niteliği itibariyle bağımsız özelliklere sahip projeleri, h) Projeler Arası Ödenek Aktarması: ToplulaĢtırılmıĢ projenin ödenek tavanını değiģtirmesine rağmen Üniversite yatırım tavanını değiģtirmeyen ödenek revizyonlarını,

2 i) Proje Ġçi Ödenek Aktarması: ToplulaĢtırılmıĢ projenin ödenek tavanını değiģtirmemesine rağmen alt proje ödeneklerini değiģtiren ödenek revizyonlarını, j) Bütçe Kanunu: tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununu, k) Performans Programı: Üniversitenin ( ) program dönemine iliģkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaģmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı, l) Orta Vadeli Plan: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2014/28 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, m) Karar: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2014/6841 sayılı 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, n) Yatırım Programı Karar Eki: tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 2015 Yılı Yatırım Program Eki ni, o) Usul ve Esaslar: Yalova Üniversitesi 2015 Yılı ToplulaĢtırılmıĢ Projelerin Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisi Hakkında Usul Ve Esaslar ı ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Alt Proje Seçimi, Yeni Alt Proje Alımı ve Çıkarımı, Alt Proje Seçimi Madde 5- Yatırım Programında yer alan toplulaģtırılmıģ projelerin alt proje seçiminde; a) Üniversitenin Stratejik Planında ve 2015 Yılı Performans Programında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleģtirilmesine yönelik planlanan yatırımlara, b) yılları içinde baģlanan ve devam eden yatırımlara öncelik verilmelidir. Yeni Alt Proje Alınması veya Projenin Çıkarılması Madde 6- (1) Alt proje seçimi sonrasında çıkarma ve ilave Ģeklinde değiģiklikler yapılmaması esas olup; zorunlu hallerde toplulaģtırılmıģ projeye yıl içerisinde yeni alt proje alınması veya projeden alt proje çıkarılması, Karar ın 6 ncı maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleģtirilir. Stratejik plan çerçevesinde belirlenen iģlerle sınırlı olmak üzere; harcama birimi tarafından BaĢkanlığa yazılı talepte bulunulur. Talep yazısında, projenin ad, yer, süre (baģlamabitiģ yılı) ve maliyet bilgilerine yer verilir. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra BaĢkanlıkça; Üst Yönetici imzası ile Bakanlığa talep yazısı gönderilir. Alt proje değiģikliği Ģeklindeki toplulaģtırılmıģ proje revizyonu Bakanlıkça sonuçlandırılır. Bakanlığın yeni projenin

3 eklenmesi/projenin çıkarılması talebini uygun görmesi halinde, BaĢkanlıkça harcama birimine yazılı bilgi verilir. (2) Harcama birimince proje ve yer seçimi yapılmayan yeni yapım projelerinin öncelikle etüt proje kapsamına alınması gerekmektedir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ödenek Tahsisi, DeğiĢikliği ve Aktarmaları Ödenek Tahsisi Madde 7- (1) Yatırım Programında yer alan toplulaģtırılmıģ proje ödeneğinin alt projelere tahsisinde toplulaģtırılmıģ proje için belirlenen ödenek tavanının aģılmaması esastır. (2) ToplulaĢtırılmıĢ proje ödeneğinin devam eden ve yeni alt projelere tahsisinde; alt proje seçiminde belirlenen öncelikler de gözetilerek 5 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslar dikkate alınır. (3) 2015 yılında bitecek olan projelerin ödeneklerinin tamamı, 2015 ten sonraya kalanlar için ise, proje ödeneklerinin toplamı Orta Vadeli Mali Planda yılı için öngörülen ödenek tavanlarını geçmeyecek Ģekilde tahsis edilir. Ödenek DeğiĢikliği ve Ödenek Aktarmaları Madde 8- (1) Ödenek tahsisi sonrasında toplulaģtırılmıģ projenin alt proje ödeneklerinde değiģiklik yapılmaması esastır. Bununla birlikte, zorunlu hallerde; Karar ın 7 nci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde iģlemler yapılır. (2) Maliyet değiģikliği nedeniyle ödenek değiģikliğinin gerektirmesi halinde, maliyet değiģikliğini gerektiren gerekçelerle ile harcama birimi tarafından BaĢkanlığa yazılı talepte bulunulur. i. Proje kapsamında ihale edilmiģ iģin fiyat ve kur değiģikliğinden kaynaklanan artıģ ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen iģlerde sözleģme bedelinin %10 una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen iģte ise toplamda %20 sine kadar iģ artıģından kaynaklanan proje değiģikliklerinde, ii. Ġhale edilmemiģ alt projelerin, proje maliyetinin %10 una kadar maliyet değiģikliklerinde, iii. Ana proje maliyetinin %10 unu geçmeyecek Ģekilde, alt proje maliyetinin %20 sine kadar maliyet artıģının gerektiği durumlarda, BaĢkanlıkça gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Üst Yönetici onayı ile gerekli değiģikler yapılır.

4 (3) ToplulaĢtırılmıĢ projenin ödenek ihtiyaçları, sırasıyla kullanılmayan ödeneklerden, proje içi ve projeler arası ödeneğin aktarılması suretiyle karģılanabilir. Bu kapsamda, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, ödenek aktarmaları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Bütçe Kanunu, karar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleģtirilir. BaĢkanlıkça Üst Yönetici imzası ile Bakanlığa yapılan iģlem hakkında yazılı olarak bilgi verilir. Ayrıca harcama birimine yazı ile bilgi verilir. (4) Ġkinci fıkrada belirtilen oranları aģan maliyet değiģikliğinin gerekmesi halinde, gerekçeleriyle birlikte talepte bulunulması ile BaĢkanlıkça; Üst Yönetici imzalı yazı ile Bakanlığa talepte bulunulur. Bakanlığın, talebi uygun görmesi halinde, BaĢkanlıkça harcama birimine bilgi verilir. DĠĞER ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER Proje Parametrelerinde DeğiĢiklik, Onay, Yürürlük ve Yürütme Proje Parametrelerinde DeğiĢiklik Madde 9- (1) Alt Projelerin, proje adı ve karakteristiği ve bu projelerden 2015 yılından sonra bitirilecek olanların süre değiģikliklerinin gerekmesi halinde, harcama birimince baģkanlığa gerekçelerle birlikte talepte bulunulur. BaĢkanlıkça karar çerçevesinde kontrol edildikten sonra, Üst Yöneticinin onayı ile gerekli değiģikler yapılır. Yapılan iģlem hakkında baģkanlıkça üst yönetici imzası ile Bakanlığa yazılı olarak bilgi verilir. Ayrıca harcama birimine yazı ile bilgi verilir. (2) 2015 yılında bitirilmesi planlanan alt projelerde süre değiģikliğinin gerekmesi halinde, BaĢkanlığa yazılı talepte bulunulur. BaĢkanlıkça; Üst Yönetici imzalı yazı ile Bakanlığa talepte bulunulur. Bakanlığın, talebi uygun görmesi halinde, BaĢkanlıkça harcama birimine bilgi verilir. Projelerin Onaylanması ve Duyurulması Madde 10- (1) Alt projelerin seçimi, harcama birimince, bu usul ve esaslarda belirtilen hükümlere göre belirlenerek BaĢkanlığa bildirilir. (2) BaĢkanlıkça alt proje talepleri, usul ve esaslar çerçevesinde kontrol edilerek Üst Yönetici onayına sunulur. (3) Onaylanan projeler ġubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir. Aynı süre içerisinde Üniversitenin web sayfasında yayımlanır. Proje DıĢı Harcama Madde 11. Bu usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek alt projelerin dıģında herhangi bir proje için hibe imkânları da dahil harcama yapılamaz.

5 Yürürlük Madde 12- Bu usul ve esaslar üst yönetici tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Hüküm Bulunmayan Haller Madde 13- Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Karar ın ilgili hükümleri uygulanır. Tereddütlerin giderilmesi Madde 14- Bu usul ve esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye BaĢkanlık yetkilidir. Yürütme Madde 15- Bu usul ve esaslar hükümlerini Üst Yönetici yürütür.

6 SEKTÖRÜ PROJE SAHĠBĠ PROJEYĠ YÜRÜTEN KURULUġ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TOPLULAġTIRILMIġ PROJE DETAY PROGRAMI (ALT PROJELER) : YÜKSEKÖĞRETĠM : YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ : YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TOPLULAġTIRILMIġ PROJE (BĠN TL) PROJE NO PROJE ADI YER (ĠL VE ĠLÇESĠ) KARAKTERĠSTĠK BAġLAMA BĠTĠġ YILI PROJE TUTARI 2014 YILSONU KÜMÜLATĠF HARCAMA 2015YILI YATIRIMI 2016 YILI YATIRIMI 2017 YILI YATIRIMI 2009H DERSLĠK VE MERKEZĠ BĠRĠMLER YALOVA ĠNġ.+DON. (Hukuk Fak. (6.914 m 2 ) Ġ.Ġ.B.F. ( m 2 ) Mühendislik Fak. ( m 2 ) Ġslami Ġlimler Fak. ( m 2 ), Rektörlük Binası ( m 2 ) Merkezi Mutfak (1.733m 2 ) Merk. Derslik- Sosyal Tesisler ( m 2 )) * H HUKUK FAKÜLTESĠ YALOVA 2009H ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER YALOVA FAKÜLTESĠ 2009H MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ YALOVA 2009H ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ YALOVA 2009H REKTÖRLÜK BĠNASI YALOVA 2009H MERKEZĠ MUTFAK-YEMEKHANE YALOVA 2009H MERKEZĠ DERSLĠK- KÜTÜPHANE YALOVA SOSYAL TESĠS- YEMEKHANE- OTOPARK DETAY PROGRAM (ALT PROJELER) ĠNġ m 2 +DON * Tamamlandı Tamamlandı ĠNġ m 2 +DON * Tamamlandı Tamamlandı ĠNġ m 2 +DON Tamamlandı ĠNġ m 2 +DON ĠNġ m 2 +DON ** Tamamlandı ĠNġ m 2 +DON ,3* Tamamlandı Tamamlandı ĠNġ m 2 +DON * Hukuk Fak. Alt Projesinin TL lik yatırımı, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak. Alt Projesinin TL lik yatırımı ve Merkezi Mutfak Alt Projesinin TL lik yatırımı Üniversitemiz öz gelirlerinden karģılanacaktır. ** Rektörlük Binası Alt Projesinin TL lik yatırımı bağıģ olarak karģılanacaktır.

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR OCAK-2015

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı