T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 MAYIS 2002 SAYI: 2536 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ: 34 Karar Tarihi: 02/04/2002 Konu : Anadolu Lisesi (Hazõrlõk Sõnõfõ ve 9, 10, 11. Sõnõflar) İngilizce Dersi Öğretim Programõnõn Kabulü. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 08/10/2001 tarih ve sayõlõ teklif yazõsõ üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Anadolu Lisesi (Hazõrlõk Sõnõfõ ve 9, 10, 11. Sõnõflar) İngilizce Dersi Öğretim Programõnõn Öğretim Yõlõndan itibaren kademeli olarak uygulanmak ve denenip geliştirilmek üzere ekli örneğine göre kabulü, Kurulumuzun 20/07/1984 tarih ve 86 sayõlõ, 01/09/1993 tarih ve 411 sayõlõ Kararlarõ ile kabul edilen Bir Kõsõm Derslerin Öğretiminin Yabancõ Dille Yapan Anadolu Liselerinde Uygulanan Yabancõ Dil (İngilizce) Dersi Öğretim Programõ ve Lise Öncesi Hazõrlõk Sõnõfõ Bulunan Ortaöğretim Kurumlarõnõn Yabancõ Dil (İngilizce) Dersi Öğretim Programõ nõn kademeli olarak uygulamadan kaldõrõlmasõ; bu programlarõ uygulamakta olan liselerde Anadolu Lisesi (Hazõrlõk Sõnõfõ ve 9,10,11. Sõnõflar) İngilizce Dersi Öğretim Programõ nõn uygulamaya konulmasõ. Öğretim programlarõnõn yenilenmesi ve geliştirilmesi, konulan yeni dersler programlar hazõrlanmasõ süreklilik gerektiren çalõşmalardõr. Ayrõca 4054 sayõlõ Rekabetin Korunmasõ Hakkõnda Kanunda mal ve hizmet piyasalarõndaki rekabeti engelleyici, bozucu ve kõsõtlayõcõ anlaşma, karar ve uygulamalarõ, piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarõnõ önlemek, bunun gerekli düzenleme ve düzeltmeleri yaparak rekabetin korunmasõ öngörülmektedir. Bu nedenlerle; 1. Yeni kabul edilen Programa göre hazõrlanan Baskõya Hazõr Nüsha larõn Millî Eğitim Bakanlõğõ Ders Kitaplarõ Yönetmeliği nin 6. maddesinin (e4) bendi kapsamõndan; eğitim araçlarõnõn ise Millî Eğitim Bakanlõğõ Eğitim Araçlarõ İnceleme Yönetmeliğinin 5. maddesinden istisna tutularak bunlar başvurularõn 01/10/2002 tarihinden itibaren kabulü,

2 314 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs Bu programõn Tebliğler Dergisi nde yayõmlandõğõ tarihte, daha önceki programa göre hazõrlanan ve inceleme işlemi devam eden baskõya hazõr nüshalardan, hazõrlõk sõnõfõna ait olanlarõn ilgili yayõn evlerine iade edilmesi kararlaştõrõldõ. Nurettin BAŞER Kurul Başkan V. Metin BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanõ Güler ŞENÜNVER Dr.Ezdihar KARABULUT Nazõm İrfan TANRIKULU Üye Üye Üye Ömer ÖZÜDURU Sürmeli AĞDEMİR Selahattin MEYDAN Üye Üye Üye Sevim ÇAMELİ Dr.Veli KILIÇ Füsun KÖKSAL Üye Üye Üye Ahmet SÖNMEZ Fikri ALTAY Üye Üye TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ: 45 Karar Tarihi: 16/04/2002 Konu : Kõz Meslek Lisesi Tekstil Tasarõmõ Bölümü Haftalõk Ders Çizelgesinin Kabulü. Kõz Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 29/11/2001 tarih ve 3521 sayõlõ teklif yazõsõ üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan, Kõz Meslek Lisesi Tekstil Tasarõm Bölüm Haftalõk Ders Çizelgesinin kademeli olarak uygulanmak ve denenip geliştirilmek üzere ekli örneğine göre kabulü kararlaştõrõldõ. Nurettin BAŞER Kurul Başkan V. Metin BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanõ Güler ŞENÜNVER Dr.Ezdihar KARABULUT Nazõm İrfan TANRIKULU Üye Üye Üye Ömer ÖZÜDURU Sürmeli AĞDEMİR Selahattin MEYDAN Üye Üye Üye Sevim ÇAMELİ Dr.Veli KILIÇ Füsun KÖKSAL Üye Üye Üye Ahmet SÖNMEZ Fikri ALTAY Üye Üye

3 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 315 KIZ MESLEK LİSESİ TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ SINIFLAR DERS GRUPLARI ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ DERSLER Türk Dili ve Edebiyatõ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik Biyoloji ve Sağlõk Bilgisi Fizik Kimya Yabancõ Dil Beden Eğitimi T.C.İnkõlâp Tarihi ve Atatürkçülük Milli Güvenlik Bilgisi Felsefe IX. SINIF X. SINIF TOPLAM BÖLÜM DERSLERİ *Temel Sanat Eğitimi Tekstil Teknolojisi Kumaş Yapõm Bilgisi ve Uygulamasõ Desen Matematik Girişimcilik İşletme Bilgisi *Baskõ Tasarõmõ ve Uygulamasõ Boya Teknolojisi Fotoğraf Türk Süsleme Sanatõ Tarihi Çağdaş Sanat ve Yorumu Bilgisayar ile Tekstil Tasarõmõ 4* * 2 XI. SINIF TOPLAM ALINACAK BÖLÜM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 4 4 ALINACAK SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 3 GENEL TOPLAM REHBERLİK * (*) Sõnõf Geçme Yönetmeliğinin 41. maddesi uyarõnca yõl sonu başarõ ortalamasõ ile başarõlõ sayõlamayacak bölüm dersini ifade eder.

4 316 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs KIZ MESLEK LİSESİ TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Haftalõk Ders Çizelgelerinde yer alan dersler, çizelgede görüldüğü gibi, Ortak Genel Kültür Dersleri, Bölüm Dersleri, Bölüm Seçmeli Dersleri ve Seçmeli Derslerden oluşmaktadõr. 2. Ortak Genel Kültür Dersleri ile Bölüm Derslerinin her birinin, alõnmasõ zorunludur. 3. Bölüm Seçmeli Dersleri in çizelgede belirtilen haftalõk ders saati kadar alõnmasõ zorunludur. 4. Öğrenciler, kendi ve velilerinin istekleri doğrultusunda çizelgede yer alan Seçmeli Dersler in bir kõsmõnõ veya tamamõnõ; a. Seçmeli Dersler b. Seçmeli Dersler ile Bölüm Seçmeli Dersler c. Bölüm Seçmeli Dersler arasõndan seçebilir. 5. Seçmeli derslerin seçiminde varsa o derse ait diğer programlarõn sõra takip etmesi sağlanõr ve önceden alõnmasõ gereken dersler göz önünde bulundurulur. BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ SAAT SEÇMELİ DERSLER SAAT Bilgisayar 2 Müzik 2 El Dokumacõlõğõ 2 Beden Eğitimi 2 İnsan İlişkileri 1 Geometri 2 Örgü Bilgisi 2 Dil Bilim 2 Lif Teknolojisi 2 Psikoloji 2 Dokuma 2 Sosyoloji 2 Araştõrma Teknikleri 2 Türkiye Coğrafyasõ (Fizik) 3 Resim 2 Ülkeler Coğrafyasõ 3 Tekstil ve Konfeksiyonda 2 Demokrasi ve İnsan Haklarõ 1 Depolama, Stok Kontrol, Ambalajlama ve Dağõtõm Kanallarõ Çevre ve İnsan 2 Trafik Bilgisi 2 Hõzlõ Okuma Teknikleri 1 Standardizasyon ve Kalite 1 Fizik 3 Kimya 3 Bilgi Teknolojisi 3 Kooperatifçilik Bilgisi 2

5 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 317 GENELGE VE ONAYLAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danõşma Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.08.0.ÖRG /0539 ANKARA KONU: ÖSS 2002 Meslekî Rehberlik Etkinlikleri 01/02/2002 VALİLİĞİNE (İL Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO: 2002/15 Ülkemizde yüksek öğrenime geçişte uygulanan Öğrenci Seçme Sõnavõ na ilişkin esaslar, Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafõndan hazõrlanan kõlavuzlarla adaylara ulaştõrõlmaktadõr. Gençlerimiz çok önemli bir dönüm noktasõ olan öğrenci seçme sõnavõ sürecinde orta öğretim kurumlarõnõn son sõnõflarõnda öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimiz ve okul dõşõndan başvuran adaylarõn gelecekleri ile ilgili belirgin yanlõşlar yaptõklarõ görülmektedir. Türk Eğitim Sisteminin genel amaçlarõ çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarõna ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarõna ve geliştirmelerine yönelik olarak planlanmakta, öğrencilerimizin her türlü rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetlerinden yararlanmasõ hedeflenmektedir. Eğitim sürecinde her öğrenciye; kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamõna ve mesleğe hazõrlanmasõ gerekli rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri verilmesine rağmen yüksek öğrenime geçişte bir çok konuda giderilmesi mümkün olmayan yanlõşlar yapõlmaktadõr. Yapõlan yanlõşlarõn temelinde; adaylarõn yetenekleri, değerleri, mesleki ilgileri, meslek seçme ölçütleri, yüksek öğretim programlarõ, program tercihlerinde dikkat edilmesi gereken önemli konular vb. bir çok konuda; bilgiye ulaşamamak, bilgiyi değrelendirememek, çevresel etkiyi kontrol edememek gibi nedenler yer almaktadõr. ÖSS kullanõm kõlavuzlarõnda belirtildiği halde, yapõlan yanlõşlarõn yarattõğõ psikolojik sorunlarõ gidermek güç olmakta, yaşadõklarõ mutsuzluklarõ yok etmek mümkün olmamamaktadõr. Rehberlik ve araştõrma merkezlerinin eğitimöğretim yõlõ çalõşma programlarõnõn değerlendirilmesinde, çalõşma bölgelerindeki ÖSS'nin aday öğrencilerine yönelik meslekî rehberlik hizmetlerine ilişkin çalõşma maddelerinin yer almasõ, gençlerimizin gelecekleri açõsõndan sevindiricidir. Eğitim sistemimizde rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri kapsamõnda bireylere yönelik olarak sürdürülen kişisel, mesleki ve eğitsel rehberlik hizmetlerinin öğrenci seçme sõnavõ öncesinden başlamak üzere sõnav süreci boyunca desteklenerek sürdürülmesi, öğrencilerimiz ve okul dõşõ adaylarõmõzõn hazõrlanma, karar verme, yönelme ve sõnavõ kazanamayan, yerleştirilemeyen adaylar psikososyal destek hizmetlerinin hazõrlanacak bir program çerçevesinde sürdürülmesi çok önemli görülmektedir. Bu nedenlerle 2002 ÖSS süreci de; gerek son sõnõf düzeyindeki adaylarõn, gerekse okul dõşõndaki adaylarõn meslekî rehberlik etkinliklerinden en üst düzeyde yararlandõrõlmalarõ Valiliklerce yapõlacak çalõşmalar bir takvime bağlanmõştõr (Ek: 1)

6 318 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs İllerde yapõlacak planlama, uygulama ve değerlendirme çalõşmalarõnda, öncelikle Bakanlõğõmõza bağlõ kurumlarõn ve ildeki diğer ilgili kurum temsilcilerinin katõlõmõna olanak sağlanarak hizmetlerin daha etkili olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmõştõr. Bu amaç çerçevesinde 2002 ÖSS sürecinde: Öğrenci Seçme Sõnavõna girecek genel ve mesleki teknik orta öğretim kurumlarõna devam eden öğrencilerle, bölgelerindeki okul dõşõ adaylara eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin sunulmasõnõ planlamak ve koordine etmek amacõyla mevcut üyelerine ek olarak, ilde çalõşmaya katkõ sağlayacağõ düşünülen okul, kurum ve kuruluş temsilcileri de çağrõlarak Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma Komisyonu toplanacaktõr. Komisyon; bir önceki ÖSS sõnavõnõn il genel sonuçlarõnõ değerlendirerek, 2002 yõlõ de il genelinde yapõlacak çalõşmalarõ planlamak, uygulamalar koordinasyonu sağlamak, öğrenci seçme sõnavõ süresince görevlendirilecek personeli ve görevlerini belirlemek, çalõşmalarla ilgili gerek duyulabilecek araçgereç, kõrtasiye ve basõlõ malzemeleri sağlamak, çalõşmada görev yapacak personeli ve personelin ulaşõmbarõnma gereksinimlerini planlamak gibi konularõ belirleyecektir. 2 Rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri il danõşma komisyonu toplantõsõnda alõnan kararlar doğrultusunda her okulda; okul ve çevresiyle ilgili olan eğitsel ve mesleki rehberlik çalõşmalarõnõ planlamak, görevlileri ve görevlerini belirlemek amacõyla çalõşmaya katkõ sağlayacağõ düşünülen kurum ve kuruluş temsilcileri de çağrõlarak Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplanacaktõr. Okul Yürütme Komisyonu, rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri il danõşma komisyonu kararlarõnõ değerlendirerek, öğrencilerini ve çevresindeki okul dõşõ adaylarõ ilgilendiren eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin planlanmasõ, görevlilerin ve görevlerinin belirlenmesi, çalõşmalar süresince ihtiyaç duyulabilecek araçgereç, kõrtasiye ve basõlõ malzeme sağlanmasõ konularõnõ planlayacak ve alõnacak önlemleri beliryecektir. 3 Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma Komisyonu ile Okul Yürütme Komisyonu nda alõnan kararlar ve yapõlan planlamalar doğrultusunda aşağõda belirtilen gruplara yönelik olarak Bilgilendirme Toplantõlarõ düzenlenecektir. Toplantõlarda gelen olarak ÖSS nin tanõtõmõ, süreç de yapõlacak çalõşmalar, amaçlar ve hedefler açõklanacaktõr. Buna göre; a) Psikolojik danõşmanlara yönelik toplantõlarda: Okullardaki sõnõf rehber öğretmenlerine yönelik olarak yapõlacak tanõtõm çalõşmalarõ ile öğrencilere yönelik çalõşmalarda uygulanacak test, teknik ve envanterlerin belirlenmesi, sağlanmasõ, uygulama programõ, değerlendirme ve sonuçlarõnõn paylaşõmõ konularõ belirlenecektir. Psikolojik danõşmanõ olmayan orta öğretim kurumlarõnda yürütülecek çalõşmalarda görev alacak psikolojik danõşmanlar bu toplantõda belirlenecektir. b) Sõnõf rehber öğretmenlerine yönelik toplantõlarda: Süreç de kendilerinden neler beklendiği, öğrencileri ile ilgilil bireysel ve grup olarak yapõlacak çalõşmalar paylaşõlacaktõr. c) Öğrencilere yönelik toplantõlarda: Genel paylaşõmlarõn yanõnda psikolojik danõşmanlar toplantõsõnda belirlenen konularla ilgili bilgilendirme yapõlacaktõr. d) Okul dõşõ adaylara yönelik toplantõlarda: Genel paylaşõmlarõn yanõnda psikolojik danõşmanlar toplantõsõnda belirlenen konularla ilgili bilgilendirme yapõlacaktõr. Yapõlan çalõşmalar konusunda yerel basõnõn ve diğer yayõn organlarõnõn bilgilendirilmesi sağlanacaktõr.

7 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi ÖSS 2002 sõnavõna yaklaşõldõğõnda adaylarõn genel bilgilendirmeleri dõşõnda bireysel veya grupla başvurarak bilgi alabilecekleri, Valiliğinizce belirlenecek merkezi yerde/yerlerde uygun çalõşma ortamõ düzenlenerek Öğrenci Danõşma Merkezi/Merkezleri oluşturulacaktõr. Öğrenci Danõşma Merkezi nde süreç de çalõşacak rehber öğretmenler ve gerek duyulabilecek ilgili personel görevlendirilecek, tercih formlarõnõn teslim tarihini de kapsayacak şekilde merkezin günlük çalõşma saatleri ve süresi belirlenecek ve adaylara gerekli duyuru yapõlacaktõr. Okullarda tercih öncesinde görev yapacak personel görevlendirme onaylarõ Valiliğinizce alõnarak öğretmenler yaz tatiline çõkmadan duyurularõ yapõlacaktõr ÖSS sonunda, Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma Komisyonu ile Okul Yürütme Komisyonlarõ, gerçekleştirilen çalõşmalarõn değerlendirilmesi ve bundan sonra gerçekleştirilecek çalõşmalarõn belirlenmesi amacõyla toplanarak; tercihler konusunda adaylara yönelik yapõlacak Bilgilendirme Çalõşmalarõnõn nasõl olacağõ konusu yerel basõn ve diğer yayõn organlarõyla ilgili kuruluşlarõn sağlayacağõ katkõlar planlanacaktõr madde gereği yapõlan toplantõlarda alõnan kararlar doğrultusunda ÖSS tercihleriyle ilgili olarak; a) Adaylara yönelik, b) Mahalli basõna yönelik, Bilgilendirme Çalõşmalarõ yürütülecektir. Okullarda görevlendirilen psikolojik danõşmanlar bilgilendirme çalõşmalarõnõ görevlendirildikleri okullarda yürüteceklerdir. 7 Rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri okul yürütme komisyonlarõ, rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri yönetmeliği 45 inci maddesine göre düzenlenecek toplantõsõnda; ÖSS 2002 sürecinde okullarõnda yürütülen çalõşmalarõn genel değerlendirilmesinde yaparak, Ek: 2 ye göre düzenleyeceği raporlarõ ile millî eğitim müdürlüğüne gönderecektir. 8 Öğrenci danõşma merkezi/merkezleri, bölgelerinde gerçekleştirdikleri çalõşmalarõnõ raporlaştõrarak Ağustos ayõ sonuna kadar il millîeğitim müdürlüğüne gönderecektir. 9 Rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri il danõşma komisyonu, rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri yönetmeliği 19 uncu maddesine göre düzenlenecek toplantõsõnda; ÖSS 2002 sürecinde çalõşmalarõn yürütüldüğü okullarõn değerlendirme raporlarõyla (EK: 2) öğrenci danõşma merkezlerinin raporunu/raporlarõnõ değerlendirecek, il genelinde yapõlan çalõşmalar raporlaştõrõlacak (Ek:3) ve Eylül ayõ sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlõğõ Özel Eğitim Rehberlik ve Danõşma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne gönderilecektir. Çalõşma takviminin yürütülmesi gerekli önlemler alõnacak, uygulamayla ilgili olarak gerekli durumlarda Bakanlõğõmõz Özel Eğitim Rehberlik ve Danõşma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği sağlanacaktõr Öğrenci seçme sõnavõna ilişkin çalõşmalarõn, Valiliğinizce gerekli destek verilerek yürütülmesini ve konuyla ilgili görevlerin yerine getirilmesinde duyarlõ olunmasõnõ önemle rica ederim. Metin BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanõ EKLER 1. Çalõşma Takvimi 2. Okul Değerlendirme Formu 3. İl Değerlendirme Formu DAĞITIM: Gereği B Plânõ

8 320 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs ÇALIŞMA TAKVİMİ EK1 Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma 1 Komisyon toplantõsõ. Kurul toplantõsõnda alõnan kararlarõn ilgili kurum ve okullara dağõtõmõ Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri Okul Yürütme 2 Komisyon toplantõsõ Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyon toplantõsõnda alõnan kararlarõn ilgililere duyurulmasõ 3 Öğretmen, öğrenci ve adaylara yönelik bilgilendirme toplantõlarõnõn gerçekleştirilmesi Sõnav öncesinde yönlendirme, sõnav sonrasõnda tercihlerle ilgili 4 görev yapmak üzere Öğrenci Danõşma Merkezlerinin oluşturulmasõ 5 Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma Komisyonu ile Okul Yürütme Komisyonlarõnõn toplantõsõ 6 ÖSS Tercihleri konusunda bilgilendirme toplantõlarõ gerçekleştirilmesi 7 Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonu değerlendirme toplantõsõ Şubat 2002 Şubat 2002 MartNisanMayõs 2002 HaziranTemmuz 2002 Haziran 2002 TemmuzAğustos 2002 AğustosEylül Öğrenci Danõşma Merkezinin çalõşmalarõnõ raporlaştõrõlmasõ Aüğustos Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma Eylül 2002 Komisyonu değerlendirme toplantõsõ * Psikolojik danõşman sayõsõ az sayõda olan ilde/ilçede çalõşmalar Rehberlik ve Araştõrma Merkezinin desteklenmesiyle merkezi olarak organize edilmelidir. * Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma Komisyonunun sekreterya hizmetleri Millî Eğitim Müdürlüklerinin ilgili bölümlerince, Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonlarõnõn sekreterya hizmetleri de okullarõn idari işlerinde görevli personelce yürütülecektir. * ÖSS 2002 süreciyle ilgili olarak Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma Komisyonu, Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonlarõ, belirlenen toplantõlar dõşõnda komisyon başkanõnõn çağrõsõyla gündemli olarak toplanabilecektir.

9 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 321 OKUL DEĞERLENDİRME FORMU İlçesi: Okulu: Çalõşma kapsamõna alõnan toplam şube sayõsõ Çalõşma kapsamõna alõnan toplam öğrenci sayõsõ Çalõşma kapsamõna alõnan toplam okul dõşõ aday sayõsõ Çalõşmada görevlendirilen yönetici sayõsõ Çalõşmada göevlendirilen Psikolojik Danõşman sayõsõ Çalõşmada görevlendirilen sõnõf rehber öğretmeni sayõsõ Ek2 Yapõlan bilgilendirme toplantõlarõ Okul Tarafõndan İl Tarafõndan a) Öğretmenlere yönelik b) Öğrencilere yönelik c) Okul dõşõ adaylara yönelik d) Veliye yönelik e) Mahalli basõna yönelik Mesleki rehberlik amacõyla; Uygulanan ölçek adõ: a)... b)... c)... ÖSS ye giren öğrenci sayõsõ ÖSS tercihlerinde bilgilendirilen öğrenci sayõsõ ÖSS tercihlerinde bilgilendirilen okul dõşõ aday sayõsõ ÖSS yi kazananlarõn sayõsõ Yerleştirilen öğrenci sayõsõ a) Lisans programlarõna yerleştirilenler b) Meslek yüksek okullarõna yerleştirilenler c) Açõk öğretim programlarõna yerleştirilenler Uygulama sayõsõ: ÖSS ile Sõnavsõz Geçiş ile ÖSS 2002 Mesleki Rehberlik Etkinlikleri Planõ ile ilgili genel değerlendirme ve görüşler.../.../2002 Okul Müdür

10 322 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs İL DEĞERLENDİRME FORMU İli: Çalõşma kapsamõna alõnan bağlõ ilçe sayõsõ Çalõşma kapsamõna alõnan toplam; Genel ve akademik lise sayõsõ: Mesleki ve Teknik lise sayõsõ: Çalõşma kapsamõna alõnan iliniz toplam öğrenci sayõsõ Çalõşma kapsamõna alõnan iliniz okul dõşõ aday sayõsõ Çalõşmada görevlendirilen yönetici sayõsõ Çalõşmada görevlendirilen Psikolojik Danõşman sayõsõ Çalõşmada görevlendirilen sõnõf rehber öğretmeni sayõsõ Ek3 Yapõlan bilgilendirme toplantõlarõ Okul Tarafõndan İl Tarafõndan a) Öğretmenlere yönelik b) Öğrencilere yönelik c) Okul dõşõ adaylara yönelik d) Veliye yönelik e) Mahalli basõna yönelik Mesleki rehberlik amacõyla; Uygulanan ölçek adõ: a)... b)... c)... ÖSS ye giren İliniz öğrenci sayõsõ ÖSS tercihleri konusunda bilgilendirilen öğrenci sayõsõ ÖSS tercihleri konusunda bilgilendirilen okul dõşõ aday sayõsõ ÖSS yi kazanan öğrenci sayõsõ ÖSS yi kazanan okul dõşõ aday sayõsõ Yerleştirilen öğrenci sayõsõ a) Lisans programlarõna yerleştirilenler b) Meslek yüksek okullarõna yerleştirilenler c) Açõk öğretim programlarõna yerleştirilenler Uygulama sayõsõ: ÖSS ile Sõnavsõz Geçiş ile ÖSS 2002 Mesleki Rehberlik Etkinlikleri Planõ ile ilgili genel değerlendirme ve görüşler.../.../2002 İl Millî Eğitim Müdürü

11 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 323 DUYURULAR AYDIN İLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA DÜZENLEMİŞ OLDUĞU TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALAN İDARECİ VE ÖĞRETMEN İSİM LİSTESİDİR Sõra No: ADI SOYADI GÖREV YERİ TAKDİR/ TEŞEKKÜR 1 Bayram KAYMAZ Millî Eğitim Müdürlüğü Takdir 2 Ulvi YILDIZ Millî Eğitim Müdürlüğü Takdir 3 Mehmet ALDİ Bozdoğan Eğmir İÖO Teşekkür 4 Zahide GÖKER Bozdoğan Eğmir İÖO Teşekkür 5 Aysun MUTLU Bozdoğan Eğmir İÖO Teşekkür 6 Akif COTAN Sultanhisar Demirhan İÖO Teşekkür 7 Kamile ÖZDEMİR Sultanhisar Atça Atatürk İÖO Teşekkür 8 Hatice GÜNGÖR Sultanhisar Cumhuriyet İÖO Teşekkür 9 M.Metin NOTUROĞLU MRK Baltaköy İÖO Teşekkür 10 Şafak ÇALARGÜN MRK Baltaköy İÖO Teşekkür 11 Ayten TIĞ MRK Baltaköy İÖO Teşekkür 12 Dinçer KÖSE MRK Çeştepe İÖO Teşekkür 13 Metiner SARIALTIN MRK Çeştepe İÖO Teşekkür 14 Mine ÇANGIRI Bozdoğan Konaklõ Tutaç İÖO Takdir 15 İclal KAÇMAZ Söke Nebahatalpan İÖO Teşekkür 16 Ümmühan AKARSU Söke Nebahatalpan İÖO Teşekkür 17 Melahat KUZEY Söke Güllübahçe Atatürk İÖO Teşekkür 18 A.İhsan DOĞAN İncirliova Osman Bükü İÖO Teşekkür 19 Yüksel Meydanaldõ Karpuzlu Ş.Şenel Kara İÖO Teşekkür 20 Yavuz ÖZBAHAR Bozdoğan Halk Eğitim Teşekkür 21 Saliha YURTKAL Sultanhisar Salavatlõ İÖO Teşekkür 22 Nuri ERİŞ Sultanhisar Kurtuluş İÖO Teşekkür 23 Mehmet KARTAL Sultanhisar Kurtuluş İÖO Teşekkür 24 Diler SÜMER Sultanhisar Kurtuluş İÖO Teşekkür 25 E.Mine PINAR Sultanhisar Kurtuluş İÖO Teşekkür 26 M.Bülent TEKELİ Sultanhisar 5 Eylül İÖO Teşekkür 27 Hüsamettin ÇİMEN Sultanhisar 5 Eylül İÖO Teşekkür 28 İbrahim KILINÇOĞLU Sultanhisar Olukbaşõ İÖO Teşekkür 29 Seçil PEKTAŞ Koçarlõ Çulhalar İÖO Teşekkür 30 Sadõk YAVUZKAN Çine Atatürk İÖO Teşekkür 31 Tülin TOP Çine Atatürk İÖO Teşekkür 32 Cemile Demir VURAN Çine Atatürk İÖO Teşekkür 33 Zeki ARSARAYLI Kuyucak Atatürk İÖO Teşekkür 34 M.Ali ŞAHİN Kuyucak Cengiz Topel İÖO Teşekkür 35 Nalan ERGÜL Kuyucak Cengiz Topel İÖO Teşekkür 36 A.Osman ÖZTÜRK Kuyucak Atatürk İÖO Teşekkür 37 İdris YILMAZ Koçarlõ Atatürk İÖO Teşekkür 38 Ufuk MERİÇ Koçarlõ Cumhuriyet İÖO Teşekkür 39 Adnan KARAKAYA Koçarlõ Cumhuriyet İÖO Teşekkür 40 Ali KURNAZ Koçarlõ Cumhuriyet İÖO Teşekkür 41 Esma BALCI Aydõn Ted Moleji İÖO Teşekkür 42 Aysun AK Aydõn Ted Moleji İÖO Teşekkür 43 Hakan DİLER Aydõn Ted Moleji İÖO Teşekkür 44 Mürşide YEGÜL Aydõn Ted Moleji İÖO Teşekkür

12 324 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs Şenay KAYA Söke Atatürk İÖO Teşekkür 46 Şengül KAPLAN Söke Sazlõköy H.Halil Paşa İÖO Teşekkür 47 Safiye KOÇ Çine N.Kemal İÖO Teşekkür 48 Ayşe GÜNER Çine N.Kemal İÖO Teşekkür 49 Feridun ÇOBAN Çine N.Kemal İÖO Teşekkür 50 Songül KARADANA Çine N.Kemal İÖO Teşekkür 51 Tülay TEZCAN Kuşadasõ Cumhuriyet İÖO Teşekkür 52 Tülay ÖZAY Kuşadasõ Cumhuriyet İÖO Teşekkür 53 Adil GÜMÜŞ Karacasu Sevenler İÖO Teşekkür 54 Selma RAHMAN Karacasu Sevenler İÖO Teşekkür 55 Hakkõ BAL Karacasu Sevenler İÖO Teşekkür 56 Ahmet SU Karacasu Geyre İÖO Teşekkür 57 Nevin ÇİMEN Germencik Ş.Cafer İÖO Teşekkür 58 Gülcan KÜÇÜK Germencik Ş.Cafer İÖO Teşekkür 59 Hüsniye KORKUSUZ Germencik Ş.Cafer İÖO Teşekkür 60 A.Zeki BATUR Mursallõ S.Oğuz İÖO Teşekkür 61 H.Metmet YILMAZ Mursallõ S.Oğuz İÖO Teşekkür 62 M.Tevfik DENERİ Mursallõ S.Oğuz İÖO Teşekkür 63 Muammer KARAGÖZ Mursallõ S.Oğuz İÖO Teşekkür 64 Necati ÇAĞLAYAN Aydõn Mrk.Çeştepe İÖO Teşekkür 65 Yõlmaz AYDIN Aydõn Mrk.Kõzõlcakköy İÖO Teşekkür 66 Hüseyin ASLAN Aydõn Mrk.Kõzõlcakköy İÖO Teşekkür 67 Nursen TAŞDÖNER Aydõn Mrk.Yõlmazköy İÖO Teşekkür 68 Cengiz KARAGÖL Aydõn Mrk.Yõlmazköy İÖO Teşekkür 69 Nihat ÇİNİ Aydõn Mrk.Kadõköy İÖO Teşekkür 70 Mehmet KARASELVİ Aydõn Mrk. Kadõköy İÖO Teşekkür 71 Mehmet AKÇIL Aydõn Mrk.Umurlu Umurbey İÖO Teşekkür 72 Fuat KIZILTAŞI Aydõn Mrk.Kardeşköy İÖO Teşekkür 73 Nurcan ERDAL Didim A.Nihat Asya İÖO Teşekkür 74 Ö.Müjde AKTAŞ Aydõn Ted Koleji İÖO Teşekkür 75 Saadettin ÖZYER Bozdoğan Y.Kent M.Akçay İÖO Teşekkür 76 Önder ESENOĞLU Bozdoğan Y.Kent M.Akçay İÖO Teşekkür 77 Hakime ESENOĞLU Bozdoğan Y.Kent M.Akçay İÖO Teşekkür 78 M.Ali DEMİRCİOĞLU Bozdoğan Amasya Ü.Emre İÖO Teşekkür 79 Ülkü ÖZER B. Altõntaş Ş.Ercan Menderes İÖO Teşekkür 80 Soner KOCABAŞ Bozdoğan Fatih İÖO Teşekkür 81 Ayhan TEKİN Bozdoğan Fatih İÖO Teşekkür 82 Vicdan AKDAĞLI Bozdoğan Fatih İÖO Teşekkür 83 S.Günfer KALLEM Bozdoğan Fatih İÖO Teşekkür 84 Cemile KURAL Bozdoğan Fatih İÖO Teşekkür 85 Semra AFŞİN Bozdoğan Fatih İÖO Teşekkür 86 Nuray ÇAVDARLI Bozdoğan Fatih İÖO Teşekkür 87 Berrin ÖZER Didim Atatürk İÖO Teşekkür 88 Hatice DUMAN Kuşadasõ Çakabey İÖO Teşekkür 89 İzzit ŞANLI Mrk. Yörük Ali Efe İÖO Teşekkür 90 Burhan UÇAŞ Mrk. Yörük Ali Efe İÖO Teşekkür 91 Naime DİKİCİ Mrk. Yörük Ali Efe İÖO Teşekkür 92 Muzaffer YILMAZ Mrk. Yörük Ali Efe İÖO Teşekkür 93 Hüseyin MERCAN Mrk.Kocagür İÖO Teşekkür 94 Hakan ÖZCAN Mrk. Kocagür İÖO Teşekkür

13 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Fikret EKİZ Mrk. Yeniköy İÖO Teşekkür 96 Ahmet TOSUN Mrk. Yeniköy İ.Ö.O. Teşekkür 97 Hüseyin SARI Mrk. Dalama İ.Ö.O. Teşekkür 98 Erol BATI Mrk. Dalama İ.Ö.O. Teşekkür 99 Belgin KOCAMAN Mrk. Dalama İ.Ö.O. Teşekkür 100 Ali KORKMAZ İncirliova H.Ayaydõn İ.Ö.O. Teşekkür 101 Cemal AYYILDIZ İncirli C.Gürbüzatik İ.Ö.O. Teşekkür 102 Murat Ali AVKAN İncirli C.Gürbüzatik İ.Ö.O. Teşekkür 103 R.Gencay İYİLİKÇİ Mrk. A.Şerife Şanlõ İ.Ö.O. Teşekkür 104 Mevlüt AYPAK Mrk. Yunusemre İ.Ö.O. Teşekkür 105 Eribe ORAL Mrk. Yunusemre İ.Ö.O. Teşekkür 106 Refiye BİLİCİ Mrk. Yunusemre İ.Ö.O. Teşekkür 107 Turgut KAÇAR Mrk. Yunusemre İ.Ö.O. Teşekkür 108 Bülent BAYRAK Çine F.Raşit Kalkan İ.Ö.O. Teşekkür 109 Bekir ÖREN Mrk. 60.Yõl İ.Ö.O. Teşekkür 110 Refik AYCEN Mrk. 60.Yõl İ.Ö.O. Teşekkür 111 Celal YILDIZLI Mrk. 60.Yõl İ.Ö.O. Teşekkür 112 Muzaffer KAHRAMAN Mrk. 60.Yõl İ.Ö.O. Teşekkür 113 Müşide YEGÜL Aydõn Özel TED Koleji İ.Ö.O. Teşekkür 114 Uğur KAYIRAN Aydõn Özel TED Koleji İ.Ö.O. Teşekkür 115 Aysun AK Aydõn Özel TED Koleji İ.Ö.O. Teşekkür 116 A.Kadir ŞEYHOĞLU Sultanhisar Zafer İ.Ö.O. Teşekkür 117 Ömer ÖZENBOY Sultanhisar Zafer İ.Ö.O. Teşekkür 118 Yõlmaz KARATAŞ Sultanhisar Zafer İ.Ö.O. Teşekkür 119 Gülay ZENGİN Sultanhisar Zafer İ.Ö.O. Teşekkür 120 Gönül ALTIN Sultanhisar Zafer İ.Ö.O. Teşekkür 121 Mehmet ORTAKÇI Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 122 Fahri HİÇYILMAZ Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 123 Zekeriya UZUN Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 124 Ergün SEVİM Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 125 Halit ÇIBIK Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 126 Nuran KELEŞ Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 127 Süleyman ÇAKALOĞLU Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 128 Muhsin YAMAN Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 129 Öner GÜNDÜZ Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 130 Zeynep KÜÇÜKGÜLDAL Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 131 Hasan YILDIRIM Bozdoğan Haydere İ.Ö.O. Teşekkür 132 Ayşegül YILDIRIM Bozdoğan Haydere İ.Ö.O. Teşekkür 133 Şükrü TAKTAKOĞLU Nazilli Vakõfbank İ.Ö.O. Teşekkür 134 Serpil YERLİKAYA Didim Arif Asya İ.Ö.O. Teşekkür 135 Mehmet KIVRAKBAL Kuyucak Pamukören Y.Emre İ.Ö.O. Teşekkür 136 İbrahim YILDIZ Kuyucak Horsunlu İ.Ö.O. Teşekkür 137 Süleyman ÇAKAR Çine Ö.F. Öz Anaokulu Teşekkür 138 Zeki YAVUZAK Kuyucak Güncelli İ.Ö.O. Teşekkür 139 Abdulkadir CEYLAN Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 140 Faruk TOPRAK Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 141 Yahya AYDIN Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 142 Şeniz AMASYA Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 143 Zaide CEYHAN Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 144 Ayşe ŞENSES Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür

14 326 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs Mustafa TÖRKİŞ Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 146 Mesude ERDOĞAN Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 147 Ayten KARTAL Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 148 Aylin ARIKAN Didim M.Özgürdamar İ.Ö.O. Teşekkür 149 Kazõm ABACIOĞLU Mrk. Özel Başak İ.Ö.O. Teşekkür 150 Necla BÜYÜKÇOBAN Mrk. Özel Başak İ.Ö.O. Teşekkür 151 Berrin AKYILDIZ Mrk. Hürriyet İ.Ö.O. Teşekkür 152 Şenay KONYA Mrk. Hürriyet İ.Ö.O. Teşekkür 153 Latif ALPAKINCI Kuşadasõ Yeniköy İ.Ö.O. Teşekkür 154 Mustafa ÖZTÜRK Kuşadasõ G.Çamlõ N.Kemal İ.Ö.O. Teşekkür 155 Ahmet SATILMIŞ Kuşadasõ G.Çamlõ N.Kemal İ.Ö.O. Teşekkür 156 Sema TURGUT Kuşadasõ 7 Eylül İ.Ö.O. Teşekkür 157 Sevgi ERSOY Kuşadasõ Zafer İ.Ö.O. Teşekkür 158 Hediye OKUR Kuşadasõ Zafer İ.Ö.O. Teşekkür 159 Serpil DİVİLLİOĞLU Kuşadasõ Cumhuriyet İ.Ö.O. Teşekkür 160 Gülcan Şahin Kuşadasõ Cumhuriyet İ.Ö.O. Teşekkür 161 Bahri AKGÜÇ Kuşadasõ Cumhuriyet İ.Ö.O. Teşekkür 162 Özlem DAĞ Kuşadasõ Cumhuriyet İ.Ö.O. Teşekkür 163 Muzaffer UYAR Kuşadasõ Cumhuriyet İ.Ö.O. Teşekkür 164 Nuran KAHRAMAN Kuşadasõ Cumhuriyet İ.Ö.O. Teşekkür 165 Yüksel ŞAHBAZ Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 166 Nazan POSACI Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 167 Ünal OKYAY Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 168 Sema AKYOL Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 169 A. Çiğdem YIRTIMCI Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 170 Müjdan ÖZTÜRK Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 171 Ömer GÜNGÖREN Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 172 Nevin ETÇİ Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 173 Nevin ŞAHİN Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 174 Nail BAYIR Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 175 S. Nurhayat TÜKEL Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 176 Sitahat EVCİ Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 177 Mehmet ÜNLÜOĞLU Mrk.Aydoğdu İ.Ö.O. Teşekkür 178 Zekeriya HANÇER Mrk.Aydoğdu İ.Ö.O. Teşekkür 179 Meral SAY Mrk.Beşeylül İ.Ö.O. Teşekkür 180 Meral ELMAS Mrk.Beşeylül İ.Ö.O. Teşekkür 181 Nurten BAĞCI Mrk.Beşeylül İ.Ö.O. Teşekkür 182 Bahri ERDOĞAN Mrk.Recey İ.Ö.O. Teşekkür 183 Dilek SUDAGEZER Mrk.Toygar İ.Ö.O. Teşekkür 184 Hilmi KABALI Çaylõ İ.Ö.O. Teşekkür 185 Aytekin YÖRÜK Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 186 Güleren KOCABAY Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 187 Emel BALBAKAN Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 188 Nuran BAYRAM Kuşadasõ K.Dirik İ.Ö.O. Teşekkür 189 İsmail TETİK Kuşadasõ K.Dirik İ.Ö.O. Teşekkür 190 Selma TABAK Kuşadasõ K.Dirik İ.Ö.O. Teşekkür 191 Ekrem GÖÇMEN Mrk.Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 192 Tijen AKOĞLU Mrk.Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 193 Aşkõn GÜNEŞ Karacasu Alemler Köyü İ.Ö.O. Teşekkür 194 Bekir ÖZDEMİR Karacasu Alemler Köyü İ.Ö.O. Teşekkür

15 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Cafer AKKAY And E.M.L. Teşekkür 196 İlkin GÜNAYDIN And E.M.L. Teşekkür 197 Nurperi OKUR And E.M.L. Teşekkür 198 Meryem YILMAZ And E.M.L. Teşekkür 199 Ahmet KUZUCUOĞLU Buharkent Savcõlõ İ.Ö.O. Teşekkür 200 Mithat YILDIRIM Buharkent Savcõlõ İ.Ö.O. Teşekkür 201 Mustafa OLGUNELMA Buharkent Gelenbe İ.Ö.O. Teşekkür 202 Ali LEKESİZ Buharkent Gelenbe İ.Ö.O. Teşekkür 203 Şinasi PABUŞÇU Yenipazar Hamzabali İ.Ö.O. Teşekkür 204 M.Salih ZEYBEKOĞLU Yenipazar Hamzabali İ.Ö.O. Teşekkür 205 Emin UMAÇ Yenipazar Hamzabali İ.Ö.O. Teşekkür 206 Yasef GENÇER Yenipazar Hamzabali İ.Ö.O. Teşekkür 207 Azmi KALLEM Yenipazar Donduran İ.Ö.O. Teşekkür 208 Abdullah ELGÜN Yenipazar Donduran İ.Ö.O. Teşekkür 209 Mehmet ERDEM Yenipazar Donduran İ.Ö.O. Teşekkür 210 Erdoğan ÜNÜBOL Yenipazar Dereköy İ.Ö.O. Teşekkür 211 Kadriye ÖZDEMİR Yenipazar Dereköy İ.Ö.O. Teşekkür 212 Fatih TOSUN Yenipazar Karacaören İ.Ö.O. Teşekkür 213 Şefika Erdem BOZKURT Atatürk İ.Ö.O.Mes Eğt.Mrk. Teşekkür 214 Mahmude ÖZDEMİR Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 215 Nazire BAŞLIK Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 216 Aynur AKTUĞ Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 217 Gül SEVİNÇ Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 218 Tijen ÖZTÜRK Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 219 Mehmet AKBULUT Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 220 Fatma ERGÜN Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 221 Cafer DİKİCİ Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 222 Kenan ALYÜRÜK Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 223 Nevzat ERGÜN Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 224 Selma YARDIM Mrk. 75. Yõl İ.Ö.O. Teşekkür 225 M.Tayyip KÜPELİOĞLU Nazilli Öğretmenevi Teşekkür 226 Sadullah ÖZCAN Nazilli Öğretmenevi Teşekkür 227 Şemsettin TUTAR Nazilli Öğretmenevi Teşekkür 228 Cengiz KIZILKAN Güzelköy Bs İ.Ö.O. Teşekkür 229 Enver TOKMAK Güzelköy Bs İ.Ö.O. Teşekkür 230 Mehmet Ali KESKİN Kuşadasõ Öğretmenevi İ.Ö.O. Teşekkür 231 Osman IŞIK Söke Sõdõka İ.Ö.O. Teşekkür 232 Ünsal SEZGİN Sadullah Kuşadasõ İ.Ö.O. Teşekkür 233 H.Hüseyin ERTUĞRUL Sadullah Kuşadasõ İ.Ö.O. Teşekkür 234 Nevin BOZKURT Sadullah Kuşadasõ İ.Ö.O. Teşekkür 235 Şengül KAPLAN Sadullah Kuşadasõ İ.Ö.O. Teşekkür 236 Şenay KAYA Sadullah Kuşadasõ İ.Ö.O. Teşekkür 237 Zeynep KÖYLÜ Sadullah Özbaşõ İ.Ö.O. Teşekkür 238 İbrahim DEMİR Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 239 Tahsin ÇETİN Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 240 Hülya ŞAHİN Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 241 Melahat TURGUT Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 242 Eşref ARABACIOĞLU Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 243 Ferhan BAŞKASAPOĞLU Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 244 Hasan ŞAHİN Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür

16 328 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs Zekeriya KAHRAMAN Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 246 Ömer Ali SERBEN Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Takdir 247 M.Cihan BAŞER Mrk. Reh. Arş.Merkezi Takdir 248 Duygu VURAL Mrk. Reh. Arş.Merkezi Teşekkür 249 Perihan KARACAKIRT Mrk. Reh. Arş.Merkezi Teşekkür 250 Nevin AVCI Mrk. Reh. Arş.Merkezi Teşekkür 251 Işõk BULUT Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 252 Nihal ÖRMECİ Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 253 A.Kadir UYAT Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 254 M.Meral AYGÜN Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 255 Handan YILDIZLI Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 256 Şayete PARLAK Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 257 Seher ERDOĞAN Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 258 Cansel KÖLGELİ Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 259 Aslõ Gülden YILDIRIM Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 260 Hayriye BAYIK Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 261 Leman İMREK Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 262 İbrahim ÜNLÜ Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 263 Ali APAK Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 264 Kerim KORKMAZ Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 265 Mustafa ŞEN Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 266 Birgül ÖZTÜRK Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 267 Emin YÖRÜ Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür KAYITLARIMIZA UYGUNDUR.../.../2002 Nihat ÖNDER İlköğretim Müf.Başkanõ

17 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 329 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞINDAN Aşağõda adi yazarõ, seviyesi, adresi, tarihi ve sayõsõ belirtilen eğitim araçlarõ sayõlõ "Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 55. maddesine göre incelenmiş, belirtilen seviyedeki öğrenci ve öğretmenler tavsiyesi uygun bulunmuştur Nurettin BAŞER Talim ve Terbiye Kurulu Başkan V Eğitim Aracõnõn Adõ Yazarõ ve Yayõn Evi Bas yeri Yõlõ/ Kaç. Bas. Ol. Tavsiye Edilen Öğrenim Seviyesi Tarih ve Sayõsõ Temin Edilebileceği Trafik Kurallarõnõ Öğreniyorum B.Altan Altanoğlu Ankara 2001 Okul öncesi ve ilköğretim okulu öğrencileri Ankara Trafik Vakfõ Başkanlõğõ İlköğretim Dil Bilgisi 6 Suat Batur Serhat Kitap Yayõn A. Ş. İstanbul 2001 ilköğretim kurumlarõ 6. sõnõf öğrencileri Serhat Kitap Yayõn A. Ş. Yerebatan Cad. Nu. 60 Cağaloğlu/İSTANBUL ilköğretim Dil Bilgisi 7 The Good Grammar Book Suat Batur Serhat Kitap Yayõn AŞ. Michael Swan Catherõne Walter Oxford University İstanbul 2001 Chõna 2001 ilköğretim kurumlan 7. sõnõf öğrencileri Bir kõsõm derslerin öğretimini yabancõ dille yapan okullar ve dengi özel okullar ile ağõrlõklõ yabancõ dil programõ uygulayan liselerin hazõrlõk sõnõfõ öğrencileri Serhat Kitap Yayõn A. Ş. Yerebatan Cad Nu.: 60 Cağaloğlu/İSTANBUL Oxford University Karanfil Sok. Nü :1 1 Deniz Apt. Daire Kõzõlay/ANKARA Hamlet William Shakespeare MSM Yayõnlarõ Güzel Sanatlar Liseleri 3. sõnõf öğrencileri MSM Mü]dat Gezen Sanat Merkezi Ziverbey Durağõ 48 Kadõköy/İSTANBUL

18 330 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs Türk Tiyatrosu Kitabõ Müjdat Gezen MSM Yayõnlarõ İstanbul 1999 Güzel Sanatlar Liseleri 3. sõnõf öğrencileri MSM Müjdat Gezen Sanat Merkezi Ziverbey Durağõ 48 Kadõköy/İSTANBUL Oyuncunun El Kitabõ Müjdat Gezen MSM Yayõnlarõ İstanbul 1999 Güzel Sanatlar Liseleri 3.sõnõf öğrencileri MSM Müjdat Gezen Sanat Merkezi Ziverbey Durağõ 48 Kadõköy/İSTANBUL Oyunculuk Eğitimi Müjdat Gezen MSM Yayõnlarõ İstanbul 2001 Güzel Sanatlar Liseleri 3. sõnõf öğrencileri MSM Müjdat Gezen Sanat Merkezi Ziverbey Durağõ 48 Kadõköy/İSTANBUL Çağdaş Türkçe Dersleri Öğretmen Kõlavuzu İlköğretim 8 Emin Ozdemir Adnan Binyazar Celil Altõn Kültür Hizmetleri A. Ş İstanbul 2001 ilköğretim kurumlarõ öğretmenleri Kültür Hizmetleri AŞ 910. Kõsõm Ataköy/İSTANBUL Matematiği Çok Seviyorum 5 Aysel Aydõn Hasan Karakuş Salan Yayõnlarõ San ve Tõc. Etd. Şti. İstanbul 2001 ilköğretim kurumlarõ 5. sõnõf öğrencileri Salan Yayõnlarõ San. ve Tic Etd Şti. Ankara Cad. Nu. :54/8 Pamir Han Cağaloğlu/STANBUL Matematiği Çok Seviyorum 3 Aysel Aydõn Hasan Karakuş Salan Yayõnlarõ San. ve Tõc Etd. Şti. İstanbul 2001 ilköğretim kurumlarõ 3 sõnõf öğrencileri Salan Yayõnlarõ San. ve Tõc. Etd. Şti. Ankara Cad. Nü :54/8 Pamõr Han Cağaloğlu/STANBUL Write From The Start Davõd M.Davidson Davõd Blot Hcinle&Heinle Publishers USA 1994 Orta öğretim kurumlarõ ve dengi okullarõ öğrencileri Doruk D. Denkel Orta Doğu Satõş Temsilcisi And Sok 21 Daire Çankaya/ANKARA Eğlenceli Matematik 1 Eğlenceli Matematik 2 Meltem Çelebioğlu Zambak Yayõnlarõ Meltem Çelebioğlu Zambak Yayõnlarõ İstanbul 2001 İstanbul 2001 Okul öncesi eğitim kurumlarõ öğretmen ve öğrencileri Okul öncesi eğitim kurumlan öğretmen ve öğrencileri Zambak Yayõnlarõ P.K Acõbadem/İSTANBUL Zambak Yayõnlarõ P K Acõbadem/İSTANBUE ilköğretim Okullarõ Bilgisayar 8 F. Akõn Bilgi Metin Özõşõk Mutlu Yay San. ve Tic Etd Ş. İstanbul 2001 ilköğretim kurumlarõ 8. sõnõf öğrencileri Mutlu Yayõncõlõk San. ve Tõc Etd Ş Mollafenari Sok Nü : Cağaloğlu/İSTANBUL

19 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 331 Kaynak Kitap Matematik 6 Ülkü Tahan Şahin Güner Tahan Behçet Kemerli Çetin Acarbay Can Matematik Yayõnlarõ Ankara 2001 İlköğretim kurumlarõ 6 sõnõf öğrencileri Can Matematik Yayõnlarõ Kâzõm Karabckir Cad Nu: 85/ İskitler/ANKARA Kaynak Kitap Matematik 7 Ülkü Tahan Şahin Güner Tahan Behçet Kemerli Çetin Acarbay Can Matematik Yayõnlarõ Ankara 2001 İlköğretim kurumlarõ 7 sõnõf öğrencileri Can Matematik Yayõnlarõ Kâzõm Karabekir Cad Nu:85/ İskitler/ANKARA Hayat Bilgisi Günlüğü 3 Şaban Çetinkaya Mutlu Yay. San. ve Tic. Ltd. Ş İstanbul 2001 İlköğretim kurumlarõ 3. sõnõf öğrencileri Mutlu Yayõncõlõk San ve Tic Ltd Ş Mollafenari Sok. Nu.: Cağaloğlu/ISTANBUL Sosyal Bilgiler Günlüğü Çalõşma Defteri ilköğretim 4 Bahriye Büyükyeğen Nesrin Balcõ Mutlu Yay. San. ve Tic Ltd. Ş. İstanbul 2001 İlköğretim kurumlan 4. sõnõf öğrencileri Mutlu Yayõncõlõk San ve Tic. Ltd Ş Mollafenari Sok. Nu.: Cağaloğu/İSTANBUL Pen Pictures 3 Student's Book Mark Hancock Annie McDonald Oxford Universõty China 2000 İlköğretim kurumlarõ 6 sõnõf öğrencileri Oxford University Karanfil Sok Nu.:l 1 Deniz Apt Daire Kõzõlay/ANKARA Pen Põctures 3 Theacher's Book Mark Hancock Annie McDonald Oxford University China 2000 İlköğretim kurumlarõ 6. sõnõf öğretmenleri Oxford University Karanfil Sok. Nu.:l 1 Deniz Apt Daire Kõzõlav/ANKARA Matematiği Çok Seviyorum 1 Aysel Aydõn Hasan Karakuş Salan Yayõnlarõ San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 2001 İlköğretim kurumlan 1. sõnõf öğrencileri Salan Yayõnlarõ San. ve Tic. Ltd Şti. " Ankara Cad.Nu :54/8 Pamõr Han Cağaloğlu/STANBUL Öğrenci Merkezli Uygun Matematik 5 Y.Akkoç A. Aydõn M.N.Büyükbay F.Şanda H. Karakuş Matematik Yayõnlarõ İstanbul 2001 İlköğretim kurumlarõ 5. sõnõf öğrencileri Matematik Yayõnlarõ Cağaloğlu Yokuşu Öz Hekim İş Hanõ Nü.: 1/31 Cağaloğlu/ISTANBUL Öğrenci Merkezli Uygun Matematik 2 Sadõk Uygun Aysel Aydõn Matematik Yayõnlarõ İstanbul 2001 ilköğretim kurumlan 2. sõnõf öğrencileri Matematik Yayõnlarõ Cağaloğlu Yokuşu Öz Hekim iş Hanõ Nü.: 1/31 Cağaloğlu/ISTANBUL

20 332 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs Çağdaş Türkçe Dersleri Öğretmen Kõlavuzu İlköğretim 7 İlköğretim Dil Bilgisi 8 EMİN Özdemir Adnan Binyazar Celil Altõn Kültür Hizmetleri A.Ş. Suat Batur Serhat Kitap Yavõn AŞ İstanbul 2001 İstanbul 2001 İlköğretim kurumlarõ öğretim ilköğretim kurumlarõ 8 sõnõf öğrencileri Kültür Hizmetleri A.Ş. 910.Kõsõm Ataköy İSTANBUL Serhat Kitap Yavõn AŞ. YerebatanCad Nü.: 60 Cağaloğlu/İSTANBUL Brillant 4 Pupil's Book Jeanne Perrett Macmillan Hiõnemann ELT Thailand 2001 İlköğretim okullarõ öğrencileri MacmillanHeõnemann Elt Ankara Cad. İnkõlâp Han 99/ 2 Sõrkeci/İSTANBUL Brillant 4 Teacher's Book Jeanne Perrett Macmillan Heõnemann ELT Thailand 2001 İlköğretim okullarõ öğretmenleri MacmillanHeõnemann Elt Ankara Cad. İnkõlâp Han 99/ 2 Sõrkeci/İSTANBUL Brillant 4 Actõvity Book Jeanne Perrett Macmillan Heõnemann ELT Thailand 2001 İlköğretim okullarõ öğrencileri MacmillanHeinemann Elt Ankara Cad İnkõlâp Han 99/ 2 Sirkecõ/İSTANBUL Brillant 4 Cassette Jeanne Perrett Macmillan Heinemann ELT. Thailand 2001 İlköğretim okullarõ öğrencileri MacmillanHeinemann Elt Ankara Cad inkõlâp Han 99/ 2 Sirkecõ/İSTANBUL İnside Out Intermediate Student's Book Sue Kay Vaughan Jones wõth Jon Hird MacmõllanHeinmann ELT İspanya 2000 liselerin öğrencileri MacmillanHeõnemann Elt Ankara Cad İnkõlâp Han 99/ 2 Sõrkeci/İSTANBUL İnside Out Intermediate Teacher's Book Helana Gomm Jon Hird MacmõllanHeõimann ELT İspanya 2000 liselerin öğretmenleri MacmillanHeinemann Elt Ankara Cad İnkõlâp Han 99/ 2 Sirkecõ/İSTANBUL İnside Out Intermediate Workbook Philip Kerr MacmillanHeinmann ELT İspanya 2000 liselerin öğrencileri MacmillanHeõnemann Elt. Ankara Cad. İnkõlâp Han 99/2 Sirkecõ/İSTANBUL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 MART 2002 SAYI: 2534 Yönetmelikler TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 NİSAN 2005 SAYI: 2571 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 TEMMUZ 2013 SAYI: 2670 Karar Sayısı : 23 Karar Tarihi : 28.05.2013 Konu : Özel Amerikan Robert

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu

türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu 1. GÜNDEM 2. 29. DÖNEMDE YİTİRDİKLERİMİZ 3. 29. DÖNEM ORGANLARI 4. ODALAR VE ÜYE SAYILARI 5. 29. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GİRİŞ 6. 29. GENEL

Detaylı

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI İÇİNDEKİLER 2 ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 4 EKİBİMİZ 11 2012 HEDEFLERİ 13 KURUCU HAKKINDA 14 KİLOMETRE TAŞLARI 16 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 17 YÖNETİM KURULU ÜYESİ NİN MESAJI 18 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 AĞUSTOS 2014 SAYI: 2683 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI insan.kaynaklari@teias.gov.tr İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU KARARI 2014 YILI EĞİTİM PLANI UYGULAMA ESASLARI 1 - AMAÇ 1 - EĞİTİM

Detaylı

Nisan 09. Amagram. Naturale Inspiration. 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE

Nisan 09. Amagram. Naturale Inspiration. 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE Amagram Nisan 09 Naturale Inspiration 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM BAHAR KAZANCI... %25 İNDİRİM * Müşterileriniz BODY SERIES Konsantre Sıvı El Sabunu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 2- ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 4- SUNUŞ 5- EKİBİMİZ 7-2013 HEDEFLERİ 8- KİLOMETRE TAŞLARI 10- YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 11- YÖNETİM KURULU

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI MEVCUT DURUM VE ANALİZİ CİLT IV YEREL ÖZELLİKLER, YERLEŞMELER, GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM

Detaylı

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ Amagram YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE No. 04/2012 Başarıya odaklanın Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin Hem Çekici, Hem Sevimli beautycycle

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

Mart 09. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni ürünler 3 KOLAY ADIMDA DOĞAL GÜZELLİK AMWAY TÜRKİYE

Mart 09. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni ürünler 3 KOLAY ADIMDA DOĞAL GÜZELLİK AMWAY TÜRKİYE Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Mart 09 Yeni ürünler 3 KOLAY ADIMDA DOĞAL GÜZELLİK AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM BAHAR TEMİZLİĞİ YAPIN %25 * İNDİRİM KAZANIN Bu ilkbaharda Amway in en çok satan

Detaylı

w w w. b a s k e n t. e d u. t r

w w w. b a s k e n t. e d u. t r w w w. b a s k e n t. e d u. t r Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezuniyet Töreni 3 Prof. Dr. Mehmet Haberal; kuracağı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

MMO Dalış Eğitimleri

MMO Dalış Eğitimleri MMO Dalış Eğitimleri Şubemiz üyelerine ve yakınlarına yönelik CMAS 1(*) Bröveli dalış eğitimleri düzenlenecektir. KATILIM KOŞULLARI: 1. MMO üyesi olmak 2. Yüzmeyi bilmek 3. Sağlık Beyan Formunu doldurmak,

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2014-2015 1 Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU BAŞKAN IN MESAJI: Değerli Meslektaşım 2014 yılını geride bırakıyor yepyeni umutlarla yepyeni heyecanlarla 2015 yılını karşılıyoruz. 2015 yılının ülkemize milletimize

Detaylı

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Faaliyet Raporu 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Üst Yönetici

Detaylı

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nun 4168 ve 4169 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde Dağıtım Bölgemizde

Detaylı

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Beykent Üniversitesi Yayınıdır Yayın No. 77 Tanıtım ve Halkla

Detaylı