T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 MAYIS 2002 SAYI: 2536 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ: 34 Karar Tarihi: 02/04/2002 Konu : Anadolu Lisesi (Hazõrlõk Sõnõfõ ve 9, 10, 11. Sõnõflar) İngilizce Dersi Öğretim Programõnõn Kabulü. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 08/10/2001 tarih ve sayõlõ teklif yazõsõ üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Anadolu Lisesi (Hazõrlõk Sõnõfõ ve 9, 10, 11. Sõnõflar) İngilizce Dersi Öğretim Programõnõn Öğretim Yõlõndan itibaren kademeli olarak uygulanmak ve denenip geliştirilmek üzere ekli örneğine göre kabulü, Kurulumuzun 20/07/1984 tarih ve 86 sayõlõ, 01/09/1993 tarih ve 411 sayõlõ Kararlarõ ile kabul edilen Bir Kõsõm Derslerin Öğretiminin Yabancõ Dille Yapan Anadolu Liselerinde Uygulanan Yabancõ Dil (İngilizce) Dersi Öğretim Programõ ve Lise Öncesi Hazõrlõk Sõnõfõ Bulunan Ortaöğretim Kurumlarõnõn Yabancõ Dil (İngilizce) Dersi Öğretim Programõ nõn kademeli olarak uygulamadan kaldõrõlmasõ; bu programlarõ uygulamakta olan liselerde Anadolu Lisesi (Hazõrlõk Sõnõfõ ve 9,10,11. Sõnõflar) İngilizce Dersi Öğretim Programõ nõn uygulamaya konulmasõ. Öğretim programlarõnõn yenilenmesi ve geliştirilmesi, konulan yeni dersler programlar hazõrlanmasõ süreklilik gerektiren çalõşmalardõr. Ayrõca 4054 sayõlõ Rekabetin Korunmasõ Hakkõnda Kanunda mal ve hizmet piyasalarõndaki rekabeti engelleyici, bozucu ve kõsõtlayõcõ anlaşma, karar ve uygulamalarõ, piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarõnõ önlemek, bunun gerekli düzenleme ve düzeltmeleri yaparak rekabetin korunmasõ öngörülmektedir. Bu nedenlerle; 1. Yeni kabul edilen Programa göre hazõrlanan Baskõya Hazõr Nüsha larõn Millî Eğitim Bakanlõğõ Ders Kitaplarõ Yönetmeliği nin 6. maddesinin (e4) bendi kapsamõndan; eğitim araçlarõnõn ise Millî Eğitim Bakanlõğõ Eğitim Araçlarõ İnceleme Yönetmeliğinin 5. maddesinden istisna tutularak bunlar başvurularõn 01/10/2002 tarihinden itibaren kabulü,

2 314 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs Bu programõn Tebliğler Dergisi nde yayõmlandõğõ tarihte, daha önceki programa göre hazõrlanan ve inceleme işlemi devam eden baskõya hazõr nüshalardan, hazõrlõk sõnõfõna ait olanlarõn ilgili yayõn evlerine iade edilmesi kararlaştõrõldõ. Nurettin BAŞER Kurul Başkan V. Metin BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanõ Güler ŞENÜNVER Dr.Ezdihar KARABULUT Nazõm İrfan TANRIKULU Üye Üye Üye Ömer ÖZÜDURU Sürmeli AĞDEMİR Selahattin MEYDAN Üye Üye Üye Sevim ÇAMELİ Dr.Veli KILIÇ Füsun KÖKSAL Üye Üye Üye Ahmet SÖNMEZ Fikri ALTAY Üye Üye TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ: 45 Karar Tarihi: 16/04/2002 Konu : Kõz Meslek Lisesi Tekstil Tasarõmõ Bölümü Haftalõk Ders Çizelgesinin Kabulü. Kõz Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 29/11/2001 tarih ve 3521 sayõlõ teklif yazõsõ üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan, Kõz Meslek Lisesi Tekstil Tasarõm Bölüm Haftalõk Ders Çizelgesinin kademeli olarak uygulanmak ve denenip geliştirilmek üzere ekli örneğine göre kabulü kararlaştõrõldõ. Nurettin BAŞER Kurul Başkan V. Metin BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanõ Güler ŞENÜNVER Dr.Ezdihar KARABULUT Nazõm İrfan TANRIKULU Üye Üye Üye Ömer ÖZÜDURU Sürmeli AĞDEMİR Selahattin MEYDAN Üye Üye Üye Sevim ÇAMELİ Dr.Veli KILIÇ Füsun KÖKSAL Üye Üye Üye Ahmet SÖNMEZ Fikri ALTAY Üye Üye

3 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 315 KIZ MESLEK LİSESİ TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ SINIFLAR DERS GRUPLARI ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ DERSLER Türk Dili ve Edebiyatõ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik Biyoloji ve Sağlõk Bilgisi Fizik Kimya Yabancõ Dil Beden Eğitimi T.C.İnkõlâp Tarihi ve Atatürkçülük Milli Güvenlik Bilgisi Felsefe IX. SINIF X. SINIF TOPLAM BÖLÜM DERSLERİ *Temel Sanat Eğitimi Tekstil Teknolojisi Kumaş Yapõm Bilgisi ve Uygulamasõ Desen Matematik Girişimcilik İşletme Bilgisi *Baskõ Tasarõmõ ve Uygulamasõ Boya Teknolojisi Fotoğraf Türk Süsleme Sanatõ Tarihi Çağdaş Sanat ve Yorumu Bilgisayar ile Tekstil Tasarõmõ 4* * 2 XI. SINIF TOPLAM ALINACAK BÖLÜM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 4 4 ALINACAK SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 3 GENEL TOPLAM REHBERLİK * (*) Sõnõf Geçme Yönetmeliğinin 41. maddesi uyarõnca yõl sonu başarõ ortalamasõ ile başarõlõ sayõlamayacak bölüm dersini ifade eder.

4 316 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs KIZ MESLEK LİSESİ TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Haftalõk Ders Çizelgelerinde yer alan dersler, çizelgede görüldüğü gibi, Ortak Genel Kültür Dersleri, Bölüm Dersleri, Bölüm Seçmeli Dersleri ve Seçmeli Derslerden oluşmaktadõr. 2. Ortak Genel Kültür Dersleri ile Bölüm Derslerinin her birinin, alõnmasõ zorunludur. 3. Bölüm Seçmeli Dersleri in çizelgede belirtilen haftalõk ders saati kadar alõnmasõ zorunludur. 4. Öğrenciler, kendi ve velilerinin istekleri doğrultusunda çizelgede yer alan Seçmeli Dersler in bir kõsmõnõ veya tamamõnõ; a. Seçmeli Dersler b. Seçmeli Dersler ile Bölüm Seçmeli Dersler c. Bölüm Seçmeli Dersler arasõndan seçebilir. 5. Seçmeli derslerin seçiminde varsa o derse ait diğer programlarõn sõra takip etmesi sağlanõr ve önceden alõnmasõ gereken dersler göz önünde bulundurulur. BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ SAAT SEÇMELİ DERSLER SAAT Bilgisayar 2 Müzik 2 El Dokumacõlõğõ 2 Beden Eğitimi 2 İnsan İlişkileri 1 Geometri 2 Örgü Bilgisi 2 Dil Bilim 2 Lif Teknolojisi 2 Psikoloji 2 Dokuma 2 Sosyoloji 2 Araştõrma Teknikleri 2 Türkiye Coğrafyasõ (Fizik) 3 Resim 2 Ülkeler Coğrafyasõ 3 Tekstil ve Konfeksiyonda 2 Demokrasi ve İnsan Haklarõ 1 Depolama, Stok Kontrol, Ambalajlama ve Dağõtõm Kanallarõ Çevre ve İnsan 2 Trafik Bilgisi 2 Hõzlõ Okuma Teknikleri 1 Standardizasyon ve Kalite 1 Fizik 3 Kimya 3 Bilgi Teknolojisi 3 Kooperatifçilik Bilgisi 2

5 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 317 GENELGE VE ONAYLAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danõşma Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.08.0.ÖRG /0539 ANKARA KONU: ÖSS 2002 Meslekî Rehberlik Etkinlikleri 01/02/2002 VALİLİĞİNE (İL Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO: 2002/15 Ülkemizde yüksek öğrenime geçişte uygulanan Öğrenci Seçme Sõnavõ na ilişkin esaslar, Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafõndan hazõrlanan kõlavuzlarla adaylara ulaştõrõlmaktadõr. Gençlerimiz çok önemli bir dönüm noktasõ olan öğrenci seçme sõnavõ sürecinde orta öğretim kurumlarõnõn son sõnõflarõnda öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimiz ve okul dõşõndan başvuran adaylarõn gelecekleri ile ilgili belirgin yanlõşlar yaptõklarõ görülmektedir. Türk Eğitim Sisteminin genel amaçlarõ çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarõna ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarõna ve geliştirmelerine yönelik olarak planlanmakta, öğrencilerimizin her türlü rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetlerinden yararlanmasõ hedeflenmektedir. Eğitim sürecinde her öğrenciye; kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamõna ve mesleğe hazõrlanmasõ gerekli rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri verilmesine rağmen yüksek öğrenime geçişte bir çok konuda giderilmesi mümkün olmayan yanlõşlar yapõlmaktadõr. Yapõlan yanlõşlarõn temelinde; adaylarõn yetenekleri, değerleri, mesleki ilgileri, meslek seçme ölçütleri, yüksek öğretim programlarõ, program tercihlerinde dikkat edilmesi gereken önemli konular vb. bir çok konuda; bilgiye ulaşamamak, bilgiyi değrelendirememek, çevresel etkiyi kontrol edememek gibi nedenler yer almaktadõr. ÖSS kullanõm kõlavuzlarõnda belirtildiği halde, yapõlan yanlõşlarõn yarattõğõ psikolojik sorunlarõ gidermek güç olmakta, yaşadõklarõ mutsuzluklarõ yok etmek mümkün olmamamaktadõr. Rehberlik ve araştõrma merkezlerinin eğitimöğretim yõlõ çalõşma programlarõnõn değerlendirilmesinde, çalõşma bölgelerindeki ÖSS'nin aday öğrencilerine yönelik meslekî rehberlik hizmetlerine ilişkin çalõşma maddelerinin yer almasõ, gençlerimizin gelecekleri açõsõndan sevindiricidir. Eğitim sistemimizde rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri kapsamõnda bireylere yönelik olarak sürdürülen kişisel, mesleki ve eğitsel rehberlik hizmetlerinin öğrenci seçme sõnavõ öncesinden başlamak üzere sõnav süreci boyunca desteklenerek sürdürülmesi, öğrencilerimiz ve okul dõşõ adaylarõmõzõn hazõrlanma, karar verme, yönelme ve sõnavõ kazanamayan, yerleştirilemeyen adaylar psikososyal destek hizmetlerinin hazõrlanacak bir program çerçevesinde sürdürülmesi çok önemli görülmektedir. Bu nedenlerle 2002 ÖSS süreci de; gerek son sõnõf düzeyindeki adaylarõn, gerekse okul dõşõndaki adaylarõn meslekî rehberlik etkinliklerinden en üst düzeyde yararlandõrõlmalarõ Valiliklerce yapõlacak çalõşmalar bir takvime bağlanmõştõr (Ek: 1)

6 318 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs İllerde yapõlacak planlama, uygulama ve değerlendirme çalõşmalarõnda, öncelikle Bakanlõğõmõza bağlõ kurumlarõn ve ildeki diğer ilgili kurum temsilcilerinin katõlõmõna olanak sağlanarak hizmetlerin daha etkili olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmõştõr. Bu amaç çerçevesinde 2002 ÖSS sürecinde: Öğrenci Seçme Sõnavõna girecek genel ve mesleki teknik orta öğretim kurumlarõna devam eden öğrencilerle, bölgelerindeki okul dõşõ adaylara eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin sunulmasõnõ planlamak ve koordine etmek amacõyla mevcut üyelerine ek olarak, ilde çalõşmaya katkõ sağlayacağõ düşünülen okul, kurum ve kuruluş temsilcileri de çağrõlarak Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma Komisyonu toplanacaktõr. Komisyon; bir önceki ÖSS sõnavõnõn il genel sonuçlarõnõ değerlendirerek, 2002 yõlõ de il genelinde yapõlacak çalõşmalarõ planlamak, uygulamalar koordinasyonu sağlamak, öğrenci seçme sõnavõ süresince görevlendirilecek personeli ve görevlerini belirlemek, çalõşmalarla ilgili gerek duyulabilecek araçgereç, kõrtasiye ve basõlõ malzemeleri sağlamak, çalõşmada görev yapacak personeli ve personelin ulaşõmbarõnma gereksinimlerini planlamak gibi konularõ belirleyecektir. 2 Rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri il danõşma komisyonu toplantõsõnda alõnan kararlar doğrultusunda her okulda; okul ve çevresiyle ilgili olan eğitsel ve mesleki rehberlik çalõşmalarõnõ planlamak, görevlileri ve görevlerini belirlemek amacõyla çalõşmaya katkõ sağlayacağõ düşünülen kurum ve kuruluş temsilcileri de çağrõlarak Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplanacaktõr. Okul Yürütme Komisyonu, rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri il danõşma komisyonu kararlarõnõ değerlendirerek, öğrencilerini ve çevresindeki okul dõşõ adaylarõ ilgilendiren eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin planlanmasõ, görevlilerin ve görevlerinin belirlenmesi, çalõşmalar süresince ihtiyaç duyulabilecek araçgereç, kõrtasiye ve basõlõ malzeme sağlanmasõ konularõnõ planlayacak ve alõnacak önlemleri beliryecektir. 3 Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma Komisyonu ile Okul Yürütme Komisyonu nda alõnan kararlar ve yapõlan planlamalar doğrultusunda aşağõda belirtilen gruplara yönelik olarak Bilgilendirme Toplantõlarõ düzenlenecektir. Toplantõlarda gelen olarak ÖSS nin tanõtõmõ, süreç de yapõlacak çalõşmalar, amaçlar ve hedefler açõklanacaktõr. Buna göre; a) Psikolojik danõşmanlara yönelik toplantõlarda: Okullardaki sõnõf rehber öğretmenlerine yönelik olarak yapõlacak tanõtõm çalõşmalarõ ile öğrencilere yönelik çalõşmalarda uygulanacak test, teknik ve envanterlerin belirlenmesi, sağlanmasõ, uygulama programõ, değerlendirme ve sonuçlarõnõn paylaşõmõ konularõ belirlenecektir. Psikolojik danõşmanõ olmayan orta öğretim kurumlarõnda yürütülecek çalõşmalarda görev alacak psikolojik danõşmanlar bu toplantõda belirlenecektir. b) Sõnõf rehber öğretmenlerine yönelik toplantõlarda: Süreç de kendilerinden neler beklendiği, öğrencileri ile ilgilil bireysel ve grup olarak yapõlacak çalõşmalar paylaşõlacaktõr. c) Öğrencilere yönelik toplantõlarda: Genel paylaşõmlarõn yanõnda psikolojik danõşmanlar toplantõsõnda belirlenen konularla ilgili bilgilendirme yapõlacaktõr. d) Okul dõşõ adaylara yönelik toplantõlarda: Genel paylaşõmlarõn yanõnda psikolojik danõşmanlar toplantõsõnda belirlenen konularla ilgili bilgilendirme yapõlacaktõr. Yapõlan çalõşmalar konusunda yerel basõnõn ve diğer yayõn organlarõnõn bilgilendirilmesi sağlanacaktõr.

7 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi ÖSS 2002 sõnavõna yaklaşõldõğõnda adaylarõn genel bilgilendirmeleri dõşõnda bireysel veya grupla başvurarak bilgi alabilecekleri, Valiliğinizce belirlenecek merkezi yerde/yerlerde uygun çalõşma ortamõ düzenlenerek Öğrenci Danõşma Merkezi/Merkezleri oluşturulacaktõr. Öğrenci Danõşma Merkezi nde süreç de çalõşacak rehber öğretmenler ve gerek duyulabilecek ilgili personel görevlendirilecek, tercih formlarõnõn teslim tarihini de kapsayacak şekilde merkezin günlük çalõşma saatleri ve süresi belirlenecek ve adaylara gerekli duyuru yapõlacaktõr. Okullarda tercih öncesinde görev yapacak personel görevlendirme onaylarõ Valiliğinizce alõnarak öğretmenler yaz tatiline çõkmadan duyurularõ yapõlacaktõr ÖSS sonunda, Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma Komisyonu ile Okul Yürütme Komisyonlarõ, gerçekleştirilen çalõşmalarõn değerlendirilmesi ve bundan sonra gerçekleştirilecek çalõşmalarõn belirlenmesi amacõyla toplanarak; tercihler konusunda adaylara yönelik yapõlacak Bilgilendirme Çalõşmalarõnõn nasõl olacağõ konusu yerel basõn ve diğer yayõn organlarõyla ilgili kuruluşlarõn sağlayacağõ katkõlar planlanacaktõr madde gereği yapõlan toplantõlarda alõnan kararlar doğrultusunda ÖSS tercihleriyle ilgili olarak; a) Adaylara yönelik, b) Mahalli basõna yönelik, Bilgilendirme Çalõşmalarõ yürütülecektir. Okullarda görevlendirilen psikolojik danõşmanlar bilgilendirme çalõşmalarõnõ görevlendirildikleri okullarda yürüteceklerdir. 7 Rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri okul yürütme komisyonlarõ, rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri yönetmeliği 45 inci maddesine göre düzenlenecek toplantõsõnda; ÖSS 2002 sürecinde okullarõnda yürütülen çalõşmalarõn genel değerlendirilmesinde yaparak, Ek: 2 ye göre düzenleyeceği raporlarõ ile millî eğitim müdürlüğüne gönderecektir. 8 Öğrenci danõşma merkezi/merkezleri, bölgelerinde gerçekleştirdikleri çalõşmalarõnõ raporlaştõrarak Ağustos ayõ sonuna kadar il millîeğitim müdürlüğüne gönderecektir. 9 Rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri il danõşma komisyonu, rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri yönetmeliği 19 uncu maddesine göre düzenlenecek toplantõsõnda; ÖSS 2002 sürecinde çalõşmalarõn yürütüldüğü okullarõn değerlendirme raporlarõyla (EK: 2) öğrenci danõşma merkezlerinin raporunu/raporlarõnõ değerlendirecek, il genelinde yapõlan çalõşmalar raporlaştõrõlacak (Ek:3) ve Eylül ayõ sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlõğõ Özel Eğitim Rehberlik ve Danõşma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne gönderilecektir. Çalõşma takviminin yürütülmesi gerekli önlemler alõnacak, uygulamayla ilgili olarak gerekli durumlarda Bakanlõğõmõz Özel Eğitim Rehberlik ve Danõşma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği sağlanacaktõr Öğrenci seçme sõnavõna ilişkin çalõşmalarõn, Valiliğinizce gerekli destek verilerek yürütülmesini ve konuyla ilgili görevlerin yerine getirilmesinde duyarlõ olunmasõnõ önemle rica ederim. Metin BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanõ EKLER 1. Çalõşma Takvimi 2. Okul Değerlendirme Formu 3. İl Değerlendirme Formu DAĞITIM: Gereği B Plânõ

8 320 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs ÇALIŞMA TAKVİMİ EK1 Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma 1 Komisyon toplantõsõ. Kurul toplantõsõnda alõnan kararlarõn ilgili kurum ve okullara dağõtõmõ Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri Okul Yürütme 2 Komisyon toplantõsõ Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyon toplantõsõnda alõnan kararlarõn ilgililere duyurulmasõ 3 Öğretmen, öğrenci ve adaylara yönelik bilgilendirme toplantõlarõnõn gerçekleştirilmesi Sõnav öncesinde yönlendirme, sõnav sonrasõnda tercihlerle ilgili 4 görev yapmak üzere Öğrenci Danõşma Merkezlerinin oluşturulmasõ 5 Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma Komisyonu ile Okul Yürütme Komisyonlarõnõn toplantõsõ 6 ÖSS Tercihleri konusunda bilgilendirme toplantõlarõ gerçekleştirilmesi 7 Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonu değerlendirme toplantõsõ Şubat 2002 Şubat 2002 MartNisanMayõs 2002 HaziranTemmuz 2002 Haziran 2002 TemmuzAğustos 2002 AğustosEylül Öğrenci Danõşma Merkezinin çalõşmalarõnõ raporlaştõrõlmasõ Aüğustos Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma Eylül 2002 Komisyonu değerlendirme toplantõsõ * Psikolojik danõşman sayõsõ az sayõda olan ilde/ilçede çalõşmalar Rehberlik ve Araştõrma Merkezinin desteklenmesiyle merkezi olarak organize edilmelidir. * Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma Komisyonunun sekreterya hizmetleri Millî Eğitim Müdürlüklerinin ilgili bölümlerince, Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonlarõnõn sekreterya hizmetleri de okullarõn idari işlerinde görevli personelce yürütülecektir. * ÖSS 2002 süreciyle ilgili olarak Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri İl Danõşma Komisyonu, Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonlarõ, belirlenen toplantõlar dõşõnda komisyon başkanõnõn çağrõsõyla gündemli olarak toplanabilecektir.

9 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 321 OKUL DEĞERLENDİRME FORMU İlçesi: Okulu: Çalõşma kapsamõna alõnan toplam şube sayõsõ Çalõşma kapsamõna alõnan toplam öğrenci sayõsõ Çalõşma kapsamõna alõnan toplam okul dõşõ aday sayõsõ Çalõşmada görevlendirilen yönetici sayõsõ Çalõşmada göevlendirilen Psikolojik Danõşman sayõsõ Çalõşmada görevlendirilen sõnõf rehber öğretmeni sayõsõ Ek2 Yapõlan bilgilendirme toplantõlarõ Okul Tarafõndan İl Tarafõndan a) Öğretmenlere yönelik b) Öğrencilere yönelik c) Okul dõşõ adaylara yönelik d) Veliye yönelik e) Mahalli basõna yönelik Mesleki rehberlik amacõyla; Uygulanan ölçek adõ: a)... b)... c)... ÖSS ye giren öğrenci sayõsõ ÖSS tercihlerinde bilgilendirilen öğrenci sayõsõ ÖSS tercihlerinde bilgilendirilen okul dõşõ aday sayõsõ ÖSS yi kazananlarõn sayõsõ Yerleştirilen öğrenci sayõsõ a) Lisans programlarõna yerleştirilenler b) Meslek yüksek okullarõna yerleştirilenler c) Açõk öğretim programlarõna yerleştirilenler Uygulama sayõsõ: ÖSS ile Sõnavsõz Geçiş ile ÖSS 2002 Mesleki Rehberlik Etkinlikleri Planõ ile ilgili genel değerlendirme ve görüşler.../.../2002 Okul Müdür

10 322 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs İL DEĞERLENDİRME FORMU İli: Çalõşma kapsamõna alõnan bağlõ ilçe sayõsõ Çalõşma kapsamõna alõnan toplam; Genel ve akademik lise sayõsõ: Mesleki ve Teknik lise sayõsõ: Çalõşma kapsamõna alõnan iliniz toplam öğrenci sayõsõ Çalõşma kapsamõna alõnan iliniz okul dõşõ aday sayõsõ Çalõşmada görevlendirilen yönetici sayõsõ Çalõşmada görevlendirilen Psikolojik Danõşman sayõsõ Çalõşmada görevlendirilen sõnõf rehber öğretmeni sayõsõ Ek3 Yapõlan bilgilendirme toplantõlarõ Okul Tarafõndan İl Tarafõndan a) Öğretmenlere yönelik b) Öğrencilere yönelik c) Okul dõşõ adaylara yönelik d) Veliye yönelik e) Mahalli basõna yönelik Mesleki rehberlik amacõyla; Uygulanan ölçek adõ: a)... b)... c)... ÖSS ye giren İliniz öğrenci sayõsõ ÖSS tercihleri konusunda bilgilendirilen öğrenci sayõsõ ÖSS tercihleri konusunda bilgilendirilen okul dõşõ aday sayõsõ ÖSS yi kazanan öğrenci sayõsõ ÖSS yi kazanan okul dõşõ aday sayõsõ Yerleştirilen öğrenci sayõsõ a) Lisans programlarõna yerleştirilenler b) Meslek yüksek okullarõna yerleştirilenler c) Açõk öğretim programlarõna yerleştirilenler Uygulama sayõsõ: ÖSS ile Sõnavsõz Geçiş ile ÖSS 2002 Mesleki Rehberlik Etkinlikleri Planõ ile ilgili genel değerlendirme ve görüşler.../.../2002 İl Millî Eğitim Müdürü

11 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 323 DUYURULAR AYDIN İLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA DÜZENLEMİŞ OLDUĞU TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALAN İDARECİ VE ÖĞRETMEN İSİM LİSTESİDİR Sõra No: ADI SOYADI GÖREV YERİ TAKDİR/ TEŞEKKÜR 1 Bayram KAYMAZ Millî Eğitim Müdürlüğü Takdir 2 Ulvi YILDIZ Millî Eğitim Müdürlüğü Takdir 3 Mehmet ALDİ Bozdoğan Eğmir İÖO Teşekkür 4 Zahide GÖKER Bozdoğan Eğmir İÖO Teşekkür 5 Aysun MUTLU Bozdoğan Eğmir İÖO Teşekkür 6 Akif COTAN Sultanhisar Demirhan İÖO Teşekkür 7 Kamile ÖZDEMİR Sultanhisar Atça Atatürk İÖO Teşekkür 8 Hatice GÜNGÖR Sultanhisar Cumhuriyet İÖO Teşekkür 9 M.Metin NOTUROĞLU MRK Baltaköy İÖO Teşekkür 10 Şafak ÇALARGÜN MRK Baltaköy İÖO Teşekkür 11 Ayten TIĞ MRK Baltaköy İÖO Teşekkür 12 Dinçer KÖSE MRK Çeştepe İÖO Teşekkür 13 Metiner SARIALTIN MRK Çeştepe İÖO Teşekkür 14 Mine ÇANGIRI Bozdoğan Konaklõ Tutaç İÖO Takdir 15 İclal KAÇMAZ Söke Nebahatalpan İÖO Teşekkür 16 Ümmühan AKARSU Söke Nebahatalpan İÖO Teşekkür 17 Melahat KUZEY Söke Güllübahçe Atatürk İÖO Teşekkür 18 A.İhsan DOĞAN İncirliova Osman Bükü İÖO Teşekkür 19 Yüksel Meydanaldõ Karpuzlu Ş.Şenel Kara İÖO Teşekkür 20 Yavuz ÖZBAHAR Bozdoğan Halk Eğitim Teşekkür 21 Saliha YURTKAL Sultanhisar Salavatlõ İÖO Teşekkür 22 Nuri ERİŞ Sultanhisar Kurtuluş İÖO Teşekkür 23 Mehmet KARTAL Sultanhisar Kurtuluş İÖO Teşekkür 24 Diler SÜMER Sultanhisar Kurtuluş İÖO Teşekkür 25 E.Mine PINAR Sultanhisar Kurtuluş İÖO Teşekkür 26 M.Bülent TEKELİ Sultanhisar 5 Eylül İÖO Teşekkür 27 Hüsamettin ÇİMEN Sultanhisar 5 Eylül İÖO Teşekkür 28 İbrahim KILINÇOĞLU Sultanhisar Olukbaşõ İÖO Teşekkür 29 Seçil PEKTAŞ Koçarlõ Çulhalar İÖO Teşekkür 30 Sadõk YAVUZKAN Çine Atatürk İÖO Teşekkür 31 Tülin TOP Çine Atatürk İÖO Teşekkür 32 Cemile Demir VURAN Çine Atatürk İÖO Teşekkür 33 Zeki ARSARAYLI Kuyucak Atatürk İÖO Teşekkür 34 M.Ali ŞAHİN Kuyucak Cengiz Topel İÖO Teşekkür 35 Nalan ERGÜL Kuyucak Cengiz Topel İÖO Teşekkür 36 A.Osman ÖZTÜRK Kuyucak Atatürk İÖO Teşekkür 37 İdris YILMAZ Koçarlõ Atatürk İÖO Teşekkür 38 Ufuk MERİÇ Koçarlõ Cumhuriyet İÖO Teşekkür 39 Adnan KARAKAYA Koçarlõ Cumhuriyet İÖO Teşekkür 40 Ali KURNAZ Koçarlõ Cumhuriyet İÖO Teşekkür 41 Esma BALCI Aydõn Ted Moleji İÖO Teşekkür 42 Aysun AK Aydõn Ted Moleji İÖO Teşekkür 43 Hakan DİLER Aydõn Ted Moleji İÖO Teşekkür 44 Mürşide YEGÜL Aydõn Ted Moleji İÖO Teşekkür

12 324 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs Şenay KAYA Söke Atatürk İÖO Teşekkür 46 Şengül KAPLAN Söke Sazlõköy H.Halil Paşa İÖO Teşekkür 47 Safiye KOÇ Çine N.Kemal İÖO Teşekkür 48 Ayşe GÜNER Çine N.Kemal İÖO Teşekkür 49 Feridun ÇOBAN Çine N.Kemal İÖO Teşekkür 50 Songül KARADANA Çine N.Kemal İÖO Teşekkür 51 Tülay TEZCAN Kuşadasõ Cumhuriyet İÖO Teşekkür 52 Tülay ÖZAY Kuşadasõ Cumhuriyet İÖO Teşekkür 53 Adil GÜMÜŞ Karacasu Sevenler İÖO Teşekkür 54 Selma RAHMAN Karacasu Sevenler İÖO Teşekkür 55 Hakkõ BAL Karacasu Sevenler İÖO Teşekkür 56 Ahmet SU Karacasu Geyre İÖO Teşekkür 57 Nevin ÇİMEN Germencik Ş.Cafer İÖO Teşekkür 58 Gülcan KÜÇÜK Germencik Ş.Cafer İÖO Teşekkür 59 Hüsniye KORKUSUZ Germencik Ş.Cafer İÖO Teşekkür 60 A.Zeki BATUR Mursallõ S.Oğuz İÖO Teşekkür 61 H.Metmet YILMAZ Mursallõ S.Oğuz İÖO Teşekkür 62 M.Tevfik DENERİ Mursallõ S.Oğuz İÖO Teşekkür 63 Muammer KARAGÖZ Mursallõ S.Oğuz İÖO Teşekkür 64 Necati ÇAĞLAYAN Aydõn Mrk.Çeştepe İÖO Teşekkür 65 Yõlmaz AYDIN Aydõn Mrk.Kõzõlcakköy İÖO Teşekkür 66 Hüseyin ASLAN Aydõn Mrk.Kõzõlcakköy İÖO Teşekkür 67 Nursen TAŞDÖNER Aydõn Mrk.Yõlmazköy İÖO Teşekkür 68 Cengiz KARAGÖL Aydõn Mrk.Yõlmazköy İÖO Teşekkür 69 Nihat ÇİNİ Aydõn Mrk.Kadõköy İÖO Teşekkür 70 Mehmet KARASELVİ Aydõn Mrk. Kadõköy İÖO Teşekkür 71 Mehmet AKÇIL Aydõn Mrk.Umurlu Umurbey İÖO Teşekkür 72 Fuat KIZILTAŞI Aydõn Mrk.Kardeşköy İÖO Teşekkür 73 Nurcan ERDAL Didim A.Nihat Asya İÖO Teşekkür 74 Ö.Müjde AKTAŞ Aydõn Ted Koleji İÖO Teşekkür 75 Saadettin ÖZYER Bozdoğan Y.Kent M.Akçay İÖO Teşekkür 76 Önder ESENOĞLU Bozdoğan Y.Kent M.Akçay İÖO Teşekkür 77 Hakime ESENOĞLU Bozdoğan Y.Kent M.Akçay İÖO Teşekkür 78 M.Ali DEMİRCİOĞLU Bozdoğan Amasya Ü.Emre İÖO Teşekkür 79 Ülkü ÖZER B. Altõntaş Ş.Ercan Menderes İÖO Teşekkür 80 Soner KOCABAŞ Bozdoğan Fatih İÖO Teşekkür 81 Ayhan TEKİN Bozdoğan Fatih İÖO Teşekkür 82 Vicdan AKDAĞLI Bozdoğan Fatih İÖO Teşekkür 83 S.Günfer KALLEM Bozdoğan Fatih İÖO Teşekkür 84 Cemile KURAL Bozdoğan Fatih İÖO Teşekkür 85 Semra AFŞİN Bozdoğan Fatih İÖO Teşekkür 86 Nuray ÇAVDARLI Bozdoğan Fatih İÖO Teşekkür 87 Berrin ÖZER Didim Atatürk İÖO Teşekkür 88 Hatice DUMAN Kuşadasõ Çakabey İÖO Teşekkür 89 İzzit ŞANLI Mrk. Yörük Ali Efe İÖO Teşekkür 90 Burhan UÇAŞ Mrk. Yörük Ali Efe İÖO Teşekkür 91 Naime DİKİCİ Mrk. Yörük Ali Efe İÖO Teşekkür 92 Muzaffer YILMAZ Mrk. Yörük Ali Efe İÖO Teşekkür 93 Hüseyin MERCAN Mrk.Kocagür İÖO Teşekkür 94 Hakan ÖZCAN Mrk. Kocagür İÖO Teşekkür

13 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Fikret EKİZ Mrk. Yeniköy İÖO Teşekkür 96 Ahmet TOSUN Mrk. Yeniköy İ.Ö.O. Teşekkür 97 Hüseyin SARI Mrk. Dalama İ.Ö.O. Teşekkür 98 Erol BATI Mrk. Dalama İ.Ö.O. Teşekkür 99 Belgin KOCAMAN Mrk. Dalama İ.Ö.O. Teşekkür 100 Ali KORKMAZ İncirliova H.Ayaydõn İ.Ö.O. Teşekkür 101 Cemal AYYILDIZ İncirli C.Gürbüzatik İ.Ö.O. Teşekkür 102 Murat Ali AVKAN İncirli C.Gürbüzatik İ.Ö.O. Teşekkür 103 R.Gencay İYİLİKÇİ Mrk. A.Şerife Şanlõ İ.Ö.O. Teşekkür 104 Mevlüt AYPAK Mrk. Yunusemre İ.Ö.O. Teşekkür 105 Eribe ORAL Mrk. Yunusemre İ.Ö.O. Teşekkür 106 Refiye BİLİCİ Mrk. Yunusemre İ.Ö.O. Teşekkür 107 Turgut KAÇAR Mrk. Yunusemre İ.Ö.O. Teşekkür 108 Bülent BAYRAK Çine F.Raşit Kalkan İ.Ö.O. Teşekkür 109 Bekir ÖREN Mrk. 60.Yõl İ.Ö.O. Teşekkür 110 Refik AYCEN Mrk. 60.Yõl İ.Ö.O. Teşekkür 111 Celal YILDIZLI Mrk. 60.Yõl İ.Ö.O. Teşekkür 112 Muzaffer KAHRAMAN Mrk. 60.Yõl İ.Ö.O. Teşekkür 113 Müşide YEGÜL Aydõn Özel TED Koleji İ.Ö.O. Teşekkür 114 Uğur KAYIRAN Aydõn Özel TED Koleji İ.Ö.O. Teşekkür 115 Aysun AK Aydõn Özel TED Koleji İ.Ö.O. Teşekkür 116 A.Kadir ŞEYHOĞLU Sultanhisar Zafer İ.Ö.O. Teşekkür 117 Ömer ÖZENBOY Sultanhisar Zafer İ.Ö.O. Teşekkür 118 Yõlmaz KARATAŞ Sultanhisar Zafer İ.Ö.O. Teşekkür 119 Gülay ZENGİN Sultanhisar Zafer İ.Ö.O. Teşekkür 120 Gönül ALTIN Sultanhisar Zafer İ.Ö.O. Teşekkür 121 Mehmet ORTAKÇI Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 122 Fahri HİÇYILMAZ Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 123 Zekeriya UZUN Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 124 Ergün SEVİM Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 125 Halit ÇIBIK Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 126 Nuran KELEŞ Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 127 Süleyman ÇAKALOĞLU Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 128 Muhsin YAMAN Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 129 Öner GÜNDÜZ Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 130 Zeynep KÜÇÜKGÜLDAL Mrk. Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 131 Hasan YILDIRIM Bozdoğan Haydere İ.Ö.O. Teşekkür 132 Ayşegül YILDIRIM Bozdoğan Haydere İ.Ö.O. Teşekkür 133 Şükrü TAKTAKOĞLU Nazilli Vakõfbank İ.Ö.O. Teşekkür 134 Serpil YERLİKAYA Didim Arif Asya İ.Ö.O. Teşekkür 135 Mehmet KIVRAKBAL Kuyucak Pamukören Y.Emre İ.Ö.O. Teşekkür 136 İbrahim YILDIZ Kuyucak Horsunlu İ.Ö.O. Teşekkür 137 Süleyman ÇAKAR Çine Ö.F. Öz Anaokulu Teşekkür 138 Zeki YAVUZAK Kuyucak Güncelli İ.Ö.O. Teşekkür 139 Abdulkadir CEYLAN Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 140 Faruk TOPRAK Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 141 Yahya AYDIN Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 142 Şeniz AMASYA Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 143 Zaide CEYHAN Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 144 Ayşe ŞENSES Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür

14 326 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs Mustafa TÖRKİŞ Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 146 Mesude ERDOĞAN Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 147 Ayten KARTAL Bozdoğan Mrk. İ.Ö.O. Teşekkür 148 Aylin ARIKAN Didim M.Özgürdamar İ.Ö.O. Teşekkür 149 Kazõm ABACIOĞLU Mrk. Özel Başak İ.Ö.O. Teşekkür 150 Necla BÜYÜKÇOBAN Mrk. Özel Başak İ.Ö.O. Teşekkür 151 Berrin AKYILDIZ Mrk. Hürriyet İ.Ö.O. Teşekkür 152 Şenay KONYA Mrk. Hürriyet İ.Ö.O. Teşekkür 153 Latif ALPAKINCI Kuşadasõ Yeniköy İ.Ö.O. Teşekkür 154 Mustafa ÖZTÜRK Kuşadasõ G.Çamlõ N.Kemal İ.Ö.O. Teşekkür 155 Ahmet SATILMIŞ Kuşadasõ G.Çamlõ N.Kemal İ.Ö.O. Teşekkür 156 Sema TURGUT Kuşadasõ 7 Eylül İ.Ö.O. Teşekkür 157 Sevgi ERSOY Kuşadasõ Zafer İ.Ö.O. Teşekkür 158 Hediye OKUR Kuşadasõ Zafer İ.Ö.O. Teşekkür 159 Serpil DİVİLLİOĞLU Kuşadasõ Cumhuriyet İ.Ö.O. Teşekkür 160 Gülcan Şahin Kuşadasõ Cumhuriyet İ.Ö.O. Teşekkür 161 Bahri AKGÜÇ Kuşadasõ Cumhuriyet İ.Ö.O. Teşekkür 162 Özlem DAĞ Kuşadasõ Cumhuriyet İ.Ö.O. Teşekkür 163 Muzaffer UYAR Kuşadasõ Cumhuriyet İ.Ö.O. Teşekkür 164 Nuran KAHRAMAN Kuşadasõ Cumhuriyet İ.Ö.O. Teşekkür 165 Yüksel ŞAHBAZ Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 166 Nazan POSACI Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 167 Ünal OKYAY Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 168 Sema AKYOL Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 169 A. Çiğdem YIRTIMCI Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 170 Müjdan ÖZTÜRK Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 171 Ömer GÜNGÖREN Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 172 Nevin ETÇİ Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 173 Nevin ŞAHİN Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 174 Nail BAYIR Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 175 S. Nurhayat TÜKEL Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 176 Sitahat EVCİ Mrk. Y.Kemal Beyatlõ İ.Ö.O. Teşekkür 177 Mehmet ÜNLÜOĞLU Mrk.Aydoğdu İ.Ö.O. Teşekkür 178 Zekeriya HANÇER Mrk.Aydoğdu İ.Ö.O. Teşekkür 179 Meral SAY Mrk.Beşeylül İ.Ö.O. Teşekkür 180 Meral ELMAS Mrk.Beşeylül İ.Ö.O. Teşekkür 181 Nurten BAĞCI Mrk.Beşeylül İ.Ö.O. Teşekkür 182 Bahri ERDOĞAN Mrk.Recey İ.Ö.O. Teşekkür 183 Dilek SUDAGEZER Mrk.Toygar İ.Ö.O. Teşekkür 184 Hilmi KABALI Çaylõ İ.Ö.O. Teşekkür 185 Aytekin YÖRÜK Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 186 Güleren KOCABAY Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 187 Emel BALBAKAN Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 188 Nuran BAYRAM Kuşadasõ K.Dirik İ.Ö.O. Teşekkür 189 İsmail TETİK Kuşadasõ K.Dirik İ.Ö.O. Teşekkür 190 Selma TABAK Kuşadasõ K.Dirik İ.Ö.O. Teşekkür 191 Ekrem GÖÇMEN Mrk.Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 192 Tijen AKOĞLU Mrk.Vali Ünal Özgödek İ.Ö.O. Teşekkür 193 Aşkõn GÜNEŞ Karacasu Alemler Köyü İ.Ö.O. Teşekkür 194 Bekir ÖZDEMİR Karacasu Alemler Köyü İ.Ö.O. Teşekkür

15 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Cafer AKKAY And E.M.L. Teşekkür 196 İlkin GÜNAYDIN And E.M.L. Teşekkür 197 Nurperi OKUR And E.M.L. Teşekkür 198 Meryem YILMAZ And E.M.L. Teşekkür 199 Ahmet KUZUCUOĞLU Buharkent Savcõlõ İ.Ö.O. Teşekkür 200 Mithat YILDIRIM Buharkent Savcõlõ İ.Ö.O. Teşekkür 201 Mustafa OLGUNELMA Buharkent Gelenbe İ.Ö.O. Teşekkür 202 Ali LEKESİZ Buharkent Gelenbe İ.Ö.O. Teşekkür 203 Şinasi PABUŞÇU Yenipazar Hamzabali İ.Ö.O. Teşekkür 204 M.Salih ZEYBEKOĞLU Yenipazar Hamzabali İ.Ö.O. Teşekkür 205 Emin UMAÇ Yenipazar Hamzabali İ.Ö.O. Teşekkür 206 Yasef GENÇER Yenipazar Hamzabali İ.Ö.O. Teşekkür 207 Azmi KALLEM Yenipazar Donduran İ.Ö.O. Teşekkür 208 Abdullah ELGÜN Yenipazar Donduran İ.Ö.O. Teşekkür 209 Mehmet ERDEM Yenipazar Donduran İ.Ö.O. Teşekkür 210 Erdoğan ÜNÜBOL Yenipazar Dereköy İ.Ö.O. Teşekkür 211 Kadriye ÖZDEMİR Yenipazar Dereköy İ.Ö.O. Teşekkür 212 Fatih TOSUN Yenipazar Karacaören İ.Ö.O. Teşekkür 213 Şefika Erdem BOZKURT Atatürk İ.Ö.O.Mes Eğt.Mrk. Teşekkür 214 Mahmude ÖZDEMİR Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 215 Nazire BAŞLIK Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 216 Aynur AKTUĞ Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 217 Gül SEVİNÇ Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 218 Tijen ÖZTÜRK Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 219 Mehmet AKBULUT Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 220 Fatma ERGÜN Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 221 Cafer DİKİCİ Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 222 Kenan ALYÜRÜK Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 223 Nevzat ERGÜN Mrk.Umurbey İ.Ö.O. Teşekkür 224 Selma YARDIM Mrk. 75. Yõl İ.Ö.O. Teşekkür 225 M.Tayyip KÜPELİOĞLU Nazilli Öğretmenevi Teşekkür 226 Sadullah ÖZCAN Nazilli Öğretmenevi Teşekkür 227 Şemsettin TUTAR Nazilli Öğretmenevi Teşekkür 228 Cengiz KIZILKAN Güzelköy Bs İ.Ö.O. Teşekkür 229 Enver TOKMAK Güzelköy Bs İ.Ö.O. Teşekkür 230 Mehmet Ali KESKİN Kuşadasõ Öğretmenevi İ.Ö.O. Teşekkür 231 Osman IŞIK Söke Sõdõka İ.Ö.O. Teşekkür 232 Ünsal SEZGİN Sadullah Kuşadasõ İ.Ö.O. Teşekkür 233 H.Hüseyin ERTUĞRUL Sadullah Kuşadasõ İ.Ö.O. Teşekkür 234 Nevin BOZKURT Sadullah Kuşadasõ İ.Ö.O. Teşekkür 235 Şengül KAPLAN Sadullah Kuşadasõ İ.Ö.O. Teşekkür 236 Şenay KAYA Sadullah Kuşadasõ İ.Ö.O. Teşekkür 237 Zeynep KÖYLÜ Sadullah Özbaşõ İ.Ö.O. Teşekkür 238 İbrahim DEMİR Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 239 Tahsin ÇETİN Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 240 Hülya ŞAHİN Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 241 Melahat TURGUT Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 242 Eşref ARABACIOĞLU Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 243 Ferhan BAŞKASAPOĞLU Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 244 Hasan ŞAHİN Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür

16 328 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs Zekeriya KAHRAMAN Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Teşekkür 246 Ömer Ali SERBEN Mrk.Halide Hatun İ.Ö.O. Takdir 247 M.Cihan BAŞER Mrk. Reh. Arş.Merkezi Takdir 248 Duygu VURAL Mrk. Reh. Arş.Merkezi Teşekkür 249 Perihan KARACAKIRT Mrk. Reh. Arş.Merkezi Teşekkür 250 Nevin AVCI Mrk. Reh. Arş.Merkezi Teşekkür 251 Işõk BULUT Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 252 Nihal ÖRMECİ Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 253 A.Kadir UYAT Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 254 M.Meral AYGÜN Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 255 Handan YILDIZLI Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 256 Şayete PARLAK Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 257 Seher ERDOĞAN Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 258 Cansel KÖLGELİ Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 259 Aslõ Gülden YILDIRIM Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 260 Hayriye BAYIK Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 261 Leman İMREK Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 262 İbrahim ÜNLÜ Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 263 Ali APAK Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 264 Kerim KORKMAZ Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 265 Mustafa ŞEN Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 266 Birgül ÖZTÜRK Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür 267 Emin YÖRÜ Mrk.Sağ.Eğt.Merkezi Teşekkür KAYITLARIMIZA UYGUNDUR.../.../2002 Nihat ÖNDER İlköğretim Müf.Başkanõ

17 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 329 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞINDAN Aşağõda adi yazarõ, seviyesi, adresi, tarihi ve sayõsõ belirtilen eğitim araçlarõ sayõlõ "Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 55. maddesine göre incelenmiş, belirtilen seviyedeki öğrenci ve öğretmenler tavsiyesi uygun bulunmuştur Nurettin BAŞER Talim ve Terbiye Kurulu Başkan V Eğitim Aracõnõn Adõ Yazarõ ve Yayõn Evi Bas yeri Yõlõ/ Kaç. Bas. Ol. Tavsiye Edilen Öğrenim Seviyesi Tarih ve Sayõsõ Temin Edilebileceği Trafik Kurallarõnõ Öğreniyorum B.Altan Altanoğlu Ankara 2001 Okul öncesi ve ilköğretim okulu öğrencileri Ankara Trafik Vakfõ Başkanlõğõ İlköğretim Dil Bilgisi 6 Suat Batur Serhat Kitap Yayõn A. Ş. İstanbul 2001 ilköğretim kurumlarõ 6. sõnõf öğrencileri Serhat Kitap Yayõn A. Ş. Yerebatan Cad. Nu. 60 Cağaloğlu/İSTANBUL ilköğretim Dil Bilgisi 7 The Good Grammar Book Suat Batur Serhat Kitap Yayõn AŞ. Michael Swan Catherõne Walter Oxford University İstanbul 2001 Chõna 2001 ilköğretim kurumlan 7. sõnõf öğrencileri Bir kõsõm derslerin öğretimini yabancõ dille yapan okullar ve dengi özel okullar ile ağõrlõklõ yabancõ dil programõ uygulayan liselerin hazõrlõk sõnõfõ öğrencileri Serhat Kitap Yayõn A. Ş. Yerebatan Cad Nu.: 60 Cağaloğlu/İSTANBUL Oxford University Karanfil Sok. Nü :1 1 Deniz Apt. Daire Kõzõlay/ANKARA Hamlet William Shakespeare MSM Yayõnlarõ Güzel Sanatlar Liseleri 3. sõnõf öğrencileri MSM Mü]dat Gezen Sanat Merkezi Ziverbey Durağõ 48 Kadõköy/İSTANBUL

18 330 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs Türk Tiyatrosu Kitabõ Müjdat Gezen MSM Yayõnlarõ İstanbul 1999 Güzel Sanatlar Liseleri 3. sõnõf öğrencileri MSM Müjdat Gezen Sanat Merkezi Ziverbey Durağõ 48 Kadõköy/İSTANBUL Oyuncunun El Kitabõ Müjdat Gezen MSM Yayõnlarõ İstanbul 1999 Güzel Sanatlar Liseleri 3.sõnõf öğrencileri MSM Müjdat Gezen Sanat Merkezi Ziverbey Durağõ 48 Kadõköy/İSTANBUL Oyunculuk Eğitimi Müjdat Gezen MSM Yayõnlarõ İstanbul 2001 Güzel Sanatlar Liseleri 3. sõnõf öğrencileri MSM Müjdat Gezen Sanat Merkezi Ziverbey Durağõ 48 Kadõköy/İSTANBUL Çağdaş Türkçe Dersleri Öğretmen Kõlavuzu İlköğretim 8 Emin Ozdemir Adnan Binyazar Celil Altõn Kültür Hizmetleri A. Ş İstanbul 2001 ilköğretim kurumlarõ öğretmenleri Kültür Hizmetleri AŞ 910. Kõsõm Ataköy/İSTANBUL Matematiği Çok Seviyorum 5 Aysel Aydõn Hasan Karakuş Salan Yayõnlarõ San ve Tõc. Etd. Şti. İstanbul 2001 ilköğretim kurumlarõ 5. sõnõf öğrencileri Salan Yayõnlarõ San. ve Tic Etd Şti. Ankara Cad. Nu. :54/8 Pamir Han Cağaloğlu/STANBUL Matematiği Çok Seviyorum 3 Aysel Aydõn Hasan Karakuş Salan Yayõnlarõ San. ve Tõc Etd. Şti. İstanbul 2001 ilköğretim kurumlarõ 3 sõnõf öğrencileri Salan Yayõnlarõ San. ve Tõc. Etd. Şti. Ankara Cad. Nü :54/8 Pamõr Han Cağaloğlu/STANBUL Write From The Start Davõd M.Davidson Davõd Blot Hcinle&Heinle Publishers USA 1994 Orta öğretim kurumlarõ ve dengi okullarõ öğrencileri Doruk D. Denkel Orta Doğu Satõş Temsilcisi And Sok 21 Daire Çankaya/ANKARA Eğlenceli Matematik 1 Eğlenceli Matematik 2 Meltem Çelebioğlu Zambak Yayõnlarõ Meltem Çelebioğlu Zambak Yayõnlarõ İstanbul 2001 İstanbul 2001 Okul öncesi eğitim kurumlarõ öğretmen ve öğrencileri Okul öncesi eğitim kurumlan öğretmen ve öğrencileri Zambak Yayõnlarõ P.K Acõbadem/İSTANBUL Zambak Yayõnlarõ P K Acõbadem/İSTANBUE ilköğretim Okullarõ Bilgisayar 8 F. Akõn Bilgi Metin Özõşõk Mutlu Yay San. ve Tic Etd Ş. İstanbul 2001 ilköğretim kurumlarõ 8. sõnõf öğrencileri Mutlu Yayõncõlõk San. ve Tõc Etd Ş Mollafenari Sok Nü : Cağaloğlu/İSTANBUL

19 Mayõs Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 331 Kaynak Kitap Matematik 6 Ülkü Tahan Şahin Güner Tahan Behçet Kemerli Çetin Acarbay Can Matematik Yayõnlarõ Ankara 2001 İlköğretim kurumlarõ 6 sõnõf öğrencileri Can Matematik Yayõnlarõ Kâzõm Karabckir Cad Nu: 85/ İskitler/ANKARA Kaynak Kitap Matematik 7 Ülkü Tahan Şahin Güner Tahan Behçet Kemerli Çetin Acarbay Can Matematik Yayõnlarõ Ankara 2001 İlköğretim kurumlarõ 7 sõnõf öğrencileri Can Matematik Yayõnlarõ Kâzõm Karabekir Cad Nu:85/ İskitler/ANKARA Hayat Bilgisi Günlüğü 3 Şaban Çetinkaya Mutlu Yay. San. ve Tic. Ltd. Ş İstanbul 2001 İlköğretim kurumlarõ 3. sõnõf öğrencileri Mutlu Yayõncõlõk San ve Tic Ltd Ş Mollafenari Sok. Nu.: Cağaloğlu/ISTANBUL Sosyal Bilgiler Günlüğü Çalõşma Defteri ilköğretim 4 Bahriye Büyükyeğen Nesrin Balcõ Mutlu Yay. San. ve Tic Ltd. Ş. İstanbul 2001 İlköğretim kurumlan 4. sõnõf öğrencileri Mutlu Yayõncõlõk San ve Tic. Ltd Ş Mollafenari Sok. Nu.: Cağaloğu/İSTANBUL Pen Pictures 3 Student's Book Mark Hancock Annie McDonald Oxford Universõty China 2000 İlköğretim kurumlarõ 6 sõnõf öğrencileri Oxford University Karanfil Sok Nu.:l 1 Deniz Apt Daire Kõzõlay/ANKARA Pen Põctures 3 Theacher's Book Mark Hancock Annie McDonald Oxford University China 2000 İlköğretim kurumlarõ 6. sõnõf öğretmenleri Oxford University Karanfil Sok. Nu.:l 1 Deniz Apt Daire Kõzõlav/ANKARA Matematiği Çok Seviyorum 1 Aysel Aydõn Hasan Karakuş Salan Yayõnlarõ San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 2001 İlköğretim kurumlan 1. sõnõf öğrencileri Salan Yayõnlarõ San. ve Tic. Ltd Şti. " Ankara Cad.Nu :54/8 Pamõr Han Cağaloğlu/STANBUL Öğrenci Merkezli Uygun Matematik 5 Y.Akkoç A. Aydõn M.N.Büyükbay F.Şanda H. Karakuş Matematik Yayõnlarõ İstanbul 2001 İlköğretim kurumlarõ 5. sõnõf öğrencileri Matematik Yayõnlarõ Cağaloğlu Yokuşu Öz Hekim İş Hanõ Nü.: 1/31 Cağaloğlu/ISTANBUL Öğrenci Merkezli Uygun Matematik 2 Sadõk Uygun Aysel Aydõn Matematik Yayõnlarõ İstanbul 2001 ilköğretim kurumlan 2. sõnõf öğrencileri Matematik Yayõnlarõ Cağaloğlu Yokuşu Öz Hekim iş Hanõ Nü.: 1/31 Cağaloğlu/ISTANBUL

20 332 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mayõs Çağdaş Türkçe Dersleri Öğretmen Kõlavuzu İlköğretim 7 İlköğretim Dil Bilgisi 8 EMİN Özdemir Adnan Binyazar Celil Altõn Kültür Hizmetleri A.Ş. Suat Batur Serhat Kitap Yavõn AŞ İstanbul 2001 İstanbul 2001 İlköğretim kurumlarõ öğretim ilköğretim kurumlarõ 8 sõnõf öğrencileri Kültür Hizmetleri A.Ş. 910.Kõsõm Ataköy İSTANBUL Serhat Kitap Yavõn AŞ. YerebatanCad Nü.: 60 Cağaloğlu/İSTANBUL Brillant 4 Pupil's Book Jeanne Perrett Macmillan Hiõnemann ELT Thailand 2001 İlköğretim okullarõ öğrencileri MacmillanHeõnemann Elt Ankara Cad. İnkõlâp Han 99/ 2 Sõrkeci/İSTANBUL Brillant 4 Teacher's Book Jeanne Perrett Macmillan Heõnemann ELT Thailand 2001 İlköğretim okullarõ öğretmenleri MacmillanHeõnemann Elt Ankara Cad. İnkõlâp Han 99/ 2 Sõrkeci/İSTANBUL Brillant 4 Actõvity Book Jeanne Perrett Macmillan Heõnemann ELT Thailand 2001 İlköğretim okullarõ öğrencileri MacmillanHeinemann Elt Ankara Cad İnkõlâp Han 99/ 2 Sirkecõ/İSTANBUL Brillant 4 Cassette Jeanne Perrett Macmillan Heinemann ELT. Thailand 2001 İlköğretim okullarõ öğrencileri MacmillanHeinemann Elt Ankara Cad inkõlâp Han 99/ 2 Sirkecõ/İSTANBUL İnside Out Intermediate Student's Book Sue Kay Vaughan Jones wõth Jon Hird MacmõllanHeinmann ELT İspanya 2000 liselerin öğrencileri MacmillanHeõnemann Elt Ankara Cad İnkõlâp Han 99/ 2 Sõrkeci/İSTANBUL İnside Out Intermediate Teacher's Book Helana Gomm Jon Hird MacmõllanHeõimann ELT İspanya 2000 liselerin öğretmenleri MacmillanHeinemann Elt Ankara Cad İnkõlâp Han 99/ 2 Sirkecõ/İSTANBUL İnside Out Intermediate Workbook Philip Kerr MacmillanHeinmann ELT İspanya 2000 liselerin öğrencileri MacmillanHeõnemann Elt. Ankara Cad. İnkõlâp Han 99/2 Sirkecõ/İSTANBUL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 EYLÜL 2002 SAYI: 2540 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ:

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. AYDIN EFELER Aydın Fen Lisesi ,747. AYDIN NAZİLLİ Nazilli Fen Lisesi ,590

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. AYDIN EFELER Aydın Fen Lisesi ,747. AYDIN NAZİLLİ Nazilli Fen Lisesi ,590 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Aydın Fen Lisesi 90 494,747 Nazilli Fen Lisesi 90 488,590 Adnan Menderes Anadolu Lisesi 204 477,043 AYDIN GERMENCİK Ortaklar Fen Lisesi 150 469,536 Süleyman Demirel Anadolu

Detaylı

9. SINIFTA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

9. SINIFTA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 9. TA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.01.2014 tarihli kararı uyarınca 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9 ve

Detaylı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARINDA 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 10 UNCU SINIFLARDAN BAŞLAYARAK UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNE AİT AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

İDARECİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA

İDARECİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA T.C. KAĞITHANE KAYMAKAMLIĞI İstinye Anadolu Lisesi SAYI : 326283.13-.755.02.06/ KONU : Komisyon-Kurul Görevleriniz 16.09.2016 Orta Öğretim kurumları Yönetmeliği gereğince 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler

İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler İmam Hatip Liselerinde ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda okutulacak ortak ve seçmeli ders listesi. İMAM HATİP LİSELERİNDE

Detaylı

ADANA KIZ LİSESİ EĞİTİM YILI ÖĞRETMEN VELİ GÖRÜŞME SAATLERİ ÇİZELGESİ

ADANA KIZ LİSESİ EĞİTİM YILI ÖĞRETMEN VELİ GÖRÜŞME SAATLERİ ÇİZELGESİ ADANA KIZ LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM YILI ÖĞRETMEN VELİ ÇİZELGESİ ADI SOYADI BRANŞI GÜNLERİ ABDÜLSELAM PEKUÇAR İngilizce Salı 10:00 11:30 ADEM DELİKTAŞ Coğrafya Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 11:00

Detaylı

PAZARTESİ SALI ÇARSAMBA PERŞEMBE CUMA

PAZARTESİ SALI ÇARSAMBA PERŞEMBE CUMA ML - 9. Sınıf / A Şubesi 0:00-0:0 GÜLİN GÖKÇEK GEOMETRİ İLMAHAN SARMAN GEOMETRİ İLMAHAN SARMAN SEVİN EROL 0:0-0:0 HÜLYA SARI GÜLİN GÖKÇEK SEVİN EROL SEVİN EROL 0:0-0:0 ALİ KOÇ ALİ KOÇ GÜLİN GÖKÇEK GÖRSEL

Detaylı

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 MEHTAP YILDIRIM PF13140060 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 MEHMET

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

MURATPAŞA İLÇESİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMA PROGRAMI

MURATPAŞA İLÇESİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMA PROGRAMI Hedef Kitle Çalışmayı Yapacak Ekip 5A M.ÖZGÜR ÇETİNER 5D SONER YÜKSEL 6C YILDIZ ALBAYRAK SARGIN 6D ZAFER ALPARSLAN 6 03.01.2012 10.00-12.00 04.01.2012 7A SERKAN ÇANKAYA 7C M.ÖZGÜR ÇETİNER 8B SONER YÜKSEL

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 ŞUBAT 2006 SAYI: 2581 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı Ders Kodu İOÖ312 Ders Adı TOPLUMA HİZMET UYG. Yrd. Doç.Dr. HAKAN İNCE Sınıfı 3 1 11270049 YILDIRIM AYDIN Zorunlu/ 2 11270077 AYTEN ERBAY Zorunlu/ 3 12270001 FIRAT AYGEN Zorunlu/ 4 12270071 MUSTAFA KÖRPE

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

İL GENELİ İL İÇİ TAYİN İSTEĞİNDE BULUNABİLİNECEK AÇIK OKUL VE KURUMLARI GÖSTERİR LİSTE

İL GENELİ İL İÇİ TAYİN İSTEĞİNDE BULUNABİLİNECEK AÇIK OKUL VE KURUMLARI GÖSTERİR LİSTE 1 ŞEF 3 2 Bozdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 ŞEF 4 1 Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 ŞEF 3 2 Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 4 ŞEF 4 3 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Söke 5 ŞEF 5 2 İlçe Milli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 22 TARİH: 28/05/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 69 TARİH: 25/06/2012 KONU: İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 TEMMUZ 2013 SAYI: 2670 Karar Sayısı : 23 Karar Tarihi : 28.05.2013 Konu : Özel Amerikan Robert

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 ARALIK 2012 SAYI: 2663 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar

Detaylı

ÜNV. UYGULAMA AKADEMİSYENİ ADI- SOYADI

ÜNV. UYGULAMA AKADEMİSYENİ ADI- SOYADI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 2017-2018 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMA LİSTESİ S.NO ÖĞRENCİNİN ADI- SOYADI ÖĞRENCİ TC KİMLİK NO FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 KASIM 2005 SAYI: 2578 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

KAYITTA İSTENEN BELGELER

KAYITTA İSTENEN BELGELER 2017-2018 Öğretim yılı Özel Yetenek sınavı ile Kesin kayıt Hakkı Kazananların listesi aşağıda ilan edilmiştir. Özel Yetenek sınavı ile kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 14-18 AĞUSTOS 2017 tarihleri arasında

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır.

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır. SAĞMALCILAR ANADOLU LİSESİ Beden Eğitimi Öğretmenliği Grubu PF39140319 MURAT ÖZDEMİR PF39140230 ENGİN KARATAŞ PF39140113 EMİNE AK PF39140090 CANAN DURAN PF39140097 ENES KAPICIOĞLU PF39140083 ŞULE SIRAKAYA

Detaylı

TOKAT MERKEZ VAKIFBANK NAMIK KEMAL ORTAOKULU

TOKAT MERKEZ VAKIFBANK NAMIK KEMAL ORTAOKULU 5 ÇALIŞMAYI YÜRÜTEN ZEKİ AKAR (0532) 6926182 6 EKİBİN ADI EĞİTİM ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMA EKİBİ 7 EKİP ÜYEELERİNİN ZEKİ AKAR MÜDÜR YARDIMCISI ADI SOYADI VE DAVUT KARA REMZİ YALÇIN ORHAN YÜCE REHBER ÖĞRETMEN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. ÇALIŞMA KONULARI Mesleki Eğitim Çalışmaları ve Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı(Örgün ve Yaygın Eğitim

Detaylı

TÜM ÖĞRENCİ VE VELİLERİMİZE TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERİLECEKTİR.

TÜM ÖĞRENCİ VE VELİLERİMİZE TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERİLECEKTİR. TÜM ÖĞRENCİ VE VELİLERİMİZE TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERİLECEKTİR. Milli Eğitim Müdürlüğümüzce temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde ortaokullarımızın 8. Sınıfını tamamlayan öğrencilerimizin

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ Sığır Desteği Alacak İşletmeler KÖYÜ: ÇAKILLI Sayısı AHMET POYRAZ 5008125 32069181796 2 2 0 2.00 0.00 AHMET POYRAZ İŞLETMESİNDE ANAÇ SIĞIR DESTEĞİ HAKEDEN SIĞIRLAR TR50249828 14.09.2010 Destek Alır TR50145279

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

Bağcılar'daki kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri

Bağcılar'daki kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri On5yirmi5.com Bağcılar'daki kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri İşte Bağcılar'daki kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri... Yayın Tarihi : 10 Eylül 2015 Perşembe (oluşturma : 1/14/2017)

Detaylı

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ Ay 9 Bütçe Yılı 2014 13 1 31 62 Kurum Adı Milli Eğitim Bakanlığı Birim Adı Aktif Eğitimciler Sendikası Beştepe Mah.33.Sok.No13 Yenimahalle/Ankara TC ZIRAAT BANKASI Banka Şube Adı ÇUKURAMBAR/ANKARA TR8800010019376

Detaylı

Nuriye ÜSTÜNBAŞ Fen ve Teknoloji 8ABCD Salı Çarşamba Ceylan DEMİRCİ Müdür Yardımcısı Anaokulu Her gün

Nuriye ÜSTÜNBAŞ Fen ve Teknoloji 8ABCD Salı Çarşamba Ceylan DEMİRCİ Müdür Yardımcısı Anaokulu Her gün TED Zonguldak Koleji Vakfı Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 14 EYLÜL 2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ VELİ - ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜN VE SAATLERİ ÇİZELGESİ Tüm Sınıflar Her gün Nuriye

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ DD ile başlayan derslikler D Blokta bulunmaktadır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür. Programda derslerin ve sınavların

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I İLİ : İSTANBUL İLÇESİ : KARTAL ADI : HASAN FERRUH ÖZGEN ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2 I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi B- KURUM KODU :

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 NİSAN 2013 SAYI: 2667 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta Hafta Hafta Hafta

Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta Hafta Hafta Hafta Sorumlu Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. Cemal AKÜZÜM Uygulama Okulu : MEVLANA İLKOKULU Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 BUŞRA YONTAŞ 0 00 MEHMET ZABIT MENTEŞ 00 SAADET MERVE BAYDİLLİ 00

Detaylı

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YEDEK İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş

Detaylı

SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ

SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ- İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM-ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA a)ortaöğretim KURUMLARI SINAV

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

PZT SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS S. No Yer Yer Adı Sınıf Ders 12:15 12:15. Ders Adı

PZT SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS S. No Yer Yer Adı Sınıf Ders 12:15 12:15. Ders Adı Sayı : B.08..MEM..06.6.LG.-0 Maaş Karşılığı : 6 Saat Sınıf Öğretmenliği : Adı Soyadı : BEKİR AKMAN Ücretli i : Saat Eğitici Kolu(Kulüp) : Toplam : 6 Saat Nöbet Günü ve Yeri : tesi () () () () (5) (6) (7)

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 EYLÜL 2012 SAYI: 2660 Karar Sayısı : 124 Karar Tarihi : 14/08/2012

Detaylı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı Başvuru ları Eğitim leri Enstitüsü - Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı / Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli) Ad Soyad Uyruk Giriş TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER 1 26*******32 Ahmet Emre Kılıç TÜRKİYE ALES-EA 76,62

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ M. AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ M. AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE M. AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÇALDAK Seher ÇAYTAŞ MERYEM AYSUN ÖNDER SÜLEYMAN ZEYNEP NACİ ESMA SÜVEYLA EDA AYDIN ŞAHİN ARSLAN TÜRKAN KURT TİMUR ANKAY ÇAĞIRDAN BARAN BİNGÖL

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ

4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ 4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 2 ABDULLAH BURAK ASLAN 408494 3 AÇELYA KAVLAK 408493 4 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ (PFE) 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 14:25 15:10 15:20 16:05

EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ (PFE) 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 14:25 15:10 15:20 16:05 Pazartesi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi 2015-2016 Güz Dönemi Haftalık Ders Programı Derslik 17:10 17:55 18:05 18:50 20:40 Derslik 1. Grup: İlahiyat+İlitam-1 B-201 10. Grup: Tarih A-Z3

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ANKARA ALTINDAĞ ATATÜRK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ SOSYAL ETKİNLİKLER TAKVİMİ

ÖĞRETİM YILI ANKARA ALTINDAĞ ATATÜRK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ SOSYAL ETKİNLİKLER TAKVİMİ TARİH ETKİNLİK ADI KİMLERE UYGULANACAĞI 19 EYLÜL 2016 Okul Açılış Töreni -15 Temmuz Tüm Öğretmen ve Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği 13 EKİM 2016 Ankara nın Başkent

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ MESLEK DERSLERİ ORTAK DERSLER MİLLÎ EĞİTİM BAKLANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER 9. 10. 11. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 5 5 5 TARİH 2 2 - - T.C.

Detaylı

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ ATANDIĞI GÖREV YERİ ve ALANI MEHMET AYTEKİN GAZİANTEP ŞAHİNBEY Gaziantep Beden Eğitimi 72 2 ERGÜN ASLANARGUN GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Bayraktar Anadolu Beden Eğitimi GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL (74909)Hacı Lütfiye

Detaylı

ÖZEL MARMARA ORTAOKULU ÖĞRETMEN - VELİ GÖRÜŞME LİSTESİ GÖRÜŞME GÜN VE SAATİ

ÖZEL MARMARA ORTAOKULU ÖĞRETMEN - VELİ GÖRÜŞME LİSTESİ GÖRÜŞME GÜN VE SAATİ ÖZEL MARMARA ORTAOKULU 2012-2013 ÖĞRETMEN - VELİ GÖRÜŞME LİSTESİ S.NO ADI SOYADI BRANŞI GÖRÜŞME GÜN VE SAATİ SINIFLAR MAİL ADRESLERİ 1 HANDE ENGÜR BOZKURT MÜDÜR DAHİLİ 1112 handeengur@mek.k12.tr 2 AHMET

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 66 ARALIK 003 SAYI: 555 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

KADROSUNUN BULUNDUĞU BİRİM UNVANI. 364 Osman ÇETİN Ulus Kaymakamlığı YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ UYGUN - Kastamonu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

KADROSUNUN BULUNDUĞU BİRİM UNVANI. 364 Osman ÇETİN Ulus Kaymakamlığı YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ UYGUN - Kastamonu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN KASTAMONU VALİLİĞİNDE İLAN EDİLEN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ NA MÜRACAATTA BULUNAN ADAYLARDAN YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA AİT KESİN

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

1 SEYİT AHMET ÇİÇEK MEMUR ÖNLİSANS 45% UYGUN 2 ÖMER KÖPRÜ MEMUR ÖNLİSANS 45% UYGUN 3 MAHMUT UŞAR MEMUR ÖNLİSANS 40% UYGUN

1 SEYİT AHMET ÇİÇEK MEMUR ÖNLİSANS 45% UYGUN 2 ÖMER KÖPRÜ MEMUR ÖNLİSANS 45% UYGUN 3 MAHMUT UŞAR MEMUR ÖNLİSANS 40% UYGUN BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖZÜRLÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SAYI ADI SOYADI BAŞVURDUĞU KADRO MEZUNİYET ÖZÜRLÜ ORANI (%) İNCELEME SONUCU 1 SEYİT AHMET ÇİÇEK MEMUR ÖNLİSANS 45%

Detaylı

23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ 23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TÜKETİCİ ŞİKAYET EDİLEN ŞİKAYETİN KONUSU SONUÇ KARAR NO SEVİNÇ EBRU

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

26.SADİ GÜLÇELİK YARIŞMA SONUÇLARI YER: ENKA SADİ GÜLÇELİK TESİSLERİ TARİH:11 AĞUSTOS 2012

26.SADİ GÜLÇELİK YARIŞMA SONUÇLARI YER: ENKA SADİ GÜLÇELİK TESİSLERİ TARİH:11 AĞUSTOS 2012 100 M RÜZGAR KATEGORİ BAYANLAR 1.SERİ SAAT 15:00 1 GÜLŞAH KIZILTAŞ 1991 BOĞAZİÇİ 13.02 2 GÜNCE YURDAKUL 1994 ENKA 13.05 3 RABİA BAL 1998 ENKA 13.48 4 AYSUN AKAY 1994 İŞİTME ENG. 14.08 5 MELİKE SOYUGÜZEL

Detaylı

9B Kimya 2 Özge YILMAZ GEL 9B Biyoloji 2 Aliye ÖZGÜR 9B Sağlık Bilgisi 1 Pzt.2.ders(Biyoloji dersi ile birlikte) Aliye ÖZGÜR 9B İngilizce 8

9B Kimya 2 Özge YILMAZ GEL 9B Biyoloji 2 Aliye ÖZGÜR 9B Sağlık Bilgisi 1 Pzt.2.ders(Biyoloji dersi ile birlikte) Aliye ÖZGÜR 9B İngilizce 8 TC SARIYER KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2012-2013 HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ(PRE IB) 06.05.2011 tarih ve 45 sayılı TTK Kararı ile yayınlanan IBDP Kasım Dönemi Haftalık Çizelgesi

Detaylı

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR 2017-2018 GÜZ YARIYILI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (4. Sınıf Öğrencilerine)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ŞUBE, OKUL VE ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU S.NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNV. UYGULAMA AKADEMİSYENİ ADI-SOYADI

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI SIRA NO PROJE BAŞVURU BAŞVURU PROJE ADI ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI TÜRÜ 1 126385152 KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ 126 ADET KONUT, 1 A 508147 FADİME ÇALIŞ 52978298*** Engelli 2 126385152 KONYA İLİ

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET ECEVİT AHMET BİNNUR ARZU MEHTAP FATMA KÜBRA CEMİLE ZERRİN ZELİHA NURİYE ALİ FİRDES KÜBRA TUĞBA EMRE SEVİNÇ MAK BALCI ULUDAĞ KARAKAYA ARI ÖZDEMİR ŞEKER BÖLÜKBAŞI MAZACA ÇETİNER

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı