Provokasyona Karfl Tek Yürek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Provokasyona Karfl Tek Yürek"

Transkript

1 IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu: (0212) Befltelsiz: (0212) Dikilitafl: (0212) DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu: (0212) Befltelsiz: (0212) Dikilitafl : (0212) Ak Parti lçe Teflkilat Piknikte A K Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat taraf ndan düzenlenen 'Kaynaflma ve Dayan flma Pikni i' Baflakflehir fiamlar Piknik alan nda gerçeklefltirildi. AK Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver ve Sosyal fller Baflkan Ali Faik Biçer in ev sahipli i yapt pikni e, Ak Parti stanbul Milletvekili fiirin Ünal, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Ak Parti l Teflkilat Baflkan Halis Dalk l ç ve Zeytinburnu ilçe yönetimi, kad n ve gençlik kollar üyelerinden oluflan yaklafl k 1500 kifli kat ld. SAYFA03 Has Parti Zeytinburnu nda Kaya Dönemi Ba ms z Siyasi ve Aktüel Gazete Y l: 2 Say : 22 Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... H AS Parti stanbul l Baflkanl, Zeytinburnu nda genel seçimlerde yapt çal flmalarla halk n gönlünde taht kuran Abdulhakim Kaya y ifllerinin yo unlu u nedeniyle görevinden istifa eden Ali Yakar n yerine lçe Baflkanl - na getirdi. Düzenlenen törenle Abdulhakim Kaya ya mazbatas verildi. SAYFA05 Yahya Dedifl 30 Y l Sonra Selvispor a Baflkan oldu Süper Amatör Lig e yükselen Selvispor daha güçlü bir kulüp olmak için 19. Olan Genel Kurul Toplant s yaparak kulüp baflkanl na ifl adam Yahya Dedifl i getirdi. S ca s ca na görüfllerini ald m z Yahya Dedifl, güçlü bir kadro ile önümüzde ki y lda Bal Ligi ni hedeflediklerini söyledi. SAYFA13 OL ViUM SALI PAZARINDA BÜYÜK ND R M A l flverifli hayat n zdan ç karamayaca n z bir gerçek. Ufak da olsa bir parça bir fley ald - n zda kendinizi daha iyi hissediyorsunuz de- il mi? Ama tonlarca para dökmek yerine Al flveriflin ucuzu makbuldür felsefesini uyguluyorsan z Zeytinburnu ndaki Olivium Outlet Al flverifl Merkezi ni ziyaret etmelisiniz. Zeytinburnu çok uzak diyorsan z merak etmeyin. Al flveriflinizin önünde engel olarak düflündü ünüz yolsa o da engel de il. Çünkü Olivium a toplu tafl ma araçlar yla ulafl m oldukça kolay. Otobüsle Eminönü, Mecidiyeköy ve Taksim den gelebilece iniz gibi tramvay ve hafif metroyu kullanarak da Olivium a ulaflabilirsiniz. SAYFA08 Provokasyona Karfl Tek Yürek CHP Meclis Üyesi Mahmut Kocatürk Vefat etti Zeytinburnu sevilen ve say lan simalar ndan biriydi. Her daim güler yüzü ile her kesimin takdirini toplam fl bir isimdi.ans z n aram zdan ayr lmas tüm Zeytinburnu nu yasa bo du. SAYFA04 BB mar Komisyon Baflkan Sefer Kocabafl K z n Evlendirdi 07 Türk-Kürt çat flmas n n ç kar lmak istendi i Zeytinburnu'nda Ak meydana Parti gelen Dan flma provokasyonlardan Meclisi, Zeytinburnu sonra 14 hemfleri Belediye derne- Baflkan i, ilçenin kaymakam, Murat Ayd n n belediye baflkan, da kat l m yla ilçe emniyet Zeytin- müdürü bir araya geldi ve provokasyona karfl birlik mesaj verdiler. burnu Kazl çeflme Kültür Merkezi nde yap ld. Engin fien BB Spor Yönetiminde Yapt baflar l çal flmalar yla dikkat çeken Belediye Meclis Üyesi Engin fien, flimdi de spor camias nda aktif görev ald. SAYFA09 K br s Gazileri 37 Y l Sonra fiafak Nöbeti nde si düzenlenen anma etkinliklerine kat ld. Türk Dünyas Belediyeler Birli i ve Zeytinburnu Belediyesi nin ortaklafla düzenledi i etkinlik ile yaklafl k 60 gazi stanbul dan KKTC ye hareket etti. SAYFA02 SAYFA12 Neden Zeytinburnu? TÜMS AD stanbul fiube Baflkan Eyüp Topal Zeytinburnu üzerinde oynanan oyunlar as l amac n n, lçenin yükselen y ld z n n önüne geçmek ve burada raça olarakda ilçenin kozmopolit yap s n kullanmak oldu una vurgu yapt. SAYFA08 Sigortac l kta ZAFER e do ru Cengiz ZAFER Gsm: Tel: Yefliltepe Mh. 54/1 Sk. No:1 Zeytinburnu 510 KOKOREÇ Paket servisimiz vard r 58. Bulvar Caddesi No: 52 Zeytinburnu ÇAM ÇEL K KAPI ÇAM ÇEL K KAPI LE ZEYT NBUR- NU GÜVENL EVLERDE Showroom: Befltelsiz Mah. Rauf Denktafl Cad. No: 34/B (Ö retmen Evi Karfl s ) Zeytinburnu Tel: Faks: Fabrika: Befltelsiz Mahallesi, 103/1. Sokak, Hac Ahmet flhan Zeytinburnu Elit yap lar kurar... Gökalp Mh. 53. Sk. No: 66/A Zeytinburnu Tel: (0212) Faks: (0212) kiflilik çok özel salon (0212) Nuri Pafla Mahallesi 14. Sokak No: 72 Zeytinburnu

2 2 GÜNCEL Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... ANAL Z MURAT ERGÜN Gaziler 37 Y l Sonra fiafak Nöbeti nde K br s Bar fl Harekat na kat lan muharip gaziler bu y l Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde (KKTC) 37. si düzenlenen anma etkinliklerine kat ld. Türk Dünyas Belediyeler Birli i ve Zeytinburnu Belediyesi nin ortaklafla düzenledi i etkinlik ile yaklafl k 60 gazi stanbul dan KKTC ye hareket etti. E tkinli e TDBB Genel Baflkan Vekili ve Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, TDBB Genel Sekreteri Mustafa Baflkurt kat ld. Program gazilerin ve heyetin KKTC fiehit aileleri ve Malul Gaziler Derne i'ne yap lan ziyaret ile bafllad. Derne in Baflkan Ertan Arslan heyeti kap da karfl lad ve dernek hakk nda bilgiler verdi. Konuflmalar s ras nda gaziler gözyafllar na hakim olamad lar. Gaziler derne in panosunda as - l olan flehit foto raflar ndan tan d klar isimleri dakikalarca arad. Gaziler y llar sonraya geldi i adada tekrar eski günlere döndü. Gazilerin duygu yüklü anlar yaflad - en önemli merkez an t mezarlar n oldu u yerler oldu. Gaziler arkadafllar n n mezarlar bafl nda duygusal anlar yaflad. Kimi silah arkadafllar n n mezar tafllar ile hat ra foto raf çektirdi kimi arkadafllar - n n isimlerini savafl n ard ndan tam 37 y l sonra ilk kez geldi i KKTC deki an t mezarlardaki isim lahitlerinde arad. Fakat içlerinde en büyük süprizi ayn gemide emir komuta olarak çal flan birbirinden habersiz iki gazi yaflad. KOCATEPE BULUfiMASI K br s Bar fl Harekat nda yanl fll k eseri vurulan Kocatepe gemisinden kurtulan iki silah arkadafl biri deniz topçu subay Ahmet Ay di eri ise ayn gemide Ay a ba l radar eri Azim Özcan. Program kapsam nda gittikleri Milli Mücadele Müzesi adeta iki yabanc gibi duran iki gazi burada hiç beklemedikleri bir tesadüfle karfl laflmas na sebep oldu. Gaziler müzede flehitlerin oldu u levhan n önünde tesadüfen yan yana geldi ve arkadafllar n n isimlerini aramaya bafllad. Ayn isimleri arayan ve yan yana duran iki gazi ayn gemide flehit olan isimleri arad klar n fark edince birbirlerine dikkatlice bak p bir müddet sonra birbirlerine sar lmaya bafllad. Çünkü iki gazi Türk savafl tarihinde ayr bir ac ya sahne olan Kocatepe gemisinden Türk uçaklar n n bombalamas ile sa kurtulan ve ayn filika ile denize atlay p kurtulan silah arkadafllar yd. F L MLER ARATMAYAN HAYATA TUTUNUfi SERÜVENLER VAR Her ikisi de geminin batmas yüzünden denizde 2 gün aç susuz kalm fl ve deniz suyu içerek hayatta kalmay baflarm fllard. Bir film senaryosunu and ran gazilik serüvenlerini paylaflan Ahmet Ay ve Azim Özcan bir srail bal kç gemisi taraf ndan bulunmufl ve srail in Hayfa liman na götürülerek oradan Türkiye ye ulaflm fllard. KOMUTANIM SEN ÇOK K LO ALMIfiSIN Tatl tesadüf ile bir araya gelen Kocatepe gazileri aras nda birbirinden ilginç diyaloglar yafland. Azim Özcan Komutan m özür dilerim sizi tan - yamad m. Çok kilo alm fls n z. Ahmet Ay Özcan bende seni tan yamad m. Hat rlad n m gemiden filikaya biniflimiz ve Hayfa ya gidiflimizi. Hele deniz ortas nda aç susuz iki gün kal fl m z ERTAN ASLAN K M NE DERSE DES N B Z ETLE TIRNAK G B Y Z Gazilerin ilk duraklar KKTC fiehit aileleri ve Malul Gaziler Derne i oldu. Dernek Baflkan Ertan Arslan savafl s ras nda ailesinden 5 flehit verdi Harekat nda savaflt. Savaflta vuruldu ve 2 kere Türkiye'de tedavi gördü y l nda Rum komandolar taraf ndan büyük iflkence gördü. Bizim özgürlü ümüz yoktu. Biz özgürlü ümüzü anavatandan dörtgözle bekledi imiz Türkiyemizin ve ba r ndan ç kan Türk Silahlar Kuvvetleri sayesinde kurtulduk diyen Arslan savafl n izlerin hala çapcanl durdu unu söyledi Adada hep problem ç kartanlar n Rum taraf n n oldu unu söyleyen Ertan flunlar söylüyor: Mehmetçikler Mücahidler el ele verip özgürlü ümüze kavufltuk. Kim ne derse desin biz Türkiye'ye ba l y z. Bizler et ve t rnak gibiyiz Kurbani Y ld z Sat komandosu olarak harekatta yer ald. Birgün Poyrazköy deki birli inde eve gitti inde sürpriz bir emirle tekrar Beykozda evinden birli ine geçti. Gidiyoruz denilen Y ld z evdekilerle vedalaflmadan birli e gittik. Birlikte haz rl klar yap ld. Uçakla harekata do ru yoll ald. Uçak o kadar kalabal kt ki parflütlerin aras nda uçmak zorunda kald. Mersine geldiklerinde ç karma birlikleri ile biraray geldi. Dönemin Diyanet flleri Baflkan Lütfi Do an taraf ndan dualar edilerek u urlanan birliklerle K br s a hareket etti. Ç karma gemisine Maraflel Fevzi Çakmak muhribi efllik ediyordu. Rumlar onlar gördüünde atefl etmeye bafllad lar. Suyun içinde bacaklar m n aras nda suyun aras nda giden kurflunlar gördü. Buna ra men suda keflif yapt. Bu esnada havanlar yukardan gelmeye bafllad. Herfleye ra men keflfi yapt ve Mehmetçik için denizde ç karma yap lacak yerin tespitinde görev ald. Ç karma yap lacak alandaki denizdeki engelleri de kald rd. Y ld z 37 y l sonra geldi i KKTC de en çok keflif yapt yerde zaman n geçirdi. Çünkü ona göre an lar oldukça fazlayd. Unutmad klar aras nda ise ç karma yapt klar yerin 15 metre uzakl kta Rumlar taraf ndan kayalarda aç lm fl delikler. Bu deliklerden Rumlar kendisine atefl açm fllard. ZEYNEP HEMfi RE: RUM KIZI BEN BIRAKIP BM ASKERLER NE G TMED K br s Bar fl Harekat nda görev alan Zeynep hemflire Türk askerinin yaralar n n sar lmas nda en ön cephelerde yer ald. Bir gün Türk askeri kendisine bir Rum k z n n bulundu unu kendisinin ilgilenmesini istedi. Zeynep hemflire 5 yafl ndaki Rum çocu a annelik yapt. O günleri anlatan Zeynep hemflire çocuk feryat figan a l yordu. Düflünsenize savafl n ortas nda tek bafl na kalm fl anne bas da yok ortada. Onu kuca ma ald m sevdim. Bir müddet sonra k z BM askerine verdik. K z a lad BM askerine gitmek istemedi. Askerin kuca nda bana ellerini açt Zeytinburnu Kardeflli in adresidir... Z eytinburnu'da yaklafl k bir haftad r tehlikeli bir oyun sahneleniyor. Halk birbirine düflürülmeye çal fl l yor. Zeytinburnu yaklafl k bir haftad r rahat bir gece geçirmedi.her fley Diyarbak r Silvan daki 13 flehit verilen sald r n n ard ndan bafllad.senaryo tan d k. Geçen y lki Dörtyol ve negöl olaylar n hat rlat yor. Önce yüzü maskeli terör örgütü yandafllar ilçede Türk bayra as l evleri ve arabalar tafllad. Ertesi gün olaylar devam etti. Bu kez baz ülkücü gruplar oradayd. BDP ilçe binas na yürümek isteyen grup, polis taraf ndan engellendi. Dikkat çekici olan iki grup da ayn zaman dilimi içerisinde oradayd ve sosyal paylafl m sitesinden yap lan ça r larla örgütlenmifllerdi. "Ülkücü arkadafllar m z öldürüyorlar" yalan yla soka a ça r lanlar n karfl s na "Kürt kahvelerini atefle verdiler. Haydi, karfl koyal m" mesaj yla gruplar tafl nd. kisini de ayn kiflilerin yapt ndan flüpheleniliyor. Benzerlikler bununla s n rl kalm yor. Senaryoyu sahneye koymakta kullan lanlar da neredeyse birebir ayn.polisin gözalt na ald isimlerin bir ço u sab kal. Uyuflturucu bulundurmak ve kullanmak, h rs zl k, resmi evrakta sahtecilik, doland r c l n bulundu u kabar k bir suç dosyas. Kayd bulunmayanlar n bir k sm n n vücudunda jilet izleri belirlendi ya da afl r alkollü olduklar ortaya ç kt. lçedeki provokatif olaylara stanbul özel yetkili savc l el koydu. Polis de ilçede hava destekli genifl güvenlik önlemi ald. Terör kapsam na al nan eylemlerin kayna olan ve halk k flk rtt tespit edilen 72 kifli polis taraf ndan gözalt na al nd ve 14 ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. stanbul ve Zeytinburnu, vatandafl n huzur ve asayiflini sa lamak için benzer olaylara izin vermeyece i belirtildi. Zeytinburnu'nun do ulusu, bat l s, göçmeni, Do u Türkistanl s ile birlikte hareket edece iz. fiiddete, teröre tahriklere kap lmamal d r. Bundan önce nas l kardeflce ekme i ve sofram z paylaflt ksak bundan sonrada paylaflmak en anlaml s d r diye düflünüyorum. Bundan sonra olaylar n olmamas n istiyoruz. Bizler Zeytinburnu'nda Güneydo ulusu, ç Anadolulu, Bat Anadolulu, Balkanlar'dan gelenlerle bir arada yafl yoruz. Bir apartmanda onlarca farkl flehirden gelen aileler bir arada yafl yor. Bu bir zenginlik. Bu bir avantaj. Dilerim böyle kötü olaylar bir daha yaflanmaz. Zeytinburnu da RAMAZAN COfiKUSU Zeytinburnu Belediyesi, vatandafllara daha önceki y llarda oldu u gibi bu y lda farkl bir Ramazan yaflatmay hedefliyor Z eytinburnu nda ftar Sofralar geçen y l oldu u gibi bu y l da sokaklarda Kuruluyor. Daha önce ilçe geneline kurdu u iki dev çad rla binlerce kifliye iftar veren Zeytinburnu Belediyesi, geçen y l farkl bir uygulamaya imza atm flt. Sokak iftarlar bu y lda bütün mahallerde kurulacak ve vatandafllar kendi evlerindeki gibi mahallerinde birilk ve beraberlik içinde iftarlar n açacaklar. Zeytinburnu Belediyesi bu y l Merkezefendi Camii Külliyesi önüne kurulacak 1500 kiflilik dev çad r n yan s ra 12 mahallede oluflturacak noktalarda, iftar vaktinde evlerine yetiflemeyen ve dar gelirli vatandafllara hizmet etmeye devam edecek. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, daha önce halk n evine yetiflemeyece i yerlerde kurulan çad rlar n sadece iftar verilen yerler de il, ayn zamanda kültür aktivitelerinin yap ld yerler oldu unu belirterek, Ama art k ilçelerimizde yeterli say da kültür merkezlerimiz var. Yaz nedeniyle de aç k havalarda bu iftarlar yap larak halkla bütünleflme sa lanabilir. Bu y l Merkezefendi deki çad - r m z kalacak, ayr ca tüm mahallelere de iftar verilecek noktalar kurulacak. Çünkü iflinden ç km fl kifliler ile ö renciler gibi iftara yetiflemeyenlere böyle bir katk verece iz" fleklinde konufltu. Zeytinburnu Belediyesi, Ramazan ay boyunca Merkezefendi Mahallesi ndeki iftar çad r nda (45 bin) ve 12 mahalleye kurulacak olan iftar sofralar nda (12 bin) toplam 60 bin vatandafl m za iftar hizmeti vermeyi planl yor. Z eytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri aras nda düzenlenen 2. Bilgi Evleri Bayanlar Voleybol Turnuvas nda flampiyon Sümer Bilgi Evi oldu. Futbol turnuvas ndan sonra voleybol turnuvas nda da flampiyon olan Sümer Bilgi Evi bu y l çifte kupa kazanman n sevincini yaflad. 2. Bilgi Evleri Bayanlar Voleybol Turnuvas n n final maç, Zühtü Kurtulmufl Lisesi Spor Salonu nda, Yefliltepe Bilgi Evi ile Sümer Bilgi Evi aras nda oynand. Bilgi evlerine üye ilkö retim seviyesindeki bayan ö rencilerden oluflan tak mlar n k yas ya mücadele etti i karfl laflmada Sümer Bilgi Evi, Yefliltepe Bilgi Evi ni 2-0 yenerek flampiyonlu unu ilan etti. Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ve Sümer Bilgi Evi ni Çifte Kupa Sevinci Sard Baflkan Yard mc s Ömer Ar soy'un da izledi i karfl laflmada bilgi evi üyeleri ve velileri de tribünlerde her iki tak ma tam destek verdi. Bilgi evleri üyeleri, haz rlad klar birbirinden renkli pankartlarla ve yapt klar tezahüratlarla final maç na ayr bir renk katt. Dostluk ve centilmenli in ön planda tutuldu- u karfl laflmada, birinci olan Sümer Bilgi Evi tak m birincilik madalyalar n Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar dan al rken flampiyonluk kupas n ise Dündar ve Baflkan Ayd n, birlikte verdi. fiampiyonada üçüncülü ü ise Merkezefendi Bilgi Evi tak m kazand. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri yaz etkinlikleri bünyesinde tamamlanan voleybol turnuvas n, 3 A ustos 2011 Çarflamba günü Sümer Bilgi Evi nde yap lacak olan Satranç Turnuvas takip edecek. TAZ YE Zeytinburnu Belediye Meclis Üyemiz Mahmut Kocatürk ün vefat n üzüntü ile ö renmifl bulunmaktay m. Merhuma Allah ta rahmet, kederli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi ne ve tüm yak nlar na sab r diliyorum... MURAT AYDIN Zeytinburnu Belediye Baflkan

3 SiYASET 3 GÖZCÜ TAYLAN DEM RELL Ak Parti Zeytinburnu Piknikte AK Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat 'n n düzenledi i piknikte partililer bir araya geldi. A K Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat taraf ndan düzenlenen 'Kaynaflma ve Dayan flma Pikni i' Baflakflehir fiamlar Piknik alan nda gerçeklefltirildi. AK Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver ve Sosyal fller Baflkan Ali Faik Biçer in ev sahipli i yapt pikni- e, Ak Parti stanbul Milletvekili fiirin Ünal, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Ak Parti l Teflkilat Baflkan Halis Dalk l ç ve Zeytinburnu ilçe yönetimi, kad n ve gençlik kollar üyelerinden oluflan yaklafl k 1500 kifli kat ld. 12 Haziran seçiminin ard ndan yorgunluklar n atmak için bir araya geldiklerini belirten AK Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver, Pikni e kat lan herkes teflekkür ederek konuflmas na bafllad. Bugün mutlu bir gün yafl yoruz. Hak etti imiz bir günü yafl yoruz. Sizler seçim öncesi ve sonras görevlerini tam anlam yla yerine getirdiniz. Bugün oynamaya geldik buraya. Hepinize tekrar teflekkür ediyorum dedi. Belediye Baflkan Murat Ayd n konuflmas na seçimde kazan lan baflar n n alt n çizdi. Sizler destan yazd n z Kolay kolay hiçbir faniye sahip olmayacak güzel bir olaya flahitlik ettiniz. Sizler çal flt n z ve 12 Haziranda bu ülkede destan yaz ld fiimdi hükümetimizde kuruldu. Önemli olan bu gök kubbede hofl bir seda b rakmakt r. Önemli olan bu al bayra k yamete kadar gök kubbede dalgalanmas d r. Tüm Teflkilat m za 12 Haziran öncesi ve sonras yapt n z fedakâr çal flma için hepinize tekrar teflekkür ediyoruz diyerek sözlerini tamamlad. l Teflkilat Baflkan Halis Dalk l ç ise, Ak Parti Teflkilat m z bu milletin hay r için çal flt yerelde de sizler Zeytinburnu nda büyük zafer kazanarak baflar y elde etti. lçe Baflkan m za ve sizlere teflekkür ediyorum. Bu milletin umudu olan Ak Parti nin teflkilat içinde olman n gururunu birlikte yaflayal m dedi Milletvekili fiirin Ünal Dünya Lideri olan Baflbakan m z hükümeti kurdu. milletin art k vaatlere de il hizmete oy veriyor. Bugüne kadar AK Parti, insanlar n yaflam tarzlar yla ilgilenmedi. Bizler hep ileri demokrasi, hak ve özgürlükleri savunduk. AK Parti, Türkiye'nin partisi olmufltur. AK Parti'yi millet kurdu, millet iktidar yapt. Yeni yasama dönemiyle birlikte hedefimiz, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlar na cevap verecek yeni bir anayasa haz rlamak. Bizlerde bugünden itibaren Belediye Seçimleri çal flmas na bafll yoruz. diye konufltu. Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat Pikni e kat lanlara Tiflört, fiapka, Su, Karpuz ve döner ikram nda bulundu. Piknik günün geç saatlerine kadar halk oyunlar konser ve davul zurna ile devam etti. Otopark m Sanayi mi? G eçti imiz günlerde Zeytinburnu Belediye Meclisine Seyitnizam sanayi sitesiyle ilgili bir önerge verildi. Bu önerge de Türk vakf na ait araziyle ilgili gelen teklif oy çoklu u ile geçti.peki bu önergede ne deniliyordu. Küçük sanayi sitesi nin dükanlar bulunan 50 dükan n y k laca anlam na geliyordu. Bizde koparatif baflkan Cengiz Beyden randuvu istedik ve olay araflt rmak için sanayi sitesine gitik. Görüflmede bizi oldukça s cak karfl layan baflkan ve yöneticileri burada yaklafl k 50 dükan var ve ortalama ailelerimizide iflin içine katarsak 2500 kifli ekmek yiyiyoruz.hem üretiyoruz hemde Zeytinburnu halk n n araç bak mlar n yap yoruz. Neticede vergilerimizi veriyoruz. Buradaki Toki ve inflat yapmak için bizi buradan sürmek istiyorlar diyor. Peki bu otopark oraya yap l nca oras çirkin gözükmüyecekmi peki burdan al n teriyle çal - flan üreten insanlar madurmu edilecek bir k - s m insanda caminin hemen yan na cami hocalar na lojman yap lacak diyor do rusunu isterseniz tam bir muamaya dönen bu ifl sanai esnaf n kara kara düflündürüyor. Buradan Belediye Baflkan m z Murat Ayd n dan bu inad ndan vaz geçip ekmek paralar n kazan p esnaf m za sahip ç kmas n istiyorum. Çünkü burada ailece baflka gelirleri olmayan orta s n f esnaf bulunuyor ilada camiye hocalara yer yapacaksa Zeytinburnu spor stad - n n yan ndaki sebze halini satmaktan vaz geçip buraya yap ls n. Zeytinburnu stad ve Merkezefendi tesisleri için proje haz rlatan belediye amatörlere iyi haber Zeytinburnuspor a kötü haber Zeytinburnu spor yak nda d flar at lacak hem tesisler hemde stad elerinden al nacak.çünkü tak m - m z y llar n flimflekleri amatöre düfltü. fiimdiye kadar Zeytinburnu Belediyesi ve Baflkan Murat Ayd n ve ekibi profosyenel bir tak ma yard m edemeyiz diyordu flimdi amatöre düfltü.fiunu çok merak ediyorum profosyonel iken yard m etmedikleri Zeytinburnuspor a flimi yard m edecek mi? Merak konusu bu seferde diyer amatör kulüplerine verdi i yard mlam s n rland racak yoksa mecliste veya torpil yap p sadece Zeytinburnu spora m yard m edecek. Çünkü haz rda 16 kulübümüz var örne in Zaferspor, Yefliltepespor, Ero lu, Hürriyet, Selvi spor vs. Belediye seçimlerine 30 ay gibi bir süre var bu süreçte seçimlere haz rlan yoruz diyen siyasi partilerin içerisinde sadece arazide sürekli kulis çal flmas yapan CHP flimdiden meclis üyeleri kanaat önderleri av na ç k yor.di er partiler sesizli ini korurken Ak Parti zaferinin tad n ç kar yor. Etkinlik ve teflekkür yemekleri piknikler düzenliyor. Baflkan Ünver den ekibine teflekkür Ak Parti Zeytinburnu ilçe baflkanl Haziran ay teflkilat bazl ilçe dan flma meclisini Zeytinburnu Belediyesi Kazl çeflme Kültür merkezinde yapt. A k Parti Zeytinburnu ilçe baflkanl Haziran ay teflkilat bazl ilçe dan flma meclisini Zeytinburnu Belediyesi Kazl çeflme Kültür merkezinde yapt. Divan baflkanl n ilçe baflkan yard mc s Av. Saffet Öz ün yapt dan flma meclisinde parti mensuplar n n mutlulu u gözlerinden okunuyordu. lçe Baflkan Bahattin Ünver dan flma meclisi aç l fl konuflmas nda seçimde kazand klar büyük baflar da zaferin teflkilat mensuplar na ait oldu unu söyledi. Ünver konuflmas n da, seçimden önce biz sürekli bu seçimin asr n seçimi olaca n ifade ediyorduk. Allah korusun e er seçimde baflar l ç kmasayd k son 9 y lda elde etti imiz tüm kazan mlar bir an da heba olacakt. Halk m z baflbakan m z ve genel baflkan m z n istikrar sürsün Türkiye büyüsün,hedef 2023 söylemine inanarak bugüne kadar yapt - m z olumlu icraatlar m z bilen halk m z bize % 50 oy vererek stikrar sürsün demifltir dedi. Ak Parti de bir seçim biter di eri bafllar Ak Parti Zeytinburnu ilçe baflkan Bahahtin Ünver yapt aç l fl konuflmas nda baflbakan m z ve genel baflkan m z n sürekli ifade etti i üzere bizim partimizde seçim bitmez.12 Haziran seçimi bitti. Ancak biz de seçim çal flmas bitmedi. fiu an genel baflkan yard mc lar m z ve il baflkanl m zda 2014 yerel seçimleri için çal flma yapma talimat n bize vermifl durumdalar dedi. Ünver, bundan sonra yap lacak olan sand k seçmen çal flmas nda yine tamamen patenti bize ait olan çok orjinal çal flmalar yapaca z dedi. Onbir Ay n Sultan Ramaz n fierifin Tüm slam Alemine sa l k mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. BAHATT N ÜNVER AK Parti Zeytinburnu lçe Baflkan TAZ YE CHP Zeytinburnu Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut KOCATÜRK ün vefat n üzüntüyle ö renmifl bulunmaktay m. Merhuma Allah tan rahmet kederli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi ne ve tüm yak nlar na sab r diliyorum. BAHATT N ÜNVER AK Parti Zeytinburnu lçe Baflkan

4 4 SiYASET CHP Meclis Üyesi BALYOZ MUSTAFA GÜNAYDIN Mahmut Kocatürk Vefat etti O Zeytinburnu sevilen ve say lan simalar ndan biriydi. Her daim güler yüzü ile her kesimin takdirini toplam fl bir isimdi.ans - z n aram zdan ayr lmas tüm Zeytinburnu nu yasa bo du. CHP Meclis Üyesi, deneyimli siyasetci Mahmut Kocatürk tatil için gitti i Erzincan da Türne ziyaretinde bulundu ve dua etti. Türbe ziyaretinin ard ndan Erzincan Merkezden köyüne gitmek üzere ayr ld. Kocatürk Köyüne yeni gelmiflti bir anda fenalaflt. Ça r lan Ambulansla birlikte Erzincan Devlet Hastanesine kald r ld.hastanede beyin kanamas geçirdi i anlafl lan Kocatürk befl gün yo un bak mda kalmas n n ard ndan 26 Temmuz Sal sabah hayata gözlerini yumdu. Kocatürk 27 Temmuz Çarflamba günü Erzincan Merkez Cumhuriyet Mahallesi Cem evinde k l nan cenaze namaz n n ard ndan aile kabristanl nda defn edildi. Erzincan daki cenaze törenine CHP eski Milletvekilleri Mehmet Sevigen, CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, eski Belediye Baflkan Adil Emecan, Zeytinburnu Belediye Meclis Baflkan Vekili Özcan Do an, CHP Meclis Üyeleri, Genel Merkezden yöneticiler ve çok say da partili kat ld. CHP Zeytinburnu K l çdaro lu ile birlikte Bat Trakya'da lçe Baflkan Yard mc s Av. As m Güven in de kat ld CHPZeytinburnu heyet Bat Trakya Türkleri Taraf ndan çok s cak coflkulu ve dostça karfl land. CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Yard mc s Av. As m Güven Genel Baflkan ile birlikte hemflerilerini ziyaret etmenin heyecan n yaflad. Ziyarette CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu Bat Trakya Türklerine Hitaben Yerlerimiz Farkl dahi olsa gönüllerimiz birdir. Türkiye ye güvenin dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Yunanistan a gerçeklefltirdi i ziyaretini Bat Trakya ziyareti ile noktalad. skeçe temaslar skeçe Türk Birli i ziyareti ile bafllad Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu 2 Temmuz 2011 Cumartesi günü ilk olarak skeçe Türk Birli i ni ziyaret etti. Say n K l çdaro lu na, CHP Genel Baflkan Yard mc lar Osman Taney Korutürk, Faik Öztrak, Umut Oran, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamayl gil, Bafldan flman Ali K l ç, CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan, zmir milletvekili aday Bat Trakyal Avukat Ayd n Özcan ve T.C. Gümülcine Baflkonsoloslu u Muavin Konsolosu Fatih Akarca efllik ettiler. Ayr ca, CHP parti yönetimi ve teflkilatlar nda bulunan ve Türkiye de yaflayan baz Bat Trakyal soydafllar da kendisine efllik etti. Say n K l çdaro lu ve beraberindeki heyet, skeçe Türk Birli i Yöneticileri ve kalabal k bir topluluk taraf ndan büyük bir heyecan ve coflkuyla karfl land. skeçe Türk Birli i Baflkan Ahmet Kara yapt k sa selamlama konuflmas nda Say n K l çdaro lu nun skeçe Türk Birli i ne gerçeklefltirdi i bu ziyaretin kendilerini ve skeçe Türk Birli i camias n onurland rd n belirttikten sonra, bu tür ziyaretlerin Bat Trakya Müslüman Türk Az nl na büyük bir moral vesilesi oldu unu vurgulad. Kara, konuflman n devam nda Genel Baflkan K - l çdaro lu ve kendisine efllik eden heyete skeçe Türk Birli i nin tarihçesi ve hukuki süreci hakk nda bilgiler verdi. Daha sonra sözü alan Say n K l çdaro lu konuflmas na Biz sizi çok seviyoruz sözleriyle bafllayarak, Mekânlar farkl olsa da yüreklerin ayn oldu unu" belirtti ve "Az nl n Türkiye'ye güvenebilece ini" vurgulad. Ayr ca, Bat Trakya daki sorunlar bildiklerini vurgulayan K l çdaro lu, Sorunlarla elimizden geldi ince ilgilenmeye çal fl yoruz. Müslüman Türk olarak bu bölgelerde, buralarda yafl yorsunuz. Biz bir fleye yürekten inan yoruz. Türkiye ile Yunanistan aras ndaki dostlu u, bar fl, huzuru sa layacak olan sizlersiniz. dedi. skeçe Müftülü ü Kemal K l çdaro lu skeçe Müftülü ü giriflinde Müftü Ahmet Mete ve çok say da skeçe Bölgesi Din Görevlileri taraf ndan karfl land. Müftülükte bas na kapal olarak bir görüflme gerçekleflti. Yap lan aç klamaya göre, Say n K l çdaro lu bu ziyaretten duydu u memnuniyeti belirterek kendisine zaman ay rd için skeçe Müftüsü Ahmet Mete ye teflekkür etti. Müftü Ahmet Mete de Say n Genel Baflkana Müftülük faaliyetleri hakk nda bilgi verdi ini ve bu tür ziyaretlerin Bat Trakya Müslüman Türkleri için büyük moral oldu unu vurgulayarak flükranlar n ifade etti. Müftülük ziyaretinden sonra skeçe Eski Müftüsü merhum Mehmet Emin Aga n n kabri ziyaret edildi. Gümülcine temaslar skeçe temaslar n n ard ndan Gümülcine ye hareket eden K l çdaro lu, Rodop Bölgesinde ilk olarak Yass - köy Belediyesi ni ziyaret etti. Belediyede kendisini Belediye Baflkan smet Kad, baflkan yard mc lar ve meclis üyeleri çiçeklerle karfl lad lar. Yaklafl k yirmi dakika süren görüflmede Belediye Baflkan smet Kad, CHP Genel Baflkan Kemâl K l çdaro lu na belediye ve bölge hakk nda bilgiler verdi. Ziyaret sonunda belediye binas önünde hat ra fotograf çekildi. Yass köy Belediyesi nden ayr lan K l çdaro lu nun, Gümülcine deki ilk dura T.C. Gümülcine Baflkonsoloslu u oldu. Baflkonsolos Mustafa Sarn ç ve konsolosluk çal flanlar yla yar m saatlik bir görüflme gerçeklefltiren Genel Baflkan K l çdaro lu, konsoloslukta dinlenme çay da içti. Mekânlar m z farkl olsa bile yüreklerimiz ayn d r Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu da bir konuflma gerçeklefltirek mekanlar farkl olsa da Bat Trakya da yaflayan Türklerle yüreklerinin ayn oldu unu belirtti. K l çdaro lu lokaldeki konuflmas na kendisinden önce konuflma yapanlara teflekkür ederek bafllad. Devam nda ise flunlar dile getirdi. MAHMUT KOCATÜRK K MD R? 1964 y l nda Kemah da do du. CHP de sekiz sene ilçe baflkanl yapt. T.Deri Sanayi Çevre Komisyonu Baflkanl T. Deri Kop. Yönetim Kurulu üyeli i, Erzincan lar Dernek Baflkanl, Hürriyet Spor 2. Baflkanl son olarak da CHP de kayyum baflkanl görevinde bulundu. Zeytinburnu Haber Ailesi olarak Meclis Üyemiz Mahmut Kocatürk'e Allahtan rahmet tüm yak nlar na ve CHP ilçe örgütüne baflsa l diliyoruz Konuflmac lar bu günün tarihi bir gün oldu unu ifade ettiler. Bugün bizim için de tarihi bir gündür. Biz isteriz ki, bütün soydafllar m zla, kardefllerimizle her zaman her ortamda birlikte olal m. Ama sizler de takdir edersiniz ki birlikte olman n baz koflullar var. En az ndan mekânlar m z farkl. Ama birfleyi unutmay n mekânlar m z farkl olsa bile yüreklerimiz ayn d r. Ayn havay teneffüs ediyoruz, ayn ac lar paylafl - yoruz. Yeri geldi inde de sevinçlerimizi de paylafl - yoruz. O aç dan flunu unutmay n ki yüre imiz her zaman sizlerledir. Bugün hemflehriniz bizim kurtar c m z, büyük insan Mustafa Kemal in do du u eve gittik. Duygulanmamak elde de il çünkü onun do du u topraklarday z. Ona minnetlerimizi ve flükranlar m z sunduk. O kim ne derse desin büyük ve önemli bir insand r. Pek çok devrimci geldi geçti ve ço u unutuldu ama Mustafa Kemal hep yaflayacak. Çünkü o hedef olarak gerçekten de ça dafl uygarl göstermiflti. Dar kal plar içerisinde bir dünyay bize bahfletmemiflti. Ufku genifl, sonsuz derinli i olan bir kültürel dünyay bize hedef göstermifltir. Bizler onun mücadelesini veriyoruz. Sade Türkiye de de il, bütün dünyada mücadelesini veriyoruz. Bizim Almanya da da arkadafllar m z var, Bat Trakya da da arkadafllar m z var, Irak ta da arkadafllar m z ve soydafllar m z var. Ama biz bir bütünüz, yüreklerimiz hep birlikte at yor. Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun konuflmas ndan sonra GTGB Folklor Ekibi yöresel oyunlarla bir gösteri sundu. GTGB Saz Ekibi ise mini bir konser verdi. Konserin ard ndan K l çdaro lu, lokaldeki yöneticilerle ve soydafllarla vedalaflarak Dr. Sad k Ahmet in mezar n ziyaret etti. Baflkan Yrd. Av As m Güven ziyareti de erlendirdi K l çdaro lu ile ayn heyette bulunan CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Yard mc s Av. As m Güven Zeytinburnu Haber Gazetesine Genel Baflkanla birlikte yap lan Ac m z Büyük De erli Meclis Üyemiz, Eski ilçe Baflkan m z Mahmut Kocatürk ü zamans z kaybetmenin üzüntüsü içideyiz. Merhum a abeyimiz Mahmut Kocatürk e, Allah tan rahmet, tüm yak nlar na ve Cumhuriyet Halk Partimize bafl sa l diliyorum.. MET N DO AN CHP Zeytinburnu lçe Baflkan CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu ve beraberindeki heyet 2 Temmuz Cumartesi günü Bat Trakya y ziyaret etti. Bat Trakya ziyaretini de erlendirdi. CHP Genel Baflkan ve beraberindeki kendilerinin Bat Trakya da oldukça s cak karfl land klar na dikkat çeken Güven, Bizler Türkiye de ve Dünya da her zaman Bat Trakya n n sesi olduk olmaya da devam edece iz dedi. Baflkan Yard mc s As m Güven sözlerine flöyle devam etti. Bizler fluan Bat Trakya da de iliz Türkiye deyiz mekânlar m z farkl ama unutmay n ki ayn ac lar paylafl yoruz. Yeri geldi i zaman sevinçlerimizi paylafl yoruz. Bunun için hiç unutmay n, yüre imiz her zaman Bat Trakya ile birlikte at yor. stiyoruz ki dostlu un, bar fl n egemen oldu u bir dünyada hepimiz yaflayal m. Bugün, hemfleriniz, bizim kurtar c m z büyük insan Mustafa Kemal'in do du u eve gittik. Bugün onun topraklar nda, onun do du u yerdeyiz. Duygulanmamak mümkün de il. O bize hedef olarak ça dafl uygarl gösterdi. Dar kal plar içinde bir dünyay bize vaat etmedi. Ufku genifl, derinli i olan, kültürel zenginli i olan bir dünya için bize hedef göstermifltir ve demifltir ki 'Ça dafl uygarl a ulafl n. Onun mücadelesini veriyoruz. O mücadeleyi sadece Türkiye'de de il, asl nda bütün dünyada veriyoruz. Ona tekrar yürekten minnet ve flükran duygular m z ifade ediyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz dedi. Oyuna Gelmeyelim Geçen gün bindi im taksinin floförü, Yine deprem olacakm fl dedi. Kimden duydun? diye sordum. Bir berberden dedi. Ona da oturdu- u binan n kap c s söylemifl. Kap c ya kim söylemifl? Ona da o lu internette yaz yor demifl. Söylentiler g rla gidiyor. Herkes sismolog kesildi. Karikatüristler deprem senaryosu yazmakta, sismologlar mizah üretmekte. Haber uydurmakta harikalar yarat yoruz. Söylenti tsunami dalgalar gibi. Her an yeni bir flehir efsanesi f flk r yor fareyi t klarsan. Haliç te alt n varm fl! Suriye bizim petrolü yeralt ndan çekiyormufl! Türkiye de çal flan Çinliler bafl bofl köpekleri yiyormufl! Söylenti için, sözlük a zdan a za dolaflan, kesinlik kazanmayan haber tan m n vermifl. Söylenti kesin olmayan bir haber midir her zaman? Düflünün bir kere, Yar n fleker krizi olacak diye bir söylenti ç k yor, hoop, herkes flekere hücum ediyor. Sonuçta da piyasadan fleker kalk yor. fiimdi kaynakta yalan ve yanl fll k var ama sonuçta söylenti tutuyor ve fleker krizi gerçek bir olay oluyor. Demek ki bu durumdaki söylentinin yalan m gerçek mi oldu u konusu tam olarak anlafl lam yor. Bu fleker krizi esprisindeki halk haber do rultusunda davranmaya iten olguya Oedipus etkisi ad n vermifller. Mitolojideki gibi, kahinin biri genç Oedipus a Sen büyüyünce baban öldüreceksin der. O da büyür ve öldürür. Peki, öbür yandan depremin ne zaman olaca n yumurtlayan deprem kufllar na ne demeli? Onlar söylenti ç kar nca, fleker krizindeki gibi deprem gerçekten vuku buluyor mu? Söylenti, dedikodu, asparagas nedir? Bunlar flehir efsanelerine nas l dönüflür? Bu kez de; Zeytinburnu`nda Bir deli bir kuyuya tafl at yor, k rk ak ll ç karam yor. Zeytinburnu ilçesinde 18 Temmuz Pazartesi akflam Kandilin uzant lar olan bir grup bölücü, sokaklarda park halindeki araçlar ve iflyerleri tahrip ederek, evleri tafl ya muruna tuttu. Bunun üzerine kendi can ve mal güvenli ini sa lamak için vatandafllar soka a döküldü. Ancak Zeytinburnu ilçesinde terör sald r s yla ilgili gergin havan n devam etmesinde f s lt gazetesinin önemli bir rolü var. Allah tan ki, flimdilik bir ölen ya da yaralanan olmad. Bizim yafllarda olanlar bilirler. Eskiden televizyonun olmad dönemlerde, lambal radyolar vard. Radyoyu açt ktan sonra, bir kaç dakika içerisinde s n r ve ses gelmeye bafllard.ulusal gazeteler bile Anadolu`nun uzak il ilçelerine 2-3 gün sonra giderdi. Ama bu gün art k güçlü bir medya ve internet var..ça art k iletiflim ça. Bunlar neden anlatt m.. fiimdi her gün televizyon kanallar n izliyorum. nternette haber ve sosyal paylafl m sitelerine göz at yorum, b rak n Türkiye`yi, dünyan n neresinde neler oluyorsa an nda haberdar oluyoruz.. Sosyal paylafl m sitelerindeki as ls z bilgiler vatandafl huzursuz ediyor. Zeytinburnu`nda yaflanan olaylar üzerine internette Facebook da ki mesajlar okuyunca ürkmedim de il. - Pazar günü saat 8'de Gazi mahallesi buraya geliyor. Herkes emanetleri çeksin flimdiden... - Bugün asitlerle bekliyorum sizi... Arkamda 200 kifli ile... Une jam shiptar. Arnavutuz lan biz (...) Kökünüzü kaz yaca z, gelin bu akflam. - Sümer'de ailelere sald r yormufl flerefsizler! -"Camileri ya malayacaklarm fl" - Arkadafllar benimduydu uma göre bugün bütün camileri cuma saatinde ya malayacaklarm fl. Kesin mi bilmiyoruz ama arkadafl mla esnaf konuflurken ö rendik.. - Zeytinburnu Ç rp c... Çat flma PKK ile... 7 ölü.. - Ay k olun... Buras Zeytinburnu! - Ç rp c 'daki Selvili camiinden ç kan yafll lara sald rmaya kalkm fllar ama korkulacak bir durum yok bizimkiler iki yönden yollar n kesip da tm fllar. fierefsiz köpekler kaçacak delik ar yor fare gibi kapana k s ld lar. fleklindeki söylentilerin gerçekle ilgisi olmad ortaya ç kt. Yaklafl k befl gündür Zeytinburnu nda yaflanan olaylar, mevcut iktidar n aç l m ad alt nda uygulamaya soktu u y k m projesinin, toplumda nas l bir ayr flmaya yol açt n n aç k bir göstergesidir. Ayn zamanda, müsait bir ortamda hain bir el taraf ndan çak lacak en küçük bir k v lc m n bile, bu ilçeyi hatta bu ülkeyi ne hale getirece ini anlatmak bak m ndan önemlidir. Ama kime, neyi anlatacaks n z? 3-5 oy u runa iskans z binalar n alt nda faaliyet gösteren ruhsats z konfeksiyonlara göz yumanlar n, lçemizdeki yaflanan toplumsal ayr flman n sorumlulu unu da tafl - malar gerekiyor. Oyuna gelmeyelim Denge veya itidal, ayakta kalabilmek, böylece yol da mesafe kat edebilmek için flartt r. Zira yalpalayan, y k lan de il, dik duran yürüyebilir ancak.halk soka a dökmeyi ve ülkede gerginli i t rmand rmay amaçlayan bu giriflime alet olunmamas gerekir. Olaylara kar flanlar terör örgütünün tuza na düflüyor. Provokatörler toplumun hassas noktalar n kullanarak insanlar galeyana getiriyor. Bu duruma maruz kalanlar n so ukkanl davranarak olaylara genifl aç dan bakmalar gerekir, Kifli kendisine ben ne yap yorum, bunun sonu nereye var r diye sormal d r. Bu tür olaylar gri propagandad r, Provokatörler, insanlar ne yaparsam inan r diye düflünür. Bu nedenle toplumu en kolay galeyana getirecek materyalleri seçerler. Bu söylemler ço unlukla çarp c d r ve duruma uygun olarak seçildi i için inand r c d r. Dolay s yla insanlar birilerinin inand n gördü ü için kendisini de bu olaya kapt r r. Aran za nefret tohumu att rmay n. Terörü lanetleyiniz; çünkü fliddet fliddeti do urur. As rlard r birlikte yaflad n z bu güzel yurdumuzun kin ve nefret tohumlar yla tahrip edilmesine seyirci kalmay n. Oyuna gelip düflman m z sevindirmeyin. Çünkü bu gidifl gidifl de il Zeytinburnu`nda yaflanan hadiseler de bölücü terörist mihraklar n hain giriflimleri neticesinde geliflmifltir. Terörist bir kitlenin Zeytinburnu ilçesinde yaflayan vatandafl m z n huzur ve sükuneti hedef alarak bafllayan hadiseler tamam yla bir terörist yap lanman n ürünüdür ve ülkemizde iç kargafla atmosferi yaratmak isteyen ihanet flebekesinin k flk rtmas d r. Zeytinburnu`nda yaflayan vatandafllar m z nezdinde, Türk Milletini sa duyulu, itidalli ve akil davranmaya davet ediyorum. Ey Türk evlad!.. Her türlü provokasyonlara karfl uyan k ol. Ama flairin sözünü de unutma: Sahipsiz bir vatan n batmas hakt r. Sen sahip ç karsan e er, bu vatan batmayacakt r.

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı