Provokasyona Karfl Tek Yürek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Provokasyona Karfl Tek Yürek"

Transkript

1 IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu: (0212) Befltelsiz: (0212) Dikilitafl: (0212) DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu: (0212) Befltelsiz: (0212) Dikilitafl : (0212) Ak Parti lçe Teflkilat Piknikte A K Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat taraf ndan düzenlenen 'Kaynaflma ve Dayan flma Pikni i' Baflakflehir fiamlar Piknik alan nda gerçeklefltirildi. AK Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver ve Sosyal fller Baflkan Ali Faik Biçer in ev sahipli i yapt pikni e, Ak Parti stanbul Milletvekili fiirin Ünal, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Ak Parti l Teflkilat Baflkan Halis Dalk l ç ve Zeytinburnu ilçe yönetimi, kad n ve gençlik kollar üyelerinden oluflan yaklafl k 1500 kifli kat ld. SAYFA03 Has Parti Zeytinburnu nda Kaya Dönemi Ba ms z Siyasi ve Aktüel Gazete Y l: 2 Say : 22 Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... H AS Parti stanbul l Baflkanl, Zeytinburnu nda genel seçimlerde yapt çal flmalarla halk n gönlünde taht kuran Abdulhakim Kaya y ifllerinin yo unlu u nedeniyle görevinden istifa eden Ali Yakar n yerine lçe Baflkanl - na getirdi. Düzenlenen törenle Abdulhakim Kaya ya mazbatas verildi. SAYFA05 Yahya Dedifl 30 Y l Sonra Selvispor a Baflkan oldu Süper Amatör Lig e yükselen Selvispor daha güçlü bir kulüp olmak için 19. Olan Genel Kurul Toplant s yaparak kulüp baflkanl na ifl adam Yahya Dedifl i getirdi. S ca s ca na görüfllerini ald m z Yahya Dedifl, güçlü bir kadro ile önümüzde ki y lda Bal Ligi ni hedeflediklerini söyledi. SAYFA13 OL ViUM SALI PAZARINDA BÜYÜK ND R M A l flverifli hayat n zdan ç karamayaca n z bir gerçek. Ufak da olsa bir parça bir fley ald - n zda kendinizi daha iyi hissediyorsunuz de- il mi? Ama tonlarca para dökmek yerine Al flveriflin ucuzu makbuldür felsefesini uyguluyorsan z Zeytinburnu ndaki Olivium Outlet Al flverifl Merkezi ni ziyaret etmelisiniz. Zeytinburnu çok uzak diyorsan z merak etmeyin. Al flveriflinizin önünde engel olarak düflündü ünüz yolsa o da engel de il. Çünkü Olivium a toplu tafl ma araçlar yla ulafl m oldukça kolay. Otobüsle Eminönü, Mecidiyeköy ve Taksim den gelebilece iniz gibi tramvay ve hafif metroyu kullanarak da Olivium a ulaflabilirsiniz. SAYFA08 Provokasyona Karfl Tek Yürek CHP Meclis Üyesi Mahmut Kocatürk Vefat etti Zeytinburnu sevilen ve say lan simalar ndan biriydi. Her daim güler yüzü ile her kesimin takdirini toplam fl bir isimdi.ans z n aram zdan ayr lmas tüm Zeytinburnu nu yasa bo du. SAYFA04 BB mar Komisyon Baflkan Sefer Kocabafl K z n Evlendirdi 07 Türk-Kürt çat flmas n n ç kar lmak istendi i Zeytinburnu'nda Ak meydana Parti gelen Dan flma provokasyonlardan Meclisi, Zeytinburnu sonra 14 hemfleri Belediye derne- Baflkan i, ilçenin kaymakam, Murat Ayd n n belediye baflkan, da kat l m yla ilçe emniyet Zeytin- müdürü bir araya geldi ve provokasyona karfl birlik mesaj verdiler. burnu Kazl çeflme Kültür Merkezi nde yap ld. Engin fien BB Spor Yönetiminde Yapt baflar l çal flmalar yla dikkat çeken Belediye Meclis Üyesi Engin fien, flimdi de spor camias nda aktif görev ald. SAYFA09 K br s Gazileri 37 Y l Sonra fiafak Nöbeti nde si düzenlenen anma etkinliklerine kat ld. Türk Dünyas Belediyeler Birli i ve Zeytinburnu Belediyesi nin ortaklafla düzenledi i etkinlik ile yaklafl k 60 gazi stanbul dan KKTC ye hareket etti. SAYFA02 SAYFA12 Neden Zeytinburnu? TÜMS AD stanbul fiube Baflkan Eyüp Topal Zeytinburnu üzerinde oynanan oyunlar as l amac n n, lçenin yükselen y ld z n n önüne geçmek ve burada raça olarakda ilçenin kozmopolit yap s n kullanmak oldu una vurgu yapt. SAYFA08 Sigortac l kta ZAFER e do ru Cengiz ZAFER Gsm: Tel: Yefliltepe Mh. 54/1 Sk. No:1 Zeytinburnu 510 KOKOREÇ Paket servisimiz vard r 58. Bulvar Caddesi No: 52 Zeytinburnu ÇAM ÇEL K KAPI ÇAM ÇEL K KAPI LE ZEYT NBUR- NU GÜVENL EVLERDE Showroom: Befltelsiz Mah. Rauf Denktafl Cad. No: 34/B (Ö retmen Evi Karfl s ) Zeytinburnu Tel: Faks: Fabrika: Befltelsiz Mahallesi, 103/1. Sokak, Hac Ahmet flhan Zeytinburnu Elit yap lar kurar... Gökalp Mh. 53. Sk. No: 66/A Zeytinburnu Tel: (0212) Faks: (0212) kiflilik çok özel salon (0212) Nuri Pafla Mahallesi 14. Sokak No: 72 Zeytinburnu

2 2 GÜNCEL Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... ANAL Z MURAT ERGÜN Gaziler 37 Y l Sonra fiafak Nöbeti nde K br s Bar fl Harekat na kat lan muharip gaziler bu y l Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde (KKTC) 37. si düzenlenen anma etkinliklerine kat ld. Türk Dünyas Belediyeler Birli i ve Zeytinburnu Belediyesi nin ortaklafla düzenledi i etkinlik ile yaklafl k 60 gazi stanbul dan KKTC ye hareket etti. E tkinli e TDBB Genel Baflkan Vekili ve Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, TDBB Genel Sekreteri Mustafa Baflkurt kat ld. Program gazilerin ve heyetin KKTC fiehit aileleri ve Malul Gaziler Derne i'ne yap lan ziyaret ile bafllad. Derne in Baflkan Ertan Arslan heyeti kap da karfl lad ve dernek hakk nda bilgiler verdi. Konuflmalar s ras nda gaziler gözyafllar na hakim olamad lar. Gaziler derne in panosunda as - l olan flehit foto raflar ndan tan d klar isimleri dakikalarca arad. Gaziler y llar sonraya geldi i adada tekrar eski günlere döndü. Gazilerin duygu yüklü anlar yaflad - en önemli merkez an t mezarlar n oldu u yerler oldu. Gaziler arkadafllar n n mezarlar bafl nda duygusal anlar yaflad. Kimi silah arkadafllar n n mezar tafllar ile hat ra foto raf çektirdi kimi arkadafllar - n n isimlerini savafl n ard ndan tam 37 y l sonra ilk kez geldi i KKTC deki an t mezarlardaki isim lahitlerinde arad. Fakat içlerinde en büyük süprizi ayn gemide emir komuta olarak çal flan birbirinden habersiz iki gazi yaflad. KOCATEPE BULUfiMASI K br s Bar fl Harekat nda yanl fll k eseri vurulan Kocatepe gemisinden kurtulan iki silah arkadafl biri deniz topçu subay Ahmet Ay di eri ise ayn gemide Ay a ba l radar eri Azim Özcan. Program kapsam nda gittikleri Milli Mücadele Müzesi adeta iki yabanc gibi duran iki gazi burada hiç beklemedikleri bir tesadüfle karfl laflmas na sebep oldu. Gaziler müzede flehitlerin oldu u levhan n önünde tesadüfen yan yana geldi ve arkadafllar n n isimlerini aramaya bafllad. Ayn isimleri arayan ve yan yana duran iki gazi ayn gemide flehit olan isimleri arad klar n fark edince birbirlerine dikkatlice bak p bir müddet sonra birbirlerine sar lmaya bafllad. Çünkü iki gazi Türk savafl tarihinde ayr bir ac ya sahne olan Kocatepe gemisinden Türk uçaklar n n bombalamas ile sa kurtulan ve ayn filika ile denize atlay p kurtulan silah arkadafllar yd. F L MLER ARATMAYAN HAYATA TUTUNUfi SERÜVENLER VAR Her ikisi de geminin batmas yüzünden denizde 2 gün aç susuz kalm fl ve deniz suyu içerek hayatta kalmay baflarm fllard. Bir film senaryosunu and ran gazilik serüvenlerini paylaflan Ahmet Ay ve Azim Özcan bir srail bal kç gemisi taraf ndan bulunmufl ve srail in Hayfa liman na götürülerek oradan Türkiye ye ulaflm fllard. KOMUTANIM SEN ÇOK K LO ALMIfiSIN Tatl tesadüf ile bir araya gelen Kocatepe gazileri aras nda birbirinden ilginç diyaloglar yafland. Azim Özcan Komutan m özür dilerim sizi tan - yamad m. Çok kilo alm fls n z. Ahmet Ay Özcan bende seni tan yamad m. Hat rlad n m gemiden filikaya biniflimiz ve Hayfa ya gidiflimizi. Hele deniz ortas nda aç susuz iki gün kal fl m z ERTAN ASLAN K M NE DERSE DES N B Z ETLE TIRNAK G B Y Z Gazilerin ilk duraklar KKTC fiehit aileleri ve Malul Gaziler Derne i oldu. Dernek Baflkan Ertan Arslan savafl s ras nda ailesinden 5 flehit verdi Harekat nda savaflt. Savaflta vuruldu ve 2 kere Türkiye'de tedavi gördü y l nda Rum komandolar taraf ndan büyük iflkence gördü. Bizim özgürlü ümüz yoktu. Biz özgürlü ümüzü anavatandan dörtgözle bekledi imiz Türkiyemizin ve ba r ndan ç kan Türk Silahlar Kuvvetleri sayesinde kurtulduk diyen Arslan savafl n izlerin hala çapcanl durdu unu söyledi Adada hep problem ç kartanlar n Rum taraf n n oldu unu söyleyen Ertan flunlar söylüyor: Mehmetçikler Mücahidler el ele verip özgürlü ümüze kavufltuk. Kim ne derse desin biz Türkiye'ye ba l y z. Bizler et ve t rnak gibiyiz Kurbani Y ld z Sat komandosu olarak harekatta yer ald. Birgün Poyrazköy deki birli inde eve gitti inde sürpriz bir emirle tekrar Beykozda evinden birli ine geçti. Gidiyoruz denilen Y ld z evdekilerle vedalaflmadan birli e gittik. Birlikte haz rl klar yap ld. Uçakla harekata do ru yoll ald. Uçak o kadar kalabal kt ki parflütlerin aras nda uçmak zorunda kald. Mersine geldiklerinde ç karma birlikleri ile biraray geldi. Dönemin Diyanet flleri Baflkan Lütfi Do an taraf ndan dualar edilerek u urlanan birliklerle K br s a hareket etti. Ç karma gemisine Maraflel Fevzi Çakmak muhribi efllik ediyordu. Rumlar onlar gördüünde atefl etmeye bafllad lar. Suyun içinde bacaklar m n aras nda suyun aras nda giden kurflunlar gördü. Buna ra men suda keflif yapt. Bu esnada havanlar yukardan gelmeye bafllad. Herfleye ra men keflfi yapt ve Mehmetçik için denizde ç karma yap lacak yerin tespitinde görev ald. Ç karma yap lacak alandaki denizdeki engelleri de kald rd. Y ld z 37 y l sonra geldi i KKTC de en çok keflif yapt yerde zaman n geçirdi. Çünkü ona göre an lar oldukça fazlayd. Unutmad klar aras nda ise ç karma yapt klar yerin 15 metre uzakl kta Rumlar taraf ndan kayalarda aç lm fl delikler. Bu deliklerden Rumlar kendisine atefl açm fllard. ZEYNEP HEMfi RE: RUM KIZI BEN BIRAKIP BM ASKERLER NE G TMED K br s Bar fl Harekat nda görev alan Zeynep hemflire Türk askerinin yaralar n n sar lmas nda en ön cephelerde yer ald. Bir gün Türk askeri kendisine bir Rum k z n n bulundu unu kendisinin ilgilenmesini istedi. Zeynep hemflire 5 yafl ndaki Rum çocu a annelik yapt. O günleri anlatan Zeynep hemflire çocuk feryat figan a l yordu. Düflünsenize savafl n ortas nda tek bafl na kalm fl anne bas da yok ortada. Onu kuca ma ald m sevdim. Bir müddet sonra k z BM askerine verdik. K z a lad BM askerine gitmek istemedi. Askerin kuca nda bana ellerini açt Zeytinburnu Kardeflli in adresidir... Z eytinburnu'da yaklafl k bir haftad r tehlikeli bir oyun sahneleniyor. Halk birbirine düflürülmeye çal fl l yor. Zeytinburnu yaklafl k bir haftad r rahat bir gece geçirmedi.her fley Diyarbak r Silvan daki 13 flehit verilen sald r n n ard ndan bafllad.senaryo tan d k. Geçen y lki Dörtyol ve negöl olaylar n hat rlat yor. Önce yüzü maskeli terör örgütü yandafllar ilçede Türk bayra as l evleri ve arabalar tafllad. Ertesi gün olaylar devam etti. Bu kez baz ülkücü gruplar oradayd. BDP ilçe binas na yürümek isteyen grup, polis taraf ndan engellendi. Dikkat çekici olan iki grup da ayn zaman dilimi içerisinde oradayd ve sosyal paylafl m sitesinden yap lan ça r larla örgütlenmifllerdi. "Ülkücü arkadafllar m z öldürüyorlar" yalan yla soka a ça r lanlar n karfl s na "Kürt kahvelerini atefle verdiler. Haydi, karfl koyal m" mesaj yla gruplar tafl nd. kisini de ayn kiflilerin yapt ndan flüpheleniliyor. Benzerlikler bununla s n rl kalm yor. Senaryoyu sahneye koymakta kullan lanlar da neredeyse birebir ayn.polisin gözalt na ald isimlerin bir ço u sab kal. Uyuflturucu bulundurmak ve kullanmak, h rs zl k, resmi evrakta sahtecilik, doland r c l n bulundu u kabar k bir suç dosyas. Kayd bulunmayanlar n bir k sm n n vücudunda jilet izleri belirlendi ya da afl r alkollü olduklar ortaya ç kt. lçedeki provokatif olaylara stanbul özel yetkili savc l el koydu. Polis de ilçede hava destekli genifl güvenlik önlemi ald. Terör kapsam na al nan eylemlerin kayna olan ve halk k flk rtt tespit edilen 72 kifli polis taraf ndan gözalt na al nd ve 14 ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. stanbul ve Zeytinburnu, vatandafl n huzur ve asayiflini sa lamak için benzer olaylara izin vermeyece i belirtildi. Zeytinburnu'nun do ulusu, bat l s, göçmeni, Do u Türkistanl s ile birlikte hareket edece iz. fiiddete, teröre tahriklere kap lmamal d r. Bundan önce nas l kardeflce ekme i ve sofram z paylaflt ksak bundan sonrada paylaflmak en anlaml s d r diye düflünüyorum. Bundan sonra olaylar n olmamas n istiyoruz. Bizler Zeytinburnu'nda Güneydo ulusu, ç Anadolulu, Bat Anadolulu, Balkanlar'dan gelenlerle bir arada yafl yoruz. Bir apartmanda onlarca farkl flehirden gelen aileler bir arada yafl yor. Bu bir zenginlik. Bu bir avantaj. Dilerim böyle kötü olaylar bir daha yaflanmaz. Zeytinburnu da RAMAZAN COfiKUSU Zeytinburnu Belediyesi, vatandafllara daha önceki y llarda oldu u gibi bu y lda farkl bir Ramazan yaflatmay hedefliyor Z eytinburnu nda ftar Sofralar geçen y l oldu u gibi bu y l da sokaklarda Kuruluyor. Daha önce ilçe geneline kurdu u iki dev çad rla binlerce kifliye iftar veren Zeytinburnu Belediyesi, geçen y l farkl bir uygulamaya imza atm flt. Sokak iftarlar bu y lda bütün mahallerde kurulacak ve vatandafllar kendi evlerindeki gibi mahallerinde birilk ve beraberlik içinde iftarlar n açacaklar. Zeytinburnu Belediyesi bu y l Merkezefendi Camii Külliyesi önüne kurulacak 1500 kiflilik dev çad r n yan s ra 12 mahallede oluflturacak noktalarda, iftar vaktinde evlerine yetiflemeyen ve dar gelirli vatandafllara hizmet etmeye devam edecek. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, daha önce halk n evine yetiflemeyece i yerlerde kurulan çad rlar n sadece iftar verilen yerler de il, ayn zamanda kültür aktivitelerinin yap ld yerler oldu unu belirterek, Ama art k ilçelerimizde yeterli say da kültür merkezlerimiz var. Yaz nedeniyle de aç k havalarda bu iftarlar yap larak halkla bütünleflme sa lanabilir. Bu y l Merkezefendi deki çad - r m z kalacak, ayr ca tüm mahallelere de iftar verilecek noktalar kurulacak. Çünkü iflinden ç km fl kifliler ile ö renciler gibi iftara yetiflemeyenlere böyle bir katk verece iz" fleklinde konufltu. Zeytinburnu Belediyesi, Ramazan ay boyunca Merkezefendi Mahallesi ndeki iftar çad r nda (45 bin) ve 12 mahalleye kurulacak olan iftar sofralar nda (12 bin) toplam 60 bin vatandafl m za iftar hizmeti vermeyi planl yor. Z eytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri aras nda düzenlenen 2. Bilgi Evleri Bayanlar Voleybol Turnuvas nda flampiyon Sümer Bilgi Evi oldu. Futbol turnuvas ndan sonra voleybol turnuvas nda da flampiyon olan Sümer Bilgi Evi bu y l çifte kupa kazanman n sevincini yaflad. 2. Bilgi Evleri Bayanlar Voleybol Turnuvas n n final maç, Zühtü Kurtulmufl Lisesi Spor Salonu nda, Yefliltepe Bilgi Evi ile Sümer Bilgi Evi aras nda oynand. Bilgi evlerine üye ilkö retim seviyesindeki bayan ö rencilerden oluflan tak mlar n k yas ya mücadele etti i karfl laflmada Sümer Bilgi Evi, Yefliltepe Bilgi Evi ni 2-0 yenerek flampiyonlu unu ilan etti. Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ve Sümer Bilgi Evi ni Çifte Kupa Sevinci Sard Baflkan Yard mc s Ömer Ar soy'un da izledi i karfl laflmada bilgi evi üyeleri ve velileri de tribünlerde her iki tak ma tam destek verdi. Bilgi evleri üyeleri, haz rlad klar birbirinden renkli pankartlarla ve yapt klar tezahüratlarla final maç na ayr bir renk katt. Dostluk ve centilmenli in ön planda tutuldu- u karfl laflmada, birinci olan Sümer Bilgi Evi tak m birincilik madalyalar n Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar dan al rken flampiyonluk kupas n ise Dündar ve Baflkan Ayd n, birlikte verdi. fiampiyonada üçüncülü ü ise Merkezefendi Bilgi Evi tak m kazand. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri yaz etkinlikleri bünyesinde tamamlanan voleybol turnuvas n, 3 A ustos 2011 Çarflamba günü Sümer Bilgi Evi nde yap lacak olan Satranç Turnuvas takip edecek. TAZ YE Zeytinburnu Belediye Meclis Üyemiz Mahmut Kocatürk ün vefat n üzüntü ile ö renmifl bulunmaktay m. Merhuma Allah ta rahmet, kederli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi ne ve tüm yak nlar na sab r diliyorum... MURAT AYDIN Zeytinburnu Belediye Baflkan

3 SiYASET 3 GÖZCÜ TAYLAN DEM RELL Ak Parti Zeytinburnu Piknikte AK Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat 'n n düzenledi i piknikte partililer bir araya geldi. A K Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat taraf ndan düzenlenen 'Kaynaflma ve Dayan flma Pikni i' Baflakflehir fiamlar Piknik alan nda gerçeklefltirildi. AK Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver ve Sosyal fller Baflkan Ali Faik Biçer in ev sahipli i yapt pikni- e, Ak Parti stanbul Milletvekili fiirin Ünal, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Ak Parti l Teflkilat Baflkan Halis Dalk l ç ve Zeytinburnu ilçe yönetimi, kad n ve gençlik kollar üyelerinden oluflan yaklafl k 1500 kifli kat ld. 12 Haziran seçiminin ard ndan yorgunluklar n atmak için bir araya geldiklerini belirten AK Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver, Pikni e kat lan herkes teflekkür ederek konuflmas na bafllad. Bugün mutlu bir gün yafl yoruz. Hak etti imiz bir günü yafl yoruz. Sizler seçim öncesi ve sonras görevlerini tam anlam yla yerine getirdiniz. Bugün oynamaya geldik buraya. Hepinize tekrar teflekkür ediyorum dedi. Belediye Baflkan Murat Ayd n konuflmas na seçimde kazan lan baflar n n alt n çizdi. Sizler destan yazd n z Kolay kolay hiçbir faniye sahip olmayacak güzel bir olaya flahitlik ettiniz. Sizler çal flt n z ve 12 Haziranda bu ülkede destan yaz ld fiimdi hükümetimizde kuruldu. Önemli olan bu gök kubbede hofl bir seda b rakmakt r. Önemli olan bu al bayra k yamete kadar gök kubbede dalgalanmas d r. Tüm Teflkilat m za 12 Haziran öncesi ve sonras yapt n z fedakâr çal flma için hepinize tekrar teflekkür ediyoruz diyerek sözlerini tamamlad. l Teflkilat Baflkan Halis Dalk l ç ise, Ak Parti Teflkilat m z bu milletin hay r için çal flt yerelde de sizler Zeytinburnu nda büyük zafer kazanarak baflar y elde etti. lçe Baflkan m za ve sizlere teflekkür ediyorum. Bu milletin umudu olan Ak Parti nin teflkilat içinde olman n gururunu birlikte yaflayal m dedi Milletvekili fiirin Ünal Dünya Lideri olan Baflbakan m z hükümeti kurdu. milletin art k vaatlere de il hizmete oy veriyor. Bugüne kadar AK Parti, insanlar n yaflam tarzlar yla ilgilenmedi. Bizler hep ileri demokrasi, hak ve özgürlükleri savunduk. AK Parti, Türkiye'nin partisi olmufltur. AK Parti'yi millet kurdu, millet iktidar yapt. Yeni yasama dönemiyle birlikte hedefimiz, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlar na cevap verecek yeni bir anayasa haz rlamak. Bizlerde bugünden itibaren Belediye Seçimleri çal flmas na bafll yoruz. diye konufltu. Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat Pikni e kat lanlara Tiflört, fiapka, Su, Karpuz ve döner ikram nda bulundu. Piknik günün geç saatlerine kadar halk oyunlar konser ve davul zurna ile devam etti. Otopark m Sanayi mi? G eçti imiz günlerde Zeytinburnu Belediye Meclisine Seyitnizam sanayi sitesiyle ilgili bir önerge verildi. Bu önerge de Türk vakf na ait araziyle ilgili gelen teklif oy çoklu u ile geçti.peki bu önergede ne deniliyordu. Küçük sanayi sitesi nin dükanlar bulunan 50 dükan n y k laca anlam na geliyordu. Bizde koparatif baflkan Cengiz Beyden randuvu istedik ve olay araflt rmak için sanayi sitesine gitik. Görüflmede bizi oldukça s cak karfl layan baflkan ve yöneticileri burada yaklafl k 50 dükan var ve ortalama ailelerimizide iflin içine katarsak 2500 kifli ekmek yiyiyoruz.hem üretiyoruz hemde Zeytinburnu halk n n araç bak mlar n yap yoruz. Neticede vergilerimizi veriyoruz. Buradaki Toki ve inflat yapmak için bizi buradan sürmek istiyorlar diyor. Peki bu otopark oraya yap l nca oras çirkin gözükmüyecekmi peki burdan al n teriyle çal - flan üreten insanlar madurmu edilecek bir k - s m insanda caminin hemen yan na cami hocalar na lojman yap lacak diyor do rusunu isterseniz tam bir muamaya dönen bu ifl sanai esnaf n kara kara düflündürüyor. Buradan Belediye Baflkan m z Murat Ayd n dan bu inad ndan vaz geçip ekmek paralar n kazan p esnaf m za sahip ç kmas n istiyorum. Çünkü burada ailece baflka gelirleri olmayan orta s n f esnaf bulunuyor ilada camiye hocalara yer yapacaksa Zeytinburnu spor stad - n n yan ndaki sebze halini satmaktan vaz geçip buraya yap ls n. Zeytinburnu stad ve Merkezefendi tesisleri için proje haz rlatan belediye amatörlere iyi haber Zeytinburnuspor a kötü haber Zeytinburnu spor yak nda d flar at lacak hem tesisler hemde stad elerinden al nacak.çünkü tak m - m z y llar n flimflekleri amatöre düfltü. fiimdiye kadar Zeytinburnu Belediyesi ve Baflkan Murat Ayd n ve ekibi profosyenel bir tak ma yard m edemeyiz diyordu flimdi amatöre düfltü.fiunu çok merak ediyorum profosyonel iken yard m etmedikleri Zeytinburnuspor a flimi yard m edecek mi? Merak konusu bu seferde diyer amatör kulüplerine verdi i yard mlam s n rland racak yoksa mecliste veya torpil yap p sadece Zeytinburnu spora m yard m edecek. Çünkü haz rda 16 kulübümüz var örne in Zaferspor, Yefliltepespor, Ero lu, Hürriyet, Selvi spor vs. Belediye seçimlerine 30 ay gibi bir süre var bu süreçte seçimlere haz rlan yoruz diyen siyasi partilerin içerisinde sadece arazide sürekli kulis çal flmas yapan CHP flimdiden meclis üyeleri kanaat önderleri av na ç k yor.di er partiler sesizli ini korurken Ak Parti zaferinin tad n ç kar yor. Etkinlik ve teflekkür yemekleri piknikler düzenliyor. Baflkan Ünver den ekibine teflekkür Ak Parti Zeytinburnu ilçe baflkanl Haziran ay teflkilat bazl ilçe dan flma meclisini Zeytinburnu Belediyesi Kazl çeflme Kültür merkezinde yapt. A k Parti Zeytinburnu ilçe baflkanl Haziran ay teflkilat bazl ilçe dan flma meclisini Zeytinburnu Belediyesi Kazl çeflme Kültür merkezinde yapt. Divan baflkanl n ilçe baflkan yard mc s Av. Saffet Öz ün yapt dan flma meclisinde parti mensuplar n n mutlulu u gözlerinden okunuyordu. lçe Baflkan Bahattin Ünver dan flma meclisi aç l fl konuflmas nda seçimde kazand klar büyük baflar da zaferin teflkilat mensuplar na ait oldu unu söyledi. Ünver konuflmas n da, seçimden önce biz sürekli bu seçimin asr n seçimi olaca n ifade ediyorduk. Allah korusun e er seçimde baflar l ç kmasayd k son 9 y lda elde etti imiz tüm kazan mlar bir an da heba olacakt. Halk m z baflbakan m z ve genel baflkan m z n istikrar sürsün Türkiye büyüsün,hedef 2023 söylemine inanarak bugüne kadar yapt - m z olumlu icraatlar m z bilen halk m z bize % 50 oy vererek stikrar sürsün demifltir dedi. Ak Parti de bir seçim biter di eri bafllar Ak Parti Zeytinburnu ilçe baflkan Bahahtin Ünver yapt aç l fl konuflmas nda baflbakan m z ve genel baflkan m z n sürekli ifade etti i üzere bizim partimizde seçim bitmez.12 Haziran seçimi bitti. Ancak biz de seçim çal flmas bitmedi. fiu an genel baflkan yard mc lar m z ve il baflkanl m zda 2014 yerel seçimleri için çal flma yapma talimat n bize vermifl durumdalar dedi. Ünver, bundan sonra yap lacak olan sand k seçmen çal flmas nda yine tamamen patenti bize ait olan çok orjinal çal flmalar yapaca z dedi. Onbir Ay n Sultan Ramaz n fierifin Tüm slam Alemine sa l k mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. BAHATT N ÜNVER AK Parti Zeytinburnu lçe Baflkan TAZ YE CHP Zeytinburnu Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut KOCATÜRK ün vefat n üzüntüyle ö renmifl bulunmaktay m. Merhuma Allah tan rahmet kederli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi ne ve tüm yak nlar na sab r diliyorum. BAHATT N ÜNVER AK Parti Zeytinburnu lçe Baflkan

4 4 SiYASET CHP Meclis Üyesi BALYOZ MUSTAFA GÜNAYDIN Mahmut Kocatürk Vefat etti O Zeytinburnu sevilen ve say lan simalar ndan biriydi. Her daim güler yüzü ile her kesimin takdirini toplam fl bir isimdi.ans - z n aram zdan ayr lmas tüm Zeytinburnu nu yasa bo du. CHP Meclis Üyesi, deneyimli siyasetci Mahmut Kocatürk tatil için gitti i Erzincan da Türne ziyaretinde bulundu ve dua etti. Türbe ziyaretinin ard ndan Erzincan Merkezden köyüne gitmek üzere ayr ld. Kocatürk Köyüne yeni gelmiflti bir anda fenalaflt. Ça r lan Ambulansla birlikte Erzincan Devlet Hastanesine kald r ld.hastanede beyin kanamas geçirdi i anlafl lan Kocatürk befl gün yo un bak mda kalmas n n ard ndan 26 Temmuz Sal sabah hayata gözlerini yumdu. Kocatürk 27 Temmuz Çarflamba günü Erzincan Merkez Cumhuriyet Mahallesi Cem evinde k l nan cenaze namaz n n ard ndan aile kabristanl nda defn edildi. Erzincan daki cenaze törenine CHP eski Milletvekilleri Mehmet Sevigen, CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, eski Belediye Baflkan Adil Emecan, Zeytinburnu Belediye Meclis Baflkan Vekili Özcan Do an, CHP Meclis Üyeleri, Genel Merkezden yöneticiler ve çok say da partili kat ld. CHP Zeytinburnu K l çdaro lu ile birlikte Bat Trakya'da lçe Baflkan Yard mc s Av. As m Güven in de kat ld CHPZeytinburnu heyet Bat Trakya Türkleri Taraf ndan çok s cak coflkulu ve dostça karfl land. CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Yard mc s Av. As m Güven Genel Baflkan ile birlikte hemflerilerini ziyaret etmenin heyecan n yaflad. Ziyarette CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu Bat Trakya Türklerine Hitaben Yerlerimiz Farkl dahi olsa gönüllerimiz birdir. Türkiye ye güvenin dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Yunanistan a gerçeklefltirdi i ziyaretini Bat Trakya ziyareti ile noktalad. skeçe temaslar skeçe Türk Birli i ziyareti ile bafllad Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu 2 Temmuz 2011 Cumartesi günü ilk olarak skeçe Türk Birli i ni ziyaret etti. Say n K l çdaro lu na, CHP Genel Baflkan Yard mc lar Osman Taney Korutürk, Faik Öztrak, Umut Oran, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamayl gil, Bafldan flman Ali K l ç, CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan, zmir milletvekili aday Bat Trakyal Avukat Ayd n Özcan ve T.C. Gümülcine Baflkonsoloslu u Muavin Konsolosu Fatih Akarca efllik ettiler. Ayr ca, CHP parti yönetimi ve teflkilatlar nda bulunan ve Türkiye de yaflayan baz Bat Trakyal soydafllar da kendisine efllik etti. Say n K l çdaro lu ve beraberindeki heyet, skeçe Türk Birli i Yöneticileri ve kalabal k bir topluluk taraf ndan büyük bir heyecan ve coflkuyla karfl land. skeçe Türk Birli i Baflkan Ahmet Kara yapt k sa selamlama konuflmas nda Say n K l çdaro lu nun skeçe Türk Birli i ne gerçeklefltirdi i bu ziyaretin kendilerini ve skeçe Türk Birli i camias n onurland rd n belirttikten sonra, bu tür ziyaretlerin Bat Trakya Müslüman Türk Az nl na büyük bir moral vesilesi oldu unu vurgulad. Kara, konuflman n devam nda Genel Baflkan K - l çdaro lu ve kendisine efllik eden heyete skeçe Türk Birli i nin tarihçesi ve hukuki süreci hakk nda bilgiler verdi. Daha sonra sözü alan Say n K l çdaro lu konuflmas na Biz sizi çok seviyoruz sözleriyle bafllayarak, Mekânlar farkl olsa da yüreklerin ayn oldu unu" belirtti ve "Az nl n Türkiye'ye güvenebilece ini" vurgulad. Ayr ca, Bat Trakya daki sorunlar bildiklerini vurgulayan K l çdaro lu, Sorunlarla elimizden geldi ince ilgilenmeye çal fl yoruz. Müslüman Türk olarak bu bölgelerde, buralarda yafl yorsunuz. Biz bir fleye yürekten inan yoruz. Türkiye ile Yunanistan aras ndaki dostlu u, bar fl, huzuru sa layacak olan sizlersiniz. dedi. skeçe Müftülü ü Kemal K l çdaro lu skeçe Müftülü ü giriflinde Müftü Ahmet Mete ve çok say da skeçe Bölgesi Din Görevlileri taraf ndan karfl land. Müftülükte bas na kapal olarak bir görüflme gerçekleflti. Yap lan aç klamaya göre, Say n K l çdaro lu bu ziyaretten duydu u memnuniyeti belirterek kendisine zaman ay rd için skeçe Müftüsü Ahmet Mete ye teflekkür etti. Müftü Ahmet Mete de Say n Genel Baflkana Müftülük faaliyetleri hakk nda bilgi verdi ini ve bu tür ziyaretlerin Bat Trakya Müslüman Türkleri için büyük moral oldu unu vurgulayarak flükranlar n ifade etti. Müftülük ziyaretinden sonra skeçe Eski Müftüsü merhum Mehmet Emin Aga n n kabri ziyaret edildi. Gümülcine temaslar skeçe temaslar n n ard ndan Gümülcine ye hareket eden K l çdaro lu, Rodop Bölgesinde ilk olarak Yass - köy Belediyesi ni ziyaret etti. Belediyede kendisini Belediye Baflkan smet Kad, baflkan yard mc lar ve meclis üyeleri çiçeklerle karfl lad lar. Yaklafl k yirmi dakika süren görüflmede Belediye Baflkan smet Kad, CHP Genel Baflkan Kemâl K l çdaro lu na belediye ve bölge hakk nda bilgiler verdi. Ziyaret sonunda belediye binas önünde hat ra fotograf çekildi. Yass köy Belediyesi nden ayr lan K l çdaro lu nun, Gümülcine deki ilk dura T.C. Gümülcine Baflkonsoloslu u oldu. Baflkonsolos Mustafa Sarn ç ve konsolosluk çal flanlar yla yar m saatlik bir görüflme gerçeklefltiren Genel Baflkan K l çdaro lu, konsoloslukta dinlenme çay da içti. Mekânlar m z farkl olsa bile yüreklerimiz ayn d r Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu da bir konuflma gerçeklefltirek mekanlar farkl olsa da Bat Trakya da yaflayan Türklerle yüreklerinin ayn oldu unu belirtti. K l çdaro lu lokaldeki konuflmas na kendisinden önce konuflma yapanlara teflekkür ederek bafllad. Devam nda ise flunlar dile getirdi. MAHMUT KOCATÜRK K MD R? 1964 y l nda Kemah da do du. CHP de sekiz sene ilçe baflkanl yapt. T.Deri Sanayi Çevre Komisyonu Baflkanl T. Deri Kop. Yönetim Kurulu üyeli i, Erzincan lar Dernek Baflkanl, Hürriyet Spor 2. Baflkanl son olarak da CHP de kayyum baflkanl görevinde bulundu. Zeytinburnu Haber Ailesi olarak Meclis Üyemiz Mahmut Kocatürk'e Allahtan rahmet tüm yak nlar na ve CHP ilçe örgütüne baflsa l diliyoruz Konuflmac lar bu günün tarihi bir gün oldu unu ifade ettiler. Bugün bizim için de tarihi bir gündür. Biz isteriz ki, bütün soydafllar m zla, kardefllerimizle her zaman her ortamda birlikte olal m. Ama sizler de takdir edersiniz ki birlikte olman n baz koflullar var. En az ndan mekânlar m z farkl. Ama birfleyi unutmay n mekânlar m z farkl olsa bile yüreklerimiz ayn d r. Ayn havay teneffüs ediyoruz, ayn ac lar paylafl - yoruz. Yeri geldi inde de sevinçlerimizi de paylafl - yoruz. O aç dan flunu unutmay n ki yüre imiz her zaman sizlerledir. Bugün hemflehriniz bizim kurtar c m z, büyük insan Mustafa Kemal in do du u eve gittik. Duygulanmamak elde de il çünkü onun do du u topraklarday z. Ona minnetlerimizi ve flükranlar m z sunduk. O kim ne derse desin büyük ve önemli bir insand r. Pek çok devrimci geldi geçti ve ço u unutuldu ama Mustafa Kemal hep yaflayacak. Çünkü o hedef olarak gerçekten de ça dafl uygarl göstermiflti. Dar kal plar içerisinde bir dünyay bize bahfletmemiflti. Ufku genifl, sonsuz derinli i olan bir kültürel dünyay bize hedef göstermifltir. Bizler onun mücadelesini veriyoruz. Sade Türkiye de de il, bütün dünyada mücadelesini veriyoruz. Bizim Almanya da da arkadafllar m z var, Bat Trakya da da arkadafllar m z var, Irak ta da arkadafllar m z ve soydafllar m z var. Ama biz bir bütünüz, yüreklerimiz hep birlikte at yor. Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun konuflmas ndan sonra GTGB Folklor Ekibi yöresel oyunlarla bir gösteri sundu. GTGB Saz Ekibi ise mini bir konser verdi. Konserin ard ndan K l çdaro lu, lokaldeki yöneticilerle ve soydafllarla vedalaflarak Dr. Sad k Ahmet in mezar n ziyaret etti. Baflkan Yrd. Av As m Güven ziyareti de erlendirdi K l çdaro lu ile ayn heyette bulunan CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Yard mc s Av. As m Güven Zeytinburnu Haber Gazetesine Genel Baflkanla birlikte yap lan Ac m z Büyük De erli Meclis Üyemiz, Eski ilçe Baflkan m z Mahmut Kocatürk ü zamans z kaybetmenin üzüntüsü içideyiz. Merhum a abeyimiz Mahmut Kocatürk e, Allah tan rahmet, tüm yak nlar na ve Cumhuriyet Halk Partimize bafl sa l diliyorum.. MET N DO AN CHP Zeytinburnu lçe Baflkan CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu ve beraberindeki heyet 2 Temmuz Cumartesi günü Bat Trakya y ziyaret etti. Bat Trakya ziyaretini de erlendirdi. CHP Genel Baflkan ve beraberindeki kendilerinin Bat Trakya da oldukça s cak karfl land klar na dikkat çeken Güven, Bizler Türkiye de ve Dünya da her zaman Bat Trakya n n sesi olduk olmaya da devam edece iz dedi. Baflkan Yard mc s As m Güven sözlerine flöyle devam etti. Bizler fluan Bat Trakya da de iliz Türkiye deyiz mekânlar m z farkl ama unutmay n ki ayn ac lar paylafl yoruz. Yeri geldi i zaman sevinçlerimizi paylafl yoruz. Bunun için hiç unutmay n, yüre imiz her zaman Bat Trakya ile birlikte at yor. stiyoruz ki dostlu un, bar fl n egemen oldu u bir dünyada hepimiz yaflayal m. Bugün, hemfleriniz, bizim kurtar c m z büyük insan Mustafa Kemal'in do du u eve gittik. Bugün onun topraklar nda, onun do du u yerdeyiz. Duygulanmamak mümkün de il. O bize hedef olarak ça dafl uygarl gösterdi. Dar kal plar içinde bir dünyay bize vaat etmedi. Ufku genifl, derinli i olan, kültürel zenginli i olan bir dünya için bize hedef göstermifltir ve demifltir ki 'Ça dafl uygarl a ulafl n. Onun mücadelesini veriyoruz. O mücadeleyi sadece Türkiye'de de il, asl nda bütün dünyada veriyoruz. Ona tekrar yürekten minnet ve flükran duygular m z ifade ediyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz dedi. Oyuna Gelmeyelim Geçen gün bindi im taksinin floförü, Yine deprem olacakm fl dedi. Kimden duydun? diye sordum. Bir berberden dedi. Ona da oturdu- u binan n kap c s söylemifl. Kap c ya kim söylemifl? Ona da o lu internette yaz yor demifl. Söylentiler g rla gidiyor. Herkes sismolog kesildi. Karikatüristler deprem senaryosu yazmakta, sismologlar mizah üretmekte. Haber uydurmakta harikalar yarat yoruz. Söylenti tsunami dalgalar gibi. Her an yeni bir flehir efsanesi f flk r yor fareyi t klarsan. Haliç te alt n varm fl! Suriye bizim petrolü yeralt ndan çekiyormufl! Türkiye de çal flan Çinliler bafl bofl köpekleri yiyormufl! Söylenti için, sözlük a zdan a za dolaflan, kesinlik kazanmayan haber tan m n vermifl. Söylenti kesin olmayan bir haber midir her zaman? Düflünün bir kere, Yar n fleker krizi olacak diye bir söylenti ç k yor, hoop, herkes flekere hücum ediyor. Sonuçta da piyasadan fleker kalk yor. fiimdi kaynakta yalan ve yanl fll k var ama sonuçta söylenti tutuyor ve fleker krizi gerçek bir olay oluyor. Demek ki bu durumdaki söylentinin yalan m gerçek mi oldu u konusu tam olarak anlafl lam yor. Bu fleker krizi esprisindeki halk haber do rultusunda davranmaya iten olguya Oedipus etkisi ad n vermifller. Mitolojideki gibi, kahinin biri genç Oedipus a Sen büyüyünce baban öldüreceksin der. O da büyür ve öldürür. Peki, öbür yandan depremin ne zaman olaca n yumurtlayan deprem kufllar na ne demeli? Onlar söylenti ç kar nca, fleker krizindeki gibi deprem gerçekten vuku buluyor mu? Söylenti, dedikodu, asparagas nedir? Bunlar flehir efsanelerine nas l dönüflür? Bu kez de; Zeytinburnu`nda Bir deli bir kuyuya tafl at yor, k rk ak ll ç karam yor. Zeytinburnu ilçesinde 18 Temmuz Pazartesi akflam Kandilin uzant lar olan bir grup bölücü, sokaklarda park halindeki araçlar ve iflyerleri tahrip ederek, evleri tafl ya muruna tuttu. Bunun üzerine kendi can ve mal güvenli ini sa lamak için vatandafllar soka a döküldü. Ancak Zeytinburnu ilçesinde terör sald r s yla ilgili gergin havan n devam etmesinde f s lt gazetesinin önemli bir rolü var. Allah tan ki, flimdilik bir ölen ya da yaralanan olmad. Bizim yafllarda olanlar bilirler. Eskiden televizyonun olmad dönemlerde, lambal radyolar vard. Radyoyu açt ktan sonra, bir kaç dakika içerisinde s n r ve ses gelmeye bafllard.ulusal gazeteler bile Anadolu`nun uzak il ilçelerine 2-3 gün sonra giderdi. Ama bu gün art k güçlü bir medya ve internet var..ça art k iletiflim ça. Bunlar neden anlatt m.. fiimdi her gün televizyon kanallar n izliyorum. nternette haber ve sosyal paylafl m sitelerine göz at yorum, b rak n Türkiye`yi, dünyan n neresinde neler oluyorsa an nda haberdar oluyoruz.. Sosyal paylafl m sitelerindeki as ls z bilgiler vatandafl huzursuz ediyor. Zeytinburnu`nda yaflanan olaylar üzerine internette Facebook da ki mesajlar okuyunca ürkmedim de il. - Pazar günü saat 8'de Gazi mahallesi buraya geliyor. Herkes emanetleri çeksin flimdiden... - Bugün asitlerle bekliyorum sizi... Arkamda 200 kifli ile... Une jam shiptar. Arnavutuz lan biz (...) Kökünüzü kaz yaca z, gelin bu akflam. - Sümer'de ailelere sald r yormufl flerefsizler! -"Camileri ya malayacaklarm fl" - Arkadafllar benimduydu uma göre bugün bütün camileri cuma saatinde ya malayacaklarm fl. Kesin mi bilmiyoruz ama arkadafl mla esnaf konuflurken ö rendik.. - Zeytinburnu Ç rp c... Çat flma PKK ile... 7 ölü.. - Ay k olun... Buras Zeytinburnu! - Ç rp c 'daki Selvili camiinden ç kan yafll lara sald rmaya kalkm fllar ama korkulacak bir durum yok bizimkiler iki yönden yollar n kesip da tm fllar. fierefsiz köpekler kaçacak delik ar yor fare gibi kapana k s ld lar. fleklindeki söylentilerin gerçekle ilgisi olmad ortaya ç kt. Yaklafl k befl gündür Zeytinburnu nda yaflanan olaylar, mevcut iktidar n aç l m ad alt nda uygulamaya soktu u y k m projesinin, toplumda nas l bir ayr flmaya yol açt n n aç k bir göstergesidir. Ayn zamanda, müsait bir ortamda hain bir el taraf ndan çak lacak en küçük bir k v lc m n bile, bu ilçeyi hatta bu ülkeyi ne hale getirece ini anlatmak bak m ndan önemlidir. Ama kime, neyi anlatacaks n z? 3-5 oy u runa iskans z binalar n alt nda faaliyet gösteren ruhsats z konfeksiyonlara göz yumanlar n, lçemizdeki yaflanan toplumsal ayr flman n sorumlulu unu da tafl - malar gerekiyor. Oyuna gelmeyelim Denge veya itidal, ayakta kalabilmek, böylece yol da mesafe kat edebilmek için flartt r. Zira yalpalayan, y k lan de il, dik duran yürüyebilir ancak.halk soka a dökmeyi ve ülkede gerginli i t rmand rmay amaçlayan bu giriflime alet olunmamas gerekir. Olaylara kar flanlar terör örgütünün tuza na düflüyor. Provokatörler toplumun hassas noktalar n kullanarak insanlar galeyana getiriyor. Bu duruma maruz kalanlar n so ukkanl davranarak olaylara genifl aç dan bakmalar gerekir, Kifli kendisine ben ne yap yorum, bunun sonu nereye var r diye sormal d r. Bu tür olaylar gri propagandad r, Provokatörler, insanlar ne yaparsam inan r diye düflünür. Bu nedenle toplumu en kolay galeyana getirecek materyalleri seçerler. Bu söylemler ço unlukla çarp c d r ve duruma uygun olarak seçildi i için inand r c d r. Dolay s yla insanlar birilerinin inand n gördü ü için kendisini de bu olaya kapt r r. Aran za nefret tohumu att rmay n. Terörü lanetleyiniz; çünkü fliddet fliddeti do urur. As rlard r birlikte yaflad n z bu güzel yurdumuzun kin ve nefret tohumlar yla tahrip edilmesine seyirci kalmay n. Oyuna gelip düflman m z sevindirmeyin. Çünkü bu gidifl gidifl de il Zeytinburnu`nda yaflanan hadiseler de bölücü terörist mihraklar n hain giriflimleri neticesinde geliflmifltir. Terörist bir kitlenin Zeytinburnu ilçesinde yaflayan vatandafl m z n huzur ve sükuneti hedef alarak bafllayan hadiseler tamam yla bir terörist yap lanman n ürünüdür ve ülkemizde iç kargafla atmosferi yaratmak isteyen ihanet flebekesinin k flk rtmas d r. Zeytinburnu`nda yaflayan vatandafllar m z nezdinde, Türk Milletini sa duyulu, itidalli ve akil davranmaya davet ediyorum. Ey Türk evlad!.. Her türlü provokasyonlara karfl uyan k ol. Ama flairin sözünü de unutma: Sahipsiz bir vatan n batmas hakt r. Sen sahip ç karsan e er, bu vatan batmayacakt r.

5 SiYASET 5 Has Parti Zeytinburnu nda Kaya dönemi Has Parti Zeytinburnu Teflkilat Baflkanl ve Has Parti Zeytinburnu SKM Baflkanl görevlerini baflar yla yapan Abulhakim Kaya, Has Parti Zeytinburnu lçe Baflkan oldu. HAS Parti stanbul l Baflkanl, Zeytinburnu nda genel seçimlerde yapt çal flmalarla halk n gönlünde taht kuran Abdulhakim Kaya y ifllerinin yo unlu u nedeniyle görevinden istifa eden Ali Yakar n yerine Has Parti Zeytinburnu lçe Baflkanl na getirdi. Has Parti l Binas nda düzenlen törenle Abdulhakim Kaya ya mazbatas verildi. Demirhan: Kaya en iyi flekilde yapacak Has Parti stanbul l Baflkan Abdullah Demirhan ifllerinden dolay Abdulhakim Kaya n n Has Parti Zeytinburnu lçe Baflkanl na atanmas törenine kat lamamas na ra men flu mesaj iletti: Abdulhakim Kaya, Zeytinburnu lçe Teflkilat Baflkanl görevinde güzel çal flmalar yapt. Ayr ca genel seçimlerde Zeytinburnu SKM Baflkanl görevini çok güzel bir flekilde yerine getirdi. Bizde Zeytinburnu nda yapt - m z araflt rmada parti teflkilat m z n kendisine büyük teveccüh gösterdi ini tespit ettik. Zeytinburnu nda Has Parti yi en iyi flekilde temsil edece i içinde kendisini Has Parti lçe Baflkanl görevine uygun bulduk. Selçuk Karasu baflar lar diledi Mazbata töreninde Has Parti stanbul l Baflkan Abdullah Demirhan n olmamas nedeniyle ilçe baflkanl mazbatas n Abdulhakim Kaya ya Has Parti stanbul l Baflkan Yard mc s Selçuk Karasu ve l Sekreteri Selim Akifl verdi. Has Parti l Teflkilat olarak yapt klar istiflarelerde Zeytinburnu çe Baflkanl görevini en iyi flekilde Abdulhakim Kaya n n yürütece ini tespit ettiklerini söyleyen Karasu, Ben kendisine baflar lar diliyorum. Umar m Zeytinburnu nda Has Parti nin bayra n en yukar yerlere ç karacakt r. Ayr ca ben Abdulhakim Kaya n n ilçe baflkan olmas ndan dolay Zeytinburnu ndan bugün partimize kat lan parti gönüllülerimize de baflar lar dilerim dedi. Kaya: Herkesi kucaklayaca z Has Parti Zeytinburnu lçe Baflkanl devir teslim töreninde konuflan Abdulhakim Kaya, kendisini bu göreve lay k gören herkese teflekkür etti. Bir teflekkür konuflmas yapan Kaya flöyle konufltu: Öncelikle l Baflkan m z Say n Av. Abdullah Demirhan olmak üzere de erli yol arkadafllar m ve partimize gönül vermifl gönüldafllar - m za söz veriyorum ki görevimi en iyi flekilde yerine getirece im. Partimize Zeytinburnu nda halk n teveccühünü kazand raca m. Biz görev süresi boyunca Zeytinburnu nda dil, din, rk, ayr m yapmadan her kesimi kucaklayarak örnek bir siyaset teflkil edece iz. l Gençlik kollar ndan tebrik Daha sonra Abdulhakim, Kaya, Has Parti stanbul Gençlik Kollar Baflkan hsan Sorar ziyaret etti. Kaya y yeni görevinde tebrik eden Sorar, Yeni görevinde Abdulhakim Kaya ya baflar lar dileriz. Abdulhakim Kaya Zeytinburnu nda çal flmalar yla partililerimizin gönlünde taht kurdu. Zeytinburnu nda hem seçmenle hem de parti mensuplar m zla yapt m z görüflmelerde Abdulhakim Kaya n n ismi ortak ç kt. Allah yard mc n z olsun. Umar m Zeytinburnu nda baflar l ifller yapars n z dedi. Has Parti l Binas nda daha sonra toplu foto raf çekildi. Halk n teveccühünü alaca z Mazbata töreninden sonra bas n mensuplar - na yapacaklar çal flmalar ile ilgili bilgi veren Zeytinburnu lçe Baflkan Abdulhakim Kaya, ilk ifl olarak deneyimli ve bilgi birikimli bir ilçe yönetimi oluflturmak olaca n söyledi. Zeytinburnu nda hedeflerinin büyük oldu unu anlatan Kaya, Genel Baflkan m z Prof. Dr. Numan Kurtulmufl u tan mayan ve sevmeyen yok. Biz bunu genel seçimlerde gördük. nsanlara gitti imizde genel baflkan - m z n ismini söyledi imizde bizleri güler yüzle karfl l yorlard. O zamanlar yeni kurulan bir partiydik ve art k kökleflmeye bafllad k. Halk m zda o zaman bizi çok seviyor ama yeni bir parti oldu umuz için biraz beklememizi istiyorlard. Biz inflallah halk m - z n en k sa zamanda kalbinde taht kurarak teveccühlerini bizden yana kullanmalar n sa layaca z diye konufltu. Herkese kap m z aç k Parti kap lar n çalan herkesi kucaklayacaklar n ifade eden Kaya, Zeytinburnu nun geliflmesi ve güzelleflmesi için belediyeyle diyalog içinde olacaklar n belirterek, lçemizin güzelleflmesi konusunda bizde elimizi tafl n alt na koymaya çal flaca z. Bizim hiçbir partiyle sorunumuz yok ve herkesle diyalog kurca z. Genel Baflkan m z Prof. Dr. Numan Kurtulmufl un, herkesi kucaklama siyasetini ilçemizde en iyi flekilde yapaca z. Genel seçimlerde herkes bizim kimseye ayr m yapmad n gördü ve o zaman yeni bir partiydik ama art k köklerimiz h zla büyüyor ve inflallah tüm ülke bize teveccüh gösterecek dedi te Zeytinburnu nda biz olaca z Geceli gündüzlü çal flarak 2014 y l ndaki yerel seçimlere haz rlanacaklar n belirten Kaya flöyle konufltu: Bundan sonra Zeytinburnu nda yap lacak etkinliklerde Has Parti olarak her yerde olmaya çal flaca- z. Vatandafllar m z n dü- ününe gitti imiz gibi cenazesine de kat laca z. Doruluktan dürüstlükten ödün vermeyece iz. Dil, din, rk yapmadan herkesin kap s n çalaca z. Vatandafl n sorunlar na fl k olmaya çal flaca z. Çal flmalar m zdan dolay 2014 y - l nda yap lacak olan yerel seçimlere kadar herkes bizi konufluyor olacak. Abdulhakim Kaya kimdir? 1975 Mardin Midyat do- umlun olan Abdulhakim Kaya, 1993 y l nda çal flmak için stanbul a geldi. stanbul da ticarette önemli baflar lar sa layan Kaya, ülkeye daha fazla hizmet için Has Parti de siyasete at ld. Has Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat Baflkanl görevini iyi yapmas ndan dolay genel seçimlerde Has Parti nin Zeytinburnu nda SKM baflkanl görevi verildi. Bu görevi de baflar ile yerine getirmesinden dolay Has Parti Zeytinburnu lçe Baflkanl görevi verildi. Evli 4 çocuk babas olan Kaya lise mezunudur. ZAV YE ENG N fien Kaosa Karfl Bir F rsat: RAMAZAN Y aklaflan mübarek Ramazan ay n n ilçemizdeki ve ülkemizdeki huzuru tekrar sa layaca n ümit ve dua ediyoruz. Zannediyoruz Ramazan n bu insanlar üzerinde çok ciddi tesirleri oldu u gibi, anarfli havas n da tma ve huzur atmosferini hakim k lma hususunda da çok önemli katk lar olaca söylenebilir. Ramazan, hemen her zaman o kadar ayd nl klarla gelir ki, bütün bütün kirlenmifl ve gönül dünyas nda iç içe karanl klar yaflayanlar bile, mutlaka onun atmosferinde bir fleyler duyar; bir fleyler söyler ve duygu, düflünce dünyalar nda farkl l klar hissederler. Ramazan, o fl ktan, renkten, sesten en pasl kilitleri bile çözerek, ezanlar, salalar, sahurlar, iftarlar ve teravihleriyle sessiz sessiz içlerimize akacak ve en kat gönüllere dahi mutlaka bir fleyler söyleyecektir.. Zira Ramazan onu söylettirecek güçte ve nuraniyette, insan da bunlar seslendirecek f trat ve kabiliyettedir. Bu aç dan, bu mevzuda biraz daha kararl ve sab rl durmak laz md r. K sacas, bu mesele iyi niyet çerçevesi içinde ele al nmal ve ne yap l p edilmeli, fleytanlar n bile belli ölçüde zincire vuruldu u bu mübarek günlerde dahi fleytanl k peflinde olanlara asla f rsat verilmemelidir. lçemizin hamuru ve çamuruyla yo rulmufl, içinde Rumelilinin, Trabzonlunun, A r l n n, Karsl n n, Antalyal n n, Giresunlunun, Do u Türkistanl n n ve daha birçok yöremizin gencinin bir araya gelerek 2011 y l nda kurdu umuz ZEYT NDALI GENÇL K DERNE olarak Zeytinburnu'nda önceki günlerde yaflanan olaylar karfl s nda sa duyulu ve ferasetli davranan vatandafllar m z ve emniyet teflkilat m z tebrik ve takdir ediyoruz. Bu olaylar n bir daha yaflanmamas dile i ve duas yla sizleri emanetçilerin en güzeli olan Allah a emanet ediyorum. Peygamber Efendimizin (sav) baz hadislerini müsaadenizle sizinle paylaflay m; Kim inanarak ve mükafat n Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmifl günahlar ba- fllan r. nsan, ramazan ay n n faziletini bilseydi, y l n hepsinin ramazan olmas n isterdi. Kim Ramazan ay n n fleref ve faziletine inanarak, Cenab- Hakk n r zas n gözeterek Ramazan hat ras için teravih namaz n k larsa, geçmifl günahlar affedilir. Bu vesile ile MÜBAREK RAMAZANINIZI TEBR K EDER; MERHAMET, KARDEfiL K VE PAYLAfiMA AYI OLAN RAMAZAN IN S ZE, A LEN ZE, ÜLKEM ZE VE SLAM ALEM NE HUZUR, MUTLULUK VE BERE- KET GET RMES N RABB MDEN N YAZ EDER M. Ayr ca stanbul Büyükflehir Belediyesi Spor Yönetim Kurulu Üyesi seçilmemden dolay ; gerek arayarak gerekse her vesile ile dua ve baflar dileklerini ileterek mutlulu umuza ortak tüm de erli dostlar ma sonsuz teflekkürlerimi sunar m. Allah mahcup etmesin. TAZ YE Ramazan ay n n tüm slam alemine ve milletimize hay rlar getirmesini temenni ederim... ABDULHAK M KAYA HAS Parti Zeytinburnu lçe Baflkan CHP Zeytinburnu Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut KOCATÜRK ün vefat n üzüntüyle ö renmifl bulunmaktay m. Merhuma Allah tan rahmet kederli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi ne ve tüm yak nlar na sab r diliyorum. ABDULHAK M KAYA HAS Parti Zeytinburnu lçe Baflkan

6 6 GÜNCEL Ahmet Çelik Türkiye Partisi nde istifa etti Türkiye Partisi Zeytinburnu lçe Baflkan Ahmet Çelik Baflkanl k görevinden ve çok sevdi i Partisinden istifa etti. HUZUR ADEM TOPAL A hmet Çelik, Zeytinburnu nda Baflkanl görevinde geldi i ve kuruculu unu üstlendi i Türkiye Partisi Zeytinburnu Teflkilat nda 2 y lda inan lmaz ifllere imza att. ki y lda Zeytinburnu nda bütün siyasi görüfllerin be enisini kazanmay baflaran ve Zeytinburnulular n gönlünde çal flkan kiflili i ile ayr bir yer edinen Baflkan Çelik bugün itibariyle makamlar geçicidir deyip görevinden istifa etti. Ahmet Çelik Zeytinburnu Haber Gazetesi taraf ndan, Zeytinburnu lçesinde 2010 y l n n siyaset adam seçilmiflti. lçe Baflkanl görevini üstlendi i iki y l içerisinde Zeytinburnu nda yüzlerce organizasyonda bizzat kendisi ekibiyle birlikte partisini temsil etti Genel Seçimlerinde 2. Bölge Milletvekili Aday Aday olan Baflkan Ahmet Çelik, Partisinin genel seçimlerden çekilmesi ve Genel Baflkanlar n n ba ms z Aday olarak seçime AKDEM in Yeni Seminer Salonu Zeytinburnulular n Hizmetinde... B ireyleri bilinçlendirme, aileyi güçlendirme ve daha iyi bir toplum hedefi ile 2007 in Nisan ay nda aç lan Aile Kad n Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) seminer hizmetlerini art k merkezindeki 110 kiflilik yeni salonunda veriyor. AKDEM in farkl konularda ve alan nda uzmanlaflm fl kiflilerin konuflmac olarak kat ld ve bir süreden beri de Kazl çeflme Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen Çarflamba Seminerleri art k yeni binadaki yeni salonda gerçeklefltiriliyor. girmesinin ard ndan yeniden ilçe baflkanl görevine geri dönmüfltü Genel Seçimleri sonunda Genel Baflkan Abdullatif fiener in seçilememesi ve Parti nin TBMM d fl nda kalmas ise Türkiye Partisi ad na baflka bir hezimet oldu. Genel Seçim öncesi ve sonras Türkiye Parti sinde yaflananlar ve sürecin iyi yönetilememesi Baflkan Ahmet Çelik i istifa sürecine getirdi. BAfiKAN AHMET ÇEL K N ST FA METN Ekim 2009 da atand m Türkiye partisinden ve Zeytinburnu ilçe baflkanl ndan istifa etmifl bulunmaktay m. stifama gerekçe ilk bafllad m z günden itibaren teflkilatlar n oluflan rüzgar tafl yamamas ve her fleyi Sn.Abdullatif fiener'den beklemesinin getirdi i durgunlukla birlikte Sn. Gn.Baflkan m z n bu sü- Mehmet Alpay erkek toruna kavufltu Haber Editörümüz ve ZEYKENT Gazetesi sahibi Mehmet ALPAY 4 k z torundan sonra erkek toruna kavufltu H aber Editörümüz ve ZEY- KENT Gazetesi sahibi Mehmet ALPAY 4 k z torundan sonra erkek toruna kavufltu Haber editörümüz Mehmet AL- PAY daha evvelce iki k z n evlendirmifl ve k zlar ndan ikifler olarak 4 k z torun sahibi olmufltu. M. AL- PAY n ortanca k z Selda K R fi- Ç den Damla Buse (15) ve Cansu (7); büyük k z Ebru AKCAN dan Ece (9) ve Ceren ( 4) isimli torunlar vard. Büyük o lu ibrahim i de geçti imiz y l Haziran ay nda Simge Dü ün Salonu nunda Dilek DE- M RTAfi ile mükemmel bir dü ün sonras nda evlendirmiflti. Aradan bir y l geçtikten sonra brahim Dilek Demirtafl KARAMUL çifti her ailenin görmek istedi i mutlu anlardan birini bir y l sonra yaflad lar. Avrasya HOSP TAL de yaflanan do umu, Kad n Hastal klar Do um Uzman Op. Dr. Tamer SÖZEN gerçeklefltirdi. Dilek Demirtafl KARAMUL, Kg ve 49 Cm boyunda ve sezaryanla sa l kl erkek çocuk do umu yapt. Bu vesile ile ilçemiz gazetecileri duayeni Mehmet ALPAY a abeyimiz 5 inci ve ilk erkek torununa kavufltu. Mehmet Emre ad - n n verilen minik ye- enimize Allah tan sa l kl ve mutlu bir yaflam temenni ederken, brahim Dilek Demirtafl KARAMUL çiftini, a abeyimiz Mehmet ALPAY ve tüm aile bireylerini kutlar, hepsini tebrik ederiz. reçte gerekli müdahalelerde bulunmay fl ve seçim sürecini iyi idare etmemesidir. Seçime girilmemesi bana göre yanl flt ama size yanl fl olan baflkalar na do ru olabiliyor. Biz Zeytinburnu teflkilat olarak üstümüze düflen vazifemizi yapt m za inan yorum zaten Zeytinburnu halk da 2010 y l y l n siyasetçisi seçerek bunu onaylad. Gelinen bu noktada Türkiye partisiyle siyaset yapma flartlar ortadan kalkm flt r. Çünkü siyasetteki daralma, belirsizlik, üslup kutuplaflmalar keskinlefltirmifl yanl fl elefltirdi inizde e er bu iktidarsa onun düflman, muhalefetse onun düflman oluyorsunuz. Mant kl bir siyaset zemini oluflam yor hiç kimse kendi partisinin yanl fl n konuflmuyor, elefltirmiyor.ben ve ekibim memleket sevgisine hizmet için çal flt k elimizden gelen çabay gösterdi imize inan yor ve TÜM ZEYT N- BURNU HALKINA,EK B ME VE ÜYELE- R M ZE GÖSTERD KLER YAKIN ALA- KAYA TEfiEKKÜR EDER M. Hizmet etmek için bir makam n olmas gerekmiyor ben ve ekibim ZEYT NBURNU Ç N H ZMETE her zaman vard r, haz rd r sayg lar mla.. Vali Mutlu yerel bas nla bulufltu Vali Hüseyin Avni Mutlu stanbullular huzurlu ve mutlu bir flekilde yaflatmak bizim görevimizdir dedi. fiampiyonluk Kupas Sümer Bilgi Evi'nin Z eytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri aras nda düzenlenen 2. Bilgi Evleri Futbol Turnuvas nda kazanan taraf Sümer Bilgi Evi oldu. 2. Bilgi Evleri Aras Futbol Turnuvas n n final maç 15 Temmuz Cuma günü saat da, Zeytinburnu Belediyesi Hasan Do an Spor Tesisleri nde, Merkezefendi Bilgi Evi ile Sümer Bilgi Evi aras nda oynand. Yefliltepe Bilgi Evi ni eleyerek final oynamaya hak kazanan Merkezefendi ile yar finalde Seyitnizam Bilgi Evi ni eleyerek finale yükselen Sümer Bilgi Evleri aras nda gerçekleflen karfl - laflmada tak mlar, muhteflem bir futbol oyunu sergiledi. Bilgi evlerine üye ilkö retim seviyesindeki erkek ö rencilerden oluflan tak mlar n k yas ya mücadele etti i karfl - laflmada Sümer Bilgi Evi, Merkezefendi Bilgi Evi ni 3-0 yenerek flampiyonluk kupas n almaya hak kazand. Zeytinburnu Belediye Baflkan Yard mc s Ömer Ar soy'un da izledi i karfl laflmada bilgi evi üyeleri ve velileri de tribünlerde her iki tak ma tam destek verdi. Bilgi evleri üyeleri, haz rlad klar birbirinden renkli pankartlarla final maç na ayr bir renk katt. Dostluk ve centilmenli in de ön planda tutuldu u karfl laflmada, birinci olan Sümer Bilgi Evi tak m flampiyonluk kupas n ve birincilik madalyalar n Zeytinburnu Belediye Baflkan Yard mc s Ömer Ar - soy dan al rken, ikinci olan Merkezefendi Bilgi Evi ikincilik madalyalar n Befltelsiz Mahalle Muhtar Âdem Yavuz dan, üçüncü olan Seyitnizam Bilgi Evi üçüncülük madalyalar n Zeytinburnu Belediyesi Bilgi fllem Müdürü Tahsin Uysal dan ald. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri yaz etkinlikleri bünyesinde tamamlanan futbol turnuvas n, 18 Temmuz Pazartesi günü yap lacak olan 2. Bilgi Evleri Aras Bayanlar Voleybol Turnuvas takip edecek. Ramazan ve Oruç R amazan ay' biz insanlara ve cinlere ALLAH azimuflflan' n büyük bir ikram d r. Bize slam' n flan yüce peygamberi böyle haber veriyor. lk cümlemiz de iki ayr varl ktan söz açmam z sebepsiz de ildir. Çünkü yeryüzün de iki varl k mükellef k l nm flt r.onlar da insanlar ve cinlerdir. Yine haberler bize bildiriyor ki gündüzler insanlar n, geceler cinlerin aktif olma zaman d r. Yani biz istirahat ederken onlar çal fl r, onlar istirahat ederken biz çal fl r z. Bu aç klamalar girizgah sadedindedir. Ramazan ay' bir y ll k ömür dilimi içinde Rabbimizin bizi hem denedi i hem de ödüllendirdi i bir ayd r. Bir alim ramazan anlat rken geceleri ayr bir duygu, gündüzleri ayr bir ayd nl k tülu eder.ramazan günleri gönüllere ayr bir ruh çalar, geçer ve toplumun birbirinden kopmufl parçalar n bir araya getirir, bütünlefltirir. Bütün inzivadakilere cemaat yolunu açar ve onlar n gurbetlerini izole eder. Herkese de iflik boyutta bir his ve fikir ziyafeti verir ve herkesi bir kez daha hayata uyar r. Ramazan ay' sanki o zamana kadar ruhun sonsuzlu u duydu u, derin ifltiyaka aç lan bir kap d r. Oruç ile bu kap aralanmaktad r. Vuslata do ru kanat ç rp l r. Ramazan kur an ay' olmas itibariyle bütün bir sene kur an dan uzak kalm fl olanlar bile ciddi bir susam fll k içerisinde kendisini parlak nur ikliminde bulur. Mübarek kur an n adeta sa anak gibi gönüllerine ya an nur ile ruhlar bambaflka bir dinamizm kazan r. Hayat n kur ana göre tanzim etmifl ve sanki her anlar onunla olan büyük zatlar bu ay da on kat daha kur an a yönelirler. O'nu okur ve adeta o'nunla hafl r neflir olurlar. Bu ay kur an, zikir, ibadet ve hay r ay d r. Atalar m z zekatlar n da ramazana göre ayarlam fllard r. Çünkü bu ay da yap lan ibadet ve hay rlar normal zamanlardan kat be kat daha çok sevap kazand rmaktad r.dolay s yla hem ramazana hürmetlerini göstermifl olurlar hem de kazanm fl olurlar., Ramazan n en önemli olay elbette ki oruçtur. slam takviminin bir özelli i olarak insan y l n hemen her ay ve gününde ramazan orucu tutarak her mevsimin zorlu una ve benzer durum- daki aç ve susuz insanlar n haline vak f olmaktad r. Bizim milletimiz büyük bir coflku ile ramazan orucuna itibar etmektedir. Dinin di er baz emirlerini yerine getiremeyen pek çok insan oruç tutar ve ramazan da teravih namaz n da k lar. Baz kimseler bunu bazen yad rgasalarda bu bilakis teflvik edilmelidir. fiunu da tecrübelerimiz bize göstermifltir ki teravih k lanlar n bir k sm günlük befl vakit namazada bafllamaktad r. Oruç la ilgili ramazan gelirken bafllayan ve bayrama kadar süren bir tart flma konusu orucun bozulma durumudur.benim hocam bu konu da bana daha çocukken bir formül ö retmiflti. Vücuda giren orucu, vücuttan ç kan abdesti bozar bu formül hayat boyu bana yol göstermifltir.ben onun için di er tart flmalar hep lüzumsuz gördüm. fiimdiden kabul olunan oruçlar,bereketli bir ramazan ve mutlu bayramlar temenni ediyorum. Vesselam Zeytinburnu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ö rencileri, ö retmenleri Hasan Hürriyet Çebi ile dev bir projeye imza att lar. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yerel bas n mensuplar yla Florya Ziya fiark Sofras nda bir araya geldi. Bas n mensuplar yla tatl bir sohbet halinde geçen kahvalt da birçok konuya de inildi. Yerel bas n mensuplar dilek, öneri ve elefltirilerini bizzat Vali Mutlu ya iletti.vali Mutlu, istanbulajansi size haber ak fl konusunda destek olacak. Hem kamu hem de stanbul a dair birçok habere bu site sayesinde kolayl kla ulaflabilirsiniz dedi. 2.Bölge yerel bas n mensuplar, istanbulajansin dan gelen haber ak fl n n ifllerini kolaylaflt rd vurgulad. Sorunlar n genelde gürültü kirlili i ve çevresel faktörler oldu u gözlenirken, Vali Mutlu gürültü kirlili i için yeni yönetmeliklerin oluflturuldu u hatta bu amaç için bir ekip kuruldu unu ve e itimlerin devam etti ini belirtti. Gürültü tespiti için cihazlar n gelifltirildi ini ayr ca vurgulayan Mutlu, bu konuda herkesin üzerine düfleni yapaca n söyledi. Vali Hüseyin Avni Mutlu Çevre Müdürlü ü çevre kanunundan, Zab ta kabahatler kanunundan gelen yetkileri kullanarak vatandafllara bu konuda yard mc olacaklar. Kaymakaml klar, belediyeler gibi vatandafllara hizmet eden kurumlar n yetkileri artt r lacak. stanbullular huzurlu ve mutlu bir flekilde yaflatmak bizim görevimizdir diyerek konuflmas na son verdi. stanbul a yönelik yay n yapan ve Zeytinburnu Haber Gazetesini temsilen Yaz iflleri Müdürümüz Taylan Demirelli, Zeykent Gazetesi mtiyaz Sahibi ve Haber Editörümüz Mehmet Alpay ve yerel gazeteciler kat ld. Zeytinburnu Endüstri Meslekten AB Projesi Z eytinburnu Teknik ve Endüstri Meslek taraf ndan haz rlanan Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Baflkanl Hayatboyu Ö renme Leonardo da Vinci Program kapsam ndaki Avrupa da ve Türkiye de Ferforje ve Rölyef Sanat adl projenin yurt d fl ndaki de iflim uygulamas tamamlanm flt r tarihleri aras nda Almanya da, Endüstri Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik ve Metal flleri Alanlar ndan mezun 15 kat l mc ile düzenlenen hareketlilik faaliyeti ile ferforje ve rölyef sanatlar ndaki sanat tarihi anlay fl n zenginlefltiren, tarihi eserlerin ve binalar n ayd nlat lmas ndaki yeni teknolojiler hakk nda bilgi ve becerilerin artt - r lmas sa layan faaliyetler geçeklefltirilmifltir. Türkiye de ve Avrupa da tarihi metal süsleme alan nda kat l mc lar m z n öncesine göre daha çok ilgilerini ve bilgilerini artt rmak ve tarihi (Barok, Rokoko, Gotik ve Rönesans) bina ve eserlerin ayd nlat lmas ve yeni ayd nlatma teknikleri ile ilgili mesleki e itimi yerinde görerek kavramalar amaçlanm flt r. Projemize kat l mc olmak isteyen adaylar ile ilgili duyurular yap lm fl, baflvurular al nm fl ve kat l mc kriterlerine sahip olanlar aras ndan yap lan mülakat sonucunda, Metal flleri Alan ndan on, Elektrik Elektronik Alan ndan befl kifli kat l mc olarak tespit edildi. PROJE KATILIMCILARI Kaz m Dündar, Ömer Gözel, Semih Çebi, Ozan Akbulut, Nusret Pehlivan, Abdullah Vural, Ferit Ç nar Bilal Turan, Furkan Karagöz, Nuri Can Pelit, Birkan Aktafl, O uz Benze, Soner Köse, O uzhan Bal, Onur Ayy ld z PROJE Ö RETMEN : Hasan Hürriyet Çebi

7 YAfiAM 7 Ali Köse'nin evini Kandil Günü yakt lar Ali ve Hanife Köse (85) isimli yafll çifti Zeytinburnu Yefliltepe Mahallesinin yafll ç narlar. Sahibi olduklar arsa ise adeta onlar n hayatlar n karartt. Köse çiftinin Yefliltepe Mahallesinde yaklafl k 120 Metrekare bir arsas ve üzerinde de derme çatma bir gecekondular vard. Arazi mafyas kimsesiz çiftin bu paha biçilmez arsas na göz dikti ve ne olduysa bundan sonra oldu. 1 YILDA K KEZ YAKILDILAR Köse çiftinin tek erkek evlatlar genç yaflta amans z hastal a yenik düfltü ve Köse çifti yapayaln z b - rakt. Anne Haniefe Köse o lunu genç yaflta yitirmenin ac s na dayanamad ve felç geçirdi. O flimdi kendi ihtiyaçlar n bile karfl lam yor. Evi babas Ali Köse ise tüm bu yaflad klar ndan sonra akl dengesini yitirme aflamas na geldi. Yaklafl k bir ay öne Köse çifti Zeytinburnu Haber e ulaflt ve tehdit edildiklerini ve Zeytinburnu 13 flehidi için soka a döküldü Diyarbak r, Silvan'da flehit düflen 13 asker için Türkiye'nin dört bir yan nda yürüyüfller yap ld. Z eytinburnu nda, dün Silvan'da kaybetti imiz 13 asker için soka a döküldü. Dört bir yanda halk soka a ç kt, tepkisini bayrak açarak, sayg duruflunda bulunarak gösterdiler. Zeytinburnu nda yaklafl k 500 kiflilik gurup, Diyarbak r' n Silvan ilçesinde 13 askerin flehit edilmesini protesto etmek için yürüyüfl yapt. Ö retmenler evi önünden bafllayan yürüyüfl Zeytinburnu Askerlik fiubesi önünde sayg duruflu ve stiklal Marfl n n okunmas ile devam etti. 500 Kiflili gruba apartmanlar n n balkonlar na ç kan Zeytinburnulular bayrak ve alk flla destek verdiler. Yürüyüfl sloganlar eflli inde Adliye Meydan ndan devam ederek stasyon meydan nda sona erdi. Hepimiz evlerini yakacaklar n söylediler. Bu ihbardan iki hafta sonra yafll çiftin gecekondusunda sabaha karfl yang n ç kt ve Köse çiftini alevlerin aras nda komflular son anda ç kard BERAT KAND L GECES YAKTILAR Ali ve Hanife Köse çifti geçen y l yak lan evlerinin ard ndan k fl sokakta geçirdiler. Yaz n bafl nda derme çatma bir baraka yapan çift Kandil günü güpe gündüz gecekondular bir kez daha yak ld. Hanife Köse son anda yang ndan kurtuldu ve göz yaflar na bo uldu. Baz mahalle sakinleri ise yang n n kundaklama sonucu ç km fl olabilece ini iddia etti. Kimsesi olmayan ve evleri yang nda kül olan yafll çift, sokakta kald. Kendilerine uzanacak bir yard m eli bekliyor. Ali Köse benim arsa peflkefl çekiliyor. Bana niçin imar verilmiyor diyerek isyan ediyor. Komflular ise yafll çiftin Yefliltepe nin en eskilerinden oldu unu ve etraf ndaki tüm arsalara bir fleklide imar verildi i halde her nedense bu arsan n bunlar n elinden al nmaya çal fl ld n söyleyerek isyan ettiler.mahalleli sakinleri, yafll çiftin evlerini satmad için kundakland - n öne sürdü. Arsaya konmak isteyen müteahhitlerin yafll çifte zorla imza att rd klar n, onlar n a z ndan bir tak m aç klamalarla sahte belgeler haz rlad klar n ve yafll çifti mahkemeye verdikleri söylediler. Tüm bunlara direnmek isteyen Ali Köse nin ise aya bu kifliler taraf ndan k r lm fl. Yafll ç nar flimdi sakat aya ile haklar n savunmaya devam ediyor Mehmetiz Güç Birli i taraf ndan Diyarbak r n Silvan ilçesinde 13 askerin flehit edilmesi nedeniyle organize edilen protesto gösterisi saat s ralar nda Zeytinburnu Ö retmen Evi önünde bafllad. stiklal Marfl okunduktan sonra "Mecliste PKK istemiyoruz", Difle difl kana kan intikam", "Bir gece yar s ans - z n gelebiliriz", "fiehitler ölmez, vatan bölünmez", Türkiye uyuma flehidine sahip ç k" fleklinde slogan atan kalabal k gurup tekbirler getirerek 58.Bulbar Caddesi üzerinde bulunan stasyon Meydan na do ru yürüyüfle geçti. fiehitlikte yap lan dualar n ard ndan gurup tekbirler getirerek da ld. Ç rp c 'da Sokak ortas nda infaz O tomobilinin içinde silahl sald r ya u rad, bir minibüse çarpt ktan sonra kald r ma ç - karak durdu. Zeytinburnu'nda, otomobilinin içinde silahl sald r ya u rayan Mustafa Beyaz, park halindeki otomobillere ve bir minibüse çarpt ktan sonra kald r ma ç karak durdu. Olay yerine gelen sa l k ekipleri ve polis Beyaz' n hayat n kaybetti ini belirledi. Sald r y gerçeklefltiren kifli kaçarken, görgü tan klar iki üç el silah sesi duyduklar n ancak kaçan flah s görmediklerini söyledi. Ç rp c Mahallesi 74/C Sokak üzerinde bulunan U ur Tütüneker Spor Tesisleri önünde saat s ralar nda silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin ard ndan hareket eden 34 SZG 21 plakal Peugeot 307 otomobil park halindeki 2 araca yandan çarpt ktan sonra, bir minibüse çarparak kald r ma ç karak durdu. Polisi ve sa l k ekiplerini arayan mahalle sakinleri araca hiç dokunmad. Olay yerine gelen sa l k ekipleri, üzerinden Mustafa Beyaz (30) ad - na kimlik ç - kan flahs n gö süne isabet eden 2 kurflunla hayat n kaybetti ini belirledi. Polisin olay yerinde yapt incelemede arac n sol arka cam n n k r ld ve kaportaya da bir kurflun isabet etti- i görüldü. Yaklafl k 150 metre sonra duran ve küçük çapta maddi hasar oluflan otomobil de yap lan incelemenin ard ndan otoparka kald r ld. Mustafa Beyaz' n cesedi ise, Adli T p Kurumu morguna götürüldü. Z eytinburnu belediyesi ve BB meclis üyesi ve ayn zaman da stanbul Büyükflehir Belediyesi mar komisyonu baflkan mimar Sefer Kocabafl ve efli Neriman Kocabafl çifti k zlar akademisyen Müflerref Kübra y, Sedat Öztürk ve Hasiye Öztürk de yine akademisyen olan o ullar Fatih i evlendirmenin mutlu unu yüzlerce seveni ile birlikte yaflad. BB. Florya sosyal tesisleri Havuz bafl nda yap lan dü üne Sefer Kocabafl n çal flma arkadafllar n n yo un ilgisi gözlerden kaçmad. Y l n Nikah n Topbafl K yd Y l n nikah n BB tarihinde ilk kez ikinci kez belediye baflkan olan Dr. Mimar Kadir Topbafl k yd. Kübra ve Fatih in nikah n k yan BB. Baflkan Mimar Dr. Kadir Topbafl Yapt konuflmada Sefer Kocabafl gibi de erli ve iflini lay k ile yapan bir insan ile birlikte ayn kuruma, dolay s yla stanbul halk na hizmet ediyor olman n kendisi için büyük bir mutluluk oldu- unu ifade etti. Topbafl n yapt övgü dolu sözleri efli ile birlikte dinleyen Sefer Kocabafl n mutlulu u gözlerinden okunuyordu. Nikah flahitleri siyaset camias n n önde gelenleriydi Nikah flahitleri stanbul halk n n Sefer Kocabafl k z n evlendirdi stanbul'un seçilmifl insanlar y l n dü ününde Kocabafl ve Öztürk ailelerini yaln z b rakmad... yak ndan tan d kiflilerdi. Kocabafl ailesinin yirmi y ll k kadim dostu oldu u bilinen eski Ak Parti stanbul il baflkan ve Edirne Milletvekili Dr. Mehmet Müezzino lu,befl y ld r Ak Parti stanbul il baflkanl - n baflar l bir flekilde yürüten Mali müflavir Aziz Babuflçu, Ak Parti BB. Grup baflkan vekili Ergün Turan, Saraybosna Burç Üniversitesi rektörü Prof.Dr.Hüseyin Padem Kübra ve Fatih in mutlulu una evet dedi. Zeytinburnu Haber ailesi olarak bizde Müflerref Kübra ve Fatih Öztürk çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Huzurevi nin Süleyman vefat etti Huzurevi sakinlerinden olan ve herkesin sevdi i Süleyman amca 67 yafl nda karaci- er kanserine yenik düflerek vefat etti. Cenazede Huzurevi nden hiçbir ilgili yoktu. Süleyman Ömero lu, 1944 Rize do umluydu. Hayatta çok badireler atatt. her fleye kah k zarak ve kah gülerek karfl l k verdi ve birden bire yaln z kal nca kendini Semiha fiakir Huzurevi nde buldu. Bulmas na buldu da son iki y ld r yaflad bask lar nedeniyle gündüzleri d flar larda dolafl r dururdu. Onu bazen Eminönü nde, bazen de Bak rköy sahillerinde gördü üm zaman yan ma gelir sohbet ederdi. Selam n hiçbir zaman eksik etmezdi. Belediyenin bir çok etkinliklerine tek bafl na kat l r, ömrününh kalan k sa k sm na birat mutluluk doldurmak isterdi. K sa boyuna ra men yüre ine s mayan do a ve insan sevgisiyle doluydu. Mertti ve harbi konuflurdu. Ne yaz k ki 67 yafl nda karaci er kanserine yenik düfltü. Huzurevinde aniden rahats zlaflan Süleyman amca stanbul ( Samatya) SSK hastanesine kald r ld. Orada gereken ilk mküdahele yap ld ktan sonra fiafak hastanesine gönderildi. Gönderilmesine gönderildi de fiafak Hastanesi ne varamadan sessizce gözlerini ebedi olarak bu dünyaya kapad. Befltelsiz Camii nde k l nan cenaze namaz na Semihe fiakir Huzurevi Derne i Baflkan Perihan AKGÜN gelmiflti ve huzurevinden hiçbir ilgiliyi cenaze namaz nda göremedik. MHP Zeytinburnu Teflkilat Baflkan ve Baflkan Yard mc s Metin fiengöz ve yönetim kurulu üye temsilcileri ile Müzisyenler Derne i eski baflkan Mehmet fien cenazede saf tutup helalliklerini verdiler. Kardefli kalp hastas olmas na ra men cenazeye ifltirak etti. K z Yasemin ve o lu Sezgin de oradayd. K z hayli üzgündü, tan yanlar ise o luna k zg nd. Süleyman amca Eyüp Sultan Mezarl nda da Piyer Loti karfl s nda bulunan aile kabristanl na befl on kiflinin yard m yla defnedildi. Akl m za onun bir sohbeti geldi, Dikkatsiz T r floförü Köprüye tak ld Z eytinburnu'nda üzerinde otomobil yüklü TIR' n sürücüsü köprü alt ndan geçmeye çal fl nca TIR köprüye s k flt. Otomobillerden biri ciddi flekilde hasar gördü. Köprüye s k flan TIR itfaiye ekiplerinin saatler süren çal flmas n n ard ndan kurtar labildi. Olay saat s ralar nda Onuncu Y l Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde 6 otomobil bulunan fierafettin Yataz yönetimindeki 34 YA 6597 plakal TIR, üzerinden tren yolu geçen köprünün alt ndan geçmeye çal flt. TIR' n yüksekli i köprünün yüksekli inden fazla oldu u için, TIR' n üzerindeki otomobillerdin biri s k flt. Di er araçlar da hasar görmeden Yataz TIR' durdurdu model bir otomobil kullan lamaz hame geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri ça r ld. tfaiye ekiplerinin yard m ile TIR' n üzerindeki araçlar indirildi. Köprüye s k flan araç ise uzun süre itfaiye ekiplerini u raflt rd. Yaklafl k 2 saat süren çal flman n ard ndan TIR s k flt yerden kurtar ld. Sürücü Yataz ise kazadan görüntü al nmas na tepki gösterdi. Polis yapt incelemelerin ard ndan kazayla ilgili soruflturm bafllatt. V ZYON NUR YÜCEER Türküler YAKILIR & fiark lar YAZILIR T ürkü dinleyen Türk ü anlar. Türk ü anlamak için Türkü dinlemek gerekir! Bu topra- n türküleri gönlümüze ferman, yüre imize derman olmufl. Onlar bize, biz onlara sevdalanm fl z. Geçit vermez da lar onlarla aflm fl, ulaflamad m z yerlere onlarla haber salm fl z. Türkülerimiz ar misali her çiçekten bal alm fl, çiçikten çiçe e konmufl, sevda bahçemizin gülleri olarak geçmiflten günümüze varl n korumufl. Onun için türküler yak lm fl torak üstüne, sevda üstüne. Her konu onlarla dile gelmifl. Keremin Asl s Karacao lan n yavuklusu onlar n sayesinde dal budak salm fl O kadar genifl bir alana yay lm fl ki: Afl n sevdas, Yörük k z n n gaydas, Erciyesin yaylas, bülbülün kanad n n sar s bile onlarla dile gelmifl. Türkülerimiz neleri bünyesinde bar nd rmam fl ki: Karadeniz in hamsisi, Sis Da n n duman K z l rmak, Aras ve F rat nehri türkülerle ününe ün katm fl. Dertlilerin yoldafl, Âfl klar n s rdafl olmufl. Çoban n kaval, oban n yaylaya göçü, tülü mayan n inleyifli, Gelin Ayfle nin suya gidifli onlarla dile gelmifl, Toroslar daki p nar, kayada kekli in sekifli, bir sekiye ç k p delicesine öten turaç türkülerimiz na meleriyle bize ulaflm fl. Âfl k bölül bölük giden turnalarla sevdi ine haber salm fl. K r m, Kerkük, Estergon, E ri Kalesi, Yemen, Ba dat türkülerle ününe ün katm fl O nun için türkülerimiz bizi anlatan derinliklerinde kendimizi buldu umuz ömür bohças, milletimizin de gönül bahçesinin gülleri olmufl. Gül su ister. Bak m ister. Bakmazsan z menekfle gibi boynu bükülür. Solar, yok olur gider. O halde onlara sahip ç kmak, iyi bakmak gerekir. Atalar m z Bakarsan ba bakmazsan da olur demifl. Bofluna de il! Türkülerimizdeki hoflgörü, aflk ve sevgi nak fl nak fl ifllenmifl. Ahraz n (sa r ve dilsiz insan) dile gelmesi, bülbülün güle gelmesi, ar n n bala gelmesi onlar n sayesinde gerçekleflmifl. Emrah, Yunus, Pir Sultan Abdal, Seyrani, Sümmani, Karacao lan, Köro lu türkülerle diyeceklerini demifller. Karacao lan Türkülerle güzellerin, Dadalo lu da padiflah n ferman n yazm fl. Her konu türkü bahçesinde yeflermifl, Olgunlaflm fl bize ulaflm fl. Karadenizli hiç çekinmeden: Efkârl günlerinde ramazan n gelmesini, kap n n efli ini, çocu- un befli ini, kay kç n n küre ini türkülerle anlatm fl. Yemen ellerine giden Mihrali Beyin kum tipisine f rt nas na yakalanmas n dahi türkülerimizle dile ve tele dökmüflüz. Türkülerimiz bulut olmufl gö e a m fl, ya mur olmufl yere ya m fl. Nisan ya murlar gibi dövmüfl topra. Bereket saçm fl Anadolu ya. Anadolu insan türkülerle yunmufl ar nm fl. Yunup ar nd ktan sonra da ya ya mur yemifl toprak gibi burcu burcu kokmufl. Toprak kokusu alm fl götürmüfl bizi. Saray na sultan yapm fl. Bunu yaparken de toprak kokusunu hiç unutmam fl. flte o türküler Anadolu insan n n yüre ine ba dafl kurmufl oturmufl. Gönül defterine kocaman bir pencere açm fl. Bizde o pencereden Gönül karavanas na kafl k sallam fl, püssem püssem(ince ince yavafl yavafl, kar ve ya murun kar fl k ya mas ) çoban aldatan ya murlar gibi türkü ya murlar n n alt nda slanm fl z. Gâvur Da lar nda eli kula a atarak bir türkü tutturmufluz. Yan k m yan k, içlimi içli: fiu cerenin sulaklar sulal / Gayas nda lale sümbül dayal Onlarla Karacao lan misali köy köy oba oba dolaflm fl z. Karacao lan n Kara sevdas n birlikte yaflam fl z. Sonbahar n günefli gibi biten umutlar n bat fl n, do mayacak sabah n hayalini birlikte kurmufl türküler söylemifliz gelecek üstüne. Onunla Çukurova n n kavurucu s ca nda sevdiklerimize günefl de mesin diye dulda(siper) olmufluz. Ben yand m el yanmas n diyerek, Kemi im tarak et zülfün teline/ Hat ra geldikçe tara sevdi im diyerek ne denli candan ve yürekten oldu unu ifade etmifl toprak kokan türküler. Onlar sayesinde dilsizler dillenmifl, p narlar ça lam fl, kemi i sevdi ine tarak olmufl Bu kadar yüce duygularla bize ulaflan türküler bize ulaflm fl.(kaynak Halil At lgan)türkülerimizi anlamak için iyi dinlemek, Türk ü anlamak için Türkü dinlemek gerekir! Haftan n Sözü: Hayat çatlak bardaktaki suya benzer. Sen içsen de bitecek, içmesen de! Sen hayat güzel yaflasan da bitecek, yamasan da! Sen hayat imkânlar n ölçüsünde sindire sindire yaflamaya bak! At k Su ve Ya mur Suyu Hatlar Yenileniyor stanbul Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü- ü taraf ndan yap lan aç klamaya göre, Zeytinburnu'nda, Maltepe Mahallesi'ndeki Davutpafla Merkez Efendi ve Davutpafla caddeleri ile Topkap Maltepe yolunda bulunan at k su ve ya mur suyu hatlar ndaki yenileme çal flmalar, 16 Temmuz Cumartesi günü bafllayacak. Çal flmalar kapsam nda söz konusu bölgelerde, 10 km uzunlu unda muhtelif çaplarda at k su ve ya mur suyu hatt infla edilecek. Yaklafl k 4 ay sürecek olan çal flmalar esnas nda, etaplar halinde trafi e kapat lacak olan baz yollar nedeniyle, trafi in aksamamas için ilgili kurumlarla koordine edilen alternatif trafik güzergahlar flu flekilde: "Davutpafla, Davutpafla Merkez Efendi ile Faz l Pafla caddeleri ve Yedikule Ç rp c Yolu, Topkap Kültür Park, Edirne ve Ankara E5 yolu.

8 8 GÜNCEL Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... OL ViUM SALI PAZARINDA BÜYÜK ND R M stanbul un ilk outlet al flverifl merkezi olma özelli ini tafl yan Olivium Outlet Al flverifl Merkezi nde ünlü markalar n ürünlerini yüzde 90 a varan indirimlerle sat n alabilirsiniz A l flverifli hayat n zdan ç karamayaca n z bir gerçek. Ufak da olsa bir parça bir fley ald - n zda kendinizi daha iyi hissediyorsunuz de il mi? Ama tonlarca para dökmek yerine Al flveriflin ucuzu makbuldür felsefesini uyguluyorsan z Zeytinburnu ndaki Olivium Outlet Al flverifl Merkezi ni ziyaret etmelisiniz. Zeytinburnu çok uzak diyorsan z merak etmeyin. Al flveriflinizin önünde engel olarak düflündü ünüz yolsa o da engel de il. Çünkü Olivium a toplu tafl ma araçlar yla ulafl m oldukça kolay. Otobüsle Eminönü, Mecidiyeköy ve Taksim den gelebilece iniz gibi tramvay ve hafif metroyu kullanarak da Olivium a ulaflabilirsiniz. Topkap dan kalkan minibüsler de al flverifl merkezinin önünden geçiyor. Buras stanbul un ilk outlet al flverifl merkezi ama tek özelli i bu de il! 10. y ldönümü flerefine yapt rd dev pastadan sonra al flverifl merkezinin içindeki neredeyse cam tavana de ecek kadar yüksek t rmanma duvar da görülmeye de er. Güvenlik kemerleriniz ba land ktan sonra bu duvara t rmanarak de iflik bir deneyim yaflayabilirsiniz. Üstelik bunun için çok düflük bir ücret ödeyeceksiniz. EKSTRA ND R M FIRSATI Olivium da 100 ün üzerinde ünlü ma aza var. Benetton dan D S Damat a, Mudo dan Puma ya, Dagi den pekyol a arad n z her fleyi burada üstelik çok uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Daha fazla indirim istiyorum diyorsan z o zaman sal günleri Olivium a gitmelisiniz. Çünkü al flverifl merkezinde her sal Sal Pazar kuruluyor. TOPLU DO UM GÜNÜ PART S Bir y ld r devam eden pazar etkinli inde her Sal günü ünlü markalar kendi ma azalar n n önünde tezgah aç yor ve stoklarda kalan ürünlerini ekstra indirimlerle sat yor. Seri sonu ürünlerden çok daha ucuz olan bu pazarda yüzde aras nda indirimler yap - l yor. Ayr ca pazara uygun olarak görevliler o güne özel önlükler giyiyorlar. Hem e lenceli hem de ucuza al flverifl imkan n kaç rmamal s n z. Olivium ucuzlu unun yan s ra etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Al flverifl merkezinde her ay n sonunda çocuklar için Toplu Do um Günü Partisi düzenleniyor. Aysonlar nda o ay içinde do an onlarca çocuk bir araya geliyor ve kendileri için yap lm fl dev pastan n mumlar n üflerken dilek tutuyor. Pastalar yenildikten sonra da hediyelerini alan çocuklar sürpriz gösteriler bekliyor. Bu gösteriler kimi zaman sihirbazlar taraf ndan kimi zaman da palyaçolar taraf ndan gerçeklefltiriliyor. Aktiviteler sadece do um günü kutlamalar yla bitmiyor tabii ki... Ayr ca her hafta sonu çocuklar için özel atölye çal flmalar yap l yor. Burada hem boncuklardan tak lar, elifli kâ tlar ndan süsler yapmay ö reniyorlar hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Etkinlikler bunlarla s n rl de il. Her çarflamba düzenlenen Çarflamba Nöbeti adl etkinlikte hayran oldu unuz ünlü isimlerle tan flma ve sohbet etme f rsat n z da var. NEDEN ZEYT NBURNU? TÜMS AD stanbul fiube Baflkan Eyüp Topal Zeytinburnu üzerinde oynanan oyunlar n as l amac n n, lçenin yükselen y ld z n n önüne geçmek oldu unu belirtti. Topal, terör örgütü yandafllar n n Zeytinburnu nun kozmopolit yap s n kullanmak istediklerine vurgu yapt. Ü lkücü arkadafllar m z öldürüyorlar.", "Kürt kahvelerini atefle verdiler. Haydi karfl koyal m." gibi provokatif planlar bu kez Zeytinburnu'nde kendini gösterdi. stanbul'un Zeytinburnu ilçemizde 5 gün boyunca süren ve de iflik gruplar karfl karfl ya geldi i tafll -sopal çat flma, geçen y lki Dörtyol ve negöl olaylar n hat rlatt. Emniyet'in raporlar da yaflananlar n Dörtyol ve negöl provokasyonlar ile bire bir ayn oldu unu ortaya koyuyor. Zeytinburnu'nda da bir grup provokatör "Ülkücü arkadafllar m z öldürüyorlar." diyerek kitleleri k flk rt rken, baflka bir grup "Kürt kahvelerini atefle verdiler. Haydi karfl koyal m." ça r - s nda bulundular, olaylar n sosyal paylafl m sitelerinde organize edildi ini ve 'flu noktada flu kadar adam öldürüldü' diye mailler at ld n n ortaya ç kmas olay baflka bir boyuta tafl d. Emniyetin yapt operayonlar sonucunda göz alt na ald eylemiclerin, büyük bölümünün ise alkolik, 'jiletçi' ve h rs zl k suçlar na kar flm fl sab kal kifliler oldu u tespit edildi.bu da olaylar provake edenlerin bu kiflleri kulland aç kça ortada. Eylemlere kat lanlar n ço unun uydurma söylemlerle harekete geçti i ortaya ç kt. Bir grup provokatör mahallede milli hassasiyetleriyle tan nan insanlara "Ülkücü arkadafllar m z öldürüyorlar" diyor; Kürtlerin yo unlukta oldu u bölgelerde ise baflka bir grup "Kürt kahvelerini atefle verdiler" fleklinde söylenti yay yor. Gözalt na al nan zanl lar n bir k sm n n da eylemlere kat lma sebebi olarak '5 arkadafl m z öldürülmüfl', 'Kürtler mahallemize sald rm fl', 'Ülkücülerin kahvemizi yakt n duyduk' fleklinde konufltuklar ö renildi. Eylemlere farkl semtlerden de gençlerin getirildi i belirlendi. Mahalle sakinleri, eylemlerde parayla tutulmufl serkefl tiplerin bulundu unu belirtildi. Bu da terör yandafllar n n güzelim Zeytinburnu nun hedef seçtiklerini ve emellerine ulaflmak için adeta paral asker tuuklar n göz önüne serdi. Son günlerde yaflananlar Zeytinburnu nda huzura müdahale mi sorusunu akla getiriyor. Zeytinburnu nun geliflimine flöyle bir bakarak analiz etmek gerekiyor belki o zaman bu soru nun cevab bulunabilir. Zeytinburnu ilçe oldu undan beri ilk defa son y llarda k ymeti anlafl lmaya baflland.yap lan ciddi yat r mlar ilçemizin k ymetini her geçen gün art rmaya bafllad. Hiç flüphesiz iktidar m z n ve belediyemizin bunda etkisi çok büyüktür. fiöyle bakt m zda Zeytinburnu,demografik yap s gere i asl nda bir Türkiye mozai idir. Birbirleriyle has m olmayan h s m gibi geçinen bir resmi ifade eder.bu huzur ortam flüphesiz ki ilçeye,ilçe de yaflayanlara pozitif yönde yans maya bafllam flken birden birileri dü meye bas yor ve huzur ortam bozulmaya çal fl l yor.bunu çok manidar bir durum olarak alg lamak mümkün! Bu da her kesime flüphesiz ki akl selim olmak,serin kanl davranmak ve prokovasyona gelmemek düflüyor.hiç flüphesiz ki büyük bir ülke,büyük bir güç olan ve yeni dünya düzenine yön verecek bir yap y y pratmaktansa birlikte güç katal m.çünkü biz devletin yerine, yarg n n yerine geçmeye kalkarsak çad r devleti oluruz. ÇANAKKALE SERAM K GRAN SER SERAM K B EN SERAM K AKGÜN SERAM K TAMSA SERAM K DURAV T HANSGROHE V TRA - ARTEMA ECA - SEREL GÜRAL V TR F YE - NEWARC ORKA BANYO DOLAPLARI AKPLAST - SANACRYL ARTEM S - SANICA PANELDUfi KAB NLER WEBER YAPI K MYASALLARI FIRAT PLAST K PETEK BANYO GEREÇLER TEMA GÖMME REZERVUAR FRANKE - TEKA DEM RDÖKÜM - TERMOTEKN K KAS VANA HAS - ARI YANGIN DOLAPLARI ALURAD RADYATÖR CAM TU LA - CAM MOZA K SCHLUTER SYSYTEM SERAPOOL HAVUZ MALZ. SEYCAN Seramik S hhi Tesisat ve Do algaz Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. fiti. Kazl çeflme Bal kl Yolu No: 1 Zeytinburnu / STANBUL (Yedikule Gö üs Hastanesi Karfl s ) Tel: (0212) Faks: (0212) Santral: (0212)

9 GÜNCEL 9 Engin fien BB Spor Yönetiminde Yapt baflar l çal flmalar yla dikkat çeken Belediye Meclis Üyesi Engin fien, flimdi de spor camias nda aktif görev ald. C ebeci Spor Kompleksi'nde yap lan stanbul Büyükflehir Belediyesi Spor Kulübü'nün Ola anüstü Genel Kurulunda Engin fien stanbul Büyükflehir Belediyesi Spor Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Yap lan oylamada, Kulüp Baflkan Göksel Gümüflda ' n Federasyon Baflkanvekili olmas n n ard ndan istifa etmesiyle boflalan baflkanl k koltu una Ça atay Kalkanc seçildi. Genel Kurul'da oy kullanan 58 delegeden 57'sinin oyunu alan Kalkanc stanbul Büyükflehir Belediye Spor'un yeni baflkan oldu. Kongre öncesi yap laca söylenilen bir de iflimin içerisinde naçizane benim ismimin yer almas benim için büyük onurdur diyen Engin fien sözlerini flöyle sürdürdü: Geçti imiz sezonlarda maçlar na gidip destek verdi im, baflar s için dua etti im ve seyrederken büyük keyif ald m kulübümüzde görev alacak olmam taraf m mutlu etmifltir. Spor Toto Süper Lig in baflar l tak mlar ndan biri olan stanbul Büyükflehir Belediye Spor Kulübümüzün var olan baflar s na katk da bulunmak ve ter dökmek için sab rs zlan yorum. Beni bu göreve lay k gören büyüklerimi mahcup etmemek için elimden gelen bütün gayreti gösterece im. Bizde Zeytinburnu Haber olarak Engin fien e yeni görevinde baflar lar diliyoruz. Zeytindal Gençlik Derne i nden Srebrenica Katliam na K nama H er y l ayn gün birçok ülkede anma törenlerinin düzenlendi ini ve bu katliam n hiçbir zaman unutulmayaca n ve unutturulamayaca n hat rlatan ZEYT NDALI GENÇ- L K DERNE Baflkan Engin fien Bosna Hersek-Srebrenica da yani Avrupa'n n göbe inde, 1300 gün süren ve 300 binden fazla insan n iflkenceyle vahflice öldürüldü ü bu katliam geçifltirmek mümkün de il. Söz konusu savafl n ve katliam n izleri, bugün bile hala tazeli ini koruyor. Nerede olursa olsun, savafl savunulmaz. flte M s r'da, Suriye'de, Libya'da yaflananlar gözler önünde. Mustafa Kemal Atatürk'ün dedi i gibi, Yurtta Bar fl Dünyada Bar fl istedi imizi bir kez daha yineleyece iz. Bu ve benzeri savafllar art k ça m zda gündeme gelmemeli. O nedenle diyorum ki, bar fla koflal m, sevgiye sar lal m, insanlara zeytin dal uzatal m. Geçmifli unutmadan, daha iyi bir gelecek için çal flal m. Her nerede olursa olsun, savafl savunmak bir insanl k ay b d r. Dini, dili, rk ne olursa olsun, insan öldürmek büyük günaht r, bir insanl k ay b d r ve suçudur. fien, bu tarihin insanl n insan olma imtihan - n kaybetti i tarih olarak kitaplarda yer alaca na de inerek flöyle konufltu: Bu tarih, insan haklar ve Küresel bar flç kurulufllar n maskelerinin düfltü ü tarihtir. Ve bu tarih, BM, AB ve daha birçok kuruluflun bitti i tarihtir.1300 gün süren savafl sonras ortaya ç kan gerçekse, binlerce insan n art k hayatta olmad d r. Bu tablo, tam anlam ile sözün bitti i yerdir. nsanl k ve dünya ülkeleri ne yaz k ki s n fta kalm flt r. Nerede kald, Yarat lan severim, Yaratandan ötürü anlay fl! Nitekim Allah' n emrine sayg ve yarat klara merhamet, yarat lan yaratandan ötürü hofl görmek slam' n esaslar ndan birisidir. Tüm dinlerin temelinde iyili in bulundu unu tespit ederek geçmifl peygamberlere ve bunlar n kutsal kitaplar na sayg göstermifltir. Peygamberimiz savafl halinde dahi kad n ve çocuklar n öldürülmesine hatta ölünün cesedine dahi eziyeti yasaklam flken, bütün dünyan n gözü önünde Srebrenica da yap lanlar n ne insanl kla nede dinle hiçbir alakas yoktur. dedi. flte katliam n ac bilançosu: 300 binden fazla insan öldürüldü. 150 bin kifli gazi oldu ve yaraland. Her gün ortalama 329 bomba flehri vurdu 22 Temmuz 1993 tarihinde, sadece bir günde 3777 bom ba patlad. Kaba hesapla 10 bin bina tahrip edildi. 100 bin bina ve 500 bin insan savafltan zarar gördü. Saraybosna'da, binalar n %23'u ciddi hasar al rken, %64 u hafif hasar gördü. Saraybosna'da bu dönemden hasars z olarak kurtulan bina oran sadece. Bosna'da yasayan (Bosnak, S rp, H rvat) çocuk nüfusunun yar s öldü, yaraland, evinden sürüldü ya da baflka sebeplerle savafltan etkilendi. Sadece Srebrenica'da 11 Temmuz 1995 tarihinde S rplar taraf ndan yap lan k y mda 8372 silahs z Boflnak erke i katledildi y l na kadar, toplu mezarlardan cesetlerin 3749 u ç kar ld. 1991'den bu yana 4 milyon kifli mecburen yer de ifltirmek zorunda kald, evini terk etti. Sistematik olarak savafl boyunca 20 binden fazla Boflnak kad n na ve k z na S rp güçleri taraf ndan tecavüz edildi. Dernek baflkan fien Allah bu ac lar bir daha hiçbir millete ve ülkeye yaflatmas n inflallah diyerek sözlerine son verdi. Ramazan fierif in Tüm slam Alemine Sa l k, Mutluluk ve Huzur Getirmesini Dileriz Zeytindal Gençlik Derne i Baflkan Engin fien 1 2 Haziran seçimlerinden sonra bafl döndürücü geliflmeler yafland. Ülkemiz de her an bir gündem olabiliyor. Ülkemizde o kadar kara delik var ki, asayifli sa lamakla görevli unsurlar hangi kara deli- i kapatacaklar n flafl rm fl durumdalar. Her biri di erinden daha büyük ve tehlikeli bu kara delikler bir merkezden komuta edilmekte, ülkenin istikrara kavuflaca bir anda hemen faaliyete geçmekte ve toplumda infial yaratacak sonuçlar herkes taraf ndan tepki ile karfl lanacak eylemler ile ülke gündemini ve rotas n de ifltirmekteler. Son derece zekice haz rlanan bu planlardan fark nda olmayan toplum rüzgâr n esti i yöne do ru savrulmaktad r. fiöyle bir bafll klar halinde olanlar sakin ve serinkanl olarak analiz etti imizde asl nda bu ve benzeri oyunlar n ülke gündeminde devaml tekerrür etti ini görece iz. Seçim oluyor halk n büyük bir bölümü istikrarl olarak toplumun her kesimi ile s cak iliflkiler kuran toplumsal bar fl ve ekonomik büyümeyi sa layan iktidar partisini tekrardan ifl bafl na getiriyor. Onlara bir dört sene daha ülkeyi yönetme görevi veriyor. Seçimden öncede her kez taraf ndan bilinen seçim sonuçlar, bu flekilde olaca zaten belliydi ve öylede oldu. Seçim sonuçlar n n böyle olaca n önceden gören fler güçler ülkede yeni anayasa yap lmas n engellemek için güzel bir plan haz rlad lar. Derinlemesine yap lan bir çal flma sonucu ortaya fluan ki yaflad klar m z ç kt. Akl n z kar flt rmadan size bunlar s ralamak istiyorum. Birinci hamle:seçimlerde BDP ad na ba ms z olarak yar fla kat lan Hatip Dicle ve arkadafllar YSK ya baflvuruyorlar ve seçime girip girmemelerinde bir engel olup olmad n soruyorlar. YSK bahse konu kifliler için seçime girmekte ve milletvekili seçilmesinde bir engel görmüyor taleplerini kabul ediyor. Sonras nda bu flah slar milletvekili seçiliyorlar ve ayn YSK siz milletvekili olamazs n z diyor. Yani baflka bir tabir ile siz seçime girebilir seçilebilir ama milletvekili olamazs n z diyor. Bunu derken yapt haks zl n yanl fl n toplumda yarataca sonuçlar çok iyi bilmelerine ra men diyorlar. Zaten bunu bilerek ve isteyerek yapt klar n tahmin ediyorum. Yoksa bu bir hata sonucu olacak bir fley de il böylece seçim öncesi yaflanan sakin ortam birden bire geriliyor. Öteden beri kendini haks zl a u ram fl olarak gören cenahlar n eline güzel bir malzeme veriyorlar. kinci hamle: YSK n n bu hamlesinden sonra ortam geriliyor ve TBMM çat s alt nda toplanmas gereken BDP yemin etmiyor. Taban na iflte bak n bize karfl bu flekilde davran yorlar biz ma duruz hakk m z demokratik yollardan alam yorsak zorla al r z fleklinde provakatif söylemlerde bulunuyorlar. Provokatörler ifl bafl yap p BDP taban n soka a döküyor. Sokak olaylar t rman yor polis asayifli sa lamaya çal fl rken Di er taraftan terör örgütü harekete geçiyor ve terörist eylemler ile sözde haklar n savunmak ad na. Masum insanlar sokak ortas nda evlerinden ifllerine giderken öldürüyorlar. Masum insanlar kaç r yor iflyerlerini kundaklay p ya mal yorlar. Üçüncü hamle: Asayifl kuvvetleri toplumda ortaya ç kan bu olaylar bast rmak, huzursuzluk ç karanlar yakalamak için çal flmalara bafll yor. flte bu s ra bu kavgan n bitmesini istemeyen varl n bu kavgan n devam ndan alan gözü dönmüfl fler çeteleri arama yapan Mehmetçi e pusu kurarak 13 askerimizin flehit olmas na çanak tutuyor. Göz göre göre 13 vatan evlad daha flehit ediliyor. Dördüncü hamle: Her y l ülkemizde a ustos un bafl nda Yüksek Askeri fiura toplan r ve kimin general olaca na kimin terfi edece ine kimin ordudan at laca- na ve gelecekteki komuta kademesinin oluflumunu masaya yat r r. Söz konusu bu olaylar cereyan ederken askerler flehit olurken do al olarak iktidar askerden bu sorunlar n hitame ermesi ve karfl l klar n n verilmesi için askere bask da bulunacak. Genelkurmayda senin hükümetin döneminde benim ordu mensuplar ma karfl aç lan davalardan dolay biz çok zor durumday z serzenifllerinde bulunacak böylece bu y lki, YAfi ta hükümet ordunun morali bozulmas n diye ( zaten bu cümleyi say n KILIÇDARO LU söyleyerek bir nevi girifl yapt ) atamalar onaylayacak ve iktidar bu psikolojik savafl ile gard n düflürecek ve yönetenden eskisi gibi yönetilene geçecektir. Dördüncü hamle:k saca özetledi imiz bu dört hamle ile ülke gündemi birden bire de iflti. Etki tepki insanlar soka a döküldü. Politikac lar direk bu olaylar ile ilgilenir oldu. ktidardakilere asayifl kuvvetlerine güven azald. Ülke gündemi kendili inden de iflti yap lmas planlanan ve çözülmesi istenen sorunlar n s ralamas de iflti. Seçimlerden sonra yap lmas planlanan yeni anayasa yemin krizleri ve terörist eylemlerden dolay unutuldu. Toplumda bir kargafla ve zihin bulant s oldu. Bir olay irdelerken olaylar n failini bulmak ad na yap lan ilk sorgu fludur. Bu olaylar n böyle olmas ndan dolay kimin kazanc olmufltur. Bu sorunun cevab olay n failini gösterecektir. Ülkemiz ne zaman istikrara kavuflacak olsa terörist olaylar azmakta ve toplumsal diyalo un önüne setler çekilmekte ve ülke gündemi de- iflmektedir. Böyle bir durumda inan n sa l kl düflünmek ve do ru kararlar almas gerçekten çok zordur. Düflünün evinize alev düflmüfl oca n z yan yor çocu- unuz ölüyor. Böyle bir durumda siz gerçekten ne düflünürsünüz ne ile u rafl rs n z. lk gördü ünüz suçluyu linç etmekten baflka ne yapars n z. Toplumun bar fl ve huzur içinde yaflamas n istemeyen fler güçler mühendislik harikas bu plan haz rlay p amaçlar na ulafl yorlar. Onlar ülke insan n çok iyi tan yor ve hangi harekete nas l cevap verece ini çok iyi kestiriyorlar. Domino etkisi yapan ilk fitili ateflleyerek kenardan sonuçlar izliyorlar. Elbette bu yapt klar n n yanlar na kalmamas gerekiyor. Elbette yapt klar n n cezas n çekmeleri gerekiyor. Onlar cezaland rman n yollar da vard r. Toplum ülkemize bu ac lar yaflatan bu insanlara cezas n er geç verecektir. Onlara en büyük ceza: oyunlar na gelmemek ve her zaman onlardan bir ad m önde olmakt r. Yarg lamas süren Ergenekon davalar devam ettikçe damarlar na bas ld kça toplumu dize getirmek için bu olaylar devam edecektir. Kaybettikleri her kale onlar daha da h rç n ve sald rgan yapacakt r. Ülkemiz gerçekten her noktada bir de iflim içindedir. Bu de iflim tüm bu engellemelere ra men vuslat - na erecektir. Yetiflen, okuyan kendini gelifltiren her vatan evlad kötü emellerine ulaflmas n engelleyecektir. Ülkemizin üstüne çöken bu çorak zihniyet bu sis duman, mutlaka da t lacak bertaraf edilecektir. fiimdi dik durma ve oyuna gelmeme zaman d r. Sa l cakla kal n. UFUK ÖTES MEHMET ÇET N Ç MAG L Oyun içinde Oyun

10 10 GÜNCEL 1. Uluslararas Kupa Terapisi Sempozyumu Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde "1. Uluslararas Kupa Terapisi Sempozyumu düzenlendi. Zeytinburnu Belediyesi'nin ev sahipli inde düzenlendi. Sempozyumun aç l fl konuflmas n Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n yapt. S empozyumda konuflma yapan Emine Erdo- an, 5 bin y ld r bilinen, insanl n beden ve ruh sa l yla ilgili bir konunun genifl kat l ml bilim selsempozyumla ele al nmas n n bilim dünyas na da yeni ufuklar açaca n söyledi. Erdo an, bilim insanlar n n bu özel alandaki bilgi ve tecrübelerini Türkiye'de paylaflacak olmalar ndan büyük mutluluk duydu unu ifade etti. Emine Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: "Bildi iniz gibi Türkiye, son 9 y lda modern t p alan nda ve sa l khizmetlerinin genifl halk kitlelerine erifliminde çok büyük devrimler Özdemir Ailesinin Ac Günü SeyitNizam Mahallesi nin tan nm fl ailelerinden ÖZDEM R ailesi anne Naciye ÖZDEM R i yitirmenin büyük üzüntüsü içerisindeydi. Ö ZDEM R ailesi dah önce baba Ramazan ÖZDEM R i yitirmifllerdi. Aradan henüz iki y l geçmiflti ve bu kez anne Naciye ÖZ- DEM R hayata veda etti. 81 yafl ndayd. Bir çok rahats zl klar bedeninde tafl - yordu ama azimkard. Elden ayaktan düflmesine ra men o ullar, k zlar, torunlar onun her zaman elleri ve ayaklar olmufllard. Fakat anne Naciye nin vücudu art k bu rahats zl klar kald ramad ve hayata gözlerini kapad. Ard nda evlatlar olarak Süheyla DA LI, Abdül Aziz, Ayhan, Abdül Vahap, Hülya ÇA - LARER isimli hay rl evlatlar ve 14 torun b rakm flt. Seyit Nizam Dutluk Camii nde ikindi vaktinde k l nan cenaze namaz na Zeytinburnu Belediye Baflkan yard mc s lyaz SAKA, 3. Dönem Zeytinburnu Belediye Baflkan Dr. Adil EMECAN, AK Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin ÜNVER, AK Parti l Yönetim Kurulu Üyesi R dvan DURMAZ, Prof. Dr. Tuncer ARABUL, Mahalle muhtarlar, cemaati aile dostlar ve çevre ifl adamlar kat ld lar. Dutluk Camii bahçesi olarak flimdilik kullan lan Seyit Nizam bilgi Evi bahçesi t kl m t kl m doluydu. Cenaze namaz ard ndan haklar helal edildi, Anne Naciye Özdemir ebedi istirahate gönderilmesi için Saniye Sezgin Elmas lkö retim Okulu nun karfl - s ndaki Silivri Kap M e z a r l - nda aile kabristan na defnedildi. O ullardan Abdül Aziz ve Abdül Vahap hayli metindi. Fakat Ayhan ÖZ- DEM R her ne kadar sakin olmaya çal flsa da gözyafllar n tutam yordu.anne Naciye nin defin ifllemi bitip dualar ve Hadis-i fierif ler okunduktan sonra okul önünde taziyeler kabul edildi. ÖZ- DEM R ailesi kabristana kadar efllik eden ve taziyelerde b u l u n a n herkese ikr a m l a r d a bulundular. ki y l evvel Baba Ramazan ÖZDEM R defnedildi i zamanda ayn ikram sunumunu yapm fllard. Zeytinburnuhaber.org ailesi olarak ÖZDEM R aile tüm bireylerine baflsa l ve merhuma annemiz Naciye ÖZDEM R içinde rahmet diliyoruz. Arkas nda hay rl evlatlar b rakt içinde mekan Cennet olsun. Haber: Mehmet ALPAY gerçeklefltirmifltir. "Erdo an, sempozyumda evrensel bilimi kullanan uzmanlar n, "kupaterapisi" ile ilgili bilgi birikim ve tecrübelerini paylaflacaklar n belirterek, "Kupa terapisi, sadece modern dünyan n, insan n ruh ve beden sa l ile ilgisiaç s ndan de il, insanl n ortak kültürel miras ndan bir unsurun da ele al - n ptart fl lmas aç s ndan da önemlidir" dedi. Kupa terapisine kendisinin özel bir ilgi duydu unu belirten Erdo an, dünyan n farkl ülkelerinden bilim insanlar nca konunun tart - fl lmas n, kendiad na da bir kazanç olarak gördü ünü söyledi. Meclis Üyesi Yüksel Durmufl n ac kayb AK Parti Zeytinburnu lçe Meclis Üyesi Yüksel DURMUfi, babas - n n vefat etmesiyle aile camias ile birlikte büyük üzüntü yaflad. B aba Ali DURMUfi orta yafl dönemine kadar ilçemizin bir sakiniydi ve kendi baz nda inflaat iflleri ile u rafl rd. Çekmeköy de yerleflim yeni yeni bafllad zaman hava ve oksijen sirkülasyonunun çok mükemmel oldu u bu beldeye tafl nd. Son zamanlarda ise ilk yerleflti i yeri de- ifltirip bir baflka Merkez Mahellesi nde bir baflka soka a tafl nm flt y l nda yap m na bafllanan Çekmeköy Taflç lar Cami nin Yapt rma ve Yaflatma Derne i nin kurulmas na büyük emekleri geçmifl ve mütevelli heyetinde uzun zamanlar yer alm flt. fiu anda cami derne i baflkanl n da kardefli Bayram DURMUfi yapmakta. 75 yafl ndaki baba Ali DURMUfi, geçirdi i Pankreas rahats zl n bir türlü atlatamad. Yak n bir zamanda kapm fl oldu u enfeksiyon nedeniyle acilen Çapa E itim ve Araflt rma Hastanesi ne kald r lmas na ra men enfeksiyonun büyük ölçüde vücuduna yay lmas nedeniyle tam bir müdahele yap lamadan yo un bak ma 2. Bilgi Evleri Aras Bayanlar Voleybol Turnuvas Bafllad Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri nin yaz etkinlikleri kapsam nda gerçeklefltirdi i 2. Bilgi Evleri Aras Bayanlar Voleybol Turnuvas 18 Temmuz 2011 Pazartesi günü bafllad. T urnuvada birinci tur karfl laflmalar, çekilen kura sonucu eflleflen Befltelsiz Merkezefendi, Seyitnizam Yefliltepe ve Yenido an-gökalp Sümer Bilgi Evi tak mlar aras nda oynand. Zühtü Kurtulmufl Lisesi Kapal Spor Salonu nda gerçekleflen karfl laflmalarda Merkezefendi, Sümer ve Yefliltepe Bilgi Evleri ilk turu geçen bilgi evleri oldu. Bayanlar voleybol tak mlar aras nda oynanan karfl laflmalar sonucunda ilk turda averaj en iyi olan Yefliltepe Bilgi Evi finale ç karken, Merkezefendi ve Sümer Bilgi Evleri 20 Temmuz Çarflamba günü gerçekleflecek olan yar finalde mücadele edecek. Turnuvan n final maç ise 22 Temmuz Cuma günü yap lacak. Saat de bafllayacak olan maçlar n tamam Zühtü Kurtulmufl Lisesi Kapal Spor Salonu nda gerçeklefltirilecek. Turnuvada birinci olan bilgi evi tak m n n oyuncular flampiyonluk kupas ve birincilik madalyas kazan rken, turnuvan n ikincilerine ikincilik madalyas ve üçüncülerine de üçüncülük madalyas ödülleri verilecek. 7 Temmuz Perflembe günü düzenlenen geziye Merkezefendi, Seyitnizam, Befltelsiz, Yefliltepe, Sümer ve Yenido an Gökalp Bilgi Evleri nden toplam 54 üye kat ld. Her yaz düzenledi i kültür gezileri ile üyelerine gezerek ö renme imkân sunan bilgi evleri, bu yaz da toplam befl hafta sürecek olan gezi program - n n ilkini gerçeklefltirdi. Yeflilköy Havac l k Müzesi gezisine kat lan üyeler, Türk Havac l k Tarihi ile ilgili bilgileri ö renme f rsat bulabildiler. Bilgi evi üyeleri gezi boyunca birbirinden farkl uçak türlerini ve maketlerini, havac l k alan nda kullan lan k yafetleri, silahlar ve önemli havac - al nd ktan sonra hayata veda etti. Cenaze namaz yap m nda büyük emekleri geçti i ve ailesinin soyad n n verildi i Merkez Mahallesi DURMUfiO LU SOKAK yak n ndaki Taflç lar Camiinde k - l nd.mevlit, Bayram ve Hüseyin in a abeyleri, ( Merhum Turan) Mustafa, Erdo an ve Yüksel DURMUfi un babalar, Havva DURMUfi un biricik ve sevgili efli merhum Ali DURMUfi, Çekmeköy mezarl ndaki aile kabristan na defnedildi. Yüksel DUR- MUfi a, aile bireylerine ve yak nlar na baflsa l temenni ediyor, (Merhum) Ali DURMUfi u da Allah tan gani gani rahmet diliyoruz. Tam bir cemaat insan olan Ali DURMUfi un mekan Cennet ve ruhu fiaad olsun HABER: MEHMET ALPAY Bilgi Evleri nde Yaz Gezileri Bafllad Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri yaz etkinlikleri kapsam nda gerçeklefltirilen gezi program Yeflilköy Havac l k Müzesi gezisi ile bafllad. lar m z n geride kalan an lar n yaflatan hat ra eflyalar yak ndan görme olana buldular. Üyeler ayr ca ziyaretçilere havac - l tan tan ve sevdirmeyi amaçlayan film gösterilerini de seyrettiler. Hediyelik eflya sat fl alan nda sat fla sunulan ürünleri de inceleyen üyeler bol bol hat ra foto raf çekilmeyi de ihmal etmediler. Bilgi evleri yaz etkinlikleri süresince devam edecek olan gezilerin bir sonraki program Türk ve slam Eserleri Müzesi gezisi olacak. 5 hafta boyunca sürecek olan geziler, Perflembe günleri saatleri aras nda gerçeklefltirilecek. Befltelsiz Camii Yard mlar n z Bekliyor Z eytinburnu Befltelsiz Camii Derne i 3 Milyon TL toplayarak Selimiye Camiine efl bir camiyi lçemizde yapmak için kollar s vad. Dernek yeni cami için Cami etraf nda bulunan 4 Gayrimenkulün ikisini sat n ald. Geri kalan di- er iki gayrimenkulünde sat al n p cami inflaat na bafllanabilmesi için siz hay rseverlerin deste i bekleniyor. fite CAM DERNE N N YAPTI I O DUYURU Güzel stanbul'umuzun en merkezi ilçelerinden olan Zeytinburnu ilçemize ecdad m z n ve bizlerin flan na yak fl r flekilde Süleymaniye'ye efl, Selimiye'ye kardefl olacak, halk m z n dini ve sosyal ihtiyaçlar n karfl layabilecek bir eser infla edebilmek için ilçemizin en merkezi konumdaki camisi olan Befltelsiz Camiimiz k sa bir zaman sonra y k l p bitifli indeki gayri menkuller de al narak yerine yeniden mükemmel bir camii yapmak istiyoruz. Yapaca m z camii bünyesinde; çocuklar m z n ve han mlar m z n her zaman istifade edebilecekleri bir Kur'an Kursu, cemaatimizin ve halk m z n dini ve sosyal ihtiyaçlar n karfl layabilecekleri çok amaçl bir konferans salonu, halk m z n her zaman istifade edebilece i genifl bir kütüphane, gençlerimizin fiziksel geliflimi için bir spor salonu, çocuklar m z n daha güzel ve güvenli bir ortamda bilgi alabilmeleri için internet eriflim salonu, hay rsever vatandafllar m z n her türlü yard mlar n ihtiyaç sahiplerine ulaflt raca m z bir yard m salonu, özürlü ve yafll cemaatimizin cemaate kat l mlar n sa lamak amac yla bir asansör, han m kardefllerimizin de her zaman cemaate ifltirak edebilmeleri amac yla sadece han mlara mahsus bölüm yer alacakt r. Bütün bunlar yapabilmemiz için camimizin mevcut arsas buna imkan tan mamaktad r. Bunun için ilk ad m olarak hemen bitifli imizdeki binay sat n alm fl bulunuyoruz. Bitifli imizdeki iki gayrimenkulü daha almam z gerekmektedir. Buralar da al nd ktan sonra mevcut arsam z 1200 m2 ye ulaflacakt r. Ancak bu yerleri sat n alabilmemiz için 3 milyon TL ye ihtiyaç duymaktay z. Bu amaçla her türlü maddi ve manevi yard mlar n z bekleriz. Yard mlar n z için Hesap Numaram z Türkiye Finans Kat l m Bankas IBAN No: TR rtibat Tel: Zeytinburnu Belediyesi nden Yeflil Alanlara Su Takviyesi Z eytinburnu Belediyesi Fen flleri Müdürlü- ü, yaz s caklar ndan etkilenmemesi için ilçe genelindeki yeflil alanlara 4 araçtan oluflan ekiplerle 24 saat boyunca su takviyesi yap yor. Zeytinburnu Belediyesi Fen flleri Müdürü Engin Köklü, yaz mevsiminin gelmesiyle su ba lant s olmayan yeflil alanlar n ve a açlar n canl l - n yitirmemesi için tankerlerle suland n kaydederek, Çevreye duyarl, yüksek verimli motora sahip, 4 adet 80 m_ su kapasiteli yeni su tankerlerimizle 24 saat çal fl yoruz. Çevremizi güzellefltiren ve Zeytinburnulular n rahat bir nefes almas n sa layan yeflilimizi koruyor daima yeflil kalmas n sa l yoruz fleklinde konufltu.

11 GÜNCEL 11 Befltelsiz Mahallesinde Zeytinpark yap l yor Baflkan Murat Ayd n' n bir y l önce sözünü verdi i Befltelsiz Mahallesindeki Zeytin Park' n yap m na baflland. Okullar m z Rengârenk boyan yor H er y l E itim ve Ö retimde tatile girdikten sonra iç ve d fl olarak boyat lan okullar m z bu y lda rengarenk hale getiriliyor E itim ve Ö retim y l içerisinde, 2010 stanbul Kültür Baflkenti Projeleri kapsam nda Atatürk lkö retim Okulu nun cephesi stanbul temal olarak boyat lm fl ve manzara ifllemeleri yap lm flt. Saniye Sezgin Elmas lkö retim Okulu da ikinci okul olarak bu proje kapsam na al nm flt. Bu çal flmalar n ard ndan okullar n tatil dönemine girmesiyle birlikte bir çok okulumuzun iç ve d fl cepheleri de boyamaya bafllad. Zeytinburnu Belediye Baflkanl Fen flleri Müdürlü ü nün 27/06/2011 tarih ve say l yaz s 29/06/2011 tarih ve10212 say l kaymakaml k oluru ile Zeytinburnu Belediyesi taraf ndan ihalesi yap lan Zeytinburnu ilçe geneli 3. Grup Okullar ç Cephe Boya Yap lmas fli ve 2. Grup Okullar D fl Cephe Mantolama ve Dekoratif Süsleme Yap lmas ifllerinin ihalesini ERKA YAPI NfiAAT T CARET Erdal KARA kazanm flt. Yukar da anlat m yap lan ifllerin E itim Ö retim y - l na yetifltirilebilmesi için yo un bir çal flma bafllat ld. Bu münasebetle, FATMA SÜSLÜ- G L, SAN YE SEZG N ELMAS, MERKEZ EFEND, HALUK ÜNDE ER, Dr. REfi T GAL P, NUR PAfiA ve GAZ PAfiA LKÖ - RET M OKULLARI öncelik s ras na göre iç cephe olarak boyat lmaya ve çal flmalar n k sa bir sürede tamamlanmas na bafllan ld. Zeytinburnu Geneli lçe 1. Grup Okullar D fl Cephe Bayas Yap lmas fli TL Sözleflme Bedeli ile 75. YIL, REfiAT TARDU ve KAZIM ÖZALP LKÖ RET M OKULLARI, Zeytinburnu lçe Geneli 2. Grup Okullar D fl Cephe Boya Yap lmas fli ANALIZ YAPI NfiAAT TAAHHÜT RIDVAN LCAN taraf ndan ihale ile al nd. DM B Deri Meslek Lisesi, FATMA SÜSLÜG L LKÖ RET M OKULU, MUHS N ERTU RUL ÇIRAKLIK E T M MERKEZ ve LÇE M LL E T M MÜDÜRLÜ Ü d fl cephe boyama için de sözleflme bedeli olarak TL belirlendi. Karatecilerimiz Yüzümüzü Güldürdü T ürkiye Minikler ve Y ld zlar Karate fiampiyonas, Eskiflehir de yap ld. Cuma günü bafllayan 3 gün süren flampiyonaya 45 ilden 1427 sporcu kat ld. Karate fiampiyonas na Zeytinburnu nu temsilen Cengiz Deniz Spor kulübü kat ld. sporcular m z ilçemizi gururla temsil ettiler. Sporcumuz Harika Çelik 35 Kg y ld z bayanlarda Türkiye karate flampiyonu oldu. Yine sporcumuz Vakkas fiahin 40 Kg y ld z erkeklerde Türkiye kincisi olarak Zeytinburnu na 1 alt n 1 gümüfl madalya getirdiler. Türkiye Minikler ve Y ld zlar Karate fiampiyonas na dair görüfllerini belirten Türkiye Karate Federasyonu Baflkan Esat Delihasan, Eskiflehir deki turnuvay rekor bir kat l mla düzenlemenin heyecan n yaflad klar n söyledi. Delihasan, Ülkemizde çok ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyeli harekete geçirmek için biz de federasyon olarak elimizden gelen çabay göstermekteyiz. Türkiye Minikler ve Y ld zlar fiampiyonas öncesi kat l m s n rlamak için bölge elemeleri yapt k. Bu turnuvalara 7000 in üzerinde kat l m oldu. Y l içinde minik ve y ld z karateciler için böylesi genifl kapsamda bir büyük turnuva daha organize edece iz dedi. Z eytinburnu,belediyenin yap - m na bafllad Zeytinparklarla yeniden zeytin a açlar na kavuflacak.ad n stanbul un fethinden sonra Zeytinburnu na ilk yerleflen Kudüslü Papazlar n dikti i zeytin a açlar ndan alan ilçe, yüz y llar sonra belediyenin yap m na bafllad - Zeytinparklarla yeniden zeytin a açlar na kavuflacak... Zeytinburnu Belediyesi, Befltelsiz Mahallesi Rauf Denktafl Caddesi ndeki 2 dönümlük araziyi 4.5 milyon liraya kamulaflt rd. Alana, sadece zeytin a açlar n n bulunaca Zeytinpark infla ediyor. Ad zeytin den geliyor Zeytin kelimesi Kudüslü Papazlar n yaflad dönemlerde ilçenin güneyinde uzanan k y fleridinde yetifltirilen zeytin a açlar ndan; burun kelimesi ise Marmara Denizi k y s nda ilçenin güneyindeki denize do ru hafif ç k nt yapan küçük burundan gelir. Önceleri Zeytinli Burun olarak an lan bu yerin ismi zamanla Zeytinburnu olarak söylenmeye baflland. Ancak y llar geçtikçe semtteki zeytin a açlar da yok oldu. lk Zeytinpark Eylül de... Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n da yaklafl k bir y l önce bu aç n kapat lmas için çal flma bafllatt. Hem ilçeye güzel bir görünüm vermek hem de ilçe ismi- Süleymaniye Kad n Do um Hastanesi'ne Ek Hizmet Binas stanbul l Özel daresi, Süleymaniye Kad n ve Do um Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Kazl çeflme Semt Poliklini- i'nin yerine 51 yatakl 9 katl yeni ek hizmet binas yapacak. nternetten Para Kazanman n Yollar! stanbul l Özel daresi, Süleymaniye Kad n ve Do- um Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Kazl çeflme Semt Poliklini i'nin yerine 51 yatakl 9 katl yeni ek hizmet binas yapacak. stanbul Sismik Riskin Azalt lmas ve Acil Durum Haz rl k Projesi ( SMEP) kapsam nda; Zeytinburnu Süleymaniye Kad n ve Do um Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi'ne ek hizmet binas yap lacak. Kazl çeflme Semt Poliklini i y k larak yerine yap lacak olan yeni hizmet binas 8 bin 191 metrekare toplam inflaat alan na sahip olacak. 3 Bodrum, 2 zemin ve 4 normal kat olmak üzere 9 kat olarak planlanan yeni binan n, May s 2012 tarihinde hizmete girmesi hedefleniyor. Ek hizmet binas, 42 yatak (iki kiflilik oda), 6 yatak (tek kiflilik oda) ve3 yatak (suit oda) olmak üzere toplam 51 yatak kapasitesine sahip olacak. 9 katl hastane binas nda 14 poliklinik, 2 ameliyathane, 1 yo un bak m odas, acil servis (Müflahede odas, triaj ve küçük müdahele odas ), radyoloji (Röntgen, mamografi, ultrason odalar ), merkezi sterilizasyon, 44araçl k otopark, s nak, kafeterya, mutfak ve klima santrali yer alacak. ki Çocuk Trenin Alt nda Kalarak Yaflam n Yitirdi Bak rköy'de denize girdikten sonra Zeytinburnu'ndaki evlerine tren raylar üzerinden giden dört çocuktan ikisi, trenin alt nda kalarak yaflam n yitirdi. K aza, saat s ralar nda Ataköy 5'inci K s m mevkiinde meydana geldi. Havan n s cak olmas n f rsat bilen 4 arkadafl, ö le saatlerinde yüzmek için Yeflilköy sahiline gitti. Yüzdükten sonra akflam üzeri Zeytinburnu'ndaki evlerine dönmek için yola ç kan 4 arkadafl, tren yoluna girerek raylar üzerinde yürümeye bafllad. Akraba olan Yakup Atik (12), Muyibullah Atik (13) ve Abdullah Atik (9) ile Ali Ifl k (13) Ataköy 5'inci K s m mevkiine geldikleri s rada raylardan karfl tarafa geçmek istedi. Bu s rada, Sirkeci'den Halkal yönüne giden treni fark etmeyen çocuklardan ilkö retim 7'nci s n f ö rencisi Ali Ifl k ve 6'nc s n f ö rencisi Yakup Atik trenin alt nda kald. Trenin çarpt iki çocuk da olay yerinde hayat n kaybederken, Muyibullah Atik ve Abdullah Atik ise son anda kendilerini raylar n d fl ndaki bofllu a atarak kurtuldu. Kazadan kurtulan çocuklar polis taraf ndan ailelerine teslim edildi. Olay n Devlet Demir Yollar 'n n ihmalli i yüzünden oldu unu öne süren çevre sakinlerinden Mehmet Ali Körp nar, "Tren yolunun iki yan nda da geçmeyi engelleyici duvar yok. Genç çocuklar, hele tatil günlerinde buralarda dolan yorlar. Böylelikle gençlerimizi ne yaz k ki kaybediyoruz. Devlet Demir Yollar 'n n buna önlem almas laz m" diye tepkisini dile getirdi. Kaza sonras trenin makinisti ifadesine baflvurulmak üzere karakola götürülürken, ölen çocuklar n cesedi Adli T p Kurumu morguna kald r ld. Polisin olayle ilgili soruflturmas sürüyor. nin hakk n vermek için Zeytinparklar yap lmas için dü meye bast. Sadece zeytin a açlar n n olaca parklardan ilki eylül ay n n ilk haftas hizmete girecek. Baflkan Ayd n, lçemiz, Müslüman ve Hristiyanlar n hep birlikte, kardeflçe yaflam sürmesi ile bir anlamda dünya bar fl n n da simgesi haline gelmifltir. Zeytinparklar kardeflli in sembolü olacak. Amac m z geçmiflle, bugünü buluflturup gelece e tafl mak dedi. Meclis Üyesi Lokman Ci erci'nin ac günü Zeytinburnu Ak Parti Meclis Üyesi ve Belediye Meclisi Baflkan Yard mc s Lokman Ci erci'nin Kay nvalidesi vefat etti. Genel Koordinatör Ahmet K l nç Yay n Kurulu Mehmet Alpay Muhammed Gelefl Atilla Güler Nihal Demirelli Yeliz Ergün Yurdal K l çer Hukuk Dan flmanlar Av. Fethi Ahmet Alparslan Av. Harika Alparslan Av. Yurdal K l çer Reklam Nihal Karagöl Magazin Tuba Atak Kad n- Aktüel Selma Demirelli Spor Raflit Kara Muhabirler Deniz Atak Yeliz Atak Selma Demirelli Eyüp Ensar Web Tasar m Serkan Özdefl Emre Günay Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... Y l:2 Say : 22 mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Taylan DEM RELL Genel Yay n Yönetmeni Murat Ergün Telsiz Mahallesi Sümbül Sokak No: 6/A Zeytinburnu/ stanbul Tel: (0212) GSM: (0536) ELAZI SON HAVAD S N ZEYT NBURNU EK Teknik Haz rl k ve Bask : AKADEM (0212) Zeytinburnu nun A k Parti Meclis Üyesi ve Belediye Meclisi Baflkan Yard mc s Lokman Ci erci'nin Kay nvalidesi Havva Ci erci 80 Yafl nda aram zdan ayr ld. Merhume Havva Ci erci'nin Cenazesi bugün ikindi namaz na müteakiben Konyal Camiinde k - l nd. Cenaze Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ve Zeytinburnu Meclis Üyelerinin yan s ra Havva Ci erci'nin çok say da yak n kat ld. K l nan Cenaze Namaz n n ard ndan Merhume Havva Ci erci Zeytinburnu Kozlu Mezarl nda sevenlerinin gözyafllar aras nda topra a verildi. Merhumeye Allah'tn Rahmet Tüm yak nlar na sab r diliyoruz 1. Futbol Okullar Türkiye fiampiyonas stanbul da yap lacak Zeytinburnu-Der Beraat Gecesini hya Etti Zeytinburnu`nda faaliyet gösteren lim Kültür Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i Zeytinburnu Der fiaban` n 15. gecesi olan Beraat Kandilini büyük bir aflkla ihya etti. M üslümanlar için büyük bir önemi olan hay rl gün ve gecelerden olan Beraat Kandili, ülkemiz ve dünyada büyük bir heyecanla ihya edilirken, Zeytinburnu nda da Zeytinburnu lim Kültür Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i taraf ndan düzenlenen bir programla ihya edildi. Dernek binas nda yap lan programa yo un bir ilgi vard. Ali Haydar hocan n okudu u Kuran- Kerim tilavetinden sonra Bilal fiay k, Ayhan Tekbafl ve Basri Aflk n n okuduklar Cevflen-ül Kebir duas na kat l mc lara duygu dolu anlar yaflatt. Konuflmac olarak kat lan araflt rmac yazar Murat Filiz gecenin anlam ve önemi hakk nda bir konuflma yapt. Filiz konuflmas nda, Allahu Teala zamanlar içerisinden mukaddes zamanlar. Mekanlar aras nda da mukaddes mekanlar yaratm flt r. Mekanlar n kutsal olanlar mescidi haram mescidi nebevi ve mescidi aksad r. Zamanlar n içerisinden de Üç kutlu ay vard r. Allahu taala bu aylar mübarek k lm flt r. Recep, fiaban ve Ramazan. Bunlar zamanlar n efendisidir. Bu mübarek zamanlar n içerisinde de mübarek geceler vard r. Bu gece o mübarek geceler içerinse olan mübarek Beraat gecesindeyiz. Beraat kelime anlam, Borçtan, hastal ktan, suç ve cezadan kurtulmak Dînî literatürde ise: Günahlardan ar nmak, temize ç kmak, ilahî af ve rahmete nail olmak anlam na gelir. Bu gece üç aylar n tam ortas nda olan bir gecedir. Yani bu gece kurtulufl gecesidir. Yüce Rabbimiz, bu gecede kendisine samimiyetle yönelen kullar - na rahmetini bol bol indirmekte, r - z k ve flifa kap lar n sonuna kadar açarak, bizleri s n rs z ikramlar na davet etmektedir. Bu konuda Peygamber Efendimiz flöyle buyurmufllard r: "fiaban ay n n 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semas na rahmetiyle tecelli eder ve `Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu r - z k isteyen, r z k vereyim! Yok mu flifa isteyen, flifa vereyim! Yok mu baflka iste i olan ona da istedi ini vereyim" Bu itibarla, Berat Gecesi`ni idrak eden herkes, Bir hadiste belirtildi ine göre Allah, Beraat Gecesi nde dünya semas na iner ve Kelb kabilesinin koyunlar n n tüylerinin adetlerinden daha çok say da günah affeder. Bu gece tercihler gecesidir. Bu gece uyan klar n gecesidir. Allah tercih edenler kazanm flt r. Bu geceyi rutin bir gece gibi gören, s radan bir gün gibi görüp dünya hayatiyle meflgul olanlar kaybetmifltir. Bu gece kendimizi muhasebe çekme gecesidir. Bu gece muhasebeni yapmadan ellerimizi semaya kald r p h çk ra h çk ra ellerimiz titriye titriye a layarak Allaha yalvarmadan yata a girersek inan n kardefllerim gafillerden oluruz. Filiz, bu geceyle ilgili ayet ve hadislere yer verdi i konuflmas n n ard ndan yapt duadan sonra Kuran- Kerim tilaveti ile Program verilen ikramlarla sona erdi A ustos2011 tarihlerinde stanbul'da Anadoluhisar Stad Suni Çim Sahas 'nda yap lacak "Futbol Okullar Türkiye fiampiyonas " çal flmalar Gür Spor Organizasyonu'nca h zla sürdürülmektedir. Bu münasebetle Organizasyon Komitesi Baflkan Ça r ÇA- AL,Baflkan Yard mc s Erdem ÇÖKEM,Halkla liflkiler Sorumlusu Hale KILINÇ ve spor gönüllüsü Alo Afifl Yönetim Kurulu Baflkan Ali GÜNDÜZ ile bir toplant gerçeklefltirdi ve do umlu sporculardan oluflacak flampiyona profesyonel tak mlar n alt yap teknik heyetleri taraf ndan da takip edilecektir. Futbol Okullar Türkiye fiampiyonas Organizasyon Komitesi Baflkan Ça r ÇA AL " Futbol Okullar Türkiye fiampiyonas 'n n ilk kez stanbul'da yap laca- n,flampiyonaya yurt içi ve yurt d fl ndan 32 tak - m n kat laca n belirtti.ça AL,Gençlerimizin sosyal geliflimine de önemli katk sa layaca na inand m z Futbol Okullar Türkiye fiampiyonas 'n n büyük ilgi gördü ünü,kat lmak isteyenlerin 'dan detayl bilgi alabileceklerdir " dedi. Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n dünyaya aç lan penceresi...

12 12 GÜNCEL Zeytinburnu Provokasyona Karfl Tek Türk-Kürt çat flmas n n ç kar lmak istendi i Zeytinburnu'nda meydana gelen provokasyonlardan sonra 14 hemfleri derne i, ilçenin kaymakam, belediye baflkan, ilçe emniyet müdürü bir araya geldi ve provokasyona karfl birlik mesaj verdiler. G eçti imiz hafta Türk-Kürt çat flmas n n ç kar lmak istendi i Zeytinburnu'nda meydana gelen provokasyonlardan sonra 14 hemflehri derne i, ilçenin kaymakam, belediye baflkan ve ilçe emniyet müdürü bir araya geldi. Türkiye'de yaflayan tüm halklar n yüzlerce y ld r kardeflçe birlikte yaflad na dikkat çekilen toplant da, herkes el ele vererek birlik mesaj verdi. Diyarbak r' n Silvan ilçesinde 13 askerin bölücü terör örgütü taraf ndan flehit edilmesinin ard ndan baz gruplar, Zeytinburnu'nda halk birbirine düflürmeye kalk flm fl, Facebook üzerinden yap lan provokatif ça r larla sokaklarda toplanan kalabal k gruplar, Türk-Kürt çat flmas na zemin haz rlamaya çal flm flt. Bas nda genifl yer edinen olaylar sonras nda emniyet ekipleri 70'in üzerinde flüpheliyi gözalt na al nd. Kamuoyunda büyük yank bulan olaylar sonras Zeytinburnu'ndaki sivil toplum kurulufllar, Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ve Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem akflam yeme inde bulufltu. lçemizde e-terör Provokasyonu Temmuz aras nda Zeytinburnu'nda meydana gelen olaylar terör örgütü ve yandafllar n n provoke etti i ortaya ç kt Z eytinburnu'nda yasad fl gösteri yap p çevreye ve araçlara zarar veren grup ile mahalle gençleri aras nda kovalamaca yafland. 18 yafl ndan küçük çocuklar n say ca fazla oldu u tafll, sopal grup ile örgüt yandafllar aras ndaki kovalamaca uzun süre devam etti. Olaylar çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle güçlükle sakinlefltirildi. Tüm bu olaylar üzerine Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n kameralar karfl s na geçti ve olaylar n e provokasyon oldu unu söyledi. BAfiKAN AYDIN IN E PROVOKASYON VURGUSU OLAYLARI ÇÖZDÜ Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, ilçedeki olaylar n sosyal paylafl m siteleri üzerinden gönderilen provokasyon amaçl mesajlarla organize edildi ini söyledi. Kendisine de 'Zeytinburnu'nun flu noktas nda flu kadar adam öldürüldü' diye mail geldi ini belirten Ayd n, halk n gece saatlerinde d flar ç kmamas n ve sa duyulu hareket etmesini istedi. Ayd n, "Çok aç k ve net söylüyorum. Zeytinburnu'nda provokasyon yap l yor. Ben Zeytinburnu hemflerilerimin sakin olmas n arzu ediyorum. Baz söylentiler var. 'Yok flu kadar kifli öldürüldü' diye. Bunlar n tamam as ls zd r. Yaland r. Hiçbir fleye itibar etmesinler. Oyuna gelinmesin. Sakin olal m. Herkes evinde kals n. Soka a ç kmas nlar. Gece saatlerinde. nsanlar n sa duyusu sayesinde k sa sürede bu problemin afl laca na inan yorum. Özellikle söyleyece im fley; Zeytinburnulu hemflerilerimiz dedikodulara itibar etmesin. Örne in benim mail adresime de 'Zeytinburnu'nun flu noktas nda flu kadar adam öldürüldü' gibi mailler geliyor. Bunlar tamamen as ls zd r. Tamamen gerçek d fl. Gece saatlerinde insanlar m z n evinde olmas laz m. nsanlar n sa duyusu sayesinde bunu aflaca z" fleklinde konufltu.baflkan bu aç klamas üzerine Gayrette Biliflim suçlar amirli i ve Çevik kuvvet harekete geçti ÖZEL YETK L SORUfiTURMA Gerilim dolu gecelerin ard ndan stanbul Emniyet Müdürlü ü, düzenlenen eflzamanl operasyonda, toplam 72 kifliyi gözalt na ald. Zeytinburnu nda pazartesiden beri yaflanan olaylarla ilgili olarak düzenlenen operasyonda gözalt na al nan flüpheliler sorgulanmak üzere stanbul Terörle Mücadele fiube Müdürlü- ü ne götürüldü. Polisin, flüphelilerin ev ve iflyerlerinde yapt aramalarda 7 adet kurus k tabanca, uyuflturucu madde, çok say da delici ve yaralay c alet ele geçirildi. Zanl lar n iki grubun aras na kar flarak Ülkücüleri öldürüyorlar, Kürtlerin kahvelerini atefle verdiler fleklinde söylenti yayd klar tespit edildi. Sosyal medya arac l yla yap lan duyurularda bugün ilçede eylem yap laca bilgisini alan polis dün ilçede ola anüstü önlem ald. VAL L K AÇIKLAMA YAYINLADI stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Zeytinburnu'nda yaflanan olaylarla ilgili olarak, Önemli bir operasyon yapmak suretiyle, bu ifllere kar flan, halk tahrik eden kesimlerden muhtelif kiflileri gözalt na ald k dedi. Bir gazetecinin, Zeytinburnu'ndaki olaylarla ilgili olarak dün polis operasyon yapt. Son geliflmeleri ö renebilir miyiz? sorusu üzerine Mutlu, halk n huzuru, birlik ve beraberli inin önemli oldu unu kaydederek, flunlar söyledi: stanbul'da insanlar n huzur içerisinde yaflamas n arzu ediyoruz. stanbul 74 milyonluk ülkemizin her köflesinden, her vilayetinden insanlar m z n gelip kald, yaflad bir flehir. Böyle bir flehirde baz meseleleri ajite etmek isteyen gruplar n hareketleri olabiliyor. Zeytinburnu'nda da son birkaç gün bunlar izliyoruz. Her zaman ülkemizde insanlar m z birbirine düflürmek isteyen k flk rt c lar n roller üstlendiklerinin de fark nday z. Bunlar biliniyor. Zeytinburnu'nda da buna benzer hadiseleri yak n takip ediyoruz. Bu maksatla da zaten önemli bir operasyon yapmak suretiyle, bu ifllere kar flan, halk tahrik eden kesimlerden muhtelif kiflileri gözalt na ald k. Bunlar n ifl yerlerinde ve evlerinde birtak m suç aletlerine ulaflt k. Halk m z n k flk rt c lara f rsat vermemelerini arzu ediyoruz. Bunlarla ilgili ciddi bir operasyon yapt k. Bundan sonra daha sakin geçece ini düflünüyorum. OLAYLARA KARIfiAN 13 K fi TUTUKLANDI Zeytinburnu'nda meydana gelen olaylarla ilgili adliyeye sevk edilen 60 flüpheliden 13'ü tutukland. Zeytinburnu'nda meydana gelen olaylarla ilgili dün Befliktafl'taki stanbul Adliyesi'ne 60 flüpheli sevk edildi. Emniyette ifllemlerinin tamamlanmas n n ard ndan sabah saatlerinde ilk olarak 22 flüpheli adliyeye getirildi. Savc l k sorgular yap lan 22 flüpheliden 7'si savc l ktan serbest b rak l rken, 15'i tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Mahkemeye ç kar lan 15 flüpheliden 10'u tutukland. Olaylarla ilgili gözalt na al nan ve dün ö le saatlerinde adliyeye getirilen 38 flüpheliden ise 26's savc l k taraf ndan serbest b rak ld. 12 kifli ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gece saatlerine kadar süren ifllemlerin ard ndan 12 flüpheliden 3'ü tutukland. Böylece Zeytinburnu olaylar na iliflkin 13 flüpheli tutukland. Polis Zeytinburnu sokaklar nda tedbiri elden b rakmad gezici ekipler ve sivil polisler 24 saat devriye geziyor ve olas yeni olaylar n ç kmas na olanak vermiyor. Birlik mesaj n n verildi i gecede Kaymakam Mustafa Dündar, Zeytinburnu'nda bir haftad r devam eden istenmeyen olaylar arzu etmedikleri için Do ulu ve Bat l derneklerin bir araya geldi ini söyledi. "Olan biteni burada tart flacak de iliz." diyen Kaymakam Dündar, "Zeytinburnu'nun do ulusu, bat l s, göçmeni, Do u Türkistanl s ile birlikte hareket edece- iz. fiiddete, teröre tahriklere kap lmamak için bir araya geldik. Güzel bir havada yan yana oturmak en anlaml s d r diye düflünüyorum. Bundan sonra olaylar n olmamas n istiyoruz." diye konufltu. lçenin demografik yap olarak, 81 vilayet, Do u Türkistan ve Balkanlar n özeti durumunda oldu unu ifade eden Belediye Baflkan Murat Ayd n, "Bizler Zeytinburnu'nda Güneydo- ulusu, ç Anadolulu, Bat Anadolulu, Balkanlar'dan gelenlerle bir arada yafl yoruz. Bir apartmanda onlarca farkl flehirden gelen aileler bir arada yafl yor. Bu bir zenginlik. Bu bir avantaj. Dilerim böyle kötü olaylar bir daha yaflanmaz." ifadelerini kulland. Konuflmas na Kur'an- Kerim'in Ali mran suresinden al nt yaparak bafllayan Tüm Giresunlular Derne i Baflkan Hasan Dönmez, yaflanan olaylardan en çok esnaf n zarar gördü ünü söyledi. Hiçbir zaman kimseye ayr cal k yapmad n belirten Dönmez, ifl yerine personel al m nda hangi bölgeden oldu una dikkat etmedi ini ve bölgecili in yap lmamas gerekti ini vurgulad. Herkesin örf, gelenek, göreneklere sayg göstermesi gerekti inin alt n çizen Mardin Dargeçitliler Derne i Baflkan Cemil Kaya, sayg n n çok önemli oldu unu ifade etti. Zeytinburnu'nda ç kan olaylardaki figüranlar n Zeytinburnu'ndan olmad n ve internetten tezgâhland n dile getiren Tüm Rumeli Dernekleri Yard mlaflma ve Dayan flma Derne- i Baflkan Recep Ak, iki gündür Zeytinburnu'nda olay ç kmad n, bas n n olan abartt - n öne sürdü. Herkesin ayn Allah'a, ayn kitaba, ayn peygambere inand n vurgulayan Diyarbak r Çermit Çürnüfl Çevre Köyleri Derne i Baflkan Bekir Y ld zhan, sa duyulu davranan herkese teflekkür etti. DO ULU VE BATILI AYNI APARTMANDA YAfiIYOR Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ise, ilçede yaflayan vatandafllar n birlik içinde olmas gerekti ini ifade etti. Zeytinburnu ndaki olaylar n provokatif oldu una dikkat çeken Ayd n, Bizler Zeytinburnu nda bir arada yafl yoruz. 10 dairelik bir apartmanda hem do ulu hem bat l hem göçmen vatandafllar m z var. Bu bir zenginlik ve avantajd r. Birbirimizden k z al p, k z vermifliz. Maalesef son bir haftal k süreç içersinde 13 flehidimizden sonra bu olay provoke edip Zeytinburnu na bu oyunu tezgaha koymak istediler" ifadelerini kulland. Halk provokasyon olaylar na karfl uyaran Ayd n, Kaybeden Zeytinburnu olur. Bu olaylar hepimize kaybettirir. Zeytinburnu, Türkiye nin hülasas n temsil eden bir yerdir. Sa duyunun Zeytinburnu nda hakim olmas n ve Türkiye ye de dalga dalga yay lmas n umuyorum" dedi. OLAYLARDAN ESNAF ETK LEND Tüm Giresunlular Derne i Baflkan Hasan Dönmez de, Söz konusu olaylardan özellikle esnaf n olumsuz etkilendi ini belirterek, Zeytinburnu esnaf zararda. Bu olay esnafa darbe vurmufltur. Hepimiz kitle örgütüyüz. Hepimiz Yürek birbirimizi ziyaret edelim" diye konufltu. OLAYLARI MEDYA ABARTTI Rumeli Türkleri Derne i Baflkan Recem Ak, Bizim kendi içimizde herhangi bir s k nt - m z yok. Bizim düzenimizi d flardan bozmak için u raflan insanlar var. Bu oyunu bütün halk m za anlatmam z laz m. Bas nda bu olay çok abart ld " ifadelerini kulland. SAYGI ORTAMINDA YAfiAYALIM Mardin Geçitler Derne i Baflkan Cemil Kaya da Kürt ve Türk ay r m - n n Zeytinburnu halk n n yapmad n kaydederek, insanlar n daha bar flç l bir ortamda yaflamas için birbirlerine karfl sayg l olmalar gerekti ine iflaret etti. Birlik mesaj n n verildi i toplant n n sonunda kat l mc lar el ele tutuflarak bas n mensuplar na poz verdi.

13 SPOR 13 Selvispor da Yahya Dedifl Dönemi Süper Amatör Lig e yükselen Selvispor daha güçlü bir kulüp olmak için 19. Olan Genel Kurul Toplant s yaparak kulüp baflkanl na ifl adam Yahya Dedifl i getirdi. S ca s ca na görüfllerini ald m z Yahya Dedifl, güçlü bir kadro ile önümüzde ki y lda Bal Ligi ni hedeflediklerini söyledi Olan Genel Kurulu Toplant s n n divan baflkanl n Yenido an Güneflspor Kulübü Baflkan Cengizhan Bahçekap l yaparken katipli ini de Mehmet Alpay (Gazeteci) ve Ruflen Çak r yapt. Faaliyet ve denetim raporunu okuyan as baflkan Veysel Geçer, kulübün y l bütçe hedeflerinin de 100 Bin TL oldu unu aç klad. Raporlar n oylanmas sonucu yeni yönetim kurulu seçimine geçildi ve yeni baflkan Yahya Dedifl oldu. 30 y ldan sonra kulübe baflkan oldu Yap lan kongre ile Selvispor a baflkan olan çiçe i burnunda baflkan Yahya Dedifl le Selvispor un hedefleri konusunda küçük bir röportaj yapt k. Spora ve sporcuya büyük destek veren Baflkan Dedifl e Selvispor a baflkan olmas n n hikayesini sordu umuzda flu cevab ald k: Ben Zeytinburnu na 1981 de geldim ve 1982 y l nda da mahallemizin tak m Selvispor da futbol oynad m. Afla yukar 30 y l sonrada Selvispor a baflkan olmak bana nasip oldu. Selvispor un bir yerel medyada araban n bagaj nda futbol kulübü olarak an lmas beni üzdü eski baflkan m z Veysel le bir araya geldik ve neler yapabiliri konufltuk sonuçta da baflkan oldum. Ben zaten iki y ld r da bu kulüpte görev yap yorum. Selvispor gözünü yükseklere dikti Hedef Bal Ligi Kulübün 2 y l üst üste flampiyon olmas ve hedefleri konusuna da de inen Baflkan Dedifl, iki y ld r ald klar baflar lar n tesadüf de il futbolu bilen ve do ru karar alabilen kiflilerden kulübün olufltu unu söyledi. Benim hayat felsefemde baflar s zl k diye bir fley yok diyen Baflkan Dedifl, Zeytinburnu nda 17 birbirinden güzel tak m var ama üç tanesi Süper Lig de. Biz 39 y ldan buyana ilk defa Süper Lige ç kt k ve bundan sonraki hedefimizde Bal Ligi ne ç kmak olacak. Zeytinburnuspor da Bal Ligi nde düfltü. Bizim de amac m z, Bal Ligi ne ç k p ileriki zamanlarda da Zeytinburnu nu Bank Asya da temsil etmek olacak diye konufltu. Transferler de ciddi görüflme yap yoruz Yapacaklar transferler konusunda da bilgi veren Baflkan Dedifl flöyle konufltu: Biz tak ma güzel futbolcular transfer ettik. fiuanda transfer konusunda ciddi görüflmelerimiz var. Kulübümüzde güzel bir kolej kulübü havas var. Bir bütün olmufl durumday z. Ben Zeytinburnu nda kulüpler birbirinden transfer yaparken ilk önce kulüpten görüflsünler. Zeytinburnu çocuklar na öncelik versinler istiyorum. Ayr - ca biz amatör kulüplere verdi i destek için Zeytinburnu Belediyesi ne de teflekkür ediyorum. Geçer den herkese teflekkür Selvispor un son üç y ll k baflar s nda büyük eme i olan as baflkan Veysel Geçer de yapt çal flmalar flöyle anlatt : Ben kuruluflundan bugüne kadar eme i geçenlere teflekkür ediyorum. Yaln z flu anki bulundu umuz konumda ülkenin hem ekonomik hem de sosyal etkenlerde zor. nsanlar geçim s k nt - s yaflarken kazançlar elindeki de erleri bu tarz sosyal aktivitelerde kullanmak tan çekiniyorlar. Bu olaylardan dolay da kimseyi suçlamak bizim haddimiz de il. Biz bu nöbeti bir görev olarak ald k. Elimizden gedi i kadar destek verenlerle vermeyenlerle bugüne kadar geldik. Art k Süper Amatör Lig deyiz. Amac - Yeni Yönetim Kurulu Yahya Dedifl (Baflkan), Mehmet Ali Kara, smail Hakk Namazc, Erol Selvi, Abdullah Akar, Öznur Güler, Muammer Sa lam, Ramazan Günefl, Mustafa Sönmezo lu, fiükrü Karagül, Ayhan Yetifl, Y lmaz Tosun, Mustafa Çil, Ayhan Durmufl, Veysel Geçer (As Baflkan) m z Selvispor u daha kurumsal bir yap ya kavuflturarak daha bilimsel çal flmalarla profesyonel lige ç kmak. Ancak profesyonel lige ç kmadan önce bizim kurumsal yap m z profesyonellefltirmemiz flart. O çal flman n bafllang c d r bu günkü kongre. Hedefe do ru ad mla ulafl lacak Türkiye Futbol Federasyonunun alm fl oldu u kararlar n hassasiyetlerini ve derinliklerin inceleyerek önümüzdeki sezonlara haz rl k yapacaklar n anlatan Geçer, art k alt yap s z bir kulübün bundan sonra ayakta kalmas mümkün olmad n n anlafl lmas gerekti ini ifade etti. Hem gençli e hizmet etmek hem de kulübü ileriki y llara tafl mak hep görevleri olaca- n n at n çizen Geçer, Kulübümüzün iler ki y llardaki oyuncu ihtiyac n da karfl lama görevimiz var. Bunun üzerine bir çal flma yap yoruz. Tecrübeli ve iyi bir hoca transfer ettik. Bizde kendimize göre her Türk erke i gibi futbolu biraz biliyoruz. Bunun yan nda geçmiflte amatör oynam fll m z var. O öngörü ile birlikte hedefimize ulaflmaya çal flaca z. Çanta Kulüp Selvispor dan Süper Amatöre uzanan yol Bir dönen çanta kulüp olarak Zeytinburnu nda an lan Selvispor bugün geldi i nokta ise herkesi flafl rt yor. As Baflkan Veysel Geçer elindeki o çantan n s rr n ve çanta kulüp deyimini sorduk. Asbaflkan Geçer: Çantay göstererek ben buna ilahi adalet diyorum. Annem vefat etmiflti ve cenaze için Konya ya gitmifltim. Arkadafllar beni arad ben baflsa l vereceklerini düflünüyordum. Onlar ise aynen flunu söylediler Baflkan Mahallede kimse tak ma sahip ç km yor bizlerde düflündük tafl nd k senin iznini almadan seni bu listenin bafl na yazd k baflkanl n hay rl olsun. O gün bu konu üzerinde çok yorum yapmad m stanbul a döndü ümde bu çantay bana verdiklerinde yönetim kurulunu bile tan m yordum. Arkadafllara böyle bir konumda baflar l olunamayaca n ve görevi kabul etmedi im söyledim. O günün akflam nda da Zeytinburnu ndaki eski amatör sahan n y k lma karar ç km flt. Bize verilen o sorumlulu u o an için farkl de erlendirip hem o sahan n y k lmamas içim mücadele verirken bir yandan da Selvispor u bir yerlere getirmenin mücadelesini vermeye bafllam flt k. flte o günlerden bu günlere geldik. flte ben o gün annemi kaybetti im gün belki onun bofllu u doldurmas mümkün de il ama yaln zl m o hüznümü dolduracak bir nebze alternatif bulmufltum. Yeri geldi inde kendi iflimizden de ferakat ediyoruz. Ama baflar da böyle geliyor. Bazen benimde hayal edemedim baflar lar oluyor burada da ilahi bir gücün oldu una inan yorum dedi. YAHYA DED fi K MD R? Y ahya DED fi 1971 Y l nda Konya Bozk r'da do du. Evli ve ikiz çocuk babas.13 yafl nda stanbul a geldi ve ifl hayat na at ld y l nda kendi iflyerini kurdu ve iflveren pozisyonuna geçti. flveren olarak baflar s n 1992 y l nda Yapt aç l mlarla perçinledi.markas n tekstil alan nda iyi bir yere getirdi Y l nda kurdu u Umut tekstili 1996 y l nda Alka tekstille birlefltirerek Alka tekstil olarak yol almaya bafllad. Alka Tekstil bünyesinde Pion,Jaks,Rexo olmak üzere üç marka ile yoluna devam ediyor. Bu üç firmada ayr ayr alanlarda üretim yapmaktad r. Rexo Bayan ve anne grubuna Jaks, erkek çoçuk grubuna Pion ise sokak ve pop tarz alan nda üretim yapmaktad r. Alka Tekstil yönetim kurulu baflkan Yahya Dedifl tekstil'in yan nda inflaat sektöründe de var. Alka nflaat Zeytinburnu baflta olmak üzere stanbul un birçok ilçesinde baflar l projelere imza atmaktad r. Zeytinburnu nda amatör futbola destek veren fladam Yahya Dedifl in Selvispor ile çok özel bir ba var.

14 14 TANITIM Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... Gökalp Mh. 53. Sk. No: 66/A Zeytinburnu Tel: (0212) Faks: (0212) Elit yap lar kurar... TAZ YE Merhum Mahmut Kocatürk De erli Meclis Üyemiz, Eski ilçe Baflkan m z Mahmut Kocatürk ü zamans z kaybetmenin üzüntüsü içideyim. Merhum a abeyimiz Mahmut Kocatürk e, Allah tan rahmet, tüm yak nlar na ve Cumhuriyet Halk Partimize bafl sa l diliyorum.. LKAY B BER CHP ZEYT NBURNU MECL S ÜYES De erli Meclis Üyemiz, Eski ilçe Baflkan m z Mahmut Kocatürk ü zamans z kaybetmenin üzüntüsü içideyim. Merhum a abeyimiz Mahmut Kocatürk e, Allah tan rahmet, tüm yak nlar na ve Cumhuriyet Halk Partimize bafl sa l diliyorum.. YAfiAR D NDAR CHP L GENEL MECL S ÜYES De erli Meclis Üyemiz, Eski ilçe Baflkan m z Mahmut Kocatürk ü zamans z kaybetmenin üzüntüsü içideyim. Merhum a abeyimiz Mahmut Kocatürk e, Allah tan rahmet, tüm yak nlar na ve Cumhuriyet Halk Partimize bafl sa l diliyorum.. AYHAN ÖZO UL CHP L GENEL MECL S ÜYES Genel Yay n Yönetmenimizin ye eni niflanland Z eytinburnu Medya Grup Genel Yay n Yönetmeni Murat Ergün ün ye eni Tu çe, smail Suiçmez ile niflanlad. Çift, Zeytinburnu nda aile aras nda yap lan niflan töreniyle evlilik yolunda ilk ad m att lar. Canan ve Hüseyin Atak tek ve biricik k zlar Tu çe yi niflanlarken, fiahinur ve Mehmet Suiçmez çifti de o ullar n n mürvetine flahitlik yapman n heyecan içindeydiler.tu çe ile smail in niflan Kurdelesini damad n babas Mehmet Suiçmez kesti. Niflan gecenin geç saatlerine kadar doyas ya e lence ile devam etti. Bizde Zeytinburnu Haber Ailesi olarak evlili e ilk ad mlar n att klar niflan akdinin çiftlerimize hay rl olmas n n diliyoruz.

15 MET N BÜFE N N EN ÖZEL ÇECE : ATOM BÜYÜK ATOM KÜÇÜK ATOM 2.50 TL 5 TL SINIRSIZ MENÜ KEYF Metin Büfe kendisine has özel atom içece i ile müflterilerine eflsiz bir tat sunuyor. Dondurmal, meyveli atom, Dondurmal sütlü çikolatal meyveli atom, Portakal, Kay s, Limonata, fieftali suyu, Ayran, Viflne, Kokteyl, Nar suyu, mevsimsel tüm meyve sular n ve özel kar fl ml atom içecekleriyle genleriyle oynanmam fl do al içeceklerin keyfine Metin Büfe fark yla tadabilirsiniz. Metin Bey kendisine has özel içeceklerinin, Bir içen bir kez daha istiyor diyerek ne kadar özel oldu unu vurguluyor. Ayn zamanda tamamen do al ürünlerden elde edilen bu içeceklerin domuz gribine karfl koruyucu özelli ini de vurgulamak gerekiyor kiflilik çok özel salon TATLARI SADECE B ZDE SAKLI Sucuklu, kaflarl ve kar fl k tostlar, Tand r köfte, past rmal kavurma, past rmal kaflar, sucuk kaflar, Hamburger, Sosisli hamburger, Amerikan sosisli patates çeflitleri ve daha bir çok seçenek... Meyve kokteyli, kazandibi, profiterol, tavuk gö sü, sütlaç, s cak çikolata, nescafe çeflitleri, s cak çikolata, çay ve birbirinden özel daha nice lezzetli içecekler ve tatlar sadece Metin Büfe de sizleri bekliyor... Sak n kaç rmay n! Metin Bey, 1981 y l nda Zeytinburnu nda tost yaparak bafllad büfecilik maceras na... K sa zamanda bölgenin lezzet dura olmay baflaran Metin Büfe, 29 y ldan beri Zeytinburnululara kaliteli hizmet sunmaktad r. Daima güler yüzü ve müflteri memnuniyeti odakl hizmet veren Metin Büfe, ekonomik fiyatlarla da ayn zamanda fark n ortaya koydu... Tabi menüdeki çeflitlili i de belirtmeden geçmemek gerekiyor... Menülerdeki kalite ve lezzet, servisteki h z ve titizlik, iyi organize olmufl profesyonel ekip, idari kadro çal flmas ve 80 kiflilik çok özel salonuyla Zeytinburnu halk na hizmet vermektedir. 5 TL (0212) Nuri Pafla Mahallesi 14. Sokak No: 72 Zeytinburnu

16

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti Şampiyon, Başkan ziyaret etti Kocadon u Türkiye Karate Milli takımında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü sporcusu Dünya Şampiyonu Kayra Sezgin ve Antrenörü Fatih Uzunlulu, Bodrum Belediye Başkan

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

"Akl m ve yüre im içeride kald."

Akl m ve yüre im içeride kald. "Akl m ve yüre im içeride kald." Bütün Dünya YAZI filer Prof. Dr. Mehmet Haberal, 4 y l 4 ay sonra ilk kez Silivri de efli in öteki taraf na ilk ad m n atarken, ilk flu sözleri söyledi: Y llard r bedenim

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı