TlTRKiYE'DE 1983 VE 1987 GENEL SEçiMLERiNDE KlILLANILAN SiYASAL REKLAMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TlTRKiYE'DE 1983 VE 1987 GENEL SEçiMLERiNDE KlILLANILAN SiYASAL REKLAMLAR"

Transkript

1 TlTRKiYE'DE 1983 VE 1987 GENEL SEçiMLERiNDE KlILLANILAN SiYASAL REKLAMLAR SİYASAL REKLAM: ROLÜ VE ÖNEMİ Oya TOKGÖZ* Gelişmiş reklamcılık sektörünün bulunduğu sanayileşmiş ya da sanayileşme yolundaki ülkelerde seçim kampanyalarında siyasal reklamlar sıkça kullanılmaktadır. Artık pek çok ülkede siyasal reklamlara ve televizyonda yapılan siyasal tartışmalara seçim kampanyalarının ayrılmaz bir parçası gözüyle bakılmaktadır. Ayrıca, siyasal reklamlar ve siyasal tartışmalar seçim kampanyalarında, hangi siyasal partinin ve /veya hangi adayın/ adayların seçimi kazanacağını belirlemede etkilidirler. Siyasal reklam için siyasal iletişim yönünden kesin tanım yapılamamakla beraber, uygulamacılar daha çok «içeriği siyasalolan reklamcılık» şeklinde siyasal reklamı betimleme yoluna gitmektedirler. Bununla beraber, siyasal reklamcıhktan ne anlaşılması gerektiğine işaret eden aşağıdaki tanıma değinmek yerinde olacaktır: i «Siyasal reklamcılık, bir siyasal partinin veya adayın kitle iletişim kanallarında zaman ve yer satın alar~k, seçmenlerin siyasal inançlarını, tutumlarını ve davranışlarını etkilemek bakımından, siyasal mesajlar verme için kullanılması sürecidir.» Bu tanımda üzerinde önemle durulması gereken ise, iletişim sürecinde paralı olma niteliğinin bulunmasıdır. Siyasal reklamda reklam yapanın, reklamın paralı olması nedeniyle, reklam mesajının içeriğini ve biçimini de denetlemesini beraberinde getirmektedir. Siyasal reklamcılığın, 1952 Amerikan Başkanlık Seçimlerinde Başkan adayı olan Dwight D. Eisenhower'in televizyonda siyasal amaçlı 60 saniyelik paralı reklam spotlarının yayınlanmasıyla kullanılmağa başlandığı genel kabul görmektedir. 2 Daha doğru bir deyişle, 1952 Amerikan Seçim Kampanyası siyasal iletişim literatüründe bir dönüm noktası olarak ele alınmaktadır. Türkiye'de siyasal reklamcılık, yasalolarak 1983 genel seçiminden itibaren gazete siyasal reklamları ile seçim kampanyalarında kullanılır olmuştur genel se * Prof. Dr., A.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Müdürü. 1. Lynda Lee Kaid, «Political Advertising», Dan Nimmo, Keith R. Sanders (del), Handbook of Political Communication, (London: Sage, 1981). s L. Patrick Devlin, «An Analysis of Presidential Television Commercials», Lynda Lee Kaid, Dan Nimıno. Keith.R. Sanders (der.), Npw Perspectives ofpolitical Advertising, (Carbondale: Southem lllinois Pr('ss. 1986), s. 25. /\mme Idaresi Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Mart 1991.

2 14 AMME İDARESİ DERGİSİ çiminde gazete siyasal reklamlarının yanında, televizyonda siyasal reklam benzeri bir uygulama seçmene sunulmağa başlanılmıştır. TÜRKİYE'DE SİYASAL REKLAMCILIGA YÖNELİş: 1983 VE 1987 GENEL SEçiM KAMPANYALARı Günümüzde, klasik demokrasi kuramının gözden geçirilmesi, yorumlanması gerektiği görüşü sonucu ortaya atılan demokratik elit kuramına göre siyasal elitler seçimle iş başına gelen, halkın onayı olmaksızın iktidar olamayan, demokrasiye inanmış, yöneticilikte uzmanlaşmış kişilerdir. Daha başka deyişle, yöneticilik görevini elitler üstlenirken, halkın görevi kendini yönetecek önderleri seçme, siyasal kararları alacak, tercihleri yapacak olan azınlığı oylarıyla iş başına getirmektir. Türkiye'de 1945'ten sonra çok partili siyasal yaşama yönelmede de bu düşünce egemen olmakla birlikte, serbest seçimlerle iş başına gelen siyasal partiler demokratik yaşamın iyi işlememesi nedeniyle, 1960, 1971 ve 1980'de yapılan askeri müdahale ile üç kez iktidardan ayrılmak zorunda kalmışlardır. Askerler her seferinde kışlasına çekilirken, yapılan serbest seçimlerle, demokratik siyasal yaşama dönüş için çaba gösterilmeğe devam edilmiştir. İşte, 6 Kasım 1983 genel seçimi, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra yapılan ilk genel seçimdir. Aynı zamanda, 1983 genel seçimi, 1980'den sonra Türk siyasal yaşamında, siyasal yaşamda demokratikleşme sürecinin tekrar başlaması bakımından bir dönüm noktasıdır. 12 Eylül 1980'de Milli Güvenlik Konseyi yönetime el koyduktan sonra, önce mevcut siyasal partilerin faaliyetlerini durdurmuş, daha sonra bunları kapatmıştıı.. 16 Mayıs 1983'ten itibaren, 1980'den sonra kapatılan siyasal partiler yerine yeni siyasal partilerin kurulmasına, Milli Güvenlik Konseyi tarafından izin verilmiştir. Ayrıca, Milli Güvenlik Konseyi, siyasal iletişim bakımından Türkiye'de yeni bir uygulamanın başlatılmasında da öncülük etmiştir. 7 Temmuz 1983'te Resmi Gazete'de yayınlanan kararıyla Milli Güvenlik Konseyi, «siyasal partiler program ve tüzüklerini tanıtmak ve faaliyetlerini açıklamak maksadıyla basına ilan verebilirlen> ilkesini benimsemiştir. 3 Bu kararla, 1977 genel seçiminde Adalet Partİsi'nin Hürriyet Gazetesİ'iıde başlattığı siyasal reklam yayınlatma uygulaması yasal bir çerçeveye kavuşmuştur genel seçimine katılan üç yeni siyasal partiden ikisi, kendilerini seçmenlere tanıtmak için gazete siyasal reklamı verme yolunu tercih etmişlerdir. Anavatan Partisi çeşitli gazetelerde partisinin siyasal reklamını yaptıl'arak, siyasal reklam akımının öncülüğünü yapmıştır. ANAP yanında, Milliyetçi Demokrasi Partisi de gazete siyasal reklamına azda olsa başvurmakla birlikte, Halkçı Parti, 1983 genel seçim kampanyasında gazete siyasal reklamından hiç yararlanmamıştır. 3. Rt'smi Gazete, , Sayı Süleyman Nebioğlu, «Reklameılıh, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 6, İstanbul 1 H83. s

3 TÜRKiYE'DE 1983 VE 1987 GENEL SEçiMLERi Kasım 1987'de yapılan 1987 genel seçiminde ise, basında yer alan siyasal reklamlar yanında, televizyonda siyasal partilerin siyasal reklamının yapılmasıreklam benzeri de olsa gerçekleşme yoluna girmiştir denilebilir. Seçim Yasasında yapılan değişiklikle,s siyasal partilere Yüksek Seçim Kurulu'nca televizyonda propaganda yapma için tanınan sürenin bir kısmında görüntü kullanabilmeleri hakkı tanınmıştır. Getirilen değişiklik yeni bir uygulama gibi görünmekle birlikte, siyasal reklamın tanımı gereği, siyasal reklam olarak kabul edilebilmesi ancak zorlama ile mümkün olabilmektedir. Hiç kuşkusuz, bu uygulamayı 'siyasal reklam benzeri' şeklinde tanımlamak anlamlı~hr. Yine de böyle bir uygulamaya yönelinmesi, Türk siyasal yaşamı bakımından önemli bir yeniliktir genel seçiminde, ANAP, SHP ve DYP gazete siyasal reklamları kullanmışlardır. Aynı zamanda, ANAP ve SHP televizyonda siyasal reklam benzeri bir uygulamayı benimsemiş ve uygulamaya sokmuşlardır VE 1987 GENEL SEçİMLERİNDE GAZETE SİYASAL REKLAMLARı ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA Araştırmanın Metodolojisi 1983 genel seçiminde ANAP ve MDP, 1987 genel seçiminde ANAP, SHP ve DYP'nin çeşitli gazetelerde yayınlattığı siyasal reklamlar, yapılan bu çalışmanın ana malzemesini oluşturmuştur. Çalışmanın amacı ise, Türk siyasal yaşamında yeni bir seçim kampanyası uygulaması olan siyasal reklamların içeriğinde nelerin yer aldığını araştırmak şeklinde belirtilebilir. Bu nedenle, ANAP, MDP, SHP ve DYP gazete siyasal reklamları üzerinde içerik çözümlemesi yapılarak, adı geçen partilerin seçmenlere vermek istediği mesajlar değerlendirilmeğe çalışılmıştır. Siyasal reklamların içeriği üzerinde yapılan araştırmaları, genelde ikiye ayırmak olasıdır: 1. izlenimci, betimleyici şekilde reklamın içeriğini çözmek 2. reklam içeriği üzerinde sistematik içerik çözümlemesi yapmak Her iki şekilde de yapılan içerik çözümlemesi araştırmaları, gazete, radyo ve televizyonda siyasal reklamlar üzerinde uygulanabilmektedir. s Bununla birlikte, bu araştırmalarda en çok üzerinde durulan ise sorun (issue) ile adayın imgesi (candidate image) ayrımının, yapılan çözümlemede odak noktası oluşturmadaki ağırlığıdır.7 Ayrıca, siyasal reklamın içeriğinin nicel ve nitel yönden değerlendirilmeğe alınması İstenilmektedir ve 1987 genel seçimleri bakımından yapılan bu çalışmada, siyasal partilerin yaptığı gazete siyasal reklamlarını birbirleriyle tam olarak karşılaştırma olanağı 5. Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi, Sayı 23, Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1989, s Lynda Lee Kaid, «Poliıİca! Advertising». s ibid. s R.S. Frank. Message Dİmensİons of Televisİon News, (Lexington: D.C. Heath. 1973).

4 16 AMME İDARESİ DERGİSİ görülemediğinden, sistematik içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmamıştır. Nicelik içerik çözümlemesi ile birlikte tema çözümlemesi 9 kullanılarak, betimleyici ve izlenimci bir çözümlerneye gitmek anlamlı bulunmuştur. Nedenlerini ise şöyle sıralamak mümkündür: 1983'te ANAP'ın ve MDP'nin yayınlattığı gazete siyasal reklamları ilk siyasal reklam örnekleridir. MDP, ANAP yanında 1983 genel seçim kampanyasında siyasal reklam yayınlatsa bile, her iki parti bakımından yayınlatılan siyasal reklamları karşılaştırmak güçtür. ANAP 23 siyasal reklam, MDP ancak 3 siyasal reklam vermiştir genel seçiminde ise, ANAP'ın 17, SHP'nin 14, DYP'nin 4 reklamı yayınlanmıştır. Siyasal partilerin her iki seçim bakımından,ayınlattıkları reklamlann yayınlanış süreleri çok farklılık gösterdiği gibi, siyasal reklamların boyutları, yayınlanış sıklıkları ve tekrarlanma ölçüleri de farklıdır ve 1987 genel seçim kampanyası sırasında yayınlanan siyasal reklamlar arasında birimleştirme yapılarak, araştırmanın örneklemine girecek reklamlar belirlenmiştir ve 1987 genel seçimleri için ayrı örneklemler kullanılması uygun görülmüştür genel seçiminde ANAP' ca 12 Eylül 12 Ekim 1983 tarihleri arasında yayınlanan 12 gazete reklamı, ANAP'ın parti programından birkaç cümle içerdiğinden, örneklemdışı bırakılmış, buna karşılık, 23 Ekim - 5 Kasım 1983 tarihleri arasında yayınlanan 11 ANAP gazete reklamı ile 4-5 Kasım 1983'te yayınlanan 3 MDP gazete reklamı örneklernde yer almıştır genel seçimi için, 23 Kasım - 28 Kasım 1987'de ANAP' ca yayınlanan 17 gazete reklamı, 22 Kasım 28 Kasım 1987'de yayınlanan 14 SHP gazete reklamı, 25 Kasım - 28 Kasım 1987'de yayınlanan DYP'nin 4 gazete reklamı örnekleme girmiştir. Her iki seçim yönünden değerlendirilen reklamların, soruna, partiye, adaya yönelik olup olmadığı, sorun-parti, sorun-parti-adayın reklamda tanıtılıp tanıtılmadığı, ayrımı üzerinde durulmuş, ayrıca reklamlarda parti önderinin fotoğrafının bulunup bulunmadığına, parti ambleminin kullanılıp kullanılmadığına bakılmıştır. Yapılmak istenilen çözümleme ile, reklamın şekli, partizan olup olmadığı, ne gibi sorunlara değindiği, reklamda parti önderinin imgesinin nasılolduğu, reklamlarda kullanılan demografik kümeler olup olmadığı ortaya çıkarılabilmektedir. Nicel içerik çözümlemesi yönünden, İngiltere'de Johnson'un 1974 ve 1979 genel seçimleri için kullandığı altılı kodlama kategorisi ve Johnson-Elebash'ın 1983 genel seçimi için kullandıkları altılı kodlama kategorilerinin ıo, 1983 ve 1987 Türk genel seçimlerinde gazetelerde yayınlanan siyasal reklamların içeriğinin çözümlenmesi için denenmesi uygun görülmüştür. Ayrıca, Bowers (1972), Joslyn (1980) ve Shyles (1983) ın çalışmalarından siyasal reklamların içeriğini çözmek için yararlanılmıştır. ll Deneme için kullanılan altılı kodlama kategorileri, Türk gazete siyasal rek 9. Herbert Gans, Deciding What's News, (New York, Vintage, 1979). 10. Karen Johnson, Camiile Elebash, «The Contagion from the Right: The Americanization of British Political Advertising», New Perspectives on Political Advertising, s ll. Thomas A. Bowers, «Newspaper Political Advertising and the Agenda Setting Functioııı), Journalism Quarterly, 50 (1973), s ; R.A. Joslyn, «The Content of Political Spot Ads», Journalism

5 TÜRKiYE'DE 1983 VE 1987 GENEL SEçiMLERi 17 lamları bakımından değerlendirilirken, reklamda hangi partiden, parti önderinden söz edildiğine, reklamın pozitif veya normatif reklam ayrımına uyup uymadığına,12 reklamın hangi temaları 13 işleyip işlemediğine de bakılmıştır. Çıkarılan Sonuçlar ANAP, 1983'te yeni kurulmuş bir siyasal parti olarak 1983 genel seçiminde oyların % 45.1 ni alarak, tek başına iktidar olmayı başarabilmiştir. Halkçı Parti oyların % 30.5 ni, Milliyetçi Demokrasi Partisi ise oyların 23.3'ünü almıştır. l genel seçiminde ise, ANAP oyların % 36.3 ünü alarak tek başına yine iktidarda kalmayı başarabilmiştir. Bununla birlikte, 1987 genel seçimi ANAP için büyük bir başarı olarak nitelenememektedir. SHP, 1987 genel seçiminde, % 24.8 lik oy toplayarak ana muhalefet partisi olurken, DYP ise % 19.1 lik bir yüzdeyle SHP'yi izlemiştir. IS Seçim sonuçlarından da görülebileceği gibi, gerek 1983 gerekse 1987 genel seçimlerinde her iki seçim için, ANAP değerlendirilebilirken, değerlendirmeye giren diğer partiler farklıdır. Bu durum, karşılaştırmalı bir yaklaşımla siyasal partilerin siyasal reklamlarının değerlendirilmesinde güçlükler çıkarmaktadır. Bu nedenle, sal reklamlar üzerinde içerik çözümlemesi yapılırken, 1983 ve 1987 genel seçimlerinin birbirinden farklı siyasalortamlar içinde geçtiği dikkate alınarak, her iki seçim için çıkan sonuçların ayrı ayrı değerlendirilmesi uygun görülmüştür Gpnpl Seçimi 1983 genel seçimi öncesi, 1980 sonrası siyasal faaliyetleri önce durdurulan sonra kapatılan siyasal partilerin seçime katılamayacakları fakat yeni kurulan siyasal partilerin iktidar olabilmek için mücadele edebilecekleri Milli Güvenlik Konseyi'nce kararlaştırılmıştır. İlk kurulan yeni siyasal parti Milliyetçi Demokrasi Partisi'dir. Bu partiyi, Halkçı Parti ile Anavatan Partisi izlemiştir. Her üç partinin 6 Kasım 1983'te yapılacak genel seçime katılmasına, Milli Güvenlik Konseyi'nce izin verilirken, daha sonra kurulan siyasal partilerin -Sosyal Demokrat Parti, Refah Partisi. Doğru Yol Partisi adayları Konseyce veto edilmiştir. l6 Quartc>rly, (57) 1980, s ; L. Shyles.«Defining the Issues ofa Presidential Elt'ction from T<,I<,\is<,d PolitiC'al Spot Advertisement», Journal of Broadcasting, 27 (1983). s Pozitif reklamlar partileri öven reklamlardır. Negatif reklamlar doğrudan diğeı' partilprp atıfta hulunan, yaptıklarını kötüleyen reklamlardır. Normatif olanlar ise. gpnel bilgi veren reklamlardır. 13. Türkiye bakımından yapılan içerik çözümlemesinde tema çözümlemesi için partilerin işi<,dikl<,l'i IPIIIHlar ayrı ayrı çıkarılmış, çözümleme amacına uygun olduğu için toplumsal ve ekonomik sorunlaı' \ (. pa 1' tik'rarası ilişkiler üzerinde durulması uygun görülmüştür. Parti önderleri bakımından kullanılaıı tanımlamaların tümü değerlendirilmeye alınmıştır. 14. RE'smi Gazetc>, 14 Kasım 1983, Savı: 18221, s Kasım 1987 Gc>nE'1 Sc>çim Sonuçları, Devlet İstatistik Enstitüsü, No: s Nermin Abadan - Unat, «Legitimacy, Participation and Restricted Pluı'alisın: The 1987 EI<,ctioııs iıı Turkey)}. Siyasal Bilgilc>r Fakültc>sİ DE'rgisİ. Cilt XLIV, s. 22.

6 18 AMME İDARESİ DERGİSİ 6 Kasım 1983 genel seçimi, 12 Eylül 1980'den sonra demokrasiye geçişi hazırlayan bir seçim olarak ele alındığında, yeni kurulan siyasal partilerin, parti önderlerinin seçimi kazanabilmek ve iktidar olabilmek yönünden önce kendilerini tanıtmalarının büyük önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Bu yönden de, Milli Güvenlik Konseyi. gazete siyasal reklamları yoluyla yeni kurulan siyasal partilerin kendilerini tanıtmalarma izin vermiştir. Anavatan Partisi, 1983 genel seçiminde siyasal gazete reklaınını bol bol kullanan bir parti olarak, 23 gazete reklamı yayınlatmıştır. Yaymlattığı reklamları ANAP için Man Ajans/Thompson hazırlamıştır. Milliyetçi Demokrasi Partisi ise, 3 tane gazete reklamını Cen Ajans/Grey' e hazırlatarak yayınlattırmıştır. Genelde, her iki siyasal partinin amacı, reklamlarla hem kendisini seçmene tanıtmak hem de iktidar olabilmek için seçmenden oy istemektir. ANAP siyasal reklamlarında iki önemli strateji uygulanmıştır: 1. ANAP ve önderi Turgut Özal'ı tanıtmak 2. ANAP iktidara gelirse, neler yapılacağı yönünden Partinin tanıtımını yapmak. MDP ise, yayınlattığı üç reklamcta yalnızca, «demokrasiye geçiş noktasında» kendisinin seçilmesini istemektedir. ANAP'ın iki temel strateji uygulayabilmesi için bazı temel sloganlar seçilmiş, bunlar reklamlarda tekrarlanmıştır. Parti önderi Turgut Özal'ı tanıtabilmek için bazı tanımlamalar kullanılmıştır. MDP'nin 3 reklamında tekrarlanan bazı temel sloganlar mevcut olmakla birlikte, parti önderi Turgut Sunalp'ı tanıtmaya yönelik tanımlamalar yoktur. 23 Ekim Kasım 1983 arası yayınlanan ANAP reklamlarının ancak ikisinde Turgut Özal'ın fotoğrafı bulunmaktadır. Diğer ANAP reklamları parti amblemi ile birlikte yayınlanmakta hep Turgut Özal'ı tanıtan sözler içermektedir. Turgut Özal, Anavatan Partİsi Genel Başkanı olarak tanıtıldığı gibi, Turgut Özal ve ANAP İçİn kullanılan temel tanımlamalar arasında «Özarın Partisİ)) ve «Ekonomİ'nİn Mimarı Özal'ın Partisi)) yer almaktadır. Hatta toplumsal ve ekonomik yönden ANAP'ın yapmak istedikleri, «Özal'ın Partİsü) tanımlaması ile çoğu kez birlikte verilmektedir. Bu yaklaşımın temelinde ise ANAP'ın yapmak istediklerinin Turgut Özal'la bütünleştirilerek verilmesi yatmaktadır. ANAP reklamlarının tümü orta direğe yöneldiği gibi, orta direğin sorunlarının çözümü yolları önerilmektedir. Bu bakımdan kullanılan temel slogan «iş bitirmek))tir. MDP reklamlarında kullanılan yaklaşım ANAP'ınkinden tümden farklıdır. MDP, parti olarak, «dengeli ekonomi, sağlıklı demokrasi, güçlü demokrasi)) sözleriyle tanımlanırken, temel slogan olarak «Türkiye için Eveb kullanılmaktadır. Belki vurgulanması gereken ise, ANAP'ın önderiyle bütünleştirilmesi somut olarak gerçekleşirken, MDP'de parti önderinin tanıtılmasına hiç gidilmemesidir. Ayrıca, ANAP'ın parti olarak tanıtımı somut, MDP'nİnki ise soyut anlatımla yapılmaktadır. Gerek ANAP'ca gerekse MDP'ce yayınlatılan reklamlar olumlu nitelikler taşıdıkları gibi, partilerinin desteklenmesini seçmenden istemektedirler. Daha öz bir de

7 TÜRKİYE'DE 1983 VE 1987 GENEL SEçİMLERİ 19 yişle, ANAP ve MDP reklamlarını pozitif reklam olarak değerlendirmek anlamlıdır.1983 genel seçiminde, ANAP ve MDP için hazırlanan siyasal reklamların açık ve seçik bir şekilde partizan oldukları da görülebilmektedir. Reklamların tümü değerlendirildiğinde, parti adının ve ambleminin reklamın içeriğinde yer aldığı, parti adının sıklıkla tekrarlandığı göze çarpmaktadır. Parti adının tekrarlanmasının, seçmence yeni kurulan siyasal partinin adının akılda tutulmasını sağlamak yönünden önemli olduğu açıktır. ANAP reklamlarında işlenen temalar, toplumsal ve ekonomik ülke sorunları ile parti ilişkileridir. Aday-parti, aday-parti-sorun ilişkisine reklamlarda rastlanılmamaktadır. İşlenen temalar arasında işsizlik, konut sorunu, vergiler, enflasyon, köyden kente göç (taş yerinde ağırdır), devletin işleyişinde bürokratik formaliteler (mevzuat hazretleri), 12 Eylül 1980 öncesi durum yer almaktadır. lvidp'nin her üç reklamında işlediği ana tema, «ll Eylül 1980 karanlığına düşmemektir.» 1983 genel seçiminde, ANAP ve MDP'nİn seçmenden oy isternek yönünden kullandıkları yaklaşım biçimlerinin değerlendirilmesi ilginç bir görünüm vermektedir. Oy verme yönünden, «Oyunu Anavatan Partisi'ne ver» veya «Özal'ın Partisine vel'» çağrısı yapılırken, «Vatandaş, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Yapacağınız tek şey, bilgili, becerikli, iş bitirici akılcı bir idareyi iş başına getirmektir.» şeklinde seçmene yol gösterilmek istenilmektedir. 30 Ekim 1983 günü Turgut Özal, «Aziz vatandaşım, iktidara talibiz, iktidara hazırlıklı heyetiz» şeklinde iktidara gelmek istediklerini belirtirken,s Kasım 1983 günü ise, «Yarın söz sizindir, yarın oyunuzia yapıcı, işbitirici, akılcı ve her yönden hazırlıklı partiyi iktidara getiriniz» ifadesini kullanarak, iktidar olma isteğini yinelemektedir. MDP'nin yayınlattığı üç reklamda ise, ANAP'a göre farklı yaklaşım sergilenmektedir. 4 ve 5 Kasım 1983 günü yayınlanan üç reklamda da, MDP'nin: «Aziz Türk Milh;ti, 6 Kasım günü mutlaka sandık başına git, seçme hakkını, devletimizin bekası ve ülkemizin geleceği için kullan. Yeniden 11 Eylül karanhğına düşmernek için Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne eksiksiz vekalet ver» mesajında, ANAP reklamlarında bulunmayan iki husus yer almaktadır: 1. seçmenin sandık başına giderek seçme hakkını devletin bekası ve ülkenin geleceği için kullanması,

8 20 AMME İDARESİ DERGİSİ 2. seçmenin MDP'ye eksiksiz vekalet vermesinin 11 Eylül karanlığına düşmpmek için olacağı. MDP, bu mesajında siyasal iktidarın seçmenlerin oylarıyla verilpn vekihet ilp gerçekleştiği üzerinde durduğu gibi, iktidar olursa 11 Eylül 1980 öncesine dönülmpmesi için çalışacağını belirtmek istemektedir Kasım 1983 günü yayınlanan her iki partinin yayınlattığı reklamlarda gözlpnen en önemli husus, her iki partinin de, «12 Eylül 1980'i» hatırlatmalarıdır. ANAP 'ın reklamında, «Yarın oyunuzia, memleketi bir daha 12 Eylül öncesinegptirmpypcek, siyasi kavgaya girişmeyecek, birleştirici zihniyeti iş başına getiriniz» dcnilirkpil. MDP reklamında «12 Eylül felsefesinin ve uygulamasının kararlı biçimde sürdürülmesi görevi, bugünkü huzur ve istikrarın yarın da devam ettirilmesi görevi MDP'nin varoluş nedenidir» ifadesi yer almaktadır Genel Seçimi 1987 genel seçimi, 1983 genel seçimi, 1984 yerel seçimi ve 1986 ara seçimindpn sonra yapılmış bir seçimdir genel seçimini değerlendirebilmek bakımından hem 1984 yerel seçimini hem de 1986 ve 1987 yılında siyaset sahnesindeki değişiklikleri dikkate almak gerekmektedir yerel seçiminde, ANAP yine % 41.S'lik bir çoğunlukla yerel yönetimlerde başarı kazanmıştır yerel seçiminde, SODEP ayların % 23.4'nü, DYP % 13.2'sini, HP % 8.8'ni, MDP ise % 2.1 'ni almıştır. IS Ağustos 1986'da Erdal İnönü başkanlığında SODEP ile HP birleşerek, SHP adını almıştır. MDP kendisini feshederken, Rahşan Ecevit başkanlığında Demokratik Sol Parti (DSP) kurulmuştur. 28 Eylül 1986'da yapılan ara seçimde T.B.M.M.'de boş bulunan 11 milletvekilliği için seçim yapılmıştır yılı, demokratikleşme yolunda daha pek çok adımın atılmasını beraberinde getirmiştir ilkbaharında yeni kurulan 100 belediye için yapılan seçimdp ANAP durumunu güçlendirmiştir. 6 Eylül 1987'de ise yapılan anayasa değişikliği rpferandumu ile yasaklı siyasal parti başkanları ile politikacılara politikaya dönmp hakkı verilmiştir. 29 Kasım 1987'de yapılan genel seçim ise, 1987 yılındaki siyasal etkinliklerin sonuncu halkasını oluşturmuştur genel ANAP, SHP vp DYP'nin 1987 genel seçiminde kullandıkları siyasal reklamlar içinde yaşanılan siyasal ortamın farklı olması nedeniyle 1983'e göre değişik yapıdadır. Doğalolarak, içerikleri dp farklılık göstermektedir. Bu nedenle, ANAP SHP ve DYP reklamları ayrı ayrı çözümlenmiş, gerekli durumlarda ise karşılaştırma yapma yoluna gidilmiştir. Birikim Ajans ANAP siyasal reklamlarını, Yorum Ajans SHP siyasal reklamlarını hazırlamıştır. DYP reklamları ise partinin kendisi tarafından hazırlanmıştır. 17. MDP'nin bu reklamı ile aynı gün Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in radyove televizyonda yayınlanan konuşması benzerlik göstermektedir Yerel SeçimlE'ri Sonuçları, Devlet İstatistik Enstitüsü

9 TÜRKiYE'DE 1983 VE 1987 GENEL SEçiMLERi 21 ANAP reklamlarının 7 tanesi, partinin başarılarını överken, diğer 7 tanesi SHP'nin yaptığı reklamları eleştirmektedir. Geri kalan 3 reklam ise normatifniteliklidir. Daha başka deyişle, ANAP reklamları yönünden pozitif, negatif ve normatif reklam ayrımı açıkça görülebilmektedir. ANAP reklamlarını partizan olarak almak yanlış değildir. 7 ANAP reklamında, ANAP amblemi ile birlikte Turgut Özal'ın fotoğrafı, adı, imzası ve T.C. Başbakanı ve Anavatan Partisi Genel Başkanı tanımlaması yer almaktadır. Diğer ANAP reklamlarında ise yalnızca parti amblemi bulunmaktadır. Turgut Özal'ın elinde kalem tutan fotoğrafı ile birlikte yayınlanan 23 Kasım, 26 Kasım, 27 Kasım ve 28 Kasım 1987 günlü siyasal reklamlarda yer alan bazı mesajlar üzerinde durmak anlamlıdır. Bu reklamlarda hem ANAP'ın yılları arasındaki etkinlikleri değerlendirilmeğe çalışılmakta hem de 6 Eylül 1987 de yapılan anayasa değişikliği referandumu ile politika yapma yasağı kaldırılan politikacılara gönderme yapılmaktadır. Bu yönden, kullanılan bazı sözcükler ve tanımlamalar üzerinde değerlendirmeye gitmek gereklidir. 23 Kasım 1987'de yayınlanan reklamda, 12 Eylül 1980 öncesi hatırlatılarak, halk tarafından unutulan bazı sözcüklere: «kıtlık, yokluk, darlık, kuyruk, kaçakçılık, karaborsa, 70 sente muhtaç olmak,» dikkat çekilerek, bunlara aynı zamanda, «siyasi kavga, kilitlenmiş parlamento, anarşi, terör» sözcükleri eklenmektedir. Ayrıca, 12 Eylül öncesi «kabus» olarak nitelenerek, ülkedeki durum:» «Tepede başlatılan siyasi kavga. Bu kavganın dalga dalga toplumun her kesimine yansıması. Türk'ün Türk'e düşmesi, kardeşin kardeşe düşman olması.» şeklinde biçimlenmektedir. Bu sözcüklerle dolaylı olarak, 12 Eylül 1980 öncesindeki durumdan sorumlu olan siyasal partilerin tümüne gönderme yapıldığı açıktır, fakat açık olarak ifade edilmemektedir. Aynı reklamın içinde, karşılaştırma yapma için ANAP'ın 4 yıllık iktidarı boyunca toplumun gündemine soktuğu bazı sözcükler üzerinde durulmaktadır: Faturalı yaşam, vergi iadesi, katma değer vergisi, ihracat patlaması, kredi itibarı, turizm patlaması, kamu ortaklığı fonu, köprü-baraj gelir ortaklığı senetleri, serbest ithalat, her köye yol, su, elektrik, telefon.» Arkasından ise, «Türkiye çağ atlıyor» cümlesi kullanılarak, arası ANAP 'ın gerçekleştirdikleri ile «Türkiye bir daha asla geri dönmeyecektir» yargısına yer verilmektedir. 26 Kasım 1987'de ise, 23 Kasım'da dolaylı olarak belirtilen siyasal parti genel başkanlarından açıkça söz edilmektedir: «Ne kadar mutluyum ki, televizyonda diğer 6 partinin genel başkanlarını gördük, izledik, zaman zaman dehşete kapıldık, zaman zaman da güldük.»

10 22 AMME İDARESİ DERGİSİ Bu yargının arkasından, Turgut Özal'ın sözleri yer almaktadır. Turgut Özal telc>vizyonda konuşan 6 parti genel başkanını eleştirerek şöyle demektedir: «Mutluluğum şudur: Hep birlikte, gerçeği bir kez daha gördük. Bir daha asla dönmeyeceğimiz kara yazgımızın yaratıcılarını izledik» Dikkat edileceği gibi, 6 parti genel başkanı, için kullanılan tanımlama «kara yazgımızın yaratıcıları»dır. Ayrıca, yine aynı parti genel başkanları «basiretsiz politikacılar» olarak nitelenmektedir. Politikacıların yaptıkları ise, «Türkiye'yi sancı içiue' girmeye, Türkiye'yi batma noktasına getirmeye, milleti birbirine düşürmc>ye' yöjlpidikleri» şeklinde değerlendirilmektedir. Bu yönden ise vatandaştan, «zenginleşpn Türkiye'de fukara edebiyatıyla oy toplamaya, sizleri karalayarak her başarıyı yok varsaymaya, ve nihayet çağ atlayan Türkiye'nin eteğini çekrneğe uğraşanlara derslprini veriniz» isteğinde bulunulmaktadır. Bu ders, hiç kuşkusuz «oylarınızla» olacaktır sözleri ile bağlanmaktadır. Turgut Özal 27 Kasım 1987 günü yayınlanan reklamda, «Türkiye' çağ atlıyor. Türkiye çağı yakalıyor~~ şeklinde vatandaşa yaklaşarak, «Ben sizden bir 5 yıl daha istiyorum. çağ atlayan Türkiye'nin eteğinden kimse çekmesin diye» ifadesini kullanmaktadır. Bu reklamda seçime katılan siyasal partiler ve genel başkanları hakkmda açık bir gönderme bulunmamakla beraber, yine bunların «Türkiye'nin e'teğinde'jl çekmeleri»jli istemediğini dolaylı olarak belirtmektedir. 28 Kasım 1987 günlü reklamda, vatandaşa (29 Kasım günü) yarın oy kullanacağı hatırlatılarak, «yarın 5 yıllık yepyeni bir Türkiye'nin mimarı olacaksınız» denilmektedir. Bununla beraber, aynı reklamda seçime katılan diğer 6 parti hakkında bazı mesajlar yer almaktadır: «Se'çime katılan diğer partilerin boş vaadlerinden başka ne yeni kadroları, ne ülkeye getirecek yenilikleri ne de yeni sözleri vardır. Tek sermayeleri siyasi kavgadan ibarettir,» Dikkat edilirse ANAP dışındaki siyasal partiler, boş vaadlerde bulunan, tck sermayeleri siyasi kavga olan partiler olarak betimlenerek eleştirilmektedir. 29 Kasım 1987 günkü genel seçimden önce yayınlanan aynı reklamda Turgut Özal seçmene oy istprnek yönünden şu şekilde yaklaşmaktadır: «Bizim tek ihtirasımız 2000 yılının Türkiye'sini hazırlamaktır. Sİ'rLdpıı 5 yıl daha istiyorum. Önümüzdeki yeni 5 yılda, bolluğu, milletçe daha yaygın biçimde' paylaşalım diyorum.» ANAP'ın 1987 genel seçiminde siyasal reklamlarında iki temel slogan yer almaktadır. Bunlar sırasıyla «çağ atlamm>, «2000'lere elele»dir. İki temel slogan gel'e'k reklamların başlığından gerek<;e metin içinde, «güvenli gençler, mutlu çocuklar. huzurlu ve sağlıklı insanlar, İşçiler, çiftçiler» hedefkitle olarak seçilerek kullanılmaktadır. Turgut Özal için, kullanılan temel tanımlama, «T.C. Başbakanı, Anavatan Partisİ Genel Başkanı>~dır genel seçiminin aksine, 1987 genel seçiminde reklaınlarda temelde ülke sorunları üzerinde hiç durulmamaktadır. Bu durum çelişkili gibi göziikse de, ANAP iktidar partisi olduğu için, kitle iletişim araçlarmda yeteri ölçüde' yan kı bulduğu açıktır. Ayrıca, reklamlarda ülke sorunlarına değinilmesinden kaçliniması

11 TÜRKİYE'DE 1983 VE 1987 GENEL SEçİMLERİ 23 belki de bu yöndendir genel seçim kampanyasında radyoda, televizyonda H' gazete reklamlarında ANAP ülke sorunlarına değinmese bile, televizyon haberlerinde ANAP'ın her gün yer aldığını söylemek yanlış 01maz. 19 ANAP bakımından üzerinde durulması gereken diğer bir husus, 1983 genel seçim kampanyasından farklı bir biçimde seçmene oy isternek yönünden yaklaşmasıdır. Bu yaklaşımı yine ANAP adına Turgut Özal kullanmaktadır. Turgut Özal daha önce değerlendirilen 23, 26, 27 ve 28 Kasım 1987 günlü reklamlarda vatandaşlara şu şekilde seslenmektedir: «Elinizi temiz vicdanınıza koyacaksınız. Parti kaygılarını bir yana bırakarak, kimsenin lafına aldırmadan, Türkiye hakkında hangisi hayırlıysa, o yönde oy kullanacaksınız. Sizin oyunuz kutsaldır. Karar sizin, takdir Yüce Allah'ındır.» Anılan dört reklamın altında ise, büyük puntolarla hazırlanmış, «Vatandaş, oyunu bölme, vur mührü Anavatan üstüne, çağ Adayan Türkiye'ye elele. Daha da ileriye» sözleri yer almaktadır. Ayrıca, 28 Kasım 1987 günü Anavatan Partisİ İstanbul İl Başkanlığının Turgut Özal'ın fotoğrafı bulunan tam sayfa siyasal reklamında ise, «Gençler oy verin. çağ adayan Türkiye için Anavatan'ı seçim) cümleleri bulunmaktadır. Oy kullanma yönünden verilen mesajlarda kullanılan bazı sözcüklc'rin 1980 li yılların Türkiye'sinde çok sözü edilen Türk-İslam Sentezi ile yakından ilgili olduğu kadar, 6 Eylül 1987'de yapılan anayasa referandumuyla ilgisi bulunduğunu söylc'mek yanlış olmaz. «Temiz vicdan», «Türkiye hakkında hayırlısm, «Kutsaloy», «Sizin kararınız», «Allah'ın Yüce takdiri» sözcükleri Türk-İsl8m sentezinin bir yandan Turancı diğer yandan İslamcı çerçevesinde yer aldığını söylemek hatalı değildir. 20 «Parti kaygılarını bir yana bırakma», «oyları bölme» sözcüklerinin ise, politika yasağı kalkan siyaset adamlarıyla, siyasal partilerin ANAP'ın oylarını bölme endişesini ifade ettiğini söylemek yanlış olmaz. SHP'nin 1987 genel seçiminde yayınlattığı 14 siyasal reklamın 7 tanesi, tam sayfadıl'. Diğer 7 reklam daha küçük boyutta ki siyasal reklamlardır. Tam sayfa olarak yayınlanan reklamların tümü negatif reklamdır; Turgut Özal ile ANAP'a olan SHP eleştirileri ile yüklüdür. Küçük boyuttaki SHP reklamları ise, SHP'nin iktidara gelmc' sini isteyen sanatçı, yazar, emekli, esnaf, işçinin «Oyum SHP'ye», «İnönü'ye» mesajını taşımaktadır. SHP'nin yayınlattığı tüm reklamları tıpkı ANAP'ınki gibi partizan olarak nitelernek yanlış olmaz. Bütün reklamlarda SHP amblemi ve mührü yer almaktadır. Tam sayfa reklamların 5 tanesinde Genel Başkan Erdal İnönü'nü~ fotoğrafı, imzası ve SHP Genel Başkanı tanımlaması yer almaktadır. SHP reklamlarında Erdal İnönü, tıpkı ANAP reklamlarında olduğu gibi tek önderdir. 19. N('rmin Abadan Unat, op.cit., s Oya Tokgöz, «Türkiyc'd(' Siyasal Reklamcıhk: Bİr Örnek Olarak Anavatan Partİsİ Gaz('t(' Siyasal RC'klamları», A.Ü. BYYO Yıllığı, basılmakta.

12 24 AMME İDARE si DERGİsİ SHP'nin 1987 genel seçim kampanyasında kullandığı soyut «limom~ simgesi. seçim kampanyasında önemli yankılar uyandırmış değildir. Limon gibi siyhshi fliılamı olmayan soyut bir nesneye seçim kampanyasında yoğun siyasal anlam yükleıııeğe çalışılmıştır. Halkın ANAP tarafından limon gibi sıkılması simgesi, SHP tarafındmı hem gazete reklamlarında hem de televizyon propaganda konuşmalarında yer alim görüntülerde kullanılmıştır. Erdal İnönü reklamlarda, Turgut Özal'ı «Masakı Özal» olarak tanımlayarak, Masalcı Özal'ın halkılimon gibi sıkmaması için SHP'ye oy verilmesini istemektedir. ANAP, SHP'nin seçim kampanyasını İstanbul İl Başkanlığı tarafındmı ve'rile'u reklamlarla «siyasal gaf» ve «ayıp» olarak nitelendirmiştir. Özellikle üzerinde' durulması gereken ise, ANAP'ın SHP için kullandığı yakıştırmalardır. Bunlar arasındh. «siyasette acemi olmak», «milletini limona benzetmek», «Türk kadınının şcrefiıw. llhmusuna dil uzatmak», «kendi milletine kabalık etmek», «siyasi prophgandarıııı seviyesi bu kadar düşürülemez» sayılabilir. ANAP, ayrıca, bu reklamlarda SHP'ye': «Hoş geldiler, siyaset sahnesine hoş geldi siyasi kavga~~ diye yaklaşmakta. kendi seçmenine ise «bu konuyu oylarınızia bitiriniz» çağrısını yapınhkthdl!'. SHP'yİ «siyasette acemi» olarak gören ANAP, yine de SHP'yi «siyase't SHhIlPsiue' ve siyasi kavgaya hoş geldi~~ diye karşılamaktadır. Yalnız, ANAP, SHP'yi «sırf oy uğruna millete limon demekle~~ suçlamaktadır. Belki dikkatle irdelenmesi gel'e'ke'll ise'. 27 Kasım 1987'de yayınlanan siyasal reklamda ANAP'ın, «Türk kadınının şe're'filh'. namusuna dil uzatan sadece Erbakan olsaydı, biz ANAP İl Teşkilatı olarak eeyhp bil<, vermezdik» sözleridir. ANAP'ın Refah Partisİ Genel Başkanı Necmettin ErbHkmı'l fazla önemsemeyip, Erdal İnönü'nün sözlerini dikkate HIması gerçekte'il dikkhtp değerdir. SHP siyasal reklamlarında, Erdal İnönü için kullanılan simge «GüvC'nilir LidC'I'». SHP için slogan «Türkiye'ye nefes aldırma))dır. Yayınlanan tam sayfh boyundaki 7 reklam bazı hedefkitlelere; gençler, kadınlar, sabit gelirli memul', işçi, C'mddi VC' 'Iimon gibi sıkılan halk'a yönelik olarak hazırlanmıştır. SHP büyük boy reklamlarda. ANAP'ın iktidar partisi olarak yaptığı yanlış uygulamaları, 4 yıl içinde ülke'uin İçiıH' düştüğü koşulları, enflasyonu, demokrasi, gelir dağılımı ve eğitim sisteminde'ki bozulmaları, ortadireğin yok edilmesini eleştirmektedir. Buna karşılık, SHP iktidhi' olursa. 24 Kasım 1987 günü memurlar, işçiler ve emekiilere, 26 Kasım 1987 günii ge'ilçle'l'p. 28 Kasım 1987 günü kadınlara yapacaklarını «Kararlıyız» SIOgHlll altındh flfılhtlllflktadır. Bu nedenle gençlere «Dünyalar Kurarız», kadınlara (mutfaktaki) «Yarıgıfll söndüreceğiz», memur, ışçı ve emekliler ıçın «Yüzünüzü güldüreeeğiz» şe'klindp yaklaşmaktadır. SHP'nin iktidar olabilmek için kullandığı yaklaşım biçimine' bhkmaktn da ynı'm' bulunmaktadır. Bu nedenle, Erdal İnönü'nün ağzından seçmene çeşitli uyarılardh bulunulmakta, çağrılar yapılmaktadır. Ayrıca, SHP parti olarak halka yönelıne'ktpdir. 22 Kasım 1987'de «Halkımıza SHP Soruyor? 5 Yıl Daha Bir Limon gibi sıkılmaya gücünüz var mı?~~ şeklinde yaklaşılarak,

13 TÜRKİYE'DE 1983 VE 1987 GENEL SEçİMLERİ «Kendiniz için, Çocuklarınız için, Aileniz için, Türkiyemiz için 29 Kasım yepyeni bir başlangıçtır. Oyunuzu sizin adınıza iktidar olacak SHP'yp veriu.» denilmektedir. Benzeri bir yaklaşım, 28 Kasım 1987 günlü reklamda mpvcuttur: «5 yıl daha bir limon gibi sıkılmaya hayın~, «Yarın bu dönemi bitirelim~~ sloganlarıyla seçmene yönelinerek, «Yarın Türkiye'nin nefes almaya başlayacağı gündür. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz: Sandık Başma. Artık 5 yıl daha bir limon gibi sıkıimamak için, oyunuzu sizin adınıza iktidar olacak SHP'ye verin, Mührü 6 okun etrafındaki zeytin dalına basın. Yarın yepyeni bir gün, yepyeni bir başlangıç olsuil» çağrısı yapılmaktadır. 23 Kasım 1987 ve 27 Kasım 1987'de ise «Erdal İnönü'den Tüm Sosyal Demokratlara Önemli Uyarı» başlığı altında, «Oyunuzu bölmeyin, boşa oy vermeyin» denilmektedir. Her iki reklamın altında, «Oyunuzu, gücünüzü, iktidara yüriiypn. SHP'de birleştirim> sözleri yer almaktadır. Aynı sözler, ayrıca, 24,25 ve 26 Kasım 1987'de yayınlanan siyasal reklamlarda da yinelenmektedir. SHP reklamlarında, ANAP'ta olmayan bazı farklı yaklaşım biçimlerinin kullanıldığı göze çarpmaktadır. Bunlar arasında, «halk adına iktidar olma», «oyunuzu. giicünüzü iktidara yürüyen SHP'de birleştirme» göze çarpmaktadır. SHP'de, ANAP gibi seçmenden «oyunu bölmemesini» isterken, ayrıca, sandık başında. «boşa oy verınemesini» hatırlatmaktadır. Küçük boyuttaki SHP reklamlarında çeşitli sanatçı. yazar. esnaf, işçi ve emeklilerin «Oyum SHP'ye» şeklinde oylarını SHP'ye verecekleri mesajı yer almaktadır. Sanatçı ve yazarların bazıları, bu mesajı verirken SHP'li olmadıklarını özellikle ifade etmektedirler. Bu reklamları pozitif reklamlar olarak kabul etmek gerekmektedir. ANAP ve SHP'ye göre, DYP 1987 genel seçiminde, kendini tanıtmak vp oy istcrnek yönünden ancak 4 tane siyasal reklam kullanmıştır. DYP'nin ilk I'pklamı. 25 Kasım 1987'de tam sayfa olarak yayınlanmıştır. Aynı reklam, aynı şekilde 26 Kasım 1987 günü yinelenmiştir. Süleyman Demirel, DYP Genel Başkanı imzalı olarak yayınlanan bu reklamın başlığı, «Kıral'ın Doğru Yol'unda Karanlıktan AydınlığH»dır. Bu reklamda, Süleyman Demirel, vatandaşların, ANAP'ın dört yıl boyunca «Np Dediler, Ne Yaptılar?» şeklinde süren iktidar çalışmalarına dikkati çektiktpn sonra. DYP olarak «Siz ne Yapacaksınız?» sorusunu yöneiterek, DYP'nin programını sıralmnaktadır. DYP reklamlarında, tıpkı SHP'de olduğu gibi, enflasyon, gelir dağılımı. işsizlik. ücretler, sağlık ve eğitim sistemindeki bozulmalar üzerinde durulmaktadır. Bu yönden, DYP reklamları, SHP reklamları gibi ülke sorunları ve çarelpri üzerine kurulmuştur. DYP reklamlarının tümü Süleyman Demirel imzalıdır, DYP ambcmini taşımaktadır. Bu nedenle, bu reklamları partizan reklamlar olarak kabul etmemek hatalı olur. Hiç kuşkusuz, DYP'nin yayınlattığı 3 reklamında ANAP'ı eleştirdiği düşüııüliirse, negatif reklamlar olduğu ortaya çıkar. Bununla beraber, aynı reklamlar içinde DYP kendini övdüğü için, bu reklamların pozitif reklam niteliği de taşıdığını söylpmek gerekir. 28 Kasım 1987 günü yayınlanan DYP reklamı ise, DYP'in iktidar olursa yapacaklarını gösterdiği için normatif reklam niteliğindedir. 27 Kasım 1987 günü

14 26 AMME İDARESİ DERGİSİ yayınlanan tam sayfa DYP reklamıyla, 28 Kasım Günü yayınlanan küçük boyuttaki reklamlarda Süleyman Demirel'in fotoğrafı yer almaktadır. Süleyman Demirel, 25 ve 26 Kasım 1987'de vatandaşa aşağıdaki çağrıyı yapmaktadır: «Sevgili vatandaşlarım, 29 Kasım Pazar günü yapılacak seçimler, senin ailenin ve ülkenin karanlıktan aydınlığa çıkmasını sağlayacaktır. 4 yıl önce yalanlarla ve «tesadüfen» hüküm('ti ele geçirenlerin işini bitirmek, hesabını görmek, defterini dürrnek sadece senin elindedir» Bu nedenle, DYP'nİn her 4 reklamında da, DYP'nin seçilmesi için «Oylarımızı Ku'at 'ın Doğru Yol'unda Birleştirelim» şeklinde bir istek yer almaktadır. Belki üzerindp durulması gereken diğer bir nokta ise Süleyman Demirel'den vatandaşa yapılehl başka bir çağrıdır: «Özetle, elbirliğiyle, oybirliğiyle, karanlık bir devri kapatır, yeni ve aydınlık bir devir açarız. Allah Milletimizin yardımcısı olsun. Saygı ve sevgilerimle.» Bu çağrıda yer alan bazı sözcükler bir hayli ilginçtir. DYP iktidara gelmeyi, «karanlık devri kapatma veya karanlıktan aydınlığa çıkma, yeni bir devir açma» simgeleriyle anlatırken, «4 yıl önce yalanlarla ve 'tesadüfen' hükümeti ele geçireil» şeklinde betimlediği ANAP'ı iktidardan uzaklaştırmak için, «elbirliği, oybirliği» ve «Allah'ın milletin yardımcısı olmasını» istemektedir. DYP, ayrıca, yayınlattığı reklamlarda ANAP'la birlikte SHP'yi eleştirmektedir: «Sen, ailen ve ülken bugün perişanlık içindeyken, gazete ilanlarında ve televizyon ekranlarında sana hala pembe yalanlar söyleyenler var». 28 Kasım 1987'de yayınlanan reklamda, «29 Kasımda Doğru Yol İktidarında» üst başlığı yer almaktadır. Aynı r('klamda, memur vatandaşa, işçi kardeşe, çalışan milyonlara, gençlere, emekli. dul ve yetimlere, analara ve herkese «Pahalılığın ateşten gömleğini biz çıkartırız» şeklinde yaklaşılarak, DYP'nin nasıl bir parti olduğu üzerinde durulmaktadır: «Biz bir felsefe, kadro ve tecrübeyiz. Senin bir parçan, senin partin biziz. Zor gününde yanında ve hizmetindeyiz.» DYP'nin dört reklamında yer alan «Oylanmızı Kıral'ın Doğru Yol'unda Birleştirelim» cümlesinde yer alan «Kıraı» simgesi, DYP'in kapatılan Demokrat Parti ve Adalet Partisinin simgesi olan Kıratı benimsemiş olduğunun ve bu partilerin devamı olduğunun bir göstergesidir. «Kıral» simgesi ayrıca «Kırat ve kadrosu» şeklinde kullanılarak, vatandaşa şöyle yaklaşılmaktadır: «Kırat ve Kadrosu en zor gününde senin yanında olmadı mı? Derdine derman olmadı mı? Kırat'ın kadrosundan ve felsefesinden zarar gören oldu mu'!»

15 TÜRKiYE'DE 1983 VE 1987 GENEL SEçiMLERi 27 Bu sözlerle, kapatılan diğer partiler hatırlatılarak, vatandaşın eskiye dönınesi. partilerle olan ilişkileri hatırlaması istenmektedir. Benzer bir uygulama 28 Kasım 1987 günü yayınlanan SHP reklamında da mevcuttur: «Mührü 6 okun etrafındaki zeytin dalına basım>. Bu cümle ile CHP 'nin simgesi olan altı ok kısmen de olsa dile getirilmektedir. DEGERLENDİRME Son yapılan içerik çözümlemesi araştırmalarında, siyasal parti başkanlarının gazete siyasal reklamlarından çok televizyondaki siyasal reklamlarda görünmek istedikleri ortaya çıkmaktadır. 21 Türkiye'de gazete siyasal reklamları 1983 genel seçimleriyle birlikte kullanılmaya başlanılmıştır. Buna karşılık, televizyonda siyasal reklam benzeri uygulamaya 1987 genel seçiminde geçitebilmiştir. ANAP ise, genel seçimlerinde gazete siyasal reklamlarını en çok kullanan parti durumundadır ve 1987 genel seçimlerinde ANAP dışında her iki seçime katılan ve siyasal reklam kullanan partiler farklılık göstermektedir. Bu nedenle, Türkiye için genelleme yapmak haylice güçleşmektedir. Siyasal reklamlar açısından bakıldığında, 1983'te siyasal reklam kullanan partiler olarak ANAP ve MDP, kendilerini seçmenlere tanıtmak için çaba göstermişlerdir. 1987'de durum tümden farklıdır. ANAP iktidarda kalabilmek için çaba sarfederken. SHP ve DYP ANAP'ı iktidardan düşürmek, kendileri iktidar olabilmek için çalışmışlardır genel seçiminde ANAP reklamları toplumsal ve ekonomik sorunlara değinirken, 1987 genel seçiminde bu yola hiç başvurulmamıştır. MDP 1983 genel seçiminde verdiği reklamlarda 12 Eylül 1980 öncesi üzerinde yoğunlaşmıştır genel seçiminde, SHP ve DYP toplumsal ve ekonomik ülke sorunları üzerinde durdukları gibi, kendi yapacaklarını belirtmekte fakat ANAP'ın yaptıklarını da eleştirmektedirler. Gerek 1983 gerekse 1987 genel seçimi bakımından ANAP reklamlarında hep sözü edilen kişi genel başkan Turgut Özalolmaktadır genel seçiminde MDP genel başkanı Turgut Sunalp'tan hiç söz edilmemektedir. Aynı durum, 1987 genel seçiminde DYP genel başkanı Süleyman Demirel için mevcuttur; yalnız reklamlar Süleyman Demirel'in ağzından verilen mesajlarla doludur. SHP ise 1987 genel seçiminde genel başkan Erdal inönü ile yapılacakları birleştirmektedir. Daha öz bir deyişle Turgut Özal ile Erdal inönü reklamlarda verilen tanımlamalarda, partileriyle özdeşleştirilmekte ve bütünleştirilmektedir genel seçiminde ANAP «iş bitirmek» ve «iş bitirici kadroları iktidara getirmek», 1987'de ise «çağ atlamak» ve «2000'li yıllara elele» sloganlarını kullanmıştır. 21. Lynda Lef.' Kaid. op.dt., s Oya Tokgöz, «Political Advertising in Turkey: A Case study on the Motherland Pnrty's NC'wspnp('r Advertisem('nts», Ağustos 1990'da Blf.'d, Yugoslavya'da yapılan International Association fol' Mass Communication Research'ün Political Communication Araştırma Grubuna sunulan t('bliğ.

16 28 AMME İDARESİ DERGİSİ MDP'nin parti olarak temel sloganı «dengeli ekonomi, sağlıklı demokrasi. güçlü dpmokrasi»dir. SHP soyut «limon» simgesini gündeme getirirken. ANAP'ın «halkılimon gibi sıktığl>)flı vurgulamıştır. Erdal İnönü ve SHP, Turgut Özal'ı «Masalcı Özal» siıngesiyle nitelerken, Erdal İnönü için «Güvenilir Lider» simgesini kullanmıştır. SHp'uin temel sloganı «Türkiye'ye nefes aldırmak»ken, DYP'nİnki, «Kırat'm Doğru Yol:unda Karanlıktan Aydmlığa»dır. Gerek SHP'nin, gerekse DYP'nin kullandıkları «altı aklın etrafındaki zeytin daim, «Kırat» simgelel'i, kapatılan CHP, DP ve AP'nin seçnh'nll're çağrışımlarını yaptırma, eskiden bu partilere oy verenlerin oylarını alabilmek için kullanılmaktadır. Seçmenden oy isteme yönünden kullanılan yaklaşımlar incelenen 5 parti yönünden farklılık göstermektedir genel seçiminde MDP için «oy verme», seçnwnin «eksiksiz veklileti» olurken, ANAP için, «iş bitirici, hazırlıklı partiyi iktidara gl'tirme»dir genel seçiminde ise, SHP, ANAP seçmenlerine «oyunu bölml'» şeklinde yaklaşmaktadırlar. DYP için (<oylarımızı Kıraı'ın Doğru Yol'unda birleştirelim» olmaktadır genel seçiminde ANAP ve DYP, oy verme yönünden dini simgeleri kullanmışlardır. ANAP seçmenine, «Oyunuz kutsal, Karar sizin, Takdir Yüce Allah 'ındır» şeklinde ulaşmak isterken, DYP ANAP'ı iktidardan uzaklaştırmak için «(sandık başında) Allah milletimizin yardımcısı olsun» diyebilmektedir. Siyasal reklamcılığın gazetelerde de olsa kullanıma girmesi, Türk siyasal kültürüne yeni bir boyut getirdiği açıktır 'li yıllardan itibaren siyasal paıtill'r tarafından siyasal propaganda amacıyla yaygınlaşan ölçüde çok sayıda kitle iletişim aracınm kullanımı, siyasal yaşamı renklendirmiştir. 24 Artık, Türkiye'de siyasal partill'l' iktidara gelebilmek için, haylice para harcamak durumunda kalmaktadırlar. Bu yönden, seçim kampanyaları gösteri niteliğini kazanırken,25 siyasal partiler yerel ve genel seçimlerde başarının seçmenlerine en iyi şekilde ulaşmadan geçmektl' olduğu bilincine varmışlardır. 23. Mclih Nt'dimoğlu. Siyasal il( tişimd..- Dönüşüml..-r: Y..-ni Bir Olgu: Siyasal R..-klam('ıhk, hasılınaliliş Yiiksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İJt'tişim Ana Bilim dalı Oya Tokgöz, Siyasal Hab..-r1..-şm..- le Kadm, (Ankara: Sevinç Matbaası, 1979). s Oya Tokgöz, «Ulusal Siyasal Kampanyalar» Kamuoyu Araştırmaları Birinci Ulusal Sempozyuınu. (Ankara, A.Ü. SBFBYYO Basımevi: 1990), s

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu.

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu. 1980 Lİ YILLARDA YAPILAN GENEL SEÇİMLERİN TÜRKİYE DE VE DENİZLİ GENELİNDEKİ SEÇİM SONUÇLARI VE BULDAN İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Erol TUNCER Seçim sistemlerinin belirlenmesinde temsilde adalet ve yönetimde istikrar (fayda)

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI..

İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI.. İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI..40 2 I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 ARAŞTIRMANIN ADI: Türkiye

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1

İçindekiler. Giriş... 1 İçindekiler Giriş... 1 Bölüm 1: Kendimiz... 11 Kural 1: Hazır Olmak... 12 Kural 2: Siyaset İçin Bir Nedeni Olmak... 14 Kural 3: Kendimizi Tanımak... 17 Kural 4: Farklı (Bir Yönü) Olmak... 19 Kural 5: Siyasi

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU A. HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması...

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU XI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU A. SON GENEL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİLMESİ... 3 Cumhuriyet Senatosu Üçte Bir Yenileme ve Milletvekili Ara Seçimleri...

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

2 ARALIK 2007 TARİHİNDE YAPILAN RUSYA FEDERASYONU MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN AGİTPA GÖZLEM RAPORU

2 ARALIK 2007 TARİHİNDE YAPILAN RUSYA FEDERASYONU MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN AGİTPA GÖZLEM RAPORU 2 ARALIK 2007 TARİHİNDE YAPILAN RUSYA FEDERASYONU MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN AGİTPA GÖZLEM RAPORU HAZIRLAYAN: DR. ALAATTİN BÜYÜKKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AVRUPA GÜVENLİK

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: Bilgi Raporu. Sayı : 2008/12/105 Konu : HÜLLE PARTİLERİ. Hazırlayan: Seyida ERKEK

KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: Bilgi Raporu. Sayı : 2008/12/105 Konu : HÜLLE PARTİLERİ. Hazırlayan: Seyida ERKEK KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 21.03.2008 Bilgi Raporu Sayı : 2008/12/105 Konu : HÜLLE PARTİLERİ Hazırlayan: Seyida ERKEK HÜLLE PARTİLERİ Giriş Siyasal partiler demokrasinin vazgeçilmez

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir. 10 Ağustos 2014 için gerçekleştirilmiştir. Araştırma Hakkında Araştırma, 10 Ağustos 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1500 seçmen

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No: 592 Tarih : 27.12.2013 27 Aralık 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28864 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Detaylı

SEÇMENLERİ ETKİLEME SÜRECİNDE SİYASAL REKLAMCILIK OLGUSU (1999 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ) *

SEÇMENLERİ ETKİLEME SÜRECİNDE SİYASAL REKLAMCILIK OLGUSU (1999 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ) * SEÇMENLERİ ETKİLEME SÜRECİNDE SİYASAL REKLAMCILIK OLGUSU (1999 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ) * Şükrü BALCI ** ÖZET Günümüzde reklamcılığın önemli kollarından birini siyasal reklamcılık oluşturmaktadır. Tecimsel

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

Endüstrinin Sağlık Politikalarını Engellemesi. Prof Dr Elif Dağlı

Endüstrinin Sağlık Politikalarını Engellemesi. Prof Dr Elif Dağlı Endüstrinin Sağlık Politikalarını Engellemesi Prof Dr Elif Dağlı Uzlaşmasız ihtilaf : Kamu sağlığı karşısında tütün endüstrisi çıkarları Tütün endüstrisinin çıkarları sağlık çıkarları ile kökten çelişir.

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Türkiye de Seçim Sistemi TBMM de Eşit Temsili Sağlıyor mu?

Türkiye de Seçim Sistemi TBMM de Eşit Temsili Sağlıyor mu? Türkiye de Seçim Sistemi TBMM de Eşit Temsili Sağlıyor mu? 1.BÖLÜM TBMM DE EŞİT TEMSİL EDİLİYOR MUYUZ? DEMOKRASİ NEDİR? Demokrasi; Halkın serbest ve eşit siyasal katılımını sağlayan, Özgür muhalefeti mümkün

Detaylı

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi Erol Tuncer - 18 Ağustos 2014 Bu değerlendirme, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin -Yüksek Seçim Kurulu tarafından 15 Ağustos 2014 tarihinde açıklanan-

Detaylı

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME 2009 yılı, Türkiye-AB ilişkileri için son derece önemli bir dönüm noktasıdır. 2008 yılı AB açısından verimli

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması 18 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 3 2. ADAYLAR HAKKINDA ÇIKAN HABERLER NASIL SUNULDU?... 3-4 2.1 HABERLERİN ADAYLARA GÖRE DAĞILIMI...

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

28 MART 2004 YEREL YÖNETİMLER SEÇİMLERİ

28 MART 2004 YEREL YÖNETİMLER SEÇİMLERİ 28 MART 2004 YEREL YÖNETİMLER SEÇİMLERİ Erol TUNCER * Yerel yönetim seçimlerinde, bilindiği gibi, il özel idareleri ve belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlarlıklarının yürütme ve karar organları seçilmektedir.

Detaylı

Türkiye de Sigara Mücadelesi Tarihi

Türkiye de Sigara Mücadelesi Tarihi Türkiye de Sigara Mücadelesi Tarihi 1987 Dr. Mustafa Kalemli Dr. Bülent Coşkun Ruh Sağlığı Dairesi Bşk. 13 Şubat 1988 Bülent Akarcalı Elveda sigara merhaba hayat 1991 Tütün Yasası Veto Ticaret özgürlüğüne

Detaylı

SİYASİ PARTİ REKLAM VE İLANLARINA İLİŞKİN İLKELER VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GEREKÇE

SİYASİ PARTİ REKLAM VE İLANLARINA İLİŞKİN İLKELER VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GEREKÇE SİYASİ PARTİ REKLAM VE İLANLARINA İLİŞKİN İLKELER VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GEREKÇE Bu Yönetmelik ile, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 2820 Sayılı

Detaylı

GÜNDEM:ÇOCUK! Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma,Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği

GÜNDEM:ÇOCUK! Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma,Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği GÜNDEM:ÇOCUK! Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma,Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği w w w. g u n d e m c o c u k. o r g GENEL SEÇİMLER ÖNCESİ, 23 NİSAN A DOĞRU SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA ÇOCUĞUN

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Tonguç Çoban 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Seçmenler kimleri seçiyor? Muhtar Belediye Meclis Üyeleri Belde veya İlçe Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Burada öteki AKP yöneticelirenden değil, bizlerden söz ediyorum.

Burada öteki AKP yöneticelirenden değil, bizlerden söz ediyorum. Engin Erkiner: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın (RTE) zeki ve kurnaz bir insan olduğuna kuşku yok. Ne ki, zeka ve kurnazlık sağlam bilgi temelinde anlam kazanır. Doğru dürüst bilgi birikiminiz yoksa, zeka

Detaylı

Karar No : 2316 Karar Tarihi : 14/11/2015

Karar No : 2316 Karar Tarihi : 14/11/2015 Karar No : 2316 Karar Tarihi : 14/11/2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 05/11/2015 günlü, 17774 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Yenal ÜNAL. Tarih Okulu Yaz 2009 Sayı IV, 187-191.

Yenal ÜNAL. Tarih Okulu Yaz 2009 Sayı IV, 187-191. Tarih Okulu Yaz 2009 Sayı IV, 187-191. Andrew Mango, 1938 den Günümüze Türkiye ve Türkler, 295 sayfa, Çeviren: Füsun Doruker, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2005, 1. Baskı, ISBN 975-14-1018-5, 15 TL. Yenal

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

"medya benim ayağımın altına muz kabuğunu biraz zor koyar" vari açıklamalarda bulunuyordu ki Olanlar oldu

medya benim ayağımın altına muz kabuğunu biraz zor koyar vari açıklamalarda bulunuyordu ki Olanlar oldu - Aman ormancı, yaman ormancı Bıraktın bizde derin bir acı - Dua ile bisiklet gider mi?... - Özbek Paşa'dan AKP falı... Ve - Bush'tan "beni kimse sevmiyor" sendromu RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983 - Turgut Sunalp'e seçim kaybettiren medya kazası - Gaffur'a Vakit zulmü Ve - İki ayrı "KANATLI" kaza RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı * * * Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU A. 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması... 4 Bağımsız

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Liberalizm ve demokrasi birbirleriyle uyuşabilmelerine rağmen aynı şey değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, kamuoyunu yani halkın kanaatlerini karar alıcıların ve uygulayıcıların meşruiyetini sürdüren önemli bir faktör olarak görmektedir.

Detaylı

Bilecik Siyasi Gündem Araştırması

Bilecik Siyasi Gündem Araştırması Bilecik Siyasi Gündem Araştırması Metodoloji Proje kapsamında Bilecik in Fatih, Bahçelievler, Beşiktaş, Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Gazipaşa, Hürriyet, İsmetpaşa, İstasyon, İstiklal, Orhangazi, Osmangazi,

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

Reklam Kampanyası. The matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth Morpheus

Reklam Kampanyası. The matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth Morpheus Reklam Kampanyası The matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth Morpheus Reklam Kampanyası Nedir? Reklam kampanyası, markanızın iletişiminde kullanacağınız enstrümanların

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ

ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ Ortak Nokta Derneği ile Ankara Kent Forumu Derneğinin önderliğinde, sivil toplum kuruluşlarının desteği ve gönüllülerin katılımıyla bağımsız bir platform olan Ankara nın

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Kocadon ve CHP ye Demir, CHP ye katılan vatandaşlara rozet taktı CHP li Başkan Kocadon: Barışa en yakın parti CHP dir CHP li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM (1954 1957) A. 1954 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 4 X. Dönemde

Detaylı

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA SAYI : TEŞ / 81.02 / 2014 / 649-1409 KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milli birliği temsil eden kişiyi ilk defa milletimiz 10 Ağustos

Detaylı

Karar No : 2100 Karar Tarihi : 26/10/2015

Karar No : 2100 Karar Tarihi : 26/10/2015 Karar No : 2100 Karar Tarihi : 26/10/2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 22/10/2015 günlü, 16760 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Karar No : 1070 Karar Tarihi : 22/06/2011

Karar No : 1070 Karar Tarihi : 22/06/2011 Karar No 1070 Karar Tarihi 22/06/2011 Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca, 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını gösterir birleştirme tutanaklarındaki duruma

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Karar No : 2922 Karar Tarihi : 08/06/2014 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 79. maddesi; Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen

Karar No : 2922 Karar Tarihi : 08/06/2014 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 79. maddesi; Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen Karar No : 2922 Karar Tarihi : 08/06/2014 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 79. maddesi; Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri

Detaylı

ANAYASA DERSĐ ( GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI)

ANAYASA DERSĐ ( GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) A. ANLATIM SORUSU ANAYASA DERSĐ (2012 2013 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) Anayasal devlet sözünü tek cümleyle açıklayınız. Bir devletin anayasal kabul edilebilmesi için ne gibi unsurlara sahip olması gerekir,

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı