ISSN P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL"

Transkript

1 ISSN P DE KAÇ TL? 21 Haziran 2014 Cumartesi HABER 7. SAYFADA Fiyat 25 Kr Kanla beslenen flsizlik çift hane s n r nda Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde iflsiz say - s, mart döneminde 2 milyon 747 bin kifli oldu. flsizlik oran ise ayn ayda yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleflti. HABER 6. SAYFADA Tar m n istihdam pay % 20 yi aflt TZOB: "Mart ay nda tar m, toplamda iflsizli i 1,9 puan azaltarak yüzde 9,7 ile tek hanelerde kalmas n sa lad." HABER 6. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Fehmi Koru Keser döner sap döner 12. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Semsettin Küzeci Kerkük Mektubu 6. Sayfada Ayd n Uzkan Yaz hane 14. Sayfada SERVET! Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, fiiilere, Sünnilere yedirilmek istenmeyen zengin petrol yataklar ; yine bu insanlar n kanlar yla y kanarak PETROL sunuluyor dünyaya HERKES N ÇIKARI VAR Ortado u co rafyas n n lanetli serveti petrol ve di er enerji kaynaklar her dönemde emperyalistlerin do rudan sald r lar na u rad, u ruyor Amerika n n ç karlar, ngiltere nin ç karlar, Almanya n n ç - karlar, Rusya n n ç karlar gibi, bu co rafya ile aras nda okyanuslar bulunan ülkeler bile bu ifltah kabartan servetin peflini hiç b rakmad, b - rakm yor. HEPS N N AMACI AYNI Her yolun mubah görüldü ü ac - mas z politikalar ve uygulamalarla, bu u urda terör örgütleri desteklendi, darbeler yap ld, hükümetler kuruldu, hükümetler y k ld, suikastlar düzenlendi; emperyal emellerin sad k bekçileri türetildi, bir y n fitnefesat üretildi Bugün oldu u gibi oluk oluk kan ak t ld, ak t l yor. Tek amaç petrol ve do algaz sahalar n ele geçirmek YAZILI-BASILI BELGE Aljazeera Türk ün haz rlad yandaki harita, tüm bunlar n yaz l -bas l belgesi olma özelli ini tafl d için sizlerle paylaflmak istedik Dursun ERKILIÇ CHP stanbul l, karar n arkas nda www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Ba dat'ta Ifi D alarm Terör örgütü Ifi D ve silahl gruplar n muhtemel sald r lar na karfl, Irak' n Baflkenti'nde güvenlik önlemleri art r l yor. Özel dedektörlerin bulundu u kontrol noktalar nda, flüphelenilen araçlar e itimli köpeklerle aran yor. Baflkent Ba dat'taki üniversitelerde okuyan Kürt ö rencilerin, güvende olmad klar öne sürüldü. Kürdistan slami Birlik Partisi (Yekgirtu) Milletvekili Adil Nuri, yollar n Ifi D'in eline geçmesi nedeniyle ö rencilerin, Ba dat'tan ç kamad n belirtti. HABER 12. SAYFADA CHP de yeni bir iletiflim CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Genel Baflkan m z ve parti yöneticileri örgütle birebir tüm konular görüflecek dedi. HABER 12. SAYFADA CHP stanbul l Baflkanl 'ndan, yap lan yaz l aç klamada, Türkiye'nin ilk kez cumhurbaflkan n halk oylamas yla seçmeye haz rland belirtildi. CHP ve MHP'nin ortak cumhurbaflkan aday önerisine iliflkin yap lan aç klamada, Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'nun aç klad karar n arkas nda olundu u bildirildi. Aç klamada, Türkiye'nin içeride kutuplaflt r ld, d flar da da savafla zorland savunularak, kiflisel veya toplumsal kimliklerin üzerinde konuflmak yerine demokrasinin, hukukun üstünlü ünü ve parlamenter sistemin devaml l n esas alan bir anlay fl egemen k lmak ad na mücadele zaman oldu u ifade edildi. HABER 12. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi 2 GÜN 3 SINAV Lisans Yerlefltirme S navlar 'n n son iki s nav ile Paras z Yat l l k ve Bursluluk S nav (PYBS) hafta sonu gerçeklefltirilecek HABER 12. SAYFADA Turizm Raporu TÜRSAB "2014 Turizm Sezonu Raporu"na göre, geçen y l toplam 39 milyon kifliyi a rlayan turizm sektörü yurt d fl nda yaflayan vatandafllarla birlikte bu y l toplam 43 milyon kifliyi misafir edecek. HABER 7 DE Denizli'de termal yat r m toplant s Sa l k Bakanl Sa l n Gelifltirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontufl, Türkiye'nin, çok büyük potansiyele sahip oldu u termal sa l k turizmiyle ilgili tan t mda geride kal nd n belirterek, "Sa l k Bakanl bu iflin h zlanmas için normal flartlarda ifli olmamas na ra men elinden geleni yapacak" dedi. HABER 6. SAYFADA 20 Haziran 2014 Resmi Gazete 2014/ kv Denizli I- Denizli IV TM Enerji letim Hatt Projesi Kapsam nda Baz Tafl nmazlar n Türkiye Elektrik letim Anonim fiirketi Genel Müdürlü ü Taraf ndan Acele Kamulaflt r lmas Hakk nda Karar

2

3

4

5

6 6 EKONOMI 21 Haziran 2014 Cumartesi Sa l k Bakanl Sa l n Gelifltirilmesi Genel Müdürü Tontufl: Termal sa l k turizmi için çok büyük potansiyele sahip ülkemizde, bunun tan t m n yapmada çok gerideyiz fis ZL K çift hane s n r nda ANKARA - Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde iflsiz say s, mart döneminde 2 milyon 747 bin kifli oldu. flsizlik oran ise ayn ayda yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleflti. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) mart ay na iliflkin "Hanehalk flgücü statistiklerini" aç klad. Buna göre, Mart 2014 döneminde Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde iflsiz say s 2 milyon 747 bin kifli, iflsizlik oran ise yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleflti. flsizlik oran erkeklerde yüzde 9,1, kad nlarda ise yüzde 11 olarak gerçekleflti. Ayn dönemde; tar m d fl iflsizlik oran yüzde 11,6 olarak tahmin edilirken, yafl grubunu içeren genç iflsizlik oran yüzde 16,7 iken, yafl grubunda bu oran yüzde 9,9 oldu. Martta 15 ve daha yukar yafltaki istihdam edilenlerin say s, 25 milyon 583 bin kifli, istihdam oran ise yüzde 45,1 olarak gerçekleflti. Bu dönemde, tar m sektöründe çal flan say s 5 milyon 316 bin kifli, tar m d fl sektörlerde çal flan say s ise 20 milyon 268 bin kifli oldu. stihdam edilenlerin yüzde 20,8'i tar m, yüzde 21'i sanayi, yüzde 7,1'i inflaat, yüzde 51,2'si ise hizmetler sektöründe yer ald. Bu arada, mevsim etkilerinden ar nd r lm fl iflsizlik oran, martta geçen y l n ayn ay na göre 0,1 puan art flla yüzde 9,1 olarak gerçekleflti. 14 Temmuz 1958 de Cumhuriyetin ilan ile Irak ta kitle iletiflimi farkl boyutlara uzand. Birçok Irak yöneticisi taraf ndan bas n özgürlü ü yok say ld. Bafl ndan beri iktidar n güdümüne sokulmakla da bitmedi, tam iktidarlara gebe b rak ld. Irak taki iktidar (Arap Baas Partisi) ülkede varl k gösteren görsel ve yaz l bas n n yönünü iktidar n politikas do rultusunda çizmifltir. Cumhuriyet döneminde etkin olan Baas rejimi bas n yay n organlar n devletin tekeliyle idare etti. Arap Baas Partisi rejimini fikir ve idealleri halka zorla dayat lm flt r. Bu dönemde serbest özgür bir gazetenin yay nlanmas hemen hemen imkâns z hale gelmifltir. Bu dönemde Irak ta yay nlanan gazete, dergi ve di er yay nlar özellikle de yaz l matbuat devlet taraf ndan denetim alt na al nm flt r. Devletin atad Baasç deneticileri uzman (Bilirkifli) ad alt nda Kültür ve Tan tma Bakanl na ba l Rekabet El- Matbuat dairesinde görev alarak Irak ta yay nlanan bütün yay nlar n denetimine al koymufllard r. Bas l Matbuat özellikle de Türkmence ve Kütçe kitaplar n bas lmadan önce iki nüsha kitap el yaz s ile ad geçen daireye bir üst form ile teslim edilirdi. Birkaç ay sonra onay verildi i takdirde o kitap bas laca matbaaya taahhütlü bir biçimde ilave veya alt -üstü çizilen bölümlerin bas lmama kayd yla çok titizlikle incelenir daha DEN ZL - Tontufl, Karahay t'taki bir otelde düzenlenen "Termal Sa l k Turizmi Yat r m ve Teflvik Tan t m Toplant s "ndaki konuflmas nda, dünyada yaklafl k 1 milyar insan n romatolojik hastal klardan flikayetçi oldu unu söyledi.türkiye'de sahip oldu u mineral özellikleriyle en iyi termal kaynaklar n bafl nda Denizli ve Karahay t' n geldi ine iflaret eden Tontufl, flunlar kaydetti: "Sa l k turizmi için dünyada belirleyici unsurlar fiyat, bekleme süresi, hekimin ya da kurumun bilinirli i, ülke korumas, özel hayat n korunmas, turistik yararlan m, mesafe ve bilgiye ulafl md r. Denizli'de termal sa l k turizmin yap lmas için bunlar bir zorunluluk. E er insanlar termal sa l k turizm için bir yerlere gidiyorsa, liste de bu ise termal zenginli i, tarihi ve do- al dokusu ile gitmeleri gereken yer, asl nda Denizli. Ama biz halihaz rda Budapeflte ile veya Çek Cumhuriyeti'ndeki birkaç merkezle mukayese ediyorsak, bunun nedeni geç kalmam zd r. Biz, onlarla k yas kabul etmeyecek kadar ilerideyiz." Tontufl, termal tesis ile termal sa l k tesisini yeni yönetmelikle birbirinden ay rd klar n an msatarak, termal ortamda ayn zamanda t bbi uygulamalar n yap labilece i ruhsatland r lm fl yap s olmas gereken termal sa l k tesislerinin, STANBUL- SEMRA ORKAN - Sat fla ç kar lan konutlardan en yeni, en küçük ve en pahal olanlar stanbul'da bulunuyor. Reidin taraf ndan 2013 y l için sat fla ç kar lan konut tipindeki gayrimenkullerin nicel özellikleri incelenerek, ifllem, ilan hacmi aç s ndan en çok hareketlili in yafland 7 flehir ve 30 büyükflehir için konutlar n özellikleri hakk nda bir araflt rma yap ld. AA muhabirinin bu araflt rmadan derledi i bilgiye göre, araflt rma, stanbul'da konutlar n di er flehirlere Karahay t' n ve bölgenin gelece ini de ifltirece- ini dile getirdi. GÖZ HASTAL KLAR ILK S RADA Türkiye'ye tedaviye gelen yabanc turistlerin kliniklere göre da l m na bak ld nda, göz hastal klar n n ilk s rada yer ald n, termal sa l k turizminin ise ilk 10'da bulunmad n belirten Tontufl, flöyle devam etti:" nsanlar, termal sa l k turizmi için en çok internetten araflt rma yap yor. Budapeflte, sektörün yüzde 20'sine hakim. Demek ki biz iyi bir internet sistemi ve iyi bir arac kurum kurabilirsek, Karahay t ad na bu sistemi çok daha ileriye götürebiliriz. Sa l k Bakanl olarak bütün sa l k turizmini kapsayan bir site yapt k. Termal tesis dönüflümünü yeni yönetmeli e koyduk. Özellikle bu bölgenin önünü açmak için termal sa l k tesisi yat r mlar na teflvik getirildi. Termal su özelli i aç s ndan bizden daha iyisi yok. Pamukkale Üniversitesi'nin kuraca kür merkeziyle buras, Budapeflte'den çok daha iyi olacak. Termal sa l k turizmi için çok büyük potansiyele sahip ülkemizde, bunun tan t m n yapmada çok gerideyiz. Ancak Sa l k Bakanl bu iflin h zlanmas için normal flartlarda ifli olmamas na ra men elinden geleni yapacak." göre hem daha küçük, hem de daha pahal ama daha yeni oldu unu ortaya koydu y l içerisinde sat fla sunulan mevcut ve yeni konutlara iliflkin olarak en küçük oturma alan na sahip konutlar, Türkiye'nin metrekare baz nda en yüksek konut fiyatlar na sahip kenti stanbul'da bulunuyor. En genifl oturma alan na sahip konutlar ise Adana'da yer al yor. Oda say lar na bak ld nda genelde ortalama 3 odal konutlar n sat fla ç kt görülürken, bina yafllar incelendi inde ise yeni konutlar n en fazla TZOB Genel Baflkan Bayraktar: "Tar m, emek yo un bir sektör olmas nedeniyle üretimdeki pay n n çok üzerinde istihdam sa l yor ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar m n, emek yo un bir sektör olmas nedeniyle üretimdeki pay n n çok üzerinde istihdam sa lad n, yurtiçi gelirin yüzde 7,4'ünü karfl layan tar m n istihdamdaki pay n n yüzde 20'leri aflt n bildirdi. Bayraktar, yaz l aç klamas nda, 25 milyon 583 bin olan istihdam edilenlerin 13 milyon 90 bininin hizmetler, 5 milyon 365 bininin sanayi, 1 milyon 812 bininin inflaat, 5 milyon 315 bininin ise tar mda çal flt n ifade ederek, "Tar m, emek yo un bir sektör olmas nedeniyle üretimdeki pay n n çok üzerinde istihdam sa l yor. Yurtiçi gelirin yüzde 7,4'ünü karfl layan tar m n istihdamdaki pay yüzde 20'leri afl yor" ifadesini kulland. Tar m n ülke ekonomisine yük olmak bir yana, istihdam n tek hanede tutulmas na yard mc oldu unu belirten Bayraktar, mart ay nda tar m n, toplamda iflsizli i 1,9 puan azaltarak yüzde 9,7 ile tek hanede kalmas n sa lad n, tar m n erkeklerde iflsizli i yüzde 10,4'den yüzde 9,3'e, kad nlarda ise yüzde 15,1'den 11,2'ye çekti ini kaydetti. Bayraktar, mart ay nda tar m n 2 milyon 887 bin erkek, 2 milyon 427 bin kad na ifl ve afl yaratt n, erkeklerin yüzde 16,1'inin, kad nlar n yüzde 31,9'unun tar mda çal flt n vurgulad. Tar m n büyük sorunlar ndan birinin de kay t d fl çal flma oldu ununa dikkati çeken Bayraktar, tar mda istihdam edilen 5 milyon 315 bin nüfusun yüzde 80,5'inin kay t d fl oldu unu ifade etti. Bayraktar, tar mda istihdam edilen erkeklerde kay t d fl istihdam n yüzde 70'de kal rken, kad nlarda yüzde 92,9'a kadar ulaflt n, kay t d fl l n önlenmesi ve tar mdaki tüm nüfusun sosyal güvence kapsam nda olmas için çal flmalar yürütülmesi gerekti ini belirtti. Bayraktar, may s ay nda tar m n genelinde üretici fiyatlar n n (ÜFE) de iflmedi ini, tar m ve avc l k ürünlerinde yüzde 0,12, ormanc l k ürünlerinde yüzde 2,6 artt n, bal kç l kta yüzde 7,43 geriledi ini bildirdi. Bayraktar, üretici fiyatlar n n, may s ay itibar yla son bir y ll k dönemde tar m n genelinde yüzde 11,2, 12 ayl k ortalamalara göre yüzde 6,60 artt n belirtti. stanbul un konut profili Antalya ve stanbul'da sat fla ç kar ld tespit edildi. Üç büyükflehir geneline bak ld nda ise sat fla ç kar lan ortalama daire büyüklü ünün 123 metrekare, ortalama oda say s n n 3, ortalama bina yafl n n ise 5 oldu u görülüyor. 30 büyükflehir geneline bak ld nda ortalama daire büyüklü ü art yor. Sat fla sunulan konutlar n oda say lar detayl incelendi inde, ülke genelinde, 2013 y l içerisinde sat fla ç kar lan konutlar n 3 odal konutlarda yo unlaflt görülüyor. OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE IRAK TA BASIN TAR H Dr. fiemsettin KÜZEC Baas rejiminde bas n Sa l k Bakanl Sa l n Gelifltirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontufl, Türkiye'nin, çok büyük potansiyele sahip oldu u termal sa l k turizmiyle ilgili tan t mda geride kal nd n belirterek, "Sa l k Bakanl bu iflin h zlanmas için normal flartlarda ifli olmamas na ra men elinden geleni yapacak" dedi. sonra bas l rd. Bas lan kitaptan befl nüshas Kütüphaneye verilmek için ayn daireye teslim edilirdi. Ancak as l hedef bas lan kitab n tasla ile karfl laflt rmas idi. Devlet kütüphanelerinde az say da Türkçe ve Kürtçe kitaplar n bulundu u bir gerçektir. (17) 1968 y l nda iktidara gelen Baas Partisi Cumhuriyete sahip ç kt. Irak bas n gününün 100. y ldönümünde Cumhuriyet ad nda yeni bir gazete ç kard. lk say s 15 Haziran 1969 tarihinde bas lan gazete ilk defa olarak ofset ve Irak ta yay nlanan ilk gazete Zevra n n ilk say s n n ayn s (orijinal gibi) bas ld. O dönemde baz gazete ve dergiler de yay nlan yordu. Onlardan Muarif, Misbah, Teceddüd, Necmet Kerkük, fiaip, Huriyye, Irak, stiklal, Yakza, Rafideyin, nkaz, Irakilyevm, Takaddüm, Sada El-Ahid, Afak, A yan, Menar, Savutulvahde, Muhatar, fiuula, Hayat, Savutulahali, Misak, Nida, Savutulislam, Kaza, Adap, Fikir vs. Baas Partisi nin 35 y ll k iktidar süresince ba ms z ve özgür bir gazete yay nland n söylemek zordur.(18) Irak devletine ba l üniversiteler, cemiyetler ve devlet dairelerinin yay nlayacaklar yay n n Irak Gazeteciler Cemiyetince kay t alt na al nmas zorunlu k l n rd. Cumhuriyet ve Baas Partisi döneminde Irak ta 1990 da 219 gazete ve dergi yay nlan yordu.(19) Bu rakam ayn zamanda Saddam rejimi düfltü ünde de kabul edilir bir rakamd r. Yani 10 Nisan 2003 tarihine kadar Irak ta baz önemli gazeteler yay nlanm flt r. Arapça; Cumhuriyet, Sawra, Irak, Kadisiyye, Elifba, Turasulflabi dergileri, Türkmence; Yurt gazetesi, Birlik Sesi ve Kardafll k Dergisi, Kürtçe Hawkari, Süryanice Beytulnahrain Gazetesidir. Ayr ca ngilizce olarak; 15 günde bir Baghdat, Frans zca dergisi, ngilizce günlük gazete Baghdat Observer ve ngilizce iki ayda bir Gilgamesh Dergisi yay nlan yordu y l nda Birinci Körfez Savafl sonras ABD, ngiltere, BM ve Türkiye nin taraf oldu u Irak n Kuzeyinde oluflan Güvenlik Bölgesi ad yla adland r lan bölgede, Saddam güçlerinin yoklu u, orada varl k gösteren Türkmen, Kürt, Süryani ve muhalif Araplar n Baas iktidar na karfl verdikleri milli mücadele çerçevesinde 50 civar nda gazete, dergi ve bülten yay na bafllam flt r. BM karar yla Erbil, Süleymaniye ve Dohok illerinden Kerkük ve Musul a çekilen Irak ordusu, bölgeyi Talabani ve Barzani güçlerine terk etti. Orda muhalifler önce kendi dillerinde yaz l bas nlar n oluflturdular. Daha sonra görsel bas n da devreye girince tam donan ml bir iletiflim rejimi meydana ç kt. Dünyaya yay n yapan Kürdistan TV Hotbird üzerinden yay na bafllad. Yaz l bas n konusunda Türkmenlerden çok geride kald lar; befl gazete ile birkaç dergi ç karabildiler. Türkmenlere ise; Türkiye nin deste iyle hem e itim konusuna hem de enformasyona yani iletiflim konusuna ciddi bir flekilde önem verdiler. Yaz l bas n daha da benimsediler. Bafllang çta Do ufl daha sonra Türkmeneli ad ndaki gazeteler ile birlikte 20 civar nda gazete ve dergi yay nlad lar. TERT ad nda yerel bir TV kanal kurdular. Erbil de ve Süleymaniye de FM olarak birer radyo istasyonu yoluyla da seslerini ve davalar n Irak taki kamuoyuna yetifltirdiler. Dünya da geliflen letiflim geliflmeleri Irak n Kuzeyinde de farkl bir yol ald. Bölgedeki muhalif guruplar profesyonelce ilerleyen teknoloji nimetinden yararlanmaya bafllad lar. Yaz l ve görsel bas n n yan nda elektronik yay nc l ktan da yararlanmaya gayret gösterdiler. (20) Bu konuda yurtd fl ndaki muhalefet guruplar n n temsilcileri lobi çal flmalar sonucu, verimli ifller elde edebildiler. Kürtler ve Türkmenler kendi web sitelerini açarak, davalar n bütün dünyaya tan tmaya çal flt lar. ve web siteleri KDP ve KYB denetiminde Kürtler için, ve ad nda web siteleri Irak Türkmen Cephesi nin (ITC) denetiminde önemli bir iletiflim arac oldu. Bu çal flmalar sonucu, Irak muhaliflerinin sesi, dünyaya hitap eden birer süreli yay n organ haline geldi. Ayr - ca Matbuat konusunda büyük mesafeler kat edildi. Sansürün olmad bir bölgede bas n özgürlü ünün de ard na kadar aç ld n hisseden Güvenlik Bölgesi nde yaflayan Muhalifler çok say da önemli yay n ve kitaplar ortaya ç kt lar. Türkmenler, Kürtlerin bask - c tav rlar na ra men bu imkândan en iyi flekilde yararland lar. Bu dönemi y llar ars nda sözünü etti imiz Güvenlik Bölgesi nde Irak muhaliflerin dönüm noktas olarak adland rabiliriz. 9 Nisan 2003 te demokrasi ve özgürlük ad na Irak iflgal eden ABD ve müttefikleri, öncelikle Enformasyon Bakanl n feshederek yerine Irak letiflim A n kurdu. Sansürü kald rd. Bas n Kanunu nu yok sayarak Irak ta yaz l ve görsel bas n sonuna kadar özgür b rakt. 17) fiemsettin Küzeci, Irak ta letiflim Tarihinden Yapraklar ) Felah Yazaro lu, Beflir Gazetesi, ) Delil El-Devriyat El-Haliciyye- (Arap Süreli Yay nlar Rehberi). a.g.e., 12 20) fiemsettin Küzeci, Türkmeneli Edebiyat, DGTYB Yay nlar, Ankara 2005, s (DEVAM EDECEK)

7 EKONOMI Ramazan pidesinin kilogram fiyat 5 lira 2014 Turizm Sezonu Raporu STANBUL - Türkiye Seyahat Acentalar Birli i'nin (TÜRSAB) "2014 Turizm Sezonu Raporu"na göre, geçen y l toplam 39 milyon kifliyi a rlayan turizm sektörü yurt d fl nda yaflayan vatandafllarla birlikte bu y l toplam 43 milyon kifliyi misafir edecek. TüRSAB'tan yap lan aç klamaya göre, 2014 y l içinde toplam 57 milyon kifliyi aflan bir hareket söz konusu olacak. Yurt içindeki 14 milyon kiflinin yaklafl k 5 milyonu bu sene tatilini otel, pansiyon gibi turizm tesislerinde geçirecek. 5 milyon kiflinin 3,5-4 milyonunun may s-eylül döneminde tatile ç kmas bekleniyor Haziran tarihleri aras ndaki 2 haftal k dönemde otellerde konaklayan yerli turist say - s nda may s ay na göre yüzde 60'a varan art fl yaflan yor. Bu 2 haftada 1 milyon yerli turist sahillere koflacak. Yerli turistin gözdesi yine Bodrum ve Antalya olurken, Bodrum'da sezon içinde baz otellerde yerli turist oran yüzde 40' bulacak. Antalya'da da bu oran ortalama yüzde 15'lerde olsa da tesise göre yüzde 20'leri aflan noktalar da olacak. Bu y l Almanya, Ukrayna ve Belçika gibi pazarlarda kay p yaflayan ve iflini flansa b rakmak istemeyen turizm sektörü sezonun ortas na rastlayan ramazan ay nda yerli turisti kaybetmemek için yüzde 30-40'a varan indirim yapacak. 2,5 milyon yerli turist tatilini 27 Temmuz-15 Eylül aras nda yapacak. stanbul genelinde oteller ucuzlad. Lüks segment fiyatlar n korumay baflar rken tüm oteller ortalamas na bak ld nda ortalama oda fiyat önceki y la göre 139 avrodan 124 avroya geriledi.antalya'da doluluk oran önceki y la göre yüzde 8 düflse de oda bafl na gelir yüzde 4,2 artt. Oda bafl na gelir nisan 2013'te 33,9 avro iken bu y l 35,3 avro seviyesine yükseldi. TÜRSAB Baflkan Baflaran Ulusoy, aç klamada yer alan de erlendirmesinde, kaçak acenteler nedeniyle milyar liray bulan bir kayb n yafland na iflaret ederek, yaz aylar nda art fla geçen bu tür organizasyonlarla tatile ç kan vatandafllar n bir olumsuzluk halinde ma dur olabileceklerini ve hiçbir hak iddia edemeyeceklerini belirtti. Ramazan ay n n yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle yerli turiste hitap eden baz otel ve tur operatörleri alternatif tatil seçenekleri haz rlad. Bu dönemde doluluk oranlar n yüksek tutmak isteyen turistik tesisler, yüzde 50'ye varan indirimler yap yor. ZM R - AHMET BAYRAM - Ramazan ay - n n yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle yerli turiste hitap eden baz otel ve tur operatörleri alternatif tatil seçenekleri haz rlad. Bu dönemde doluluk oranlar n yüksek tutmak isteyen turistik tesisler, yüzde 50'ye varan indirimler yap yor. Oteller, misafirlerine gündüzleri mukabele okuyabilecekleri, vakit ve teravih namazlar n cemaatle k labilecekleri, iftar ve sahur programlar na kat - labilecekleri paketler sunuyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baflkan Yard mc s ve Ege Turistik flletmeler ve Konaklamalar Birli i Baflkan Mehmet fller, AA muhabirine yapt aç klamada, ramazan ay n n bu y l turizm sektörü aç s ndan yüksek döneme denk geldi ini, bunun en çok iç pazara hitap eden otelleri etkileyece ini belirtti. fller, ramazan ay dolay s yla otellerin doluluk oranlar nda normal sezona göre yaklafl k yüzde 10 düflüfl ön gördüklerini dile getirerek, "Turizmciler ANKARA - Türkiye F r nc lar Federasyonu Baflkan Halil brahim Balc, Türkiye genelinde geçen y l pidenin kilogram fiyat n n azami 5 lira oldu unu belirterek, "Bu y l da yine ortalama ülke genelinde sade pidenin kilogram fiyat 5 lira olacak. Bu y l Ankara'da 300 gram pide 1,5 liraya sat lacak" dedi. Balc, düzenledi i bas n toplant s nda pide fiyatlar ile gündemdeki di er konulara iliflkin aç klamalarda bulundu. Geçen y l Ramazan ay ndan önce pidenin kilogram fiyat n n 5 liran n alt nda olmayaca n aç klad klar n belirten Balc, yapt klar çal flma sonucunda Türkiye genelinde kilogram fiyat n n 5 liran n üzerinde olmayaca n bildirdi. Balc, "Geçen y l Ankara'da 350 gram pide 1,5 liraya sat ld. Bu y l Ankara'da 300 gram pide 1,5 liraya sat lacak. Bu geçen y l stanbul'da uygulanan fiyatt r. Geçen y l stanbul ilinde 300 gram pide 1,5 liraya sat lm flken, bu y l Ankara'da 300 gram pide 1,5 liraya sat lacak. Ülke genelinde geçen y l pidenin kilogram fiyat azami 5 lirayd, bu y l da yine ortalama ülke genelinde sade pidenin kilogram fiyat 5 lira olacakt r. stanbul'da ilçelere göre farkl l k arz edebilir. lçelerin maliyetlerine ve pide sat fl rakamlar na göre ilçelere göre farkl l k görebiliriz. Ama stanbul genelinde de kilogram fiyat 5 liran n üzerinde olmayacakt r" diye konufltu. stanbul'da fiyatlar n ilçelere göre farkl l k gösterece ini vurgulayan Balc, " stanbul'da geçen y l azami fiyat uygulanm flt 5 lira. lçelerinde farkl l k arz edebilir. Sar yer ve Befliktafl'ta hem maliyetleri fazla oldu u gibi sat fl da düflük oluyor. Orada halk m z günde 1-2 pide al yor. Sat fl düflük, maliyet yüksek oldu u için o bölgelerde fiyat farkl olabilir. 5 liran n üzerinde olabilir. Di er kesimlerde, varofllarda, Gaziosmanpafla'da tüketim daha fazla, maliyet daha düflük oldu u için ortalama stanbul'da 5 liran n üzerinde olmamas gerekiyor. Azami fiyat bu, tarife ona göre al n yor. Esnaf odalar birliklerinden al nan tarife bu oldu u için bunun üzerinde satmas söz konusu de il" ifadelerini kulland. Sade Ramazan pidesinin azami kilogram fiyat n n geçen y l oldu u gibi bu y l da 5 liradan sat fla sunulaca n söyleyen Balc, Uzun senelerdir ekme in fiyat n n 4 lira oldu unu vurgulayan Balc, un fiyatlar ndaki art fl konusunu G da, Tar m ve Hayvanc l k olarak bundan flikayetçi de iliz. Biz Müslüman bir ülkeyiz, bu düflüflleri erken rezervasyon avantajlar yla ve yüzde 50'lere varan indirimlerle kapatmak istedik" dedi. Yabanc turist a rl kl çal flan otellerin bu düflüflten etkilenmeyece ini kaydeden fller, yerli turiste a rl k veren otellerin ramazan ay nda misafirlerine yönelik Hacivat-Karagöz gösterisi, teravih, iftar, sahur programlar haz rlad n ve bunlar n büyük bir k sm n n sanatç l programlar oldu- unu bildirdi. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polato lu ise otellerin ramazan dönemi fiyatlar n n a ustos ay na göre en az yüzde indirdi ini söyledi. Polato lu, ramazan dolay s yla turlara kay tlarda normal sezona göre yaklafl k yüzde düflüfl oldu unu ancak buna karfl l k bu dönemde en çok kültür turlar n n etkiledi ini aktaran Polato lu, flunlar kaydetti: Ülke genelinde geçen y l pidenin kilogram fiyat azami 5 lirayd, bu y l da yine ortalama ülke genelinde sade pidenin kilogram fiyat 5 lira olacak. Bu y l Ankara'da 300 gram pide 1,5 liraya sat lacak Bakanl ile Türkiye F r nc lar Federasyonunun yak ndan takip etti ini belirterek, bu day hasad nda Trakya Bölgesinde yüzde 10 art fl beklenirken, ç Anadolu'da s k nt yaflanaca n söyledi. Türkiye'nin geçen y l bu day üretiminin 22 milyon ton oldu unu, tüketiminin ise 18,5 milyon ton oldu unu bildiren Balc, "Bugün Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde 1 milyon 650 bin ton bu day var. Bu hasat gerçekleflmesiyle birlikte gerekli tedbirler al nacakt r. Geçmiflte oldu u gibi un fiyatlar nda spekülatif hareketlere müsaade edilmeyecektir. Tabii ki bütün olumsuzluklara ra men bir fiyat art fl varsa o zaman onu sizlerle paylaflaca z" ifadelerini kulland. Ekmek sraf Kampanyas n n sonuçlar na iliflkin bilgi veren Balc, günlük israf edilen 6 milyon ekme in yar s n n f r nlarda israf edildi ini an msatarak, tüketicilerin israf n n yüzde 18 azalma görüldü ünü belirtti. Günde 1 milyon 50 bin ekme in israftan kurtuldu unu kaydeden Balc, flöyle konufltu: "Bu yüzde 18'in yüzde 17'si tüketici olan halk m z taraf ndan. F r nlardaki israfta yüzde 1. Bir y ll k kampanya neticesinde f r nlardaki bu düflüflü yeterli bulmak mümkün de il. F r nlarda önlem al nmad takdirde, önüne geçmedi imiz takdirde bu israf n önüne geçmemiz mümkün de il. Bunun önüne geçmenin yolu da f r n enflasyonunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili Baflbakanl m z n ilgili genelgesi do rultusundaki çal flmalar m z ilgili bakanl m z olan çiflleri Bakanl ile yap yoruz. Arzu ediyoruz ki tüketici olan bu halk m zdaki yüzde 17'lik düflüfl f r nlardaki israf konusuna da yans r. Günlük 1 milyon 50 bin adet ekme in israf edilmemesini yeterli görmek mümkün de il. Günde yaklafl k 5 milyon ekmek israf ediliyor. Bunu makul seviyeye çekmemiz gerekiyor. Bu rakam n bir milyon civar nda olmam z laz m." Balc, f r n say s n n azalt lmas konusundaki bir soru üzerine, f r n say s n n azalt lmas için herhangi bir f r n n kapat lmayaca n, bundan sonraki süreçte nüfusa göre f r n aç lmas na izin verilece ini söyledi. Balc, bu sayede flu anda yüzde 20 kapasiteyle çal flan f r nlar n, kapasitelerindeki art flla maliyetlerini düflüreceklerini, satabilmek sevdas yla fazla ekmek üretiminin de önüne geçilece ini anlatt. "Biraz yorucu geldi i için otobüsle gezmeli turlara ra bet azald. Evet yüzde düflüfl var ancak önceki y llarla k yaslad m zda bir art fl söz konusu. Bundan 3-4 y l önce bu turlara kay tlardaki azal fl oran yüzde 70 seviyelerindeydi. Otellerin ramazan dolay s yla yapt promosyonlar ve insanlar n art k yaz mevsiminde ramazana al flmalar 7 21 Haziran 2014 Cumartesi Denizli, tar m ve hayvanc l kta ç r açacak DEN ZL - Sedat KAYA - Her alanda önder olan Denizli nin, tar m ve hayvanc l k sektöründe de en önde olmas için sektörün temsilcileri Türkiye de örne i olmayan bir projeye imza att. Denizli de tar m ve hayvanc l k sektörüne hizmet eden meslek oda ve örgütleri bir araya gelerek Denizli Tar m ve Hayvanc l k Platformu nu oluflturdular. Platform ile tar m ve hayvanc l k alan ndaki problemler daha h zl çözüme kavuflacak. Platformun taraflar Denizli Veteriner Hekimleri Odas Baflkan Mehmet Ali Uzakgider, Ziraat Odas Baflkan Hamdi Gemici, Ziraat Mühendisleri Odas Baflkan Kadir Çetinkol, Dam zl k S r Yetifltiricileri Birli i Baflkan smail Topalo lu, Denizli Süt Üreticileri Birli i Baflkan Münir Alt nbafl, Dam zl k Koyun ve Keçi Yetifltiricileri Birli i Baflkan Hasan Öner, Hayvanc l k Kooperatifleri Birli i Baflkan Mehmet Varol, Ar Yetifltiricileri Birli i Baflkan Nihat Çomak ve K rm z Et Üreticileri Birli i Baflkan Muhammet Öztürk, Vali Abdülkadir Demir i Makam nda ziyaret etti. Yeni oluflum hakk nda Vali Demir e bilgi veren Mehmet Ali Uzakgider, Birçok alanda Türkiye de di er llere önder olan Denizlimizin, tar m ve hayvanc l kta en önde olmas için sektörün temsilcileri olarak güç birli i yapmak zorunday z. Birlik olarak el ele vererek, bir arada durarak, beraber çal flarak büyük ifller yapabiliriz. Bu çerçevede güçleri birlefltirerek toplumu uyarma, bilgilendirerek kamuoyu oluflturma, müflterek eylem plan haz rlama ve önderlik etmede beraber hareket edilmesi, Denizli insan n n yarar - na olacakt r. Öncelikle Denizli limizde tar m ve hayvanc l k konular baflta olmak üzere ülkemiz kamuoyunu ilgilendiren toplumsal olaylar da kapsayan durumlar, platformda yer alan meslek örgütlerinin mesleki ve üyelerinin, ortaklar n n hak ve menfaatlerinin korunmas ve savunulmas n n yan s ra meslek örgütlerinin ilgi alanlar ndaki problemlerin dile getirilmesi ve çözüm önerilerinin ilgililere ve kamuoyuna duyurulmas amaçlanmaktad r dedi. Uzakgider ayr ca, Denizli'nin Büyükflehir olmas dolay s yla l merkezinde oluflturulan Merkezefendi ve Pamukkale Belediyelerinin yay nlam fl oldu u Emir ve Yasaklar Yönetmelikleri nin getirmifl oldu u yasak ve k s tlamalar n limiz hayvanc l na verece- i zararlar hususunda haz rlad raporu Vali Demir e sundular. Vali Abdülkadir Demir ise, Platformun hay rl olmas n diledi. Platformun tar m ve hayvanc l k alan ndaki problemlerin çözüm için önemli ifllere imza ataca na inand n vurgulayan Vali Demir flunlar söyledi; Denizli tar m ve hayvanc l k alan nda çok önemli bir kent. Art k bu alandaki önderli ini Türkiye de bilmeyen kalmad. Denizli sanayisiyle, turizmiyle ve di er sektörleriyle öndeyken art k hayvanc l k ve tar m alan nda önder kentlerden bir tanesi. Bunun nedeni buradaki çok de erli üreticilerimizin gösterdi i gayret ve çaban n sonucudur. Hayvanc l kta ise Avrupa Birli- i ülkelerine süt gönderebilen 13 firmadan 6 tanesi, süt ürünleri gönderebilen 6 firmadan 1 tanesi Denizli de. Türkiye deki 400 Ari iflletmeden 60 Denizli de. 200 ün üzerinde Alabal k tesisi ile bu sektörde Türkiye de en önde illerden birisi. Kekik üretiminde Türkiye birincisi olarak dünya ihtiyac n n % 80 ini tek bafl na karfl lamakta. Yine çerezlik Ayçekirde i üretiminde ton üretimle Türkiye birincisi. Leblebi üretiminde de Türkiye birincisi. Türkiye leblebi ihtiyac n n % 80 ini Denizli karfl lamakta ba alan ile Türkiye ikincisi. Ve daha birçok üründe Türkiye de ön s ralarda yer al yor. Bu göstergeler tar m ve hayvanc l n Denizli de ne kadar bilinçli yap ld n gösteriyor. Bu ifle destek veren bütün arkadafllar m za teflekkür ediyor, çiftçilerimize baflar lar diliyorum dedi. Platformun çal flma flekli flu flekilde olacak; Normal dönemlerde her ay n ilk Çarflamba günü saat 10:00 da, ola an üstü durumlarda ise acilen olmak üzere toplan lacak. Toplant lar s rayla taraf odalardan birinde yap lacak. Platform sözcülü ünü 6 (alt ) ayl k dönemler halinde s ras yla Oda Baflkanlar üstlenecek. Kamuoyuna aktar lacak konular müflterek istiflare sonunda mutabakata var - larak belirlenecek. Ramazan'da otel ve turlar yar fiyat na 'tura da ç k labilir' dedirtti." Erken rezervasyon avantajlar nedeniyle temmuz ay na kadar kay tlar oldu unu ifade eden Polato lu, "Temmuz'da da aç kças bir iptal olmad. Halen ramazan ay için turlara kay t al yoruz" diyerek sözlerini tamamlad.

8 8 KÜLTÜR-SANAT 21 Haziran 2014 Cumartesi Caz Festivali nde ya mur bereketi CERRAH EL ALETLER SATIN ALINACAKTIR ATATÜRK E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES -ANKARA TC SA.BKN.-YILDIRIM BEYAZIT SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Hastane Geneli Cerrahi El Aletleri al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi Bilkent Yolu Bilkent ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 22 KISIM CERRAH EL ALETLER VE KONTEYNER ALIMI Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Ankara Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi Deposu c) Teslim tarihi : Sözleflme imzaland ktan sonra yüklenici uhdesinde kalan mallar Hastane Yöneticisi/Baflhekimli i taraf ndan aksi belirtilmedikçe siparifl çekilmesine gerek kalmaks z n 60 (Altm fl ) gün içerisinde teslim edecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi Bilkent Yolu No:2 Bilkent Çankaya ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Sa l k Bakanl Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ünün 2010/11 Say l genelgesi uyar nca, isteklilerin ve teklif ettikleri malzemelerint.c. laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas na (T TUBB) kay t veya bildirimi olacakt r. steklinin; imalatç, ithalatç veya tedarikçi firman n bayii oldu una dair T TUBB da tan mlanm fl oldu- unu gösteren belgeler ihale dosyas nda sunulacakt r. Ayr ca, teklif edilen malzemelerin T TUBB da Sa l k Bakanl taraf ndan onayl olmas gerekmektedir. stekliler bunlar teyit eden belgelerini ihale teklif dosyas nda sunacaklard r. Teklif edilen malzemelerin T bbi Cihaz Yönetmelikleri kapsam nda olmad n n belirtilmesi durumunda buna iliflkin, ilgili kalemler için, üretici veya ithalatç n n, cihaz n Yönetmelikler kapsam nda olmad - na dair beyan teklif dosyas ile birlikte sunulacakt r Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. - stekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, - steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu, - steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi, - steklinin al m konusu mal üretti ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili kurum veya kurulufllarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatç oldu unu gösteren belgeler. - T bbi cihaz üreticisi, OEM ( Original Equipment Manafacturer orjinal malzeme üreticisi ) tarz ürün üretilmek suretiyle üretici niteli i kazanm fl ise bu üretime iliflkin sözleflme Sat fl sonras servis, bak m ve onar ma iliflkin belgeler: stekliler, üretici veya yetkili sat c ad na düzenlenen sat fl sonras hizmet yeterlilik belgesini ihale dosyas nda sunmal d r Standarda iliflkin belgeler: - Konteyn rlar TSE EN 868/8 veya ISO standartlar na uygun imal edilmifl olmal, bu standartlar orijinal katalog üzerinde gösterilmeli ve belge ihale dosyas içerisinde bulundurulmal d r. - stekliler, üretici veya yetkili sat c ad na düzenlenen sat fl sonras hizmet yeterlilik belgesini ihale dosyas nda sunmal d r Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: - lgili Kliniklerin gerekli görmesi halinde numune istenecektir. - fltirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal veya cd ortam nda kataloglar n ihale evraklar ile birlikte vermelidir. Fotokopi, faks ve benzeri dokümanlar kabul edilmeyecektir. Katalogda olmayan özel üretimler, ihale dosyas nda ayr ca belirtilecek olup katalogda gösterilme zorunlulu u yoktur. CD ortam nda verilecek kataloglarda ise katalog numaralar n n girilebilece i arama motorunun bulunmas, format sorununun olmamas gerekmektedir. Teklif edilen tüm ürünler katalog ve broflürlerde yer almal d r (özel üretim ürünler hariç). CD de ürünlerin a z ve uç yap lar n n birebir ölçülerde görünür olmas gerekmektedir 4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu veya özel sektörde gerçeklefltirilmifl her türlü t bbi cihaz veya cerrahi alet veya cerrahi alet konteyner sat fllar benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Birimi adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Atatürk E itim ve Araflt rma hastanesi sat nalma Birimi adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-8260)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Hava Kuvvetleri Komutanl Caz n Kartallar Orkestras ve Y ld zlar Geçidi nin konseriyle aç l fl yapan 17. Uluslararas Ankara Caz Festivali, kapan fl nda da muhteflem bir konsere imza att. Hava Kuvvetleri Komutanl Caz n Kartallar Orkestras ve Y ld zlar Geçidi nin konseriyle aç l fl yapan 17. Uluslararas Ankara Caz Festivali, kapan fl nda da muhteflem bir konsere imza att. 22 konserde gerçeklefltiren festival, unutulmaz kapan fl konserini ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Çim Amfi de gerçeklefltirdi. Konsere saatler kala bafllayan ya mur, seyircilerin coflkusuna engel olamad. Yüzlerce seyircinin geldi i konser, ya murun kesilmesi ve güneflin tekrar yüzünü göstermesi ile saat da bafllad. Ya mura ra men, minderleri ve flemsiyeleriyle konsere gelenler,uzun süre haf - zalardan silinmeyecek bir performans izlediler. Konserde, daha önceki festivallerde de Ankaral - lar n coflkuyla alk fllad Kerem Görsev Trio ve Ayhan Sicimo lu birlikte sahne ald. Türkiye ye caz sevdiren dünya çap nda bir piyanist Kerem Görsev, caz davulun lirik ustas Ferit Odman ve kontrbasta caz projelerinin aranan ismi Ka an Y ld z dan oluflan triosu ile sahne ald. Perküsyon üstad ve çok yönlü bir sanatç Ayhan Sicimo lu ise, Latin müzi in bütün ateflini sahneye tafl d. Görsev ve Sicimo lu, Türkiye nin birçok ilinde sevenleriyle paylaflt klar bu son projelerinde ise popüler caz standartlar n ve Latin caz flark lar n yorumlad lar. Bu iki efsane isme vokalde, Türkiye de bir kad n caz vokalistin tüm, söz, müzik ve aranjmanlar n yazd ilk ngilizce albüm olan M-U-S-I-C isimli solo albümü ile tan nan Elif Ça lar Muslu ve Latin All Stars n kas p kavuran Kübal yeni solisti Suami Ramirez efllik etti. Latin ezgilerinin caz standartlar yla bulufltu u konserin bitimine dakikalar kala ya murun tekrar bafllamas yla, seyirciler son flark da dans ettiler, rengarenk flemsiyeleriyle koro oluflturdular. Konserin bitiminde Kerem Görsev ve Ayhan Sicimo lu izleyicilerle foto raf çektirdi, CD lerini ve kitaplar n imzalad. ANTALYA - Alanya ilçesinde özel bir sa l k kuruluflunda çal flan 19 yafl ndaki Mehmet Durakl, Stanford Üniversitesi'nin deste iyle Haziran ay nda düzenlenen "2014 Dünyan n En yi Genç Yazarlar Yar flmas "nda ikinci oldu. 60 ülkeden 60 yazar n kat ld ve bu y l dördüncüsü gerçekleflen "2014 Dünyan n En yi Genç Yazarlar Yar flmas "na kat lan Mehmet Durakl, internet üzerinden yap lan oylamalarda en çok oyu alan ikinci yazar oldu. ngiltere'den Adam Foulds' n birinci oldu u yar flmada Durakl, 'AH' adl kitab yla 607 bin 999 oy ald. Sadece 10 oy farkla ikinci olan Durakl, AA muhabirine yapt aç klamada, 3 ay gibi k sa bir sürede haz rlad kitab n n ilk bask s n n fiubat ay nda yap ld n söyledi. Haziran ay nda da arkadafllar n n önerisiyle yar flmaya kat ld n ifade eden Durakl, "Kitab n 6. bask s gerçekleflti. San r m 27 binin üzerinde de sat fl var" dedi. Kitab haz rlamaya karar verirken ilçedeki medikal iflini b rakt n dile getiren Durakl, "3 ay boyunca günde 12 saat yazarak kitab n haz rlad m. Daha sonra da arkadafllar m n önerisiyle yar flmaya baflvurduk. 60 ülkeden 60 yazar n eseriyle kat ld SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Ay n Tarihinin ilk say s Baflbakanl k, Bas n-yay n ve Enformasyon Genel Müdürlü ünce, bir kitap görünümünde, üçer ayl k dönemlerle y llard r yay nlanmakta olan Ay n Tarihi adl yay n bu kez bir dergi olarak ve ayl k yay nlanmaya bafllad. Ayl k süreli derleme yay n olarak Günyüzü gören Ay n Tarihinin ilk say s, sekiz ayr isim ve görevli taraf ndan haz rlanm fl. ç politika, d fl politika, ekonomi, kültür, sanat, sa l k-spor konular nda gündeme iliflkin haberlerin toparlan - fl ndan meydana gelmifl dergi sayfalar. Bir sunufl, bir merhaba var iç kapakta, kimlik sütununun hemen sa nda. Buran n bir yerinde: 1923 y l nda yay n hayat na bafllayan Ay n Tarihi Mecmuas Cumhuriyet döneminin en uzun ömürlü ve en zengin içerikli yay nlar ndan birisi olmufl, Baflbakanl k Bas n-yay n ve Enformasyon Genel Müdürlü ünün prestij eserleri aras nda yer alm flt r. Geçmiflten günümüze baflar yla tafl nan bu önemli miras, flimdi yepyeni yüzüyle siz okuyucular m zla buluflturman n heyecan n yafl yoruz deniyordu. Ay n Tarihi ad l derginin masamda bulunan bu ilk say s n n haz rlan fl nda isimleri geçenler flöyle s ralan yordu: Mikail Ö ürtay, Seda Akbudak, Tülay Arslan, Baflak Balç k Demirci, Muhammed Said Huyut, Zerrin Çatalp nar, Ahmed Samed Kodal, Engin Tiryaki. ç sayfalarda yeralanlara bak yoruz. Ara bafll klarla verilenler, özet haberler biçiminde sayfalara aktar lanlar dikkat çekiyor. Bu haber bafll klar ndan baz lar : Türkiye nin g da güvenli i problemi yok, Alevilerin problemleri tespit edildi yeni çal fltaylara gerek yok, 2 milyon kök imha edildi, Bedelliden 70 bin kifli yararland, Yass ada Demokrasi Adas olacak, Alloklü olay say s yüzde 36.5 oran nda azald. Darbe demokrasinin önündeki tek engel, tek bir çak l tafl bile alamazlar. Bölünmeye göz yumamay z, Somali de geri ad m yok. K zg n kayadan enerji üretilecek, En büyük bin banka listesinde 20 Türk bankas, Türk müteahhitleri dünyay infla ediyor.. Haberlerin alt nda al nan haberlerin gazete ismi, sayfas ve yay n tarihi kaydediliyor. Mehmet Durakl 2014 Dünyan n En yi Genç Yazarlar Yar flmas nda ikinci oldu SANA - S NAN Y TER - Yemen'de son y llarda t rman fla geçen siyasi geçifl, ekonomik kriz ve fliddet olaylar, grafiti sanatç lar taraf ndan duvarlara çiziliyor. Baflkent Sana'n n çeflitli bölgelerinde duvarlar boyayan sanatç lar, elektrik kesintileri, yoksulluk, yolsuzluk ve akaryak t k tl gibi konular iflliyor. Grafiti sanatç lar ndan Said Tabet, Sana'n n baflbakanl k çal flma ofisine yak n bir bölgedeki çal flmas nda Yemen'de yaflanan ''yolsuzluklar '' resmediyor. Tabet, duvara çizdi i kompozisyonda devlet hazinesini bir su tank na benzeterek, halka bir musluktan damla yar flmada 600 binin üzerinde oy alarak ikinci oldum. Birincili i ise sadece 10 oy farkla kaybettim" diye konufltu. Birinci olsayd kitab n n 4 dilde yay nlanaca n belirten Durakl, kitab hayat ndaki kesitlerden yola ç karak yazd n kaydetti. Hayat ndaki hayal k r kl n, aflk ac s n kitapta anlatmaya çal flt n dile getiren Durakl, "Bafl mdan geçen olaylardan esinlendim. Beni etkileyen olaylar yazd m. Yaflad klar m yaz nca da yazmak daha kolay oldu" ifadelerini kulland. Sa l kç lara jest olsun diye kitab n sayfa say s n 112'ye tamamlad n söyleyen genç yazar, yeni kitab n n haz rl klar na bafllad n belirtti. Yar flamaya bir daha kat lmay düflünmedi ini ifade eden Durakl, bu yar flmay kaybetti ini ancak baflka arkadafllar n bu ödülü Türkiye'ye getirebilece ini de sözlerine ekledi. Yemen'deki grafiti sanatç lar ülke sorunlar n duvarlara çiziyor damla ak t ld n resmetti. AA muhabirine konuflan Tabet, grafiti sanat n n ''yeni bir dil'' oldu unu belirterek, ''Bu yeni dili kullanarak insanlar n her gün yürüyüp geçti i yollardaki duvarlarda mesajlar m z iletiyoruz. Birçok konuyu resmin gücü ile bir duvarda etkili bir flekilde anlatmam za yarayan grafiti ile toplum bilincini artt rarak, Yemen halk n n yaflad sosyal bunal mlar dünyaya da iletmeyi hedefliyoruz'' dedi.

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 21 Haziran 2014 Cumartesi 9 BUTT M bahçesinde sünnet flöleni AHfiAP MALZEME ELMADA BELED YES filetme MÜDÜRLÜ Ü AHfiAP MALZEME al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : YEN CE MAHALLES NÖNÜ CADDES ELMADA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : MARANGOZ ATÖLYES NDE KULLANILMAK ÜZERE 5 KALEM AHfiAP MALZEME ALIMI fi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : dare talepleri do rultusunda partiler halinde 2014 y l içerisinde Belediyemiz Kademe binas na teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : hale edilen malzemeler dare talepleri do rultusunda partiler halinde tarihine kadar teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : YEN CE MAHALLES NÖNÜ CADDES NO:57 ELMADA ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Standarda iliflkin belgeler: Tüm malzemeler TSE, SO veya CE belgeli olacakt r Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: stenilen ahflap malzemelerin varsa teknik bilgilerini belirtir belge veya katalog verilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l ELMADA BELE- D YE BAfiKANLI I HALE filer fiefl adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELMADA BELED YE BAfiKANLI I HALE filer fiefl - adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIfi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar BUTT M, her y l oldu u gibi bu y lda miniklerin erkekli e ilk ad m at fllar na ev sahipli i yapt. Bursa da 1948 y l nda 5 yard msever esnaf n Pirinç Han da karar n ald toplu sünnet flölenini 14 y ld r Buttim bahçesinde gerçeklefltiriliyor. Bursa Tekstil ve Ticaret Merkezi nde 75 Çocuk Sünnet Olarak Erkekli e lk Ad m n Att. Bursa Uluslar aras Tekstil ve Ticaret Merkezi nin bahçesi ev sahipli inde 75 çocuk erkekli e ad m att. Aileleriyle birlikte sünnet k yafetlerini kuflanan çocuklar oyunlar ve halaylar eflli inde e lendikten sonra sa l kç lar taraf ndan sünnet edilerek erkekli e ilk ad mlar n att lar. Organizasyon alan nda acil durumlar için bulundurulan, belediyemize ait ambulans ve sa l k ekipleri haz r halde beklerken sünnet flöleni sorunsuz bir flekilde gerçekleflti. fiölene Osmangazi Belediyesi Mehter Tak m ve Y ld r m Belediyesi Erguvan Halk Danslar toplulu u renk katt. Sünnetin ard ndan nohut pilav ikram edildi. BULMACA Loti, romanlar nda do al hâliyle var olan, gerçekçi Do u kad n n de il; tamamen hayalinde kurgulad ve görmek istedi i, öyle zannetti i öznel ve uydurma bir Do ulu kad n tipi üretir. Bu kurgulanm fl kad n tipi, bazen onun sap k cinsel arzular n n bir flehvet nesnesi olarak alg lan r, bazen de Do u-bat medeniyetleri aras ndaki çat flmada, Bat medeniyetinin Do u medeniyeti karfl s ndaki üstünlü ünü aç klama, onaylama ve destekleme arac olarak kullan l r. O, medeniyet çat flmas n kad n üzerinden sergilemeye çal fl r. Loti nin üretti i Do ulu ve Türk kad n n n belli bafll özellikleri flunlar: *Türk Kad n Evlenilecek De il, E lenilecek Bir Kad nd r: Aziyade roman nda Loti, k z kardefline yazd mektupta kendisi için evlenebilece i uygun bir k z seçmesini ister. Aziyade, safças na onun için ileriye dönük ciddî bir evlilik düflüncesindedir. Hâlbuki Loti için Aziyade, Do udan intikam alman n bir arac ve bir süre kullan l p sonra at lacak olan s radan bir kad nd r. Do u, onun için tüm macera ve heveslerinin, egzotik duygular n n tatmin edildi i, sömürüldü ü, talan edildi i vahfli bir yerdir. Onun için Aziyade k rlarda, do al ortamlarda biten bir yaban gülüdür. *Türk Kad nlar Afla l k ve Ahlâks zd rlar: Loti, Türk kad nlar n afla lamaktan çekinmez. Onlara hiç de hak etmedikleri hakaretleri yapar ve yalan söyler. Ya da kendi düflüncelerini gerçekmifl gibi sunar. Onlar kocalar n aldatan, adi, rastgele erkeklerle yat p kalkabilecek karakterde fahifle kad nlar olarak nitelemekten çekinmez: Türkiye de yetiflmifl bütün kad nlar gibi tembel. (Aziyade, s.52) Türk kad nlar, özellikle kibar han mlar kocalar na borçlu olduklar sadakate hiç önem vermezler. Baz erkeklerin s k gözetimi ve fliddeti kendilerini evde al koymak için kesinlikle flartt r. Her zaman iflsiz, iç s k nt s ndan bunalm fl, haremlerdeki sessizlik ve durgunluktan bedenen yorulmufl, ilk karfl lar na ç kana, uflaklar na veya hofllar na giden bir kay kç ya kendilerini teslim ederler. Avrupal gençlere karfl hepsi ilgi duyarlar. Ve e er bu gençler durumu bilseler, bunu deneyebilecek flartlara veya cesarete sahip olsalar bu kad nlardan faydalanabilirlerdi. stanbul daki durumum, Türk dili ve geleneklerine hâkim oluflum -eski kilitleri üzerine gürültüsüz kapanan kap m- bu tip giriflimler için çok uygundu ve e er isteseydim, kuflkusuz evim, haremlerdeki iflsiz güzellerin devam ettikleri bir yer olurdu. (Aziyade, s.92) *Türk Kad n Cinsel Bir Nesneye Dönüflmüfltür: Loti ye göre Türk kad n, flehvet ve güzellik hislerini tatmine yarayan cinsel bir nesnedir. Türk kad nlar na hep birer Aziyade tipi olarak bakm flt r. Nitekim flu verece imiz anekdot, onun Türk kad n na yaklafl m biçimini çok net bir biçimde ortaya koyar senesi sonlar nda Ankara Büyük Millet Meclisi Loti ye bir dostluk mesaj göndermeye karar verir. Rochefort taki evinde yafll ve hasta hâldedir. Yan nda da Claude Farréere bulunmaktad r. Türk sefaret heyetinde Mme. Ferid Bey le Paris elçili i baflkâtibi yer al r. Mme. Ferid Bey, 27 yafllar nda çok güzel bir bayan olan Müfide Feride Tek tir. Loti, heyeti TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin Loti nin Eserlerinde Üretti i Türk Kad n Tipleri - 14 odas nda kabul eder. Claude Farréere, Loti ile Mme. Ferid Bey in karfl laflmas n flöyle aktar r: Mme. Ferid Bey yaln z olarak Loti nin yan na ç kt. Loti, bütün Türk kad nlar n n yüzünü görmek, sözlerini dinlemek istiyordu. Biraz evvel ben de yukar dayken, lâmbay Türk han m n n yüzüne yaklaflt rmam için bana iflaret etmiflti. Daha iyi görmek istiyordu. Uzaklarda kalm fl olan Aziyade nin hayalini bu yüzlerden birinde tekrar canland rmay ümid ediyordu. Mme. Ferid Bey de tekrar afla indi i vakit bunu teyid etti. Kendisi konuflmufl ve Loti dinlemiflti. Misafir han m art k oturmak istemiyor, hemen gitmek istiyor. Bak yorum yüzü biraz daha solmufl, bir zambak gibi. Muhakkak ki Loti ona fevkalâde veya beklenmedik bir fley söylemifl de il. Bu ulvî buluflmadan gizli bir s rla ayr lm yor. Fakat flüphesiz ki Loti, k r k dökük birkaç sözle genç kad n n ruhunu yeniden altüst etmiflti. * Türk Kad n Özgürlükten Yoksun Zavall Bir Yarat kt r: Loti nin eserlerinde Türk kad n, kafese t k lm fl zavall, çaresiz bir varl k olarak tasvir edilir. Mutsuz Kad nlar roman nda Cenan, bu durumunu flöyle anlat r: O hiçbir zaman kendisini bu derecede hapsedilmifl ve asi, istiklâle, mesafeye, meçhul dünya içinde gezintilere bu derecede arzulu hissetmemiflti. D flar ya bakmak üzere çok kere dayand flu pencerelere do ru bir ad m: fakat hay r, orada kendisini ümitsizli e düflüren flu tahta kafesler, bu demir çubuklar vard. ( ) Serbest gök yüzünü, a açlar, ilk güllerin ihtiflam n görmek, yanaklar n havan n, güneflin okflamalar na b rakmak üzere bu pencerelerin birine dayand. Halbuki bu bahçenin etraf nda ne yüksek duvarlar vard! Karanl k hapishanelerin avlular etraf nda yükseltilen duvarlara benzeyen bu yüksek duvarlar niçindi? Bu duvarlar o derecede afl r l kla yüksektiler ki belli uzakl klarda kuleleri bulunuyordu. Yükseklikleri, bahçede dolaflacak olan en yüksek evden de görmemelerini sa layacak flekilde ayarlanm flt. (s.16) Hapsedici tahta kafeslerin bin küçük deli i aras ndan genç k zlar d flar s n hayranl kla seyrediyorlard. Bat n n ancak resimlerinde tan d klar, Müslüman kad nlar n n Türkiye den ayr lmak hakk na sahip bulunmad klar için hiçbir zaman göremeyecekleri o meflhur flehirlerin, Viyana n n, Paris in Londra n n böyle bir güzellik ve azamet hissi verip vermeyeceklerini kendi kendilerine soruyorlard. Esir k zlar n daima âdetleri bulundu u flekilde, bazen kafesin deliklerinden parmaklar n d flar ya ç kard klar oluyordu. Seyahat etmek, dünyay tan mak, -yahut sadece bir gün, böyle güzel bir gecede, stanbul sokaklar nda dolaflmak, -hatta sadece pencereleri alt ndaki bir mezarl a kadar gitmek için ç lg nca bir arzu duyuyorlard.. Fakat geceleyin bir Müslüman kad n n n d flar ç kma a hiç hakk yoktur.. (s.48) (Devam Edecek) Soldan sa a: 1. Lenf dü ümlerinin fliflkinli i ile beliren tüberküloz türü Bir peygamber. 2. Çizgilerin, yüzeylerin, kat cisimlerin birbirlerine rastlad klar ve kesifltikleri yer. 3. Gür ve genifl sakall. 4. Evrensel al c kan grubu Asya da bir ülke. 5. Bir tiyatro oyununda oyuncular n bir defada söyledi i parça Evrenpulu. 6. ERS N. (Foto raf sanatç s ) Namaz n bölümlerinden her biri. 7. Ruh Voleybol, tenis gibi oyunlarda maç n her bir bölümü Lityumun simgesi. 8. Küçük ve sevimli Söz, lak rd, laf. 9. Bitmemifl, eksik, tamamlanmam fl. 10. Bir say Hamam böce i. 11. Amaç, maksat, erek O yer anlam nda kullan lan sözcük. 12. Yetkeli, otoriteli. 13. Süprüntüleri toplamak için kullan lan plastik veya metal araç Uluslararas Gürefl Federasyonunun k saltmas. 14. Ham z Renyumun simgesi Parola. 15. Hizmet hayvanlar n n t rnaklar na çak lan demir parças Al c, film makinesi. 16. Ortakl klar ve toplant lar hükümet ad na denetlemekle görevli kimse. 17. Giz A z genifl tek kulplu su kab. 18. Küçük ve de ersiz bitki Alt n (Eski dil). 19. Süsüne düflkün kad n laç, merhem. 20. Utanma, utanç duyma Hareket olaylar n inceleyen bilim dal. Yukar dan afla ya: 1. Kesilmifl hayvan n iç organlar yla bafl ve ayaklar Çam sak z n n dam t lmas yla oluflan, saydam, sar renkli reçine Serçegillerden, güzel sesli, ötücü bir kufl. 2. Karakteroloji Proje Müstahkem mevki. 3. Tanr Gezgin Samuray Ekvator bölgesinde ormanlarda yaflayan, insan ms lar n en iri ve güçlüsü Satrançta özel bir hareket. 4. Irmak ya da dere suyunun h zl akt yer Bir flark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm Karn doymufl olan. 5. Ölü vücut, naafl Övme veya övgü (Eski dil) De erli bir kömür türü Nikelin simgesi. 6. Sinirler Kekemelik Oruç tutulan mübarek ay. 7. Bir yerde oturma, e leflme Fas n plaka iflareti Kad ns davran fllar olan erkek. 8. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi Is n Esirlik, tutsakl k. 9. Mürekkep bal n n bir türü talya n n eski para birimi Bir nota. 10. Gerekenden eksik nsan öldüren kimse, cani Birbirine ba l iki tekneden oluflmufl gezinti teknesi. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 1021 Haziran 2014 Cumartesi Cildinizi güneflten koruyun Günefl gözlü ü aksesuar olmamal STANBUL - Medicine Hospital göz doktoru Op. Dr. Adem Öztekin, günefl gözlü ünün aksesuar olarak kullan lmas ndan ziyade göz sa l n n düflünülmesi gerekti ini söyledi. Öztekin, "Özellikle ö le vakitlerinde UV etkisi maximum seviyeye ç kar. Fenotipik olarak aç k tenli ve renkli gözlü insanlar daha hassast rlar. Uv etksini minimize etmek için kaliteli ve güvenilir günefl gözlükleri almak gerekir. Günefl gözlüklerini al rken bir süs aksesuar olarak bakmak yanl flt r. Göz sa l m z ilk s rada gelmelidir." dedi. Yaz mevsiminin gelmesiyle günefl fl na karfl uyar larda bulunan Öztekin, dalga boyuna göre 3 tip ultraviole fl n oldu unu söyledi. "Bunlar A, B, C olarak s n fland r l r. UV, C atmosfer tabakalar taraf ndan emilir. Sadece A ve B tipinin insanlar üzerinde zararl etkileri mevcuttur." uyar s nda bulunan Öztekin, "Günümüzde ozon tabakas nda meydana gelen incelmeden dolay cildimizin ve gözümüzün ultraviole dedi imiz zararl mor ötesi fl nlara maruz kalmas kaç n lmazd r. Mor ötesi fl nlar 400 nm dalga boyundan daha k sa olan fl nlard r. Ciltte kanserlere neden olabildi i gibi gözde ise katarakt ve körlükle sonuçlanabilen sar nokta hastal na neden olurlar." ifadelerini kulland. Göz doktoru Öztekin, gözlük al rken dikkat edilmesi gerekenleri de "Günefl gözlükleri al rken uv blokaj yüzde 99 olan günefl gözlüklerini tercih edilir. Uv blokaj olmayan kalitesiz koyu renkli gözlükler gözlerde yalanc bir karanl k ortam oluflturarak, göz bebeklerinin büyümesine neden olur. Zararl UV fl nlar büyüyen göz bebe inden içeriye kolayl kla geçmesini sa l yarak sar nokta hastal dedi imiz rahats zl n gerçekleflmesine neden olurlar." fleklinde s ralad. Günefl gözlü ünü al rken kalitesine, rengine, yüz anatomisine uygun olup olmad na bak lmas gerekti ini kaydeden Öztekin, flu uyar larda bulundu "Günefl gözlünün iyi olup olmad n anlaman n S cak havalarda çay ve kahve harareti alm yor KAHRAMANMARAfi - Kahramanmarafl Elbistan Devlet Hastanesi (EDH) Nöroloji Uzman Dr. Faik lik, s cak havalarda 'harareti al r' düflüncesiyle çok miktarda çay ve kahve tüketildi ini belirterek,"bu içecekler vücuttaki s v kayb n art r r. Böylece bu içecekler harareti art rd gibi s cak çarpmas na da zemin haz rlar. S cak çarpmas n engellemek için su al m n art r p bol miktarda meyve ve sebze tüketmeliyiz. fleklinde konufltu. Nöroloji Uzman Dr. Faik lik, yaz mevsimiyle birlikte s cakl klar n çok yüksek derecelere ç kabildi ini, bunun sonucunda günlük hayatta bile s ca a maruz kal nmas nedeniyle 's cak çarpmas ' denilen durumun ortaya ç kt n belirterek, " S cak çarpmas vücudun özellikle beynin normal çal flmas n bozabilir. Vücuttaki s v kayb ve bununla birlikte kan m zdaki baz minerallerin düzeylerindeki de ifliklikler bu durumun bafll ca nedenidir dedi. S cak çarpmas n n vücudu etkileme flekli hakk nda da bilgi veren Doktor lik, lk olarak vücut afl r su kayb yaflamaya bafllar. Damarlardaki su miktar azal r. Afl r s ca a maruz kalan beyin, normal çal flamaz ve s cakla bafl edemez. Kaslar çal flmay b rak r sonras nda ise kramplar bafllar. Beyinde ise ödem meydana gelir. lk belirtiler; bafl a r s, bulant, kusma, afl r yorgunluk olarak görülür. Sonras nda ise sara nöbetleri, beyin damar t kan kl ve beyin kanamas görülebilir. Böylece basit bir s cak çarpmas hayat tehdit eder duruma gelebilir. fleklinde konufltu. S cak çarpmas n n en çok çocuklar, yafll lar, yüksek tansiyon ve fleker hastalar aç s ndan riskli oldu unu belirten lik flunlar kaydetti: " Bu risk grubundakiler mümkünse s cak havaya fazla maruz kalmamal, s k s k serin yerde dinlenmelidir. nsanlar s cak havalarda harareti al r düflüncesiyle çok miktarda çay ve kahve tüketirler. Bu içecekler vücuttaki s v kayb n art r r. Böylece bu içecekler harareti art rd gibi s cak çarpmas na da zemin haz rlar. S cak çarpmas n engellemek için su al m n art r p bol miktarda meyve ve sebze tüketmeliyiz. SAMSUN - Deri ve Zührevi Hastal klar Uzman Dr. Yüksel Oltulu, Günefl alt nda uzun süre ve korunmas z bir flekilde kalan kiflilerde cilt kanserinden günefl yan klar na, lekelerden erken yafllanmaya kadar pek çok sorunlar ortaya ç kabilmektedir. Günefllenmek isteyen kiflilerin ise 11:00-14:00 saatleri aras nda kesinlikle günefllenmemeleri gerekmektedir. fleklinde konufltu. Güneflin olumsuz etkilerinden en iyi korunman n, bilinçli giysi seçimi ile sa lanabildi ini söyleyen Medical Park Samsun Hastanesi Uzm. Dr. Oltulu, S k dokulu bir giysi kifliyi günefl fl n ndan iyi korur. D flar da gezerken aç kta kalan el ve yüz bölgesi, denizde, plajda giyilen mayo d fl nda kalan vücut bölgeleri için mutlaka koruyucu ürünler kullan lmal d r. Vücuda gelen bir yolu da gözlü ü takt ktan sonra dikey bir çizgiye odaklanmakt r. Bu bir pencere kenar da olabilir. Gözlü ü hafifçe yukar afla, sa a sola hareket ettirdi imizde bu çizgide oynama oluyorsa ya da k r lmalar söz konusu ise o gözlük uygun de il demektir. Günefl gözlü ü camlar n n rengininde kendine has özelli i vard r. Bunlar; yeflil ve gri renkli camlar görüntü kontrast n etkilemez ve renk bozulmas na neden olmaz. Kahverengi cam kontrast ve derinlik hissini art r rken bir miktar renk bozulmas na neden olur. Mavi renk camlar karda en Ciddi bir sa l k sorunu SAGLIK - günefl fl nlar koruyucu olan kremler taraf ndan emilerek derinin alt tabakalar na ulaflmas engellenir; baz kremler ise günefl fl nlar n tekrar yans t rlar. Dermatoloji doktorunuzun önerdi i koruyucu kremi kullan n, doktorunuz cildinizin yap s na göre size krem verecektir. diye konufltu. Lekeli cilt yap s olanlar ve leke oluflturmaya meyilli olan kiflilerin yaz aylar nda çok daha dikkatli olmas gerekti ini söyleyen Dr. Oltulu, Yaz aylar nda d flar ya ç kmadan 20 dakika önce koruyucu krem kullanmal y z ve bunu üç saatte bir tekrarlamal y z. Cilt lekesi olanlar n, her yaz mevcut lekeleri daha da derinleflece i için, yaza girmeden ve yaz sonunda kimyasal peeling gibi deri yüzeyini soyma ifllemini yapt rabilirler. dedi. (CHA) iyi görmeyi sa larken di er renklerde bozulmaya yol açar. K rm z ve pembe renkli camlar bilgisayarda en iyi görmeyi sa larken yine renk bozulmalar na yol açarlar. Göze zararl olabilece i iddia edilen mavi renkli fl nlar bloke eden ve uzaktaki cisimlerin daha net görülebilmesini sa layan amber renkli camlar özellikle pilotlar, kayakç lar ve gemiciler taraf ndan tercih edilir. Yukar dan afla ya rengi aç lan gradyent fleklindeki camlar özellikle otomobil kullan rken rahats z edici yans malar engellemeleri nedeniyle tercih edilebilir." (CHA) OBEZ TE STANBUL - Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Obezite, Diyebet ve Tiroid Merkezi Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Halil Kutlu Erol, obezitenin vücutta afl r ya birikimi olarak tan mland n söyledi. Bu durumun kilolu olmak ile bafllay p, ya fazlal haline dönüfltü ünü söyleyen Erol, "Bu duruma s kl kla insülin direnci, kan bas nc ve kolesterol yüksekli i, karaci er ya lanmas, kalp-damar hastal klar efllik ediyor. Yani obezite, sadece kozmetik bir sorun de il, birçok hastal içinde bar nd ran ciddi bir sa l k sorunlar kompleksi." dedi. Kilolu olman n fiziksel bir sorun olmaktan ç karak ciddi bir sa l k problemi haline geldi inden yak nan Yrd. Doç. Dr. Halil Kutlu Erol, hareketsizlik ve günlük yaflam n sonu gelmez kofluflturmas n n da obeziteyi salg n hale getirdi ini vurgulad. Obezitenin, sadece çok yemekten kaynaklanmad n, dolay s yla basit bir fliflmanl k veya kozmetik bir sorun olarak görülemeyece ini belirten Erol, "Genetik yatk nl k, dura an hayat tarz, fiziksel aktivite azl ve yemek yeme al flkanl klar ndaki yanl fll klar, obezitede önemli rol oynar. Obezite; tip 2 diyabet, kalp-damar hastal klar, damar sertli i, safra kesesi hastal klar, eklem hastal klar gibi hastal klar n ortaya ç kmas n kolaylaflt r r. En önemlisi baz kanser türleri ile do rudan iliflkilidir, zira obeziteye sebep olan beslenme gibi kanser türleri, daha çok obez insanlarda görülür." bilgisini al flkanl klar, kansere yol açan sa l ks z al flkanl klarla da birliktelik gösterir. Meme kanseri, ba rsak kanseri, mide kanseri dikkat çekti. verdi. Erol, bütün hastal klar n kayna n n 'dolu mide' oldu una (CHA) Kulak ç nlamas n n alt ndan beyin tümörü ç kabilir SAKARYA- Florence Nightingale Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Koordinötürü Prof. Dr. Cengiz Kuday, kulak ç nlamas n n basit bir olay olmad n belirterek, Bunun alt ndan beyin tümörü ç kabilir. flitme kayb ya da iflitmenin azalmas nedeniyle kifliler defalarca kulak doktoruna giderler. Bir film çekildi inde de o bölgede iflitme sisteminden kaynaklanan tümörle karfl laflabiliriz dedi. Kuday, AA muhabirine yapt aç klamada, beyin tümörlerinin Türkiye de ve dünyada en çok görülen tümörler aras nda oldu unu söyledi. Günümüzde teflhis yöntemlerinin geliflmesinin bu tümörlerin ortaya ç kar lmas na ve müdahale edilmesine olanak tan d n anlatan Kuday, tümörler içerisindeki en büyük oran metastatik diye adland r lan baflka organlardan beyne s çrayan türlerin oluflturdu unu dile getirdi. Prof. Dr. Kuday, beyin tümörünün eskisinden daha kalay teflhis edildi ini ifade ederek, Asl nda beyin tümörleri bütün kanserlerin yüzde 1,5 oran ndaki k sm n teflkil eder. Bu, büyük bir rakam. Her 100 binde 3 ya da 4 kiflide beyin tümörü vard r. Bugün baflta tomografi, MR, anjiyo olmak üzere bir sürü tetkik yöntemi var. Türkiye de en ufak bir flikayette bile insanlar, MR çektirme flans na sahip. Baflka ülkelerde bu yok diye konufltu. Beyin tümörü belirtilerinin, tümörün yerine ve büyüme h z na göre de iflti ini belirten Kuday, çocuklar n ço unun kendini ifade edemedi i için bunlarda daha geç teflhis yap ld n kaydetti.

11 DIS DÜNYA Nüfusun % 9,7 si 65 yafl üzeri... Ç N nüfusu YAfiLANIYOR PEK N - Dünyan n en kalabal k ülkesi Çin de, ülke nüfusunun yüzde 9,7 sinin 65 yafl üzeri oldu u aç kland. Çin Vatandafll k flleri Bakanl, ülke genelinde 131,6 milyon kiflinin 65 yafl ndan büyük oldu unu, 60 yafl üzeri nüfusun ise 2013 sonu itibariyle 202 milyonu buldu unu aç klad y l na kadar 60 yafl ve üzeri Çinlilerin say s n n 300 milyonu aflaca tahmin ediliyor. Ülkedeki yafll nüfus oran n n da 2050 ye kadar nüfusun yüzde 30 una ulaflmas bekleniyor. Çin de yafll lar için halihaz rda 5 milyon yatak kapasitesine sahip 42 bin 500 bak m evi bulunuyor. Bak m evlerindeki yatak kapasitesinin geçen y la oranla yüzde 19 art r lmas na karfl n halen her bin yafll ya 24,4 yatak düflüyor. Dünyan n en h zl yafllanan nüfuslardan birine sahip olan Çin, geçen y l sosyal hizmetler için 430 milyar yüen (yaklafl k 69 milyon ABD dolar ) harcam flt. Ülkede flu anda yaklafl k 1,6 milyon sosyal hizmet kuruluflu bulunuyor ve bu kurulufllar da 12 milyon kifliye istihdam sa l yor. Uluslararas standartlara göre, bir ülke ya da bölgenin yafllanan toplum statüsünde de erlendirilmesi için 60 yafl ve üzeri kifli say s n n toplam nüfusun yüzde 10 unu geçmesi gerekiyor. Öte yandan dünyan n en büyük baflkentlerinden biri olan Pekin in nüfusun geçen y l sonu itibariyle 21 milyonu aflt belirlendi. 13,12 milyon kiflinin hukou ya (ikamet kay t sistemi) kay tl oldu u kentte bir y l aflk n süredir yaflayan ve ikamet kayd na sahip göçmen iflçilerin say s da 8,03 milyona ulaflt. Çin, mart ay nda ekonomik büyüme ve geliflmifllik aç s ndan önemli bir kilometre tafl kabul etti i genifl çapl bir kentleflme plan aç klam flt. Plana göre 2020 ye kadar ülke nüfusunun yüzde 60 n n kentlerde yaflamas hedefleniyor. Halihaz rda ülke nüfusunun yüzde 53,7 si kentlerde yafl yor. Dünyan n en büyük göçmen iflçi nüfusuna sahip ülke olan Çin, son y llarda kentlerdeki nüfusun artmas için çal flmalar yap yor. Ancak bu çal flmalar yaparken dikkatli davranan yönetim, göçmen iflçiler ve k rsal nüfusun geliflmifl do u sahillerine y lmas n engellemek için ülkenin orta ve bat kesimlerinde yeni cazibe merkezleri oluflturmak için de çaba harc yor. ERB L - Barzani, petrol sevkiyat, Ba dat hükümetiyle yaflad klar sorunlar ve Kürt bölgesinde yeni hükümet çal flmalar n AA ya de erlendirdi. Irak anayasas n n kendilerine verdi i haklar çerçevesinde petrol sat fl n bafllatt klar n anlatan Barzani, Anayasal zemine dayanarak hareket ettiklerini ifade etti. Türkiye ye petrol ak fl n n sürdü ünü bildiren Barzani, Petrol sevkiyat aral ks z devam ediyor. Günlük bin varil olan petrol sevkiyat m z y l sonuna kadar 500 bin varile ç karmay hedefliyoruz diye konufltu. Türkiye ile 50 y ll k petrol anlaflmas imzalad klar n tekrarlayan Barzani, bu anlaflmaya iki taraf n da ihtiyac oldu unu belirterek flunlar söyledi: Türkiye hükümetinin ve özellikle Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n tutumunu çok de erli buluyoruz. Yapt m z anlaflma, hem Kürdistan bölgesi hem de Türkiye vatandafllar n n yarar nad r. Her iki taraf da bundan kazançl d r. Türkiye enerji konusunda birçok ihtiyac n karfl lam fl olacakt r. Ba dat n bütçelerini kesmesi üzerine petrol sevkiyat na bafllad klar n dile getiren Barzani, flöyle devam etti: Petrol göndermek için atm fl oldu umuz ad mlar, Ba dat taki yanl fl politikadan kaynaklan yor. Normalde petrol satmay düflünmüyorduk. Bu konuda Ba dat la anlaflmaya varmak istiyorduk. Bütün gücümüzü bu anlaflmay yapmak için harcad k. Ancak onlar, tek tarafl olarak Kürdistan n bütçesini kestiler. Yaklafl k 6 ayd r Irak bütçesindeki pay m z gönderilmiyor. Elimiz, kolumuz ba l Ba dat n karar n m beklemeliydik yoksa baflka bir çözüm yolu mu bulmal yd k? kincisini seçtik ve baflka bir çözüm yolu bulduk. Yani petrol satmaya mecbur kald k. Bunu da Kürdistan n bütçesini sa lamak için yapt k. Petrol gönderimi ve sat fl n n tamamen ticari bir mesele oldu unu, siyasi bir konu olmad n n alt n çizen Barzani, Ba dat hükümetinin, Kürdistan bölgesinin bütçesini göndermemekte kararl BERL N - NSA n n Avrupa, Afrika ülkeleri, Afganistan baflta olmak üzere birçok bölgedeki dijital casusluk faaliyetlerini Almanya daki gizli merkezlerden takip etti ini yazan dergi, gizli servis taraf ndan uydu, fiber optik kablolar ve geliflmifl teknikler kullan larak kaydedilen telefon ve internet haberleflmelerinin bir bölümünün analizinin Almanya da yap ld n, baz verilerin de Almanya dan ABD ye aktar ld n bildirdi. Der Spiegel in son say s nda yay mlanan 2005 y l na ait NSA belgesinde, Almanya daki üslerdeki sistemlerle elde edilen ve analiz edilen istihbarat bilgileriyle Afrika da en az 40 terör zanl s n n yakaland ya da öldürüldü ü kaydedildi. Habere göre, NSA n n Almanya da en az 6 önemli gizli üssü, tesis ve merkezi bulunuyor. NSA n n Almanya daki üslerinin merkezi, Stuttgart kenti yak nlar ndaki Vaihingen de bulunuyor. Gizli servisin operasyon ve istihbarat faaliyetlerinin yo unlaflt Avrupa Kriptoloji Merkezi (ECC) ve Tehlike Operasyonlar Merkezi ise Darmstadt kenti yak nlar ndaki Griesheim de yer al yor tarihli NSA belgelerine göre, burada Amerikan askeri ve sivil istihbarat birimleri mensuplar ve di er uzmanlar n da aras nda bulundu u yaklafl k 240 analist görev yap yor. NSA n n Avrupa Teknik Merkezi ise Wiesbaden kentinde bulunuyor. ABD nin Berlin Büyükelçili i ve Frankfurt Baflkonsoloslu unda ise NSA ya ba l özel istihbarat toplama birimleri (SCS) Neçirvan Barzani: Türkiye ye petrol sevkiyat aral ks z devam ediyor görev yap yor. Habere göre, NSA n n ülkenin güneyindeki Bad Aibling kentinde de irtibat bürosu bulunuyor ve bu birim Alman d fl istihbarat servisi BND ile yak n iflbirli i yürütüyor. Der Spiegel dergisi, 11 Eylül 2001 de ABD yi hedef alan sald r n n ard ndan NSA n n Almanya daki faaliyetlerine a rl k verdi ini, birçok yeni merkez açt n ve çok say da personel görevlendirdi ini belirtirken, Amerikan ve Alman istihbarat birimleri aras ndaki teknik ve istihbarat bilgisi paylafl m n n bugüne kadar bilinenden çok daha yo un oldu unu ancak kontrolün Amerikal larda oldu unu, kullan lan baz programlardan ve faaliyetlerden Alman makamlar n n bilgisi olmad n öne sürdü. NSA n n s n rs z güce sahip 21 Haziran 2014 Cumartesi11 NSA'n n, Almanya'daki gizli üsleri aç kland Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, Türkiye ye petrol ak fl n n devam etti ini belirterek Petrol sevkiyat aral ks z devam ediyor. Günlük bin varil olan petrol sevkiyat m z y l sonuna kadar 500 bin varile ç karmay hedefliyoruz dedi. oldu unu, bu yolla Kürdistan n da lmas n hedefledi ini savundu. Barzani, flunlar kaydetti: nsanlar maafllar n almas n ve durumlar kötüye gitsin diye bütçeyi göndermiyorlard. Ben buradan Kürdistan bölgesinde maafl alan bütün vatandafllar ma flükranlar m sunuyorum. Kaç ayd r bizim kahr m z çektiler ve hiç seslerini ç karmad lar. Uzun süre sabrettiler ve bize destek oldular. Ba dat n, Kürdistan halk n aç b rakmaya yönelik politikas na direndikleri için çok teflekkür ediyorum. Bu, bir politikayd. Ba dat, halk aç b rakarak bizi terbiye etmek istiyordu. Biz de bunun için petrol satmak zorundayd k. Buradan Türkiye ye de teflekkür etmek istiyorum. Çünkü petrol gemilerin üzerinde kalacak bir malzeme de ildir. Barzani, petrol gönderimi ve sat fl n n tamamen fleffaf oldu unu, bu konuda her türlü denetime aç k olduklar n vurgulayarak sözlerini flöyle sürdürdü: Petrol nas l gönderiliyor ve ne flekilde sat l yor. Uluslararas bir kurum veya Irakl taraflar isterse çok rahat bir flekilde gelip yerinde görebilir. Biz bu gelirden sadece Irak bütçesinden almam z gereken yüzde 17 lik pay m z al yoruz. Geri kalan Irak nd r. Irak anayasas na göre petrol ve do algaz bütün Irakl lar nd r. Biz bu maddeyi uyguluyoruz. Irak üzerinde uygulanan uluslararas kurallar da uyguluyoruz. Mesela petrol sat fl ndan elde etti imiz gelirin yüzde 5 i Kuveyt e gidiyor. fieffaf bir politika izliyoruz, buna ba l y z. Bu bizim çerçevemizdir. Ba dat hükümetiyle anlaflmaya haz r olduklar n dile getiren Barzani, Ba dat hükümetinin, sat fl Irak Milli Petrol fiirketinin (SOMO), kontrolüne almak istemesine karfl olduklar n bildirdi. Buna kesin olarak karfl ç kt klar n ifade eden Barzani, Zaten Irak anayasas nda da böyle bir madde yok. Ayr ca bütçedeki pay m z n, mevcut mekanizmayla gönderilmesini asla kabul edemeyiz. Yeni bir mekanizma kurulmal ve bütçe o flekilde gönderilmeli. Biz, yeni mekanizmaya göre pay m z almak istiyoruz. Ba dat n tehditleriyle istedi i zaman bizim bütçemizi kesemeyece i bir mekanizma olmal de erlendirmesinde bulundu dünyan n en büyük gizli servisi, Alman istihbarat n n da onun asistan olan bir müttefik gibi hareket etti ini yazan dergi, Almanya daki merkezlerden yürütülen dijital casusluk ve analiz çal flmalar n n yaln zca terör zanl lar n ya da siyasileri hedef almad n, Alman yurttafllar na ait e-posta ve k sa mesaj (SMS) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Der Spiegel dergisi, Amerikan gizli servisi NSA n n küresel dijital casusluk faaliyetlerinde kulland Almanya daki gizli üslerinin listesini aç klad. ABD Ulusal Güvenlik Kurumu nun (NSA) eski çal flan Edward Snowden n s zd rd belgelerden Almanya dosyas n n ayr nt lar n ilk kez aç klayan Der Spiegel, NSA n n Avrupa daki operasyon merkezinin Almanya n n Hessen eyaletindeki Griesheim kentinde oldu unu öne sürdü. yaz flmalar n n da NSA n n takibine tak ld n iddia etti. Snowden belgelerinde Almanya Baflbakan Angela Merkel in cep telefonunu dinledi inin geçen y l n ekim ay nda ortaya ç kmas n n ard ndan çok say da giriflim yap lmas na karfl n ABD taraf n n bilgi vermeye yanaflmad na dikkat çekilen haberde, NSA n n Almanya d fl nda hiçbir Avrupa ülkesinde böylesine gizli bir teknik takip altyap s bulunmamaktad r. Bu sadece güvenlik iste i de il, her fley üzerinde mutlak kontrol arzusuyla aç klanabilir de erlendirmesine yer verildi. Dergi, Snowden belgelerinde yer alan Almanya dosyas n yay mlayarak dijital iletiflim ça nda kiflisel mahremiyetin korunmas ve gizli servis çal flmalar n n s n rland r lmas konusunda süren tart flmalara katk da bulunmak istedi ini kaydetti S I R A C A S A A R A K E S T Z K A B A S A K A L A B N E P A L K T R A T M K A A L O K R E K A T T N S E T L M N K K A L K N A T A M A M O N K A K A L A K L G A Y E O R A O T O R T E R T F A R A F L A A S T R E M N A L K A M E R A R K O M S E R S I R K A N A T A A O T Z E R N K O K O N A E M A R K N E T K

12 12 21 Haziran 2014 Cumartesi Ba dat'ta Ifi D alarm HABER Fehmi KORU Keser döner, sap döner... Irak' n baflkenti Ba dat'ta, terör örgütü Irak fiam slam Devleti (Ifi D) ve baz silahl gruplar n muhtemel sald r lar na karfl, önlemler art r ld. BA DAT- SAMET DO AN - Irak' n baflkenti Ba dat'ta, terör örgütü Irak fiam slam Devleti (Ifi D) ve baz silahl gruplar n muhtemel sald r lar na karfl, önlemler art r ld. Güvenlik güçleri, özellikle devlet kurumlar n n çevresi, kalabal k meydanlar ve halk n s k kulland yollarda önlemlerini üst seviyeye ç kar rken, yoldan geçen araçlar, denetim noktalar nda ayr nt l bir flekilde kontrol ediliyor. Kritik bölgelerde polis yerine orduya ba l özel harekatç lar görev yaparken üzerinde a r silahlar n bulundu u araçlar dikkati çekiyor. Özel dedektörlerin kullan ld denetim noktalar nda, flüphelenilen araçlar e itimli köpeklerle, içindekiler ise indirilerek tek tek aran yor. Öte yandan Ifi D'in Ba dat'a sald raca söylentileri, insanlar tedirgin ederken, oluflturulan kontrol noktalar n n s kl nedeniyle ulafl mda aksakl klar yaflan yor. Bir kontrol noktas nda arac aranan Mustafa Saim, AA muhabirine yapt aç klamada, al nan güvenlik önlemlerinden duydu u memnuniyeti dile getirerek, "fiükürler olsun Ba dat'ta durum Musul'a ya da di er baz kentlere göre daha iyi. Askerlerimiz kontrolü sa lam fl durumda, baz aksakl klar olsa da flimdilik istikrar devam ediyor" dedi. Ülke ekonomisinde çalkant lar n yaflanmas na ra men yine de "bir istikrar oldu unu" ifade eden Saim, "Askerlerin kontrol noktalar oluflturmas, bize güven veriyor. Beni ve benim d fl mdakileri, yani tüm etnik ve farkl mezheplere mensup insanlar koruyorlar. Bu yüzden onlar n varl ndan memnunuz" fleklinde konufltu. 3 s nav yap lacak ANKARA- Üniversiteye giriflte ikinci aflama s nav olan Lisans Yerlefltirme S navlar 'n n son iki s nav ile Paras z Yat l l k ve Bursluluk S nav (PYBS) bugün ve yar n yap lacak. Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkofla'da gerçeklefltirilecek LYS'ler saat 10.00'da bafllayacak. Bugün gerçeklefltirilecek Fen Bilimleri S nav 'na (LYS-2) 388 bin 361 aday girecek. S nav tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek. LYS-2'de, fizik, kimya ve biyoloji testleri yer alacak. Testlerde 30'ar soru bulunacak ve 45'er dakika cevaplama süresi verilecek. Edebiyat-Co rafya S nav (LYS-3) ise yar n yap - lacak. S nava 751 bin 454 aday kat lacak. S nava tek oturumda uygulanacak ve 120 dakika sürecek. LYS- STANBUL - CHP stanbul l Baflkanl 'ndan, CHP ve MHP'nin ortak cumhurbaflkan aday önerisine iliflkin yap lan aç klamada, Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'nun aç klad karar n arkas nda olundu u bildirildi. l Baflkanl ndan yap lan yaz l aç klamada, Türkiye'nin ilk kez cumhurbaflkan n halk oylamas yla seçmeye haz rland belirtildi. Cumhurbaflkanl gibi ülkenin en yüksek makam n temsil edecek kiflinin belirlenece i seçimin, demokrasi tarihi için de bir dönüm noktas olma özelli i tafl d vurgulanan aç klamada, flunlar kaydedildi: "Cumhurbaflkanl seçiminin Türkiye'nin bölgesindeki uzlafl ya dayal rolünü artt racak, toplumsal kutuplaflman n da önünü kesecek bir etkisi olmak zorunda. Cumhuriyetimizin kazan mlar na CHP de telekonferans sistemiyle iletiflim dönemi ANKARA- CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, parti örgütlerine "telekonferans" sistemi kuracaklar n belirterek, "Pilot bölge olarak Bursa'da bafllatt m z sistemi 81 ilin tamam nda yayg nlaflt raca z. Genel Baflkan m z ve parti yöneticileri örgütle birebir tüm konular görüflecek" dedi. Tekin, parti genel merkezindeki letiflim ve Koordinasyon Merkezinde düzenledi i bas n toplant s nda, sistemin tan t m n yapt. Sistemin ilk olarak Bursa'ya kuruldu unu anlatan ve l Baflkan Metin Çelik'e ba lanan Tekin, flöyle konufltu: "Türkiye çok hareketli bir ülke. Her an illerde sorunlar yaflanabiliyor. Bu tür durumlarda oradaki örgüt yöneticilerinden an nda görüntülü olarak bilgi alabilece iz. Biraz da s ca s ca na ajans görevi yapm fl olaca z. Ayr ca sistemi MYK salonuna kuraca z, Genel Baflkan m z ve yöneticilerimiz ihtiyaç ÇATIfiMALAR BU AKARA, Irak' n baflkenti Ba dat'taki üniversitelerde okuyan Kürt ö rencilerin, güvende olmad klar öne sürüldü. Kürdistan slami Birlik Partisi (Yekgirtu) Milletvekili Adil Nuri, partisinin Süleymaniye merkezinde yapm fl oldu u bas n toplant s nda, Ba dat'tan ç kamayan birçok Kürt ö rencinin güvende olmad ve biran önce tahliye edilmeleri gerekti inin alt n çizdi. Nuri, tüm yollar n Ifi D'in eline geçmesi nedeniyle ö rencilerin Ba dat'tan ç kamad n belirterek, flunlar söyledi: "Ba dat'ta ö renci olan 5 Kürt ö renci, geçen 3'te, Türk dili ve edebiyat testi ile Co rafya-1 testi yer alacak. Türk dili ve edebiyat testinde 56 soru bulunacak ve 85 dakika cevaplama süresi verilecek. Co rafya-1 testinde ise 24 soru bulunacak ve 35 dakika cevaplama süresi verilecek. Adaylar n s nava gelirken yanlar nda s nava girifl belgeleriyle foto raf ve TC kimlik numaras bulunan nüfus cüzdan veya pasaport bulundurmalar gerekiyor. Bu belgelerini eksiksiz olarak yan nda bulundurmayan aday, mazereti ne olursa olsun LYS'ye al nmayacak. Bir aday, bu belgeleri yan nda olmad halde s nav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlular n n veya ÖSYM temsilcilerinin karar yla herhangi sahip ç kan, anayasal vazifelerinin bilincinde, bu ülkenin tamam n kucaklayacak Cumhurbaflkan aday m z say n Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu'dur. CHP Genel Baflkan Say n Kemal K l çdaro lu, aday m z aç klam fl ve asl nda öncesinde var olan tüm tart flmalara da noktay koymufltur. Genel Baflkan m z n aç klam fl oldu u karar n arkas nday z. Her biri Türkiye'nin farkl renkleri olan siyasi veya kültürel kimlikleri farkl tüm bireylerin eflit yurttafll n savunan CHP Genel Baflkan say n Kemal K l çdaro lu'nun iflaret etti i gibi Cumhurbaflkan aday m z Türkiye'nin yüzde 100'ünü kucaklayacak niteliklere sahiptir." Aç klamada, Türkiye'nin içeride kutuplaflt r ld, d flar da da savafla zorland savunularak, kiflisel veya toplumsal kimliklerin üzerinde konuflmak yerine demokrasinin, hukukun hafta evlerine dönmek üzere Kerkük'e do ru yolla ç kt lar. Irak askeri üniformal baz kifliler taraf ndan yolda rehin al nd lar. Kimli i belirsiz olan bu kifliler, ailelerden 100 bin dolar fidye istedi. Daha sonra 5 ö renci 60 bin dolar fidye karfl l serbest b rak ld. Durum bu kadar vahim." Nuri, uçakla Kürt bölgesine 175 ö rencinin gelebildi ini, geride kalanlar n ö renci yurtlar ndan ç karak, baflka yerlerde kendilerini gizledi ini aktard.ba dat'ta internet ve iletiflim araçlar n n k s tl olmas nedeniyle ö rencilere ulaflmakta zorluk yaflad klar n ifade eden Nuri, tespit ettikleri 200 ö renciyi tahliye etmek için özel bir uçak kiralayacaklar n kaydetti. Üniversiteye giriflte ikinci aflama s nav olan Lisans Yerlefltirme S navlar 'n n son iki s nav ile Paras z Yat l l k ve Bursluluk S nav (PYBS) bugün ve yar n yap lacak. bir salonda s nava al nm fl olsa bile aday n s nav ÖSYM Baflkanl nca geçersiz say lacak. Milli E itim Bakanl nca (MEB) 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci s n flara yönelik gerçeklefltirilecek olan Paras z Yat l l k ve Bursluluk S nav da (PYBS), yar n saat 14.00'da yap lacak.pybs, tüm s nav merkezlerinde Türkiye saatiyle 14.00'da merkezi sistemle ayn anda bafllay p, tek oturum olarak yap lacak. S navda 100 soru sorulacak, s nav süresi 120 dakika olacak. PYBS sonuçlar, 21 Temmuz'da aç klanacak. S - nava giren ö renciler, 6-15 A ustos 2014 tarihleri aras nda okul müdürlüklerine baflvurarak tercihlerini yapacak. Yerlefltirme sonuçlar ise 25 A ustosta aç klanacak. CHP stanbul l, karar n arkas nda üstünlü ünü ve parlamenter sistemin devaml l n esas alan bir anlay fl egemen k lmak ad na mücadele zaman oldu u ifade edildi. "Bu seçim yar baflkanl k ad alt nda bask c bir iktidar oluflumuna karfl demokrasinin ve evrensel hukukun üstünlü ünü kan tlama f rsat d r" denilen aç klamada, partinin iradesiyle belirlenen aday Ekmeleddin hsano lu'nun cumhurbaflkanl seçimini kazanmas için çal flmalara start verildi i bildirildi. Aç klamada, "CHP stanbul l Yönetimi ve ilçe baflkanlar olarak tarihin önümüze sundu u bu büyük sorumlulu u en iyi flekilde yerine getirecek, cumhuriyetimizin kazan mlar n korumaya ve yüceltmeye devam edece iz" ifadesi kullan ld. duydu unda telekonferans sistemiyle görüflme yapabilecek. Bu iki fleyi sa layacak: Birincisi il yöneticileri 'her an aranabiliriz' diyebilecek. kincisi 81 ilin sorunlar n yakinen takip edip, parlamentoya tafl ma imkan sa layacak. Genel Baflkan m z n masas nda da bu sistem olacak, Genel Baflkan m z ilin koduna göre arayaca il baflkan yla birebir tüm konular görüflecek." Ayn sistemi ak ll telefon ve tablet bilgisayarla da kullanabilece ini, bunu da uygulayacaklar n bildiren Tekin, sorunsuz iletiflim için örgütlerin internet alt yap s n da güçlendireceklerini kaydetti. Pilot bölge olarak Bursa'da bafllatt klar sistemi k sa sürede 81 ilin tamam nda yayg nlaflt racaklar n n alt n çizen Tekin, "81 ili yakinen izlemek istiyoruz. Biri sizi gözetliyor" dedi. Tekin, l Baflkan Metin Çelik'e, cumhurbaflkan aday olarak önerdikleri Ekmeleddin hsano lu'na kentteki tepkileri sormas Yüce Allah kimseyi onlar n durumuna düflürmesin... Zaman zaman dünyay yönetti i vehmine kap lan ABD gibi bir ülkenin ikinci önemli koltu unda oturmufl ve sadece ülkenizle ilgili de il dünyayla ilgili de ola anüstü önemde kararlar alm fls n z... Zay f bir baflkan n yan nda, güçlü kadronuzla, kendinizi imparator gibi hissetti iniz d flar dan bak nca belliydi. Siz hissetmeseniz bile, etraf n zdakiler, size gölge imparator muamelesi yapmaktayd... Ad n z Dick Cheney... Irak ta de iflen siyasi iklimle ilgili ABD yönetimine yol gösterme iddial bir makaleyi birkaç gün önce Wall Street Journal gazetesinde yay nlatman z üzerine, sizinle ayn görüfllere sahip Amerikal lar n izledi i Fox-TV kanal na tezinizi açmaya ça r lm fls n z... Sunucu Megyn Kelly, size, Tarih hem de defalarca Irak ta resmen çuvallad n z n tan Bay m ile bafllayan hassas bir soruyu lâf e ip bükmeden yöneltiyor: Saddam Hüseyin in elinde kitle imha silâhlar oldu- unu söylediniz... Irak a girdi imizde insanlar n bizi öpücüklerle karfl layaca n söylediniz y l nda, Irak taki isyan n sonuna yaklafl ld n söylediniz... Bizim müdahalemiz sonras nda, afl r lar n, cihad stratejilerini gözden geçireceklerini söylediniz... Bir milyon dolardan fazla para harcand orada, 4500 Amerikan askeri hayat n kaybetti; peki sizin bafltan sonra yanl flta oldu unuzu söyleyenlere flimdi ne diyeceksiniz? Irak ta Ifi D sald r lar n n bafllad ve Musul un düfltü ü ilk günden beri, özellikle siyaseti yak ndan izleyen Amerikan kamuoyu, gazetelerde ve televizyonlarda konuya iliflkin görüfl aç klayanlar n 2003 te Irak iflgal etme sürecinde hangi tarafta yer ald n merak ediyor. E er Girelim, kendilerine demokrasi götürdü ümüzü gören Irakl lar bizi çiçekle karfl layacaklar, boynumuza sar lacaklar, zaten masrafl da olmayacak, harcamalar Irak petrolüyle karfl lanacak türü görüfller aç klam fl biriyse konuflan veya yazan, ciddi biçimde tersleniyor... Bizim onlardan ö renece imiz hiçbir fley yok düflüncesi yayg nlafl yor, temel bir konuda vahim hatalar yapm fl görüfl sahipleri için... O günlerde (1 Mart 2003 tezkeresi öncesi ve sonras nda) bizde de benzer görüfllerle ülkemizin ABD yan nda savafla taraf hale gelmesini isteyenler ve karfl fikirde olanlara her türlü tezvirat reva görenler yok muydu? Vard, hem de çok say da... Onlar hâlâ sahip olduklar köflelerde ahkâm kesmeye, her yeni sorunda ak l vermeye devam ediyorlar; geçmifl sâb kalar n yüzlerine vuran da ç km yor... Genel suskun çizgimizden farkl tek olumlu geliflme, 12 Eylül (1980) darbecilerinin yarg lanmas ve müebbet hapis cezas na çarpt r lmalar oldu. Binlerce ayd n devlet görevlerinden kovduran, üniversitelerin bilim kadrolar n tasfiye eden, gençleri ve fikir sahiplerini cezaevlerine gönderen, Biri sa dan ise di eri soldan olsun mant yla dara- açlar n çal flt ran darbecilere, 90 l yafllar - n sürdürürken olsun, Yapt n z yanl flt, cezas n çekeceksiniz denildi ya, bu, hiç küçümsenmemesi gereken bir yeni ad m. sterse yafllar yüzünden tek bir gün bile hapis yatmas nlar, isterse yafll l klar olup bitenleri alg lamalar na mâni olsun, de il mi ki yapt klar n n en a r cezal k bir suç oldu- u kay tlara geçti, bu bile yeterli... Türkiye nin gelece ine umutla bakmam z için... Yarg n n baflard n, baflarabildi ini, medya da kendi iç hesaplaflmas yla devam ettirmeli. 20 Haziran 2014/Star üzerine "Aday n tan nmamas yönünde baz s k nt lar var ancak bunlar n ilerleyen günlerde afl laca n düflünüyoruz" yan t n ald.

13 TURIZM Diziler, turizmi olumlu etkiliyor ED RNE- Edirne, Türkiye'nin farkl bölgelerinde faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararas 22 tur flirketine tan t ld. Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hac o lu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odas nda (ETSO) düzenlenen tan t m toplant s nda, Edirne'de tescilli 600 kültür miras n n bilindi ini ancak kentin tamam nda bin 201 tarihi eser oldu unu söyledi. stanbul'a en yak n Ege k y s n n Edirne s n rlar içerisinde oldu unu belirten Hac o lu, " stanbul'a yak n bu kadar temiz denizi, kumu ve yeflili baflka bir yerde bulamazs n z. Saros Körfezi, Türkiye'de en iyi dal fl yap lan yerdir. Çok yak nda Samsun'dan bir gemi getirilecek ve orada denizalt müzesi oluflturulacak" diye konufltu. Hac o lu, Edirne'nin stanbul'a yak n olmas n n olumsuzluklar da bulundu unu, yerli turistlerin sabah gelip akflam dönmesinin flehre katk s olmad n vurgulad. Kentte, Kültür ve Turizm Bakanl na kay tl iflletme belgesine sahip 21 otel oldu unu dile getiren Hac - o lu, flunlar kaydetti: "Lütfen buraya gelenleri kentte konaklat n. Evet Avrupa'n n en büyük ikinci sinagogu Edirne'ye aç lacak. Bizzat fiükrü Pafla'n n 155 gün savunma yapt ve bizim flu ana kadar 9 milyon lira para harcad m z H d rl k Tabyas yap lacak. Makedonya Saat kulesi programa girdi, tamir edilecek. Enez Kalesi ve Atatürk'ün bizzat kahve içti i Türk Oca binas, fiükrü Pafla'n n K y k Tabyas düzenlenecek." STANBUL - stanbul Medeniyet Üniversitesi taraf ndan yap lan bir araflt rma, ihracat giderek artan dizilerin, Türkiye'nin imaj n n yan s ra turizmini de olumlu etkiledi ini ortaya koydu. Üniversitenin yaz l aç klamas na göre, araflt rma kapsam nda Makedonya, H rvatistan, Bulgaristan ve S rbistan'da iki binden fazla kifliyle anket yap ld. stanbul Medeniyet Üniversitesi ö retim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, Yrd. Doç. Dr. Ender Demir ile Zagreb Üniversitesi'nden Dr. Davor Labas' n yapt ve stanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araflt rma Projeleri kapsam nda desteklenen "Türk TV Dizilerinin Türkiye maj ve Turizme Etkileri: Do u Avrupa Örne i" bafll kl araflt rma, Türk TV dizilerinin turizmi olumlu etkiledi ini ortaya koydu. Balkan ülkelerini kapsayan araflt rman n sonuçlar na göre, Türk televizyon dizileri Ortado- u ülkelerinde oldu u gibi Balkan ülkelerinde de büyük ilgi görüyor. Türk dizilerine olan ilgi, turizm sektörünü de olumlu etkiliyor. Araflt rman n sonuçlar, son y llarda Balkan ve Ortado u ülkelerinden gelen turist say s ndaki art fl n önemli bir nedeninin diziler oldu unu gösteriyor. Araflt rman n sonuçlar na göre, Türk dizilerinin izlenme oran nda Makedonya ilk s rada yer al yor. Dört ülke içinde en düflük izleme oran na ise H rvatistan sahip. Bir Türk dizisi bilme oran Makedonya'da yüzde 90'a yak nken, di er üç ülkede yüzde 80'ler civar nda. Dizileri daha çok kad nlar izlerken, düzenli olarak Türk dizisi izleyen kad nlar n oran Makedonya ve Bulgaristan'da yüzde 47, S rbistan'da yüzde 33 ve H rvatistan'da ise yüzde 17 olarak gerçekleflti. Turistlerin yeni e lencesi "denizin üstünde uçmak" Edirne, tur operatörlerine tan t ld Turistler Türkiye'de flifa ar yor ED RNE - HAKAN fiah N - Birdal, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin sa l k altyap s n tamamlad n, art k dünyaya sa l k hizmeti sunmaya bafllad n söyledi. Türkiye'de yap lan baflar l ameliyatlar sosyal medya arac l yla tüm dünyan n yak ndan takip etti ini anlatan Birdal, art k Türkiye'de de sa l k alan nda en geliflmifl teknolojilerin kullan ld n aktard. Türkiye'ye gelen turistin, burada herhangi bir sa l k sorunu yaflamayaca n bilerek geldi ini, bunun da sa l k turizmi aç s ndan önemli bir avantaj oldu unu ifade eden Birdal, flöyle devam etti: ''Türkiye sadece sa l k alan nda de il her yönüyle gelifliyor. Art k ülkemize gelen turistler gönül rahatl yla, herhangi bir sa l k sorunu yaflamayaca n, her türlü tedavisinin en kaliteli bir biçimde yap laca n bilerek geliyor. Bu çok önemli bir konu. Sa l k sistemimiz gelen turistte Haziran 2014 Cumartesi MU LA - LEVENT K fi - Marmaris'te tatilini geçiren turistler, özellikle su sporlar merkezlerindeki parasailing ad verilen deniz paraflütlerine yo un ilgi gösteriyor. Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te tatilini geçiren yerli ve yabanc turistler, yüksek adrenalin keyfini yaflayarak e lenmek için su sporlar merkezlerini tercih ediyor. Hava s cakl klar n n artmas yla birlikte ilçe merkezi ve mahallerindeki 32 su sporu merkezinde yo unluk yaflan yor. Merkezlerde turistlere parasailing, jet ski, banana, sürat botu, fly fish, ringo, chariot, phantom, wakeboard, water ski, bot, kano ve flyboard gibi su sporu etkinlikleri yapma imkan sunuluyor. Tatilcilerin en fazla ilgi gösterdi i su sporlar etkinli inin ise parasailing ad verilen deniz paraflütleri olmas dikkati çekiyor. Bir sürat teknesinin arkas na iple ba l paraflüte binen turistler, teknenin h zlanmas yla gökyüzüne do ru yükselmeye bafll yor. Yaklafl k 300 metre yükse e ç kan paraflütle ilçeyi havadan görme ve heyecanl anlar yaflama f rsat n elde eden müflteriler, dakikalarca havada kalabiliyor. Sürat motorunun arkas na iple ba l "Ringo" ad verilen yuvarlak botlara binenler ise deniz üzerinde yüksek sürate ulaflman n keyfini tad yor. Marmaris Su Sporlar Kooperatifi Baflkan Salih Tunç, AA muhabirine yapt aç klamada, Marmaris'in co rafi güzelliklerinin yan s ra birçok sportif faaliyetlerin yap lmas nedeniyle de tercih edildi ini söyledi. Türkiye Sa l k Turizmi Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Enginer Birdal, ''Bugün ülkemize turistler, sadece kum ve deniz için de il, en kaliteli sa l k hizmeti alarak flifa bulmak için geliyor'' dedi. güven telkin ediyor. Art k sa l k çal flanlar m zda sa l k turizmi aç s ndan daha deneyimli ve haz r." Birdal, Türkiye'nin sa l k altyap s n tamamlay p, kendi vatandafl na kaliteli hizmeti veriyor olmas n n yans malar n gördüklerini vurgulad. Birdal, geçen y l 300 binden fazla turistin sa l k turizmi kapsam nda Türkiye'ye tedavi olmak için geldi ini belirtti. Sa l ktaki baflar n n turizmi de tetikledi ine dikkati çeken Birdal, flöyle konufltu: ''Bugün ülkemize turistler, sadece kum, günefl ve deniz için de il, en kaliteli sa l k hizmeti alarak flifa bulmak için geliyor. Ülkemiz, sa l kta takip eden ülke konumundan ç km fl, takip edilen ülke konumuna yükselmifltir. Dünyada efline az rastlan r acil sa l k hizmetleri verilmektedir. Bu sa l k turizmi aç s ndan çok önemlidir. Turistler, say sal olarak bak ld nda en çok göz tedavisi, saç ekimi ve difl tedavisi için geliyor." Birdal, art k Türkiye'nin kara, hava, deniz ve kar ambulanslar yapt n, tafl nabilir hastaneler infla etti ini belirterek, bunun olumlu yans malar n n tüm dünyada hissedildi ini kaydetti.

14 14 21 Haziran 2014 Cumartesi Diyanet in yaz Kur an kurslar Pazartesi bafllayacak ANKARA - SARP ÖZER - Diyanet flleri Baflkanl n n yaz Kur'an kurslar Pazartesi bafllayacak. Geçen sene 3 milyon çocu un gitti i kurslar n bu y lki temas "Haydi çocuklar, camiye koflal m Kur'an'la buluflal m" olarak belirlendi. Diyanet flleri Baflkanl E itim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Erbafl, AA muhabirine yapt aç klamada, geçen sene düzenledikleri yaz Kur'an- Kerim kurslar na 3 milyon 59 bin ö rencinin kat ld n bildirdi. "Bu seneki kurslara kat l m n daha fazla olmas n bekliyoruz" ifadesini kullanan Erbafl, yaz Kur'an kurslar n n üç dönem olarak düzenlenece ini söyledi. Kurslar n ilk döneminin 23 Haziran'da bafllayaca n belirten Erbafl, üçer haftal k üç dönemde kurslar n tamamlanaca - n anlatt. Kurslar n dört haftas n n ramazan ay na denk geldi ine dikkati çeken Erbafl, "Geçen sene de kurslar n belli bir dönemi ramazan ay na denk geliyordu. 'Ramazanda acaba ö renci say s düfler mi' diye endifle ediyorduk. Düflmedi. Bu sene de ramazan ay n n bereketiyle daha fazla çocu umuza, gencimize ulaflmaya çal flaca z" diye konufltu. Yaz Kur'an kurslar na kat l m yafl na iliflkin bilgi veren Erbafl, kurslara ço unlukla yafl aras çocuklar n geldi ini, ancak herhangi bir yafl s n r n n olmad n belirtti. Yapt klar programlar kapsam nda 4-6 yafl grubundan çocuklar n da kurslara gelebilece ini ifade eden Erbafl, flunlar söyledi: "Onlarla ilgili materyal çal flmalar m z tamamlad k, hocalar m za rehberlik yapacak kitap çal flmalar m z ise devam ediyor. 4-6 yafl grubu çocuklar m z için ayr program ve müfredat yapt k. mkanlar m z ölçüsünde Kur'an kurslar m zda bu yafl grubundaki çocuklar m - za ayr s n flar oluflturuyoruz. Camilerimizde ise yine imkanlar m z nispetinde seviye tespiti yaparak kur sistemi uyguluyoruz. ISSN GÜNLÜK S YAS GAZETE Y l: Haziran 2014 Cumartesi Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Genel Yay n Yönetmeni Ahmet TEKEfi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefleri fienol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Sayfa Editörleri Yasemin AYDO DU - fiebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Spor Muhabiri U ur OK Kültür-Sanat Semiha ARKLAN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T nternet Editörü Ali hsan YILMAZ Polis - Adliye: Serkan SER N, Magazin: YAS N DUR Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaflam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan O UZ Sa l k: Burcu KER M, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Murat PARLAK dari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir fl adam Saran, K r kkale de 300 çocuk için Sünnet fiöleni düzenledi KIRIKKALE - Saran Holding Yönetim Kurulu Baflkan Sadettin Saran, K r kkale'de 300 çocu u sünnet ettirdi. K r kkale Valisi Ali Kolat, Atatürk Park 'nda düzenlenen programda yapt - konuflmada, Saran'a geleneksel hale getirdi i Sünnet fiöleni için teflekkür etti. Saran' n memleketine, ülkesine ba l, sosyal sorumluluklar üstlenen de erli bir ifl adam oldu unu dile getiren Kolat, "Saran, e itim ö retim y l nda ilkokula bafllayan ö rencilerin tamam na spor çantas hediye edecek. Yine 23 Nisan'da baflar l ancak maddi olanaklar zay f ö rencileri her y l stanbul'a götürüp gezdirmektedir" dedi. fl adam Saran da bugün kadar düzenledi i 14 flenlikte 6 bin çocu u sünnet ettirmenin gururunu yaflad n söyledi. Memleketi K r kkale için bir fleyler yapmay çok sevdi ini belirterek, flunlar kaydetti: "Buras benim memleketim, topra- m. Allah k smet ederse, sa l k el verdikçe sürekli bir fleyler yapmaya çal - flaca m. Eylül ay nda Keskin'e bir spor salonu daha açaca z. Okullar n bafllamas yla 3 bin çocu a spora teflvik için spor eflyalar verece iz. Yard mlar m devam edecek." Bir gazetecinin Saran'a, "Galatasaray Kulübü Baflkan Ünal Aysal' n, Beko Basketbol Ligi'nin play-off final serisinde Fenerbahçe Ülker ile yapacaklar son maça ç kmayacaklar n aç klamas " ile ilgili düflüncesini sormas üzerine, bu durumdan bir taraftar olarak, bir sporcu olarak çok kayg duydu unu ifade etti. Maça ç kmama karar n n çok rahats z edici bir durum oldu unun alt n çizen Saran, flunlar kaydetti: Saran Holding Yönetim Kurulu Baflkan Sadettin Saran, K r kkale'de 300 çocu u sünnet ettirdi. fl adam Saran da bugün kadar düzenledi i 14 flenlikte 6 bin çocu u sünnet ettirmenin gururunu yaflad n söyledi. "Bir derbi maç n n oynanmamas n yurt d fl na anlatamay z, sadece yurt d - fl na de il hiçbir yerde anlatamay z bu durumu. Çok a r fleyler söyleniyor. Bunlar çok üzücü. Bir an önce Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, Gençlik ve Spor Bakanl yla beraber, bir sa duyu ortam yaratmas laz m. Bu maç n oynanmamas kabul edilebilir bir fley de il. Tak m n çekilmesi gibi bir fley düflünülemez. Bu durumun çözülmesi laz m. Bu ortam da yaratacak olan Basketbol Federasyonu'dur. Son derece üzücü ve vahim bir durum." Türkiye Diyanet Vakf, Ramazan ay nda Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Uzak Do u'ya 50'den fazla ülkede hizmet verecek Türkiye Diyanet Vakf Genel Müdürü smail Palako lu, vakf n yaln zca Türkiye'de de il, Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Uzak Do u'ya 50'den fazla ülkede ramazan haz rl klar n tamamlad n söyledi. ANKARA - Palako lu, vak f binas nda yapt bas n aç klamas nda, bu y l "Hiç kimse kimsesiz kalmas n, bu ramazan ve her zaman" slogan yla yola ç kt klar n belirterek, merkez ve 980 flubeyle yo un bir çal flma sürecine girdiklerini anlatt. Ankara'da Kocatepe Camisinin avlusunda kurulacak çad rla her gün 2 bin kiflilik iftar sofras aç laca n bildiren Palako lu, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde iftar sofralar kurularak yüz binlerce kiflinin misafir edilece ini söyledi. Palako lu, 30 bin yard m çeki haz rlad klar n ve ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edildikten sonra bunlar n ramazan boyunca da t laca n kaydetti. Vakf n çal flmalar n n Türkiye ile s n rl olmad na dikkati çeken Palako lu, "7 k tada insanl n hizmetinde olan vakf m z, ramazan ay nda Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Uzak Do u'ya 50'den fazla ülkede haz rl klar n tamamlad. Yurt d fl nda yaklafl k 60 bin kifliye iftar sofralar m z açaca z. Yine yurt d fl nda yaklafl k 50 bin aileye de çeflitli yard mlarda bulunaca z. Böylece yard mlaflman n ve paylaflman n en iyi yafland bu mevsimde, ramazan ay n en iyi flekilde geçirmifl olaca z" diye konufltu. Palako lu, iyilik köprüsü kuran vakf n, hay rsever kiflilerin yard mlar n gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaflt rd klar n söyleyerek, "Vatandafllar m z k sa mesaj yoluyla, bankalardan, müftülüklerden veya genel müdürlü ümüzden makbuz karfl l nda fitre, zekat ve ba fllar n yapabilirler. nflallah bizler bu emanetleri en güzel flekilde ihtiyaç sahiplerine ulaflt rmaya gayret edece iz" de erlendirmesinde bulundu. Bir fitre bedeli olan 10 liran n tüm operatörlerden 5601'e gönderilecek bir mesajla karfl lanabilece ini bildiren Palako lu, bunu yan s ra vakf n internet sitesinden, bankalardan hiçbir masraf ödemeden zekat, fitre ve ba fllar n ulaflt rabileceklerini kaydetti. YASAM YAZIHANE Ayd n UZKAN YUVADAN KONUTA Teknoloji son h zla insanlar n yaflam n de ifltirmeye devam ediyor. Yaflan lan mekanlar n farkl laflmas da bu de iflimlere paralel biçimde ilerliyor. insano lu geliflen teknolojiyle birlikte ma aradaki yaflamdan ç karak irili ufakl bir çok ev yapt. Ma aralardan barakalara, o ahflap evlere, ordan kargir evlere derken sonunda gökdelenler dikti. Yaflan lan mekanlar sadece fiziksel de il ifllevsel bak mdan da de iflime u rad. As l dururken gölge kucakland. Sonunda pembe panjurlu yuvalar n hayali kendini lüks rezidanslar n özlemine b rakt. Yaflan lan mekânlar fiziksel olarak de iflirken sosyokültürel ve sosyoekonomik anlamda baflka bir yaflam biçimine de geçildi. Her infla edilen ev yuvalar n ruhundan uzaklarda flekillendi. Yatay infla edilmifl yuvalar n yerini alan dikey konutlar yaflamdan kopmaya bafllad. Öyle ki, art k yap lan devasa binalarda neredeyse bir kasaban n nüfusu kadar insan yaflam n sürdürmektedir. S ms cak yuvalar n yerini görüntüsü bile so uk olan konutlar almaktad r. çinde bar nd rd teknoloji ne kadar ilerlerle ilerlesin ve binalardaki katlar ne kadar artarsa arts n durum de iflmemektedir. Zaten fluras var ki, mesken denilen ve sükun bulunulan yer anlam na gelen yuvalar, dört duvar ve bir çat dan ibaret bir yap de ildirler. Hele ki büyüklü ü yada küçüklü ü k stas al nacak bir mekan hiç de- ildir. Yuva odur ki, çekim alan n n d fl na ç k ld nda insan bir m knat s gibi kendine çekmelidir. Günümüzde yuvalar konuta, konutlarda yat r m arac na dönüflmüfl durumdad r. Öyle ki, insanlar bir yar fl halinde tonlarca beton y n na y llar n vererek sahip olmaya bafllad lar. Yuvan n s cakl kendini, tek kiflilik yaflamlar için tasarlanan 1+1 konutlara terk etti. Herkes kendi odas nda ve kendi a nda dünyas n yaflar oldu. Cennet tad veren mekanlar birer cinnethaneye dönüfltü. Çok odal konutlar ise insanlar n önce gövdelerini ay rd sonra gönüllerini. çgüdüsel bir davran fl n ürünü olan kufl yuvalar bile, dört bir yanda infla edilen blok apartmanlara k yasla daha çok s cakl k içerir oldu. D flar daki çok renkli ve cezbedici hayat insanlar yuvalar ndan kopard. Yemekler, buluflmalar ve e lenceler hep d flar ya endekslendi. Konutlar huzur mekanlar olmaktan öte ihtiyaçlar n giderildi i yerler haline geldi. Okulu, sa l k merkezi, postanesi, bankas, marketi gibi daha bir çok ihtiyac n karfl land konutlar n bulundu u siteler insanlar mahalle olgusundan da uzaklaflt rd. Yuvalardaki hareketlili in yerini konutlardaki tembellik ve uyuflukluk ald. Konutlarda komfluluk iliflkileri de sekteye u rad. Bir kap dan birbirini tan mayan onlarca ailenin girdi i konutlar n bulundu u so uk binalar h zla ço- ald. B rak yan blokta kimin yaflad - n yan dairede bile kimin yaflad ndan habersizce geçti günler. S n fsal ayr - l klar üzerine yükselen lüks sitelerdeki konutlarda Komflusu açken tok yatan bizden de ildir düsturu da yar felç oldu. Hele ki sanayileflme ve modernleflmeyle birlikte kad nlar n çal flma hayat na at lmas, çocuklar n da sabah n ilk fl klar yla birlikte krefle yollanmas yuvalar daha bir konutlaflt rd. Yuvan n s cakl ndan ar nd r lm fl konutlar sadece bar nma ifllevine indirgenerek otel gibi sadece uyunulan mekânlar haline geldi. Modern hayat n mecbur etti i çal flma saatleri sebebiyle içinde olmaya hasret kal nan konutlar boflta kald. nsan n kiflili ini ve kültürünü yans tmayan bu konutlar insan ruhu ile de uygunluk sa layamad. Kendimize özgü yaflam biçimimizin ihtiyaçlar na cevap veremeyen bu sentetik yaflam tabii ki de ça m z insan n daha bir huzursuzlu a itti. Bu yüzden konutlar m z acilen özümüzle bütünlefltirerek yuvaya dönüfltürmemiz flartt r. Aksi halde hem huzurun hem de eli öpülesi büyüklerimizin hanemize teflrifi zor ve misafirlikleri de k sa olacakt r.

15

16 21 Haziran 2014 Cumartesi Yar m as rl k usta ç rak ar yor HATAY - HAL T DEM R - Yar m asr aflk n süredir yapt has r örücülü ünü ilerlemifl yafl na ra men efliyle sürdüren Niyazi Köleo lu (79), bu iflin gelecek kuflaklara aktar lmas için u rafl veriyor. Bu day saplar n çeflitli ifllemlerden geçirip boyayarak el eme i göz nuru süs eflyalar na dönüfltüren Köleo lu, eserlerini ülkenin dört bir yan n n yan s ra baflka ülkelere de pazarl yor. Has r örücülü ünün unutulmaya yüz tuttu unu ifade eden Köleo lu, AA muhabirine yapt aç klamada, yar m as rd r yapt bu ifl sayesinde bütün çocuklar n okuttu unu söyledi. Bu ifli kendisinden baflka bir ustan n yapmamas n n kendisini üzdü ünü belirten Köleo lu, flöyle konufltu: Türkiye de has r sanat n benden baflka yapacak kimse yok. Gençler bize gelsin bu ifli ö retelim, ama kimse yok. Valilik ve Kültür Müdürlü ü bu kapsamda 3-4 kurs yeri açmas na ra men bu ifle olan talep yok denilecek kadar azd. Müracaat edenler de bu ifli devam ettirmedi. Yan mda ifl ö renmek isteyen varsa buyursun gelsin, evimde kals n. Bütün ihtiyaçlar n karfl lamaya haz r m. Yeter ki bu mesle i ö renerek gelecek kuflaklara aktars n. Bu sanat benimle beraber mezara gitmesin. Yap lan has r sanat n n fiyat aral n n yap lan iflin büyüklü üne göre de iflti inin alt n çizen Köleo lu, yapt eserleri ABD den Almanya ya, Kuveyt ten Suudi Arabistan a kadar çok say da ülkeye gönderdi ini kaydetti. Bitlis te tafl ustal yeniden hayat bulacak B TL S - Bitlis Koruma Uygulama Denetim Bürosu'nun (KUDEB) Sosyal Destek Program kapsam nda açt kursla kentte unutulmaya yüz tutan "tafl ustal " sanat yeniden canland r lacak. Proje çerçevesinde hlasiye Medresesi bahçesinde aç lan kursu alan 25 kifliden restorasyon ekibi kurulmas ve böylece y k lma tehlikesiyle karfl karfl ya kalan tarihi yap lar n onar larak aya a kald r lmas hedefleniyor. KUDEB Sorumlusu ve Ziraat Mühendisi Zekeriya Urfan, gazetecilere yapt aç klamada, 1970'li y llardan sonra betonarme binalara geçilmesiyle tarihi kent Bitlis'te tafl ustas n n kalmad n söyledi. Restorasyon potansiyeli olan bir kentin tarihi yap lar n profesyonel bir ekiple onarmaya karar verdiklerini ifade eden Urfan, flöyle konufltu: "Bitlis tamam yla tafl yap lardan oluflan bir flehir. Hanlar, hamamlar, çarfl lar ve sivil mimari örneklerinin tamam tafl iflçili iyle günümüze kadar geldi. Ne yaz k ki 1970'li y llardan sonra yetiflmifl tafl ustas kalmad. Bu kursiyerlerimizin ailelerinin ço unda tafl ustalar var ancak tafl iflçili i betonarme kültüründen sonra unutulan bir meslek haline geldi. Kursumuz 100 gün sürecek ve toplamda kursiyerlere 600 saat e itim verilecek. Kursu tamamlayanlar kolayl kla ifl bulacak. Çünkü bu mesle in istihdam alan çok genifl." Kentte restorasyon yapan tafl ustalar n n tamam n n Mardin, Diyarbak r ve Gaziantep gibi illerden gelerek çal flt n belirten Urfan, Bitlisli gençlerin e itimlerini tamamlad ktan sonra kentteki restorasyon ifllerini devralaca n ve il d fl ndan tafl ustas na ihtiyaç kalmayaca n sözlerine ekledi. Bu da SAMAN EV AFYONKARAH SAR - HÜSEY N leketi fiuhut ilçesine ba l Balç khisar köyünde ERTU RUL ÖZAfiKIN - Afyonkarahisar'da saman balyalar ndan ev yapmaya bafllad bir kifli, hayalini kurdu u "saman evi", iki kat ifade etti. olarak infla etmeye bafllad. Türkiye'de saman balyalar ndan yap lan Çevre sa l k teknisyeni Hamza Özdemir, evlerin yeni yeni yayg nlaflmaya bafllad n AA muhabirine yapt aç klamada, stanbul anlatan Özdemir, evin yap m nda yaklafl k 600 Beykoz'da gezerken gördü ü tek katl saman adet saman balyas kullanaca n belirtti. balyas ndan yap lm fl evlere hayran olunca, Evin temelini betonarme yapt n aktaran araflt rmaya bafllad n bildirdi. Özdemir, flöyle konufltu: "Bu flekilde alttan Özdemir, yaklafl k 3 y l süren araflt rmalar nem vurmas n engelleyece iz. Temelden yükselen demir kolonlar aras na saman sonucu hayalini gerçeklefltirmek için, mem- balyalar n Ayvaz Dede fienlikleri Pazar günü yap lacak SARAYBOSNA - Boflnaklar n Müslüman olmas n n önemli simgelerinden Manisa Akhisarl Ayvaz Dede an s na, 504 y ld r düzenlenen etkinlikler kapsam nda, ülkenin çeflitli kentlerinden ellerindeki sancaklarla atl birlikler, flenliklerin yap laca Prusac (Akhisar) kasabas na do ru yola ç kmaya bafllad. Bosna Hersek slam Birli ini (Diyanet flleri Baflkanl ) ve Saraybosna n n Stari Grad Belediyesi ni temsil eden 10 atl, bafllar nda fesleri ve ellerinde tafl d klar sancaklarla, Prusac kasabas nda Pazar günü düzenlenecek 504. Ayvaz Dede fienlikleri ne kat lmak üzere, baflkent Saraybosna daki At Meydan ndan hareket etti. Saraybosna flehir merkezindeki Latin Köprüsü üzerinden geçerek, flehrin en merkezi caddelerinden Ferhadiye ve Mareflal Tito caddelerinden geçen atl birlikler, vatandafl ve turistlerden yo un ilgi gördü. Atl birlikler, özel araçlarla önce Foynitsa ya götürülecek, ard ndan Vratnitsa, Gornyi Vakuf, Bugoyna ve Donyi Vakuf tan geçerek, flenliklerin düzenlenece i Prusac kasabas na varacak. Atl birlikleri u urlamaya gelen Stari Grad Belediye Baflkan brahim Hacibayriç, her y l oldu unu gibi bu y l da Ayvaz Dede fienlikleri nin organizasyonunu desteklediklerini belirterek, befl as rd r devam eden bu gelene i sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Ayvaz Dede fienlikleri, her y l on binlerce kiflinin kat l m yla Bosna-Hersek te bu zamana kadar yap lan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor. Bosna ya Osmanl dan önce gelen Ayvaz Dede nin an s na 5 as rdan fazla süredir yaflat lan flenliklerin merkezi program Prusac kentinde Pazar günü yap lacak. Bosna Hersek in orta kesimlerindeki Donyi Vakuf kentinin yak n nda bulunan Karaula kasabas nda bir araya gelecek yüzlerce atl, buradan geleneksel Osmanl k yafetleri ve ay y ld zl bayraklar yla Cumartesi sabah yola ç kacak. Karaula dan yola ç kacak atl birlikler, Donyi Vakuf kent merkezinde geleneksel olarak toplanan binlerce kifli taraf ndan karfl lanacak. Bosna Hersek in çeflitli kentlerinden gelen atl lar, daha sonra Donyi Vakuf tan geçerek, merkezi program n düzenlenece i Prusaç kasabas na do ru gidecek. Ertesi sabah (Pazar) ise Ayvaz Dede fienlikleri nin merkezi program n n düzenlenece i alana gidecek olanlar, öncelikle Ayvaz Dede nin rivayete göre yaklafl k 500 y l önce Prusac kasabas nda yaflanan kurakl k nedeniyle yak nlardaki da da 40 gün dua ettikten sonra kayan n s k flt r yoruz. Bu balyalar n aras na da çamur harc yap flt rarak sa lamlaflt r yoruz. Üstten ve yandan iyice pekifltirerek sa lam bir duvar elde ediyoruz. 75 metrekare kapal alana infla edilen ve iki katl olacak evimizde 4 oda, 1 salon bulunacak." "Saman balyalar ndan yap lan evler, s yal t m bak m ndan mucizevi avantajlara sahip" diyen Özdemir, flöyle devam etti: "Y l boyunca s de erlerini koruyor. K fl n s cak, yaz n serin oluyor. Bu de erler ölçümlerle sabittir. stanbul'da bir profesör kendisine balyadan villa yapt rm fl. Evin s hhi yararlar kadar görüntüsü de çok hofltu. Ben de hayal ettim ve 'fiuhut'ta neden olmas n' diye düflündüm. Daha sonra evi infla etmeye bafllad m." Evin yaklafl k 25 bin liraya mal olaca n anlatan Özdemir, "Görenleri flafl rtan bu kullan fll evlerin, ilçemizde yayg nlaflmas n dileriz. Çünkü her bak mdan kazand r yor. Sa l kl olmas da cabas " dedi. aç l p suyun ç kt yere geçerek, burada dua edecek. Ayvaz Dede fienlikleri etkinlikleri Kur an- Kerim ve ilahi okunmas n n ard ndan k l nacak ö len namaz ile son bulacak. Ayvaz Dede, Sar Saltuk gibi irflad maksad yla Anadolu dan bölgeye gelen Horasan erenlerindendir. nan fla göre, Manisa Akhisarl bir dervifl olan Ayvaz Dede, 500 y l önce, kurakl n yafland ve bugün flenliklere ev sahipli i yapan Donyi Vakuf kentinin Prusac (Akhisar) kasabas ndaki da a geldi. Halk n k tl k çekti i, hayvanlar n susuzluktan telef oldu u bölgeye suyu getirmek için 40 gün 40 gece burada ibadet eden Ayvaz Dede, bir gece, uykusunda iki koçun birbiriyle çarp flt n gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan Ayvaz Dede, bir anda karfl s nda yar lan da ve gürül gürül akan rma buldu. Böylece bölge suya kavuflmufl, kurakl k sona ermifl oldu. Bu olay duyan çok say da kifli de slam dinini kabul etti. fienliklerin bir bak ma bu bölgedeki insanlar n slam seçifli nedeniyle de kutland biliniyor. Müslümanlar kadar Hristiyanlar n da inand efsanenin kahraman Ayvaz Dede nin suyu buldu u ve mezar n n yer ald da n etekleri, 504 y ld r Ayvaz Dede fienlikleri ne ev sahipli ini yap yor.

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ 000774 07/03/2013 Konu : Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER 2013 / 081 OLAĞAN

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı