ISSN P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL"

Transkript

1 ISSN P DE KAÇ TL? 21 Haziran 2014 Cumartesi HABER 7. SAYFADA Fiyat 25 Kr Kanla beslenen flsizlik çift hane s n r nda Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde iflsiz say - s, mart döneminde 2 milyon 747 bin kifli oldu. flsizlik oran ise ayn ayda yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleflti. HABER 6. SAYFADA Tar m n istihdam pay % 20 yi aflt TZOB: "Mart ay nda tar m, toplamda iflsizli i 1,9 puan azaltarak yüzde 9,7 ile tek hanelerde kalmas n sa lad." HABER 6. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Fehmi Koru Keser döner sap döner 12. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Semsettin Küzeci Kerkük Mektubu 6. Sayfada Ayd n Uzkan Yaz hane 14. Sayfada SERVET! Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, fiiilere, Sünnilere yedirilmek istenmeyen zengin petrol yataklar ; yine bu insanlar n kanlar yla y kanarak PETROL sunuluyor dünyaya HERKES N ÇIKARI VAR Ortado u co rafyas n n lanetli serveti petrol ve di er enerji kaynaklar her dönemde emperyalistlerin do rudan sald r lar na u rad, u ruyor Amerika n n ç karlar, ngiltere nin ç karlar, Almanya n n ç - karlar, Rusya n n ç karlar gibi, bu co rafya ile aras nda okyanuslar bulunan ülkeler bile bu ifltah kabartan servetin peflini hiç b rakmad, b - rakm yor. HEPS N N AMACI AYNI Her yolun mubah görüldü ü ac - mas z politikalar ve uygulamalarla, bu u urda terör örgütleri desteklendi, darbeler yap ld, hükümetler kuruldu, hükümetler y k ld, suikastlar düzenlendi; emperyal emellerin sad k bekçileri türetildi, bir y n fitnefesat üretildi Bugün oldu u gibi oluk oluk kan ak t ld, ak t l yor. Tek amaç petrol ve do algaz sahalar n ele geçirmek YAZILI-BASILI BELGE Aljazeera Türk ün haz rlad yandaki harita, tüm bunlar n yaz l -bas l belgesi olma özelli ini tafl d için sizlerle paylaflmak istedik Dursun ERKILIÇ CHP stanbul l, karar n arkas nda www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Ba dat'ta Ifi D alarm Terör örgütü Ifi D ve silahl gruplar n muhtemel sald r lar na karfl, Irak' n Baflkenti'nde güvenlik önlemleri art r l yor. Özel dedektörlerin bulundu u kontrol noktalar nda, flüphelenilen araçlar e itimli köpeklerle aran yor. Baflkent Ba dat'taki üniversitelerde okuyan Kürt ö rencilerin, güvende olmad klar öne sürüldü. Kürdistan slami Birlik Partisi (Yekgirtu) Milletvekili Adil Nuri, yollar n Ifi D'in eline geçmesi nedeniyle ö rencilerin, Ba dat'tan ç kamad n belirtti. HABER 12. SAYFADA CHP de yeni bir iletiflim CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Genel Baflkan m z ve parti yöneticileri örgütle birebir tüm konular görüflecek dedi. HABER 12. SAYFADA CHP stanbul l Baflkanl 'ndan, yap lan yaz l aç klamada, Türkiye'nin ilk kez cumhurbaflkan n halk oylamas yla seçmeye haz rland belirtildi. CHP ve MHP'nin ortak cumhurbaflkan aday önerisine iliflkin yap lan aç klamada, Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'nun aç klad karar n arkas nda olundu u bildirildi. Aç klamada, Türkiye'nin içeride kutuplaflt r ld, d flar da da savafla zorland savunularak, kiflisel veya toplumsal kimliklerin üzerinde konuflmak yerine demokrasinin, hukukun üstünlü ünü ve parlamenter sistemin devaml l n esas alan bir anlay fl egemen k lmak ad na mücadele zaman oldu u ifade edildi. HABER 12. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi 2 GÜN 3 SINAV Lisans Yerlefltirme S navlar 'n n son iki s nav ile Paras z Yat l l k ve Bursluluk S nav (PYBS) hafta sonu gerçeklefltirilecek HABER 12. SAYFADA Turizm Raporu TÜRSAB "2014 Turizm Sezonu Raporu"na göre, geçen y l toplam 39 milyon kifliyi a rlayan turizm sektörü yurt d fl nda yaflayan vatandafllarla birlikte bu y l toplam 43 milyon kifliyi misafir edecek. HABER 7 DE Denizli'de termal yat r m toplant s Sa l k Bakanl Sa l n Gelifltirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontufl, Türkiye'nin, çok büyük potansiyele sahip oldu u termal sa l k turizmiyle ilgili tan t mda geride kal nd n belirterek, "Sa l k Bakanl bu iflin h zlanmas için normal flartlarda ifli olmamas na ra men elinden geleni yapacak" dedi. HABER 6. SAYFADA 20 Haziran 2014 Resmi Gazete 2014/ kv Denizli I- Denizli IV TM Enerji letim Hatt Projesi Kapsam nda Baz Tafl nmazlar n Türkiye Elektrik letim Anonim fiirketi Genel Müdürlü ü Taraf ndan Acele Kamulaflt r lmas Hakk nda Karar

2

3

4

5

6 6 EKONOMI 21 Haziran 2014 Cumartesi Sa l k Bakanl Sa l n Gelifltirilmesi Genel Müdürü Tontufl: Termal sa l k turizmi için çok büyük potansiyele sahip ülkemizde, bunun tan t m n yapmada çok gerideyiz fis ZL K çift hane s n r nda ANKARA - Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde iflsiz say s, mart döneminde 2 milyon 747 bin kifli oldu. flsizlik oran ise ayn ayda yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleflti. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) mart ay na iliflkin "Hanehalk flgücü statistiklerini" aç klad. Buna göre, Mart 2014 döneminde Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde iflsiz say s 2 milyon 747 bin kifli, iflsizlik oran ise yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleflti. flsizlik oran erkeklerde yüzde 9,1, kad nlarda ise yüzde 11 olarak gerçekleflti. Ayn dönemde; tar m d fl iflsizlik oran yüzde 11,6 olarak tahmin edilirken, yafl grubunu içeren genç iflsizlik oran yüzde 16,7 iken, yafl grubunda bu oran yüzde 9,9 oldu. Martta 15 ve daha yukar yafltaki istihdam edilenlerin say s, 25 milyon 583 bin kifli, istihdam oran ise yüzde 45,1 olarak gerçekleflti. Bu dönemde, tar m sektöründe çal flan say s 5 milyon 316 bin kifli, tar m d fl sektörlerde çal flan say s ise 20 milyon 268 bin kifli oldu. stihdam edilenlerin yüzde 20,8'i tar m, yüzde 21'i sanayi, yüzde 7,1'i inflaat, yüzde 51,2'si ise hizmetler sektöründe yer ald. Bu arada, mevsim etkilerinden ar nd r lm fl iflsizlik oran, martta geçen y l n ayn ay na göre 0,1 puan art flla yüzde 9,1 olarak gerçekleflti. 14 Temmuz 1958 de Cumhuriyetin ilan ile Irak ta kitle iletiflimi farkl boyutlara uzand. Birçok Irak yöneticisi taraf ndan bas n özgürlü ü yok say ld. Bafl ndan beri iktidar n güdümüne sokulmakla da bitmedi, tam iktidarlara gebe b rak ld. Irak taki iktidar (Arap Baas Partisi) ülkede varl k gösteren görsel ve yaz l bas n n yönünü iktidar n politikas do rultusunda çizmifltir. Cumhuriyet döneminde etkin olan Baas rejimi bas n yay n organlar n devletin tekeliyle idare etti. Arap Baas Partisi rejimini fikir ve idealleri halka zorla dayat lm flt r. Bu dönemde serbest özgür bir gazetenin yay nlanmas hemen hemen imkâns z hale gelmifltir. Bu dönemde Irak ta yay nlanan gazete, dergi ve di er yay nlar özellikle de yaz l matbuat devlet taraf ndan denetim alt na al nm flt r. Devletin atad Baasç deneticileri uzman (Bilirkifli) ad alt nda Kültür ve Tan tma Bakanl na ba l Rekabet El- Matbuat dairesinde görev alarak Irak ta yay nlanan bütün yay nlar n denetimine al koymufllard r. Bas l Matbuat özellikle de Türkmence ve Kütçe kitaplar n bas lmadan önce iki nüsha kitap el yaz s ile ad geçen daireye bir üst form ile teslim edilirdi. Birkaç ay sonra onay verildi i takdirde o kitap bas laca matbaaya taahhütlü bir biçimde ilave veya alt -üstü çizilen bölümlerin bas lmama kayd yla çok titizlikle incelenir daha DEN ZL - Tontufl, Karahay t'taki bir otelde düzenlenen "Termal Sa l k Turizmi Yat r m ve Teflvik Tan t m Toplant s "ndaki konuflmas nda, dünyada yaklafl k 1 milyar insan n romatolojik hastal klardan flikayetçi oldu unu söyledi.türkiye'de sahip oldu u mineral özellikleriyle en iyi termal kaynaklar n bafl nda Denizli ve Karahay t' n geldi ine iflaret eden Tontufl, flunlar kaydetti: "Sa l k turizmi için dünyada belirleyici unsurlar fiyat, bekleme süresi, hekimin ya da kurumun bilinirli i, ülke korumas, özel hayat n korunmas, turistik yararlan m, mesafe ve bilgiye ulafl md r. Denizli'de termal sa l k turizmin yap lmas için bunlar bir zorunluluk. E er insanlar termal sa l k turizm için bir yerlere gidiyorsa, liste de bu ise termal zenginli i, tarihi ve do- al dokusu ile gitmeleri gereken yer, asl nda Denizli. Ama biz halihaz rda Budapeflte ile veya Çek Cumhuriyeti'ndeki birkaç merkezle mukayese ediyorsak, bunun nedeni geç kalmam zd r. Biz, onlarla k yas kabul etmeyecek kadar ilerideyiz." Tontufl, termal tesis ile termal sa l k tesisini yeni yönetmelikle birbirinden ay rd klar n an msatarak, termal ortamda ayn zamanda t bbi uygulamalar n yap labilece i ruhsatland r lm fl yap s olmas gereken termal sa l k tesislerinin, STANBUL- SEMRA ORKAN - Sat fla ç kar lan konutlardan en yeni, en küçük ve en pahal olanlar stanbul'da bulunuyor. Reidin taraf ndan 2013 y l için sat fla ç kar lan konut tipindeki gayrimenkullerin nicel özellikleri incelenerek, ifllem, ilan hacmi aç s ndan en çok hareketlili in yafland 7 flehir ve 30 büyükflehir için konutlar n özellikleri hakk nda bir araflt rma yap ld. AA muhabirinin bu araflt rmadan derledi i bilgiye göre, araflt rma, stanbul'da konutlar n di er flehirlere Karahay t' n ve bölgenin gelece ini de ifltirece- ini dile getirdi. GÖZ HASTAL KLAR ILK S RADA Türkiye'ye tedaviye gelen yabanc turistlerin kliniklere göre da l m na bak ld nda, göz hastal klar n n ilk s rada yer ald n, termal sa l k turizminin ise ilk 10'da bulunmad n belirten Tontufl, flöyle devam etti:" nsanlar, termal sa l k turizmi için en çok internetten araflt rma yap yor. Budapeflte, sektörün yüzde 20'sine hakim. Demek ki biz iyi bir internet sistemi ve iyi bir arac kurum kurabilirsek, Karahay t ad na bu sistemi çok daha ileriye götürebiliriz. Sa l k Bakanl olarak bütün sa l k turizmini kapsayan bir site yapt k. Termal tesis dönüflümünü yeni yönetmeli e koyduk. Özellikle bu bölgenin önünü açmak için termal sa l k tesisi yat r mlar na teflvik getirildi. Termal su özelli i aç s ndan bizden daha iyisi yok. Pamukkale Üniversitesi'nin kuraca kür merkeziyle buras, Budapeflte'den çok daha iyi olacak. Termal sa l k turizmi için çok büyük potansiyele sahip ülkemizde, bunun tan t m n yapmada çok gerideyiz. Ancak Sa l k Bakanl bu iflin h zlanmas için normal flartlarda ifli olmamas na ra men elinden geleni yapacak." göre hem daha küçük, hem de daha pahal ama daha yeni oldu unu ortaya koydu y l içerisinde sat fla sunulan mevcut ve yeni konutlara iliflkin olarak en küçük oturma alan na sahip konutlar, Türkiye'nin metrekare baz nda en yüksek konut fiyatlar na sahip kenti stanbul'da bulunuyor. En genifl oturma alan na sahip konutlar ise Adana'da yer al yor. Oda say lar na bak ld nda genelde ortalama 3 odal konutlar n sat fla ç kt görülürken, bina yafllar incelendi inde ise yeni konutlar n en fazla TZOB Genel Baflkan Bayraktar: "Tar m, emek yo un bir sektör olmas nedeniyle üretimdeki pay n n çok üzerinde istihdam sa l yor ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar m n, emek yo un bir sektör olmas nedeniyle üretimdeki pay n n çok üzerinde istihdam sa lad n, yurtiçi gelirin yüzde 7,4'ünü karfl layan tar m n istihdamdaki pay n n yüzde 20'leri aflt n bildirdi. Bayraktar, yaz l aç klamas nda, 25 milyon 583 bin olan istihdam edilenlerin 13 milyon 90 bininin hizmetler, 5 milyon 365 bininin sanayi, 1 milyon 812 bininin inflaat, 5 milyon 315 bininin ise tar mda çal flt n ifade ederek, "Tar m, emek yo un bir sektör olmas nedeniyle üretimdeki pay n n çok üzerinde istihdam sa l yor. Yurtiçi gelirin yüzde 7,4'ünü karfl layan tar m n istihdamdaki pay yüzde 20'leri afl yor" ifadesini kulland. Tar m n ülke ekonomisine yük olmak bir yana, istihdam n tek hanede tutulmas na yard mc oldu unu belirten Bayraktar, mart ay nda tar m n, toplamda iflsizli i 1,9 puan azaltarak yüzde 9,7 ile tek hanede kalmas n sa lad n, tar m n erkeklerde iflsizli i yüzde 10,4'den yüzde 9,3'e, kad nlarda ise yüzde 15,1'den 11,2'ye çekti ini kaydetti. Bayraktar, mart ay nda tar m n 2 milyon 887 bin erkek, 2 milyon 427 bin kad na ifl ve afl yaratt n, erkeklerin yüzde 16,1'inin, kad nlar n yüzde 31,9'unun tar mda çal flt n vurgulad. Tar m n büyük sorunlar ndan birinin de kay t d fl çal flma oldu ununa dikkati çeken Bayraktar, tar mda istihdam edilen 5 milyon 315 bin nüfusun yüzde 80,5'inin kay t d fl oldu unu ifade etti. Bayraktar, tar mda istihdam edilen erkeklerde kay t d fl istihdam n yüzde 70'de kal rken, kad nlarda yüzde 92,9'a kadar ulaflt n, kay t d fl l n önlenmesi ve tar mdaki tüm nüfusun sosyal güvence kapsam nda olmas için çal flmalar yürütülmesi gerekti ini belirtti. Bayraktar, may s ay nda tar m n genelinde üretici fiyatlar n n (ÜFE) de iflmedi ini, tar m ve avc l k ürünlerinde yüzde 0,12, ormanc l k ürünlerinde yüzde 2,6 artt n, bal kç l kta yüzde 7,43 geriledi ini bildirdi. Bayraktar, üretici fiyatlar n n, may s ay itibar yla son bir y ll k dönemde tar m n genelinde yüzde 11,2, 12 ayl k ortalamalara göre yüzde 6,60 artt n belirtti. stanbul un konut profili Antalya ve stanbul'da sat fla ç kar ld tespit edildi. Üç büyükflehir geneline bak ld nda ise sat fla ç kar lan ortalama daire büyüklü ünün 123 metrekare, ortalama oda say s n n 3, ortalama bina yafl n n ise 5 oldu u görülüyor. 30 büyükflehir geneline bak ld nda ortalama daire büyüklü ü art yor. Sat fla sunulan konutlar n oda say lar detayl incelendi inde, ülke genelinde, 2013 y l içerisinde sat fla ç kar lan konutlar n 3 odal konutlarda yo unlaflt görülüyor. OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE IRAK TA BASIN TAR H Dr. fiemsettin KÜZEC Baas rejiminde bas n Sa l k Bakanl Sa l n Gelifltirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontufl, Türkiye'nin, çok büyük potansiyele sahip oldu u termal sa l k turizmiyle ilgili tan t mda geride kal nd n belirterek, "Sa l k Bakanl bu iflin h zlanmas için normal flartlarda ifli olmamas na ra men elinden geleni yapacak" dedi. sonra bas l rd. Bas lan kitaptan befl nüshas Kütüphaneye verilmek için ayn daireye teslim edilirdi. Ancak as l hedef bas lan kitab n tasla ile karfl laflt rmas idi. Devlet kütüphanelerinde az say da Türkçe ve Kürtçe kitaplar n bulundu u bir gerçektir. (17) 1968 y l nda iktidara gelen Baas Partisi Cumhuriyete sahip ç kt. Irak bas n gününün 100. y ldönümünde Cumhuriyet ad nda yeni bir gazete ç kard. lk say s 15 Haziran 1969 tarihinde bas lan gazete ilk defa olarak ofset ve Irak ta yay nlanan ilk gazete Zevra n n ilk say s n n ayn s (orijinal gibi) bas ld. O dönemde baz gazete ve dergiler de yay nlan yordu. Onlardan Muarif, Misbah, Teceddüd, Necmet Kerkük, fiaip, Huriyye, Irak, stiklal, Yakza, Rafideyin, nkaz, Irakilyevm, Takaddüm, Sada El-Ahid, Afak, A yan, Menar, Savutulvahde, Muhatar, fiuula, Hayat, Savutulahali, Misak, Nida, Savutulislam, Kaza, Adap, Fikir vs. Baas Partisi nin 35 y ll k iktidar süresince ba ms z ve özgür bir gazete yay nland n söylemek zordur.(18) Irak devletine ba l üniversiteler, cemiyetler ve devlet dairelerinin yay nlayacaklar yay n n Irak Gazeteciler Cemiyetince kay t alt na al nmas zorunlu k l n rd. Cumhuriyet ve Baas Partisi döneminde Irak ta 1990 da 219 gazete ve dergi yay nlan yordu.(19) Bu rakam ayn zamanda Saddam rejimi düfltü ünde de kabul edilir bir rakamd r. Yani 10 Nisan 2003 tarihine kadar Irak ta baz önemli gazeteler yay nlanm flt r. Arapça; Cumhuriyet, Sawra, Irak, Kadisiyye, Elifba, Turasulflabi dergileri, Türkmence; Yurt gazetesi, Birlik Sesi ve Kardafll k Dergisi, Kürtçe Hawkari, Süryanice Beytulnahrain Gazetesidir. Ayr ca ngilizce olarak; 15 günde bir Baghdat, Frans zca dergisi, ngilizce günlük gazete Baghdat Observer ve ngilizce iki ayda bir Gilgamesh Dergisi yay nlan yordu y l nda Birinci Körfez Savafl sonras ABD, ngiltere, BM ve Türkiye nin taraf oldu u Irak n Kuzeyinde oluflan Güvenlik Bölgesi ad yla adland r lan bölgede, Saddam güçlerinin yoklu u, orada varl k gösteren Türkmen, Kürt, Süryani ve muhalif Araplar n Baas iktidar na karfl verdikleri milli mücadele çerçevesinde 50 civar nda gazete, dergi ve bülten yay na bafllam flt r. BM karar yla Erbil, Süleymaniye ve Dohok illerinden Kerkük ve Musul a çekilen Irak ordusu, bölgeyi Talabani ve Barzani güçlerine terk etti. Orda muhalifler önce kendi dillerinde yaz l bas nlar n oluflturdular. Daha sonra görsel bas n da devreye girince tam donan ml bir iletiflim rejimi meydana ç kt. Dünyaya yay n yapan Kürdistan TV Hotbird üzerinden yay na bafllad. Yaz l bas n konusunda Türkmenlerden çok geride kald lar; befl gazete ile birkaç dergi ç karabildiler. Türkmenlere ise; Türkiye nin deste iyle hem e itim konusuna hem de enformasyona yani iletiflim konusuna ciddi bir flekilde önem verdiler. Yaz l bas n daha da benimsediler. Bafllang çta Do ufl daha sonra Türkmeneli ad ndaki gazeteler ile birlikte 20 civar nda gazete ve dergi yay nlad lar. TERT ad nda yerel bir TV kanal kurdular. Erbil de ve Süleymaniye de FM olarak birer radyo istasyonu yoluyla da seslerini ve davalar n Irak taki kamuoyuna yetifltirdiler. Dünya da geliflen letiflim geliflmeleri Irak n Kuzeyinde de farkl bir yol ald. Bölgedeki muhalif guruplar profesyonelce ilerleyen teknoloji nimetinden yararlanmaya bafllad lar. Yaz l ve görsel bas n n yan nda elektronik yay nc l ktan da yararlanmaya gayret gösterdiler. (20) Bu konuda yurtd fl ndaki muhalefet guruplar n n temsilcileri lobi çal flmalar sonucu, verimli ifller elde edebildiler. Kürtler ve Türkmenler kendi web sitelerini açarak, davalar n bütün dünyaya tan tmaya çal flt lar. ve web siteleri KDP ve KYB denetiminde Kürtler için, ve ad nda web siteleri Irak Türkmen Cephesi nin (ITC) denetiminde önemli bir iletiflim arac oldu. Bu çal flmalar sonucu, Irak muhaliflerinin sesi, dünyaya hitap eden birer süreli yay n organ haline geldi. Ayr - ca Matbuat konusunda büyük mesafeler kat edildi. Sansürün olmad bir bölgede bas n özgürlü ünün de ard na kadar aç ld n hisseden Güvenlik Bölgesi nde yaflayan Muhalifler çok say da önemli yay n ve kitaplar ortaya ç kt lar. Türkmenler, Kürtlerin bask - c tav rlar na ra men bu imkândan en iyi flekilde yararland lar. Bu dönemi y llar ars nda sözünü etti imiz Güvenlik Bölgesi nde Irak muhaliflerin dönüm noktas olarak adland rabiliriz. 9 Nisan 2003 te demokrasi ve özgürlük ad na Irak iflgal eden ABD ve müttefikleri, öncelikle Enformasyon Bakanl n feshederek yerine Irak letiflim A n kurdu. Sansürü kald rd. Bas n Kanunu nu yok sayarak Irak ta yaz l ve görsel bas n sonuna kadar özgür b rakt. 17) fiemsettin Küzeci, Irak ta letiflim Tarihinden Yapraklar ) Felah Yazaro lu, Beflir Gazetesi, ) Delil El-Devriyat El-Haliciyye- (Arap Süreli Yay nlar Rehberi). a.g.e., 12 20) fiemsettin Küzeci, Türkmeneli Edebiyat, DGTYB Yay nlar, Ankara 2005, s (DEVAM EDECEK)

7 EKONOMI Ramazan pidesinin kilogram fiyat 5 lira 2014 Turizm Sezonu Raporu STANBUL - Türkiye Seyahat Acentalar Birli i'nin (TÜRSAB) "2014 Turizm Sezonu Raporu"na göre, geçen y l toplam 39 milyon kifliyi a rlayan turizm sektörü yurt d fl nda yaflayan vatandafllarla birlikte bu y l toplam 43 milyon kifliyi misafir edecek. TüRSAB'tan yap lan aç klamaya göre, 2014 y l içinde toplam 57 milyon kifliyi aflan bir hareket söz konusu olacak. Yurt içindeki 14 milyon kiflinin yaklafl k 5 milyonu bu sene tatilini otel, pansiyon gibi turizm tesislerinde geçirecek. 5 milyon kiflinin 3,5-4 milyonunun may s-eylül döneminde tatile ç kmas bekleniyor Haziran tarihleri aras ndaki 2 haftal k dönemde otellerde konaklayan yerli turist say - s nda may s ay na göre yüzde 60'a varan art fl yaflan yor. Bu 2 haftada 1 milyon yerli turist sahillere koflacak. Yerli turistin gözdesi yine Bodrum ve Antalya olurken, Bodrum'da sezon içinde baz otellerde yerli turist oran yüzde 40' bulacak. Antalya'da da bu oran ortalama yüzde 15'lerde olsa da tesise göre yüzde 20'leri aflan noktalar da olacak. Bu y l Almanya, Ukrayna ve Belçika gibi pazarlarda kay p yaflayan ve iflini flansa b rakmak istemeyen turizm sektörü sezonun ortas na rastlayan ramazan ay nda yerli turisti kaybetmemek için yüzde 30-40'a varan indirim yapacak. 2,5 milyon yerli turist tatilini 27 Temmuz-15 Eylül aras nda yapacak. stanbul genelinde oteller ucuzlad. Lüks segment fiyatlar n korumay baflar rken tüm oteller ortalamas na bak ld nda ortalama oda fiyat önceki y la göre 139 avrodan 124 avroya geriledi.antalya'da doluluk oran önceki y la göre yüzde 8 düflse de oda bafl na gelir yüzde 4,2 artt. Oda bafl na gelir nisan 2013'te 33,9 avro iken bu y l 35,3 avro seviyesine yükseldi. TÜRSAB Baflkan Baflaran Ulusoy, aç klamada yer alan de erlendirmesinde, kaçak acenteler nedeniyle milyar liray bulan bir kayb n yafland na iflaret ederek, yaz aylar nda art fla geçen bu tür organizasyonlarla tatile ç kan vatandafllar n bir olumsuzluk halinde ma dur olabileceklerini ve hiçbir hak iddia edemeyeceklerini belirtti. Ramazan ay n n yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle yerli turiste hitap eden baz otel ve tur operatörleri alternatif tatil seçenekleri haz rlad. Bu dönemde doluluk oranlar n yüksek tutmak isteyen turistik tesisler, yüzde 50'ye varan indirimler yap yor. ZM R - AHMET BAYRAM - Ramazan ay - n n yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle yerli turiste hitap eden baz otel ve tur operatörleri alternatif tatil seçenekleri haz rlad. Bu dönemde doluluk oranlar n yüksek tutmak isteyen turistik tesisler, yüzde 50'ye varan indirimler yap yor. Oteller, misafirlerine gündüzleri mukabele okuyabilecekleri, vakit ve teravih namazlar n cemaatle k labilecekleri, iftar ve sahur programlar na kat - labilecekleri paketler sunuyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baflkan Yard mc s ve Ege Turistik flletmeler ve Konaklamalar Birli i Baflkan Mehmet fller, AA muhabirine yapt aç klamada, ramazan ay n n bu y l turizm sektörü aç s ndan yüksek döneme denk geldi ini, bunun en çok iç pazara hitap eden otelleri etkileyece ini belirtti. fller, ramazan ay dolay s yla otellerin doluluk oranlar nda normal sezona göre yaklafl k yüzde 10 düflüfl ön gördüklerini dile getirerek, "Turizmciler ANKARA - Türkiye F r nc lar Federasyonu Baflkan Halil brahim Balc, Türkiye genelinde geçen y l pidenin kilogram fiyat n n azami 5 lira oldu unu belirterek, "Bu y l da yine ortalama ülke genelinde sade pidenin kilogram fiyat 5 lira olacak. Bu y l Ankara'da 300 gram pide 1,5 liraya sat lacak" dedi. Balc, düzenledi i bas n toplant s nda pide fiyatlar ile gündemdeki di er konulara iliflkin aç klamalarda bulundu. Geçen y l Ramazan ay ndan önce pidenin kilogram fiyat n n 5 liran n alt nda olmayaca n aç klad klar n belirten Balc, yapt klar çal flma sonucunda Türkiye genelinde kilogram fiyat n n 5 liran n üzerinde olmayaca n bildirdi. Balc, "Geçen y l Ankara'da 350 gram pide 1,5 liraya sat ld. Bu y l Ankara'da 300 gram pide 1,5 liraya sat lacak. Bu geçen y l stanbul'da uygulanan fiyatt r. Geçen y l stanbul ilinde 300 gram pide 1,5 liraya sat lm flken, bu y l Ankara'da 300 gram pide 1,5 liraya sat lacak. Ülke genelinde geçen y l pidenin kilogram fiyat azami 5 lirayd, bu y l da yine ortalama ülke genelinde sade pidenin kilogram fiyat 5 lira olacakt r. stanbul'da ilçelere göre farkl l k arz edebilir. lçelerin maliyetlerine ve pide sat fl rakamlar na göre ilçelere göre farkl l k görebiliriz. Ama stanbul genelinde de kilogram fiyat 5 liran n üzerinde olmayacakt r" diye konufltu. stanbul'da fiyatlar n ilçelere göre farkl l k gösterece ini vurgulayan Balc, " stanbul'da geçen y l azami fiyat uygulanm flt 5 lira. lçelerinde farkl l k arz edebilir. Sar yer ve Befliktafl'ta hem maliyetleri fazla oldu u gibi sat fl da düflük oluyor. Orada halk m z günde 1-2 pide al yor. Sat fl düflük, maliyet yüksek oldu u için o bölgelerde fiyat farkl olabilir. 5 liran n üzerinde olabilir. Di er kesimlerde, varofllarda, Gaziosmanpafla'da tüketim daha fazla, maliyet daha düflük oldu u için ortalama stanbul'da 5 liran n üzerinde olmamas gerekiyor. Azami fiyat bu, tarife ona göre al n yor. Esnaf odalar birliklerinden al nan tarife bu oldu u için bunun üzerinde satmas söz konusu de il" ifadelerini kulland. Sade Ramazan pidesinin azami kilogram fiyat n n geçen y l oldu u gibi bu y l da 5 liradan sat fla sunulaca n söyleyen Balc, Uzun senelerdir ekme in fiyat n n 4 lira oldu unu vurgulayan Balc, un fiyatlar ndaki art fl konusunu G da, Tar m ve Hayvanc l k olarak bundan flikayetçi de iliz. Biz Müslüman bir ülkeyiz, bu düflüflleri erken rezervasyon avantajlar yla ve yüzde 50'lere varan indirimlerle kapatmak istedik" dedi. Yabanc turist a rl kl çal flan otellerin bu düflüflten etkilenmeyece ini kaydeden fller, yerli turiste a rl k veren otellerin ramazan ay nda misafirlerine yönelik Hacivat-Karagöz gösterisi, teravih, iftar, sahur programlar haz rlad n ve bunlar n büyük bir k sm n n sanatç l programlar oldu- unu bildirdi. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polato lu ise otellerin ramazan dönemi fiyatlar n n a ustos ay na göre en az yüzde indirdi ini söyledi. Polato lu, ramazan dolay s yla turlara kay tlarda normal sezona göre yaklafl k yüzde düflüfl oldu unu ancak buna karfl l k bu dönemde en çok kültür turlar n n etkiledi ini aktaran Polato lu, flunlar kaydetti: Ülke genelinde geçen y l pidenin kilogram fiyat azami 5 lirayd, bu y l da yine ortalama ülke genelinde sade pidenin kilogram fiyat 5 lira olacak. Bu y l Ankara'da 300 gram pide 1,5 liraya sat lacak Bakanl ile Türkiye F r nc lar Federasyonunun yak ndan takip etti ini belirterek, bu day hasad nda Trakya Bölgesinde yüzde 10 art fl beklenirken, ç Anadolu'da s k nt yaflanaca n söyledi. Türkiye'nin geçen y l bu day üretiminin 22 milyon ton oldu unu, tüketiminin ise 18,5 milyon ton oldu unu bildiren Balc, "Bugün Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde 1 milyon 650 bin ton bu day var. Bu hasat gerçekleflmesiyle birlikte gerekli tedbirler al nacakt r. Geçmiflte oldu u gibi un fiyatlar nda spekülatif hareketlere müsaade edilmeyecektir. Tabii ki bütün olumsuzluklara ra men bir fiyat art fl varsa o zaman onu sizlerle paylaflaca z" ifadelerini kulland. Ekmek sraf Kampanyas n n sonuçlar na iliflkin bilgi veren Balc, günlük israf edilen 6 milyon ekme in yar s n n f r nlarda israf edildi ini an msatarak, tüketicilerin israf n n yüzde 18 azalma görüldü ünü belirtti. Günde 1 milyon 50 bin ekme in israftan kurtuldu unu kaydeden Balc, flöyle konufltu: "Bu yüzde 18'in yüzde 17'si tüketici olan halk m z taraf ndan. F r nlardaki israfta yüzde 1. Bir y ll k kampanya neticesinde f r nlardaki bu düflüflü yeterli bulmak mümkün de il. F r nlarda önlem al nmad takdirde, önüne geçmedi imiz takdirde bu israf n önüne geçmemiz mümkün de il. Bunun önüne geçmenin yolu da f r n enflasyonunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili Baflbakanl m z n ilgili genelgesi do rultusundaki çal flmalar m z ilgili bakanl m z olan çiflleri Bakanl ile yap yoruz. Arzu ediyoruz ki tüketici olan bu halk m zdaki yüzde 17'lik düflüfl f r nlardaki israf konusuna da yans r. Günlük 1 milyon 50 bin adet ekme in israf edilmemesini yeterli görmek mümkün de il. Günde yaklafl k 5 milyon ekmek israf ediliyor. Bunu makul seviyeye çekmemiz gerekiyor. Bu rakam n bir milyon civar nda olmam z laz m." Balc, f r n say s n n azalt lmas konusundaki bir soru üzerine, f r n say s n n azalt lmas için herhangi bir f r n n kapat lmayaca n, bundan sonraki süreçte nüfusa göre f r n aç lmas na izin verilece ini söyledi. Balc, bu sayede flu anda yüzde 20 kapasiteyle çal flan f r nlar n, kapasitelerindeki art flla maliyetlerini düflüreceklerini, satabilmek sevdas yla fazla ekmek üretiminin de önüne geçilece ini anlatt. "Biraz yorucu geldi i için otobüsle gezmeli turlara ra bet azald. Evet yüzde düflüfl var ancak önceki y llarla k yaslad m zda bir art fl söz konusu. Bundan 3-4 y l önce bu turlara kay tlardaki azal fl oran yüzde 70 seviyelerindeydi. Otellerin ramazan dolay s yla yapt promosyonlar ve insanlar n art k yaz mevsiminde ramazana al flmalar 7 21 Haziran 2014 Cumartesi Denizli, tar m ve hayvanc l kta ç r açacak DEN ZL - Sedat KAYA - Her alanda önder olan Denizli nin, tar m ve hayvanc l k sektöründe de en önde olmas için sektörün temsilcileri Türkiye de örne i olmayan bir projeye imza att. Denizli de tar m ve hayvanc l k sektörüne hizmet eden meslek oda ve örgütleri bir araya gelerek Denizli Tar m ve Hayvanc l k Platformu nu oluflturdular. Platform ile tar m ve hayvanc l k alan ndaki problemler daha h zl çözüme kavuflacak. Platformun taraflar Denizli Veteriner Hekimleri Odas Baflkan Mehmet Ali Uzakgider, Ziraat Odas Baflkan Hamdi Gemici, Ziraat Mühendisleri Odas Baflkan Kadir Çetinkol, Dam zl k S r Yetifltiricileri Birli i Baflkan smail Topalo lu, Denizli Süt Üreticileri Birli i Baflkan Münir Alt nbafl, Dam zl k Koyun ve Keçi Yetifltiricileri Birli i Baflkan Hasan Öner, Hayvanc l k Kooperatifleri Birli i Baflkan Mehmet Varol, Ar Yetifltiricileri Birli i Baflkan Nihat Çomak ve K rm z Et Üreticileri Birli i Baflkan Muhammet Öztürk, Vali Abdülkadir Demir i Makam nda ziyaret etti. Yeni oluflum hakk nda Vali Demir e bilgi veren Mehmet Ali Uzakgider, Birçok alanda Türkiye de di er llere önder olan Denizlimizin, tar m ve hayvanc l kta en önde olmas için sektörün temsilcileri olarak güç birli i yapmak zorunday z. Birlik olarak el ele vererek, bir arada durarak, beraber çal flarak büyük ifller yapabiliriz. Bu çerçevede güçleri birlefltirerek toplumu uyarma, bilgilendirerek kamuoyu oluflturma, müflterek eylem plan haz rlama ve önderlik etmede beraber hareket edilmesi, Denizli insan n n yarar - na olacakt r. Öncelikle Denizli limizde tar m ve hayvanc l k konular baflta olmak üzere ülkemiz kamuoyunu ilgilendiren toplumsal olaylar da kapsayan durumlar, platformda yer alan meslek örgütlerinin mesleki ve üyelerinin, ortaklar n n hak ve menfaatlerinin korunmas ve savunulmas n n yan s ra meslek örgütlerinin ilgi alanlar ndaki problemlerin dile getirilmesi ve çözüm önerilerinin ilgililere ve kamuoyuna duyurulmas amaçlanmaktad r dedi. Uzakgider ayr ca, Denizli'nin Büyükflehir olmas dolay s yla l merkezinde oluflturulan Merkezefendi ve Pamukkale Belediyelerinin yay nlam fl oldu u Emir ve Yasaklar Yönetmelikleri nin getirmifl oldu u yasak ve k s tlamalar n limiz hayvanc l na verece- i zararlar hususunda haz rlad raporu Vali Demir e sundular. Vali Abdülkadir Demir ise, Platformun hay rl olmas n diledi. Platformun tar m ve hayvanc l k alan ndaki problemlerin çözüm için önemli ifllere imza ataca na inand n vurgulayan Vali Demir flunlar söyledi; Denizli tar m ve hayvanc l k alan nda çok önemli bir kent. Art k bu alandaki önderli ini Türkiye de bilmeyen kalmad. Denizli sanayisiyle, turizmiyle ve di er sektörleriyle öndeyken art k hayvanc l k ve tar m alan nda önder kentlerden bir tanesi. Bunun nedeni buradaki çok de erli üreticilerimizin gösterdi i gayret ve çaban n sonucudur. Hayvanc l kta ise Avrupa Birli- i ülkelerine süt gönderebilen 13 firmadan 6 tanesi, süt ürünleri gönderebilen 6 firmadan 1 tanesi Denizli de. Türkiye deki 400 Ari iflletmeden 60 Denizli de. 200 ün üzerinde Alabal k tesisi ile bu sektörde Türkiye de en önde illerden birisi. Kekik üretiminde Türkiye birincisi olarak dünya ihtiyac n n % 80 ini tek bafl na karfl lamakta. Yine çerezlik Ayçekirde i üretiminde ton üretimle Türkiye birincisi. Leblebi üretiminde de Türkiye birincisi. Türkiye leblebi ihtiyac n n % 80 ini Denizli karfl lamakta ba alan ile Türkiye ikincisi. Ve daha birçok üründe Türkiye de ön s ralarda yer al yor. Bu göstergeler tar m ve hayvanc l n Denizli de ne kadar bilinçli yap ld n gösteriyor. Bu ifle destek veren bütün arkadafllar m za teflekkür ediyor, çiftçilerimize baflar lar diliyorum dedi. Platformun çal flma flekli flu flekilde olacak; Normal dönemlerde her ay n ilk Çarflamba günü saat 10:00 da, ola an üstü durumlarda ise acilen olmak üzere toplan lacak. Toplant lar s rayla taraf odalardan birinde yap lacak. Platform sözcülü ünü 6 (alt ) ayl k dönemler halinde s ras yla Oda Baflkanlar üstlenecek. Kamuoyuna aktar lacak konular müflterek istiflare sonunda mutabakata var - larak belirlenecek. Ramazan'da otel ve turlar yar fiyat na 'tura da ç k labilir' dedirtti." Erken rezervasyon avantajlar nedeniyle temmuz ay na kadar kay tlar oldu unu ifade eden Polato lu, "Temmuz'da da aç kças bir iptal olmad. Halen ramazan ay için turlara kay t al yoruz" diyerek sözlerini tamamlad.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı