GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA BEYANNAME İLKELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA BEYANNAME İLKELERİ"

Transkript

1 GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA BEYANNAME İLKELERİ Tam veya Dar Mükellef Gerçek kişiler 1 Mart-25 Mart 2019 tarihleri arasında 2018 takvim yılında elde ettikleri Gayrimenkul Sermaye İradlarını, diğer beyana tabi gelir unsurları gibi, duruma göre beyan konusu edeceklerdir. Mükellefler (kiracılar, intifa ve irtifak hakkı sahipleri ile zilyedler dahil) tarafından GVK nın 70. Maddesine göre taşınmaz mahiyetindeki arsa, arazi, gayrimenkul niteliğindeki haklar, arama ve işletme hakları, ihtira beratı, know-how, marka, unvan, telif hakları, her türlü motorlu aracın ve kanundaki diğer unsurların kiraya verilmesinde Gayrimenkul Sermaye İradı doğmaktadır. 1 Beyannamenizi taahhütlü posta ile göndermezseniz (adi posta veya kargo ile gönderilmesi durumunda) vergi dairesine ulaştığı tarihte verilmiş sayılır. Sadece kira geliriniz varsa veya bunun yanında ücret, menkul sermaye iradı ve değer artış kazancınız varsa Hazır Beyan yoluyla vergi dairesinden aldığınız şifre veya güvenlik sorusu ile internetten de beyanda bulunabilirsiniz. Hazır Beyan Sistemi; beyana tabi gelirleri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan ya da bunların bir veya birkaçından oluşan mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu, hızlı ve kullanımı kolay bir sistemdir. Yine, sadece kira geliriniz varsa, 60 yaş ve üzerindeyseniz veyahut engelliyseniz (vergi dairesine gidemediğiniz durumlarda) vergi dairenizi veya

2 (VİMER) u arayarak adresinizde beyannamenizi adresinizde yetkililerle birlikte doldurabilirsiniz yılında istisna tutarı olan TL altında yıllık konut kira geliri olanlar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyeceklerdir yılı Gelir Vergisinin 2019-Mart ve 2019-Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilme imkanı bulunmaktadır. Vergi dairesine, hesabın bildirilmesi suretiyle başka vergi dairesine veya tahsile yetkili banka şubelerine ödeme de yapılabilinir. *Gelir Unsurları: Gelir Vergisi Kanunu nun 70 inci maddesine göre, kira gelirine konu mal ve haklar şöyledir; Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı, 2 Voli mahalleri ve dalyanlar, Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri, Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alametifarika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar, Telif hakları,

3 Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları, Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri. *Tahsil Şekli: GMSİ nda kira geliri nakdi ve ayni şekilde olabilmektedir. Kiranın ayni (mal, eşya vb.) olarak alınması halinde, tahsil edilen kiralar Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir. Çek şeklindeki tahsilatlarda çeke vade konsa ve vadesi gelecek seneye sarksa bile tahsil hükümde olup GSMİ kapsamında beyan edilecektir yılında beyan edilecek kira geliri, 2018 yılı ve öncesi tüm dönemlere ilişkin yapılan tüm tahsilatlardan teşekkül etmektedir. Buna karşın, 2019 ve sonraki yıllara ilişkin peşin tahsilatlar ilgili olduğu yıl beyan edilecektir. Bunun tek istisnası mükellefin ülkeyi terk etmesi ve ölüm halinde gelirin tamamı o yılın geliri sayılacaktır. 3 Bu geliri döviz olarak tahsil edilmiş ise, tahsil tarihindeki TCMB döviz alış kurunu dikkate alarak gayri safi geliri bulunacaktır yılının geliri 2012/Ocak ayında peşin tahsil edilmişse, o zaman brüt gelir bulunurken 2012/Ocak ayında ilgili tahsilat gününe ilişkin döviz kuru dikkate alınacaktır. Kira geliri karşılığında vadeli kambiyo senedi alındığı durumlarda, ciro ve veya devir olmadığı sürece beyan edilecek gelir bize göre bulunmamaktadır. Buna karşın, devir veya ciro edilen çek veya senetler idare tarafından veya bazı yargı kararlarına göre tahsil edilmiş sayılmaktadır.

4 Ayın şeklindeki kiralarda takdir komisyonunun ve yetkili birimlerin emsal değeri geçerli olacaktır. Bedel yoksa veya düşükse emsal bedel beyan edilecek gelir olacaktır. Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir. Bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, bina veya arazinin emlak vergisi değerinin %5 idir. Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin %10 udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunu nun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin %10 udur. Yalnız, bazı özel durumlar için kanun koyucunun emsal bedeli aramadığını belirtmek gerekir 1. İstisna Şartları: Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2018 yılı için TL si istisnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamamaktadır. 4 Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kira 1 Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması, Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz. Örnek olarak, mal sahibi baba, çocuğunun ikametine iki adet gayrimenkul tahsis etmişse sadece bir adet gayrimenkul için emsal kira bedeli hesaplanmayıp diğeri için emsal kira bedeli hesaplanacaktır.), Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi, Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar.

5 gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler sözkonusu istisnadan yararlanabileceklerdir. İşyerinden alınan kiralarda istisna uygulanamamaktadır. Ticari, zırai veya mesleki kazançlar nedeniyle beyanname veriliyorsa yine istisna uygulanmayacak, gelirin tamamı beyan edilecektir yılında TL üzeri kira elde edenlerden, beyana tabi olsun olmasın, ayrı ayrı veya birlikte ücret, kira geliri, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat tutarı brüt toplamı 2018 yılı için TL yi aşanlar da istisnadan faydalanamayacaktır. Taşınmaza eşiyle hisseli şekilde sahip olanlardan her biri istisnayı ayrı ayrı beyanlarında dikkate alabilecektir. Mesela, %50 hisse ile sahip olduğunuz konut için eşinizle ayrı ayrı TL kira geliriniz varsa, her biriniz kira gelirinden TL (2018 yılı için geçerlidir) istisnayı ayrı ayrı düşebileceksiniz. Unutulmaması gereken nokta istisna tek konuta uygulanacağıdır. Mesela yıllık TL kira gelirinizin olduğu konuta istisna uygulanacak, beyannameye girecek diğer konut ve işyeri gelirlerinize tekrar istisna uygulanmayacaktır. Gider Yöntemi: Mükellefler, safi iradın tespitini Gerçek veya Götürü Gider yöntemi ile tespit edebilmektedirler. Götürü gider, istisna uygulanmış gelirin veya istisna yoksa brüt gelirin %15 idir. 5 Haklarda götürü gider uygulaması mümkün değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı beyannamesinde Haklardan kira geliri olanlar için varsa diğer gayrimenkul sermaye iradlarına da götürü gideri uygulatmıyor.

6 Gider yöntemi, taşınmazlar için bir bütün şekilde uygulanacak, bir kısmına gerçek, diğer kısmına götürü gider uygulanamayacaktır. Tek tercih geçerli olacaktır. (Tercihte Bütünlük) Yalnız, yurtdışında da gayrimenkulünüz varsa onun için ayrı, yurtiçi için ayrı yöntem uygulanabilir. Ayrıca, bedelsiz kullandırım şeklinde kiraya verilen gayrimenkulün ne maliyet bedeli, ne de vergi değeri bilinmiyorsa, bunlar için diğerlerinden ayrı bir yöntem belirlenebilir yılında gerçek gider yönetiminden götürü gider yöntemine dönüldüğü durumlarda, gerçek gider uygulanan yıla ilişkin olarak sonraki (2018 ve sonraki) yıllarda elde edilen gelire götürü gider uygulanmayacaktır. Zira, o döneme ilişkin gerçek gider zaten gerçek şekilde kavrandığından bu durum mükerrer gider indirimine neden olabilecektir. 6 Gayrimenkul sermaye iradında safi iradın bulunması için, istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan gerçek giderler indirim konusu edilebilecektir. Götürü gider belgeli gideri bulunmayan veya temin edememiş mükellefler için bir avantaj olup; götürü gider uygulayan 2 yıl bu uygulamadan vazgeçememektedir yılında götürü gider yöntemi ile safi iradın tespiti varsa, bu yılda çok yüksek gerçek gideriniz olsa bile, götürü gider yönteminin uygulama zorunluluğu bulunmaktadır.

7 Beyanname Durumu: 2018 te sadece kira geliri mevcutsa TL üzerinde konut kirası elde edenler, işyeri kirasında tevkifat uygulanıyorsa TL üzerinde brüt kira geliri elde edenler beyanname vereceklerdir. Beyan sınırı olan TL dikkate alırken konut kira geliri de (varsa istisna düşüldükten sonra kalan tutar) işyeri brüt kira geliri ile birlikte dikkate alınacaktır. İşyeri kirasında stopaj yoksa, 2018 yılı toplam elde edilen GMSİ TL üzerinde ise tamamı beyan edilecektir. Kiralanan yer hem işyeri hem konut olarak kullanılıyorsa idare tarafından işyeri olarak kabul edilmekte ve gerektiğinde kiracı (stopaj sorumlusu) tarafından %20 stopaj yapılması gerekmektedir. Site Ortak Alan Kiraları: Site yönetiminin ortak alanları kiraya vermesi durumunda her bir kat malikinin hissesine düşen kira geliri kat malikleri tarafından beyan edilecektir. Kat maliklerinin beyana tabi başkaca bir gelirinin bulunması halinde ise, elde edilen iradın beyannameye dâhil edilip edilmeyeceği kat maliklerinin mükellefiyet türlerine göre belirlenecektir. Bu konu atlanılmaması gereken özel bir durumdur. 7 Beyannamede İndirimler: 2018 yılında kira geliri elde edenler, 2018 yılında şahıs sigorta şirketlerine ödedikleri primleri, eğitim ve sağlık harcamalarını, bağış yardımlarını, sponsorluk harcamalarını, GVK nın 89. Maddesindeki diğer bağış ve yardımları, yine diğer bazı özel kanunlardaki bağış ve yardımları, özel şartlara bağlı olarak indirim olarak dikkate alabileceklerdir. Gerçek Giderlere İlişkin Özel Durumlar: * Gerçek Giderler: Kiralayan tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su, asansör, idare giderleri, sigorta giderleri, borç faizleri, konut olarak kiraya verilen bir adet

8 taşınmazın iktisap bedelinin 5 yıl süreyle %5i, ödenen vergi, resim harç, şerefiye, onarım ve bakım giderleri ile kiralanan mal ve hakları kiraya verilmesinde ödenen gerçek giderleri, sahibi bulunulan konutların kiraya verilmesinde kira ile oturulan konutun kirasını gider olarak düşebilme imkanı vardır. Yalnız, yazlık gibi geçici yerlere ilişkin kiralar, konuttan sağlanan kiradan düşülemez. Kiralanan yerin daimi mesken olması gerekmektedir. Bazı giderlerin gider fazlalığı yaratamayacağını ve gerçek giderlerin kiraya verilen kısımla orantılı giderleştirilmesi gerektiğini belirtmek gerekir. Ayrıca, TL istisnaya isabet eden gerçek gider de gider olarak dikkate alınamayacaktır. Keza, yurtdışında çalışma veya oturma izni olan vatandaşlarımız Türkiye deki kira gelirinden yurtdışı kira giderlerini düşemezler. 8 *Değer Artırıcı Harcamalar: Gayrimenkul niteliğindeki mal veya haklar dolayısıyla yapılan ve onarım amacını aşan nitelikteki harcamalar doğrudan gider olarak gayrimenkul sermaye iradından düşülemeyecektir. Fakat, gayrimenkulun değerini sürekli nitelikte artıran veya gayrimenkulü genişletici nitelikteki bu harcamalar amortisman yoluyla gider olarak dikkate alınabilecektir. Örneğin, binaya asansör yaptırdığınızda veya depo yaptırdığınızda bunlar amortisman yoluyla itfaya tabi olacaktır. Gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar doğrudan gider yazılabilir (Bu harcamalar 2018 takvim yılı için TL yi aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.)

9 * İvazsız Edinilen Taşınmazlar: Veraset yoluyla edinilen gayrimenkul unsurlarında ölen kişinin veya ivazsız intikali gerçekleştiren şahsın bu kapsamdaki vergi mükellefiyeti artık sona erdiğinden ve söz konusu iktisaptan sonra hukuken üçüncü bir kişinin gayrimenkul sermaye iradı kapsamında mükellefiyeti başladığı için, bize göre amortisman süresinin yeniden başlaması gerekmektedir. Amortismanın hiç hesaplanmaması gerektiği görüşünü ise hakkaniyete ve vergi mantığına aykırı bulmaktayız. Zira, iradın sağlanması veya devamı için katlanılması gereken yıpranma payı esas itibariyle safi kazancın tespitinde dikkate alınması gereken gerçek bir giderdir. * Götürü Giderden Gerçek Usule Geçişte Amortisman: Amortisman müessesesi bir bütündür ve hukuken kazanç tespit yöntemin farklı olması bu bütünlüğü ortadan kaldıramaz. Gayrimenkul sermaye iradının tespiti esnasında götürü usul kullanıldığı dönemlere ilişkin amortisman süresi fiilen işlemiş sayılmaktadır ve daha sonra gerçek gider usulünün tercihi esnasında kalan amortisman süresi uzatılamayacaktır. 9 * Takvim Yılı İçinde Taşınmazın Elden Çıkartılması: Takvim yılı içinde satış olursa, gerçek gider usulünün uygulandığı durumlarda bize göre gayrimenkulun elden çıkartıldığı döneme kadar işlemiş bulunan sürenin amortisman hesaplanması sırasında dikkate alınması gerekmektedir. Zira, satış veya elden çıkarmanın gerçekleştiği tarih de bir değerleme dönemidir. * Kur Farkları: Gayrimenkulün iktisabı için kullanılan konut kredisi anapara ödemelerine ve bu anapara taksitlerine ilişkin kur farklarının kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, anapara taksitine ilişkin ödenen kur farklarının konut olarak kiralanan gayrimenkulün iktisap bedeline

10 eklenmesi suretiyle oluşacak bedelin % 5 ini aşmayacak şekilde 5 yıl süreyle sadece ilgili gayrimenkule ait gayrisafi hasılattan gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. * Beyanname Verilmemesi/Verilememesi: Beyanname verilmemesi veya GMSİ nın beyan edilememesi/edilmemesi durumlarında amortisman süresinin uzatılması hakkaniyete uygun olmakla beraber, VUK hükümleri kapsamında faydalı ömrün uzatılamayacağı gerekçesiyle bu durumun mümkün olmadığını söylemek gerekmektedir. *Dar Mükelleflerin Durumu: Dar mükellefler, tamamı Türkiye de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname vermezler. Diğer gelirler için yıllık beyanname vermeleri halinde de tevkifata tabi tutulan bu gelirlerini beyannameye dahil etmezler. Dar mükellefler tarafından Türkiye de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan işyeri kira gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecektir. Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2018 yılı için istisna tutarı TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar TL lik istisnadan yararlanamazlar. Ayrıca, TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2018 yılı için TL aşanlar, TL lik istisnadan yararlanamazlar. 10

11 *Dar Mükelleflerde Tevkifat Uygulaması: Gayrimenkul kira gelirleri, Türkiye nin akdettiği Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir başlıklı 6 ncı ve Gayrimaddi Hak Bedelleri başlıklı 12 nci maddelerinde ele alınmaktadır. Anlaşmaların 6 ncı maddesi, esas olarak taşınmaz varlıkların ve bunlara bağlı hakların kiralanmasından elde edilen gelirlere ilişkin olup gayrimenkulün bulunduğu devletin bu tür gelirleri vergileme hakkı bulunmaktadır. Buna göre, Anlaşmaya taraf olan diğer devletin mukimlerince Türkiye de bulunan gayrimenkullerden elde edilecek kira gelirlerinde vergileme, Türkiye de iç mevzuatın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak olup, söz konusu anlaşmalarda iç mevzuatı sınırlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Örneğin, Almanya da ikamet eden Mükellef (D) nin Bodrum da sahip olduğu konutu kiraya vermesi sonucunda elde edeceği gelir, Türkiye de iç mevzuatımızın öngördüğü esaslar çerçevesinde vergilendirilecektir. 11 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının 12 nci maddesinde tanımı yapılan gayri maddi hakların kiraya verilmesinden dolayı dar mükellefler tarafından elde edilen gelirler üzerinde ise Türkiye nin sınırlı oranda vergileme hakkı bulunmaktadır. Söz konusu gelirler üzerinden yapılacak vergi tevkifatına ilişkin oran, Anlaşmalarda ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmekte olup, Anlaşmaların 12 nci maddesinde öngörülen tevkifat oranı ile iç mevzuatımızdaki oranın birbirinden farklı olması durumunda, vergi tevkifatının düşük oran üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Ancak, Anlaşmaya taraf diğer ülkede mukim olanların, Türkiye de 12 nci madde kapsamında elde edecekleri gelirlerin söz konusu madde çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için, kendi ülkelerinin yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları

12 ve bu belgenin aslı ile noterce veya bu ülkelerdeki Türk konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine veya kendilerine yapılan ödeme üzerinden tevkifat yapılması gerektiği durumda vergi sorumlularına ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi sorumluları teslim aldıkları mukimlik belgelerini gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere muhafaza edeceklerdir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili Anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimiz uygulanacaktır. Diğer taraftan, dar mükelleflerin Türkiye de elde ettikleri gelirler dolayısıyla ödeyecekleri vergiler, söz konusu mükelleflerin mukim oldukları ülkelerle yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları çerçevesinde mukim oldukları ülkelerde mahsup edilecek ya da bu gelirler istisna kapsamında değerlendirilecektir. Mükellefler 2018 yılına ilişkin Gayrimenkul Sermaye İradlarını yukarıdaki temel ilkeler kapsamında beyan edeceklerdir. Burada tam mükelleflerin mükelleflerin beyanname verip vermeyeceklerini, konut kira istisnasından yararlanıp yararlanamayacaklarını diğer beyan tabi gelir unsurları ile birlikte düşünmeleri gerekmektedir. 12

13 Yazar-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir (Sworn In CPA), Bağımsız Denetçi (Independent Auditor), Vergi Bölüm Başkanı (Head Of Tax, Genel Müdür Yardımcısı (Vice President), Mali İşler Koordinatörü (CFO-Genel Müdür Yardımcısı), E. Hesap Uzmanı (F. Tax Inspector) Aslen Konya'lı olan ÇAKMAKCI, 1982 yılında Ankara da doğdu yılında Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Okulu nu (İngilizce) bitirdi ve 2004 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü nden mezun oldu. Aynı yıl yapılan Hesap Uzmanları Kurulu giriş sınavında başarılı olmak suretiyle Hesap Uzman Yardımcılığı na atandı yılında yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek üçlü kararname ile Hesap Uzmanlığı görevine atanmış ve büyük hacimdeki inşaat, turizm, çelik konstruksiyon, konfeksiyon, ticaret, altın ticareti (mücevherat), hizmet sektörü, telekominikasyon, sigorta, kağıt üretimi, elektrik, gayrimenkul alım satımı vb alanlarda üst düzey vergi incelemeleri, karapara soruşturmaları ve bilimsel konularda çalışmalar yaptıktan sonra, 2010 yılında bir Kurumun Mali İşler Koordinatörlüğü (CFO) ne ve ilişkili bir şirketin Genel Müdür Yardımcılığı na atanmıştır yılında ise akaryakıt dağıtım ve bayilik, inşaat, sigorta, hastane, üniversite gibi konularda faaliyette bulunan bir şirkette Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bir Yeminli Mali Müşavirlik şirketinde 2 yıl Vergi Bölüm Başkanı (Head Of Tax) olarak görev yaptıktan sonra TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim Kurucu Ortağı olarak görev yapmaktadır. 13 Bulgaristan, BAE-Dubai, Rusya, Hollanda, Fransa gibi pekçok ülke mevzuatlarında önemli bilgi ve deneyimleri bulunan ÇAKMAKCI, tüm müşterilerini yurtdışına taşıyarak şirketlerimizin uluslararası başarılarına önemli düzeyde katkı sağlamaktadır. Halen, havalimanı inşaatleri, mobilya, duvar kağıdı, imalat sektörü, akaryakıt dağıtım ve bayileri, banyo ve mutfak sektörü, uluslararası taşımacılık,

14 ayakkabı, konaklama sektörü, beton, pazarlama, ulaşım, yıllara sari inşaat, özel ve kat karşılığı inşaat gibi 80 den fazla şirkete danışmanlık, denetim, ve tam tasdik hizmeti sunmaktadır. Yabancı dili İngilizce olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. KPDS, IELTS gibi sertifkalara sahip olmakla beraber 2 yıl Wall Strett English Enstitü'de yabancı dil eğitimi almıştır. Evli ve bir oğlu bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir-YMM (Sworn In CPA) ve Bağımsız Denetim (Independent Auditor) Sertifikalarına sahiptir. Beşiktaş Jimnastik Kulubü (BJK) Kongre Üyesi, YMM Odası Üyesi, Konyalılar Derneği Denetim Kurulu Üyesi ve Konsiad ile diğer bazı Derneklerin üyesidir. Ekonomi, özelleştirme, UFRS, vergi hukuku, ticaret hukuku, yükseköğretim mevzuatı gibi çeşitli hukuki alanlarda yazılmış ve ulusal yayın yapan dergilerde yayımlanmış yaklaşık 200 adet makale ve sirkülerleri ile mali konularda çeşitli sunum/seminer çalışmaları bulunmaktadır. Vergi yargısı alanında önemli çalışmaları mevcuttur. Özelleştirme Uygulamalarının Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi (HUK Yayımlanmamış Tez) konusunda tez çalışması; Vakıf Üniversitelerinin Mali Sorunları (Seçkin Kitabevi 2012), Akaryakıt Sektörü Vergi Ve Mali Hukuk Uygulamaları (Seçkin Kitabevi 2013), "Konu Ve Sektör Bazlı Vergi Sorunları" (Legal Yayıncılık ) üzerine yazılmış kitapları bulunmaktadır. Çok sayıda belli hacimdeki şirketlere ve gerçek kişilere denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık çalışmaları arasında özetle; Vergi Danışmanlığı Ve Denetimi, KDV ve ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Uluslararası Vergi Planlaması, Vergi (Diğer Mali Hukuk) Danışmanlığı, Vergi İnceleme Danışmanlığı, Bölünme, Birleşme, Tür Değiştirme, Devir Gibi Şirket Yeniden Yapılandırma Ve Yeni Ortaklık Yapıları Oluşturmak, Şirket Değerlemesi, UFRS/Bağımsız Denetim, Transfer Fiyatlandırması, Fiscal Due Diligence, Hisse Satın Alma Anlaşmaları, İç Denetim, Özel Denetim, Teşvik Belgesi Alınması. 1 Makale konularını yazıldığı dönem dikkate alınarak güncel mevzuat açısından değerlendirmenizi rica ederiz. Gerekli olması halinde konunun spesifik boyutları da dikkate alınarak bir uzmana danışmakta yarar olduğu düşünülmektedir. Makalenin Tüm Hakları Şirketimize ve Yazarına Aittir. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, amacı dışında ve atıf yapmadan kullanılamaz. Aksi takdirde derhal yasal işlem yapılacaktır. Soru, görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi aşağıdaki iletişim adreslerine iletmenizi rica ederiz: Adres: Merkez Ofis 1 (YMM Hizmetleri): Divan Recidence Basın Ekspres Yolu Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Sokak No: 35 Kat: 6 Daire:72 Bağcılar-GÜNEŞL-İSTANBUL

15 Bağımsız Denetim Hizmet Ofisi: Basın Ekspres Yolu Mahmutbey Mah. Taş Ocağı Cad. Ağaoğlu My Office 212 Kat:20 Daire: 336 Bağcılar-İSTANBUL Tel : GSM(İş):(0505) (0552) :(0212) Faks :(0212) Mail 15