Yurtdışı İngilizce Dil Eğitimi Broşürü 2016 Education Consultancy Yurtd fl E itim Dan flmanl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yurtdışı İngilizce Dil Eğitimi Broşürü 2016 Education Consultancy Yurtd fl E itim Dan flmanl"

Transkript

1 Yurtdışı İngilizce Dil Eğitimi Broşürü 2016 Education Consultancy Yurtd fl E itim Dan flmanl İngiltere İrlanda Malta Amerika Kanada Güney Afrika Avustralya Yeni Zelanda

2 NEDEN OXFORD VISION? İngiltere de eğitim almış, deneyimli, uzman eğitim danışmanı kadrosu Londra merkezli, İstanbul ve Ankara şubeli donanımlı ofisler Yurtdışında İngilizce eğitimi almak isteyen öğrenciler için kaliteli eğitim veren zengin okul seçenekleri Akredite edilmiş İngilizce Dil merkezlerinin ulusal derneği olan English UK üyesi Ücretsiz vize danışmanlığı

3 LONDRA International House - London Di er fiubeleri Bristol, Manchester, Belfast, Aberdeen, Dublin, Malta-Gozo, Cape Town 1959 y l nda kurulmufl olan bu okulun en önemli özelli i resmi IELTS s nav merkezi olmas d r. 400 kiflilik kapasiteye sahip bu modern okul, kafeterya, kütüphane, bilgisayar odas gibi birçok imkan bünyesinde bar nd rmaktad r. Lokasyon olarak Londra n n en merkezi yerlerinden, Covent Garden da yer al r ve Holborn istasyonuna birkaç dakika yürüme mesafesindedir. Birçok alanda ngilizce e itimi alabilece iniz ve güçlü bir akademik kadroya sahip bu okul, her y l 150 farkl ülkeden ö renciye e itim vermektedir. İNGİLTERE 15 Ders 1,115 1,975 2,735 3,615 5,015 1,375 2,455 3,395 4,495 6,215 1,615 2,975 4,175 5,535 7,655 Embassy English Central London Di er fiubeleri Londra Greenwich, Cambridge, Oxford, Hastings, Brighton, USA, Avustralya, Kanada Dünya çap nda 63 bin ö rencisi bulunan Study Group çat s alt nda hizmet veren Embassy English, sundu u kaliteli e itimle ön plana ç kmaktad r. Meflhur ngiltere Müzesine (British Museum) yürüyüfl mesafesindeki okul, etraf nda bulunan kültür ve e lence merkezleriyle hoflça vakit geçirebilece iniz bir konumdad r. Okul ç k fl Oxford Street te al flveriflinizi yapabilir, Soho da ö le yeme inizi yiyebilirsiniz. Okul Tottenham Court Road metro istasyonuna alt dakika, Goodge Street istasyonundan ise üç dakika yürüme mesafesinde bulunmaktad r. Teknolojinin son imkanlar yla donat lm fl s n flar ve alan nda uzman e itim kadrosu ile kaliteli bir e itim vadetmektedir. Okul ayr ca genifl bir bilgisayar laboratuvar na, kafeteryaya ve sessiz ders çal flma odakl haz rlanm fl bir kütüphaneye de sahiptir. 1,220 2,340 3,040 4,020 5,500 1,620 3,140 4,000 5,300 6,580 Wimbledon School of English Wimbledon, ad yla an lan tenis turnuvalar n n düzenlendi i, Londra n n yeflillikler içindeki bir semtidir y l nda kurulmufl olan bu okulu ön plana ç karan özelli i ise resmi IELTS s nav merkezi olmas d r. Yazlar 350 kifliye kadar e itim verebilen bu okulun bünyesinde, bulundu u lokasyona yak fl r güzellikte genifl bir bahçesi vard r. Okul Wimbledon tren ve metro istasyonlar na 3 dakika yürüme mesafesinde olup, Londra n n merkezine sadece 20 dakika uzakl ktad r. 24 Ders (20 saat) (23 saat) 1,209 2,285 3,196 4,236 5,208 1,405 2,661 3,736 4,958 6,288 1,488 2,784 4,008 5,334 6,846 Eurocentres London Di er fiubeleri Londra-Eltham, Cambridge, Brighton, Bournemouth, ve Malta, Cape Town, Amerika, Kanada 1946 y l nda kurulmufl olan bu okul, 60 y l aflk n tecrübesi ile dil e itiminde marka olmufl sayg n bir kurumdur ve 16 ülkede 32 okulu ile 8 farkl dil e itimi vermektedir. Kurum ayn zamanda Avrupa Birli i Konseyi nin bünyesindeki Ortak Dil Kriterleri Birli i nin (CEFR) kurulmas nda etkin rol oynam fl ve hala Konsey e yabanc dil e itimi ve ö retimi dan flmanl k hizmeti vermeyi sürdürmektedir. Londra flubesi, resmi IELTS s nav merkezi olmas n n yan s ra, Victoria da bahçeli bir meydanda yer al r ve buras Londra n n lüks bir semtidir. Okulda 17 adet ak ll tahta sistemli s n f, mini bahçeli kafeterya, ö renci salonlar, kütüphane ve 7/24 eriflilebilen size özel on-line e itim ve aktivite portal bulunmaktad r. Okul, Victoria istasyonuna 5 dakika yürüme mesafesindedir. 1,245 2,280 3,240 4,320 5,680 1,413 2,621 3,761 5,008 6,832 1,565 2,925 4,217 5,616 7,528

4 LONDRA İNGİLTERE Embassy English - Greenwich Di er fiubeleri Londra Merkez, Cambridge, Oxford, Hastings, Brighton, USA, Avustralya, Kanada 1989 y l ndan kurulan ve 170 farkl ülkeden 63 bin ö renciye e itim veren köklü e itim kurumu Study Group a ba l olan okul, Unesco nun dünya miras olarak ilan etti i Greenwich bölgesinde bulunmaktad r. Bofl zamanlar n zda bu tarihi bölgedeki al flverifl merkezleri ve restoranlar gezerek hoflça vakit geçirebilirsiniz. Sosyal aktivite ve gezi programlar yla daha çok pratik yapma imkan veren okul, son teknolojiyle donat lm fl s n flar yla ça dafl bir e itim sunmaktad r. Okulda, sevdiklerinizle her an iletiflimde olman z için ücretsiz wi-fi hizmeti sunulmaktad r. Cutty Sark metro istasyonuna on dakika yürüme mesafesindedir. 1,200 2,300 2,980 3,940 5,380 1,600 3,100 3,940 5,220 6,340 Stafford House - London Di er fiubeleri Brighton, Canterbury, Cambridge, Boston, Chicago, San Diego, San Francisco Dünyaca ünlü Britanya Müzesi ne 5 dakika, Oxford Caddesi ne ise 15 dakika yürüme mesafesinde bulunan okul, 1952 y l nda kurulmufltur ve köklü bir e itim geçmifline sahiptir. Londra flubesini 2011 y l nda açan bu yeni ve modern okul, Bloomsburry Park 'n n hemen yan bafl nda yer almaktad r ve Holborn istasyonuna 2-3 dakika yürüme mesafesindedir. Yaz k fl her daim canl olan okulda, sosyal alanlara önem verilmifl ve genifl kafeterya salonu, bilgisayarl oturma salonu ve bir kütüphane ö rencilerin hizmetine sunulmufltur. 1,140 2,100 2,980 3,940 5,020 1,300 2,520 3,220 4,260 5,500 1,460 2,660 3,700 4,900 6,100 Kensington Academy - London de kurulmufl olan 500 ö renci kapasiteli okul, David Game College n ngilizce departman olarak da hizmet vermektedir. Londra birinci bölgede bulunan okul, en aktif metro hatt olan Central Line n n Notting Hill istasyonunun tam karfl s nda yer almakta ve üç farkl metroya da yürüme mesafesinde ulafl m imkan na sahip bulunmaktad r. Londra n n en güzel parklar ndan Hyde Park ve Holland Park da yürüyerek ulaflabilece iniz mesafededir. S n f mevcutlar n n on befl kifliyi aflmad okulda, haftada iki sosyal aktivite ücretsiz sunulmaktad r. Klimal ferah s n flar, kafeteryas, kütüphanesi ve dinamik e itim kadrosuyla kaliteli bir e itim vadetmektedir. 10 Saat 15 Saat 21 Saat 25 Saat ,280 1,810 2, ,320 1,900 2,635 3, ,740 2,520 3,360 4,860 1,100 1,980 2,860 3,915 5,500 Kings College - London Di er fiubeleri Bournemouth, Boston, Oxford, New York, Los Angeles Her sene yüzden fazla ülkeden binlerce ö rencinin e itim ald köklü bir e itim kurumu olan King Education a ba l bulunan okul, Londra flehir merkezinin gürültü ve stresinden uzak yeflil ve sakin bir bölge olan Beckenham da bulunmaktad r. Müstakil modern binas ile dikkat çeken okul, ak ll tahtalarla donat lm fl genifl s n flar, bilgisayar tabanl ö renme için haz rlanm fl bilgisayar laboratuvar ve kütüphanesiyle ça dafl bir e itim vermektedir. Pratik yapabilmeniz için ise her gün bir sosyal aktivite olana sunulmaktad r. Clock House metro istasyonuna 4 dakika, Beckenham Road Tramlink Stop dura na ise 7 dakika yürüme mesafesinde bulunan okuldan Londra merkezi metro ile 20 dakika uzakl ktad r. 1,215 2,355 3,099 4,107 5,715 1,403 2,731 3,687 4,891 6,819

5 LONDRA CES Schools London Di er fiubeleri Oxford, Brighton, Worthing, Leeds, Dublin, Harrogate, Edinburgh Londra n n merkezine sadece 20 dakika uzakl ktaki Wimbledon da bulunan bu okul, ilk olarak rlanda n n baflkenti Dublin de kurulmufltur. 30 y l aflk n tecrübesiyle ngiltere de de e itim veren bu kurulufl, Wimbledon istasyona birkaç dakika yürüme mesafesinde, kendi özel binas nda hizmet vermektedir. S n flar ortalama 10 kiflilik olup, kütüphanesi ve çeflitli masa oyunlar n n oynand oturma salonlar yla, ö rencilerine konuflma prati i imkan veren ortak alanlar sunmaktad r. İNGİLTERE 736 1,432 2,148 1,768 4,032 1,039 2,032 3,048 3,984 5,808 Twin - London Greenwich y l nda kurulan ve yak n zamanda yeni binas nda hizmet vermeye bafllayan okul, British Council taraf ndan akredite edilmifltir. Haftada 4 saatten 34 saate kadar istedi iniz yo unlukta ngilizce e itimi alabilece iniz okulda, s n flar teknolojinin son imkanlar yla donat lm flt r. Okul kütüphanesi ihtiyaç duyabilece iniz kaynaklarla birlikte çal flman z için size sessiz bir ortam da sunmaktad r. Okul, Maze Hill metro istasyonuna 10 dakika yürüme mesafesindedir. 15 Saat 23 Saat ,320 1,760 1, ,360 1,920 2,560 3,840 Islington Centre for English - London Müzisyen bir ngilizce ö retmeni taraf ndan 2004 y l nda kurulan bu okul, en düflük fiyata en iyi e itimi vermeyi hedeflemektedir. Anadili ngilizce olan e itmenler ile çal flmay prensip edinmifltir ve bu konuda asla taviz vermeyece ini ö rencilerine garanti etmektedir. Genel ngilizce e itiminin yan s ra, diledi inizde ekleyebilece iniz atölye dersleri, s nav ve sertifika dersleri, ortalama 12 kiflilik s n flarda al nabilmektedir. Londra n n Merkezine çok yak n bir yerde bulunan bu okul, Angel stasyonunun hemen karfl s ndad r, ayr ca King s Cross St. Pancras istasyonuna da 12 dakika yürüme mesafesindedir Saat 15 Saat 25 Saat 28.5 Saat ,050 1,388 1, ,310 1,767 1, ,310 1,830 2,540 3, ,725 1,145 2,800 3,440 Speak UP - London Di er fiubeleri Londra-Eltham, Cambridge, Brighton, Bournemouth, ve Malta, Cape Town, Amerika, Kanada Speak Up English School British Council in yan s ra Association of Learning Languages and English UK ve Cambridge S nav merkezi üyeli i de bulunan okul, Oxford caddesinde tadilattan geçirilmifl modern binas yla Londra n n s n rs z e lence ve al flverifl imkânlar n n tad n ç karma olana sunmaktad r. Okul, Tottenham Court Road metro istasyonunun hemen yak n nda bulunmaktad r. 15 Saat 30 Saat ,059 1,404 1, ,279 1,784 2,369 3,374

6 CAMBRIDGE İNGİLTERE Embassy English - Cambridge Di er fiubeleri Londra Merkez, Londra Greenwich, Oxford, Hastings, Brighton, USA, Avustralya, Kanada 1989 y l ndan kurulan ve 170 farkl ülkeden 63 bin ö renciye e itim veren köklü e itim kurumu Study Group a ba l olan okul, tarihi mekanlar n, al flverifl merkezlerinin ve kafelerin bulundu u Cambridge flehir merkezine 20 dakika yürüme mesafesindedir. Ak ll tahtalarla donat lm fl havadar s n flar, kütüphanesi, arkadafllar n zla pratik yapabilece iniz kafeteryas ve dinamik e itim kadrosuyla kaliteli bir e itim vadetmektedir. 1,200 2,300 2,980 3,940 5,380 1,600 3,000 3,940 5,220 6,340 Eurocentres - Cambridge Di er fiubeleri Londra, Londra-Eltham, Brighton, Bournemouth, ve Malta, Cape Town, Amerika, Kanada 1946 y l nda kurulmufl olan bu okul, 60 y l aflk n tecrübesi ile dil e itiminde marka olmufl sayg n bir kurumdur ve 16 ülkede 32 okulu ile 8 farkl dil e itimi vermektedir. Kurum ayn zamanda Avrupa Birli i Konseyi nin bünyesindeki Ortak Dil Kriterleri Birli i nin (CEFR) kurulmas nda etkin rol oynam fl ve halen Konsey e yabanc dil e itimi ve ö retimi dan flmanl k hizmeti vermeyi sürdürmektedir. Cambridge flubesi, Eurocentres taraf ndan infla edilmifl olup, farkl mimarisiyle hemen dikkat çekmektedir. Okulda 20 adet s n f n yan s ra konferans salonu, kafeterya, teras, kütüphane ve 7/24 eriflebildi iniz size özel on-line e itim ve aktivite portal bulunmaktad r. Okul flehir merkezine 15 dakika yürüme mesafesindedir. 1,381 2,485 3,509 4,672 5,632 1,617 2,965 4,217 5,616 6,808 1,857 3,453 4,937 6,576 7,960 Stafford House - Cambridge Di er fiubeleri Londra, Brighton, Canterbury, Boston, Chicago, San Diego, San Francisco 1952 y l ndan beri hizmet vermekte olan köklü e itim kurumunun Cambridge bulunan bu flubesi, 2015 y l nda e itim ö retime bafllam flt r. Kaliteli e itimin yan s ra, aile yan ve kendisine ait yurtlarda konaklama imkân sunmaktad r. Okul flehir merkezine oldukça yak n, merkezi bir konumda bulunmaktad r. Okulda toplam 9 adet ak ll tahtalarla donat lm fl s n f, kafeterya, multimedya odas ve kütüphane bulunmaktad r. 1,140 2,100 2,980 3,940 5,020 1,300 2,420 3,220 4,260 5,500 LSI - Cambridge Di er fiubeleri Londra, Oxford, Bournemouth, Manchester, Edinburgh, Malta, USA, Kanada 1965 te kurulan bu okul, 40 y l aflk n tecrübesiyle dünyan n birçok ülkesinde faaliyet göstermektedir. Cambridge flubesi, sakin bir bölgede, tren istasyonuna ve flehir merkezine 15 dakikal k yürüme mesafesinde bir yerde kurulmufltur. Konforlu ve donan ml 10 adet s n f n n yan s ra, ö rencilerin dersten arta kalan zamanlarda rahatça zaman geçirebilece i genifl bir bahçesi bulunmaktad r. Ayr ca oturma salonu ve bilgisayar odas yla internet hizmeti de sunmaktad r. 24 Ders 990 1,910 2,710 3,350 4,990 1,110 2,150 3,010 3,750 5,590 1,190 2,310 3,250 4,070 6,070

7 OXFORD CES Schools Oxford Di er fiubeleri Londra, Brighton, Worthing, Leeds, Dublin, Harrogate, Edinburgh Oxford merkezine otobüsle 20 dakika uzakl kta bulunan ve butik tarz nda hizmet veren okulda, 10 s n f bulunmaktad r. S n flarda ortalama 6 en fazla ise 9 ö renci e itim görmektedir. S n f mevcutlar az tutularak ö retmenlerin ö rencilerle bire bir ilgilenmesi sa lanmaktad r. Ücretsiz wifi hizmeti olan okulun arkadafllar n zla vakit geçirebilece iniz genifl bir bahçesi ve ö rencilerin kullan m na sunulmufl mutfa da bulunmaktad r. İNGİLTERE 736 1,432 2,148 1,768 4,032 1,039 2,032 3,048 3,984 5,808 Embassy English Oxford Di er fiubeleri Merkez, Londra Merkez, Greenwich, Cambridge, Hastings, Brighton, USA, Avustralya, Kanada 40 y ll k tecrübesiyle kolej e itiminin yan s ra bu okul, uluslararas ö rencilere ngilizce dil e itimi de sunmaktad r. Oxford flehrinin, en merkezi noktas nda, flehrin popüler al flverifl dükkânlar n n ve uluslararas restoranlar n n oldu u Broad Caddesi nde yer al r. Ak ll tahtalar, bireysel e itim imkânlar ve ö renci salonlar ile ö rencilerinin beklentilerini en iyi flekilde karfl lamaya çal flmaktad r. Birçok yere ulafl m n z sa layaca n z Oxford Tren istasyonu, okula sadece 15 dakika yürüme mesafesindedir. 1,200 2,300 2,980 3,940 5,380 1,600 3,100 3,940 5,220 6,340 Kings Colleges Oxford Di er fiubeleri Londra, Bournemouth, Los Angeles, Boston, New York, Los Angeles Akademik Programlar ve Üniversite Haz rl k e itimleri ile ngiltere nin sayg n üniversitelerine ö renci yerlefltirebilen Kolej kökenli bu okul, ayn merkezlerde ve kalitede dil e itimleri vermektedir. Yaklafl k 60 y ll k tecrübesiyle, Ö renci Merkezli bir ideoloji benimsemifl, 2010 lu y llardan sonra da artan talebi karfl lamak için flube say s n h zla art rm flt r. Oxford flubesi 1986 y l nda aç lm flt r ve IELTS test merkezidir. Genifl s n flar ak ll tahtalarla donat lm flt r, ayr ca genifl kafeteryas ve kütüphanesi ile ö rencilerin rahatl ön planda tutulmufltur. Bu okul, flehir merkezinden 20 dakikal k uzakl kta olup, ö renci semti Cowley dedir ve yürüme mesafesinde konaklama imkânlar sunmaktad r. 1,243 2,411 3,171 4,203 5,955 1,431 2,787 3,759 4,987 7,011 Oxford International - Oxford Di er fiubeleri Londra, Brighton, Oxford, USA, Kanada 1991 y l nda kurulmufl olan bu kurum, 1993 y l ndan beri dil e itimi hizmeti sunmaktad r. Yaz okullar na dünyan n her yerinden ö renci getirirken, ngiliz üniversitelerinde okuyan ö renciyi ise e itim gezisi programlar na göndermektedir. Oxford flubesi, ö rencilerine flehrin merkezinde e itim alma imkân sunarken ayn zamanda fiyat avantaj da sa lamaktad r. Tamamen yenilenmifl olan bu okulda, modern ve ak ll tahtalarla donat lm fl s n flar, ortak kullan lan sosyal alanlar ve bireysel çal flma alanlar ile ö rencilerin daha iyi e itim almalar na olanak sa lamaktad r ,329 1,761 2,121 3, ,665 2,181 2,601 3,681

8 BRIGHTON İNGİLTERE Stafford House Brighton Di er fiubeleri Londra, Cambridge, Canterburry, Boston, Chicago, San Diego, San Francisco 1952 de kurulmufl olan ngiltere nin köklü e itim kurumlar ndan Stafford House n 2012 de aç lan Brighton flubesidir. Modern binas nda butik okul fleklinde hizmet veren okul, flehir merkezine 10 dakika yürüyüfl mesafesinde, sahile ise bir kaç yüz metre uzakl kta bulunmaktad r. Okulda en fazla 14 kiflinin ders gördü ü s n flarda ö renci merkezli e itim verilmektedir. Okulun tüm e itmenleri titizlikle seçilmekte ve diploma denkli i olmayan ö retmenler görevlendirilmemektedir. 1,120 2,060 2,860 3,780 4,660 1,280 2,380 3,040 4,020 5,020 1,440 2,620 3,520 4,660 5,620 Embassy English Brighton Di er fiubeleri Londra Merkez, Londra Greenwich, Cambridge, Oxford, Hastings, USA, Avustralya, Kanada 40 y ll k tecrübesiyle kolej e itiminin yan s ra uluslararas ö rencilere ngilizce dil e itimi de sunmaktad r. Londra ya sadece 1 saat uzakl ktaki Brighton flubesi, tamamen kendine ait modern binas nda hizmet vermektedir ve en önemlisi bu okul, resmi bir IELTS s nav merkezidir. 50 bilgisayarl kütüphane ve internet odas, s cak yemek sunan kafeteryas ve dev ekran televizyonlu sosyal oturma alan yla, hem ders çal flma hem de pratik yapma imkânlar ö rencilerin kullan m na sunulmufltur. 1,200 2,300 2,980 3,940 5,380 1,600 3,100 3,940 5,220 6,340 St. Giles Brighton Di er fiubeleri Londra, Londra-Highgate, Eastbourne 1955 y l nda, ö retmen bir kar -kocan n, Londra da küçük bir s n f odas nda bafllayan dil e itmenli i serüveni, bugün dünyan n 4 ülkesinde birden çok flehrinde binlerce ö renciye hizmet veren bir kurum haline gelmifltir y l nda aç lan ve flehrin en merkezi yerindeki binas yla Brighton flubesi, 40 adet s n f ile ayn anda 500 ö renciye e itim verebilmektedir. Birçok s n f ak ll tahtalarla donat lm fl bu okulun, ayr ca ö rencilerin yararlanabilece i 39 bilgisayarlı kütüphanesi ve bir kafeteryas bulunmaktad r. 1,058 1,950 2,794 3,398 4,437 1,318 2,438 3,502 4,294 5,492 Interactive English Brighton Her y l 30 farkl ülkeden gelen 150 ö renciye ev sahipli i yapan bu okul flehir merkezine ve deniz k y s na yak nl yla hem tatil yapmak hem de ngilizcesini gelifltirmek isteyenler için ucuz fiyatlar yla dikkat çekmektedir. 8 adet s n f n yan s ra, kütüphanesi, teras ve bilgisayar odas yla ö rencilerine hizmet sunmaktad r. Küçük bir okul ve bir aile flirketi olmas n n ayr cal n ö rencilerine, s cakkanl hocalar ve personeliyle hissettirmektedir. 36 Ders 40 Ders ,090 1,270 1, ,246 1,498 1,750 2, ,582 1,906 2,230 3, ,750 2,110 2,470 3,670

9 BOURNEMOUTH Eurocentres Bournemouth Di er fiubeleri Londra, Londra-Eltham, Cambridge, Brighton ve Malta, Cape Town, Amerika, Kanada Dünya çap nda 63 bin ö rencisi bulunan Study Group çat s alt nda hizmet veren Embassy English in Bournemouth flubesidir. ngiltere nin en güzel sahil kentlerinden Bournemout ta bulunan okul sahile 10 dakika yürüme mesafesindedir. Okul binas yak n zamanda yenilenmifl olup 14 havadar dersli i, 14 bilgisayarl e itim merkezi, seminer salonu ve kantiniyle ö rencilerine hizmet vermektedir. İNGİLTERE 1,173 2,101 2,933 3,904 5,080 1,377 2,517 3,545 4,720 6,112 1,441 2,645 3,761 5,008 6,448 Cavendish - Bournemouth cavendishschool.com 1983 te Bournemouth flehrinde kurulmufl olan okul, üç viktoryan tarz binada e itim vermektedir. Ak ll tahta donan ml 30 dersli i olan okulun, kendi kendinize çal flman za olanak veren yaz l mlarla donat lm fl bilgisayar merkezi ve genifl bir bahçesi de bulunmaktad r. fiehir merkezi okuldan yaln zca befl dakika yürüme mesafesi uzakl ktad r. British council onayl okul, e itmen kadrosunu titizlikle seçmekte ve CELTA, DELTA sertifika flart gözetmektedir. Sosyal aktivite programlar, kamplar ve gezilerle daha e lenceli bir ö renme imkân sunmaktad r. 24 Ders 29 Ders 34 Ders 675 1,275 1,875 2,375 3, ,595 2,355 2,955 4, ,835 2,715 3,435 5,115 Kings Colleges-Bournemouth Di er fiubeleri Londra, Oxford, Los Angeles, Boston, New York, Los Angeles Akademik Programlar ve Üniversite Haz rl k e itimleri ile ngiltere nin sayg n üniversitelerine ö renci yerlefltirebilen Kolej kökenli bu okul, ayn merkezlerde ve ayn kalitede dil e itimleri vermektedir. Yaklafl k 60 y ll k tecrübesiyle, ö renci merkezli bir ideoloji benimsemifl, 2010 lu y llardan sonra da artan talebi karfl lamak için flube say s n h zla art rm flt r. Bournemouth flubesi 1957 y l nda kurulan ilk flubesidir. Çoklu spor aktivite alanlar, ferah ve baz lar ak ll tahtalarla donat lm fl s n flar, kütüphane ve kafesi bulunmaktad r. fiehrin güzel bir noktas nda ve kendi kampüsü içerisinde yer alan bu okul, flehir merkezine ve sahile 10 dakika yürüme mesafesindedir. 1,131 2,187 2,859 3,787 5,235 1,303 2,531 3,363 4,459 6,291 ETC International College-Bournemouth Di er fiubeleri Londra, Brighton 1989 y l nda, hem flehrin merkezine hem de sahile yak n bir bölgede kurulmufltur. Okul, genifl bir alanda yer alan yan yana dört adet binada hizmet vermektedir. Toplamda 40 tan fazla s n f olan bu oku,l genifl kafeteryas, oturma salonlar, bilgisayar odalar ve genifl bahçe alan yla ö rencilerine e itim hizmeti vermektedir. 24 Ders 500 1,000 1,500 2,000 2, ,160 1,740 2,320 3, ,320 1,980 2,640 3,840

10 GÜNEY İNGİLTERE İNGİLTERE Stafford House Canterbury Di er fiubeleri Londra, Brighton, Cambridge, Boston, Chicago, San Diego, San Francisco Köklü bir e itim geçmifline sahip bu kurum, 1952 y l nda kurulmufltur. Canterburry flubesi Londra ya trenle 55 dakika, deniz k y s na ise 25 dakika uzakl ktad r y l nda yenilenmifl olan binas yla ö rencilerine tamam ak ll tahtalarla donat lm fl 16 s n f n yan s ra; genifl bir kafeterya, kütüphane ve yaz akflamlar nda ö rencilerin birlikte vakit geçirmeleri için düzenlenen barbekü partilerinin yap ld bahçesiyle ortalama 140 kifliye e itim sunmaktad r. fiehir merkezine sadece 5 dakikal k mesafededir. 1,120 2,060 2,860 3,780 4,660 1,280 2,380 3,040 4,020 5,020 1,440 2,620 3,520 4,660 5,620 St. Giles Eastbourne Di er fiubeleri Londra, Londra-Highgate, Brighton 1955 y l nda, ö retmen bir kar -kocan n, Londra da küçük bir s n f odas nda bafllayan dil e itmenli i serüveni, bugün dünyan n 4 ülkesinde birden çok flehrinde binlerce ö renciye hizmet veren bir kurum haline gelmifltir y l nda aç lan Eastbourne flubesi, flehir merkezine ve sahile 5-10 dakikal k bir mesafede kurulmufltur ve 18 adet s n f ile ayn anda 300 ö renciye e itim verebilmektedir. Birçok s n f ak ll tahtalarla donat lm fl bu okulun, ayr ca ö rencilerin yararlanabilece i 31 bilgisayarl bir kütüphanesi, kafeteryas, bahçe teras ve yüzme havuzu bulunmaktad r ,774 2,530 3,110 3,978 1,226 2,254 3,238 4,006 5,066 Embassy English Hastings Di er fiubeleri Londra Merkez, Londra Greenwich, Cambridge, Oxford, Brighton, USA, Avustralya, Kanada 40 y ll k tecrübesiyle kolej e itiminin yan s ra bu okul, ayr ca uluslararas ö rencilere ngilizce dil e itimi sunmaktad r. Hasting flubesi, flehrin merkezi bir konumunda bahçeli güzel bir binada yer al r. Okuldan ç k p kumsala ve flehrin tarihi semtine yürüyerek kolayca ulaflabilirsiniz. Ak ll tahtalar, bireysel e itim imkânlar ve oyun salonlar ile ö rencilerinin beklentilerini en iyi flekilde karfl lamaya çal flmaktad r. fiehirleraras ulafl m için St. Leonards Warrior Square Tren stasyonu, okula sadece 5 dakika yürüme mesafesindedir. 1,020 1,940 2,620 3,460 4,900 1,340 2,580 3,340 4,420 5,620 Shane Global Hastings Di er fiubeleri Londra 1977 y l ndan itibaren hizmet veren okul, Hastings sahilinin hemen kenar nda büyük bir binaya sahiptir ve tren istasyonuna 5 dakikal k mesafededir. Kurs fiyatlar n n çok uygun oldu u bu okul, dost canl s kadrosuyla ö rencilerine aile s cakl sunmaktad r. Pencereleri sahile ve okulun önündeki bahçeye bakan az mevcutlu s n flarda, ö retmenler, ö rencilerin bireysel ihtiyaçlar yla ilgilenebilmektedirler. Arta kalan vakitlerde ö renci salonunda bilardo oynayabilir, müzik dinleyebilir ya da okulun mutfa nda kendinize yemek haz rlayabilirsiniz. 15 Saat 20 Saat 620 1,180 1,680 2,220 3, ,660 2,400 3,180 4,740

11 BATI İNGİLTERE Kaplan Salisbury Di er fiubeleri Londra, Oxford, Cambridge, Bournemouth, Manchester, Edinburgh, Dublin, Malta, Amerika, Kanada, Avustralya Dünyan n tan nm fl e itim kurumlardan Kaplan' n Salisbury flubesi olan okul, tarihi kentin merkezinde bulunmaktad r. Okul, ngilizceyi flehir yaflam n n kalabal k ve gürültülü atmosferinden uzakta, sakin ve tarihle iç içe bir yerde ö renmek isteyenlere hitap etmektedir. Okulun genifl bahçesinin hemen yan bafl nda Salisbury Katedrali bulunmaktad r. Okul d fl zamanlarda okçuluk, t rmanma, kamp, gezi ve daha birçok aktivite imkân sunulmaktad r. Okul Kaplan n bilinen imaj na yarafl r flekilde donan ml olup beklenen tüm teknolojik imkânlara sahiptir. İNGİLTERE 1,120 2,060 2,920 3,860 5,500 1,220 2,260 3,160 4,180 5,980 BLC Bristol Bristol ün merkezinde ve flehrin al flverifl merkezlerinin, en iyi restoranlar n n, sinemalar n n bulundu u yere çok k sa yürüme mesafesinde bulunan bu okul, ö rencilerine modern bir e itim imkân sunuyor. Birçok alanda ngilizce e itimini ö rencilerine en güncel metotlarla sunabilen bu okul, ayn zamanda ö retmenlerinin de bu metotlar ö rencilerine daha iyi aktarabilmesi için, onlar da s k s k e itime tabi tutmaktad r. Ayr ca okulun bireysel çevrimiçi e itim platformu, ö rencilerin okul d fl zamanlarda da e itim gereksinimlerini karfl lamalar na yard mc olmaktad r. Bilgisayar altyap l e itimin verildi i ve ak ll tahtalarla donat lm fl 18 modern s n f ile multimedya merkezli çal flma odas ö rencilerin hizmetine sunulmufltur. 15 Saat 20 Saat 25 Saat 30 Saat 586 1,149 1,413 1,853 2, ,613 1,857 2,445 3, ,893 2,193 2,893 3,693 1,078 2,133 2,481 3,277 4,173 The Language Gallery Birmingham Di er fiubeleri Londra, Oxford, Manchester, Dublin, Hannover, Toronto London School of Business and Finance Üniversite Kolejinin (LSBF) çat s alt nda hizmet veren bu dil okulu, daha önce de ayn isimle an lmaktayd. Daha sonra The Language Gallery ismiyle dil okulu e itimlerini özellefltirip, daha üst seviyelere tafl m fllard r. Birmingham flubesi, ngiltere nin bu ikinci en büyük flehrinin en hareketli bölgesinde, flehrin al flverifl ve e lence merkezinde yer al r. Her biri 16 kifli kapasiteli 5 adet s n f, internet ba lant l bilgisayarların oldu u kütüphanesiyle ö rencilerine butik okul havas nda hizmet vermektedir. fiehirleraras ulafl m sa layaca n z Birmingham New Street Tren stasyonu, okula sadece 5 dakika yürüme mesafesindedir ,615 2,395 2,855 4, ,735 2,575 3,175 4,735 1,055 1,975 2,935 3,735 5,575 Lal Language Centres Torbay Di er fiubeleri Londra, Malta, Cape Town, USA 30 y ldan uzun tecrübesi ve birden fazla ülkede okullar n n olmas n n verdi i tecrübe ile ö rencilerine en iyi flekilde e itim vermeyi hedeflemektedir. Torbay, ngiltere nin güney sahilindedir ve bölge önemli bir turizm merkezi olmas n n yan s ra, l man iklimiyle, kumsal yla lüks yat marinas yla adeta bir Akdeniz kentini and rmaktad r. Okul bu flubesini 1984 y l nda açm flt r ve 31 s n f yla 750 ö renciye kadar ö renim imkân sunan tam donan ml binas nda hizmet vermektedir. 15 Ders 22.5 Ders 900 1,640 2,360 3,120 4, ,800 2,600 3,440 5,000

12 KUZEY İNGİLTERE İNGİLTERE New College Group Manchester y l nda kurulan bu yeni okul, ngiltere nin üçüncü büyük flehri olan Manchester da kurulmufltur. Ö rencilerine çeflitli alanlarda ngilizce e itimini, flehrin kafeler ve restoranlarla çevrili çok merkezi bir yerdeki binas nda sunmaktad r. Piccadilly Bahçeleri, China Town, Manchester Merkez Kütüphanesi ile birlikte Piccadilly Tren stasyonu ve s k kullan lan tramvay ve otobüs hatlar okulun hemen civar nda yer almaktad r. Her biri çok iyi haz rlanm fl, renkli ve ayd nl k 10 adet s n f n baz lar ise ak ll tahtalarla donat lm flt r. Bunun yan s ra internet ba lant l bilgisayarlar, hem ders çal flabilece iniz hem de birçok yaz l materyale ulaflabilece iniz bir kütüphane ve bir mescit ö rencilere hizmet vermektedir. 15 Saat 20 Saat 955 1,835 2,595 3,355 4,875 1,115 2,155 3,135 4,075 5,955 Lila Liverpool Sokak müzisyenleri ve tarihiyle, temposunu hiç kaybetmeyen bu liman kenti, tam bir sanat flehridir. Bu güzel flehrin tam kalbinde yer alan Lila, 2 k z kardefl taraf ndan 2004 y l nda kurulmufltur. Kap s ndan ç kt n z anda kendinizi Liverpool One AVM ve sosyal kompleksinin hemen içerisinde bulma flans na sahip oldu unuz bu okulda, yeni edindi iniz arkadafllar n zla zaman geçirip, ngilizce prati i yapabilirsiniz. Okul 18 adet Liverpool temal ve ak ll tahtalar n kullan ld s n flarda e itim vermektedir. Ayr ca kitap ve DVD ödünç alabilece iniz kütüphanesi, oturma salonu, internetli bilgisayarlar ile bir mescit ö rencilerin hizmetine sunulmufltur ,360 1,980 2,640 3, ,560 2,280 3,040 4,440 New College Group Liverpool y l nda Manchester daki flubesiyle e itim hayat na bafllayan kurum yeni e itim y l na Liverpool'daki flubesiyle merhaba diyor ve daha genifl bir ö renci kitlesine ulaflmay hedefliyor. Yeni olman n verdi i dinamizmle ö rencilerine kaliteli bir e itim vermeyi hedefleyen okulun, Liverpool un merkezinde, Beatles Grubu nun çal flmalar n yapt yere on befl dakika yürüme mesafesinde bulunan binas, ak ll tahtalarla donat lm fl durumda. Ayr ca bedava wifi hizmeti de sunulmakta. 15 Saat 20 Saat 815 1,555 2,235 2,875 4, ,875 2,715 3,515 5,235 International House New Castle Di er fiubeleri Londra, Bristol, Manchester, Belfast, Aberdeen, Dublin, Malta-Gozo, Cape Town International House World Organizasyonunun bir üyesi olan bu okul, 1978 y l nda kurulmufltur ve New Castle flehrinin tam merkezinde yer al r. 16 s n f bulunan okulun, PSP E itim Süiti ile yüksek standartlarda tuttu u e itiminin yan s ra, s cak yemek servisi olan kafeteryas ve dinlenme alanlar yla ö rencilerine konforu da bir arada sunmaktad r. 15 Saat 20 Saat 810 1,570 2,330 3,090 4, ,810 2,690 3,570 5,330

13 DUBLİN International House Dublin Di er fiubeleri Londra, Bristol, Manchester, Belfast, Aberdeen, Malta-Gozo, Cape Town, New Castle Bu sene yeni binas nda hizmet vermeye bafllayan okul, oldukça merkezi bir konumdad r ve Connolly Tren stasyonu nun karfl s ndad r. Dublin in ana caddesi O'Connell a ise birkaç dakikal k yürüme mesafesindedir. İRLANDA 20 Saat 25 Saat 925 1,665 2,445 3,225 4,377 1,085 1,945 2,865 3,785 5,265 Atlas Dublin Grand Kanal a naz r Dublin e has mimariye sahip müstakil binas nda hizmet veren okul, flehrin güney kanad nda yer almaktad r. fiehir merkezine on dakika uzakl ktad r. 20 Saat 25 Saat 800 1,545 2,190 2,320 3,480 1,000 1,945 2,790 3,040 4,560 Malvern House Dublin Di er fiubeleri Londra fiehir merkezinde bulunan okul, al flverifl merkezleri, kafe ve restoranlara rahat ulafl m imkân na sahiptir. 33 Ders 920 1,700 2,445 3,180 4,260 1,000 1,860 2,640 3,500 4,740 1,280 2,420 3,480 4,620 6,180 CES Dublin Di er fiubeleri Londra, Oxford, Brighton, Worthing, Leeds, Harrogate, Edinburg Dublin de birbirine yak n iki e itim merkezi bulunan kurum, merkezi bir konuma sahiptir. Language Travel Magazine nin her y l yapt en baflar l dil okulu seçmelerinde seçkin dil okulu olarak aday gösterilen ve ödüllendirilen baflar l bir okuldur. 26 Ders 732 1,296 1,944 2,592 3,888 1,020 1,944 1,916 3,888 5,832

14 İSKOÇYA - GALLER İSKOÇYA - GALLER CES - Edinburgh Di er fiubeleri Londra, Oxford, Brighton, Worthing, Leeds, Harrogate, Dublin Dünyan n en eflsiz do al ve kültürel güzelliklerine sahip flehirlerinden skoçya n n baflkenti Edinburgh ta bulunan okul, al flverifl merkezleri, kafe ve restoranlar n yo un olarak bulundu u flehir merkezindeki Princes Soka nda bulunmaktad r ,081 1,531 1,922 2, ,621 2,297 2,882 3,782 International House Aberdeen Di er fiubeleri, Bristol, Manchester, Belfast, Dublin, Malta-Gozo 2006 y l nda e itim hayat na bafllayan okul, küçük ve s cak atmosferiyle sizi skoçya n n Liman flehri Aberdeen de ngilizce ö renmeye davet ediyor. 15 Saat 21 Saat 860 1,560 2,300 2,880 4,280 1,080 2,200 2,960 3,760 5,600 Celtic English Academy Cardiff, Galler Galler'in baflkenti Cardiff te bulunan okul, kendine has mimarisi, ferah ortak kullan m alanlar ve tam donan ml s n flar yla kaliteli bir e itim vadediyor. Londra'dan Cardiff e iki saatlik bir tren yolculu u ile ulaflabilirsiniz ,730 2,510 3,250 4,730 1,030 1,970 2,870 3,730 5,450 1,250 2,410 3,530 4,610 6,770 International House Belfast Di er fiubeleri Londra, Bristol, Manchester, Aberdeen, Dublin, Malta-Gozo Kuzey rlanda n n liman flehri Belfast ta bulunan okul, flehir merkezine on dakika yürüme mesafesinde bulunmaktad r ,480 2,220 2,800 4, ,840 2,760 3,520 5,280

15 MALTA EC English - Malta Di er fiubeleri Londra, Oxford, Cambridge, Brighton, Bristol, Manchester, Amerika, Kanada, Güney Afrika MALTA St. Julian da bulunan okul, çok yak n nda bulunan yurdunda konaklama imkân sunmaktad r ,405 2,085 2,765 4,125 1,185 1,765 2,625 3,485 5,205 ACE English - Malta Okul Malta n n en canl al flverifl ve e lence merkezlerinin bulundu u St. Julian da bulunmaktad r. Okul modern binas ve s n flar yla dikkat çekmektedir ,100 1,620 2,140 2,700 * 860 1,100 1,620 2,140 2, ,500 2,220 2,940 3,900 * 1,180 1,500 2,220 2,940 3,900 * yaz donemi (13 haz - 2 eyl) Chamber College - Malta Gzira bölgesindeki okul, olimpik yüzme havuzu, spor salonu, koflu pisti, futbol sahalar, basketbol sahas, tenis kortu ve voleybol sahas n n bulundu u Üniversite Spor Merkezi nin hemen karfl s nda bulunmaktad r ,005 1,485 1,965 2, ,405 2,085 2,765 3,645 LAL Malta Di er fiubeleri Londra, Torbay, Cape Town, USA Malta da iki farkl enstitüsü bulunun okul, Malta merkezindeki 700 ö renci kapasiteli genifl okul binas yla dikkat çekiyor. Ö rencilere farkl konaklama alternatifleri sunan okul, tatil yapma keyfinde ngilizce e itimi alman z hedefliyor. Ghajnsielem bölgesinde bulunan okul, Mgarr limanına yürüyüfl mesafesindedir ,390 2,050 2,710 3,770 1,090 1,750 2,590 3,430 4,510 *8 haftan n alt ndaki programlarda yaz dönemi için haftal k 60 EURO sezon eklentisi yap lacakt r.

16 CAPE TOWN GÜNEY AFRİKA International House Cape Town Di er fiubeleri Londra, Bristol, Manchester, Belfast, Aberdeen, Dublin, Malta-Gozo Cape Town n popular bölgelerinden Sea Point te bulunan okul, Atlantik okyanusuna bir kaç yüz metre uzakl kta bulunmaktad r ve konaklama imkân sa lad yurdundan yürüyüfl mesafesi uzakl ktad r ,850 2,270 3,010 4,490 1,310 2,410 2,690 3,570 5,330 Good Hope Studies - Cape Town Cape Town da iki enstitüsü bulunana okul ortalama 6-8 kiflilik s n flarda e itim imkân sunmaktad r. Georges Mall da bulunan flehir merkezi kampüsü merkezi bir konumdad r. Di er flubesi ise do ayla iç içe yeflillikler aras nda infla edilmifl villa tarz müstakil bir binada hizmet vermektedir. 26 Ders 1,005 1,705 2,525 3,345 4,385 1,105 1,945 2,885 2,825 4,625 1,305 2,265 3,365 4,465 5,705 LAL - Cape Town Di er fiubeleri Londra, Torbay, Malta, USA fiehir merkezinde bulunan okulun 14 s n f bulunmaktad r. Okulun, barbekü yapmaya elveriflli genifl ve yeflil bir bahçesi ve yüzme havuzu da vard r. 15 Saat 22.5 Saat 995 1,675 2,355 3,115 4,515 1,195 2,155 3,075 4,075 5,715 EC - Cape Town Di er fiubeleri Londra, Oxford, Cambridge, Brighton, Bristol, Manchester, Amerika, Kanada, Güney Afrika fiehir merkezinde bulunan okul, al flverifl merkezleri ve restoranlara rahat ulaflabilece iniz konumdad r ,520 2,260 3,000 4,480 1,260 2,000 2,980 3,960 5,920

17 AMERİKA Kaplan New York Di er fiubeleri Londra, Oxford, Cambridge, Bournemouth, Manchester, Salisbury, Edinburgh, Dublin, Malta, Amerika, Kanada, Avustralya Dünyan n en meflhur gökdelenlerinden Empire State in altm fl üçüncü kat nda yer alan kurs merkezi, New York un merkezinde ngilizce e itimi f rsat sunmakta. AMERİKA $ 1,880 $ 3,480 $ 5,140 $ 6,640 $ 9,640 $ 2,200 $ 4,160 $ 6,160 $ 7,920 $ 10,600 Stafford House Boston Di er fiubeleri Londra, Brighton, Canterbury, Cambridge, Boston, Chicago, San Diego, San Francisco S n f mevcutlar n n 11 i geçmedi i okul, ö rencinin bireysel ihtiyaçlara uygun dil e itimi vermeyi hedefliyor. Bostan da merkezi bir lokasyonda bulunmaktadır. $ 1,510 $ 2,710 $ 3,750 $ 4,950 $ 6,870 $ 1,630 $ 2,950 $ 4,110 $ 5,430 $ 7,590 $ 1,750 $ 3,190 $ 4,470 $ 5,910 $ 8,310 LSI San Diego Di er fiubeleri Londra, Brighton, Cambridge, Malta, USA, Kanada, Avustralya, Yeni Zellanda San Diego'nun kalbinde yer alan okul, San Diego hayvanat bahçesi, Smphony orkestra binas ve San Diego sahiline yürüme mesafesinde bulunmaktad r. $ 1,470 $ 2,790 $ 3,990 $ 5,110 $ 7,590 $ 1,630 $ 3,110 $ 4,470 $ 5,750 $ 8,550 $ 1,790 $ 3,430 $ 4,950 $ 6,390 $ 9,510 Embassy English San Francisco Di er fiubeleri Londra, Londra Greenwich, Cambridge, Oxford, Hastings, Brighton, USA, Avustralya, Kanada Market Street, Union Square de yer alan okul, okul sonras al flverifl yap p yemek yiyebilece iniz bir konumda bulunuyor. Filmlerde görmeye al fl k oldu umuz meflhur San Francisco Troleybüs Hatt, okulun hemen önünden geçmektedir. $ 1,590 $ 3,030 $ 4,170 $ 5,510 $ 7,710 $ 1,990 $ 3,830 $ 5,310 $ 7,030 $ 9,150

18 KANADA KANADA ILAC - Vancouver Butik fleklinde hizmet vermekte olan okul, Kanada n n ngilizce konuflulan ikinci büyük kenti Vancouver da merkezi bir lokasyonda yer almaktad r. 38 Ders 1,435 CAD 2,845 CAD 4,025 CAD 5,325 CAD 7,445 CAD 1,605 CAD 3,085 CAD 4,385 CAD 5,805 CAD 8,165 CAD Eurocentres Vancouver Di er fiubeleri Londra, Londra-Eltham, Cambridge, Brighton, Bournemouth, ve Malta, Cape Town, Amerika Vancouver liman ndan birkaç dakika yürüme mesafesi uzakl kta bulunan okul, 10 ila 14 kifli aras mevcudu olan s n flarda e itim vermektedir. 1,463 CAD 2,695 CAD 3,811 CAD 5,023 CAD 6,936 CAD 1,727 CAD 3,247 CAD 4,591 CAD 6,063 CAD 8,647 CAD 1,987 CAD 3,743 CAD 5,419 CAD 7,167 CAD 10,231 CAD ILAC Toronto Okul son zamanlar n popular bölgelerinden Yorkville de bulunmaktad r. Kendine has flekilde infla edilmifl butik tarz ndaki dört binadan oluflan okul, modern ortak kullan m alanlar ile keyifli bir e itim imkân sunmaktad r. 38 Ders 1,435 CAD 2,845 CAD 4,025 CAD 5,325 CAD 7,445 CAD 1,605 CAD 3,085 CAD 4,385 CAD 5,805 CAD 8,165 CAD Embassy - Toronto Di er fiubeleri Londra, Londra Greenwich, Cambridge, Oxford, Hastings, Brighton, USA, Avustralya, Kanada Popüler al flverifl merkezleri ve kafelerin bulundu u Yorkville de bulunan okul, metroya yürüyerek ulaflabilece iniz mesafededir. 1,520 CAD 2,900 CAD 4,100 CAD 5,420 CAD 7,700 CAD 1,900 CAD 3,660 CAD 5,180 CAD 6,860 CAD 9,740 CAD

19 AVUSTRALYA - YENİ ZELLANDA Eurocentres - Sydney Di er fiubeleri Londra, Londra-Eltham, Cambridge, Brighton, Bournemouth, ve Malta, Cape Town, Amerika Eurocenter n Sydney flubesi, üniversiteler ve geniflçe bir park n yak n nda, aktif toplu tafl ma araçlar n kullanabilece iniz bir konumdaki, Darling Harbor bölgesindedir. Göze hofl gelen sade yap lar yla insanlara mutluluk ve huzur veren Sydney de 8 tam donan ml ve ferah s n f yla e itim vermektedir. Kaplan Sydney AUD 1730 AUD 3210 AUD 4690 AUD 6170 AUD 8650 AUD 1866 AUD 3482 AUD 5098 AUD 6714 AUD 9490 Di er fiubeleri Londra, Oxford, Cambridge, Bournemouth, Manchester, Salisbury, Edinburgh, Dublin, Malta, Amerika, Kanada, Avustralya Avustralya içerisinde Adelaide, Brisbane, Cairns, Melburne, Perth, Sydney ve Sydney- Monly de flubeleri bulunmaktad r. AVUSTRALYA - YENİ ZELLANDA * 1,640 AUD 3,060 AUD 4,480 AUD 5,280 AUD 8,260 AUD 1,940 AUD 3,660 AUD 5,380 AUD 6,940 AUD 10,060 AUD *vacational english Embassy Auckland Di er fiubeleri Londra, Londra Greenwich, Cambridge, Oxford, Hastings, Brighton, USA, Avustralya, Kanada Yeni Zelanda n n baflkenti Auckland da bulunan okul, flehir merkezinde bulunmaktad r. 1,650 NZD 3,150 NZD 4,530 NZD 5,990 NZD 8,670 NZD 2,030 NZD 3,910 NZD 5,730 NZD 7,590 NZD 11,070 NZD Kaplan Auckland Di er fiubeleri Londra, Oxford, Cambridge, Bournemouth, Manchester, Salisbury, Edinburgh, Dublin, Malta, Amerika, Kanada, Avustralya Yeni Zelanda n n baflkenti Auckland da bulunan okul, flehir merkezinde bulunmaktad r. 1,720 NZD 3,220 NZD 4,720 NZD 6,060 NZD 8,740 NZD 1,980 NZD 3,740 NZD 5,550 NZD 7,020 NZD 10,060 NZD

20

21

22 Konaklama ve Havaalanı Karfl lama Ücretleri Londra Haftal k Ücretler Tek Kiflilik Odalar Sadece Kahvalt Kahvalt ve Akflam Yeme i Ek Ücretler Kayıt Ücreti 35 Her yeni kayıt için alınır. Standard - Zones 4 & 5 Standard - Zone Noel Sezonu Ek Ücreti 35 Konaklama Aral k tarihlerini kaps yorsa al n r. Standard - Zone 2 Superior - Zones 3 & 4 Superior - Zone Yaz Sezonu Ek Ücreti 15 7, 14, 21, 28 Temmuz ve 4, 11, 18, 25 A ustos ile bafllayan haftalarda, haftal k ücrete ek olarak al n r. Executive - Zones 3 & Executive - Zones 1 & iflbirli i ile Di er fiehirler ngiltere'nin di er flehirlerinde Aile Yan Konaklama flekliyle haftal k ücret aral Ücret Aral Konaklama çeri i Cambridge kahvalt dahil Oxford kahvalt dahil Brighton kahvalt dahil Bournemouth kahvalt dahil Bristol 125 kahvalt dahil Manchester 140 kahvalt dahil Liverpool 130 kahvalt dahil New Castle 130 kahvalt dahil Di er Ülkeler Ücret Aral Konaklama çeri i rlanda kahvalt dahil Iskoçya kahvalt dahil ABD 230$ - 350$ kahvalt dahil Kanada 147 CAD 250 CAD kahvalt dahil Malta kahvalt dahil Güney Afrika (Cape Town) kahvalt dahil Avustralya (Sydney) AUD265 AUD295 kahvalt dahil Yeni Zellanda (Auckland) NZD280 NZD295 kahvalt dahil Havaalan Karfl lama Ücretleri Londra Cambridge Oxford Brighton Bournemouth Bristol Hastings Önemli Ücretler tek yön için olup Londra Heathrow Havaalanı na göre düzenlenmifltir. Farkl havaalanlar ve ek yolcular için ek ücret talep edilebilir.

23

24 Yurtdıfl E itiminde Uzman ve Güvenilir Dan flman n z Yurtd fl dil okulu dan flmanl Yurtd fl yaz okulu programlar S nav ngilizcesi (IELTS & TOEFL) Yurtd fl lisans / master dan flmanl Yurtd fl staj dan flmanl Yurtd fl kültürel geziler Education Consultancy Yurtd fl E itim Dan flmanl Flat 103, Opal Court, 172 High Street London E15 2GB Tel : Meflrutiyet Mh. Meflrutiyet Cd. No:5 D:10 K z lay - Çankaya / ANKARA / TÜRK YE

İngiltere Dil Okulları Fiyat Listesi. Saati aile yurt

İngiltere Dil Okulları Fiyat Listesi. Saati aile yurt Bath Kaplan International* 20 870 1260 1680 2385 3180 3750 4500 5250 6000 6750 30 1005 1462 1950 2745 3660 4425 5310 6195 7080 7965 110 170 255 150 Belfast International House* 20 702 999 1332 1998 2520

Detaylı

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngiltere Dil Okulu Fiyatları. Knk. Ders

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngiltere Dil Okulu Fiyatları. Knk. Ders ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngiltere Dil Okulu Fiyatları İNGİLTERE Bath Kaplan International 20 864 18 1664 2352 31 3840 4338 32 5337 30 8 1464 1952 2784 3712 4480 40 32 5877 160 205 80 Belfast

Detaylı

İngiltere Dil Okulları Fiyat Listesi

İngiltere Dil Okulları Fiyat Listesi Bath Kaplan International* 20 870 1260 1680 2385 3180 3750 4500 5250 6000 6750 30 1005 1462 1950 2745 3660 4425 5310 6195 7080 7965 170 255 150 Belfast International House* 20 702 999 1332 1998 2520 3150

Detaylı

SÜRE / FİYAT (Fiyatlar İngiliz Sterlini - - cinsindedir) KONAKLAMA DİĞER ÜCRETLER. 16 Hafta. 12 Hafta

SÜRE / FİYAT (Fiyatlar İngiliz Sterlini - - cinsindedir) KONAKLAMA DİĞER ÜCRETLER. 16 Hafta. 12 Hafta LONDRA 15 Ders 1.316 1.914 2.552 3.708 4.944 7.176 8.372 10.764 14.352 () - Sterlin 36 Hafta 44 Hafta Aile Kayıt Knklm Yanı Ücreti Yerleştrm BELL ENGLISH 20 Ders 1.596 2.334 3.112 4.548 6.064 8.856 10.332

Detaylı

SÜRE (HAFTA) 1.080 1.920 2.880 3.840 5.760 - - 30 (Work Eng) 1.360 2.400 3.600 4.800 7.200 - - 20

SÜRE (HAFTA) 1.080 1.920 2.880 3.840 5.760 - - 30 (Work Eng) 1.360 2.400 3.600 4.800 7.200 - - 20 SÜRE (HAFTA) KONAKLAMA () EC London Euston EC Covent Garden 30 Yaş Üzeri St. Giles London Central St. Giles London Highgate Covent Garden Leicester Square 1080 1.9 2.880 3.840 5.280 7.9 9.900 30 1.360

Detaylı

Bath Kaplan International

Bath Kaplan International Bath Kaplan International 20 1040 1500 2000 2880 3840 4700 4680 32 5755 30 1220 1770 2360 3360 4480 5400 5285 32 6340 155 195 185 15 am 640 870 1160 1740 2080 2600 3120 36 3960 20 am 740 1020 1360 2040

Detaylı

DUTY YURTDIġI EĞĠTĠM DANIġMANLIK ĠNGĠLTERE DĠL OKULLARI FĠYAT LĠSTESĠ Zaman/Fiyat ($) Haftalık Konaklama ($) Diğer Ücretler ($)

DUTY YURTDIġI EĞĠTĠM DANIġMANLIK ĠNGĠLTERE DĠL OKULLARI FĠYAT LĠSTESĠ Zaman/Fiyat ($) Haftalık Konaklama ($) Diğer Ücretler ($) ġehir DUTY YURTDIġI EĞĠTĠM DANIġMANLIK ĠNGĠLTERE DĠL OKULLARI FĠYAT LĠSTESĠ Zaman/Fiyat ($) Konaklama ($) Diğer Ücretler ($) Okul Adı Ders Saati 4 6 8 12 16 24 28 36 48 Aile Yurt Konaklama Rezervasyo n

Detaylı

Konak/Haftalık Süreler (hafta) & Fiyatlar (GBP)

Konak/Haftalık Süreler (hafta) & Fiyatlar (GBP) INGILTERE 16 YILI LISTESI (Sterlin) ŞEHİR LONDRA London Euston Covent Garden Yaş Üzeri St. Giles London Central St. Giles London Highgate Covent Garden Leicester Square Eurocentres London Central 1100

Detaylı

LONDON HOUSE-2012 İNGİLTERE IELTS HAZIRLIK KURSLARI FİYAT TABLOSU ( GBP )

LONDON HOUSE-2012 İNGİLTERE IELTS HAZIRLIK KURSLARI FİYAT TABLOSU ( GBP ) LONDON HOUSE2012 İNGİLTERE IELTS HAZIRLIK KURSLARI FİYAT TABLOSU ( GBP ) BATH Language United Ltd.** www.languagesunited.co.uk Kaplan Aspect 25 50 50 720 10 1440 10 2160 OKUL OKUL 25 55 1060 1530 2040

Detaylı

20 740 1050 1400 1980 2640 3200 BATH Kaplan 27 55 840 1200 1600 2280 3040 3245 135 35 980 1410 1880 2700 3600 3665

20 740 1050 1400 1980 2640 3200 BATH Kaplan 27 55 840 1200 1600 2280 3040 3245 135 35 980 1410 1880 2700 3600 3665 20 740 1050 1400 1980 2640 3200 BATH Kaplan 27 55 840 1200 1600 2280 3040 3245 135 35 980 1410 1880 2700 3600 3665 BEDGEBURY Bell 21 75 1540 2250 3000 4380 5840 7300 180 20 820 1180 1540 2200 2800 3100

Detaylı

Beet 20 4958 www.beet.co.uk Bournemouth 24 75 Her Hafta 34 5550 100 28 5880. Bell Cambridge 21 24 7920 145 www.bell-centres.com 65 Her Hafta 36 11160

Beet 20 4958 www.beet.co.uk Bournemouth 24 75 Her Hafta 34 5550 100 28 5880. Bell Cambridge 21 24 7920 145 www.bell-centres.com 65 Her Hafta 36 11160 İNGİLTERE DİL OKULLARI AKADEMİK YIL PROGRAMLARI - 2010 Haftalık Kayıt Başlangıç Kurs Kurs Haftalık Abbey College Malvern - 18 50 İki Haftada Bir 24 9120 Dahil www.abbeycollege.co.uk Worchester 20 3460

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM İş İngilizcesi Programları. 4 hafta 8 hafta 12 hafta Comm. And Business Skills BBSI BOURNEMOUTH

EDCON YURTDISI EGITIM İş İngilizcesi Programları. 4 hafta 8 hafta 12 hafta Comm. And Business Skills BBSI BOURNEMOUTH İNGİLTERE İş ÜCRETLER (GBP) si Comm. And Business Skills 34 1465 2920 BBSI BOURNEMOUTH English For Business 30 1100 2200 3060 115 90 EUROCENTRES Business English 20 5 1002 1914 2736 119 90 EMBESSY CES

Detaylı

2013 İngiltere dil okulları promosyonları

2013 İngiltere dil okulları promosyonları 2013 İngiltere dil okulları promosyonları İngiltere'nin en iyi dil okullarının Alternatif öğrencilerine sundukları özel fiyat ve promosyonların güncel listesini burada bulabilirsiniz. Listede yer almayan

Detaylı

12 Hafta : 1413 GBP 20 Hafta: 2610 GBP. 20 Hafta: 2070 GBP 24 Hafta : 2876 GBP

12 Hafta : 1413 GBP 20 Hafta: 2610 GBP. 20 Hafta: 2070 GBP 24 Hafta : 2876 GBP SHANE GLOBAL DİL OKULU 2012 TÜRKİYE ÖZEL İNDİRİMİ! Shane Global okulunun Londra veya Hastings merkezlerinde eğitim almak isterseniz %10 indirim kazanıyorsunuz! Ayrıca her 12 haftalık eğitim için 2 hafta

Detaylı

DİL OKULLARIMIZDAN TÜRK ÖĞRENCİLERE ÖZEL PROMOSYONLAR!!

DİL OKULLARIMIZDAN TÜRK ÖĞRENCİLERE ÖZEL PROMOSYONLAR!! DİL OKULLARIMIZDAN TÜRK ÖĞRENCİLERE ÖZEL PROMOSYONLAR!! LSI LANGUAGE SCHOOL INTERNATIONAL 30 Aralık 2016 ya kadar gerçekleşen kayıtlarda İngiltere ve Amerika merkezlerinde eğitim ücretleri üzerinden %25

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

İNGİLTERE ŞEHİR / OKUL EĞİTİM KONAKLAMA SÜRE ÜCRET. Aile Yanı Tek Kişilik Oda Kahvaltı + Akşam Yemeği LONDON GENEL İNGİLİZCE 20 DERS.

İNGİLTERE ŞEHİR / OKUL EĞİTİM KONAKLAMA SÜRE ÜCRET. Aile Yanı Tek Kişilik Oda Kahvaltı + Akşam Yemeği LONDON GENEL İNGİLİZCE 20 DERS. www.ydsabroad.com ALTERNATİF ŞEHİR / OKUL EĞİTİM İNGİLTERE LONDON STAFFORD HOUSE COLLEGE 1.704 GBP 1.483 GBP 1.784 GBP 1.563 GBP 2.455 GBP 2.098 GBP 2.575 GBP 2.218 GBP 3.240 GBP 2.764 GBP 3.400 GBP 2.924

Detaylı

IES.2013 İNGİLTERE İŞ İNGİLİZCESİ FİYAT TABLOSU ( GBP )

IES.2013 İNGİLTERE İŞ İNGİLİZCESİ FİYAT TABLOSU ( GBP ) BOURNEMOUTH BRISTOL Haftalık Ders Sayısı Okul Ön Kayıt Konaklama Ön Kayıt Havalimanı Transferi IES.2013 İNGİLTERE İŞ İNGİLİZCESİ FİYAT TABLOSU ( GBP ) ŞEHİR BATH OKUL ADI The Bristol Language Centre www.thebristollanguagecentre.co.uk

Detaylı

Emerald Cultural Institute (ECI)

Emerald Cultural Institute (ECI) Emerald Cultural Institute (ECI) 1986 yılında Dublin de kurulmuş olan The Emerald Cultural Institute, dil okulu olarak uzman kadrosu dünya çapında üne sahiptir. ISO 9001:2000 akrediteli okul olarak hedefi

Detaylı

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar İNGİLTERE ÜCRETLER (GBP) CELTA 4 Aralık hariç her ay 1371 DELTA Full Time 9 16 Mart, 14 Eylül 2907 DELTA Part Time 32 29.Eyl

Detaylı

Konaklama Sağlık Süreler (Hafta) & F yatlar (GBP) Kayıt Ayarlama. İng ltere D l Okulları 2016 F yat L stes. Konaklama. Ücret (Haftalık) Karşılama

Konaklama Sağlık Süreler (Hafta) & F yatlar (GBP) Kayıt Ayarlama. İng ltere D l Okulları 2016 F yat L stes. Konaklama. Ücret (Haftalık) Karşılama İng ltere D l Okulları 2016 F yat L stes Bölge/Şeh r Okul Adı Program T p Konaklama Konaklama Sağlık Süreler (Hafta) & F yatlar (GBP) Kayıt Kargo Ücret H. Alanı Ayarlama S gortası Ücret Ücret (Haftalık)

Detaylı

IES 2013 - İNGİLTERE DİL OKULLARI İNDİRİM LİSTESİ (GBP) Normal Satış Fiyatı. İndirimli Fiyatı. Kazancınız 20% 5472 4377,6 1094,4

IES 2013 - İNGİLTERE DİL OKULLARI İNDİRİM LİSTESİ (GBP) Normal Satış Fiyatı. İndirimli Fiyatı. Kazancınız 20% 5472 4377,6 1094,4 19/11/2012-31.3.2013 500- Depozit o 500- Depozito 01.12.2012-1.3.2013 500- Depozit o BOURNEMOUTH 500-Depozito 01.01.2013-28.3.2013 1.1.2013-30.4.2013 01.01.2012-31.12.12 01.01.2013-31.3.2013 KINGS COLLEGE

Detaylı

IES.2011 İNGİLTERE İŞ İNGİLİZCESİ DİL OKULLARI FİYAT TABLOSU ( GBP )

IES.2011 İNGİLTERE İŞ İNGİLİZCESİ DİL OKULLARI FİYAT TABLOSU ( GBP ) ŞEHİR BATH BRISTOL IES.2011 İNGİLTERE İŞ İNGİLİZCESİ DİL OKULLARI FİYAT TABLOSU ( GBP ) Kaplan Aspect The Bristol Language Centre www.thebristollanguagecentre.co.uk OISE www.oise.com The English Language

Detaylı

NG LTERE ND R ML D L OKULLARI L STES

NG LTERE ND R ML D L OKULLARI L STES NG LTERE ND R ML D L OKULLARI L STES UIC UNITED INTERNATIONAL COLLEGE haftada 15 saat; liste fiyat 1272 Sterlin, indirimli fiyat 1081 Sterlin haftada 20 saat; liste fiyat 1526 Sterlin, indirimli fiyat

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Avustralya promosyonlu okullar. EMBASSY CES, Brisbane. EMBASSY CES, Gold Coast

Avustralya promosyonlu okullar. EMBASSY CES, Brisbane. EMBASSY CES, Gold Coast Avustralya promosyonlu okullar EMBASSY CES, Brisbane haftada 24 ders; liste fiyatı 3984 AUD, indirimli fiyatı 3187 AUD haftada 28 ders; liste fiyatı 4284 AUD, indirimli fiyatı 3427 AUD haftada 24 ders;

Detaylı

ISI English Language School Dublin (IStudy)

ISI English Language School Dublin (IStudy) ISI English Language School Dublin (IStudy) İrlanda nın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Dublin, BBC nin uyguladığı ankette, Avrupa nın yaşanacak en iyi başkenti, İrlanda ise en mutlu ülkesi

Detaylı

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil İçindekiler Londra da okul gezisi 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil 6 gün/ 5 gece 2014/15... sayfa 8 ( Kursuyla beraber) 7 gün/ 6 gece 2014/15...

Detaylı

MALTA BİREYSEL YAZ OKULLARI

MALTA BİREYSEL YAZ OKULLARI EC English Malta http://www.ecenglish.com/younglearners/ MALTA BİREYSEL YAZ OKULLARI Malta nın en gözde okullarından Saint Martin s College da verilen eğitim öğrencilere konforlu ve de güvenli bir alternatif

Detaylı

Summer School. 8-18 yaş grupları için harika bir yaz okulu macerası... Almanya. İrlanda

Summer School. 8-18 yaş grupları için harika bir yaz okulu macerası... Almanya. İrlanda Summer School 2015 8-18 yaş grupları için harika bir yaz okulu macerası... İngiltere Amerika Malta Kanada İrlanda Almanya Batı Mah,Hatboyu Cad,Pendik İş Merkezi,No:42 Kat:1/67 Pendik - İstanbul(Hızlı Tren

Detaylı

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil İçindekiler Londra da okul gezisi 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil 6 gün/ 5 gece 2014/15... sayfa 8 ( Kursuyla beraber) 7 gün/ 6 gece 2014/15...

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar

EDCON YURTDISI EGITIM İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar İNGİLTERE ÜCRETLER (GBP) CELTA 4 Aralık hariç her ay 1376 DELTA Full Time 9 16 Mart, 14 Eylül 2671 DELTA Part Time 32 29.Eyl 2671 ITTC Certificate in TESOL 4 Aralık hariç her ay 1268 BEET Refresher Courses

Detaylı

Vivez et Parlez Français

Vivez et Parlez Français Vivez et Parlez Français 1993 yılında kurulan HİT Uluslararası Eğitim Yayın ve Dış Ticaret A.Ş Türkiye nin en büyük kuruluşlarını yönetmiş, eğitim konusunda deneyimli yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri

Detaylı

İçindekiler. Dublin de okul gezisi. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 2 *** Dublin de Eğitici Tatil. 7 gün/ 6 gece 2014/15... sayfa 5

İçindekiler. Dublin de okul gezisi. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 2 *** Dublin de Eğitici Tatil. 7 gün/ 6 gece 2014/15... sayfa 5 İçindekiler Dublin de okul gezisi 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 2 *** Dublin de Eğitici Tatil 7 gün/ 6 gece 2014/15... sayfa 5 ( Kursuyla beraber) *** Dublin de Yaz Okulu 8 gün/ 7 gece 2014/15 SC... sayfa

Detaylı

Griffith College. Sosyal Olanaklar

Griffith College. Sosyal Olanaklar Griffith College 1974 yılında kurulan Griffith College Dublin, Cork ve de bulunan merkezleriyle İrlanda nın en büyük bağımsız üçüncü seviyede bulunan kurumudur. Ana kampüs Dublin güney kavşağında bulunan

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

YAZ KAMPI. İzmir Özel Türk Koleji Eğitim Direktörlüğü 02322440500/1305 Imperial Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 02324640608

YAZ KAMPI. İzmir Özel Türk Koleji Eğitim Direktörlüğü 02322440500/1305 Imperial Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 02324640608 YAZ KAMPI Ardingly Kolej Kampüsü, Londra ve Brighton a 30 dakika uzaklıkta olan, muhteşem doğal güzellikleriyle ünlü Haywards Heath şehrinde bulunmaktadır. Ardingly Kolej in British Study Centre öğrencileri

Detaylı

E.T.C INTERNATIONAL COLLAGE Bournemouth

E.T.C INTERNATIONAL COLLAGE Bournemouth E.T.C INTERNATIONAL COLLAGE PROGRAM 1-23 24+ Genel İngilizce (20 Ders) 150 140 Genel İngilizce (24 Ders) 170 160 IELTS ( Sınav 170) 150 140 FCE (Sınav Ücreti 145) 150 140 CAE (Sınav Ücreti 145) 150 140

Detaylı

UNIVERSITY OF EAST LONDON LONDON DOCKLANDS CAMPUS (DOĞU LONDRA ÜNİVERSİTESİ LONDRA DOCKLANDS KAMPÜSÜ)

UNIVERSITY OF EAST LONDON LONDON DOCKLANDS CAMPUS (DOĞU LONDRA ÜNİVERSİTESİ LONDRA DOCKLANDS KAMPÜSÜ) UNIVERSITY OF EAST LONDON LONDON DOCKLANDS CAMPUS (DOĞU LONDRA ÜNİVERSİTESİ LONDRA DOCKLANDS KAMPÜSÜ) LOKASYON Londra merkezde, Thames Nehri kenarındaki University of East London kampüsünde ayrıca bir

Detaylı

Summer School. İrlanda. Almanya

Summer School. İrlanda. Almanya Summer School 8-18 İngiltere Amerika Malta yaş g rupla rı için 2014 harik Kanada a bir yaz o kulu İrlanda mace rası... Almanya Summer School 2014 Yaz Okulu Merkezlerimizden Bazıları İngiltere Brunel University

Detaylı

Konaklama. Süreler (Hafta) & Fiyatlar (CAD) Kayıt. Ücreti Ücreti. 4 8 12 24 36 Aile Yurt

Konaklama. Süreler (Hafta) & Fiyatlar (CAD) Kayıt. Ücreti Ücreti. 4 8 12 24 36 Aile Yurt Genel İngilizce 20 Ders 1340 2680 4020 8040 12060 150 220-180 - 85 - Genel İngilizce 30 Ders 1540 3080 4620 9240 13860 Calgary Haflifax Genel İngilizce 27 Saat 1416 2832 4068 7896 11844 150 220 80 187-100

Detaylı

Horner School of English

Horner School of English Horner School of English 1993 yılında kurulan ve Horner ailesinin işlettiği bir İngilizce dil okuludur. Okul, Dublin şehir merkezinde yer almakta ve Dublin in ana alışveriş caddesi olan Grafton Street

Detaylı

REGENT ENGLISH WORLD. London. London EXAM PREPARATION. 8-11 Hafta. 2-3 Hafta. 4-7 Hafta. 12-52 Hafta 419 394 369 345

REGENT ENGLISH WORLD. London. London EXAM PREPARATION. 8-11 Hafta. 2-3 Hafta. 4-7 Hafta. 12-52 Hafta 419 394 369 345 REGENT FEES FOR 216 COURSES ENGLISH WORLD Sayısı English World 33 English World Combination English World 22 2-3 4-7 8-11 12-52 419 394 369 345 86 781 756 732 32 297 287 277 ENGLISH WORLSD CLASSIX Sayısı

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

Zoni Vancouver dil merkezinde almak isterseniz aşağıdaki indirimlerden yararlanabilirsiniz...

Zoni Vancouver dil merkezinde almak isterseniz aşağıdaki indirimlerden yararlanabilirsiniz... ZONİ DİL OKULU 2012 TÜRKİYE ÖZEL İNDİRİMİ! Zoni Vancouver dil merkezinde almak isterseniz aşağıdaki indirimlerden yararlanabilirsiniz... 4 HAFTA VE ÜZERİ KAYITLARDA TAM %10 İNDİRİM VANCOUVER Haftada 20

Detaylı

10-17 Yaş Grubu ICEP WORLD

10-17 Yaş Grubu ICEP WORLD ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi 1986 dan günümüze Haziran - Eylül ayları nda 10-18 yaş çocuklarımızın ve gençlerimizin, farklı kültürden gelen öğrenci gruplarıyla birlikte hem İngilizce öğrenerek

Detaylı

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dostlar, Sevgi Tuzla lılar; Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bir parçası olarak gençlere yönelik geçen sene başlatmış olduğumuz Tuzla Yaz

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ w w w. o h u. e d u. t r NİĞDE Anadolu nun ortasında yer alan Niğde, karayolu ve demiryolu ulaşımı bakımından son derece elverişli bir konuma sahiptir. Kapadokya Bölgesi nin

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

Zoni Vancouver dil merkezinde almak isterseniz aşağıdaki indirimlerden yararlanabilirsiniz...

Zoni Vancouver dil merkezinde almak isterseniz aşağıdaki indirimlerden yararlanabilirsiniz... ZONİ DİL OKULU 2012 TÜRKİYE ÖZEL İNDİRİMİ! Zoni Vancouver dil merkezinde almak isterseniz aşağıdaki indirimlerden yararlanabilirsiniz... 4 HAFTA VE ÜZERİ KAYITLARDA TAM %10 İNDİRİM VANCOUVER Haftada 20

Detaylı

YAZ OKULU PROGRAMLARI

YAZ OKULU PROGRAMLARI 2017 YAZ OKULU PROGRAMLARI Farklı Renkleri Hisset İÇİNDEKİLER Önsöz İngiltere İrlanda İsviçre Kanada Toronto Üniversitesi Programı Toronto & Ottowa Programı Toronto Programı Vancouver Programı Sevgili

Detaylı

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU PROJE : A Trip Across Europe TOPLANTI NO : 7 TOPLANTI YERĠ : Gorinchem-HOLLANDA TOPLANTI TARĠHĠ

Detaylı

IES - YURTDIŞI EĞİTİM -İNDİRİMLİ OKUL MALİYETLERİ

IES - YURTDIŞI EĞİTİM -İNDİRİMLİ OKUL MALİYETLERİ BOURNEMOUTH KINGS COLLEGES EUROCENTRES ANGLO CONTINENTAL ANGLO CONTINENTAL MLS Yarı Yarı Yarı Fiyat Aıklaa kayıt aa 4 Hafta 6 Hafta 8 Hafta 12 Hafta 16 Hafta 20 Hafta 24 Hafta 36 Hafta FİYAT 956 1.434

Detaylı

İçindekiler. New York da okul gezisi. 8 gün/ 7 gece 2014/15... sayfa 2 *** New York da Eğitici Tatil. 8 gün/ 7 gece 2014/15...

İçindekiler. New York da okul gezisi. 8 gün/ 7 gece 2014/15... sayfa 2 *** New York da Eğitici Tatil. 8 gün/ 7 gece 2014/15... İçindekiler New York da okul gezisi 8 gün/ 7 gece 2014/15... sayfa 2 *** New York da Eğitici Tatil 8 gün/ 7 gece 2014/15... sayfa 5 ( Kursuyla beraber) *** New York da Yaz Okulu 11 gün/ 10 gece 2014/15

Detaylı

2017 İNGİLTERE YAZ OKULU 8-17 yaş arası sıradışı bir yaz macerası yurtdışı eğitim danışmanlığı / education consultancy

2017 İNGİLTERE YAZ OKULU 8-17 yaş arası sıradışı bir yaz macerası yurtdışı eğitim danışmanlığı / education consultancy Epsom College Surrey Felsted School Felsted St John s School Leatherhead Windlesham House West Sussex Vinehall school Hastings 2017 İNGİLTERE YAZ OKULU 8-17 yaş arası sıradışı bir yaz macerası yurtdışı

Detaylı

Dünya Çapında İngilizce Eğitimi Fiyatlar ve Başlangıç Tarihleri 2013

Dünya Çapında İngilizce Eğitimi Fiyatlar ve Başlangıç Tarihleri 2013 Dünya Çapında İngilizce Eğitimi Fiyatlar ve Başlangıç Tarihleri 2013 Fiyatlar, merkezlerin bulunduğu ülkelerin yerel döviz kuru cinsindendir. Mükemmel merkezlerimiz ve eğitim programlarımız hakkında detaylı

Detaylı

LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ

LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE GEMİ + 4 GECE OTEL Tarih Liman Varış Hareket Cumartesi Kuşadası (Türkiye) - 13:00 Cumartesi Patmos 16:00 21:00 Pazar Girit (Heraklion),

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

E.T.C INTERNATIONAL COLLAGE Bournemouth

E.T.C INTERNATIONAL COLLAGE Bournemouth E.T.C INTERNATIONAL COLLAGE 1-23 24+ Genel İngilizce (20 Ders) 150 140 Yoğun Genel İngilizce (24 Ders) 170 160 IELTS ( Sınav ücreti 170) 150 140 FCE (Sınav Ücreti 145) 150 140 CAE (Sınav Ücreti 145) 150

Detaylı

Öğrencilerimiz AB Üyesi Bulgaristan da bölümlerine göre yılda 3.500 Euro ödeyerek

Öğrencilerimiz AB Üyesi Bulgaristan da bölümlerine göre yılda 3.500 Euro ödeyerek BALKAN UNIVERSITY GROUP Balkan University Group, LYS puanına bakılmaksızın istediğiniz bölümü Tıp Fakülteleri de dahil olmak üzere Avrupa Birliği Üyesi Bulgaristan da okuma fırsatı sunmaktadır. Öğrencilerimiz

Detaylı

İstanbul un kalbi Şişli de

İstanbul un kalbi Şişli de 4 İstanbul un kalbi Şişli de Astoria Tower İstanbul Sapphire Kanyon Burası hem İstanbul un tam kalbinde hem de kentin yorucu ritminden uzak bir yerde. Q Studio Esentepe, minimal bir tasarımın maksimum

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Onun için engel yok. Conecto.

Onun için engel yok. Conecto. Onun için engel yok. Conecto. Üretici firman n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu doküman n bas m ndan (Kasım/2013) sonra üzerinde de

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

GRUPLARA EŞLİK EDECEK ÖĞRETMENLERİMİZ

GRUPLARA EŞLİK EDECEK ÖĞRETMENLERİMİZ GRUPLARA EŞLİK EDECEK ÖĞRETMENLERİMİZ BURCU TELLİ ORTAOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 0533 317 08 71 DERYA MERAL LİSE MÜDÜR YARDIMCISI 0536 253 28 18 BİLKAN AMİR DERSHANE ÖĞRENCİ İŞLERİ UZMANI 0505 820 32 75

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

İTÜ de Spor ve Yaşam

İTÜ de Spor ve Yaşam İTÜ de Spor ve Yaşam Geçmişten Geleceğe İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi, teknik öğretimde 240 yılı aşan parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı, güçlü akademik kadrosuyla Türkiye de mühendislik ve mimarlık

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, MEB YLSY Projesi kapsamında lisansüstü öğrenim görmek üzere

Detaylı

Bilgi, uygulamaya konulmadığı sürece değersizdir. Anton Chekhov

Bilgi, uygulamaya konulmadığı sürece değersizdir. Anton Chekhov Bilgi, uygulamaya konulmadığı sürece değersizdir. Anton Chekhov MOLTON OTELLERİ Şehir otelciliğinde referans noktasında yer almaktadır. Şehir merkezinde yer almaktadır. Metro ve Toplu Ulaşım araçlarına

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip olduğum için... Proje Künyesi Arsa Alanı: 4.406.89 m Toplam İnşaat Alanı: 110.000 m Ticari Alan (Dükkan+Depo): 19.500 m Konut Alanı: 6.410 m Kapalı Otopark

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

BRIGHTON & HOVE INTERACTIVE ENGLISH LANGUAGE SCHOOL

BRIGHTON & HOVE INTERACTIVE ENGLISH LANGUAGE SCHOOL BRIGHTON & HOVE INTERACTIVE ENGLISH LANGUAGE SCHOOL Okul sahile birkaç dakika yürüyüş mesafesinde yer almaktadır. Özel bir okul olan Interactive English Language School sadece yetişkinlere yönelik eğitim

Detaylı

2 FIRSAT 1 ARADA, Önce Dil Kursu, Sonra Kamp

2 FIRSAT 1 ARADA, Önce Dil Kursu, Sonra Kamp 2 FIRSAT 1 ARADA, Önce Dil Kursu, Sonra Kamp Dil eğitimindeki en büyük sorun KONUŞ (ama) MAK. Bu kampanya sizleri KONUŞTURACAK! Yalnızca GENÇTUR da bulabileceğiniz bu kampanya ile okula gidip eğitim alıyorsunuz,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Programlar Ders Saati 1-8 Hafta (GBP) 9 + Hafta (GBP)

Programlar Ders Saati 1-8 Hafta (GBP) 9 + Hafta (GBP) İNGILTERE Programlar Ders Saati 1-8 9 + Standart Öğleden Sonra Kurs 20 80 60 Standart Kurs 20 110 90 Yoğun Kurs 30 180 160 İş İçin İngilizce 20+10 280 260 IELTS Hazırlık FCE,CAE Hazırlık 20-90 Akademik

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

117. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI 1.DÖNEM / 15-19 Nisan 2015

117. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI 1.DÖNEM / 15-19 Nisan 2015 1 117. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI 1.DÖNEM / 15-19 Nisan 2015 P.101 Türk Hava Yolları direkt HONG KONG gidiş-guangzhou dönüş EKONOMİ / 12-18 Nisan 2015 HONG KONG ELEKTRONİK & ÇİN İTHAL İHRAÇ FUARI

Detaylı

2013 TEACHER TRAINING & LONDRA DENEYİMİ (PROFESSIONAL DEVELOPMENT) PROGRAMI

2013 TEACHER TRAINING & LONDRA DENEYİMİ (PROFESSIONAL DEVELOPMENT) PROGRAMI 2013 TEACHER TRAINING & LONDRA DENEYİMİ (PROFESSIONAL DEVELOPMENT) PROGRAMI Program Tarihi Program Ücreti Son Başvuru Tarihi 27 Ocak 2013 / 3 Şubat 2013 (7 Gece) Programın Amaçları Genel Amaçlar ; - İngilizce

Detaylı

Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil;

Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil; Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil; keyifli bir yaşam sunuyor. Yaşadıklarınızdan çok daha

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

Duruşuyla, İŞ dünyasinin. İstİkrarlI gücü

Duruşuyla, İŞ dünyasinin. İstİkrarlI gücü Duruşuyla, İŞ dünyasinin İstİkrarlI gücü SAĞLAM TEMELLERLE AYDINLIK GELECEĞE 1975 yılında madencilik ve metal sektöründeki faaliyetleriyle, büyüme yolculuğunun ilk adımını atan Mes Şirketler Grubu; bu

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI sahibi olabilirler. Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, MEB YLSY Projesi kapsamında lisansüstü öğrenim

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı