Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii"

Transkript

1 Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev, çalıma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 - (1) Bu yönetmelik Ruhsat Denetim Müdürlüünde görevli personelin çalıma usul, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. Dayanak Madde 3 - Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıtır. Tanımlar Madde 4 - (1) Bu yönetmelikte a) Bakan : Avcılar Belediye Bakanını, b) Belediye : Avcılar Belediye Bakanlıını, c) Meclis : Avcılar Belediye Meclisini, d) Encümen : Avcılar Belediyesi Encümenini, e) Müdürlük : Ruhsat Denetim Müdürlüünü, f) Müdür : Ruhsat Denetim Müdürünü, g) Personel : Ruhsat Denetim Müdürlüü çalıanlarını, h) Gayri Sıhhi Müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunan biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan yada doal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri, i) kinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklatırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatları üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceine kanaat oluması için inceleme yapılması gereken iyerlerini, j) Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müessese:Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabi tutulması gereken iyerlerini, k) Sıhhi yerleri : Gayri Sıhhi yerleri dıında kalan tüm yerlerini, l) Umuma Açık stirahat ve Elence Yeri : Kiilerin tek tek veya toplu olarak elenmesi,dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel,motel,pansiyon,kamping ve benzeri konaklama yerleri,gazino,pavyon,meyhane,bar,birahane,içkili lokanta,taverna ve benzeri içkili yerler,sinema,kahvehane ve kıraathaneler,kumar ve kazanç kastı olamamak artıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka gelitirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin video televizyon oyunlarının içerisinde bulunduu elektronik oyun yerleri,internet salonları,lunaparklar,sirkler ve benzeri yerleri, m) çkili Yer Bölgesi : Belediye sınırları içinde belediye meclisi,bu sınırlar dıında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlıın görüü alınarak tespit edilen ve içerisinde arap ve bira dahil her türlü alkollü içecein verilebilecei iyerlerinin açılabilecei bölgeyi, n) Doal Kaynaklar : Hava, su,toprak ve doada bulunan cansız varlıkları, o) Çevre Salıı : nsan salıının çevredeki fiziki, kimyevi,biyolojik,sosyal ve psikososyal faktörlerle tespit edilen yaam kalitesini, p) yeri Açma ve Çalıma Ruhsatı : Yetkili idareler tarafından bu yönetmelik kapsamındaki iyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,ifade eder. 1

2 KNC BÖLÜM KURULU VE TEKLAT EMASI Tekilat eması Madde 5 1. Ruhsat Denetim Müdürlüünün personel yapısı aaıda belirtilen ekildedir. a. Müdür b. Memurlar c. çiler d. Dier Personel 2. Müdürlüün tekilat yapısı aaıdaki gibidir. a. Müdür b. Ruhsat ve Denetim servisi 1. Sıhhi Müesseseler bürosu 2. Gayri Sıhhi Müesseseler bürosu c. dari iler servisi 1) Evrak kayıt bürosu 2) Personel ve taınır kayıt bürosu 3) Ariv 3. Ruhsat Denetim müdürlüü çalımalarının deien koullarda daha etkin ve zamanında yapılmasını temin etmek için Ruhsat Denetim Müdürünün teklifi ve Bakanlıın onayı ile yeni eflikler kurulabilir veya kurulmu eflikler birletirilebilir, efliklerin bazı görevleri dier efliklere verilebilir. Balılık Madde 6 (1) Ruhsat Denetim Müdürlüü, Belediye Bakanına veya görevlendirecei Bakan Yardımcısına balıdır. Bakan, bu görevi bizzat veya görevlendirecei kii eliyle yürütür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV TANIMI, GÖREV, YETK VE SORUMLULUKLAR Görev Tanımı Madde 7 (1) Umuma açık iyerleri, sıhhi iyerleri ile 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müessese iyerlerine, iyeri açama ve çalıma ruhsatı düzenlemek,hafta tatili ruhsatı düzenlemek, sorumluluu altındaki iyerlerinde bulunan ve bulunması gereken teknik sistemlerin denetimini yapmak, ruhsat verilen iyerlerinde kullanılan cihaz, makine, tesisat, basınçlı kap, kaldırma ve iletme v.b. makinelerin ruhsat aamasında kontrol etmek iyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve ikayetleri yerinde inceleyerek ilgili yasa ve yönetmelik dorultusunda ilem yapmak gerek görürse ilgili birimlere havale etmek,ruhsat verilen iyerlerine ait ruhsat dosyalarını arivlemek,gerekli görülmesi halinde müdürlük çalıması ile ilgili olarak belediye meclisi ve belediye encümeninden kararlar aldırmak ruhsatsız olduu veya kurallara uymadıı tespit edilen iyerleri ile ilgili gerekli yasal ilemleri yapmak, (2) lgili kii Kurum ve Kurulularla gerekli yazımaları yapmak, Personel özlük ilemleri ve Müdürlük ayniyat ilemlerini salamak. (3) Müdürlük bütçesini stratejik plan dorultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde ilemleri yürütmek. 2

3 Müdürlüün Görevleri Madde 8 1. Sıhhi iyerlerinin ruhsat müracaatlarını alarak ilgili yönetmelik gerei iyerini yerinde denetleyerek yönetmelik gerei ilgili kurum ve müdürlüklerden görü alınarak yeterli koulları salayan i yerlerine iyeri açma ve çalıma ruhsatını vermek, ilgili yönetmelik artlarına uygun olmayan iyerlerinin faaliyetlerinin durdurulmasını salamak için bilgi ve gereini ilgili müdürlük ve kurumlara bildirmek. 2. yeri Açma ve Çalıma Ruhsatı bulunan iyerlerine talep olması durumunda ve uygun görülmesi halinde Hafta Tatili (Pazar) ruhsatı vermek, ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin kurulmadan önce bavuruları alarak mevzuat ve çevre salıı açısından mahallinde tetkik etmek, gerekli görüldüü durumlarda ilgili kurum ve kuruluların görülerini alarak, uygun görülenlerin çalıma ruhsatlarını tanzim etmek. 4. Gerek denetimlerdeki tespitlerde gerekse müdürlüe gelen ikayetler neticesinde insan salıına zarar veren, çevre kirliliine yol açan, yangın, patlama,genel güvenlik,i güvenlii, içi salıı,trafik ve kara yolları,imar, kat mülkiyeti ve doanın korunmasıyla ilgili düzenlemelere aykırı davranan iyerlerine gerekli ikazlar neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda faaliyetten men etmek, 5. yerleri Açma Çalıma Ruhsatı almı iyerlerinde bulunan buhar kazanı, sıcak su kazanı buhar jeneratörü, kızgın ya kazanı, hava kompresörü,vinç, kaldırma lifti v.b. gibi teçhizatların periyodik muayenesini yapmak, uygun görülenlere periyodik muayene raporu vermek, 6. Zabıta Müdürlüü ile Okul kantinlerinin ve semt pazarlarının mahalinde insan salıı ve gıda hijyeni acısından denetiminin yapmak. 7. Bakanlık, Valilik ve Kaymakamlık, stanbul Büyükehir Belediyesi ve lgili Müdürlükler, SK Genel Müdürlüü, l Tarım Müdürlüü, SSK Bölge Müdürlüü, Ticaret Odası Bakanlıı, lçe ve lk Kademe Belediyeleri, Belediyemizin dier müdürlükleri, Esnaf ve Meslek Odaları ile gerekli yazımaları yapmakta, gelen yazılara görü bildirmekte ve vatandalardan gelen ikayet dilekçesi, e-postalar deerlendirilmekte ve cevaplandırılmaktadır. 8. Amirlerince Kanun, Tüzük,Yönetmelik,Genelgeler ve dier mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, Müdürlüün Yetkisi Madde 9 (1) Ruhsat Denetim Müdürlüü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 Sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Bakanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Müdürlüün Sorumluluu Madde 10 (1) Ruhsat Denetim Müdürlüü, Belediye Bakanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluu Madde 11 1) Dorudan Bakan yardımcısına balı olarak çalıır 2) Belediye Bakanından direkt talimat alabilir. Ancak balı bulunduu Bakan yardımcısına en kısa zamanda haber verir. 3) Yukarıdaki makamlar dıında kimseden talimat almaz. 4) Kendi Personeli dıında kimseye emir veremez. 5) Müdürlüün yönetiminde tam yetkili kiidir. Müdürlüün her türlü çalımalarını düzenler. 6) Denetleme organlarına gerekli bilgileri vermek durumundadır. 7) Müdürlükler arasındaki ilikilerde koordineyi salar. 8) Görevde bulunmadıı dönemlerde kendisinin yerine Bakan yardımcısının belirtecei bir yönetici vekalet eder. 9) Kendine balı olarak çalıan elemanların düzen ve disiplinini salar. 10) programı yapmak, çalıanlara tebli etmek. 11) Hizmetlerin yürütülmesinde meydana gelen aksaklıkları gidermek. 12) ncelenen projeleri onaylamak, harçları tasdik etmek, 13) Ruhsat Denetim Müdürlüünün, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük Personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir. 14) Personelin yıllık izinlerini planlar ve uygulatır. 15) Personelin sicil varakalarını hazırlamak. 16) Müdürlüün yıllık bütçesini yapmak, GSM ve sıhhi müesseselere ait iyeri açma ve çalıma, fenni muayene, proje onaylaması, periyodik muayeneler,tesis izinleri, ruhsat yenileme, ve tescilleri, hafta sonu tatillerinin ücret tarifelerini belediye meclisine sunmak ve uygulamak. Belirlenen hedefler dorultusunda uygulanmasını takip etmek. 17) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar. 3

4 Ruhsat ve Denetim efliklerinin Görev, Yetki ve Sorumluluu Madde 12 Gayrisıhhi Müesseseler eflii 1) Dorudan Ruhsat ve Denetim Müdürlüüne balı olarak çalıır 2) Gerektiinde Belediye Bakanından ve Yardımcısından talimat alır. Ancak en kısa zamanda bunu müdürüne bildirir. 3) Yapılan ilerle ilgili müdürüne bilgi verir. 4) Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi,umuma açık elence ve dinlenme amaçlı iyerleri, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi iyerlerine ruhsat vermek,proje tasdiki yapmak, 5) Yalnızca alt kademesine emir verir. 6) Yukarda belirtilenler dıında kimseden emir ve talimat almaz. 7) Emrinde çalıan elemanlara görev taksimi yapmak ve yapılan ileri kontrol etmek onaylamak. 8) Müdürün bilgisi dahilinde i programı yapmak yürütmek. 9) Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlamak. 10) Proje tasdik, ruhsat ilemleri ve dier ilemler sırasında meydana çıkan ihtilafları müdürüyle birlikte istiare ederek sonuca balamak. 11) Asansör, kompresör, buhar kazanı, vinçlerin yıllık periyodik muayenelerini yapmak veya yaptırmak. 12) Vatandatan gelen ikayetleri incelemek ve deerlendirmek 13) Zabıta,Salık leri ve mar ve ehircilik Müdürlüü ile koordineli olarak iyerlerini denetlemek,denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren iyerlerine cezai ilem uygulanmasını salamak, Madde 13 Sıhhi Müesseseler eflii 1) Dorudan Ruhsat ve Denetim Müdürlüüne balı olarak çalıır 2) Gerektiinde Belediye Bakanından ve Yardımcısından talimat alır. Ancaken kısa zamanda bunu müdürüne bildirir. 3) Yapılan ilerle ilgili müdürüne bilgi verir. 4) Yalnızca alt kademesine emir verir. 5) Yukarda belirtilenler dıında kimseden emir ve talimat almaz. 6) Emrinde çalıan elemanlara görev taksimi yapmak ve yapılan ileri kontrol etmek onaylamak. 7) Müdürün bilgisi dahilinde i programı yapmak yürütmek. 8) Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlamak 9) Sıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak 10) Umuma açık istirahat ve elence yerlerini ruhsatlandırmak. 11) Hafta sonu tatil ruhsatını vermek. 12) Vatanda ikayetlerini incelemek ve deerlendirmek dari ler Servisinin Görev, Yetki ve Sorumluluu Madde 14 1) Ruhsat Denetim Müdürlüünde çalıan personellerin özlük ileriyle ilgili yazımalarını yapmak. 2) Müdürlük içi ve memur personelin maa, yevmiye, ikramiye, fazla mesai, sigorta ve sosyal haklarıyla ilgili ilemleri, yazımaları yapmak ve evrakı muhafaza etmek. 3) Gelen evrak, giden evrak ve dilekçe kayıtları tutularak havalesi yapılan evrakların ilgili ube eflikleri ve servislere zimmetinin yapılmasını salamak. 4) Ruhsat Denetim Müdürlüünde bulunan demirba malzemelerinin defter kayıtlarını tutmak ve kırtasiye malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesini salamak. 5) Müdürlükte yapılan tüm yazımaların birer suretini konularına göre tasnif edilerek arivleme ilemlerini yapmak. Dier Personel Madde 15 (1) Müdürlüün görev alanına giren görevler; Müdürlüe norm kadro ve Bakanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında daılımı müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans baarı seviyeleri vb. özellikleri göz önünde bulundurarak görev daılımını yapar. Verilen görev geciktirilmeden ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getirilir. 4

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇETL VE SON HÜKÜMLER Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Madde 16(1) Bu yönetmeliin yürürlüe girmesi ile birlikte, daha önce yürürlükte olan Ruhsat Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii yürürlükten kaldırılmıtır. Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller Madde 17 (1) bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Yürürlük Madde 18 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Belediye Meclisince kabulü ve yayımı ile yürürlüe girer. Yürütme Madde 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Bakanı yürütür. 5

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 . BELEDYES Yürürlük Tarihi Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 GR... Belediyesinde Norm Kadro çalımalarının balamasının ilk aamasında örgüt analizi yapılmı, bunun tamamlanması sonrasında

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönergenin amacı Zabıta Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK. Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK. Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE-1 Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 06.8.2014 Kabul Sayısı: 104 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 200 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Su İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Teşkilat

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Teşkilat T.C TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı