Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii"

Transkript

1 Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir ekilde yürütülmesini salamaktır. Kapsam Madde 2. Bu yönetmelik, Avcılar Belediyesi Bilgi lem Müdürlüünün; görev ve çalıma usulü ile birlikte ileyiini kapsar. Yasal Dayanak Madde 3. Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmitir. Tanımlar Madde 4. Bu yönetmeliin uygulamasında; a) Bakan : Avcılar Belediye Bakanını b) Meclis : Avcılar Belediye Meclisini c) Belediye : Avcılar Belediye Bakanlıını, d) Müdürlük : Bilgi lem Müdürlüünü, e) Personel : Bilgi lem Müdürlüünde görevli tüm personeli, ifade eder KNC BÖLÜM MÜDÜRLÜK GÖREV ALANI, YÖNETM VE YETKLER Müdürlük Görev Alanı Madde 5. Bilgi lem Müdürlüünün görev alanı aaıda maddeler halinde belirlenmitir. Tüm birimlerin kendi çalıma esaslarına göre hazırlanmı olan Otomasyon Programının sorunsuz çalımasını ve birimler arası ortak olan konularda veri formatları oluturarak, birimlerin ihtiyacı olan programsal deiiklerin yapılmasını salamak. Tüm bilgisayar donanımı arızalarının ve donanım ihtiyacının giderilmesini salamak. Kent Bilgi Sistemine yönelik, Corafi Bilgi Sistemi bilgilerinin hazırlanması ve bu bilgilerin ilgili müdürlükler tarafından güncel tutulması için gerekli koordinasyonu salamak. lçemiz sınırları içerisindeki tüm baımsız birimlerin, ilgili birimlerce tespiti ile koordinasyonu salayarak, taınmaz envanteri ile belediye otomasyonundaki dier bilgilerin ilikilendirilmesini gerçekletirmek, Bilgi ilem Sisteminin teçhizatı ve programlarının alındıı kurulularla ilikileri düzenlemek, sözleme hazırlamak, gerekli servisi almak, teçhizatı verimli, etkili, ekonomik, düzenli kullanımını salamak, gerekli önlemleri onaya sunmak, uygulamaya koymak. Baka kurululardan alınacak bilgi ilem servislerini, düzenlemek, kontrol altında tutmak. Bakan, Bakan Yardımcılarının, Müdürlerin hazırlamı oldukları taslakların programsal altyapısını salayarak ilgili birimlerce raporların üretilmesini salamak. Belediye birimlerinin Ariv çalımalarına rehberlik yapmak ve Kurum Ariv çalımalarını yürütmek. Yönetim Madde 6. Bilgi lem Müdürlüünün görev daılımı aaıdaki ekilde olumutur: a) Bilgi lem Müdürü, b) dari ve Teknik ler eflii 1. Müdürlük Kalem Bürosu 2. Program Yazılım Bürosu 3. Bilgisayar Donanım Bürosu 4. Kent Bilgi Sistemi Bürosu c) Ariv eflii. 1

2 Madde 6.1. Bilgi lem Müdürlüü aaıda belirtilen personelden oluur; a) Müdür b) Memurlar c) Dier personel Yetkileri Madde 7. Bilgi lem Müdürlüü, Avcılar Belediyesi Bakanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, belirli bir plan ve program dahilin de yapmakla mükelleftir. Bilgi lem Müdürünün Görevleri: 1. Belediye Bakanı ve/veya Bakan Yardımcısından gelen talimatlar dorultusunda Bilgi lem Müdürlüünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak belirli bir plan ve program dahilin de yerine getirilmesini salamakta tam yetkili ve sorumlu kiidir. Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin amiridir, 1.1. Müdürlük içinde i bölümünü salayarak personele gerekli görevlendirmeleri yapar, ve müdürlük çalımalarını denetler, 1.2. Müdürlüe gelen ve giden yazı veya dilekçelerin içerii ile ilgili personeline sevk ve havalesini yaptıktan sonra ilemin sonucundan bilgi sahibi olur Müdürlüünün disiplininden sorumludur. Tüm personelinin performans durumunu izler ve gerekli deerlendirmeleri yapar, sicil amiri olarak personele sicil notu verir, 1.4. Personelin özlük ilemlerini mevzuat çerçevesinde yürütür; izin planlarını yapar, rapor, doum, ölüm vb. konularda yazımaları takip ve kontrol eder, 1.5. Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulacak ilemlerin stratejilerini analiz ederek, uygulanabilirlik raporlarını hazırlar veya hazırlatır, 1.6. Stratejik planlama ile Müdürlüün hedeflerinin gerçekletirilmesini salar, 1.7. Sürekli gelien biliim teknolojisini takip ederek, mevcut sisteminin teknolojik gelime dorultusunda büyümesini salar, 1.8. verimini artırarak zaman kaybını azaltır, 1.9. Görev alanıyla ilgili teknolojik gelimeleri takip edip kuruma yansıtır. 2. dari ve Teknik ler eflii 2-1 Müdürlük Kalem Bürosu Müdürlük Kalem Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları; Belediye müdürlüklerinin ihtiyaç envanterini yapmak, bilgi ilem sisteminin tesis, teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek, Her türlü mevzuat, yönetmelik, genelge, bildiri, personel özlükleri vb. ilemleri takip etmek, ilgili personele bildirmek ve arivlemek, Bilgi ilem faaliyetleri için gerekli bölümlerle hiyerarik düzen ve Bilgi ilem Hizmetleri sistemi içinde ibirlii yapmak, Standart dosya planına göre günlük evrak kayıt ve dosyalama ilemlerini yaparak, yasal süre içerisinde muhafaza etme ilemlerini gerçekletirmek, Baka kurululardan alınacak bilgi ilem evrakları düzenlemek, kontrol altında tutmak, Birimin ihtiyacı olan kırtasiye vb. büro malzemelerini temin etmek, ve gereksiz kullanımı önlemek, Birimlerden gelen talepleri almak ve müdürünün bilgisine sunmak, Müdürlük bütçesini hazırlamak ve ayniyat ilerini takip etmek, Müdürlüün adresine gelen mailleri her gün kontrol eder ve süresinde cevap verilmesini salar Taınır Mal Yönetmelii gerei müdürlüe ait demirbaların kayıtlarını tutmak ilgilisine zimmetlemek ve yıl sonu ilemlerini gerçekletirmek, Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve dier mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, Vatandaları ilgilendiren Bilgi lem hizmetlerini yürütmek, 2-2 Program Yazılım Bürosu: Program Yazılım Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları; Bilgi ilem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalımalarını yönlendirmek, nezaret etmek, denetim altında tutmak, Belediyede kullanılan tüm yazılımların yerel ve uzak alarda veri entegrasyonunu salayacak hizmetleri yapmak ya da yetkili firmalara yaptırmak, 2

3 Otomasyon yazılım programımızla ilgili birimlerden gelen talepleri deerlendirir, yeni bir modül isteniyorsa yazar ya da ilgili firmaya yazdırır Otomasyon Sisteminde, paket programlarda gerekli kullanıcı tanımı ve yetki ayarlarını yapar.her kullanıcıya ifre vererek ifrelerin gizlilii salar, Uygulama ya da kanunda deiikliklerinden dolayı programların çalımasında gerekli deiikler yapılması gerekiyorsa yapar ya da ilgili firmaya yaptırır Kusurlu i ve ilemleri tespit etmek ve düzeltilmesini salamak, lenen bilgileri bilgisayarda teste tabi tutarak hata kaynaklarını bulmak ve düzeltilmesini salamak, Otomasyon yazılımında meydana gelen arızaları gidermek ya da yetkili firmanın gidermesini salamak, htiyaç dorultusunda yeni yazılımlar için analiz yapmak ve yeni yazılımlar üretmek ya da yetkili olan firmalara ürettirmek. Kurulan bu yazılımların ilev testlerini yapmak, Birimlerin ihtiyacı olan programları tespit etmek. Sistemimizde mevcut ise kurulumu yapmak, yok ise ilgili artname hazırlayarak alımını gerçekletirmek ve programları kullanıma hazır hale getirerek programın muhafazasını salamak amacıyla yedekte tutmak, Bilgisayarda bulunan verilerin gizlilii ve güvenliini korumak Belediyemizde gerçekleen ilemlerin günlük, haftalık ve aylık olmak üzere periyodik olarak yedek almak ve muhafazasını salamak Programlara ait lisansların muhafazasını yapmak, Bilgisayar veya iletiim teçhizatları gibi elektronik aygıt, sistem, motor ve teçhizatlar konusunda Belediye birimlerine danımanlık hizmetleri vermek, Üretim veya montaj yöntemleri, malzemeleri ve kalite standartlarını belirlemek, elektronik veya iletiim ürünleri ile sistemlerinin üretimini ya da montajını yönetmek; Mevzuat programlarının günlük güncelletirilmesini yaparak, deien güncel bilgilere en kısa sürede sahip olunması ve kullanıcılara zaman kazandırılmasını salamak lgili personele programın kullanımı dorultusunda eitim verilmesini salamak Avcılar Belediyesi nin Resmi WEB sayfasının nin sürekli güncel tutulmasını salamak, Elektronik Belediyecilik sistemini aktif tutmak Belediyemiz tarafından mükelleflere yapılacak duyurular ile haber, faaliyet vb. bilgileri ilgili birimlerin verdii bilgiler dorultusunda web sitemizde ilan edilmesini salamak Organizasyon eması ve dier yönetim ile ilgili deiikliklerin web sitemizde yayınlanmasını salamak, Yılsonu ilemlerini gerçekletirmek Amirlerinin verdii yazılım ile ilgili dier ileri yapmak. 2-3 Bilgisayar Donanım Bürosu: Bilgisayar Donanım Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları; Belediyemizin iç ve dı birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmu olan programların bakım ve program güncelletirmelerini yapmak veya yaptırmak, Bilgisayar Donanım ve yan ürünlerinin bakımını yaparak, faal halde bulundurmak, satınalma yoluyla alımı yapılan malzemelerin, bakım-onarım ve eitimi ile ilgili konuları, yetkili olan firmalara yaptırmak, Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesini salamak, eer garantisi devam ediyorsa garantisi kapsamında arızanın giderilmesini salamak ve bununla ilgili tüm ilemlerin takibini yapmak, Virüs ya da trojenden kaynaklanan arızaların giderilmesini salamak, Arıza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadıı ya da tamirinin ekonomik olmadıı durumlarda; donanımın hurdaya ayrılmasıyla ilgili raporun düzenlenip ilgili birime teslim edilmesinden, yerine verilecek donanımın belirlenmesini salar Ana sunucu Bilgisayarların ve bilgisayar aının, internet ve uzak balantıların sürekli güvenli ve çalıır halde tutulmasını salar Bilgi iletiimi ve bilginin ilenmesi, planlanması, tasarımı, süreç kontrolü ve üretime yönelik bilgisayar ve bilgisayara dayalı sistemlerin temel ilkeleri ve kullanıma yönelik yöntemleri aratırmak; veri yapıları ve veri tabanları, algoritmalar ile bilgisayar donanım bakımını yapmak, Bilgisayarların tüm ilevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları arasındaki balantıları kurmaya yarayan yazılımların, tasarımını yapmak, yazmak ve güncelletirmek, Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, gelien biliim teknolojileri dorultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da deerlendirerek mevcut olan donanım ve yazılımı güncelletirmek ya da gerektiinde yenisini satın almak, ç ve dı birimlere ait bilgisayarların veri iletiim altyapısını ve gerekli balantı hatlarını tesis ederek, kurmak ve yürütmek, ç ve dı birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleme sistemi ile birimler arası dosya paylama ve bilgi alıverii imkanını salar, Bilgisayar, çevresel donanım, ilgili yöntem ve yazılımlar ile bunların gelimesine katkıda bulunmak ve potansiyelini arttırmak Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görümeler yolu ile bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek, maliyet ve fayda analizlerini hazırlamak, 3

4 Yeni hizmet birimleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin gerek yazılım gerek donanım ihtiyaçlarını temin etmek, Doru ve güvenli veri salamak için veri tabanı iletim sistemleri ile veri sözlüünün sürekliliini salamak, Tüm kayıtların günlük yedekleme ilemini yapmak ve bilgilerin korunmasını salamak, Üst yönetim ve müdürlerin hazırlamı oldukları ihtiyaç program taslaklarının, programsal altyapısını salayarak ilgili birimlerce raporların üretilmesini salamak Taınmaz envanteri ile belediye otomasyonundaki dier bilgilerin ilikilendirilmesi ortamının salanması, Seminer ve eitim organizasyonuna gerekli malzemeyi temin etmek, lgili dier görevleri yapmak, 2-4 Kent Bilgi Sistemi Bürosu: Kent Bilgi Sitemi Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları; Kent ile ilgili en güncel akıllı haritaların hazırlanması ve yeni bilgilerin sisteme aktarılmasını salar, Bata mar ve ehircilik Müdürlüü, Fen leri Müdürlüü ve Mali Hizmetler Müdürlüü olmak üzere dier tüm müdürlüklerin çalımalarına tematik haritalar ile destek verilmesini salar, Belediyemizdeki tüm birimlerde kullanılan CBS Yazılımının güvenli ve hatasız bir ekilde çalımasını salamak için yazılımın bakım onarım ve güncelleme çalımalarını yapmak, Corafi Bilgi Sistemi yazılımında, yeni kullanıcı hesabı açılması, kullanıcı yetkilerinde deiiklik ve düzenleme ileri yürütülür. 3. Ariv eflii Ariv efliinin görev, yetki ve sorumlulukları; 3.1. Birimlerdeki ariv malzemesini tespit eder, 3.2. Birimlerin ariv faaliyetlerine danımanlık yapar, 3.3. Ariv konusunda standartlar oluturur ve birim arivlerinin bu standartlara uygunluunu denetler, 3.4. Mevzuatı takip ve kuruma adapte eder, 3.5. Ariv kodlarını tespit ve kuruma adapte eder, 3.6. Mekan, ekipman ve teçhizat ihtiyacını takip ve sonlandırır, 3.7. Hizmetiçi eitim ile ilgili çalımaları hazırlar, 3.8. Faaliyetlerle ilgili yapılan ihalelerin kontrol ve muayene ilemlerini yürütür, 3.9. Birimlerdeki ariv malzemesini devralmak, devralınan malzemeyi tasnif etmek ve yerletirmek, saklama süresi dolanların imha ilemlerini yapar, Kurum arivi malzemesinin envanter, katalog ve listeleme ilemlerini hazırlar, oluturulan katalog, envanter ve listelerin güvenliini salar, Faaliyetlerle ilgili yapılan ihalelerin kontrol ve muayene ilemlerini yürütür, Kurumumuzdaki önemli evrak ve dosyaları sayısallatırır, Ariv depolarının malzemeye uygun ekilde korumasını salar, Gereken malzemenin, restorasyon ve ciltleme ilemlerini takip eder, Kurum arivindeki malzemelerden, isteklilere zimmetle dosya verir ve dosya alır, Kurum dıına çıkarılacak belgelerin örneklerinin oluturulması ve Aslı Gibidir onaylarının yapılmasını salar, Müdürlükçe verilen dier görevleri yapar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM UYGULAMA USUL VE ESASLAR, ORTAK HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME Uygulama Usul ve Esaslar: Madde 8. Bilgi lem Müdürlüünün personelleri kendisine verilen görevleri konusuna göre; Uygulama Usul ve Esaslar ile Bilgi lem Müdürlüü Görev, ve Çalıma Yönetmelii hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda Belediye Kanunu ve dier mevzuatta yer alan hükümler uygulanır. Yazıma ve Koordinasyon Madde 9. Belediye Bakanı veya Belediye Bakanının yetki verdii Bakan Yardımcısının denetim ve gözetimi altında, Belediye içi birimlerle ve Belediye dıı özel ve tüzel kiiler, Kaymakamlık, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluları ve dier ahıslarla ilgili gerekli görülen yazımalar Avcılar Belediyesi mza Yetkileri Yönergesine göre yapılır. 4

5 Ortak Hükümler Madde 10. Bilgi lem Müdürlüünde çalıan tüm personel; 1) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve dier mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir, 2) Irk, dil din ve unvan farkı gözetmeden her personele ve vatandaa eit davranmakla mükelleftir, 3) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve balayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz ve yine herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; üzerinde kayıtlı zimmetleri görevli yetkili personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. 4) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalıılır. 5) Yıllık çalıma ve faaliyet raporunu hazırlar. Yürürlük Madde 11. Yürütme Madde 12. Bu yönetmelik hükümleri; Avcılar Belediye Meclisince kabulü ve yayımı ile yürürlüe girer. Bu Yönetmeliin yürürlüe girmesiyle Avcılar Belediyesi Bilgi lem Müdürlüü nü ilgilendiren önceki çalıma yönetmelikleri yürürlükten kaldırılmıtır. Bu Yönetmelik, Belediye Bakanı tarafından yürütülür. 5

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu yönetmelik Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS Alinur AKTAŞ Belediye Başkanı Turgay YEL Başkan Vekili Alper TABAN Başkan Yardımcısı Gülhan ŞAHİN Başkan Yardımcısı Eşref YİĞİT Başkan Yardımcısı

Detaylı

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU:

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU: T.C. AKHİSAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2009 FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU: Belediyemizin Bili i Ģim sistemleri, Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Müdürlüğümüz, Belediyemizin

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 . BELEDYES Yürürlük Tarihi Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 GR... Belediyesinde Norm Kadro çalımalarının balamasının ilk aamasında örgüt analizi yapılmı, bunun tamamlanması sonrasında

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE:1 Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sındırgı Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Etüt Proje Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

2009 YILI LETME MÜDÜRLÜÜ FAALYET RAPORU

2009 YILI LETME MÜDÜRLÜÜ FAALYET RAPORU 2009 YILI LETME MÜDÜRLÜÜ FAALYET RAPORU BRM YÖNETCSNN SUNUU Belediyemiz sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi müesseselere ( 2. ve 3. sınıf ) yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde i

Detaylı

T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik Altınordu Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 3 1.AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER...

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Proje ve Kentsel Tasarım Şefliği Mimari Proje ve Arge Şefliği Evrak Büro 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ KARARI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ KARARI Birleşim Sayısı: (2) Oturum Sayısı: (1) Dönem Sayısı : (1) Karar Tarihi : 18/0712014 Karar Sayısı : 290 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ KARARI Büyükşehir Belediye Meclisi 18/07/2014 Cuma Günü Belediye

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Su İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı