MURATHAN MUNGAN IN ZAMANIMIZIN BİR KÜLKEDİSİ ADLI ÖYKÜSÜNÜN METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OKUNMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MURATHAN MUNGAN IN ZAMANIMIZIN BİR KÜLKEDİSİ ADLI ÖYKÜSÜNÜN METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OKUNMASI"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA/TURKEY MURATHAN MUNGAN IN ZAMANIMIZIN BİR KÜLKEDİSİ ADLI ÖYKÜSÜNÜN METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OKUNMASI Vahide KURT * ÖZET Hiçbir metin yazınsal süreçte tek başına varolamaz; ancak önceki metinlerle kurduğu ilişkiler düzleminde ortaya çıkar. Çünkü metinler kendilerinden sonraki metinlerde sürekliliklerini devam ettirir. Metinlerarasılık, metnin kendinden önceki metinlerle ilişkisini ortaya koyarak bu ilişkinin boyutlarını açıklar. Postmodern anlatılarda kullanılan metinlerarasılık yönteminde, anlatıcının varolan bir metni özgünlük çerçevesinde dönüştürdüğü görülür. Postmodernist bir yazar olan Murathan Mungan ın Zamanımızın Bir Külkedisi adlı öyküsü de Külkedisi masalının uyarlanarak tekrardan yorumlanmasıdır. Yazar, Külkedisi masalını alt metin olarak kullanır ve öyküsünü bu metnin izlerini takip ederek oluşturur. Bu makalede Murathan Mungan ın Zamanımızın Bir Külkedisi adlı öyküsünün Külkedisi masalıyla birleştiği ve ayrıldığı noktalar metinlerarası ilişkiler kapsamında tespit edilmeye çalışılacaktır. Anahtar Sözcükler: Postmodernizm, Metinlerarasılık, Külkedisi THE READING OF MURATHAN MUNGAN S A PRESENT-DAY CINDERELLA WITHIN THE CONTEXTT OF INTERTEXTUAL RELATIONS ABSTRACT No text can be in existence solitarily in literary process, but it does emerge through interrelating with preexisting texts. Because texts can maintain their continuousness with the subsequent. Intertextuality explains dimensions of this interrelation by setting forth a text s interrelatedness with the preexistent ones. It is seen that an author converts an existent text within the frame of originality in an intertextual relation which is densely put into practice in postmodern narratives. The story of Murathan Mungan who is a postmodern writer named A Present-day Cinderella is a reinterpretation of the Cinderella tale. The author utilizes the tale as a subtext and composes his story by following traces of this tale. In this article, common points and differences of Murathan Mungan s story and the Cinderella tale are goint to be determined in the context of intertextual relations. Keywords: Postmodernism, Intertextuality, Cinderella * KTÜ Sos. Bil. Ens. Türk Dili ve Ed. ABD Yüksek Lisans Öğrencisi. El-mek:

2 762 Vahide KURT Giriş: Postmodernizm ve Metinlerarasılık İlişkisi Sanat yapıtı, içinde bulunduğu koşullardan etkilenir ve ona göre şekillenir. Sanatın her alanında o dönemin içinde bulunduğu sosyal, kültürel durumlar eserlere yansır. Edebiyat, bu etkileri en iyi yansıtan sanat dallarındandır. Edebiyatta birbirlerinden bazı özellik ve sınırlarla ayrılmış edebi akımlar bu etkileşimin yönünü ve çerçevesini belirler. Postmodernizm de bu akımlardan biridir lerin sonundan itibaren adından söz ettirmeye başlayan postmodernizm, sadece edebiyatta değil birçok sanat dalında etkisini hissettirir. Modernizmin ilkelerine, bireyi sınırlayan, geri plana iten her türlü oluşuma tepki olarak çıkan postmodernizm; bireyi, özgünlüğü, çoksesliliği bünyesinde barındıran bir harekettir. Postmodern edebiyatın tek bir dünya içinde çeģitlilik/çoğulculuk (Çetişli, 2008: 64) gereği olarak ortaya çıkan metinlerarasılık bir yenidenyazma işidir. Metinlerarasılık kavramını Batı Edebiyatı na kazandıran Julia Kristeva ya göre her metin bir baģka metnin sindirilmesi (absorption) ve biçim değiģtirmesidir.(transformation) (Ecevit, 2011: 153). Buna göre metinler ilkçağlardan beri başka metinlerle sürekliliklerini devam ettirirler ve yeniden varlık bulurlar. Bir metnin tek başına varolması mümkün değildir. Çünkü, her metin eski alıntıların yeni bir dokusudur. Metin bir yıkma ve yeniden kurma iģlemidir. (Aktulum, 2004: 149). Yazarlar az ya da çok oranda kendi metinlerinden önce ortaya konulan metinlerden etkilenerek bunu kendi eserlerinin bağlamına taşır ve metinlerin sürekliliğini devam ettirirler. Esasında yenidenyazma olarak tanımlanabilecek metinlerarasılıkta yazar, öncel metni kendi eserinin bağlamında yeniden yazmaya tabi tutar. Yenidenyazma, hangi türden olursa olsun, önceki bir metnin, onu taklit eden, dönüģtüren açık ya da kapalı bir biçimde ona gönderen bir baģka metinde yinelenmesi olarak tanımlanabilir. (Aktulum,2004:304). Yazar öncel metni yeniden yorumlayarak metninin dokusuna katar. Her metin kendinden önceki metinlerle açık ya da örtük bir ilişki içerisindedir. Öncel metne yapılan gönderme alıntılama şeklinde ortaya çıktığında açık bir metinlerarasılıktan söz edilebilir. Çünkü yazar bu parçaları okurun keşfetmesine gerek kalmadan direkt bir şekilde tırnak imi içerisinde gösterir. Bununla birlikte örtük ilişki olarak nitelendirilebilecek ilişkide ise metne yapılan göndermeler, öncel metnin ne derecede yazarın metnine dâhil olduğu, kesin sınırlarla belli değildir. Burada okur/alımlayıcı faktörü önem kazanır. Çünkü örtük ilişkide amaç, okurun metne dâhil olarak anlam üretmesi ve daha dikkatli olmasıdır. Bu da okurun yaptığı öncel okumaların önemini ortaya çıkarır. Okur o zamana kadar olan donanımı doğrultusunda anlam üretir ve metnin parçası olur. Aşırma, anıştırma, yansılama, öyküleme vb. metinlerarası yöntemlerin kullanılarak kurulduğu bu ilişkide okur, bu kurmaca dünyada aktif bir şekilde rol oynar ve metinle arasında engel olmadan birebir bağlantı kurar. Metinlerarasılıkla yazarın tekelinden kurtulan metin, asıl sahibinin/okurun yüklediği anlamlara göre şekillenir. Metinlerin hafızasına sahip okurun elinde ise asıl yerini bulur. Metinlerarasılık, bu anlamda okuru kurmaca dünyanın kapılarından içeri sürükler ve metne dâhil eder. Türk Edebiyatı nda ancak 80 lerden sonra postmodernizmle tanışmak mümkün olur ve 90 lardan sonra bu akımın etkisi altındaki eserler artar. Murathan Mungan da postmodernist eğilimle eser veren yazarlardandır. Yıldız Ecevit, Murathan Mungan ın postmodernizmini şöyle ifade eder: Doksanlarda bir baģka yazar, geleneksel anlatının içerik öyküleme eğilimine masum olmayan postmodern bir dönüģ yapar. Birbirleriyle geçiģimli uzun anlatılarda inanılmaz bir keyifle ve usta bir dil aracılığıyla öykülüyordur Murathan Mungan. Kimi yerde Kerime Nadir/ Muazzez Tahsin türü, yüzeysel görünümlü betimlemeleri ve trivial

3 Murathan Mungan ın Zamanımızın Bir Külkedisi Adlı Öyküsünün Metinlerarası 763 kurgu manevralarıyla bütünleģmiģ kitsch bir anlatım, yetkin bir dil kullanımıyla bütünleģir Mungan da. (Ecevit, 2011: 94). Murathan Mungan, eserleriyle bireyi gerçek dünyadan kopararak kendi içlerine yönelmeye davet eder. Böylelikle, bireyleri hayatı ve kendilerini sorgulamaya çağırır. Bu sorgulamayı yaptığı kitaplarından biri de Kırk Oda (2009)dır. Kırk Oda postmodernizmin etkilerinin görüldüğü bir eserdir. Bu eserde yer alan bazı öykülerinde yazar, masalların dünyasına gerçekçi ve sorgulayıcı bir bakış açısı ile yaklaşır. Kitapta yer alan Zamanımızın Bir Külkedisi (1982) adlı öykü de bu yaklaşımın ürünü olan öykülerdendir. Zamanımızın Bir Külkedisi postmodernizmin çoğulculuk anlayışının en önemli uygulamalarından olan metinlerarasılık çerçevesinde yazılmış bir öykü olduğundan bu yazıda Murathan Mungan ın Zamanımızın Bir Külkedisi adlı öyküsünün Külkedisi masalıyla olan metinlerarasılık düzeyindeki ilişkisinin boyutları tespit edilecektir. Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Zamanımızın Bir Külkedisi Murathan Mungan ın Kırk Oda adlı kitabında yer alan Zamanımızın Bir Külkedisi adlı öyküsünün metinlerarası düzlemini Külkedisi masalı oluşturur. Öykünün masalla açık bir metinlerarasılık ilişkisi vardır. Külkedisi masalını alt metin olarak kullanan yazar, öyküsünü bu metin üzerine inşa etmesinin yanı sıra öykü masalın birebir aynısı değildir ve masaldan ayrıldığı noktalar vardır. Bu farklılık daha ilk başta başlıkla ortaya çıkar. Masal Külkedisi adını taşırken öykü Zamanımızın Bir Külkedisi adını alır. Masal evvel zaman içinde yaşayan bir Külkedisi nin serüvenini anlatır, oysa öyküde karşılaşılan Külkedisi zamanımıza aittir. Başlıktaki farklılık yazarın apayrı bir şey anlatmak istediğini ilk başta okura hissettirir ve okuru bir nevi karşılaşacağı değişikliklere karşı hazırlıklı olmaya çağırır. Çünkü zamanımıza ait Külkedisi nin kaderi masal kahramanı Külkedisi ile aynı olmayacaktır. Yazar, öyküsünde masalın olay örgüsünü sonuç hariç- aynı şekilde izler. Külkedisi nin annesinin ölmesiyle babasının başka bir kadınla evlenmesi, üvey ailesinin ona kötü davranması ve hizmetçi yerine konulması, prensin evlenmesi için balo düzenlenmesi, Külkedisi haricindeki tüm genç kızların bu baloya hazırlanması, Külkedisi nin de son anda iyilik perisinin yardımıyla baloya gitmesi, baloda prensin ondan etkilenmesi, balodan ayrılırken ayakkabısının tekini düşürmesi, prensin o ayakkabının sahibi genç kızı araması ve bütün genç kızlar gibi Külkedisi nin de cam ayakkabıyı denemesi gibi masaldaki ana hatlar öykünün dokusunu oluşturur. Ancak Mungan ın öyküsünün sonu Külkedisi masalıyla örtüşmez. Masalda prensin adamları bütün genç kızların evlerini dolaşır; fakat kimsenin ayağı cam ayakkabıya olacak kadar küçük değildir. Külkedisi ise her zamanki gibi kirli elbiseler içinde olduğundan kimsenin inanmayacağını düşünerek buna cesaret edemez. Ancak birden her şey değişir: Prensin habercisi, bir an kızın güzelliğinin farkına vararak Sen neden ayakkabıyı denemiyorsun? diye sormuģ. Gerçekten mi? diye fısıldamıģ Sindrella. Haberci ayakkabıyı eline alarak Sindrella nın ayağına giydirmiģ. Gerçekten de mükemmel bir Ģekilde olmuģ ayakkabı Sindrella nın ayağına. (Boyut Yay:24) Mungan ın öyküsünde ise tamamen farklı bir son vardır. Öyküde hem Külkedisi ni hem de okuru bir sürpriz beklemektedir: Bir minder uzattılar ayaklarının altına, ayakkabıyı ona uzattılar. Yüreği delicesine çarpıyordu Ģimdi. Minderin üzerinde ıģıltıyla duran bu cam ayakkabı tekine uzattığı ayağı, hayatının en büyük dönemecine adım atıyordu. Ġlkin ayakkabının üzerine koydu ayağını, ardından ayağına geçirmeye çalıģtı. Ansızın bütün coģkusu, sevinci, umutları söndü. O cam ayakkabı Külkedisi nin de ayağına olmadı. (Mungan, 2009: 46).

4 764 Vahide KURT İki metnin de farklı sonlarla bitmesi metinlerin farklı konuları anlatmalarına ve farklı bir mesaj taşımalarına neden olur. Külkedisi masalı, fakir bir kızın prensesliğe uzanışını anlatır. Bu nedenle, iyimser mesaj taşır. Hülya Çevirme ye göre; Masallar; insanların uğradığı tehlikeler, sıkıntılar, korkular, özlemler ve umutların simgesel olarak yaģatıldığı türlerdir. Külkedisi nde hizmetçi bir kızın rüyası, masalda gerçekleģtirilerek hiçbir Ģeyin imkânsız olmadığı mesajı veriliyor ve insanlık için umut kapıları kapatılmıyor. (Çevirme, 2006: 26). Dolayısıyla masal, insanlara hayal kurmalarını ve bu hayallerin imkânsız olmayacağını, gerçekleşme ümidi olduğu fikrini aşılar. Mungan ın öyküsü ise, tam tersi bir sonuçla bittiğinden masaldan ayrı bir mesaja hizmet eder. Kubilay Aktulum a göre metinlerarası iģlem yeni bir anlam alanı yaratmak amacıyla bilerek isteyerek baģvurulan bir yoldur. (Aktulum, 2004: 34). Murathan Mungan da Külkedisi masalıyla metinlerarasılık düzeyinde ilişki kurduğu bu öyküde farklı bir yorum getirmek amacındadır. Mungan, fakir bir kızın uğradığı hayal kırıklığını ve eğer böyle büyük hayaller kurmaya devam ederlerse diğerlerinin de yaşayacağı hayal kırıklıklarını anlatır. Böylece Külkedisi masalıyla metinlerarasılık bağlamında ilişki kurduğu bu öyküyü mantık çerçevesine oturtarak yeniden yorumlar. Aslında her zaman Külkedileri nin olduğunu; fakat onların bir masal kahramanı gibi şanslı olamayacağını vurgular. Çünkü masaldaki gibi Külkedileri için hizmetçilikten prensesliğe, daha iyi bir yaşama uzanmak o kadar basit değildir. Onların hayatını kolaylaştıran ne bir iyilik perisine ne de onları bir üst konuma taşıyacak bir cam ayakkabı teki vardır. Yazar, Külkedisi masalına farklı bir son yazıp onu dönüştürerek bu algının değişmesini ister. Yüzyıllar geçse de Külkedi(si)leri ve beklentileri, düşleri aynıdır ancak geçen zamana, değişen dünyaya bağlı olarak hayatın onlara getirdiği karşılıklar farklıdır. Mungan da öyküsünün sonunda okuru hayal kırıklığına uğratarak bu mesajı verir. Külkedisi masalı ve Mungan ın öyküsü kişiler düzleminde hemen hemen aynıdır. Yazarın öyküsünde masaldaki kişilerin haricinde eklenen yeni karakter yoktur. Bu noktada yazar, öyküsüne masalda olmayan kişi eklemesi yapmaz ya da masaldaki kişilerden çıkarma işlemine gitmez. Yalnızca masalın şahıs kadrosunda yer alan bazı kişilerin kişisel özellikleriyle oynar. Masalda ve öyküde başkişi Külkedisi güzel ve iyi kalpli olarak tanımlanır. Mungan ın öyküsünde Külkedisi nin tanımlanması aynı sıfatla olmakla birlikte tanımlama üslubu biraz farklıdır: Ġyikalpliliğin geleneksel mitolojisi gereğince, Külkedisi de annesi gibi çok iyikalpli ve çok güzeldi. Ġyikalplilik hem miras hukukuna benziyor, hem de Mendel Yasalarına göre iģliyordu. (Mungan, 2009: 37). Kart karakterler üvey anne ve kızları da her iki metinde de başkişiyi sınırlandıran, onun hayatını zorlaştıran, ona zulmeden tavırlarıyla yer alırlar: Üvey anne ve kızları hem çok kötü kalpli hem de çok kıskançlarmıģ. Genç kızı aģağılamak için ellerinden geleni yapıyorlarmıģ. Evin en ağır iģlerini ona yaptırıyor her yeri pırıl pırıl yap çabuk! diye genç kıza emirler veriyorlarmıģ. (Boyut Yay: 4) Mungan ın öyküsünde de aynı karakteristik özelliklerle yer alan üvey anne ve kızları öyküde ayrıntılı bir şekilde çözümlenir: Adamın yeni karısı, bir dramatik aksiyon baģlatacak kadar kötü bir kadındı. Kendini çok beğenmiģ, isteklerinin sonu gelmeyen, zalim ve gösteriģli bir kadın. Zulmünde bile bir gösteriģ vardı. Varlığıyla dünyaya meydan okuyor gibiydi. Ve tabii kötükalpliliğin geleneksel mitolojisi gereğince bu kadının tıpkı kendine benzeyen iki kızı vardı. Onlar da anneleri gibi iyilik yapmayı sevmezlerdi. (Mungan, 2009: 37).

5 Murathan Mungan ın Zamanımızın Bir Külkedisi Adlı Öyküsünün Metinlerarası 765 Prense gelince onun masalda çok da ayrıntılı yer almadığı görülür. Prens sadece balo sahnesinde ortaya çıkar ve devamında rol alır. Öyküde ise Külkedisi ne dair bir şey anlatılmadan önce ülke ve saray halkı anlatıldığı için prensin kişiliğine dair de ipuçları yer alır: kralın oğlu zamanı geldiği halde evlenmiyor, gösterilen kızlardan hiçbirini beğenmiyor, hepsine bir kusur bularak, burun kıvırıyormuģ. Daha fazla ısrar edilirse de Benim kadar güzel bir kız bulun evleneyim diyormuģ. Prens böyle söyleyince eli ayağı bağlanıyormuģ herkesin. Çünkü onun aynalar çatlatan güzelliğine eģ bir güzellik bulmanın kolay bir iģ olmadığını herkes biliyormuģ. (Mungan, 2009: 36). Prens, bencil ve kendini beğenmiş biridir. Bu kişilik özellikleri bakımından Külkedisi ile pek örtüşmez. Cam ayakkabı düşürüldükten sonra prensin Külkedisi ni bulma noktasındaki tavrı da masalda ve öyküde farklıdır. Masalda prens Külkedisi ni bulmak için daha içten bir çaba gösterir. Prens olanları unutamamıģ ve kaybolan güzel Sindrella yı bulmaya karar vermiģ. Onunla evlenmeye karar verdim! Her neye mal olursa olsun onu mutlaka bulacağım. diyerek bir duyuru hazırlamıģ. Prens merdivenlerde bulduğu zarif cam ayakkabının o gece baloya katılan tüm genç kızlar tarafından denenmesini emretmiģ. (Boyut Yay: 20). Mungan ın öyküsünde yer alan prens ise bulacağı kızın kendisinden aşağı tabakada olduğunu hatırlatmak isteyen bir tavır içerisindedir. Onun tavrı, olması gereken bir durumu yerine getirmek tarzındadır: Ülkedeki bütün genç kızların evlerine girecek adamlarım. Ve bu ayakkabı tekini her genç kız sırayla ayağına deneyecek. Her kimin ayağına olursa bu cam ayakkabı teki, onunla evleneceğim. Duyurum, buyruğumdur. Böyle bilinsin. (Mungan, 2009: 45) Öyküde yer alan prens sırf masal geleneğini yerine getirmiş gibidir. Masaldaki prens ise gerçekten Külkedisi ne, adını bile bilmediği güzel kıza kavuşmak için harekete geçer. Külkedisi masalıyla Mungan ın öyküsü arasında kişiler düzleminde görülen en büyük farklılık, norm karakterin iyilik perisi olarak görülmesidir. Masalda iyilik perisinin görünüşü hakkında yorum olmamakla birlikte masallardaki perilerin genç ve güzel olduğu dikkate alınırsa bu perinin de öyle olacağı anlaşılır. Mungan ın öyküsünde ise iyilik perisinin fiziksel görünüşü hakkında bilgi vardır. Bu iyilik perisi bilinen iyilik perilerinden farklıdır: Cüce ve mutsuzdu iyilik perisi, Çirkin ve zekiydi. YaĢlandıkça daha çok iyilik yapmak istemesine karģın, yaģlandığı için bütün bildiklerini unutuyordu. (Mungan, 2009: 42). Yaşlı iyilik perisi sadece fiziksel özellikleri bakımından masaldaki iyilik perisinden ayrılmaz. Görevini yerine getirme noktasında da ondan farklı davranır. Masalda yer alan iyilik perisi Külkedisi ni baloya hazırlama işlemini bir çırpıda bitirir: Peri birden sihirli sopasını sallayarak emretmiģ: Bu balkabağı hemen altın bir atlı arabaya, bu küçük fareler beyaz atlara ve kedi de at sürücüsüne dönüģsün demiģ. Heyecan içindeki Sindrella, kendisini de muhteģem bir elbise içinde ve bir çift camdan ayakkabıyla bulmuģ. (Boyut Yay:11)

6 766 Vahide KURT Yaşlı iyilik perisinin ise eli o kadar çabuk değildir. Onun Külkedisi ni baloya hazırlaması saatler sürer. Önce fareleri ata, sonrasında kertenkeleleri arabacıya dönüştürür. Sıra balkabağına geldiğinde ise işler biraz yavaşlar: Balkabağını kucağına aldı. Körelmeye yüz tutmuģ, vidası gevģemiģ, kalın ağızlı bir bıçakla ilkin ince bir zar halinde kabuklarını soymaya baģladı. ( ) Kimi yerlerini soymuyordu kabağın, eģit aralıklı ince Ģeritler halinde bırakarak üzerini süslüyordu. Bu uzun süslemeden (desenlemeden) sonra sıra kabağın içini oymaya gelmiģti. Ġlkin kabağın üzerinden ve altından derinlemesine küçük birer dilim keserek altını ve üstünü düzeltti, daha sonra yonta yonta çok düzgün, pürüzsüz bir yüzey haline getirdi. Ardından kapı ve pencere yerlerini sivri uçlu bir bıçakla belirledi. ( ) Az sonra iyilik perisinin kucağında minik bir at arabası duruyordu. (Mungan, 2009: 41). Mungan ın öyküsünde perinin balkabağına bıçakla araba şekli verdikten sonra onu sihirle işe yarayan bir nesne hâline dönüştürmesi yazarın öyküye realist bir karakter kazandırmak istemesindendir. Bir peri bile olsa gücü sınırlıdır ve bir şeyler ortaya koymak için çaba göstermesi gerekir. Öykü bu yönüyle masaldan farklı bir yere oturur. Öykünün masalla olan metinlerarası ilişkisini incelerken zaman unsuru da incelenmesi gereken bir noktadır. Külkedisi masalında ve yazarın öyküsünde zaman belirgin bir şekilde ortaya çıkmaz. İkisinde de babasının üvey annesi ile evlenmesiyle başlayan çileli yaşamı bir arka plan olarak verilir ve onun yaşamının asıl anlatılışı balonun ilan edilmesiyle başlar. Bundan sonra ise balonun düzenlenmesi, Külkedisi nin baloya gitmesi, balodan ayrılışı ve ayakkabıyı denemesi gibi süreçler aynı sırayla işler. Bu nedenle öykü zamanı açısından iki metin arasında bir farklılık görülmez. Tinsel zaman ise metinlerin sonucuna bağlı olarak farklılık arz eder. Külkedisi masalında Külkedisi için mutsuz olduğu her an/zaman, kahramanı baskı altında tutar. Baloya gittiğinde zaman onu saat on ikide her şey eski hâline döneceği için- nicel olarak kısıtlamasına rağmen nitel olarak etkilemez. Çünkü Külkedisi o sınırlı an ın içerisinde son derece mutludur. Masalın sonunda özlemini kurduğu o hayata kavuştuğunda ise zamanın sınırlandırıcı etkisinden kurtulur. Mungan ın öyküsünde yer alan Külkedisi de masal kahramanı Külkedisi gibi zamanın kuşatıcılığıyla karşı karşıyadır. Ancak masaldaki Külkedisi için masalın sonunda bu algı değişirken; öyküdeki Külkedisi için öykünün sonunda bu etki iki katına çıkar. Zamanımıza ait olan Külkedisi camdan ayakkabı ile sınırı atlayamadığından zamanın onun üzerindeki baskısı iyice artar. Çünkü Külkedisi için kurtulma ümidi ortadan kalkmıştır. Hatta öykünün sonunda Külkedisi nin ayağına ayakkabı olmaması üzerine yer alan Ertesi gün diye bir Ģey yoktu. (Mungan, 2009: 46) ifadesi, Külkedisi için zaman kavramının da ortadan kalktığını gösterir. Külkedisi hayallerinin altüst olduğu o zaman diliminde saplanır kalır ve zamanın akıcılığı durur. Mekân da zaman gibi dikkate alınması gereken bir unsurdur. Mekân da her iki metinde aynı derecede etkili olan bir unsurdur. İki metinde uzak bir ülke tasviriyle başlar: Uzak ülkelerden birinde çok tatlı ve kibar bir kız yaģarmıģ. (Boyut Yay:4) Mungan ın öyküsünde de yine aynı Ģekilde bir tasvir vardır: Çokyoksullu zengin ülkelerin birinde Külkedisi diye bir kızcağız yaģarmıģ. Bu ülke bütün masal ülkeleri gibi uzak bir ülkeymiģ. Her yere uzak bir ülke. (Mungan, 2009: 35). Ülkenin uzak olarak nitelendirilmesi ulaşılmaz olduğunu anlatmak içindir. Çünkü böyle hayaller ancak ulaşılması imkânsız bir ülkede gerçekleşebilir. Bundan başka Külkedisi ne adını veren ocağın başı her iki metinde de yer alan fiziksel bir mekândır. Her iki metnin kahramanı da işlevsel olarak labirent bir mekânın içerisine sıkışmışlardır. Bu nedenle balo, bu kıstırılmışlıktan kurtulmak için bir fırsattır. Masalda Külkedisi bu fırsatı değerlendirir ve yaşadığı hayatın

7 Murathan Mungan ın Zamanımızın Bir Külkedisi Adlı Öyküsünün Metinlerarası 767 dolayısıyla zamanın ve mekânın sınırlandırıcı etkisinden kurtulur. Mungan ın öyküsünde yer alan Külkedisi içinse hayallerinin kırılıp dökülmesiyle sonsuz bir labirent yaşam başlar ve Külkedisi sonsuza kadar ocağının başında kalmaya mahkum olur. Külkedisi masalını alt metin olarak kullandığı öyküsünde içerik yönünden yepyeni bir metin yaratan yazar, dil ve üslup yönünden de bu farklılığı iki katına çıkarır. Külkedisi masalı Evvel zaman içinde. (Boyut Yay:4) diye başlar. Bu başlangıç masalların giriş kısmına özgüdür. Külkedisi masalı, masalların geleneksel anlatış tarzı geleneği rivayet dili ile yazılır. Mungan ın öyküsü bu konuda çeşitlilik gösterir. Bazen rivayet dili kullanırken bazen de o anda gördüklerini anlattığı izlenimi veren zaman kipleri kullanır. Yazarın öyküsünün başında metin dışı öğeler yer alır. Bu kısım yazarın Külkedisi masalını kendi yorumunu katarak okura hatırlatmasıdır. Bu bölümde yazarın bazı cümleleri bölerek alt satıra yazdığı görülür. Bu kullanımlar metnin farklı bir şekilde görünüm kazanmasını sağlar: Kadınlığın en eski masallarından biridir Külkedisi. ĠĢitmiĢsinizdir. Bilirsiniz. Burjuvazinin yükselme çağında; YaĢamıĢsınızdır. YaĢatılmıĢtır. Zengin bir sarayın kalın duvarlarını, bir ayakkabı tekiyle aģarak sınıf atlayan; dumanlı, gösteriģsiz bir mutfaktan ve onun külleri hiç eksik olmayan ocağından kurtulup, bir anda ıģıklı saray salonlarında yaģamaya baģlayan bu kızı, onun özlemlerini, düģlerini, umutlarını, masalını Bilirsiniz. ( Mungan, 2007: 35). Yazar, ancak bu bölümden sonra öykünün olay kısmına geçer. Burada yazar öyküsüne rivayet dili ile başlar ve masal üslubu varlığını hissettirir: Çokyoksullu zengin ülkelerin birinde Külkedisi diye bir kızcağız yaģarmıģ. (Mungan, 2009: 35) Ancak yazar çok fazla sürmeden rivayet dilinden kurtulur ve şimdiki zamanın hikayesi ve geniş zamanın hikayesi kip olarak kullanılır. Bu değişik kullanımlar esere hareket katar. Kiplerin değişmesiyle öykü masal üslubundan sıyrılarak daha gerçekçi bir üslup kazanır. Öyküde yazar, öyküyü üç değişik metinden oluşturduğu izlenimini verir. Öykü metninin içinde yer alan italik harflerle yazılmış bölümler, yazarın masalın orjinalinden aldığını söylediği bölümlerdir: Eski zamanlarda, bir adamın sevdiği karısı ölmüģtü. Adamcağız, karısına çok benzeyen kızıyla yalnız kalmıģtı. Zavallı kızcağız, annesi gibi çok güzeldi, annesi gibi iyi kalpliydi.(rġvayet DĠLĠ ĠLE YAZILMIġ BĠR METĠNDEN) (Mungan, 2009: 37). Ayrıca metinde büyük harflerle yazılmış bölümler de vardır ki yazar burada direkt olarak eleştirel bir hava ile yorumlarını sunar. Üvey kardeşlerin baloya hazırlanma sürecinde Külkedisi ni oraya buraya koşturmalarına rağmen Külkedisi, iyikalpli olduğu için yardımcı olmaktan başka hiçbir şey düşünmez. Bunun üzerine yazar araya girerek şöyle bir yorum sunar: BAġKA BĠR ġey DÜġÜNEMEMESĠNDE, ĠNSANLARIN MADDĠ PRATĠKLERĠ ĠLE DÜġÜNCELERĠ ARASINDAKĠ O ġaġmaz ĠLĠġKĠNĠN ROLÜ OLDUĞU DÜġÜNÜLEBĠLĠR. (Mungan, 2009: 39).

8 768 Vahide KURT Yazarın böyle metin içerisinde öykü metni dışında iki farklı metnin olduğunu aksettirmesi ve bunları da farklı yazı tipleri ile yazarak birbirlerinden ayırması dikkat çekicidir ve aynı zamanda yeni bir kullanımdır. Böylece yazar metninin görünüşü ile de klişeleri yıkmış olur. Öyküde yazarın varlığı yoğun olarak hissedilir. Kimi yerlerde masalın söylemi ile ironik bir üslupla alay eder. Külkedisinin de annesi gibi iyikalpli olduğuna dair geçen bölümden sonra öykünün içine sindirilen bölüm buna örnektir: Ġyikalpliliğin geleneksel mitolojisi gereğince, Külkedisi de annesi gibi çok iyikalpli ve çok güzeldi. Ġyikalplilik hem miras hukukuna benziyor, hem de Mendel Yasalarına göre iģliyordu. (Mungan, 2009: 37) Yazar üç farklı yazı türü ile yazılan üç farklı metni buluşturduğu öyküsünde yazınsal sapma kullanımına da gider. Yazar normal yazı düzenini bozarak farklı yazım tarzları dener. Bazen cümlenin birkaç kelimesini bölerek alt satıra yazar bazen de bir cümlenin ortasına koskoca bir bölüm ekler: Ġyilik perisi ters dönmüģ bir tavanın (dibi delik) üzerine çıktı, elindeki sihirli değneğiyle Külkedisi ne bir dokundu ki, Cüce ve mutsuzdu iyilik perisi Çirkin ve zekiydi ( ) değneğin ucu değer değmez Külkedisi, külkedisi oldu. (Mungan, 2009: 42). Yazarın bu şekilde kullanımlara gitmesi metne hareket katar ve metnin hem dilini hem de görünümünü masaldan ayırır. Sonuç Postmodernizmin tek bir dünya içinde çoğulculuk anlayışı çerçevesinde ortaya konulan metinlerarasılık, bir metnin önceki metinlerle olan her türlü ilişkisini ortaya koyar. Murathan Mungan ın Zamanımızın Bir Külkedisi adlı öyküsü de Külkedisi masalıyla metinlerarası bir boyutta ilişki içerisindedir. Öyküsünü bu masalın üzerine inşa eden yazar, metnini oluştururken masalın sonuç kısmını kendi öyküsünde değiştirerek yepyeni bir metin ortaya koyar. Buna bağlı olarak kendi metnine farklı bir mesaj yükleyen yazar, bu mesajı okura sunma çabasındadır. Metinlerarası ilişki kurulan metnin içeriğinden kimi değişikliklerle kopan yazar, dil ve üslup yönünden de farklı kullanımlar deneyerek Külkedisi masalından apayrı bir metin ortaya koyar ve Külkedisi masalını hem içerik hem de şekil yönünden modernize ederek yeniden yorumlar. KAYNAKÇA AKTULUM Kubilay (2004). Parçalılık/Metinlerarasılık, Ankara: Hilmi Usta Matbaası. ÇETİŞLİ İsmail (2008). Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Ankara: Akçağ Yayınları. ÇEVİRME Hülya. Külkedisi Masalı Üzerine Bir Araştırma, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2006, 6, ECEVİT Yıldız (2011). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul: İletişim Yay. KOLCU Ali İhsan (2008). Edebiyat Kuramları, Ankara: Salkımsöğüt Yayınları. MUNGAN Murathan (2009). Kırk Oda, İstanbul: Metis Yayınları. Külkedisi (2008). İstanbul: Boyut Yayınları.

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

Tahsin YAPRAK 1 Mustafa Said KIYMAZ 2 Emrah SERMİSAKÇI 3 POSTMODERNİZM, ORHAN PAMUK UN POSTMODERN ROMANLARI ve KAFAMDA BİR TUHAFLIK

Tahsin YAPRAK 1 Mustafa Said KIYMAZ 2 Emrah SERMİSAKÇI 3 POSTMODERNİZM, ORHAN PAMUK UN POSTMODERN ROMANLARI ve KAFAMDA BİR TUHAFLIK Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 651-685 Tahsin YAPRAK 1 Mustafa Said KIYMAZ 2 Emrah SERMİSAKÇI 3 POSTMODERNİZM, ORHAN PAMUK UN POSTMODERN ROMANLARI ve KAFAMDA BİR

Detaylı

AHMET MİTHAT EFENDİ NİN KARI KOCA MASALI NDA ANLATI ARAÇLARININ TESPİTİ VE İNCELEMESİ

AHMET MİTHAT EFENDİ NİN KARI KOCA MASALI NDA ANLATI ARAÇLARININ TESPİTİ VE İNCELEMESİ AHMET MİTHAT EFENDİ NİN KARI KOCA MASALI NDA ANLATI ARAÇLARININ TESPİTİ VE İNCELEMESİ ÖZET Kadir Can DİLBER * Nilay ÇAĞLAYAN ** Ahmet Mithat Efendi nin kaleme aldığı Karı Koca Masalı isimli eser, bir masaldan

Detaylı

FERİT EDGÜ NÜN BİR GEMİDE ÖYKÜSÜNÜN GREİMAS IN EYLEYENLER MODELİNE GÖRE İNCELEME DENEMESİ * ÖZET

FERİT EDGÜ NÜN BİR GEMİDE ÖYKÜSÜNÜN GREİMAS IN EYLEYENLER MODELİNE GÖRE İNCELEME DENEMESİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1035-1047, ANKARA-TURKEY FERİT EDGÜ NÜN BİR GEMİDE ÖYKÜSÜNÜN GREİMAS IN EYLEYENLER MODELİNE GÖRE İNCELEME DENEMESİ

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Tanzimat dönemi, Türk romanı, Namık Kemal, İntibâh, Mekân

Anahtar Kelimeler: Tanzimat dönemi, Türk romanı, Namık Kemal, İntibâh, Mekân Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 2012 İNTİBÂH ROMANINDA MEKÂN KULLANIMI Safiye AKDENİZ ÖZET Edebiyatta mekân, zaman ve diğer anlatım unsurlarıyla birlikte hikayenin kurgulanmasında

Detaylı

ORHAN PAMUK UN POSTMODERN BİR LABİRENTTE YAZIYI ARAYAN KAHRAMANLARI ORHAN PAMUK S HEROES LOOKING FOR WRITING IN A POSTMODERN LABYRINTH

ORHAN PAMUK UN POSTMODERN BİR LABİRENTTE YAZIYI ARAYAN KAHRAMANLARI ORHAN PAMUK S HEROES LOOKING FOR WRITING IN A POSTMODERN LABYRINTH - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, p.1811-1822 TURKEY ORHAN PAMUK UN POSTMODERN BİR LABİRENTTE YAZIYI ARAYAN KAHRAMANLARI

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI TÜRKÇE A DERSİ UZUN TEZİ

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI TÜRKÇE A DERSİ UZUN TEZİ TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI TÜRKÇE A DERSİ UZUN TEZİ METİNLER ARASINDA BİREY, TOPLUM VE EDEBİYAT Danışman Öğretmen: Başak İNGİN Öğrencinin Adı: Mert Öğrencinin

Detaylı

THE WAY THAT REACHES THE SOURCE OF LITERARY TEXT AND CREATIVITY: PSYCHOANALYTIC LITERARY CRITISM

THE WAY THAT REACHES THE SOURCE OF LITERARY TEXT AND CREATIVITY: PSYCHOANALYTIC LITERARY CRITISM - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 257-273, ANKARA-TURKEY EDEBİ METNİN VE YARATICILIĞIN KAYNAĞINA ULAŞAN YOL: PSİKANALİTİK

Detaylı

FAHİM BEY VE BİZ, ANAYURT OTELİ VE AYLAK ADAM ROMANLARINA PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ

FAHİM BEY VE BİZ, ANAYURT OTELİ VE AYLAK ADAM ROMANLARINA PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2012-1 (Ocak-Haziran) (Balkan Özel Sayısı-I), s.128-152 Fahim Bey Ve Biz, Anayurt Oteli Ve Aylak Adam Romanlarına Psikolojik Bir Bakış / A. ACEHAN FAHİM BEY VE BİZ, ANAYURT

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

12 TH SEPTEMBER 1980 MILITARY COUP IN TURKEY THE QUESTION OF STATE-SANCTIONED OPPRESSION AND VIOLENCE IN THE NOVELS DEVRIMCILER AND YÜZ: 1981

12 TH SEPTEMBER 1980 MILITARY COUP IN TURKEY THE QUESTION OF STATE-SANCTIONED OPPRESSION AND VIOLENCE IN THE NOVELS DEVRIMCILER AND YÜZ: 1981 12 EYLÜL 1980 ASKERI DARBESI DEVRIMCILER ILE YÜZ: 1981 ROMANLARINDAN HAREKETLE 12 EYLÜL DÖNEMINDE YAŞANAN DEVLET GÜDÜMLÜ BASKI VE ŞIDDET SORUNSALI 12 TH SEPTEMBER 1980 MILITARY COUP IN TURKEY THE QUESTION

Detaylı

Master Tezi AŞK-I MEMNU DA CENNET İMGELERİ SÜREYYA ELİF AKSOY

Master Tezi AŞK-I MEMNU DA CENNET İMGELERİ SÜREYYA ELİF AKSOY Master Tezi AŞK-I MEMNU DA CENNET İMGELERİ SÜREYYA ELİF AKSOY TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2004 Bütün hakları saklıdır. Kaynak göstermek yoluyla alıntı ve gönderme yapılabilir.

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü PERİDE CELÂL İN ROMANLARINDA KADIN KİMLİKLERİ BURCU KARAHAN Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Bir Parçasıdır

Detaylı

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

IDENTITY AND PERSONALITY IN BIOGRAPHIC NOVELS YUNUS EMRE EXAMPLE

IDENTITY AND PERSONALITY IN BIOGRAPHIC NOVELS YUNUS EMRE EXAMPLE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.2617-2631, ANKARA-TURKEY YUNUS ÖRNEĞİNDE KAHRAMANI ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜRMEK Ümmühan BİLGİN TOPÇU * ÖZET Bir romanı

Detaylı

Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım Emine Özerinç Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Hilmi UÇAN Haziran 2010 AFYONKARAHİSAR T.C. AFYON KOCATEPE

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü JALE ÖZATA

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü JALE ÖZATA Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü BİLGE KARASU NUN GECE SİNE METİN VE OKUR ODAKLI BİR YAKLAŞIM JALE ÖZATA Türk Edebiyatı Disiplininde Yüksek Lisans Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin

Detaylı

Calvino Anlatısında Sürgün Konumlar

Calvino Anlatısında Sürgün Konumlar 107 Calvino Anlatısında Sürgün Konumlar Sevilay Çelenk Ankara Üniversitesi letişim Fakültesi Özet Bu çalışmada İtalyan yazar Italo Calvino nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı romanında görünür hale

Detaylı

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR IN UTANMAZ ADAM ROMANINDA İNSAN-TOPLUM TAHAYYÜLÜ VE ŞAHIS KADROSUNUN NİTELİĞİ * ÖZET

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR IN UTANMAZ ADAM ROMANINDA İNSAN-TOPLUM TAHAYYÜLÜ VE ŞAHIS KADROSUNUN NİTELİĞİ * ÖZET TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1751-1767, ANKARA-TURKEY HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR IN UTANMAZ ADAM ROMANINDA İNSAN-TOPLUM TAHAYYÜLÜ

Detaylı

GECE GİBİ BİR ROMAN: GECE

GECE GİBİ BİR ROMAN: GECE GECE GİBİ BİR ROMAN: GECE Seval ŞAHİN ÖZET Gece romanı, 1985 yılında yayımlanmış ve kendine özgü üslûbuyla ilgi çekmiştir. Roman, adı üstünde gece gibi bir romandır. Gece, içinde belirsizliği taşır. Çünkü

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ - II DERS NOTLARI 1. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com MİT Mit, kutsal bir öyküyü; en eski zamanda, başlangıçtaki masallara özgü zamanda

Detaylı

BİLGE KARASU NUN GECE ROMANINDA ESTETİZE EDİLMİŞ UNSURLAR AESTHETICIZED ELEMENTS IN BILGE KARASU S NOVEL CALLED GECE

BİLGE KARASU NUN GECE ROMANINDA ESTETİZE EDİLMİŞ UNSURLAR AESTHETICIZED ELEMENTS IN BILGE KARASU S NOVEL CALLED GECE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.169-179, TURKEY BİLGE KARASU NUN GECE ROMANINDA ESTETİZE EDİLMİŞ UNSURLAR İlyas AKMAN * ÖZET Bilge Karasu ya

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

MEMET BAYDUR TİYATROSU VE DRAMATİK BİR PAZARLIK OYUNU: KAMYON * ÖZET

MEMET BAYDUR TİYATROSU VE DRAMATİK BİR PAZARLIK OYUNU: KAMYON * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 817-833, ANKARA-TURKEY MEMET BAYDUR TİYATROSU VE DRAMATİK BİR PAZARLIK OYUNU: KAMYON * Kemal EROL ** ÖZET Memet

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi AYAŞLI İLE KİRACILARI NDA ANLATICI SORUNSALI SEVİM GÖZCÜ

Yüksek Lisans Tezi AYAŞLI İLE KİRACILARI NDA ANLATICI SORUNSALI SEVİM GÖZCÜ Yüksek Lisans Tezi AYAŞLI İLE KİRACILARI NDA ANLATICI SORUNSALI SEVİM GÖZCÜ TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Haziran 2004 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü AYAŞLI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı