KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ"

Transkript

1

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ artan nüfus, artan tüketim, doğal kaynakların bilinçsizce tüketimi, hava, su ve toprak kirliliği, nükleer kirlilik bugün karşı karşıya kaldığımız en önemli çevre problemlerini oluşturmaktadır (Brown, 1991; Brundtland, 1987; Goodland, 1995; MacNeill, Winsemius ve Yakushiji, 1991; Redclift, 1984). Yaşanan bu çevre sorunları insanlığın geleceğini tehdit eder hale gelmiştir. Çevre sorunlarından etkilenen insanoğlu, yaşanan sorunlara çözüm yolu bulabilmek, gelecekte yaşanacak sorunları da önleyebilmek için ulusal ve uluslararası platformlarda bu sorunları tartışmış ve çözüm yolları aramıştır. Çevre sorunları ilk defa 1972 yılında Stockholm de düzenlenen konferansta gündeme gelmiş bu tarihten itibaren çevre sorunları yaygın biçimde konuşulmaya ve tartışılmaya başlanmıştır. Teknolojinin ve sanayinin gelişmesinin kaçınılmaz olduğu günümüzde, bu gelişmelerden kendilerine üst düzeyde yarar sağlamak isteyen toplumların doğanın dengesini bozmadan nasıl kalkınabileceği düzenlenen ulusal ve uluslararası toplantıların ana konusu olmuştur yılında yayınlanan Brundtland Raporunda sürdürülebilir kalkınma terimi ortaya atılmış ve bu terim bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın karşılayabilme (Brundtland, 1987, s. 43) olarak tanımlanmıştır. Yapılan toplantılarda, her ne kadar yönetimsel ve hukuksal önlemler alınmış olsa da, alınan önlemlerin etkili olabilmesi için bireylerin, yaşadıkları çevre hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bunu sağlamak için de eğitimin büyük rol oynadığı, eğitim sayesinde insanların çevre sorunlarına karşı daha bilinçli ve duyarlı bir yaklaşım sergiledikleri kabul edilmiştir (Flogaiti, 2006) yılında Tiflis Bildirgesi çevre eğitimi için en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmuştur. Bu bildirgede çevre eğitiminin niteliği, amaçları ve temelleri belirlenmiş yine aynı bildirgede çevre eğitiminin amaçları bilinç, bilgi, tutum, beceri ve katılım olmak üzere beş başlık altında detaylandırılmıştır yılında düzenlenen Rio Konferansı nın ardından Gündem 21 dokümanının 36. bölümünde sürdürülebilir kalkınma için eğitim terimi tanımlanmış aynı dokümanda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için eğitimin nasıl olması gerektiği tartışılmıştır. Yapılan tüm bu çalışmalar sonrasında, sürdürülebilir kalkınma için eğitimin ana hedefi, yeni bir ahlak anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmak, ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmek olarak belirlenmiştir. Dünyada çevre sorunları ve bu sorunların çözümü için çevre eğitimi 1970 li yıllarda ele alınmaya başlanmışsa da ülkemizde ancak 1982 yılı anayasasında çevre hakkının kabulü ile çevre eğitimi gündeme gelmiştir. Anayasa nın 56. maddesinde herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının olduğu belirtilmiş çevreyi geliştirmenin ve çevre kirliliğini önlemenin devletin ve vatandaşların görevi olduğundan bahsedilmiştir yılında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Yedinci Kalkınma Planı Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu nda çevre eğitimi ele alınmıştır (Akçay, 2006). Sekizinci ve dokuzunca kalkınma planları ile de sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim ülkemizin gündemine girmiş, çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitim ve kamuoyu bilgilendirme çalışmalarının yapılması ülke öncelikleri arasında yer almış, çevre eğitiminin amacı bireylerin çevre konusunda sorumlu davranış sergileyebilmeleri için onlara gereken bilgi, beceri ve değer yargılarının kazandırılması olarak belirlenmiştir yılında ders programlarının değişmesi ile çevre konuları değişik disiplinlerde yerini bulmuştur. Değişen programlarla birlikte fen ve teknoloji dersi programında fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkisine yer verilmiş bu ilişkinin kazandırılabilmesi için gerekli kazanımlara ilköğretimin ilk kademesinde dördüncü ve beşinci sınıf düzeyinde ikinci kademesinde ise altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf düzeyinde fen ve teknoloji dersinin farklı konuları içerisinde yer verilmiştir. Çevre problemlerinin çözülebilmesi, gelecek kuşakların çevreye göstereceği özen ile yakından ilgilidir. Bunun için de daha çocukluk döneminde çocuklara çevrelerine karşı ilgi, farkındalık, eğilim, endişe duyma, bilgi kazanma gibi beceriler kazandırılmalıdır. Bu becerilerin kazandırılmasına yönelik ihtiyaçların belirlenebilmesi için ilköğretim düzeyinde çevre ile ilgili yapılan çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde ve dünyada çevre eğitimi üzerine yapılan çalışmalar genellikle çevre bilgisi, çevre okuryazarlığı, çevreye karşı tutum gibi konularda yoğunlaşmakta çocukların çevre hakkındaki düşünceleri, çevreyi nasıl algıladıkları ve anlamlandırdıkları yeteri kadar çalışılmamış bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde de öğrencilerin çevre algılarını belirlemek için genellikle görüşmelerin yapıldığı görülmüş, öğrencilere resim çizdirme yoluna pek gidilmediği belirlenmiştir. Oysaki küçük yaştaki çocuklara resim çizdirmek ve bu resimleri analiz etmek, çocukların konu hakkındaki düşüncelerini, algılarını belirlemek, iç dünyalarını keşfetmek için etkili bir yöntemdir (Falk, 1981; White ve Gunstone, 1992). Vygotsky ye göre (1971) resim ve düşünce birbiri ile yakından ilişkilidir. Arnheim da (1969) görsel sanatların görsel düşüncenin kaynağı olduğundan bahseder. 1118

3 ÖZSOY Arnheim a göre düşünme imgeleri çağırır, imgelerde düşünceleri içerir. Çocuklar resim çizerken kendi iç dünyalarını ve düşüncelerini doğrudan ve açık bir şekilde gösterirler. Artut a göre (2002) resim, çocuğun dış dünyayı algılayış biçiminin bir göstergesi kabul edildiğinden, çocuk ile ilişki kurmada yetişkine yardımcı olur (s ). Resim yapma sürecinde çocuk, konu hakkındaki düşüncelerini ve duygularını gözlemleri ile sentezleyerek renk, biçim ve çizgiler yolu ile ifade eder (Malchiodi, 2005). Çocuklar resimlerinde günlük hayattaki gözlemlerini kendi düşünceleri ile harmanlayarak dünyayı algılayış biçimlerini yansıtırlar. Resim çizmek çocuklar için hem keyifli bir etkinlik hem de bir anlatım tekniğidir (Hayes, Symington ve Martin, 1994; Johnson, 1993). Bunların yanı sıra düşünceleri ve algıları keşfetmek için resimlerin kullanılması, çocukların düşüncelerini araştırmacılarınkiyle eşleştirmesini engelleyici bir yoldur (White ve Gunstone, 1992). Çocuklar, anketlerde ya da yapılan görüşmelerde sorulan soruları cevaplamaktan hoşlanmazken, resim çizmeleri istendiğinde bu işi sıkılmadan, kolayca ve keyif alarak tamamlamaktadırlar (Lewis ve Greene, 1983). Ayrıca, çizimler, kendilerini sözel olarak ifade edemeyen çocuklar için alternatif bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır (Chambers, 1983; Rennie ve Jarvis, 1995). Çocukların çizdiği resimler iyi analiz edilmeleri durumunda, onların sahip oldukları bilgiler ve gelişmeleri hakkında araştırmacılara ayrıntılı bilgi verir (Yavuzer, 1997). Bu özelliklerinden dolayı çocuklar tarafından çizilen resimler araştırmacılara yazılı ya da sözlü metinlerden daha fazlasını vermektedir. Çevre ile ilgili konularda öğrenci çizimleri, araştırmacılara öğrencilerin çevre algılarını, çevre konularındaki bilgilerini ve çevreye karşı tutumlarına yönelik çok kıymetli veriler sağlayacaktır (Barraza, 1999). İlgili alanyazında çocukların çevre ile ilgili çizimlerinin analiz edildiği birkaç çalışma bulunmaktadır. Alerby (2000) yaptığı çalışmada 7 ile 16 yaşları arasında bulunan toplam 109 çocuğa çevre deyince akıllarına gelenleri çizmelerini istemiş ve bu resimleri analiz etmiştir. Çocukların çevre hakkındaki çizimlerinin analizleri, her birinin içerdiği nitel benzerlik, farklılık ve desenlerin ortaya çıkarılmasıyla sayılaştırılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları çocukların düşüncelerinin temiz çevre, kirli çevre, hem temiz hem kirli çevre ve çevreyi korumak için gereken faaliyetler üzerine yoğunlaştığını göstermiştir. Temiz çevre çizimlerinde çocuklar ormanlara, dağlara, güneşe, göllere, nehirlere ve çeşitli hayvanlara yer vermiştir. Bu çizimlerin bazılarında insan figürleri de yer almış, çocuklar insanları genelde doğada dinlenirken ya da kendi yararına bir şeyler yaparken resmetmişlerdir. Kirli çevrede ise araba egzozları, denize yayılan fabrika atıkları, toprak kirliliği, artan çöp miktarını konu alan resimler yapmışlardır. Üçüncü kategoride ise çocuklar sayfayı ikiye ayırarak bir bölümünde temiz çevreye diğer bölümünde ise kirli çevreye yer vermişlerdir. Her iki çizimde de ilk iki kategoride sıklıkla kullanılan ögeler yer almaktadır. Çevreyi korumaya yönelik faaliyetlerin yer aldığı resimlerde ise genelde çocuklar geridönüşümü konu almış, ayrıca ekolojik etiketli malzemelere de yer vermişlerdir. Alerby çalışmasında, temiz çevre çizen çocukların sayısında yaşın artmasıyla birlikte bir düşüş gözlemlemiş, 7 ile 10 yaşlarındaki çocukların %50 sinin temiz çevre, 13 ve 16 yaşlarındaki çocukların %30 unun temiz çevre çizdiğini belirlemiştir. Kirli çevreye yoğunlaşan çocukların çizimlerinde de küçük yaştaki çocukların çevre kirliliğini yakın çevrelerinde gözlemledikleri kirliliklerle, büyük yaştaki çocukların ise küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi gibi global sorunlara yer verdikleri gözlemlenmiştir. Shepardson (2005) tarafından yapılan bir çalışmada, öğrencilere çevreyi nasıl tanımladıkları sorulmuş ve çalışmanın verileri öğrencilerin çizdiği resimlerle toplanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları öğrencilerin çoğunlukla çevreyi canlılar için bir yaşam alanı olarak resmettiklerini, çevreyi besin, su ve oksijen kaynağı olarak gördüklerini göstermektedir. Shepardson, Wee, Priddy ve Harbor (2007) tarafından ilköğretim öğrencilerinin çevre kavramı hakkındaki bilişsel modellerini araştırmak üzere yapılan bir diğer çalışmada öğrencilerin çizdikleri resimlere göre çevre algılarının dört değişik kategoride toplandığı görülmüştür. Öğrenciler, dört kategori altında çevreyi hayvan ve bitkilerin yaşadığı yer, yaşamı destekleyen yer, insan tarafından etkilenen ya da değiştirilen yer, hayvan, bitki ve insanların yaşadığı yer olarak nitelendirmişlerdir. Bu dört kategori arasında öğrenciler arasında en baskın olanı, insanı ayıran ve çevreyi bitki ve hayvanlardan oluşan bir yer olarak tanımlayan birinci model, en seyrek olarak bulunanı ise insanın bitki ve hayvanlarla uyumlu bir şekilde yaşadığı yer olduğu düşüncesini içeren dördüncü modeldir. Çocukların çevre ile ilgili düşüncelerini konu alan bir diğer çalışma Barraza (1999) tarafından yürütülmüştür. Barraza çalışmasında iki farklı ülkede sekiz okula kayıtlı 434 Meksikalı, 309 İngiliz öğrenci olmak üzere toplam 743 öğrencinin çizimlerini değerlendirmiştir. Çalışmaya 7-9 yaşlarında çocuklar katılmıştır. Barraza çocuklara dünyanın şimdiki durumunu ve bundan 50 yıl sonraki durumunu nasıl gördüklerini sormuş ve çocuklardan her iki duruma ait birer çizim yapmalarını istemiştir. Çizimlerin analizi, çocukların %43 ünün dünyanın şu anki hali hakkında olumlu düşündüklerini, %36.7 sinin ise olumsuz düşünceler içerisinde 1119

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ olduklarını, küresel ısınma, doğal afetler, bioçeşitliliğin azalması, ormanların tahrip edilmesi, kirlilik gibi çevre problemlerine yoğunlaştıklarını göstermiştir. Çalışmada aynı zamanda kültürel farklılıklara da dikkat çekilmiş, Meksikalı çocukların çizimlerinde daha çok kırsal alanların çizimlerine yer verdiği belirtilmiştir. Çocukların 50 yıl sonraya ait çizimlerinde ise çizimlerin %54 ünde olumsuz düşünceler yer alırken %22 sinin olumlu düşüncelere yer verdiği gözlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler çocukların dünyanın geleceği ile ilgili kaygıları olduğunu ortaya koymaktadır. Dünyanın geleceği ile ilgili bir diğer çalışma da Fleer (2002) tarafından yapılmıştır. Fleer çalışmasında okul öncesi ve ilköğretim çağındaki 486 çocuğa büyük annelerinin/babalarının yaşlarına geldiklerinde dünyanın nasıl bir yer olacağını sormuş, öğrencilerden bu konudaki düşüncelerini resim çizerek açıklamalarını istemiştir. Çalışmadan elde edilen veriler büyük yaşlardaki çocukların dünyanın geleceği ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip olduklarını göstermektedir. Veriler ayrıca, çocukların gelecekte küresel ısınma, ormanların tahrip edilmesi ve çevre kirliliğinin problem yaratacağını düşündüklerini göstermektedir. Öğrencilerin çizimleriyle çevre algılarını belirlemeye yönelik yapılan bir diğer çalışmada, Keinath (2004) öğrencilerden çevre hakkındaki düşüncelerini resme aktarmalarını istemiştir. Daha sonra 50 yıl önceki çevrenin nasıl olduğunu büyük anne ve babalarından edinecekleri bilgilerle resmetmelerini istemiştir. Sonrasında ise 50 yıl sonra çevrenin nasıl olabileceğini resmetmeleri istenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, çocukların genelde yaşadıkları bölgelere benzer çizimler yaptıklarını, çizimlerinde çevrelerinde gözlemleyebildikleri hayvan ve bitkileri çizdiklerini göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin 50 yıl öncesine ait çizimlerinde herhangi bir kirlilik ve çevre sorununu resmetmedikleri halde 50 yıl sonrasına ait çizimlerinde büyük binalara, sanayileşmeye ve çeşitli çevre sorunlarına yer verdikleri gözlenmiştir. Yardımcı ve Kılıç (2010) tarafından yapılan bir çalışmada araştırmacılar ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin çevre algılarını merak etmiş, bunu belirlemek için de 11 öğrenci ile nitel bir çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmada öğrencilere çevre, günümüzdeki en önemli çevre sorunları ve insanın çevre üzerindeki etkisi ve çevre sorunlarının çözümleri hakkında çeşitli sorular sorulmuştur. Çalışmanın sonuçları öğrencilerin çevreyi bitki ve hayvanlardan oluşan bir yer olarak algıladıklarını, insanı çevrenin bir ögesi olarak düşünmediklerini göstermektedir. Dağlar, denizler, nehirler ve temiz hava öğrencilerin çevre ile ilgili tanımlarında sıklıkla yer alan cansız ögeler arasında bulunmaktadır. Artan çöp miktarı ve egzoz kaynaklı hava kirliliği öğrencilerin en çok bahsettiği çevre sorunları arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra, öğrenciler, küresel ısınma, bacalardan çıkan dumanlar, ozon tabakasındaki incelme ve atık maddelerden de bahsetmişlerdir. Yapılan bir diğer çalışmada Sadık, Çakan ve Artut (2009) ilköğretim öğrencilerinin resimlerine yansıyan çevre sorunlarını merak etmiş ve toplam 283 ilköğretim öğrencisiyle yürüttükleri çalışmalarında öğrencilerin en çok hava kirliliği ve davranış kirliliğine yönelik konuları resimlerine yansıttıklarını bulmuşlardır. Ayrıca öğrenciler davranış kirliliğini yerlere çöp atan ve yere tüküren ve ağaçlara zarar veren insan figürleriyle göstermişlerdir. Türkçe alanyazında çocuk resimlerinin çocukların bilim adamı imajı (Buldu, 2006; Oğuz, 2007; Türkmen, 2008), Avrupa Birliği algısı (Belet ve Türkkan, 2007), aile algısı (Türkkan, 2004), Internet algısı (Ersoy ve Türkkan, 2009) gibi konularda kullanıldığı görülmekte çevre eğitimi ile ilgili alanyazında çocukların çizdiği resimlerin analizini kullanan sınırlı sayıdaki çalışma olduğu gözlenmektedir. Yapılan çalışmalar ülkemizde çocukların çevreyi nasıl algıladıklarına ve anlamlandırdıklarına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir (Yardımcı ve Kılıç, 2010). Bu nedenle bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin çevre algılarını çizdikleri resimler aracılığıyla incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, çevre eğitimi ile ilgili bilgi birikimine katkıda bulunacağı gibi Türkiye de ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin çevre hakkındaki düşüncelerini belirlemede bir örnek teşkil edeceğinden çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlidir. Yöntem İlköğretim öğrencilerinin çevre algılarının belirlenmesini amaçlayan bu araştırma, tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen betimsel bir araştırmadır. Tarama modeli geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Karasar, 2000, s. 80). Verilerin toplanması, çözümlenmesinde ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemlerinden yorumlayıcı içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Örneklem Araştırmanın çalışma grubunu Aksaray ilinde bulunan ilköğretim okullarına devam eden toplam 429 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. İlköğretim düzeyinde çevre konuları fen ve 1120

5 ÖZSOY teknoloji dersi programında yoğun bir şekilde verilmeye başlandığı ve yine aynı programda fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkisi öğrencilere kazandırılmaya çalışıldığı için çalışmaya ilköğretimin ilk kademesinden dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, ikinci kademesinden ise altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileri dâhil edilmiştir. Çalışmaya 68 dördüncü sınıf, 78 beşinci sınıf, 97 altıncı sınıf, 85 yedinci sınıf, 101 sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler uygun örnekleme (convenient sampling) yöntemiyle seçilmiştir. Çalışmaya katılan ilköğretim öğrencilerinin cinsiyetlerine, anne ve baba öğrenim düzeylerine göre dağılımı Tablo 1 de belirtilmiştir. Tablo 1. Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine, Devam Ettikleri Sınıf Düzeyine, Anne ve Baba Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı Demografik Özellikler f % Cinsiyet Kız Erkek İlköğretim Lise Anne Eğitim Düzeyi Meslek Lisesi Üniversite Lisansüstü Boş 1.23 İlköğretim Lise Baba Eğitim Düzeyi Meslek Lisesi Üniversite Lisansüstü Boş 1.23 TOPLAM Ölçme Aracı Öğrencilerin çevre algılarını belirleyebilmek için çiz-ve-anlat tekniği kullanılmıştır (Brackett- Milburn, 1999; Shepardson, 2005). Bu teknik öğrencilerin çizimlerini ve bu çizimlerin açıklamalarını içermektedir. Çiz-ve-anlat tekniği, çocukların düşünceleri ve kavramları nasıl yapılandırdıklarını anlamak için kullanılan tanılayıcı bir yöntemdir (McWhirter, Collins, Bryant, Wetton ve Bishop, 2000). Uygulamada öğrencilerden çevre ile ilgili bir çizim yapmaları ve bu çizimlerini açıklamaları istenmiştir. Öğrencilerin açıklamaları çizimlerde kullandıkları ögeleri gerektiğinde tanımlayabilmek ve çizimleri doğru temalar altına yerleştirebilmek için kullanılmıştır. Öğrencilere çizimlerini yapabilmeleri ve açıklamalarını yazabilmeleri için bir etkinlik kâğıdı dağıtılmıştır. Öğrencilere ait kişisel bilgiler bu etkinlik kâğıdı ile dağıtılan ayrı bir kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin gizliliğini sağlamak için öğrencilerin ad ve soyadlarını yazmamaları istenmiş, çalışmaya katılımın gönüllülüğü sağlanmış ve öğrencilerin çalışmaya katılımlarının ders notlarında herhangi bir etkisinin olmayacağı söylenmiştir. Uygulama Çalışma öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışma için gerekli izinler alındıktan sonra, araştırmacı çalışmaya katılacak ilköğretim okullarına gitmiş, öğretmen ve idarecileri çalışma hakkında bilgilendirmiştir. Bu bilgilendirmeden sonra okul yöneticileri ile bir uygulama planı yapılmış ve ölçme aracının ne zaman ve nasıl uygulanacağı belirlenmiştir. Ölçme aracı araştırmacı tarafından bir ders saati içinde uygulanmıştır. Verilerin Analizi Öğrencilerin çevre çizimlerini oluşturan görsel ve yazılı ögeler çalışmanın verilerini oluşturmaktadır. Elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden yorumlayıcı içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir (Ball ve Smith, 1992; Banks, 2001). Yorumlayıcı içerik analizi çalışmadan elde edilen görsel ve yazılı ögelerdeki temaların, konuların ve olguların belirlenmesi ve tanımlanmasını içermektedir (Giarelli ve Tulman, 2003). Çalışmadan elde edilen verilerin fazlalığı araştırmacıyı, verilerin düzenlenmesi ve yorumlanması aşamalarını daha kolay yürütebilmek için bilgisayar destekli programlara sevk etmiştir. NVivo 8.0 programı, araştırmacının verileri depolamasına, kodları temalar altında toplamasına, çok sayıda veriyi karşılaştırmasına, yapılan işlemlerin gerektiğinde hızlıca tekrarlanmasına veya düzeltilmesine, elde edilen sonuçlara istenildiği zaman ulaşılmasına imkan vermiştir. Kodlama öncesinde bütün resimler genel bir fikir edinmek ve anlamlı veri birimlerini belirlemek için araştırmacı tarafından incelenmiştir. Bu incelemeden sonra resimlerde yer alan tüm ögeler çalışmanın kodları olarak belirlenmiştir. Analiz sırasında çıkan her yeni kodun eklenmesi ile kod listesi güncellenmiştir. Kodların belirlenmesinden sonra temalar belirlenmiş ve kodlar bu temalar altında toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenilirliği için elde edilen kodlar ve temalar araştırmacı tarafından gözden geçirilmiş, ayrıca fen eğitimi alanında uzman bir başka araştırmacı tarafından aynı işlemlerle analiz edilmiştir. Araştırmanın güvenilirlik hesaplaması için Miles ve Huberman ın (1994) önerdiği güvenirlik formülü kullanılmıştır. Na (Görüş Birliği) R (Güvenirlik) = Na (Görüş Birliği) + Nd (Görüş Ayrılığı) 1121

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Hesaplamalar sonucunda iki kodlayıcı arasındaki tutarlılık %90 olarak belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler ayrıca betimsel analizle; yüzde ve frekans analizi ile raporlanmıştır. Bulgular Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda toplam 59 kod elde edilmiştir. Öğrenciler genellikle çizimlerinde insanlara, çeşitli bitki ve hayvanlara, ev ve fabrika gibi yapılara, dağ, göl, güneş gibi ögelere yer vermişlerdir. Bu ögeler arasında en sık kullanılanı ağaçtır. Öğrencilerin %75.29 u çizimlerinde ağaç(lar)a yer vermiştir. İnsan, güneş, ev ve duman en çok yer verilen diğer ögelerdendir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %33.29 u çizimlerinde insana yer verirken, %31.00 ı güneşe, %26.11 i eve, %21.21 i dumana yer vermiştir. Çizimlerde en sık rastlanan hayvan kuş olup, öğrencilerin %11.18 si resimlerinde kuş çizmişlerdir. Çalışmaya katılan öğrencilerin çizimlerinde sıklıkla yer verdikleri ögeler ve bu ögelerin çizimlerde rastlanma sıklığı Tablo 2 de verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuçların, görsel hale getirilerek daha anlaşılabilir olması için NVivo 8 programında model oluşturulmuştur. Modelde (Şekil 1) görüldüğü gibi ilköğretim öğrencilerinin çevre algıları üç temel başlık altında toplanabilir; temiz çevre, kirli çevre, hem temiz hem kirli çevre. Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kirli (%35.43 ü) ya da temiz çevre (%59.20 si) çizmişlerdir. Öğrencilerden bazıları da (%5.36 sı) çizim yaptıkları sayfayı ikiye ayırarak sayfanın bir tarafına kirli çevre diğer tarafına da temiz çevre çizmişlerdir. Bu üç durum, verilerin analizi sırasında ortaya çıkmış ve çalışmada elde edilen kodların toplandığı üç temayı oluşturmuştur. Bu üç tema, çizimlerin niteliksel ve niceliksel özellikleri göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Sınıf düzeyleri dikkate alındığında dördüncü sınıf öğrencilerinin %92.6 sının, beşinci sınıf öğrencilerinin %78.2 sinin, altıncı sınıf öğrencilerinin %45.4 ünün, yedinci sınıf öğrencilerinin %48.2 sinin ve sekizinci sınıf öğrencilerinin %44.6 sının temiz çevre çizdikleri görülmüştür. Ayrıca, dördüncü sınıf öğrencilerinin %7.4 ünün, beşinci sınıf öğrencilerinin %19.2 sinin, altıncı sınıf öğrencilerinin %47.4 ünün, yedinci sınıf öğrencilerinin %42.4 ünün ve sekizinci sınıf öğrencilerinin %49.5 inin kirli çevre çizdikleri görülmüştür. Temiz Çevre Algısı: Bu temada yer alan çizimlerde öğrenciler çevreyi temiz ve güzel ortamlar olarak resmetmişlerdir. Bu çizimlerde genellikle ağaç, çimen, çiçek, tek katlı ev, dağlar, göller ve nehirler bulunmaktadır. Genellikle ağaç ve çimenlerin çizilmesi öğrencilerin çevreyi yeşil alanlarla bağdaştırdığını göstermektedir. Ayrıca bu temada yer alan çizimlerde kuş, tavşan, balık, kelebek gibi hayvanlarda bulunmaktadır. Resim 1 de temiz çevre çizimine bir örnek gösterilmektedir. İnsan, temiz çevre çizimlerinde sıklıkla yer almaktadır. Öğrenciler çizimlerinde genellikle parkta oynayan mutlu çocukları ya da temiz bir çevrede duran insanları resmetmişlerdir. Yüz ifadeleri her üç temada sıklıkla kullanılmış, öğrenciler sadece insanlara değil güneş, ağaç bulut, ev gibi figürlere de yüz ifadeleri çizilmiştir. Temiz çevre çizimlerinde insan ve diğer figürlerde gülen yüz ifadeleri sıklıkla görülmektedir. Resim Şekil 1. Çalışmadan Elde Edilen Bulgularla Oluşturulan Model 1122

7 ÖZSOY Tablo 2. Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Çizimlerinde Yer Verdikleri Ögeler Kodlar 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf f % f % f % f % f % Ortam Temiz Kirli Temiz ve Kirli İnsan Bitki Ağaç Çiçek Çimen Hayvan Kuş Balık Kelebek Köpek Tavşan Abiotik Ögeler Dağ Bulut Güneş Nehir Deniz Göl Binalar/Araçlar Ev Apartman Fabrika Araba Çöp Duman Çöp Çöp Kovası Sanayi Atığı de temiz çevre çizimlerinde kullanılan yüz ifadelerine bir örnek gösterilmiştir. Bu temada yer alan çizimlerde öğrenciler herhangi bir kirlilik belirtisi ya da çöp çizmemişler; temiz hava, parlayan bir güneş, temiz nehirler çizmişlerdir. Yine bu çizimlerde fabrikalara yer verilmemiştir. Resimlerde çizilen evler genelde tek katlı olup evlerde nadiren baca çizildiği görülmüştür. Baca çizildiği durumlarda da bacadan ya duman çıkmamaktadır ya da çok ince bir duman çizilmiştir. Araba figürlerinde de egzoz dumanına yer verilmediği görülmüştür. Bacadan ya da egzozdan çıkan dumanlar çizilse bile ince çizilen bu dumanın kirlilik belirtisi olarak değil yaşamın olduğunu göstermek için çizildiği anlaşılmaktadır. Temiz çevre üzerine yoğunlaşan resimlerde kullanılan ev ve araba figürlerine örnekler Resim 3 te gösterilmiştir. Kirli Çevre Algısı: Kirli çevre çizimlerinde öğrenciler genellikle hava kirliliği, su kirliliği ve ağaçların kesilmesi gibi çevre problemlerine yer vermişlerdir. Ayrıca bu temada yer alan çizimlerde arabalardan ve fabrikalardan yayılan duman, sanayi atıkları, toprağa, denize ya da nehirlere yayılmış çöplere yer verilmiştir. Resim 4 te kirli çevre çizimlerine bir örnek verilmiştir. Bu temada yer alan çizimlerde, öğrenciler, tek katlı evlerin yerine genellikle çok katlı apartman çizmeyi tercih etmişlerdir (bknz. Resim 5). Ayrıca kirliliği vurgulamak için apartmanların ve fabrikaların bacalarından arabaların egzozlarından çıkan dumanı yoğun bir şekilde çizmişlerdir. Temiz çevre çizimlerinde olduğu gibi kirli çevreyle ilgili çizimlerde de öğrenciler yüz ifadelerini sıklıkla kullanmışlar, ancak bu çizimlerde resimde bulunan ögelere üzgün ya da ağlayan yüz ifadeleri çizmişlerdir. Öğrencilerin kirli çevrede ve temiz çevrede yer verdikleri hayvan figürlerinin birbirinden farklılık gösterdiği görülmüştür. Temiz çevre çizimlerinde genelde kuş, kelebek ve tavşan resimleri yer alırken, kirli çevrede sinek, köpek gibi hayvanlara yer verilmiştir. Ayrıca kirli çevrede ölü balık çizimlerine de sıklıkla rastlanmaktadır. Bu tür çizimlerde hayvanların da olası bir çevre kirliliğinden, özellikle su kirliliği vurgulanmıştır, etkileneceği anlatılmak istenmiştir. Hayvan figürlerinin yanı sıra ağaçlar da kirli çevrede kesilmiş ya da ölmüş olarak resmedilmiştir. Bitkiler ve hayvanlar gibi insanlar da kirli çevre çizimlerinin bir parçasıdır. Bu temada yer alan resimlerde insanlar kirli bir ortamda dururken, ağaçları keserken, çevreyi kirletirken, genellikle çöp atarken, ya da kirli bir çevreyi temizlemeye çalışırken resmedilmiştir (bknz. Resim 6). Bu resimlerden anlaşıldığı kadarıyla öğrenciler çevre kirliliğinden insanların sorumlu olduğunu düşünmektedirler. 1123

8 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Hem Temiz Hem Kirli Çevre Algısı: Verilerin analizinden elde edilen üçüncü tema, hem kirli hem de temiz çevreyi resmeden çizimlerden oluşmaktadır. Genellikle, bu tür çizimlerde öğrenciler sayfayı bir çizgi ile ortadan ikiye ayırmış, temiz çevreyi çizginin bir tarafına kirli çevreyi de çizginin diğer tarafına çizmiştir. İki resmi birbirinden ayıran bir çizgi olabildiği gibi bazen bir yol ya da nehirde bu iki resmi birbirinden ayırmaktadır. Bu temada yer alan çizimler, diğer iki temada yer alan çizimlerin özelliklerini de taşımaktadır. Resim 7 de kirli ve temiz çevreyi birlikte resmeden bir çizim gösterilmektedir. Resim 7 de yer alan çizimde öğrenci temiz çevreyi kâğıdın solunda, kirli çevreyi ise kâğıdın sağında resmetmiştir. Temiz çevre çiziminde yeşil ve temiz bir çevre, mavi bir gökyüzü, temiz bir nehir ve yeşil ağaçlar yer alırken kirli çevrede yere atılmış çöpler, siyah bir gökyüzü, kurumuş ağaçlar, çevreyi kirleten fabrika ve kirli bir nehir yer almaktadır. Resmin her iki kısmında kullanılan renkler dikkat çekicidir. Öğrenciler, temiz çevreyi resmetmek için yeşil, mavi, ve sarı renklerini sıklıkla kullanırken, kirliliği resmetmek için siyah ve gri gibi renkleri kullanmaktadırlar. Resimde yer alan tüm ögeler göz önüne alındığında resmin 1. ve 2. temada yer alan resimlerle birçok ortak noktası olduğu gözlenebilir. Bu temaya ait ikinci örnek çizim (Resim 8) bir önceki örnekle birçok benzerlik göstermektedir. Bu çizimin sol tarafında yeşil ağaçlar, mavi gökyüzü ve mutlu bir insan figürü yer alırken çizimin sağ tarafında kurumuş ağaçlar ve toprak, siyah gökyüzü ve ağlayan bir insan resmedilmiştir. Resmin her iki tarafında ev resmi çizilmiş olmasına rağmen, temiz çevrede çizilen evde bacadan duman çıkmazken, kirli çevrede çizilen evin bacasından kirliliği vurgulamak için yoğun ve siyah bir duman çıkmaktadır. Temiz çevrede güneş vurgulanırken, kirli çevrede kirli gökyüzünde silik bir güneş çizilmiştir. Bu temaya ait diğer bir çizimde (Resim 9) resmin sol tarafında oyun oynayan çocuklara, ağaçlara, yeşillik alanlara, mavi gökyüzüne, bulutlar arasından ışıldayan güneşe ve tek katlı bir eve yer vermiştir. Resmin sağ tarafında ise çok katlı apartmanların, solmuş çiçeklerin ve siyah bulutların varlığı dikkat çekicidir. Ayrıca bu resimde çevreyi kirleten çöpler ve mutsuz bir insan çizimi de yer almaktadır. Bu resimde de yine tema 1 e ve tema 2 de yer alan özelliklerin bulunduğu rahatlıkla söylenebilir. Resim 1. Temiz Çevre Çizimine Bir Örnek 1124

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ULUSLARARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI ve SORUNLARI SEMPOZYUMU 12 14 MAYIS 2007 BAKÜ BİLDİRİLER Yayına Hazırlayanlar Ayhan Yılmaz Fatih

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Doç. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. barbaros@istanbul.edu.tr Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 0 3 - - Ön Koşullar Dersin

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Children s views of environment and environmental problems

Children s views of environment and environmental problems Elementary Education Online, 9(3), 1122-1136, 2010. İlköğretim Online, 9(3), 1122-1136, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Children s views of environment and environmental problems Esra YARDIMCI

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Araştırma Notu 13/149

Araştırma Notu 13/149 Araştırma Notu 13/149 24.05.2013 GENÇLER ÇEVRECİ DAVRANIŞTA ÇEKİMSER, KIZ ÖĞRENCİLER ERKEKLERDEN DAHA DUYARLI Ahu Ergen, Seda Gökçe Turan ve Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti İstanbul da lise son sınıfta

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Filiz METE, Ahmet ASAR

Filiz METE, Ahmet ASAR 1 Filiz METE, Ahmet ASAR Öz: n l olarak zorunlu v program ve dersleri ile Anahtar kelimeler:. Study of Program Competences of Turkish Teacher as a Foreign Language in the University Programs The process

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı

Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı TÜRKİYE'DE HENK TERCİHLERİ COLOUR PREFERENCES IN TURKEY AZİZ KIRAN Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı ÖZET Renk tercihleri üzerine yapılan araştırmalar değişik ülkelerde

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 1

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 25, s. 203-213 YABANCILARA

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the OUR HUMAN RESOURCES POLICY To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the Production and Management Potential towards the objectives of Maan Guarantee

Detaylı

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 )

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Çevre Sorunlarına İlişkin Öğrenci Çizimlerinin İncelenmesi. Investigation of Children's Drawings about Environmental Issues

Çevre Sorunlarına İlişkin Öğrenci Çizimlerinin İncelenmesi. Investigation of Children's Drawings about Environmental Issues Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 37 (Ocak 2015/I), ss. 1-20 Çevre Sorunlarına İlişkin Öğrenci Çizimlerinin İncelenmesi Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN*, Muhammet ÖZDEN** ISSN 1301-0085 Print /

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Türk Çevre Mevzuatı ve Çevre Politikaları ile Beton Sektörünün Etkileşimi. RMC and Environment Policies& Regulations

Türk Çevre Mevzuatı ve Çevre Politikaları ile Beton Sektörünün Etkileşimi. RMC and Environment Policies& Regulations Şafak Özsoy ( Bu bildirim, THBB Konferansı, konferans kitabında yayınlanmıştır. Haziran 2003) Türk Çevre Mevzuatı ve Çevre Politikaları ile Beton Sektörünün Etkileşimi RMC and Environment Policies& Regulations

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ *

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ * Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 413-430 EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ * Özet Türkan ARGON AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE KULLANILAN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS KİTABININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE KULLANILAN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS KİTABININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE KULLANILAN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS KİTABININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1 TEACHERS' VIEWS ABOUT THE FUNCTIONALITY OF THE VOCAL EDUCATION COURSE BOOK

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 139-174 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 139-174 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 139-174 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.co COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır.

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır. 2012-2013 Yeni Misyon ve Vizyon Sulama Teknolojisi Misyon: Tatlı su kaynaklarının en uygun şekilde kullanılmasına yönelik sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesini ve uygulamasını sağlamak için gereksinim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Uygulanması: Kartal Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi (Kartalite) Projesi. 1.2. Proje Yürütücüsünün Adı ve Soyadı, Fakültesi/Bölümü:

Uygulanması: Kartal Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi (Kartalite) Projesi. 1.2. Proje Yürütücüsünün Adı ve Soyadı, Fakültesi/Bölümü: 1.1. Projenin Adı: Yaşayan Değerler Programının 4-6 Yaş Çocuklarda Uygulanması: Kartal Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi (Kartalite) Projesi 1.2. Proje Yürütücüsünün Adı ve Soyadı, Fakültesi/Bölümü: İdil

Detaylı