:umuş. b b tfk i. Kur Çok Boy Okunu. 1 u *"7. İmâm Gazzâlî ÖrnMk ( i/ftsii' \ w. / ere. foi. fv^ «-r-* M. :s- M. ! â. f f (KULU;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ":umuş. b b tfk i. Kur Çok Boy Okunu. 1 u *"7. İmâm Gazzâlî ÖrnMk ( i/ftsii' \ w. / ere. foi. fv^ «-r-* M. :s- M. ! â. f f (KULU;"

Transkript

1 il i \1 >Û b b tfk i Kur Çok Boy Okunu 1 u :umuş w a *"7 İmâm Gazzâlî ÖrnMk ( (, i/ftsii' A X ^ a» / ere f f f r{ I fv^ «-r-* M! â (KULU; ^ :s- M ^ foi * H "\ \ w.

2 BİBLİYOGRAFYA Abduh, Muhammed, Tevhid Risalesi çev. Sabri Hizmetli. Fecr Yayınlan, Ankara Abdulhamid, Muhsin. er-razi Müfessiren, Daru'l-Hurriyye, Bağdat Abdülcebbar, Kadı, Şerhu Usülu'l-hamse. thk. Abdülkerim Osman. Mektebetu Vehbe, Kahire Abu'l-Quasem. M. "Önsöz". The Jeıvels of Tlıe Qur'an içinde. Boston The Recitation and Interpretation ofthe Qur'an, Kegan Paul International, London "Al Ghazali in Defence of Sufistic Interpretation of the Qur'an w, IslamicCulture. LIII-2, Haydarabad Acar. Abdurrahman. Selçuklu Suitanı Sencer'in Din Siyaseti (Basılmamış Doktora Tezi), A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Acluni. Keşfu'l-hafâ ve müzîlul-ilbâs. Müessesetu'r-Risâle. Beyrut Açıkgenç, Alparslan. Bilgi Felsefesi İnsan Yayınlan, İstanbul Affifi. Ebü'1-Alâ, The Mystical Philosophy ofmuhyiddin İbnu'l-Arabl Cambridge at the University Press, New York Muhyiddin İbn-i Arabide Tasavvuf Felsefesi çev. Mehmet Dağ. Kırkambar Yayınlan, İstanbul Ahmet Cevdet Paşa. Mi'yâr-ı Sedat, sad. H. Tahsin Feyizli. Fecr Yayınlan. Ankara Akdemir, Salih. Cumhuriyet Dönemi Kur'an Tercümeleri Akid Yayıncılık. Ankara "İlmî Tefsir Hareketinin Değerlendirilmesi". [Kur'an m Anlaşılmasına Doğru içinde). Tuğra Neşriyat. İstanbul, t.y. Albayrak, Halis. Kur'an'da İnsan ve Gayb İlişkisi Şule Yayınlan, İstanbul Kuranın Bütünlüğü Üzerine, Şule Yayınlan, İstanbul Altıntaş. Hayrani. İbn Sina Metafiziği AÜİF Yayınlan. Ankara Munkız'ın Bilgileri İşığında Gazzâlî ve Felsefe". AÖİFD, XXXV. Ankara, Ayn basım. el-alûsi, Şihabuddin. Ruhu'l-meânl Daru'l Fikr, Beyrut Apaydın. Yunus. "Mustasfa Hakkında". [İslam Hukulaında Deliller ve Yorum Metodolojisi içinde). Rey Yayınları. Kayseri Armstrong. Karen. Tanrı'nın Tarihi çev. O. Özel-H. Koyu kan. Ayraç Yayınlan, Ankara Asi. Hasan, et-tefsiru'l-kur'ahi ve'l-luğati's-süjiyyefıfelsefeli İbn Sina. el-muessetu'l-camiiyye. Beyrut 1983.

3 342 Kur'an'ın Çok Boyutlu Okunuşu Alay, Hüseyin. "Fahrcddin Razi'nin Kelam İlmindeki Yeri". [el-muhassal içinde). Ankara Ateş. Alımel, "Balıniyye". İslam Ansiklopedisi MEB Yayınlan, İstanbul Aleş, Süleyman, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat. İstanbul, t.y. İşari Tefsir Okulu, AÜİF Yayınlan, Ankara Sülemi ve Tasavvuf Tefsiri, Sönmez Neşriyat, İstanbul Ayni, M. Ali, Tasavvuf Tarihi Kitabevi Yay, İstanbul Bagavi, Meâlimu't-tenzîl Daru'l-Marife, Beyrut el-bâkillânî, Kadı Ebubekir, İ'câzu'l-Kur'an, thk: İmadüddin Ahmed Haydar, Müessesetu'l-kütübü's-sekâfiyye, Beyrut Bayraktar, Mehmet, İslam Felsefesine Giriş, AÜİF Yayınlan, Ankara Baylar, Muhammed Behçet, "Huccetu'l-İslâm Ebû Hamid el-gazzâli", {Mihrican-ı Gazzâlî fi Dımeşk içmde), Kahire el-bedevî, Abdulmecid, et-tarihu's-siyasî ve'l-jlkri li'l-mezhebi's-sünnifı'l-meşrıki'l-islâmi mine'l-karni'l-hâmisi'l-hicri hattâ sukutu Bağdad, Daru'l- Vefa. Kahire el-bedevî, Abdurrahman, "el-gazzali ve masâdırihu'l-yunaniyye", [Mihricân-ı CazzâlîfıDımeşk içinde). Kahire Mart Müellejâtu'bGazzâll Vekaletu'l-Matbuat, II. Baskı, Kuveyt el-behîy, Muhammed. İslâm Düşüncesinin İlâhı Yönü, (ç. S. Hizmetli). Fecr Yayınlan, Ankara Bello, A. İysa, The Medieval Islamic Controversy Between Philosophy and Orthodoxy, E.J.Brill, NewYork Beydavi, Kadı, Envâru'MerıyÂl ve esrâru't-te'vil Mustafa el-babî el-halebî, Mısır Bilmen, Ö. Nasuhi, Büyük Tefsir Tarihi, Bilmen Yayınlan, İstanbul Bolay. S. Hayri, Aristo Metafiziği ile Gazzâlî Metafiziğinin Karşılaştırılması MEB Yayınlan, İstanbul Bouyges, Mourice, Essai de ehronologie des oeuvres de al-ghazali (Algazel), ed. M. Allard, Beirut Brockellman, Cari. islâm Ulusları ve Devletleri Tarihi, (ç. Neşet Çağatay), TTK Yayınlan. Ankara Geschihte der Arabischen Litteratur, (GAL), Erster Supll., Leiden Bruns. G.L, Hermeneutics, Ancieni and Modern. Yale University Press, Bucaille, Maurice, Tevrat, İndiler ve Kur'an, (ç. M. Ali Sönmez), D.İ.B. Yay. Ankara el-buhari, eicâmiu's-salıih, thk. M. Dib el Buğa, Daru İbn Kesir. Beyrut el-cabirîî, M. Abicl, et-turâs ve'l-hadâse, Merkezu Dirasatfl-Vahdatfl-Arabiyye, Beyrut 1991.

4 Bibliyografya 343 Arap Aklının Oluşumu, çev. İbrahim Akbaba. İz Yayıncılık. İstanbul Bunyetu'l-a'kli'iAmbi. Merkezu Dirasatul-Vahdetfl-Arabiyye, V. Baskı. Beyrul "Fikru'l-Gazâlî. Mükevvinâtuhu ve Tenakuzâtuhu", {et-turûs ue'ilıadâse içinde). Mcrkczu'd-dirâsâii'I-vahdeti'I-arabiyye, Beyrut 1991; Türkçe çeviri: "Gazali Düşüncesinin Temel Unsurları ve Çelişkileri". AÜİFD, çev: Mesut Okumuş, c.xliv. s.l. Ankara el-camî, Abdurrahman, NeJahâLu'l-iins min hadârâti'l-kuds, Tahran, 1336/1957. Cerrahoglu, İsmail. "Fahruddin er-razî ve Tefsiri", {Tefsir-i Kebir çevirisi içinde) Akçağ Yayınlan. Ankara Tefsir Tarihi. DİB Yayınları, Ankara Cevheri. Tantavi. el-cevâhir fi tefsiri'l-kur'un, M. El-Babi el-halebi. Kahire Cohcn. Clandc. İslâmiyet (Doğuşundan Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar), çev. E. Nermi Erendar, Bilgi Yayınları. Ankara Cündioğlu, Dücane. "Keşf-i Kadim. -İmam Gazâlî'ye Dair-. Gelenek Yayınları. İstanbul Çağrıcı, Mustafa. "İbn Teymiyye'nin Bakışıyla Gazzali İbn Rüşd Tartışması**, İslamî Tetkikler Dergisi. İstanbul "Gazzâir. Dİ A. İstanbul Çubukçu. I. At*âlı. Gcıy.zâlî ve Şüphecilik. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara Hicri 5. Miladi 1 1. Yüzyılda İslâm'da Siyasî ve Dinî Durum". AÜİFD, c. XIII. Ankara Dağamin, Z. Halil Muhammed, "Nazariyyetu'I İmam Gazzâli fi't-leâmüli maa'l-kur'âni kirâcten ve fclmıen ve tefsiren". Mecelletü Müslim el-muasır, vol Darimiİ. Sünen. Daru'l-KItabi'l-Arabi. Beyml Davidson. H.A., Al Farabi. Avicenna andauerroes on Intellect. Oxford University Press, New York, Demirci. Muhsin. Kur'an Müleşabihalı Üzerine. Birleşik Yayıncılık. İstanbul Vahiy Gerçeği. MÜİFV Yayınları. İstanbul Derveze. M. İzzel. eikıır'ânü'iııu'dd. Matbaatıfl-Asıriyye. Lübnan, t.y. et-tefsim'l-hadîs, Matbaay-ı İsa el-babi el-halebi. Mısır Dihlcvi, Ş. Veliyullah. HuccetûllâhiTbâliğa, (çev. M. Erdoğan). İz Yay.. İstanbul Dönmez. İ. Kâfi, "Gaz/ali (Fıkhı Görüşleri)". DİA. İstanbul Draz. M. Abdullah, Kur'an Ahlâkı, (çev. E. Yüksel Ü. Günay), İz Yayıncılık. İstanbul, 1993

5 344 Kur'an'ın Çok Boyutlu Okunuşu Duman. M. Zeki. İmam Gazalinin Tefsir Anlayışı. Metodu ve Tefsiri". EÜİFD, sayı: 6. Kayseri Dünya. Süleyman. el-hakîkajî nazari'l-gazzâlî, Daru'l-Maarif. Kahire, t.y. Ebu'1-Beka. el-külliyât, Müesseselu'r-Risâle. H. Baskı. Beyrut Ebu Talib-î Mekki. Kütu'l-kulûb, Matbaatu'l-Mısriyye. Mısır. t.y. Ebû Zehra, islâm Hukuku Metodolojisi (ç. A. Şener). Fecr Yay.. Ankara Ebu Zeyd. Nasır Hamid, "Tarihte ve Günümüzde Kur'an Tevili Sorunsalı". İslamı Araştırmalar, çev. Ömer Özsoy, c.9, s. 1-4, ilahi Hitabın Talıiatı -Metin Anlayışımız ve Kur'an ilimleri ISzenne-, çev: M. Emin Maşalı, kitâbiyât. Ankara "Al-Ghazalfs Theory of Interpretation". Journal ofosaka University of Foreign Studies, v.72-2 (1986). Esed. Muhammed. Kur'an Mesajı, çev. Cahit Koytak. Ahmet Ertürk. İşaret Yayınları. İstanbul el-eş'âri, Ebü'l-Hasan, Kitabul-İbâne, Dairetu'l Maarif el-osmaniyye, Haydarabad, Dekken 1367/1948. Makcdûtul-İslâmiyyîn, (thk. M. M. Abdulhamid). Kahire 19p0. el-faki, Isamuddin Abdurrauf. ed-devletul-abbâsiyye, Mektebetu Nahdatu'ş-Şark. Kahire Fârâbî. Kitâbu'l-Fusûs, Dairetu'l-Maarif el Osmaniyye. Haydarabad Fazlurrahman, "Reviews" [BSOAS içinde). XXTV/585. Hertford Fığlalı. E.Ruhi. Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi, Birleşik Yay.. İstanbul 1999 Frank. Richard. "al-ghazali's Use of Avicenna's Philosophy". [ReveueDes Etudes Islamiques içinde). LV-LVII. Paris ( ). el-gazzâli. Ebû Hamid Muhammed. Cevâhiru'l-Kur'an, Daru'l Fikr Lübnani, Beyrut elerbainfı usûli'd-din, Daru*l Kütübü'l îlmiyye. Beyrut T. çeviri: Kırk Esas, çev. Yaman Arıkan. Ekin Matbaası. İstanbul Faysalut-tejrika, [Mecmûatu resâili'l-imâm Gazzûlî içinde), Daru'l- Fikr. Beyrut 1996: Türkçe çeviri: "İslam'da Müsamaha", çev. Süleyman Uludağ. İrfan Yayınevi, İstanbul 1972; "İslam ve Sapıklık" çev. Ali Güzeldülger, Ahmed Said Matbaası. İstanbul FedaîhuiBattnıyye, thk. A. Bedevi. ed-darutkavmiyye. Kahire, 1383 (1964). Tükçe çeviri: Batıniliğm İçyüzü, çev. Avni ilhan, TDV Yayınlan. Ankara el-hikmefi mahlıümlillah, Daru İhyau'1-Ulûm. IV. Baskı, Beyrut İhyâu ulûmi'd-dîn. Dâru Nehru Nil. Mısır, t.y.: Türkçe çeviri: İhya-ı Ulumu'd-Dîn. çev. Ahmed Serdaroğlu. Bedir Yayınlan. İstanbul el-iktisâd fıl-i'tikâd. Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye. I. Baskı. Beyrut Türkçe çeviri: İtikadda Orta Yol, çev. Kemal İşık. AÜİF Yayınları. Ankara 1971.

6 Bibliyografya 345 İlcamu'l-a'vâm, {Mecmûatu resâili'l-imâm Gazzâlî içinde), Daru'1-Fikr, Beyrut Türkçe çeviri: İnançta Hassas Ölçüler, çev. N. Yılmaz, Hisar Yayınlan, İstanbul 1987; Ayrıca bkz: Halkın Kelami Tartışmalardan Korunması, çev. D. Sabit Ünal. İİFV Yayınları, İzmir Kânunu t-te'vü, {Mecmûatu resâili'l-imâm Gazzâlî içinde), Daru'1-Fikr, Beyrut Kimyay-ı Saadet, çev. A. Faruk Meyan, Bedir Yayınlan, İstanbul el-kıstâsu'l-müstakım, el-matbaatu'i-ilmiyye. Dımeşk, Kitâbu Kavâsımu'l-Batınîyye, (Metin ve çeviri birarada çev. Ahmet Ateş). AÜİFD, III, Ankara el-madnûnu bihi ala gayri ehlihi {Mecmûatu resâili'l-imâm Gazzâlî içinde), Daru'1-Fikr, Beyrut Türkçe çeviri: u İki Madnun", çev. D.Sabit Ünal, İİFV Yayınlan, İzmir Makâsıdu'l-felâsife, (Süleyman Dünya neşri), Dâru'l-Maarif, Mısır el-maksadu'l-esnâ şerhi esmâullahithüsnâ, Matbaay-ı Tekâddum, I. Baskı. Mısır el-madnûnu's-sağır, {Mecmûatu resâili'l-imâm Gazzâlî içinde), Daru'I- Fikr, Beyrut el-menhûl, (thk. M. Hasen Heyto), II. Baskı, Dımeşk, Mihekku'n-nazar, thk. Refik El-Acem, Daru'l FikriT Lübnanî, Beyrut Mişkâtu'l-envâr, [Mecmûatu resâili'l-imâm Gazzâlî içinde), Daru'1-Fikr, Beyrut Türkçe çeviri: Nurlar Feneri, (çev. Süleyman Ateş), Bedir Yayınlan. İstanbul Mi'yâru'H'lrru Matbaay-ı Kürdistan el-ilmiyye, Mısır 1329/1911. Mîzânu'l-amel, Matbaay-ı Kürdistan el-ilmiyye, Mısır, 1328, el-munkız mine'd-dalâl, [Mecmûatu resâili'l-imâjn Gazzâlî içinde), Daru'1-Fikr, Türkçe çeviri: Dalâletten Hidayete, çev. A. Suphi Furat, Şâmil Yayınları, İstanbul, t.y. el-mustasfâfıilmi'l-usûl, Dâru'I-Kütühfl-İImiyye, Beyrut 1993; Tükçe çeviri: İslâm Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi (çev. Yunus Apaydın), Rey Yayınları, Kayseri er-risâletu'l-uaziyye, [Mecmûatu resâili'l-imâm Gazzâlî içinde). Daru'1-Fikr, Beyrut Sırru'l-âlemeyn ve keşfi mâjvd-dâreyn, [Mecmûatu resâilitimâm Gazzâlî içinde), Daru'1-Fikr, Beyrut et-tehafütü'ifelâsije, thk. Süleyman Dünya, Daru'l-Maarif, Kahire, VII. Bsk, t.y. Goldziher, Ignaz, Mezâhibu't-Tefsiri'l-İslâmî, Kahire Gosche, R.. Uber Ghazzali's İMhen und Werke. Philologische und Historische, Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenchaften zu Berlin, Berlin 1958.

7 346 Kur'an'm Çok Boyutlu Okunuşu Güngör, Mevlül, Fıkhı Tefsir Hareketi, Kur'an Kitaplığı, İstanbul el-hanırvi, Yakut, Mucemu'l-buldân, Dam Ihyau't-Turasi'1-Arabî. Beyrut, t.y. Hasan. İ. Hasan. İslâm Tarihi, çev. İsmail Yiğit. İstanbul Heer, Nicholas, "Ebu Hamid al-ghazalfs Esotcric Exegesis oi' ihe Qur'an M. [Classical Persian Sujısm içinde) H.N.Publications, London. t.y. Hitli, Philip, İslâmTarihi, çev. Salih Tuğ, M ÜİFV Yayınlan, İstanbul Hodgson. M.G.S. İslâm'ın Serüveni. çev. Komisyon. İz Yayıncılık. İstanbul Hourani. F.George. "The Chronology of Ghazali's Wrilings". JAOS. LXXJX/IV. London "A Revised Chronology of Ghazâlî'S Wrilings". JAOS, (1984) el-huli. Emin, Kur'an Tefsirinde Yeni Bir Metod, çev. M. Güngör. Kuran Kitaplığı, İstanbul el-isfahani. Ragıp. el-müfredât fi ğaribi'bkur'an, Kahraman Yayınlan. İstanbul İbn Abbas, TefsiruİbnAbhas. thk. R.Abdulmunim er-rical, Müessesetu'1-Kütübu's-Sekafiyye, Beyrut İbn Asakir. Tebyînıt kizbi'l-müfteri, Matbaatü't-Tevfik. Dımcşk İbn Haldun. Mukaddime, çev. Z. Kadiri Ugan, MEB Yayınları, İstanbul Tasavvufun. Mahiyeti (Şifau's-Sâil). çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınlan. İstanbul İbn Hallikan. VefâyâLul-a'yân, Mcktebetü'n-Nahdatfl-Mısriyye. Kahire Vefâyâtu'l-a'yân, (ç. Rodoslu Mehmet). Matbaay-ı Amire, İstanbul İbn Hazm. el-faslfı-milel ve'l-ehvâi ve'n-nihal Matbaatu'l Edebiyye. Mısır İbn Kesir, el-bidâye ve'n-nihâye, Matbaatu's-Saade, Mısır, t.y. Tefsiru'l-Kur'ani'l-azîm. Daru Kahraman. İstanbul İbn Kuleybe, Te'vüu müşkilu'l-kur'an, thk. S.A. Sakar. DaruVPuras, Kahire İbn Manzur, Lisanü'iArab, Daru's-Sadr, Beyrut t.y- İbn Rüşd. Felsefe-Din ilişkileri (Faslu'l-Makal ve el-keşf çevirisi). çev. Bekir Karlığa), Dergah Yayınlan. İstanbul İbn Sina. el-işârât ve't-tenbihât, thk. Süleyman Dünya, Daru'l Maarif, Kahire, t.y. eimebde ve'l-meâd, Danişgahi Tahranı. Tahran en-necât Daru'l-Afaki'l-Cedide. Beyrut er-risale JVs-saâdeU (Mecmuu Resâil içinde). Haydarabad, Dekken er-risâletu'l-adhaviyye ft emri'l-meâd, thk. Süleyman Dünya. Daru'l- Fikri'l-Arabi. Mısır er-risaletü'l-arşiyye Jl't -tevhid, [Mecmuu Resâil içinde). Matbaa tu Da- İretfl-Maarfl el-osmaniyyc, Haydarabad. Dekken 1353.

8 Bibliyografya 347 eş-şifâ, el-ilahiyyât, thk. E. Kanawati, S. Zayid, Tahran, Ly. er-risâlejı Kııva'iinsâniyye ve idrâkâtihâ [Tis'a Resâil içinde) DaruT Arab, Kahire, t.y. er-risâletu'n-neyruyayye, [Tis'a Resâil içinde), Daru'1-Arab, Kahire, t.y. Tefsiru sureti'l-ihlâs [el'tej'sini'l-kur'ani ve'l-luğatvs-sûjıyye Jlfelsefeti İbn Sina içinde) el~müessesetü'l-camiyye, Beyrut İbn Teymiyye, er-red ale'lmantıkiyyin, Daru'l-Fikri'l-Lübnanî, Beyrut Risale fi ilmcz-zâhir ve'l-bâün, [Mecmuatu'r-Resâili'l-Müniriyye içinde). Tefsir Özerine, çev. Harun Ünal, Pınar Yay., İstanbul Kitâbu'l-Mantık, [Mecmuu Fetâvâ içinde), Dâru Alemi'l Kütüb, Riyad İbnu'l-Cevzî, Cemaleddin Ebu'l-Ferec, Telbîsu iblis, Daru Mektebetü'l-Hayat, Beyrut 1989.' el-muntazamjl taıihvl-mülük ve'l-ümem, Daru'l-Mearif el-osmaniyye, Haydarabad, Dekken İbnu'1-İmad, Ebfl Felah Abdu'l Hayy, Şezerâtu'z-zeheb, Mektebetu'l-Kudsî, Kahire İmam, Zekeriyya Beşir, el-felsefelu'n-nurâniyyeli'l-kur'âııiyye indetgazzâll Mektebetü'l-Fellâh, I. Baskı, Kuveyt ibn Aşur, Tahir, Tefsinı't-tahrir ve'l-tenvîr, Daru't-Tunusiyye, Tunus, t.y. İbn Tufeyl, Hayy İbn Yakzan, DanTl-Misriyye, Kahire, t.y.; Türkçe çeviri: Hayy bin Yalczan, (çev. Ş. Yaltkaya, Babanzâde Reşid). sdş. H. Ahmed Özalp, Yapı Kredi Yayınlan, İstanbul İbn Mâce, Sünen, thk. M. Fuad Abdulbaki, Daru'l Fikr, Beyrut, t.y. İbnu'l-Arabi, Ebûbekir, Kânunu't-te'üü t thk, Muhammed Süleyman, Daru'l- Garbil-İslami, Beyrut İbnu'l-Arabî, Muhyiddin, Muhadaratu'l-ebrâr ve müsâmeretu'l-ahyâr, Matbaay-ı Saadet, Mısır İbnuz-Zuheyr. Mellâku't-te'vil (thk. Said el-fellâh), Daru'l-Garbi'l-İslâmî, Beyrut İbnü'1-Esir, el-kâmil fi't~ târih, Matbaatü'l-İstikâme, Kahire, t.y. İkbal, Muhammed, İslam'da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü, çev. Sofi Huri. İstanbul İlhan, Avni, u Batınilik M, D/A, İstanbul İzmirli, İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelam, Ümran Yayınlan, Ankara İslam Felsefesi Dersleri, İstanbul İlahiyat Fakültesi, Talebe Cemiyeti Neşri, İstanbul İslâm Mütefekkirleri İle Garp Mütefekkirleri Arasında Bir Mukayese, Ayyılchz Matbaası, Ankara Usül-u Fıkıh Dersleri, Malbaay-ı Hukukiyye. Dersaadet Jansen, J. J. G., Kur'an'a Yatdaşımlar. çev. Halilrahman Açar, Fecr Yayınları. Ankara 1993.

9 348 Kur'an'ın Çok Boyutlu Okunuşu Kafesoglu. İbrahim, Selçuklu Tarihi, İstanbul Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Osman Yalçın Matbaası, İstanbul Karlığa. Bekir, "Gazzâlî". (Eserleri), DİA, İstanbul Kasım, Mahmucl, el-akl ve't-taklidfı mezhebi'l-gazzâlî, {Mihricân-ı Gazzâlî Jı Dımeşk içinde), Kahire Mart Kâtip Çelebi, Keşfu % z-zünün an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn, MEB Yayınlan, İstanbul Kemalpaşazâde, "Risale fi kıdemi'l-kur'an", (ResâiHİbn Kemal içinde). İkdam Matbaası. İstanbul Kırbaşoğlu, M. Hayri, "Müteşabihat Konusundaki Yaklaşımların Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Yaklaşım Önerisi". (/. Kur'an Sempozyumu içinde) Bilgi Vakfı, Ankara Kırca. Celal, Kur'an ue Fen Bilimleri, Marifet Yayınları, İstanbul Kur'an'a Yönelişler, Tuğra Neşriyat, İstanbul, t.y. Kur'an-ı Kerim ve Modem İlünler, Marifet Yayınlan, İstanbul Kur'an ve Bilim, Marifet Yayınlan, İstanbul Kufralı, Kasım, "Gazzâlî", İslam Ansiklopedisi, MEB Yayınları, İstanbul el-kurtubî, el-câmiuliahkâmi'l-kur'an, Mek. Daru'l-K. Mısır, Kahire el-kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, (er-risaletu'1-kuşeyriyye, çev. S. Uludağ), Dergah Yayınlan, III. Baskı, İstanbul Kutluer, ilhan, islâm'ın Klasik Çağında Felsefe TGSOVVûru, 1/ Yayıncılık, istanbul Küyel. M. Türker, Üç Tehajüt Bakımından Felsefe-Din Münasebeti, TTK Basımevi, Ankara L. Gardet. M. M. Anawati, Introduction a la Theologie Musulmane, Libraric Philosohigue, Paris Lazaru's-Yafeh, Studies in al-ghazali, The Magness Press. Jerusalem Madkur, İbrahim, "el-gazzâli el-feylesof, [Mihricân-ı Gazzâlî fi Dımeşk içinde), Mart Kahire Malik b. Enes, Muuatta, dik. M. Fuad Abdulbaki. Daru İhyau't-Turasi'1-Arabi. Beyrut, t.y. el-maverdi. en-nüket ve'l-uyün., Daru'l-Kütübü'l-İlmiyye. Beyrut Mccarthy, R. Joseph, Freedom and Fulfıllment, Twayne Publishers, Boston McDonald. Duncan Black, "The Life of al-ghazzali Wilh Especial Reference to Ihis Religious Experiences and Opinions", JAOS. Volume XX, (1989). el-merağî. Tefsiru'l-Merâğl Mustafa El-Babî el-halebî, Mısır Muhtar Mahmut, La Sagesse Koranique, Versets Choisis, Paris. Geuthner Müslim, Sahih-i Müslim, Ilık. M. Fuad Abdulbaki, Daru İhyan-Turasfl-Arabi. Beyrut, t.y.

10 Bibliyografya 349 Necati Osman, ed-dırasatu'n-nefsâniyye i'nde ulemâi'l-müslimîn. Daru'ş-Şurûk, Kahire en-nesefi, Tabsiretul-edüle. thk. Hüseyin Atay. Ankara Nesei, Sünen, thk. Abdul Fettah Ebu Gudde. Mektebetu'l-Matbuati'l-İslamiyye, Halep, ' Öner, Necati, Klasüc Mantık, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara Özervarh, M.Sait, "Gazzali". (Kelam İlmindeki Yeri)", DİA, İstanbul Paçacı, Mehmet, "Kur'an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz", İslami Araştırmalar, c. 9. s. 1-4, Ankara er-rafıî, Mustafa Sadık, Vcâzu'l-Kur'an, VIII. Baskı. Mısır 1965/1384. er-razî, Fahreddin, Esasu't-takdis, Matbaay-ı Kürdistan el-ilmiyye, Mısır el-leuamiu'l'beyyinât şerhu esmâillâlu ve's-sıfât, Matbaatü'ş-Şerefiyye, I. Baskı, Mısır İtikâdatu fıraki'l-müslimîn ue'l-müşrikin, Mektebetu Nahda, Kahire Kitobu'l-Erbaîn Jî usûli'd-din, Dairetu'l-Maarif el-osmaniyye, Haydarabad. Dekken Kelâm'a Giriş (el-muhassal) t çev. Hüseyin Atay, AÜİF Yayınlan, Ankara Mefâtüıu'l-ğayb, Darul-Kütübi'l İlmiyye, Beyrut Rıza Reşid, et-tefsiru'l-menâr, Daru'l-Menar, Mısır Russel, Bertrand, Din ile Bilinx çev. Akşit Göktürk, Say Yayınlan, İstanbul es-salih Suhbi, Mebâhis fi ulûmi'l-kur'an, Dersaadet, t.y.; Türkçe çeviri: Kur'an İlimleri, çev. M. Said Şimşek, Hibaş Yayınlan. Konya, t.y. Schimmel, Annemarie, Ben Rüzganm Sen Ateş* (Mevlânâ Celaleddin Rumî'nin Hayatı ve Eseri), çev. S. Özkan, Ötüken Yayınlan, İstanbul Mystical Dimensions of Islarru The University of N. Caroline Press, Serinsu, Ahmed Nedim, Kur'an'ın Anlaşûrnasmda Esbab-ı Nüzulün Rolü, Şule Yayınlan, İstanbul Sevim. Ali, Anadolu'nun Fethi TTK Yayınlan, Ankara Sıddıkî, Z., Philosophp of Ibn Tufayl, Aligarh Müslim University Press, Smith, Margeret, al-gazali tfıe Mystic, London Sofuoğlu, Mehmet, Tefsire Giriş, Çağn Yayınlan, İstanbul es-subhi, A. Mahmud, Fi İlmi'l-Kelam, Kahire es-sûbkî, Tacuddin, Tahakalu'ş-Şâjıîyyetu'l~kübrâ, Hüseyniyye, I. Baskı. Mı-. sır, t.y. es-suyutî, Celaledin, ed-durru'l-mensur fı'l-tefsîri bi'l-me'sür, Daru'1-Fikr, Beyrut 1983.

11 350 Kur'an'ın Çok Boyutlu Okunuşu el-itkânjî ulûmi'ikur'an, Daru İbn Kesir, Beyrut et-tabakâtu'l-müfessirin, Darul-Kütübü'l-İlmiyye, Beyrut, l.y. eş-şâfiî, er-risâle. çev. A. Şener-İ. Çalışkan, TDV Yayınlan, Ankara eş-şarkavî, M. Abdullah, et-tasavvufu'l-islâmi, Külliyetu Daru'1-Ulûm, Kahire, t.y. eş-şatıbi, el-muvaj'akau Daru'l-Marife, Beyrut Şehristani, el-milel ve'n Nihal, Dâru'1-Ma'rife, Beyrut, 1982; Kahire Şemseddin, Alımed, Gazzali, Dan/I Kütühfl-İlmiyye. Beyrut Şevkani, Fethu'l-Kadir. Daru'l-Hadis. Kahire Şeyh Said, M., "Gazali", (İslâm Düşüncesi Tarihi içinde], çev. Mustafa Armağan, İnsan Yayınlan, İstanbul et-tabatabaî, M.Hüseyin, el-mizân jt tefsiri'l-kur'an, Daru'l-Kütübül İslamiyye, Tahran et-taberi t İbn Cerir, Camiu'l-beyân an te'vîl-iâyvl-kur'ân, Daru'1-Fikr, Beyrut et-tancii, M. Tawit, "Gazzâlfye Göre Kur'an'ın Tefsiri", AÜİFD, c. VI, yıl Taşköprüzâde, Alımed b. Mustafa, Miftahu's-saâde ve misbâhu's-siyâde, Kahire Taylan, Necip. Gazzali'ninDi'ışünce Sisteminin Temelleri, MÜİFV Yayınlan, İstanbul Mantık, Marifet Yayınları, İstanbul et-tevhidi, Ebû Hayyan, Bahru'l-muhîL Mektebetu'n-Nasrfl-Hadlse, Riyad, t.y. et-tirmizi, Sünen, thk. Ahmed Mehammed Şakir, Daru İhyai't-Turasi'l-Arabi, Beyrut, t.y. Topaloğlu, Bekir, Kelam İlmi Damla Yayınevi, İstanbul et-tusi, Ebu Nasr Serrac, İslam Tasavvufu (el-luma), çev. H.Kamil Yılmaz, Altınoluk Yayınları, İstanbul Uludağ, Süleyman, "Gazzali", (Tasavvufı Görüşleri), DİA, İstanbul İslâm Düşüncesinin Yapısı, Dergah Yayınları, İstanbul "Kuşeyri'nin Hayatı ve Risalesi", (Kuşeyri Risalesi içinde), Dergah Yayınlan, III. Bsk, İstanbul Umaruddin, M, The Ethical Philosophy of al Ghazzali, Kashmir-i Bazar, Lahore, t.y. Ülken, H. Ziya, İslâm Felsefesi, Cem Kültür Yayınları, IV. Baskı, İstanbul "Gazzâlî ve Felsefe", AÜİFD, c. II1-IV, (1955). İslâm Düşüncesi, Ülken Yayınları, İstanbul İslâm Felsefesi Tarihi, Cem Kültür Yayınları, İstanbul "Gazzâlî'nin Bazı Eserlerinin Türkçe Tercümeleri", AÜİFD, c. IX, (1961). Ünal, İsmail Hakkı, Ebû Hanife'nin Hadis Anlayışı, DİB Yayınları, Ankara 1994.

12 Bibliyografya 351 Vehbi, Konyalı Mehmet, Hulasâtu'l-Beyân, Üçdal Neşriyat, İstanbul Watt, Montgomery. "A Forgery in Al-Ghazalfs Mishkat", JRAS, 5-22, April London tslamic Surveys Islamic Philosoplıy and Theology, Edinburg 1992; Türkçe Çeviri: İslâm Tetkikler, çev. Süleyman Ateş, AÜIF Yayınları, Ankara The Authenticity of the Works Attributed to al-ghazali", JRAS, London Müslim Intellectual, A Study ofal-ghazali, Edinburg University Press, 1963; Türkçe çeviri: Müslüman Aydın. çev. Hanifi Özcan, DEÜ Yayınlan, İzmir The Faith and Practice al-ghazali, George Ailen, London Wolfson, Hany Autsryn, The Philosoplıy of the Kalam Harvard University Press, London Yaltkaya, M. Şerafeddin, "Selçukîler Devlinde Mezahib", Türkiyat Mecmuası, I. (1925). "Sencer ve Gazzâlî", Darul Fünun ilahiyat Fakültesi Mecmuası, yıl 1, sayı 1, 1925, ss Yavuz. Y. Şevki, "Halku'I-Kuran". DİA, İstanbul Yazır, E. Harndi, Hak Dini Kur an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul Yıldırım, Suat, Hz.Peygamber'in Kur'an'ı Tefsiri, Kayıhan Yayınlan, İstanbul Yurdagür, Metin. Allah'ın Sıfatları, Marifet Yayınları, İstanbul 1984, "Haşviyye", DİA, İstanbul ez-zemahşerî, el-keşşaf DâruTKütübi'l-Arabî, Beyrut ez-zebidî, Murtaza, İthafu f s-sâdetcl-mûttakin hî şerhi esrarı ihya-ı ulûmid'- din. Kahire ez-zehebî, et-tefsir ve'l-müfessirûn, Mektebetu Vehbe, Kahire Siyeri a'lâmu'n-nübelâ, Müessesetu'r-Risâle, Beyrut Zekeriyya, N, Mahmud, el-makül ue'l-lâma'kûl Daru'ş-Şuruk, Kahire ez-zerkânî, Menahilu'l-irfân. Dâru'1-Fikr, Beyrut ez-zerkeşi, el-burhanfı ujûmf'1-kuran.darul-fikr. Beyrut Zeydan, Abdülkerim, el-vecizjî usûli'ifıkh, Dersaadel, İstanbul, t. y.

13 İÇİNDEKİLER Jl 006-1\ t C L] ÖNSÖZ 9 GİRİŞ KONUYA VE GAZZÂLÎ'NİN YAŞADIĞI DÖNEME GENEL BAKIŞ A. KONU VE ÖNEMİNE DAİR 13 B. KAPSAM, YÖNTEM VE SINIRLAR 17 C. GAZZÂLÎ DÖNEMİ İSLÂM DÜNYASINA GENEL BAKIŞ Siyasî Şartlar Dinî ve Sosyal Şartlar 24 I. BÖLÜM GAZZÂLÎ'NİN HAYATI, İLMÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 33 A. HAYATI VE İLMÎ KİŞİLİĞİ Doğumu ve Ailesi İlmî Kişiliği Vefatı 43 B. GAZZÂLÎ'NİN ESERLERİ Eserleriyle İlgili Çalışmalar Gazzâlî'nin Eserlerinin Kronolojik Tertibi 49 II. BÖLÜM GAZZÂLÎ'NİN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE KUR'AN 73 A. KELÂM-I İLÂHÎ OLARAK KUR'AN Gazzâlî'ye Göre Kur'an'm Kelâm-ı İlâhîliği Tarihte Halku'l-Kur'an Tartışmaları Gazzâlî'nin Halku'l-Kur'an'a Dair Görüşleri 81 B. TEŞRÎ KAYNAĞI OLARAK KUR'AN Kitabın (Kur'an'ın) Tanımı Kitab'm Teşriî Değeri 90 C. İLİMLERİN KAYNAĞI OLARAK KUR'AN 99 I. KURANDAN KAYNAKLANAN DİNÎ İLİMLER Sedef (Kabuk) İlimleri Öz (Cevher) İlimleri 107 II. KUR'A^DAN KAYNAKLANAN TABİÎ İLİMLER 109 D. MANTIĞIN KAYNAĞI OLARAK KUR'AN 111

14 Kur'an'ın Çok Boyutlu Okunuşu 1. Gazzâlî ve Mantık İlmi Kur'an'ın Mantık İlminin Kaynağı Oluşu Kur'an Muhtevasında Bulunan Mantikî Önermeler Kur'an Önermelerinin Kaynağı 126 E.İBADET KİTABI OLARAK KUR'AN Kur'an Okumanın Zahirî Edepleri Kur'an Okumanın Batınî Edepleri Kur'an'ı Anlmayı Engelleyen Faktörler 155 III. BÖLÜM GAZZÂLÎ'NİN TEFSİR ANLAYIŞI VE ESERLERİNDEN YORUM ÇEŞİTLEMELERİ 159 A. GAZZÂLÎ'NİN TEFSİR İLMİNE BAKIŞI Gazzâlî Öncesi Tefsir Hareketi Gazzâlî'nin Tefsir İlmine Dair Görüşleri Gazzâlî'nin Rey Tefsiri ile İlgili Görüşleri 165 B. GAZZÂLÎ'NİN İŞÂRÎ TEFSİR ANLAYIŞI Gazzâlî Öncesi Tasavvuf ve Süfî Tefsirler Gazzâlî'nin Tasavvuf! Kişiliği ve İşâri Tefsire Dair Görüşleri Gazzâlî'nin Eserlerinde İşâri Yorum Örnekleri 185 a. Fatiha Sûresi ve İşâri Yorumu 185 b. Hz. İbrahim Kıssasının İşâri Yorumu 189 c. Mişkâtu'l-Envâr'da Sembolik ve İşâri Yorum Çeşitlemeleri Gazzâlî'de Zahiri ve Batınî Yorum Uygunluğu 206 C. GAZZÂLÎ'NİN FELSEFİ TEFSİR ANLAYIŞI İslâm Filozoftan ve Felsefî Tefsir Yöntemleri Gazzâlî Düşüncesine Felsefenin Etkileri ı Gazzâlî'nin Eserlerinden Felsefi Yorum Çeşitlemeleri 218 a. İhlâs Sûresi Tefsiri Bağlamında Felsefi Yorumlar 219 b. İnsan Ruhu ve Yaratılışı Konusunda Felsefî Yorumlar 223 c. İnsanın Küçük Kâinat (Mikrokozmos) Oluşu Anlayışı D. GAZZÂLÎ'NİN İLMÎ TEFSİR ANLAYIŞI Gazzâlî Düşüncesinde Din-Bilim İlişkisi Gazzâlî'nin İlmî Tefsire Yaklaşımı Gazzâlî Düşüncesinde İlmî Tefsir Yönteminin Amaçlan Gazzâlî'nin Eserlerinden İlmî Tefsir Örnekleri Gazzâlî'nin Yorumlarında Günümüz

15 İçindekiler 7 Bilimsel Gerçeklerine Aykırılıklar Gazzâlî Sonrası İlmî Tefsir Hareketi İlmî Tefsir Yöntemine Yönelik Eleştiriler 264 IV. BÖLÜM KUR'AN YORUMUNUN İLKELERİ VE SINIRLARI BAĞLAMINDA GAZZÂLÎ'NİN TE'VIL ANLAYIŞI A. KUR'AN'DA MÜTEŞÂBİHÂT VE TE'VIL SORUNU Çeşitli İslâm Fırkaları ve Te'vil Sorunu Gazzâlî'ye Göre Kur'an Müteşâbihâtı ve Te'vilin Mahiyeti Gazzâlî Düşüncesinde Müteşâhibat ve Te'vilin İmkânı Din Dilinde Teşbihi İfadelerin Sebep ve Hikmetleri 282 B. GAZZÂLÎ'NİN AVAM VE HAVASA GÖRE DEĞİŞEN TE'VİL METODOLOJİSİ Gazzâlî'ye Göre Avam ve Te'vil Sorunu Te'vilde Avama Gerekli Olan Vecibeler Havas ve Varlık Mertebelerine Göre Te'vil Yöntemi 293 C. GAZZÂLÎ'NİN ESERLERİNDEN BAZI TE'VİL ÖRNEKLERİ Bazı Uhrevi Kavaramlann Te'vili Diğer Kur'an Kavaramlannın Te'vili 311 D. GAZZÂLÎ'YE GÖRE İSLÂM TE'VİL EKOLLERİ VE TE'VİLİN SINIRLARI İslâm Te'vil Ekollerinin Genel Tasnifi Farklı Ekollere Göre Te'vilin Kapsamı Te'vil ve Tekfir, İslâm Te'vil Ekolleri Arasında Tekfir Olgusu 322 SONUÇ 333 BİBLİYOGRAFYA 341 DİZİN 353

16 Mesut Okumuş Kur'an'ın Çok Boyutlu Okunuşu Kur'an bir yönüyle ilâhî, diğer yönüyle de insanî alanı ilgilendiren bir hitaptır. Onun Hz. Peygamber'in değil bizzat Allah'ın sözü oluşu ve bazı kaynaklarda "Allah'ın zatı ile kaim kelâm-ı ilâhî" şeklinde tanımlanması, ilâhî hitabm metafizik dediğimiz ilâhî alana özgü yanına vurgu yapmaktadır. Kur'an ayetlerinin insanlar tarafından okunması ve taşıdığı mesajlar üzerinde yoğunlaşan beşerî çabalar ise, onun insanî ve fizikî alanı ilgilendiren yanını oluşturmaktadır. TBMM Kütüphanesi *

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

3.Y.Y.-A. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 6.Ders. 3.Ders. 2.Ders. 4.Ders. 5.Ders. II/8. Ders. II/9.Ders. II/7.Ders

3.Y.Y.-A. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 6.Ders. 3.Ders. 2.Ders. 4.Ders. 5.Ders. II/8. Ders. II/9.Ders. II/7.Ders 3.Y.Y.-A Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI Prof. Dr. Hidayet AYDAR İslam Tarihi II İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi Tefsir II D-302 Prof. Dr. Hidayet AYDAR Prof.Dr.Zekeriya GÜLER Tefsir

Detaylı

BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL)

BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL) BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL) A. YÖNETTĠĞĠ TEZLER Yüksek Lisans Tezleri 1. Fatma BENGİ, Mevlana nın Mesnevisinde Doğa Bilinci, (Devam Ediyor) 2. YAYA, Alim, Muhammed İkbal de Tanrı Anlayışı, Ondokuz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 1 / 7 1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Öğrenim Durumu LİSANS Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Anabilim Dalı : Kelam Doğum Yeri ve Tarihi : Seki Fethiye / Muğla / 968 Tel (İş) : (04)30757 (04)306879 Faks : (04)306889 e-posta : sabriyilmaz@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Prof. Dr. Bünyamin ERUL Prof. Dr. Bünyamin ERUL Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Öğretim Üyesi 1965 yılında Bolu da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolu da tamamladı. 1987 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesi nden

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015 Sınıfın Adı : -A İLH Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0 0.0.0 AKAE AKAE HDU SYN HDU SYN OSM TUS OSM TUS ADB ADB TOPLAM DERS SAYISI : 0 ARAP DILI BELAGATI ALADİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ 197 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Metin ÖZDEMİR. Prof. Dr. Kelam ve Mezhepler Tarihi. ozdemirmetin@hotmail.com

KİŞİSEL BİLGİLER. Metin ÖZDEMİR. Prof. Dr. Kelam ve Mezhepler Tarihi. ozdemirmetin@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Metin ÖZDEMİR Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Gülyalı-Ordu/ 1966 Bölüm: Kelam ve Mezhepler Tarihi Tel: 0 (312) 466 75 33/ E-Posta: ozdemirmetin@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Şeyhülislamlar kaynakçası

Şeyhülislamlar kaynakçası Şeyhülislamlar kaynakçası Sayıoğulları, R. S. (1991). Türk Ta'lik Yazı Ekolünün Doğuşunda Şeyhülislam Veliyüddin Efendi. (). "Osmanlı Devleti'nin Değerli Şeyhülislamlarından Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi".

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ (Ocak 2014 itibariyle)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ (Ocak 2014 itibariyle) AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ (Ocak 2014 itibariyle) Prof. Dr. Fehrullah Terkan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı Beşevler, 06500 Ankara Ofis: Yeni

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı,

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı, FARABİ DE BEŞ TÜMEL Yakup ÖZKAN Giriş Farabi (ö. 950) ortaçağın en önemli felsefecilerinden biridir. Eserlerinin arasında Mantık Bilimi ile ilgili olanları daha fazladır. Farabi, mantıkçı olarak İslam

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var?

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? On5yirmi5.com İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek kütür sanat etkinliklerini sizler için derledik. Yayın Tarihi : 5 Mart 2016 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ İlçe Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf Nilüfer Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT)

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 1.SINIF (2014 Müfredatlar) 1. YARIYIL ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI No Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS 1.GRUP (101) 2.GRUP (102)

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

T.C BAŞBAKANLIK. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü CAMİLERİN AÇIK TUTULMASI GENELGESİ

T.C BAŞBAKANLIK. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü CAMİLERİN AÇIK TUTULMASI GENELGESİ T.C BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 75718882-216- 05.03.2013 0514 Konu : Camilerin Açık Tutulması CAMİLERİN AÇIK TUTULMASI GENELGESİ Başkanlığımızın görevleri

Detaylı

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa.

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa. 2014 2015 lise taban puanları 2015 'daki liselerin taban puanları, 2015 liseleri taban puanları, 2014 'daki liselerin taban puanları, 2014 liseleri taban puanları, 2014 lise taban puanları, 2015 lise taban

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz

1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz 1. 1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz Celalettin GÜVENÇ Şanlıurfa Valisi Sempozyum Onursal Başkanı Dr. A. Eşref FAKIBABA Şanlıurfa Belediye Başkanı Sempozyum Onursal Başkan

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU GÜNCEL DİNİ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI-V İBADETLER VE AİLE HAYATI İLE İLGİLİ BAZI MESELELER 30.11.2012-02.12.2012 AFYONKARAHİSAR 1.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: III Sayı/Number: 1 Mart/March 2016 Harput Araştırmaları

Detaylı

ULUSLARARASI İSLAM MEDENİYETİNDE ZAMAN SEMPOZYUMU 08 11 EKİM 2015 ANEMON KONYA OTEL

ULUSLARARASI İSLAM MEDENİYETİNDE ZAMAN SEMPOZYUMU 08 11 EKİM 2015 ANEMON KONYA OTEL ULUSLARARASI İSLAM MEDENİYETİNDE ZAMAN SEMPOZYUMU 08 11 EKİM 2015 ANEMON KONYA OTEL INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TIME IN ISLAMIC CIVILIZATION 08 11 OCTOBER 2015 ANEMON KONYA HOTEL 9:30-10:30 Sempozyum Açılış

Detaylı

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI I. ÖĞRETİM HAZ-A (102) KUR'AN ARAPÇASI - KUR'AN ARAPÇASI - FİRAS FİRAS FİRAS FİRAS HAZ-B (103) FİRAS

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet YAMAN

Prof. Dr. Ahmet YAMAN Prof. Dr. Ahmet YAMAN Anabilim Dalı : Đslâm Hukuku Tel (Đş) : (0)0898 Faks : (0)0889 e-posta () : ayaman@akdeniz.edu.tr e-posta () : yamanahmet@hotmail.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi Đlâhiyat

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS 8 ILH402 FIKIH IV 2+0 2 2

Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS 8 ILH402 FIKIH IV 2+0 2 2 Kodu Adı T+U Kredi AKTS 8 ILH42 FIKIH IV 2+ 2 2 İslam hukukunun bazı konu ve kurumlarının farklı mezhepleri ve hukuk sistemleri bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmesi Karşılaştırmalı İslam hukukunun

Detaylı

KURULLAR İLETİŞİM. SEKRETERYA: Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇ

KURULLAR İLETİŞİM. SEKRETERYA: Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇ 1 İLETİŞİM http://www.balikesir.edu.tr/bau/fakulte/ilahiyat_fakultesi hasanbasricantaysempozyumu@gmail.com Tel.: 0266 249 61 79 Fax: 0266 239 87 46 KURULLAR BİLİM ve DANIŞMA KURULU: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. E-Mail : mbayraktutar@kilis.edu.tr

Detaylı

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 61,14285714 52,39942857 70 10,01 62,40942857 24,96377143 60

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM 2002/2, Vol: I, Issue: 2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl 5. Akademik Unvanlar:

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl 5. Akademik Unvanlar: EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Mehmet Halil ÇİÇEK 2. Doğum Tarihi : 01.07.1961 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk 1986 Yüksek Lisans İlahiyat

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 13.02.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 13.02.2015 Sınıfın Adı : A Ö Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.00.0.0.0.0 TD. TD.00 AIT.0 AIT.0 YD.00 YD.00.0.0.0 0.0. KUR ADB KUR ADB TEF IBE TEF IBE DPS DPS KUR HDU HDU SYN SYN OSM OSM TOPLAM

Detaylı

2015-2016 BAHAR - ARA SINAV TAKVİMİ [19.03.2016] Öğr. Üyesi Ders Adı Ders Kodu Grup No Tarih Saat Salon Gözetmen Toplam

2015-2016 BAHAR - ARA SINAV TAKVİMİ [19.03.2016] Öğr. Üyesi Ders Adı Ders Kodu Grup No Tarih Saat Salon Gözetmen Toplam Öğr. Üyesi Ders Adı Ders Kodu Grup No Tarih Saat Salon Gözetmen Toplam ABDULAZİZ HATİP Tefsir II ILH2004 1 30.03.16 Çarşamba 11:30 MC216-MC222 321-352 47 ILH2004 6 30.03.16 Çarşamba 11:30 MC203-MC206 228

Detaylı

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Açılış Oturumu ve Protokol Konuşmaları 11 Mart 2011 Cuma 09.00 10.30 16.00 Kur an-ı Kerîm e Göre Neslin Üremesi Dr. Mücâhid Ebu l-mecd 16.20

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Ali Osman KURT. Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilileri. akurt@ybu.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLER. Ali Osman KURT. Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilileri. akurt@ybu.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Ali Osman KURT Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Akdağmadeni-Yozgat/ 1974 Bölüm: Felsefe ve Din Bilileri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3401 E-Posta: akurt@ybu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ Mevlüt UYANIK Prof.Dr. Hitit üniversitesi 1 YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Marmara Üniversitesi Akademik Birim : ahiyat Fakültesi : İstanbul Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Doğum Yeri ve Tarihi : Karaman / 0..966

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

AYDIN TOPALOĞLU DOÇENT

AYDIN TOPALOĞLU DOÇENT AYDIN TOPALOĞLU DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres İcadiye Bağlarbaşı Cad. No. 40 Üsküdar İstanbul Telefon E-posta 2164740860-1239 Doğum Tarihi 01.04.1964 Faks 2164740874 atopaloglu@29mayis.edu.tr

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 2 2013/2 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

bilimname XIII, 2007/2 (199) HAKEMLER KURULU

bilimname XIII, 2007/2 (199) HAKEMLER KURULU bilimname XIII, 2007/2 (199) HAKEMLER KURULU Ali AKTAN, (Prof. Dr.), Erciyes Üniversitesi Ramazan ALTINTAŞ, (Prof. Dr.), Cumhuriyet Üniversitesi H. Yunus APAYDIN, (Prof. Dr.), Erciyes Üniversitesi Ahmet

Detaylı

usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches إ ث

usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches إ ث usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches إ ث Sayı: 13, Ocak-Haziran 2010 usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches إ ث Sayı: 13, Ocak-Haziran 2010 ISSN 1305-2632 Sahibi Publisher İlim Yayma Vakfı

Detaylı