:umuş. b b tfk i. Kur Çok Boy Okunu. 1 u *"7. İmâm Gazzâlî ÖrnMk ( i/ftsii' \ w. / ere. foi. fv^ «-r-* M. :s- M. ! â. f f (KULU;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ":umuş. b b tfk i. Kur Çok Boy Okunu. 1 u *"7. İmâm Gazzâlî ÖrnMk ( i/ftsii' \ w. / ere. foi. fv^ «-r-* M. :s- M. ! â. f f (KULU;"

Transkript

1 il i \1 >Û b b tfk i Kur Çok Boy Okunu 1 u :umuş w a *"7 İmâm Gazzâlî ÖrnMk ( (, i/ftsii' A X ^ a» / ere f f f r{ I fv^ «-r-* M! â (KULU; ^ :s- M ^ foi * H "\ \ w.

2 BİBLİYOGRAFYA Abduh, Muhammed, Tevhid Risalesi çev. Sabri Hizmetli. Fecr Yayınlan, Ankara Abdulhamid, Muhsin. er-razi Müfessiren, Daru'l-Hurriyye, Bağdat Abdülcebbar, Kadı, Şerhu Usülu'l-hamse. thk. Abdülkerim Osman. Mektebetu Vehbe, Kahire Abu'l-Quasem. M. "Önsöz". The Jeıvels of Tlıe Qur'an içinde. Boston The Recitation and Interpretation ofthe Qur'an, Kegan Paul International, London "Al Ghazali in Defence of Sufistic Interpretation of the Qur'an w, IslamicCulture. LIII-2, Haydarabad Acar. Abdurrahman. Selçuklu Suitanı Sencer'in Din Siyaseti (Basılmamış Doktora Tezi), A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Acluni. Keşfu'l-hafâ ve müzîlul-ilbâs. Müessesetu'r-Risâle. Beyrut Açıkgenç, Alparslan. Bilgi Felsefesi İnsan Yayınlan, İstanbul Affifi. Ebü'1-Alâ, The Mystical Philosophy ofmuhyiddin İbnu'l-Arabl Cambridge at the University Press, New York Muhyiddin İbn-i Arabide Tasavvuf Felsefesi çev. Mehmet Dağ. Kırkambar Yayınlan, İstanbul Ahmet Cevdet Paşa. Mi'yâr-ı Sedat, sad. H. Tahsin Feyizli. Fecr Yayınlan. Ankara Akdemir, Salih. Cumhuriyet Dönemi Kur'an Tercümeleri Akid Yayıncılık. Ankara "İlmî Tefsir Hareketinin Değerlendirilmesi". [Kur'an m Anlaşılmasına Doğru içinde). Tuğra Neşriyat. İstanbul, t.y. Albayrak, Halis. Kur'an'da İnsan ve Gayb İlişkisi Şule Yayınlan, İstanbul Kuranın Bütünlüğü Üzerine, Şule Yayınlan, İstanbul Altıntaş. Hayrani. İbn Sina Metafiziği AÜİF Yayınlan. Ankara Munkız'ın Bilgileri İşığında Gazzâlî ve Felsefe". AÖİFD, XXXV. Ankara, Ayn basım. el-alûsi, Şihabuddin. Ruhu'l-meânl Daru'l Fikr, Beyrut Apaydın. Yunus. "Mustasfa Hakkında". [İslam Hukulaında Deliller ve Yorum Metodolojisi içinde). Rey Yayınları. Kayseri Armstrong. Karen. Tanrı'nın Tarihi çev. O. Özel-H. Koyu kan. Ayraç Yayınlan, Ankara Asi. Hasan, et-tefsiru'l-kur'ahi ve'l-luğati's-süjiyyefıfelsefeli İbn Sina. el-muessetu'l-camiiyye. Beyrut 1983.

3 342 Kur'an'ın Çok Boyutlu Okunuşu Alay, Hüseyin. "Fahrcddin Razi'nin Kelam İlmindeki Yeri". [el-muhassal içinde). Ankara Ateş. Alımel, "Balıniyye". İslam Ansiklopedisi MEB Yayınlan, İstanbul Aleş, Süleyman, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat. İstanbul, t.y. İşari Tefsir Okulu, AÜİF Yayınlan, Ankara Sülemi ve Tasavvuf Tefsiri, Sönmez Neşriyat, İstanbul Ayni, M. Ali, Tasavvuf Tarihi Kitabevi Yay, İstanbul Bagavi, Meâlimu't-tenzîl Daru'l-Marife, Beyrut el-bâkillânî, Kadı Ebubekir, İ'câzu'l-Kur'an, thk: İmadüddin Ahmed Haydar, Müessesetu'l-kütübü's-sekâfiyye, Beyrut Bayraktar, Mehmet, İslam Felsefesine Giriş, AÜİF Yayınlan, Ankara Baylar, Muhammed Behçet, "Huccetu'l-İslâm Ebû Hamid el-gazzâli", {Mihrican-ı Gazzâlî fi Dımeşk içmde), Kahire el-bedevî, Abdulmecid, et-tarihu's-siyasî ve'l-jlkri li'l-mezhebi's-sünnifı'l-meşrıki'l-islâmi mine'l-karni'l-hâmisi'l-hicri hattâ sukutu Bağdad, Daru'l- Vefa. Kahire el-bedevî, Abdurrahman, "el-gazzali ve masâdırihu'l-yunaniyye", [Mihricân-ı CazzâlîfıDımeşk içinde). Kahire Mart Müellejâtu'bGazzâll Vekaletu'l-Matbuat, II. Baskı, Kuveyt el-behîy, Muhammed. İslâm Düşüncesinin İlâhı Yönü, (ç. S. Hizmetli). Fecr Yayınlan, Ankara Bello, A. İysa, The Medieval Islamic Controversy Between Philosophy and Orthodoxy, E.J.Brill, NewYork Beydavi, Kadı, Envâru'MerıyÂl ve esrâru't-te'vil Mustafa el-babî el-halebî, Mısır Bilmen, Ö. Nasuhi, Büyük Tefsir Tarihi, Bilmen Yayınlan, İstanbul Bolay. S. Hayri, Aristo Metafiziği ile Gazzâlî Metafiziğinin Karşılaştırılması MEB Yayınlan, İstanbul Bouyges, Mourice, Essai de ehronologie des oeuvres de al-ghazali (Algazel), ed. M. Allard, Beirut Brockellman, Cari. islâm Ulusları ve Devletleri Tarihi, (ç. Neşet Çağatay), TTK Yayınlan. Ankara Geschihte der Arabischen Litteratur, (GAL), Erster Supll., Leiden Bruns. G.L, Hermeneutics, Ancieni and Modern. Yale University Press, Bucaille, Maurice, Tevrat, İndiler ve Kur'an, (ç. M. Ali Sönmez), D.İ.B. Yay. Ankara el-buhari, eicâmiu's-salıih, thk. M. Dib el Buğa, Daru İbn Kesir. Beyrut el-cabirîî, M. Abicl, et-turâs ve'l-hadâse, Merkezu Dirasatfl-Vahdatfl-Arabiyye, Beyrut 1991.

4 Bibliyografya 343 Arap Aklının Oluşumu, çev. İbrahim Akbaba. İz Yayıncılık. İstanbul Bunyetu'l-a'kli'iAmbi. Merkezu Dirasatul-Vahdetfl-Arabiyye, V. Baskı. Beyrul "Fikru'l-Gazâlî. Mükevvinâtuhu ve Tenakuzâtuhu", {et-turûs ue'ilıadâse içinde). Mcrkczu'd-dirâsâii'I-vahdeti'I-arabiyye, Beyrut 1991; Türkçe çeviri: "Gazali Düşüncesinin Temel Unsurları ve Çelişkileri". AÜİFD, çev: Mesut Okumuş, c.xliv. s.l. Ankara el-camî, Abdurrahman, NeJahâLu'l-iins min hadârâti'l-kuds, Tahran, 1336/1957. Cerrahoglu, İsmail. "Fahruddin er-razî ve Tefsiri", {Tefsir-i Kebir çevirisi içinde) Akçağ Yayınlan. Ankara Tefsir Tarihi. DİB Yayınları, Ankara Cevheri. Tantavi. el-cevâhir fi tefsiri'l-kur'un, M. El-Babi el-halebi. Kahire Cohcn. Clandc. İslâmiyet (Doğuşundan Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar), çev. E. Nermi Erendar, Bilgi Yayınları. Ankara Cündioğlu, Dücane. "Keşf-i Kadim. -İmam Gazâlî'ye Dair-. Gelenek Yayınları. İstanbul Çağrıcı, Mustafa. "İbn Teymiyye'nin Bakışıyla Gazzali İbn Rüşd Tartışması**, İslamî Tetkikler Dergisi. İstanbul "Gazzâir. Dİ A. İstanbul Çubukçu. I. At*âlı. Gcıy.zâlî ve Şüphecilik. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara Hicri 5. Miladi 1 1. Yüzyılda İslâm'da Siyasî ve Dinî Durum". AÜİFD, c. XIII. Ankara Dağamin, Z. Halil Muhammed, "Nazariyyetu'I İmam Gazzâli fi't-leâmüli maa'l-kur'âni kirâcten ve fclmıen ve tefsiren". Mecelletü Müslim el-muasır, vol Darimiİ. Sünen. Daru'l-KItabi'l-Arabi. Beyml Davidson. H.A., Al Farabi. Avicenna andauerroes on Intellect. Oxford University Press, New York, Demirci. Muhsin. Kur'an Müleşabihalı Üzerine. Birleşik Yayıncılık. İstanbul Vahiy Gerçeği. MÜİFV Yayınları. İstanbul Derveze. M. İzzel. eikıır'ânü'iııu'dd. Matbaatıfl-Asıriyye. Lübnan, t.y. et-tefsim'l-hadîs, Matbaay-ı İsa el-babi el-halebi. Mısır Dihlcvi, Ş. Veliyullah. HuccetûllâhiTbâliğa, (çev. M. Erdoğan). İz Yay.. İstanbul Dönmez. İ. Kâfi, "Gaz/ali (Fıkhı Görüşleri)". DİA. İstanbul Draz. M. Abdullah, Kur'an Ahlâkı, (çev. E. Yüksel Ü. Günay), İz Yayıncılık. İstanbul, 1993

5 344 Kur'an'ın Çok Boyutlu Okunuşu Duman. M. Zeki. İmam Gazalinin Tefsir Anlayışı. Metodu ve Tefsiri". EÜİFD, sayı: 6. Kayseri Dünya. Süleyman. el-hakîkajî nazari'l-gazzâlî, Daru'l-Maarif. Kahire, t.y. Ebu'1-Beka. el-külliyât, Müesseselu'r-Risâle. H. Baskı. Beyrut Ebu Talib-î Mekki. Kütu'l-kulûb, Matbaatu'l-Mısriyye. Mısır. t.y. Ebû Zehra, islâm Hukuku Metodolojisi (ç. A. Şener). Fecr Yay.. Ankara Ebu Zeyd. Nasır Hamid, "Tarihte ve Günümüzde Kur'an Tevili Sorunsalı". İslamı Araştırmalar, çev. Ömer Özsoy, c.9, s. 1-4, ilahi Hitabın Talıiatı -Metin Anlayışımız ve Kur'an ilimleri ISzenne-, çev: M. Emin Maşalı, kitâbiyât. Ankara "Al-Ghazalfs Theory of Interpretation". Journal ofosaka University of Foreign Studies, v.72-2 (1986). Esed. Muhammed. Kur'an Mesajı, çev. Cahit Koytak. Ahmet Ertürk. İşaret Yayınları. İstanbul el-eş'âri, Ebü'l-Hasan, Kitabul-İbâne, Dairetu'l Maarif el-osmaniyye, Haydarabad, Dekken 1367/1948. Makcdûtul-İslâmiyyîn, (thk. M. M. Abdulhamid). Kahire 19p0. el-faki, Isamuddin Abdurrauf. ed-devletul-abbâsiyye, Mektebetu Nahdatu'ş-Şark. Kahire Fârâbî. Kitâbu'l-Fusûs, Dairetu'l-Maarif el Osmaniyye. Haydarabad Fazlurrahman, "Reviews" [BSOAS içinde). XXTV/585. Hertford Fığlalı. E.Ruhi. Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi, Birleşik Yay.. İstanbul 1999 Frank. Richard. "al-ghazali's Use of Avicenna's Philosophy". [ReveueDes Etudes Islamiques içinde). LV-LVII. Paris ( ). el-gazzâli. Ebû Hamid Muhammed. Cevâhiru'l-Kur'an, Daru'l Fikr Lübnani, Beyrut elerbainfı usûli'd-din, Daru*l Kütübü'l îlmiyye. Beyrut T. çeviri: Kırk Esas, çev. Yaman Arıkan. Ekin Matbaası. İstanbul Faysalut-tejrika, [Mecmûatu resâili'l-imâm Gazzûlî içinde), Daru'l- Fikr. Beyrut 1996: Türkçe çeviri: "İslam'da Müsamaha", çev. Süleyman Uludağ. İrfan Yayınevi, İstanbul 1972; "İslam ve Sapıklık" çev. Ali Güzeldülger, Ahmed Said Matbaası. İstanbul FedaîhuiBattnıyye, thk. A. Bedevi. ed-darutkavmiyye. Kahire, 1383 (1964). Tükçe çeviri: Batıniliğm İçyüzü, çev. Avni ilhan, TDV Yayınlan. Ankara el-hikmefi mahlıümlillah, Daru İhyau'1-Ulûm. IV. Baskı, Beyrut İhyâu ulûmi'd-dîn. Dâru Nehru Nil. Mısır, t.y.: Türkçe çeviri: İhya-ı Ulumu'd-Dîn. çev. Ahmed Serdaroğlu. Bedir Yayınlan. İstanbul el-iktisâd fıl-i'tikâd. Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye. I. Baskı. Beyrut Türkçe çeviri: İtikadda Orta Yol, çev. Kemal İşık. AÜİF Yayınları. Ankara 1971.

6 Bibliyografya 345 İlcamu'l-a'vâm, {Mecmûatu resâili'l-imâm Gazzâlî içinde), Daru'1-Fikr, Beyrut Türkçe çeviri: İnançta Hassas Ölçüler, çev. N. Yılmaz, Hisar Yayınlan, İstanbul 1987; Ayrıca bkz: Halkın Kelami Tartışmalardan Korunması, çev. D. Sabit Ünal. İİFV Yayınları, İzmir Kânunu t-te'vü, {Mecmûatu resâili'l-imâm Gazzâlî içinde), Daru'1-Fikr, Beyrut Kimyay-ı Saadet, çev. A. Faruk Meyan, Bedir Yayınlan, İstanbul el-kıstâsu'l-müstakım, el-matbaatu'i-ilmiyye. Dımeşk, Kitâbu Kavâsımu'l-Batınîyye, (Metin ve çeviri birarada çev. Ahmet Ateş). AÜİFD, III, Ankara el-madnûnu bihi ala gayri ehlihi {Mecmûatu resâili'l-imâm Gazzâlî içinde), Daru'1-Fikr, Beyrut Türkçe çeviri: u İki Madnun", çev. D.Sabit Ünal, İİFV Yayınlan, İzmir Makâsıdu'l-felâsife, (Süleyman Dünya neşri), Dâru'l-Maarif, Mısır el-maksadu'l-esnâ şerhi esmâullahithüsnâ, Matbaay-ı Tekâddum, I. Baskı. Mısır el-madnûnu's-sağır, {Mecmûatu resâili'l-imâm Gazzâlî içinde), Daru'I- Fikr, Beyrut el-menhûl, (thk. M. Hasen Heyto), II. Baskı, Dımeşk, Mihekku'n-nazar, thk. Refik El-Acem, Daru'l FikriT Lübnanî, Beyrut Mişkâtu'l-envâr, [Mecmûatu resâili'l-imâm Gazzâlî içinde), Daru'1-Fikr, Beyrut Türkçe çeviri: Nurlar Feneri, (çev. Süleyman Ateş), Bedir Yayınlan. İstanbul Mi'yâru'H'lrru Matbaay-ı Kürdistan el-ilmiyye, Mısır 1329/1911. Mîzânu'l-amel, Matbaay-ı Kürdistan el-ilmiyye, Mısır, 1328, el-munkız mine'd-dalâl, [Mecmûatu resâili'l-imâjn Gazzâlî içinde), Daru'1-Fikr, Türkçe çeviri: Dalâletten Hidayete, çev. A. Suphi Furat, Şâmil Yayınları, İstanbul, t.y. el-mustasfâfıilmi'l-usûl, Dâru'I-Kütühfl-İImiyye, Beyrut 1993; Tükçe çeviri: İslâm Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi (çev. Yunus Apaydın), Rey Yayınları, Kayseri er-risâletu'l-uaziyye, [Mecmûatu resâili'l-imâm Gazzâlî içinde). Daru'1-Fikr, Beyrut Sırru'l-âlemeyn ve keşfi mâjvd-dâreyn, [Mecmûatu resâilitimâm Gazzâlî içinde), Daru'1-Fikr, Beyrut et-tehafütü'ifelâsije, thk. Süleyman Dünya, Daru'l-Maarif, Kahire, VII. Bsk, t.y. Goldziher, Ignaz, Mezâhibu't-Tefsiri'l-İslâmî, Kahire Gosche, R.. Uber Ghazzali's İMhen und Werke. Philologische und Historische, Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenchaften zu Berlin, Berlin 1958.

7 346 Kur'an'm Çok Boyutlu Okunuşu Güngör, Mevlül, Fıkhı Tefsir Hareketi, Kur'an Kitaplığı, İstanbul el-hanırvi, Yakut, Mucemu'l-buldân, Dam Ihyau't-Turasi'1-Arabî. Beyrut, t.y. Hasan. İ. Hasan. İslâm Tarihi, çev. İsmail Yiğit. İstanbul Heer, Nicholas, "Ebu Hamid al-ghazalfs Esotcric Exegesis oi' ihe Qur'an M. [Classical Persian Sujısm içinde) H.N.Publications, London. t.y. Hitli, Philip, İslâmTarihi, çev. Salih Tuğ, M ÜİFV Yayınlan, İstanbul Hodgson. M.G.S. İslâm'ın Serüveni. çev. Komisyon. İz Yayıncılık. İstanbul Hourani. F.George. "The Chronology of Ghazali's Wrilings". JAOS. LXXJX/IV. London "A Revised Chronology of Ghazâlî'S Wrilings". JAOS, (1984) el-huli. Emin, Kur'an Tefsirinde Yeni Bir Metod, çev. M. Güngör. Kuran Kitaplığı, İstanbul el-isfahani. Ragıp. el-müfredât fi ğaribi'bkur'an, Kahraman Yayınlan. İstanbul İbn Abbas, TefsiruİbnAbhas. thk. R.Abdulmunim er-rical, Müessesetu'1-Kütübu's-Sekafiyye, Beyrut İbn Asakir. Tebyînıt kizbi'l-müfteri, Matbaatü't-Tevfik. Dımcşk İbn Haldun. Mukaddime, çev. Z. Kadiri Ugan, MEB Yayınları, İstanbul Tasavvufun. Mahiyeti (Şifau's-Sâil). çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınlan. İstanbul İbn Hallikan. VefâyâLul-a'yân, Mcktebetü'n-Nahdatfl-Mısriyye. Kahire Vefâyâtu'l-a'yân, (ç. Rodoslu Mehmet). Matbaay-ı Amire, İstanbul İbn Hazm. el-faslfı-milel ve'l-ehvâi ve'n-nihal Matbaatu'l Edebiyye. Mısır İbn Kesir, el-bidâye ve'n-nihâye, Matbaatu's-Saade, Mısır, t.y. Tefsiru'l-Kur'ani'l-azîm. Daru Kahraman. İstanbul İbn Kuleybe, Te'vüu müşkilu'l-kur'an, thk. S.A. Sakar. DaruVPuras, Kahire İbn Manzur, Lisanü'iArab, Daru's-Sadr, Beyrut t.y- İbn Rüşd. Felsefe-Din ilişkileri (Faslu'l-Makal ve el-keşf çevirisi). çev. Bekir Karlığa), Dergah Yayınlan. İstanbul İbn Sina. el-işârât ve't-tenbihât, thk. Süleyman Dünya, Daru'l Maarif, Kahire, t.y. eimebde ve'l-meâd, Danişgahi Tahranı. Tahran en-necât Daru'l-Afaki'l-Cedide. Beyrut er-risale JVs-saâdeU (Mecmuu Resâil içinde). Haydarabad, Dekken er-risâletu'l-adhaviyye ft emri'l-meâd, thk. Süleyman Dünya. Daru'l- Fikri'l-Arabi. Mısır er-risaletü'l-arşiyye Jl't -tevhid, [Mecmuu Resâil içinde). Matbaa tu Da- İretfl-Maarfl el-osmaniyyc, Haydarabad. Dekken 1353.

8 Bibliyografya 347 eş-şifâ, el-ilahiyyât, thk. E. Kanawati, S. Zayid, Tahran, Ly. er-risâlejı Kııva'iinsâniyye ve idrâkâtihâ [Tis'a Resâil içinde) DaruT Arab, Kahire, t.y. er-risâletu'n-neyruyayye, [Tis'a Resâil içinde), Daru'1-Arab, Kahire, t.y. Tefsiru sureti'l-ihlâs [el'tej'sini'l-kur'ani ve'l-luğatvs-sûjıyye Jlfelsefeti İbn Sina içinde) el~müessesetü'l-camiyye, Beyrut İbn Teymiyye, er-red ale'lmantıkiyyin, Daru'l-Fikri'l-Lübnanî, Beyrut Risale fi ilmcz-zâhir ve'l-bâün, [Mecmuatu'r-Resâili'l-Müniriyye içinde). Tefsir Özerine, çev. Harun Ünal, Pınar Yay., İstanbul Kitâbu'l-Mantık, [Mecmuu Fetâvâ içinde), Dâru Alemi'l Kütüb, Riyad İbnu'l-Cevzî, Cemaleddin Ebu'l-Ferec, Telbîsu iblis, Daru Mektebetü'l-Hayat, Beyrut 1989.' el-muntazamjl taıihvl-mülük ve'l-ümem, Daru'l-Mearif el-osmaniyye, Haydarabad, Dekken İbnu'1-İmad, Ebfl Felah Abdu'l Hayy, Şezerâtu'z-zeheb, Mektebetu'l-Kudsî, Kahire İmam, Zekeriyya Beşir, el-felsefelu'n-nurâniyyeli'l-kur'âııiyye indetgazzâll Mektebetü'l-Fellâh, I. Baskı, Kuveyt ibn Aşur, Tahir, Tefsinı't-tahrir ve'l-tenvîr, Daru't-Tunusiyye, Tunus, t.y. İbn Tufeyl, Hayy İbn Yakzan, DanTl-Misriyye, Kahire, t.y.; Türkçe çeviri: Hayy bin Yalczan, (çev. Ş. Yaltkaya, Babanzâde Reşid). sdş. H. Ahmed Özalp, Yapı Kredi Yayınlan, İstanbul İbn Mâce, Sünen, thk. M. Fuad Abdulbaki, Daru'l Fikr, Beyrut, t.y. İbnu'l-Arabi, Ebûbekir, Kânunu't-te'üü t thk, Muhammed Süleyman, Daru'l- Garbil-İslami, Beyrut İbnu'l-Arabî, Muhyiddin, Muhadaratu'l-ebrâr ve müsâmeretu'l-ahyâr, Matbaay-ı Saadet, Mısır İbnuz-Zuheyr. Mellâku't-te'vil (thk. Said el-fellâh), Daru'l-Garbi'l-İslâmî, Beyrut İbnü'1-Esir, el-kâmil fi't~ târih, Matbaatü'l-İstikâme, Kahire, t.y. İkbal, Muhammed, İslam'da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü, çev. Sofi Huri. İstanbul İlhan, Avni, u Batınilik M, D/A, İstanbul İzmirli, İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelam, Ümran Yayınlan, Ankara İslam Felsefesi Dersleri, İstanbul İlahiyat Fakültesi, Talebe Cemiyeti Neşri, İstanbul İslâm Mütefekkirleri İle Garp Mütefekkirleri Arasında Bir Mukayese, Ayyılchz Matbaası, Ankara Usül-u Fıkıh Dersleri, Malbaay-ı Hukukiyye. Dersaadet Jansen, J. J. G., Kur'an'a Yatdaşımlar. çev. Halilrahman Açar, Fecr Yayınları. Ankara 1993.

9 348 Kur'an'ın Çok Boyutlu Okunuşu Kafesoglu. İbrahim, Selçuklu Tarihi, İstanbul Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Osman Yalçın Matbaası, İstanbul Karlığa. Bekir, "Gazzâlî". (Eserleri), DİA, İstanbul Kasım, Mahmucl, el-akl ve't-taklidfı mezhebi'l-gazzâlî, {Mihricân-ı Gazzâlî Jı Dımeşk içinde), Kahire Mart Kâtip Çelebi, Keşfu % z-zünün an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn, MEB Yayınlan, İstanbul Kemalpaşazâde, "Risale fi kıdemi'l-kur'an", (ResâiHİbn Kemal içinde). İkdam Matbaası. İstanbul Kırbaşoğlu, M. Hayri, "Müteşabihat Konusundaki Yaklaşımların Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Yaklaşım Önerisi". (/. Kur'an Sempozyumu içinde) Bilgi Vakfı, Ankara Kırca. Celal, Kur'an ue Fen Bilimleri, Marifet Yayınları, İstanbul Kur'an'a Yönelişler, Tuğra Neşriyat, İstanbul, t.y. Kur'an-ı Kerim ve Modem İlünler, Marifet Yayınlan, İstanbul Kur'an ve Bilim, Marifet Yayınlan, İstanbul Kufralı, Kasım, "Gazzâlî", İslam Ansiklopedisi, MEB Yayınları, İstanbul el-kurtubî, el-câmiuliahkâmi'l-kur'an, Mek. Daru'l-K. Mısır, Kahire el-kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, (er-risaletu'1-kuşeyriyye, çev. S. Uludağ), Dergah Yayınlan, III. Baskı, İstanbul Kutluer, ilhan, islâm'ın Klasik Çağında Felsefe TGSOVVûru, 1/ Yayıncılık, istanbul Küyel. M. Türker, Üç Tehajüt Bakımından Felsefe-Din Münasebeti, TTK Basımevi, Ankara L. Gardet. M. M. Anawati, Introduction a la Theologie Musulmane, Libraric Philosohigue, Paris Lazaru's-Yafeh, Studies in al-ghazali, The Magness Press. Jerusalem Madkur, İbrahim, "el-gazzâli el-feylesof, [Mihricân-ı Gazzâlî fi Dımeşk içinde), Mart Kahire Malik b. Enes, Muuatta, dik. M. Fuad Abdulbaki. Daru İhyau't-Turasi'1-Arabi. Beyrut, t.y. el-maverdi. en-nüket ve'l-uyün., Daru'l-Kütübü'l-İlmiyye. Beyrut Mccarthy, R. Joseph, Freedom and Fulfıllment, Twayne Publishers, Boston McDonald. Duncan Black, "The Life of al-ghazzali Wilh Especial Reference to Ihis Religious Experiences and Opinions", JAOS. Volume XX, (1989). el-merağî. Tefsiru'l-Merâğl Mustafa El-Babî el-halebî, Mısır Muhtar Mahmut, La Sagesse Koranique, Versets Choisis, Paris. Geuthner Müslim, Sahih-i Müslim, Ilık. M. Fuad Abdulbaki, Daru İhyan-Turasfl-Arabi. Beyrut, t.y.

10 Bibliyografya 349 Necati Osman, ed-dırasatu'n-nefsâniyye i'nde ulemâi'l-müslimîn. Daru'ş-Şurûk, Kahire en-nesefi, Tabsiretul-edüle. thk. Hüseyin Atay. Ankara Nesei, Sünen, thk. Abdul Fettah Ebu Gudde. Mektebetu'l-Matbuati'l-İslamiyye, Halep, ' Öner, Necati, Klasüc Mantık, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara Özervarh, M.Sait, "Gazzali". (Kelam İlmindeki Yeri)", DİA, İstanbul Paçacı, Mehmet, "Kur'an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz", İslami Araştırmalar, c. 9. s. 1-4, Ankara er-rafıî, Mustafa Sadık, Vcâzu'l-Kur'an, VIII. Baskı. Mısır 1965/1384. er-razî, Fahreddin, Esasu't-takdis, Matbaay-ı Kürdistan el-ilmiyye, Mısır el-leuamiu'l'beyyinât şerhu esmâillâlu ve's-sıfât, Matbaatü'ş-Şerefiyye, I. Baskı, Mısır İtikâdatu fıraki'l-müslimîn ue'l-müşrikin, Mektebetu Nahda, Kahire Kitobu'l-Erbaîn Jî usûli'd-din, Dairetu'l-Maarif el-osmaniyye, Haydarabad. Dekken Kelâm'a Giriş (el-muhassal) t çev. Hüseyin Atay, AÜİF Yayınlan, Ankara Mefâtüıu'l-ğayb, Darul-Kütübi'l İlmiyye, Beyrut Rıza Reşid, et-tefsiru'l-menâr, Daru'l-Menar, Mısır Russel, Bertrand, Din ile Bilinx çev. Akşit Göktürk, Say Yayınlan, İstanbul es-salih Suhbi, Mebâhis fi ulûmi'l-kur'an, Dersaadet, t.y.; Türkçe çeviri: Kur'an İlimleri, çev. M. Said Şimşek, Hibaş Yayınlan. Konya, t.y. Schimmel, Annemarie, Ben Rüzganm Sen Ateş* (Mevlânâ Celaleddin Rumî'nin Hayatı ve Eseri), çev. S. Özkan, Ötüken Yayınlan, İstanbul Mystical Dimensions of Islarru The University of N. Caroline Press, Serinsu, Ahmed Nedim, Kur'an'ın Anlaşûrnasmda Esbab-ı Nüzulün Rolü, Şule Yayınlan, İstanbul Sevim. Ali, Anadolu'nun Fethi TTK Yayınlan, Ankara Sıddıkî, Z., Philosophp of Ibn Tufayl, Aligarh Müslim University Press, Smith, Margeret, al-gazali tfıe Mystic, London Sofuoğlu, Mehmet, Tefsire Giriş, Çağn Yayınlan, İstanbul es-subhi, A. Mahmud, Fi İlmi'l-Kelam, Kahire es-sûbkî, Tacuddin, Tahakalu'ş-Şâjıîyyetu'l~kübrâ, Hüseyniyye, I. Baskı. Mı-. sır, t.y. es-suyutî, Celaledin, ed-durru'l-mensur fı'l-tefsîri bi'l-me'sür, Daru'1-Fikr, Beyrut 1983.

11 350 Kur'an'ın Çok Boyutlu Okunuşu el-itkânjî ulûmi'ikur'an, Daru İbn Kesir, Beyrut et-tabakâtu'l-müfessirin, Darul-Kütübü'l-İlmiyye, Beyrut, l.y. eş-şâfiî, er-risâle. çev. A. Şener-İ. Çalışkan, TDV Yayınlan, Ankara eş-şarkavî, M. Abdullah, et-tasavvufu'l-islâmi, Külliyetu Daru'1-Ulûm, Kahire, t.y. eş-şatıbi, el-muvaj'akau Daru'l-Marife, Beyrut Şehristani, el-milel ve'n Nihal, Dâru'1-Ma'rife, Beyrut, 1982; Kahire Şemseddin, Alımed, Gazzali, Dan/I Kütühfl-İlmiyye. Beyrut Şevkani, Fethu'l-Kadir. Daru'l-Hadis. Kahire Şeyh Said, M., "Gazali", (İslâm Düşüncesi Tarihi içinde], çev. Mustafa Armağan, İnsan Yayınlan, İstanbul et-tabatabaî, M.Hüseyin, el-mizân jt tefsiri'l-kur'an, Daru'l-Kütübül İslamiyye, Tahran et-taberi t İbn Cerir, Camiu'l-beyân an te'vîl-iâyvl-kur'ân, Daru'1-Fikr, Beyrut et-tancii, M. Tawit, "Gazzâlfye Göre Kur'an'ın Tefsiri", AÜİFD, c. VI, yıl Taşköprüzâde, Alımed b. Mustafa, Miftahu's-saâde ve misbâhu's-siyâde, Kahire Taylan, Necip. Gazzali'ninDi'ışünce Sisteminin Temelleri, MÜİFV Yayınlan, İstanbul Mantık, Marifet Yayınları, İstanbul et-tevhidi, Ebû Hayyan, Bahru'l-muhîL Mektebetu'n-Nasrfl-Hadlse, Riyad, t.y. et-tirmizi, Sünen, thk. Ahmed Mehammed Şakir, Daru İhyai't-Turasi'l-Arabi, Beyrut, t.y. Topaloğlu, Bekir, Kelam İlmi Damla Yayınevi, İstanbul et-tusi, Ebu Nasr Serrac, İslam Tasavvufu (el-luma), çev. H.Kamil Yılmaz, Altınoluk Yayınları, İstanbul Uludağ, Süleyman, "Gazzali", (Tasavvufı Görüşleri), DİA, İstanbul İslâm Düşüncesinin Yapısı, Dergah Yayınları, İstanbul "Kuşeyri'nin Hayatı ve Risalesi", (Kuşeyri Risalesi içinde), Dergah Yayınlan, III. Bsk, İstanbul Umaruddin, M, The Ethical Philosophy of al Ghazzali, Kashmir-i Bazar, Lahore, t.y. Ülken, H. Ziya, İslâm Felsefesi, Cem Kültür Yayınları, IV. Baskı, İstanbul "Gazzâlî ve Felsefe", AÜİFD, c. II1-IV, (1955). İslâm Düşüncesi, Ülken Yayınları, İstanbul İslâm Felsefesi Tarihi, Cem Kültür Yayınları, İstanbul "Gazzâlî'nin Bazı Eserlerinin Türkçe Tercümeleri", AÜİFD, c. IX, (1961). Ünal, İsmail Hakkı, Ebû Hanife'nin Hadis Anlayışı, DİB Yayınları, Ankara 1994.

12 Bibliyografya 351 Vehbi, Konyalı Mehmet, Hulasâtu'l-Beyân, Üçdal Neşriyat, İstanbul Watt, Montgomery. "A Forgery in Al-Ghazalfs Mishkat", JRAS, 5-22, April London tslamic Surveys Islamic Philosoplıy and Theology, Edinburg 1992; Türkçe Çeviri: İslâm Tetkikler, çev. Süleyman Ateş, AÜIF Yayınları, Ankara The Authenticity of the Works Attributed to al-ghazali", JRAS, London Müslim Intellectual, A Study ofal-ghazali, Edinburg University Press, 1963; Türkçe çeviri: Müslüman Aydın. çev. Hanifi Özcan, DEÜ Yayınlan, İzmir The Faith and Practice al-ghazali, George Ailen, London Wolfson, Hany Autsryn, The Philosoplıy of the Kalam Harvard University Press, London Yaltkaya, M. Şerafeddin, "Selçukîler Devlinde Mezahib", Türkiyat Mecmuası, I. (1925). "Sencer ve Gazzâlî", Darul Fünun ilahiyat Fakültesi Mecmuası, yıl 1, sayı 1, 1925, ss Yavuz. Y. Şevki, "Halku'I-Kuran". DİA, İstanbul Yazır, E. Harndi, Hak Dini Kur an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul Yıldırım, Suat, Hz.Peygamber'in Kur'an'ı Tefsiri, Kayıhan Yayınlan, İstanbul Yurdagür, Metin. Allah'ın Sıfatları, Marifet Yayınları, İstanbul 1984, "Haşviyye", DİA, İstanbul ez-zemahşerî, el-keşşaf DâruTKütübi'l-Arabî, Beyrut ez-zebidî, Murtaza, İthafu f s-sâdetcl-mûttakin hî şerhi esrarı ihya-ı ulûmid'- din. Kahire ez-zehebî, et-tefsir ve'l-müfessirûn, Mektebetu Vehbe, Kahire Siyeri a'lâmu'n-nübelâ, Müessesetu'r-Risâle, Beyrut Zekeriyya, N, Mahmud, el-makül ue'l-lâma'kûl Daru'ş-Şuruk, Kahire ez-zerkânî, Menahilu'l-irfân. Dâru'1-Fikr, Beyrut ez-zerkeşi, el-burhanfı ujûmf'1-kuran.darul-fikr. Beyrut Zeydan, Abdülkerim, el-vecizjî usûli'ifıkh, Dersaadel, İstanbul, t. y.

13 İÇİNDEKİLER Jl 006-1\ t C L] ÖNSÖZ 9 GİRİŞ KONUYA VE GAZZÂLÎ'NİN YAŞADIĞI DÖNEME GENEL BAKIŞ A. KONU VE ÖNEMİNE DAİR 13 B. KAPSAM, YÖNTEM VE SINIRLAR 17 C. GAZZÂLÎ DÖNEMİ İSLÂM DÜNYASINA GENEL BAKIŞ Siyasî Şartlar Dinî ve Sosyal Şartlar 24 I. BÖLÜM GAZZÂLÎ'NİN HAYATI, İLMÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 33 A. HAYATI VE İLMÎ KİŞİLİĞİ Doğumu ve Ailesi İlmî Kişiliği Vefatı 43 B. GAZZÂLÎ'NİN ESERLERİ Eserleriyle İlgili Çalışmalar Gazzâlî'nin Eserlerinin Kronolojik Tertibi 49 II. BÖLÜM GAZZÂLÎ'NİN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE KUR'AN 73 A. KELÂM-I İLÂHÎ OLARAK KUR'AN Gazzâlî'ye Göre Kur'an'm Kelâm-ı İlâhîliği Tarihte Halku'l-Kur'an Tartışmaları Gazzâlî'nin Halku'l-Kur'an'a Dair Görüşleri 81 B. TEŞRÎ KAYNAĞI OLARAK KUR'AN Kitabın (Kur'an'ın) Tanımı Kitab'm Teşriî Değeri 90 C. İLİMLERİN KAYNAĞI OLARAK KUR'AN 99 I. KURANDAN KAYNAKLANAN DİNÎ İLİMLER Sedef (Kabuk) İlimleri Öz (Cevher) İlimleri 107 II. KUR'A^DAN KAYNAKLANAN TABİÎ İLİMLER 109 D. MANTIĞIN KAYNAĞI OLARAK KUR'AN 111

14 Kur'an'ın Çok Boyutlu Okunuşu 1. Gazzâlî ve Mantık İlmi Kur'an'ın Mantık İlminin Kaynağı Oluşu Kur'an Muhtevasında Bulunan Mantikî Önermeler Kur'an Önermelerinin Kaynağı 126 E.İBADET KİTABI OLARAK KUR'AN Kur'an Okumanın Zahirî Edepleri Kur'an Okumanın Batınî Edepleri Kur'an'ı Anlmayı Engelleyen Faktörler 155 III. BÖLÜM GAZZÂLÎ'NİN TEFSİR ANLAYIŞI VE ESERLERİNDEN YORUM ÇEŞİTLEMELERİ 159 A. GAZZÂLÎ'NİN TEFSİR İLMİNE BAKIŞI Gazzâlî Öncesi Tefsir Hareketi Gazzâlî'nin Tefsir İlmine Dair Görüşleri Gazzâlî'nin Rey Tefsiri ile İlgili Görüşleri 165 B. GAZZÂLÎ'NİN İŞÂRÎ TEFSİR ANLAYIŞI Gazzâlî Öncesi Tasavvuf ve Süfî Tefsirler Gazzâlî'nin Tasavvuf! Kişiliği ve İşâri Tefsire Dair Görüşleri Gazzâlî'nin Eserlerinde İşâri Yorum Örnekleri 185 a. Fatiha Sûresi ve İşâri Yorumu 185 b. Hz. İbrahim Kıssasının İşâri Yorumu 189 c. Mişkâtu'l-Envâr'da Sembolik ve İşâri Yorum Çeşitlemeleri Gazzâlî'de Zahiri ve Batınî Yorum Uygunluğu 206 C. GAZZÂLÎ'NİN FELSEFİ TEFSİR ANLAYIŞI İslâm Filozoftan ve Felsefî Tefsir Yöntemleri Gazzâlî Düşüncesine Felsefenin Etkileri ı Gazzâlî'nin Eserlerinden Felsefi Yorum Çeşitlemeleri 218 a. İhlâs Sûresi Tefsiri Bağlamında Felsefi Yorumlar 219 b. İnsan Ruhu ve Yaratılışı Konusunda Felsefî Yorumlar 223 c. İnsanın Küçük Kâinat (Mikrokozmos) Oluşu Anlayışı D. GAZZÂLÎ'NİN İLMÎ TEFSİR ANLAYIŞI Gazzâlî Düşüncesinde Din-Bilim İlişkisi Gazzâlî'nin İlmî Tefsire Yaklaşımı Gazzâlî Düşüncesinde İlmî Tefsir Yönteminin Amaçlan Gazzâlî'nin Eserlerinden İlmî Tefsir Örnekleri Gazzâlî'nin Yorumlarında Günümüz

15 İçindekiler 7 Bilimsel Gerçeklerine Aykırılıklar Gazzâlî Sonrası İlmî Tefsir Hareketi İlmî Tefsir Yöntemine Yönelik Eleştiriler 264 IV. BÖLÜM KUR'AN YORUMUNUN İLKELERİ VE SINIRLARI BAĞLAMINDA GAZZÂLÎ'NİN TE'VIL ANLAYIŞI A. KUR'AN'DA MÜTEŞÂBİHÂT VE TE'VIL SORUNU Çeşitli İslâm Fırkaları ve Te'vil Sorunu Gazzâlî'ye Göre Kur'an Müteşâbihâtı ve Te'vilin Mahiyeti Gazzâlî Düşüncesinde Müteşâhibat ve Te'vilin İmkânı Din Dilinde Teşbihi İfadelerin Sebep ve Hikmetleri 282 B. GAZZÂLÎ'NİN AVAM VE HAVASA GÖRE DEĞİŞEN TE'VİL METODOLOJİSİ Gazzâlî'ye Göre Avam ve Te'vil Sorunu Te'vilde Avama Gerekli Olan Vecibeler Havas ve Varlık Mertebelerine Göre Te'vil Yöntemi 293 C. GAZZÂLÎ'NİN ESERLERİNDEN BAZI TE'VİL ÖRNEKLERİ Bazı Uhrevi Kavaramlann Te'vili Diğer Kur'an Kavaramlannın Te'vili 311 D. GAZZÂLÎ'YE GÖRE İSLÂM TE'VİL EKOLLERİ VE TE'VİLİN SINIRLARI İslâm Te'vil Ekollerinin Genel Tasnifi Farklı Ekollere Göre Te'vilin Kapsamı Te'vil ve Tekfir, İslâm Te'vil Ekolleri Arasında Tekfir Olgusu 322 SONUÇ 333 BİBLİYOGRAFYA 341 DİZİN 353

16 Mesut Okumuş Kur'an'ın Çok Boyutlu Okunuşu Kur'an bir yönüyle ilâhî, diğer yönüyle de insanî alanı ilgilendiren bir hitaptır. Onun Hz. Peygamber'in değil bizzat Allah'ın sözü oluşu ve bazı kaynaklarda "Allah'ın zatı ile kaim kelâm-ı ilâhî" şeklinde tanımlanması, ilâhî hitabm metafizik dediğimiz ilâhî alana özgü yanına vurgu yapmaktadır. Kur'an ayetlerinin insanlar tarafından okunması ve taşıdığı mesajlar üzerinde yoğunlaşan beşerî çabalar ise, onun insanî ve fizikî alanı ilgilendiren yanını oluşturmaktadır. TBMM Kütüphanesi *

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com 2 ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

İslam Tarihi Kaynakçası

İslam Tarihi Kaynakçası İslam Tarihi Kaynakçası Taberi (1967). Tarîhu't-Taberî. Beyrut:. Azimli, M. ( 2008). Muhtasar İslâm Tarihi. Ankara: Gündüz Kitabevi. İslamoğlu, M. (2012). Alemlerin Rabbi Allah. İstanbul: Düşün Yayıncılık.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MEZHEPLER TARİHİ DKB 308 6 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihi Kaynakları I Ders No : 80020030 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: 2.Doğum Tarihi: 29 Ocak 1978 3.Ünvanı : Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans İlahiyat Ankara 2000 Yüksek Lisans Doktora ve Din Bilimleri (İslam

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

ASIM CÜNEYD KÖKSAL DOÇENT

ASIM CÜNEYD KÖKSAL DOÇENT ASIM CÜNEYD KÖKSAL DOÇENT Adres : İcadiye-Bağlarbaşı Cad., No: 40, Üsküdar / İstanbul Telefon : 0 216 474 08 60 (Dâhili: 1216) E-Posta : ackoksal@29mayis.edu.tr Doğum Tarihi : 10/10/1976 Kadro Yeri : İSTANBUL

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ULUSLARARASI İSLAM MEDENİYETİNDE ZAMAN SEMPOZYUMU EKİM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TIME IN ISLAMIC CIVILIZATION 08-11October, 2015

ULUSLARARASI İSLAM MEDENİYETİNDE ZAMAN SEMPOZYUMU EKİM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TIME IN ISLAMIC CIVILIZATION 08-11October, 2015 ULUSLARARASI İSLAM MEDENİYETİNDE ZAMAN SEMPOZYUMU 08 11 EKİM 2015 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TIME IN ISLAMIC CIVILIZATION 08-11October, 2015 9:30 10: 30 Sempozyum Açılış Konuşmaları protocolandinaugurationspeeches

Detaylı

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE2 - SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 25-26 NİSAN 2015 C U M A R T E S İ - P A Z A R SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL.

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL. İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya ISBN 978-605-4829-05-7 869 sayfa, 45 TL. VII. yüzyılın başlarında kadim medeniyet havzalarında canlılığını neredeyse kaybetmiş olan felsefe,

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Cilt: 3 Yıl: 2016 Sayı: 5 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Cilt: 3 Yıl: 2016 Sayı: 5 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN Kapak Tasarımı Emin ALBAYRAK Baskı

Detaylı

İslâm Felsefesi El Kitabı

İslâm Felsefesi El Kitabı İslâm Felsefesi El Kitabı Genel Editör ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Eyüp Baş Editör Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Yazarlar Prof. Dr. Ali Durusoy Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. Murat DEMİRKOL. Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969.

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. Murat DEMİRKOL. Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969. ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Doğum Yeri ve Yılı: Bölüm: Murat DEMİRKOL Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969 Felsefesi) Tlf: 0312 324 15 55 Cep tlf: 0545 467 10 87 E-Posta: m.demirkol@ybu.edu.tr

Detaylı

bitirdi yılında Yüksek Lisansını bitirdi. Bir ara ihtisas için yurtdışında bulundu. 1990

bitirdi yılında Yüksek Lisansını bitirdi. Bir ara ihtisas için yurtdışında bulundu. 1990 Ethem CEBECİOĞLU 1951 Yılında Ankara da doğdu. 1981 de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1983 yılında Yüksek Lisansını bitirdi. Bir ara ihtisas için yurtdışında bulundu. 1990 yılında Hacı

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI DİN KÜL-1.YY I.Ö/ 4. DERS 11:30 12:30. Grup 1 TEMEL DİNİ BİLGİLER I. Anfi IV PSİKOLOJİYE GİRİŞ

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI DİN KÜL-1.YY I.Ö/ 4. DERS 11:30 12:30. Grup 1 TEMEL DİNİ BİLGİLER I. Anfi IV PSİKOLOJİYE GİRİŞ DİN KÜL-1.YY KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ III Grup 1 M. Akif BİLİCİ D-304 KURAN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I TEMEL DİNİ BİLGİLER I Grup 2 Şadiye ÇİMEN Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN ARAPÇA I Grup 2 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEFSİR II Ders No : 0070040090 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim döneminiz

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL)

BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL) BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL) A. YÖNETTĠĞĠ TEZLER Yüksek Lisans Tezleri 1. Fatma BENGİ, Mevlana nın Mesnevisinde Doğa Bilinci, (Devam Ediyor) 2. YAYA, Alim, Muhammed İkbal de Tanrı Anlayışı, Ondokuz

Detaylı

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 6 7 Kasım 2015, Antalya P r o g r a m Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA İSLÂM YORUMLARI TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 06-07 MAYIS 2016 Cuma Cumartesi KONEVÎ KÜLTÜR MERKEZİ MERAM KONYA TERTİP HEYETİ Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Dekanı

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7 Bahar/2016

Detaylı

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 11-12 Kasım 2016, Antalya PROGRAM Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

Konu Anlatımlı Diyanet Yeterlik Kitabı - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Konu Anlatımlı Diyanet Yeterlik Kitabı - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Kitap Yazarı: Ziya Şen Yayınevi: Tibyan Yayıncılık Yayın Yılı: 2011 Türü: Sınav Sayfası: 420 Satış fiyatı ve yerleri: Kitap Yurdu (18.14), Ziya şen (15.00), Alternatif (15.90), Arapça Dağıtım (15.00) Açıklama:

Detaylı

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C:

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AHMET HAMDİ AKSEKİ SEMPOZYUMU. 8 9 Kasım 2013, Antalya. P r o g r a m

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AHMET HAMDİ AKSEKİ SEMPOZYUMU. 8 9 Kasım 2013, Antalya. P r o g r a m AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AHMET HAMDİ AKSEKİ SEMPOZYUMU 8 9 Kasım 2013, Antalya P r o g r a m 1. Gün (8 Kasım 2013 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu, Kampüs / ANTALYA 2.

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ - YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ - YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Turkish Politics since 1923 POLS502 / Doç. Dr. Michelangelo GUİDA / Turkish Politics since 1923 POLS502 / Doç. Dr. Michelangelo GUİDA / Turkish Politics since 1923 POLS502 / Doç. Dr. Michelangelo GUİDA

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR (SEÇMELİ) Ders No : 000040194 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

3.Y.Y.-A. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 6.Ders. 3.Ders. 2.Ders. 4.Ders. 5.Ders. II/8. Ders. II/9.Ders. II/7.Ders

3.Y.Y.-A. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 6.Ders. 3.Ders. 2.Ders. 4.Ders. 5.Ders. II/8. Ders. II/9.Ders. II/7.Ders 3.Y.Y.-A Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI Prof. Dr. Hidayet AYDAR İslam Tarihi II İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi Tefsir II D-302 Prof. Dr. Hidayet AYDAR Prof.Dr.Zekeriya GÜLER Tefsir

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIII, SAYI: 1 2011/1 DİYARBAKIR / 2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN:

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 1 / 7 1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Mehmet Sait REÇBER EĞİTİM YAYINLAR Makaleler

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Mehmet Sait REÇBER EĞİTİM YAYINLAR Makaleler ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Mehmet Sait REÇBER Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı 06500- Beşevler, Ankara Tel: (90) 312 212 68 00/ 1251 Fax: (90) 312 213 00 03 E-posta: recber@ankara.edu.tr

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ :

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Öğrenim Durumu LİSANS Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Anabilim Dalı : Kelam Doğum Yeri ve Tarihi : Seki Fethiye / Muğla / 968 Tel (İş) : (04)30757 (04)306879 Faks : (04)306889 e-posta : sabriyilmaz@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihinde Ehl-i Beyt Hareketleri II. Ders No : 8110020028 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Arapça Tefsir metinleri müzakere ve münakaşa edilecektir.

Arapça Tefsir metinleri müzakere ve münakaşa edilecektir. Dersin Adı Tefsir IV İLH407 Tefsir IV DERS İZLENCESİ Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU Üniversite Adresi/ Bilgileri Dersin web sitesi Ders Kodu Ders hakkında bilgi Süre Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Detaylı

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Prof. Dr. Bünyamin ERUL Prof. Dr. Bünyamin ERUL Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Öğretim Üyesi 1965 yılında Bolu da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolu da tamamladı. 1987 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesi nden

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN:

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN: HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi DOI NUMBER: 10.17540 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV 2+0 2 2 Ön Koşul Dersler Yardımcıları Amacı Öğrenme Bu dersin genel amacı; felsefe adı verilen rasyonel faaliyetin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Araştırma Görevlisi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Puanı Mez. u u 1 Rabia Altunterim 81,25 24,37 67,50 6,75 81,80 24,54 14,00 4,20 59,86 Başarısız 2 Hakan Güney 81,52 24,46 61,25 6,13 70,60 21,18 25,00 7,50 59,26

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

SEMPOZYUMU Mart 2016 KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

SEMPOZYUMU Mart 2016 KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Rahmet ve Çatışma Bağlamında İSLAM MEZHEPLERİ SEMPOZYUMU 25-27 Mart 2016 KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 1877 Rahmet ve Çatışma Bağlamında İSLAM MEZHEPLERİ SEMPOZYUMU

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK 8 HAZIRLIK ARAPÇA YAZILI ANLATIM ARAPÇA BİLGİSİ (SARF-NAHİV) ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIN ARAPÇA

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015 Sınıfın Adı : -A İLH Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0 0.0.0 AKAE AKAE HDU SYN HDU SYN OSM TUS OSM TUS ADB ADB TOPLAM DERS SAYISI : 0 ARAP DILI BELAGATI ALADİN

Detaylı