Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R"

Transkript

1 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5 Akademik Personelle ilgili Bilgiler 2.6 Ġdari Personelle ilgili Bilgiler 2.7 Ceza Alan Personel 3. YÖNETĠM FAALĠYETLERĠ 3.1. Genel Sekreterlik Öğrenci ĠĢleri Müdürlüğü Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü Personel ĠĢleri Müdürlüğü HaberleĢme ĠĢleri Müdürlüğü ArĢiv ve Belgeleme Müdürlüğü Kütüphane ve Dökümantasyon Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ĠĢleri Müdürlüğü Spor ĠĢleri Müdürlüğü Mali ĠĢler Müdürlüğü Yardımcı Hizmetler Müdürlüğü UlaĢım Müdürlüğü Güvenlik Müdürlüğü Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Çevre Düzenleme Müdürlüğü Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Merkezi Kariyer Planlama ve Mezunlarla ĠletiĢim Ofisi AB ve Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi 4. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ 4.1 Öğrenci Sayıları 4.2 Ceza Alan Öğrenci Sayısı 4.3 ÇeĢitli Nedenlerle Ayrılan Öğrenci Sayısı 4.4 Öğretim Elemanları Tarafından Okutulan Yıllık Ders Saati ve Öğrenci Sayıları 4.5 BaĢarı Oranları 4.6 Öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı 4.7 Burs Sağlama 5. AKADEMĠK FAALĠYETLER 5.1 Makaleler 5.2 Bildiriler 5.3 Kitaplar 5.4 Yayınlar 5.5 Lisansüstü ÇalıĢmalar 5.6 Seminer, Konferans, Sempozyum, Panel ve AraĢtırma Projeleri 1

2 6. FĠZĠKĠ YAPI VE YATIRIMLAR 6.1 Bina, Derslik ve Diğer Tesisler 6.2 Yatırımlar 7. KÜLTÜREL FAALĠYETLER VE SOSYAL HĠZMETLER 7.1 Kültürel Faaliyetler 7.2 Barınma, Beslenme, Sağlık ve Spor Hizmetleri 2

3 BĠRĠNCĠ B Ö L Ü M Ö R G Ü T L E N M E Y A P I S I 3

4 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠTĠBARĠ ĠLE ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK VE ĠDARĠ YÖNETĠM ġemasi 4

5 ĠKĠNCĠ B Ö L Ü M G E N E L B Ġ L G Ġ L E R 5

6 2.1 ÜNĠVERSĠTENĠN KURULUġ VE GELĠġMESĠ Üniversitemiz 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 Sayılı Kanunla kurulmuģtur öğretim yılında üç bölüm (Ġngiliz Dili ve Edebiyatı, ĠĢletme ve Ġktisat) ve Meslek Yüksekokulunun 4 önlisans programı (Halkla ĠliĢkiler, Turizm ve Otelcilik, Bilgisayar Destekli Muhasebe ve Bilgisayar Programlama) ile faaliyete baģlamıģtır öğretim yılında mevcut bölümlere ĠĢletme Fakültesi bünyesinde Uluslararası ĠliĢkiler, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri açılmıģtır öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsünde ĠĢletme, Ġktisat ve Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalları açılmıģtır öğretim yılında Meslek Yüksekokulu programları kapatılmıģ, ĠĢletme Fakültesi bünyesinde Türkçe ĠĢletme, Turizm ĠĢletmeciliği, Halkla ĠliĢkiler; Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Mütercim Tercümanlık, Matematik; Mühendislik Fakültesi bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve ĠnĢaat Mühendisliği bölümleri açılmıģtır öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı açılmıģtır öğretim yılında Mühendislik Fakültesinde Üretim Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Bölümleri, Fen Bilimleri Enstitüsünde ĠnĢaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı; Sosyal Bilimler Enstitüsünde Finansman Ana Bilim Dalı açılmıģtır öğretim yılında Hukuk Fakültesi açılarak faaliyete sokulmuģtur. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Turizm ĠĢletmeciliği Ana Bilim Dalı, Avrupa Birliği Programı; Fen Bilimleri Enstitüsünde Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Üretim Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Matematik Ana Bilim Dalı açılmıģtır öğretim yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Malzeme Mühedisliği Bölümü; Sosyal Bilimler Enstitüsünde Bankacılık Programı, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı açılmıģtır öğretim yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde Yazılım Mühendisliği Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği programı açılmıģtır öğretim yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde BiliĢim Sistemleri Mühendisliği Bölümü açılmıģ, Fen Bilimleri Enstitüsünde; Mühendislik Sistemleri Modellenmesi ve Tasarımı Doktora programı, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Tünelcilik Ana Bilim Dalı programı baģlatılmıģtır öğretim yılında Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmuģ; Fakülte bünyesinde Moda ve Tekstil Tasarımı, Grafik Tasarımı, Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Meslek Yüksek Okulu bünyesinde; Turizm ve Konaklama ĠĢletmeciliği (Uzaktan Eğitim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitimi), Sosyal Bilimler Enstitüsünde Çeviri Bilim Programı, ĠĢletme Yönetimi Ana Bilim Dalı (Uzaktan Eğitim) açılmıģtır öğretim yılında; ĠĢletme Fakültesi bünyesinde Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık Bölümü, Ġktisat (Tükçe) Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsünde; Politik Ekonomi Doktora Programı açılmıģtır öğretim yılında; ĠĢletme Fakültesinde; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Mühendislik Fakültesinde; Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde; Endüstri Ürünleri Tasarımı 6

7 Bölümü, Mimarlık Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesinde; Ġngiliz Dili ve Edebiyatı (UOLP), Mühendislik Fakültesinde; BiliĢim Sistemleri Mühendisliği (UOLP), Sosyal Bilimler Enstitüsünde; Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı, Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsünde; Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı açılmıģtır. 2.2 AKADEMĠK BĠRĠMLER Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü ĠĢletme Fakültesi ĠĢletme Bölümü (Ġngilizce) ĠĢletme Bölümü (Türkçe) Ġktisat Bölümü (Ġngilizce) Ġktisat Bölümü (Türkçe) Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık Bölümü Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık Bölümü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Üretim Mühendisliği Bölümü Mekatronik Mühendisliği Bölümü Malzeme Mühendisliği Yazılım Mühendisliği BiliĢim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Otomotiv Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Makine Mühendisliği Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Grafik Tasarımı Bölümü Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mimarlık Bölümü Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı (Uzaktan Eğitim) Turizm ve Konaklama ĠĢletmeciliği Önlisans Programı (Uzaktan Eğitim) 7

8 Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programları ĠĢletme Anabilim Dalı Ġktisat Anabilim Dalı Finansman Anabilim Dalı Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim Dalı Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bankacılık Programı Avrupa Birliği Programı Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimleri Çeviri Bilim Programı (Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı) Turizm ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı Kamu Hukuku Anabilim Dalı ĠĢletme Yönetimi Anabilim Dalı (Uzaktan Eğitim) Doktora Programı Politik Ġktisat Ġngiliz Kültürü ve Edebiyatı Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim Dalı Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Üretim Mühendisliği Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Matematik Anabilim Dalı Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Tünelcilik Mühendisliği Programı (ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim Dalı) Doktora Programı Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı 2.3 ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERĠ ĠĢletme-Muhasebe Uygulama ve AraĢtırma Merkezi eğitim-öğretim yılında Merkez olarak Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavirler Odası üyeleri için Uluslararası Muhasebe Standartları sertifika programları açılması için baģlatılan çalıģmalar sürdürülmüģtür. Yeni projeler hazırlanmıģ ve ilgili kuruluģlara baģvurulmuģtur. Üniversite bünyesinde yabancı dil (KPDS, ÜDS, ALES) kursları açılmasına karar verilmiģ yeterli baģvuru olması halinde eğitime baģlanması öngörülmüģtür. ÇeĢitli kurumlardan gelen proje talepleri incelenmiģ, projelerle ilgili teklifler sunulmuģtur. Dil Sürekli Eğitim Merkezi Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi ile aynı alanda faaliyet göstermesi nedeni ile faaliyetine son verilmiģtir. Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi eğitim öğretim yılında aģağıda yazılı bulunan faaliyetler yapılmıģtır: 1-09/03/2010 Kadına KarĢı ġiddet Ankara Valiliği, Ankara Vilayetleri Evi, GölbaĢı- Ankara 2-10/03/2010 Turizm Sektöründe Kadın Atılım Üniversitesi, Turizm ĠĢletmecilii Bölümü, Ġncek Kampüsü-Ankara 8

9 3-11/03/2010 Göç ve Kadın (HÜKSAM) Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Kırmızı Salon, Ankara 4-17/03/2010 ĠĢ Örgütlerinde Kadın Temsili ANGĠKAD, Rixos Otel, Ankara. 5-09/04/2010 Kadın AraĢtırma Merkez Müdürlerinin Toplantısı, KADUM, Çankaya Üniversitesi, Balgat-Ankara 6-12/05/2010 Kadına Yönelik ġiddet BaĢbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü BaĢkanlık. 2 nolu toplantı salonu, Ankara. 7-21/05/2010 Bilimin Konusu Olarak Kadın Bedeni Ankara Üniversitesi (KASAUM) Siyasal Bilgiler, Ankara 8-05/06/2010 Meslek ve ĠĢ Örgütlerinin Yönetiminde Kadın Temsili Uluslararası ÇalıĢma Toplantısı, ANGĠKAD, Rixos Otel, Ankara. 9-08/07/2010 tarihinde Merkez Müdürü Doç. Dr. Lerzan Gültekin ve Kurul Üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Gül GüneĢ, BaĢbakanlık Kadın Statüsü Müdürlüğü Daire BaĢkanı Fatma Karakaç ile görüģmüģ, merkezi tanıtmıģ, kendilerinin 2011 Bahar Döneminde günlük eğitim semineri için söz almıģ ve müdürlüğün yayınlarından da kütüphane oluģturmak amacıyla merkezimize verilmiģtir /9/2010 tarihinde BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdülüğü, TBMM, Ankara. B- 1-Merkezimizin ilk Genel Kurul Toplantısı tarihinde 2-Ġkinci Genel Kurul Toplantısı tarihinde 3-Üçüncü Genel Kurul Toplantısı tarihinde yapılmıģtır. C- Yapılan bu toplantılar sonucunda: 1-Bir wep sahibesi oluģturulmuģ ve bir de adresi alınmıģtır. 2-Web de merkezimiz tanıtılmıģ ve ilk hedefimizin cinsiyet eģitliği farkındalığının öğrencilerimize eğitim yoluyla verilmesine karar verilmiģtir. 3-Bu nedenle düzenlenecek panel, eğitim semineri, konferans gibi faaliyetlere öğrenci katılımının yüksek olmasının sağlanmasına karar verildiği için bu toplantıların ORY kapsamında değerlendirilmesi için giriģimlerde bulunulmuģtur. 4-Yine bu amaçla tüm Atılım personeli ve öğrenci kulüplerine merkez hakkında duyuru yapmak amacıyla poster hazırlanmasına da karar verilmiģtir. 5-KSGM Müdürü Fatma Karakoç la yapılan görüģme sonunda 2011 Bahar döneminde öğrenciye yönelik 1,2 günlük eğitim semineri verilmesi kararlaģtırılmıģtır. 6-Yine KSGM den alınan yayınlarla merkezimizin kütüphanesi oluģturulmaya baģlanmıģtır. 7-3 Kasım 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Bülent Gürçubuk, Kırsal Alanda Kadın GiriĢimciliğinin Arka Yüzü konulu bir konferans vermiģtir yılı için Kadına KarĢı ġiddet ve Toplumsa Cinsiyet EĢitliği olarak iki grup oluģturulmuģ ve bu iki grup proje üretmek amacıyla ortak çalıģmaya baģlamıģlardır. 9-Merkeze ait bir dergi oluģturulması düģünülmüģ, ve ilk aģamada yeni oluģturulan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin 2011 Temmuz sayısının özel sayı olarak kadın AraĢtırmalarına ayrılmasına ve tüm Türkiye genelinde yazı, kitap özeti makale çevirisi kabul edilmesine karar verilmiģtir. 10-Merkezimiz bünyesinde, öncelikle öğrencilere yönelik bir danıģma birimi kurulmasına, ve bunun wep sayfamızda sunulmasına, ve özellikle kadının hukuksal haklarını öğrenmesi ve ona bu konuda yol gösterilmesi amacıyla oluģturulacak bu danıģma biriminin en kısa zamanda faaliyete geçebilmesi için hukuki çalıģmalar devam etmektedir. Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi eğitim öğretim yılında Merkez Müdürlüğüne Doç. Dr. Mete Törüner Merkez Müdür Yardımcılıklarına ise yrd. Doç. Dr. Özgür Bor ve Dr. Vedat Acar atanmıģtır. Merkez Yönetmeliği yeniden düzenlenerek hazırlanmıģ ve üniversite senatosundan geçerek Resmi Gazetede yayınlanmıģtır. 9

10 Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, üniversitemiz öğrencilerine yönelik ALES Hazırlık kursu açmıģtır. 16 öğrencimiz ve çalıģanımız bu kursa ön kayıt yaptırmıģtır. Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, bünyesinde çeģitli sertifika programlarının açılması için çalıģmalar devam etmektedir. Türkiye Tarih AraĢtırmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Tarih bilinci vererek, yaģanan geçmiģte yapılanlardan güç alarak geleceği planlayıp, kurmak amacıyla merkezimizde a) Ankara nın baģkent oluģunun 89. yıldönümünde Seyhan Cengiz Turhan konferans salonunda Ömer Türkoğlu, 14 Ekim 2009 tarihinde 19. yy dan 20.yy a GeçiĢ Sürecinde Ankara konulu konferans vermiģtir. b) Ankara Kulübü Derneğinin yıl içinde düzenlediği Ankara Kültür ve Sanat Günleri programına, Vekam ın düzenlediği GeçmiĢten Geleceğe, Türkiye de Müzecilik Sempozyumuna, Ankara Üniversitesi Ankamer in düzenlediği AyaĢ ın Yarını Ġçin Dünü ve Bugünü çalıģtayına Üniversitemizi temsilen Merkez Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk katılmıģtır. Akademik Yazım DanıĢma Merkezi tarihinde Atılım Üniversitesi akademik ve idari personeline resmen duyurusu yapılan Akademik Yazım DanıĢma Merkezi nde Eğitim öğretim yılında aģağıdaki faaliyetler yapılmıģtır: a. AYDAM Atılım Üniversitesi Akademik Personeline bilimsel makale yazım teknikleri ve yabancı dil hususlarında birebir danıģmanlık hizmeti vermiģtir. b. Akademisyenler, Akademik Yazım DanıĢma Merkezi Web sayfasından hizmet yelpazesi hakkında ayrıntılı bilgi alabilmiģtir. c. Türkiye de ilk defa akademisyenler elektronik ortamda danıģmanlık için randevu alıp, dilek ve isteklerini iletip, akademik danıģmanlık hizmeti almıģlardır. d. Birebir danıģmanlık hizmetinin yararlarını akademik personelimiz tecrübe ettikten sonra daha iyi farkına varmaktadırlar. Bu vesile ile ööğretim elemanlarımız yanlıģ yaptıkları hususları hem anında danıģmanlarımızdan öğreniyor hem de AYDAM BaĢkanlığının kendilerine sağlamıģ olduğu ek materyallerle eksik/yanlıģ bildikleri hususların doğrularını öğrenme ve bilgilerini bu yönde pekiģtirme fırsatı bulunmuģlardır. e. Akademisyenler B Baraka B-4 ve B-7 AYDAM Seminer Odalarında birebir danıģmanlık hizmeti alabilmektedirler. Yoğun dönemlerde danıģmanlar kendi odalarını da bu amaç için istisnai olarak kullanmıģlardır. f. Türkiye de ilk defa akademisyenler elektronik ortamda danıģmanlık esnasında karģılaģmıģ oldukları zorluk ve noksanlar için AYDAM web sayfasından bilimsel bir makalenin yazım hususlarına iliģkin yazılı doküman elde edebilmektedirler. (Bu hizmetten sadece Atılım Üniversitesi Akademik Personelinin yararlanmasını sağlamak için kiģiye özel Ģifre uygulaması yapılmıģtır) g. AYDAM hayata geçirdiği hizmetleri akademisyenlere e-posta yolu ile ve basılı posterleri panolara asarak duyurmuģtur. h. AYDAM hizmetlerine Dönem Arası ve Yaz döneminde de imkanlar dahilinde devam edilmiģtir. i. Düzgün, temiz ve sakin bir ortamda danıģmanlık hizmetinin verilmesi, dolayısıyla merkeze gelen akademisyenlerin rahat bir ortamda danıģmanlık hizmeti almalarının sağlanmasına azami önem verilmiģtir.. j. AYDAM belirli zamanlarda akademisyenlerden danıģmanlık hizmeti için fikir alınmıģ ve bunu hayata geçirmiģtir. 10

11 k. AYDAM üniversitemizde akademik makale yazımını ve uluslararası arenada üniversite bazında yapılan çalıģmaların sunulmasını teģvik etmek için 2010 Bahar döneminde Akademik Yazım ve Sunum Teknikleri konulu bir dizi Hizmet içi Eğitim seminerleri düzenlemiģtir. (13 adet) l. Seminer içeriklerinin tespiti için Yrd.Doç.Dr. Ġsmail Erton tarafından güz döneminde bir anket hazırlanmıģ, bu anket Rektörlük Makamı ve Dekanlıklar vasıtası ile tüm üniversite personeline duyurulmuģ ve anketin doldurulması sağlanmıģtır. m. Seminerlere öncelikle, önlerinde daha fazla kariyer fırsatı bulunan ve yakın gelecekte daha fazla üretim yapabilecek olan AraĢtırma ve Öğretim Görevlilerinin katılımı teģvik edilmiģtir. n. Anket sonuģları toplanmıģ ve Yrd.Doç.Dr. Ġsmail Erton tarafından analiz edilmiģ ve oluģan taleplere göre seminerlerin içerikleri Yrd.Doç.Dr. Ġsmail Erton ve Payam Danesh tarafından oluģturulmuģtur. o. Seminerlere toplam 4 ay boyunca (Mart 2010-Haziran 2010) 40 akademik personel katılmıģ, 29 personel sertifika almaya hak kazanmıģtır. Performans Yönetimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Performans Yönetimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, olarak Ekim 2009 da kendi olanaklarıyla alan adı alınmıģ ve web sitesi kurulmuģtur. ġubat 2010 da DSĠ Genel Müdürlüğü ile Kurumsal Performans Yönetimi ve Uygulamaları Eğitimi konusunda anlaģma imzalanmıģ, ancak o sıra meydana gelen heyelanlardan dolayı, eğitime katılacaklar bir araya gelememiģ ve eğitim ertelenmiģtir. Mayıs 2010 da kendi olanakları ile Merkez baģkanı Y.Doç Dr. Turan Erman Erkan, ISCAMI 2010 Uluslarası konferansına katılmıģ ve aģağıda belirtilen 4 bildiri sunmuģtur. Alpak, Ç., Ceylan H., Daneshvar, B, Erkan, T. E., A study about Analytic Hierarchy Process (AHP) Implementations for Internal Processes and Supplier Selection Process at Procurement Department of a University in Turkey, ISCAMI 2010 Bratislava Daneshvar, B., Erkan, T. E., Kılıç, A., Personnel Selection Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP): An Application, ISCAMI 2010 Bratislava Tuncer,V.E., Daneshvar, B., Erkan, T.E A Data Envelopment Analysis-Fuzzy Analytic Hierarchy Process Combined Methodology to Evaluate The Performance of International Airports In Turkey ISCAMI 2010 Bratislava MaraĢlıgil, A., Daneshvar, B, Erkan, T. E., A Study of The Relative Efficiency of Supermarkets; A Pilot Application In Turkey Using Data Envelopment Analysis ISCAMI 2010 Bratislava Ağustos 2010 da BEYAZ NOKTA GELĠġĠM VAKFI ile Sağlık Sistemi Süreçlerinde Performans GeliĢtirme Uygulamaları Eğitim ve DanıĢmanlık konusunda anlaģma sağlanmıģtır, Önümüzdeki dönem bu eğitim ve danıģmanlık hizmeti gerçekleģecektir. Merkez baģkanı Y.Doç Dr. Turan Erman Erkan,.Ankara daki Sanayi ve Hizmet KuruluĢlarının Tedarik Zincir Yönetimi Farkındalıkları Ve Düzeylerinin Belirlenmesi Saha ÇalıĢması isimli Ağustos 2010 LAP (Lisans AraĢtırma Projesi) teklifi vermiģtir. 11

12 Metal ġekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Eğitim-Öğretim yılında Merkezimiz tarafından aģağıdaki faaliyetler gerçekleģtirilmiģtir: 1 PROJELER Gerdirerek ġekillendirmenin Deneysel Ve Nümerik Ġncelenmesi (Değerlendirme AĢamasında) Projeyi veren firma TAI. Destekleyen kurum TÜBĠTAK. Yürütücüler ATILIM dan Celalettin Karadoğan, TAI den Naki Polat. AraĢtırmacılar Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu, Ġzzet Özdemir, Hakan ArgeĢo, Emre Coruk. Aluminyum Sıcak Dövme (Değerlendirme AĢamasında) Proje ortağı firma AYDINLAR HOLDĠNG. Destekleyen kurum TÜBĠTAK. Yürütücüler ATILIM dan Besim Baranoğlu, AYDINLAR HOLDĠNG ten Erdem Ünüvar. AraĢtırmacılar Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu, Murat Yıldırım. Düz Ekstrüzyon ĠĢleminde Görülen Chevron Çatlaklarının Analizi: Çatlak OluĢumunun Ve Ġlerlemesinin Deneysel Ġncelenmesi Destekleyen kurum TÜBĠTAK. Yürütücü Besim Baranoğlu. AraĢtırmacı Burcu Anık. ZWEZ-Chemie Gmbh'nin Ürettiği Soğuk Dövme Yağlarının Test Edilmesi Proje ortağı firma ZWEZ-Chemie GmbH. Destekleyen kurum ZWEZ-Chemie GmbH. Yürütücü Celalettin Karadoğan. AraĢtırmacılar Erman Tekkaya, Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu, Murat Yıldırım, Burcu Anık. Mikro ġekillendirme Ġçin Kristal Plastisite Tabanlı Bir BenzeĢim Çerçevesinin GeliĢtirilmesi Destekleyen kurum Atılım Üniversitesi BAP. Yürütücü Ġzzet Özdemir. AraĢtırmacılar Ġzzet Özdemir, Merih ġengönül. Özel ġekilli Somunun Üretilmesine Yönelik Yöntem GeliĢtirme Sanal Denemeler Proje ortağı firma BERDAN CĠVATA. Destekleyen kurum BERDAN CĠVATA. Yürütücü Celalettin Karadoğan. AraĢtırmacı Celalettin Karadoğan, Murat Yıldırım. Sac Metallerde Plastik Akma Yüzeylerinin Deneysel Tespitine Yönelik Deney Düzeneği (Değerlendirme AĢamasında) Destekleyen kurum TÜBĠTAK. Yürütücü Celalettin Karadoğan. AraĢtırmacılar Celalettin Karadoğan, Ġzzet Özdemir, A. Hakan ArgeĢo. 2 TOPLANTILAR Kalıntı Gerilmelerin Alternatif Ölçme Metodları Katılımcılar: Sinem Adıgüzel, Celalettin Karadoğan, Prof. Dr. Hakan Gür Amaç: kalıntı gerilimlerin XRD cihazıyla ölçülmesindeki zaman ve cihaz hazne sınırlamalarına çözüm üretecek alternatifler araģtırmak. Sonuç: Magnetik Barkhausen Noise (MBN) metoduyla kalıntı gerilmelerinin ölçülmesine ve yöntemin hassasiyetinin araģtırılmasına karar verildi. Sasad-Argetek Toplantısı Katılımcılar: Tüm MġMM personeli Amaç: Atılım ve MġMM'nin SASAD'a tanıtılması. Sonuç: Prof. Dr. BĠlgin Kaftanoğlu nun yaptığı sunumun ardından TÜBĠTAK-SAGE ile iki proje üzerinde görüģüldü. MġMM Yönetim Kurulu Toplantısı Katılımcılar: MġMM akademik ve idari personeli, MġMM yönetim kurulu üyeleri. Amaç: Olağan yönetim kurulu toplantısının düzenlenmesi ve üyelerin görüģlerinin değerlendirilmesi. Sonuç: Yürütme Kurulu ve DanıĢma Kurulu seçildi.yönetim kurulundaki firmalarla olası proje konuları konuģuldu. DiĢ Ġmplantlarının CBN Kaplanması Katılımcılar: Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, BOREN Baskan ve Yetkilileri ile Gazi Üniversitesi DiĢ Hekimliği profesörleri. Amaç: DiĢ implantlarının CBN kaplanması konusunda bir çalıģmanın yapılması. DPT ve Tübitak Ortak Bilgilendirme Toplantısı 12

13 Katılımcılar: Sinem ADIGÜZEL, Emre CORUK, Aslı Tuğba ERDEM. Amaç: DPT tarafından desteklenen AraĢtırma Lab'larının ve Mükemmeliyet Merkezleri'nin bir araya getirilerek ortak sorunların tespit edilmesi, DPT'nin beklentilerinin Ģekillendirilmesi, Uluslararası projeler hakkında bilgilendirme yapılması. Sonuç: DPT'nin desteklenen Lab'lar ve Merkez'lerin devamlılığı açısından, ortak sorunlar ıģığında, projeleri veren kurumlara yönelik yaptırımlarını oluģturmak adına bir komisyon kuruldu. OluĢturulacak tanıtım kitapçığına konulmak üzere istenilen bilgiler duyuruldu, web sayfası standardı belirlendi. Uluslararası projeler, AB projeleri hakkında bilgi verildi ve Tübitak'ın bu konudaki yardımcı personelleri ve destek Ģekli hakkında bilgi verildi. Erlangen-Nuremberg Üniversitesi ile Erasmus ve ĠĢbirliği Protokolu Katılımcılar: Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Erlangen-Nuremberg Üniversitesi Amaç: ĠĢbirliği Protokolu hazırlanması. Sonuç: Ġki üniversite arasında iģbirliği protokolunun oluģturuldu. 3 TEÇHĠZAT KURULUMU CoĢkunöz Derin Çekme Kalıbı CoĢkunöz'ün hediye ettiği derin çekme kalıbı Schuler presin tablasına monte edildi. Kalıbın proses değerleri bilinmediği için pres henüz bu kalıp için programlanmadı. Ancak manuel kullanım mümkün. AraĢtırmacılar: Celalettin Karadoğan, Kaan Karagöz, Hasan Döner, Emre Çoruk IBM Cok Ġslemcili Bilgisayar Amac cok islemcili bilgisayar donanim kurulumunun ilk asamasi tamamlamakti. Ancak, Infiniband kartinin olmadigi anlasildi. Ayrica makinaya bize ait olmayan ve daha sonra degistirilmek uzere, baska bir PDU (power distribution unit) takildi. Blade'lerin firmware update'leri sirasinda Murat Bey tarafindan donanimla ilgili bir problem oldugu belirtildi (Murat Bey'in tahmini Media Tray'de sorun oldugu yonundeydi) ve IBM'e sorunla ilgili dosya actirildi. AraĢtırmacılar : Izzet Ozdemir Ekstruder Kurulumu AraĢtırmacılar : C. Merih Sengonul CBN Kaplama Sistemi ve CBN Laboratuarı CBN Kaplama Sisteminin ODTU den ATILIM Universitesi MSMM ye tasinmasi ve Laboratuar kurulumu AraĢtırmacılar : Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu 4 BĠLĠMSEL VE TEKNĠK ÇALIġMA Bakteri YapıĢmasına Dirençli Yüzeyler OluĢturulması ÇalıĢmanın amacı cerrahi aletlerde kullanılan çeliklerin bakteri yapıģmasına karģı dirençli hale getirilmesidir. ÇalıĢma sonucunda boron kaplanmis 316 L celiginde umit vadeden bir antibacterial direnc gozlemlenmistir. AraĢtırmacılar : C. Merih ġengönül, Bilgin Kaftanoğlu, Emel Uzunoğlu ARAMIS Optik Ölçme Sisteminin Zwick Cihazı ndaki Çekme Deneyine Adapte Edilmesi ÇalıĢmanın amacı çekme testi ile yüksek genleme değerlerine kadar akma eğrilerinin elde edilebilmesi. Sac malzemelerin mekanik karakterizasyonu geliģmiģ yöntemlerle yaptırmayı tercih edecek olan firmalara yönelik bir çalıģma. ÇalıĢmada ARAMIS optik ölçme sisteminin, ek aparatlara ihtiyaç duyulmadan, çekme numunesinin deformasyonunu ölçebilmesi sağlanmıģtır. Bu iģlemin tekrarının hızlı bir Ģekilde yapılabilmesi için beceri geliģtirilmiģtir. AraĢtırmacılar : Emre Çoruk, Yahya Tunç, Celalettin Karadoğan ARAMIS Optik Ölçme Sistemiyle Hidrolik ġiģirme Deneyinden Akma Eğrisinin Elde Edilmesi ÇalıĢmanın amacı hidrolik ĢiĢirme deneyiyle yüksek genleme değerlerine kadar akma eğrilerinin elde edilebilmesi. ÇalıĢma sac malzemelerin mekanik karakterizasyonu geliģmiģ yöntemlerle yaptırmayı tercih edecek olan firmalara yöneliktir. ARAMIS optik ölçme sisteminin, hidrolik ĢiĢirme deneyinde, güvenlik amacıyla kullanılan mika üzerinden ölçüm alabilmesi sağlanmıģtır. Bu ölçümlerin doğruluğu ve bu ölçümlerden çıkarımların yapılması çalıģmaları devam etmektedir. AraĢtırmacılar : Gökhan Çelik, Celalettin Karadoğan Sülfür ve KurĢun Ġçeren Çeliklerin Mekanik Özellikleri Ve ġekillendirilebilirlikleri ÇalıĢmanın amacı talaģlı imalat sırasında kesici takımların ömrünün uzatılmasıdır. ÇalıĢma Berdan Cıvata firmasına yapılmıģtır. Firma isteği üzerine sıcak iģleme tabi tutulduktan sonra 13

14 talaģlı imalatla diģ açılacak parçalarda, bahsi geçen iģlemlere sülfürün etkisi araģtırılmıģtır. Yapılan araģtırma sonucu yüksek sıcaklıklarda Ģekillendirme sırasında sülfürün demirle birleģerek oluģtruduğu FeS bileģiğinin sıcak kırılganlığı adı verilen hataya sebep olduğu görülmüģtür. Çeliğe mangan eklemek suretiyle bu hatanın oluģması engellenebilmekte ancak her türlü sülfür bileģiği üründe çeģitli sorunlara yol açabilmektedir. ÇalıĢma sonucunda görüldüğü üzere takım ömrü açısından kurģunlu çelikler sülfürlü çelikten çok daha iyi sonuçlar vermektedir. Ancak kurģun zehirli olduğu için güncel çalıģmalar çelikten kurģun çıkarılması ve yerine aynı özellikleri sağlayan bizmut eklenmesi yönündedir. AraĢtırmacılar : Burcu Tolungüç Somunların Soğuk ġekillendirilmesindeki Operasyon Sayısının Azaltılmasına Yönelik Simulasyonlar ÇalıĢmanın amacı istasyon sayısını azaltmaya yönelik SOM Civata ile bir TEYDEB projesine ön hazırlık yapmaktır. AraĢtırmacılar : Dr. Celalettin Karadoğan MġMM Kalite Sistemi Ġçin Gerekli Prosedür, Talimat Ve Formların OluĢturulmasına yönelik Ön Hazırlık ÇalıĢma kapsamında yapılanlar: Doküman hazırlama prosedürü, Dokümanların kontrolü prosedürü, Kayıtların kontrolü prosedürü, Düzeltici ve önleyici faaliyetler prosedürlerinin hazırlanması. Satın alma talebi formu, Haftalık Faaliyet Formu hazırlanması. GOM, Atos I, Aramis, Argus, Tritop, Zwick Roell BUP 600, Komatsu Forklift ve Sekizli köprülü vinç kullanım talimatlarının hazırlanması. AraĢtırmacılar : Yahya Tunç 5 DENEY VE ANALĠZ Elektron mikroskobu görüntülemesiyle malzeme analizi Deneyler Ayhan Gurbuz, Optronik, Erkan Konca'nin bir ogrencisi için yapılmıģtır. Deneyde Elektron Mikroskopu labratuarı ve SEM cihazı kullanılmıģtır. C. Merih Sengonul deneylerden sorumlu araģtırmacımızdır. Malzeme Mekanik Karakterizasyon Testleri Deneyler Ors A.ġ., Som Civata A.ġ., TAI, ORS, Roketsan, Ekstra Metal A.ġ., ÇoĢkunöz, EczacıbaĢı-Lincoln, Norm Civata A.ġ. firmalarına ve MKE ye, Atılım Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği bölümüne, ayrıca akademisyenlerimizden Kazım Tur ve araģtırma görevlilerimizden Sinem Adıgüzel, Emre Coruk, Gökhan Çelik ve Murat Yıldırım ın çalıģmalarına yönelik yapılmıģtır. Deneylerde Mekanik Test laboratuarı, Zwick//Roell Z300E ve GOM Aramis cihazları kullanılmıģtır. Ors için yapılan deneylerde belirlenen ücret soğuk ileri akıtma zımbası karģılığında yaklaģık 500TL, Roketsan için 660 TL ve Ekstra Metal içinse 500TL dir. Deneylerden sorumlu araģtırmacımız Emre CORUK tur. Fem Analizleri 2010 yılı içinde Kanca A.ġ., Berdan Cıvata, Ortadoğu Rulman Sanayi için simulasyon hizmeti verilmiģtir. Sac Parça Taraması Deney CADEM - GOM Metroloji Semineri için yapılmıģtır. Deneyde Metroloji ve Boyutsal Ölçüm Laboratuvarı ve GOM - Atos I cihazı kullanılmıģtır. Deneyden sorumlu araģtırma görevlilerimiz Yahya Tunç, Emre Coruk tur. Kimyasal Markalamayla Hidrolik Bulge Testinin Ölçümünün Yapılması Deney CADEM - GOM Metroloji Semineri için yapılmıģtır. Deneyde Metroloji ve Boyutsal Ölçüm Laboratuvarı ve GOM - Argus cihazı kullanılmıģtır. Deneyden sorumlu araģtırma görevlilerimiz Yahya Tunç, Emre Coruk tur. Ġmalat Simülasyonu Deney Berdan Cıvata firması için yapılmıģtır. Deneyden sorumlu kiģiler Celalettin Karadoğan, Murat Yıldırım dır. Hidrolik ġiģirme Testi Deney Dortmund Teknik Üniversitesi için yapılmıģtır. Deneyde Mekanik Test laboratuarı ve BUP600-Aramis cihazı kullanılmıģtır. Deneyden sorumlu kiģiler Gökhan Çelik, Celalettin Karadoğan dır. FLD Testleri (Ġlva ve Arcelor) Deney TOFAġ firması için yapılmıģtır. Deneyde Mekanik Test laboratuarı ve BUP600-Aramis cihazı kullanılmıģtır. Deneyden sorumlu araģtırma görevlimiz Gökhan Çelik tir. 14

15 Taylor-Welded Blanks alüminyum sac malzemelerin yırtılma noktalarının belirlenmesi. Deney ĠTÜ'den Haydar Livatyalı'nın master tez öğrencisi için yapılmıģtır. Deneyde Mekanik Test laboratuarı ve BUP600 cihazı kullanılmıģtır. Deneyden sorumlu kiģiler Gökhan ÇELIK, Bilgin KAFTANOGLU dur. Paraffinin FLD Üzerine Etkisi Deney araģtırma görevlilerimizden Gökhan Çelik in tez çalıģması için yapılmıģtır. Deneyde Mekanik Test laboratuarı ve BUP600 cihazı kullanılmıģtır. Deneyden sorumlu araģtırma görevlimiz Gökhan Çelik tir. Kalıntı Östenit Analizi Deney DEÜ Master öğrencisi Seher TaĢ için yapılmıģtır. Deneyde X IĢınları Kırınım Laboratuarı ve Seifert XRD 3003PTS cihazı kullanılmıģtır. Deneyden sorumlu araģtırma görevlimiz Sinem ADIGÜZEL dir. Gerinim Hızlarının Sac Metal ġekillendirme Üzerindeki Etkisinin Ġncelenmesi Deney araģtırma görevlilerimizden Gökhan Çelik in tez çalıģması için yapılmıģtır. Deneyde Mekanik Test laboratuarı ve BUP600 cihazı kullanılmıģtır. Deneyden sorumlu araģtırma görevlimiz Gökhan Çelik tir. Molibden Di Sülfit ve Teflon Yağlayıcıların Sac Metal ġekillendirme Üzerindeki Etkilerinin Ġncelenmesi Deney araģtırma görevlilerimizden Gökhan Çelik in tez çalıģması için yapılmıģtır. Deneyde Mekanik Test laboratuarı ve BUP600 cihazı kullanılmıģtır. Deneyden sorumlu araģtırma görevlimiz Gökhan Çelik tir. Kalınlık DeğiĢimin Sac Metal ġekillendirme Üzerindeki Etkilerinin Ġncelenmesi Deney araģtırma görevlilerimizden Gökhan Çelik in tez çalıģması için yapılmıģtır. Deneyde Mekanik Test laboratuarı ve BUP600 cihazı kullanılmıģtır. Deneyden sorumlu araģtırma görevlimiz Gökhan Çelik tir. Ġçyapı Ġncelemesi Deney araģtırma görevlilerimizden Burcu Tolungüç ün tez çalıģması için yapılmıģtır. Deneyde Metallaografi laboratuarı ve Nikon LV 150 cihazı kullanılmıģtır. Deneyden sorumlu araģtırma görevlimiz Burcu Tolungüç tür. Uzay-Çatı Somunlarının Dayanım Testleri Deney Berdan Cıvata firması için yapılmıģtır. Deneyde Schuler Pres cihazı kullanılmıģtır. Deneyden sorumlu araģtırmacılar Celalettin Karadoğan, Emre Coruk, Kaan M. Karagöz dür. Elastik Kalıplarla Soğuk Ġleri Akıtma Simulasyonu ve Chevron Çatlaklarının Gözlenmesi Soğuk ileri akıtma iģleminde kalıpların elastik davranıģı göz önünde bulundurularak prosesin analizi yapılmıģtır. 6 TANITIM Avusturya Büyükelçiliği ile irtibata geçildi ve orada iģbirliği yapabileceğimiz araģtıma merkezlerinin bir listesi kendilerine ulaģtırıldı. Sorumlu kiģiler Celalettin Karadoğan. Prof. Aynur ÜNAL'a Merkez tanıtıldı. Sorumlu kiģiler Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu. Lojistik dergileri muhabirleri/editorlerine Merkez tanıtıldı. Sorumlu kiģiler Hakan Argeso, Celalettin Karadogan, Izzet Ozdemir. ROKETSAN firmasina Merkez tanıtıldı. Sorumlu kiģiler Hakan Argeso, Celalettin Karadogan, Izzet Ozdemir. Abbas Güçlü'ye Merkez tanıtıldı. Sorumlu kiģiler Bilgin Kaftanoğlu, Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi öğretim üyelerine Merkez tanıtıldı. Sorumlu kiģiler Prof.Dr.Bilgin Kaftanoğlu, Sinem Adıgüzel. Bilgin Kaftanoğlu nun Prestij Yayıncılık la yaptığı görüģme sonrasında Merkez in tanıtımı yapıldı ve Bilgin Kaftanoğlu tarafından dergiye tanıtımla ilgili bir yazı gönderildi. Prof. Dr. Tomaz Rodic MġMM'yi ziyaret etti. Kendisi MġMM ile iģbirliği yapılabileceğine dair olumlu izlenimlerde bulundu. Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu tarafından Haziran 2011 tarihinde üniversitemizde gerçekleģecek olan 6th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds Fuarıyla ilgili tanıtım çalıģmaları yapıldı. Tanıtım çalıģmalarında broģür ve posterler aracılığıyla konuyla ilgili duyurular yapıldı. Bursa OTEKON Kongresi nde Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu tarafından Merkez in tanıtımı yapıldı. 15

16 DELTA Kalıp Elemanları Semineri nde seminere katılan firmalara MġMM tanıtıldı. Bilim Teknik Dergisi'ne verilen röportajda MġMM nin tanıtımı yapıldı. Ġlgili kiģiler Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu. Profesör Hasan Akay ve Old Dominion Üniversitesi nde Battern Professor of Computational Engineering unvanı ile Havacılık Mühendisliği bölümünde görev yapan Profesör Ali BeĢkök e MġMM gezdirilmiģ ve iģbirliği konuları görüģülmüģtür. Ġlgili kiģi Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu. Orta Anadolu Makine ve Aksamları Ġhracatçıları Birliğinin yayınladığı Moment Expo dergisi için MġMM tanıtım yazısı hazırlandı. Ġlgili kiģi Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu. MKE Genel Müdürü Ünal Önsipahioğlu Atılım Üniversitesi'ni ziyaret etti. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile Atılım Üniversitesi arasında iģbirliği esaslarına iliģkin çerçeve protokolü imzalandı. Ġlgili kiģiler Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu. 7 ĠMALAT Gazi Üniversitesi ne Elektrik motoru parçası üretimi denendi. Ġnce sacdan oluģan parçaların üst-üste konarak kesilmesi denendi. 2 gün süren denemeler sonucunda, sacların ince olması nedeniyle oluģan titreģim problemleri yüzünden tamamlanamadı. Kullanılan tezgahlar Sodick Tel erezyon, sorumlu personel Hasan H. Döner, Kaan M. Karagöz. Ameliyat Malzemesi Kesimi Kullanılan tezgah Sodick Tel Erozyon, sorumlu personel Hasan H. Döner, Kaan M. Karagöz. Üretim Yrd. Doç.Dr.Merih ġengönül için yapılmıģtır. I Profil Delik Delmesi ĠnĢat bölümün tarafından tasarlanan deneysel bir düzenekte kullanılacak olan kolonların son iģçiliği Merkez de Dik ĠĢlem Merkezi nde gerçekleģtirilmiģtir. Sorumlu personel Hasan H. Döner, Kaan M. Karagöz. 8 FUAR Kalıp Avrasya 2010 Kalıp Teknolojileri Ve Kalıpçılık Fuarı Bursa da gerçekleģen fuar TÜYAP tarafından düzenlenmiģtir. MġMM personelinden fuara iģtirak edenler Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Aslı Tuğba Erdem, C. Merih Sengonul dür. 8.ULUSLARARASI METAL ĠġLEME,KALIP VE OTOMASYON FUARI Ġzmir de gerçekleģen fuarı Yağmur firması tarafından düzenlenmiģtir. MġMM personelinden fuara iģtirak edenler Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Emre Coruk, Burcu Anık, Deniz Doğan Bıldırcın dır. Esinkap Fuarı EskiĢehir de gerçekleģen fuar EskiĢehir Sanayi Odası tarafından düzenlenmiģtir. Fuarda Merkezi tanıtan bir sunum yapılmıģ ve EskiĢehir Sanayi Odası BaĢkanı'nın teveccühleri üzerine kendileri MġMM'ye davet edilmiģtir. MġMM personelinden fuara iģtirak edenler Yrd. Doç. Dr. Celalettin Kardoğan, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Deniz Doğan Bıldırcın dır. 9 MAKALE Antibacterial Activity Of Cubic Boron Nitride (cbn) Coatings On Stainless Steel Grade 316 (316L) Bu makale ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY dergisinin 240. baskısında yayınlanmak üzere hazırlanmıģtır. Yazarlar: E. Uzunoglu, K. Derici, D. Biriken, B. Kaftanoglu, M. Sengonul. Atılım Üniversitesi ĠZ Dergisi Ġçin MġMM Tanıtım Yazısı Yazarlar: Celalettin Karadoğan. Yayın yılı:2010 Sayı:11 Biomechanical Behaviour Of Ġmplant Retained Three Unit Fixed Partial Dentures Which Supported By The Fiber Reinforced Composite Resin Versus Conventional Metal Frameworks :A Comperative 3D FEA Study Bu makale Journal of Biomechanics dergisinin 2010 baskısı için hazırlanmıģtır. Yazarlar: G.Meriç, E.Erkmen, A.Kurt, Y.Tunç. Influence Of Prosthesis Type And Material On Stress Distribution Ġn Bone Around Ġmplants: A 3 Dimensional Finite Element Analysis Bu makale Journal of Dental Science Elsevier dergisinin 2010 baskısı için hazırlanmıģtır. Yazarlar: G.Meriç, E.Erkmen, A.Kurt, Y.Tunç, A.Eser. 16

17 Investigations On The Effects Of Multi-Layered Coated Inserts Ġn Machining Ti-6Al-4V Alloy With Experiments And Finite Element Simulations Bu makale CIRP ANNALS 2010 dergisinin 2010 baskısı için hazırlanmıģtır. Yazarlar: T. Özel, M. Sima, A. K. Srivastava, B. Kaftanoglu. 10 KONFERANS KATILIMI C. Merih Sengonul Gebze de Ulusal Kalip Ureticileri Birligi nin düzenlediği Plastik Enjeksiyon Kaliplari Konferansı na, Ankara, ODTÜ de düzenlenen Biyomedikal Malzemeler Çalistayı na, Ankara da Hacettepe Üniversitesi nin düzenlediği KÖK Hücre Sempozyumu na ve Bilkent, UNAM da düzenlenen FEI Günler ve Temiz Oda ÇalıĢması na (Ġzzet Özdemir le birlikte) katılmıģtır. Bilgin Kaftanoğlu Bursa da düzenlenen OTEKON 2010 konferansına katılmıģ ve Endüstriyel Tip Vakumlu Süpürücü Tasarımı Ve Ġmalatı baģlıklı bir sunum yapmıģtır. Bilin Kaftanoğlu KKTC-ODTU YerleĢkesi nde düzenlenen UMTIK 2010 konferansına katılmıģ ve Development of A Four Fingered Robotic Hand baģlıklı bir sunum yapmıģtır. Bilgin Kaftanoğlu Ġtalya, Pisa da düzenlenen CIRP ANNALS 2010 Kongresi ne katılmıģ ve Investigations on the Effects of Multi-Layered Coated Inserts in Machining Ti-6Al-4V Alloy with Experiments and Finite Element Simulations baģlıklı bir sunum yapmıģtır. Bilgin Kaftanoğlu USA, Boston da düzenlenen 240th National Meeting of the American- Chemical-Society konferansına Merih ġengönül le birlikte katılmıģ ve COLL 256- Antibacterial activity of cubic boron nitride (cbn) coatings on stainless steel grade 316 (316L) baģlıklı bir sunum yapmıģtır. 11 SEMINER VE KONUġMA 1. Savunma Kara Araçları Günü Semineri Prof.Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Yrd. Doç.Dr. Besim Baranoğlu seminerde Merkezin ve Ġmalat Mühendisliği Bölümü nün tanıtımını yapmıģlardır. Developments in Manufacturing Metrology Prof.Dr.Ing - Albert Weckenmann ın MġMM de yaptığı konuģmayı düzenleyen Prof.Dr. Bilgin Kaftanoğlu dur. Research Ġn Metal Forming Center Of Excellence Erlangen Üniversitesi nde düzenlenen konferansa MġMM den Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu katılmıģtır. 12 DÜZENLENEN SEMINERLER ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Semineri Prof.Dr. Bilgin Kaftanoğlu nun tarafından MġMM de düzenlenen konferansa konuģmacı olarak Dr. Macit Karabay katılmıģtır. Sac ġekillendirme Kalıpçılığı Semineri Prof.Dr. Bilgin Kaftanoğlu nun tarafından MġMM de düzenlenen konferansa konuģmacı olarak Mustafa BintaĢ katılmıģtır. DELTA Kalıp Ekipmanları Semineri MġMM tarafından düzenlenen konferansa konuģmaco olarak Mustafa Sabuncu katılmıģtır. 13 KURUM GÖRÜġMESI (MERKEZ DE) MġMM - ASSAN A.ġ. (Gebze) Döküm ve haddeleme tekniklerindeki müdahelelerle ile aluminyum sac malzemelerin Ģekillendirilebilirliğinin değiģtirilmesi konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu katıldı. GörüĢmede ASSAN firması üretim bantlarını tanıtı ve müģterilerinin Ģekillendirilebilirlik konusundaki isteklerini nasıl karģılayabileceği konusunda bizden alabileceği yardımlar konuģuldu. 17

18 MġMM - Hayes-Lemmerz Jant Ģekillendirmede karģılaģılan yırtılma problemi konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Aslı Tuğba Erdem katıldı. GörüĢmede üretimde karģılaģılan yırtılma probleminin giderilebilmesi için hizmet alımına dair konuģuldu ve akabinde firma fiyat teklifi almak istedi. MġMM - YeĢilova Grup Ekstrüzyon tesislerinde uygulanan proseslerin iyileģtirilmesine yönelik MġMM'nin verebileceği hizmetler ve akademik destek konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Aslı Tuğba Erdem katıldı. GörüĢmede firmaya AR-GE desteği alabileceği konularda detaylı bilgi verildi. MġMM Autoliv (Gebze) Otomobil güvenlik elemanlarının çarpma anında simulasyonu konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Yahya Tunç, Aslı Tuğba Erdem katıldı. GörüĢmede Autoliv firması çalıģma konusu hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda MġMM'den ne gibi hizmetler alabilecekleri kendilerine açıklandı. 1 ay sonrasında firmayla yapılan bir telekonferans görüģmesindeyse hava yastığını muhafaza eden kapağın patlamayla yırtılma analizi konusunda görüģüldü ve firmanın hava yastığı ve muhafaza eden kapağın tasarımına yönelik analiz ve deneyleri yapabilmesi için gerekli olan bilgi ve techizat altyapısını MġMM'den alabilmesi için çalıģma yol haritası oluģturuldu. MġMM TOFAġ Sanal MAP projesi konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Aslı Tuğba Erdem katıldı. GörüĢmede TOFAġ'ın TEYDEB kapsamında baģvuracağı Sanal Map adlı projesine katılma Ģekli ve koģulları konuģuldu. MġMM - EDA Tasarım Analiz FEM koordinasyon toplantısı konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu katıldı. GörüĢmede Birlikte yapılabilecek ortak projeler hakkında konuģuldu. MġMM - Aydınlar Yedek Parça TEYDEB Proje önerisi konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu katıldı. GörüĢmede AYD tarafından verilecek olan TEYDEB projesine MġMM katkısı konuģuldu. MġMM MKEK Yapılabilecek iģbirlikleri konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Gökhan Çelik katıldı. MKE Genel Müdürü Ünal Önsipahioğlu nun da katıldığı görüģme sonucunda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile Atılım Üniversitesi arasında iģbirliği esaslarına iliģkin çerçeve protokolü imzalandı. MġMM - University Erlangen-Nuremberg University Erlangen-Nuremberg ile iģbirliği düzenlenmesi konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Prof.Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Yahya Tunç katıldı. GörüĢme sonucunda iki üniversite arasında iģbirliği protokolü oluģturuldu. MġMM - Hacettepe Üniv. DiĢ Hekimliği DiĢ Protezi konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu VE Hacettepe Üniversitesi nden Prof. Dr. Tülin Taner katıldı. MġMM MĠKROPOR Galvanizli sacların Ģekillendirilmesi konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu katıldı. GörüĢmede Mikropor firması kalıp malzemesinin seçimi, kalıpların kaplanması ve iģleme uygun tasarımına yönelik sıkıntılarını dile getirdi. MġMM bünyesinde üretilebilecek çözümler firma yetkililerine anlatıldı. MġMM AselbiliĢim (Gebze) Spiral Boru Kaynak Ağzı Açma Makinası-TEYDEB Proje Hazırlığı konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu katıldı. 18

19 MġMM-ORS (Polatlı) ĠĢbirliği ve çekme testi konularında yapılan görüģmeye MġMM den Sinem Adıgüzel katıldı. GörüĢme sonrasında firmadan çekme testi (Sıcak-Soğuk ve Sac) numuneleri alındı. XRD cihazında çalıģmalar yapıldı. MġMM TAI TEYDEB projesi konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu katıldı. GörüĢmede TAI ile yapılacak Stretch forming TEYDEB projesi metni görüģüldü. Metinde düzeltmeler yapıldı. MġMM TEI (EskiĢehir) TEI imalat bölümü ile iģbirliği konularında yapılan görüģmeye MġMM den Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu, Deniz Doğan Bıldırcın katıldı. GörüĢmede TEI bünyesinde üretim bölümünde yapılmakta olan özellikle sac malzmeler ile ilgili çalıģmaların geliģtirilmesi süreçleri görüģüldü. Ġki konu belirlenerekteydeb için doküman hazırlanması görüģü benimsendi. MġMM - Tübitak SAGE Proje görüģmesi konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu katıldı. Savunma sanayiinde kullanılmak üzere üretilmesi planlanan iki parçaya dair görüģme yapıldı. MġMM - Kanca A.ġ. Proje görüģmesi konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu katıldı. Kanca için yapılmakta olan analiz sonuçları incelendi ve Kanca Aġ'nin imalatında iyileģtirmeye gitmek istediği bir parça üzerine ön görüģme yapıldı. MġMM - ZWEZ-Chemie GmbH (Almanya) Soğuk dövmede kullanılmak üzere yüksek performanslı yağ geliģtirilmesi konusunda yapılan görüģmeye MġMM den A. Erman Tekkaya, Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu, Burcu Anık, Murat Yıldırım katıldı. GörüĢme sonrasında soğuk dövme iģlemlerinde fosfatlamaya alternatif yağlama arayıģları için ZWEZ firması ilk parti deneylerini MġMM'de yaptırma kararı aldı. 7 ay kadar sürecek olan bu ilk aģama için yol haritası belirlendi. Misafirler HavuzbaĢı'nda ağırlandı. Yemek faturasının ARGEDA-MġMM hesabından ödenebilmesi için harcama dilekçesi yazıldı. MġMM COġKUNÖZ A.ġ. Yeni pres konusunda yapılan görüģmeye MġMM den A. Erman Tekkaya, Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu katıldı. GörüĢmede CoĢkunöz ün üretmek istediği Servo-Pres ile ilgili fikir alıģveriģinde bulunuldu. 14 KURUM GÖRÜġMESĠ (FĠRMA DA) ARÇELĠK (EskiĢehir) - MġMM Pompa muhafazasının imalat problemlerinin giderilmesi konusunda Arçelik Buzdolabı Tesislerinde yapılan görüģmeye firma yetkililerinden Ümit Ünlü, Harun Bilgili, Özbülent Erkiner, Aykut KarakaĢ, Mehmet KuĢçu katıldı. Autoliv (Gebze) MġMM Ortak çalıģma konularının belirlenmesiyle ilgili görüģmeye MġMM den Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu, Emre Coruk katıldı. GörüĢmede yapılacak olan projenin detayları görüģüldü. Firma imkanları tetkik edilerek Merkez imkanlarının firmada yapılmakta olan testlerin geliģtirilmesinde nasıl kullanılacağı tartıģıldı. ASAġ (Sakarya) MġMM Firmanın fabrikasına yapılan teknik gezide ekstrüzyon presleri ve proses incelendi, kalıplar ve üretimleri hakkında bilgi alındı. Geziye MġMM den Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu, Emre Coruk katıldı. Firmayla 1 ay sonrasında ortak proje önerileri için tekrar görüģüldü. Bu görüģmeye ise MġMM den Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu, Burcu Tolungüç katıldı. FEMAġ (Kayseri) MġMM Ortak çalıģma konularının belirlenmesiyle ilgili görüģmeye MġMM den Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu, katıldı. GörüĢmede FEMAġ'ın döküm yoluyla üretmekte olduğu parçalar arasında metal Ģekillendirme ile yapılabilecek olanların tespiti, bunun için izlenecek yol, TEYDEB projesi yazılması için gerekli çalıģmaların baģlatılması ve Ar-Ge desteği konuları görüģüldü. 19

20 Asya Metalurji (Ġstanbul) MġMM Ortak çalıģma konularının belirlenmesiyle ilgili görüģmeye MġMM den Bilgin Kaftanoğlu, Sinem Adıgüzel katıldı. GörüĢmede döküm konusunda danıģmanlık hizmeti veren firma ile ilerideki projelerde bağlantı kurulması konusunda görüģüldü.malzeme karakterizasyonu kabiliyetlerimiz incelendi. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi MġMM Ortak çalıģma konularının belirlenmesiyle ilgili görüģmeye tüm Merkez çalıģanları katıldı. TAI MġMM Proje önerisi ve yeni öneriler görüģüldü. Berdan Cıvata A.ġ. MġMM Özel Somun Ġmalat yöntemi konusunda yapılan görüģmeye MġMM den Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu katıldı. GörüĢmede özel somun için öngörülen imalat yöntemleri değerlendirildi. Simulasyonlarla farklı yaklaģımlar denenmeye devam edilecek. Ayrıca simulasyonların sonuçlanmasından sonra kalıpların da Merkez'de üretilmesi uygun bulundu. Eğlenceli Bilim Merkezi eğitim öğretim yılında aģağıda yazılı bulunan faaliyetler yapılmıģtır: Tablo Sıra No Tarih Etkinlik Adı Katılımcı Okulun Adı Katılımcı YaĢ Grubu Denizde YaĢayan Canlılar (Drama) Origami Erken BaĢarı Koleji ve 8. Sınıf Büyüteç Etkinliği Pınar Yuva 4-5 yaģ Gemi Projesi Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf Ġskelet Sistemi Etkinliği Erken BaĢarı Koleji 4-5. Sınıf Sindirim Sistemi Etkinliği Erken BaĢarı Koleji 4-5. Sınıf Gemi Yapımına Devam Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf TurĢu Kuruyoruz Erken BaĢarı Koleji 4-5. Sınıf Alçıdan Çerçeve Yapımı Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf Büyüteç Etkinliği Günebakan Anaokulu 4-5 yaģ Sihirli Sıvılar Erken BaĢarı Koleji 4-5. Sınıf Alçıdan Çerçeve Yapımına devam Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf Alçıdan Çerçeve Yapımı Erken BaĢarı Koleji 4-5. Sınıf Led li Geçici Devre Kurulması Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf Alçı Çerçeveye Devam Erken BaĢarı Koleji 4-5. Sınıf Buzzer li Geçici Devre Kurulması Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf Sihirli Sıvılarla T-shirt Tasarımı Pınar Yuva 4-5 yaģ Kablolardan Zincir Yapımı Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf Mıknatıslı Oyunlar Erken BaĢarı Koleji 4-5. Sınıf 20

21 Kabloları Lehimleme Erken BaĢarı Koleji 6-7- ve 8. Sınıf HıĢır Naylon Erken BaĢarı Koleji 4-5 Sınıf Bakır Tel ġekillendirme Erken BaĢarı Koleji 6-7- ve 8. Sınıf Mıknatıslı Oyunlar Erken BaĢarı Koleji 4-5. Sınıf Elektrikte Güvenlik Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf Mıknatıslı Oyuncak Yapımı Erken BaĢarı Koleji 4-5. Sınıf Kalıcı devre Kurulması Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf ġubat 2010 KıĢ Bilim Parkı Karma Ġlköğretim Okulu Öğrencileri Tuzlu Yağmur Alarmı Bilkent Koleji 4-5. Sınıf Ekosistem Tasarımı Erken BaĢarı Koleji 4-5.6,7 ve 8. Sınıf Eko Dengeli Çiçek Ekimi Erken BaĢarı Koleji ve 8. Sınıf ġekerli Yağmur Alarmı Bilkent Koleji 5. Sınıf Deniz Altı Tasarımı Ġlkem Koleji 5. Sınıf Tuzlu Yağmur Alarmı Bilkent Koleji 4. Sınıf Tuzlu Yağmur Alarmı Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf ġekerli Yağmur Alarmı Erken BaĢarı Koleji 4-5. sınıf ġekerli Yağmur Alarmı Bilkent Koleji 5. sınıf Led li Devre Kurma Ġlkem Koleji 5. Sınıf Tuzlu Yağmur Alarmı Bilkent Koleji 4. sınıf ġekerli yağmur Alarmı Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf Topraksız FiĢ Yapımı Erken BaĢarı Koleji 4-5 Sınıf ġekerli Yağmur Alarmı Bilkent Koleji 5. sınıf Dünya, GüneĢ ve Ay Hareketleri (Drama) Ġlkem Koleji 5. Sınıf Tuzlu Yağmur Alarmı Bilkent Koleji 4. sınıf Mıknatıslı Oyunlar Atek Koleji 4-5 yaģ Çok Renkli Gece Lambası Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf Led li Geçici Devre Kurulması Erken BaĢarı Koleji 4-5 yaģ Buzer lı Geçici Devre Kurma Erken BaĢarı Koleji 4-5. Sınıf Rüzgar Alarmı Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf Eko Dengeli Çiçek Ekimi Ġlkem Koleji 5. Sınıf 21

22 Kalıcı Devre Kurma Erken BaĢarı Koleji 4-5. Sınıf Rüzgar Alarmına Devam Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf Kablolardan Zincir Yapımı Erken BaĢarı Koleji 4-5. Sınıf Terlik yapımı Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf Kablolardan Zincir Yapımı Ġlkem Koleji 5. Sınıf Sihirli Sıvılar ile T-shirt Boyama Ġlkem Koleji 5. Sınıf Kablo Lehimleme Erken BaĢarı Koleji 4-5. Sınıf Terlik Yapımına Devam Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf ġekerli Yağmur Alarmı Ġlkem Koleji 5. Sınıf Terlik yapımı Ġlkem Koleji 5. Sınıf Resimli IĢıklı Kartpostal Erken BaĢarı Koleji 4-5. Sınıf Yağmur Çubuğu Erken BaĢarı Koleji 6-7 ve 8. Sınıf Topraksız FiĢ Yapımı Ġlkem Koleji 5. Sınıf Müzik Kutusu Yapımı Erken BaĢarı Koleji ve 8. Sınıf Çikolata Atölyesi Ġlkem Koleji 5. Sınıf Müzik Kutusuna Devam Erken BaĢarı Koleji ve 8. Sınıf Yağmur Çubuğu Ġlkem Koleji 5. Sınıf Bahçe OluĢturma Erken BaĢarı Koleji ve 8. Sınıf Kaleideskop Yapımı Ġlkem Koleji 5. Sınıf Haziran 2010 Yaz Bilim Parkı Karma Ġlköğretim Öğrencileri Sivil GiriĢim ve Gönüllü ÇalıĢma Koodinatörlüğü eğitim öğretim yılında aģağıda yazılı bulunan faaliyetler yapılmıģtır: Tablo Sıra No Eğlenceli bilim merkezinde yapılan gönüllü eğitim çalıģmaları Tarih Etkinlik Adı Katılımcı Okulun Adı Katılımcı YaĢ Grubu Katılımc ı Sayısı Yanar Döner Çiçeği Ekimi Nesibe Aydın Okulları 2. sınıf Yanar Döner Çiçeği Ekimi Ġlkem Koleji 7. sınıf Yanar Döner Çiçeği Ekimi Erken BaĢarı Koleji 4. Sınıf Yanar Döner Çiçeği Ekimi Aykan Koleji 6. Sınıf Yanar Döner Çiçeği Ekimi Baldudak ĠÖO 6. Sınıf Yanar Döner Çiçeği Ekimi Tek Ġncek ĠÖO 4. sınıf Yanar Döner Çiçeği Ekimi Maya Koleji 6. Sınıf Döküm Atölyesi Sokullu Lisesi Lise 3. Sınıf 25 9 KiriĢ Köprü Tasarım Tek Ġncek ĠÖO Sınıf Atölyesi 10 KiriĢ Köprü Tasarım Aykan Koleji Sınıf Atölyesi KiriĢ Köprü Tasarım Ġlkem Koleji 8. Sınıf 25 22

23 Atölyesi Lego Robotlar GölbaĢı Atatürk ĠÖO Sınıf Sihirli Sıvılar Avni Akyol ĠÖO 6,7 ve Sınıf 14 KiriĢ Köprü Tasarım Gürçağ Koleji Sınıf Atölyesi Rüzgâr Gülü Yapımı Ülkü Akın ĠÖO 4. Sınıf Tuzlu yağmur Alarmı Ülkü Akın ĠÖO 7. Sınıf Lego Robotlar GölbaĢı Atatürk ĠÖO Sınıf Sihirli Sıvılar/T-shirt Avni Akyol ĠÖO Sınıf Tasarımı 19 KiriĢ Köprü Tasarım TaĢpınar ĠÖO Sınıf Atölyesi Mekanik Bulmaca Oyunları GölbaĢı Atatürk ĠÖO 6.sınıf Lego Robotlar GölbaĢı Atatürk ĠÖO Sınıf Topraksız FiĢ Yapımı Avni Akyol ĠÖO Sınıf KiriĢ Köprü Tasarım Tek Ġncek ĠÖO Sınıf Atölyesi Mekanik Bulmaca Oyunları GölbaĢı Atatürk ĠÖO 6.sınıf Kalorifer Süsü yapımı Avni Akyol ĠÖO Sınıf Lego Robotlar GölbaĢı Atatürk ĠÖO Sınıf HıĢır Naylon Yapımı Avni Akyol ĠÖO Sınıf Tuzlu Yağmur Alarmı Oğuzkaan ĠÖO 5. sınıf Lego Robotlar GölbaĢı Atatürk ĠÖO Sınıf Müzik Kutusu Tasarımı Avni Akyol ĠÖO Sınıf Mıknatıslı Oyunlar Süleyman Uyar ĠÖO 2. Sınıf Tuzlu yağmur Alarmı Avni Akyol ĠÖO Sınıf Çok Renkli Gece Lambası Avni Akyol ĠÖO Sınıf ĠnĢaat Mühendisliği Atölyesi Avni Akyol ĠÖO Sınıf Rüzgâr Alarmı Avni Akyol ĠÖO Sınıf HıĢır Naylon Mehmet Akif iöo 3. Sınıf Mıknatıslı Oyunlar Kıymet Necip Tesal Sınıf ĠÖO Ebru Atölyesi Süleyman Uyar ĠÖO 2. Sınıf 30 Tablo Sıra No Tarih Ekim-Aralık 2009 Mart-Mayıs 2010 Mart-Mayıs 2010 Ekim-Aralık 2009 Eğlenceli bilim berkezinde yapılmayan gönüllü eğitim çalıģmaları Etkinlik Adı Gönüllü eğitim KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) kursu Gönüllü eğitim (takviye matematik, fen bilgisi eğitimi) Satranç, fotoğrafçılık, bilgisayar kursları Tamamlayıcı eğitim (takviye matematik, fen bilgisi eğitimi) Katılımcı Okulun Adı 6 Nokta Körler Derneği Kızılay Ankara LÖSEV Eğitim Kurumları Angora Evleri Ankara Sincan Çocuk Yuvası Katılımcı YaĢ Grubu Görme engelli 18 yaģ üstü yetiģkinler Lösemi tedavisi gören her yaģtaki çocuklar 6. sınıf öğrencisi (erkek) Katılımcı Sayısı

24 Tablo Kitap kampanyaları Sıra BağıĢ Yapılan Okulun Adı ve Adresi No Kinyas Kartal ĠÖO 1 Hacıbekir Mahallesi Merkez VAN Harun Yüksel Ġlköğretim Okulu 2 Erbaa Tokat Mustafa Kemal Ġlköğretim Okulu 3 YeniĢehir Mah. Anadolu Lisesi Cd ViranĢehir URFA Bayramyazı Ġlköğretim Okulu 4 Kovancılar/ Elazığ Alan Ġlköğretim Okulu 5 Alan Köyü Amasya Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu 6 Keskin Kırıkkale BağıĢ Yapanlar ASEL 351 Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi Öğrencileri ASEL 351 Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi Öğrencileri ASEL 351 Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi Öğrencileri Atılım Üniversitesi Yapı Topluluğu ASEL 351 Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi Öğrencileri Atılımlı Hukukçular Topluluğu Tablo Huzurevi çalıģmaları Sıra ÇalıĢma Yapılan Huzurevinin Adı ve Adresi No Özel Velican Huzurevi ve YaĢlı Bakımevi 1 ReĢit Galip Cad. Ġlkadım Sok. No:19 GOP Ankara Tel: Melahat Demircan Huzurevi 2 Uğur Mumcu Sokak GOP Ankara Özel Ömür Huzurevi ve YaĢlı Bakımevi Bindesin Sitesi 4.Cad. No: 23 3 Ümitköy Ankara Tel: Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ümitköy Huzurevi 4 Ümitköy Ankara Tel: Yozgat Alpaslan TürkeĢ Huzurevi 5 Esentepe Mevki Yozgat Tel: Ankara KöĢkü Özel Huzurevi ve YaĢlı Bakımevi 6 Kazım Özalp Mah. Karaca Sok. No:15 GOP Ankara Tel: REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜM BAġKANLIKLARI Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Eğitim-Öğretim Yılında ortak zorunlu ders olan Türk Dili dersi güz ve bahar döneminde 23 section olarak beģ fakültede okutulmuģtur. Dersler Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Çerçeve Program a bağlı olarak iģlenmiģ ve öğretim biçimi sözlü anlatım, sunumlar, tartıģma, grup çalıģması, ders içi ve dıģı ödevler ve projeler yoluyla yapılmıģtır. Öğrencilere Türk Dilinin tarihsel geliģimi verilirken, Türk Dilinin iģleyiģ kuralları öğretilmiģ ve bilimsel, eleģtirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düģünce alıģkanlığı kazandırılmıģtır. Ayrıca bu yılda aģağıda bulunan bildiriler sunulmuģ ve konferans yapılmıģtır. 24

25 Eylül Bilkent Üniversitesince düzenlenen IV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayında Unvanların KullanılıĢı konulu bildiri sunuldu(ukrayna-kırım) Eylül Bilkent Üniversitesince düzenlenen IV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayında Redaksiyon Kavramı ve Kapsamı konulu bildiri sunuldu.(kırcaali- Bulgaristan) 3-8 Mart 2010 Kadına KarĢı Ayrımcılık konulu açık oturum yapıldı.(atılım Üniversitesi) 4-12 Mart 2010 Mehmet Akif i Anma Gününde Mehmet Akif te Kelime Zenginliği konulu konferans yapıldı. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bölüm BaĢkanlığı Bölümün amaçlarını gerçekleģtirmek, ÇağdaĢ Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluģ mucizesini gençlere anlatmak, Atatürk Ġlke ve Devrimlerinin bizlere sağladığı kazanımları kavratmak amacına yönelik olarak; Akademik yılı güz sömestrinde üniversitemizin 5 fakültesinde 23 section ders açılmıģ ve 830 öğrenciye HĠST 101 dersi verilmiģtir. Bahar döneminde ise yine 23 section ders açılmıģ ve 792 öğrenciye HĠST 102 dersi verilmiģtir. Bu öğretim yılında ayrıca aģağıda yazılı bulunan etkinlikler gerçekleģtirilmiģtir. a) Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün 10 kasım 2009 günkü anma töreninde Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk Atatürk ve ÇağdaĢlaĢma, Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim Atatürk ve Kooperatifçilik konulu konuģmalar yaptılar, b) Ortadoğu ve Kerkük konulu panel, 15 Mart 2010 günü Seyhan Cengiz Turhan Konferans salonunda düzenlendi. Paneli Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk yönetti. Habib Hürmüzlü, Dr. Bilge Duman ile Bahadır Selim Bilek konuģmacı olarak katıldı. 22 Mart 2010 günü Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk tarafından Nevruz Geleneği ve Türklerin Nevruz Kutlamaları konulu konferans verildi. c) Çankkale Zaferinin yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Temeli Kültürdür konulu panel, Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk yönetiminde yapıldı. KonuĢmacı olarak da Prof. Dr. Nevzat Gözaydın, Hasan Hüseyin Akbulut, Tamer Levent katıldı. ġiirlerle Çanaklale Zaferi anılarak, Engin Sansa yönetiminde MarĢlar söylendi. d) Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk Ġz dergisinin 10. sayısında Anadolu da Nevruz ve Kutlamaları adlı makalesi yayımlandı. e) 06 Nisan 2010 günü Seyhan Cengiz Konferans Salonunda Doğu Türkistan konulu panel düzenlendi. Paneli Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk yönetti. KonuĢmacı olarak Hayrullah Efendigil ile Doç. Dr. Erkin Emet katıldı f) Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk yönetim ve denetiminde öğrencilerimizin katılımı ile Panaroma 1453 etkinlikleri için Ġstanbul gezisi Nisan 2010 da yapıldı. g) 03 Mayıs 2010 günü Prof. Dr. Refik Turan Tarihte Medeniyetler SavaĢlar ve Türkler konulu konferans verildi. h) 03 Mayıs 2010 günü Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk tarafından Vakıf AnlayıĢımız konulu konferans verildi. i) Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk ün gözetim ve denetiminde öğrencilerimizin katılımı ile Behramkale, Çanakkale, Gelibolu, Bursa gezisi Nisan 2010 tarihleri arasında yapıldı. j) Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk ün üniversitemiz Ġz Dergisinin 11. sayısında Türk Kültüründe Vakıf adlı makalesi yayımlandı Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Eğitim-Öğretim yılında aģağıdaki faaliyetler yapılmıģtır. 25

26 Açılan Dersler Ve Sınıflarla Ġlgili Bilgi Hazırlık programından sonra öğrencilere Yabancı Diller Bölümü (YDB) tarafından sunulan bölüm Ġngilizce dersleri 2 gruba ayrılmaktadır. Ġngilizce Eğitim Veren Bölümlerin Ġngilizce Dersleri: Eng-111: ĠletiĢim Becerilerine GiriĢ I Eng-113: Akademik Dinleme ve Not Alma Becerileri Eng- 104: ĠletiĢim Becerileri II Eng- 211: ĠletiĢim Becerileri III Eng- 212: Rapor Yazma ve ĠletiĢim Eng- 202: Sunum Becerileri Türkçe Eğitim Veren Bölümlerin Ġngilizce Dersleri: Türkçe ĠĢletme Bölümü Ġngilizce Dersleri: Temel Ġngilizce 101, 102, 103 ve 104 Güzel Sanatlar Fakültesi Ġngilizce Dersleri: Temel Ġngilizce 101 ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ġngilizce Dersleri: Temel Ġngilizce 101, 102, 103, 104, +Bilgi Edinme Amaçlı Okuma-331, EleĢtirel Okuma-332, Medya Okuryazarlığı-431, Topluluk Önünde KonuĢma-432. Bu derslerden, tek sayılı dersler güz döneminde çift sayılı dersler bahar döneminde açılmaktadır. Mezun durumunda ve belge ile kanıtlı özel durumu olan öğrenciler için gerektiğinde ve yeterli sayıda öğrenci talebi durumunda dönemlik olmayan dersler açılmaktadır. Bunların yanısıra YDB tarafından Uzaktan Eğitim Programında da Ġngilizce dersleri, ve yabancı öğrencilere Türkçe dersleri de sunulmaktadır Eğitim Yılında YDB Tarafından Sunulan Dersler Güz döneminde, Yabancı Diller Bölümünde (YDB), 6 tür güz dönemi dersi, 3 tür bahar dönemi dersi olmak üzere 9 tür ders açılmıģtır. Ayrıca 3 tür uzaktan eğitim Ġngilizce dersi ile yabancı öğrenciler için Türkçe dersleri de yürütülmüģtür. Güz Dönemi Dersleri ENG 111 ĠletiĢim Becerilerine GiriĢ I (Introduction to Communication Skills I) 25 sınıf ENG 113 Akademik Dinleme ve Not Alma (Listening and Note Taking Skills) - 6 sınıf ENG 211 ĠletiĢim Becerileri III (Communication Skills III) - 23 sınıf TĠġ 101 Temel Ġngilizce I- 3 sınıf TĠġ 103 Temel Ġngilizce III- 3 sınıf GSĠ 101 Temel Ġngilizce I- 4 sınıf Toplam 64 sınıf Güz Döneminde Açılan Bahar Dönemi Dersleri Eng 104 ĠletiĢim Becerileri II (Communucation skills II) -2 sınıf ENG 202 Sunum Becerileri (Presentation Skills) - 1 sınıf ENG 212 Rapor Yazma (Technical Report Writing and Communication)- 1 sınıf olarak toplam 68 örgün eğitim sınıfı açılmıģtır. Güz döneminde açılan Uzaktan Eğitim Dersleri Turizm Bilgisayar 1.sınıf -1 sınıf, Turizm 2.sınıf- 1.sınıf, Bilgisayar 2.sınıf 1 sınıf Yabancı Öğrenciler için Türkçe:1 sınıf Genel toplam 72 sınıf ten sonraki dersler henüz sunulmamaktadır. 26

27 Bahar döneminde, Yabancı Diller Bölümünde (YDB), 6 tür bahar dönemi dersi, 3 tür güz dönemi dönemi dersi ile yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe dersi olmak üzere 10 tür örgün ders açılmıģtır. Ayrıca 2 tür uzaktan eğitim Ġngilizce dersi de yürütülmüģtür. Bahar Dönemi Dersleri Eng 104 ĠletiĢim Becerileri II (Communucation skills II) -29 sınıf ENG 202 Sunum Becerileri (Presentation Skills) - 10 sınıf ENG 212 Rapor Yazma (Technical Report Writing and Communication)- 23 sınıf TĠġ 102 Temel Ġngilizce II- 4 sınıf TĠġ 104 Temel Ġngilizce IV- 3 sınıf GSĠ 102 Temel Ġngilizce II- 5 sınıf Bahar Döneminde Açılan Güz Dönemi Dersleri ENG 111 ĠletiĢim Becerilerine GiriĢ I (Introduction to Communication Skills I) 3 sınıf ENG 113 Akademik Dinleme ve Not Alma (Listening and Note Taking Skills) - 1sınıf ENG 211 ĠletiĢim Becerileri III (Communication Skills III) - 1 sınıf olarak toplam 79 Ġngilizce, örgün eğitim sınıfı açılmıģtır. Türkçe 1 Sınıf olarak toplam 80 sınıf açılmıģtır. Uzaktan Eğitim Turizm ve Bilgisayar 1. sınıf -1 sınıf, Turizm 2 sınıf- 1 sınıf Toplam 2 sınıf Genel toplam 82 sınıf Yaz Döneminde Açılan Dersler ENG 111 ĠletiĢim Becerilerine GiriĢ I(Introduction to Communication SkillsI) 5 sınıf Eng 104 ĠletiĢim Becerileri II (Communucation skills II) -3 sınıf ENG 211 ĠletiĢim Becerileri III (Communication Skills III) - 2 sınıf ENG 202 Sunum Becerileri (Presentation Skills) - 1 sınıf ENG 212 Rapor Yazma (Technical Report Writing and Communication)- 3 sınıf TĠġ 101 Temel Ġngilizce 1-1 sınıf olarak toplam 15 örgün eğitim sınıfı açılmıģtır eğitim yılında YDB 169 sınıfta ders sunmuģtur. Bkz Tablo 1 Tablo 2.4.1: Eğitim Öğretim yılında YDB tarafından sunulan dersler ve sınıf sayıları ENG 111 ENG 113 ENG 104 ENG 211 ENG 212 ENG 202 TĠġ/ GSĠ 101 TĠġ/ GSĠ 102 TĠġ 103 TĠġ 104 Others GÜZ = online BAHAR = online 1 Turkçe 201 TOPLAM YAZ TOPLAM Görüldüğü gibi öğretim yılında 168 sınıf açılmıģtır. Güz döneminde açılan örgün derslere toplam 1691 öğrenci kayıt yaptırmıģtır. Tablo de öğrencilerin fakülte ve bölümlere göre dağılımı verilmiģtir. 27

28 Tablo 24.2: Yabancı Diller Bölümü güz dönemi ingilizce derslerine kayıtlı öğrencilerinin fakültelere göre dağılımı Dersler Mühendislik ĠĢletme Fen Edebiyat Güzel Toplam Sanatlar Eng Matematik Psikoloji Eng Psikoloji Matematik Eng Matematik Psikoloji TiĢ TiĢ GSĠ Eng Matematik Psikoloji *Eng ** Eng Genel Örgün Toplam Uzaktan Eğitim Tüm öğrenci sayısı Bilgisayar 28 Turizm Öğrenciler Ġngilizce derslerinde mümkün olduğu durumlarda Mühendislik, ĠĢletme ve Fen Edebiyat fakültesi gruplarına ayrılmıģ ve Ġngilizce dersleri 68 ayrı sınıfta ve 3 uzaktan eğitim sanal sınıfta iģlenmiģtir. Toplam 71 sınıf olmuģtur. AĢağıda öğrencilerin fakültelere göre dağılımı verilmiģtir. Tablo A. Yabancı Diller Bölümü bahar dönemi ingilizce derslerine kayıtlı öğrencilerinin fakültelere göre dağılımı Dersler Mühendislik ĠĢletme Fen Edebiyat Güzel Sanatlar Toplam Eng Psiko 56 3-Mat Eng Psiko 16 2-Mat Eng Psiko Mat Eng Mat 13 Eng Psiko 169 Eng Mat 346 TiĢ TiĢ GSĠ Toplam Örgün Uzaktan eğitim Türkçe Tüm 1554 Öğrenciler Güz döneminde 15 hafta boyunca 19 tam zamanlı ve 3 yarı zamanlı okutman ve AYDAM da görevli bir okutman dersleri yürütmüģ ve haftada 310 saat ders verilmiģtir. Tam zamanlı okutman baģına ortalama ders saati olmuģtur. Sayıya yarı zamanlı okutmanlar katıldığında ortalama sınıf içi ders kiģi baģına saat olmuģtur. (ve ayrıca 3 saat uzaktan eğitim dersi verilmiģtir)

29 Bahar döneminde ise 1496 öğrenciye 79+3 sınıfta haftalık toplam 284 saat örgün (ve 2 saat uzaktan) ders verilmiģtir. 18 tam zamanlı 2 yarı zamanlı okutman ders vermiģ, ve ortalama ders yükü 14.4 saat olmuģtur. Yaz döneminde ise yaz tatil zamanları dikkate alınarak 10 okutmanın ders iģlemesi mümkün olmuģtur. Toplam 204 öğrenciye, 14 sınıfta 891 saat ders sunulmuģtur. Ortalama okutman baģına haftada 9 saat ders düģmüģtür. Her dönem için ders saatlerinin dıģında okutmanların yürüttükleri diğer çalıģmalar (sınav hazırlığı, program geliģtirme, uygulama, öğrenci görüģme, haftalık grup toplantı vb.) toplam olarak haftalık en az 21 saat olmuģtur Yaz dönemi itibariyle 4 okutman yüksek lisans ve 7 okutman doktora çalıģması (ikisi özel öğrenci) yapmıģtır. Okutmanların Katıldıkları Kurum Ġçi Seminer ve Konferanslar Okutmanlar güz döneminde kurum içinde düzenlenen 4 seminere ve bir okutmanımız da Akademik yazım Merkezinin seminerlerine katılmıģtır Bölüm Oryantasyon Programı Bknz Ek Ekim 2009 IT kullanma semineri, çeģitli zamanlarda ve sınıflarda uygulanmıģtır EKĠM ve 11 ARALIK 2009 Kristina Smith " The Importance And Function Of Teacher Development In ELT " konulu seminer vermiģtir Aralık 2009 Kristina Smith Practical Activites In Class In Heterogeneous Classes konulu seminer vermiģtir KASIM 2009 Sibel Tüzel Kandiller " Recycling Vocobulary and Structure in Departmental English Classes" konulu seminer sunmuģtur Mart 23 Haziran 2010 Mine Bellikli, Akademic Writing and Presentations konulu - Akademik Yazım Merkezi tarafından düzenlenen 4 seminere katılmıģtır. Okutmanların katıldıkları kurum dıģı seminer ve konferanslar tablo 6 da sunulmuģtur. Tablo 2.4.4: YDB Okutmanlarının öğretim döneminde katıldıkları kurum dıģı seminer / konferanslar Emine ġentürk Uluslararasi Multidisipliner Kadin Kongresi ĠZMĠR, Dokuz Eylül Üniversitesi Ġmgehan Özkan 13. Inged Elt Ankara,Gazi Üniversitesi Mine Bellikli Devrim World Conference On Ġstanbul, Öztürk Educational Sciences BahçeĢehir Ġmgehan Özkan 3.Elt A Path To Critical Thinking Üniversitesi Kıbrıs, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Sunucu Sunucu Katılımcı Sunucu Sunucu Ladan Amır Safaei 6.Elt Research Conference Çanakkale, On sekiz Mart Üniversirsitesi NeĢe Soysal Meltem Turan Eroğlu Sunucu Sunucu Katılımcı 29

30 Sibel Ġzmir Idea Konferansı Atılım Üniversitesi, Ankara Meltem Turan Eroğlu Meriç BULCA Reda E.H. Ahmad Feride Güven Business&Negotiation Skills St Andrews, Scotland Üniversitesi Leadership, Amazing Minds Antalya Conferance A Proactive Look At English Ankara, Çankaya Language Teaching Programs In Üniversitesi The Preparatory Schools Of Universities Sunucu Katılımcı Katılımcı Katılımcı Katılımcı Mine BelliklĠ Trainer Education Sabancı Katılımcı Universitesi Meltem Katılımcı Turan Eroğlu Renan Güney Katılımcı Ġmgehan Özkan Katılımcı 2010 Bahar ve yaz döneminde Erasmus personel hareketliliği projeleri çerçevesinde 6 okutman yurtdıģı Erasmus programlara katılmıģtır. Tablo Erasmus programına katılan okutmanlar Okutman Katıldığı Ülke Süre /Tarih program Beyhan Shurman Mundus Estonya Meric Bulca Bans Ġngiltere Meltem Turan Bans Ġngiltere Eroğlu Sibel Ġzmir Real Almanya Eylül Ġmge Özkan Real Almanya Eylül Gülseli Erdem LLP Litvanya Eylül Okutmanların Diğer ÇalıĢmaları Eğitim öğretim yılı içinde ders ve sınavlarda kullanmak üzere hazırlanan ve güncellenen tüm dökümanlar yeniden oluģturulan web sitesinde hizmete sunulmuģtur. Bu çerçevede ders açıklamaları (course memo, planlar, kurallar, değerlendirme bilgileri, kitapçıklar vb) hazırlamanın yanısıra aģağıdaki yazılı dokümanlar da üretilmiģtir. Bölüm okutmanlarının yazdıkları bu yazılar kütüphanenin elektronik bülteni ve Ġz dergisinde yayınlanmıģtır. (http://ydb.atilim.edu.tr/turkce/anasayfa.htm,http://ydb.atilim.edu.tr/index.htm) Mine Bellikli: Summer 2009 Creative ELT NeĢe Soysal: Japanese Education System Eğitimde Alternatif Ortamlar Feride Güven Katalog için : Yabancı Diller Bölümü Tanıtım Yazısı Ġngilizce Öğreniminde Web destekli Yöntem Pınar Beyhan Shurman: Tere, (Estonca Merhaba). 30

31 Yabancı Diller Bölümü nde eğitimin kalitesini artırmak amacıyla program geliģtirme çalıģmaları, çeģitlendirilmiģ materyal geliģtirme ve dilbilgisi desteği ve bunların etkili biçimde kullanımlarını sağlamak üzere öğretim elemanları için hizmet içi eğitimler gerçekleģtirilmiģtir. Süreç içerisinde diğer öğrencilerden daha çok desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için ders saatleri dıģında düzenlenen destek programlar, bireysel danıģmanlık ve yönlendirme etkinlikleri de yapılmıģtır. Bu bağlamda gerektikçe ön test son test uygulanarak hem program hem de öğrencilerin bireysel geliģimi konusunda bilgi elde edilmiģtir. Yabancı Diller Bölümü nde Ġngilizce öğretimi konusunda, program geliģtirme çalıģmalarında yöntem, teknik, ders materyali araģtırmalarının yanı sıra eğitim ortamını da zenginleģtirip geliģtireceği konusunda umut veren öğretim durumu ve ortamını geliģtirme araģtırmaları yapılmıģtır öğrenim yılı hazırlıkları yapılırken öğrencilere sınıf içi yüz yüze eğitimlerinin yanında uzaktan bilgisayar ve web destekli eğitim uygulaması sunmak üzere çalıģmalar yürütülmüģtür. Ġngilizce öğretiminin verimliliğinin artırılması konusunda etkili bir yöntem olabileceği düģüncesiyle güz, bahar ve yaz dönemlerinde web destekli Ġngilizce öğretimi, baģlangıç düzeyi bölüm ingilizce derslerinde uygulamaya konmuģtur. Bu uygulama ile ilgili olarak gözlem ve görüģmeleri içeren ve değerlendiren bir çalıģma okutman NeĢe Soysal tarafından sürdürülmüģ ve sunum hazırlanarak Çanakkale Universitesi 6. ELT konferansında sunulmuģtur. Bölüm Ġngilizce Programları ile ilgili uzun ve kısa vadede yapılması planlanan geliģtirme çalıģmaları ve önerileri hazırlanarak Üniversite yönetimine sunulmuģtur. Öğrenci baģarı değerlendirmeleri derslerin özelliklerine göre hem süreç hem de ürün değerlendirmesi biçiminde yürütülmektedir. Bu değerlendirmelerle ilgili süreç ve araçları dönem baģında öğrencilere dağıtılan tüm derslere ait bilgilendirme not ( course memo ) larında belirtildiği biçimde yapılmıģ ve sonuçları tablolarda sunulmuģtur. Ölçme ve değerlendirme süreçleri ve araçlarının öğrenme öğretme materyali olarak kullanılması ve öğrencilere çalıģma alıģkanlıkları kazandırılması amacıyla sınav hazırlıkları ilgili grup öğretmenleri tarafından yapılmıģ ve test planları ve değerlendirme kriterleri öğrencilerle paylaģılmıģtır. Ara sınavlar genelde yazılı olarak ve ders saatlerinde ve sınıflarda, vize ve final sınavları toplu olarak ders dıģındaki zamanlarda uygulanmıģtır. Toplu sınavlarda bölüm okutmanlarından gözetmenlik desteği alınmıģtır. Eng 202 dersi sunuģ becerileri olduğundan değerlendirmeleri sözlü sunum biçiminde olmuģ, her sınavda ders hocasının yanısıra bir baģka değerlendirmeci bulunmuģtur. Eng 212 dersi rapor yazma dersidir ve bu dersin değerlendirmesi süreç değerlendirmesi biçiminde raporun parçalarının ayrı ayrı üretilip değerlendirilmesi biçiminde yapılmıģtır. Uzaktan eğitim ara ve vize sınavları elektronik olarak internet üzerinden ve final ve bütünleme sınavı ise kağıt kalem sınavı biçiminde üniversitede yapılmıģtır. Özetle, uygulanan sınavların sayıları da verilmiģtir. Tabloda görüleceği gibi Eng 212 Rapor yazma ve Eng 202 Sunum Yapma derslerinin dıģında ortak yapılan sınavlar ve değerlendirmelerin sayısı 71 dir. Hem ortak sınavlar hem süreç içinde yapılan sınavların her aģaması için değerlendirme kriterleri ayrı ayrı önceden belirlenmiģ olup süreç içinde güncellenerek okutmanlar tarafından öğrencilere duyurulmakta ve uygulanmaktadır. Uygulama sırasında her grup kendi arasında standardizasyon toplantıları yaparak ortak değerlendirme uygulamaları yapma konusunda fikir birliğine varmaktadır. Bu yıl değerlendirme kapsamına alınan internet uygulamaları, sözlü çalıģmalar ve ürün dosyası öğrenci çalıģma ve değerlendirme alanlarını çeģitlendirmiģtir. Eng 111 ve 104 öğrencilerine deneme mahiyetinde uygulanan ve sonuçlarından hem öğrencilere geri bildirim vermek hem de program geliģtirme çalıģmalarında yararlanmak, ayrıca öğrencileri ileride girecekleri bu tür sınavlara hazırlamak amaclı pilot ön test, son test çalıģmaları yapılmıģtır. Küçük bir örneklem üzerinde yapılan çalıģma sonucu bu karģılaģtırmalarda ön ve son test arasında bir miktar fark olduğu 31

32 gözlenmiģtir. Bu çalıģmaların daha teknolojik biçimde ve çok sayıda öğrenciyi kapsayan Ģekilde yapılabilmesi için çalıģmalar sürmektedir. Ayrıca okutmanlarla tek tek görüģülerek eğitim öğretim süreci, koģullar ve planlama konularında paylaģım ve değerlendirme yapılmıģ, elde edilen bilgiler ileride yapılacak iģ bölümü ve ekip çalıģmasında yararlanmak üzere dosyalanmıģtır. 32

33 Tablo : Öğretim yılında YDB nin uyguladığı ortak sınavlar Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Okulu Toplam Quiz vize Odev/ Final Quiz vize Odev/ Fina Q Vize Ö F l Eng version 1 IT* Sunum * Portfolio ** IT* Sunum * Portfolio* * IT* Sunum * Portfolio* * 1 13 Eng IT* Sunum * IT* Sunum * Eng version Eng TiĢ101 2 version TiĢ TiĢ103 2 version TiĢ Toplam Uz. Eğ 3 Tür 3 Tür 3 Tür 2 Tür 2 Tür 2 15 Tür Toplam

34 Tablo 2.4.7:Genel baģarı değerlendirmesi güz dönemi Evaluated items Eng 111 Eng 113 Eng 104 Eng 211 Eng 202 Eng TiĢ TiĢ Gsi TOTAL Toplam öğrenci # # Devamsızlıktan kalanların sayısı #Finale giren öğrenci sayısı # Dersi bırakanların sayısı # 60+ puan alanların sayısı Devam edenlerin baģarı oranı (%) %71 %92 %94 %88 %80 %100 %69 %89 %69 %83,55 Kayıtlı olanların baģarı oranı (%) %65 %88 %83 %85 %80 %100 %64 %88 %58 %79 Devamsızlıktan kalanların oranı % %10 %4 %11 %4 %0 %0 %8 %1 %11 %5,4 Genel başarı ortalaması 59,18 69,71 69,9 70,5 66,8 78,5 61,98 71,7 57,17 67,27 Finale girenlerin not ortalamaları 65,48 73,97 82,32 73,75 83,5 78,5 65,32 67,96 57,82 72,06 34

35 Tablo 2.4.8: Genel baģarı değerlendirilmesi bahar Değerlendirme Boyutları Eng 111 Eng 113 Eng 104 Eng 211 Eng 202 Eng TiĢ TiĢ Gsi TOPLAM Toplam Öğrenci Sayısı Devamsızlıktan kalan öğrenci sayısı Finale giren öğrenci sayısı Dersi bırakan öğrenci sayısı üstü alan öğrenci sayısı Devam edenlerin baģarı oranı (%) %80,96 %84 %65,7 %65 %77,51 %80,75 %78,29 %64,21 %69,47 %73,98 Tüm kayıtlı öğrencilerin baģarı oranı (%) %59,27 %79,73 %67,79 %68,97 %75,01 %77,24 %78,70 %75,21 %76,80 %73,19 Devamsızlıktan kalma oranı % %4,48 %6 %5 %0 %4 %3 %1 %5 %9 %4,16 BaĢarı ortalama notu 62,4 74,74 66,05 68,97 77,89 74,74 73,81 72,05 69,04 71,07 35

36 Tablo 2.4.9: Yaz dönemi genel baģarı değerlendirmesi Değerlendirme Boyutları Eng 111 Eng 104 Eng 211 Eng 202 Eng 212 Gsi /TiĢ 101 TOPLAM Toplam Öğrenci Sayısı Devamsızlıktan kalan öğrenci sayısı Finale giren öğrenci sayısı Dersi bırakan öğrenci sayısı üstü alan öğrenci sayısı Devam edenlerin baģarı oranı (%) %73,49 %71,89 %75,54 %72,52 %78,35 %76,05 %74,64 Tüm kayıtlı öğrencilerin baģarı oranı (%) %71,30 %70,32 %72,93 %72,52 %78,35 %76,05 %73,57 Devamsızlıktan kalma oranı % %0 %0 %3 %0 %0 %0 %3 BaĢarı ortalama notu 74,05 71,10 73,13 75,71 81,6 81,9 76,25 36

37 GÜZEL SANAT.FAK. F.ED.F AK. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠġLETME FAK. 113'de kalanlar 111'de kalanlar 104'de kalanlar 211'de kalanlar eng 202'de kalanlar TĠġ 101'de kalanlar TĠġ 103'de kalanlar GSĠ 101'den kalanlar TÜM KALAN TOPLAM 104'den geçip MUAF 113'den olanlar 104'e geçenler 111'den 104'e geçenler 104'den 211'e geçenler 211'den 212'ye geçenler 211'den 202'ye TĠġ geçenler 101'den TĠġ 102'ye TĠġ geçenler 103'den TĠġ 104'e geçenler GSĠ 101'den 102 geçen TÜM GEÇEN TOPLAM 111'e hazırlıktan gelenler 113'e hazırlıktan gelenler 104'e hazırlıktan HAZIRLIK gelenler TAN GELEN TOPLAM Tablo : Güz dönemi itibariyle genel durum ĠġLETME ĠKTĠSAT ULUSLAR TURĠZM SĠYASET BĠLĠMĠ 6 23 HALKLA ĠL LOJĠSTĠK BĠL.MÜH ELEKTRĠK ENDÜSTRĠ ĠNġAAT YAZILIM MEKATRONĠK ÜRETĠM ENERJĠ SĠS. 1 OTOMOTĠV 1 MAKĠNA 1 1 BĠLĠġĠM MALZEME PSĠKOLOJĠ MATEMATĠK ĠÇ MĠMARLIK MĠMARLIK 11 ENDST.TASARIMI 4 8 MODA 9 5 GRAFĠK 11 TOPLAMLARI

38 38

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Oryantasyon Eğitim Araştırma Atama ve Yükseltme Akademik Performans Bazı Hizmet Birimleri Dış Değerlendirmeler. 2 Modül 1: Akademik ve İdari Konular Sunan: REKTÖRLÜK, 3

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :30/10/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/30 Enstitü Yönetim Kurulu 30/10/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :10.02.2011 TOPLANTI SAYISI : 2011/2 Enstitü Yönetim Kurulumuz 10.02.2011 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan Fen-Edebiyat Fakültesi 2. SINIF 3. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 5 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 4 Psikoloji 10 10 Sosyoloji 5 5 Tarih 4 4 İktisadi

Detaylı

Atılım Üniversitesine HOŞGELDİNİZ.

Atılım Üniversitesine HOŞGELDİNİZ. Atılım Üniversitesine HOŞGELDİNİZ 2017 www.atilim.edu.tr ANKARA DA BİR ÜNİVERSİTE Sayılarla Atılım Üniversitesi 6 Fakülte 2 Yüksekokul 550 Akademisyen (Tam Zamanlı) 40 Lisans Programı 140 Laboratuvar

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Atılım Üniversitesi

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yrd. Bölüm Başkan Yrd. OZAN OZAN ---- Bölüm Sekreterliği Şükran KARAASLAN ---- Bölüm Staj Komisyonu Bölüm Mezuniyet ve Not Tetkik

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 2016-2017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR,

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkezin Kuruluşu: Öğretim üyelerinin trafik ve yol güvenliği konusundaki hassasiyetleri ve kendi aralarında toplantılar yapma Merkez

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU KONU BAŞLIĞI Universitenin Akademik Yapısı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU İÇERİK KAPSAMI Üniversitenin fakülte, bölüm vs. sayılarını da içeren kısa tanıtım İÇERİK Fakülte Sayısı: 0 Yüksekokul

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 5 2016/19-33 24.02.2016 Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof.Dr. Haldun MÜDERRĠSOĞLU baģkanlığında Dekanlık

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

Sayılarla Atılım Üniversitesi

Sayılarla Atılım Üniversitesi Sayılarla Atılım Üniversitesi 6 Fakülte 2 Yüksekokul 550 Akademisyen (Tam Zamanlı) 40 Lisans Programı 150 Laboratuvar 13 Araştırma Merkezi Sayılarla Atılım Üniversitesi 250.000 m² (104.000 m² kapalı, 146.000

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO 23.06.2015 515 10 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Prof. Dr. Mevlüt TÜRK

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aģağıda belirtilen Anabilim Dallarında 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript (100 lük Sistemde transkrip veya Üniversitesinin Dönüşüm Tablosu)(Aslı) 3- Öğrenci

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER)

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) Organizasyon ġeması REKTÖR Mühendislik Fakültesi ÇEVMER MÜDÜRÜ ÇEVMER YÖNETĠM KURULU Ziraat Fakültesi MÜDÜRYARD. MÜDÜR YARD. ÇEVMER

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunu. olup, Jimnastik ve Fitness 2. Kademe. Antrenörlük belgesine sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR. Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunu. olup, Jimnastik ve Fitness 2. Kademe. Antrenörlük belgesine sahip olmak. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: Duyuru Başlama Tarihi :8..05 Son Başvuru Tarihi :04.0.06 Ön Değerlendirme Tarihi :07.0.06 Sınav Giriş Tarihi :.0.06 Sonuç Açıklama Tarihi :4.0.06 MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 20162017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR, TASARIM

Detaylı

FORMLAR Kayıt Öncesi Doldurulması Gereken Formlar

FORMLAR Kayıt Öncesi Doldurulması Gereken Formlar FORMLAR Kayıt Öncesi Doldurulması Gereken Formlar Kayıt işlemlerinizi yaptırmak üzere Üniversitemize gelirken takip eden sayfalarda yer alan formları doldurup getirmeniz halinde kayıt işlemleriniz daha

Detaylı

TERCİH BURSU

TERCİH BURSU 1 0.000 TERCİH BURSU 01-ÖSYS 00 0001 00 00 0001 00 001 000 000 001 00 000 001 00 00 00 0001 00 00 000 00 001 00 00 BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Çin Dili ve Edebiyatı ( Ücretli ) Çin Dili ve Edebiyatı ( Tam

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ Müdür Vekili Ankara, 18 Eylül 2012 1976 dan günümüze Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

Akademik Kurul Toplantısı

Akademik Kurul Toplantısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 215-216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 16 /12/215 Akademik Kurul Toplantısı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Teknoloji Fakültesi. ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlendirilmesi

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

"ÖRNEKTİR" 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma

ÖRNEKTİR 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma Pazartesi ġirket Tanıtımı ve Fabrika Oryantasyonu 1 5 9 Salı Fabrika Bilgileri / YerleĢim Planı 5 7 9 ÇarĢamba Fabrika Bilgileri / Organizasyon

Detaylı

TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.10.2015 185 01-15

TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.10.2015 185 01-15 TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.10.2015 185 01-15 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof. Dr. Sedat AKTAN baģkanlığında aģağıdaki gündem maddelerini görüģmek üzere toplanmıģtır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 On5yirmi5.com İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 Bu yıl yeni açılan üniversite ve bölümler, ÖSYM'nin 23 Haziran tarihli yayınladığı ÖSYS tercih kılavuz ve kitapçıkta yer alan verilerin geçtiğimiz

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/10/2014-215469 T.C. Sayı :18235917-903.99- Konu :Diğer İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA ''İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ/MOBBİNG'' konulu eğitim çalışmasının İletişim Fakültesi Cep

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO 25.05. 617 9 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1- Prof. Dr. Mevlüt TÜRK

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ 216-217 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript (1 lük Sistemde transkript veya Üniversitesinin Dönüşüm Tablosu)

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ TANITIM DOSYASI 2016 A. PROGRAMLARIMIZIN TARİHÇESİ VE MİSYONU Programlarımız Kocaeli, Gebze ve İstanbul Sanayi nin yetişmiş

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript 3-Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge 4-Ders İçerikleri 5- OSYM Sonuç Belgesi İnternet

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ORDU Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca;

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 15 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) 15 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS. 2.Sınıf

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS. 2.Sınıf 217-218 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS YOPKODU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Eğitim Fakültesi YOPADI 2.Sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.Sınıf Yurt İçi Yurt

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011 Prof. Dr. Ünsal BAN Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 01.04.1970 Medeni Durum : Evli, Ece ve Emre adında iki çocuğu var Yabancı Dil : Ġngilizce ve Almanca AKADEMĠK EĞĠTĠM ve AKADEMĠK GEÇMĠġ: Derece Bölüm/Program

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

KARAR Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı ekindeki 01 nolu kararı görüşüldü.

KARAR Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı ekindeki 01 nolu kararı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 05.01- Eğitim Komisyonu Başkanlığı

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi On5yirmi5.com Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yeni Yüzyıl Üniversitesi hakkında detaylı bilgi için... Yayın Tarihi : 15 Nisan 2013 Pazartesi (oluşturma : 12/18/2015) Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Vatan Sağlık ve

Detaylı

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ Üniversitemiz Yönetim Kurulu 31/03/2017 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ -2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ BaĢvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi BaĢlangıç BitiĢ BaĢlangıç

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÜNİVERSİTEMİZ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNCE 00-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI PROGRAMLARA SINAVLA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ALES Puan Türü(*) KoĢullar

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 339 TOPLANTI TARİHİ : 28.01.2010 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 340 TOPLANTI TARİHİ : 18.02.2010 Üniversitemiz Senatosu Rektör Vekili Prof. Dr. Binnaz BAYTEKİN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI 2016-2017 AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI Puan Min. Mak. Boş DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Türü Puan Puan Kontenjan Diş Hekimliği MF-3 433,492 449,361 0 Diş Hekimliği (%100 Burslu) MF-3 468,077 488,285 0

Detaylı

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Kayıt

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Kayıt Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Kayıt Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Tarafından 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Mezuniyet Durumunda Olan Öğrenciler ve Mezunlar İçin

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ORDU Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca;

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ANABĠLĠM DALLARI KONTENJAN YÜKSEK ALES LĠSANS Doktora Puan Türü Tezli Tezsiz ANALĠTĠK KĠMYA 7-7 SAY. FARMAKOGNOZĠ 10-5 SAY. Fitoterapi (II.Öğretim)

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

TEMSA Global A.Ş- (KOMATSU) Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sokak. No:2 Altunizade /İSTANBUL. Denizli Sanayi Odası DENİZLİ

TEMSA Global A.Ş- (KOMATSU) Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sokak. No:2 Altunizade /İSTANBUL. Denizli Sanayi Odası DENİZLİ EK-1 ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ KAPSAMINDA PLANLANAN KURSLARIN TEKLİF LİSTESİ Sıra No Kurs No EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI KATILACAK

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi görmek üzere alınacak

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16/10/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/28 Enstitü Yönetim Kurulu 16/10/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI

TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI Sınavı Yapacak Öğretim Elemanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI Sınav Yapılacak Birim/Bölüm Sınavın Yapılacağı Yer Tarih

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı