Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R"

Transkript

1 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5 Desteklenen AraĢtırma, GeliĢtirme, Uygulama, Eğitim ve DanıĢmanlık Projeleri Ofisi Koordinatörlüğü 2.6 Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü 2.7 Akademik Personelle ilgili Bilgiler 2.8 Ġdari Personelle ilgili Bilgiler 2.9 Ceza Alan Personel 3. YÖNETĠM FAALĠYETLERĠ 3.1. Genel Sekreterlik Hukuk MüĢavirliği Öğrenci ĠĢleri Müdürlüğü Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü Personel ĠĢleri Müdürlüğü HaberleĢme ĠĢleri Müdürlüğü ArĢiv ve Belge Yönetimi Müdürlüğü Kütüphane ve Dökümantasyon Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ĠĢleri Müdürlüğü Spor ĠĢleri Müdürlüğü Mali ĠĢler Müdürlüğü Yardımcı Hizmetler Müdürlüğü UlaĢım Müdürlüğü Güvenlik Müdürlüğü Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Strateji ve ĠĢ GeliĢtirme Müdürlüğü Çevre Düzenleme Müdürlüğü Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Merkezi Kariyer Planlama ve Mezunlarla ĠletiĢim Ofisi AB ve Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi 4. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ 4.1 Öğrenci Sayıları 4.2 Ceza Alan Öğrenci Sayısı 4.3 ÇeĢitli Nedenlerle Ayrılan Öğrenci Sayısı 4.4 Öğretim Elemanları Tarafından Okutulan Yıllık Ders Saati ve Öğrenci Sayıları 4.5 BaĢarı Oranları 4.6 Öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı 4.7 Burs Sağlama 1

2 5. AKADEMĠK FAALĠYETLER 5.1 Makaleler 5.2 Bildiriler 5.3 Kitaplar 5.4 Yayınlar 5.5 Lisansüstü ÇalıĢmalar 5.6 Seminer, Konferans, Sempozyum, Panel ve AraĢtırma Projeleri 6. FĠZĠKĠ YAPI VE YATIRIMLAR 6.1 Bina, Derslik ve Diğer Tesisler 6.2 Yatırımlar 7. KÜLTÜREL FAALĠYETLER VE SOSYAL HĠZMETLER 7.1 Kültürel Faaliyetler 7.2 Barınma, Beslenme, Sağlık ve Spor Hizmetleri 2

3 BĠRĠNCĠ B Ö L Ü M Ö R G Ü T L E N M E Y A P I S I 3

4 4

5 ĠKĠNCĠ B Ö L Ü M G E N E L B Ġ L G Ġ L E R 5

6 2.1 ÜNĠVERSĠTENĠN KURULUġ VE GELĠġMESĠ Üniversitemiz 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 Sayılı Kanun la kurulmuģtur öğretim yılında üç bölüm (Ġngiliz Dili ve Edebiyatı, ĠĢletme ve Ġktisat) ve Meslek Yüksekokulunun 4 önlisans programı (Halkla ĠliĢkiler, Turizm ve Otelcilik, Bilgisayar Destekli Muhasebe ve Bilgisayar Programlama) ile faaliyete baģlamıģtır öğretim yılında mevcut bölümlere ĠĢletme Fakültesi bünyesinde Uluslararası ĠliĢkiler, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri açılmıģtır öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsünde ĠĢletme, Ġktisat ve Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalları açılmıģtır öğretim yılında Meslek Yüksekokulu programları kapatılmıģ, ĠĢletme Fakültesi bünyesinde Türkçe ĠĢletme, Turizm ĠĢletmeciliği, Halkla ĠliĢkiler; Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Mütercim Tercümanlık, Matematik; Mühendislik Fakültesi bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve ĠnĢaat Mühendisliği bölümleri açılmıģtır öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı açılmıģtır öğretim yılında Mühendislik Fakültesinde Üretim Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Bölümleri, Fen Bilimleri Enstitüsünde ĠnĢaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı; Sosyal Bilimler Enstitüsünde Finansman Ana Bilim Dalı açılmıģtır öğretim yılında Hukuk Fakültesi açılarak faaliyete sokulmuģtur. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Turizm ĠĢletmeciliği Ana Bilim Dalı, Avrupa Birliği Programı; Fen Bilimleri Enstitüsünde Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Üretim Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Matematik Ana Bilim Dalı açılmıģtır öğretim yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Malzeme Mühedisliği Bölümü; Sosyal Bilimler Enstitüsünde Bankacılık Programı, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı açılmıģtır öğretim yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde Yazılım Mühendisliği Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği programı açılmıģtır öğretim yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde BiliĢim Sistemleri Mühendisliği Bölümü açılmıģ, Fen Bilimleri Enstitüsünde; Mühendislik Sistemleri Modellenmesi ve Tasarımı Doktora programı, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Tünelcilik Ana Bilim Dalı programı baģlatılmıģtır öğretim yılında Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmuģ; Fakülte bünyesinde Moda ve Tekstil Tasarımı, Grafik Tasarımı, Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Meslek Yüksek Okulu bünyesinde; Turizm ve Konaklama ĠĢletmeciliği (Uzaktan Eğitim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitimi), Sosyal Bilimler Enstitüsünde Çeviri Bilim Programı, ĠĢletme Yönetimi Ana Bilim Dalı (Uzaktan Eğitim) açılmıģtır öğretim yılında; ĠĢletme Fakültesi bünyesinde Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık Bölümü, Ġktisat (Tükçe) Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsünde; Politik Ekonomi Doktora Programı açılmıģtır. 6

7 öğretim yılında; ĠĢletme Fakültesinde; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Mühendislik Fakültesinde; Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde; Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Mimarlık Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesinde; Ġngiliz Dili ve Edebiyatı (UOLP), Mühendislik Fakültesinde; BiliĢim Sistemleri Mühendisliği (UOLP), Sosyal Bilimler Enstitüsünde; Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı, Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsünde; Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı açılmıģtır öğretim yılında; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde BiliĢim Sistemleri A.B.D altında Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi programı açılmıģtır. 2.2 AKADEMĠK BĠRĠMLER Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü ĠĢletme Fakültesi ĠĢletme Bölümü (Ġngilizce) ĠĢletme Bölümü (Türkçe) Ġktisat Bölümü (Ġngilizce) Ġktisat Bölümü (Türkçe) Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık Bölümü Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Bölümü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Ġmalat Mühendisliği Bölümü Mekatronik Mühendisliği Bölümü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Bölümü BiliĢim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Otomotiv Mühendisliği Bölümü Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü 7

8 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Grafik Tasarımı Bölümü Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mimarlık Bölümü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı (Uzaktan Eğitim) Turizm ve Konaklama ĠĢletmeciliği Ön Lisans Programı (Uzaktan Eğitim) Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programları ĠĢletme Yönetimi (Türkçe - Tezli ve Tezsiz) Finansman (Türkçe - Tezli ve Tezsiz) Uluslararası ĠliĢkiler (Türkçe - Tezli ve Tezsiz ve Ġngilizce - Tezli) Avrupa Birliği (Türkçe/ Ġngilizce - Tezli ve Tezsiz) Ġngiliz Dili ve Edebiyatı (Ġngilizce - Tezli ve Tezsiz) Çeviri Bilimi (Ġngilizce - Tezli ve Tezsiz) Uygulamalı Ġktisat (Türkçe - Tezli ve Tezsiz) Turizm ĠĢletmeciliği (Türkçe - Tezli ve Tezsiz) Kamu Hukuku (Türkçe - Tezli ve Tezsiz) Bankacılık (Türkçe Tezsiz) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Türkçe - Tezli ve Tezsiz) Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği (Türkçe - Tezli ve Tezsiz) Yerel Yönetimler (Türkçe - Tezli ve Tezsiz) Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe - Tezli) Doktora Programı Politik Ekonomi Ġngiliz Edebiyatı ve Kültürü Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları Bilgisayar Mühendisliği A.B.D. - Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) Elektrik - Elektronik Mühendisliği A.B.D.- Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) ĠnĢaat Mühendisliği A.B.D. ĠnĢaat Mühendisliği A.B.D. - Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları - Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) Mekatronik Mühendisliği A.B.D. - Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) Ġmalat (Üretim) Mühendisliği A.B.D. - Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) Yazılım Mühendisliği A.B.D. - Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) Endüstri Mühendisliği A.B.D. - Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği A.B.D. - Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) BiliĢim Sistemleri Mühendisliği A.B.D. Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi - Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) Doktora Programı Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı 8

9 2.3 ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERĠ Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Eğitim Öğretim yılında aģağıda yazılı bulunan faaliyetler yapılmıģtır: Merkez ilgili bölüm ve birimlerinin iģbirliği ile kadın sorunlarına karģı toplumsal duyarlılığı artırmaya çalıģmıģ, çeģitli alanlarda (sosyoloji, psikoloji, hukuk, siyaset, ekonomi ve edebiyat) yapılan çalıģmaları hem izlemek hem de bu alanlarda yeni çalıģmalar ve projeler üreterek kadının statüsünün iyileģtirilmesine katkıda bulunmuģ, cinsiyet eģitliği ilkesinin herģeyden önce, toplumun tüm katmanlarına yayılması gerekliliğinden yola çıkarak bu konuda kadınların ve erkeklerin, özellikle de gençlerin bu konudaki farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunacak çalıģmalar yapmıģ sosyal-kültürel etkinlikler düzenleyerek kadın araģtırmaları arģivi ve kitaplığı oluģturmuģ ve kadın sorunları konusunda ilgili resmi kurum ve uluslararası kuruluģlarla iģbirliği çalıģmalarını sürdürmüģtür. Kadınların kadın oldukları için yaģadığı ayrımcılık ve Ģiddet ya da buna yönelik tehlike karģısında kadınlara yol göstermeyi, bu çerçevede hukuksal destekte bulunmayı görev olarak üstlenmiģ ve bu konuda etkinlikler düzenlemiģtir. Üniversitede oluģturulan Atılım Üniversitesi Kadınlara Destek Merkezi, özellikle üniversitede öğrenim gören kız öğrencilerin yaģadığı taciz de içinde olmak üzere Ģiddet, ayrımcılık gibi kadın hakları ihlalleri konusunda öğrencilere yol göstermeye çalıģmıģtır. Merkezde, bir danıģma hattı kurulmuģ, destek hizmetini önceden belirlenecek gün ve saatte yüz yüze görüģme yoluyla verilmiģ, bu amaçla merkezde bir yazman görevlendirilmiģtir. Destek hizmeti verildiğinde konusu, sorunlar ve çözüm önerileri bir yazanakla saptanmıģ ve böylelikle veritabanı oluģturulmuģtur. Merkez internet sitesinde forum alanları oluģturmuģtur. Yönetilen sorunlar, kiģisel bilgiler depolanmadan uzman site üyelerinde yanıtlanarak destek verilmeye çalıģılmıģtır. Bunların dıģında, aģağıda belirtilen etkinlikler yapılmıģtır. 3 Kasım 2010 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent Gülçubuk tarafından verilen Kırsal Alanda Kadın GiriĢimciliğinin Arka Yüzü konulu konferans 7 Mart 2011 Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Av. Ferruha Canpolat, Av. Bedrettin Canpolat ve Av. Müjde Avcıoğlu nun konuk olarak katıldığı: Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın: Ġstihdam, ġiddet ve Siyaset konulu panel 29 Mart 2011 BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden Ekonomik Statü Daire BaĢkanı Gülsün Büker in konuk olarak katıldığı Türkiye de Kadının Statüsü konulu konferans 25 Nisan 2011 Prof. Dr. Hamit Hancı, Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır, Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız, Mobingle Mücadele Derneği BaĢkanı Hüseyin Gün ün katıldığı ĠĢ Yerinde Örgütlü Yıldırma ve Kadın konulu panel. 9

10 28 Kasım 2011 Merkez Müdürü Doç. Dr. Lerzan Gültekin in Ġnsan Kaynakları Temsilcisi Armağan Aksun la Atılım Üniversitesinde gerçekleģtirdiği sohbet Sosyal Bilimler AraĢtırmalarında Cinsiyet, Kadın ve Edebiyat, Kadın ve Hukuk, Kadının Toplumdaki DeğiĢen Rolü, Kadın ve Medya, Kadının Siyasete Katılımı, Cinsiyet ve GeliĢim, ÇalıĢma Hayatı ve Cinsiyet, Cinsiyet ve Liderlik/Yönetim, Ekonomik ve Sosyal Politikalar, Cinsiyet ve ġiddet, Cinsiyet vr Bedeb, Kadın ve Çevre, Kadın ve Teknoloji/Bilim, Cinsiyetle Ġlgili Diğer konular. 7 Nisan 2011 Yrd. Doç. Dr. GökĢen Aras ın konuk olarak katıldığı TRT Radyo 1 PaylaĢtıkça programı 6 Nisan 2011 tarihinde Yrd. Doç. Dr. GökĢen Aras ın katıldığı Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf ın baģkanlığında Kadına Yönelik ġiddet Ġzleme Komitesi 5. Toplantısı 2 Mart 2011 Yrd. Doç. Dr. GökĢen Aras ın katıldığı Kadının ĠĢgücüne Katılımı ÇalıĢtayı 16 Eylül 2010 Yrd. Doç. Dr. GökĢen Aras ın katıldığı Devlet Bakanı Sn. Selma Aliye Kavaf baģkanlığında BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi (CEDAW) ile ilgili toplantı 5 Haziran 2011 Yrd. Doç. Dr. GökĢen Aras ın katıldığı Meslek ve ĠĢ Örgütlerinin Yönetiminde Kadın Temsili Uluslararası ÇalıĢma Toplantısı Yrd. Doç. Dr. GökĢen Aras ve Dr. Ceylan Ertung un katıldığı Devlet Bakanı Sn. Selma Aliye Kavaf ın baģkanlığında, Kadına Yönelik ġiddeti Ġzleme Komitesi tarihinde Yrd. Doç. Dr. GökĢen Aras ve Dr. Ceylan Ertung un katıldığı Ankara Valiliği Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Düzenlenen Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesi konulu toplantı Yrd. Doç. Dr. GökĢen Aras ın katıldığı Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlediği Gök ve Kadın sempozyumu Ceylan Ertung un katıldığı Ankara GiriĢimci ĠĢ Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGĠKAD) Toplantısı Doç. Dr. Lerzan Gültekin in katıldığı Çankaya Üniversitesi Ankara Üniversitesi Kadın ÇalıĢmaları Merkezleri Müdürleri toplantısı Doç. Dr. Lerzan Gültekin in katıldığı RTÜK tarafından düzenlenen Kadınların TV Ġzleme Eğilimleri araģtırması Doç. Dr. Lerzan Gültekin in Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı Fatma Karakoç ile ikili görüģmesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Özel Sayısı kapsamında Doç. Dr. Lerzan Gültekin in konuk olarak katıldığı Atılım Üniversitesi Kasaum ÇalıĢmaları ve Kadın Sorunlarına BakıĢ baģlıklı söyleģi tarihinde Dr. BaĢak Ok un katıldığı Ankara BüyükĢehir Belediyesi Aile Çocuk ÇalıĢma Grubu Toplantısı 21 Mayıs 2010 Dr. Ceylan Ertung un katıldığı 11. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 10

11 Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi eğitim öğretim yılından bu yana Merkez Müdürlüğünü Doç. Dr. Mete Törüner yürütmektedir. Merkezin Yönetmeliği faaliyet alanları çeģitlenmiģ Ģekilde yeniden düzenlenerek hazırlanmıģ ve Üniversite senatosundan geçerek Resmi Gazete de yayınlanmıģtır. Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Üniversitemiz öğrencilerine yönelik ALES Hazırlık kursu açmıģtır. 16 öğrencimiz ve çalıģanımız bu kursa ön kayıt yaptırmıģtır. Mart 2011 tarihinde DıĢ Ticaret Sertifika Programı düzenlenmiģ ancak gereken sayıda baģvuru olmamıģtır. Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi bünyesinde çeģitli sertifika programlarının açılması için çalıģmalar devam etmektedir. Türkiye Tarih AraĢtırmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi eğitim öğretim yılında aģağıda belirtilen etkinlikler düzenlenmiģtir. AraĢtırma merkezinin web sitesi Türkçe ve Ġngilizce olarak hazırlanarak üniversitemiz web sayfasına konuldu. Mustafa Kemal in Ankara ya geliģinin 91. yıldönümü nedeniyle 23 Aralık 2010 tarihinde Orhan Zaim Konferans salonunda saat da Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk ün yönetiminde ġevket Bülent Yahnici, Prof. Dr. Ünsal Yavuz, Dr. Metin Özaslan ın katılımı Milli Mücadele Yıllarında Ankara konulu panel gerçekleģtirildi, 1933 yılında Ernest mamboury, Ankara adlı eseri Fransızca hazırlanmıģtır. Ankara hakkında bügüne kadar yapılan en kapsamlı ve bilimsel araģtırma için bu eserin Türkçeye çevirtmek için giriģimlerde bulunuldu, Eserin telif hakkı ĠçiĢleri Bakanlığına ait olduğu için adı geçen Bakanlığa çeviri izni için yazılı baģvuruda bulundu, Telif hakkı sorunu çözümlenirse, Ernest Mamboury in Ankara adlı eserinin Türkçeye çevrisinin yapılması ve yayınlanması planlandı. Akademik Yazım DanıĢma Merkezi Akademik Yazım DanıĢma Merkezi nin Akademik Yılı Faaliyetleri aģağıda yazılmıģtır: Akademik Yazım DanıĢma Merkezi nin (AYDAM) kuruluģ amacı Atılım Üniversitesi akademik personelinin yazmıģ olduğu akademik makaleleri yabancı dil (Ġngilizce) açısından değerlendirip düzeltmek, ilk değerlendirme aģamasında makalenin dergi hakem kurulu tarafından reddedilmesini önlemek, dolayısıyla Üniversitemizin SSCI / ISI ve benzeri indeksli yayınlarda diğer üniversitelere kıyasla daha üst sıralarda yer almasını sağlamaktır. Bilindiği gibi bir bilimsel çalıģma yaklaģık 6 ay ile 2 yıl arasında sonuçlanmaktadır. Çoğu makale bilim açısından bilimsel dergilerin hakem kurulları tarafından kabul edilse dahi, yabancı dil kullanımı ve akademik yazım Ģablonu açısından çoğu sefer reddedilmektedir. Hakemlerin bu ön değerlendirmesi yaklaģık 4 ay - 1 yıl almaktadır. Makalenin yeniden düzeltilip, yeniden gönderilip, tekrar basım sırasına girmesi ve basılması yaklaģık ek olarak 1 yıl daha almaktadır. AYDAM, akade- 11

12 misyenlerimize 2. bir yıl daha kaybettirmemek, sıradaki çalıģmalarına olanak vermek ve akademik doğru yazımı bu vesile ile teģvik etmek amacı ile kurulmuģtur. AYDAM akademisyenlerimize sadece makalelerinde değil aynı zamanda ulusal ve yerel platformlarda yapacakları sunu ve projelerde de yabancı dil açısından destek vermeyi amaçlamıģtır. Bu kapsamda AYDAM 2010 Bahar döneminde üniversite akademik personeline 5 ay süre ile Akademik Yazım ve Sunum Teknikleri konulu seminerleri düzenlemiģ, katılımcılara Rektörlük Makamı ve AYDAM BaĢkanlığı onaylı sertifika sağlanmıģtır. Bu seminerler 2011 Bahar aylarında da devam etmiģ ve akademik yılında da devam etmesi planlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda: a. AYDAM Atılım Üniversitesi Akademik Personeline bilimsel makale yazım teknikleri ve yabancı dil hususlarında bire bir danıģmanlık hizmeti vermektedir. b. Türkiye de ilk defa akademisyenler elektronik ortamda danıģmanlık için randevu alıp, dilek ve isteklerini iletip, akademik danıģmanlık hizmeti almıģlardır. c. Bire bir danıģmanlık hizmetinin yararlarını akademik personelimiz tecrübe ettikten sonra daha iyi farkına varmıģ, bu vesile ile yanlıģ yaptıkları hususları hem anında danıģmanlarımızdan öğrenmiģ hem de AYDAM BaĢkanlığının kendilerine sağlamıģ olduğu ek materyallerle eksik/yanlıģ bildikleri hususların doğrularını öğrenme ve bilgilerini bu yönde pekiģtirme fırsatı bulmuģlardır. d. Türkiye de ilk defa akademisyenler elektronik ortamda danıģmanlık esnasında karģılaģmıģ oldukları zorluk ve noksanlar için AYDAM web sayfasından bilimsel bir makalenin yazım hususlarına iliģkin yazılı doküman elde etmiģlerdir. (Bu hizmetten sadece Atılım Üniversitesi akademik personelinin yararlanmasını sağlamak için kiģiye özel Ģifre uygulaması yapılmıģtır) e. AYDAM hayata geçirdiği hizmetleri akademisyenlere e-posta yolu ile ve basılı posterleri panolara asarak duyurmuģtur. f. AYDAM hizmetlerine dönem arası ve yaz döneminde de imkanlar dahilinde devam edilmiģtir. g. Düzgün, temiz ve sakin bir ortamda danıģmanlık hizmetinin verilmesi, dolayısıyla merkeze gelen akademisyenlerin rahat bir ortamda danıģmanlık hizmeti almalarının sağlanmasına azami önem verilmiģtir. h. AYDAM belirli zamanlarda akademisyenlerden danıģmanlık hizmeti için fikir almıģ ve bunu hayata geçirmiģtir. i. AYDAM üniversitemizde akademik makale yazımını ve uluslararası arenada üniversite bazında yapılan çalıģmaların sunulmasını teģvik etmek için 2011 Bahar döneminde Akademik Yazım ve Sunum Teknikleri konulu bir dizi Hizmet Ġçi Eğitim seminerleri düzenlemiģtir. j. Seminer içeriklerinin tespiti için Yrd.Doç.Dr. Ġsmail Erton Güz döneminde bir anket hazırlamıģ, bu anketi Rektörlük Makamı ve Dekanlıklar vasıtası ile tüm üniversite personeline duyurulmasını ve anketlerin doldurulmasını sağlamıģtır. k. Seminerlere öncelikle, önlerinde daha fazla kariyer fırsatı bulunan ve yakın gelecekte daha fazla üretim yapabilecek olan araģtırma ve öğretim görevlilerinin katılımı teģvik edilmiģtir. DanıĢmanlık hizmetinin fakültelere göre dağılımı Ģöyledir: Mühendislik Fakültesi : 136 saat danıģmanlık hizmeti almıģtır. ĠĢletme Fakültesi : 68 saat danıģmanlık hizmeti almıģtır. Fen-Edebiyat Fakültesi : 28 saat danıģmanlık hizmeti almıģtır. Güzel Sanatlar : 36 saat danıģmanlık hizmeti almıģtır. Hukuk Fakültesi : 2 saat danıģmanlık hizmeti almıģtır. Int. St. Office : 2 saat danıģmanlık hizmeti almıģtır. Eğlenceli Bl. Mrk. : 2 saat danıģmanlık hizmeti almıģtır. TOPLAM : 274 saat 12

13 Metal ġekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Eğitim-Öğretim yılında Merkezimiz tarafından aģağıdaki faaliyetler gerçekleģtirilmiģtir: PROJELER a. Gerdirerek ġekillendirmenin Deneysel ve Sayısal Modellenmesi Firma : TUSAġ - TAI Projenin Amacı : Büyük panel parçaların üretilmesinde kullanılan gerdirerek Ģekillendirme yönteminin Proje Bütçesi : TL Proje Süresi : 24 ay Projede Kullanılan Cihazlar : Gom optik ölçüm sistemleri (Aramis, Argus), Zwick ZE300 Çekme Test Cihazı, Zwick BUB600 Ericsen Test Cihazı. Destekleyen Kurum : Tübitak Destek Türü : Teydeb (1507) Proje Yürütücüleri : Yrd.Doç.Dr.Celalettin KARADOĞAN (MġMM Faaliyetleri) AraĢtırmacılar : Yrd.Doç.Dr.Celalettin KARADOĞAN, Yrd.Doç.Dr.Besim BARANOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Ġzzet ÖZDEMĠR, Yrd.Doç.Dr.A.Hakan ARGEġO ve ArĢ.Müh.Yahya TUNÇ b. Kalıp Tasarımında Sanal MAP Firma : TOFAġ Türk Otomobil A.ġ. Projenin Amacı : Sürtünme Katsayısı, Geri Yaylanma, Press Deformasyonlarının Belirlenmesi ve Doğrulanması Proje Bütçesi : TL + KDV Proje Süresi : 15 Ay Projede Kullanılan Cihazlar : Gom optik ölçüm sistemleri (Aramis), Zwick Z300 Çekme Test Cihazı, Zwick BUP600 Erichssen Test Cihazı. Destekleyen Kurum : Tübitak Destek Türü : Teydeb (1507) Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç.Dr.Celalettin KARADOĞAN (MġMM Faaliyetleri) AraĢtırmacılar : Yrd.Doç.Dr. Celalettin KARADOĞAN ve ArĢ.Müh. Ġsmail GÜRBÜZ c Alüminyum Malzemenin Sıcak Dövme Yöntemi ile ġekillendirilmesi Firma Projenin Amacı Proje Bütçesi Proje Süresi Projede Kullanılan Cihazlar : Aydınlar Holding : Otomotiv sektöründe yoğunlukla kullanılan aluminyum 6082 serisi malzemenin sıcak dövme teknolojisi ile Ģekillendirilmesi kabiliyetinin kazanılması. : ,00 TL + KDV : 11 ay : SEM, Optik Mikroskop, Numune hazırlama cihazları, Sertlik Ölçüm Cihazı, Zwick Z300 Çekme Test Cihazı, Bähr DIL805 A/D ġekillendirme Dilatometresi. 13

14 Destekleyen Kurum : Tübitak Destek Türü : Teydeb (1507) Proje Yürütücüleri : Yrd.Doç.Dr.Celalettin KARADOĞAN (MġMM Faaliyetleri) AraĢtırmacılar : Yrd.Doç.Dr. Celalettin KARADOĞAN, ArĢ.Müh. Burcu TOLUNGÜÇ ve ArĢ.Müh.Deniz DURAN d. Alternatif Soğuk ġekillendirme Yağlarının Performans KarĢılaĢtırması Firma : Zwez Chemie GmbH Projenin Amacı : Soğuk dövme teknolojisinde ekstrüzyon prosesi, iģ parçasının kesit alanının bir kalıp açıklığından geçirilmesi suretiyle indirgenmesi olarak tanımlanabilir. Bu projede 3 farklı kesit daralması için temel ekstrüzyon prosesleri olan ileri çubuk akıtma ve geri bardak çıkarma prosesleri MAWI mekanik preste gerçekleģtirilecektir. Soğuk dövme yağlarının performans karģılaģtırması prosesler sonucu elde edilen kuvvetdeplasman eğrileri baz alınarak yapılacaktır. Ġlgili soğuk dövme yağlarına ait sürtünme katsayılarını tespit etmek amacıyla sonlu eleman simülasyonları da kullanılacaktır. Bu amaçla iģ parçası malzemesi mekanik karakterizasyonu gerçekleģtirilerek simülasyona yönelik akma eğrileri elde edilecektir. Proje Bütçesi : 25370,00 Proje Süresi: 12 ay Projede Kullanılan Cihazlar : Zwick/Roell Z300 Çekme-Basma Test Cihazı, Bähr DIL805 A/D ġekillendirme Dilatometresi, MAWI 300 ton Mekanik Pres Destekleyen Kurum : Zwez Chemie GmbH Proje Yürütücüleri : Yrd.Doç.Dr. Celalettin KARADOĞAN AraĢtırmacılar : Yrd.Doç.Dr. Celalettin KARADOĞAN, ArĢ.Müh.Deniz DURAN e. Sac Metallerde Akma Yüzeyi Tespiti Ġçin EĢ Zamanlı Sıcaklık ve Genleme Ölçümüne Dayalı Yeni Bir Deneysel YaklaĢımının GeliĢtirilmesi Kurum Projenin Amacı Proje Bütçesi Proje Süresi Projede Kullanılan Cihazlar : Atılım Üniversitesi Ġmalat Mühendisliği Bölümü. : Sac metallerde akma yüzeyinin elde edilmesinde tümüyle deneysel bir yaklaģımın araģtırılması : TL : 18 Ay : Zwick ZE300 Çekme Test Cihazı, Zwick BUP600 Ericsen Test Cihazı ve Gom Optik Ölçüm Sistemleri Aramis Modülü, Numune hazırlama cihazları, Kızılötesi Kamera (FLIR SC655) : Tübitak Destekleyen Kurum Destek Türü : 1001 Proje Yürütücüleri : Yrd.Doç.Dr. Celalettin KARADOĞAN AraĢtırmacılar : Yrd.Doç.Dr. Celalettin KARADOĞAN ve Oğuzhan HERKĠLOĞLU. 14

15 Metal ġekillendirme Mükemmeliyet Merkezi sadece Üniversite bünyesinde değil diğer üniversiteler ve sanayi kurumlarına da test hizmetleri sunmaktadır akademik yılı içerisinde firma ve üniversitelere yaptığımız testler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. TABLO Test ve Analiz Hizmetleri Firma/Kurum Hizmet Adı Tarih Test Bedeli (TL) Selçuk Üniversitesi FLD Testi Devam Ediyor Dortmund Üniversitesi Hidrolik ġiģirme Testi ,30+KDV TAI Tersine Mühendislik ve CMM Hizmet KarĢılığı Ekstra Metal Çekme Testleri KDV Karabük Üniversitesi FLD Testi KDV Selçuk Üniversitesi FLD Testi ,83+KDV Dortmund Üniversitesi Hidrolik ġiģirme Testi ,49+KDV Ford Otosan A.ġ. Sac Panelin TaĢınma KoĢullarında Çökme Analizi KDV As Kaynak EczacıbaĢı Sıcak Çekme Testi KDV Bilkent UNAM Tel Erozyon Kesim KDV ODTÜ-Kimya Müh. SEM Analizi KDV ROKETSAN SEM Analizleri KDV Ege Üniversitesi SEM Analizi KDV ÇOġKUNÖZ Hidrolik ĢiĢirme ve çekme testleri KDV HĠDROMEK Basma Testi KDV Gazi Üni. X-Ray ölçümü ,22+KDV Mikropor A.ġ. Freze iģçiliği KDV *Proje kapsamında yapılan test ve analizler yukarıdaki tablolada yer almamaktadır. 15

16 Metal ġekillendirme Mükemmeliyet Merkezi, Atılım Üniversitesi bünyesinde bulunan diğer birim ve bölümlere de test ve merkez imkanlarından yararlanma fırsatı sunmaktadır. Bu sayede lisans son sınıf öğrencileri ve tez çalıģması yapan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve öğretim görevlileri desteklenmektedir. TABLO Atılım Üniversitesine Verilen Hizmetler Birim/Bölüm Yapılan ĠĢ/Proje Ġsmi Hizmeti Talep Eden KiĢi Tarih Atılım üniversitesi Atatürk portresi Erkan SÖNMEZĠÇ Metalurji ve Malzeme Müh. Test numunesi kesildi Yrd.DoçDr.KAzım TUR Atılım üniversitesi GüneĢ Enerjili Araç Parçası GüneĢ Arabası ÇalıĢma Grubu Atılım Üniversitesi Atatürk Rölyefi nin Optik Ölçüm Cihazı Erkan SÖNMEZĠÇ ile Taranması Metalurji ve Malzeme Müh. XRD ile Elementer Analiz Doç. Dr.Jongee PARK Metalurji ve Malzeme Müh. SEM Analizi Prof. Dr. Erdoğan TEKĠN Metalurji ve Malzeme Müh. SEM Analizi Prof. Dr. Erdoğan TEKĠN Metalurji ve Malzeme Müh. SEM Analizi Prof. Dr. Erdoğan TEKĠN Metalurji ve Malzeme Müh. SEM Analizi Prof. Dr. Erdoğan TEKĠN Metalurji ve Malzeme Müh. SEM Analizi Prof. Dr. Erdoğan TEKĠN Metalurji ve Malzeme Müh. SEM Analizi Prof. Dr. Erdoğan TEKĠN ĠnĢaat Mühendisliği SEM Analizi Yrd. Doç. Dr. Seda YEġĠLMEN ĠnĢaat Mühendisliği SEM Analizi Yrd. Doç. Dr. Seda YEġĠLMEN Metalurji ve Malzeme Müh. SEM Analizi Prof. Dr. Erdoğan TEKĠN, Yrd. Doç. Dr. Kazım TUR ĠnĢaat Mühendisliği SEM Analizi Yrd. Doç. Dr. Seda YEġĠLMEN ĠnĢaat Mühendisliği SEM Analizi Yrd. Doç. Dr. Seda YEġĠLMEN Metalurji ve Malzeme Müh. SEM Analizi Prof. Dr. Erdoğan TEKĠN Metalurji ve Malzeme Müh. SEM Analizi Prof. Dr. Erdoğan TEKĠN Metalurji ve Malzeme Müh. SEM Analizi Prof. Dr. Erdoğan TEKĠN Metalurji ve Malzeme Müh. SEM Analizi Yrd. Doç. Dr. Kazım TUR Metalurji ve Malzeme Müh. SEM Analizi Prof. Dr. Erdoğan TEKĠN

17 a. Tez ÇalıĢmaları AĢağıdaki tabloda Metal ġekillendirme Mükemmeliyet Merkezi katkısı ile Eylül 2010 Eylül 2011 arasında bitirilmiģ tez çalıģmaları yer almaktadır. Bu çalıģmaların çoğunluğu Merkezimizin kabiliyetlerini geliģtirmeye yönelik, yeni teknolojik ve bilimsel yaklaģımlar üretmeye yönelik çalıģmalardır. TABLO Akademik ÇalıĢmalar Tez BaĢlığı Öğrenci Adı Tez DanıĢmanları Bitirme Tarihi Experimental and Numerical Study on Determination of Forming Limit Diagrams of Metal Gökhan ÇELĠK Prof.Dr.Bilgin KAFTANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Celalettin KARA- DOĞAN 2010 An Experimental and Numerical Analysis of Deep Drawn Sheet Metals Sinem ADIGÜZEL Prof.Dr.C.Hakan GÜR Yrd.Doç.Dr. Celalettin KARA- DOĞAN 2011 Advanced Identification of Flow Curve Parameters in Tension Test Emre CORUK Yrd.Doç.Dr.Celalettin KARADOĞAN Yrd.Doç.Dr.Besim BARANOĞLU 2011 A Conbined Experimental - Numerical Investigation of Aluminum Extrusion Hakan KALKAN Yrd.Doç.Dr.Ġzzet ÖZDEMĠR

18 b. Yayın ve Bildiriler akademik yılı içerisinde Merkezimizde çalıģan akedemik personel ve yüksek lisans öğrencilerinin yazmıģ oldukları bilimsel makaleler ve bildiriler yer almaktadır. Bu makale ve bildiriler aynı zamanda uluslararası hakemli dergilerde ve konferanslarda sunulmuģlardır. TABLO Yayın ve Bildiriler Makale Yazar Ġsimleri Yayınlandığı Dergi Yayın Tarihi Flow Curve Evaluation by Optic Strain Measurements and Force Balance at the Most Critical Section in the Neck Region of a Tensile Specimen Investigation of Influence Parameters on Forming Limit Diagrams of Aluminum Alloy-AA2024 Experimental Investigation of a Natural Zeolite-Water Adsorption Cooling Unit Normalized Thermodynamic Model for Intermittent Energy Systems and Applications to Solar-Powered Adsorption Cooling Sysyem Experiments and Finite Element Simulations on Micro- Milling of Ti-6Al-4V Alloy with Uncoated and cbn Coated Tools Adsorption Properties of a Natural Zeolite-Water Pair for use in Adsorption Cooling Cycles COP Trends for Ideal Thermal Wave Adsorption Cooling Cycles with Enhancements Numerical Investigation of Coupled Heat and Mass Transfer Inside the Adsorbent Bed of an Ansorption Cooling Unit The Bauschinger effect in the supercooled austenite of SAE steel E. Coruk, C. Karadoğan G.Çelik, B.Kaftanoğlu, C.Karadoğan Steel Research International Key Engineering Materials Vol Ġ.SolmuĢ, B.Kaftanoğlu, C.Yamalı, D.Baker Applied Energy Vol O.Taylan, D.Baker, B.Kaftanoğlu T.Özel, T.Thepsonthi, D.Ulutan, B.Kaftanoğlu Ġ.SolmuĢ, C.Yamalı, B.Kaftanoğlu, D.Baker, A.Çağlar O.Taylan, D.Baker, B.Kaftanoğlu Ġ.SolmuĢ, D.A.S.Rees, C.Yamalı, B.Kaftanoğlu, D.Baker C. ġimģir, M. Dalgiç, T. Lübben, A. Irretier, M. Wolff, H.-W. Zoch International Journal of Thermodynamics Vol.14 CIRP-Annals Manufacturing Technology Elsevier Vol.60/ Applied Energy Vol International Journal of Refrigeration International Journal of Refrigeration ActaMaterialia

19 Parameter identification for an Armstrong-Frederick hardening law for supercooled austenite of SAE steel C. ġimģir, B. Suhr, M. Wolff Computational Materials Science 2010 The Prediction of the distortion of blank-hardened Gear Blanks by considering the effect of prior Manufacturing Operations C. ġimģir, I. Eisbrecher, M. Hunkel, T. Lübben, F. Hoffmann Steel Research International 2011 Metallurgical Influence on Quench Distortion of SAE Long Cylinders C. ġimģir, B.P. Maradit, T. Lübben, C.H. Gür International Journal of Heat Treatment and Surface Engineering

20 Bildiri BaĢlığı Yazar Ġsimleri Yayınlandığı Bildiri Kitabı Yayın Tarihi Modeling and Simulation of a 30 mwe Solar Electric Generating System Using Parabolic Trough Collectors in Turkey Prediction of Plastic Instability and Forming Limits in Sheet Metal Forming Analysis and Modelling of Plastic Wringling in Deep Drawing Micro-Milling of Ti-6Al-4V Alloy with Uncoated and cbn Coated Micro-Tools Endüstriyel Tip Elektrikli-Vakumlu Süpürücü Aracın GeliĢtirilmesi ve Ġmalatı Analysis of viscoelastic conical helixes via mixed finite element method. Silindirik Helislerin Farklı Viskoelastik Modellemelerinin SE Analizi Y.Usta, D.Baker, B.Kaftanoğlu B.ġanay, B.Kaftanoğlu S.Yalçın, B.Kaftanoğlu T.Özel, T.Thepsonthi, D.Ulutan, B.Kaftanoğlu E.ġahin, B.Kaftanoğlu, K.Albayrak, A.Biçkes, E.BaĢeĢme Argeso H., Eratlı N., Çalım F.F., Omurtag M.H Hakan Argeso, Nihal Eratlı, Kutlu Darılmaz, Mehmet H. Omurtag A thermomechanically coupled constitutive model for shape memory polymers at finite strains Özdemir Ġ., Göktepe S. Non-local polycrystal plasticity modeling of generation IV nuclear reactor components with special focus on grain boundaries, Yalçınkaya T., Özdemir Ġ., Nilsson K.F., The 6 th International Green Energy Conference, EskiĢehir 6 th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Die/Moulds, Atılım Üniversity 6 th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Die/Moulds, Atılım Üniversity 6 th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Die/Moulds, Atılım Üniversity TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 12. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology, Technology, September Baku Azerbaijan XVII. ULUSAL MEKANĠK KONGRESĠ 5-9 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ 6 th MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, Boston, U.S.A., th International Conference on Computational Plasticity, Barcelona, Spain,

21 Process-chain simulation for prediction of the distortion of case-hardened gear blanks C. ġimģir, M. Hunkel, J. Lütjens, R. Rentsch 3 rd International Conference on Distortion Engineering (IDE 2011) 2011 Simulation of deformation and residual stress evolution during quenching and tempering of tool steel C. ġimģir, A. Eser, A. Bezold, C. Broeckmann 3 rd International Conference on Distortion Engineering (IDE 2011) 2011 The Prediction of the distortion of blank-hardened Gear Blanks by considering the effect of prior Manufacturing Operations C. ġimģir, I. Eisbrecher, M. Hunkel, T. Lübben, F. Hoffmann 10 th International Conference on Technology of Plasticity (ICTP 2011) 2011 Anisotropic transformation strain and its consequences in coupling of prior forming operations with heat treatment simulation C. ġimģir, I. Eisbrecher, T. Lübben, F. Hoffmann 15 th International Metallurgy and Materials Congress (IMMC 2010) 2010 Sünek malzemelere ait akma eğrisinin çekme testindeki lokal boyun verme öncesi değerlere kadar dolaysız elde edilmesi Elastoplastik problemlerin çözümünde sınır eleman sonlu eleman yöntemlerinin giriģimli kullanımı Sınır eleman yönteminde süreksiz eleman kullanımı ve elastodinamik analizde yakın tekilsellik sorunu Implementation of a parallel dual reciprocity boundary element method for the solution of coupled thermoelasticity and thermoviscoelasticity problems Design, analysis and improvements of aluminum cold forging process Emre Coruk, Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu Moutaz Elgammi, Besim Baranoğlu Besim Baranoğlu Mahmut Koyuncu, Fatıma YeĢim Ġkikat, Gonca Canan Ġçöz, Besim Baranoğlu, Ali Yazıcı Celal Onur AlkaĢ, Ceren Merve KarakaĢ, Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu TUMTMK XVII. Ulusal Mekanik Kongresi Elazığ TUMTMK XVII. Ulusal Mekanik Kongresi Elazığ TUMTMK XVII. Ulusal Mekanik Kongresi - Elazığ ICCES MM International Conference on Computational and Experimental Engineering and Sciences Zonguldak 6th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds Ankara

22 c. Konferans ve Seminerler Metal ġekillendirme Mükemmeliyet Merkezi sanayi ve üniversiteyi bir araya getirebilmek amacıyla çeģitli konferans ve seminerlere de ev sahipliği yapmaktadır. TABLO Konferans ve Seminerler Konferans/Seminer BaĢlığı Düzenleyen Tarihi Otomotiv, Kalıp, Metal, Makina Sektörlerinde FARO Çözümleri Üç Boyutlu Ölçüm ve Tersine Mühendislik FARO Metroloji Mayıs th International Conference and Exhibition on Desing and Production of Machines and Dies/ Molds Prof.Dr.Bilgin KAFTANOĞLU Haziran 2011 Malzeme Test ve Analiz Sistemleri Semineri Cadem Metroloji Eylül

23 Metal ġekillendirme Mükemmeliyet Merkezi, ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak Merkezi ve Atılım Üniversitesini tanıtıcı etkinlik ve faaliyetlerde bulunmuģtur. TABLO Tanıtım Ve Toplantılar Konu Firma Tarih Ortak ÇalıĢma Konularının Belirlenmesi ve Merkez Tanıtımı GATA Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Merkez Olanaklarının Tespit Edilmesi TAI - TEI Firma ziyareti ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu için Yeni Nesil MKEK FiĢek Proje Teklifi Hazırlıkları KANCA'nın faaliyet alanlarının incelenmesi, karģılaģtıkları problemlerin KANCA A.ġ giderilmesinde ve hedeflerinin gerçekleģtirilmesinde MġMM'nin destekleri Ford Otosan Kalıp ve Tasarım bölümünün tanıtılması, hedeflerin ve Ford Otosan A.ġ problemlerin değerlendirilmesi Metal ĠĢleme Teknolojileri Fuarı Bursa WIN 2011 Metalworking Fuarı Ġstanbul Uluslararası Metal ĠĢleme, Kalıp ve Otomasyon Teknolojileri Ġzmir Fuarı Profil Bükme ve Ekstrüzyon Projeleri YeĢilova Grubu DPT 2.faz için IBM DPT 2. Faz için Redoks Lab. Ciazları Ltd. ġti Potansiyel Projelere Dair GörüĢmeler SMF Otomotiv Teknorot Otomotiv TKO Makina Tanıtım IBM Teydeb Projesi Ford Otosan Esanjör Parçalarının Ġmalatı Bosch Termoteknik A.ġ Fırlatma Rampası Roketsan Hidrolik Ünite Teknik Destek Grubu DPT BaĢvurusu Doğanlar Çelik Dövme / DOTEK test ve eğitim cihazları

24 Teydeb Projesi Ford Otosan Tübitak Projesi TofaĢ Yeni Nesil FiĢek Projesi MKEK Nisan 2011 Hidrolik Kaldıraç Doğanlar Çelik Dövme ĠDEF 2011 fuarı Ġstanbul Kalıp Avrasya 2011 fuarı Bursa Üniversite Sanayi iģbirliği Anadolu Organize Sanayi grubu Hydroforming iģleminin gerçekleģtirilmesi Bosch Termoteknik Yeni Alınacak Cihazlar Repkon SANTEZ ORS Yeni Nesil FiĢek Projesi MKEK Mayıs 2011 CBN Kaplama BOREN Mayıs 2011 SANTEZ ORS SANTEZ ORS Yeni üretilecek cihaz AKSA Endüstri Makina Sanayi Tic. Ltd. ġti SANTEZ ORS Proje Aydınlar Yedek Parça Proje Makine Kimya Proje BOREN Yangın Tüpünün tek parça üretimi CEBSAN Yangın Güvenlik Ekstrüzyon iģleminin iyileģtirilmesi CANEL A.ġ SANTEZ TofaĢ Dizel Enjektör filitresi Bosch- Dizel Sistem Gerdirerek sac Ģekillendirme TAI SACMA nın yatay pres teknolojisi SACMA LIMBIATE

25 Alüminyum Sıcak Dövme Projesi 2. AĢama Aydınlar Yedek Parça SAC Hidrolik ġekillendirme ÇalıĢtayı Konya Selçuk Universitesi

26 Metal ġekillendirme Mükemmeliyet Merkezi, bilimsel ve akademik çalıģmalarını yürütmek, aynı zamanda da testlerin ülkemizde yapılabiliyor olmasını sağlamak amacı ile bünyesine yeni teknoloji cihazları alarak kabiliyetlerini artırmaktadır. Merkez aynı zamanda personelinin geliģimi için de çeģitli eğitimler alarak personelini konusunda uzmanlaģtırmaktadır. Bu sayede dinamik ve genç bir kadro ile müģterilerine ve yapılan bilimsel çalıģmalara en doğru ve iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedir. TABLO Teçhizat Kurulumu ve Alınan Eğitimler Cihaz Adı Firma Tarih SODICK Tel erozyon Ġstanbul Makine Hypermill Numerik Control Group SODICK Tel erozyon Ġstanbul Makina FLIR Termal Kamera SENTEZ Group Bähr ġekillendirme Dilatometre Bähr Thermo-Analyse GmbH Eğitim Adı Firma Eğitimi Alan KiĢiler Tarih Tel Erozyon Eğitimi Ġstanbul Makina Ramazan Sakarya, Sadullah Yılmaz Tezgah Eğitimi Ġstanbul Makina Sadullah Yılmaz CAD/CAM Numerik Control Group Sadullah Yılmaz Ansys LS-Dyna Figes A.ġ. Celalettin Karadoğan, Deniz Duran, Ġsmail Gürbüz, Yahya Tunç Termal Kamera SENTEZ Group Celalettin Karadoğan, Oğuzhan HERKĠLOĞLU Bahr Dilatometre Bähr Thermo-Analyse GmbH Celalettin Karadoğan, Deniz Duran, Ġsmail Gürbüz, Yahya Tunç, Emin Tamer, Oğuzhan Herkiloğlu. Cadem Metroloji CADEM Yahya Tunç, Emin Tamer

27 Eğlenceli Bilim Merkezi eğitim öğretim yılında aģağıda yazılı bulunan faaliyetler yapılmıģtır: TABLO Gönüllü Eğitim ÇalıĢmaları Sıra No Tarih Etkinlik Adı Okul Adı Sınıf KiĢi Sayısı 1 26 Eylül 2010 Kitap ġenliği Günebakan Anaokulu Ekim 2010 Lego Robot Atölyesi GölbaĢı Anadolu Lisesi Lise Ekim 2010 Lego Robot Atölyesi GölbaĢı Anadolu Lisesi Lise Ekim 2010 Lego Robot Atölyesi Atatürk Anadolu Lisesi Lise Ekim 2010 Sihirli Sıvılar 29 Ekim ĠÖO Ekim 2010 Lego Robot Atölyesi GölbaĢı Anadolu Lisesi Lise Ekim 2010 Lego Robot Atölyesi Atatürk Anadolu Lisesi Lise Ekim 2010 Yanar Döner Çiçeği Ekimi Maya Koleji Ekim 2010 Yanar Döner Çiçeği Ekimi Erken BaĢarı Koleji Ekim 2010 Yanar Döner Çiçeği Ekimi Doğa Koleji Ekim 2010 Yanar Döner Çiçeği Ekimi MEV Okulları Ekim 2010 Yanar Döner Çiçeği Doktorlar Eğitim Kurumları Ekimi Ekim 2010 Yanar Döner Çiçeği Ekimi Ġlkem Koleji Ekim 2010 Lego Robot Atölyesi GölbaĢı Anadolu Lisesi Lise Ekim 2010 Lego Robot Atölyesi Atatürk Anadolu Lisesi Lise Kasım 2010 Lego Robot Atölyesi Atatürk Anadolu Lisesi Lise Kasım 2010 Yanar Döner Çiçeği Ekimi Nesibe Aydın Okulları Aralık 2010 KiriĢ Köprü Tasarım Atölyesi Ahmet Andiçen ĠÖO Aralık 2010 Çok renkli gece lambası Atatürk Anadolu Lisesi Lise Aralık 2010 Mıknatıslı Oyunlar Perihan Ġnan ĠÖO Aralık 2010 Yanar Döner Çiçeği Ekimi TED Koleji Aralık 2010 Yanar Döner Çiçeği Ekimi Ahmet Andiçen ĠÖO Aralık 2010 Mıknatıslı Oyunlar Kıymet Necip Tesal ĠÖO Anaokulu Aralık 2010 Döküm Atölyesi Atatürk Anadolu Lisesi Lise Aralık 2010 Mıknatıslı Oyunlar Tek Ġncek ĠÖO Anaokulu Aralık 2010 Mıknatıslı Oyunlar Kılıç Ali PaĢa ĠÖO Aralık 2010 Sensörlü Robot Eğitimi Atatürk Anadolu Lis- Lise 15 27

28 esi Aralık 2010 Mıknatıslı Oyunlar Tek Ġncek ĠÖO Aralık 2010 Sensörlü Robot Eğitimi Atatürk Anadolu Lisesi Lise Aralık 2010 KiriĢ Köprü Tasarım Atölyesi Atatürk ĠÖO Aralık 2010 Mıknatıslı Oyunlar Tek Ġncek ĠÖO Anaokulu Ocak 2011 Kapsamlı Etkinlik Karaali YĠBO 1,2,3,4,5,6,7, Ocak 2011 Geçici Devre Kurma Sincan ĠMKB Ocak 2011 Yağmur Çubuğu 29 Ekim ĠÖO Ocak 2011 Gökdelen Atölyesi Polatlı Ġstiklal ĠÖO Mart 2011 Tuzlu Yağmur Alarmı Ziraat Müh. ĠÖO Mart 2011 Lego Robot Atölyesi Sincan ĠMKB ĠÖO Mart 2011 Ebru Atölyesi Sincan ĠMKB ĠÖO Mart 2011 Lehim yapıldı Sincan ĠMKB ĠÖO Mart 2011 Lego Robot Atölyesi Sincan ĠMKB ĠÖO Mart 2011 Mıknatıslı Oyunlar Ceviz Çocuk Anaokulu Nisan 2011 Sabun Yapımı Tek Ġncek ĠÖO Nisan 2011 Lego Robot Atölyesi Sincan ĠMKB ĠÖO Nisan 2011 Sabah/Öğleden Öğretmen Eğitimi Sincan ĠMKB 30 Sonra 45 7 Nisan 2011 HıĢır Naylondan AfiĢler Kıymet Necip Tesal ĠÖO Anaokulu Nisan 2011 Tuzlu Yağmur Alarmı Ziraat Müh. ĠÖO Nisan 2011 Lego-Robot Sincan ĠMKB ĠÖO 6,7, Nisan 2011 Sabah/Öğleden Öğretmen Eğitimi Sincan ĠMKB ĠÖO 30 Sonra Nisan 2011 Mum Yapımı TaĢpınar ĠÖO Nisan 2011 Öğretmen Eğitimi Sincan ĠMKB ĠÖO Nisan 2011 Ziyaret ve Yardım Topaklı Köyü ĠÖO Nisan 2011 Sabah/Öğleden Öğretmen Eğitimi Sincan ĠMKB ĠÖO 30 Sonra 53 5 Mayıs 2011 Taraftar Düdüğü Tevfik Ġleri ĠÖO Mayıs 2011 Marakas Tevfik Ġleri ĠÖO Mayıs 2011 Taraftar Düdüğü Tevfik Ġleri ĠÖO Mayıs 2011 Öğretmen Eğitimi Sincan ĠMKB ĠÖO Mayıs 2011 HıĢır Naylon Nasretttin Hoca ĠÖO 5,6,7, Mayıs 2011 Mekanik Bulmacalar Ziraat Müh ĠÖO 6,7, Mayıs 2011 Sabah/Öğleden Öğretmen Eğitimi Sincan ĠMKB ĠÖO 30 Sonra 60 1 Haziran HıĢır Naylondan AfiĢler Hacı Tarhan ĠÖO Haziran Haziran Haziran Haziran 2011 Mıknatıslı Oyunlar Fatih Sultan Mehmet ĠÖO 2 30 HıĢır Naylondan AfiĢler Ahmet HaĢim ĠÖO 5 31 Asma Köprü Atölyesi Sincan ĠMKB 4 26 Öğretmen Eğitimi Sergisi Sincan ĠMKB 30 28

29 Gönüllü Eğitim Faaliyetleri Okul Derecesi Sayı Yüzde Anasınıfı 130 % 14 Ġlköğretim 1. Kademe 502 % 56 Ġlköğretim 2. Kademe 240 % 27 Lise 30 % 3 Toplam 902 %100 Ders yılı içinde yapılan çalıģmalar, KıĢ Bilim Parkı ve Yaz Bilim Parkı çalıģmalarından oluģmaktadır. TABLO Eğitim ÇalıĢmaları Sıra No Tarih Etkinlik Adı Okul Adı Sınıf KiĢi Sayısı 1 4 Kasım 2010 Sihirli Sıvılar Süleyman Uyar ĠÖO Kasım 2010 Lehim ve Ġskelet oluģturma 29 Ekim ĠÖO Aralık 2010 Tam Gün Etkinlik Pınar Eğitim Kurumları Anaokulu Aralık 2011 Kaleydeskop 29 Ekim ĠÖO Ocak 2011 HıĢır Naylondan AfiĢler Perihan Ġnan ĠÖO Ocak 2011 Ayna Oyunları ve Kaleydeskop Maya Koleji Yapımı KeĢfi Alem Grubu 7 19 Ocak 2011 Süleyman Uyar ĠÖO Geçici Devre Kurma Ocak 2011 HıĢır Naylondan AfiĢler Maya Koleji KeĢfi Alem Grubu 9 20 Ocak 2011 Geçici Devre Kurma Süleyman Uyar ĠÖO Ocak 2011 Yağmur Çubuğu Maya Koleji KeĢfi Alem Grubu ġubat 2011 Kimya Güzeldir Maya Koleji KeĢfi Alem Grubu ġubat 2011 KıĢ Bilim Parkı 2011 Eğlenceli Bilim Merkezi 1,2,3,4,5, 6,7,8 ve Lise ġubat 2011 Lehim Yapma Maya Koleji KeĢfi Alem Grubu ġubat 2011 Ayna Oyunları ve Kaleydeskop Perihan Ġnan ĠÖO 2 30 Yapımı 15 3 Mart 2011 Geçici Devre Kurma 29 Ekim ĠÖO Mart 2011 Geçici Devre Kurma Maya Koleji KeĢfi Alem Grubu Mart 2011 Kalıcı Devre Kurma Maya Koleji KeĢfi Alem Grubu Mart 2011 Mıknatıslı Oyunlar Günebakan Anaokulu Anaokulu Mart 2011 Renkli Kartpostal Maya Koleji KeĢfi Alem Grubu Mart 2011 Mıknatıslı Oyunlar Günebakan Anaokulu Anaokulu Mart 2011 ġakı Ģakı Maya Koleji KeĢfi Alem Grubu 22 7 Nisan 2011 Vuvuzela Maya Koleji Nisan 2011 Tuzlu Yağmur Alarmı Ziraat Müh ĠÖO Nisan 2011 Yağmur Çubuğu Salih Alptekin ĠÖO Nisan 2011 Taraftar Düdüğü Maya Koleji Nisan 2011 Kalıcı Devre 29 Ekim ĠÖO Nisan 2011 Çimlendirme Maya Koleji Nisan 2011 Geçici Devre Kurma Sincan ĠMKB ĠÖO Nisan 2011 HıĢır naylon Sincan ĠMKB ĠÖO Nisan 2011 Mıknatıslı Oyunlar Ġlkem Koleji

30 31 5 Mayıs 2011 Sihirli Sıvılar Maya Koleji Mayıs 2011 Çimlendirme Ġlkem Koleji Mayıs 2011 Ebru Günabakan Anaokulu Anaokulu Mayıs 2011 Mucit Amca ile deney Günabakan Anaokulu Anaoklul Mayıs 2011 Denizanası Lambası Maya Koleji 3,4, Mayıs 2011 Taraftar Düdüğü Sincan ĠMKB Mayıs 2011 Kalıcı Devre Kurma Sincan ĠMKB Haziran- 1 Temmuz 2011 Yaz Bilim Parkı* 1,2,3,4,5, 6,7,8 60 TABLO Ayrıntılı Etkinlik Raporu Eğlenceli Bilim Merkezi Faaliyetleri Okul Derecesi Sayı Yüzde Anasınıfı 50 % 14.5 Ġlköğretim % 71 Kademe Ġlköğretim %14.5 Kademe Lise 0 0 Toplam 350 %100 Okul Derecesi Sayı Yüzde Anasınıfı 5 % Sınıf 6 % Ġlköğretim 2.Sınıf 7 % Kademe 3.Sınıf 8 % Sınıf 22 % Sınıf 5 % 8.48 Ġlköğretim 2. Kademe 6 % Lise 0 0 Toplam 59 % 100 Yaz Bilim parkı 2011 etkinliğimize 24 kız öğrenci, 35 erkek öğrenci katılmıģtır. Yani öğrencilerimizin % i kız, % si erkekti. Katılımcılar okul türleri açısından incelenirse; 41 öğrencimizin özel okulda okuduğu, 18 öğrencimizin devlet okullarında okuduğu görülmektedir. Bu durumda öğrencilerimizin % 69, 49 u özel okullardan, %30.50 si devlet okullarından katılımda bulunmuģlardır. 41 öğrencimizden 25 i yani %70 i TED Ankara Kolejinden gelmektedir. Geriye kalan % 30 ise Nesibe Aydın Okulları, Gürçağ Koleji, Doğa Koleji gibi saygın okullardan katılımaktadır. Robot Teknolojileri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Robot Teknolojileri AraĢtırma ve Uygulama Merkezinde (RoTAM) faaliyet kapsamında aģağıda belirtilen etkinlikler gerçekleģtirilmiģtir. Atılım Üniversitesi ALP Projeleri Önerisi; Ġnsansı Robot Laboratuvarları (Humanoid Robots Laboratory) kurmak üzere toplam bütçesi TL olan bir proje teklifi verilmiģtir. Bu teklifimiz Atılım Üniversitesi tarafından kabul edilmiģ ve bu konudaki araģtırma projemiz destek arayıģının sürdürülmesi nedeni ile bir süre durdurulmuģtur. 30

31 T. Kalkınma Bakanlığı ((Eski DPT MüsteĢarlığı) Proje Önerisi; RoTAM Robot Teknolojileri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (Mükemmeliyet Merkezi) kurulması için toplam bütçesi TL olan, 36 ay süreli bir proje önerisi verilmiģtir. Temmuz ayı içinde bakanlık yetkililerince proje önerisi ile ilgili sunum yapılmıģtır. Proje önerilerinin durumu 2011 yılı sonunda belli olacaktır. MĠKES A.ġ. Protokolü; MĠKES A.ġ. ile Mekatronik Mühendisliği Bölümü arasında exoskeleton (Giyilebilir Robotlar) konusunda iģbirliği yapılması için bir anlaģma sağlanmıģtır. Protokol henüz imzalanmamasına rağmen araģtırma faaliyetleri baģlamıģtır. Protokolün Bölüm yerine RoTAM ile yapılmasının daha uygun olacağı düģünülmektedir. Yukarıdaki belirtilen etkinliklerin dıģında gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıģtır. Elektro-Erezyon Teknolojileri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Elektro-Erezyon Teknolojileri AraĢtırma ve Uygulama Merkezinde (EeTAM) faaliyet kapsamında aģağıda belirtilen etkinlikler gerçekleģtirilmiģtir. ASELSAN için mikro kanal açılması; ASELSAN elemanları tarafından getirilen bir malzeme üzerine 40ʮm geniģliğinde bir kanal açılması istenilmiģtir. Yapılan deneme çalıģmaları sonunda kanalın açılabileceği bildirilmiģ, kendilerine örnek bir kanal verilmiģtir. Ancak daha sonra ASELSAN elemanlarının kanal geniģliğinde sayısal hata yaptıkları, kanal geniģliğinin 4 mm olması gerektiği anlaģıldığından ve bu boyutta kanal açılmasının ASELSAN tarafından da yapılabileceği belirlendiğinden çalıģma durdurulmuģtur. Bilkent, S. Demirel Üniversitesi için yapılan deneysel çalıģmalar; Bilkent Üniversitesi makine Mühendisliği Bölümünde kurulmakta olan DPT destekli mikro iģleme laboratuvarı için, kurucu öğretim üyeleri ile mikroedm konusunda görüģ alıģveriģinde bulunulmuģ, bu yöntemin yetenekleri ve sınıfları hakkında bilgi verilmiģtir. S. Demirel Üniversitesi için diģ protezinde mikro kanal açılabilmesi için bir çalıģma talep edilmiģ, ancak gönderilen malzemenin iletken olmadığının anlaģılması üzerine mikro kanal açılmadan çalıģma durdurulmuģtur. Her iki üniversiteye yapılan danıģmanlık iģlemleri, sözleģme aģamasına gelmeden durdurulmuģtur. Yukarıdaki belirtilen etkinliklerin dıģında gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıģtır. Performans Yönetimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi öğretim yılında Merkezde aģağıdaki faaliyetler gerçekleģtirilmiģtir: Kasım 2010 ve ġubat 2011 aylarında Beyaz Nokta GeliĢim Vakfı aracılığı ile (BNGV ) 2 Ģer günlük Süreç Yönetimi, Hedefler ve Performans Göstergeleri isimli eğitim verilmiģtir. Nisan 2011 de Kanada da 2012 Nisan için ICIME 12 (International Conference on Information Management and Evaluation) isimli konferansın ev sahipliği baģvurusu yapılmıģ ve Temmuz 2011 de bu konferansın resmi ev sahipliği olunmuģtur. (http:www.academicconferences.org/icime/icime2012/icime12-home.htm) Mayıs 2011 de kendi olanakları ile Merkez baģkanı Yrd. Doç. Dr. Turan Erman Erkan, ISCAMI 2011 Uluslararası konferansına katılmıģ ve 3 bildiri sunmuģtur: T.E. Erkan, T. Aksu, B.D Rouyendeg, Measurement of Shopping Mali Performance; a Pilot Study in Turkey by Using Fuzzy AHP Method, ISCAMI 2011 Malenovice, Czech Republic T.E. Erkan, F. Bal, B. D Rouyendeg, A Study of the Relative Efficiency of Hospitals; A Pilot Application in Turkey Using AHP-DEA Hybrid Model ISCAMI 2011 Malenovice, Czech Republic B. D Rouyendegh, M. Can Urhan, T. E. Erkan, ERP System Selection by Fuzzy AHP: A pilot Case Study From Turkey, ISCAMI 2011 Malenovice, Czech Republic. 31

32 2011 Bahar dönemi itibariyle 2 LAP projesi tamamlanmıģ ve bu projeler sırasıyla 2. ve 3. SeçilmiĢtir: LAP-A Ankara daki AlıĢveriĢ Merkezlerinde (AVM) Etkinliklerini Analitik HiyararĢi Süreci Veri Zarflama ve Bulanık Mantık Yöntemi Ġle Ölçümü LAP-C Ankara daki Sanayi ve Hizmet KuruluĢlarının Tedarik Zincir Yönetimi Farkındalıkları ve Düzeylerinin Belirlenmesi Saha ÇalıĢması) Ayrıca eğitim yılı için de 3 ayrı LAP önerisi verilmiģtir: Entelektüel Sermaye Yönetimi: Ankara Ġli Saha ÇalıĢmaları Karar Destek Sistemi Olarak ĠĢ Zekasının Organizasyonlarda Kullanımı: Ankara Kamu-Özel Uygulamaları Tedarik Zincirlerinde Esnekliğin Performans Üzerinde Etkileri: Ankara Örneği Kıbrıs AraĢtırmaları ve Uygulama Merkezi öğretim yılında Merkezde aģağıdaki faaliyetler gerçekleģtirilmiģtir: 1- Ġkinci Atılım Ulusal Kıbrıs Sempozyumu ( Aralık 2010) Prof. Dr.Anıl Çeçen Kıbrıs Sorununun Hukuki Boyutu Prof. Dr. Taner Altınok ve Dr. Esra ġenel Savunma Sanayi ve Ambargo Emekli Tümgeneral Ali Fikret Atun Güvenlik ve Strateji Açısından Kıbrıs Prof. Dr. Kamuran Rençber Muktesabat ve Ek Protokol Doç.Dr. Soyalp Tamçelik Kurulması DüĢünülen Kıbrıs Konfederasyonu Yrd. Doç.Dr. BarıĢ Özdal Uluslararası Bir Sorun Olarak Kıbrıs Prof. Dr. Bige Sükan Ermeni Doğu Lejyonu Prof.Dr. Hasan Ünal Bitmeyen Sorun: Kıbrıs Dr. Necati Yalçın Lobicilik ve Kıbrıs de KKTC ÇalıĢtayı; Fırsatlar ve Tehditler 5 Mart 2011 tarihinde Eko Avrasya Avrasya Ekonomik ĠliĢkiler Derneği tarafından TÜRK- SOY Toplantı Salonu nda düzenlenen 2011 de KKTC ÇalıĢtayı; Fırsatlar ve Tehditler baģlıklı bilimsel etkinliğe AKAUM Müdürü Doç. Dr. Ulvi Keser ve Atılım Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler lisans ve yüksek lisans öğrencileri de katılmıģlardır. 3- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Mustafa Lakadamyalı tarafından 28 Mart 2011 tarihinde Atılım Üniversitesi nde Müzakere Sürecinde YaĢananlar ve Son GeliĢmeler baģlıklı bir konferans verilmiģtir. 4-9 Nisan 2011 tarihinde Ankara da bulunan ĠTÜlüler Vakfı tarafından yapılan davet üzerine AKAUM Müdürü Doç. Dr. Ulvi Keser tarafından Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi ve Türk Mukavemet TeĢkilatı baģlıklı bir konferans verilmiģtir. 5- Atılım Kıbrıs AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ile Uluslararası ĠliĢkiler ve Stratejik AraĢtırmalar Topluluğu 2011 Türkiye de Kuzey Kıbrıs Yılı münasebetiyle devam ettirdikleri AKAUM faaliyetlerinden birisini 20 Nisan 2011 günü KKTC Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı yı elçilikteki makamında ziyaret ederek gerçekleģtirdiler. AKAUM Müdürü Doç. Dr. Ulvi Keser, Uluslararası ĠliĢkiler ve Stratejik AraĢtırmalar Topluluğu BaĢkanı Hakan Sezer ve topluluk üyeleri olan Aslıhan Uzun, Hazal ġen, Semra Atay, Kübra Çakmak, Ezgi Tatar ve Nuri Kesin üniversitemizde 28 Mart 2011 günü yapılan Kıbrıs ta Müzakere Süreci, Son geliģmeler ve Kıbrıs baģlıklı konferansta Üniversitemiz öğrencileriyle buluģan KKTC Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı ya 20 Nisan 2011 tarihinde iade-i ziyarette bulundular. 32

33 3-4 Mayıs 2011 tarihinde Ayrancı Lisesi (Ankara) tarafından düzenlenen ve AKAUM Müdürü Doç.Dr. Ulvi Keser in konuģmacı olduğu Uygarlık Tarihi ve Akdeniz konulu konferansa AKAUM üyesi lisans öğrencileri yanında Atılım Uluslararası ĠliĢkiler ve Stratejik AraĢtırmalar Topluluğu ndan öğrenciler de katılmıģtır Nisan 2011 tarihinde Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü tarafından düzenlenen Stratejik GeliĢmeler ve Uluslararası ĠliĢkiler Sempozyumu na AKAUM adına Atılım Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Burcu Zini, PaĢa Hakan Sezer, Aslıhan Sezer ve Tunca ġahin katılmıģlar ve iki ayrı bilimsel bildiri sunmuģlardır. 5-6 Mayıs 2011 tarihinde ASELSAN (Askeri Elektronik Savunma Sanayi) Ankara tesisleri ziyaret edilmiģ ve Doç.Dr. Ulvi Keser baģkanlığındaki AKAUM heyeti ASELSAN Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Necmettin Baykul tarafından kabul edilmiģtir. 6- Ege Üniversitesi tarafından Mayıs 2011 tarihinde Ġzmir de düzenlenen X. European Student Conference on International Relations; Turkish-Greek Relations, Aegean Sea and Cyprus Sempozyumu için Atılım Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü öğrencisi Yasin BaĢ ve Nuri Kesin tarafından hazırlanan ArĢiv Belgeleri IĢığında Kıbrıs BarıĢ Harekâtı nda Türk Mukavemet TeĢkilatı nın Yeri, Efe Ercanoğlu, Aslıhan Uzun ve PaĢa Hakan Sezer tarafından hazırlanan Yunanistan da Büyük Açlık Dönemi Öncesinde Türk-Yunan ĠliĢkilerinde Venizelos-Atatürk Dostluğuna Kesitsel Bir BakıĢ, Cansu Fil ve Hazal ġen tarafından hazırlanan Yunanistan ve Güney Kıbrıs ta Kilisenin Rolü ve Türk- Yunan ĠliĢkilerine Etkileri ve Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası ĠliĢkiler Yüksek Lisans öğrencisi Kutay Tevfik Karagöz ve Çağatay Çakmakçı tarafından hazırlanan Türk-Yunan ĠliĢkileri Bağlamında FIR Hattı Sorunsalına Kesitsel Bir BakıĢ baģlıklı bildirileri ile iģtirak etmiģlerdir. 7- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanı Sayın Hüseyin Özgürgün tarafından 25 Mayıs 2011 saat itibarıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesinde verilen Kıbrıs ta Son GeliĢmeler ve Müzakere Süreci baģlıklı konferansa okulumuzu temsilen Uluslararası ĠliĢkiler Bölüm BaĢkanı ve AKAUM Müdürü Doç.Dr. Ulvi Keser le birlikte aynı bölüm öğrencileri Oğuzhan TaĢan, Kübra Hazal ġen, Ezgi Tatar, PaĢa Hakan Sezer katılmıģtır. 8- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanı Sayın Hüseyin Özgürgün tarafından 28 Mayıs 2011 tarihinde öğrencilerin ve akademisyenlerin ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği Kıbrıs sorunu ve müzakerelerdeki son geliģmeler bir konferans verilmiģtir. 9-1 Haziran 2011 günü AKAUM Müdürü Doç. Dr. Ulvi Keser baģkanlığında Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü öğrencileri Cansu Fil, Nuri Kesin, Zeynep Özperk, Özkan TaĢkın, Furkan Özyurt ve Ezgi Tatar dan oluģan AKAUM heyeti 23 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs yakın tarihine Kanlı Noel olarak geçen Rum saldırılarında LefkoĢa nın Kumsal bölgesindeki evlerinde EOKA çetelerinin saldırısı sonrasında karısı ve üç oğlunu kaybeden Emekli Tabip Tuğgeneral Nihat Ġlhan ı ziyaret etmiģlerdir. 10- Türkiye de 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yılı kutlamaları kapsamında Ġzmir/ ÖdemiĢ Yıldız Kent Müzesi nde ÖdemiĢ Belediyesi Kültür Müdürlüğü ev sahipliğinde TC PTT Genel Müdürlüğü ve KKTC Posta Dairesi Genel Müdürlüğü iģbirliğiyle 26 Haziran-1 Temmuz 2011 tarihleri AKAUM koleksiyonlarından oluģan Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası, Filatelide Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi, Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası ve Kıbrıs ta BirleĢmiĢ Milletler (UNFI- CYP) Faaliyetleri baģlıklı koleksiyonlarının sergilendiği bir sergi açılmıģtır. Kıbrıs Haftası çerçevesinde ayrıca ekte belirtilen bilimsel etkinlikler de gerçekleģtirilmiģtir. Serginin açılıģı AçılıĢ: Belediye BaĢkanı Bekir Keskin Sunum: Doç. Dr. Ulvi Keser 26 Haziran 2011 Pazar 27 Haziran 2011 Pazartesi Konferans 1- Doç. Dr. Ulvi Keser Kıbrıs Cumhuriyeti Neden Yıkıldı; Kanlı Noel ve Akritas Planı (1963) 33

34 Konferans 2- Doç. Dr. Ulvi Keser Posta Faaliyetlerinde Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi baģlıklı konferans 28 Haziran 2011 Salı Konferans 3- Doç. Dr. Ulvi Keser Kıbrıs'ta Çanakkale SavaĢ Esirleri ve Kıbrıs Türkleri ( ) 29 Haziran 2011 ÇarĢamba Konferans 4- Doç. Dr. Ulvi Keser Kıbrıs'ta Yeraltı Faaliyetleri ve Türk Mukavemet TeĢkilatı (TMT) Konferans 5- Doç. Dr. Ulvi Keser Çanakkale Esir Kamplarından Ermeni Doğu Lejyonu na ( ) Kıbrıs Türk Tarihi ve Bugün 30 Haziran 2011 PerĢembe Konferans 6- Doç. Dr. Ulvi Keser Kıbrıs'ta Ermeni Doğu Lejyonu (Legion D'Orient) ve Kıbrıs Türkleri ( ) 1 Temmuz 2011 Cuma Yarın Konferans 7- Doç. Dr. Ulvi Keser Kıbrıs Jeostratejisi ve Büyük Güçler; Dün, Bugün ve 11- AKAUM Heyeti KKTC Gezisi Atılım Üniversitesi Kıbrıs AraĢtırmaları ve Uygulama Merkezi (AKAUM) heyeti 20 Temmuz BarıĢ Ģenliklerine katılmak üzere Temmuz 2011 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığının davetlisi olarak KKTC ye gitmiģtir. AKAUM heyeti 19 ve 20 Temmuz 2011 tarihinde LefkoĢa ve Karaoğlanoğlu Çıkartma Plajı nda yapılan resmi törenlere katılmıģ, ayrıca KKTC DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından yapılan program çerçevesinde LefkoĢa, Gazi Mağusa, Girne, Lefke bölgelerinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmiģ, 1974 BarıĢ Harekâtı sırasında Rum katliamlarına sahne olan Atlılar, Muratağa ve Sandallar köyü ile bu bölgedeki Katliam Müzesi, LefkoĢa da bulunan Barbarlık Müzesi, silah kaçakçısı ve EOKA tedhiģ örgütüne de silah sağlayan Ġtalyan asıllı Avukat Pavlidis in eski malikânesi olarak bilinen Mavi KöĢk (Müzesi), Lübnan Hristiyanları Maronitlerin yaģadığı Kormacit (Koruçam) köyü, Ledra Palas Sınır Kapısı, Lokmacı Barikatı, Tekke Bahçesi ġehitliği, Girne ve Gazi Mağusa Kalesi, Ġngiliz edebiyat ustası William Shakespeare in Othello eserine de ilham kaynağı olan Othello Kulesi, Bandabuliya, St. Barnabas Manastırı ve Ġkon Müzesi, Karaoğlanoğlu Çıkartma Plajı, Karaoğlanoğlu Müzesi, Selimiye ve Lala Mustafa PaĢa Camii ve Müzesi, Sınırüstü bölgeleri de ziyaret edilmiģtir. a) AKAUM Heyeti KKTC CumhurbaĢkanı Sayın Dr. DerviĢ Eroğlu b) KKTC Cumhuriyet Meclisi BaĢkanı Sayın Hasan Bozer c) KKTC BaĢbakanı Sayın Ġrsen Küçük d) KKTC DıĢiĢleri Bakanı Sayın Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edilmiģlerdir. e) KKTC CumhurbaĢkanı Sayın Dr. DerviĢ Eroğlu ve KKTC DıĢiĢleri Bakanı Sayın Hüseyin Özgürgün önümüzdeki dönemde okulumuza gelerek konferans vermeleri konusunda olumlu görüģ bildirmiģler, ayrıca KKTC DıĢiĢleri Bakanlığı AKAUM faaliyetleri konusunda her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtmiģtir. f) AKAUM Kıbrıs ihtisas kütüphanesi için ayrıca Kıbrıs Türk Milli ArĢivi ve KKTC Kültür Dairesi BaĢkanlığı ile de görüģülmüģ ve kaynak aktarımı konusunda destek alınmıģtır. KKTC DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından 20 Temmuz Kıbrıs BarıĢ Harekâtı etkinliklerinde bulunmak üzere Temmuz 2011 tarihinde KKTC ye davet edilen AKAUM heyeti isim listesi ektedir. 34

35 1. Doç. Dr. Ulvi Keser (AKAUM Müdürü) 2. Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü IV. sınıf öğrencisi Furkan Özyurt 3. Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü IV. sınıf öğrencisi Zeynep Özperk 4. Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü IV. sınıf öğrencisi Özkan TaĢkın 5. Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü IV. sınıf öğrencisi Tuğçe Aslan 6. Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü IV. sınıf öğrencisi Hakan Sezer 7. Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü IV. sınıf öğrencisi Cansu Fil 8. Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü IV. sınıf öğrencisi Oğuzhan TaĢan 9. Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü IV. sınıf öğrencisi Ezgi Tatar 12- Doğu Akdeniz de YaĢanılan Gerginlikler Konferansı Doğu Akdeniz özellikle son dönemde gerek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nin Ġsrail e verdiği petrol arama yetkisi, gerekse Türkiye nin Ġsrail le yaģadığı sorunlar nedeniyle gergin bir sürece girmiģ durumdadır. Aynı dönem KKTC CumhurbaĢkanı Sayın Dr. DerviĢ Eroğlu ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi CumhurbaĢkanı Hristofyas arasında Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulabilmek amacıyla yürütülen müzakereler süreci açısından da yeni bir evreye girmiģ durumdadır. Konuyla ilgili birincil kaynaktan bilgi almak üzere eski bakan ve milletvekili, deniz mühendisi, gazeteci-yazar ve araģtırmacı, SAMTAY Vakfı Kurucu BaĢkanı, KKTC CumhurbaĢkanı nın DanıĢma Kurulu üyesi Prof. Dr. Ata Atun Doğu Akdeniz de YaĢanılan Gerginlikler, Münhasır Egemen Bölge ve ÇatıĢma Ortamı yanında Kıbrıs Sorununda Müzakere Sürecinde Gelinen Son Nokta konusunda bilgi aktarmak üzere 6 Ekim 2011 tarihinde Atılım Kıbrıs AraĢtırmaları ve Uygulama Merkezi (AKAUM) tarafından konferans vermek üzere okulumuzda öğrencilerimizin, akademisyenlerin ve okul dıģından misafirlerimizin yoğun ilgi gösterdiği bir etkinlikte misafir edilmiģtir. 13- AKAUM Kıbrıs Haftası (24-28 Ekim 2011) 24 Ekim 2011 Pazartesi Saat AçılıĢ Prof. Dr. Abdurrrahim Özgenoğlu (Atılım Üniversitesi Rektörü) Mustafa Lakadamyalı (KKTC Ankara Büyükelçisi) Doç. Dr. Ulvi Keser (AKAUM Müdürü) Saat Sergi AçılıĢı Konu: Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi ve Kıbrıs ta Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası Saat Özel Damga Uygulaması ve Atılım Kıbrıs Pulu 25 Ekim 2011 Salı Saat Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi Fotoğraf Sergisi 26 Ekim 2011 ÇarĢamba Saat Geleneksel AKAUM Mücendere (Kıbrıs Pilavı) Günü Saat Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ziyareti Saat KKTC Ankara Büyükelçiliği Ziyareti Saat Devlet Sanatçısı Mezzo Soprano Cemaliye Kıyıcı Ziyareti Saat Tbp. Bnb. Nihat Ġlhan Ziyareti Saat Kıbrıs Gazisi bir aileyi ziyaret 27 Ekim 2011 PerĢembe Saat Doğu Akdeniz de Isınan Sular Paneli Doç. Dr. Celalettin Yavuz Akdeniz de Türk-Ġsrail Gerilimi ve Yeni Stratejiler Uzm. Sema Sezer Doğu Akdeniz Havzası ve Bölgede Gerilim Politikaları Üzerine 35

36 Uzm. Gökhan Ak Deniz Hukuku Bağlamında Doğu Akdeniz de Yapılması Gerekenler Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Ulvi Keser (AKAUM Müdürü) 28 Ekim 2011 Cuma Konferans Saat Doğu Akdeniz de Petrol Gerginliği ve Çözüm Önerileri (E) Büyükelçi, Diplomat Deniz BölükbaĢı Aralık 2011 tarihinde Türkiye Filateli Federasyonu ve PTT Genel Müdürlüğü iģbirliğinde KKTC Posta Dairesi Genel Müdürlüğü ve KKTC Filateli Derneği tarafından LefkoĢa da düzenlenecek olan filateli sergisine AKAUM Müdürü Sayın Doç.Dr. Ulvi Keser Filatelide Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi isimli koleksiyonu ile katılması, ayrıca söz konusu bu kültürel ve bilimsel faaliyet çerçevesinde Kıbrıs Türk Posta Tarihinde Yaptırımlar, Ġzolasyonlar ve Kıbrıs Türklerinin Bulduğu Hal Çareleri baģlıklı bilimsel konferansı sunulmuģ, bu kapsamda AKAUM adına Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası baģlıklı koleksiyonu sergilenmiģtir. 15- AKAUM Ġhtisas Kütüphanesi oluģturma çalıģmaları devam etmektedir. 16- AKAUM internet sayfası ile ilgili çalıģmalar devam etmektedir. Kısa sürede hizmet vermeye baģlayacaktır. 17- Yurtiçi ve KKTC dâhil yurtdıģından yüksek lisans, doktora, farklı bilimsel çalıģmalar ve araģtırmalar yapmak üzere müracaat eden CNN International TV Channel a Jews in Cyprus konulu çalıģması, New York University e Jewish Community in Cyprus and WWII, Norveç Oslo University Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo dan Martin Austvoll Nome ve Cyprus and Turkish resistance Organization çalıģması, Sydney-Avustralya dan araģtırmacı akademisyen Peter Keeda ve Jewish immigrant camps in Cyprus çalıģması, NTV ve Habertürk TV kanalları belgesel ekibi tarafından hazırlanan Esaret Günlüğü baģlıklı 13 bölümlük belgesele danıģmanlık ve (arģiv) kaynak aktarımı, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından organize edilmiģ ve 21 Aralık 2011 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesinde sahnelenerek oratoryoyla ilgili bilgi ve kaynak aktarımı yapımıģtır. 18- Mediterranean Strategic Politics ders kitabı yazım çalıģmaları devam etmektedir. 19- Turkish-Greek Relations and Cyprus ders kitabı yazım çalıģmaları devam etmektedir. 20- Öğrencilerin staj imkânlarını araģtırmak, görüģmelerde bulunmak ve nezaket ziyareti bağlamında aģağıdaki kurum ve kuruluģlara da AKAUM Heyeti ve Atılım Uluslararası ĠliĢkiler ve Stratejik AraĢtırmalar Topluluğu tarafından bir dizi ziyaret gerçekleģtirilmiģtir. a) Sermaye Piyasası Kurulu b) BirleĢmiĢ Milletler Türkiye Temsilciliği c) BirleĢmiĢ Milletler Türk Derneği ç) Bankacılık değerlendirme ve Denetleme Kurulu d) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) e) ASELSAN f) Yunus Emre AraĢtırma Enstitüsü ve Vakfı g) Türksam Stratejik AraĢtırma Merkezi h) ORSAM Stratejik AraĢtırma Merkezi ı) 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Savunma Teknolojileri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) nın değiģen ana sistem ihtiyaçlarının herhangi bir yabancı ülke kısıtlamasına tabi olmaksızın yurt içinden özgün tasarımlarla karģılanması ve savunma sanayi alanında uluslararası pazarda rekabet edebilir bir yapıya kavuģabilmesi için; TSK, sanayi ve üniversite bütünlüğünde gerekli analizlerin icra edilmesi ve savunma sistemlerinin milli olarak geliģtirilmesi amacı ile Yükseköğretim Kurulunun 10 Ocak 2011 gün ve B.30.0.EÖB sayılı kararı ile Atılım Üniversitesi Savunma Teknolojileri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (SaVTAM) kurulmuģ ve anılan merkez Nisan 2011 tarihinden itibaren faaliyete baģlamıģtır. 2. Ġlk olarak SaVTAM Yönetim Organları oluģturulmasına yönelik çalıģmalar ve yazıģmalar yürütülmüģtür. 36

37 3. Tübitak Vizyon 2023 ÇalıĢmasının Savunma Havacılık ve Uzay ile ilgili teknolojik tahmin ve öngörülerinin SaVTAM koordinatörlüğünde bir çalıģma gurubu vasıtası ile yürütülmesine iliģkin TEKĠM Teknolojik ve Kurumsal ĠĢbirliği Merkezi ile çalıģma grubu toplantıları icra edilmiģ, taslak bir proje dokümanı hazırlanmıģ, anılan döküman TÜBĠTAK ilgilileri ile görģülmüģ ve içinde bulunduğumuz dönem içinde Sosyal Bilimsel AraĢtırmalar Grubu (SOBAG) altında projelendirilmesinin teklif edilmesi kararlaģtırılmıģtır. Halen proje hazırlama dökümanları hazırlanmaktadır. 4. Merkez bünyesinde Teknoloji Ġzleme ve Değerlendirme Faaliyetlerinde kullanılması kapsamında bir karar destek sistemi geliģtirilmesine iliģkin yürütülen çalıģmalar kapsamında biri yüksek lisans (Yazılım Mühendisliği Özge Ülker Development of Skeleton Application and Framework for Decision Support System: Application in Defese Technologies ), diğeri de doktora öğrencisi (MODES H. Umut Akın Development of Decision Support Kit, for Technology Management in System Desing Studies ) tez çalıģmaları merkez faaliyetleri ile iliģkilendirilmiģtir. 5. Savunma Sanayii MüsteĢarlığı nezdinde giriģimlerde bulunulmuģ, gerekli görüģmeler yapılmıģ, Savunma Sanayii MüsteĢarı Sn. Murad Bayar ziyaret edilerek Atılım Üniversitesine davet edilmiģtir. SSM MüsteĢarı ve yaklaģık 25 kiģilik bir ekip Üniversitemizi ziyaret etmiģtir. Bu süreçte merkez tanıtımı yapılmıģtır. Savunma Sanayii Ġhracat Stratejisi GeliĢtirme gibi SSM bünyesinde geliģtirilen faaliyetlere katılım sağlanmıģtır. 6. Savunma Sanayicileri Derneğinin okulumuzda icra edilen Yönetim Kurulu toplantısında bir sunum yapılmıģtır. 7. Merkez tanıtım faaliyetleri kapsamında Atılım Ġz Dergisi ile Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknolojisi ekine makaleler hazırlanarak gönderilmiģtir. 8. Atılım Üniversitesi Savunma Teknolojileri Ġlgi ve Yetenek Envanteri Yönetim Sistemi GeliĢtirilmesi faaliyet planında bulunan bir çalıģma ile ilgili LAP Proje Teklifi Rektrölüğümüze sunulmuģtur. 9. SaVTAM Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Altan Özkil, NATO AraĢtırma ve Teknoloji Organizasyonu nun davetli konuģmacısı olarak Ekim 2010 tarihinde Slovenya da icra edilen SAS-084 Planning Decision Support, System Analysis & Knowledge Development A Tecnology Roadmap toplantısında Decision Support Expectations from Science & Technology and Operational Analysis/Operations Research Support in Decision Making konulu bir konuģma yapmıģtır. 10. NATO AraĢtırma ve Teknoloji Organizasyonu bünyesinde faaliyet gösteren AraĢtırmalar Analiz ve Simülasyon Paneli ne, MSB nin Savunma Teknolojileri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Altan Özkil in Türkiye Sanayi ve Üniversite temsilcisi olarak atanma talebi, Üniversitemizin de temsilleri üzerine gerçekleģtirilmiģ, anılan Ģahsın Eylül 2011 itibarı MSB tarafından atanması gerçekleģtirilmiģtir. Anılan Panelin Ekim 2011 tarihinde Danimarka nın Kopenhag Ģehrinde icra edilecek 2011 Sonbahar Toplantısına katılım sağlanmıģtır. 2.4 REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜM BAġKANLIKLARI Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Eğitim Öğretim Yılında ortak zorunlu ders olan Türk Dili dersi güz ve bahar döneminde 23 section olarak beģ fakültede okutulmuģtur. Dersler Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Çerçeve Program a bağlı olarak iģlenmiģ ve öğretim biçimi sözlü anlatım, sunumlar, tartıģma, grup çalıģması, ders içi ve dıģı ödevler ve projeler yoluyla yapılmıģtır. Öğrencilere Türk Dilinin tarihsel geliģimi verilirken, Türk Dilinin iģleyiģ kuralları öğretilmiģ ve bilimsel, eleģtirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düģünce alıģkanlığı kazandırılmıģtır. 37

38 1. 14 Mart 2011 de Nazım Hikmet i anma günü düzenlenmiģtir Mart 2011 de Evliya Çelebi nin 400 üncü Doğum Yılını Kutlama Sempozyumu na (Topkapı Sarayı; Ġstanbul) katılınmıģtır Eylül 2011 de Bilkent Üniversitesi nin Erzurum da düzenlediği VI. Türk Dil Kurultayı nda Eski Edebiyat Terimlerini Anlama ve Yorumlama konulu bildiri sunulmuģtur. 4. Ġz Dergisi 14. sayıda Kadınlarımızdan Beklentiler konulu makale baskıdadır. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bölüm BaĢkanlığı Akademik yılı güz sömestrinde öğrencilerimize, yakın tarihimizle ilgili olarak ulusal tarih bilinci aģılamak, özgür, ağımsız bir devlet anlayıģına hangi zorlukları aģarak geldiğimizi öğretmek, Atatürk Ġlke ve Ġnkılaplarının anlamını kavratmak amacıyla güz döneminde 15 section HĠST 101 dersi verildi. Toplam 880 öğrencinin katıldığı HĠST 101 dersinde 508 öğrenci örgün eğitim; 372 öğrenci de uzaktan eğitim sistemi ile ders görmüģlerdir. Güz dönemindeki derslerin 11 sectionunu Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk; 4 sectionunu da Perran Eseme vermiģtir Bahar Döneminde 16 section 826 öğrenci HĠST 102 dersi almıģtır. Bu öğrencilerin 506 sı örgün eğitim; 320 si uzaktan eğitim sistemi ile ders görmüģlerdir. 16 section dersin 12 sectionunu Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk; 4 sectionunu Perran Eseme vermiģtir. HĠST 101 ve 102 ders notları Bölüm BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk tarafından hazırlanıp Rtb firmasınca uzaktan eğitim portalına konulmuģtur. Öğrencilerimiz, konuları uzaktan eğitim portalından takip etmiģlerdir Akademik yılında örgün eğitim sectionlardan yaklaģık arasında öğrenciye sınıf ortamında, ders verilmiģtir. Ayrıca basınla iģbirliği yapılarak önemli gün ve haftalarda Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk tarafından aģağıdaki etkinlikler gerçekleģtirilmiģtir. a) 23 Temmuz 2010 tarihinde Kanal B de Günce Programı nda Lozan BranĢ AntlaĢması, b) 25 Ağustos 2010 tarihinde Kanal B de Hariciye Klniği Programı nda Büyük Taaruz, c) 29 Ekim 2010 tarihinde Ankara radyosunda Cumhuriyet in getirdikleri konularında konuģmacı olarak katıldı. Ülkemizdeki diğer üniversitelerde okutulan Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi derslerindeki uygulamaları Tarihçilerle paylaģmak amacıyla Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığının ġubat 2011 tarihleri arasında Antalya da yapılan Atatürk Ġlke ve Ġnkılap Tarihi Dersleri paydaģ toplantısı na Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk katıldı. Ayrıca öğrencilerimizin tarihimiz hakkında bilgilendirilmesini; sosyalleģmesini sağlamak amacıyla gerçekleģtirilen etkinlikler Ģöyle sıralanabilir: a) Ankara nın BaĢkent OluĢu nun yıldönümü nedeniyle Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk ün yönetiminde Prof. Dr. Ünsal Yavuz, Dr. Metin Özaslan ve Bülent Yahnici nin konuģmacı olarak katıldıkları panel düzenlendi. b) Mustafa Kemal in Ankara ya geliģi yıldönümü nedeniyle 27 Aralık 2010 günü Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk, öğrencilerimize konferans verdi. c) 8 Mart 2011günü Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk Ġstiklal MarĢı ve Mehmet Akif konulu konferansı verdi. d) 18 Mart 2011 günü Çanakkale Zaferinin 96. Yıldönümü nedeniyle Yrd. Doç. Dr. Re- Ģat Öztürk Çanakkale Zaferi konulu konferans verdi. e) 21 Mart 2011 günü Nevruz konusunda Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk konferans verdi. f) 13 Mart 2011 tarihinde Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk Ermeni Soykırımı iddiaları ve gerçekler konulu konferans verdi. 38

39 g) Vakıflar Haftasında Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk Vakıf Geleneğimiz konulu konferans verdi. h) Nisan 1923 tarihinde Yrd. Doç. Dr. ReĢat Öztürk ün rehberliğinde 103 öğrencinin katılımı ile Çanakkale-Bursa gezisi gerçekleģtitildi. Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı eğitim-öğretim yılında aģağıdaki faaliyetler gerçekleģtirilmiģtir: Yabancı Diller Bölümü (YDB) tarafından sunulan bölüm Ġngilizce dersleri 2 gruba ayrılmıģtır.. 1. Ġngilizce Eğitim Veren Bölümlerin Ġngilizce Dersleri Eng-111: ĠletiĢim Becerilerine GiriĢ I Eng 111 S Destekli ĠletiĢim Becerilerine GiriĢ. Eng-113: Akademik Dinleme ve Not Alma Becerileri Eng- 104: ĠletiĢim Becerileri II Eng- 211: ĠletiĢim Becerileri III Eng- 212: Rapor Yazma ve ĠletiĢim Eng- 202: Sunum Becerileri 2. Türkçe Eğitim Veren Bölümlerin Ġngilizce Dersleri: Türkçe ĠĢletme Bölümü Ġngilizce Dersleri: Temel Ġngilizce 101, 102, 103 ve 104 Güzel Sanatlar Fakültesi Ġngilizce Dersleri: Temel Ġngilizce 101 ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ġngilizce Dersleri: Temel Ġngilizce 101, 102, 103, 104, + (Bilgi Edinme Amaçlı Okuma-331, EleĢtirel Okuma-332, Medya Okuryazarlığı-431, Topluluk Önünde KonuĢma-432 Bu dersler ileriki yıllarda açılacaktır.) Bu derslerden, tek sayılı dersler güz döneminde çift sayılı dersler ise bahar döneminde açılmaktadır. Mezun durumunda ve belge ile kanıtlı özel durumu olan öğrenciler için gerektiğinde ve yeterli sayıda öğrenci talebi durumunda dönemlik olmayan dersler açılmıģtır. Bunların yanısıra YDB tarafından Uzaktan Eğitim Programında da Ġngilizce dersleri ve yabancı öğrencilere Türkçe dersleri de verilmiģtir Güz döneminde, Yabancı Diller Bölümünde (YDB), 7 tür güz dönemi dersi, 3 tür bahar dönemi dersi olmak üzere 10 tür ders açılmıģtır. Hazırlık okulundan bölüme geçen bazı öğrencilere Destekli ĠletiĢim Becerilerine GiriĢ Eng 111 S dersi açılmıģtır. Ayrıca 3 tür uzaktan eğitim Ġngilizce dersi ile yabancı öğrenciler için Türkçe dersleri de yürütülmüģtür. Güz Dönemi Dersleri ENG 111 ĠletiĢim Becerilerine GiriĢ I (Introduction to Communication Skills I) 14 sınıf Eng 111S (Destekli) ĠletiĢim Becerilerine GiriĢ 8 sınıf ENG 113 Akademik Dinleme ve Not Alma (Listening and Note Taking Skills) 6 sınıf ENG 211 ĠletiĢim Becerileri III (Communication Skills III) - 23 sınıf TĠġ 101 Temel Ġngilizce I- 3 sınıf TĠġ 103 Temel Ġngilizce III- 3 sınıf GSĠ 101 Temel Ġngilizce I- 4 sınıf Toplam 64 sınıf Güz Döneminde Açılan Bahar Dönemi Dersleri Eng 104 ĠletiĢim Becerileri II (Communucation skills II) -2 sınıf ENG 202 Sunum Becerileri (Presentation Skills) - 1 sınıf ENG 212 Rapor Yazma (Technical Report Writing and Communication)- 1 sınıf olarak toplam 68 sınıf açılmıģtır ten sonraki dersler henüz sunulmamaktadır. 39

40 Güz döneminde açılan Uzaktan Eğitim Dersleri Turizm Bilgisayar I. -1 sınıf, Turizm II.- 1.sınıf, Bilgisayar II. 1 sınıf Yabancı Öğrenciler için Türkçe:1 sınıf Genel toplam 72 sınıf Bahar döneminde, Yabancı Diller Bölümünde (YDB), 6 tür bahar dönemi dersi, 3 tür güz dönemi dönemi dersi ile yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe dersi olmak üzere 10 tür ders açılmıģtır. Ayrıca 2 tür uzaktan eğitim Ġngilizce dersi de yürütülmüģtür. Bahar Dönemi Dersleri Eng 104 ĠletiĢim Becerileri II (Communucation skills II) -29 sınıf ENG 202 Sunum Becerileri (Presentation Skills) - 10 sınıf ENG 212 Rapor Yazma (Technical Report Writing and Communication)- 23 sınıf TĠġ 102 Temel Ġngilizce II- 4 sınıf TĠġ 104 Temel Ġngilizce IV- 3 sınıf GSĠ 102 Temel Ġngilizce II- 5 sınıf Bahar Döneminde Açılan Güz Dönemi Dersleri ENG 111 ĠletiĢim Becerilerine GiriĢ I (Introduction to Communication Skills I) 3 sınıf ENG 113 Akademik Dinleme ve Not Alma (Listening and Note Taking Skills) - 1sınıf ENG 211 ĠletiĢim Becerileri III (Communication Skills III) - 1 sınıf Toplam 79 Ġngilizce ve 1 Türkçe sınıfı olarak 80 sınıf açılmıģtır. Uzaktan Eğitim Turizm ve Bilgisayar I. sınıf -1 sınıf, Turizm II. sınıf- 1 sınıf Toplam II. sınıf Genel toplam 82 sınıf Yaz Döneminde Açılan Dersler ENG 111 ĠletiĢim Becerilerine GiriĢ I(Introduction to Communication SkillsI) 5 sınıf Eng 104 ĠletiĢim Becerileri II (Communucation skills II) -3 sınıf ENG 211 ĠletiĢim Becerileri III (Communication Skills III) - 2 sınıf ENG 202 Sunum Becerileri (Presentation Skills) - 1 sınıf ENG 212 Rapor Yazma (Technical Report Writing and Communication)- 3 sınıf TĠġ 101 Temel Ġngilizce 1-1 sınıf olarak toplam 15 örgün eğitim sınıfı açılmıģtır eğitim yılında YDB 171 sınıfta ders sunmuģtur. 40

41 TABLO eğitim öğretim yılında YDB tarafından sunulan dersler ve sınıf sayıları ENG 111 ENG 113 ENG 104 ENG 211 ENG 212 ENG 202 TĠġ/G SĠ 101 TĠġ/G SĠ 102 TĠġ 103 TĠġ 104 Diğer TOPLAM GÜZ =7 3 Online 72 3 Türkçe BAHAR =7 3 online 82 2 Türkçe YAZ TOPLAM Güz döneminde açılan örgün derslere toplam 1691 öğrenci kayıt yaptırmıģtır. Öğrencilerin fakülte ve bölümlere göre dağılımı aģağıda verilmiģtir. TABLO Yabancı Diller Bölümü güz dönemi ingilizce derslerine kayıtlı öğrencilerinin fakültelere göre dağılımı Dersler Mühendislik ĠĢletme Fen Edebiyat Güzel Sanatlar Toplam Eng Matematik Psikoloji Eng Psikoloji Matematik Eng Matematik Psikoloji Eng 111/s Matematik Psikoloji TiĢ TiĢ Mım Turk GSĠ *Eng ** Eng Genel Örgün Toplam Uzaktan Eğitim Bilgisayar Turizm Tüm öğrenci sayısı 1744 Öğrenciler Ġngilizce derslerinde mümkün olduğu durumlarda Mühendislik, ĠĢletme ve Fen Edebiyat fakültesi gruplarına ayrılmıģ ve Ġngilizce dersleri 68 ayrı sınıfta ve 3 uzaktan eğitim sanal sınıfta iģlenmiģtir. AĢağıda öğrencilerin fakültelere göre dağılımı verilmiģtir: 41

42 TABLO Yabancı Diller Bölümü bahar dönemi ingilizce derslerine kayıtlı öğrencilerinin fakültelere göre dağılımı Dersler Mühendislik ĠĢletme Fen Edebiyat Güzel Sanatlar Toplam Eng Psiko 44 Eng Eng Psiko Mat Eng Eng Psiko 184 Eng Mat 425 TiĢ TiĢ GSĠ Mım Toplam Örgün Uzaktan eğitim Türkçe Tüm Öğrenciler güz döneminde 62 sınıf açılmıģ 1585 öğrenci ders görmüģtür. Bahar döneminde 67 sınıf açılmıģ, 1516 öğrenci ders görmüģtür. Yaz öğretiminde de 16 sınıf açılmıģ 188 öğrenci ders görmüģtür öğretim yılında YDB 3391 öğrenciye ve 5 yabancı öğrenciye ders vermiģtir. Uzaktan eğitime katılan 53 öğrenci ise bu sayının dıģındadır. Bahar döneminde ise 1496 öğrenciye 79+3 sınıfta haftalık toplam 284 saat örgün (ve 2 saat uzaktan) ders verilmiģtir. 18 tam zamanlı 5 yarı zamanlı okutman ders vermiģ, ve ortalama ders yükü 14.4 saat olmuģtur Yaz döneminde toplam 204 öğrenciye, 14 sınıfta 891 saat ders sunulmuģtur. Ortalama okutman baģına haftada 9 saat ders düģmüģtür. Her dönem için ders saatlerinin dıģında okutmanların yürüttükleri diğer çalıģmalar (sınav hazırlığı, program geliģtirme, uygulama, öğrenci görüģme, haftalık grup toplantı vb.) toplam olarak haftalık en az 21 saat olmuģtur. Akademik çalıģmalara devam eden YDB okutmanlarının bilgisi aģağıdaki tabloda sunulmuģtur. TABLO YDB de Mezuniyet sonrası çalıģma yapan okutmanlar Adı Mezuniyet sonrası çalıģma Universite ÇalıĢma aģaması Ladan Amir Safaei Doktora Atılım Üniv. Ders aģaması Sibel Ġzmir Doktora Atılım Üniv. Ders aģaması Meric Bulca Doktora Hacettepe Univ. Özel öğrenci Gülseli Erdem Yüksek Lisans ODTÜ Ders AĢaması Güler Duman Yüksek Lisans ODTÜ Ders AĢaması Emine ġentürk Doktora Hacettepe Univ. Yeterlilik aģaması NeĢe Soysal Doktora ODTÜ Yeterlilik aģaması Devrim Öztürk Doktora Hacettepe Univ. Ders aģaması Ġclal ġahin Doktora ODTÜ Tez aģaması 42

43 YDB de çalıģan tüm okutmanlar güz döneminde kurum içinde düzenlenen 4 seminere ve bir okutmanımız da Akademik Yazım Merkezinin seminerlerine katılmıģtır. Ayrıca okutmanlar kurum içinde; Bölüm Oryantasyon Programı Üniversitede sunulan Promoting Teaching And Learning Konferans Serisi F.Guven ve Mine Bellikli Teaching Learning Study group iki haftada bir yapılan toplantılara katıldı F. Guven Nominal Grup Tekniği ve ĠĢbirliğine Dayalı Öğrenme Sunumu yaptı Tüm DFL grup baģkanları TLSG a bölüm ve ders tanıtımı yapmıģlardır TLSG çalıģmaları çerçevesinde Dr. Süheyla Gökmen tarafından sunulan ĠĢbirliğine dayalı Öğrenme Seminerine ve Cristina Smith in sunduğu Share shop etkinliği seminerlerine katılmıģlardır. Okutmanların katıldıkları kurum dıģı seminer ve konferanslar TABLO te sunulmuģtur. TABLO YDB Okutmanlarının öğretim döneminde katıldıkları kurum dıģı seminer / konferanslar Ġclal ġahġn ELTAF Konferansı Using creative thinking to promote productive skills ALMANYA Sunucu Yabancı Diller Yüksek Okulu 4. Müdürler Toplantısı Avrupa Dil Ödülü ve Bilgilendirme Toplantısı Avrupa Dil Ödülü ve Bilgilendirme Toplantısı Uluslararası KüreselleĢme Ulusötecilik Doğu Akdeniz Üniversitesi Katılımcı Ankara, Ġçkale Otel Katılımcı Ankara, Ġçkale Otel Katılımcı Feride GÜVEN Mine BEL- LĠKLĠ Ġmgehan ÖZKAN Ladan Amır SAFAEI Üni- Ġstanbul,DoğuĢ versitesi Sunucu Feride GÜVEN Yabancı Dil Becerilerinin Nesnel Ölçümü Almanya, Frankfurt Katılımcı Feride GÜVEN Mine BEL- LĠKLĠ TELC Tanıtım Toplantısı Ġstanbul, Almanya Konsoloslugu Oxford Critical Thinkins Istanbul, Taksim Hilton Learning Outcomes Academic Otel Skills Yabancı Dil Derslerinde ĠletiĢimsel YaklaĢım Katılımcı Katılımcı Emine ġentürk Ġstanbul Katılımcı Ġmgehan Heterojen Gruplarla Ders Ġstanbul Katılımcı ÖZKAN Mine BEL- 2. SIELT Minumum Time- EskiĢehir, Anadolu Sunucu LĠKLĠ Maximum Output Üniversitesi Ġmgehan 2. SIELT Minumum Time- EskiĢehir, Anadolu Sunucu ÖZKAN Maximum Output Üniversitesi Sibel ĠZMĠR 6 Uluslararası IDEA Ġstanbul, Kültür Üniversitesi Sunucu Feride Personal and Professional Development Ankara, Dedeman Otel Katılımcı GÜVEN ve Performance Management and Eualvation Mine BEL- Amozing Minds Kıbrıs, Cratos Premium Katılımcı LĠKLĠ Otel Gülseli ER- ODTÜ-Black Swan Yayınevi Bolu, Koru Otel Katılımcı DEM Meriç ODTÜ-Black Swan Yayınevi Bolu, Koru Otel Katılımcı BULCA Reda E.H. ODTÜ-Black Swan Yayınevi Bolu, Koru Otel Katılımcı

44 AHMAD Güler DU- MAN ODTÜ-Black Swan Yayınevi Bolu, Koru Otel NeĢe SOY- 4.th Ġnternational Conferenca PudapeĢte SAL for theary and Pratice in Uducation Meriç Languages Trainer Education Ġstanbul, Sabancı Üniversitesi BULCA Program Ġmgehan Languages Trainer Education Ġstanbul, Sabancı Üni ÖZKAN Ladan Amır SAFAEI Program Ġnternational Journal at Arts And Science ve Anglo American Üniversty versitesi Çek Cumhuriyeti Katılımcı Sunucu Katılımcı Katılımcı Sunucu eğitim öğretim yılı içinde ders ve sınavlarda kullanılmak üzere hazırlanan ve güncellenen tüm dökümanlar yeniden oluģturulan web sitesinde hizmete sunulmuģtur. Bu çerçevede ders açıklamaları (course memo, planlar, kurallar, değerlendirme bilgileri, kitapçıklar, bölüm tanıtım kitapçığı vb.) hazırlanmıģtır. Bunların yanısıra aģağıda belirtilen çalıģmalar yürütülmüģtür: Omurilik Felçlileri Derneğine Ġngilizce Kursu Telc Sınavı TLSG ÇalıĢmaları Üst Yönetime Sunum Atılım Web Çeviri YDB Web Sayfası Güncelleme Fulbright scholar daveti Talk Over a cup of Coffee ( KonuĢma Etkinliği)ek broģür- program Share shop etkinlikleri Yabancı Diller Bölümünde eğitimin kalitesini artırmak amacıyla program geliģtirme çalıģmaları, çeģitlendirilmiģ materyal geliģtirme ve dilbilgisi desteği ve bunların etkili biçimde kullanımlarını sağlamak üzere öğretim elemanları için hizmet içi eğitimler gerçekleģtirilmiģtir. Bu çerçevede Hazırlık programından Bölüme geçen öğrencilere haftada 8 saatlik Eng 111 s program uygulanmıģ ve baģarı artıģı gözlenmiģtir. Yabancı Diller Bölümünde Ġngilizce öğretimi konusunda, program geliģtirme çalıģmalarında yöntem, teknik, ders materyali araģtırmalarının yanı sıra eğitim ortamını da zenginleģtirip geliģtireceği konusunda umut veren öğretim durumu ve ortamını geliģtirme araģtırmaları da yürütülmektedir. Ġngilizce öğretiminin verimliliğinin artırılması konusunda etkili bir yöntem olabileceği düģüncesiyle güz, bahar ve yaz dönemlerinde web destekli Ġngilizce öğretimi, baģlangıç düzeyi bölüm ingilizce derslerinde uygulamaya konmuģtur. Bu öğretim yılında bazı derslerde moodle sisteminden yararlanılmaya baģlanmıģtır. ÇeĢitli nedenlerle Eng 113 dersinin kaldırılması ve Eng 111 ve Eng 111s derslerine kayıt standartları güncellenmiģ ve senatodan onay almıģtır. OluĢan ihtiyaca göre Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri için Temel Ġngilizce derslerinden sonra talep üzerine özel amaçlı ingilizce derslerine devam etmek üzere Moda ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri için alana özgü çalıģmalarla da desteklenmiģ baģlangıç düzeyi Ġingilizce programları hazırlanmıģtır. Hazırlık okulu eğitimi alan Mimarlık Bölümü öğrencileri için özel amaçlı Ġngilizce programı ve 4 dönem temel Ġngilizce eğitimi alan ĠĢletme Fakültesi Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi öğrencileri için özel amaçlı Ġngilizce programları hazırlanmıģtır. 44

45 Yabancı Diller Bölümünde çeģitli türlerde değerlendirmeler yapılmaktadır. Temelde öğrenci baģarısı değerlendirilmekte ancak bu değerlendirmeleri olumlu etkileyecek diğer değerlendirmeler de yapılmaktadır, program ve okutman değerlendirmeleri vb. Öğrenci baģarı değerlendirmeleri derslerin özelliklerine göre hem süreç hem de ürün değerlendirmesi biçiminde yürütülmektedir. Bu değerlendirmelerle ilgili süreç ve araçları dönem baģında öğrencilere dağıtılan tüm derslere ait bilgilendirme notlarında (course memo) belirtildiği biçimde yapılmıģ ve sonuçları TABLO 2.4.6,7,8,9 tablolarda sunulmuģtur. Ölçme ve değerlendirme süreçleri ve araçlarının öğrenme/öğretme materyali olarak kullanılması ve öğrencilere çalıģma alıģkanlıkları kazandırılması amacıyla sınav hazırlıkları ilgili grup öğretmenleri tarafından yapılmıģ ve test planları ve değerlendirme kriterleri (rubrics) öğrencilerle payla- ĢılmıĢtır. Ara sınavlar genelde yazılı olarak ve ders saatlerinde ve sınıflarda, vize ve final sınavları toplu olarak ders dıģındaki zamanlarda uygulanmıģtır. Toplu sınavlarda bölüm okutmanlarından gözetmenlik desteği alınmıģtır. Eng 202 dersi sunuģ becerileri olduğundan değerlendirmeleri sözlü sunum biçiminde olmuģ, her sınavda ders hocasının yanısıra bir baģka değerlendirmeci bulunmuģtur. Eng 212 dersi rapor yazma dersinin değerlendirmesi süreç değerlendirmesi biçiminde raporun parçalarının ayrı ayrı üretilip değerlendirilmesi biçiminde yapılmıģtır. Uzaktan eğitim ara ve vize sınavları elektronik olarak Ġnternet üzerinden ve final ve bütünleme sınavı ise kağıt kalem sınavı biçiminde üniversitede yapılmıģtır. Özetle, uygulanan sınavların sayıları aģağıda verilmiģtir. Bakınız Tablo Tabloda görüleceği gibi Eng 212 Rapor yazma ve Eng 202 Sunum Yapma derslerinin dıģında ortak yapılan sınavlar ve değerlendirmelerin sayısı 99 dur. Hem ortak sınavlar hem süreç içinde yapılan sınavların her aģaması için değerlendirme kriterleri ayrı ayrı önceden belirlenmiģ olup süreç içinde güncellenerek okutmanlar tarafından öğrencilere duyurulmakta ve uygulanmaktadır. Uygulama sırasında her grup kendi arasında standardizasyon toplantıları yaparak ortak değerlendirme uygulamaları yapma konusunda fikir birliğine varmaktadır. Bu yıl değerlendirme kapsamına alınan Ġnternet uygulamaları, sözlü çalıģmalar ve ürün dosyası öğrenci çalıģma ve değerlendirme alanlarını çeģitlendirmiģtir. Eng 111 ve 104 öğrencilerine deneme mahiyetinde uygulanan ve sonuçlarından hem öğrencilere geri bildirim vermek hem de program geliģtirme çalıģmalarında yararlanmak, ayrıca öğrencileri ileride girecekleri bu tür sınavlara hazırlamak amaclı pilot ön test, son test çalıģmalarını yapılmıģtır. Bu kar- ĢılaĢtırmalarda ön ve son test arasında bir miktar fark olduğu gözlenmiģtir. Bu çalıģmaların daha teknolojik ve senkron biçiminde uygulanmadığı için Ģimdilik vazgeçilmiģtir. Ayrıca öğrencilerin hocalarını değerlendirmeleri konusunda bölüm baģkanı okutmanlarla gerektikçe tek tek görüģerek eğitim öğretim süreci, koģullar ve planlama konularında paylaģım ve değerlendirme yapmıģ, elde edilen bilgiler ileride yapılacak iģ bölümü ve ekip çalıģmasında yararlanmak üzere saklanmıģtır. 45

46 Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Okulu Toplam Eng 111 quiz vize ödev/ final quiz Vize ödev/ final q vize ÖDEV F 5 versiyon 1 IT* Ürün dosyası Sunum * Eng IT* Ürün dosyası sunum * IT* Ürün dosyası Sunum * IT* Ürün dosyası Sunum * Eng versiyon 1 Ürün dosyası Sunum * Eng Ürün dosyası Sunum * IT 1 Ürün dosyası Sunum * IT* Ürün dosyası Sunum * IT* Ürün dosyası Sunum * Ürün dosyası Sunum * TABLO Eng 212 Rapor Yazma ve Eng 202 Sunum Becerileri derlseirnde Sınavlar ve Sunumlarda Yapılan Değerlendirme TiĢ-Gsı versiyon TiĢ-Gsı TiĢ103 2 versiyon TiĢ Mim Turk Örgün Toplam Uz. Eğ 3 Tür 3 Tür 3 Tür 2 Tür 2 Tür 2 Tür 15 Genel Toplam 99 46

47 TABLO Genel BaĢarı Değerlendirmesi Güz Dönemi Evaluated items Eng Eng Eng Eng Eng Eng TiĢ TiĢ Gsi Mim Turk S TOPLAM Toplam öğrenci # # Devamsızlıktan kalanların sayısı #Finale giren öğrenci sayısı # Dersi bırakanların sayısı # 60+ puan alanların sayısı Devam edenlerin baģarı oranı (%) %87 %79 %100 %88 %100 %100 %89 %82 %77 %100 %100 %91,09 Kayıtlı olanların baģarı oranı (%) %76,8 %80, %73,5 %92,5 %84,66 %100 % %75 %63,75 %86 %100 %84,81 Devamsızlıktan kalanların oranı % %11 %10 %7 %2 %0 %0 %12 %10 %16 %0 %0 %6,18 Genel baģarı ortalaması 64,88 63,14 79,04 70,28 74, ,60 65,95 58,46 63,85 87,47 70,11 Finale girenlerin not ortalamaları 71,34 66,25 85,4 72,69 74, ,42 71,16 70,84 72,97 87,47 74,65 TABLO Genel baģarı değerlendirmesi Bahar Dönemi Evaluated items Eng Eng Eng Eng 211 Eng Eng TiĢ TiĢ Gsi Mim TOTAL 111/s Toplam öğrenci # # Devamsızlıktan kalanların sayısı #Finale giren öğrenci sayısı # Dersi bırakanların sayısı # 60+ puan alanların sayısı Devam edenlerin baģarı oranı (%) %49 %100 %83 %100 %94 %97 %96 %91 %68 %100 %87,8 Kayıtlı olanların baģarı oranı (%) %44 %91 %80 %92 %92 %95 %95 %84 %57 %100 %80,3 Devamsızlıktan kalanların oranı (%) %11 %9 %5 %8 %5 %2 %1 %8 %15 %0 %7,4 Genel baģarı ortalaması 51,3 81,39 70,31 67,7 74,89 80,51 78,44 74,46 66,75 81,37 72,71 Finale girenlerin not ortalamaları 66,47 80,8 71,04 69,75 75,8 81,54 84,47 74,34 70, ,52 47

48 TABLO Genel baģarı değerlendirmesi Yaz Dönemi Evaluated items Eng 111 Eng 104 Eng 211 Eng 202 Eng 212 Gsi/TĠġ 101 Gsi 102 TOTAL Toplam öğrenci # # Devamsızlıktan kalanların sayısı #Finale giren öğrenci sayısı # 60+ puan alanların sayısı Devam edenlerin baģarı oranı (%) %98 %98 %100 %100 %100 %100 %94 %98,57 Kayıtlı olanların baģarı oranı (%) %86 %88,5 %100 %86 %100 %100 %94 %93,61 Devamsızlıktan kalanların oranı % %2 %2 %0 %14 %0 %0 %0 %2,57 Genel baģarı ortalaması 65,91 67,01 75, ,86 77,66 74,5 74,85 Finale girenlerin not ortalamaları 67,67 69,61 83, ,81 70,87 84,73 77,36 48

49 49

50 50

51 TABLO Yillarina Ait KarĢilaĢtirmali BaĢari Durumu Öğrenci Sayısı/ sınıf sayısı BaĢarı Oranı % BaĢarı Ortalaması Ayrılan Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Okulu Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Okulu Güz Dönemi Bahar dönemi sınıf sınıf 47 4 sınıf sınıf sınıf 81 5 sınıf sınıf sınıf ,8 68, Yaz okulu sınıf Güz Bahar Yaz Güz Bahar Yaz sınıf sınıf sınıf sınıf sınıf sınıf %83, % %73,57 76,25 - %84,81 70,11 12 %80,3 72,71 24 %

52 Sonuç olarak toplam 20 kadrolu 5 yarı zamanlı okutmanla 171 sınıfta ders sunan Yabancı Diller Bölümü öğrencilerin yıllık ortalama %86 baģarı oranı ve 72 not ortalaması ile genelde baģarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmiģtir. Öğrencilere sunulan eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesinin sürekli artırılmaya çalıģılmasının dıģında, okutmanların kiģisel ve mesleki geliģimleri için hizmet içi eğitim ve kurum içi/dıģı akademik çalıģmaları ve konferans seminer katılımları yönetim tarafından desteklenmiģ ve olanaklar elverdiğince bu katılım sağlanmıģtır. Bu tür olanak ve desteğin eğitim öğretim süreçlerine olumlu katkısı gözlenmiģtir. Geçerli ve acil mazereti olan meslektaģların yerine dersleri aksatmamak amacıyla sırayla diğer okutmanların ders vermeleri, birim içi diğer çalıģmalara karģı tutumları, grup çalıģmalarında ekip ruhu ile olumlu bir etkileģim sergilenmiģtir. 2.5 DESTEKLENEN ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME, UYGULA- MA, EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK PROJELERĠ KOORDĠ- NATÖRLÜĞÜ 1. ARGEDA Koordinatörlüğü yönetim organları aģağıda belirtilen tarihlerde gündemli olarak toplanmıģ, yürütmeye yönelik konular görüģülerek kararlar almıģtır. Toplantı tutanakları arģivlenmiģtir. a. Üniversite AraĢtırma Kurulu: 23 Eylül 2010 ve 6 Nisan 2011 tarihlerinde toplanmıģtır, b. ARGEDA Yönetim Kurulu, 19 Eylül 2010, 20 Ekim 2010, 1 Aralık 2010, 13 Nisan 2010, 15 Temmuz 2011 tarihlerinde toplanmıģtır Akademik Yılında BAP, LAP ve ALP programlarının eklenmesiyle Atılım Üniversitesi Bilimsel Destek programları 4 programa çıkartılmıģtır. Bu programlar kapsamında baģvuran 50 projeden 35 tanesi onaylanmıģtır. 3. Proje çağrıları, proje kabulü, projelerin değerlendirme süreçleri, proje sunumları, sözleģme yönetimi, projelerin baģlatılması ve takibi iģlemleri koordinatörlüğümüzce yürütülmüģ ve çalıģmalar devam etmektedir yılında 6 olan Atılım Üniversitesi destekli proje sayısı 2011 Akademik Yılında 35 e ulaģmıģtır. Bu Ģekilde Atılım Üniversitesi destekli projelerinin toplam proje sayısına oranı %16 dan %36 ya ulaģmıģtır. TABLO ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ YILLARA GÖRE PROJELER ÖZEL PRO BAP LAP ALP TÜBĠTAK DPT BOREN AB DNġ TOPLAM 2005 Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı Toplam Proje BaĢlagıç Tarihleri Baz AlımıĢtır. 52

53 YILLARA GÖRE PROJELER 2005 YILI 2011 YILI 38% 2005 YILI 5% 2006 YILI 5% 2007 YILI 5% 2008 YILI 5% 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI 2009 YILI 16% 2010 YILI 26% DESTEKLEYEN KURUMA GÖRE PROJELER TÜBİTAK 12% DPT 2% BOREN 1% AB 2% ATILIM 36% DANIŞMANLIK 47% Akademik Yılında toplam 146 projeden aktif olan 80 proje ve danıģmanlık hizmetinin takibi yapılmıģtır. TABLO MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAKÜLTELERE GÖRE PROJELER ARAġTIRMA BAP LAP ALP PROJ.* DNġ. TOPLAM BĠLGĠSAYAR MÜH. BÖL BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ MÜH. BÖL ENDÜSTRĠ MÜH. BÖL MEKATRONĠK MÜH. BÖL ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜH ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜH. BÖL ĠNġAAT MÜH. BÖL ĠMALAT MÜH. BÖL MALZEME MÜH. BÖL KĠMYA GR. BÖL MAKĠNA MÜH. BÖL OTOMOTĠV MÜH FĠZĠK GR-KĠMYA-UYG. KĠMYA BÖL ĠMALAT MÜH. - MALZEME MÜH. BÖL ĠNġAAT MÜH. BÖL. TURĠZM ĠġL. BÖL MġMM PUYAM TOPLAM

54 ĠġLETME FAKÜLTESĠ ĠġLETME BÖL ĠKTĠSAT BÖL HALKLA ĠLĠġKĠLER BÖL SĠY. BĠL. ve KAMU YÖN. BÖL TURĠZM ĠġL. BÖL ULUSLAR ARASI LOJ.TAġ BÖL: SĠY.BĠL. K.Y./ TURĠZM ĠġL./ MĠMARLIK BÖL TOPLAM FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ PSĠKOLOJĠ BÖL MATEMATĠK BÖL TOPLAM SĠVĠL GĠRĠġĠM KOOR TOPLAM *TÜBĠTAK, DPT, Boren, AB Projeleri 6. Proje bütçeleri TABLO YILLARA GÖRE ROJE BÜTÇELERĠ Yıllar Atılım Üni. Projeleri AraĢtırma Projeleri DanıĢmanlık TOPLAM TL $ TL TL TL $ ,00 0, , , , ,11 0, , ,18 0, ,00 0, , ,13 0,00 0, ,00 0, ,00 * , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , , ,81 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , , , , , ,23 *2007 Yılında TL MġMM desteği alınmıģtır. YILLARA GÖRE TÜM PROJE BÜTÇE TOPLAMLARI 2011 YILI 2010 YILI 2009 YILI 2008 YILI , , , , YILI , YILI 2005 YILI , , Akademik Yılı destek programlarından olan Lisans AraĢtırma Projeleri kapsamında LAP ġenlikleri 17 projenin poster sunumlarıyla Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleģtirilmiģtir. LAP kapsamında toplam 30 öğretim elemanı ve 251 lisans öğrencisi görev almıģtır. LAP ġenlikleri sonunda öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza katılım sertifikası, dereceye giren projelere derece sertifikaları verilmiģtir. 54

55 8. ARGEDA web sayfası yeniden yapılandırılarak aktif bir Ģekilde kullanılmaya baģlanmıģtır. 9. ARGEDA Bülteni ve ARGEDA El Kitabı hazırlanarak web sayfasında yayınlanmıģtır. 10. AĢağıda belirtilen eğitim, toplantı ve seminerlere iģtirak edilmiģtir; a Ekim 2010 tarihinde Ġstanbul Kurumsal GeliĢim Firması tarafında düzenlenen "Proje Ofisi ve Metodoloji GeliĢtirme" eğitimi, b Ocak 2011 tarihinde Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ġrtibat Semineri c Ocak 2011 Tarihleri arasında ODTÜ Teknokent te düzenlenen AYTEP Forumu. 11. ARGEDA otomasyonun geliģtirilmesi ve uygulanması amacıyla Gazi Üniversitesi ve Metaform Firması ile 4 toplantı gerçekleģtirilmiģtir. Otomasyon ile ilgili çalıģmalar devam etmektedir Akademik Yılı Proje Çağrıları hazırlıkları yapılmıģ, 25 Mayıs-6 Temmuz tarihleri arasında 4 kategoride proje çağrılarına yapılan baģvurular kabul edilmiģtir. ALP Proje kategorisinde 3, BAP-A kategorisinde 7, BAP-B kategorisinde 2, LAP kategorisinde 19 proje baģvurusu bulunmaktadır ve projelerin değerlendirme süreci devam etmektedir. 13. TÜBĠTAK Ulusal Koordinasyonu davet edilerek Üniversitemizde AB 7. ÇP kapsamındaki Marie Curie Programının tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlenmiģtir. 2.6 UZAKTAN EĞĠTĠM KOORDĠNATÖRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim yılında Koordinatörlüğümüz tarafından aģağıdaki faaliyetler gerçekleģtirilmiģtir: a) Projeler Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü web sayfası yeniden hazırlanarak yayına baģlamıģtır. Web Sayfasının Kullanım Ġstatistikleri 55

56 Uzaktan eğitim programları için etkileģim ve pedagojik açıdan hedeflenen özelliklere sahip örnek ders içeriği geliģtirilmesi için çalıģmalar gerçekleģtirildi. Uzaktan Eğitim Programlarında kullanılan teknoloji ve uygulamalar açık kaynak kodlu bir platform üzerinde yeniden yapılandırıldı. Sertifika Programlarının açılması için gerekli ön hazırlıklar tamamlanarak, Web Tasarımı ve Dijital Yayıncılık bölümlerinin açılması için öneride bulunuldu. Uzaktan eğitim bünyesinde yer alan bölümlerin reklam ve tanıtımı için mevcut 300 mail adresine (okul/dershane vs.) ilgili meslek yüksekokulları ve kurumlarda eklenerek e- Bülten gönderildi. Koordinatörlük bünyesinde üç tam zamanlı ve iki yarı zamanlı öğrenci istihdam edildi. E-nocta ve RTB den dan ders içerikleri temin edilerek, yeniden yapılandırıldı. RTB'den ders içerikleri uzaktan eğitim platformuna taģındı. Tüm akademik ve idari personel için hizmet içi eğitimler, oryantasyon programları yapıldı. Öğrenci ve öğretim elemanlarının sistemi doğru kullanımını sağlamak amacıyla kullanım kılavuzları ve videolar hazırlandı. 56

57 Tüm derslerde Adobe Connect yazılımı ile görüntülü sistemde eğitimler verildi. Yoğun baģvurular sonucunda Teknikerler Birliği ile lisans tamamlama programı açılması için ortak çalıģmalar baģlatıldı. Uzaktan Eğitim Programlarının sınırlarını ortadan kaldırmak adına New Hampshire University ile resmi görüģmelere baģlandı. 25 Mayıs 2011 tarihinde e-üniversite ye geçiģ aģamasında Eğitim Teknolojileri ve Pedagojileri ofisinin açılıģı gerçekleģtirildi. ETPO nun çalıģma Ģeklinin, faaliyet alanlarının, birim çalıģanlarının görevleri tespit edildi. E-üniversiteye geçiģ için etpo.atilim.edu.tr, acikders.atilim.edu.tr, e.atilim.edu.tr web sayfaları oluģturuldu. Web sayfalarında mobil eğitime uygunluğu sağlandı. Atılım Üniversitesi bünyesinde eğitim teknolojilerinin etkin Ģekilde kullanıldığı projeler tespit edilerek, bu projeler birer baģarı hikayesi olarak web sitesi üzerinden eriģilebilir hale getirildi. Atılım Öğrenme Yönetim Sistemi nin (ACMS - Moodle) sürüm güncellemesi yapıldı. Sanal sınıf uygulaması (BBB - BigBlueButton) ile ACMS nin yeni sürümü arasında entegrasyon sağlandı. ACMS nin ve BBB nin etkin kullanımı için gerekli dökümantasyon ve hizmet içi eğitimde kullanılacak materyaller hazırlandı. Pilot uygulama olarak, Hazırlık Okulu derslerinin Mobil Eğitime uygun bir Ģekilde hazırlanması için Hazırlık Okulu için çalıģmalar gerçekleģtirildi. Servis Dersleri Koordinatörlüğü ders notlarının uzaktan eğitimde kullanılması çalıģmalar baģlatıldı. b) Toplantılar Üniversitemiz tarafından organize, Ankara ve çevresi Meslek Yüksek Okulu temsilcilerinin katıldığı Meslek Yüksek Okullarının Dikey GeçiĢ ve Ġntibak Sorunları, Çözüm Önerileri konulu bir toplantı gerçekleģtirildi. Yükseköğrenim Kurulu tarafından 02 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen Ġstihdam ve Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Eylem Planı Çerçevesinde UMEM Kapsamındaki Ġllerin Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı na, Atılım Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu nu temsilen, MYO Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Bölümü BaĢkanı Öğr. Gör. ġule Tuzlukaya katıldı. Toplantıda, UMEM proje çıktılarının değerlendirilmesine yönelik olarak proje sunumları yapılarak, mesleki ve teknik eğitimin iģ piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesinin önemi ile eğitim-istihdam iliģkisini güçlendirme yönünde değerlendirmeler paylaģıldı. c) Konferans-seminerler Prof.Dr. Brett Christie, TÜBITAK Konuk Bilim Ġnsani Destekleme Programi kapsaminda, Nisan 2011 Ögretim ve Teknoloji Kullanimi "Teaching and Technology Horizons: Looking to the Future" Prof.Dr. Brett Christie, 2011 Horizon report "Next Generation Presentation Tools" Prof.Dr. Brett Christie, 20 Nisan 2011 Uluslararası Uzaktan Eğitim Derneği "Uzaktan Eğitimde Mobil Teknolojiler"

58 d) Öğrenci sayıları TABLO Yüksek Lisans Programı Meslek Yüksek Okulu TABLO Bilgisayar Programcılığı TABLO Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği 2.7 AKADEMĠK PERSONELLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER eğitim-öğretim yılında Üniversitemizde tam gün statüsünde 387 akademik personel görev yapmıģtır. Görevlilerin birimlere göre dağılımı Tablo de gösterilmiģtir. TABLO Birimlere göre akademik personel sayısı Birimler Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğr.Gör. Okutman Uzman AraĢ. Gör. Toplam Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Hukuk Fakültesi ĠĢletme Fakültesi Mühendislik Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Hazırlık Okulu Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Rektörlük TOPLAM

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ Dr. CANER ġġmġġr

ÖZGEÇMĠġ Dr. CANER ġġmġġr Doğum Yılı: 1977 ÖZGEÇMĠġ Dr. CANER ġġmġġr YazıĢma Adresi : Atılım, Ġmalat Müh. Böl., C-509, Ġncek 06836 Ankara/ Telefon : 312-5868000 Faks : 312 e-posta : EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ csimsir@atilim.edu.tr Ülke Üniversite

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Oryantasyon Eğitim Araştırma Atama ve Yükseltme Akademik Performans Bazı Hizmet Birimleri Dış Değerlendirmeler. 2 Modül 1: Akademik ve İdari Konular Sunan: REKTÖRLÜK, 3

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

FARABİ ANLAŞMALARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

FARABİ ANLAŞMALARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FARABİ ANLAŞMALARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Turizm ciliği Uluslararası İlişkiler Bilgisayar Mühendisliği Kimya Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Mimarlık Hukuk Fakültesi Hukuk Mütercim ve Tercümanlık İngilizce

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :30/10/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/30 Enstitü Yönetim Kurulu 30/10/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :10.02.2011 TOPLANTI SAYISI : 2011/2 Enstitü Yönetim Kurulumuz 10.02.2011 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar)

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Akademik Dereceler 1981, Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Nihal UZCAN ERATLI Doğum Tarihi: 27 Nisan 1962 Adres: İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Maslak-İSTANBUL Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5

Detaylı

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI Nisan 2011 FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSELERARASI ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI (USOBO) 1) AMACI Bu olimpiyatın düzenlenmesindeki

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

Trakya 2003. ÖZTÜRK, Y., 1996. Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti Üzerine Bir Araştırma,

Trakya 2003. ÖZTÜRK, Y., 1996. Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti Üzerine Bir Araştırma, 1. Adı Soyadı: Yunus ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi: 09/01/1962 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yapı Eğitimi Gazi 1987 Yüksek Yapı Eğitimi Gazi 1996 Lisans Doktora

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından 2-5 Eylül tarihleri arasında EskiĢehir

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16/10/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/28 Enstitü Yönetim Kurulu 16/10/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

FARABİ ANLAŞMALARI. iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Hukuk Fakültesi. Fen Edebiyat Fakültesi

FARABİ ANLAŞMALARI. iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Hukuk Fakültesi. Fen Edebiyat Fakültesi FARABİ ANLAŞMALARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Turizm ciliği Uluslararası İlişkiler Kimya Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Mimarlık Hukuk Fakültesi Hukuk İngiliz Dili ve Edebiyatı Mütercim ve Tercümanlık İngilizce

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aģağıda belirtilen Anabilim Dallarında 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Tarih ve Sayı: 22/09/2016-338991 T.C. Sayı :88469847-051.01- Konu :I. Engellilik Araştırmaları Kongresi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :22/09/2016 tarihli, 337312 sayılı yazı İstanbul Üniversitesi

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI BÖLÜM SINIF KOD DERS ÖĞRETİM ELEMANI ŞUBE ADET Tarih Saat Salon 2 EBB208 Elektronik Devreler Okutman Seyit Ahmet ĠNAN A 1 20 Haziran 2016 Pazartesi 09:00 E12 104 1 ATA260 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

Atılım Üniversitesine HOŞGELDİNİZ.

Atılım Üniversitesine HOŞGELDİNİZ. Atılım Üniversitesine HOŞGELDİNİZ 2017 www.atilim.edu.tr ANKARA DA BİR ÜNİVERSİTE Sayılarla Atılım Üniversitesi 6 Fakülte 2 Yüksekokul 550 Akademisyen (Tam Zamanlı) 40 Lisans Programı 140 Laboratuvar

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 11/09/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/25 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 11/09/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi On5yirmi5.com Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yeni Yüzyıl Üniversitesi hakkında detaylı bilgi için... Yayın Tarihi : 15 Nisan 2013 Pazartesi (oluşturma : 12/18/2015) Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Vatan Sağlık ve

Detaylı

Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim

Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim Bugün Litvanya, Batı değerleri ile Baltık gelenekleri ve zihniyetini baģarılı bir Ģekilde harmanlayan her türden akademik kurumu ile modern ve çok geliģmiģ

Detaylı

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÜNİVERSİTEMİZ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNCE 00-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI PROGRAMLARA SINAVLA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ALES Puan Türü(*) KoĢullar

Detaylı

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI 2016-2017 AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI Puan Min. Mak. Boş DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Türü Puan Puan Kontenjan Diş Hekimliği MF-3 433,492 449,361 0 Diş Hekimliği (%100 Burslu) MF-3 468,077 488,285 0

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Atılım Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 2016-2017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Tarih : 09 Ağustos 2016 Toplantı Sayısı : 10 Karar:1 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Detaylı

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: Aygil TAKIR Doğum Tarihi: 07.10.1978 Doğum Yeri: Magosa-KKTC Medeni Durumu: Evli Uyruğu: TC-KKTC KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM 2005-2011, Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Nazım KUNDURACI Doğum Tarihi : 19 Ocak 1986 Cep Telefonu : 0 544 843 95 69 E-Posta : n.kunduraci@creavit.com.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hikmet MARAġLI Doğum Tarihi: 02 Nisan 1960 Görevi: Yrd. Doç. Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunu. olup, Jimnastik ve Fitness 2. Kademe. Antrenörlük belgesine sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR. Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunu. olup, Jimnastik ve Fitness 2. Kademe. Antrenörlük belgesine sahip olmak. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: Duyuru Başlama Tarihi :8..05 Son Başvuru Tarihi :04.0.06 Ön Değerlendirme Tarihi :07.0.06 Sınav Giriş Tarihi :.0.06 Sonuç Açıklama Tarihi :4.0.06 MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR Gebze Teknik Üniversitesi e-mail: acakir@gyte.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Çayırova Kampüsü Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 Doğum Yeri: Şişli/İstanbul/Türkiye

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 26/06/ /12

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 26/06/ /12 Üniversitemiz Senatosu 26.06.2015 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri,

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0 2 0 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3 0 3 0 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0 2 0 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3 0 3 0 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2 1 ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 0 0 0 0 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan Fen-Edebiyat Fakültesi 2. SINIF 3. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 5 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 4 Psikoloji 10 10 Sosyoloji 5 5 Tarih 4 4 İktisadi

Detaylı

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Salı 10:00 LAB 1 ĠĢletme Bütçeleri Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 13:30 LAB 1 Finansal Operasyonlar Prof. Dr. Berna TANER ÇarĢamba 13:30 D 414 Uluslararası Finansman Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.10.2015 185 01-15

TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.10.2015 185 01-15 TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.10.2015 185 01-15 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof. Dr. Sedat AKTAN baģkanlığında aģağıdaki gündem maddelerini görüģmek üzere toplanmıģtır.

Detaylı