HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten"

Transkript

1

2

3 HUKUK nayasası ndaki başlangıç kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) lk kez 1982 anayasasında başlangıç kısmı düzenlenmiştir. B) Başlangıç kısmı değiştirilemez. C) Başlangıç kısmı anayasanın metnine dahil değildir. ) nayasa mahkemesi, anayasa uygunluk denetiminde, başlangıç hükümlerini destek ölçünorm olarak kullanmıştır. ) Başlangıç kısmında parlementer hükümet sistemi benimsenmiştir nayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi, TBMM başkanlık divanını oluşturanlar biri değildir? ) TBMM Başkanı B) TBMM Başkanvekili C) Kamu Başdenetçisi ) Katip üye ) dare amiri nayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi hem olağanüstü hal, hem de sıkıyönetim dönemi kanun hükmünde kararnameleri için geçerli değildir? ) Cumhurbaşkanlığının başkanlığındaki bakanlar kurulunun yetkisi olması B) nayasa mahkemesinde iptal davası açılamaması C) ürürlükteki kanun hükümlerini değiştirebilmesi veya yürürlükten kaldırabilmesi ) Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlerin düzenlenebilmesi ) lan edildikten sonra TBMM nin onayına sunulması 5. şağıdakilerden hangisi Başbakanlıkla ilişkili kuruluşlardan biri değildir? ) Bankacılık üzenleme enetleme Kurulu B) adyo Televizyon Üst Kurulu C) Sermaye Piyasası Kurulu ) ekabet Kurulu ) Türkiye nsan Hakları Kurumu nayasası na göre, nayasa Mahkemesinin bir üyenin sağlık nedeniyle görevinin sona ermesi aşağıdakilerden hangisinin kararı ile olur? ) nayasa mahkemesi B) Hakimler ve Savcılar üksek Kurulu C) Türkiye dalet kademisi ) argıtay ) anıştay 6.. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. Hakimler ve Savcılar üksek Kurulunun meslekten men kararları. skeri disiplin cezaları 1982 nayasası na göre, yukarıdaki idari kararlardan hangisinin yargı denetimi yoktur? ) alnız B) alnız C) ve ) ve ), ve 3

4 KPSS TÜK G M SV skeri tatbikat sebebiyle verilen zararların giderilmesi için açılan davalar. Kamu görevlilerinin hizmet kusurundan doğan davalar. Belediye encümeninin verdiği cezalara karşı itiraz edilmesi halinde açılan davalar ukarıdakilerden hangisinde idare taraf olmasına rağmen idari yargının görev alanı dışında kalmaktadır? ) alnız B) alnız C) ve ) ve ), ve 10. Teşebbüse ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Teşebbüsten söz edebilmek için öncelikle suçun teşebbüse elverişli olması gerekir. B) Teşebbüs failin hazırlık hareketlerini yaparken elinde olmayan nedenlerle suçun icrasına başlayamamasıdır. C) Failin elverişli icra hareketlerine doğrudan başlamış olması gerekir. ) cra hareketleri suç tipine elverişli olmalıdır. ) Teşebbüs, icra hareketlerinin failin elinde olmayan sebeplerle tamamlanamaması veya neticenin meydana gelmemesidir. 8. Ceza hukukunda objektif sorumluluğa yer verilmez kuralı ceza hukukunun hangi ilkesinin sonucudur? ) Cezaların şahsiliği B) Kanunilik C) Kusursuz suç ve ceza olmaz ) Cezalandırmada eşitlik ve adalet ) Orantılılık ve ikincilik 11. C.savcısının kamu davası açabilmesi için gerekli şartlara dava şartları denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dava şartlarından değildir? ) Sanığın hazır bulunması B) Şikayet C) Uzlaşmanın olmaması ) çık dava bulunmaması ) Talep 9. şağıdaki hallerin hangisinde fail haksız tahrikten yararlanır? ) Ceza hukuku sorularını zor bularak sinirlenip sınıfın sıralarını kıran öğrenci, B) Borcundan dolayı kendisine icra takibi yapan alacaklıyı döven kişi, C) Maçtan sonra kendisini döven kişiyi altı ay sonra başka bir maç çıkışı yaralayan fail. ) Üzerine kola döken garsona sinirlenip lokantanın camlarını kıran fail. ) Kendisine korna çalan taksiciye küfür etmesi üzerine, araçtan inip levye ile kendisini döven taksiciyi daha sonra durakta bulup bıçaklayan fail uruşmaların icrasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Mağdur on sekiz yaşını doldurmamış ise duruşma zorunlu olarak kapalı yapılır. B) Genel ahlakın, kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir. C) Zorunlu kapalılık hallerinde hüküm de kapalı duruşmada açıklanır. ) Kapalı duruşmaların içeriği hiçbir iletişim aracıyla yayınlanamaz. ) çık duruşmaların içeriğinin yayınlanması bazı sebeplerle mahkemece yasaklanabilir.

5 TÜK G M SV - 1 KPSS 13. Medeni Kanun un 1.maddesindeki Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır hükmü, medeni hukukun uygulanmasına ilişkin hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? ) Kanun boşluğu kavramı B) Hukuk boşluğu kavramı C) Hakimin hukuk yaratma yetkisi ) Hakimin takdir yetkisi ) Hukukun yardımcı kaynakları 15. () nın evine giren hırsız (H), değerli bir tabloyu çalarak açık arttırmada satılmak üzere müzayedeci (B) ye verir. Tablo açık arttırmada T ye (T) ye satılarak teslim edilir. Buna göre, olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) (T) iyiniyetliyse, davasız, aralıksız, malik sıfatıyla zilyet olmak şartıyla beş yıl sonra () tablonun geri verilmesi için taşınır davası açamaz B) (T) tabloyu açık arttırmadan satın aldığı için, iyiniyetli olması halinde satın alma anında tablonun mülkiyetini kazanır C) (T) her durumda, tabloyu satın alırken ödediği bedel kendisine ödenmesi şartıyla tabloyu () ya iade edebilir ) (T) iyiniyetliyse, beş yıl geçtikten sonra, ancak tabloyu satın alırken ödediği bedel kendisine ödenmesi şartıyla tabloyu () ya iade edebilir ) (T) iyiniyetli değilse, tablonun mülkiyetini ancak zamanaşımıyla kazanabilir 14. şağıdakilerden hangisi, hakimin takdir yetkisini kullanmasına örnek teşkil etmez? ) Boşanma sebeplerine göre hakim, boşanmaya veya ayrılığa karar verir. B) Zarar görenin de kusuru varsa hakim, tazminatın gerekip gerekmediğini, gerekiyorsa miktar ve türünü takdir eder. C) Hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple, onbeş yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. ) Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir ) Hakkaniyete göre hakim, ayırdetme gücüne sahip olmayan bir kimseyi, ika ettiği zararın tamamen yahut kısmen tazminine mahkum eder. 16. Otuz yaşında, ayırt etme gücü bulunan ve kötü yaşam tarzı sebebiyle mahkemece kısıtlanan (K), aşağıdaki işlemlerden hangisini yapacak olursa, yasal temsilcisinin onayıyla dahi geçerli olmaz? ) Sahibi olduğu taşınmazı tapuda resmi şekilde satmak B) Vesayet makamınca bağımsız olarak bir meslek ve sanatla uğraşmasına izin verilmişse, bu işle ilgili olağan işlemlere ilişkin sözleşmeler yapmak C) Bir başkasının yaptığı kira sözleşmesinden doğan borcuna kefi l olmak ) Kendisine yapılan önemli bağışlamayı kabul etmek ) Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmak 5

6 KPSS TÜK G M SV lektrik, gaz, su gibi akıcı şeylerin nakil ve dağıtımı amacına yönelik teknik tesisatı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Üst hakkı B) Kaynak hakkı C) Mecra hakkı ) Sükna hakkı ) Taşınır yapı 18. Sözleşmenin kurulması aşamalarına ilişkin öneri ve kabul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Süreli öneri ile bir sözleşme yapılmasını öneren, bu sürenin sona ermesine kadar önerisiyle bağlıdır. B) Süreli öneride, kabul bu sürede önerene ulaşmaz ise, öneren önerisiyle bağlılıktan kurtulur. C) smarlanmamış bir şeyi alan kişi, bunu kabul etmiyorsa bu şeyi geri göndermekle veya saklamakla yükümlüdür. ) Tarife veya fi yat listesi gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılır ) Zamanında gönderilen kabul, önerene geç ulaşır ve öneren onunla bağlı olmak istemezse, durumu hemen kabul edene bildirmek zorundadır Hakkaniyet sorumluluğu. ikkat ve özen yükümünden doğan sorumluluk. Tehlike sorumluluğu X. v başkanının sorumluluğu. Motorlu araç işletenin sorumluluğu Z. yırt etme gücü olmayan kişinin verdiği zararlardan sorumluluğu ukarıda verilen bilgilerle ilgili doğru eşleştirme hangi seçenekte verilmiştir? ) X, Z, B) X,, Z C) Z,, X ) Z, X, ), X, Z 21. Korkutmaya (Tehdite) ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşme yapana veya yakınlarına yönelik bir tehlike oluşturmalıdır. B) Korkutma mala ve şahsa yönelik olabilir. C) Taraf korkutmasında, korkutularak sözleşmeyi yapmaya zorlanan diğer taraf sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. ) Korkutmanın hukuka aykırı olması gerekir. ) Üçüncü kişinin korkutması halinde, korkutma lehine yapılan sözleşme tarafı, ancak korkutmadan haberdarsa sözleşme iptal edilebilir. 19. Bankadan tüketici kredisi almak isteyen, askerlik arkadaşı B den kendisine kefi l olmasını istemiştir. B, nın askerde de sözüne ve borcuna pek sadık olmadığını hatırladığından kefi l olmak istememektedir. Fakat B, yakında ile dünür olacakları için nın talebini geri çeviremeyip, kefalet sözleşmesini imzalamak zorunda kalmıştır. Olayda aşağıdaki hukuki ilişkilerden hangisi gerçekleşmiştir? ) atife beyanı B) şırı yararlanma C) Saikte yanılma ) nançlı işlem ) Zihni kayıt 22.. Hür nonim Şirketi. Türkiye Ziraat Bankası nonim Şirketi Konak Şubesi. Serdar nşaat Kollektif Şirketi V. asin Gözlü nşaat td. Şti. V. smail Midilli Komandit Şirketi ukarıdaki ticaret unvanlarından hangileri doğru kullanılmıştır? ) alnız V B) ve V C) ve V ) ve V ) ve V 6

7 TÜK G M SV - 1 KPSS 23. Haksız rekabet davalarında, davacı ve davalılara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Haksız rekabet yüzünden zarar görmüş olan müşteriler tazminat davaları dışındaki tüm haksız rekabet davalarını açabilirler B) Haksız rekabet sonucu ekonomik çıkarları zarar gören rakip, tüm haksız rekabet davalarını açabilir C) Ticaret ve Sanayi Odaları, esnaf odaları, borsalar ve diğer mesleki ve ekonomik birlik üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumak için tespit, önleme ve maddi durumun düzeltilmesi davalarını açabilir ) Haksız rekabet davası, haksız rekabet eylemine dolaylı veya dolaysız katılan üçüncü kişilere karşı da açılabilir ) Haksız rekabet yüzünden zarar gören müşteriler, malların ve araçların imhasını isteyemez 25. nonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu için açılacak davanın ne kadarlık süre içinde sorumlulara yöneltilmesi gerekir? ) Zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve her hâlde zararı doğuran fi ilin meydana geldiği günden itibaren 5 yıl B) Zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve her hâlde zararı doğuran fi ilin meydana geldiği günden itibaren 10 yıl C) Zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve her hâlde zararı doğuran fi ilin meydana geldiği günden itibaren 5 yıl ) Zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve her hâlde zararı doğuran fi ilin meydana geldiği günden itibaren 10 yıl ) Zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 3 yıl ve her hâlde zararı doğuran fi ilin meydana geldiği günden itibaren 5 yıl 24. Kollektif şirket ortağının ölümünün sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kural olarak şirket infi sah etmiş sayılır B) Ortaklar gerek sözleşmeye konacak hükümle gerekse sonradan alacakları kararla şirketin devamını öngörebilirler C) Bir ortağın ölümü halinde mirasçılarla devam edilip edilmeyeceği hususunda şirket sözleşmesinde hüküm bulunmuyorsa, tüm ortaklar toplanıp çoğunluk kararı ile mirasçıları yeni ortaklar olarak alarak şirketin devam edeceğini öngörebilirler ) Şirket sözleşmesinde bir ortağın ölümü halinde mirasçılarla devam edilecek şeklinde bir hüküm varsa, mirasçıların ortak olarak girip girmeyeceklerini üç ay içinde şirkete bildirmeleri gerekir. Sessiz kalmaları ortak olarak girmeyi kabul ettikleri anlamına gelir ) Mirasçılar diğer ortakların oybirliği ile verecekleri bir karar olmadan, şirkete komanditer ortak olarak giremezler 26. borcuna karşılık bir bono düzenleyerek B ye vermiştir. Bononun düzenlendiği tarih , vade tarihi tür. Senet önce C ye, arkasından da ye ciro edilmiştir. bonoyu menfi emre kaydı koyarak H ye devretmiştir. H bononun ödenmesi için senette vade olarak belirtilen tarihinde borçlu ya ibraz ettiği halde senet tarafından ödenmemiştir. Olay dikkate alındığında H ya karşı ne zamana kadar senedi cebri icraya konu etmezse senet zamanaşımına uğrar? ) B) C) ) )

8 KPSS TÜK G M SV Şikayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Şikayet yoluna başvurabilmek için şikayet edenin zarar görmüş olması ya da icra-ifl as organının kusurlu olması gerekmez B) lacaklılar toplantısı, ifl as bürosu ve ifl as idaresi, işlemlerine karşı şikayete başvurulabilen icra-ifl as organlarındandır C) Şikayet süresi kural olarak işlemin öğrenilmesinden itibaren yedi gündür ve bu süre hak düşürücüdür ) Şikayet kural olarak işlemi yapan icra organının bağlı bulunduğu icra mahkemesine yapılır ve bu yetki kesin olmadığından tarafl ar yetki sözleşmesi yapabilirler ) Şikayet icrayı kendiliğinden durdurmaz 29. lamsız icrada, hakkında yapılan icra takibi kesinleşen borçlu borcunu alacaklıya ödemiş, ancak alacaklı buna rağmen takibe devam etmişse, borçlunun başvurabileceği yol aşağıdakilerden hangisidir? ) cra mahkemesinden takibin ertelenmesini talep etmek B) cra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını talep etmek C) cra dairesinden takibin durdurulmasını talep etmek ) argıtay dan icranın iadesini talep etmek ) cra mahkemesinden takibin iptaline karar verilmesini talep etmek 28. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla ilamsız icrada sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Ödeme emrine itiraz süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 gündür B) Borç ödeme süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gündür C) Takip talebini alan icra müdürü ödeme emri düzenleyerek 3 gün içinde borçluya gönderir ) tirazı kaldırılan borçlu 7 gün içinde borçtan kurtulma davası açabilir ) Borçlunun, senedin kambiyo senedi vasfı taşımadığı hakkındaki şikayetini, 5 gün içinde yapması gerekir 30. Hacizde, düzenlenen sıra cetvelinde alacaklı olarak görünen (), sıra cetvelindeki diğer bir alacaklı olan (B) nin alacağının gerçek bir borç ilişkisine dayanmadığını ve bu sebeple geçersiz olduğunu ileri sürmek istemektedir. (), buna yönelik talebini hangi hukuki yolla, nerede ve ne kadar sürede gerçekleştirmelidir? ) Sıra cetveline karşı itiraz davası-cra mahkemesi-7 gün B) Sıra cetveline karşı itiraz davası-genel mahkeme-7 gün C) Sıra cetveline karşı şikayet-cra mahkemesi-10 gün ) Sıra cetvelinin iptali davası-genel mahkeme-15 gün ) Sıra cetveline karşı şikayet-cra mahkemesi-7 gün 8

9 TÜK G M SV - 1 KPSS KTST 1. şsizliğin bir dengesizlik durumu olduğu, parasal ücret ve fiyatlar tam esnek olsa bile işsizliğin meydana gelebileceği olgusu aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir? ) S. Fischer B) M. Keynes C). Patinkin ). ucas ) W. Phillips 2. üşük bir mal için negatif ikame etkisi pozitif gelir etkisinden daha küçükse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olmaz? ) Talep kanunu geçersizdir. B) lışılmış talep eğrisi pozitif eğimlidir. C) Hicksgil talep eğrisi pozitif eğimlidir. ) Fiyat etkisi pozitiftir. ) Söz konusu mal aynı zamanda Giffen malıdır. 3. atay eksende X malının dikey eksende malının bulunduğu bir grafikte farksızlık eğrisi dikeyse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? ) X ve malları tam ikame mallardır. B) Tüketici her iki maldan da fayda sağlamakta ancak malını X e göre daha az tercih etmektedir. C) X ve malları tam tamamlayıcı mallardır. ) Tüketicinin fayda fonksiyonu U = şeklindedir. ) Tüketici X malını tercih etmekte, malını ise tüketmemektedir. 4. Bir piyasada talep fiyatı fazlasının oluşması durumunda yeniden dengenin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir? ) Üreticilerin arz edilen miktarı artırması B) Üreticilerin arz fi yatını azaltmaları C) Üreticilerin arz edilen miktarı azaltmaları ) Üreticilerin arz fi yatını artırmaları ) Tüketicilerin talep fi yatını artırmaları 5. X malının yatay eksende, malının dikey eksende gösterildiği bir grafikte, X malının fiyatının değişmesi durumunda çizilecek fiyat tüketim eğrisi yatay eksene paralel ise, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? ) X malı için talebin fi yat esnekliği sonsuzdur. B) malı için talebin fi yat esnekliği sıfırdır. C) X malı için talebin fi yat esnekliği sıfırdır. ) X malı için talebin fi yat esnekliği birdir. ) malı için talebin fi yat esnekliği sonsuzdur. 6. X ve olmak üz ere iki mal tüketen bir tüketicinin farksızlık eğrileri doğrusal ve farksızlık eğrilerinin eğimleri bütçe doğrusunun eğimine eşitse tüketici dengesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? ) Sadece bir mal tüketilir. B) Birden fazla denge vardır. C) Her iki mal da tüketilir. ) Malların fi yatları farklıysa sadece düşük fi yatlı mal tüketilir. ) enge oluşmaz. 7. Üretimde tek değişken girdinin söz konusu olması durumunda ortalama fiziki ürünün marjinal fiziki ürüne eşit olduğu noktada aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? ) Marjinal fi ziki ürün artmaktadır. B) Marjinal fi ziki ürün en yüksek konumdadır. C) Toplam fi ziki ürün en yüksek konumdadır. ) Ortalama fi ziki ürün en yüksek konumdadır. ) Toplam ürün azalmaktadır. 8. Firmanın üretimde kullandığı girdilerin fiyatı artarken maliyet kısıtının aynı oranda artması durumunda aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru olur? ) ş maliyet doğrusunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. B) ş maliyet doğrusu paralel olarak sağa kayar. C) ş maliyet doğrusu paralel olarak sola kayar. ) ş maliyet doğrusu eğimi artarak sağa kayar. ) ş maliyet doğrusu eğimi azalarak sağa kayar. 9

10 KPSS TÜK G M SV Hükümetin götürü sübvansiyon uygulaması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? ) Toplam sabit maliyet doğrusu her miktar düzeyinde paralel bir şekilde aşağı doğru kayar. B) Ortalama toplam maliyet eğrisi her miktar düzeyinde paralel bir şekilde aşağı doğru kayar. C) Toplam maliyet eğrisi her miktar düzeyinde paralel olarak aşağı doğru kayar. ) Ortalama değişken maliyet eğrisi her miktar düzeyinde paralel olarak aşağı kayar. ) Ortalama sabit maliyet eğrisi her miktar düzeyinde paralel olarak aşağı doğru kayar Otonom tüketim artarsa tüketim fonksiyonu paralel olarak yukarı kayar.. Tüketim fonksiyonun eğimi marjinal tüketim eğilimine eşittir.. Otonom tüketimi etkileyen harcanabilir kişisel gelir dışında kalan faktörler tüketim fonksiyonunun paralel olarak kaymasına yol açar. V. Marjinal tasarruf eğilimi arttıkça tüketim fonksiyonunun eğimi artar. ukarıda Keynesyen tüketim fonksiyonu ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ve B) alnız C), ve V ) ve V ) alnız V 10. Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönemde faaliyet karı sıfır olursa bu firmanın üretimi bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? ) Firma tam kapasitede üretim yapar. B) Firma eksik kapasitede üretim yapar. C) Firma aşırı kapasitede üretim yapar. ) Firma üretimini artırır. ) Firma üretimini azaltır. 13. S M analizi çerçevesinde marjinal vergi oranında bir artış aşağıdakilerden hangisine yol açar? ) S eğrisi paralel olarak sola kayar, denge üretim düzeyi azalır. B) M eğrisi paralel olarak sola kayar, denge ürerim düzeyi azalır. C) M eğrisi dikeyleşerek sola kayar, denge üretim düzeyi artar. ) S eğrisi dikeyleşerek sola kayar, denge üretim düzeyi azalır. ) S eğrisi yatıklaşarak sağa kayar, denge üretim düzeyi artar. 11. şağıdakilerden hangisi net milli hasıla kavramı içinde yer almaz? ) et dış faktör gelirleri B) Sosyal güvenlik katkı payları C) mortismanlar ) olaysız vergiler ) olaylı vergiler 14. Faktör gelirlerinin elde edilmesi ile harcamaya dönüşmesi süresince yaşanacak gecikmeye ne ad verilir? ) Pigou gecikmesi B) Meltzer gecikmesi C) Keynes gecikmesi ) obertson gecikmesi ) undberg gecikmesi 10

11 TÜK G M SV - 1 KPSS 15. Basit hızlandıran modeline göre yatırım aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlı olarak değişir? ) Sürekli gelire B) Faiz oranına C) Firmanın piyasa değerine ) Sermayenin marjinal verimliliğine ) Hasıladaki değişmeye 19. Paranın fonksiyonlarından hangisi işlem maliyetlerinin minimize edilmesini sağlar? ) Tasarruf aracı olma B) eğişim aracı olma C) eğer muhafaza aracı olma ) Hesap birimi olma ) Finansal bir araç olma 16. eel iktisadi dalgalanmalar modeline göre ekonomide oluşabilecek dalgalanmaların temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ) Piyasaların temiz olmaması B) Beklentilerin rasyonel olmaması C) Teknolojide meydana gelen ani değişmeler ) Fiyat ve ücret esnekliklerinin eş anlı olarak gerçekleşmemesi ) Talep şokları 17. şağıdaki durumların hangisinde toplam talep eğrisi sağa kaymaz? ) Fiyatlar genel seviyesi azalınca ülkenin ihraç mallarının ucuzlaması sonucu ihracat artarsa B) Fiyatlar genel seviyesi sabitken ülkenin ihraç mallarına olan talep artarsa C) Ülkede kredi kartı kullanımı yaygınlaşırsa ) oğal afet veya savaş gibi nedenlerden dolayı kamu harcamaları artarsa ) Gelirin artacağı beklentisi varsa 20. şağıdakilerden hangisi ticari banka bilançosunun varlık kalemleri içindeki ana hesap gruplarından biri değildir? ) ezervler B) Mevduat C) Menkul kıymetler ) Krediler ) akit değerler 21. Zorunlu rezerv oranı 0,20 olan bir ekonomide bankaların ellerinde bulunan serbest rezerv 20 birim, vadesiz mevduat toplamı 100 birim ise parasal çarpan kaçtır? ) 0 B) 1 C) 2 ) 2,5 ) Bir ülkede halkın zevk ve tercihleri ithal malına karşı yönde değişirse aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? ) Teklif eğrisi sağa kayar. B) ış ticaret hacmi artar. C) şsizlik oranı artar. ) nfl asyon oranı artar. ) Ticaret hadleri ülke lehine değişir. 18. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu sabit döviz kuru sisteminde para arzı artışı aşağıdakilerden hangisine neden olur? ) öviz kurunun artmasına B) Toplam talebin artmasına C) Toplam harcamaların değişmesine ) stihdamın artmasına ) Para arzı artışının etkisi olmaz. 23. Serbest ticaretin ülkenin bol olarak sahip olduğu faktörün reel gelirini artıracağını ifade eden teori aşağıdakilerden hangisidir? ) mek değer teorisi B) Stolper Samuelson teoremi C) Faktör donanımı teorisi ) Ölçek ekonomileri teoremi ) ybczynski teoremi 11

12 KPSS TÜK G M SV leride tekrar yurt dışına çıkarılmak üzere ülkeye giren mallara uygulanan özel dış ticaret rejimine ne ad verilir? ) Bedelsiz ithalat B) Transit taşımacılık C) Geçici ithal rejimi ) Geçici ihraç rejimi ) Sınır ticareti 28. şağıdakilerden hangisi 4 ğustos 1958 stikrar Kararlarında yürürlüğe konan uygulamalardan biri değildir? ) misyon hacmi kısıtlanmıştır. B) evalüasyon yapılmıştır. C) Bütçe dengesinin sağlanması için kamu harcamalarında kısıntıya gidilmiştir. ) KT lerin Merkez Bankası kaynaklarıyla fi - nansmanına sınırlamalar getirilmiştir. ) ış ticaret kısıtlanmıştır. 25. şağıdaki iktisatçılardan hangisi yapısalcı yaklaşımı savunanlar arasında değildir? ) Prebisch B) Baran C) Singer ) Furtado ) Sungel 26. üşük gelirli ülkelerde nüfustaki artışı ölüm oranlarındaki düşüşe bağlayan görüş aşağıdakilerden hangisidir? ) üşük gelir düzeyli denge tuzağı B) Sınırsız emek arzı ile kalkınma kuramı C) Malthusyen nüfus tuzağı ) Optimum nüfus kuramı ) Sürdürülebilir kalkınma kuramı 29. şağıdakilerden hangisi 2008 küresel krizinin Türkiye ekonomisi üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir? ) ış ticaret açığının artması B) Takipteki kredilerde artış yaşanması C) Büyüme oranının negatife dönmesi ) Borsada ciddi düşüşler yaşanması ) Türk irası nın dolar karşısında değer kazanması 27. oksul kişi sayısının toplam nüfusa oranlanmasıyla bulunan yoksulluk endeksi aşağıdakilerden hangisidir? ) Sen endeksi B) oksulluk açığı endeksi C) Kafa sayısı endeksi ) tkinson endeksi ) yrıştırma endeksi 30. şağıdaki faktörlerden hangisi ülkeyi 5 isan 1994 kararlarına iten sorunlardan biri değildir? ) Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye nin notunu yükseltmesi B) Bankaların açık pozisyonlarının hızla yükselmesi C) 1994 yılındaki yerel seçimlerin kamu harcamalarını artırması ) Körfez Savaşı nın etkisiyle bankalardaki mevduatların geri çekilmesi ) Bankaların temel amacı olan kredi sağlama işlevinden giderek uzaklaşması 12

13 TÜK G M SV - 1 KPSS M 1. şağıdakilerden hangisi vergilendirmenin ilkelerini belirlerken iktisadi ilkeleri uygun vergi kaynaklarını ve uygun vergi çeşitlerini seçme olarak belirlemiştir? ). Smıth B). Hansen C). Wagner ) M. Keynes ). Muegreve 4. Kamu giderlerinin gelişmiş ekonomilerde devletin eğitim, sağlık ve sosyal transfer gibi sosyal amaçlı harcamalara bağlı olarak arttığını iddia eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? ) Peacock-Wisemann B). Musgrave C) Pigou-alton ) S. Fabricant ) J. Buchanan 2. emokratik parlamenter sistemlerde oldukça çok rastlanan oy alışverişine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Modern oy alışverişlerinde seçmenler birbirlerinin tercihlerine oy verme konusunda kararsız kalırlar. B) Oy alışverişi kamu harcamalarını azaltan uygulamalardır. C) Tercih yoğunluklarının sunulabildiği ortamlarda oy alışverişi için gerekli ortam oluşmamaktadır. ) Oy alışverişi durumunda oy çokluğuna göre kazanamayacak durumdaki projeler kabul edilir ) Siyasal süreçte çok partili sisteme geçiş oy alışverişini azaltan bir durumdur. 5. nayasanın 73. maddesinde yer alan Vergi Ödevi ile ilgili düzenlemelerden, aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkarılamaz? ) Verginin genelliği ilkesi B) Verginin kanuniliği ilkesi C) Verginin karşılıksız olması ilkesi ) Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi ) Verginin kamu giderlerinin karşılığı olması ilkesi 3. evlet muhasebe sistemi içerisinde, hesaplar tutulurken safi usulün terk edilip gayri safi usule geçilmesi, kamu harcamalarını nasıl etkiler? ) Görünüşte olarak artırır, gerçekte azaltır B) Görünüşte artırır C) Görünüşte olarak ve gerçekte artırır ) Gerçekte artırır ) Görünüşte olarak azaltır 6. Verginin tarhı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Verginin miktar olarak hesaplanmasına tarh adı verilir B) Tarh işlemi vergi matrahı üzerinden yapılmaktadır C) Vergi yükümlülüğü tarh işlemi yapıldıktan sonra başlamaktadır ) Olağan tarh yöntemi beyan üzerine yapılan işlemdir ) Tarh işlemi kesin ve yürütülmesi zorunlu bir kurumsal işlemdir 13

14 KPSS TÜK G M SV Telif hakkı sahibinin telif eserleri üzerindeki telif hakkının kiralanması veya satılması karşılığında elde edilen kazançların vergi dışı tutulması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Muafi yet B) Vergi affı C) Vergi tatili ) stisna ) Vergi arbitrajı 10. Kamu borçlanmasında fiyat endeksleri ile ayarlama garantisi kapsamında yer alan ifadelere ilişkin aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz? ) Tahvilin değeri kambiyo garantisi altındadır B) evletin borçlanmasını kolaylaştıran bir uygulamadır C) evlet borçlanamaya giderken alacaklıyı enfl asyona karşı koruma garantisine alır ) ltın garantisine karşı daha tutarlıdır ) nfl asyonist beklentileri güçlendiren bir uygulamadır 8. Verginin tarafsızlığı ne demektir? ) Verginin gayrimenkulün değerinde bir artış meydana getirmesidir B) nfl asyonun reel vergi gelirlerini etkilemediği istisnai bir durumdur C) Vergilerin iktisadi ajanların serbest tercihlerini etkilememesi ) Ödenen vergi nedeni ile mükellefi n refahındaki azalıştır ) Vergi hasılatının optimal seviyeye ulaştığı durumdur 11. Borç stokunun azaltılmasına yönelik borcun ödenmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Borçların yönetimi B) Borçların konversiyonu C) Borçların konsolidasyonu ) Borçların amortismanı ) Moratoryum 12. şağıdakilerden hangisi dış borçların ekonomide yarattığı etkilerden biri değildir? ) ltyapı yatırımlarının finansmanı sağlanmaktadır B) Makine-teçhizat ithalatı kolaylaşmaktadır C) urt içi tasarrufl ar artar ) konomide genişletici etkiler yaratır ) Ödemeler dengesi açıkları kapatılmaktadır 9. Vadesi gelmemiş bir tahvilin daha düşük faizli tahviller ile değiştirmesine ne denir? ) Borcun moratoryumu B) Monetizasyon C) Konversiyon ) Tahkim ) Konsolidasyon şağıdaki vergilerden hangisinin otomatik stabilizatör etkisi nispeten daha yüksektir? ) Katma değer vergisi B) üz oranlı gelir vergisi C) üz oranlı kurumlar vergisi ) rtan oranlı gelir vergisi ) rtan oranlı servet vergisi

15 TÜK G M SV - 1 KPSS 14. Fiyatlar genel seviyesindeki bir kerelik yükselmeye ne denir? ) efl asyon B) Sentetik enfl asyon C) apısal nfl asyon ) Optik kırılma ) Mali anestezi 18. nalitik bütçe sınıflandırmasında yer alan aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisinde hizmetler kategorize edilmektedir? ) Fonksiyonel sınıfl ama B) konomik sınıfl ama C) Bilimsel sınıfl ama ) Kurumsal sınıfl ama ) Finansman sınıfl aması 15. konomik durgunluğun ekonomide vergi indirimleri ile emek arzı, sermaye birikimi ve yatırımları arttırarak aşılacağını savunan iktisadi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ) rz yönlü yaklaşım B) Monetarist yaklaşım C) Keynesyen ) Post keynesyen ) eni klasik yaklaşım 16. şağıdaki maliye politikası araçlarından hangisinin etkisi daha zayıftır? ) Cari harcamalar B) Transfer harcamaları C) atırım harcamaları ) Bayındırlık harcamaları ) ğitim harcamaları 19. şağıdakilerden hangisi, Wagner in kamu harcamalarının artışını açıklayan tezinde yer alan nedenlerden biri değildir? ) Sanayileşme B) Savaş C) Sosyal Gelişim ) Kentleşme ) erel yönetimlerinde hizmet sunması 20. On veya on beş yıl önce inşa edilmiş olan bir fabrika binasının kamulaştırılması nasıl bir kamu harcamasıdır? ) eel harcama B) atırım harcaması C) Cari harcama ) di harcama ) Sermaye teşkili için yapılan transfer harcaması 17. Kapalı bir ekonomide reel kamu harcamalarındaki 100 birimlik artış, marjinal tüketim eğiliminin 0,8 olduğu varsayımı altında, milli gelir düzeyine ne ölçüde etki eder? ) 400 B) 500 C) 600 ) 700 ) şağıdaki ifadelerden hangisi kamu bütçesinde genellik ilkesini doğru olarak tanımlamıştır? ) Bütçe hesaplarında harcama ve gelir rakamlarının net olarak yansıtılması B) Tüm gelir ve giderlerin bütçeleştirilmesi C) Tüm kamu gelir ve giderlerinin birbirine mahsup edilmeden bütçede gösterilmesi ) Tüm kamu gelir ve giderlerinin tek bütçe içinde gösterilmesi ) Tüm devlet gelirlerinin bir araya toplanıp devletin tüm harcamalarına karşılık tutulması 15

16 KPSS TÜK G M SV Bütçe kanununda yer alan cetvellerden hangisi bütçesi denk olmayan özel bütçeli kuruluşlarla düzenleyici denetleyici kuruluşlar tarafından hazırlanan, açığın nasıl karşılanacağını veya fazlanın nasıl değerlendirileceğini açıklar? ) cetveli B) F cetveli C) C cetveli ) B cetveli ) cetveli 25. Vergi gelirlerindeki yüzde değişimin, milli gelirdeki yüzde değişime oranlanmasına ne denir? ) Vergi Hasılatının snekliği B) Verginin Gelir snekliği C) Vergi Çengeli ) Mali Sürüklenme ) Vergi Harcaması 23. Bütçenin baskı ve çıkar gruplarının taleplerini yansıtması bütçenin aşağıdaki işlevlerinden hangisi ile ilgilidir? ) stikrar işlevi B) Kalkınma işlevi C) Siyasi işlev ) Hukuki işlev ) Kaynak tahsisi işlevi 26. şağıdaki vergi hukuku kaynaklarından hangisi yürütme organından doğan kaynaklarından biri değildir? ) Uluslararası Vergi nlaşmaları B) Kanun Hükmünde Kararname C) Tüzük ) Genel tebliğ ) Mukteza 24. Bütçenin temel niteliklerinden olan tahdit ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) asama organı tarafından yürütmeye gelirlerin toplanmasına ilişkin yetki verilmesi B) Bütçede gösterilen gelir ve giderlerin denk olmasıdır C) ürütme organınca hazırlanan bütçe kanun tasarısının meclis genelkurulunda onaylanmasıdır ) Bütçelerin belli bir süreliğine hazırlanmasıdır ) Bütçedeki büyüklüklerin kesin değerler olmamasıdır şağıdakilerden hangisi özel usulsüzlük cezasını gerektiren vergi kanunlarına aykırı eylemlerden biridir? ) Vergi beyannamelerinin süresinde verilmemesi B) Vergi kimlik numarası kullanılmaması C) Sahte belge kullanılması ) Tutulması zorunlu defterlerin tutulmaması ) şletmedeki değişikliklerin bildirilmemesi

17 TÜK G M SV - 1 KPSS 28. şağıdaki vergi türlerinden hangisinde hem advalorem hem de spesifik esasa göre vergilendirme vardır? ) KV B) Motorlu taşıtlar vergisi C) Özel tüketim vergisi ) Veraset ve intikal vergisi ) mlak vergisi 29. Kollektif ortaklık şeklinde kurulmuş bir zirai işletmenin sahip olduğu binayı kiraya vermesinden elde edilen kazanç hangi tür kazançtır? ) Zirai Kazanç B) eğer rtış Kazancı C) Gayri Menkul Sermaye radı ) Menkul Sermaye radı ) Ticari Kazanç 30. Mükellefin vergi konusu olan işlerini terk etmesi, iş alanını vergilendirilmeyen bölgelere aktarması, vergiye tabi olan matrahını kanunlarda belirlenen sınırlar içinde istisna olarak tutması sureti ile vergi yükünü azaltmasına ne ad verilir? ) Vergi kaçakçılığı B) Vergiden kaçınma C) Vergi yükü ) Verginin tazyiki ) Verginin telafi si 17

18 KPSS TÜK G M SV - 1 MUHSB 1. Mali tablolarda yer alan dipnotlar aşağıdaki hangi kavram gereği kullanılır? ) Özün Önceliği B) Tam çıklama C) Tutarlılık ) şletmenin Sürekliliği ) Kişilik 2. / Ortaklardan lacaklar XX Kasa XX / ukarıdaki yevmiye kaydı hangi kavram geri kullanılmıştır? ) önesellik B) Kişilik C) Tutarlılık ) Maliyet sası ) Özün Önceliği 4. şletme 1 $ = 1,6 T kurundan kayıtlarına almış olduğu $ lık veresiye borcu için aynı tutarlı bir çek düzenleyerek vermiştir. Çek düzenlendiğinde 1 $ = 1,5 T dir. Bu bilgilere göre çek verildiğinde yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? ) Satıcılar Kambiyo Karları 400 Verilen Çekler ve Öd. m B) Verilen Çekler ve Öd. m Kambiyo Zararları 400 Satıcılar C) Satıcılar Verilen Çekler ve Öd. m Kambiyo Karları 400 ) Satıcılar Kambiyo Karları 400 Verilen Çekler ve Öd. m ) Verilen Çekler ve Öd. m Satıcılar Kambiyo Zararları Kasa hesabına yapılan yıl sonu değerleme kaydı hangi madde türüne örnektir? ) Karma Madde B) Bileşik Madde C) üzeltme Maddesi ) Tamamlayıcı Madde ) Basit Madde 5. şletme %18 KV dahil T ye satın almış olduğu mal için T lik çek, T lik senet ciro etmiş, T lik çek düzenleyerek vermiş, kalanını da kredili bırakmıştır. Bu işlem aşağıdakilerden hangisine neden olur? ) Pasif 120 T artar B) Stoklar T artar C) ktif T artar ) Hazır eğerler T azalır ) ktif T artar 18

19 TÜK G M SV - 1 KPSS 6. şletme nakit sıkıntısı nedeniyle %15 ine sahip olduğu Karanfi l işletmesinin düzenlemiş olduğu T lik çeki alarak borçlanmıştır. apılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? ) Verilen Çekler ve Öd. mirleri Ortaklara Borçlar B) lınan Çekler iğer Çeşitli Borçlar C) Verilen Çekler ve Öd. mirleri ştiraklere Borçlar ) lınan Çekler Ortaklara Borçlar ) lınan Çekler ştiraklere Borçlar şletme %18 KV dahil 354 T lik ortağının evine ait elektrik faturasını bankadaki hesabından eft yaparak ödemiştir. apılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? ) Ortaklardan lacaklar 300 ndirilecek KV. 54 Bankalar 354 B) Genel önetim Giderleri 300 ndirilecek KV. 54 Bankalar 354 C) Bankalar 354 iğer Çeşitli lacaklar 300 ndirilecek KV. 54 ) iğer Çeşitli lacaklar 354 Bankalar 354 ) Ortaklardan lacaklar 354 Bankalar şletme, çalışanı Veli Gezer e ay sonunda maaşından tamamı kesilerek kapatılmak üzere 200 T ödeme yapmıştır. apılacak kayıtta borçlu kaydedilecek hesap aşağıdakilerden hangisidir? ) Personel vansları B) iğer Çeşitli lacaklar C) Personelden lacaklar ) ş vansları ) Verilen vanslar 9. Satmış olduğu malları müşteriye teslim etmek için 150 T nakliye masrafı yapan işletme, bu harcamayı aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydetmelidir? ) Pazarlama, Satış ve ağıtım Giderleri B) Ticari Mallar C) iğer Stoklar ) iğer Olağan Gider ve Zararlar ) Menkul Kıymetler Satış Zararları 19

20 KPSS TÜK G M SV Ve 11. Sorular şağıdaki Verilere Göre Cevaplayınız. ylık mali tablo düzenleyen işletme 180 gün vadeli T lik hazine bonosunu ihraç günü olan tarihinde peşin değeri olan T ye satın almıştır. 10. Hazine bonosu satın alındığında yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? ) Kamu Kes.Tah.Snt.ve Bono Menkul Kıymet Satış Karları Bankalar B) Kamu Kes.Tah.Snt.ve Bono Faiz Gelirleri Bankalar C) Kamu Kes.Tah.Snt.ve Bono Gelecek ylara it Gelirler Bankalar ) Kamu Kes.Tah.Snt.ve Bono Hisse Senedi hraç Primleri Bankalar ) Kamu Kes.Tah.Snt.ve Bono iğer Olağan Gelir ve Karlar Bankalar Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) önem sonunda Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. B) Sermaye şirketlerinde dönem sonunda, önem Karının Peşin Ödenen Vergi ve iğer ükümlülükleri hesabının alacağına aktarılarak kapatılır. C) Şahıs şirketlerinde dönem sonunda önem Karı Vergi ve iğer asal ükümlülük Karşılıkları hesabının borcuna aktarılır. ) Şahıs şirketlerinde dönem sonunda önem Karı Vergi ve iğer asal ükümlülük Karşılıkları hesabının alacağına aktarılır. ) Sermaye şirketlerinde dönem sonunda, önem Karının Peşin Ödenen Vergi ve iğer ükümlülükleri hesabının borcuna aktarılarak kapatılır. 13. şağıdakilerden hangisinin kaydında bir gider hesabı kullanılmaz? ) mortisman ayırma B) Karşılık ayrılması C) Satılan malın maliyet kaydı ) edek ayrılması ) lacak senedi reeskont iptali kaydı Soruları şağıdaki Bilgilere Göre ve Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız. şletmenin stok hareketleri aşağıdaki gibidir; 11. Mart ayı sonunda yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Hisse Senedi hraç Primleri hesabı borçlu B) Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı alacaklı C) Gelecek ylara it Gelirler hesabı borçlu ) Faiz Gelirleri hesabı borçlu ) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu 20 Tarih çıklama Miktar(Kg) Br.Fiyatı(T) evir lım Satış lım Satış lım ,8 14. Stokların takibinde ilk giren ilk çıkar (FFO) yöntemini kullanan işletmenin tarihinde yaptığı satışın maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? ) T B) T C) T ) T ) T

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

HUKUK 1. 1982 nayasası ndaki başlangıç kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) lk kez 1982 anayasasında başlangıç kısmı düzenlenmiştir. B) Başlangıç kısmı değiştirilemez. C) Başlangıç

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır:

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır: Sızıntılar: Harcama akımından çıkanlar olup, kapalı ekonomide tasarruflar (S) ve vergilerden (TA) oluşmaktadır. Enjeksiyonlar: Harcama akımına yapılan ilaveler olup, kapalı bir ekonomide yatırımlar (I),

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI Problem 1 (KMS-2001) Bir ekonomiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir: Y net milli geliri, Ca tüketimi, In net yatırımı, Xn net ihracatı, G hükümet

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı