HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten"

Transkript

1

2

3 HUKUK nayasası ndaki başlangıç kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) lk kez 1982 anayasasında başlangıç kısmı düzenlenmiştir. B) Başlangıç kısmı değiştirilemez. C) Başlangıç kısmı anayasanın metnine dahil değildir. ) nayasa mahkemesi, anayasa uygunluk denetiminde, başlangıç hükümlerini destek ölçünorm olarak kullanmıştır. ) Başlangıç kısmında parlementer hükümet sistemi benimsenmiştir nayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi, TBMM başkanlık divanını oluşturanlar biri değildir? ) TBMM Başkanı B) TBMM Başkanvekili C) Kamu Başdenetçisi ) Katip üye ) dare amiri nayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi hem olağanüstü hal, hem de sıkıyönetim dönemi kanun hükmünde kararnameleri için geçerli değildir? ) Cumhurbaşkanlığının başkanlığındaki bakanlar kurulunun yetkisi olması B) nayasa mahkemesinde iptal davası açılamaması C) ürürlükteki kanun hükümlerini değiştirebilmesi veya yürürlükten kaldırabilmesi ) Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlerin düzenlenebilmesi ) lan edildikten sonra TBMM nin onayına sunulması 5. şağıdakilerden hangisi Başbakanlıkla ilişkili kuruluşlardan biri değildir? ) Bankacılık üzenleme enetleme Kurulu B) adyo Televizyon Üst Kurulu C) Sermaye Piyasası Kurulu ) ekabet Kurulu ) Türkiye nsan Hakları Kurumu nayasası na göre, nayasa Mahkemesinin bir üyenin sağlık nedeniyle görevinin sona ermesi aşağıdakilerden hangisinin kararı ile olur? ) nayasa mahkemesi B) Hakimler ve Savcılar üksek Kurulu C) Türkiye dalet kademisi ) argıtay ) anıştay 6.. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. Hakimler ve Savcılar üksek Kurulunun meslekten men kararları. skeri disiplin cezaları 1982 nayasası na göre, yukarıdaki idari kararlardan hangisinin yargı denetimi yoktur? ) alnız B) alnız C) ve ) ve ), ve 3

4 KPSS TÜK G M SV skeri tatbikat sebebiyle verilen zararların giderilmesi için açılan davalar. Kamu görevlilerinin hizmet kusurundan doğan davalar. Belediye encümeninin verdiği cezalara karşı itiraz edilmesi halinde açılan davalar ukarıdakilerden hangisinde idare taraf olmasına rağmen idari yargının görev alanı dışında kalmaktadır? ) alnız B) alnız C) ve ) ve ), ve 10. Teşebbüse ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Teşebbüsten söz edebilmek için öncelikle suçun teşebbüse elverişli olması gerekir. B) Teşebbüs failin hazırlık hareketlerini yaparken elinde olmayan nedenlerle suçun icrasına başlayamamasıdır. C) Failin elverişli icra hareketlerine doğrudan başlamış olması gerekir. ) cra hareketleri suç tipine elverişli olmalıdır. ) Teşebbüs, icra hareketlerinin failin elinde olmayan sebeplerle tamamlanamaması veya neticenin meydana gelmemesidir. 8. Ceza hukukunda objektif sorumluluğa yer verilmez kuralı ceza hukukunun hangi ilkesinin sonucudur? ) Cezaların şahsiliği B) Kanunilik C) Kusursuz suç ve ceza olmaz ) Cezalandırmada eşitlik ve adalet ) Orantılılık ve ikincilik 11. C.savcısının kamu davası açabilmesi için gerekli şartlara dava şartları denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dava şartlarından değildir? ) Sanığın hazır bulunması B) Şikayet C) Uzlaşmanın olmaması ) çık dava bulunmaması ) Talep 9. şağıdaki hallerin hangisinde fail haksız tahrikten yararlanır? ) Ceza hukuku sorularını zor bularak sinirlenip sınıfın sıralarını kıran öğrenci, B) Borcundan dolayı kendisine icra takibi yapan alacaklıyı döven kişi, C) Maçtan sonra kendisini döven kişiyi altı ay sonra başka bir maç çıkışı yaralayan fail. ) Üzerine kola döken garsona sinirlenip lokantanın camlarını kıran fail. ) Kendisine korna çalan taksiciye küfür etmesi üzerine, araçtan inip levye ile kendisini döven taksiciyi daha sonra durakta bulup bıçaklayan fail uruşmaların icrasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Mağdur on sekiz yaşını doldurmamış ise duruşma zorunlu olarak kapalı yapılır. B) Genel ahlakın, kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir. C) Zorunlu kapalılık hallerinde hüküm de kapalı duruşmada açıklanır. ) Kapalı duruşmaların içeriği hiçbir iletişim aracıyla yayınlanamaz. ) çık duruşmaların içeriğinin yayınlanması bazı sebeplerle mahkemece yasaklanabilir.

5 TÜK G M SV - 1 KPSS 13. Medeni Kanun un 1.maddesindeki Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır hükmü, medeni hukukun uygulanmasına ilişkin hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? ) Kanun boşluğu kavramı B) Hukuk boşluğu kavramı C) Hakimin hukuk yaratma yetkisi ) Hakimin takdir yetkisi ) Hukukun yardımcı kaynakları 15. () nın evine giren hırsız (H), değerli bir tabloyu çalarak açık arttırmada satılmak üzere müzayedeci (B) ye verir. Tablo açık arttırmada T ye (T) ye satılarak teslim edilir. Buna göre, olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) (T) iyiniyetliyse, davasız, aralıksız, malik sıfatıyla zilyet olmak şartıyla beş yıl sonra () tablonun geri verilmesi için taşınır davası açamaz B) (T) tabloyu açık arttırmadan satın aldığı için, iyiniyetli olması halinde satın alma anında tablonun mülkiyetini kazanır C) (T) her durumda, tabloyu satın alırken ödediği bedel kendisine ödenmesi şartıyla tabloyu () ya iade edebilir ) (T) iyiniyetliyse, beş yıl geçtikten sonra, ancak tabloyu satın alırken ödediği bedel kendisine ödenmesi şartıyla tabloyu () ya iade edebilir ) (T) iyiniyetli değilse, tablonun mülkiyetini ancak zamanaşımıyla kazanabilir 14. şağıdakilerden hangisi, hakimin takdir yetkisini kullanmasına örnek teşkil etmez? ) Boşanma sebeplerine göre hakim, boşanmaya veya ayrılığa karar verir. B) Zarar görenin de kusuru varsa hakim, tazminatın gerekip gerekmediğini, gerekiyorsa miktar ve türünü takdir eder. C) Hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple, onbeş yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. ) Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir ) Hakkaniyete göre hakim, ayırdetme gücüne sahip olmayan bir kimseyi, ika ettiği zararın tamamen yahut kısmen tazminine mahkum eder. 16. Otuz yaşında, ayırt etme gücü bulunan ve kötü yaşam tarzı sebebiyle mahkemece kısıtlanan (K), aşağıdaki işlemlerden hangisini yapacak olursa, yasal temsilcisinin onayıyla dahi geçerli olmaz? ) Sahibi olduğu taşınmazı tapuda resmi şekilde satmak B) Vesayet makamınca bağımsız olarak bir meslek ve sanatla uğraşmasına izin verilmişse, bu işle ilgili olağan işlemlere ilişkin sözleşmeler yapmak C) Bir başkasının yaptığı kira sözleşmesinden doğan borcuna kefi l olmak ) Kendisine yapılan önemli bağışlamayı kabul etmek ) Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmak 5

6 KPSS TÜK G M SV lektrik, gaz, su gibi akıcı şeylerin nakil ve dağıtımı amacına yönelik teknik tesisatı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Üst hakkı B) Kaynak hakkı C) Mecra hakkı ) Sükna hakkı ) Taşınır yapı 18. Sözleşmenin kurulması aşamalarına ilişkin öneri ve kabul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Süreli öneri ile bir sözleşme yapılmasını öneren, bu sürenin sona ermesine kadar önerisiyle bağlıdır. B) Süreli öneride, kabul bu sürede önerene ulaşmaz ise, öneren önerisiyle bağlılıktan kurtulur. C) smarlanmamış bir şeyi alan kişi, bunu kabul etmiyorsa bu şeyi geri göndermekle veya saklamakla yükümlüdür. ) Tarife veya fi yat listesi gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılır ) Zamanında gönderilen kabul, önerene geç ulaşır ve öneren onunla bağlı olmak istemezse, durumu hemen kabul edene bildirmek zorundadır Hakkaniyet sorumluluğu. ikkat ve özen yükümünden doğan sorumluluk. Tehlike sorumluluğu X. v başkanının sorumluluğu. Motorlu araç işletenin sorumluluğu Z. yırt etme gücü olmayan kişinin verdiği zararlardan sorumluluğu ukarıda verilen bilgilerle ilgili doğru eşleştirme hangi seçenekte verilmiştir? ) X, Z, B) X,, Z C) Z,, X ) Z, X, ), X, Z 21. Korkutmaya (Tehdite) ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşme yapana veya yakınlarına yönelik bir tehlike oluşturmalıdır. B) Korkutma mala ve şahsa yönelik olabilir. C) Taraf korkutmasında, korkutularak sözleşmeyi yapmaya zorlanan diğer taraf sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. ) Korkutmanın hukuka aykırı olması gerekir. ) Üçüncü kişinin korkutması halinde, korkutma lehine yapılan sözleşme tarafı, ancak korkutmadan haberdarsa sözleşme iptal edilebilir. 19. Bankadan tüketici kredisi almak isteyen, askerlik arkadaşı B den kendisine kefi l olmasını istemiştir. B, nın askerde de sözüne ve borcuna pek sadık olmadığını hatırladığından kefi l olmak istememektedir. Fakat B, yakında ile dünür olacakları için nın talebini geri çeviremeyip, kefalet sözleşmesini imzalamak zorunda kalmıştır. Olayda aşağıdaki hukuki ilişkilerden hangisi gerçekleşmiştir? ) atife beyanı B) şırı yararlanma C) Saikte yanılma ) nançlı işlem ) Zihni kayıt 22.. Hür nonim Şirketi. Türkiye Ziraat Bankası nonim Şirketi Konak Şubesi. Serdar nşaat Kollektif Şirketi V. asin Gözlü nşaat td. Şti. V. smail Midilli Komandit Şirketi ukarıdaki ticaret unvanlarından hangileri doğru kullanılmıştır? ) alnız V B) ve V C) ve V ) ve V ) ve V 6

7 TÜK G M SV - 1 KPSS 23. Haksız rekabet davalarında, davacı ve davalılara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Haksız rekabet yüzünden zarar görmüş olan müşteriler tazminat davaları dışındaki tüm haksız rekabet davalarını açabilirler B) Haksız rekabet sonucu ekonomik çıkarları zarar gören rakip, tüm haksız rekabet davalarını açabilir C) Ticaret ve Sanayi Odaları, esnaf odaları, borsalar ve diğer mesleki ve ekonomik birlik üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumak için tespit, önleme ve maddi durumun düzeltilmesi davalarını açabilir ) Haksız rekabet davası, haksız rekabet eylemine dolaylı veya dolaysız katılan üçüncü kişilere karşı da açılabilir ) Haksız rekabet yüzünden zarar gören müşteriler, malların ve araçların imhasını isteyemez 25. nonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu için açılacak davanın ne kadarlık süre içinde sorumlulara yöneltilmesi gerekir? ) Zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve her hâlde zararı doğuran fi ilin meydana geldiği günden itibaren 5 yıl B) Zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve her hâlde zararı doğuran fi ilin meydana geldiği günden itibaren 10 yıl C) Zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve her hâlde zararı doğuran fi ilin meydana geldiği günden itibaren 5 yıl ) Zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve her hâlde zararı doğuran fi ilin meydana geldiği günden itibaren 10 yıl ) Zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 3 yıl ve her hâlde zararı doğuran fi ilin meydana geldiği günden itibaren 5 yıl 24. Kollektif şirket ortağının ölümünün sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kural olarak şirket infi sah etmiş sayılır B) Ortaklar gerek sözleşmeye konacak hükümle gerekse sonradan alacakları kararla şirketin devamını öngörebilirler C) Bir ortağın ölümü halinde mirasçılarla devam edilip edilmeyeceği hususunda şirket sözleşmesinde hüküm bulunmuyorsa, tüm ortaklar toplanıp çoğunluk kararı ile mirasçıları yeni ortaklar olarak alarak şirketin devam edeceğini öngörebilirler ) Şirket sözleşmesinde bir ortağın ölümü halinde mirasçılarla devam edilecek şeklinde bir hüküm varsa, mirasçıların ortak olarak girip girmeyeceklerini üç ay içinde şirkete bildirmeleri gerekir. Sessiz kalmaları ortak olarak girmeyi kabul ettikleri anlamına gelir ) Mirasçılar diğer ortakların oybirliği ile verecekleri bir karar olmadan, şirkete komanditer ortak olarak giremezler 26. borcuna karşılık bir bono düzenleyerek B ye vermiştir. Bononun düzenlendiği tarih , vade tarihi tür. Senet önce C ye, arkasından da ye ciro edilmiştir. bonoyu menfi emre kaydı koyarak H ye devretmiştir. H bononun ödenmesi için senette vade olarak belirtilen tarihinde borçlu ya ibraz ettiği halde senet tarafından ödenmemiştir. Olay dikkate alındığında H ya karşı ne zamana kadar senedi cebri icraya konu etmezse senet zamanaşımına uğrar? ) B) C) ) )

8 KPSS TÜK G M SV Şikayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Şikayet yoluna başvurabilmek için şikayet edenin zarar görmüş olması ya da icra-ifl as organının kusurlu olması gerekmez B) lacaklılar toplantısı, ifl as bürosu ve ifl as idaresi, işlemlerine karşı şikayete başvurulabilen icra-ifl as organlarındandır C) Şikayet süresi kural olarak işlemin öğrenilmesinden itibaren yedi gündür ve bu süre hak düşürücüdür ) Şikayet kural olarak işlemi yapan icra organının bağlı bulunduğu icra mahkemesine yapılır ve bu yetki kesin olmadığından tarafl ar yetki sözleşmesi yapabilirler ) Şikayet icrayı kendiliğinden durdurmaz 29. lamsız icrada, hakkında yapılan icra takibi kesinleşen borçlu borcunu alacaklıya ödemiş, ancak alacaklı buna rağmen takibe devam etmişse, borçlunun başvurabileceği yol aşağıdakilerden hangisidir? ) cra mahkemesinden takibin ertelenmesini talep etmek B) cra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını talep etmek C) cra dairesinden takibin durdurulmasını talep etmek ) argıtay dan icranın iadesini talep etmek ) cra mahkemesinden takibin iptaline karar verilmesini talep etmek 28. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla ilamsız icrada sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Ödeme emrine itiraz süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 gündür B) Borç ödeme süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gündür C) Takip talebini alan icra müdürü ödeme emri düzenleyerek 3 gün içinde borçluya gönderir ) tirazı kaldırılan borçlu 7 gün içinde borçtan kurtulma davası açabilir ) Borçlunun, senedin kambiyo senedi vasfı taşımadığı hakkındaki şikayetini, 5 gün içinde yapması gerekir 30. Hacizde, düzenlenen sıra cetvelinde alacaklı olarak görünen (), sıra cetvelindeki diğer bir alacaklı olan (B) nin alacağının gerçek bir borç ilişkisine dayanmadığını ve bu sebeple geçersiz olduğunu ileri sürmek istemektedir. (), buna yönelik talebini hangi hukuki yolla, nerede ve ne kadar sürede gerçekleştirmelidir? ) Sıra cetveline karşı itiraz davası-cra mahkemesi-7 gün B) Sıra cetveline karşı itiraz davası-genel mahkeme-7 gün C) Sıra cetveline karşı şikayet-cra mahkemesi-10 gün ) Sıra cetvelinin iptali davası-genel mahkeme-15 gün ) Sıra cetveline karşı şikayet-cra mahkemesi-7 gün 8

9 TÜK G M SV - 1 KPSS KTST 1. şsizliğin bir dengesizlik durumu olduğu, parasal ücret ve fiyatlar tam esnek olsa bile işsizliğin meydana gelebileceği olgusu aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir? ) S. Fischer B) M. Keynes C). Patinkin ). ucas ) W. Phillips 2. üşük bir mal için negatif ikame etkisi pozitif gelir etkisinden daha küçükse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olmaz? ) Talep kanunu geçersizdir. B) lışılmış talep eğrisi pozitif eğimlidir. C) Hicksgil talep eğrisi pozitif eğimlidir. ) Fiyat etkisi pozitiftir. ) Söz konusu mal aynı zamanda Giffen malıdır. 3. atay eksende X malının dikey eksende malının bulunduğu bir grafikte farksızlık eğrisi dikeyse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? ) X ve malları tam ikame mallardır. B) Tüketici her iki maldan da fayda sağlamakta ancak malını X e göre daha az tercih etmektedir. C) X ve malları tam tamamlayıcı mallardır. ) Tüketicinin fayda fonksiyonu U = şeklindedir. ) Tüketici X malını tercih etmekte, malını ise tüketmemektedir. 4. Bir piyasada talep fiyatı fazlasının oluşması durumunda yeniden dengenin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir? ) Üreticilerin arz edilen miktarı artırması B) Üreticilerin arz fi yatını azaltmaları C) Üreticilerin arz edilen miktarı azaltmaları ) Üreticilerin arz fi yatını artırmaları ) Tüketicilerin talep fi yatını artırmaları 5. X malının yatay eksende, malının dikey eksende gösterildiği bir grafikte, X malının fiyatının değişmesi durumunda çizilecek fiyat tüketim eğrisi yatay eksene paralel ise, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? ) X malı için talebin fi yat esnekliği sonsuzdur. B) malı için talebin fi yat esnekliği sıfırdır. C) X malı için talebin fi yat esnekliği sıfırdır. ) X malı için talebin fi yat esnekliği birdir. ) malı için talebin fi yat esnekliği sonsuzdur. 6. X ve olmak üz ere iki mal tüketen bir tüketicinin farksızlık eğrileri doğrusal ve farksızlık eğrilerinin eğimleri bütçe doğrusunun eğimine eşitse tüketici dengesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? ) Sadece bir mal tüketilir. B) Birden fazla denge vardır. C) Her iki mal da tüketilir. ) Malların fi yatları farklıysa sadece düşük fi yatlı mal tüketilir. ) enge oluşmaz. 7. Üretimde tek değişken girdinin söz konusu olması durumunda ortalama fiziki ürünün marjinal fiziki ürüne eşit olduğu noktada aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? ) Marjinal fi ziki ürün artmaktadır. B) Marjinal fi ziki ürün en yüksek konumdadır. C) Toplam fi ziki ürün en yüksek konumdadır. ) Ortalama fi ziki ürün en yüksek konumdadır. ) Toplam ürün azalmaktadır. 8. Firmanın üretimde kullandığı girdilerin fiyatı artarken maliyet kısıtının aynı oranda artması durumunda aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru olur? ) ş maliyet doğrusunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. B) ş maliyet doğrusu paralel olarak sağa kayar. C) ş maliyet doğrusu paralel olarak sola kayar. ) ş maliyet doğrusu eğimi artarak sağa kayar. ) ş maliyet doğrusu eğimi azalarak sağa kayar. 9

10 KPSS TÜK G M SV Hükümetin götürü sübvansiyon uygulaması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? ) Toplam sabit maliyet doğrusu her miktar düzeyinde paralel bir şekilde aşağı doğru kayar. B) Ortalama toplam maliyet eğrisi her miktar düzeyinde paralel bir şekilde aşağı doğru kayar. C) Toplam maliyet eğrisi her miktar düzeyinde paralel olarak aşağı doğru kayar. ) Ortalama değişken maliyet eğrisi her miktar düzeyinde paralel olarak aşağı kayar. ) Ortalama sabit maliyet eğrisi her miktar düzeyinde paralel olarak aşağı doğru kayar Otonom tüketim artarsa tüketim fonksiyonu paralel olarak yukarı kayar.. Tüketim fonksiyonun eğimi marjinal tüketim eğilimine eşittir.. Otonom tüketimi etkileyen harcanabilir kişisel gelir dışında kalan faktörler tüketim fonksiyonunun paralel olarak kaymasına yol açar. V. Marjinal tasarruf eğilimi arttıkça tüketim fonksiyonunun eğimi artar. ukarıda Keynesyen tüketim fonksiyonu ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ve B) alnız C), ve V ) ve V ) alnız V 10. Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönemde faaliyet karı sıfır olursa bu firmanın üretimi bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? ) Firma tam kapasitede üretim yapar. B) Firma eksik kapasitede üretim yapar. C) Firma aşırı kapasitede üretim yapar. ) Firma üretimini artırır. ) Firma üretimini azaltır. 13. S M analizi çerçevesinde marjinal vergi oranında bir artış aşağıdakilerden hangisine yol açar? ) S eğrisi paralel olarak sola kayar, denge üretim düzeyi azalır. B) M eğrisi paralel olarak sola kayar, denge ürerim düzeyi azalır. C) M eğrisi dikeyleşerek sola kayar, denge üretim düzeyi artar. ) S eğrisi dikeyleşerek sola kayar, denge üretim düzeyi azalır. ) S eğrisi yatıklaşarak sağa kayar, denge üretim düzeyi artar. 11. şağıdakilerden hangisi net milli hasıla kavramı içinde yer almaz? ) et dış faktör gelirleri B) Sosyal güvenlik katkı payları C) mortismanlar ) olaysız vergiler ) olaylı vergiler 14. Faktör gelirlerinin elde edilmesi ile harcamaya dönüşmesi süresince yaşanacak gecikmeye ne ad verilir? ) Pigou gecikmesi B) Meltzer gecikmesi C) Keynes gecikmesi ) obertson gecikmesi ) undberg gecikmesi 10

11 TÜK G M SV - 1 KPSS 15. Basit hızlandıran modeline göre yatırım aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlı olarak değişir? ) Sürekli gelire B) Faiz oranına C) Firmanın piyasa değerine ) Sermayenin marjinal verimliliğine ) Hasıladaki değişmeye 19. Paranın fonksiyonlarından hangisi işlem maliyetlerinin minimize edilmesini sağlar? ) Tasarruf aracı olma B) eğişim aracı olma C) eğer muhafaza aracı olma ) Hesap birimi olma ) Finansal bir araç olma 16. eel iktisadi dalgalanmalar modeline göre ekonomide oluşabilecek dalgalanmaların temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ) Piyasaların temiz olmaması B) Beklentilerin rasyonel olmaması C) Teknolojide meydana gelen ani değişmeler ) Fiyat ve ücret esnekliklerinin eş anlı olarak gerçekleşmemesi ) Talep şokları 17. şağıdaki durumların hangisinde toplam talep eğrisi sağa kaymaz? ) Fiyatlar genel seviyesi azalınca ülkenin ihraç mallarının ucuzlaması sonucu ihracat artarsa B) Fiyatlar genel seviyesi sabitken ülkenin ihraç mallarına olan talep artarsa C) Ülkede kredi kartı kullanımı yaygınlaşırsa ) oğal afet veya savaş gibi nedenlerden dolayı kamu harcamaları artarsa ) Gelirin artacağı beklentisi varsa 20. şağıdakilerden hangisi ticari banka bilançosunun varlık kalemleri içindeki ana hesap gruplarından biri değildir? ) ezervler B) Mevduat C) Menkul kıymetler ) Krediler ) akit değerler 21. Zorunlu rezerv oranı 0,20 olan bir ekonomide bankaların ellerinde bulunan serbest rezerv 20 birim, vadesiz mevduat toplamı 100 birim ise parasal çarpan kaçtır? ) 0 B) 1 C) 2 ) 2,5 ) Bir ülkede halkın zevk ve tercihleri ithal malına karşı yönde değişirse aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? ) Teklif eğrisi sağa kayar. B) ış ticaret hacmi artar. C) şsizlik oranı artar. ) nfl asyon oranı artar. ) Ticaret hadleri ülke lehine değişir. 18. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu sabit döviz kuru sisteminde para arzı artışı aşağıdakilerden hangisine neden olur? ) öviz kurunun artmasına B) Toplam talebin artmasına C) Toplam harcamaların değişmesine ) stihdamın artmasına ) Para arzı artışının etkisi olmaz. 23. Serbest ticaretin ülkenin bol olarak sahip olduğu faktörün reel gelirini artıracağını ifade eden teori aşağıdakilerden hangisidir? ) mek değer teorisi B) Stolper Samuelson teoremi C) Faktör donanımı teorisi ) Ölçek ekonomileri teoremi ) ybczynski teoremi 11

12 KPSS TÜK G M SV leride tekrar yurt dışına çıkarılmak üzere ülkeye giren mallara uygulanan özel dış ticaret rejimine ne ad verilir? ) Bedelsiz ithalat B) Transit taşımacılık C) Geçici ithal rejimi ) Geçici ihraç rejimi ) Sınır ticareti 28. şağıdakilerden hangisi 4 ğustos 1958 stikrar Kararlarında yürürlüğe konan uygulamalardan biri değildir? ) misyon hacmi kısıtlanmıştır. B) evalüasyon yapılmıştır. C) Bütçe dengesinin sağlanması için kamu harcamalarında kısıntıya gidilmiştir. ) KT lerin Merkez Bankası kaynaklarıyla fi - nansmanına sınırlamalar getirilmiştir. ) ış ticaret kısıtlanmıştır. 25. şağıdaki iktisatçılardan hangisi yapısalcı yaklaşımı savunanlar arasında değildir? ) Prebisch B) Baran C) Singer ) Furtado ) Sungel 26. üşük gelirli ülkelerde nüfustaki artışı ölüm oranlarındaki düşüşe bağlayan görüş aşağıdakilerden hangisidir? ) üşük gelir düzeyli denge tuzağı B) Sınırsız emek arzı ile kalkınma kuramı C) Malthusyen nüfus tuzağı ) Optimum nüfus kuramı ) Sürdürülebilir kalkınma kuramı 29. şağıdakilerden hangisi 2008 küresel krizinin Türkiye ekonomisi üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir? ) ış ticaret açığının artması B) Takipteki kredilerde artış yaşanması C) Büyüme oranının negatife dönmesi ) Borsada ciddi düşüşler yaşanması ) Türk irası nın dolar karşısında değer kazanması 27. oksul kişi sayısının toplam nüfusa oranlanmasıyla bulunan yoksulluk endeksi aşağıdakilerden hangisidir? ) Sen endeksi B) oksulluk açığı endeksi C) Kafa sayısı endeksi ) tkinson endeksi ) yrıştırma endeksi 30. şağıdaki faktörlerden hangisi ülkeyi 5 isan 1994 kararlarına iten sorunlardan biri değildir? ) Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye nin notunu yükseltmesi B) Bankaların açık pozisyonlarının hızla yükselmesi C) 1994 yılındaki yerel seçimlerin kamu harcamalarını artırması ) Körfez Savaşı nın etkisiyle bankalardaki mevduatların geri çekilmesi ) Bankaların temel amacı olan kredi sağlama işlevinden giderek uzaklaşması 12

13 TÜK G M SV - 1 KPSS M 1. şağıdakilerden hangisi vergilendirmenin ilkelerini belirlerken iktisadi ilkeleri uygun vergi kaynaklarını ve uygun vergi çeşitlerini seçme olarak belirlemiştir? ). Smıth B). Hansen C). Wagner ) M. Keynes ). Muegreve 4. Kamu giderlerinin gelişmiş ekonomilerde devletin eğitim, sağlık ve sosyal transfer gibi sosyal amaçlı harcamalara bağlı olarak arttığını iddia eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? ) Peacock-Wisemann B). Musgrave C) Pigou-alton ) S. Fabricant ) J. Buchanan 2. emokratik parlamenter sistemlerde oldukça çok rastlanan oy alışverişine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Modern oy alışverişlerinde seçmenler birbirlerinin tercihlerine oy verme konusunda kararsız kalırlar. B) Oy alışverişi kamu harcamalarını azaltan uygulamalardır. C) Tercih yoğunluklarının sunulabildiği ortamlarda oy alışverişi için gerekli ortam oluşmamaktadır. ) Oy alışverişi durumunda oy çokluğuna göre kazanamayacak durumdaki projeler kabul edilir ) Siyasal süreçte çok partili sisteme geçiş oy alışverişini azaltan bir durumdur. 5. nayasanın 73. maddesinde yer alan Vergi Ödevi ile ilgili düzenlemelerden, aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkarılamaz? ) Verginin genelliği ilkesi B) Verginin kanuniliği ilkesi C) Verginin karşılıksız olması ilkesi ) Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi ) Verginin kamu giderlerinin karşılığı olması ilkesi 3. evlet muhasebe sistemi içerisinde, hesaplar tutulurken safi usulün terk edilip gayri safi usule geçilmesi, kamu harcamalarını nasıl etkiler? ) Görünüşte olarak artırır, gerçekte azaltır B) Görünüşte artırır C) Görünüşte olarak ve gerçekte artırır ) Gerçekte artırır ) Görünüşte olarak azaltır 6. Verginin tarhı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Verginin miktar olarak hesaplanmasına tarh adı verilir B) Tarh işlemi vergi matrahı üzerinden yapılmaktadır C) Vergi yükümlülüğü tarh işlemi yapıldıktan sonra başlamaktadır ) Olağan tarh yöntemi beyan üzerine yapılan işlemdir ) Tarh işlemi kesin ve yürütülmesi zorunlu bir kurumsal işlemdir 13

14 KPSS TÜK G M SV Telif hakkı sahibinin telif eserleri üzerindeki telif hakkının kiralanması veya satılması karşılığında elde edilen kazançların vergi dışı tutulması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Muafi yet B) Vergi affı C) Vergi tatili ) stisna ) Vergi arbitrajı 10. Kamu borçlanmasında fiyat endeksleri ile ayarlama garantisi kapsamında yer alan ifadelere ilişkin aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz? ) Tahvilin değeri kambiyo garantisi altındadır B) evletin borçlanmasını kolaylaştıran bir uygulamadır C) evlet borçlanamaya giderken alacaklıyı enfl asyona karşı koruma garantisine alır ) ltın garantisine karşı daha tutarlıdır ) nfl asyonist beklentileri güçlendiren bir uygulamadır 8. Verginin tarafsızlığı ne demektir? ) Verginin gayrimenkulün değerinde bir artış meydana getirmesidir B) nfl asyonun reel vergi gelirlerini etkilemediği istisnai bir durumdur C) Vergilerin iktisadi ajanların serbest tercihlerini etkilememesi ) Ödenen vergi nedeni ile mükellefi n refahındaki azalıştır ) Vergi hasılatının optimal seviyeye ulaştığı durumdur 11. Borç stokunun azaltılmasına yönelik borcun ödenmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Borçların yönetimi B) Borçların konversiyonu C) Borçların konsolidasyonu ) Borçların amortismanı ) Moratoryum 12. şağıdakilerden hangisi dış borçların ekonomide yarattığı etkilerden biri değildir? ) ltyapı yatırımlarının finansmanı sağlanmaktadır B) Makine-teçhizat ithalatı kolaylaşmaktadır C) urt içi tasarrufl ar artar ) konomide genişletici etkiler yaratır ) Ödemeler dengesi açıkları kapatılmaktadır 9. Vadesi gelmemiş bir tahvilin daha düşük faizli tahviller ile değiştirmesine ne denir? ) Borcun moratoryumu B) Monetizasyon C) Konversiyon ) Tahkim ) Konsolidasyon şağıdaki vergilerden hangisinin otomatik stabilizatör etkisi nispeten daha yüksektir? ) Katma değer vergisi B) üz oranlı gelir vergisi C) üz oranlı kurumlar vergisi ) rtan oranlı gelir vergisi ) rtan oranlı servet vergisi

15 TÜK G M SV - 1 KPSS 14. Fiyatlar genel seviyesindeki bir kerelik yükselmeye ne denir? ) efl asyon B) Sentetik enfl asyon C) apısal nfl asyon ) Optik kırılma ) Mali anestezi 18. nalitik bütçe sınıflandırmasında yer alan aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisinde hizmetler kategorize edilmektedir? ) Fonksiyonel sınıfl ama B) konomik sınıfl ama C) Bilimsel sınıfl ama ) Kurumsal sınıfl ama ) Finansman sınıfl aması 15. konomik durgunluğun ekonomide vergi indirimleri ile emek arzı, sermaye birikimi ve yatırımları arttırarak aşılacağını savunan iktisadi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ) rz yönlü yaklaşım B) Monetarist yaklaşım C) Keynesyen ) Post keynesyen ) eni klasik yaklaşım 16. şağıdaki maliye politikası araçlarından hangisinin etkisi daha zayıftır? ) Cari harcamalar B) Transfer harcamaları C) atırım harcamaları ) Bayındırlık harcamaları ) ğitim harcamaları 19. şağıdakilerden hangisi, Wagner in kamu harcamalarının artışını açıklayan tezinde yer alan nedenlerden biri değildir? ) Sanayileşme B) Savaş C) Sosyal Gelişim ) Kentleşme ) erel yönetimlerinde hizmet sunması 20. On veya on beş yıl önce inşa edilmiş olan bir fabrika binasının kamulaştırılması nasıl bir kamu harcamasıdır? ) eel harcama B) atırım harcaması C) Cari harcama ) di harcama ) Sermaye teşkili için yapılan transfer harcaması 17. Kapalı bir ekonomide reel kamu harcamalarındaki 100 birimlik artış, marjinal tüketim eğiliminin 0,8 olduğu varsayımı altında, milli gelir düzeyine ne ölçüde etki eder? ) 400 B) 500 C) 600 ) 700 ) şağıdaki ifadelerden hangisi kamu bütçesinde genellik ilkesini doğru olarak tanımlamıştır? ) Bütçe hesaplarında harcama ve gelir rakamlarının net olarak yansıtılması B) Tüm gelir ve giderlerin bütçeleştirilmesi C) Tüm kamu gelir ve giderlerinin birbirine mahsup edilmeden bütçede gösterilmesi ) Tüm kamu gelir ve giderlerinin tek bütçe içinde gösterilmesi ) Tüm devlet gelirlerinin bir araya toplanıp devletin tüm harcamalarına karşılık tutulması 15

16 KPSS TÜK G M SV Bütçe kanununda yer alan cetvellerden hangisi bütçesi denk olmayan özel bütçeli kuruluşlarla düzenleyici denetleyici kuruluşlar tarafından hazırlanan, açığın nasıl karşılanacağını veya fazlanın nasıl değerlendirileceğini açıklar? ) cetveli B) F cetveli C) C cetveli ) B cetveli ) cetveli 25. Vergi gelirlerindeki yüzde değişimin, milli gelirdeki yüzde değişime oranlanmasına ne denir? ) Vergi Hasılatının snekliği B) Verginin Gelir snekliği C) Vergi Çengeli ) Mali Sürüklenme ) Vergi Harcaması 23. Bütçenin baskı ve çıkar gruplarının taleplerini yansıtması bütçenin aşağıdaki işlevlerinden hangisi ile ilgilidir? ) stikrar işlevi B) Kalkınma işlevi C) Siyasi işlev ) Hukuki işlev ) Kaynak tahsisi işlevi 26. şağıdaki vergi hukuku kaynaklarından hangisi yürütme organından doğan kaynaklarından biri değildir? ) Uluslararası Vergi nlaşmaları B) Kanun Hükmünde Kararname C) Tüzük ) Genel tebliğ ) Mukteza 24. Bütçenin temel niteliklerinden olan tahdit ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) asama organı tarafından yürütmeye gelirlerin toplanmasına ilişkin yetki verilmesi B) Bütçede gösterilen gelir ve giderlerin denk olmasıdır C) ürütme organınca hazırlanan bütçe kanun tasarısının meclis genelkurulunda onaylanmasıdır ) Bütçelerin belli bir süreliğine hazırlanmasıdır ) Bütçedeki büyüklüklerin kesin değerler olmamasıdır şağıdakilerden hangisi özel usulsüzlük cezasını gerektiren vergi kanunlarına aykırı eylemlerden biridir? ) Vergi beyannamelerinin süresinde verilmemesi B) Vergi kimlik numarası kullanılmaması C) Sahte belge kullanılması ) Tutulması zorunlu defterlerin tutulmaması ) şletmedeki değişikliklerin bildirilmemesi

17 TÜK G M SV - 1 KPSS 28. şağıdaki vergi türlerinden hangisinde hem advalorem hem de spesifik esasa göre vergilendirme vardır? ) KV B) Motorlu taşıtlar vergisi C) Özel tüketim vergisi ) Veraset ve intikal vergisi ) mlak vergisi 29. Kollektif ortaklık şeklinde kurulmuş bir zirai işletmenin sahip olduğu binayı kiraya vermesinden elde edilen kazanç hangi tür kazançtır? ) Zirai Kazanç B) eğer rtış Kazancı C) Gayri Menkul Sermaye radı ) Menkul Sermaye radı ) Ticari Kazanç 30. Mükellefin vergi konusu olan işlerini terk etmesi, iş alanını vergilendirilmeyen bölgelere aktarması, vergiye tabi olan matrahını kanunlarda belirlenen sınırlar içinde istisna olarak tutması sureti ile vergi yükünü azaltmasına ne ad verilir? ) Vergi kaçakçılığı B) Vergiden kaçınma C) Vergi yükü ) Verginin tazyiki ) Verginin telafi si 17

18 KPSS TÜK G M SV - 1 MUHSB 1. Mali tablolarda yer alan dipnotlar aşağıdaki hangi kavram gereği kullanılır? ) Özün Önceliği B) Tam çıklama C) Tutarlılık ) şletmenin Sürekliliği ) Kişilik 2. / Ortaklardan lacaklar XX Kasa XX / ukarıdaki yevmiye kaydı hangi kavram geri kullanılmıştır? ) önesellik B) Kişilik C) Tutarlılık ) Maliyet sası ) Özün Önceliği 4. şletme 1 $ = 1,6 T kurundan kayıtlarına almış olduğu $ lık veresiye borcu için aynı tutarlı bir çek düzenleyerek vermiştir. Çek düzenlendiğinde 1 $ = 1,5 T dir. Bu bilgilere göre çek verildiğinde yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? ) Satıcılar Kambiyo Karları 400 Verilen Çekler ve Öd. m B) Verilen Çekler ve Öd. m Kambiyo Zararları 400 Satıcılar C) Satıcılar Verilen Çekler ve Öd. m Kambiyo Karları 400 ) Satıcılar Kambiyo Karları 400 Verilen Çekler ve Öd. m ) Verilen Çekler ve Öd. m Satıcılar Kambiyo Zararları Kasa hesabına yapılan yıl sonu değerleme kaydı hangi madde türüne örnektir? ) Karma Madde B) Bileşik Madde C) üzeltme Maddesi ) Tamamlayıcı Madde ) Basit Madde 5. şletme %18 KV dahil T ye satın almış olduğu mal için T lik çek, T lik senet ciro etmiş, T lik çek düzenleyerek vermiş, kalanını da kredili bırakmıştır. Bu işlem aşağıdakilerden hangisine neden olur? ) Pasif 120 T artar B) Stoklar T artar C) ktif T artar ) Hazır eğerler T azalır ) ktif T artar 18

19 TÜK G M SV - 1 KPSS 6. şletme nakit sıkıntısı nedeniyle %15 ine sahip olduğu Karanfi l işletmesinin düzenlemiş olduğu T lik çeki alarak borçlanmıştır. apılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? ) Verilen Çekler ve Öd. mirleri Ortaklara Borçlar B) lınan Çekler iğer Çeşitli Borçlar C) Verilen Çekler ve Öd. mirleri ştiraklere Borçlar ) lınan Çekler Ortaklara Borçlar ) lınan Çekler ştiraklere Borçlar şletme %18 KV dahil 354 T lik ortağının evine ait elektrik faturasını bankadaki hesabından eft yaparak ödemiştir. apılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? ) Ortaklardan lacaklar 300 ndirilecek KV. 54 Bankalar 354 B) Genel önetim Giderleri 300 ndirilecek KV. 54 Bankalar 354 C) Bankalar 354 iğer Çeşitli lacaklar 300 ndirilecek KV. 54 ) iğer Çeşitli lacaklar 354 Bankalar 354 ) Ortaklardan lacaklar 354 Bankalar şletme, çalışanı Veli Gezer e ay sonunda maaşından tamamı kesilerek kapatılmak üzere 200 T ödeme yapmıştır. apılacak kayıtta borçlu kaydedilecek hesap aşağıdakilerden hangisidir? ) Personel vansları B) iğer Çeşitli lacaklar C) Personelden lacaklar ) ş vansları ) Verilen vanslar 9. Satmış olduğu malları müşteriye teslim etmek için 150 T nakliye masrafı yapan işletme, bu harcamayı aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydetmelidir? ) Pazarlama, Satış ve ağıtım Giderleri B) Ticari Mallar C) iğer Stoklar ) iğer Olağan Gider ve Zararlar ) Menkul Kıymetler Satış Zararları 19

20 KPSS TÜK G M SV Ve 11. Sorular şağıdaki Verilere Göre Cevaplayınız. ylık mali tablo düzenleyen işletme 180 gün vadeli T lik hazine bonosunu ihraç günü olan tarihinde peşin değeri olan T ye satın almıştır. 10. Hazine bonosu satın alındığında yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? ) Kamu Kes.Tah.Snt.ve Bono Menkul Kıymet Satış Karları Bankalar B) Kamu Kes.Tah.Snt.ve Bono Faiz Gelirleri Bankalar C) Kamu Kes.Tah.Snt.ve Bono Gelecek ylara it Gelirler Bankalar ) Kamu Kes.Tah.Snt.ve Bono Hisse Senedi hraç Primleri Bankalar ) Kamu Kes.Tah.Snt.ve Bono iğer Olağan Gelir ve Karlar Bankalar Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) önem sonunda Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. B) Sermaye şirketlerinde dönem sonunda, önem Karının Peşin Ödenen Vergi ve iğer ükümlülükleri hesabının alacağına aktarılarak kapatılır. C) Şahıs şirketlerinde dönem sonunda önem Karı Vergi ve iğer asal ükümlülük Karşılıkları hesabının borcuna aktarılır. ) Şahıs şirketlerinde dönem sonunda önem Karı Vergi ve iğer asal ükümlülük Karşılıkları hesabının alacağına aktarılır. ) Sermaye şirketlerinde dönem sonunda, önem Karının Peşin Ödenen Vergi ve iğer ükümlülükleri hesabının borcuna aktarılarak kapatılır. 13. şağıdakilerden hangisinin kaydında bir gider hesabı kullanılmaz? ) mortisman ayırma B) Karşılık ayrılması C) Satılan malın maliyet kaydı ) edek ayrılması ) lacak senedi reeskont iptali kaydı Soruları şağıdaki Bilgilere Göre ve Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız. şletmenin stok hareketleri aşağıdaki gibidir; 11. Mart ayı sonunda yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Hisse Senedi hraç Primleri hesabı borçlu B) Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı alacaklı C) Gelecek ylara it Gelirler hesabı borçlu ) Faiz Gelirleri hesabı borçlu ) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu 20 Tarih çıklama Miktar(Kg) Br.Fiyatı(T) evir lım Satış lım Satış lım ,8 14. Stokların takibinde ilk giren ilk çıkar (FFO) yöntemini kullanan işletmenin tarihinde yaptığı satışın maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? ) T B) T C) T ) T ) T

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

Açık Bono (blank bill) :Tutarı ve hamili belirtilmeden, sadece açığa imza atmak suretiyle düzenlenmiş bonodur.

Açık Bono (blank bill) :Tutarı ve hamili belirtilmeden, sadece açığa imza atmak suretiyle düzenlenmiş bonodur. Aciz (insolvency) : Vadesi gelmiş borçlarını ödeyememe durumudur. Alacaklı borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek mahkemeye başvurabilir. Borçlu da, acz içinde olduğunu ileri sürerek

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK

Detaylı