T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KY) 15 RLIK 2012 Saat: CUMRTESİ 1. OTURUM dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE DI SORU SYISI SYF NO GRUP KODU S103 SÜRE (DKİK) Kredi Derecelendirmesi ve Finans Muhasebe ve Finansal Raporlama Sermaye Piyasası Hukuku ve nonim Şirketler Hukuku Kurumsal Yönetim DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 1. Sermaye Piyasası Kurulunun derecelendirme faaliyetine ilişkin düzenlemeleri uyarınca, işletmelerin risk durumları ve ödeyebilirliklerinin veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilirliğinin derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyetine ne ad verilir? KREDİ DERECELENDİRMESİ VE FİNNS ) Kredi Derecelendirmesi B) Yapısal Derecelendirme C) Piyasa Riski Derecelendirmesi D) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 2. Sermaye Piyasası Kurulunun derecelendirme faaliyetine ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi derecelendirme kuruluşlarının faaliyetleri sırasında uymaları gereken ilke ve esaslardan biri değildir? ) Yapılan derecelendirmenin yüksek kalitede olmasını teminen yeterli kaynak tahsis etmek B) Çalışma ekibini derecelendirme sürecinde devamlılığı ve tarafsızlığı sağlayacak şekilde oluşturmak C) Müşterinin kamuya açıklaması gereken bilgilerden zamanında açıklanmayan ve/veya yetersiz olarak açıklananları kamuya açıklamak D) Müşteri ve/veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası aracı hakkında yanlış ve yanıltıcı nitelikte olabilecek bir derecelendirme çalışması yapmaktan kaçınmak 3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi ayrıştırma gücünü tanımlamaktadır? ) Bir derecelendirme metodolojisi için kullanılan derecelendirme not cetvelindeki her bir derecelendirme notu için öngörülen uzun vadeli temerrüt olasılığının, ilgili derecelendirme notu için gerçekleşen temerrüt oranıyla istatistiki olarak karşılaştırılması B) Bir derecelendirme metodolojisinin, müşterileri belirli bir süre içinde kredi değerliliği ve/veya temerrüde düşme olasılığı açısından doğru bir şekilde sıralayabilme veya seçebilme kabiliyeti C) Derecelendirme kuruluşları tarafından müşterilerinin kredi değerliliği ve dolayısıyla derecelendirme notu belirlenirken kullanılan tüm varsayımları, tanımları, hesaplamaları, sınıflandırmaları, derecelendirme sürecini ve benzeri içeren yöntem veya yöntemler D) Bir derecelendirme kuruluşu tarafından, kullandığı bir ana derecelendirme not cetvelinde yer alan her bir derecelendirme notu için hesaplanan ve aynı derecelendirme notunu verdiği müşterilere ilişkin belirli bir süre boyunca gerçekleşen temerrüt oranları 4. KLM Ş nin 2011 yılı finansal durum tablosuna göre aktiflerinin toplam tutarı 100 milyon TL, finansal kaldıraç oranı 0,5 ve mali rantabilite oranı 0,05 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre KLM Ş nin 2011 yılı net kârı aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL 5. şağıdakilerden hangisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerinde yer alan Piyasa Riski bileşenlerinden biri değildir? ) Operasyonel risk B) Faiz oranı riski C) Döviz kuru riski D) Emtia riski 2

3 KREDİ DERECELENDİRMESİ VE FİNNS 6. Belirli bir dönem içinde ve belirli bir güven aralığında ortaya çıkabilecek maksimum kayıp aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Etkin sınır B) Kovaryans C) Değişim kat sayısı D) Riske maruz değer (VaR) 10. şağıdakilerden hangisi defansif pay senedini tanımlamaktadır? ) Beta kat sayısı 1 (Bir) den küçük olan pay senedi B) Beta kat sayısı 1 (Bir) den büyük olan pay senedi C) lfa kat sayısı 1 (Bir) den küçük olan pay senedi D) lfa kat sayısı 1 (Bir) den büyük olan pay senedi 7. Bir portföydeki hisse senedinin payı % 10, standart sapması % 6, B hisse senedinin payı % 80, standart sapması % 6 ve C hisse senedinin payı %10, standart sapması % 10 ise, ile B arasındaki kovaryans, ile C arasındaki kovaryans ve C ile B arasındaki kovaryans birbirine eşit ve 0 (sıfır) olduğunda bu portföyün standart sapması yüzde kaçtır? ) 6,51 B) 4,94 C) 2,53 D) 2, şağıdakilerden hangisinde Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CPM) nin varsayımı yanlış olarak verilmiştir? ) İşlem giderleri yoktur. B) Yatırımlar bölünemez niteliktedir. C) Piyasadaki hiçbir yatırımcının portföyü fiyatları etkileyecek ölçüde büyük değildir. D) Piyasadaki bilgilere tüm yatırımcılar kolaylıkla ve hiçbir maliyete katlanmadan ulaşabilmektedirler. 8. Bir yıl vadeli Hazine bonosunun getirisinin % 8 ve 3 ay vadeli mevduat faiz oranının % 5 olduğu bir piyasada pazarın beklenen getirisi % 12 iken Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CPM) ne göre beta kat sayısı 1,2 olan bir hisse senedinin beklenen getirisi % kaçtır? ) 9,80 B) 11,00 C) 12,80 D) 13,40 9. % 40 oranında hisse senedi ve % 60 oranında B hisse senedinden oluşan bir portföyün beklenen getirisi % 16 dır. hisse senedinin beklenen getirisi % 10 ise B hisse senedinin beklenen getirisi % kaçtır? 12. Vadeli Faiz Sözleşmeleri (Forward Rate greement(fr)) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) FR alıcısı, gelecekteki belirli bir dönem için işlemin yapıldığı tarihte sabitlenen faiz oranından borçlanmayı ve takas tarihindeki faizden mevduat yapmayı kabul eder. B) Faizlerin yükseleceği beklentisi ile, portföyde taşınan değişken faiz riskinden korunmak amacıyla FR alınır. C) Önceden belirlenen faiz oranı ile takas tarihinde oluşan faiz oranı arasındaki fark telafi ödemesi şeklinde ödenir. D) FR işlem teminatları sözleşmenin taraflarınca eşit olarak paylaşılır. ) 18 B) 20 C) 22 D) 25 3

4 13. Faiz oranının % 1 lik değişmesi sonucunda, opsiyonun priminde ne kadar değişim olacağını aşağıdakilerden hangisi gösterir? ) Rho B) Theta C) Vega D) Gamma KREDİ DERECELENDİRMESİ VE FİNNS yıl vadeli, yıllık %20 faizli, 6 ayda bir faiz ödemeli olarak bankaya yatırılan TL vade sonunda kaç TL ye ulaşır? (Vergiler ihmal edilmiştir.) ) B) C) D) şağıdakilerden hangisi bir işletmede stok devir hızının düşük olmasının nedenleri arasında sayılamaz? ) Satış olanağını yitirmiş veya satış olanağı azalmış malların stoklar içerisinde gösterilmesi B) Dönem sonu stoğunun değerinin yüksek gösterilmesi C) İşletmenin sipariş üzerine faaliyet göstermesi D) Emniyet stoğunun gereğinden fazla tutulması 18. Bir yatırımcı, bir yıl vadeli, % 20 faizli tahvil satın almıştır. Bir yılın sonunda, yıllık enflasyon % 7 olarak gerçekleştiğine göre reel faiz oranı % kaçtır? ) 11,83 B) 12,15 C) 13,00 D) 13, firmasının sermaye yapısı % 40 yabancı kaynak ve % 60 öz kaynaktan oluşmaktadır. Bu firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WCC) % 10, öz kaynağının maliyeti ise % 8 dir. Vergi oranının % 20 olduğu durumda bu firmanın yabancı kaynağının maliyeti % kaçtır? 19. Bir yıllık dönem içinde kazanılan faizlerin anaparaya katılmasıyla bulunan toplam faiz gelirini hesaplamak için kullanılan faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir? ) nüite B) Basit faiz C) Bileşik faiz D) Nominal faiz ) 2 B) 13 C) 15,40 D) 16, Maliyeti TL olan projesinin net nakit akışları aşağıda yer almaktadır. İskonto oranı % 10 olduğuna göre projenin kârlılık endeksi hangisidir? Yıllar Projesinin Net Nakit kışları (TL) ) 0,60 B) 1,30 C) 1,67 D) 2, Bir pay senedinin cari pazar değeri 9,20 TL, gelecek yıl ödenmesi beklenen kâr payı 2,3 TL dir. Kâr paylarındaki büyüme oranı yıllık % 14 olduğuna göre, bu pay senedinden yatırımcının beklediği minimum getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir? ) % 16,3 B) % 23,2 C) % 25,5 D) % 39,0 21. % 30 brüt faizli (stopaj oranı % 15), yılda bir defa faiz ödemeli, iki yıl vadeli, 100 TL nominal değerli bir tahvil yatırımcısına % 20 getirecek şekilde kaç TL ye satılmalıdır? ) 108,40 B) 115,27 C) 117,06 D) 121,43 4

5 22. Bir yatırımcı X şirketinin pay başına 20 TL kâr payı dağıtacağını tahmin etmektedir. Yatırımcının beklediği getiri oranının % 10 olduğu ve dönem sonunda payını 300 TL den satmayı planladığı dikkate alındığında, pay senedine ödeyeceği fiyat kaç TL olmalıdır? KREDİ DERECELENDİRMESİ VE FİNNS ) 320,7 B) 310,3 C) 302,8 D) 290,9 23. şağıda belirtilen yöntemlerden hangisi firma değerleme yaklaşımlarından Maliyet Yaklaşımı içinde değerlendirilir? ) Defter değeri B) Fiyat/kazanç oranı C) Piyasa değeri/defteri değeri D) İndirgenmiş nakit akımları yöntemi 24. Sermayesi adet paya bölünmüş XYZ şirketi, 8 TL cari kâr payının gelecek 3 yıl süresince yılda % 15 ve 4 üncü yıldan itibaren sonsuza dek yılda % 7 oranında artacağını öngörmektedir. Yatırımcının gerekli getiri oranı % 10 ise, XYZ şirketinin değeri kaç TL dir? ) B) C) D) şağıdakilerden hangisi dikey birleşmelerin gerekçelerinden biri değildir? ) Ürünün pazarlanması aşamasında, gerek dağıtım kanallarını kontrol ederek, gerekse diğer pazarlama fonksiyonlarını yerine getiren birimleri yapısına katarak, pazarlama etkinliğini sağlamak B) Ürünün hem öncesi, hem de sonrasına ilişkin süreci ele geçirerek üretimi kontrol altına almak, böylece fiyat belirlemede etkili olmak C) Hammadde ve malzeme kaynaklarını kontrol ederek pazarda güçlü bir duruma geçmek D) Üretimde ölçek ekonomisini yakalamak ve pazar payını artırmak 5

6 MUHSEBE VE FİNNSL RPORLM 1. Uluslararası Finans Raporlama Standartlarına ilişkin Kavramsal Çerçeve kapsamında aşağıdaki niteliksel özelliklerden hangisi tutarlılık ilkesi ile doğrudan ilgilidir? ) Doğrulanabilirlik B) Zamanında sunum C) Karşılaştırılabilirlik D) İhtiyaca Uygunluk 4. Bir işletmede 250 TL tutarında ilk madde stoğu bulunmaktadır. Söz konusu ilk madde stoğunun net gerçekleşebilir değeri 220 TL ve bu ilk madde stoğu kullanılarak üretilecek ürünün maliyeti ise 350 TL dir. Üretilecek ürünün net gerçekleşebilir değerinin 300 TL olması durumunda ilk madde stoku için ayrılacak karşılık tutarı TMS 2- Stoklar standardı uyarınca aşağıdakilerden hangisidir? 2. Muhasebenin aşağıda yer alan temel kavramlarından hangisi aynı zamanda muhasebenin temel varsayımını da oluşturur? ) İşletmenin Sürekliliği Kavramı B) Özün Önceliği Kavramı C) Tarafsızlık Kavramı D) İhtiyatlılık Kavramı tarihinden itibaren maddi duran varlıklarını yeniden değerleme yöntemine göre muhasebeleştiren XYZ Şirketi, defter değeri TL olan bir makinenin yeniden değerlenmiş tutarını tarihi itibarıyla TL olarak belirlemiş ve muhasebe kayıtlarını buna göre yapmıştır tarihinde ise söz konusu makinenin değeri TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, XYZ Şirketinin tarihli finansal tablolarında yapılması gerekli muhasebe kaydı nasıl olacaktır? ) Değerleme artışı tutarı olan TL gelir tablosuna yansıtılacaktır. B) Değerleme artışı tutarı olan TL gelir tablosuna yansıtılacaktır. C) Değerleme artışı tutarı olan TL öz kaynak hesap grubuna yeniden değerleme değer artışı olarak kaydedilecektir. D) Değerleme artışının TL lik bölümü gelir tablosuna yansıtılacak, geri kalan TL lik kısım ise öz kaynak hesap grubuna yeniden değerleme değer artışı olarak yansıtılacaktır. ) 70 TL B) 50 TL C) 30 TL D) 20 TL 5. şağıdakilerden hangisi TMS-23 Borçlanma Maliyetleri standardına göre koşullara bağlı olarak, özellikli varlık olabilecekler arasında yer almaz? ) Stoklar B) Finansal varlıklar C) Maddi olmayan duran varlıklar D) Yatırım amaçlı gayrimenkuller 6. şağıdaki varlıklardan hangisi meydana gelen değer düşüklüğü TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardı kapsamında muhasebeleştirilmez? ) Stoklar B) Bağlı ortaklıklar C) Kullanımdaki fabrika binası D) Maliyet değeri ile ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller 7. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisinin kamuya açıklanması sırasında sorumluluk beyanına yer verilmesi gerekmektedir? ) Sadece yıllık finansal tabloların B) Sadece yıllık yönetim kurulu faaliyet raporlarının C) Sadece yıllık finansal tablolar ile ara dönem finansal tablolarının D) Yıllık finansal tablolar, ara dönem finansal tablolar ve bunlara ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporlarının 6

7 MUHSEBE VE FİNNSL RPORLM 8. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne göre finansal raporların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na bildirimi konusunda ek süre aşağıdakilerin hangisi tarafından verilir? ) Sermaye Piyasası Kurulu B) Merkezi Kayıt Kuruluşu Ş C) Kamuyu ydınlatma Platformu Müdürlüğü D) Türkiye Sermaye Piyasası racı Kuruluşları Birliği 9. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre, hisse senetleri bir borsada işlem gören ortaklıkların ara dönem finansal tablolarının borsaya bildirilme süresi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Konsolide finansal tablo hazırlama ve bağımsız denetim yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen on hafta içerisinde B) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu, ancak finansal tabloların bağımsız denetime tabi olmadığı durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen sekiz hafta içerisinde C) Konsolide finansal tablo hazırlama ve bağımsız denetim yükümlüğünün bulunmadığı durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen dört hafta içerisinde D) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlüğünün bulunmadığı, ancak finansal tabloların bağımsız denetime tabi olduğu durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen sekiz hafta içerisinde 11. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi tümüyle doğru değildir? ) Bağımsız denetçinin görüşü, işletme yönetiminin işletmenin faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde yönettiğine dair bilgi sağladığı şeklinde değerlendirilmemelidir. B) Olumlu görüş içeren bağımsız denetim raporu hazırlanması, finansal tabloların, ilgili finansal raporlama standartları doğrultusunda işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tamamıyla uygun ve doğru bir biçimde gösterdiğinin teyit edilmesi hükmündedir. C) Bağımsız denetçi tarafından olumlu görüş verilmeyeceği, fakat yönetimle olan herhangi bir anlaşmazlığın etkisinin olumsuz görüş bildirmeyi veya görüş bildirmekten kaçınmayı gerektirecek kadar önemli ve yaygın olmadığı kanaatine varıldığı durumlarda şartlı görüş verilir. D) Finansal tabloların önemli bir şekilde yanlış sunulduğu hâllerde, bağımsız denetçi tarafından uygun olmayan bir görüş verilme riski, bağımsız denetim riski olarak adlandırılır. 12. Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, aşağıda yer verilen fonlardan hangisinin üç ve dokuz aylık finansal tabloları sınırlı bağımsız denetime tabidir? ) Menkul kıymet yatırım fonları B) Varlık finansmanı fonları C) Konut finansmanı fonları D) Emeklilik yatırım fonları 10. Payları borsada işlem görmeyen bir ortaklığın, halka arz edilmek suretiyle ihraç ettiği borçlanma araçlarının vadesi boyunca, hangi finansal tabloları bağımsız denetime veya incelemeye tabi olur? ) 3 ve 9 aylık finansal tabloları B) 6 aylık ve yıllık finansal tabloları C) Yalnızca 6 aylık finansal tabloları D) 3, 6, 9 aylık ve yıllık finansal tabloları 13. Enflasyonun bilanço üzerindeki etkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bilançonun homojenliğini bozar. B) Parasal kalemlerinin değerinin artmasını sağlar. C) Maddi duran varlıkların sunumunda şeffaflığı artırır. D) Parasal olmayan kalemlerin değerinin azalmasına neden olur. 7

8 14. Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi finansal rapor tanımı kapsamında değildir? ) Finansal tablolar B) İç denetim raporu C) Sorumluluk beyanları D) Yönetim kurulu faaliyet raporları MUHSEBE VE FİNNSL RPORLM 17. İşletmelerin borçlarının finansal tablolarda gösterimiyle ilgili olarak, bu borçların kapatılmaları için ödenmesi gereken nakit ve nakit benzeri değerlerin iskonto edilmiş tutarının dikkate alınmasını öngören ölçüm esası aşağıdakilerden hangisidir? ) Tarihi maliyet B) Bugünkü değer C) Defter değeri D) Cari maliyet 15. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ilişkin Kavramsal Çerçeve uyarınca işletmenin faaliyet sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Hasılat işletmenin olağan faaliyetleri neticesinde ortaya çıkar; satış, ücret, faiz, temettü, lisans ücreti ve kira gibi çeşitli adlar taşır. B) Gelirin tanımı, kısa vadeli menkul kıymetlerin değerlemesinden ve uzun vadeli varlıkların taşıdıkları değerdeki artışlardan kaynaklanan kazançlar gibi gerçekleşmemiş kazançları da içerir. C) Varlıkların ve borçların yeniden değerlemesi veya değerlerinin yeniden belirlenmesi neticesinde öz kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışlar, sermayenin korunması kavramı uyarınca gelir tablosu ile ilişkilendirilir. D) Giderlerin tanımı, bir yabancı paranın kurundaki artıştan dolayı o para cinsinden olan borçlardaki artışlardan kaynaklanabilen gerçekleşmemiş zararları da içerir. 16. TMS 1- Finansal Tabloların Sunuluşu standardı uyarınca işletme dönen ve duran varlıklarını kısa ve uzun vadeli borçlarını bilançosunda ayrı ayrı sınıflandırıyorsa aşağıdakilerden hangisi dönen varlık olarak sınıflandırılamaz? ) Ertelenmiş vergi varlıkları B) Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulan varlıklar C) Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi beklenen varlıklar D) Normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesi, satılması veya tüketilmesi beklenen varlıklar 18. I- Kapsamlı gelir tablosu hazırlanan her dönemde hisse başına kazanç oranı da sunulur. II- Bir işletme, hisse başına zarar bile olsa, adi hisse başına kazanç tutarları ile sulandırılmış hisse başına kazanç tutarlarını sunar. III- di hisse başına kazanç tutarları ile sulandırılmış hisse başına kazanç tutarları birbirine eşitse, kapsamlı gelir tablosunun tek bir satırında birlikte gösterilebilir. TMS 33- Hisse Başına Kazanç standardına göre hisse başına kazancın sunumu ile ilgili olarak yukarıdaki önermelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III 19. Sermaye Piyasası Kurulunun hisse senetleri borsada işlem gören halka açık ortaklıkların finansal tablo ve dipnot formatlarına ilişkin düzenlemelerine göre; Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar başlıklı dipnot aşağıdaki hususlardan hangisini kapsamaz? ) Bölümlere Göre Raporlama B) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti C) Muhasebe Politikalarından Değişiklikler D) Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 8

9 20. BC şirketi, sahip olduğu yatırım amaçlı gayrimenkuller için yeniden değerleme yönetimini kullanmaktadır. TMS 40- Yatırım maçlı Gayrimenkuller standardına göre yapılan değerleme sonucu oluşan TL tutarındaki değerleme artışını BC şirketi finansal tablolarında nasıl göstermelidir? MUHSEBE VE FİNNSL RPORLM ) Öz kaynaklar içerisinde oluşturulan fonda gösterilir. B) Kapsamlı gelir tablosunda, diğer kapsamlı gelir başlığı altında gösterilir. C) Finansal tablolarda gösterimine gerek yoktur. D) Oluştuğu dönemde dönem kâr veya zararına dahil edilir. 23. TMS 27- Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardı uyarınca, aşağıdaki durumlardan hangisinde ana ortaklığın diğer şirket üzerinde kontrolü bulunmamaktadır? ) na ortaklığın doğrudan bir şirketteki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol etmesi durumunda B) na ortaklığın bağlı ortaklıkları vasıtasıyla dolaylı olarak bir şirketteki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol etmesi durumunda C) na ortaklığın bir şirketteki oy haklarının yarısından daha azına sahip olup, bir düzenleme veya sözleşme gereği, işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme yetkisine sahip olması durumunda D) na ortaklığın, diğer pay sahipleriyle yaptığı bir anlaşma gereği oy haklarının yarısını kontrol ettiği ve ekonomik faaliyetle ilgili stratejik kararların, tüm ortakların mutabakatını gerektirdiği durumda 21. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında; sermaye piyasasında geçerli olan finansal tablo ve dipnot formatlarının içeriğinde, hangi sermaye piyasası kurumu için özellik arz eden hususlar ayrıca belirlenmiştir? ) racı kurumlar B) Değerleme şirketleri C) Derecelendirme kuruluşları D) Bağımsız denetim kuruluşları 22. işletmesi B İşletmesinin %100 üne sahiptir tarihinde işletmesi B işletmesinden TL ye makine satın almıştır. B işletmesi bu satıştan TL kâr etmiştir. işletmesi satın aldığı bu makineyi 4 yıl boyunca normal amortisman yöntemine göre amorti edecektir tarihli ve B işletmelerinin konsolide olmayan gelir tablolarında sırasıyla TL ve TL amortisman tutarları yer aldığına göre bu bilgiler çerçevesinde tarihli konsolide gelir tablosunda raporlanması gereken amortisman tutarı ne kadardır? ) TL B) TL C) TL D) TL 24. Sermaye Piyasası Kurulunun sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıda bilgileri verilen XYZ racı Kurumunun sermaye yeterliliği tabanı ve genel borçlanma sınırı sırasıyla ne kadardır? Özsermaye : TL Ortaklardan alacaklar (teminatlı) : TL Ortaklardan alacaklar (teminatsız) : TL Maddi duran varlıklar (Net) : TL Maddi olmayan duran varlıklar (Net) : TL İştirakler tarafından ihraç edilmiş hisse senedi (Borsada işlem gören): TL ) TL TL B) TL TL C) TL TL D) TL TL 25. Sermaye Piyasası Kurulunun sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi sermaye yeterliliği tabanının hesaplanmasında özsermayeden indirilecek kalemler arasında bulunmamaktadır? ) Maddi duran varlıklar (Net) B) Personelden teminatsız alacaklar C) Bağlı ortaklıklardan teminatlı alacaklar D) Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen iştirak payları 9

10 SERMYE PİYSSI HUKUKU VE NONİM ŞİRKETLER HUKUKU 1. şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunca (Kurul) aracı kurumların kuruluşuna izin verilebilmesi için, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, gerekli koşullardan değildir? ) nonim ortaklık şeklinde kurulmaları B) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması C) Hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması D) Sermayelerinin Kurul ca belirlenen miktardan az olmaması 4. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerine göre, aşağıdakilerden hangisi payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören bir anonim ortaklığın yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler arasında sayılmamıştır? ) Ücret Komitesi B) Eşgüdüm Komitesi C) day Gösterme Komitesi D) Riskin Erken Saptanması Komitesi 2. Sermaye Piyasası Kurulunun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fonlara ne ad verilir? ) Fon Sepeti B) Likit Fon C) ltın Fonu D) Koruma maçlı Fon 5. Sermaye piyasasında aracılık faaliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Sermaye piyasasında aracılık faaliyetleri, halka arza aracılık, alım satıma aracılık ve portföy yönetiminden oluşur. B) Halka arza aracılık ve alım satıma aracılık faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almış derecelendirme kuruluşlarınca yapılabilir. C) Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından sadece kendi namına başkası hesabına alım satımını içerir. D) Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından ticari amaçla alımı ve satımıdır. 3. Sermaye Piyasası Kanunu nda düzenlenen kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Kayıtlı sermayeli ortaklıkların unvanlarının kullanıldığı belgelerde çıkarılmış sermaye miktarının gösterilmesi zorunludur. B) Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak şartıyla kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilirler. C) Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim ortaklıklarda, yönetim kurulunun hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte bir karar alması hiçbir şekilde hiçbir konuda mümkün değildir. D) Hisse senetlerini halka arz etmek üzere kurulan anonim ortaklıklar ile kurulmuş olup da sermaye artırmak suretiyle hisse senetlerini halka arz edecek olan anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak şartı ile kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilirler. 6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere pay satışlarında aşağıdaki satış yöntemlerinden hangisi uygulanmak zorundadır? ) Borsada satış yöntemi B) Sabit fiyatla talep toplama yöntemi C) Talep toplanmaksızın satış yöntemi D) Fiyat aralığı yoluyla talep toplama yöntemi 10

11 SERMYE PİYSSI HUKUKU VE NONİM ŞİRKETLER HUKUKU 7. şağıdaki kurumlardan hangisinin kuruluş ve faaliyet esasları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmemiştir? ) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları B) Faktoringe ait tüm düzenlemeler C) Derecelendirme şirketleri D) Varlık kiralama şirketleri sayılı Bankacılık Kanunu nun ilgili madde hükmüne göre hangi durumun gerçekleşmesi hâlinde bankanın kuruluş izninin iptali söz konusu değildir? ) Devrolunan bankanın birleşme veya bölünme işlemlerinin tamamlanması B) Kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde faaliyet izni için başvurulmaması C) İznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması D) Faaliyet izni alınamamış olması 8. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre aşağıdaki işlemlerden hangisinde aracı kuruluş kullanma zorunluluğu yoktur? ) Tahvillerin halka arzı B) Pay sahiplerine çağrıda bulunarak pay toplama C) Pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplama D) nonim ortaklık paylarının sermaye artırımı suretiyle ilk defa halka arzı sayılı Bankacılık Kanunu na göre mevduat bankaları aşağıdaki işlemlerin hangisini yapamazlar? ) Katılım Fonu kabulü B) Repo-ters repo işlemleri C) Nakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri D) Mala dayalı opsiyon sözleşmelerinin alımı satımı ve aracılık işlemleri 9. Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıda sayılanlardan hangisinde anonim ortaklığın hisse senetleri ortak sayısı nedeniyle halka arz olunmuş sayılır? ) Ortak sayısının 90 olması B) Ortak sayısının 100 olması C) Ortak sayısının 230 olması D) Ortak sayısının 251 olması 13. Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim şirketlerde nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde kaçının tescilden önce ödenmesi gerekmektedir? ) 5 B) 10 C) 25 D) sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi merkezi yurt dışında bulunan bankaların Türkiye de şube açma şartlarından biri değildir? ) Sermaye Piyasası Kurulundan izin almış olması B) Merkezinin bulunduğu ülkede esas faaliyetlerinde yasaklamanın bulunmamış olması C) Merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim merciinin Türkiye de faaliyet göstermesine ilişkin olumsuz görüşünün bulunmaması D) İzin kapsamındaki faaliyet konularına ait iş planlarını, ilk üç yıl için bütçe planını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını ibraz etmesi 14. Türk Ticaret Kanunu na göre, bir şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul edilebilmesi için genel kurul tarafından yönetim kuruluna en çok kaç yıl için yetki verilebilir? ) 1 B) 2 C) 3 D) 5 11

12 SERMYE PİYSSI HUKUKU VE NONİM ŞİRKETLER HUKUKU 15. şağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu na göre geçerli bir tür değiştirme değildir? ) Bir kooperatifin bir kolektif şirkete dönüşmesi B) Bir sermaye şirketinin bir kooperatife dönüşmesi C) Bir komandit şirketin bir kooperatife dönüşmesi D) Bir kolektif şirketin bir sermaye şirketine dönüşmesi 19. nonim ortaklıklarla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi eski 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda yer almayan, ilk defa 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenen bir konudur? ) zlık B) Birleşme C) İntifa senetleri D) Şarta bağlı sermaye artırımı 16. Türk Ticaret Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta alınan genel kurul kararının iptalini talep edemez? ) Denetçi B) Yönetim Kurulu C) Yönetim Kurulu Üyeleri D) Toplantıda hazır bulunup karara olumsuz oy veren ve bunu tutanağa geçirten pay sahipleri 20. Türk Ticaret Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde bulunması zorunlu hususlardan değildir? ) Şirketin borçlanma senedi ihraç limiti B) Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı C) Şirketin süresi varsa, bu süre D) Şirketin hesap dönemi 17. Türk Ticaret Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu üyelerinde bulunması zorunlu bir özelliktir? ) Pay sahibi olmak B) Tam ehliyetli olmak C) En az bir üyenin Türk vatandaşı olması D) En az ¼ ünün yüksek öğrenim görmüş olması 21. Türk Ticaret Kanunu uyarınca halka açık bir anonim şirketin bölünmesi durumunda bölünme raporu bölünmeye ilişkin alınacak olan genel kurul kararından asgari ne kadar süre önce bölünmeye katılan şirketlerin ortaklarının incelemesine sunulmalıdır? ) 2 hafta B) 3 hafta C) 1 ay D) 2 ay 18. Türk Ticaret Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu üyelerinin kişisel nitelikteki haklarından değildir? ) Yönetim hakkı B) Bilgi alma hakkı C) Huzur hakkı D) Temsil hakkı 22. Türk Ticaret Kanunu uyarınca, oy hakkında imtiyaza ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Bir paya en çok on oy hakkı tanınabilir. B) Oyda imtiyaz esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararlarda kullanılamaz. C) Oyda imtiyaz ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda kullanılamaz. D) Oyda imtiyaz eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir. 12

13 SERMYE PİYSSI HUKUKU VE NONİM ŞİRKETLER HUKUKU 23. şağıdakilerden hangisinin teslimi Katma Değer Vergisinden istisna değildir? ) Döviz B) Posta Pulu C) Hisse Senedi D) Türkiye de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, aşağıda belirtilen kurumlardan hangisinin kazançlarının tümü Kurumlar Vergisinden istisna değildir? ) Emeklilik yatırım fonları B) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları C) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları D) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemez? ) Bağış ve yardımlar B) yrılan yedek akçeler C) Menkul kıymet ihraç giderleri D) Kuruluş ve örgütlenme giderleri 13

14 1. Ürün hayat eğrisinde, talep artışının durduğu, firmalar arasında yoğun bir rekabetin başladığı, fiyat indirimi ve reklam faaliyetlerinin yoğunlaştığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? ) Büyüme Devresi B) Olgunluk Devresi C) Giriş Devresi D) Düşüş Devresi KURUMSL YÖNETİM 5. Sanayi Devriminin ardından ortaya çıkan, organizasyon ve yönetimde insan boyutunu yeterince dikkate almayan, iş bölümü ve uzlaşmaya dayalı yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Durumsallık Yaklaşımı B) Klasik Yönetim Yaklaşımı C) Modern Yönetim Yaklaşımı D) Neoklasik Yönetim Yaklaşımı 2. şağıdakilerden hangisi işletmelerde yukarıdan (üst) aşağıya (alt) iletişimde akan bilgilerden biri değildir? ) Politikalar B) İş çizelgeleri C) Kurallar D) Öneri ve şikâyetler 3. şağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin en önemli safhalarından olan planlama sürecinin aşamalarından biri değildir? ) maç ve hedeflerin belirlenmesi B) Seçenekler arasında seçim yapılması C) Seçilen alternatifin uygulamaya konulması D) maçlara ulaştıracak seçeneklerin belirlenmesi 4. şağıdakilerden hangisi, Max WEBER tarafından geliştirilen Bürokratik Yönetim Teorisinin temel ilkelerinden biri değildir? ) Çalışanların yönetim kararlarına etkin bir şekilde katılması beklenir. B) Yöneticiler seçimle değil atama ile iş başına gelirler. C) Emir komuta zinciri içerisinde hiyerarşik bir organizasyon yapısı oluşturulur. D) Organizasyon üyeleri resmî bir sınav sistemi ile seçilirler ve eğitim çalışmalarının akabinde işe kabul edilirler. 6. Temel Organizasyon Yaklaşımları göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi, Neoklasik Yönetim Teorisiyle gelen yeniliklerden biri değildir? ) Çalışma ortamına önem verilmesi B) İş zenginleştirmeye önem verilmesi C) Çalışanların, yönetim kararlarına katılması D) Organizasyonlarda katı bir hiyerarşik yapı oluşturulması 7. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği nin yürürlük tarihi aşağıdakilerden hangisi için Tebliğin yayımı tarihinden 1 yıl sonra olarak belirlenmiştir? ) Payları Borsada işlem gören bankalar B) Payları Borsada işlem gören sigorta şirketleri C) Payları Borsada işlem gören dışarıda yerleşik şirketler D) Payları Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem gören şirketler 14

15 8. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bağımsız yönetim kurulu üyesinin taşıması gereken nitelikler arasında yer almaz? ) Üniversite mezunu olması B) Gelir Vergisi Kanunu na göre Türkiye de yerleşmiş sayılması C) Son beş yıl içerisinde, şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketlerde çalışmamış olması D) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması 9. şağıdaki olaylardan hangisi Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikteki işlemler arasında sayılmamıştır? ) Şirketlerin borsa kotundan çıkması B) Şirketlerin önemli bir varlığı devir alması C) Şirketlerin faaliyet konusunu tümüyle değiştirmesi D) Şirketlerin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi KURUMSL YÖNETİM 11. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)nun Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca yapılan sınıflandırmada ikinci grup şirketler arasında yer alan bir borsa şirketi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurulabilir. B) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıla kadar olup, tekrar seçilmeleri mümkündür. C) Yönetim kurulu üye adayları için aday gösterme komitesinin SPK nın olumlu görüşünü alması gerekmektedir. D) Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için, aday gösterme komitesi değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yönetim kuruluna bildirir. 12. şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ne göre Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar da tanımlanan dışarıda yerleşik ortaklıklar hariç olmak üzere tüm borsa şirketlerince uygulanması zorunlu olan ilkelerden biri değildir? 10. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, borsa şirketlerinin yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine sağlanan mali haklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunması B) İlişkili taraf işlemlerinde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının aranması C) Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması D) Genel kurul toplantı ilanının, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılması ) Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu ile kamuya açıklanır. B) Şirket, kural olarak, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz. C) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. D) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları şirket esas sözleşmesinde hükme bağlanmalıdır. 15

16 13. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaya dair aşağıdaki kriterlerden hangisi, Kurul un uygun görüşünün alınması koşuluyla, kamu kurum ve kuruluşlarının imtiyazlı pay sahibi olduğu Borsa şirketlerinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranmaz? ) Gelir Vergisi Kanunu na göre Türkiye de yerleşmiş sayılması B) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının % 1 den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması C) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması D) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması 14. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nun Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümleri çerçevesinde, bir borsa şirketinin, bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin kurumsal yönetim ilkelerine uymaması nedeniyle, Kurul un başvurusu sonucu ilgili mahkeme tarafından atanan bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? KURUMSL YÖNETİM 15. I- Ortaklıkta idari sorumluluğu bulunmayan bir gerçek kişinin yapmış olduğu tüm alım satım işlemleri kamuya açıklanmalıdır. II- İçsel bilginin kamuya açıklanması 5 iş günü içerisinde yapılır. III- Sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar Tebliğ hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya çıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğ (Tebliğ) ine göre yukarıdaki bilgilerden hangisi/ hangileri doğrudur? ) Yalnız III B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II 16. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre; payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) nda işlem görmekte olan ve konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan bir şirket, yıllık finansal tablolarıyla birlikte bağımsız denetim raporları için hangi bildirim süresi ve şekline tabidir? ) Hesap döneminin bitimini izleyen 10 hafta içinde - Kurul a bildirim B) Hesap döneminin bitimini izleyen 14 hafta içinde - Borsa ya bildirim C) Hesap döneminin bitimini izleyen 14 hafta içinde - Kamuyu ydınlatma Platformu na bildirim D) Hesap döneminin bitimini izleyen 10 hafta içinde - Kamuyu ydınlatma Platformu na bildirim ) Seçildiği faaliyet döneminin sonuna kadar görev yapar. B) Yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlayacak kadar görev yapar. C) Kurul kararı ile görev süresi sona erdirilmediği sürece, esas sözleşmede belirlenmiş yönetim kurulu görev süresi kadar görev yapar. D) Genel kurul mevzuata uygun bağımsız üye seçinceye kadar veya Kurulun başvurusuyla hakkında mahkemece yeni bir karar alınıncaya kadar görev yapar. 17. I- İç denetimin işletmenin örgüt yapısındaki konumu ve bunun tarafsızlığa etkisi II- İç denetim elemanlarının işe alınış ve eğitim prosedürleri ile tecrübe ve mesleki ehliyetleri III- İç denetçilerin bir önceki dönem bağımsız denetim raporunda açıklanan bağımsız denetçi görüşüne katılıp katılmadıkları IV- İç denetim faaliyetlerinin mesleki özel ve titizlik kuralları çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği Yukarıdakilerden hangileri, iç denetim fonksiyonlarının ön değerlendirmesinde bağımsız denetçi tarafından dikkate alınan hususlardandır? ) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve IV D) II ve IV 16

17 sayılı Bankacılık Kanunu na istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bankalarda maruz kalınan risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla iç sistemlerin kurulmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İç sistemler sorumluluğu görevinin denetim komitesine verilmesi mümkündür. B) İç sistemler kapsamındaki birimler banka organizasyon yapısı içerisinde yönetim kuruluna bağlı olarak kurulur. C) Bankalar iç sistemlerini konsolidasyona tabi tutulan ortaklıklarını da kapsayacak şekilde kurmakla yükümlüdürler. D) Yönetim kurulu iç sistemler kapsamındaki tüm görev ve sorumluluklarını iç sistemler sorumlusuna devredebilir KURUMSL YÖNETİM 21. I- İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. II- Stratejik plan hedeflerine ilişkin gelişmeleri konu alan izleme raporu, stratejik plan döneminin sonunda bir defa hazırlanarak, ilgili mercilerin değerlendirmesine sunulur. III- İzleme raporları objektif olmalı, ilerleme sağlanan alanlar yanında ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir. Stratejik planlamanın başarısı için gerekli süreçlerden biri olan izleme sürecine ilişkin olarak, yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II D) II ve III 19. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, yönetim kurulu bünyesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek nitelikte olduğu tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere oluşturulan komite aşağıdakilerden hangisidir? ) Riskin erken saptanması komitesi B) Denetimden sorumlu komite C) Kurumsal yönetim komitesi D) day gösterme komitesi 20. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca şirketlerin yönetim kurullarının şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirmeye yönelik uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 22. şağıdakilerin hangisinde stratejik planlamanın kökeninin dayandığı süreç doğru şekilde gösterilmiştir? ) Otomobil endüstrisinin üretim geliştirme süreçleri B) Kamu kurumlarının yönetişim geliştirme süreçleri C) skerî organizasyonların strateji geliştirme süreçleri D) lkolsüz içecek endüstrisinin pazarlama stratejisi geliştirme süreçleri 23. Stratejik yönetim anlayışında, işletmenin dış çevresi ile ilgili unsurların analizi aşaması ile ilgili olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir? ) Performans Değerlendirme Sistemi B) Pazarın Yapısı C) İkame Ürünler D) Rakipler ) Risk yönetim sistem ve süreçlerini içeren iç kontrol sistemi kurulur. B) Bilgi sistem ve süreçlerini içeren iç kontrol sistemi kurulur. C) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği iki yılda bir gözden geçirilir. D) İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir. 17

18 24. I- Kalite II- Müşteri memnuniyeti III- Çalışanların memnuniyeti Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kurumsal performansın ölçülmesinde kullanılabilecek kriterler arasındadır? KURUMSL YÖNETİM ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III 25. Performans değerleme sürecini stratejiden değil, paydaşların kimler olduğu ve ne istedikleriyle başlatan, işletmenin tüm paydaşlarını dikkate alan ölçümlere bütüncül bir bakış açısı getiren, işletme ve çevresiyle bağlantı kurmayı amaçlayan beş boyutlu bir ölçüm yöntemi olarak tanımlanan performans ölçüm modeli aşağıdakilerden hangisidir? ) Mükemmellik Modeli B) Performans Prizması Modeli C) Dengeli Ölçüm Kartı Modeli D) Performans Piramidi Modeli TEST BİTTİ CEVPLRI KONTROL EDİNİZ. 18

19 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evrakını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

20 15 RLIK 2012 TRİHİNDE YPILN SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KY) GRUBU (S103) KİTPÇIĞI CEVP NHTRI KREDİ DERECELENDİRMESİ VE FİNNS (5900) MUHSEBE VE FİNNSL RPORLM (5920) SERMYE PİYSSI HUKUKU VE NONİM ŞİRKETLER HUKUKU (5940) KURUMSL YÖNETİM (5960) C 3. B 4. C D 7. B 8. C 9. B B 12. D C 15. D 16. B 17. C 18. B 19. C 20. D D B 25. D 1. C D 4. C 5. B D C 10. B 11. B 12. D B 15. C B 18. D D C 23. D 24. B 25. C 1. C 2. D 3. C 4. B 5. D B 8. C 9. D B C 14. D B 18. iptal 19. D D B 24. C 25. B 1. B 2. D 3. C B 6. D C 10. D 11. C B 14. D C 17. B 18. D C 21. B 22. C D 25. B

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İstanbul, Mart 2015 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLALAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01.01.2013-31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Telefon 0212) 354 07 00 Faks 0212) 356 20 76 E_Posta

Detaylı