T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KY) 15 RLIK 2012 Saat: CUMRTESİ 1. OTURUM dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE DI SORU SYISI SYF NO GRUP KODU S103 SÜRE (DKİK) Kredi Derecelendirmesi ve Finans Muhasebe ve Finansal Raporlama Sermaye Piyasası Hukuku ve nonim Şirketler Hukuku Kurumsal Yönetim DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 1. Sermaye Piyasası Kurulunun derecelendirme faaliyetine ilişkin düzenlemeleri uyarınca, işletmelerin risk durumları ve ödeyebilirliklerinin veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilirliğinin derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyetine ne ad verilir? KREDİ DERECELENDİRMESİ VE FİNNS ) Kredi Derecelendirmesi B) Yapısal Derecelendirme C) Piyasa Riski Derecelendirmesi D) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 2. Sermaye Piyasası Kurulunun derecelendirme faaliyetine ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi derecelendirme kuruluşlarının faaliyetleri sırasında uymaları gereken ilke ve esaslardan biri değildir? ) Yapılan derecelendirmenin yüksek kalitede olmasını teminen yeterli kaynak tahsis etmek B) Çalışma ekibini derecelendirme sürecinde devamlılığı ve tarafsızlığı sağlayacak şekilde oluşturmak C) Müşterinin kamuya açıklaması gereken bilgilerden zamanında açıklanmayan ve/veya yetersiz olarak açıklananları kamuya açıklamak D) Müşteri ve/veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası aracı hakkında yanlış ve yanıltıcı nitelikte olabilecek bir derecelendirme çalışması yapmaktan kaçınmak 3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi ayrıştırma gücünü tanımlamaktadır? ) Bir derecelendirme metodolojisi için kullanılan derecelendirme not cetvelindeki her bir derecelendirme notu için öngörülen uzun vadeli temerrüt olasılığının, ilgili derecelendirme notu için gerçekleşen temerrüt oranıyla istatistiki olarak karşılaştırılması B) Bir derecelendirme metodolojisinin, müşterileri belirli bir süre içinde kredi değerliliği ve/veya temerrüde düşme olasılığı açısından doğru bir şekilde sıralayabilme veya seçebilme kabiliyeti C) Derecelendirme kuruluşları tarafından müşterilerinin kredi değerliliği ve dolayısıyla derecelendirme notu belirlenirken kullanılan tüm varsayımları, tanımları, hesaplamaları, sınıflandırmaları, derecelendirme sürecini ve benzeri içeren yöntem veya yöntemler D) Bir derecelendirme kuruluşu tarafından, kullandığı bir ana derecelendirme not cetvelinde yer alan her bir derecelendirme notu için hesaplanan ve aynı derecelendirme notunu verdiği müşterilere ilişkin belirli bir süre boyunca gerçekleşen temerrüt oranları 4. KLM Ş nin 2011 yılı finansal durum tablosuna göre aktiflerinin toplam tutarı 100 milyon TL, finansal kaldıraç oranı 0,5 ve mali rantabilite oranı 0,05 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre KLM Ş nin 2011 yılı net kârı aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL 5. şağıdakilerden hangisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerinde yer alan Piyasa Riski bileşenlerinden biri değildir? ) Operasyonel risk B) Faiz oranı riski C) Döviz kuru riski D) Emtia riski 2

3 KREDİ DERECELENDİRMESİ VE FİNNS 6. Belirli bir dönem içinde ve belirli bir güven aralığında ortaya çıkabilecek maksimum kayıp aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Etkin sınır B) Kovaryans C) Değişim kat sayısı D) Riske maruz değer (VaR) 10. şağıdakilerden hangisi defansif pay senedini tanımlamaktadır? ) Beta kat sayısı 1 (Bir) den küçük olan pay senedi B) Beta kat sayısı 1 (Bir) den büyük olan pay senedi C) lfa kat sayısı 1 (Bir) den küçük olan pay senedi D) lfa kat sayısı 1 (Bir) den büyük olan pay senedi 7. Bir portföydeki hisse senedinin payı % 10, standart sapması % 6, B hisse senedinin payı % 80, standart sapması % 6 ve C hisse senedinin payı %10, standart sapması % 10 ise, ile B arasındaki kovaryans, ile C arasındaki kovaryans ve C ile B arasındaki kovaryans birbirine eşit ve 0 (sıfır) olduğunda bu portföyün standart sapması yüzde kaçtır? ) 6,51 B) 4,94 C) 2,53 D) 2, şağıdakilerden hangisinde Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CPM) nin varsayımı yanlış olarak verilmiştir? ) İşlem giderleri yoktur. B) Yatırımlar bölünemez niteliktedir. C) Piyasadaki hiçbir yatırımcının portföyü fiyatları etkileyecek ölçüde büyük değildir. D) Piyasadaki bilgilere tüm yatırımcılar kolaylıkla ve hiçbir maliyete katlanmadan ulaşabilmektedirler. 8. Bir yıl vadeli Hazine bonosunun getirisinin % 8 ve 3 ay vadeli mevduat faiz oranının % 5 olduğu bir piyasada pazarın beklenen getirisi % 12 iken Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CPM) ne göre beta kat sayısı 1,2 olan bir hisse senedinin beklenen getirisi % kaçtır? ) 9,80 B) 11,00 C) 12,80 D) 13,40 9. % 40 oranında hisse senedi ve % 60 oranında B hisse senedinden oluşan bir portföyün beklenen getirisi % 16 dır. hisse senedinin beklenen getirisi % 10 ise B hisse senedinin beklenen getirisi % kaçtır? 12. Vadeli Faiz Sözleşmeleri (Forward Rate greement(fr)) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) FR alıcısı, gelecekteki belirli bir dönem için işlemin yapıldığı tarihte sabitlenen faiz oranından borçlanmayı ve takas tarihindeki faizden mevduat yapmayı kabul eder. B) Faizlerin yükseleceği beklentisi ile, portföyde taşınan değişken faiz riskinden korunmak amacıyla FR alınır. C) Önceden belirlenen faiz oranı ile takas tarihinde oluşan faiz oranı arasındaki fark telafi ödemesi şeklinde ödenir. D) FR işlem teminatları sözleşmenin taraflarınca eşit olarak paylaşılır. ) 18 B) 20 C) 22 D) 25 3

4 13. Faiz oranının % 1 lik değişmesi sonucunda, opsiyonun priminde ne kadar değişim olacağını aşağıdakilerden hangisi gösterir? ) Rho B) Theta C) Vega D) Gamma KREDİ DERECELENDİRMESİ VE FİNNS yıl vadeli, yıllık %20 faizli, 6 ayda bir faiz ödemeli olarak bankaya yatırılan TL vade sonunda kaç TL ye ulaşır? (Vergiler ihmal edilmiştir.) ) B) C) D) şağıdakilerden hangisi bir işletmede stok devir hızının düşük olmasının nedenleri arasında sayılamaz? ) Satış olanağını yitirmiş veya satış olanağı azalmış malların stoklar içerisinde gösterilmesi B) Dönem sonu stoğunun değerinin yüksek gösterilmesi C) İşletmenin sipariş üzerine faaliyet göstermesi D) Emniyet stoğunun gereğinden fazla tutulması 18. Bir yatırımcı, bir yıl vadeli, % 20 faizli tahvil satın almıştır. Bir yılın sonunda, yıllık enflasyon % 7 olarak gerçekleştiğine göre reel faiz oranı % kaçtır? ) 11,83 B) 12,15 C) 13,00 D) 13, firmasının sermaye yapısı % 40 yabancı kaynak ve % 60 öz kaynaktan oluşmaktadır. Bu firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WCC) % 10, öz kaynağının maliyeti ise % 8 dir. Vergi oranının % 20 olduğu durumda bu firmanın yabancı kaynağının maliyeti % kaçtır? 19. Bir yıllık dönem içinde kazanılan faizlerin anaparaya katılmasıyla bulunan toplam faiz gelirini hesaplamak için kullanılan faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir? ) nüite B) Basit faiz C) Bileşik faiz D) Nominal faiz ) 2 B) 13 C) 15,40 D) 16, Maliyeti TL olan projesinin net nakit akışları aşağıda yer almaktadır. İskonto oranı % 10 olduğuna göre projenin kârlılık endeksi hangisidir? Yıllar Projesinin Net Nakit kışları (TL) ) 0,60 B) 1,30 C) 1,67 D) 2, Bir pay senedinin cari pazar değeri 9,20 TL, gelecek yıl ödenmesi beklenen kâr payı 2,3 TL dir. Kâr paylarındaki büyüme oranı yıllık % 14 olduğuna göre, bu pay senedinden yatırımcının beklediği minimum getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir? ) % 16,3 B) % 23,2 C) % 25,5 D) % 39,0 21. % 30 brüt faizli (stopaj oranı % 15), yılda bir defa faiz ödemeli, iki yıl vadeli, 100 TL nominal değerli bir tahvil yatırımcısına % 20 getirecek şekilde kaç TL ye satılmalıdır? ) 108,40 B) 115,27 C) 117,06 D) 121,43 4

5 22. Bir yatırımcı X şirketinin pay başına 20 TL kâr payı dağıtacağını tahmin etmektedir. Yatırımcının beklediği getiri oranının % 10 olduğu ve dönem sonunda payını 300 TL den satmayı planladığı dikkate alındığında, pay senedine ödeyeceği fiyat kaç TL olmalıdır? KREDİ DERECELENDİRMESİ VE FİNNS ) 320,7 B) 310,3 C) 302,8 D) 290,9 23. şağıda belirtilen yöntemlerden hangisi firma değerleme yaklaşımlarından Maliyet Yaklaşımı içinde değerlendirilir? ) Defter değeri B) Fiyat/kazanç oranı C) Piyasa değeri/defteri değeri D) İndirgenmiş nakit akımları yöntemi 24. Sermayesi adet paya bölünmüş XYZ şirketi, 8 TL cari kâr payının gelecek 3 yıl süresince yılda % 15 ve 4 üncü yıldan itibaren sonsuza dek yılda % 7 oranında artacağını öngörmektedir. Yatırımcının gerekli getiri oranı % 10 ise, XYZ şirketinin değeri kaç TL dir? ) B) C) D) şağıdakilerden hangisi dikey birleşmelerin gerekçelerinden biri değildir? ) Ürünün pazarlanması aşamasında, gerek dağıtım kanallarını kontrol ederek, gerekse diğer pazarlama fonksiyonlarını yerine getiren birimleri yapısına katarak, pazarlama etkinliğini sağlamak B) Ürünün hem öncesi, hem de sonrasına ilişkin süreci ele geçirerek üretimi kontrol altına almak, böylece fiyat belirlemede etkili olmak C) Hammadde ve malzeme kaynaklarını kontrol ederek pazarda güçlü bir duruma geçmek D) Üretimde ölçek ekonomisini yakalamak ve pazar payını artırmak 5

6 MUHSEBE VE FİNNSL RPORLM 1. Uluslararası Finans Raporlama Standartlarına ilişkin Kavramsal Çerçeve kapsamında aşağıdaki niteliksel özelliklerden hangisi tutarlılık ilkesi ile doğrudan ilgilidir? ) Doğrulanabilirlik B) Zamanında sunum C) Karşılaştırılabilirlik D) İhtiyaca Uygunluk 4. Bir işletmede 250 TL tutarında ilk madde stoğu bulunmaktadır. Söz konusu ilk madde stoğunun net gerçekleşebilir değeri 220 TL ve bu ilk madde stoğu kullanılarak üretilecek ürünün maliyeti ise 350 TL dir. Üretilecek ürünün net gerçekleşebilir değerinin 300 TL olması durumunda ilk madde stoku için ayrılacak karşılık tutarı TMS 2- Stoklar standardı uyarınca aşağıdakilerden hangisidir? 2. Muhasebenin aşağıda yer alan temel kavramlarından hangisi aynı zamanda muhasebenin temel varsayımını da oluşturur? ) İşletmenin Sürekliliği Kavramı B) Özün Önceliği Kavramı C) Tarafsızlık Kavramı D) İhtiyatlılık Kavramı tarihinden itibaren maddi duran varlıklarını yeniden değerleme yöntemine göre muhasebeleştiren XYZ Şirketi, defter değeri TL olan bir makinenin yeniden değerlenmiş tutarını tarihi itibarıyla TL olarak belirlemiş ve muhasebe kayıtlarını buna göre yapmıştır tarihinde ise söz konusu makinenin değeri TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, XYZ Şirketinin tarihli finansal tablolarında yapılması gerekli muhasebe kaydı nasıl olacaktır? ) Değerleme artışı tutarı olan TL gelir tablosuna yansıtılacaktır. B) Değerleme artışı tutarı olan TL gelir tablosuna yansıtılacaktır. C) Değerleme artışı tutarı olan TL öz kaynak hesap grubuna yeniden değerleme değer artışı olarak kaydedilecektir. D) Değerleme artışının TL lik bölümü gelir tablosuna yansıtılacak, geri kalan TL lik kısım ise öz kaynak hesap grubuna yeniden değerleme değer artışı olarak yansıtılacaktır. ) 70 TL B) 50 TL C) 30 TL D) 20 TL 5. şağıdakilerden hangisi TMS-23 Borçlanma Maliyetleri standardına göre koşullara bağlı olarak, özellikli varlık olabilecekler arasında yer almaz? ) Stoklar B) Finansal varlıklar C) Maddi olmayan duran varlıklar D) Yatırım amaçlı gayrimenkuller 6. şağıdaki varlıklardan hangisi meydana gelen değer düşüklüğü TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardı kapsamında muhasebeleştirilmez? ) Stoklar B) Bağlı ortaklıklar C) Kullanımdaki fabrika binası D) Maliyet değeri ile ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller 7. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisinin kamuya açıklanması sırasında sorumluluk beyanına yer verilmesi gerekmektedir? ) Sadece yıllık finansal tabloların B) Sadece yıllık yönetim kurulu faaliyet raporlarının C) Sadece yıllık finansal tablolar ile ara dönem finansal tablolarının D) Yıllık finansal tablolar, ara dönem finansal tablolar ve bunlara ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporlarının 6

7 MUHSEBE VE FİNNSL RPORLM 8. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne göre finansal raporların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na bildirimi konusunda ek süre aşağıdakilerin hangisi tarafından verilir? ) Sermaye Piyasası Kurulu B) Merkezi Kayıt Kuruluşu Ş C) Kamuyu ydınlatma Platformu Müdürlüğü D) Türkiye Sermaye Piyasası racı Kuruluşları Birliği 9. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre, hisse senetleri bir borsada işlem gören ortaklıkların ara dönem finansal tablolarının borsaya bildirilme süresi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Konsolide finansal tablo hazırlama ve bağımsız denetim yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen on hafta içerisinde B) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu, ancak finansal tabloların bağımsız denetime tabi olmadığı durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen sekiz hafta içerisinde C) Konsolide finansal tablo hazırlama ve bağımsız denetim yükümlüğünün bulunmadığı durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen dört hafta içerisinde D) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlüğünün bulunmadığı, ancak finansal tabloların bağımsız denetime tabi olduğu durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen sekiz hafta içerisinde 11. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi tümüyle doğru değildir? ) Bağımsız denetçinin görüşü, işletme yönetiminin işletmenin faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde yönettiğine dair bilgi sağladığı şeklinde değerlendirilmemelidir. B) Olumlu görüş içeren bağımsız denetim raporu hazırlanması, finansal tabloların, ilgili finansal raporlama standartları doğrultusunda işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tamamıyla uygun ve doğru bir biçimde gösterdiğinin teyit edilmesi hükmündedir. C) Bağımsız denetçi tarafından olumlu görüş verilmeyeceği, fakat yönetimle olan herhangi bir anlaşmazlığın etkisinin olumsuz görüş bildirmeyi veya görüş bildirmekten kaçınmayı gerektirecek kadar önemli ve yaygın olmadığı kanaatine varıldığı durumlarda şartlı görüş verilir. D) Finansal tabloların önemli bir şekilde yanlış sunulduğu hâllerde, bağımsız denetçi tarafından uygun olmayan bir görüş verilme riski, bağımsız denetim riski olarak adlandırılır. 12. Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, aşağıda yer verilen fonlardan hangisinin üç ve dokuz aylık finansal tabloları sınırlı bağımsız denetime tabidir? ) Menkul kıymet yatırım fonları B) Varlık finansmanı fonları C) Konut finansmanı fonları D) Emeklilik yatırım fonları 10. Payları borsada işlem görmeyen bir ortaklığın, halka arz edilmek suretiyle ihraç ettiği borçlanma araçlarının vadesi boyunca, hangi finansal tabloları bağımsız denetime veya incelemeye tabi olur? ) 3 ve 9 aylık finansal tabloları B) 6 aylık ve yıllık finansal tabloları C) Yalnızca 6 aylık finansal tabloları D) 3, 6, 9 aylık ve yıllık finansal tabloları 13. Enflasyonun bilanço üzerindeki etkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bilançonun homojenliğini bozar. B) Parasal kalemlerinin değerinin artmasını sağlar. C) Maddi duran varlıkların sunumunda şeffaflığı artırır. D) Parasal olmayan kalemlerin değerinin azalmasına neden olur. 7

8 14. Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi finansal rapor tanımı kapsamında değildir? ) Finansal tablolar B) İç denetim raporu C) Sorumluluk beyanları D) Yönetim kurulu faaliyet raporları MUHSEBE VE FİNNSL RPORLM 17. İşletmelerin borçlarının finansal tablolarda gösterimiyle ilgili olarak, bu borçların kapatılmaları için ödenmesi gereken nakit ve nakit benzeri değerlerin iskonto edilmiş tutarının dikkate alınmasını öngören ölçüm esası aşağıdakilerden hangisidir? ) Tarihi maliyet B) Bugünkü değer C) Defter değeri D) Cari maliyet 15. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ilişkin Kavramsal Çerçeve uyarınca işletmenin faaliyet sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Hasılat işletmenin olağan faaliyetleri neticesinde ortaya çıkar; satış, ücret, faiz, temettü, lisans ücreti ve kira gibi çeşitli adlar taşır. B) Gelirin tanımı, kısa vadeli menkul kıymetlerin değerlemesinden ve uzun vadeli varlıkların taşıdıkları değerdeki artışlardan kaynaklanan kazançlar gibi gerçekleşmemiş kazançları da içerir. C) Varlıkların ve borçların yeniden değerlemesi veya değerlerinin yeniden belirlenmesi neticesinde öz kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışlar, sermayenin korunması kavramı uyarınca gelir tablosu ile ilişkilendirilir. D) Giderlerin tanımı, bir yabancı paranın kurundaki artıştan dolayı o para cinsinden olan borçlardaki artışlardan kaynaklanabilen gerçekleşmemiş zararları da içerir. 16. TMS 1- Finansal Tabloların Sunuluşu standardı uyarınca işletme dönen ve duran varlıklarını kısa ve uzun vadeli borçlarını bilançosunda ayrı ayrı sınıflandırıyorsa aşağıdakilerden hangisi dönen varlık olarak sınıflandırılamaz? ) Ertelenmiş vergi varlıkları B) Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulan varlıklar C) Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi beklenen varlıklar D) Normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesi, satılması veya tüketilmesi beklenen varlıklar 18. I- Kapsamlı gelir tablosu hazırlanan her dönemde hisse başına kazanç oranı da sunulur. II- Bir işletme, hisse başına zarar bile olsa, adi hisse başına kazanç tutarları ile sulandırılmış hisse başına kazanç tutarlarını sunar. III- di hisse başına kazanç tutarları ile sulandırılmış hisse başına kazanç tutarları birbirine eşitse, kapsamlı gelir tablosunun tek bir satırında birlikte gösterilebilir. TMS 33- Hisse Başına Kazanç standardına göre hisse başına kazancın sunumu ile ilgili olarak yukarıdaki önermelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III 19. Sermaye Piyasası Kurulunun hisse senetleri borsada işlem gören halka açık ortaklıkların finansal tablo ve dipnot formatlarına ilişkin düzenlemelerine göre; Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar başlıklı dipnot aşağıdaki hususlardan hangisini kapsamaz? ) Bölümlere Göre Raporlama B) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti C) Muhasebe Politikalarından Değişiklikler D) Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 8

9 20. BC şirketi, sahip olduğu yatırım amaçlı gayrimenkuller için yeniden değerleme yönetimini kullanmaktadır. TMS 40- Yatırım maçlı Gayrimenkuller standardına göre yapılan değerleme sonucu oluşan TL tutarındaki değerleme artışını BC şirketi finansal tablolarında nasıl göstermelidir? MUHSEBE VE FİNNSL RPORLM ) Öz kaynaklar içerisinde oluşturulan fonda gösterilir. B) Kapsamlı gelir tablosunda, diğer kapsamlı gelir başlığı altında gösterilir. C) Finansal tablolarda gösterimine gerek yoktur. D) Oluştuğu dönemde dönem kâr veya zararına dahil edilir. 23. TMS 27- Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardı uyarınca, aşağıdaki durumlardan hangisinde ana ortaklığın diğer şirket üzerinde kontrolü bulunmamaktadır? ) na ortaklığın doğrudan bir şirketteki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol etmesi durumunda B) na ortaklığın bağlı ortaklıkları vasıtasıyla dolaylı olarak bir şirketteki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol etmesi durumunda C) na ortaklığın bir şirketteki oy haklarının yarısından daha azına sahip olup, bir düzenleme veya sözleşme gereği, işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme yetkisine sahip olması durumunda D) na ortaklığın, diğer pay sahipleriyle yaptığı bir anlaşma gereği oy haklarının yarısını kontrol ettiği ve ekonomik faaliyetle ilgili stratejik kararların, tüm ortakların mutabakatını gerektirdiği durumda 21. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında; sermaye piyasasında geçerli olan finansal tablo ve dipnot formatlarının içeriğinde, hangi sermaye piyasası kurumu için özellik arz eden hususlar ayrıca belirlenmiştir? ) racı kurumlar B) Değerleme şirketleri C) Derecelendirme kuruluşları D) Bağımsız denetim kuruluşları 22. işletmesi B İşletmesinin %100 üne sahiptir tarihinde işletmesi B işletmesinden TL ye makine satın almıştır. B işletmesi bu satıştan TL kâr etmiştir. işletmesi satın aldığı bu makineyi 4 yıl boyunca normal amortisman yöntemine göre amorti edecektir tarihli ve B işletmelerinin konsolide olmayan gelir tablolarında sırasıyla TL ve TL amortisman tutarları yer aldığına göre bu bilgiler çerçevesinde tarihli konsolide gelir tablosunda raporlanması gereken amortisman tutarı ne kadardır? ) TL B) TL C) TL D) TL 24. Sermaye Piyasası Kurulunun sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıda bilgileri verilen XYZ racı Kurumunun sermaye yeterliliği tabanı ve genel borçlanma sınırı sırasıyla ne kadardır? Özsermaye : TL Ortaklardan alacaklar (teminatlı) : TL Ortaklardan alacaklar (teminatsız) : TL Maddi duran varlıklar (Net) : TL Maddi olmayan duran varlıklar (Net) : TL İştirakler tarafından ihraç edilmiş hisse senedi (Borsada işlem gören): TL ) TL TL B) TL TL C) TL TL D) TL TL 25. Sermaye Piyasası Kurulunun sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi sermaye yeterliliği tabanının hesaplanmasında özsermayeden indirilecek kalemler arasında bulunmamaktadır? ) Maddi duran varlıklar (Net) B) Personelden teminatsız alacaklar C) Bağlı ortaklıklardan teminatlı alacaklar D) Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen iştirak payları 9

10 SERMYE PİYSSI HUKUKU VE NONİM ŞİRKETLER HUKUKU 1. şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunca (Kurul) aracı kurumların kuruluşuna izin verilebilmesi için, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, gerekli koşullardan değildir? ) nonim ortaklık şeklinde kurulmaları B) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması C) Hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması D) Sermayelerinin Kurul ca belirlenen miktardan az olmaması 4. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerine göre, aşağıdakilerden hangisi payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören bir anonim ortaklığın yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler arasında sayılmamıştır? ) Ücret Komitesi B) Eşgüdüm Komitesi C) day Gösterme Komitesi D) Riskin Erken Saptanması Komitesi 2. Sermaye Piyasası Kurulunun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fonlara ne ad verilir? ) Fon Sepeti B) Likit Fon C) ltın Fonu D) Koruma maçlı Fon 5. Sermaye piyasasında aracılık faaliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Sermaye piyasasında aracılık faaliyetleri, halka arza aracılık, alım satıma aracılık ve portföy yönetiminden oluşur. B) Halka arza aracılık ve alım satıma aracılık faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almış derecelendirme kuruluşlarınca yapılabilir. C) Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından sadece kendi namına başkası hesabına alım satımını içerir. D) Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından ticari amaçla alımı ve satımıdır. 3. Sermaye Piyasası Kanunu nda düzenlenen kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Kayıtlı sermayeli ortaklıkların unvanlarının kullanıldığı belgelerde çıkarılmış sermaye miktarının gösterilmesi zorunludur. B) Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak şartıyla kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilirler. C) Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim ortaklıklarda, yönetim kurulunun hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte bir karar alması hiçbir şekilde hiçbir konuda mümkün değildir. D) Hisse senetlerini halka arz etmek üzere kurulan anonim ortaklıklar ile kurulmuş olup da sermaye artırmak suretiyle hisse senetlerini halka arz edecek olan anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak şartı ile kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilirler. 6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere pay satışlarında aşağıdaki satış yöntemlerinden hangisi uygulanmak zorundadır? ) Borsada satış yöntemi B) Sabit fiyatla talep toplama yöntemi C) Talep toplanmaksızın satış yöntemi D) Fiyat aralığı yoluyla talep toplama yöntemi 10

11 SERMYE PİYSSI HUKUKU VE NONİM ŞİRKETLER HUKUKU 7. şağıdaki kurumlardan hangisinin kuruluş ve faaliyet esasları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmemiştir? ) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları B) Faktoringe ait tüm düzenlemeler C) Derecelendirme şirketleri D) Varlık kiralama şirketleri sayılı Bankacılık Kanunu nun ilgili madde hükmüne göre hangi durumun gerçekleşmesi hâlinde bankanın kuruluş izninin iptali söz konusu değildir? ) Devrolunan bankanın birleşme veya bölünme işlemlerinin tamamlanması B) Kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde faaliyet izni için başvurulmaması C) İznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması D) Faaliyet izni alınamamış olması 8. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre aşağıdaki işlemlerden hangisinde aracı kuruluş kullanma zorunluluğu yoktur? ) Tahvillerin halka arzı B) Pay sahiplerine çağrıda bulunarak pay toplama C) Pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplama D) nonim ortaklık paylarının sermaye artırımı suretiyle ilk defa halka arzı sayılı Bankacılık Kanunu na göre mevduat bankaları aşağıdaki işlemlerin hangisini yapamazlar? ) Katılım Fonu kabulü B) Repo-ters repo işlemleri C) Nakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri D) Mala dayalı opsiyon sözleşmelerinin alımı satımı ve aracılık işlemleri 9. Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıda sayılanlardan hangisinde anonim ortaklığın hisse senetleri ortak sayısı nedeniyle halka arz olunmuş sayılır? ) Ortak sayısının 90 olması B) Ortak sayısının 100 olması C) Ortak sayısının 230 olması D) Ortak sayısının 251 olması 13. Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim şirketlerde nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde kaçının tescilden önce ödenmesi gerekmektedir? ) 5 B) 10 C) 25 D) sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi merkezi yurt dışında bulunan bankaların Türkiye de şube açma şartlarından biri değildir? ) Sermaye Piyasası Kurulundan izin almış olması B) Merkezinin bulunduğu ülkede esas faaliyetlerinde yasaklamanın bulunmamış olması C) Merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim merciinin Türkiye de faaliyet göstermesine ilişkin olumsuz görüşünün bulunmaması D) İzin kapsamındaki faaliyet konularına ait iş planlarını, ilk üç yıl için bütçe planını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını ibraz etmesi 14. Türk Ticaret Kanunu na göre, bir şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul edilebilmesi için genel kurul tarafından yönetim kuruluna en çok kaç yıl için yetki verilebilir? ) 1 B) 2 C) 3 D) 5 11

12 SERMYE PİYSSI HUKUKU VE NONİM ŞİRKETLER HUKUKU 15. şağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu na göre geçerli bir tür değiştirme değildir? ) Bir kooperatifin bir kolektif şirkete dönüşmesi B) Bir sermaye şirketinin bir kooperatife dönüşmesi C) Bir komandit şirketin bir kooperatife dönüşmesi D) Bir kolektif şirketin bir sermaye şirketine dönüşmesi 19. nonim ortaklıklarla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi eski 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda yer almayan, ilk defa 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenen bir konudur? ) zlık B) Birleşme C) İntifa senetleri D) Şarta bağlı sermaye artırımı 16. Türk Ticaret Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta alınan genel kurul kararının iptalini talep edemez? ) Denetçi B) Yönetim Kurulu C) Yönetim Kurulu Üyeleri D) Toplantıda hazır bulunup karara olumsuz oy veren ve bunu tutanağa geçirten pay sahipleri 20. Türk Ticaret Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde bulunması zorunlu hususlardan değildir? ) Şirketin borçlanma senedi ihraç limiti B) Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı C) Şirketin süresi varsa, bu süre D) Şirketin hesap dönemi 17. Türk Ticaret Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu üyelerinde bulunması zorunlu bir özelliktir? ) Pay sahibi olmak B) Tam ehliyetli olmak C) En az bir üyenin Türk vatandaşı olması D) En az ¼ ünün yüksek öğrenim görmüş olması 21. Türk Ticaret Kanunu uyarınca halka açık bir anonim şirketin bölünmesi durumunda bölünme raporu bölünmeye ilişkin alınacak olan genel kurul kararından asgari ne kadar süre önce bölünmeye katılan şirketlerin ortaklarının incelemesine sunulmalıdır? ) 2 hafta B) 3 hafta C) 1 ay D) 2 ay 18. Türk Ticaret Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu üyelerinin kişisel nitelikteki haklarından değildir? ) Yönetim hakkı B) Bilgi alma hakkı C) Huzur hakkı D) Temsil hakkı 22. Türk Ticaret Kanunu uyarınca, oy hakkında imtiyaza ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Bir paya en çok on oy hakkı tanınabilir. B) Oyda imtiyaz esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararlarda kullanılamaz. C) Oyda imtiyaz ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda kullanılamaz. D) Oyda imtiyaz eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir. 12

13 SERMYE PİYSSI HUKUKU VE NONİM ŞİRKETLER HUKUKU 23. şağıdakilerden hangisinin teslimi Katma Değer Vergisinden istisna değildir? ) Döviz B) Posta Pulu C) Hisse Senedi D) Türkiye de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, aşağıda belirtilen kurumlardan hangisinin kazançlarının tümü Kurumlar Vergisinden istisna değildir? ) Emeklilik yatırım fonları B) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları C) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları D) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemez? ) Bağış ve yardımlar B) yrılan yedek akçeler C) Menkul kıymet ihraç giderleri D) Kuruluş ve örgütlenme giderleri 13

14 1. Ürün hayat eğrisinde, talep artışının durduğu, firmalar arasında yoğun bir rekabetin başladığı, fiyat indirimi ve reklam faaliyetlerinin yoğunlaştığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? ) Büyüme Devresi B) Olgunluk Devresi C) Giriş Devresi D) Düşüş Devresi KURUMSL YÖNETİM 5. Sanayi Devriminin ardından ortaya çıkan, organizasyon ve yönetimde insan boyutunu yeterince dikkate almayan, iş bölümü ve uzlaşmaya dayalı yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Durumsallık Yaklaşımı B) Klasik Yönetim Yaklaşımı C) Modern Yönetim Yaklaşımı D) Neoklasik Yönetim Yaklaşımı 2. şağıdakilerden hangisi işletmelerde yukarıdan (üst) aşağıya (alt) iletişimde akan bilgilerden biri değildir? ) Politikalar B) İş çizelgeleri C) Kurallar D) Öneri ve şikâyetler 3. şağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin en önemli safhalarından olan planlama sürecinin aşamalarından biri değildir? ) maç ve hedeflerin belirlenmesi B) Seçenekler arasında seçim yapılması C) Seçilen alternatifin uygulamaya konulması D) maçlara ulaştıracak seçeneklerin belirlenmesi 4. şağıdakilerden hangisi, Max WEBER tarafından geliştirilen Bürokratik Yönetim Teorisinin temel ilkelerinden biri değildir? ) Çalışanların yönetim kararlarına etkin bir şekilde katılması beklenir. B) Yöneticiler seçimle değil atama ile iş başına gelirler. C) Emir komuta zinciri içerisinde hiyerarşik bir organizasyon yapısı oluşturulur. D) Organizasyon üyeleri resmî bir sınav sistemi ile seçilirler ve eğitim çalışmalarının akabinde işe kabul edilirler. 6. Temel Organizasyon Yaklaşımları göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi, Neoklasik Yönetim Teorisiyle gelen yeniliklerden biri değildir? ) Çalışma ortamına önem verilmesi B) İş zenginleştirmeye önem verilmesi C) Çalışanların, yönetim kararlarına katılması D) Organizasyonlarda katı bir hiyerarşik yapı oluşturulması 7. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği nin yürürlük tarihi aşağıdakilerden hangisi için Tebliğin yayımı tarihinden 1 yıl sonra olarak belirlenmiştir? ) Payları Borsada işlem gören bankalar B) Payları Borsada işlem gören sigorta şirketleri C) Payları Borsada işlem gören dışarıda yerleşik şirketler D) Payları Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem gören şirketler 14

15 8. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bağımsız yönetim kurulu üyesinin taşıması gereken nitelikler arasında yer almaz? ) Üniversite mezunu olması B) Gelir Vergisi Kanunu na göre Türkiye de yerleşmiş sayılması C) Son beş yıl içerisinde, şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketlerde çalışmamış olması D) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması 9. şağıdaki olaylardan hangisi Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikteki işlemler arasında sayılmamıştır? ) Şirketlerin borsa kotundan çıkması B) Şirketlerin önemli bir varlığı devir alması C) Şirketlerin faaliyet konusunu tümüyle değiştirmesi D) Şirketlerin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi KURUMSL YÖNETİM 11. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)nun Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca yapılan sınıflandırmada ikinci grup şirketler arasında yer alan bir borsa şirketi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurulabilir. B) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıla kadar olup, tekrar seçilmeleri mümkündür. C) Yönetim kurulu üye adayları için aday gösterme komitesinin SPK nın olumlu görüşünü alması gerekmektedir. D) Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için, aday gösterme komitesi değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yönetim kuruluna bildirir. 12. şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ne göre Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar da tanımlanan dışarıda yerleşik ortaklıklar hariç olmak üzere tüm borsa şirketlerince uygulanması zorunlu olan ilkelerden biri değildir? 10. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, borsa şirketlerinin yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine sağlanan mali haklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunması B) İlişkili taraf işlemlerinde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının aranması C) Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması D) Genel kurul toplantı ilanının, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılması ) Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu ile kamuya açıklanır. B) Şirket, kural olarak, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz. C) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. D) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları şirket esas sözleşmesinde hükme bağlanmalıdır. 15

16 13. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaya dair aşağıdaki kriterlerden hangisi, Kurul un uygun görüşünün alınması koşuluyla, kamu kurum ve kuruluşlarının imtiyazlı pay sahibi olduğu Borsa şirketlerinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranmaz? ) Gelir Vergisi Kanunu na göre Türkiye de yerleşmiş sayılması B) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının % 1 den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması C) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması D) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması 14. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nun Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümleri çerçevesinde, bir borsa şirketinin, bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin kurumsal yönetim ilkelerine uymaması nedeniyle, Kurul un başvurusu sonucu ilgili mahkeme tarafından atanan bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? KURUMSL YÖNETİM 15. I- Ortaklıkta idari sorumluluğu bulunmayan bir gerçek kişinin yapmış olduğu tüm alım satım işlemleri kamuya açıklanmalıdır. II- İçsel bilginin kamuya açıklanması 5 iş günü içerisinde yapılır. III- Sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar Tebliğ hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya çıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğ (Tebliğ) ine göre yukarıdaki bilgilerden hangisi/ hangileri doğrudur? ) Yalnız III B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II 16. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre; payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) nda işlem görmekte olan ve konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan bir şirket, yıllık finansal tablolarıyla birlikte bağımsız denetim raporları için hangi bildirim süresi ve şekline tabidir? ) Hesap döneminin bitimini izleyen 10 hafta içinde - Kurul a bildirim B) Hesap döneminin bitimini izleyen 14 hafta içinde - Borsa ya bildirim C) Hesap döneminin bitimini izleyen 14 hafta içinde - Kamuyu ydınlatma Platformu na bildirim D) Hesap döneminin bitimini izleyen 10 hafta içinde - Kamuyu ydınlatma Platformu na bildirim ) Seçildiği faaliyet döneminin sonuna kadar görev yapar. B) Yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlayacak kadar görev yapar. C) Kurul kararı ile görev süresi sona erdirilmediği sürece, esas sözleşmede belirlenmiş yönetim kurulu görev süresi kadar görev yapar. D) Genel kurul mevzuata uygun bağımsız üye seçinceye kadar veya Kurulun başvurusuyla hakkında mahkemece yeni bir karar alınıncaya kadar görev yapar. 17. I- İç denetimin işletmenin örgüt yapısındaki konumu ve bunun tarafsızlığa etkisi II- İç denetim elemanlarının işe alınış ve eğitim prosedürleri ile tecrübe ve mesleki ehliyetleri III- İç denetçilerin bir önceki dönem bağımsız denetim raporunda açıklanan bağımsız denetçi görüşüne katılıp katılmadıkları IV- İç denetim faaliyetlerinin mesleki özel ve titizlik kuralları çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği Yukarıdakilerden hangileri, iç denetim fonksiyonlarının ön değerlendirmesinde bağımsız denetçi tarafından dikkate alınan hususlardandır? ) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve IV D) II ve IV 16

17 sayılı Bankacılık Kanunu na istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bankalarda maruz kalınan risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla iç sistemlerin kurulmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İç sistemler sorumluluğu görevinin denetim komitesine verilmesi mümkündür. B) İç sistemler kapsamındaki birimler banka organizasyon yapısı içerisinde yönetim kuruluna bağlı olarak kurulur. C) Bankalar iç sistemlerini konsolidasyona tabi tutulan ortaklıklarını da kapsayacak şekilde kurmakla yükümlüdürler. D) Yönetim kurulu iç sistemler kapsamındaki tüm görev ve sorumluluklarını iç sistemler sorumlusuna devredebilir KURUMSL YÖNETİM 21. I- İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. II- Stratejik plan hedeflerine ilişkin gelişmeleri konu alan izleme raporu, stratejik plan döneminin sonunda bir defa hazırlanarak, ilgili mercilerin değerlendirmesine sunulur. III- İzleme raporları objektif olmalı, ilerleme sağlanan alanlar yanında ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir. Stratejik planlamanın başarısı için gerekli süreçlerden biri olan izleme sürecine ilişkin olarak, yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II D) II ve III 19. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, yönetim kurulu bünyesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek nitelikte olduğu tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere oluşturulan komite aşağıdakilerden hangisidir? ) Riskin erken saptanması komitesi B) Denetimden sorumlu komite C) Kurumsal yönetim komitesi D) day gösterme komitesi 20. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca şirketlerin yönetim kurullarının şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirmeye yönelik uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 22. şağıdakilerin hangisinde stratejik planlamanın kökeninin dayandığı süreç doğru şekilde gösterilmiştir? ) Otomobil endüstrisinin üretim geliştirme süreçleri B) Kamu kurumlarının yönetişim geliştirme süreçleri C) skerî organizasyonların strateji geliştirme süreçleri D) lkolsüz içecek endüstrisinin pazarlama stratejisi geliştirme süreçleri 23. Stratejik yönetim anlayışında, işletmenin dış çevresi ile ilgili unsurların analizi aşaması ile ilgili olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir? ) Performans Değerlendirme Sistemi B) Pazarın Yapısı C) İkame Ürünler D) Rakipler ) Risk yönetim sistem ve süreçlerini içeren iç kontrol sistemi kurulur. B) Bilgi sistem ve süreçlerini içeren iç kontrol sistemi kurulur. C) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği iki yılda bir gözden geçirilir. D) İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir. 17

18 24. I- Kalite II- Müşteri memnuniyeti III- Çalışanların memnuniyeti Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kurumsal performansın ölçülmesinde kullanılabilecek kriterler arasındadır? KURUMSL YÖNETİM ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III 25. Performans değerleme sürecini stratejiden değil, paydaşların kimler olduğu ve ne istedikleriyle başlatan, işletmenin tüm paydaşlarını dikkate alan ölçümlere bütüncül bir bakış açısı getiren, işletme ve çevresiyle bağlantı kurmayı amaçlayan beş boyutlu bir ölçüm yöntemi olarak tanımlanan performans ölçüm modeli aşağıdakilerden hangisidir? ) Mükemmellik Modeli B) Performans Prizması Modeli C) Dengeli Ölçüm Kartı Modeli D) Performans Piramidi Modeli TEST BİTTİ CEVPLRI KONTROL EDİNİZ. 18

19 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evrakını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

20 15 RLIK 2012 TRİHİNDE YPILN SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KY) GRUBU (S103) KİTPÇIĞI CEVP NHTRI KREDİ DERECELENDİRMESİ VE FİNNS (5900) MUHSEBE VE FİNNSL RPORLM (5920) SERMYE PİYSSI HUKUKU VE NONİM ŞİRKETLER HUKUKU (5940) KURUMSL YÖNETİM (5960) C 3. B 4. C D 7. B 8. C 9. B B 12. D C 15. D 16. B 17. C 18. B 19. C 20. D D B 25. D 1. C D 4. C 5. B D C 10. B 11. B 12. D B 15. C B 18. D D C 23. D 24. B 25. C 1. C 2. D 3. C 4. B 5. D B 8. C 9. D B C 14. D B 18. iptal 19. D D B 24. C 25. B 1. B 2. D 3. C B 6. D C 10. D 11. C B 14. D C 17. B 18. D C 21. B 22. C D 25. B

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 1. Yapılandırılmış finansal araçların ortaya çıkarılmasında, yaratılan menkul kıymeti yatırımcılara satarak menkulleştirilmeye konu olan kredilerin satın alınması için gereken fonu temin eden taraf aşağıdakilerden

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetimden Geçmiş 2016 yılı 2. 3 Aylık Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/10/1993

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU... 2 FON

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı